Προοίµιο. Προϊστάµενος µονάδας -5 Προϊστάµενος µονάδας Ε-3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προοίµιο. Προϊστάµενος µονάδας -5 Προϊστάµενος µονάδας Ε-3"

Transcript

1

2

3 Προοίµιο Όλες οι κοινοτικές πολιτικές δράσεις περιλαµβάνουν κοινωνικές και οικονοµικές συνιστώσες που χαρακτηρίζουν την επιθυµία της Κοινότητας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, καθώς και της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Η οικονοµικήκαι η κοινωνικήπρόοδος πρέπει να συµβαδίζουν. Κατά τα τελευταία τριάντα έτη, η πολιτικήτης Επιτροπής για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία στόχευε στον περιορισµό των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών στο ελάχιστο δυνατό. Αυτήη κοινοτικήδράση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία έχει ως νοµικήβάση το άρθρο 137 (πρώην άρθρο 118α) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το Συµβούλιο έχει εκδώσει περίπου δεκαπέντε οδηγίες, που όλες σχεδόν έχουν ήδη µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών. Ωστόσο, για την Επιτροπή, η κατάρτιση µεγάλου αριθµού νοµοθετηµάτων και η µεταφορά τους στην εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών αποτελεί µέσο και όχι σκοπό. Απώτερος στόχος είναι ο περιορισµός των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, η πρόληψη του πόνου των εργαζοµένων και των οικογενειών τους και η αποφυγήτων προβληµάτων που αφορούν την ποιότητα της εργασίας, την κοινωνικήεπανένταξη και τις οικονοµικές επιπτώσεις όλων αυτών των καταστάσεων, οι οποίες έχουν συνέπειες στην κοινωνία ως σύνολο. Για το λόγο αυτό, και προκειµένου να παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων νοµοθετικών και άλλων µέτρων, η οδηγία-πλαίσιο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να τηρούν κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των 3 εργάσιµων ηµερών. Το 1990 ξεκίνησαν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εργασίες για την εναρµόνιση των κριτηρίων και των µεθοδολογιών που εφαρµόζονται για την καταγραφήστοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα. Ως αποτέλεσµα αυτού του ολοκληρωµένου έργου που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, η παρούσα έκδοση αποτελεί την τελικήµεθοδολογία για τις ευρωπαϊκές στατιστικές εργατικών ατυχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων εναρµονισµένων µέσων για την ανάλυση των αιτίων και των συνθηκών των εργατικών ατυχηµάτων (συλλογήστοιχείων, ταξινοµήσεις, κανόνες κωδικοποίησης). Τα αποτελέσµατα θα συµβάλουν στην παρακολούθηση της εφαρµογής των οδηγιών και, όπου είναι απαραίτητο, στην αναθεώρησήτους, ώστε αυτές οι οδηγίες να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις, και στη χάραξη νέων πολιτικών σε κοινοτικό επίπεδο. Η παρούσα έκδοση απευθύνεται κυρίως στους εθνικούς οργανισµούς που είναι αρµόδιοι για την καταγραφήκαι την επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα, π.χ. στατιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρίες, ταµεία αλληλασφάλισης και υπηρεσίες πρόληψης των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών. Γενικότερα, θα είναι χρήσιµη για τους τεχνικούς και εµπειρογνώµονες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα, καθώς και για τις επιχειρήσεις. Γ Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις ΣτατιστικήΥπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων J.R. Biosca De Sagastuy Μ. Σκαλιώτης Προϊστάµενος µονάδας -5 Προϊστάµενος µονάδας Ε-3 Υγεία, ασφάλεια και Εκπαίδευση, υγεία και υγιεινήστην εργασία λοιποί κοινωνικοί τοµείς 3

4 Πρόλογος Οι εργασίες για το σχέδιο εναρµόνισης των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα (ESAW) δροµολογήθηκαν το 1990 και συντονίζονται από κοινού από τη µονάδα E3 της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) και τη µονάδα /5 της Γενικής ιεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Γ EMPL) µε στόχο την κατάρτιση µεθοδολογίας για τη συλλογήσυγκρίσιµων στοιχείων στην ΕυρωπαϊκήΈνωση. Σκοπός αυτού του έργου είναι η εναρµόνιση των κριτηρίων και των µεθοδολογιών που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τα εργατικά ατυχήµατα. Τα εν λόγω κριτήρια και µεθοδολογίες αναπτύχθηκαν σε διάφορα στάδια και απέβλεπαν στη βελτίωση των τεχνικών παρακολούθησης της εφαρµογής των µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου 137 της Συνθήκης µε στόχο την προώθηση της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Η οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ ( 1 ) σχετικά µε την εφαρµογήµέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία θεσπίζει, πράγµατι, στο άρθρο 9 στοιχεία γ) και δ), την υποχρέωση των εργοδοτών να τηρούν κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών, καθώς και να συντάσσουν, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές, εκθέσεις για τα εργατικά ατυχήµατα, θύµατα των οποίων υπήρξαν οι υπ' αυτούς εργαζόµενοι. Στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει επίσης να τονισθεί ότι το Συµβούλιο, στα ψηφίσµατά του της 21ης εκεµβρίου 1987( 2 ) και της 27ης Μαρτίου 1995( 3 ), κάλεσε ρητά την Επιτροπήνα υποβάλει προτάσεις για την εναρµόνιση των στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα και στη συνέχεια να επιδιώξει την ολοκλήρωση του εν εξελίξει έργου στον τοµέα αυτό. Το πρόγραµµα για την προστασία της ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας στην εργασία ( ) προβλέπει επίσης τη συνέχιση της εφαρµογής του σχεδίου ESAW. Τέλος, το σχέδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις προτεραιότητας στον τοµέα της στατιστικής πληροφόρησης ( 4 ). Οµοίως, η απόφαση του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα ( 5 ), µε την οποία ορίζονται οι κύριοι τοµείς και στόχοι των στατιστικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προβλέπει τη κατάρτιση συνεκτικών σειρών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να εξασφαλιστούν τα µέσα για την παρακολούθηση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία και για την αποτελεσµατικήρύθµιση στον εν λόγω τοµέα. Οι φάσεις I και II του σχεδίου ESAW είναι σε εξέλιξη από το 1993( 6 ) και το 1996( 6 ) αντίστοιχα. Η Επιτροπή (Γ EMPL και EUROSTAT) είχε αναπτύξει αυτές τις φάσεις από το 1990 σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Η οµάδα εργασίας ESAW συγκροτήθηκε µε σκοπό να παρακολουθεί τις εργασίες και να παρέχει συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπήσχετικά µε την ανάπτυξη αυτού του τοµέα στατιστικών. ηµιουργήθηκε επίσης µια οµάδα task force µε εθνικούς εµπειρογνώµονες µε σκοπό την παροχήτεχνικών συµβουλών σχετικά µε την ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας η οποία λαµβάνει υπόψη - κατά το δυνατόν - τις υφιστάµενες διαδικασίες και µεθοδολογίες αναγγελίας στα διάφορα κράτη µέλη. Η φάση I καλύπτει τις µεταβλητές που αποσκοπούν στον προσδιορισµό της οικονοµικής δραστηριότητας του εργοδότη, του επαγγέλµατος, της ηλικίας και του φύλου του θύµατος, της φύσης του τραυµατισµού και του µέρους του σώµατος που υπέστη κάκωση, καθώς επίσης της γεωγραφικής θέσης, της ηµεροµηνίας και της ώρας του ατυχήµατος, ενώ η φάση II συµπληρώνει τα πρώτα αυτά στοιχεία µε πληροφορίες σχετικά µε το µέγεθος της επιχείρησης, την εθνικότητα και το καθεστώς απασχόλησης του θύµατος, καθώς και τις συνέπειες του ατυχήµατος - αριθµός απολεσθεισών ηµερών εργασίας, µόνιµη ανικανότητα ή θάνατος ως αποτέλεσµα του ατυχήµατος. ( 1 ) 89/391/ΕΟΚ, ΕΕ L 183 της ( 2 ) 88/C 28/01, ΕΕ C28της ( 3 ) 95/C 168/01, ΕΕ C 168 της ,1995 ( 4 ) 93/464/ΕΟΚ, ΕΕ L 219 της ( 5 ) 99/126/ΕΚ, ΕΕ L42της ( 6 ) Έτος αναφοράς = συγκεντρωθέντα στοιχεία σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα κατά το εν λόγω έτος. 4

5 Όλες αυτές οι µεταβλητές παρέχουν πληροφορίες οι οποίες καθιστούν δυνατό τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών της επιχείρησης, του θύµατος, του τραυµατισµού και των συνεπειών του, καθώς και της ηµεροµηνίας και του τόπου του ατυχήµατος. Ωστόσο, για την προώθηση µιας πιο δραστήριας ευρωπαϊκής πολιτικής για την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων, η φάση III του σχεδίου ESAW καλύπτει άλλες εναρµονισµένες µεταβλητές και ταξινοµήσεις σχετικά µε τις αιτίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες συµβαίνουν τα εργατικά ατυχήµατα( 7 ), οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν στην εξακρίβωση των περιστάσεων και των συνθηκών που επικρατούν κατά τη χρονική στιγµή του ατυχήµατος. Τα αποτελέσµατα αυτών των αναλύσεων θα παράσχουν χρήσιµες πληροφορίες, οι οποίες θα συµβάλουν στην ανάπτυξη νέων και δεόντως στοχοθετηµένων πολιτικών πρόληψης. Το πρώτο έτος αναφοράς για τη φάση III του σχεδίου είναι το έτος 2001( 6 ). Πρέπει να σηµειωθεί ότι το σχέδιο ESAW έτυχε διεθνούς αναγνώρισης µε το ψήφισµα του ΓΕ του 1998 σχετικά µε τις «Στατιστικές επαγγελµατικών τραυµατισµών που οφείλονται σε εργατικά ατυχήµατα»( 8 ), το οποίο υιοθέτησε σε µεγάλο ποσοστό τη µεθοδολογία ESAW της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, η φάση III αποτελεί τόσο τη µεθοδολογικήβάση όσο και την πρώτη ουσιαστικήπροσπάθεια να αξιοποιηθούν οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες υπό τις οποίες συµβαίνουν τα εργατικά ατυχήµατα, στην εξέλιξη των οποίων αναφέρεται το ψήφισµα. Κατά την εν λόγω φάση θα εναρµονιστούν τα σχετικά µε το θέµα αυτό στοιχεία από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από οποιεσδήποτε άλλες χώρες επιθυµούν να εφαρµόσουν το σύστηµα. Συγχρόνως, το µέσο αυτό είναι παρόµοιο µε τα εθνικά συστήµατα που εφαρµόζονται ήδη πλήρως ή εν µέρει σε ορισµένες χώρες, προκειµένου η εφαρµογήτου να στεφθεί µε απόλυτη επιτυχία στους εθνικούς οργανισµούς που παρέχουν τα στοιχεία (σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικός τοµέας, επιθεώρηση εργασίας). Εφόσον χρειασθεί, θα µπορούσε να εφαρµοσθεί και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των εργασιών σχετικά µε τη µεθοδολογία για τις τρεις φάσεις του σχεδίου ESAW που πραγµατοποιήθηκαν από το 1990 από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και από εµπειρογνώµονες συναφών οργανισµών των κρατών µελών (εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, υπουργεία ήυπηρεσίες εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, ιδρύµατα κοινωνικών ασφαλίσεων) στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Τα απτά αποτελέσµατα συνίστανται σε ένα ολοκληρωµένο σύνολο µεταβλητών σε συνδυασµό µε τις ταξινοµήσεις, τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις και τους οδηγούς κωδικοποίησής τους. Κατά την κατάρτιση αυτού του συστήµατος, οι σχεδιαστές του δεν παρεξέκλιναν από το στόχο της δηµιουργίας ενός µέσου για τη συλλογήπληροφοριών, οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν στην πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας τη µέγιστη συµβατότητα µε τα υφιστάµενα στατιστικά συστήµατα των κρατών µελών. Για το λόγο αυτό ελήφθησαν δεόντως υπόψη τα συστήµατα αυτά, καθώς και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους εταίρους του σχεδίου. Γενικός στόχος ήταν η κατάρτιση µιας µεθοδολογίας επαρκώς λεπτοµερούς ώστε να είναι αποτελεσµατική, αλλά όχι ιδιαίτερα πολύπλοκης, τόσο συνολικά όσο και για κάθε επιµέρους µεταβλητή, ώστε να είναι απλήη εφαρµογήαυτού του στατιστικού συστήµατος. Το σύστηµα αυτό, εκτός από την απλότητά του, σχεδιάστηκε επίσης ώστε να είναι ανοικτό και διαχρονικά προσαρµόσιµο. Αυτά τα χαρακτηριστικά του συστήµατος παρέχουν στα επιµέρους κράτη µέλη τη δυνατότητα να επιφέρουν τυχόν απαραίτητες βελτιώσεις µε την προσθήκη νέων ψηφίων σε εθνικό επίπεδο, µε τη σταδιακήυιοθέτηση της µεθόδου από διάφορους εθνικούς οργανισµούς και, εφόσον είναι απαραίτητο, µε την αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών σχετικά µε τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχηµάτων, χωρίς ωστόσο να αποκλίνουν ποτέ από τη γενική δοµήτου σχεδίου. ( 7 ) Βάσει ενός σχεδίου για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήµατος κωδικοποίησης σχετικά µε τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχηµάτων, το οποίο έχει προταθεί από οµάδα κρατών µελών (DWES της ανίας, HVBG της Γερµανίας, CNAMTS της Γαλλίας και INAIL της Ιταλίας) υπό το συντονισµό της EUROGIP (Γαλλία), που επικυρώθηκε εκ των προτέρων βάσει δείγµατος άνω των πραγµατικών ατυχηµάτων σε διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Ισπανία, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο). ( 8 ) Εγκρίθηκε από το 16 ο ιεθνές Συνέδριο Στατιστικολόγων επί θεµάτων Εργασίας, Γενεύη, 6-15Οκτωβρίου

6 Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι δραστηριότητες της Επιτροπής στον τοµέα των στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα συνδέονται µε την κοινοτική έρευνα εργατικού δυναµικού. Ειδικότερα, ο πληθυσµός αναφοράς ESAW για τον υπολογισµό της συχνότητας των εργατικών ατυχηµάτων βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναµικού. Επιπλέον, προκειµένου να σχηµατίσει ευρύτερη εικόνα της κατάστασης, η Επιτροπήεισήγαγε µια ενότητα ad hoc για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία στην έρευνα εργατικού δυναµικού του κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1571/98 της Επιτροπής της 20/07/1998( 9 )-.Η ανάλυση των αποτελεσµάτων αυτής της ενότητας θα προσδώσει σηµαντικήπροστιθέµενη αξία στις πληροφορίες που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του σχεδίου ESAW: ατυχήµατα µε απουσία κάτω των 4 ηµερών, ανάλυση µε διασταύρωση στοιχείων σχετικά µε την αγορά εργασίας, χαρακτηριστικά θέσεων εργασίας, συνθήκες εργασίας ή κατάρτισης. Η νέα φάση III σχετικά µε τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχηµάτων εφαρµόζεται σταδιακά στα κράτη µέλη από το 2001 και ύστερα, αφού γίνουν στα εθνικά σχέδια εφαρµογής οι απαραίτητες προσαρµογές των εθνικών συστηµάτων δήλωσης και κωδικοποίησης των εργατικών ατυχηµάτων. Τα πρώτα αποτελέσµατα για µια πρώτη οµάδα κρατών µελών αναµένονται το 2003 και θα αφορούν στοιχεία του έτους αναφοράς 2001( 6 ). Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων -5 και EUROSTAT E-3 Μάρτιος 2001 ( 9 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1571/98 της Επιτροπής της για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 577/98 της Επιτροπής σχετικά µε τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού στην Κοινότητα - ΕΕ L 205 της

7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001 Έγγρ. ESTAT/E3/HSW/2001/1130 Για περισσότερες πληροφορίες: Didier Dupré Eurostat E3 Κτίριο Bech D2/723 Τηλ.: (352) Φαξ: (352) Angel Fuente Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 5 Κτίριο Jean Monnet C3/79 Τηλ.: (352) Φαξ: (352) Ιστοχώρος της Eurostat : Ιστοχώρος της Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία : 7

8 Περιεχόµενα ΠΡΟΟΊΜΙΟ... 3 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 4 ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥΣΧΕ ΊΟΥESAW Ιστορικό του σχεδίου ESAW Στόχοι του σχεδίου ESAW ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΊ Ιδιαιτερότητες σχετικά µε τον ορισµό του εργατικού ατυχήµατος Τροχαία ατυχήµατα και ατυχήµατα επί άλλων µεταφορικών µέσων Άλλα ατυχήµατα εκτός της επιχείρησης Μέλη του κοινού Ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια Εργατικό ατύχηµα µε απουσία άνω των 3 ηµερών από την εργασία Θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ Γενική εισαγωγή στο σύστηµα Μεταβλητές Αριθµός περίπτωσης Οικονοµικήδραστηριότητα του εργοδότη Επάγγελµα του θύµατος Ηλικία του θύµατος Φύλο του θύµατος Φύση της κάκωσης Μέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση Γεωγραφική θέση του ατυχήµατος Ηµεροµηνία του ατυχήµατος Ώρα του ατυχήµατος Μέγεθος επιχείρησης Εθνικότητα του θύµατος Καθεστώς απασχόλησης του θύµατος Απολεσθείσες ηµέρες Ορισµός της τοπικής µονάδας της επιχείρησης Θέση εργασίας Το εργασιακό περιβάλλον Η εργασιακήδιαδικασία Η ειδικήσωµατικήδραστηριότητα Ο υλικός παράγοντας της ειδικής σωµατικής δραστηριότητας Η απόκλιση Ο υλικός παράγοντας της απόκλισης Η επαφή ο τρόπος τραυµατισµού Ο υλικός παράγοντας της επαφής του τρόπου τραυµατισµού Η βαρύτητα ΕΊΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΈΘΟ ΟΙ ΤΥΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ είκτες επίπτωσης Συντελεστές διόρθωσης και µέθοδοι τυποποίησης ιόρθωση Τυποποίηση

9 ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΌΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ιαδικασίες αναγγελίας στα κράτη µέλη Συστήµατα βασιζόµενα και µη βασιζόµενα στην ασφάλιση Αξιολόγηση των εθνικών διαδικασιών αναγγελίας Συλλογή εναρµονισµένων στοιχείων ESAW Ορισµός του εργατικού ατυχήµατος Μη θανατηφόρα ατυχήµατα Θανατηφόρα ατυχήµατα Οµάδες που καλύπτονται από τα εθνικά συστήµατα αναγγελίας Κάλυψη των αυτοαπασχολουµένων και των συµβοηθούντων µελών οικογενείας Τοµείς Κάλυψη ατυχηµάτων εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένων των τροχαίων ατυχηµάτων) Εθνικά επίπεδα αναγγελίας ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΥΝΑΜΙΚΟΎ - ΕΕ ) Έτος αναφοράς Κατάρτιση φίλτρων Εκτιµηθείς πληθυσµός αναφοράς για το ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ Βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων Κάλυψη Επίπεδα αναγγελίας Συµπερίληψη / µη συµπερίληψη συγκεκριµένων τύπων ατυχηµάτων Ανάπτυξη νέων δεικτών ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ A: ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΦΆΣΗΣ III ESAW ΑΠΌ ΤΟ ΈΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ 2001 ΚΑΙ ΎΣΤΕΡΑ Επιλογή των µεταβλητών Μεταβλητές για τις αιτίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες συµβαίνουν τα εργατικά ατυχήµατα Μεταβλητές προτεραιότητας Ενδιάµεση επιλογή Πρόσθετη προαιρετικήµεταβλητή Θέση εργασίας Χρήση του συνόλου των 9 µεταβλητών Ιδιαιτερότητες της µεταβλητής «απόκλιση» και των υλικών της παραγόντων Προαιρετικές βελτιώσεις για τις µεταβλητές των φάσεων I και II Οικονοµικήδραστηριότητα του εργοδότη Καθεστώς απασχόλησης ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B: ΤΑΞΙΝΟΜΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΌΤΥΠΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕ ΊΟΥ ESAW Ταξινοµήσεις Ταξινοµήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες Οµαδοποιηµένα µορφότυπα ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Γ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ Φύση της κάκωσης Γενικά σχόλια σχετικά µε τις µεταβλητές για τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχηµάτων Η οργάνωση των µεταβλητών Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση των κωδικών 00 ή Ειδικές πτυχές που αφορούν στον υλικό παράγοντα Η θέση εργασίας Το εργασιακό περιβάλλον Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Εργοτάξια, τεχνικά και οικοδοµικά έργα, επιφανειακά λατοµεία ήορυχεία

10 Γεωργία κτηνοτροφία, ιχθυοτροφία, δασικήζώνη Χώροι τριτογενούς δραστηριότητας, χώροι γραφείων, χώροι ψυχαγωγίας, διάφοροι χώροι Ιδρύµατα υγειονοµικής περίθαλψης ηµόσιοι χώροι Κατοικία Χώροι αθλοπαιδιών Εγκαταστάσεις µε εξαιρετικές συνθήκες εναέριες ήσε µεγάλα ύψη εξαιρουµένων των εργοταξίων υπόγειες - εξαιρουµένων των εργοταξίων επί / υπεράνω υδάτων - εξαιρουµένων των εργοταξίων Περιβάλλοντα υψηλής πίεσης εξαιρουµένων των εργοταξίων Γενικά σχόλια Η εργασιακή διαδικασία Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Παραγωγή, µεταποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση παντός τύπου Χωµατουργικές εργασίες, τεχνικά και οικοδοµικά έργα, συντήρηση, κατεδάφιση Αγροτικές, δασοκοµικές, φυτοκοµικές, ιχθυοτροφικές εργασίες και εργασίες µε ζώντα ζώα Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή/και στο ευρύ κοινό - πνευµατικήεργασία Άλλες εργασίες που συνδέονται µε καθήκοντα τα οποία κωδικοποιούνται στις οµάδες 10, 20, 30 και Μετακίνηση, αθλητισµός, καλλιτεχνικήδραστηριότητα Η ειδική σωµατική δραστηριότητα Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση ιάκριση µεταξύ εργαλείου και µηχανήµατος σταθερού και κινητού µηχανήµατος Χειρισµός µηχανηµάτων Εργασία µε εργαλεία χειρός Οδήγηση ή παρουσία επί εξοπλισµού µετακίνησης ή µέσου µεταφοράς Χειρισµός αντικειµένων Μεταφορά µε το χέρι Κίνηση Παρουσία Η απόκλιση Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Απόκλιση λόγω ηλεκτρικών προβληµάτων, έκρηξης, πυρκαγιάς Απόκλιση λόγω υπερχείλισης, ανατροπής, διαρροής, ροής, εξάτµισης, εκποµπής Θραύση, διάρρηξη, διάσπαση, ολίσθηση, πτώση, κατάρρευση υλικού παράγοντα Απώλεια (πλήρης ήµερική) ελέγχου µηχανήµατος, µέσου µεταφοράς ήεξοπλισµού, εργαλείου χειρός, αντικειµένου, ζώου Ολίσθηση ήπαραπάτηµα µε πτώση, πτώση ατόµων Προκαταρκτική σηµείωση σχετικά µε τη χρήση των κωδικών και Κίνηση του σώµατος χωρίς σωµατικήένταση (που οδηγεί γενικά σε εξωτερικές κακώσεις) Κίνηση του σώµατος υπό ήµε σωµατικήένταση (που οδηγεί γενικά σε εσωτερικήκάκωση) Σοκ, φόβος, βία, επιθετικότητα, απειλή, παρουσία Ηεπαφή ο τρόπος τραυµατισµού Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Επαφήµε ηλεκτρικήτάση, θερµότητα, επικίνδυνες ουσίες Πνιγµός, ταφή, εγκλωβισµός Οριζόντια ήκατακόρυφη πρόσκρουση µε σταθερό αντικείµενο (το θύµα κινείται) Πλήγµα από κινούµενο αντικείµενο, σύγκρουση Επαφήµε οξύ, αιχµηρό, σκληρό ήτραχύ υλικό παράγοντα Παγίδευση, σύνθλιψη κ.λπ Σωµατικήήψυχικήένταση ήγµα, λάκτισµα κ.λπ. (ζώου ήανθρώπου) Ο υλικός παράγοντας Υπενθύµιση του ορισµού Προσέγγιση Περιγραφήτων οµάδων στο επίπεδο 1 θέσης Προαιρετικήδυνατότητα λεπτοµερέστερης ταξινόµησης Παραδείγµατα κωδικοποίησης των αιτιών και των συνθηκών

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΤΕΤΡΑΨΉΦΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΉΣΕΙΣ Οικονοµική δραστηριότητα του εργοδότη (NACE) Υλικός παράγοντας ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ E: ΣΤΆΘΜΙΣΗ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΙΑ ΡΟΜΉ Εισαγωγή Μεθοδολογία Ορισµοί Μεταβλητές Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ζ: ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ H: ΕΘΝΙΚΟΊ ΦΟΡΕΊΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ESAW

12 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ESAW Ιστορικό και στόχοι του σχεδίου ESAW Ιστορικό του σχεδίου ESAW Με την οδηγία-πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία( 10 ) η Επιτροπήκαλείται να προβεί στην εναρµόνιση των στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα. Η οδηγία ορίζει ότι «... ο εργοδότης οφείλει να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών» και «να συντάσσει και να θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές, εκθέσεις για τα εργατικά ατυχήµατα, θύµατα των οποίων υπήρξαν οι υπ αυτόν εργαζόµενοι.» Στη βάση αυτή, δροµολογήθηκε το 1990 το σχέδιο ESAW µε σκοπό την εναρµόνιση των στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα για όλα τα ατυχήµατα που συνεπάγονται απουσία από την εργασία µεγαλύτερη των τριών ηµερών. Το 1992 η Eurostat και η Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσαν µια «Μεθοδολογία για την εναρµόνιση των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα»( 11 ). Το σχέδιο ESAW αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις προτεραιότητας στον τοµέα της στατιστικής πληροφόρησης ( 12 ). Εκτός αυτού, το ψήφισµα 95/C 168/01 του Συµβουλίου( 13 ) καλεί ειδικά την Επιτροπή: «να υποβάλει προτάσεις για την εναρµόνιση των στατιστικών για τα εργατικά ατυχήµατα...». Το πρόγραµµα σχετικά µε την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία κατά την εργασία ( ) προβλέπει επίσης τη συνέχιση της εφαρµογής αυτού του σχεδίου. Ακόµη, το στατιστικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο καθορίζει τους κύριους τοµείς και στόχους των κοινοτικών στατιστικών, προβλέπει την κατάρτιση συνεκτικών σειρών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να εξασφαλιστούν τα µέσα για την παρακολούθηση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία και για την αποτελεσµατικήρύθµιση στον εν λόγω τοµέα 14. Στόχοι του σχεδίου ESAW Στόχος του σχεδίου ESAW είναι η συλλογή, σε επίπεδο Ένωσης, συγκρίσιµων στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα και η κατάρτιση µιας βάσης δεδοµένων. Η ύπαρξη συγκρίσιµων στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση των τάσεων στην υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία στην Ένωση και για την προώθηση της πρόληψης των ατυχηµάτων σε κοινοτικό επίπεδο και στα επιµέρους κράτη µέλη. Οι στόχοι είναι η παροχήστοιχείων σχετικά µε τις οµάδες και τους τοµείς υψηλού κινδύνου, καθώς και η εξασφάλιση δεικτών σχετικά µε τις αιτίες και το κοινωνικοοικονοµικό κόστος των εργατικών ατυχηµάτων. Θα πρέπει να καταρτιστούν συνεκτικές σειρές στοιχείων προκειµένου να εξασφαλιστούν τα µέσα για την παρακολούθηση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία καθώς και για την αποτελεσµατικήρύθµιση στον εν λόγω τοµέα. Στόχος του σχεδίου ESAW είναι επίσης η ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας που θα είναι κατά το δυνατόν συγκρίσιµη µε άλλες διεθνείς στατιστικές και η συµµετοχήστο συντονισµό τέτοιων εργασιών. Η µεθοδολογία του ESAW είναι σύµφωνη µε το ψήφισµα του ΓΕ του 1998 σχετικά µε τις «Στατιστικές επαγγελµατικών τραυµατισµών που οφείλονται σε εργατικά ατυχήµατα»( 15 ). ( 10 ) Οδηγία 89/391/EΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία, ΕΕ L183, Στο εξής: οδηγίαπλαίσιο (για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία). ( 11 ) Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Θέµα 3 σειρά Ε, ISBN X, Αριθµός καταλόγου CA GR-C. ( 12 ) Απόφαση 93/464/EΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 σχετικά µε το πρόγραµµα-πλαίσιο για τις δράσεις προτεραιότητας στον τοµέα της στατιστικής πληροφόρησης 1993 έως 1997, ΕΕ L219, ( 13 ) ΕΕ C168 της , σ ( 14 ) Απόφαση 99/126/EΚ του Συµβουλίου για το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα , ΕΕ L42 της ( 15 ) Εγκρίθηκε από το έκατο Έκτο ιεθνές Συνέδριο Στατιστικολόγων επί θεµάτων Εργασίας, Γενεύη, 6-15Οκτωβρίου

13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Βασικές έννοιες και ορισµοί Τα στοιχεία των φάσεων I, II και III του σχεδίου ESAW συλλέγονταν αντίστοιχα από τα έτη αναφοράς 1993, 1996 και 2001 και ύστερα. Η περίοδος αναφοράς ορίζεται ως το έτος δήλωσης του ατυχήµατος. Όλες οι περιπτώσεις εργατικών ατυχηµάτων που συνεπάγονται απουσία άνω των τριών ηµερολογιακών ηµερών( 16 ) περιλαµβάνονται στα στοιχεία ESAW. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι ένα εργατικό ατύχηµα περιλαµβάνεται στο ESAW εάν συνεπάγεται για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών, ακόµη και αν στις ηµέρες αυτές περιλαµβάνονται Σάββατα, Κυριακές ήάλλες ηµέρες κατά τις οποίες ο εργαζόµενος συνήθως δεν εργάζεται. Το εργατικό ατύχηµα ορίζεται ως ένα ασυνεχές συµβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας το οποίο προκαλεί σωµατική ή διανοητική βλάβη. Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει περιπτώσεις οξείας δηλητηρίασης και ηθεληµένων ενεργειών άλλων προσώπων, καθώς και ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά την εργασία, αλλά εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρίας, ακόµη και αυτά που προκαλούνται από τρίτους. εν περιλαµβάνει τους εσκεµµένους αυτοτραυµατισµούς, τα ατυχήµατα καθ' οδόν από και προς την εργασία (ατυχήµατα κατά τη διαδροµή, βλέπε παράρτηµα ΣΤ), τα ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια και τις επαγγελµατικές ασθένειες( 17 ). Η φράση «κατάτηδιάρκειατης εργασίας» σηµαίνει «ενώ εκτελεί µια επαγγελµατικήδραστηριότητα ήκατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας». Συµπεριλαµβάνονται τα τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ως θανατηφόρο ατύχηµα ορίζεται ένα ατύχηµα που οδηγεί στο θάνατο του θύµατος µέσα σε ένα έτος από το ατύχηµα. Ιδιαιτερότητες σχετικά µε τον ορισµό του εργατικού ατυχήµατος Περιλαµβανόµενες περιπτώσεις Τα ακόλουθα είδη ατυχηµάτων καλύπτονται από τον παραπάνω ορισµό του εργατικού ατυχήµατος (συνοπτική παρουσίαση στον πίνακα 1). Τροχαία ατυχήµατα και ατυχήµατα επί άλλων µεταφορικών µέσων Τα τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW. Τα ατυχήµατα αυτά αφορούν όχι µόνο τα άτοµα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες ασκούνται κυρίως στις δηµόσιες οδούς, π.χ. οδηγοί φορτηγών ήλεωφορείων, αλλά και εκείνα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες συχνά ήπεριστασιακά συνεπάγονται ταξίδια σε δηµόσιες οδούς. Οι επαγγελµατικές αυτές δραστηριότητες περιλαµβάνουν π.χ. επισκευαστικές δραστηριότητες, εµπορικές δραστηριότητες ήάλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις των πελατών. Περιλαµβάνεται επίσης η περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήµατος, π.χ. ενός στελέχους το οποίο περιστασιακά µεταβαίνει, κατά τη διάρκεια της εργασίας του, από το γραφείο του σε µια εξωτερικήσυνεδρίαση. Ένα τέτοιο ατύχηµα θα πρέπει να θεωρείται εργατικό ατύχηµα και να περιλαµβάνεται στη µεθοδολογία ESAW είτε αυτός ο χώρος ανήκει στην επιχείρησήτου είτε σε πελάτη, είτε σε άλλη εταιρία ήάλλο φορέα. Τα τροχαία ατυχήµατα, όπως περιγράφονται παραπάνω, περιλαµβάνουν επίσης τα ατυχήµατα σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και στους εσωτερικούς δρόµους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Η έκφραση ενώ εκτελεί επαγγελµατική δραστηριότητα ή κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να νοείται µε την ευρεία έννοια. Έτσι, θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν και τα λοιπά ατυχήµατα στις δηµόσιες οδούς ή µέρη, όπως π.χ. το γλίστρηµα στο πεζοδρόµιο ήη πτώση σε σκάλες, ή, ακόµη, επιθέσεις από άλλα άτοµα, µε την προϋπόθεση ότι το θύµα εκτελεί ακόµη την επαγγελµατικήτου δραστηριότητα. ( 16 ) Η οδηγία-πλαίσιο (άρθρο 9) αναφέρεται σε εργάσιµες ηµέρες. Ωστόσο, αποφασίστηκε να ακολουθήσει η µεθοδολογία ESAW την πιο κοινή πρακτική στα κράτη µέλη, η οποία προβλέπει τη χρήση ηµερολογιακών ηµερών στον υπολογισµό του αριθµού των ηµερών απουσίας από την εργασία. ( 17 ) Η Επιτροπή έχει αναπτύξει τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Επαγγελµατικών Ασθενειών (EODS φάση I) που εφαρµόζονται από το έτος αναφοράς 2001 και ύστερα (βλέπε µέρος Μελλοντικές εξελίξεις ) 13

14 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Το ίδιο ισχύει και για τα ατυχήµατα επί οποιουδήποτε µεταφορικού µέσου, π.χ. υπόγειος σιδηρόδροµος, τραµ, σιδηρόδροµος, πλοίο, αεροπλάνο κ.λπ. Συµπεριλαµβάνονται, εν προκειµένω, και τα ατυχήµατα στα σηµεία άφιξης και αναχώρησης κάθε µεταφορικού µέσου, π.χ. σταθµός, αεροδρόµιο, λιµάνι κ.λπ., µε την προϋπόθεση ότι το θύµα εκτελεί ακόµη την επαγγελµατικήτου δραστηριότητα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ατυχήµατα κατά την διαδροµή, ήτοι τα τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της διαδροµής µεταξύ της οικίας και του τόπου εργασίας, δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ΕSAW( 18 ). Άλλα ατυχήµατα εκτός της επιχείρησης Τα ατυχήµατα τα οποία έχουν συµβεί εντός των εγκαταστάσεων µιας άλλης επιχείρησης διαφορετικής από εκείνη που απασχολεί το θύµα θα πρέπει επίσης να θεωρούνται εργατικά ατυχήµατα. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαµβάνουν όλα τα είδη συνεδριάσεων και υπηρεσιών που λαµβάνουν χώρα εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης µε την προϋπόθεση ότι το θύµα εκτελεί ακόµη την επαγγελµατικήτου δραστηριότητα. Περιλαµβάνονται επίσης τα ακόλουθα παραδείγµατα: ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια µιας συνεδρίασης ή επαγγελµατικής επίσκεψης εκτός της επιχείρησης ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της παράδοσης αγαθών στις εγκαταστάσεις ενός πελάτη (εταιρίας ήιδιώτη) ήκατά τη διάρκεια επισκευής ήσυντήρησης ήεκτέλεσης κάποιας εργασίας κ.λπ. στις εγκαταστάσεις του πελάτη ατυχήµατα κατά τη διάρκεια απόσπασης σε άλλη εταιρία ήκατά τη διάρκεια επαγγελµατικής δραστηριότητας κατ οίκον ατυχήµατα που προκαλούνται από άλλες µορφές δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται µε τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εργασίας των θυµάτων κ.λπ. Εν συντοµία, όλα τα ατυχήµατα που αντιστοιχούν σε όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ένας εργαζόµενος κατά τη διάρκεια της εργασίας του περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW. Αυτό αφορά όχι µόνο τους συγκεκριµένους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται εντός των εγκαταστάσεων του εργοδότη του, αλλά επίσης και τους εξωτερικούς κινδύνους στους οποίους µπορεί να εκτίθεται κατά τη διάρκεια της εργασίας του, π.χ. σε δηµόσιες οδούς, µεταφορικά µέσα ήκινδύνους που προκαλούνται από τρίτους, ανεξάρτητα από το αν ο εργοδότης του µπορεί να προλάβει ήνα µειώσει εν µέρει το επίπεδο των εν λόγω κινδύνων εκτός των εγκαταστάσεών του. Πίνακας 1 Είδη ατυχηµάτων που περιλαµβάνονται / δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW Τύπος ατυχηµάτων Περιλαµβάνονται ΝΑΙ / ΟΧΙ Ορισµός: Ένα ασυνεχές συµβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας το οποίο προκαλεί σωµατική ή διανοητική βλάβη. Η φράση κατά τη διάρκεια της εργασίας» σηµαίνει «ενώ εκτελεί µια επαγγελµατική δραστηριότητα ή κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Οξεία δηλητηρίαση ΝΑΙ Ηθεληµένες πράξεις άλλων ατόµων ΝΑΙ Ατυχήµατα σε δηµόσιους χώρους ή επί µεταφορικών µέσων σε µια διαδροµή κατά τη διάρκεια της ΝΑΙ εργασίας: Τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας (δηµόσιες οδοί, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, ΝΑΙ εσωτερικοί οδοί εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης) Λοιπά ατυχήµατα (γλιστρήµατα, πτώσεις, επιθέσεις κ.λπ.) σε δηµόσιο χώρο (πεζοδρόµιο, ΝΑΙ κλιµακοστάσιο κ.λπ.) ή στα σηµεία άφιξης και αναχώρησης (σε σταθµούς, λιµάνια, αεροδρόµια κ.λπ.) κάθε µεταφορικού µέσου σε µια διαδροµή κατά τη διάρκεια της εργασίας Ατυχήµατα επί κάθε µεταφορικού µέσου που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εργασίας (υπόγειος ΝΑΙ σιδηρόδροµος, τραµ, σιδηρόδροµος, πλοίο, αεροπλάνο κ.λπ.) Ατυχήµατα που συµβαίνουν εντός των εγκαταστάσεων άλλης επιχείρησης διαφορετικής από εκείνη ΝΑΙ που απασχολεί το θύµα ή στο χώρο ενός ιδιώτη, κατά τη διάρκεια της εργασίας Εκούσιοι αυτοτραυµατισµοί ΟΧΙ Ατυχήµατα που συµβαίνουν καθ οδόν από και προς τον τόπο εργασίας (ατυχήµατα κατά τη ΟΧΙ διαδροµή, βλέπε παράρτηµα ΣΤ) Ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια της εργασίας και επαγγελµατικές ΟΧΙ ασθένειες Μέλη του κοινού, χωρίς οιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα ΟΧΙ ( 18 ) Ωστόσο, έχει επίσης καταρτιστεί µια πρόσθετη συλλογή στοιχείων σχετικά µε τα ατυχήµατα κατά τη διαδροµή, µε χρήση της ίδιας µεθοδολογίας µε εκείνη του σχεδίου ESAW. Οι προδιαγραφές για την εν λόγω συλλογή στοιχείων, που αφορούν προς το παρόν µόνο 8 κράτη µέλη, παρατίθενται στο παράρτηµα ΣΤ. 14

15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Εξαιρέσεις Τα ακόλουθοι είδη ατυχηµάτων δεν καλύπτονται από τον ανωτέρω ορισµό του εργατικού ατυχήµατος (συνοπτική παρουσίαση στον πίνακα 1). Μέλη του κοινού Τα ατυχήµατα που συµβαίνουν στα µέλη του κοινού δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW. Ακόµη και αν ένα τέτοιο ατύχηµα οφείλεται σε εργασιακήδραστηριότητα εντός µιας επιχείρησης, δεν πρέπει να θεωρείται εργατικό ατύχηµα στο πλαίσιο της µεθοδολογίας ESAW. Στην περίπτωση αυτήπεριλαµβάνονται τα ατυχήµατα τα οποία συµβαίνουν σε άτοµα που κινούνται ανεξάρτητα των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων, π.χ. όταν επισκέπτονται ένα κατάστηµα, µια υπηρεσία, µια τράπεζα, ένα ασφαλιστικό γραφείο, σταθµούς, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, νοσοκοµεία, ταχυδροµεία, λιµάνια, αεροδρόµια κ.λπ. Τα µέλη της οικογενείας του εργαζοµένου ήτου εργοδότη που παρευρίσκονται στην επιχείρηση και πέφτουν θύµατα ατυχήµατος θεωρούνται µέλη του κοινού και δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, π.χ. στον παιδικό σταθµό της εταιρίας. Ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια Τα ατυχήµατα που έχουν µόνο παθολογικά αίτια δεν περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ΕSAW. Αυτό το είδος ατυχηµάτων αφορά π.χ. καρδιακά ήεγκεφαλικά επεισόδια ήκάθε άλλο αιφνίδιο ιατρικό πρόβληµα, το οποίο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας, αλλά κατ αρχήν δεν σχετίζεται µε την επαγγελµατικήδραστηριότητα του θύµατος και ο τραυµατισµός σχετίζεται µόνο µε το ιατρικό πρόβληµα. Εν τούτοις, το ατύχηµα πρέπει να εξαιρείται µόνο όταν δεν διαπιστώνονται άλλα αίτια περισσότερο σχετιζόµενα µε την επαγγελµατικήδραστηριότητα. Σε περίπτωση, π.χ., κατά την οποία ένας κτίστης λιποθυµήσει (παθολογική αιτία) µε αποτέλεσµα την πτώση του από τη σκαλωσιά (µέρος του ατυχήµατος που σχετίζεται µε την επαγγελµατική δραστηριότητα), το ατύχηµα πρέπει να περιληφθεί στη µεθοδολογία ESAW. Το ίδιο ισχύει ακόµη και αν η πτώση δεν θα είχε συµβεί αν ο κτίστης δεν είχε αδιαθετήσει, επειδή η σοβαρότητα των συνεπειών της πτώσης αυξήθηκε έντονα λόγω της παρουσίας του ατόµου στη σκαλωσιά, στοιχείο που αφορά καθαρά την επαγγελµατική δραστηριότητα. Εργατικό ατύχηµα µε απουσία άνω των 3 ηµερών από την εργασία Η οδηγία-πλαίσιο επέλεξε την έννοια της «απουσίας από την εργασία για περισσότερες από 3 εργάσιµες µέρες». Εν τούτοις, καθώς µεγάλος αριθµός κρατών µελών δεν µπορεί να κάνει διάκριση µεταξύ εργάσιµων ήµη ηµερών, επειδήη διακοπήεργασίας συνιστάται (από τους ιατρούς) σε ηµερολογιακές ηµέρες, για το ESAW επελέγη η έννοια των «3 ηµερολογιακών ηµερών», ήτοι απλούστερα «3 ηµερών». Η έννοια του «άνω» των 3 ηµερών απουσίας από την εργασία χρησιµοποιήθηκε από τη µεθοδολογία ESAW κατά τον ακόλουθο τρόπο (συνοπτικήπαρουσίαση στον πίνακα 2): Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνο οι πλήρεις εργάσιµες ηµέρες απουσίας του θύµατος από την εργασία µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας του ατυχήµατος. Οπότε, η περίπτωση «άνω των 3 ηµερών» σηµαίνει «τουλάχιστον 4 ηµέρες», πράγµα που συνεπάγεται ότι πρέπει να συµπεριλαµβάνονται µόνο τα ατυχήµατα µε ανάληψη των καθηκόντων όχι πριν από την πέµπτη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία του ατυχήµατος. Εποµένως, ο «αριθµός απολεσθεισών ηµερών» πρέπει να υπολογίζεται ως εξής: 4απολεσθείσες ηµέρες, αν η ανάληψη των καθηκόντων πραγµατοποιηθεί την πέµπτη ηµέρα µετά την ηµέρα του ατυχήµατος, 5απολεσθείσες ηµέρες αν η ανάληψη των καθηκόντων πραγµατοποιηθεί την έκτη ηµέρα µετά την ηµέρα του ατυχήµατος κ.λπ. 15

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πίνακας 2 Οι έννοιες των ατυχηµάτων µε άνω των 3 ηµερών απουσία από την εργασία και των αριθµών των µετρηµένων απολεσθεισών ηµερών στη µεθοδολογία ESAW Επιστροφή στην εργασία: Ίδια ηµέρα του ατυχήµατος Πρώτη έως τέταρτη µέρα µετά το ατύχηµα Πέµπτη ηµέρα µετά το ατύχηµα Έκτη ηµέρα µετά το ατύχηµα και επόµενες Ατύχηµα ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ περιλαµβανόµενο στο ESAW Αριθµός απολεσθεισών ηµερών εν περιλαµβάνεται εν περιλαµβάνεται 4 5 ή περισσότερες Θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα Ο ορισµός που εγκρίθηκε από το σχέδιο ESAW είναι εκείνος των «εργατικών ατυχηµάτων που οδηγούν στο θάνατο του θύµατος εντός ενός έτους (από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος)». Στην πράξη, η πλειονότητα των κρατών µελών γνωστοποιεί τις περιπτώσεις θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων που καταγράφονται στις εθνικές τους στατιστικές. Όντως, η πλειονότητα των θανάτων λόγω ατυχήµατος επέρχεται είτε αµέσως τη στιγµή του ατυχήµατος είτε εντός ολίγων ηµερών ήολίγων εβδοµάδων µετά το ατύχηµα. 16

17 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Χαρακτηρισµός µεταβλητών Γενική εισαγωγή στο σύστηµα Για τη δέουσα κωδικοποίηση ενός ατυχήµατος απαιτούνται τρία είδη βασικών πληροφοριών: Πληροφορίες για τον προσδιορισµό του τόπου όπου συνέβη το ατύχηµα, του θύµατος και της χρονικής στιγµής του ατυχήµατος: δηλαδή: οικονοµικήδραστηριότητα του εργοδότη επάγγελµα, επαγγελµατικό καθεστώς, φύλο, ηλικία και εθνικότητα του θύµατος γεωγραφικήθέση και µέγεθος της τοπικής µονάδας της επιχείρησης ηµεροµηνία και ώρα εργασιακό περιβάλλον, θέση εργασίας και εργασιακήδιαδικασία. Πληροφορίες για τον προσδιορισµό του τρόπου µε τον οποίο συνέβη το ατύχηµα, των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη και του τρόπου πρόκλησης των τραυµατισµών: δηλαδή: το συµβάν αναλύεται σε τρία στάδια: ειδικήσωµατικήδραστηριότητα, απόκλιση και επαφή τρόπος τραυµατισµού και σχετικοί υλικοί παράγοντες. Πληροφορίες σχετικά µε τη φύση και τη σοβαρότητα των τραυµατισµών και τις συνέπειες του ατυχήµατος: δηλαδή: το µέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση, τη φύση της κάκωσης και τον αριθµό των απολεσθεισών ηµερών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - οικονοµικήδραστηριότητα - µέγεθος της επιχείρησης - γεωγραφικήθέση, ηµεροµηνία και ώρα ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - εργασιακό περιβάλλον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - επάγγελµα - εργασιακήδιαδικασία - ηλικία και φύλο - θέση εργασίας - εθνικότητα - επαγγελµατικό καθεστώς ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - ειδικήσωµατικήδραστηριότητα και σχετικός υλικός παράγοντας - απόκλιση και σχετικός υλικός παράγοντας - επαφή -τρόπος τραυµατισµού και σχετικός υλικός παράγοντας ΘΥΜΑ - φύση της κάκωσης - µέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση - απολεσθείσες ηµέρες Η µεθοδολογία που παρουσιάζεται στην παρούσα έκδοση αποσκοπεί στο να παράσχει αναλυτικήπεριγραφήτων χαρακτηριστικών του θύµατος, της επιχείρησης και του τραυµατισµού, καθώς επίσης και µια ανάλυση της ακολουθίας των γεγονότων που οδήγησαν στο ατύχηµα, µε σκοπό τη χάραξη µιας πολιτικής πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι µεταβλητές που περιλαµβάνονται στη µεθοδολογία ESAW παρατίθενται στον πίνακα 3. Ο ορισµός των επιµέρους µεταβλητών δίδεται ακολούθως. Οι αντίστοιχες ταξινοµήσεις και τα µορφότυπα ορίζονται στο παράρτηµα B. Για τις µεταβλητές σχετικά µε τα αίτια, παρέχονται στο παράρτηµα Γ κατευθυντήριες γραµµές και παραδείγµατα σχετικά µε τη χρήση τους ως βοήθηµα για τους αρµόδιους για την κωδικοποίηση (παρέχονται επίσης κατευθυντήριες γραµµές για το είδος των ατυχηµάτων). 17

18 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Μεταβλητές Πίνακας 3 ιάρθρωση εγγραφής για τα στοιχεία ESAW Μεταβλητή Αριθµός χαρακτήρων Υποχρεωτικά Στοιχεία της φάσης III Προαιρετικά ( 1 ) Σύνολο ( 1 ) Στοιχεία των φάσεων I και II ελάχιστα στοιχεία πρόσθετα στοιχεία Αριθµός περίπτωσης Οικονοµική δραστηριότητα του εργοδότη Επάγγελµα του θύµατος Ηλικία του θύµατος Φύλο του θύµατος Φύση της κάκωσης Μέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση Γεωγραφικός τόπος Ηµεροµηνία του ατυχήµατος Ώρα του ατυχήµατος Μέγεθος της επιχείρησης Εθνικότητα Καθεστώς απασχόλησης Απολεσθείσες ηµέρες Θέση εργασίας Εργασιακό περιβάλλον ( 2 ) 3 ή 0( 2 ) 0 ή 3( 2 ) 3 Εργασιακή διαδικασία ( 2 ) 2 ή 0( 2 ) 0 ή 2( 2 ) 2 Ειδική σωµατική δραστηριότητα ( 2 ) 2 ή 0( 2 ) 0 ή 2( 2 ) 2 Υλικός παράγοντας της ειδικής σωµατικής δραστηριότητας 2θέσεις (=4χαρακτήρες) Απόκλιση 2 2 Υλικός παράγοντας της απόκλισης 2 4 ή 0( 3 ) 0 ή 4( 3 ) 4 θέσεις (=4χαρακτήρες) ( 3 ) Επαφή τρόπος τραυµατισµού 2 2 Υλικός παράγοντας της επαφής 2 4 ή 0( 3 ) 0 ή 4( 3 ) 4 θέσεις (=4χαρακτήρες) ( 3 ) Βαρύτητα ( 4 ) 9 (3,6) ( 4 ) 9 Συνολικός αριθµός χαρακτήρων ( 5 ) 63 ή 64 ( 2 )( 5 ) 18 ή 17 ( 2 ) 81 ( 5 ) 44 ( 1 ) Όταν δεν χρησιµοποιείται (χρησιµοποιούνται) η προαιρετική (οι προαιρετικές) θέση (θέσεις) για µια µεταβλητή, πρέπει, ανάλογα µε τη µεταβλητή, να αναφέρεται η τιµή 0, 00, 000 ή 00,00 ως αντίστοιχος κωδικός ή τµήµα κωδικού. ( 2 ) Είναι υποχρεωτική η κωδικοποίηση τουλάχιστον 1 από τις 3 µεταβλητές Εργασιακό περιβάλλον, Εργασιακή διαδικασία ή Ειδική σωµατική δραστηριότητα (ανάλογα µε την επιλογή, καθώς η µεταβλητή Εργασιακό περιβάλλον έχει 3 χαρακτήρες, ενώ οι άλλες 2 µεταβλητές έχουν 2 χαρακτήρες και, κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθµός των χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται διαφέρει κατά 1). Συνεπώς, οι λοιπές 2 µεταβλητές που δεν χρησιµοποιούνται για το υποχρεωτικό τµήµα είναι προαιρετικές. ( 3 ) Είναι υποχρεωτική η κωδικοποίηση τουλάχιστον 1 από τις 2 µεταβλητές Υλικός παράγοντας της απόκλισης ή Υλικός παράγοντας της επαφής τρόπου τραυµατισµού. Συνεπώς, η µεταβλητή που δεν χρησιµοποιείται για το υποχρεωτικό τµήµα είναι προαιρετική. ( 4 ) Η βαρύτητα έχει 9 χαρακτήρες, συµπεριλαµβανοµένων 3 για τον ακέραιο αριθµό και 6 για τις θέσεις των δεκαδικών αριθµών. ( 5 ) Όταν χρησιµοποιείται µόνο ο ελάχιστος αριθµός των 4 µεταβλητών προτεραιότητας, από τις οποίες µία µε 1 θέση (οι υπόλοιπες πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 2 θέσεις), ο ελάχιστος συνολικός αριθµός χρησιµοποιούµενων χαρακτήρων είναι 63 ή 64. Παρ όλα αυτά, το µήκος του αρχείου στοιχείων πρέπει πάντοτε να συνίσταται σε 81 ψηφία, συµπεριλαµβανοµένων όλων των µεταβλητών. 18

19 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Αριθµός περίπτωσης Πρέπει πάντοτε να παρέχεται ένας µόνο αριθµός περίπτωσης για να µπορεί η Eurostat να διακρίνει κάθε χωριστή εγγραφήκαι το κράτος µέλος να διασφαλίζει ότι κάθε εγγραφήαντιπροσωπεύει µία συγκεκριµένη περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, ώστε να αποφεύγεται η διπλήκαταµέτρηση. Αυτός ο αριθµός περίπτωσης είναι επίσης απαραίτητος ούτως ώστε να δίδονται απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερωτήµατα για τα οποία απαιτείται η ανάκτηση και η διόρθωση κάποιας µεµονωµένης εγγραφής κατά την ανάλυση των στοιχείων. Ο αριθµός περίπτωσης προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικήχρήση και δεν περιλαµβάνεται στα στοιχεία που διαδίδονται από την Eurostat. Κάθε κράτος µέλος καθορίζει το µορφότυπο του αριθµού περίπτωσης. Ωστόσο, αυτός ο αριθµός δεν πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση ατόµων. Επιπλέον, ο επιλεγείς αριθµός περίπτωσης πρέπει να έπεται των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε η δήλωση του ατυχήµατος στις αρµόδιες αρχές. Πρέπει να τονιστεί ότι το έτος δήλωσης, το οποίο αποτελεί επίσης την περίοδο αναφοράς για τα στοιχεία ESAW, δεν είναι απαραιτήτως ταυτόσηµο µε το έτος κατά το οποίο συνέβη το ατύχηµα. Για το λόγο αυτό, τα τέσσερα πρώτα ψηφία του αριθµού περίπτωσης αντιπροσωπεύουν το έτος αναφοράς για τα συλλεγέντα στοιχεία. Οικονοµική δραστηριότητα του εργοδότη Υπό τον όρο «οικονοµικήδραστηριότητα του εργοδότη» νοείται η κύρια «οικονοµική» δραστηριότητα της τοπικής µονάδας της επιχείρησης του θύµατος. Η κύρια δραστηριότητα ορίζεται εδώ ως η σηµαντικότερη οικονοµική δραστηριότητα ως προς τον µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων. Ως τοπικήµονάδα της επιχείρησης νοείται η γεωγραφική θέση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας, άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος, αγροτικής εκµετάλλευσης, βιοµηχανίας, δηµόσιου οργανισµού κ.λπ. (βλέπε κατωτέρω). Ταξινοµείται σύµφωνα µε αναλυτική έκδοση (τετραψήφιο επίπεδο) της NACE αναθ. 1.Ωστόσο, η τέταρτη θέση µε την τιµή '0' ήητρίτηκαιητέταρτη θέση µε την τιµή '00 ' είναι αποδεκτές µόνο όταν είναι γνωστός ο κωδικός του τριψήφιου ή του διψήφιου επιπέδου. Επάγγελµα του θύµατος Το επάγγελµα του θύµατος κατά τη στιγµήτου ατυχήµατος ταξινοµείται σύµφωνα µε συνοπτικήέκδοση (διψήφιο επίπεδο) της ISCO-88 (COM). Ηλικία του θύµατος Η ηλικία πρέπει να εκφράζεται µε την ηλικία του θύµατος κατά τη στιγµή του ατυχήµατος. Οι τιµές κάτω του 10 πρέπει να εισάγονται έπειτα από µηδενικό, δηλαδήτα 7 έτη πρέπει να καταγράφονται ως 07. Φύλο του θύµατος Το φύλο είναι απλήκατηγορικήµεταβλητή. Φύση της κάκωσης Η µεταβλητή «φύση της κάκωσης» περιγράφει τις σωµατικές επιπτώσεις στο θύµα, π.χ. κατάγµατα, τραύµατα κ.λπ. Για την κωδικοποίηση των πληροφοριών αναφορικά µε τη µεταβλητήαυτήπρέπει να χρησιµοποιείται η τριψήφια έκδοση της ταξινόµησης ESAW για τη «φύση της κάκωσης». Η τρέχουσα ταξινόµηση είναι νέα και χρησιµοποιείται από τα στοιχεία ESAW 1997 και ύστερα, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα σύσταση του ΓΕ. Μέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση Η µεταβλητήαυτήπεριγράφει το µέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση. Πρέπει να χρησιµοποιείται η τρέχουσα διψήφια έκδοση της ταξινόµησης για το «µέρος του σώµατος που υπέστη κάκωση», που εισήχθη από το έτος αναφοράς 1995 και ύστερα. Είναι, στο σύνολό της, σύµφωνη µε την προαναφερθείσα σύσταση του ΓΕ. Η ταξινόµηση επιτρέπει µία µόνο επιλογή, δηλαδήµπορεί να επιλεγεί ένας µόνο κωδικός για να περιγραφεί το µέρος (τα µέρη) του σώµατος που υπέστη (-σαν) κάκωση. Σε περιπτώσεις που έχουν υποστεί κάκωση αρκετά µέρη του σώµατος, πρέπει να επιλεγούν τα πλέον σοβαρά, π.χ. ο ακρωτηριασµός προτάσσεται του κατάγµατος, το οποίο προτάσσεται των τραυµάτων κ.λπ. Σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας κωδικός για πολλά σηµεία του σώµατος στο κατάλληλο επίπεδο της ταξινόµησης, π.χ. σπασµένο χέρι και πόδι. Σε περιπτώσεις που µεγαλύτερα µέρη του σώµατος έχουν υποστεί κάκωση, π.χ. από εγκαύµατα κάθε είδους, πρέπει επίσης να χρησιµοποιείται ένας κωδικός για πολλά σηµεία του σώµατος. Γεωγραφική θέση του ατυχήµατος Με τη µεταβλητή «γεωγραφικήθέση» ορίζεται η εδαφική µονάδα όπου συνέβη το ατύχηµα. Πρέπει να χρησιµοποιείται το προσδιορισµένο επίπεδο της ονοµατολογίας NUTS που αναφέρεται στο παράρτηµα Β (έκδοση NUTS 95, συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης του 1998). Η ταξινόµηση αυτήπεριγράφει την εκάστοτε χώρα και τις καθορισµένες περιφέρειές της. 19

20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Ηµεροµηνία του ατυχήµατος Η µεταβλητήαυτήπεριγράφει την ηµεροµηνία κατά την οποία συνέβη το ατύχηµα. Αποτελεί αριθµητικήµεταβλητή που καθορίζεται µε ένα έτος, µήνα και ηµέρα (ΕΕΕΕMMΗΗ). Ώρα του ατυχήµατος Η µεταβλητήαυτήπεριγράφει την ώρα της ηµέρας κατά την οποία συνέβη το ατύχηµα. Αποτελεί αριθµητική µεταβλητήπου περιγράφει ολόκληρες ώρες (HH), π.χ. 2 µ.µ. γράφεται 14 και καλύπτει το χρόνο 2 µ.µ. έως 2:59 µ.µ. Μέγεθος επιχείρησης Το µέγεθος επιχείρησης ορίζεται εδώ ως ο αριθµός των εργαζοµένων (ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης, βλέπε ορισµό και ταξινόµηση στο παράρτηµα Β) στην τοπική µονάδα της επιχείρησης του θύµατος. Για τον ορισµό της τοπικής µονάδας βλέπε κατωτέρω. Εθνικότητα του θύµατος Η µεταβλητήαυτήορίζεται ως η χώρα ιθαγένειας. Εάν κάποιος έχει περισσότερες από µία ιθαγένειες, θα πρέπει να χρησιµοποιείται η ιθαγένεια της χώρας στην οποία αυτός έχει δηλώσει το ατύχηµα. Για τη µεταβλητήαυτή χρησιµοποιείται ενοποιηµένο µορφότυπο. Καθεστώς απασχόλησης του θύµατος Η µεταβλητήαυτήαφορά το καθεστώς απασχόλησης (επαγγελµατικό καθεστώς) του θύµατος, π.χ. µισθωτός, αυτοαπασχολούµενος, συµβοηθούν µέλος οικογενείας κ.λπ. Για τους εργαζόµενους (1 ο ψηφίο =3),όταν οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες, ορίζονται στο 2 ο ψηφίο εφόσον η θέση απασχόλησης είναι µόνιµη (σύµβασης αορίστου χρόνου) ήόχι (έκτακτη ήορισµένου χρόνου), και στο 3 ο ψηφίο αν είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης. Ελλιπείς τιµές είναι αποδεκτές ('000'), όπως επίσης εν µέρει ελλιπείς τιµές για το 2 ο ή/και το 3 ο ψηφίο (300, 301, 302, 310 και 320). Ως µονιµότητα της θέσης απασχόλησης που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη νοείται ο σχετικός ορισµός της έρευνας εργατικού δυναµικού (Στήλη 45 Μονιµότητα της θέσης απασχόλησης ): Στην πλειονότητα των κρατών µελών, οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης βασίζονται σε έγγραφες συµβάσεις εργασίας. Ωστόσο, σε ορισµένες χώρες, οι συµβάσεις αυτές υφίστανται µόνο για ειδικές περιπτώσεις (για παράδειγµα, στο δηµόσιο τοµέα, για µαθητευόµενους ήγια άλλα άτοµα που παρακολουθούν κάποια τυπική κατάρτιση εντός της επιχείρησης). Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορετικές θεσµικές ρυθµίσεις, οι έννοιες έκτακτη θέση εργασίας και σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (όπως επίσης µόνιµη θέση εργασίας και θέση εργασίας αορίστου χρόνου ) περιγράφουν καταστάσεις οι οποίες, σε διαφορετικά θεσµικά πλαίσια, µπορούν να θεωρηθούν αντίστοιχες. Η απασχόληση δύναται να θεωρείται ως έκτακτη εφόσον τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόµενος θεωρούν ότι η λήξη της σύµβασης καθορίζεται βάσει αντικειµενικών συνθηκών όπως η επέλευση µιας συγκεκριµένης ηµεροµηνίας, η ολοκλήρωση ενός ανατεθέντος έργου ήη επιστροφήενός άλλου εργαζόµενου που είχε αντικατασταθεί προσωρινά. Στην περίπτωση της σύµβασης εργασίας περιορισµένου χρόνου, οι προϋποθέσεις για την καταγγελία της αναφέρονται συνήθως στη σύµβαση. Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται επίσης άτοµα εποχικής απασχόλησης, άτοµα που απασχολούνται από γραφεία ήεπιχειρήσεις ευρέσεως εργασίας και παραχωρούνται (προσωρινά) σε τρίτους για την εκτέλεση µιας εργασιακής αποστολής, καθώς και άτοµα µε ειδικές συµβάσεις κατάρτισης. Αν δεν υφίσταται αντικειµενικό κριτήριο για τη λήξη µιας σύµβασης απασχόλησης ή εργασίας, οι συµβάσεις αυτές πρέπει να θεωρούνται µόνιµες ήαορίστου χρόνου. Όσον αφορά την έννοια της πλήρους / µερικής απασχόλησης, σύµφωνα µε τις ενδείξεις της έρευνας εργατικού δυναµικού (ΕΕ Στήλη 44 διάκριση πλήρους / µερικής απασχόλησης ) και του Πάνελ Νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHP), ως το µοναδικό ενδεικτικό όριο για τη διάκριση µεταξύ της µερικής και της πλήρους απασχόλησης θα µπορούσε να θεωρηθεί εκείνο των 30 ωρών ανά εβδοµάδα (π.χ. 6 ώρες ηµερησίως επί 5 ηµέρες ή 7,5 ώρες ηµερησίως επί 4 ηµέρες). Ωστόσο, το όριο αυτό παραµένει ευέλικτο, καθώς ορισµένα ειδικά επαγγέλµατα, όπως αυτό των καθηγητών, µπορούν να έχουν θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης µε πολύ µικρότερο αριθµό ωρών διδασκαλίας, ενώ αντίθετα, στην περίπτωση ορισµένων βιοτεχνικών ήεµπορικών επαγγελµάτων, οι ώρες εργασίας µπορεί να υπερβαίνουν κατά πολύ το µέσο όρο. Στην πραγµατικότητα, όταν οι πληροφορίες λαµβάνονται από τη δήλωση του ατυχήµατος, καταγράφεται ο σχετικός µε την επιχείρηση χαρακτηρισµός πλήρης και µερική απασχόληση. 20

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ NOEΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα.

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα. Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Δρ Γεώργιος Δρόσος. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Ενημερωτική Εκδήλωση «Αξιοποίηση Επιχειρήσεις»

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Δρ Γεώργιος Δρόσος. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Ενημερωτική Εκδήλωση «Αξιοποίηση Επιχειρήσεις» ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Δρ Γεώργιος Δρόσος Προϊστάμενος Τμήματος Βιομηχανιών Κατασκευής Μηχανών 3 η Δ/νσηνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Τηλ 210-6965 965 E-mail: drososg@ggb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0)

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 2012 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών (σε τρέχουσες τιµές) και του είκτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs)

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs) Αθήνα, 10.12.2013 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Tαχ. Kώδικας: 102 41

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων

Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Βασικές έννοιες «Εργατικό ατύχηµα»: βίαιο συµβάν που λαµβάνει χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή την εργασία, µε συνέπεια τραυµατισµού του σώµατος, βλάβη της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο είκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές µεταφορές του

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο είκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές µεταφορές του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: τρίµηνο Ανάλυση ετήσιων µεταβολών Ο είκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 44, 20.2.2008, σ.11. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π UNIVERSAL LIFE 12-11-07 22:26 Page 1 UNIVERSAL LIFE ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007 ƒ π µ ƒ, π π π π Μετά από πολύµηνες και επίπονες προσπάθειες, οι διαπραγµατευτικές οµάδες της ΕΤΥΚ και της Universal

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 28 Σεπτεμβρίου 2011 Προοίμιο Το όραμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ( 1 ) «Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2011 E(2011) 4598 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.6.2011 σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο 2012-2014 που συνδέεται µε την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο

Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο A1 Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο 3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΑΣ 3.2 Μισθωτός, ο οποίος εργάζεται σε δύο ή 3.1 Αποσπασμένος μισθωτός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 47/2008, Α.Κ.Ι. 53/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 47/2008, Α.Κ.Ι. 53/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 47/2008, Α.Κ.Ι. 53/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για την μη παροχή των κατάλληλων προσαρμογών που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο χώρο της εργασίας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,0% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ]

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα