Προοίµιο. Προϊστάµενος µονάδας -5 Προϊστάµενος µονάδας Ε-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προοίµιο. Προϊστάµενος µονάδας -5 Προϊστάµενος µονάδας Ε-3"

Transcript

1

2

3 Προοίµιο Όλες οι κοινοτικές πολιτικές δράσεις περιλαµβάνουν κοινωνικές και οικονοµικές συνιστώσες που χαρακτηρίζουν την επιθυµία της Κοινότητας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, καθώς και της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Η οικονοµικήκαι η κοινωνικήπρόοδος πρέπει να συµβαδίζουν. Κατά τα τελευταία τριάντα έτη, η πολιτικήτης Επιτροπής για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία στόχευε στον περιορισµό των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών στο ελάχιστο δυνατό. Αυτήη κοινοτικήδράση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία έχει ως νοµικήβάση το άρθρο 137 (πρώην άρθρο 118α) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το Συµβούλιο έχει εκδώσει περίπου δεκαπέντε οδηγίες, που όλες σχεδόν έχουν ήδη µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών. Ωστόσο, για την Επιτροπή, η κατάρτιση µεγάλου αριθµού νοµοθετηµάτων και η µεταφορά τους στην εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών αποτελεί µέσο και όχι σκοπό. Απώτερος στόχος είναι ο περιορισµός των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, η πρόληψη του πόνου των εργαζοµένων και των οικογενειών τους και η αποφυγήτων προβληµάτων που αφορούν την ποιότητα της εργασίας, την κοινωνικήεπανένταξη και τις οικονοµικές επιπτώσεις όλων αυτών των καταστάσεων, οι οποίες έχουν συνέπειες στην κοινωνία ως σύνολο. Για το λόγο αυτό, και προκειµένου να παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων νοµοθετικών και άλλων µέτρων, η οδηγία-πλαίσιο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να τηρούν κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των 3 εργάσιµων ηµερών. Το 1990 ξεκίνησαν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εργασίες για την εναρµόνιση των κριτηρίων και των µεθοδολογιών που εφαρµόζονται για την καταγραφήστοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα. Ως αποτέλεσµα αυτού του ολοκληρωµένου έργου που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, η παρούσα έκδοση αποτελεί την τελικήµεθοδολογία για τις ευρωπαϊκές στατιστικές εργατικών ατυχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων εναρµονισµένων µέσων για την ανάλυση των αιτίων και των συνθηκών των εργατικών ατυχηµάτων (συλλογήστοιχείων, ταξινοµήσεις, κανόνες κωδικοποίησης). Τα αποτελέσµατα θα συµβάλουν στην παρακολούθηση της εφαρµογής των οδηγιών και, όπου είναι απαραίτητο, στην αναθεώρησήτους, ώστε αυτές οι οδηγίες να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις, και στη χάραξη νέων πολιτικών σε κοινοτικό επίπεδο. Η παρούσα έκδοση απευθύνεται κυρίως στους εθνικούς οργανισµούς που είναι αρµόδιοι για την καταγραφήκαι την επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα, π.χ. στατιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρίες, ταµεία αλληλασφάλισης και υπηρεσίες πρόληψης των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών. Γενικότερα, θα είναι χρήσιµη για τους τεχνικούς και εµπειρογνώµονες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα, καθώς και για τις επιχειρήσεις. Γ Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις ΣτατιστικήΥπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων J.R. Biosca De Sagastuy Μ. Σκαλιώτης Προϊστάµενος µονάδας -5 Προϊστάµενος µονάδας Ε-3 Υγεία, ασφάλεια και Εκπαίδευση, υγεία και υγιεινήστην εργασία λοιποί κοινωνικοί τοµείς 3

4 Πρόλογος Οι εργασίες για το σχέδιο εναρµόνισης των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα (ESAW) δροµολογήθηκαν το 1990 και συντονίζονται από κοινού από τη µονάδα E3 της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) και τη µονάδα /5 της Γενικής ιεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Γ EMPL) µε στόχο την κατάρτιση µεθοδολογίας για τη συλλογήσυγκρίσιµων στοιχείων στην ΕυρωπαϊκήΈνωση. Σκοπός αυτού του έργου είναι η εναρµόνιση των κριτηρίων και των µεθοδολογιών που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τα εργατικά ατυχήµατα. Τα εν λόγω κριτήρια και µεθοδολογίες αναπτύχθηκαν σε διάφορα στάδια και απέβλεπαν στη βελτίωση των τεχνικών παρακολούθησης της εφαρµογής των µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου 137 της Συνθήκης µε στόχο την προώθηση της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Η οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ ( 1 ) σχετικά µε την εφαρµογήµέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία θεσπίζει, πράγµατι, στο άρθρο 9 στοιχεία γ) και δ), την υποχρέωση των εργοδοτών να τηρούν κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών, καθώς και να συντάσσουν, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές, εκθέσεις για τα εργατικά ατυχήµατα, θύµατα των οποίων υπήρξαν οι υπ' αυτούς εργαζόµενοι. Στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει επίσης να τονισθεί ότι το Συµβούλιο, στα ψηφίσµατά του της 21ης εκεµβρίου 1987( 2 ) και της 27ης Μαρτίου 1995( 3 ), κάλεσε ρητά την Επιτροπήνα υποβάλει προτάσεις για την εναρµόνιση των στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα και στη συνέχεια να επιδιώξει την ολοκλήρωση του εν εξελίξει έργου στον τοµέα αυτό. Το πρόγραµµα για την προστασία της ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας στην εργασία ( ) προβλέπει επίσης τη συνέχιση της εφαρµογής του σχεδίου ESAW. Τέλος, το σχέδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις προτεραιότητας στον τοµέα της στατιστικής πληροφόρησης ( 4 ). Οµοίως, η απόφαση του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα ( 5 ), µε την οποία ορίζονται οι κύριοι τοµείς και στόχοι των στατιστικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προβλέπει τη κατάρτιση συνεκτικών σειρών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να εξασφαλιστούν τα µέσα για την παρακολούθηση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία και για την αποτελεσµατικήρύθµιση στον εν λόγω τοµέα. Οι φάσεις I και II του σχεδίου ESAW είναι σε εξέλιξη από το 1993( 6 ) και το 1996( 6 ) αντίστοιχα. Η Επιτροπή (Γ EMPL και EUROSTAT) είχε αναπτύξει αυτές τις φάσεις από το 1990 σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Η οµάδα εργασίας ESAW συγκροτήθηκε µε σκοπό να παρακολουθεί τις εργασίες και να παρέχει συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπήσχετικά µε την ανάπτυξη αυτού του τοµέα στατιστικών. ηµιουργήθηκε επίσης µια οµάδα task force µε εθνικούς εµπειρογνώµονες µε σκοπό την παροχήτεχνικών συµβουλών σχετικά µε την ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας η οποία λαµβάνει υπόψη - κατά το δυνατόν - τις υφιστάµενες διαδικασίες και µεθοδολογίες αναγγελίας στα διάφορα κράτη µέλη. Η φάση I καλύπτει τις µεταβλητές που αποσκοπούν στον προσδιορισµό της οικονοµικής δραστηριότητας του εργοδότη, του επαγγέλµατος, της ηλικίας και του φύλου του θύµατος, της φύσης του τραυµατισµού και του µέρους του σώµατος που υπέστη κάκωση, καθώς επίσης της γεωγραφικής θέσης, της ηµεροµηνίας και της ώρας του ατυχήµατος, ενώ η φάση II συµπληρώνει τα πρώτα αυτά στοιχεία µε πληροφορίες σχετικά µε το µέγεθος της επιχείρησης, την εθνικότητα και το καθεστώς απασχόλησης του θύµατος, καθώς και τις συνέπειες του ατυχήµατος - αριθµός απολεσθεισών ηµερών εργασίας, µόνιµη ανικανότητα ή θάνατος ως αποτέλεσµα του ατυχήµατος. ( 1 ) 89/391/ΕΟΚ, ΕΕ L 183 της ( 2 ) 88/C 28/01, ΕΕ C28της ( 3 ) 95/C 168/01, ΕΕ C 168 της ,1995 ( 4 ) 93/464/ΕΟΚ, ΕΕ L 219 της ( 5 ) 99/126/ΕΚ, ΕΕ L42της ( 6 ) Έτος αναφοράς = συγκεντρωθέντα στοιχεία σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα κατά το εν λόγω έτος. 4

5 Όλες αυτές οι µεταβλητές παρέχουν πληροφορίες οι οποίες καθιστούν δυνατό τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών της επιχείρησης, του θύµατος, του τραυµατισµού και των συνεπειών του, καθώς και της ηµεροµηνίας και του τόπου του ατυχήµατος. Ωστόσο, για την προώθηση µιας πιο δραστήριας ευρωπαϊκής πολιτικής για την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων, η φάση III του σχεδίου ESAW καλύπτει άλλες εναρµονισµένες µεταβλητές και ταξινοµήσεις σχετικά µε τις αιτίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες συµβαίνουν τα εργατικά ατυχήµατα( 7 ), οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν στην εξακρίβωση των περιστάσεων και των συνθηκών που επικρατούν κατά τη χρονική στιγµή του ατυχήµατος. Τα αποτελέσµατα αυτών των αναλύσεων θα παράσχουν χρήσιµες πληροφορίες, οι οποίες θα συµβάλουν στην ανάπτυξη νέων και δεόντως στοχοθετηµένων πολιτικών πρόληψης. Το πρώτο έτος αναφοράς για τη φάση III του σχεδίου είναι το έτος 2001( 6 ). Πρέπει να σηµειωθεί ότι το σχέδιο ESAW έτυχε διεθνούς αναγνώρισης µε το ψήφισµα του ΓΕ του 1998 σχετικά µε τις «Στατιστικές επαγγελµατικών τραυµατισµών που οφείλονται σε εργατικά ατυχήµατα»( 8 ), το οποίο υιοθέτησε σε µεγάλο ποσοστό τη µεθοδολογία ESAW της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, η φάση III αποτελεί τόσο τη µεθοδολογικήβάση όσο και την πρώτη ουσιαστικήπροσπάθεια να αξιοποιηθούν οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες υπό τις οποίες συµβαίνουν τα εργατικά ατυχήµατα, στην εξέλιξη των οποίων αναφέρεται το ψήφισµα. Κατά την εν λόγω φάση θα εναρµονιστούν τα σχετικά µε το θέµα αυτό στοιχεία από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από οποιεσδήποτε άλλες χώρες επιθυµούν να εφαρµόσουν το σύστηµα. Συγχρόνως, το µέσο αυτό είναι παρόµοιο µε τα εθνικά συστήµατα που εφαρµόζονται ήδη πλήρως ή εν µέρει σε ορισµένες χώρες, προκειµένου η εφαρµογήτου να στεφθεί µε απόλυτη επιτυχία στους εθνικούς οργανισµούς που παρέχουν τα στοιχεία (σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικός τοµέας, επιθεώρηση εργασίας). Εφόσον χρειασθεί, θα µπορούσε να εφαρµοσθεί και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των εργασιών σχετικά µε τη µεθοδολογία για τις τρεις φάσεις του σχεδίου ESAW που πραγµατοποιήθηκαν από το 1990 από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και από εµπειρογνώµονες συναφών οργανισµών των κρατών µελών (εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, υπουργεία ήυπηρεσίες εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, ιδρύµατα κοινωνικών ασφαλίσεων) στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Τα απτά αποτελέσµατα συνίστανται σε ένα ολοκληρωµένο σύνολο µεταβλητών σε συνδυασµό µε τις ταξινοµήσεις, τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις και τους οδηγούς κωδικοποίησής τους. Κατά την κατάρτιση αυτού του συστήµατος, οι σχεδιαστές του δεν παρεξέκλιναν από το στόχο της δηµιουργίας ενός µέσου για τη συλλογήπληροφοριών, οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν στην πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας τη µέγιστη συµβατότητα µε τα υφιστάµενα στατιστικά συστήµατα των κρατών µελών. Για το λόγο αυτό ελήφθησαν δεόντως υπόψη τα συστήµατα αυτά, καθώς και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους εταίρους του σχεδίου. Γενικός στόχος ήταν η κατάρτιση µιας µεθοδολογίας επαρκώς λεπτοµερούς ώστε να είναι αποτελεσµατική, αλλά όχι ιδιαίτερα πολύπλοκης, τόσο συνολικά όσο και για κάθε επιµέρους µεταβλητή, ώστε να είναι απλήη εφαρµογήαυτού του στατιστικού συστήµατος. Το σύστηµα αυτό, εκτός από την απλότητά του, σχεδιάστηκε επίσης ώστε να είναι ανοικτό και διαχρονικά προσαρµόσιµο. Αυτά τα χαρακτηριστικά του συστήµατος παρέχουν στα επιµέρους κράτη µέλη τη δυνατότητα να επιφέρουν τυχόν απαραίτητες βελτιώσεις µε την προσθήκη νέων ψηφίων σε εθνικό επίπεδο, µε τη σταδιακήυιοθέτηση της µεθόδου από διάφορους εθνικούς οργανισµούς και, εφόσον είναι απαραίτητο, µε την αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών σχετικά µε τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχηµάτων, χωρίς ωστόσο να αποκλίνουν ποτέ από τη γενική δοµήτου σχεδίου. ( 7 ) Βάσει ενός σχεδίου για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήµατος κωδικοποίησης σχετικά µε τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχηµάτων, το οποίο έχει προταθεί από οµάδα κρατών µελών (DWES της ανίας, HVBG της Γερµανίας, CNAMTS της Γαλλίας και INAIL της Ιταλίας) υπό το συντονισµό της EUROGIP (Γαλλία), που επικυρώθηκε εκ των προτέρων βάσει δείγµατος άνω των πραγµατικών ατυχηµάτων σε διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Ισπανία, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο). ( 8 ) Εγκρίθηκε από το 16 ο ιεθνές Συνέδριο Στατιστικολόγων επί θεµάτων Εργασίας, Γενεύη, 6-15Οκτωβρίου

6 Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι δραστηριότητες της Επιτροπής στον τοµέα των στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα συνδέονται µε την κοινοτική έρευνα εργατικού δυναµικού. Ειδικότερα, ο πληθυσµός αναφοράς ESAW για τον υπολογισµό της συχνότητας των εργατικών ατυχηµάτων βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναµικού. Επιπλέον, προκειµένου να σχηµατίσει ευρύτερη εικόνα της κατάστασης, η Επιτροπήεισήγαγε µια ενότητα ad hoc για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία στην έρευνα εργατικού δυναµικού του κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1571/98 της Επιτροπής της 20/07/1998( 9 )-.Η ανάλυση των αποτελεσµάτων αυτής της ενότητας θα προσδώσει σηµαντικήπροστιθέµενη αξία στις πληροφορίες που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του σχεδίου ESAW: ατυχήµατα µε απουσία κάτω των 4 ηµερών, ανάλυση µε διασταύρωση στοιχείων σχετικά µε την αγορά εργασίας, χαρακτηριστικά θέσεων εργασίας, συνθήκες εργασίας ή κατάρτισης. Η νέα φάση III σχετικά µε τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχηµάτων εφαρµόζεται σταδιακά στα κράτη µέλη από το 2001 και ύστερα, αφού γίνουν στα εθνικά σχέδια εφαρµογής οι απαραίτητες προσαρµογές των εθνικών συστηµάτων δήλωσης και κωδικοποίησης των εργατικών ατυχηµάτων. Τα πρώτα αποτελέσµατα για µια πρώτη οµάδα κρατών µελών αναµένονται το 2003 και θα αφορούν στοιχεία του έτους αναφοράς 2001( 6 ). Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων -5 και EUROSTAT E-3 Μάρτιος 2001 ( 9 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1571/98 της Επιτροπής της για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 577/98 της Επιτροπής σχετικά µε τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού στην Κοινότητα - ΕΕ L 205 της

7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001 Έγγρ. ESTAT/E3/HSW/2001/1130 Για περισσότερες πληροφορίες: Didier Dupré Eurostat E3 Κτίριο Bech D2/723 Τηλ.: (352) Φαξ: (352) Angel Fuente Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 5 Κτίριο Jean Monnet C3/79 Τηλ.: (352) Φαξ: (352) Ιστοχώρος της Eurostat : Ιστοχώρος της Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία : 7

8 Περιεχόµενα ΠΡΟΟΊΜΙΟ... 3 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 4 ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥΣΧΕ ΊΟΥESAW Ιστορικό του σχεδίου ESAW Στόχοι του σχεδίου ESAW ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΊ Ιδιαιτερότητες σχετικά µε τον ορισµό του εργατικού ατυχήµατος Τροχαία ατυχήµατα και ατυχήµατα επί άλλων µεταφορικών µέσων Άλλα ατυχήµατα εκτός της επιχείρησης Μέλη του κοινού Ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια Εργατικό ατύχηµα µε απουσία άνω των 3 ηµερών από την εργασία Θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ Γενική εισαγωγή στο σύστηµα Μεταβλητές Αριθµός περίπτωσης Οικονοµικήδραστηριότητα του εργοδότη Επάγγελµα του θύµατος Ηλικία του θύµατος Φύλο του θύµατος Φύση της κάκωσης Μέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση Γεωγραφική θέση του ατυχήµατος Ηµεροµηνία του ατυχήµατος Ώρα του ατυχήµατος Μέγεθος επιχείρησης Εθνικότητα του θύµατος Καθεστώς απασχόλησης του θύµατος Απολεσθείσες ηµέρες Ορισµός της τοπικής µονάδας της επιχείρησης Θέση εργασίας Το εργασιακό περιβάλλον Η εργασιακήδιαδικασία Η ειδικήσωµατικήδραστηριότητα Ο υλικός παράγοντας της ειδικής σωµατικής δραστηριότητας Η απόκλιση Ο υλικός παράγοντας της απόκλισης Η επαφή ο τρόπος τραυµατισµού Ο υλικός παράγοντας της επαφής του τρόπου τραυµατισµού Η βαρύτητα ΕΊΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΈΘΟ ΟΙ ΤΥΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ είκτες επίπτωσης Συντελεστές διόρθωσης και µέθοδοι τυποποίησης ιόρθωση Τυποποίηση

9 ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΌΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ιαδικασίες αναγγελίας στα κράτη µέλη Συστήµατα βασιζόµενα και µη βασιζόµενα στην ασφάλιση Αξιολόγηση των εθνικών διαδικασιών αναγγελίας Συλλογή εναρµονισµένων στοιχείων ESAW Ορισµός του εργατικού ατυχήµατος Μη θανατηφόρα ατυχήµατα Θανατηφόρα ατυχήµατα Οµάδες που καλύπτονται από τα εθνικά συστήµατα αναγγελίας Κάλυψη των αυτοαπασχολουµένων και των συµβοηθούντων µελών οικογενείας Τοµείς Κάλυψη ατυχηµάτων εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένων των τροχαίων ατυχηµάτων) Εθνικά επίπεδα αναγγελίας ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΥΝΑΜΙΚΟΎ - ΕΕ ) Έτος αναφοράς Κατάρτιση φίλτρων Εκτιµηθείς πληθυσµός αναφοράς για το ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ Βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων Κάλυψη Επίπεδα αναγγελίας Συµπερίληψη / µη συµπερίληψη συγκεκριµένων τύπων ατυχηµάτων Ανάπτυξη νέων δεικτών ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ A: ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΦΆΣΗΣ III ESAW ΑΠΌ ΤΟ ΈΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ 2001 ΚΑΙ ΎΣΤΕΡΑ Επιλογή των µεταβλητών Μεταβλητές για τις αιτίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες συµβαίνουν τα εργατικά ατυχήµατα Μεταβλητές προτεραιότητας Ενδιάµεση επιλογή Πρόσθετη προαιρετικήµεταβλητή Θέση εργασίας Χρήση του συνόλου των 9 µεταβλητών Ιδιαιτερότητες της µεταβλητής «απόκλιση» και των υλικών της παραγόντων Προαιρετικές βελτιώσεις για τις µεταβλητές των φάσεων I και II Οικονοµικήδραστηριότητα του εργοδότη Καθεστώς απασχόλησης ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B: ΤΑΞΙΝΟΜΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΌΤΥΠΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕ ΊΟΥ ESAW Ταξινοµήσεις Ταξινοµήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες Οµαδοποιηµένα µορφότυπα ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Γ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ Φύση της κάκωσης Γενικά σχόλια σχετικά µε τις µεταβλητές για τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχηµάτων Η οργάνωση των µεταβλητών Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση των κωδικών 00 ή Ειδικές πτυχές που αφορούν στον υλικό παράγοντα Η θέση εργασίας Το εργασιακό περιβάλλον Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Εργοτάξια, τεχνικά και οικοδοµικά έργα, επιφανειακά λατοµεία ήορυχεία

10 Γεωργία κτηνοτροφία, ιχθυοτροφία, δασικήζώνη Χώροι τριτογενούς δραστηριότητας, χώροι γραφείων, χώροι ψυχαγωγίας, διάφοροι χώροι Ιδρύµατα υγειονοµικής περίθαλψης ηµόσιοι χώροι Κατοικία Χώροι αθλοπαιδιών Εγκαταστάσεις µε εξαιρετικές συνθήκες εναέριες ήσε µεγάλα ύψη εξαιρουµένων των εργοταξίων υπόγειες - εξαιρουµένων των εργοταξίων επί / υπεράνω υδάτων - εξαιρουµένων των εργοταξίων Περιβάλλοντα υψηλής πίεσης εξαιρουµένων των εργοταξίων Γενικά σχόλια Η εργασιακή διαδικασία Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Παραγωγή, µεταποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση παντός τύπου Χωµατουργικές εργασίες, τεχνικά και οικοδοµικά έργα, συντήρηση, κατεδάφιση Αγροτικές, δασοκοµικές, φυτοκοµικές, ιχθυοτροφικές εργασίες και εργασίες µε ζώντα ζώα Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή/και στο ευρύ κοινό - πνευµατικήεργασία Άλλες εργασίες που συνδέονται µε καθήκοντα τα οποία κωδικοποιούνται στις οµάδες 10, 20, 30 και Μετακίνηση, αθλητισµός, καλλιτεχνικήδραστηριότητα Η ειδική σωµατική δραστηριότητα Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση ιάκριση µεταξύ εργαλείου και µηχανήµατος σταθερού και κινητού µηχανήµατος Χειρισµός µηχανηµάτων Εργασία µε εργαλεία χειρός Οδήγηση ή παρουσία επί εξοπλισµού µετακίνησης ή µέσου µεταφοράς Χειρισµός αντικειµένων Μεταφορά µε το χέρι Κίνηση Παρουσία Η απόκλιση Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Απόκλιση λόγω ηλεκτρικών προβληµάτων, έκρηξης, πυρκαγιάς Απόκλιση λόγω υπερχείλισης, ανατροπής, διαρροής, ροής, εξάτµισης, εκποµπής Θραύση, διάρρηξη, διάσπαση, ολίσθηση, πτώση, κατάρρευση υλικού παράγοντα Απώλεια (πλήρης ήµερική) ελέγχου µηχανήµατος, µέσου µεταφοράς ήεξοπλισµού, εργαλείου χειρός, αντικειµένου, ζώου Ολίσθηση ήπαραπάτηµα µε πτώση, πτώση ατόµων Προκαταρκτική σηµείωση σχετικά µε τη χρήση των κωδικών και Κίνηση του σώµατος χωρίς σωµατικήένταση (που οδηγεί γενικά σε εξωτερικές κακώσεις) Κίνηση του σώµατος υπό ήµε σωµατικήένταση (που οδηγεί γενικά σε εσωτερικήκάκωση) Σοκ, φόβος, βία, επιθετικότητα, απειλή, παρουσία Ηεπαφή ο τρόπος τραυµατισµού Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Επαφήµε ηλεκτρικήτάση, θερµότητα, επικίνδυνες ουσίες Πνιγµός, ταφή, εγκλωβισµός Οριζόντια ήκατακόρυφη πρόσκρουση µε σταθερό αντικείµενο (το θύµα κινείται) Πλήγµα από κινούµενο αντικείµενο, σύγκρουση Επαφήµε οξύ, αιχµηρό, σκληρό ήτραχύ υλικό παράγοντα Παγίδευση, σύνθλιψη κ.λπ Σωµατικήήψυχικήένταση ήγµα, λάκτισµα κ.λπ. (ζώου ήανθρώπου) Ο υλικός παράγοντας Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Περιγραφήτων οµάδων στο επίπεδο 1 θέσης Προαιρετικήδυνατότητα λεπτοµερέστερης ταξινόµησης Παραδείγµατα κωδικοποίησης των αιτιών και των συνθηκών

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΤΕΤΡΑΨΉΦΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΉΣΕΙΣ Οικονοµική δραστηριότητα του εργοδότη (NACE) Υλικός παράγοντας ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ E: ΣΤΆΘΜΙΣΗ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΙΑ ΡΟΜΉ Εισαγωγή Μεθοδολογία Ορισµοί Μεταβλητές Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ζ: ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ H: ΕΘΝΙΚΟΊ ΦΟΡΕΊΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ESAW

12 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ESAW Ιστορικό και στόχοι του σχεδίου ESAW Ιστορικό του σχεδίου ESAW Με την οδηγία-πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία( 10 ) η Επιτροπήκαλείται να προβεί στην εναρµόνιση των στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα. Η οδηγία ορίζει ότι «... ο εργοδότης οφείλει να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών» και «να συντάσσει και να θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές, εκθέσεις για τα εργατικά ατυχήµατα, θύµατα των οποίων υπήρξαν οι υπ αυτόν εργαζόµενοι.» Στη βάση αυτή, δροµολογήθηκε το 1990 το σχέδιο ESAW µε σκοπό την εναρµόνιση των στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα για όλα τα ατυχήµατα που συνεπάγονται απουσία από την εργασία µεγαλύτερη των τριών ηµερών. Το 1992 η Eurostat και η Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσαν µια «Μεθοδολογία για την εναρµόνιση των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα»( 11 ). Το σχέδιο ESAW αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις προτεραιότητας στον τοµέα της στατιστικής πληροφόρησης ( 12 ). Εκτός αυτού, το ψήφισµα 95/C 168/01 του Συµβουλίου( 13 ) καλεί ειδικά την Επιτροπή: «να υποβάλει προτάσεις για την εναρµόνιση των στατιστικών για τα εργατικά ατυχήµατα...». Το πρόγραµµα σχετικά µε την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία κατά την εργασία ( ) προβλέπει επίσης τη συνέχιση της εφαρµογής αυτού του σχεδίου. Ακόµη, το στατιστικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο καθορίζει τους κύριους τοµείς και στόχους των κοινοτικών στατιστικών, προβλέπει την κατάρτιση συνεκτικών σειρών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να εξασφαλιστούν τα µέσα για την παρακολούθηση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία και για την αποτελεσµατικήρύθµιση στον εν λόγω τοµέα 14. Στόχοι του σχεδίου ESAW Στόχος του σχεδίου ESAW είναι η συλλογή, σε επίπεδο Ένωσης, συγκρίσιµων στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα και η κατάρτιση µιας βάσης δεδοµένων. Η ύπαρξη συγκρίσιµων στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση των τάσεων στην υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία στην Ένωση και για την προώθηση της πρόληψης των ατυχηµάτων σε κοινοτικό επίπεδο και στα επιµέρους κράτη µέλη. Οι στόχοι είναι η παροχήστοιχείων σχετικά µε τις οµάδες και τους τοµείς υψηλού κινδύνου, καθώς και η εξασφάλιση δεικτών σχετικά µε τις αιτίες και το κοινωνικοοικονοµικό κόστος των εργατικών ατυχηµάτων. Θα πρέπει να καταρτιστούν συνεκτικές σειρές στοιχείων προκειµένου να εξασφαλιστούν τα µέσα για την παρακολούθηση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία καθώς και για την αποτελεσµατικήρύθµιση στον εν λόγω τοµέα. Στόχος του σχεδίου ESAW είναι επίσης η ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας που θα είναι κατά το δυνατόν συγκρίσιµη µε άλλες διεθνείς στατιστικές και η συµµετοχήστο συντονισµό τέτοιων εργασιών. Η µεθοδολογία του ESAW είναι σύµφωνη µε το ψήφισµα του ΓΕ του 1998 σχετικά µε τις «Στατιστικές επαγγελµατικών τραυµατισµών που οφείλονται σε εργατικά ατυχήµατα»( 15 ). ( 10 ) Οδηγία 89/391/EΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία, ΕΕ L183, Στο εξής: οδηγίαπλαίσιο (για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία). ( 11 ) Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Θέµα 3 σειρά Ε, ISBN X, Αριθµός καταλόγου CA GR-C. ( 12 ) Απόφαση 93/464/EΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 σχετικά µε το πρόγραµµα-πλαίσιο για τις δράσεις προτεραιότητας στον τοµέα της στατιστικής πληροφόρησης 1993 έως 1997, ΕΕ L219, ( 13 ) ΕΕ C168 της , σ ( 14 ) Απόφαση 99/126/EΚ του Συµβουλίου για το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα , ΕΕ L42 της ( 15 ) Εγκρίθηκε από το έκατο Έκτο ιεθνές Συνέδριο Στατιστικολόγων επί θεµάτων Εργασίας, Γενεύη, 6-15Οκτωβρίου

13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Βασικές έννοιες και ορισµοί Τα στοιχεία των φάσεων I, II και III του σχεδίου ESAW συλλέγονταν αντίστοιχα από τα έτη αναφοράς 1993, 1996 και 2001 και ύστερα. Η περίοδος αναφοράς ορίζεται ως το έτος δήλωσης του ατυχήµατος. Όλες οι περιπτώσεις εργατικών ατυχηµάτων που συνεπάγονται απουσία άνω των τριών ηµερολογιακών ηµερών( 16 ) περιλαµβάνονται στα στοιχεία ESAW. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι ένα εργατικό ατύχηµα περιλαµβάνεται στο ESAW εάν συνεπάγεται για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών, ακόµη και αν στις ηµέρες αυτές περιλαµβάνονται Σάββατα, Κυριακές ήάλλες ηµέρες κατά τις οποίες ο εργαζόµενος συνήθως δεν εργάζεται. Το εργατικό ατύχηµα ορίζεται ως ένα ασυνεχές συµβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας το οποίο προκαλεί σωµατική ή διανοητική βλάβη. Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει περιπτώσεις οξείας δηλητηρίασης και ηθεληµένων ενεργειών άλλων προσώπων, καθώς και ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά την εργασία, αλλά εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρίας, ακόµη και αυτά που προκαλούνται από τρίτους. εν περιλαµβάνει τους εσκεµµένους αυτοτραυµατισµούς, τα ατυχήµατα καθ' οδόν από και προς την εργασία (ατυχήµατα κατά τη διαδροµή, βλέπε παράρτηµα ΣΤ), τα ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια και τις επαγγελµατικές ασθένειες( 17 ). Η φράση «κατάτηδιάρκειατης εργασίας» σηµαίνει «ενώ εκτελεί µια επαγγελµατικήδραστηριότητα ήκατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας». Συµπεριλαµβάνονται τα τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ως θανατηφόρο ατύχηµα ορίζεται ένα ατύχηµα που οδηγεί στο θάνατο του θύµατος µέσα σε ένα έτος από το ατύχηµα. Ιδιαιτερότητες σχετικά µε τον ορισµό του εργατικού ατυχήµατος Περιλαµβανόµενες περιπτώσεις Τα ακόλουθα είδη ατυχηµάτων καλύπτονται από τον παραπάνω ορισµό του εργατικού ατυχήµατος (συνοπτική παρουσίαση στον πίνακα 1). Τροχαία ατυχήµατα και ατυχήµατα επί άλλων µεταφορικών µέσων Τα τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW. Τα ατυχήµατα αυτά αφορούν όχι µόνο τα άτοµα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες ασκούνται κυρίως στις δηµόσιες οδούς, π.χ. οδηγοί φορτηγών ήλεωφορείων, αλλά και εκείνα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες συχνά ήπεριστασιακά συνεπάγονται ταξίδια σε δηµόσιες οδούς. Οι επαγγελµατικές αυτές δραστηριότητες περιλαµβάνουν π.χ. επισκευαστικές δραστηριότητες, εµπορικές δραστηριότητες ήάλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις των πελατών. Περιλαµβάνεται επίσης η περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήµατος, π.χ. ενός στελέχους το οποίο περιστασιακά µεταβαίνει, κατά τη διάρκεια της εργασίας του, από το γραφείο του σε µια εξωτερικήσυνεδρίαση. Ένα τέτοιο ατύχηµα θα πρέπει να θεωρείται εργατικό ατύχηµα και να περιλαµβάνεται στη µεθοδολογία ESAW είτε αυτός ο χώρος ανήκει στην επιχείρησήτου είτε σε πελάτη, είτε σε άλλη εταιρία ήάλλο φορέα. Τα τροχαία ατυχήµατα, όπως περιγράφονται παραπάνω, περιλαµβάνουν επίσης τα ατυχήµατα σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και στους εσωτερικούς δρόµους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Η έκφραση ενώ εκτελεί επαγγελµατική δραστηριότητα ή κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να νοείται µε την ευρεία έννοια. Έτσι, θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν και τα λοιπά ατυχήµατα στις δηµόσιες οδούς ή µέρη, όπως π.χ. το γλίστρηµα στο πεζοδρόµιο ήη πτώση σε σκάλες, ή, ακόµη, επιθέσεις από άλλα άτοµα, µε την προϋπόθεση ότι το θύµα εκτελεί ακόµη την επαγγελµατικήτου δραστηριότητα. ( 16 ) Η οδηγία-πλαίσιο (άρθρο 9) αναφέρεται σε εργάσιµες ηµέρες. Ωστόσο, αποφασίστηκε να ακολουθήσει η µεθοδολογία ESAW την πιο κοινή πρακτική στα κράτη µέλη, η οποία προβλέπει τη χρήση ηµερολογιακών ηµερών στον υπολογισµό του αριθµού των ηµερών απουσίας από την εργασία. ( 17 ) Η Επιτροπή έχει αναπτύξει τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Επαγγελµατικών Ασθενειών (EODS φάση I) που εφαρµόζονται από το έτος αναφοράς 2001 και ύστερα (βλέπε µέρος Μελλοντικές εξελίξεις ) 13

14 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Το ίδιο ισχύει και για τα ατυχήµατα επί οποιουδήποτε µεταφορικού µέσου, π.χ. υπόγειος σιδηρόδροµος, τραµ, σιδηρόδροµος, πλοίο, αεροπλάνο κ.λπ. Συµπεριλαµβάνονται, εν προκειµένω, και τα ατυχήµατα στα σηµεία άφιξης και αναχώρησης κάθε µεταφορικού µέσου, π.χ. σταθµός, αεροδρόµιο, λιµάνι κ.λπ., µε την προϋπόθεση ότι το θύµα εκτελεί ακόµη την επαγγελµατικήτου δραστηριότητα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ατυχήµατα κατά την διαδροµή, ήτοι τα τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της διαδροµής µεταξύ της οικίας και του τόπου εργασίας, δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ΕSAW( 18 ). Άλλα ατυχήµατα εκτός της επιχείρησης Τα ατυχήµατα τα οποία έχουν συµβεί εντός των εγκαταστάσεων µιας άλλης επιχείρησης διαφορετικής από εκείνη που απασχολεί το θύµα θα πρέπει επίσης να θεωρούνται εργατικά ατυχήµατα. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαµβάνουν όλα τα είδη συνεδριάσεων και υπηρεσιών που λαµβάνουν χώρα εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης µε την προϋπόθεση ότι το θύµα εκτελεί ακόµη την επαγγελµατικήτου δραστηριότητα. Περιλαµβάνονται επίσης τα ακόλουθα παραδείγµατα: ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια µιας συνεδρίασης ή επαγγελµατικής επίσκεψης εκτός της επιχείρησης ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της παράδοσης αγαθών στις εγκαταστάσεις ενός πελάτη (εταιρίας ήιδιώτη) ήκατά τη διάρκεια επισκευής ήσυντήρησης ήεκτέλεσης κάποιας εργασίας κ.λπ. στις εγκαταστάσεις του πελάτη ατυχήµατα κατά τη διάρκεια απόσπασης σε άλλη εταιρία ήκατά τη διάρκεια επαγγελµατικής δραστηριότητας κατ οίκον ατυχήµατα που προκαλούνται από άλλες µορφές δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται µε τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εργασίας των θυµάτων κ.λπ. Εν συντοµία, όλα τα ατυχήµατα που αντιστοιχούν σε όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ένας εργαζόµενος κατά τη διάρκεια της εργασίας του περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW. Αυτό αφορά όχι µόνο τους συγκεκριµένους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται εντός των εγκαταστάσεων του εργοδότη του, αλλά επίσης και τους εξωτερικούς κινδύνους στους οποίους µπορεί να εκτίθεται κατά τη διάρκεια της εργασίας του, π.χ. σε δηµόσιες οδούς, µεταφορικά µέσα ήκινδύνους που προκαλούνται από τρίτους, ανεξάρτητα από το αν ο εργοδότης του µπορεί να προλάβει ήνα µειώσει εν µέρει το επίπεδο των εν λόγω κινδύνων εκτός των εγκαταστάσεών του. Πίνακας 1 Είδη ατυχηµάτων που περιλαµβάνονται / δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW Τύπος ατυχηµάτων Περιλαµβάνονται ΝΑΙ / ΟΧΙ Ορισµός: Ένα ασυνεχές συµβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας το οποίο προκαλεί σωµατική ή διανοητική βλάβη. Η φράση κατά τη διάρκεια της εργασίας» σηµαίνει «ενώ εκτελεί µια επαγγελµατική δραστηριότητα ή κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Οξεία δηλητηρίαση ΝΑΙ Ηθεληµένες πράξεις άλλων ατόµων ΝΑΙ Ατυχήµατα σε δηµόσιους χώρους ή επί µεταφορικών µέσων σε µια διαδροµή κατά τη διάρκεια της ΝΑΙ εργασίας: Τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας (δηµόσιες οδοί, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, ΝΑΙ εσωτερικοί οδοί εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης) Λοιπά ατυχήµατα (γλιστρήµατα, πτώσεις, επιθέσεις κ.λπ.) σε δηµόσιο χώρο (πεζοδρόµιο, ΝΑΙ κλιµακοστάσιο κ.λπ.) ή στα σηµεία άφιξης και αναχώρησης (σε σταθµούς, λιµάνια, αεροδρόµια κ.λπ.) κάθε µεταφορικού µέσου σε µια διαδροµή κατά τη διάρκεια της εργασίας Ατυχήµατα επί κάθε µεταφορικού µέσου που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εργασίας (υπόγειος ΝΑΙ σιδηρόδροµος, τραµ, σιδηρόδροµος, πλοίο, αεροπλάνο κ.λπ.) Ατυχήµατα που συµβαίνουν εντός των εγκαταστάσεων άλλης επιχείρησης διαφορετικής από εκείνη ΝΑΙ που απασχολεί το θύµα ή στο χώρο ενός ιδιώτη, κατά τη διάρκεια της εργασίας Εκούσιοι αυτοτραυµατισµοί ΟΧΙ Ατυχήµατα που συµβαίνουν καθ οδόν από και προς τον τόπο εργασίας (ατυχήµατα κατά τη ΟΧΙ διαδροµή, βλέπε παράρτηµα ΣΤ) Ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια της εργασίας και επαγγελµατικές ΟΧΙ ασθένειες Μέλη του κοινού, χωρίς οιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα ΟΧΙ ( 18 ) Ωστόσο, έχει επίσης καταρτιστεί µια πρόσθετη συλλογή στοιχείων σχετικά µε τα ατυχήµατα κατά τη διαδροµή, µε χρήση της ίδιας µεθοδολογίας µε εκείνη του σχεδίου ESAW. Οι προδιαγραφές για την εν λόγω συλλογή στοιχείων, που αφορούν προς το παρόν µόνο 8 κράτη µέλη, παρατίθενται στο παράρτηµα ΣΤ. 14

15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Εξαιρέσεις Τα ακόλουθοι είδη ατυχηµάτων δεν καλύπτονται από τον ανωτέρω ορισµό του εργατικού ατυχήµατος (συνοπτική παρουσίαση στον πίνακα 1). Μέλη του κοινού Τα ατυχήµατα που συµβαίνουν στα µέλη του κοινού δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW. Ακόµη και αν ένα τέτοιο ατύχηµα οφείλεται σε εργασιακήδραστηριότητα εντός µιας επιχείρησης, δεν πρέπει να θεωρείται εργατικό ατύχηµα στο πλαίσιο της µεθοδολογίας ESAW. Στην περίπτωση αυτήπεριλαµβάνονται τα ατυχήµατα τα οποία συµβαίνουν σε άτοµα που κινούνται ανεξάρτητα των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων, π.χ. όταν επισκέπτονται ένα κατάστηµα, µια υπηρεσία, µια τράπεζα, ένα ασφαλιστικό γραφείο, σταθµούς, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, νοσοκοµεία, ταχυδροµεία, λιµάνια, αεροδρόµια κ.λπ. Τα µέλη της οικογενείας του εργαζοµένου ήτου εργοδότη που παρευρίσκονται στην επιχείρηση και πέφτουν θύµατα ατυχήµατος θεωρούνται µέλη του κοινού και δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, π.χ. στον παιδικό σταθµό της εταιρίας. Ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια Τα ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ΕSAW. Αυτό το είδος ατυχηµάτων αφορά π.χ. καρδιακά ήεγκεφαλικά επεισόδια ήκάθε άλλο αιφνίδιο ιατρικό πρόβληµα, το οποίο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας, αλλά κατ αρχήν δεν σχετίζεται µε την επαγγελµατικήδραστηριότητα του θύµατος και ο τραυµατισµός σχετίζεται µόνο µε το ιατρικό πρόβληµα. Εν τούτοις, το ατύχηµα πρέπει να εξαιρείται µόνο όταν δεν διαπιστώνονται άλλα αίτια περισσότερο σχετιζόµενα µε την επαγγελµατικήδραστηριότητα. Σε περίπτωση, π.χ., κατά την οποία ένας κτίστης λιποθυµήσει (παθολογική αιτία) µε αποτέλεσµα την πτώση του από τη σκαλωσιά (µέρος του ατυχήµατος που σχετίζεται µε την επαγγελµατική δραστηριότητα), το ατύχηµα πρέπει να περιληφθεί στη µεθοδολογία ESAW. Το ίδιο ισχύει ακόµη και αν η πτώση δεν θα είχε συµβεί αν ο κτίστης δεν είχε αδιαθετήσει, επειδή η σοβαρότητα των συνεπειών της πτώσης αυξήθηκε έντονα λόγω της παρουσίας του ατόµου στη σκαλωσιά, στοιχείο που αφορά καθαρά την επαγγελµατική δραστηριότητα. Εργατικό ατύχηµα µε απουσία άνω των 3 ηµερών από την εργασία Η οδηγία-πλαίσιο επέλεξε την έννοια της «απουσίας από την εργασία για περισσότερες από 3 εργάσιµες µέρες». Εν τούτοις, καθώς µεγάλος αριθµός κρατών µελών δεν µπορεί να κάνει διάκριση µεταξύ εργάσιµων ήµη ηµερών, επειδήη διακοπήεργασίας συνιστάται (από τους ιατρούς) σε ηµερολογιακές ηµέρες, για το ESAW επελέγη η έννοια των «3 ηµερολογιακών ηµερών», ήτοι απλούστερα «3 ηµερών». Η έννοια του «άνω» των 3 ηµερών απουσίας από την εργασία χρησιµοποιήθηκε από τη µεθοδολογία ESAW κατά τον ακόλουθο τρόπο (συνοπτικήπαρουσίαση στον πίνακα 2): Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνο οι πλήρεις εργάσιµες ηµέρες απουσίας του θύµατος από την εργασία µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας του ατυχήµατος. Οπότε, η περίπτωση «άνω των 3 ηµερών» σηµαίνει «τουλάχιστον 4 ηµέρες», πράγµα που συνεπάγεται ότι πρέπει να συµπεριλαµβάνονται µόνο τα ατυχήµατα µε ανάληψη των καθηκόντων όχι πριν από την πέµπτη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία του ατυχήµατος. Εποµένως, ο «αριθµός απολεσθεισών ηµερών» πρέπει να υπολογίζεται ως εξής: 4απολεσθείσες ηµέρες, αν η ανάληψη των καθηκόντων πραγµατοποιηθεί την πέµπτη ηµέρα µετά την ηµέρα του ατυχήµατος, 5απολεσθείσες ηµέρες αν η ανάληψη των καθηκόντων πραγµατοποιηθεί την έκτη ηµέρα µετά την ηµέρα του ατυχήµατος κ.λπ. 15

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πίνακας 2 Οι έννοιες των ατυχηµάτων µε άνω των 3 ηµερών απουσία από την εργασία και των αριθµών των µετρηµένων απολεσθεισών ηµερών στη µεθοδολογία ESAW Επιστροφή στην εργασία: Ίδια ηµέρα του ατυχήµατος Πρώτη έως τέταρτη µέρα µετά το ατύχηµα Πέµπτη ηµέρα µετά το ατύχηµα Έκτη ηµέρα µετά το ατύχηµα και επόµενες Ατύχηµα ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ περιλαµβανόµενο στο ESAW Αριθµός απολεσθεισών ηµερών εν περιλαµβάνεται εν περιλαµβάνεται 4 5 ή περισσότερες Θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα Ο ορισµός που εγκρίθηκε από το σχέδιο ESAW είναι εκείνος των «εργατικών ατυχηµάτων που οδηγούν στο θάνατο του θύµατος εντός ενός έτους (από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος)». Στην πράξη, η πλειονότητα των κρατών µελών γνωστοποιεί τις περιπτώσεις θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων που καταγράφονται στις εθνικές τους στατιστικές. Όντως, η πλειονότητα των θανάτων λόγω ατυχήµατος επέρχεται είτε αµέσως τη στιγµή του ατυχήµατος είτε εντός ολίγων ηµερών ήολίγων εβδοµάδων µετά το ατύχηµα. 16

17 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Χαρακτηρισµός µεταβλητών Γενική εισαγωγή στο σύστηµα Για τη δέουσα κωδικοποίηση ενός ατυχήµατος απαιτούνται τρία είδη βασικών πληροφοριών: Πληροφορίες για τον προσδιορισµό του τόπου όπου συνέβη το ατύχηµα, του θύµατος και της χρονικής στιγµής του ατυχήµατος: δηλαδή: οικονοµικήδραστηριότητα του εργοδότη επάγγελµα, επαγγελµατικό καθεστώς, φύλο, ηλικία και εθνικότητα του θύµατος γεωγραφικήθέση και µέγεθος της τοπικής µονάδας της επιχείρησης ηµεροµηνία και ώρα εργασιακό περιβάλλον, θέση εργασίας και εργασιακήδιαδικασία. Πληροφορίες για τον προσδιορισµό του τρόπου µε τον οποίο συνέβη το ατύχηµα, των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη και του τρόπου πρόκλησης των τραυµατισµών: δηλαδή: το συµβάν αναλύεται σε τρία στάδια: ειδικήσωµατικήδραστηριότητα, απόκλιση και επαφή τρόπος τραυµατισµού και σχετικοί υλικοί παράγοντες. Πληροφορίες σχετικά µε τη φύση και τη σοβαρότητα των τραυµατισµών και τις συνέπειες του ατυχήµατος: δηλαδή: το µέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση, τη φύση της κάκωσης και τον αριθµό των απολεσθεισών ηµερών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - οικονοµικήδραστηριότητα - µέγεθος της επιχείρησης - γεωγραφικήθέση, ηµεροµηνία και ώρα ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - εργασιακό περιβάλλον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - επάγγελµα - εργασιακήδιαδικασία - ηλικία και φύλο - θέση εργασίας - εθνικότητα - επαγγελµατικό καθεστώς ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - ειδικήσωµατικήδραστηριότητα και σχετικός υλικός παράγοντας - απόκλιση και σχετικός υλικός παράγοντας - επαφή -τρόπος τραυµατισµού και σχετικός υλικός παράγοντας ΘΥΜΑ - φύση της κάκωσης - µέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση - απολεσθείσες ηµέρες Η µεθοδολογία που παρουσιάζεται στην παρούσα έκδοση αποσκοπεί στο να παράσχει αναλυτικήπεριγραφήτων χαρακτηριστικών του θύµατος, της επιχείρησης και του τραυµατισµού, καθώς επίσης και µια ανάλυση της ακολουθίας των γεγονότων που οδήγησαν στο ατύχηµα, µε σκοπό τη χάραξη µιας πολιτικής πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι µεταβλητές που περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW παρατίθενται στον πίνακα 3. Ο ορισµός των επιµέρους µεταβλητών δίδεται ακολούθως. Οι αντίστοιχες ταξινοµήσεις και τα µορφότυπα ορίζονται στο παράρτηµα B. Για τις µεταβλητές σχετικά µε τα αίτια, παρέχονται στο παράρτηµα Γ κατευθυντήριες γραµµές και παραδείγµατα σχετικά µε τη χρήση τους ως βοήθηµα για τους αρµόδιους για την κωδικοποίηση (παρέχονται επίσης κατευθυντήριες γραµµές για το είδος των ατυχηµάτων). 17

18 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Μεταβλητές Πίνακας 3 ιάρθρωση εγγραφής για τα στοιχεία ESAW Μεταβλητή Αριθµός χαρακτήρων Υποχρεωτικά Στοιχεία της φάσης III Προαιρετικά ( 1 ) Σύνολο ( 1 ) Στοιχεία των φάσεων I και II ελάχιστα στοιχεία πρόσθετα στοιχεία Αριθµός περίπτωσης Οικονοµική δραστηριότητα του εργοδότη Επάγγελµα του θύµατος Ηλικία του θύµατος Φύλο του θύµατος Φύση της κάκωσης Μέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση Γεωγραφικός τόπος Ηµεροµηνία του ατυχήµατος Ώρα του ατυχήµατος Μέγεθος της επιχείρησης Εθνικότητα Καθεστώς απασχόλησης Απολεσθείσες ηµέρες Θέση εργασίας Εργασιακό περιβάλλον ( 2 ) 3 ή 0( 2 ) 0 ή 3( 2 ) 3 Εργασιακή διαδικασία ( 2 ) 2 ή 0( 2 ) 0 ή 2( 2 ) 2 Ειδική σωµατική δραστηριότητα ( 2 ) 2 ή 0( 2 ) 0 ή 2( 2 ) 2 Υλικός παράγοντας της ειδικής σωµατικής δραστηριότητας 2θέσεις (=4χαρακτήρες) Απόκλιση 2 2 Υλικός παράγοντας της απόκλισης 2 4 ή 0( 3 ) 0 ή 4( 3 ) 4 θέσεις (=4χαρακτήρες) ( 3 ) Επαφή τρόπος τραυµατισµού 2 2 Υλικός παράγοντας της επαφής 2 4 ή 0( 3 ) 0 ή 4( 3 ) 4 θέσεις (=4χαρακτήρες) ( 3 ) Βαρύτητα ( 4 ) 9 (3,6) ( 4 ) 9 Συνολικός αριθµός χαρακτήρων ( 5 ) 63 ή 64 ( 2 )( 5 ) 18 ή 17 ( 2 ) 81 ( 5 ) 44 ( 1 ) Όταν δεν χρησιµοποιείται (χρησιµοποιούνται) η προαιρετική (οι προαιρετικές) θέση (θέσεις) για µια µεταβλητή, πρέπει, ανάλογα µε τη µεταβλητή, να αναφέρεται η τιµή 0, 00, 000 ή 00,00 ως αντίστοιχος κωδικός ή τµήµα κωδικού. ( 2 ) Είναι υποχρεωτική η κωδικοποίηση τουλάχιστον 1 από τις 3 µεταβλητές Εργασιακό περιβάλλον, Εργασιακή διαδικασία ή Ειδική σωµατική δραστηριότητα (ανάλογα µε την επιλογή, καθώς η µεταβλητή Εργασιακό περιβάλλον έχει 3 χαρακτήρες, ενώ οι άλλες 2 µεταβλητές έχουν 2 χαρακτήρες και, κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθµός των χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται διαφέρει κατά 1). Συνεπώς, οι λοιπές 2 µεταβλητές που δεν χρησιµοποιούνται για το υποχρεωτικό τµήµα είναι προαιρετικές. ( 3 ) Είναι υποχρεωτική η κωδικοποίηση τουλάχιστον 1 από τις 2 µεταβλητές Υλικός παράγοντας της απόκλισης ή Υλικός παράγοντας της επαφής τρόπου τραυµατισµού. Συνεπώς, η µεταβλητή που δεν χρησιµοποιείται για το υποχρεωτικό τµήµα είναι προαιρετική. ( 4 ) Η βαρύτητα έχει 9 χαρακτήρες, συµπεριλαµβανοµένων 3 για τον ακέραιο αριθµό και 6 για τις θέσεις των δεκαδικών αριθµών. ( 5 ) Όταν χρησιµοποιείται µόνο ο ελάχιστος αριθµός των 4 µεταβλητών προτεραιότητας, από τις οποίες µία µε 1 θέση (οι υπόλοιπες πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 2 θέσεις), ο ελάχιστος συνολικός αριθµός χρησιµοποιούµενων χαρακτήρων είναι 63 ή 64. Παρ όλα αυτά, το µήκος του αρχείου στοιχείων πρέπει πάντοτε να συνίσταται σε 81 ψηφία, συµπεριλαµβανοµένων όλων των µεταβλητών. 18

19 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Αριθµός περίπτωσης Πρέπει πάντοτε να παρέχεται ένας µόνο αριθµός περίπτωσης για να µπορεί η Eurostat να διακρίνει κάθε χωριστή εγγραφήκαι το κράτος µέλος να διασφαλίζει ότι κάθε εγγραφήαντιπροσωπεύει µία συγκεκριµένη περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, ώστε να αποφεύγεται η διπλήκαταµέτρηση. Αυτός ο αριθµός περίπτωσης είναι επίσης απαραίτητος ούτως ώστε να δίδονται απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερωτήµατα για τα οποία απαιτείται η ανάκτηση και η διόρθωση κάποιας µεµονωµένης εγγραφής κατά την ανάλυση των στοιχείων. Ο αριθµός περίπτωσης προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικήχρήση και δεν περιλαµβάνεται στα στοιχεία που διαδίδονται από την Eurostat. Κάθε κράτος µέλος καθορίζει το µορφότυπο του αριθµού περίπτωσης. Ωστόσο, αυτός ο αριθµός δεν πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση ατόµων. Επιπλέον, ο επιλεγείς αριθµός περίπτωσης πρέπει να έπεται των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε η δήλωση του ατυχήµατος στις αρµόδιες αρχές. Πρέπει να τονιστεί ότι το έτος δήλωσης, το οποίο αποτελεί επίσης την περίοδο αναφοράς για τα στοιχεία ESAW, δεν είναι απαραιτήτως ταυτόσηµο µε το έτος κατά το οποίο συνέβη το ατύχηµα. Για το λόγο αυτό, τα τέσσερα πρώτα ψηφία του αριθµού περίπτωσης αντιπροσωπεύουν το έτος αναφοράς για τα συλλεγέντα στοιχεία. Οικονοµική δραστηριότητα του εργοδότη Υπό τον όρο «οικονοµικήδραστηριότητα του εργοδότη» νοείται η κύρια «οικονοµική» δραστηριότητα της τοπικής µονάδας της επιχείρησης του θύµατος. Η κύρια δραστηριότητα ορίζεται εδώ ως η σηµαντικότερη οικονοµική δραστηριότητα ως προς τον µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων. Ως τοπικήµονάδα της επιχείρησης νοείται η γεωγραφική θέση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας, άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος, αγροτικής εκµετάλλευσης, βιοµηχανίας, δηµόσιου οργανισµού κ.λπ. (βλέπε κατωτέρω). Ταξινοµείται σύµφωνα µε αναλυτική έκδοση (τετραψήφιο επίπεδο) της NACE αναθ. 1.Ωστόσο, η τέταρτη θέση µε την τιµή '0' ήητρίτηκαιητέταρτη θέση µε την τιµή '00 ' είναι αποδεκτές µόνο όταν είναι γνωστός ο κωδικός του τριψήφιου ή του διψήφιου επιπέδου. Επάγγελµα του θύµατος Το επάγγελµα του θύµατος κατά τη στιγµήτου ατυχήµατος ταξινοµείται σύµφωνα µε συνοπτικήέκδοση (διψήφιο επίπεδο) της ISCO-88 (COM). Ηλικία του θύµατος Η ηλικία πρέπει να εκφράζεται µε την ηλικία του θύµατος κατά τη στιγµή του ατυχήµατος. Οι τιµές κάτω του 10 πρέπει να εισάγονται έπειτα από µηδενικό, δηλαδήτα 7 έτη πρέπει να καταγράφονται ως 07. Φύλο του θύµατος Το φύλο είναι απλήκατηγορικήµεταβλητή. Φύση της κάκωσης Η µεταβλητή «φύση της κάκωσης» περιγράφει τις σωµατικές επιπτώσεις στο θύµα, π.χ. κατάγµατα, τραύµατα κ.λπ. Για την κωδικοποίηση των πληροφοριών αναφορικά µε τη µεταβλητήαυτήπρέπει να χρησιµοποιείται η τριψήφια έκδοση της ταξινόµησης ESAW για τη «φύση της κάκωσης». Η τρέχουσα ταξινόµηση είναι νέα και χρησιµοποιείται από τα στοιχεία ESAW 1997 και ύστερα, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα σύσταση του ΓΕ. Μέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση Η µεταβλητήαυτήπεριγράφει το µέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση. Πρέπει να χρησιµοποιείται η τρέχουσα διψήφια έκδοση της ταξινόµησης για το «µέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση», που εισήχθη από το έτος αναφοράς 1995 και ύστερα. Είναι, στο σύνολό της, σύµφωνη µε την προαναφερθείσα σύσταση του ΓΕ. Η ταξινόµηση επιτρέπει µία µόνο επιλογή, δηλαδήµπορεί να επιλεγεί ένας µόνο κωδικός για να περιγραφεί το µέρος (τα µέρη) του σώµατος που υπέστη (-σαν) κάκωση. Σε περιπτώσεις που έχουν υποστεί κάκωση αρκετά µέρη του σώµατος, πρέπει να επιλεγούν τα πλέον σοβαρά, π.χ. ο ακρωτηριασµός προτάσσεται του κατάγµατος, το οποίο προτάσσεται των τραυµάτων κ.λπ. Σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός για πολλά σηµεία του σώµατος στο κατάλληλο επίπεδο της ταξινόµησης, π.χ. σπασµένο χέρι και πόδι. Σε περιπτώσεις που µεγαλύτερα µέρη του σώµατος έχουν υποστεί κάκωση, π.χ. από εγκαύµατα κάθε είδους, πρέπει επίσης να χρησιµοποιείται ένας κωδικός για πολλά σηµεία του σώµατος. Γεωγραφική θέση του ατυχήµατος Με τη µεταβλητή «γεωγραφικήθέση» ορίζεται η εδαφική µονάδα όπου συνέβη το ατύχηµα. Πρέπει να χρησιµοποιείται το προσδιορισµένο επίπεδο της ονοµατολογίας NUTS που αναφέρεται στο παράρτηµα Β (έκδοση NUTS 95, συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης του 1998). Η ταξινόµηση αυτήπεριγράφει την εκάστοτε χώρα και τις καθορισµένες περιφέρειές της. 19

20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Ηµεροµηνία του ατυχήµατος Η µεταβλητήαυτήπεριγράφει την ηµεροµηνία κατά την οποία συνέβη το ατύχηµα. Αποτελεί αριθµητικήµεταβλητή που καθορίζεται µε ένα έτος, µήνα και ηµέρα (ΕΕΕΕMMΗΗ). Ώρα του ατυχήµατος Η µεταβλητήαυτήπεριγράφει την ώρα της ηµέρας κατά την οποία συνέβη το ατύχηµα. Αποτελεί αριθµητική µεταβλητήπου περιγράφει ολόκληρες ώρες (HH), π.χ. 2 µ.µ. γράφεται 14 και καλύπτει το χρόνο 2 µ.µ. έως 2:59 µ.µ. Μέγεθος επιχείρησης Το µέγεθος επιχείρησης ορίζεται εδώ ως ο αριθµός των εργαζοµένων (ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης, βλέπε ορισµό και ταξινόµηση στο παράρτηµα Β) στην τοπική µονάδα της επιχείρησης του θύµατος. Για τον ορισµό της τοπικής µονάδας βλέπε κατωτέρω. Εθνικότητα του θύµατος Η µεταβλητήαυτήορίζεται ως η χώρα ιθαγένειας. Εάν κάποιος έχει περισσότερες από µία ιθαγένειες, θα πρέπει να χρησιµοποιείται η ιθαγένεια της χώρας στην οποία αυτός έχει δηλώσει το ατύχηµα. Για τη µεταβλητήαυτή χρησιµοποιείται ενοποιηµένο µορφότυπο. Καθεστώς απασχόλησης του θύµατος Η µεταβλητήαυτήαφορά το καθεστώς απασχόλησης (επαγγελµατικό καθεστώς) του θύµατος, π.χ. µισθωτός, αυτοαπασχολούµενος, συµβοηθούν µέλος οικογενείας κ.λπ. Για τους εργαζόµενους (1 ο ψηφίο =3),όταν οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες, ορίζονται στο 2 ο ψηφίο εφόσον η θέση απασχόλησης είναι µόνιµη (σύµβασης αορίστου χρόνου) ήόχι (έκτακτη ήορισµένου χρόνου), και στο 3 ο ψηφίο αν είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης. Ελλιπείς τιµές είναι αποδεκτές ('000'), όπως επίσης εν µέρει ελλιπείς τιµές για το 2 ο ή/και το 3 ο ψηφίο (300, 301, 302, 310 και 320). Ως µονιµότητα της θέσης απασχόλησης που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη νοείται ο σχετικός ορισµός της έρευνας εργατικού δυναµικού (Στήλη 45 Μονιµότητα της θέσης απασχόλησης ): Στην πλειονότητα των κρατών µελών, οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης βασίζονται σε έγγραφες συµβάσεις εργασίας. Ωστόσο, σε ορισµένες χώρες, οι συµβάσεις αυτές υφίστανται µόνο για ειδικές περιπτώσεις (για παράδειγµα, στο δηµόσιο τοµέα, για µαθητευόµενους ήγια άλλα άτοµα που παρακολουθούν κάποια τυπική κατάρτιση εντός της επιχείρησης). Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορετικές θεσµικές ρυθµίσεις, οι έννοιες έκτακτη θέση εργασίας και σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (όπως επίσης µόνιµη θέση εργασίας και θέση εργασίας αορίστου χρόνου ) περιγράφουν καταστάσεις οι οποίες, σε διαφορετικά θεσµικά πλαίσια, µπορούν να θεωρηθούν αντίστοιχες. Η απασχόληση δύναται να θεωρείται ως έκτακτη εφόσον τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόµενος θεωρούν ότι η λήξη της σύµβασης καθορίζεται βάσει αντικειµενικών συνθηκών όπως η επέλευση µιας συγκεκριµένης ηµεροµηνίας, η ολοκλήρωση ενός ανατεθέντος έργου ήη επιστροφήενός άλλου εργαζόµενου που είχε αντικατασταθεί προσωρινά. Στην περίπτωση της σύµβασης εργασίας περιορισµένου χρόνου, οι προϋποθέσεις για την καταγγελία της αναφέρονται συνήθως στη σύµβαση. Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται επίσης άτοµα εποχικής απασχόλησης, άτοµα που απασχολούνται από γραφεία ήεπιχειρήσεις ευρέσεως εργασίας και παραχωρούνται (προσωρινά) σε τρίτους για την εκτέλεση µιας εργασιακής αποστολής, καθώς και άτοµα µε ειδικές συµβάσεις κατάρτισης. Αν δεν υφίσταται αντικειµενικό κριτήριο για τη λήξη µιας σύµβασης απασχόλησης ή εργασίας, οι συµβάσεις αυτές πρέπει να θεωρούνται µόνιµες ήαορίστου χρόνου. Όσον αφορά την έννοια της πλήρους / µερικής απασχόλησης, σύµφωνα µε τις ενδείξεις της έρευνας εργατικού δυναµικού (ΕΕ Στήλη 44 διάκριση πλήρους / µερικής απασχόλησης ) και του Πάνελ Νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHP), ως το µοναδικό ενδεικτικό όριο για τη διάκριση µεταξύ της µερικής και της πλήρους απασχόλησης θα µπορούσε να θεωρηθεί εκείνο των 30 ωρών ανά εβδοµάδα (π.χ. 6 ώρες ηµερησίως επί 5 ηµέρες ή 7,5 ώρες ηµερησίως επί 4 ηµέρες). Ωστόσο, το όριο αυτό παραµένει ευέλικτο, καθώς ορισµένα ειδικά επαγγέλµατα, όπως αυτό των καθηγητών, µπορούν να έχουν θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης µε πολύ µικρότερο αριθµό ωρών διδασκαλίας, ενώ αντίθετα, στην περίπτωση ορισµένων βιοτεχνικών ήεµπορικών επαγγελµάτων, οι ώρες εργασίας µπορεί να υπερβαίνουν κατά πολύ το µέσο όρο. Στην πραγµατικότητα, όταν οι πληροφορίες λαµβάνονται από τη δήλωση του ατυχήµατος, καταγράφεται ο σχετικός µε την επιχείρηση χαρακτηρισµός πλήρης και µερική απασχόληση. 20

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ NOEΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 299/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.10.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 995/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Οκτωβρίου 2012 για τον καθορισμό λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.12.2004 COM(2004)833 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 17.11.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1981/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 551 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0)

ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0) ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (20000,0. Εισαγωγή Ο είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο αποτελεί συνέχεια του είκτη Αξίας Λιανικών Πωλήσεων που καταρτίζονταν την περίοδο 93-2004.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005. ΓΡΗΓ. ΠΕΛΩΡΙΑ ΗΣ Π.Μ. Μ.Μ.Μ. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) /νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Απρίλιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Νοεµβρίου 21 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 21 Κατά το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 21, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,15 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,15 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,5 Ιουνίου 206 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ο τρίµηνο 206 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει για το Λιανικό Εµπόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική έρευνα 2009 (Αριθµός Σύµβασης 10302.2008.001-2008.718) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0)

ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0) ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (20000,0. Εισαγωγή Ο είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο είναι τριµηνιαίος δείκτης και ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2004, µε έτος βάσης 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 5 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούνιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Φεβρουάριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,7 Αυγούστου 2014 (2) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : 2014 Ησυνολικήαξίατωνεισαγωγών -αφίξεωνκατάτοιούνιο 2014ανήλθεστοποσότων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα.

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα. Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 89/382/ ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου ( 3 ),

η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 89/382/ ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου ( 3 ), L 181/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1575/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2000 περί εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συµβουλίου, για τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Απριλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Η Συντάξας Πουλερέ Σοφία 1 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ιευθυντές/ντριες Σχολείων και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

ιευθυντές/ντριες Σχολείων και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 5.28.34.2 7.19.26.1, 7.19.26.2, 7.19.26.3 Αρ. Τηλ. : 22800989 Αρ. Φαξ : 22809584 E-mail : health_safety@moec.gov.cy 4 Μαΐου 2009 ιευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα