Προοίµιο. Προϊστάµενος µονάδας -5 Προϊστάµενος µονάδας Ε-3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προοίµιο. Προϊστάµενος µονάδας -5 Προϊστάµενος µονάδας Ε-3"

Transcript

1

2

3 Προοίµιο Όλες οι κοινοτικές πολιτικές δράσεις περιλαµβάνουν κοινωνικές και οικονοµικές συνιστώσες που χαρακτηρίζουν την επιθυµία της Κοινότητας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, καθώς και της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Η οικονοµικήκαι η κοινωνικήπρόοδος πρέπει να συµβαδίζουν. Κατά τα τελευταία τριάντα έτη, η πολιτικήτης Επιτροπής για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία στόχευε στον περιορισµό των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών στο ελάχιστο δυνατό. Αυτήη κοινοτικήδράση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία έχει ως νοµικήβάση το άρθρο 137 (πρώην άρθρο 118α) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το Συµβούλιο έχει εκδώσει περίπου δεκαπέντε οδηγίες, που όλες σχεδόν έχουν ήδη µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών. Ωστόσο, για την Επιτροπή, η κατάρτιση µεγάλου αριθµού νοµοθετηµάτων και η µεταφορά τους στην εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών αποτελεί µέσο και όχι σκοπό. Απώτερος στόχος είναι ο περιορισµός των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, η πρόληψη του πόνου των εργαζοµένων και των οικογενειών τους και η αποφυγήτων προβληµάτων που αφορούν την ποιότητα της εργασίας, την κοινωνικήεπανένταξη και τις οικονοµικές επιπτώσεις όλων αυτών των καταστάσεων, οι οποίες έχουν συνέπειες στην κοινωνία ως σύνολο. Για το λόγο αυτό, και προκειµένου να παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων νοµοθετικών και άλλων µέτρων, η οδηγία-πλαίσιο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να τηρούν κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των 3 εργάσιµων ηµερών. Το 1990 ξεκίνησαν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εργασίες για την εναρµόνιση των κριτηρίων και των µεθοδολογιών που εφαρµόζονται για την καταγραφήστοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα. Ως αποτέλεσµα αυτού του ολοκληρωµένου έργου που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, η παρούσα έκδοση αποτελεί την τελικήµεθοδολογία για τις ευρωπαϊκές στατιστικές εργατικών ατυχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων εναρµονισµένων µέσων για την ανάλυση των αιτίων και των συνθηκών των εργατικών ατυχηµάτων (συλλογήστοιχείων, ταξινοµήσεις, κανόνες κωδικοποίησης). Τα αποτελέσµατα θα συµβάλουν στην παρακολούθηση της εφαρµογής των οδηγιών και, όπου είναι απαραίτητο, στην αναθεώρησήτους, ώστε αυτές οι οδηγίες να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις, και στη χάραξη νέων πολιτικών σε κοινοτικό επίπεδο. Η παρούσα έκδοση απευθύνεται κυρίως στους εθνικούς οργανισµούς που είναι αρµόδιοι για την καταγραφήκαι την επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα, π.χ. στατιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρίες, ταµεία αλληλασφάλισης και υπηρεσίες πρόληψης των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών. Γενικότερα, θα είναι χρήσιµη για τους τεχνικούς και εµπειρογνώµονες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα, καθώς και για τις επιχειρήσεις. Γ Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις ΣτατιστικήΥπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων J.R. Biosca De Sagastuy Μ. Σκαλιώτης Προϊστάµενος µονάδας -5 Προϊστάµενος µονάδας Ε-3 Υγεία, ασφάλεια και Εκπαίδευση, υγεία και υγιεινήστην εργασία λοιποί κοινωνικοί τοµείς 3

4 Πρόλογος Οι εργασίες για το σχέδιο εναρµόνισης των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα (ESAW) δροµολογήθηκαν το 1990 και συντονίζονται από κοινού από τη µονάδα E3 της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) και τη µονάδα /5 της Γενικής ιεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Γ EMPL) µε στόχο την κατάρτιση µεθοδολογίας για τη συλλογήσυγκρίσιµων στοιχείων στην ΕυρωπαϊκήΈνωση. Σκοπός αυτού του έργου είναι η εναρµόνιση των κριτηρίων και των µεθοδολογιών που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τα εργατικά ατυχήµατα. Τα εν λόγω κριτήρια και µεθοδολογίες αναπτύχθηκαν σε διάφορα στάδια και απέβλεπαν στη βελτίωση των τεχνικών παρακολούθησης της εφαρµογής των µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου 137 της Συνθήκης µε στόχο την προώθηση της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Η οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ ( 1 ) σχετικά µε την εφαρµογήµέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία θεσπίζει, πράγµατι, στο άρθρο 9 στοιχεία γ) και δ), την υποχρέωση των εργοδοτών να τηρούν κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών, καθώς και να συντάσσουν, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές, εκθέσεις για τα εργατικά ατυχήµατα, θύµατα των οποίων υπήρξαν οι υπ' αυτούς εργαζόµενοι. Στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει επίσης να τονισθεί ότι το Συµβούλιο, στα ψηφίσµατά του της 21ης εκεµβρίου 1987( 2 ) και της 27ης Μαρτίου 1995( 3 ), κάλεσε ρητά την Επιτροπήνα υποβάλει προτάσεις για την εναρµόνιση των στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα και στη συνέχεια να επιδιώξει την ολοκλήρωση του εν εξελίξει έργου στον τοµέα αυτό. Το πρόγραµµα για την προστασία της ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας στην εργασία ( ) προβλέπει επίσης τη συνέχιση της εφαρµογής του σχεδίου ESAW. Τέλος, το σχέδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις προτεραιότητας στον τοµέα της στατιστικής πληροφόρησης ( 4 ). Οµοίως, η απόφαση του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα ( 5 ), µε την οποία ορίζονται οι κύριοι τοµείς και στόχοι των στατιστικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προβλέπει τη κατάρτιση συνεκτικών σειρών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να εξασφαλιστούν τα µέσα για την παρακολούθηση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία και για την αποτελεσµατικήρύθµιση στον εν λόγω τοµέα. Οι φάσεις I και II του σχεδίου ESAW είναι σε εξέλιξη από το 1993( 6 ) και το 1996( 6 ) αντίστοιχα. Η Επιτροπή (Γ EMPL και EUROSTAT) είχε αναπτύξει αυτές τις φάσεις από το 1990 σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Η οµάδα εργασίας ESAW συγκροτήθηκε µε σκοπό να παρακολουθεί τις εργασίες και να παρέχει συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπήσχετικά µε την ανάπτυξη αυτού του τοµέα στατιστικών. ηµιουργήθηκε επίσης µια οµάδα task force µε εθνικούς εµπειρογνώµονες µε σκοπό την παροχήτεχνικών συµβουλών σχετικά µε την ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας η οποία λαµβάνει υπόψη - κατά το δυνατόν - τις υφιστάµενες διαδικασίες και µεθοδολογίες αναγγελίας στα διάφορα κράτη µέλη. Η φάση I καλύπτει τις µεταβλητές που αποσκοπούν στον προσδιορισµό της οικονοµικής δραστηριότητας του εργοδότη, του επαγγέλµατος, της ηλικίας και του φύλου του θύµατος, της φύσης του τραυµατισµού και του µέρους του σώµατος που υπέστη κάκωση, καθώς επίσης της γεωγραφικής θέσης, της ηµεροµηνίας και της ώρας του ατυχήµατος, ενώ η φάση II συµπληρώνει τα πρώτα αυτά στοιχεία µε πληροφορίες σχετικά µε το µέγεθος της επιχείρησης, την εθνικότητα και το καθεστώς απασχόλησης του θύµατος, καθώς και τις συνέπειες του ατυχήµατος - αριθµός απολεσθεισών ηµερών εργασίας, µόνιµη ανικανότητα ή θάνατος ως αποτέλεσµα του ατυχήµατος. ( 1 ) 89/391/ΕΟΚ, ΕΕ L 183 της ( 2 ) 88/C 28/01, ΕΕ C28της ( 3 ) 95/C 168/01, ΕΕ C 168 της ,1995 ( 4 ) 93/464/ΕΟΚ, ΕΕ L 219 της ( 5 ) 99/126/ΕΚ, ΕΕ L42της ( 6 ) Έτος αναφοράς = συγκεντρωθέντα στοιχεία σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα κατά το εν λόγω έτος. 4

5 Όλες αυτές οι µεταβλητές παρέχουν πληροφορίες οι οποίες καθιστούν δυνατό τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών της επιχείρησης, του θύµατος, του τραυµατισµού και των συνεπειών του, καθώς και της ηµεροµηνίας και του τόπου του ατυχήµατος. Ωστόσο, για την προώθηση µιας πιο δραστήριας ευρωπαϊκής πολιτικής για την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων, η φάση III του σχεδίου ESAW καλύπτει άλλες εναρµονισµένες µεταβλητές και ταξινοµήσεις σχετικά µε τις αιτίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες συµβαίνουν τα εργατικά ατυχήµατα( 7 ), οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν στην εξακρίβωση των περιστάσεων και των συνθηκών που επικρατούν κατά τη χρονική στιγµή του ατυχήµατος. Τα αποτελέσµατα αυτών των αναλύσεων θα παράσχουν χρήσιµες πληροφορίες, οι οποίες θα συµβάλουν στην ανάπτυξη νέων και δεόντως στοχοθετηµένων πολιτικών πρόληψης. Το πρώτο έτος αναφοράς για τη φάση III του σχεδίου είναι το έτος 2001( 6 ). Πρέπει να σηµειωθεί ότι το σχέδιο ESAW έτυχε διεθνούς αναγνώρισης µε το ψήφισµα του ΓΕ του 1998 σχετικά µε τις «Στατιστικές επαγγελµατικών τραυµατισµών που οφείλονται σε εργατικά ατυχήµατα»( 8 ), το οποίο υιοθέτησε σε µεγάλο ποσοστό τη µεθοδολογία ESAW της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, η φάση III αποτελεί τόσο τη µεθοδολογικήβάση όσο και την πρώτη ουσιαστικήπροσπάθεια να αξιοποιηθούν οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες υπό τις οποίες συµβαίνουν τα εργατικά ατυχήµατα, στην εξέλιξη των οποίων αναφέρεται το ψήφισµα. Κατά την εν λόγω φάση θα εναρµονιστούν τα σχετικά µε το θέµα αυτό στοιχεία από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από οποιεσδήποτε άλλες χώρες επιθυµούν να εφαρµόσουν το σύστηµα. Συγχρόνως, το µέσο αυτό είναι παρόµοιο µε τα εθνικά συστήµατα που εφαρµόζονται ήδη πλήρως ή εν µέρει σε ορισµένες χώρες, προκειµένου η εφαρµογήτου να στεφθεί µε απόλυτη επιτυχία στους εθνικούς οργανισµούς που παρέχουν τα στοιχεία (σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικός τοµέας, επιθεώρηση εργασίας). Εφόσον χρειασθεί, θα µπορούσε να εφαρµοσθεί και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των εργασιών σχετικά µε τη µεθοδολογία για τις τρεις φάσεις του σχεδίου ESAW που πραγµατοποιήθηκαν από το 1990 από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και από εµπειρογνώµονες συναφών οργανισµών των κρατών µελών (εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, υπουργεία ήυπηρεσίες εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, ιδρύµατα κοινωνικών ασφαλίσεων) στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Τα απτά αποτελέσµατα συνίστανται σε ένα ολοκληρωµένο σύνολο µεταβλητών σε συνδυασµό µε τις ταξινοµήσεις, τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις και τους οδηγούς κωδικοποίησής τους. Κατά την κατάρτιση αυτού του συστήµατος, οι σχεδιαστές του δεν παρεξέκλιναν από το στόχο της δηµιουργίας ενός µέσου για τη συλλογήπληροφοριών, οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν στην πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας τη µέγιστη συµβατότητα µε τα υφιστάµενα στατιστικά συστήµατα των κρατών µελών. Για το λόγο αυτό ελήφθησαν δεόντως υπόψη τα συστήµατα αυτά, καθώς και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους εταίρους του σχεδίου. Γενικός στόχος ήταν η κατάρτιση µιας µεθοδολογίας επαρκώς λεπτοµερούς ώστε να είναι αποτελεσµατική, αλλά όχι ιδιαίτερα πολύπλοκης, τόσο συνολικά όσο και για κάθε επιµέρους µεταβλητή, ώστε να είναι απλήη εφαρµογήαυτού του στατιστικού συστήµατος. Το σύστηµα αυτό, εκτός από την απλότητά του, σχεδιάστηκε επίσης ώστε να είναι ανοικτό και διαχρονικά προσαρµόσιµο. Αυτά τα χαρακτηριστικά του συστήµατος παρέχουν στα επιµέρους κράτη µέλη τη δυνατότητα να επιφέρουν τυχόν απαραίτητες βελτιώσεις µε την προσθήκη νέων ψηφίων σε εθνικό επίπεδο, µε τη σταδιακήυιοθέτηση της µεθόδου από διάφορους εθνικούς οργανισµούς και, εφόσον είναι απαραίτητο, µε την αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών σχετικά µε τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχηµάτων, χωρίς ωστόσο να αποκλίνουν ποτέ από τη γενική δοµήτου σχεδίου. ( 7 ) Βάσει ενός σχεδίου για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήµατος κωδικοποίησης σχετικά µε τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχηµάτων, το οποίο έχει προταθεί από οµάδα κρατών µελών (DWES της ανίας, HVBG της Γερµανίας, CNAMTS της Γαλλίας και INAIL της Ιταλίας) υπό το συντονισµό της EUROGIP (Γαλλία), που επικυρώθηκε εκ των προτέρων βάσει δείγµατος άνω των πραγµατικών ατυχηµάτων σε διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Ισπανία, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο). ( 8 ) Εγκρίθηκε από το 16 ο ιεθνές Συνέδριο Στατιστικολόγων επί θεµάτων Εργασίας, Γενεύη, 6-15Οκτωβρίου

6 Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι δραστηριότητες της Επιτροπής στον τοµέα των στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα συνδέονται µε την κοινοτική έρευνα εργατικού δυναµικού. Ειδικότερα, ο πληθυσµός αναφοράς ESAW για τον υπολογισµό της συχνότητας των εργατικών ατυχηµάτων βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναµικού. Επιπλέον, προκειµένου να σχηµατίσει ευρύτερη εικόνα της κατάστασης, η Επιτροπήεισήγαγε µια ενότητα ad hoc για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία στην έρευνα εργατικού δυναµικού του κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1571/98 της Επιτροπής της 20/07/1998( 9 )-.Η ανάλυση των αποτελεσµάτων αυτής της ενότητας θα προσδώσει σηµαντικήπροστιθέµενη αξία στις πληροφορίες που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του σχεδίου ESAW: ατυχήµατα µε απουσία κάτω των 4 ηµερών, ανάλυση µε διασταύρωση στοιχείων σχετικά µε την αγορά εργασίας, χαρακτηριστικά θέσεων εργασίας, συνθήκες εργασίας ή κατάρτισης. Η νέα φάση III σχετικά µε τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχηµάτων εφαρµόζεται σταδιακά στα κράτη µέλη από το 2001 και ύστερα, αφού γίνουν στα εθνικά σχέδια εφαρµογής οι απαραίτητες προσαρµογές των εθνικών συστηµάτων δήλωσης και κωδικοποίησης των εργατικών ατυχηµάτων. Τα πρώτα αποτελέσµατα για µια πρώτη οµάδα κρατών µελών αναµένονται το 2003 και θα αφορούν στοιχεία του έτους αναφοράς 2001( 6 ). Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων -5 και EUROSTAT E-3 Μάρτιος 2001 ( 9 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1571/98 της Επιτροπής της για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 577/98 της Επιτροπής σχετικά µε τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού στην Κοινότητα - ΕΕ L 205 της

7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001 Έγγρ. ESTAT/E3/HSW/2001/1130 Για περισσότερες πληροφορίες: Didier Dupré Eurostat E3 Κτίριο Bech D2/723 Τηλ.: (352) Φαξ: (352) Angel Fuente Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 5 Κτίριο Jean Monnet C3/79 Τηλ.: (352) Φαξ: (352) Ιστοχώρος της Eurostat : Ιστοχώρος της Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία : 7

8 Περιεχόµενα ΠΡΟΟΊΜΙΟ... 3 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 4 ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥΣΧΕ ΊΟΥESAW Ιστορικό του σχεδίου ESAW Στόχοι του σχεδίου ESAW ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΊ Ιδιαιτερότητες σχετικά µε τον ορισµό του εργατικού ατυχήµατος Τροχαία ατυχήµατα και ατυχήµατα επί άλλων µεταφορικών µέσων Άλλα ατυχήµατα εκτός της επιχείρησης Μέλη του κοινού Ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια Εργατικό ατύχηµα µε απουσία άνω των 3 ηµερών από την εργασία Θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ Γενική εισαγωγή στο σύστηµα Μεταβλητές Αριθµός περίπτωσης Οικονοµικήδραστηριότητα του εργοδότη Επάγγελµα του θύµατος Ηλικία του θύµατος Φύλο του θύµατος Φύση της κάκωσης Μέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση Γεωγραφική θέση του ατυχήµατος Ηµεροµηνία του ατυχήµατος Ώρα του ατυχήµατος Μέγεθος επιχείρησης Εθνικότητα του θύµατος Καθεστώς απασχόλησης του θύµατος Απολεσθείσες ηµέρες Ορισµός της τοπικής µονάδας της επιχείρησης Θέση εργασίας Το εργασιακό περιβάλλον Η εργασιακήδιαδικασία Η ειδικήσωµατικήδραστηριότητα Ο υλικός παράγοντας της ειδικής σωµατικής δραστηριότητας Η απόκλιση Ο υλικός παράγοντας της απόκλισης Η επαφή ο τρόπος τραυµατισµού Ο υλικός παράγοντας της επαφής του τρόπου τραυµατισµού Η βαρύτητα ΕΊΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΈΘΟ ΟΙ ΤΥΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ είκτες επίπτωσης Συντελεστές διόρθωσης και µέθοδοι τυποποίησης ιόρθωση Τυποποίηση

9 ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΌΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ιαδικασίες αναγγελίας στα κράτη µέλη Συστήµατα βασιζόµενα και µη βασιζόµενα στην ασφάλιση Αξιολόγηση των εθνικών διαδικασιών αναγγελίας Συλλογή εναρµονισµένων στοιχείων ESAW Ορισµός του εργατικού ατυχήµατος Μη θανατηφόρα ατυχήµατα Θανατηφόρα ατυχήµατα Οµάδες που καλύπτονται από τα εθνικά συστήµατα αναγγελίας Κάλυψη των αυτοαπασχολουµένων και των συµβοηθούντων µελών οικογενείας Τοµείς Κάλυψη ατυχηµάτων εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένων των τροχαίων ατυχηµάτων) Εθνικά επίπεδα αναγγελίας ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΥΝΑΜΙΚΟΎ - ΕΕ ) Έτος αναφοράς Κατάρτιση φίλτρων Εκτιµηθείς πληθυσµός αναφοράς για το ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ Βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων Κάλυψη Επίπεδα αναγγελίας Συµπερίληψη / µη συµπερίληψη συγκεκριµένων τύπων ατυχηµάτων Ανάπτυξη νέων δεικτών ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ A: ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΦΆΣΗΣ III ESAW ΑΠΌ ΤΟ ΈΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ 2001 ΚΑΙ ΎΣΤΕΡΑ Επιλογή των µεταβλητών Μεταβλητές για τις αιτίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες συµβαίνουν τα εργατικά ατυχήµατα Μεταβλητές προτεραιότητας Ενδιάµεση επιλογή Πρόσθετη προαιρετικήµεταβλητή Θέση εργασίας Χρήση του συνόλου των 9 µεταβλητών Ιδιαιτερότητες της µεταβλητής «απόκλιση» και των υλικών της παραγόντων Προαιρετικές βελτιώσεις για τις µεταβλητές των φάσεων I και II Οικονοµικήδραστηριότητα του εργοδότη Καθεστώς απασχόλησης ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B: ΤΑΞΙΝΟΜΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΌΤΥΠΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕ ΊΟΥ ESAW Ταξινοµήσεις Ταξινοµήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες Οµαδοποιηµένα µορφότυπα ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Γ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ Φύση της κάκωσης Γενικά σχόλια σχετικά µε τις µεταβλητές για τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχηµάτων Η οργάνωση των µεταβλητών Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση των κωδικών 00 ή Ειδικές πτυχές που αφορούν στον υλικό παράγοντα Η θέση εργασίας Το εργασιακό περιβάλλον Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Εργοτάξια, τεχνικά και οικοδοµικά έργα, επιφανειακά λατοµεία ήορυχεία

10 Γεωργία κτηνοτροφία, ιχθυοτροφία, δασικήζώνη Χώροι τριτογενούς δραστηριότητας, χώροι γραφείων, χώροι ψυχαγωγίας, διάφοροι χώροι Ιδρύµατα υγειονοµικής περίθαλψης ηµόσιοι χώροι Κατοικία Χώροι αθλοπαιδιών Εγκαταστάσεις µε εξαιρετικές συνθήκες εναέριες ήσε µεγάλα ύψη εξαιρουµένων των εργοταξίων υπόγειες - εξαιρουµένων των εργοταξίων επί / υπεράνω υδάτων - εξαιρουµένων των εργοταξίων Περιβάλλοντα υψηλής πίεσης εξαιρουµένων των εργοταξίων Γενικά σχόλια Η εργασιακή διαδικασία Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Παραγωγή, µεταποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση παντός τύπου Χωµατουργικές εργασίες, τεχνικά και οικοδοµικά έργα, συντήρηση, κατεδάφιση Αγροτικές, δασοκοµικές, φυτοκοµικές, ιχθυοτροφικές εργασίες και εργασίες µε ζώντα ζώα Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή/και στο ευρύ κοινό - πνευµατικήεργασία Άλλες εργασίες που συνδέονται µε καθήκοντα τα οποία κωδικοποιούνται στις οµάδες 10, 20, 30 και Μετακίνηση, αθλητισµός, καλλιτεχνικήδραστηριότητα Η ειδική σωµατική δραστηριότητα Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση ιάκριση µεταξύ εργαλείου και µηχανήµατος σταθερού και κινητού µηχανήµατος Χειρισµός µηχανηµάτων Εργασία µε εργαλεία χειρός Οδήγηση ή παρουσία επί εξοπλισµού µετακίνησης ή µέσου µεταφοράς Χειρισµός αντικειµένων Μεταφορά µε το χέρι Κίνηση Παρουσία Η απόκλιση Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Απόκλιση λόγω ηλεκτρικών προβληµάτων, έκρηξης, πυρκαγιάς Απόκλιση λόγω υπερχείλισης, ανατροπής, διαρροής, ροής, εξάτµισης, εκποµπής Θραύση, διάρρηξη, διάσπαση, ολίσθηση, πτώση, κατάρρευση υλικού παράγοντα Απώλεια (πλήρης ήµερική) ελέγχου µηχανήµατος, µέσου µεταφοράς ήεξοπλισµού, εργαλείου χειρός, αντικειµένου, ζώου Ολίσθηση ήπαραπάτηµα µε πτώση, πτώση ατόµων Προκαταρκτική σηµείωση σχετικά µε τη χρήση των κωδικών και Κίνηση του σώµατος χωρίς σωµατικήένταση (που οδηγεί γενικά σε εξωτερικές κακώσεις) Κίνηση του σώµατος υπό ήµε σωµατικήένταση (που οδηγεί γενικά σε εσωτερικήκάκωση) Σοκ, φόβος, βία, επιθετικότητα, απειλή, παρουσία Ηεπαφή ο τρόπος τραυµατισµού Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Επαφήµε ηλεκτρικήτάση, θερµότητα, επικίνδυνες ουσίες Πνιγµός, ταφή, εγκλωβισµός Οριζόντια ήκατακόρυφη πρόσκρουση µε σταθερό αντικείµενο (το θύµα κινείται) Πλήγµα από κινούµενο αντικείµενο, σύγκρουση Επαφήµε οξύ, αιχµηρό, σκληρό ήτραχύ υλικό παράγοντα Παγίδευση, σύνθλιψη κ.λπ Σωµατικήήψυχικήένταση ήγµα, λάκτισµα κ.λπ. (ζώου ήανθρώπου) Ο υλικός παράγοντας Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Περιγραφήτων οµάδων στο επίπεδο 1 θέσης Προαιρετικήδυνατότητα λεπτοµερέστερης ταξινόµησης Παραδείγµατα κωδικοποίησης των αιτιών και των συνθηκών

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΤΕΤΡΑΨΉΦΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΉΣΕΙΣ Οικονοµική δραστηριότητα του εργοδότη (NACE) Υλικός παράγοντας ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ E: ΣΤΆΘΜΙΣΗ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΙΑ ΡΟΜΉ Εισαγωγή Μεθοδολογία Ορισµοί Μεταβλητές Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ζ: ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ H: ΕΘΝΙΚΟΊ ΦΟΡΕΊΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ESAW

12 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ESAW Ιστορικό και στόχοι του σχεδίου ESAW Ιστορικό του σχεδίου ESAW Με την οδηγία-πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία( 10 ) η Επιτροπήκαλείται να προβεί στην εναρµόνιση των στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα. Η οδηγία ορίζει ότι «... ο εργοδότης οφείλει να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών» και «να συντάσσει και να θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές, εκθέσεις για τα εργατικά ατυχήµατα, θύµατα των οποίων υπήρξαν οι υπ αυτόν εργαζόµενοι.» Στη βάση αυτή, δροµολογήθηκε το 1990 το σχέδιο ESAW µε σκοπό την εναρµόνιση των στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα για όλα τα ατυχήµατα που συνεπάγονται απουσία από την εργασία µεγαλύτερη των τριών ηµερών. Το 1992 η Eurostat και η Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσαν µια «Μεθοδολογία για την εναρµόνιση των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα»( 11 ). Το σχέδιο ESAW αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις προτεραιότητας στον τοµέα της στατιστικής πληροφόρησης ( 12 ). Εκτός αυτού, το ψήφισµα 95/C 168/01 του Συµβουλίου( 13 ) καλεί ειδικά την Επιτροπή: «να υποβάλει προτάσεις για την εναρµόνιση των στατιστικών για τα εργατικά ατυχήµατα...». Το πρόγραµµα σχετικά µε την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία κατά την εργασία ( ) προβλέπει επίσης τη συνέχιση της εφαρµογής αυτού του σχεδίου. Ακόµη, το στατιστικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο καθορίζει τους κύριους τοµείς και στόχους των κοινοτικών στατιστικών, προβλέπει την κατάρτιση συνεκτικών σειρών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να εξασφαλιστούν τα µέσα για την παρακολούθηση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία και για την αποτελεσµατικήρύθµιση στον εν λόγω τοµέα 14. Στόχοι του σχεδίου ESAW Στόχος του σχεδίου ESAW είναι η συλλογή, σε επίπεδο Ένωσης, συγκρίσιµων στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα και η κατάρτιση µιας βάσης δεδοµένων. Η ύπαρξη συγκρίσιµων στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση των τάσεων στην υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία στην Ένωση και για την προώθηση της πρόληψης των ατυχηµάτων σε κοινοτικό επίπεδο και στα επιµέρους κράτη µέλη. Οι στόχοι είναι η παροχήστοιχείων σχετικά µε τις οµάδες και τους τοµείς υψηλού κινδύνου, καθώς και η εξασφάλιση δεικτών σχετικά µε τις αιτίες και το κοινωνικοοικονοµικό κόστος των εργατικών ατυχηµάτων. Θα πρέπει να καταρτιστούν συνεκτικές σειρές στοιχείων προκειµένου να εξασφαλιστούν τα µέσα για την παρακολούθηση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία καθώς και για την αποτελεσµατικήρύθµιση στον εν λόγω τοµέα. Στόχος του σχεδίου ESAW είναι επίσης η ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας που θα είναι κατά το δυνατόν συγκρίσιµη µε άλλες διεθνείς στατιστικές και η συµµετοχήστο συντονισµό τέτοιων εργασιών. Η µεθοδολογία του ESAW είναι σύµφωνη µε το ψήφισµα του ΓΕ του 1998 σχετικά µε τις «Στατιστικές επαγγελµατικών τραυµατισµών που οφείλονται σε εργατικά ατυχήµατα»( 15 ). ( 10 ) Οδηγία 89/391/EΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία, ΕΕ L183, Στο εξής: οδηγίαπλαίσιο (για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία). ( 11 ) Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Θέµα 3 σειρά Ε, ISBN X, Αριθµός καταλόγου CA GR-C. ( 12 ) Απόφαση 93/464/EΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 σχετικά µε το πρόγραµµα-πλαίσιο για τις δράσεις προτεραιότητας στον τοµέα της στατιστικής πληροφόρησης 1993 έως 1997, ΕΕ L219, ( 13 ) ΕΕ C168 της , σ ( 14 ) Απόφαση 99/126/EΚ του Συµβουλίου για το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα , ΕΕ L42 της ( 15 ) Εγκρίθηκε από το έκατο Έκτο ιεθνές Συνέδριο Στατιστικολόγων επί θεµάτων Εργασίας, Γενεύη, 6-15Οκτωβρίου

13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Βασικές έννοιες και ορισµοί Τα στοιχεία των φάσεων I, II και III του σχεδίου ESAW συλλέγονταν αντίστοιχα από τα έτη αναφοράς 1993, 1996 και 2001 και ύστερα. Η περίοδος αναφοράς ορίζεται ως το έτος δήλωσης του ατυχήµατος. Όλες οι περιπτώσεις εργατικών ατυχηµάτων που συνεπάγονται απουσία άνω των τριών ηµερολογιακών ηµερών( 16 ) περιλαµβάνονται στα στοιχεία ESAW. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι ένα εργατικό ατύχηµα περιλαµβάνεται στο ESAW εάν συνεπάγεται για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών, ακόµη και αν στις ηµέρες αυτές περιλαµβάνονται Σάββατα, Κυριακές ήάλλες ηµέρες κατά τις οποίες ο εργαζόµενος συνήθως δεν εργάζεται. Το εργατικό ατύχηµα ορίζεται ως ένα ασυνεχές συµβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας το οποίο προκαλεί σωµατική ή διανοητική βλάβη. Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει περιπτώσεις οξείας δηλητηρίασης και ηθεληµένων ενεργειών άλλων προσώπων, καθώς και ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά την εργασία, αλλά εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρίας, ακόµη και αυτά που προκαλούνται από τρίτους. εν περιλαµβάνει τους εσκεµµένους αυτοτραυµατισµούς, τα ατυχήµατα καθ' οδόν από και προς την εργασία (ατυχήµατα κατά τη διαδροµή, βλέπε παράρτηµα ΣΤ), τα ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια και τις επαγγελµατικές ασθένειες( 17 ). Η φράση «κατάτηδιάρκειατης εργασίας» σηµαίνει «ενώ εκτελεί µια επαγγελµατικήδραστηριότητα ήκατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας». Συµπεριλαµβάνονται τα τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ως θανατηφόρο ατύχηµα ορίζεται ένα ατύχηµα που οδηγεί στο θάνατο του θύµατος µέσα σε ένα έτος από το ατύχηµα. Ιδιαιτερότητες σχετικά µε τον ορισµό του εργατικού ατυχήµατος Περιλαµβανόµενες περιπτώσεις Τα ακόλουθα είδη ατυχηµάτων καλύπτονται από τον παραπάνω ορισµό του εργατικού ατυχήµατος (συνοπτική παρουσίαση στον πίνακα 1). Τροχαία ατυχήµατα και ατυχήµατα επί άλλων µεταφορικών µέσων Τα τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW. Τα ατυχήµατα αυτά αφορούν όχι µόνο τα άτοµα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες ασκούνται κυρίως στις δηµόσιες οδούς, π.χ. οδηγοί φορτηγών ήλεωφορείων, αλλά και εκείνα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες συχνά ήπεριστασιακά συνεπάγονται ταξίδια σε δηµόσιες οδούς. Οι επαγγελµατικές αυτές δραστηριότητες περιλαµβάνουν π.χ. επισκευαστικές δραστηριότητες, εµπορικές δραστηριότητες ήάλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις των πελατών. Περιλαµβάνεται επίσης η περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήµατος, π.χ. ενός στελέχους το οποίο περιστασιακά µεταβαίνει, κατά τη διάρκεια της εργασίας του, από το γραφείο του σε µια εξωτερικήσυνεδρίαση. Ένα τέτοιο ατύχηµα θα πρέπει να θεωρείται εργατικό ατύχηµα και να περιλαµβάνεται στη µεθοδολογία ESAW είτε αυτός ο χώρος ανήκει στην επιχείρησήτου είτε σε πελάτη, είτε σε άλλη εταιρία ήάλλο φορέα. Τα τροχαία ατυχήµατα, όπως περιγράφονται παραπάνω, περιλαµβάνουν επίσης τα ατυχήµατα σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και στους εσωτερικούς δρόµους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Η έκφραση ενώ εκτελεί επαγγελµατική δραστηριότητα ή κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να νοείται µε την ευρεία έννοια. Έτσι, θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν και τα λοιπά ατυχήµατα στις δηµόσιες οδούς ή µέρη, όπως π.χ. το γλίστρηµα στο πεζοδρόµιο ήη πτώση σε σκάλες, ή, ακόµη, επιθέσεις από άλλα άτοµα, µε την προϋπόθεση ότι το θύµα εκτελεί ακόµη την επαγγελµατικήτου δραστηριότητα. ( 16 ) Η οδηγία-πλαίσιο (άρθρο 9) αναφέρεται σε εργάσιµες ηµέρες. Ωστόσο, αποφασίστηκε να ακολουθήσει η µεθοδολογία ESAW την πιο κοινή πρακτική στα κράτη µέλη, η οποία προβλέπει τη χρήση ηµερολογιακών ηµερών στον υπολογισµό του αριθµού των ηµερών απουσίας από την εργασία. ( 17 ) Η Επιτροπή έχει αναπτύξει τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Επαγγελµατικών Ασθενειών (EODS φάση I) που εφαρµόζονται από το έτος αναφοράς 2001 και ύστερα (βλέπε µέρος Μελλοντικές εξελίξεις ) 13

14 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Το ίδιο ισχύει και για τα ατυχήµατα επί οποιουδήποτε µεταφορικού µέσου, π.χ. υπόγειος σιδηρόδροµος, τραµ, σιδηρόδροµος, πλοίο, αεροπλάνο κ.λπ. Συµπεριλαµβάνονται, εν προκειµένω, και τα ατυχήµατα στα σηµεία άφιξης και αναχώρησης κάθε µεταφορικού µέσου, π.χ. σταθµός, αεροδρόµιο, λιµάνι κ.λπ., µε την προϋπόθεση ότι το θύµα εκτελεί ακόµη την επαγγελµατικήτου δραστηριότητα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ατυχήµατα κατά την διαδροµή, ήτοι τα τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της διαδροµής µεταξύ της οικίας και του τόπου εργασίας, δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ΕSAW( 18 ). Άλλα ατυχήµατα εκτός της επιχείρησης Τα ατυχήµατα τα οποία έχουν συµβεί εντός των εγκαταστάσεων µιας άλλης επιχείρησης διαφορετικής από εκείνη που απασχολεί το θύµα θα πρέπει επίσης να θεωρούνται εργατικά ατυχήµατα. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαµβάνουν όλα τα είδη συνεδριάσεων και υπηρεσιών που λαµβάνουν χώρα εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης µε την προϋπόθεση ότι το θύµα εκτελεί ακόµη την επαγγελµατικήτου δραστηριότητα. Περιλαµβάνονται επίσης τα ακόλουθα παραδείγµατα: ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια µιας συνεδρίασης ή επαγγελµατικής επίσκεψης εκτός της επιχείρησης ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της παράδοσης αγαθών στις εγκαταστάσεις ενός πελάτη (εταιρίας ήιδιώτη) ήκατά τη διάρκεια επισκευής ήσυντήρησης ήεκτέλεσης κάποιας εργασίας κ.λπ. στις εγκαταστάσεις του πελάτη ατυχήµατα κατά τη διάρκεια απόσπασης σε άλλη εταιρία ήκατά τη διάρκεια επαγγελµατικής δραστηριότητας κατ οίκον ατυχήµατα που προκαλούνται από άλλες µορφές δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται µε τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εργασίας των θυµάτων κ.λπ. Εν συντοµία, όλα τα ατυχήµατα που αντιστοιχούν σε όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ένας εργαζόµενος κατά τη διάρκεια της εργασίας του περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW. Αυτό αφορά όχι µόνο τους συγκεκριµένους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται εντός των εγκαταστάσεων του εργοδότη του, αλλά επίσης και τους εξωτερικούς κινδύνους στους οποίους µπορεί να εκτίθεται κατά τη διάρκεια της εργασίας του, π.χ. σε δηµόσιες οδούς, µεταφορικά µέσα ήκινδύνους που προκαλούνται από τρίτους, ανεξάρτητα από το αν ο εργοδότης του µπορεί να προλάβει ήνα µειώσει εν µέρει το επίπεδο των εν λόγω κινδύνων εκτός των εγκαταστάσεών του. Πίνακας 1 Είδη ατυχηµάτων που περιλαµβάνονται / δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW Τύπος ατυχηµάτων Περιλαµβάνονται ΝΑΙ / ΟΧΙ Ορισµός: Ένα ασυνεχές συµβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας το οποίο προκαλεί σωµατική ή διανοητική βλάβη. Η φράση κατά τη διάρκεια της εργασίας» σηµαίνει «ενώ εκτελεί µια επαγγελµατική δραστηριότητα ή κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Οξεία δηλητηρίαση ΝΑΙ Ηθεληµένες πράξεις άλλων ατόµων ΝΑΙ Ατυχήµατα σε δηµόσιους χώρους ή επί µεταφορικών µέσων σε µια διαδροµή κατά τη διάρκεια της ΝΑΙ εργασίας: Τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας (δηµόσιες οδοί, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, ΝΑΙ εσωτερικοί οδοί εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης) Λοιπά ατυχήµατα (γλιστρήµατα, πτώσεις, επιθέσεις κ.λπ.) σε δηµόσιο χώρο (πεζοδρόµιο, ΝΑΙ κλιµακοστάσιο κ.λπ.) ή στα σηµεία άφιξης και αναχώρησης (σε σταθµούς, λιµάνια, αεροδρόµια κ.λπ.) κάθε µεταφορικού µέσου σε µια διαδροµή κατά τη διάρκεια της εργασίας Ατυχήµατα επί κάθε µεταφορικού µέσου που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εργασίας (υπόγειος ΝΑΙ σιδηρόδροµος, τραµ, σιδηρόδροµος, πλοίο, αεροπλάνο κ.λπ.) Ατυχήµατα που συµβαίνουν εντός των εγκαταστάσεων άλλης επιχείρησης διαφορετικής από εκείνη ΝΑΙ που απασχολεί το θύµα ή στο χώρο ενός ιδιώτη, κατά τη διάρκεια της εργασίας Εκούσιοι αυτοτραυµατισµοί ΟΧΙ Ατυχήµατα που συµβαίνουν καθ οδόν από και προς τον τόπο εργασίας (ατυχήµατα κατά τη ΟΧΙ διαδροµή, βλέπε παράρτηµα ΣΤ) Ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια της εργασίας και επαγγελµατικές ΟΧΙ ασθένειες Μέλη του κοινού, χωρίς οιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα ΟΧΙ ( 18 ) Ωστόσο, έχει επίσης καταρτιστεί µια πρόσθετη συλλογή στοιχείων σχετικά µε τα ατυχήµατα κατά τη διαδροµή, µε χρήση της ίδιας µεθοδολογίας µε εκείνη του σχεδίου ESAW. Οι προδιαγραφές για την εν λόγω συλλογή στοιχείων, που αφορούν προς το παρόν µόνο 8 κράτη µέλη, παρατίθενται στο παράρτηµα ΣΤ. 14

15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Εξαιρέσεις Τα ακόλουθοι είδη ατυχηµάτων δεν καλύπτονται από τον ανωτέρω ορισµό του εργατικού ατυχήµατος (συνοπτική παρουσίαση στον πίνακα 1). Μέλη του κοινού Τα ατυχήµατα που συµβαίνουν στα µέλη του κοινού δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW. Ακόµη και αν ένα τέτοιο ατύχηµα οφείλεται σε εργασιακήδραστηριότητα εντός µιας επιχείρησης, δεν πρέπει να θεωρείται εργατικό ατύχηµα στο πλαίσιο της µεθοδολογίας ESAW. Στην περίπτωση αυτήπεριλαµβάνονται τα ατυχήµατα τα οποία συµβαίνουν σε άτοµα που κινούνται ανεξάρτητα των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων, π.χ. όταν επισκέπτονται ένα κατάστηµα, µια υπηρεσία, µια τράπεζα, ένα ασφαλιστικό γραφείο, σταθµούς, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, νοσοκοµεία, ταχυδροµεία, λιµάνια, αεροδρόµια κ.λπ. Τα µέλη της οικογενείας του εργαζοµένου ήτου εργοδότη που παρευρίσκονται στην επιχείρηση και πέφτουν θύµατα ατυχήµατος θεωρούνται µέλη του κοινού και δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, π.χ. στον παιδικό σταθµό της εταιρίας. Ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια Τα ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ΕSAW. Αυτό το είδος ατυχηµάτων αφορά π.χ. καρδιακά ήεγκεφαλικά επεισόδια ήκάθε άλλο αιφνίδιο ιατρικό πρόβληµα, το οποίο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας, αλλά κατ αρχήν δεν σχετίζεται µε την επαγγελµατικήδραστηριότητα του θύµατος και ο τραυµατισµός σχετίζεται µόνο µε το ιατρικό πρόβληµα. Εν τούτοις, το ατύχηµα πρέπει να εξαιρείται µόνο όταν δεν διαπιστώνονται άλλα αίτια περισσότερο σχετιζόµενα µε την επαγγελµατικήδραστηριότητα. Σε περίπτωση, π.χ., κατά την οποία ένας κτίστης λιποθυµήσει (παθολογική αιτία) µε αποτέλεσµα την πτώση του από τη σκαλωσιά (µέρος του ατυχήµατος που σχετίζεται µε την επαγγελµατική δραστηριότητα), το ατύχηµα πρέπει να περιληφθεί στη µεθοδολογία ESAW. Το ίδιο ισχύει ακόµη και αν η πτώση δεν θα είχε συµβεί αν ο κτίστης δεν είχε αδιαθετήσει, επειδή η σοβαρότητα των συνεπειών της πτώσης αυξήθηκε έντονα λόγω της παρουσίας του ατόµου στη σκαλωσιά, στοιχείο που αφορά καθαρά την επαγγελµατική δραστηριότητα. Εργατικό ατύχηµα µε απουσία άνω των 3 ηµερών από την εργασία Η οδηγία-πλαίσιο επέλεξε την έννοια της «απουσίας από την εργασία για περισσότερες από 3 εργάσιµες µέρες». Εν τούτοις, καθώς µεγάλος αριθµός κρατών µελών δεν µπορεί να κάνει διάκριση µεταξύ εργάσιµων ήµη ηµερών, επειδήη διακοπήεργασίας συνιστάται (από τους ιατρούς) σε ηµερολογιακές ηµέρες, για το ESAW επελέγη η έννοια των «3 ηµερολογιακών ηµερών», ήτοι απλούστερα «3 ηµερών». Η έννοια του «άνω» των 3 ηµερών απουσίας από την εργασία χρησιµοποιήθηκε από τη µεθοδολογία ESAW κατά τον ακόλουθο τρόπο (συνοπτικήπαρουσίαση στον πίνακα 2): Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνο οι πλήρεις εργάσιµες ηµέρες απουσίας του θύµατος από την εργασία µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας του ατυχήµατος. Οπότε, η περίπτωση «άνω των 3 ηµερών» σηµαίνει «τουλάχιστον 4 ηµέρες», πράγµα που συνεπάγεται ότι πρέπει να συµπεριλαµβάνονται µόνο τα ατυχήµατα µε ανάληψη των καθηκόντων όχι πριν από την πέµπτη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία του ατυχήµατος. Εποµένως, ο «αριθµός απολεσθεισών ηµερών» πρέπει να υπολογίζεται ως εξής: 4απολεσθείσες ηµέρες, αν η ανάληψη των καθηκόντων πραγµατοποιηθεί την πέµπτη ηµέρα µετά την ηµέρα του ατυχήµατος, 5απολεσθείσες ηµέρες αν η ανάληψη των καθηκόντων πραγµατοποιηθεί την έκτη ηµέρα µετά την ηµέρα του ατυχήµατος κ.λπ. 15

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πίνακας 2 Οι έννοιες των ατυχηµάτων µε άνω των 3 ηµερών απουσία από την εργασία και των αριθµών των µετρηµένων απολεσθεισών ηµερών στη µεθοδολογία ESAW Επιστροφή στην εργασία: Ίδια ηµέρα του ατυχήµατος Πρώτη έως τέταρτη µέρα µετά το ατύχηµα Πέµπτη ηµέρα µετά το ατύχηµα Έκτη ηµέρα µετά το ατύχηµα και επόµενες Ατύχηµα ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ περιλαµβανόµενο στο ESAW Αριθµός απολεσθεισών ηµερών εν περιλαµβάνεται εν περιλαµβάνεται 4 5 ή περισσότερες Θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα Ο ορισµός που εγκρίθηκε από το σχέδιο ESAW είναι εκείνος των «εργατικών ατυχηµάτων που οδηγούν στο θάνατο του θύµατος εντός ενός έτους (από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος)». Στην πράξη, η πλειονότητα των κρατών µελών γνωστοποιεί τις περιπτώσεις θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων που καταγράφονται στις εθνικές τους στατιστικές. Όντως, η πλειονότητα των θανάτων λόγω ατυχήµατος επέρχεται είτε αµέσως τη στιγµή του ατυχήµατος είτε εντός ολίγων ηµερών ήολίγων εβδοµάδων µετά το ατύχηµα. 16

17 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Χαρακτηρισµός µεταβλητών Γενική εισαγωγή στο σύστηµα Για τη δέουσα κωδικοποίηση ενός ατυχήµατος απαιτούνται τρία είδη βασικών πληροφοριών: Πληροφορίες για τον προσδιορισµό του τόπου όπου συνέβη το ατύχηµα, του θύµατος και της χρονικής στιγµής του ατυχήµατος: δηλαδή: οικονοµικήδραστηριότητα του εργοδότη επάγγελµα, επαγγελµατικό καθεστώς, φύλο, ηλικία και εθνικότητα του θύµατος γεωγραφικήθέση και µέγεθος της τοπικής µονάδας της επιχείρησης ηµεροµηνία και ώρα εργασιακό περιβάλλον, θέση εργασίας και εργασιακήδιαδικασία. Πληροφορίες για τον προσδιορισµό του τρόπου µε τον οποίο συνέβη το ατύχηµα, των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη και του τρόπου πρόκλησης των τραυµατισµών: δηλαδή: το συµβάν αναλύεται σε τρία στάδια: ειδικήσωµατικήδραστηριότητα, απόκλιση και επαφή τρόπος τραυµατισµού και σχετικοί υλικοί παράγοντες. Πληροφορίες σχετικά µε τη φύση και τη σοβαρότητα των τραυµατισµών και τις συνέπειες του ατυχήµατος: δηλαδή: το µέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση, τη φύση της κάκωσης και τον αριθµό των απολεσθεισών ηµερών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - οικονοµικήδραστηριότητα - µέγεθος της επιχείρησης - γεωγραφικήθέση, ηµεροµηνία και ώρα ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - εργασιακό περιβάλλον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - επάγγελµα - εργασιακήδιαδικασία - ηλικία και φύλο - θέση εργασίας - εθνικότητα - επαγγελµατικό καθεστώς ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - ειδικήσωµατικήδραστηριότητα και σχετικός υλικός παράγοντας - απόκλιση και σχετικός υλικός παράγοντας - επαφή -τρόπος τραυµατισµού και σχετικός υλικός παράγοντας ΘΥΜΑ - φύση της κάκωσης - µέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση - απολεσθείσες ηµέρες Η µεθοδολογία που παρουσιάζεται στην παρούσα έκδοση αποσκοπεί στο να παράσχει αναλυτικήπεριγραφήτων χαρακτηριστικών του θύµατος, της επιχείρησης και του τραυµατισµού, καθώς επίσης και µια ανάλυση της ακολουθίας των γεγονότων που οδήγησαν στο ατύχηµα, µε σκοπό τη χάραξη µιας πολιτικής πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι µεταβλητές που περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW παρατίθενται στον πίνακα 3. Ο ορισµός των επιµέρους µεταβλητών δίδεται ακολούθως. Οι αντίστοιχες ταξινοµήσεις και τα µορφότυπα ορίζονται στο παράρτηµα B. Για τις µεταβλητές σχετικά µε τα αίτια, παρέχονται στο παράρτηµα Γ κατευθυντήριες γραµµές και παραδείγµατα σχετικά µε τη χρήση τους ως βοήθηµα για τους αρµόδιους για την κωδικοποίηση (παρέχονται επίσης κατευθυντήριες γραµµές για το είδος των ατυχηµάτων). 17

18 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Μεταβλητές Πίνακας 3 ιάρθρωση εγγραφής για τα στοιχεία ESAW Μεταβλητή Αριθµός χαρακτήρων Υποχρεωτικά Στοιχεία της φάσης III Προαιρετικά ( 1 ) Σύνολο ( 1 ) Στοιχεία των φάσεων I και II ελάχιστα στοιχεία πρόσθετα στοιχεία Αριθµός περίπτωσης Οικονοµική δραστηριότητα του εργοδότη Επάγγελµα του θύµατος Ηλικία του θύµατος Φύλο του θύµατος Φύση της κάκωσης Μέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση Γεωγραφικός τόπος Ηµεροµηνία του ατυχήµατος Ώρα του ατυχήµατος Μέγεθος της επιχείρησης Εθνικότητα Καθεστώς απασχόλησης Απολεσθείσες ηµέρες Θέση εργασίας Εργασιακό περιβάλλον ( 2 ) 3 ή 0( 2 ) 0 ή 3( 2 ) 3 Εργασιακή διαδικασία ( 2 ) 2 ή 0( 2 ) 0 ή 2( 2 ) 2 Ειδική σωµατική δραστηριότητα ( 2 ) 2 ή 0( 2 ) 0 ή 2( 2 ) 2 Υλικός παράγοντας της ειδικής σωµατικής δραστηριότητας 2θέσεις (=4χαρακτήρες) Απόκλιση 2 2 Υλικός παράγοντας της απόκλισης 2 4 ή 0( 3 ) 0 ή 4( 3 ) 4 θέσεις (=4χαρακτήρες) ( 3 ) Επαφή τρόπος τραυµατισµού 2 2 Υλικός παράγοντας της επαφής 2 4 ή 0( 3 ) 0 ή 4( 3 ) 4 θέσεις (=4χαρακτήρες) ( 3 ) Βαρύτητα ( 4 ) 9 (3,6) ( 4 ) 9 Συνολικός αριθµός χαρακτήρων ( 5 ) 63 ή 64 ( 2 )( 5 ) 18 ή 17 ( 2 ) 81 ( 5 ) 44 ( 1 ) Όταν δεν χρησιµοποιείται (χρησιµοποιούνται) η προαιρετική (οι προαιρετικές) θέση (θέσεις) για µια µεταβλητή, πρέπει, ανάλογα µε τη µεταβλητή, να αναφέρεται η τιµή 0, 00, 000 ή 00,00 ως αντίστοιχος κωδικός ή τµήµα κωδικού. ( 2 ) Είναι υποχρεωτική η κωδικοποίηση τουλάχιστον 1 από τις 3 µεταβλητές Εργασιακό περιβάλλον, Εργασιακή διαδικασία ή Ειδική σωµατική δραστηριότητα (ανάλογα µε την επιλογή, καθώς η µεταβλητή Εργασιακό περιβάλλον έχει 3 χαρακτήρες, ενώ οι άλλες 2 µεταβλητές έχουν 2 χαρακτήρες και, κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθµός των χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται διαφέρει κατά 1). Συνεπώς, οι λοιπές 2 µεταβλητές που δεν χρησιµοποιούνται για το υποχρεωτικό τµήµα είναι προαιρετικές. ( 3 ) Είναι υποχρεωτική η κωδικοποίηση τουλάχιστον 1 από τις 2 µεταβλητές Υλικός παράγοντας της απόκλισης ή Υλικός παράγοντας της επαφής τρόπου τραυµατισµού. Συνεπώς, η µεταβλητή που δεν χρησιµοποιείται για το υποχρεωτικό τµήµα είναι προαιρετική. ( 4 ) Η βαρύτητα έχει 9 χαρακτήρες, συµπεριλαµβανοµένων 3 για τον ακέραιο αριθµό και 6 για τις θέσεις των δεκαδικών αριθµών. ( 5 ) Όταν χρησιµοποιείται µόνο ο ελάχιστος αριθµός των 4 µεταβλητών προτεραιότητας, από τις οποίες µία µε 1 θέση (οι υπόλοιπες πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 2 θέσεις), ο ελάχιστος συνολικός αριθµός χρησιµοποιούµενων χαρακτήρων είναι 63 ή 64. Παρ όλα αυτά, το µήκος του αρχείου στοιχείων πρέπει πάντοτε να συνίσταται σε 81 ψηφία, συµπεριλαµβανοµένων όλων των µεταβλητών. 18

19 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Αριθµός περίπτωσης Πρέπει πάντοτε να παρέχεται ένας µόνο αριθµός περίπτωσης για να µπορεί η Eurostat να διακρίνει κάθε χωριστή εγγραφήκαι το κράτος µέλος να διασφαλίζει ότι κάθε εγγραφήαντιπροσωπεύει µία συγκεκριµένη περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, ώστε να αποφεύγεται η διπλήκαταµέτρηση. Αυτός ο αριθµός περίπτωσης είναι επίσης απαραίτητος ούτως ώστε να δίδονται απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερωτήµατα για τα οποία απαιτείται η ανάκτηση και η διόρθωση κάποιας µεµονωµένης εγγραφής κατά την ανάλυση των στοιχείων. Ο αριθµός περίπτωσης προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικήχρήση και δεν περιλαµβάνεται στα στοιχεία που διαδίδονται από την Eurostat. Κάθε κράτος µέλος καθορίζει το µορφότυπο του αριθµού περίπτωσης. Ωστόσο, αυτός ο αριθµός δεν πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση ατόµων. Επιπλέον, ο επιλεγείς αριθµός περίπτωσης πρέπει να έπεται των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε η δήλωση του ατυχήµατος στις αρµόδιες αρχές. Πρέπει να τονιστεί ότι το έτος δήλωσης, το οποίο αποτελεί επίσης την περίοδο αναφοράς για τα στοιχεία ESAW, δεν είναι απαραιτήτως ταυτόσηµο µε το έτος κατά το οποίο συνέβη το ατύχηµα. Για το λόγο αυτό, τα τέσσερα πρώτα ψηφία του αριθµού περίπτωσης αντιπροσωπεύουν το έτος αναφοράς για τα συλλεγέντα στοιχεία. Οικονοµική δραστηριότητα του εργοδότη Υπό τον όρο «οικονοµικήδραστηριότητα του εργοδότη» νοείται η κύρια «οικονοµική» δραστηριότητα της τοπικής µονάδας της επιχείρησης του θύµατος. Η κύρια δραστηριότητα ορίζεται εδώ ως η σηµαντικότερη οικονοµική δραστηριότητα ως προς τον µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων. Ως τοπικήµονάδα της επιχείρησης νοείται η γεωγραφική θέση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας, άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος, αγροτικής εκµετάλλευσης, βιοµηχανίας, δηµόσιου οργανισµού κ.λπ. (βλέπε κατωτέρω). Ταξινοµείται σύµφωνα µε αναλυτική έκδοση (τετραψήφιο επίπεδο) της NACE αναθ. 1.Ωστόσο, η τέταρτη θέση µε την τιµή '0' ήητρίτηκαιητέταρτη θέση µε την τιµή '00 ' είναι αποδεκτές µόνο όταν είναι γνωστός ο κωδικός του τριψήφιου ή του διψήφιου επιπέδου. Επάγγελµα του θύµατος Το επάγγελµα του θύµατος κατά τη στιγµήτου ατυχήµατος ταξινοµείται σύµφωνα µε συνοπτικήέκδοση (διψήφιο επίπεδο) της ISCO-88 (COM). Ηλικία του θύµατος Η ηλικία πρέπει να εκφράζεται µε την ηλικία του θύµατος κατά τη στιγµή του ατυχήµατος. Οι τιµές κάτω του 10 πρέπει να εισάγονται έπειτα από µηδενικό, δηλαδήτα 7 έτη πρέπει να καταγράφονται ως 07. Φύλο του θύµατος Το φύλο είναι απλήκατηγορικήµεταβλητή. Φύση της κάκωσης Η µεταβλητή «φύση της κάκωσης» περιγράφει τις σωµατικές επιπτώσεις στο θύµα, π.χ. κατάγµατα, τραύµατα κ.λπ. Για την κωδικοποίηση των πληροφοριών αναφορικά µε τη µεταβλητήαυτήπρέπει να χρησιµοποιείται η τριψήφια έκδοση της ταξινόµησης ESAW για τη «φύση της κάκωσης». Η τρέχουσα ταξινόµηση είναι νέα και χρησιµοποιείται από τα στοιχεία ESAW 1997 και ύστερα, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα σύσταση του ΓΕ. Μέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση Η µεταβλητήαυτήπεριγράφει το µέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση. Πρέπει να χρησιµοποιείται η τρέχουσα διψήφια έκδοση της ταξινόµησης για το «µέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση», που εισήχθη από το έτος αναφοράς 1995 και ύστερα. Είναι, στο σύνολό της, σύµφωνη µε την προαναφερθείσα σύσταση του ΓΕ. Η ταξινόµηση επιτρέπει µία µόνο επιλογή, δηλαδήµπορεί να επιλεγεί ένας µόνο κωδικός για να περιγραφεί το µέρος (τα µέρη) του σώµατος που υπέστη (-σαν) κάκωση. Σε περιπτώσεις που έχουν υποστεί κάκωση αρκετά µέρη του σώµατος, πρέπει να επιλεγούν τα πλέον σοβαρά, π.χ. ο ακρωτηριασµός προτάσσεται του κατάγµατος, το οποίο προτάσσεται των τραυµάτων κ.λπ. Σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός για πολλά σηµεία του σώµατος στο κατάλληλο επίπεδο της ταξινόµησης, π.χ. σπασµένο χέρι και πόδι. Σε περιπτώσεις που µεγαλύτερα µέρη του σώµατος έχουν υποστεί κάκωση, π.χ. από εγκαύµατα κάθε είδους, πρέπει επίσης να χρησιµοποιείται ένας κωδικός για πολλά σηµεία του σώµατος. Γεωγραφική θέση του ατυχήµατος Με τη µεταβλητή «γεωγραφικήθέση» ορίζεται η εδαφική µονάδα όπου συνέβη το ατύχηµα. Πρέπει να χρησιµοποιείται το προσδιορισµένο επίπεδο της ονοµατολογίας NUTS που αναφέρεται στο παράρτηµα Β (έκδοση NUTS 95, συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης του 1998). Η ταξινόµηση αυτήπεριγράφει την εκάστοτε χώρα και τις καθορισµένες περιφέρειές της. 19

20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Ηµεροµηνία του ατυχήµατος Η µεταβλητήαυτήπεριγράφει την ηµεροµηνία κατά την οποία συνέβη το ατύχηµα. Αποτελεί αριθµητικήµεταβλητή που καθορίζεται µε ένα έτος, µήνα και ηµέρα (ΕΕΕΕMMΗΗ). Ώρα του ατυχήµατος Η µεταβλητήαυτήπεριγράφει την ώρα της ηµέρας κατά την οποία συνέβη το ατύχηµα. Αποτελεί αριθµητική µεταβλητήπου περιγράφει ολόκληρες ώρες (HH), π.χ. 2 µ.µ. γράφεται 14 και καλύπτει το χρόνο 2 µ.µ. έως 2:59 µ.µ. Μέγεθος επιχείρησης Το µέγεθος επιχείρησης ορίζεται εδώ ως ο αριθµός των εργαζοµένων (ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης, βλέπε ορισµό και ταξινόµηση στο παράρτηµα Β) στην τοπική µονάδα της επιχείρησης του θύµατος. Για τον ορισµό της τοπικής µονάδας βλέπε κατωτέρω. Εθνικότητα του θύµατος Η µεταβλητήαυτήορίζεται ως η χώρα ιθαγένειας. Εάν κάποιος έχει περισσότερες από µία ιθαγένειες, θα πρέπει να χρησιµοποιείται η ιθαγένεια της χώρας στην οποία αυτός έχει δηλώσει το ατύχηµα. Για τη µεταβλητήαυτή χρησιµοποιείται ενοποιηµένο µορφότυπο. Καθεστώς απασχόλησης του θύµατος Η µεταβλητήαυτήαφορά το καθεστώς απασχόλησης (επαγγελµατικό καθεστώς) του θύµατος, π.χ. µισθωτός, αυτοαπασχολούµενος, συµβοηθούν µέλος οικογενείας κ.λπ. Για τους εργαζόµενους (1 ο ψηφίο =3),όταν οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες, ορίζονται στο 2 ο ψηφίο εφόσον η θέση απασχόλησης είναι µόνιµη (σύµβασης αορίστου χρόνου) ήόχι (έκτακτη ήορισµένου χρόνου), και στο 3 ο ψηφίο αν είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης. Ελλιπείς τιµές είναι αποδεκτές ('000'), όπως επίσης εν µέρει ελλιπείς τιµές για το 2 ο ή/και το 3 ο ψηφίο (300, 301, 302, 310 και 320). Ως µονιµότητα της θέσης απασχόλησης που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη νοείται ο σχετικός ορισµός της έρευνας εργατικού δυναµικού (Στήλη 45 Μονιµότητα της θέσης απασχόλησης ): Στην πλειονότητα των κρατών µελών, οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης βασίζονται σε έγγραφες συµβάσεις εργασίας. Ωστόσο, σε ορισµένες χώρες, οι συµβάσεις αυτές υφίστανται µόνο για ειδικές περιπτώσεις (για παράδειγµα, στο δηµόσιο τοµέα, για µαθητευόµενους ήγια άλλα άτοµα που παρακολουθούν κάποια τυπική κατάρτιση εντός της επιχείρησης). Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορετικές θεσµικές ρυθµίσεις, οι έννοιες έκτακτη θέση εργασίας και σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (όπως επίσης µόνιµη θέση εργασίας και θέση εργασίας αορίστου χρόνου ) περιγράφουν καταστάσεις οι οποίες, σε διαφορετικά θεσµικά πλαίσια, µπορούν να θεωρηθούν αντίστοιχες. Η απασχόληση δύναται να θεωρείται ως έκτακτη εφόσον τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόµενος θεωρούν ότι η λήξη της σύµβασης καθορίζεται βάσει αντικειµενικών συνθηκών όπως η επέλευση µιας συγκεκριµένης ηµεροµηνίας, η ολοκλήρωση ενός ανατεθέντος έργου ήη επιστροφήενός άλλου εργαζόµενου που είχε αντικατασταθεί προσωρινά. Στην περίπτωση της σύµβασης εργασίας περιορισµένου χρόνου, οι προϋποθέσεις για την καταγγελία της αναφέρονται συνήθως στη σύµβαση. Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται επίσης άτοµα εποχικής απασχόλησης, άτοµα που απασχολούνται από γραφεία ήεπιχειρήσεις ευρέσεως εργασίας και παραχωρούνται (προσωρινά) σε τρίτους για την εκτέλεση µιας εργασιακής αποστολής, καθώς και άτοµα µε ειδικές συµβάσεις κατάρτισης. Αν δεν υφίσταται αντικειµενικό κριτήριο για τη λήξη µιας σύµβασης απασχόλησης ή εργασίας, οι συµβάσεις αυτές πρέπει να θεωρούνται µόνιµες ήαορίστου χρόνου. Όσον αφορά την έννοια της πλήρους / µερικής απασχόλησης, σύµφωνα µε τις ενδείξεις της έρευνας εργατικού δυναµικού (ΕΕ Στήλη 44 διάκριση πλήρους / µερικής απασχόλησης ) και του Πάνελ Νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHP), ως το µοναδικό ενδεικτικό όριο για τη διάκριση µεταξύ της µερικής και της πλήρους απασχόλησης θα µπορούσε να θεωρηθεί εκείνο των 30 ωρών ανά εβδοµάδα (π.χ. 6 ώρες ηµερησίως επί 5 ηµέρες ή 7,5 ώρες ηµερησίως επί 4 ηµέρες). Ωστόσο, το όριο αυτό παραµένει ευέλικτο, καθώς ορισµένα ειδικά επαγγέλµατα, όπως αυτό των καθηγητών, µπορούν να έχουν θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης µε πολύ µικρότερο αριθµό ωρών διδασκαλίας, ενώ αντίθετα, στην περίπτωση ορισµένων βιοτεχνικών ήεµπορικών επαγγελµάτων, οι ώρες εργασίας µπορεί να υπερβαίνουν κατά πολύ το µέσο όρο. Στην πραγµατικότητα, όταν οι πληροφορίες λαµβάνονται από τη δήλωση του ατυχήµατος, καταγράφεται ο σχετικός µε την επιχείρηση χαρακτηρισµός πλήρης και µερική απασχόληση. 20

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.7.2001 COM(2001) 274 τελικό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Οδηγός της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας»

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Περιγραφή του συστήµατος εκπαίδευσης των δασκάλων οδήγησης στην Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΥΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙ ΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος)

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος) Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μη δεσμευτικός οδηγός ορθών πρακτικών για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/ΕE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

11.4.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

11.4.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 11.4.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37 ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COM 95 (508) EL ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 1.Εισαγωγή και συνοπτική παρουσίαση_ 1.1 Η Τέταρτη και Έβδοµη Οδηγία για το Εταιρικό ίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11750/02/EL WP 89 Γνωµοδότηση 4/2004 για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µέσω βιντεοεπιτήρησης Εγκρίθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2004 Η εν λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα