KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika"

Transcript

1 KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts С

2 2

3 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads Signāla padošana ar tiešās ( galvaniskās) pieslēgšanas metodes palīdzību Signāla padošana ar induktīvo metodi Signāla padošana ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību Citi trases meklēšanas signāla avoti...10 А. Pasīvie signāli...10 B. Industriālās frekvences...11 C. Radiofrekvenču signāli...11 D. KabeĜtelevīzijas signāli...11 E. Citi signāla avoti Trases meklēšanas režīma izvēle Pastiprinājuma regulēšana ar vienu pieskārienu Trases meklēšanas paħēmieni...14 A. Tralēšana...14 B. Pozicionēšana...14 C. Trases meklēšana...14 D. KabeĜa identifikācija, mērot caurplūstošo strāvu...15 E. KabeĜa trases meklēšana, mērot strāvu Ārējais līdzstrāvas elektrobarošanas avots un izejas jauda 5 W...17 А. Ārējais līdzstrāvas elektrobarošanas avots...17 B. Izejas jauda 5 W nodaĜa. Sakaru kabeĝu meklēšanas metodika 1. Ievads Signāla padeve sakaru kabelī ar induktīvo metodi Signāla padošana sakaru kabelī ar tiešās pieslēgšanas metodi Signāla padošana sakaru kabelī ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību KabeĜa cilpu un gala uzmavu meklēšana Nezināmu kabeĝa atzarojumu meklēšana KabeĜa meklēšana ar pieslēgšanos pie virszemes iekārtām Servisa kabeĝu un vadītāju meklēšana Nepieslēgta kabeĝa meklēšana KabeĜu identifikācija Pāru identifikācija kabelī Sadalījuma vietu meklēšana Optisko kabeĝu meklēšana...28 А. Vai ir iespējams konstatēt optiskā kabeĝa trasi?...28 B. Signāla padošana...29 Signāla padošana optiskajā kabelī apkalpojamā vai neapkalpojamā reăenerācijas punktā...29 Signāla padošana optiskā kabeĝa uzmavā...29 C. Optiskā kabeĝa trases meklēšana nodaĜa. Spēka kabeĝu meklēšanas metodika 1. Ievads Signāla padošana spēka kabelī ar tiešās pieslēgšanas metodi...31 А. Signāla padeve caur transformatoru...31 B. Signāla padošana caur mērierīci (elektroenerăijas skaitītāju)...31 C. Signāla padošana atslēgtos sadales kabeĝos Signāla padošana spēka kabeĝos ar induktīvo metodi Signāla padošana spēka kabeĝos ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību...33 А. Signāla padošana fīderu kabeĝos...33 B. Signāla padošana sadalošajos kabeĝos KabeĜa cilpu konstatēšana KabeĜa gala meklēšana...35 Lpp. 3

4 7. Fīdera spēka kabeĝu identifikācija Koncentriskās neitrāles pārrāvuma meklēšana Ielu apgaismojuma kabeĝu meklēšana nodaĜa. KabeĜtelevīzijas kabeĝu meklēšanas metodika 1. Ievads Signāla padošana kabeĝtelevīzijas kabelī ar induktīvo metodi Signāla padošana kabeĝtelevīzijas kabelī ar tiešās pieslēgšanas metodi Signāla padošana kabeĝtelevīzijas kabelī ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību KabeĜa cilpu meklēšana KabeĜa meklēšana ar pieslēgšanos virszemes iekārtām nodaĜa. CauruĜvadu meklēšanas metodika 1. Ievads Signāla padošana cauruĝvadā ar induktīvo metodi Signāla padošana cauruĝvadā ar tiešās pieslēgšanas metodi...44 A. Signāla padošana vadā marėierī ar tiešās pieslēgšanas metodes palīdzību Signāla padošana cauruĝvadā ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību Nemetālisku cauruĝvadu meklēšana Ar katoda stacijām no korozijas aizsargātu cauruĝu meklēšana nodaĜa. Bojājumu meklēšana 1.Ievads Bojāta apvalka meklēšana...50 Signāla grafiskā līmeħa indikatora rādījumi bojājuma rajonā...51 А. Bojājuma meklēšana sadales ierīces tuvumā...52 B. Bojājumu meklēšana zem ceĝa seguma...53 Perpendikula metode...53 Triangulācijas metode...53 Rāmja tausta pleca pagarināšanas metode...54 С. Bojājumu vietu noteikšana bez trases meklēšanas...55 D. Vairāki bojājumi Bojājumu meklēšana iekārtajos kabeĝos Zemesslēguma meklēšana mērierīces tuvumā Sadalošo spēka kabeĝu zemesslēgumu meklēšana nodaĜa. Aktīvo zondu meklēšana 1. Ievads Aktīvo ADP zondu meklēšana Attāluma līdz ADP zondei noteikšana...61 А. Attāluma līdz ADP zondei Dynatel 500А/573А noteikšana CauruĜvadu izskalojumu vai bojājumu vietu noteikšana Kanalizācijas cauruĝu bojājumu meklēšana ar videokameras palīdzību CaurĜu hidromazgāšanas atzaru brandspoitu meklēšana...63 Dynatel ir kompānijas 3M tirdzniecības zīme 4

5 Šīs instrukcijas mērėis ir svarīgāko kabeĝu meklēšanas ar kompānijas 3M iekārtu palīdzību norādīju apkopošana. Instrukcijā tiek lietoti vispārēji jēdzieni, kurus izmanto sakaru tehnikā un komutācijas tehnikā. Instrukcijas pārpublicēšanas gadījumā ir jānorāda pārpublicēšanas iemesli. Piezīmes par instrukcijas saturu vai sastāvu, kā arī tās pilnveidošanas priekšlikumi ir jānosūta uz šādu adresi: 3M Telecom Systems Division Lab - Technical Communications 6801 River Place Boulevard Austin, Texas Tehniskā servisa dienesta ASV tālrunis - 800/ ; ārpus ASV - 512/ Terminu un saīsinājumu saraksts AC MaiĦstrāva Amplitūda MaiĦstrāvas komponentes maksimālā vērtība. Augsnē izvietota kabeĝa radītā signāla amplitūdai būs noteikta vērtība, kura būs atšėirīga no vērtības, kura uztverta no cita kabeĝa, kurš atrodas augsnē. Uztvērēja elektronikas shēma spēj noteikt un parādīt signāla amplitūdas atšėirības. Audiosignāls Signāls, kuru spēj uztvert cilvēka auss, tipisks frekvenču diapazons ir no 15 Hz līdz 15 khz. Hz Mērvienības hercs abreviatūra. Frekvences mērvienība, kura ir vienāda ar vienu svārstību ciklu sekundē. Indukcija Signāla uz augsnē esošu vadītāju padeves veids, pateicoties strāvas izmaiħām vienā ėēdē (ăenerators) ar nolūku inducēt spriegumu citā blakus esošā ėēdē (vadītājs, kurš atrodas augsnē) kω kω = 1000 Ω. Piemērs: 2,5 kω = 2500 Ω khz khz = 1000 Hz. Piemērs: 2,7 khz = 2700 Hz LCD Šėidro kristālu indikators MΩ MΩ = Ω. Piemērs: 2,5 MΩ = Ω NULL Uztvērēja trases meklēšanas režīms, kurā uztvērējs atskaħo augsnē izvietotā kabeĝa signālu ar signāla minimuma līmeħa indikācijas palīdzību, uztvērējam atrodoties tieši virs kabeĝa. Ommetrs Elektriskās pretestības mērīšanas ierīce PEAK Pīėa režīms. Uztvērēja trases meklēšanas režīms, kurā uztvērējs atskaħo augsnē izvietotā kabeĝa signālu ar signāla maksimuma līmeħa indikācijas palīdzību, uztvērējam atrodoties tieši virs kabeĝa. Pretestība Vadītāja pretestība, kura raksturo tajā plūstošās strāvas stiprumu, kura plūst vadītājā, ja tam ir pielikts spriegums. Pretestību mēra omos (Ω). Režīms Darba režīms RMS Vidējā kvadrātiskā (efektīvā) vērtība. Izmanto, lai apzīmēto maiħstrāvas sprieguma momentāno vērtību. Piemēram, 100 V ef. Sekundārais Sadalošā tīkla kabeĝi ar 600 V vai zemāku spriegumu. elektriskais kabelis Triangulācija Meklējamā punkta atrašanas metode ar peilēšanas palīdzību (virzienu uz punktu uzħemšana) no diviem virtuālā trīsstūra stūriem. Punkts, kurā krustosies divas taisnes no novērošanas punktiem, ir trešais trīsstūra stūris, kas arī ir peilēšanas mērėis. Vadītspēja Materiāla īpašība, kura raksturo tā spēju pārvadīt signālu vai strāvu. Vājinājums Vispārējas lietošanas termins, kuru lieto signāla līmeħa samazināšanās līnijas posmā no viena punkta līdz citam punktam. Voltmetrs Elektrisko potenciālu starpības mērīšanas ierīce. 5

6 6

7 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads 1.1. Uzreiz ir jāatzīmē, ka kabeĝa meklēšana nav pieskaitāma pie precīzajām zinātnēm. Lai ātri un pietiekami precīzi varētu atrast trasi, ir jāzina un pareizi jālieto meklēšanas iekārtas, jāizmanto intuīcija un jāprot pieħemt pareizus lēmumus. Dažu metožu lietošana var radīt potenciālas problēmas, kā nodrošināt veiksmīgu vai mazāk veiksmīgu trases atrašanu. Šajā instrukcijā tiek aplūkoti kabeĝu trašu vai cauruĝvadu, kuri atrodas augsnē, meklēšanas pamati, izmantojot ăeneratoru, kurš vadītājā padod signālu un uztvērēja, kurš nosaka signālu vadītājā Pastāv trīs signāla padošanas ar 3M Dynatel ăeneratoru metodes: tiešās (galvaniskās) pieslēgšanas metode; induktīvā metode; pieslēgšanas ar Dyna-Coupler induktīvo spaiĝu palīdzību metode Jebkurai signāla padošanas metodei Ĝoti svarīga ir kabelī padodamā ăeneratora signāla frekvences izvēle. Jebkuram signālam, kuru padod uz augsnē esošu izolētu kabeli (cauruli), pastāv noplūdes augsnē, kuras pieaug, attālinoties no ăeneratora un signāls kĝūst aizvien vājāks un galu galā izzūd. To, cik ātri signāls izzūd, nosaka šādi faktori: kabeĝa diametrs; augsnes stāvoklis (sausa vai mitra); signāla frekvences vērtība. Par cik šie faktori ir Ĝoti daudzveidīgi, Dynatel ăenerators meklēšanas darbiem nodrošina sekojošu frekvenču diapazonu izvēli: Zemas frekvences (< 10 khz): šīs frekvences parasti nodrošina visprecīzāko trases atrašanu ar komunikācijām piesātinātās vietās (jo zemāka frekvences vērtība, jo trases atrašanas precizitāte ir augstāka). Šī diapazona lietošana ir vislietderīgākā, ja meklēšanas darbi tiek veikti lielos attālumos, kā arī nodrošina vismazāko signāla noplūdi kabelim blakus esošajā augsnē. Kopumā šīs frekvences ir pārāk zemas, lai būtu iespējams lietot induktīvo spaiĝu Dyna-Coupler pieslēgšanas metodi vai induktīvo metodi. Tas nozīmē, ka signāla padošanai ir jālieto tiešās pieslēgšanas metode (šī metode uzskatāma par vispiemērotāko). Vidējas frekvences (30 khz - 90 khz): vidējas frekvences Ĝauj pielietot pieslēgšanas ar Dyna-Coupler induktīvo spaiĝu palīdzību metodi. Neskatoties uz to, ka signāla pāreja uz blakus esošiem kabeĝiem tomēr notiek, tā nav tik būtiska, kāda tā būt augstfrekvences signāla gadījumā. Vidējas frekvences signāls izplatās mazākos attālumos par zemfrekvences signālu, taču tālāk par augstfrekvences signālu. Visefektīvāk vidējas frekvences signālu var izmantot, ja lieto "Dyna-Coupler" induktīvās spailes (ja tiešās pieslēgšanas metodi izmantot nav iespējams) un trases garums sastāda apmēram 1,5 km vai mazāk. Augstas frekvences (130 khz khz): augstas frekvences signāls ātri vājinās un tādēĝ to var lietot tikai trases meklēšanai nelielos attālumos. Pielietojot augstfrekvences signālu, notiek spēcīga signāla pāreja uz blakus esošajiem kabeĝiem. Augstfrekvences signālu visērtāk ir lietot izmantojot "Dyna-Coupler" adapteru. Augstfrekvences signāla pielietošana ir visefektīvākā augsnē izvietoto kabeĝu atrašanai lielā teritorijā. Gadījumā, ja uztveramais signāls trases sākumā ir vājš, vispirms ir jāpamēăina palielināt signāla jaudu, bet pēc tam izvēlēties augstākas frekvences signālu. 7

8 2. Signāla padošana ar tiešās pieslēgšanas metodes palīdzību 2.1. Ăeneratora tieša pieslēgšana pie kabeĝa (vai caurules) nodrošina visaugstāko trases meklēšanas precizitāti (pieslēgumu spēka kabelim drīkst veikt tikai tādā gadījumā, kad tas ir atvienots no sprieguma). Ăeneratora tieša pieslēgšana nodrošina signāla padevi tikai vienā kabelī. Uzmanību! Spriegums, kurš ir lielāks par 240 V var radīt iekārtu bojājumus un personālam radīt elektrisko triecienu, kurš pat var izraisīt nāvi. Pirms ăeneratora ieslēgšanas veiciet visus nepieciešamos pieslēgumus. Pēc tam ăeneratoru ieslēdziet režīmā OHMS un pārbaudiet displejā indicētā sprieguma vērtību. Ievērojiet sprieguma samazināšanas standarta procedūras Ăeneratorā uzstādiet zemāko frekvences vērtību (ja zemu frekvenci ir iespējams lietot); zemfrekvences signālu pārejā uz blakus augsnē izvietotiem kabeĝiem nav tik liela, kāda tā būtu augstfrekvences signālu gadījumā, un tie kabelī izplatās lielākā attālumā Pastāv vairākas ăeneratora tiešās pieslēgšanas metodes. Konkrētas metodes pielietošana ir atkarīga no konkrētiem Jūsu apstākĝiem. Šīs metodes var paredzēt ăeneratora pieslēgšanu pie telefona sakaru tīkla virszemes skapja vai kabeĝtelevīzijas tīkla, pie spēka transformatora vai mērierīces vai tieši pie kabeĝa (caurules). Atbilstošas rekomendācijas, kuras būtu lietojamās Jūsu gadījumā, Jūs varat atrast šīs instrukcijas tālākajās nodaĝās. Piezīme: Neizmantojiet zemēšanai ūdensvada caurules vai citas komunikācijas, kuras atrodas konkrētajā vietā. Atstarotais signāls var Jūs novirzīt no patiesās trases atrašanās vietas. Dažas svarīgas piebildes attiecība uz zemēšanu 2.4. Ja tiek lietota tiešās pieslēgšanas metode, slikts zemējums trases meklēšanas laikā var radīt ėēdes pārrāvumu. Ăeneratoru elektriski savieno ar meklējamo kabeli (cauruli) un tajā tiek raidīts signāls. Tālākajā galā signāls nonāk augsnē un caur zemēšanas stieni atgriežas ăeneratorā. Ja kabelis (caurule) ir ar sliktu zemējumu tālākajā galā vai arī, ja ăeneratora savienojums ar zemēšanas stieni ir nekvalitatīvs, signāls būs vājš un to nobūs iespējams konstatēt. Jo labāks zemējums, jo augstāks ir signāla līmenis Ăeneratora zemēšanas stieni izvietojiet cik vien tālu iespējams no kabeĝa trases. Vispārējā gadījumā zemējuma stieni izvietojiet 90º leħėī pret kabeĝa trasi, kā tas augstāk parādīts attēlā. Ja būs nepieciešams, zemējuma vadu var pagarināt ar jebkuru izolētu vadītāju. 8

9 3. Signāla padošana ar induktīvo metodi 3.1. Visvienkāršākā signāla padeves kabelī (caurulē), kurš atrodas augsnē, metode ir indukcijas metode Novietojiet ăeneratoru uz augsnes tieši virs kabeĝa un ieslēdziet. Ăenerators inducē signāla strāvu visos vadītājos, kuri atrodas darbības zonā paralēli tā korpusam Ăenerators ir jānovieto tieši virs kabeĝa, pie kam ăeneratora vāka asij ir jābūt novietot paralēli kabeĝa asij, kā tas augstāk parādīts zīmējumā. Kabelī padodamā signāla līmenis strauji samazināsies, ja ăenerators būs nobīdīts par 1,5 3 m uz sāniem no kabeĝa trases. Piezīme: Signāla induktīvās padošanas metode nav jālieto situācijās, kas augsne ir piesātināta ar tādām komunikācijām, kā: gāzes vads, ūdensvads, kabeĝtelevīzijas kabeĝi, zālienu laistīšanas sistēmas. Šādā gadījumā signāls inducēsies blakus esošajās komunikācijās, kā rezultātā nepieciešamās trases meklēšana kĝūs neiespējama Inducētā signāla līmenis ir atkarīgs no trīs faktoriem: ăeneratora frekvences, kabeĝa zemējuma kvalitātes un tā atrašanās dziĝuma Signāla izplatīšanās attālums no ăeneratora atrašanās vietas būs lielāks, ja tiks lietota zemāka frekvence un mazāka būs signāla inducēšanās blakus esošajās komunikācijās (kabeĝos un caurulēs). Lietojot signāla padošanas indukcijas metodi, ăeneratorā uzstādiet signālu ar frekvenci 33 khz vai augstāku frekvenci. Paturiet prātā to, ka jo lielāka ir frekvences vērtība un lielāka ir signāla izejas jauda, jo lielāka ir signāla inducēšanās citos vadītājos ārpus meklējamā vadītāja. Tajā pat laikā uztvērējs var uztvert ăeneratora, kurš atrodas mazākā par 15 m attālumā, signālu pat tad, ja starp tiem nav kabeĝa. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, uzvērēju un ăeneratoru izvietojiet attālumā, kurš nav mazāks par norādīto attālumu. 3.5 Lai nodrošinātu normālu trases meklēšanu, vadītājs ir labi jāiezemē abos tā galos. Pielietojot visas pieslēgšanas metodes, jo labāk būs izveidots zemējums, jo augstāks būs signāla līmenis kabelī Sekojošajās instrukcijas nodaĝās ir sniegtas detalizētas indukcijas metodes pielietošanas rekomendācijas, kuras Jūs varat izmantot Jūs konkrētajā gadījumā. 9

10 4. Signāla padošana ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību Piezīme: Lai padotu signālu, "Dyna-Coupler" spaiĝu mēlītēm ir jābūt pilnībā savienotām "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu pielietošana ir vienkāršākā signāla padeves kabelī (cauruĝvadā) metode. Ăeneratora signāla padošana kabelī (cauruĝvadā) tiek nodrošināta uzreiz pēc spaiĝu uzstādīšanas ap kabeli (cauruĝvadu). Tāpat kā citās signāla padošanas metodēs, lai izveidotu noslēgtu ėēdi, kura nodrošina signāla caurplūšanu, kabelis (cauruĝvads) ir jāiezemē. 4.2 Ja "Dyna-Coupler" induktīvās ir uzstādītas spailes kabeĝa posmā starp zemējumiem, trases meklēšanas signāls izplatīsies tikai šajā posmā Turpmākajās instrukcijas nodaĝās ir aprakstītas signāla padeves ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību metodes pielietošanas rekomendācijas. 5. Citi trases meklēšanas signāla avoti А. Pasīvie signāli 5.1. Pasīvo signālu klātbūtne, kura bieži ir novērojama daudzās komunikācijās, Ĝauj to meklēšanai neizmantot ăeneratoru. Piemēram, pa spēka kabeĝiem plūst industriālās frekvences (50 Hz) strāva. Daudz retāk ir sastopami zemfrekvences signāli, kuri plūst kabeĝos ar metāliskiem konstruktīvajiem elementiem vietējo platjoslas radioraidītāju ietekmē, kuru signāli iet cauri augsnes slānim. 5.2 Pasīvo signālu klātbūtne Ĝauj veikt komunikāciju meklēšanu, nevis to identifikāciju, jo vieni un tie paši signāli var būt sastopami visās komunikācijās. Pasīvo signālu līmenis var būt pietiekams, lai augsne konstatētu komunikācijas tikai ar uztvērēja palīdzību, nelietojot ăeneratoru. Jāpatur prātā, ka visi pasīvie signāli var mainīties bez brīdinājuma. 5.3 Ja Jūs plānot atrakt komunikācijas, kuras konstatējāt un veikt to identifikāciju ar aktīvā signāla palīdzību, savlaicīgi pārbaudiet, vai augsnē neatrodas arī citas komunikācijas, lai izslēgtu to sabojāšanas risku rakšanas darbu laikā. Komunikācijas, kuras ir atrastas pēc pasīvajiem signāliem, vēlāk ir jāsameklē un jāidentificē, izmantojot aktīvos signālus. 10

11 B. Industriālās frekvences 5.4. Spēka kabelis, kurš vada maiħstrāvu, izstaro 50 Hz vai 60 Hz frekvences signālu. Kaut arī šī frekvence ir salīdzinoša zema, tā var tikt inducēta citās komunikācijās, kuras augsnē atrodas blakus spēka kabeĝiem. Jūs varat noteikt šī vadītāja atrašanās augsnē vietu blakus spēka kabeĝiem. Šī vadītāja atrašanās vietu Jūs varat noteikt, taču nevarat to identificēt, jo signāls var iziet no spēka kabeĝa, blakus esoša cauruĝvada vai arī no dzelzsbetona konstrukciju armatūras. Tajā pat laikā, zināt to, ka šādi vadītāji atrodas blakus, var būt noderīgi Vairums spēka kabeĝu ir konstatējami samērā vienkārši, tomēr dažu spēka kabeĝu konstrukcija ir tāda, kura minimizē signāla izstarošanu, pateicoties savītiem vadītājiem, jo turp un atpakaĝ vērstie elektromagnētiskie lauki viens otru kompensē. Visi Dynatel uztvērēji uztver 50 Hz vai 60 Hz frekvences 9.harmoniku (frekvences 450 Hz un 540 Hz). 9.harmonikas frekvences lietošana ir Ĝoti ērta, ja tiek meklēti trīsfāzu spēka kabeĝi. Trīsfāzu kabeĝu līnijās galvenās frekvences parasti kompensējas, bet 9.harmonikas signāls parasti pastiprinās, nodrošinot spēcīgu signālu visā kabeĝu trases garumā. Daži uztvērēji Ĝauj konstatēt 5.harmoniku tikpat labi kā 9.harmoniku. 9.harmoniku ir ērti izmantot vairumā meklēšanas industriālajā frekvencē gadījumos, bet, ja signāla līmenis ir vājš vai nevienmērīgs, 5.harmonikas lietošana būs daudz efektīvāka. Šīs harmonikas displejā tiek parādītas kā zemā (5.harmonika) un kā augstā (9.harmonika). Pie industriālās frekvences vērtības 60 Hz displejā attiecīgi tiek uzrādītas vērtības L60 un H60, bet pie industriālās frekvences vērtības 50 Hz, displejā attiecīgi tiek uzrādītas vērtības L50 un H Dažiem uztvērējiem ir paredzēta iespēja strādāt ar 50 Hz vai 60 Hz frekvences otro harmoniku (100 Hz un 120 Hz frekvence). Šī pasīvā industriālā frekvence ir noderīga, lai meklētu kabeĝus, par kuriem no taisngriežiem plūst līdzstrāva. Tādas strāvas lieto katodu aizsardzības stacijās, lai cauruĝvadus aizsargātu no korozijas. Ja ir izvēlēts darba ar otro harmoniku režīms, uztvērēja displejā tiek parādīta vērtība 100 vai 120. C. Radiofrekvenču signāli 5.7 Augsnē esošajās komunikācijās var plūst strāvas, kuras inducē vietējo radio apraides raidītāju zemfrekvences signāli. Tos uztvērējs var konstatēt pēc atkārtota šo signālu starojuma no augsnē esošiem vadītājiem. Šajā gadījumā uztvērējā ir jāiestāda LF frekvence (šis uztveršanas režīms ir iespējams tikai E izpildījuma uztvērējā). D. KabeĜtelevīzijas signāli 5.8. NTSC televīzijas apraides horizontālās izvērses sistēmas frekvences otro harmoniku var konstatēt, ja uztvērēja frekvenci iestāda vienādu ar 31,5 khz. Šo frekvenci kabelī inducē strādājoša televīzijas uztvērēja nolieces spoles. Jo mazākā attālumā no televizora atrodas uztvērējs, jo lielāks ir signāla līmenis, kas ir noderīgi meklējot kabeĝtelevīzijas tīkla atzarojumus. Ja tiks konstatēta šāda frekvence, trašu meklēšanas iekārtas uztvērēja displejs indicēs vērtību 31 Hz. E. Citi signāla avoti 5.9. Dažām starppilsētu vara dzīslu vai optiskajiem kabeĝiem ir ierobežota pieejamība, tādēĝ tās var tikt aprīkotas ar ăeneratoriem, kuri uzstādīti stratēăiskās trases vietās kabeĝu trases meklēšanas nolūkiem. Ja tie pārraida 577 Hz, 512 Hz vai 560 Hz signālus, tad signālu var uztvert ar kabeĝu meklēšanas ierīces Dynatel uztvērēju. 11

12 6. Trases meklēšanas režīma izvēle 6.1. Vairumā gadījumu iespējama pīėa režīma izmantošana, bet daudz ātrākai trases meklēšanai vai sarežăījumu gadījumos izmanto citus režīmus. Kopumā, var tikt izmantoti sekojoši trases meklēšanas režīmi: Režīms PEAK (pīėa režīms): šajā režīmā uztvērēja skaĝruħa skaħas signāls tiek pastiprināts līdz maksimālam līmenim momentā, kad antena šėērso kabeĝa trasi, un, savukārt, samazinās antenai attālinoties no kabeĝa. Vienlaicīgi, tuvojoties kabeĝa trasei, uztvērēja displejā grafiskā indikatora līnijas no abām malām tuvinās centram un sāk no tā attālināties, attālinoties no kabeĝa. Displeja ciparu rādījumi, tuvojoties kabelim, arī palielinās. Pīėa režīms ir noderīgs trases virziena maiħas noteikšanai, jo skaĝruħa signāla skaĝums strauji samazinās, ja uztvērēja antenas rokturis nav paralēls kabeĝa trasei. Šajā gadījumā tiek skaidri parādīts kabeĝa trases straujš pagrieziens vai izliekums. Režīms PEAK with EXPANDER (pīėa režīms ar paplašinājumu): pīėa režīmu ar paplašinājumu lieto lai skaħas signāla indikāciju sašaurinātu vai padarītu to skaidrāku. Efekts veidojas tādēĝ, ka skaħas indikācija ieslēdzas tikai tieši virs kabeĝa. Ja rāmja antenu ātri pārvieto, skaĝrunis atskaħos pārtrauktu signālu brīdī, kad antena šėērsos kabeĝa trasi. Paplašinājums ir lietderīgs tādā gadījumā, ja Jūs vēlaties ātri noiet garu taisnu trases posmu vai precizēt trases pagrieziena vai virziena maiħas vietu. Režīms NULL (nulles režīms): šajā režīmā signāla līmenis ir minimāls tieši virs kabeĝa un maksimāls, nobīdoties uz jebkuru pusi no kabeĝa. SkaĦas signāla skaĝums un displeja indikatora ciparu rādījumi atbilst signāla līmenim, kuru uztver uztvērēj. Daži uztvērēji šajā režīmā nodrošina arī signāla līmeħa grafiskā indikatora darbību. Instrukcijā ir norādīt daudz sīkāka šī darba režīma informācija. Režīms DIFFERENTIAL (diferenciālais režīms): šajā darba režīmā uztvērējs uzrāda stāvokli attiecībā pret kabeli, parādot bultiħu, kura ir vērsta pa labi vai pa kreisi (bultiħa ir vērsta kabeĝa trases virzienā). Grafiskā indikatora līnijas no abām pusēm tuvojas centram tad, kad uztvērēja antena atrodas tieši virs kabeĝa. SkaĜruĦa skaħas signāls, uztvērējam atrodoties pa labi no kabeĝa trases tiks atskaħots kā augsta toħa signāls, bet uztvērējam atrodoties pa kreisi no kabeĝa trases kā zema toħa signāls. Režīms SPECIAL PEAK (speciālais pīėa režīms): šis režīms nodrošina uztvērēja jutības palielināšanos, ja signāla līmenis ir pārāk vājš normālai kabeĝu trases meklēšanai. Izmantojot šo režīmu ir jābūt Ĝoti uzmanīgam, jo tas daudz vairāk ir pakĝauts pārslodzēm nekā parasts pīėa režīms. Piezīme: meklējot kabeli antenas rokturi orientējiet vienā līnijā ar kabeĝa trasi. 12

13 7. Pastiprinājuma regulēšana ar vienu pieskārienu 7.1. Tas ir vienkārši... Bez ilgām pārdomām... Bez mēăinājumiem un kĝūdām... Bez daudzkārtējām taustiħu nospiešanām... Strādājot kabeĝu trases meklēšanas režīmos PEAK vai NULL pastiprinājuma automātiskai regulēšanai un lineārā grafiskā indikatora iestatīšanai izejas stāvoklī ir pietiekami ar vienu regulēšanas taustiħa piespiešanu Uztvērēja pastiprinājuma regulēšanu darba režīmos PEAK vai NULL veiciet tikai tad, kad uztvērējs atrodas virs kabeĝa. Ja tiek uzrādīts pārāk spēcīgs signāls un signāla līmeħa grafiskā indikatora līnijas displejā pilnībā ir savienotas, nospiediet pastiprinājuma regulēšanas taustiħu. Lineārais grafiskais indikators automātiski ieħems izejas stāvokli. Ja grafiskā indikatora līnijas ir pilnībā izkliedētas, tas nozīmē, ka signāls ir Ĝoti vājš. Lai noregulētu pastiprinājumu un lineāro grafisko indikatoru iestatītu izejas stāvoklī, nospiediet automātiskās pastiprinājuma regulēšanas taustiħu Meklējot kabeĝa trasi pietiekami tālu no ăeneratora, signāls pakāpeniski vājinās, tādēĝ periodiski ir nepieciešama uztvērēja pastiprinājuma regulēšana. Lai noregulētu pastiprinājumu un lineāro grafisko indikatoru iestādītu izejas stāvoklī, nospiediet pastiprinājuma regulēšanas taustiħu. Pirms turpmāku kabeĝa trases meklēšanas darbu uzsākšanas pārbaudiet uztveramā signāla līmeni. 13

14 8. Trases meklēšanas paħēmieni A. Tralēšana 8.1. Apsekojamā iecirkħa tralēšana nodrošina visu apsekojamā iecirknī augsnē esošo kabeĝu konstatēšanu. Lai signālu padotu visos kabeĝos, kur atrodas iecirkħa robežās, izmantojiet ăeneratora signāla padošanas induktīvo metodi un visaugstāko frekvenci. Apsekojot iecirkni, pa apvidu pārvietojieties pēc atspoles principa, kā tas ir parādīt attēlā, no diviem virzieniem. Apsekojiet iecirkni atkārtoti, lietojot palielinātas ăeneratora jaudas režīmu. Uztverot signālu, pārtrauciet tralēšanu. Pārvietojiet pa kabeĝa trasi tik tālu, kamēr neiziesiet ārpus izpētāmā iecirkħa robežām, vienlaikus marėējot šo stāvokli. Pēc tam, kad kabeĝa trase būs nomarėēta, sastādiet pilnu iecirkħa shēmu. B. Pozicionēšana 8.2. Pozicionēšana ir īpašs ātras augsnē esoša kabeĝa trases meklēšanas paħēmiens. Šis paħēmiens palīdz ietaupīt kabeĝa trases meklēšanas laiku, ja trases meklēšanas gaitā ir pazudis signāls. Šī paħēmiena lietošana Ĝauj turpināt kabeĝa meklēšanu, neatgriežoties pie tā sākuma Iestatiet uztvērēja darba režīmu DIFFERENTIAL (diferenciālais režīms). Novietojiet uztvērēja antenas apakšējo galu uz augsnes un grieziet uztvērēju ap savu asi. Vērojiet kreisās un labās puses bultiħas, kuras tiek parādītas displejā. Atrodiet stāvokli, kurā pie neliela pagrieziena pretēji pulksteħrādītāju virzienam parādās labās puses bultiħa, bet pie neliela pagrieziena pulksteħrādītāju virzienā parādās kreisās puses bultiħa. Šajā stāvoklī iegaumējiet līnijas, kura iet caur antenas rokturi, stāvokli. Pagrieziet uztvērēju par 90º (pa labi vai pa kreisi nav nozīmes). Viena no bultiħām, kuras norāda virzienu, tiks parādīta displejā. Pakāpeniski pārvietojieties šajā attālumā tik ilgi, kamēr uztvērējs nenorādīs uz kabeĝa trases šėērsošanu. C. Trases meklēšana 8.4. Lai iegūt visprecīzākos kabeĝa meklēšanas rezultātus, ăeneratora signālam ir jābūt izolētam no citiem kabeĝiem. Ar to saprot signāla padošanu ar tiešā pieslēguma metodi vai ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību. Induktīvā metode ir jālieto tādā gadījumā, ja piekĝuve kabelim nav iespējama. KabeĜa meklēšanu veiciet, pārvietojoties nelieliem soĝiem un pārvietojot uztvērēju no vienas puses uz otru pusi. Periodiski marėējiet trasi KabeĜa meklēšanas procesā neaizmirstiet, ka visspēcīgākais signāls ir netālu no ăeneratora. Jo tālāk uztvērējs atrodas no ăeneratora, jo zemāks ir signāla līmenis. Lai iegūtu pārliecību par to, ka signāla līmenis ir pietiekami spēcīgs uztvērēja darbībai, periodiski ir jāveic pastiprinājuma regulēšana. Nospiediet taustiħu GAIN ADJUST, ja uz displeja nav redzamas grafiskā indikatora līnijas (pārāk vājš signāls) vai arī ja līmeħa grafiskā indikatora līnijas ir savienotas (pārāk spēcīgs signāls). 14

15 D. KabeĜa identifikācija, mērot caurplūstošo strāvu 8.6. Padodot signālu kabelī (lietojot tiešās pieslēgšanas vai "Dyna-Coupler" metodi), inducētais signāls var parādīties visos kabeĝos, kuri augsnē atrodas blakus meklējamajam kabelim. Tas var radīt kabeĝa meklēšanas grūtības, jo nelielā dziĝumā esošas sānu kabelis ar vāju inducēto signālu var tikt konstatēts daudz labāk, nekā lielākā dziĝumā esošais meklējamais kabelis ar spēcīgu signālu Zemāk attēlā ir parādīts, ka ăeneratora signāls ir padots uz kabeli B un tajā plūst liela signāla strāva. Kabelis A atrodas augsnē blakus kabelim B, tajā arī izplatās tas pats signāls, taču signāla strāva ir ievērojami mazāka. Par cik kabelis A ir ieguldīts mazākā dziĝumā (aptuveni 30 cm), uztveramā signāla līmenis virs tā ir augstāks par signāla līmeni virs kabeĝa B, kurš ieguldīts lielākā dziĝumā (aptuveni 1,2 m). Lai identificētu, tieši kurš signāls pienāk no kabeĝa B, uztvērējs ir jānovieto tieši virs katra kabeĝa un jānospiež taustiħš DEPTH (dziĝums). DziĜuma mērīšanas procesā papildus ciparu indikators parādīs kabelī plūstošās signāla strāvas lielumu. Kabelis ar lielāko strāvas vērtību arī būs meklējamais kabelis. Neaizmirstiet nolasīt kabeĝa atrašanās dziĝuma rādījumus. Lielākā daĝa kabeĝtelevīzijas tīkla kabeĝu tiek ieguldīti 30 cm vai mazākā dziĝumā. Sakaru kabeĝus parasti iegulda 90 cm dziĝumā. Spēka kabeĝus un gāzes caurules izvieto apmēram 1,2 m dziĝumā. 15

16 8.8. Problēmas ilustrācija: Jums ir zināms, ka zemē atrodas divi kabeĝi ar vienu un to pašu signālu. Jūs uzskatāt, ka esat atraduši Jums nepieciešamo kabeli, bet patiesībā tā ir cita kabeĝa šėērsošanas vieta. Meklējamā kabeĝa identifikācijai Jūs varējāt pielietot kabeĝa dziĝuma mērīšanas režīmu. Bet kabeĝu A un B šėērsošanās vietā to ieguldīšanas dziĝumi var mainīties. Tādi gadījumi nav nekas ekstraordinārs un ir sastopami samērā bieži. Par cik ar uztvērēju uztveramā signāla līmenis mainās atkarībā no kabeĝa atrašanās dziĝuma, identificēt kabeĝus, kā kritēriju izmantojot tikai signāla līmeni, var būt samērā grūti. Tajā pat laikā signāla strāvas vērtība kabelī nemainās un Jūs varat salīdzināt šos datus ar DEPTH (dziĝums) režīmā iegūtajiem datiem, lai varētu identificēt kabeĝus. E. KabeĜa trases meklēšana, mērot strāvu 8.9. Dažu tipu ăeneratori un uztvērēji spēj uzrādīt kabelī plūstošās strāvas vērtību. Šo iespēju var izmantot, izvēloties ăeneratora signāla frekvenci, lai identificētu vajadzīgo kabeli vai lai atrisinātu problēmas, kuras rodas meklēšanas darbu gaitā Ja ăeneratora galvaniskā pieslēguma gadījumā displejā tiek parādīta vērtība LO vai 50 vai mazāk, tas nozīmē, ka ăeneratora izejas strāva ir maza un signāls ir pārāk vājš. Skaitlis 70 vai lielāks nozīmē, ka signāls ir spēcīgs. Palieliniet signāla strāvu, mainot frekvences vērtību. Katra signāla izmaiħa par 10 vienībām atbilst kabelī plūstošās strāvas amplitūdas vērtības izmaiħai par divām reizēm Ja meklēšanas darbi tiek veikti netālu no ăeneratora, tad uztvērēja displejā indicējamās strāvas vērtībai aptuveni ir jāatbilst stāvas vērtībai (± 5 vienības), kura tiek parādīta ăeneratora displejā. Pie kam uztvērējam ir jāatrodas virs meklējamā kabeĝa, bet signāls nedrīkst inducēties divos vai vairāk kabeĝos Padodot kabelī signālu ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību, ăeneratora displejs uzrāda strāvas "Dyna-Coupler" spailēs, nevis kabelī vērtību. Lai mērītu stāvu kabelī, novietojiet uztvērēju virs pārbaudāmā kabeĝa apmēram 60 cm attālumā no "Dyna-Coupler" spailēm. Uztvērējs parādīs signāla strāvas vērtību, kura pēc tam ir jālieto kabeĝa identifikācijai. Kopumā, ja ăenerators meklējamajā kabelī rada lielāku strāvu par citos kabeĝos plūstošajām strāvām, tad meklējamo kabeli ir iespējams viegli identificēt, jo no tā nolasītā strāva būs ar vislielāko vērtību Par cik neliela signāla noplūde no kabeĝa zemē tomēr notiek, var sagaidīt, ka indicējamā signāla strāvas vērtība, uztvērēju pārvietojot gar kabeli, samazināsies, palielinoties attālumam no līdz ăeneratoram. Šis efekts daudz uzskatamāk parādās augstajās frekvencēs. 16

17 9. Ārējais līdzstrāvas elektrobarošanas avots un izejas jauda 5 W А. Ārējais līdzstrāvas elektrobarošanas avots 9.1. Dynatel ăeneratori A izpildījumā spēj darboties gan ar iebūvētajām baterijām, gan no ārēja elektrobarošanas līdzsprieguma avota ar spriegumu 12 V. Ăeneratora komplektā ietilpst kabelis pieslēgšanai automašīnas piepīpētāja ligzdai. Kabelis nodrošina automašīnas akumulatora pieslēgšanu pie ārējās elektrobarošanas ligzdas, kura atrodas uz ăeneratora ligzdas, blakus izejas ligzdai. Ārējā elektrobarošanas avota lietošana palīdz ietaupīt iekšējo bateriju resursus vai turpināt darbu, ja iekšējās ăeneratora baterijas ir izlādējušās. Pieslēdzot ārējo avotu pie iekšējās elektrobarošanas ligzdas, ăeneratora iekšējās baterijas netiek uzlādētas. B. Izejas jauda 5 W 9.2. Dynatel ăeneratori A izpildījumā var nodrošināt normālas 3 W un palielinātas jaudas 5 W darba režīmu. Lai strādātu ar 5 W izejas jaudu, ir nepieciešams ārējs elektrobarošanas avots. Šo režīmu jālieto liela garuma trašu meklēšanas darbos. Palielinātas izejas jaudas režīmu var lietot kabeĝiem, kuri nav izolēti no zemes tādiem kabeĝiem, kurtiem ir svina apvalki vai neizolētiem koaksiālajiem kabeĝiem. 17

18 18

19 2.nodaĜa. Sakaru kabeĝu meklēšanas metodika 1. Ievads 1.1. Lai iegūtu priekšstatu par zemāk aprakstītajām signāla padošanas metodēm, izlasiet šīs Instrukcijas 1.nodaĜu. Tālākajās apakšnodaĝās ir sniegtas detalizētas signāla padošanas sakaru kabeĝos paħēmienu rekomendācijas. 2. Signāla padeve sakaru kabelī ar induktīvo metodi 2.1. Lietojot induktīvo signāla padošanas kabelī metodi, kabelī signālu inducē no attāluma. Fiziska piekĝuve kabelim nav obligāta. Šo metodi lieto tikai tādā gadījumā, kad zemē nav citu komunikāciju, vai, ja apsekojamā iecirknī ir jāatrodas visas zemē esošās komunikācijas Uzstādiet ăeneratoru uz zemes virs meklējamā kabeĝa. Ăeneratora vāka asij ir jābūt izvietotai paralēli kabeĝa trasei, kā tas augstāk ir parādīts zīmējumā. Pārliecinieties par to, ka ăenerators patiešām atrodas virs meklējamā kabeĝa Ieslēdziet ăeneratoru un iestādiet 33 khz vai augstāku frekvenci Lai pārbaudītu signāla līmeni, izmantojiet uztvērēju, novietojot to uz augsnes kabeĝa trases tuvumā, 15 m attālumā no ăeneratora. Pārvietojiet ăeneratoru perpendikulāri kabeĝa trasei pa kreisi un pa labi. Vienlaikus kontrolējiet skaħas signāla maksimālo līmeni, kuru atskaħo uztvērēja skaĝrunis. Ja uztvērējs slikti uztver signālu no kabeĝa, ăeneratorā iestatiet daudz augstākas frekvences signālu. Ja ar daudz augstāku frekvenci netiek panākta apmierinoša uztveršana, palieliniet ăeneratora izejas jaudu tā, kā tas ir aprakstīts ăeneratora ekspluatācijas instrukcijā. Uztveršanu Jūs varat uzlabot, ja ăeneratoru daudz precīzāk novietosiet virs kabeĝa (jāievēro ăeneratora un uztvērēja attālums, kuram ir jābūt 15 m). 19

20 3. Signāla padošana sakaru kabelī ar tiešās pieslēgšanas metodi 3.1. Lai kabelī padotu signālu ar tiešās pieslēgšanas metodi, ir jābūt pieejamam kabeĝa ekrānam. Tuvākajā galā, kurā ăeneratoru pieslēdz pie kabeĝa, kabeĝa ekrāns ir jāatvieno no zemējuma. Tālākajā kabeĝa galā ekrāns no zemējuma nav jāatvieno Pieslēdziet ăeneratora sarkanās krāsas savienošanas vadu pie kabeĝa ekrāna, bet melnās krāsas savienojošo vadu pie zemēšanas stieħa. Uzmanību! Ja ăenerators darbojas FAULT (bojājums) darba režīmā vai TONE (skaħa) režīmā, tad operators ir pakĝauts iespējamam elektriska trieciena no savienošanas kabeĝa riskam. Pirms savienošanas vadu pieslēgšanas izslēdziet ăeneratoru Zemējuma stieni augsnē uzstādiet pēc iespējas tālāk no kabeĝa trases, cik vien tas ir iespējams (orientējot perpendikulāri meklējamā kabeĝa trasei). Kā zemējumu neizmantojiet ūdensvada caurules vai citas komunikācijas, kuras atrodas apkārtnē. No šīm komunikācijām atpakaĝ nākošais signāls var radīt kabeĝa trases indikācijas kĝūdas Atvienojiet tuvākā kabeĝa gala zemējumu. Tālākajā kabeĝa galā ir jābūt labam zemējumam. Lai nodrošinātu labāku meklēšanas signāla izplatīšanos kabelī, ieslēdziet ăeneratoru un uzstādiet 577 Hz frekvences signālu. 20

21 4. Signāla padošana sakaru kabelī ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību 4.1. Ar "Dyna-Coupler" solenoīda palīdzību signāls tiek selektīvi padots kabelī, kabeli aptverot ar induktīvajām spailēm. Pie kam kabeĝa atslēgšana nav obligāta. "Dyna-Coupler" induktīvās spailes nedrīkst lietot kabelim, kura ekrāns no zemējuma ir atslēgts abos tā galos Uz kabeĝa starp zemējumu un to vietu, kurā kabelis iznāk no zemes, uzstādiet "Dyna-Coupler" solenoīdu. ĥemiet vērā to, ka ja Jūs uzstādīsiet "Dyna-Coupler" spailes ap zemējuma vadu, signāls nonāks zemē, nevis kabelī Uz kabeĝiem ar nelielu garumu, piemēram, sadales kabeĝiem, "Dyna-Coupler" spailes nevajadzētu uzstādīt nezemētajā galā (C). Labāki rezultāti tiek iegūti tajā gadījumā, ja "Dyna-Coupler" induktīvās spailes tiek pieslēgtas no zemētā gala (D) puses. Ja ir iespējams, tādā pat veidā jāiezemē kabeĝa gals (C), bet, ja to darīt nedrīkst, izmantojiet signālu ar pēc iespējas augstāku frekvenci. Piezīme: Lietojot "Dyna-Coupler" induktīvās spailes, vienmēr izmantojiet darba režīmu ar augstu ăeneratora izejas signālu. 21

22 4.4. Ja kabeĝa trases garums ir liels, atslēdziet zemējumu un signāls izplatīsies abos virzienos, kā tas ir parādīts attēlā Uz kabeĝa, kuram ir atzarojumi, uzstādiet "Dyna-Coupler" spailes pirms uzmavas. Signāls kabeĝa atzarojumu vietās var sadalīties tā, kā ir parādīts attēlā. KabeĜa meklēšanas laikā, trases meklēšanas iekārtas uztvērēju pārvietojot aiz sadalošās uzmavas, skaĝruħa skaħas signāla un indicētā signāla līmenis strauji samazinās. Šī ir vienkāršākā kabeĝa sazarojumu noteikšanas metode Vairāku kabeĝu pieslēgšana pie kopēja zemēšanas kontūra nerada problēmas attiecībā uz signāla padošanu sakaru kabelī, izmantojot "Dyna-Coupler" solenoīdu. Neskatoties uz to, ka katrā no šiem kabeĝiem tiek inducēts signāls, kabelis, uz kura uzstādīts "Dyna-Coupler" adapters ir atšėirams no citiem, jo tajā ir daudz augstāks signāla līmenis. 22

23 5. KabeĜa cilpu un gala uzmavu meklēšana 5.1. Lai atrastu kabeĝa cilpu vai gala uzmavu, vispirms ir jāatrod un jānomarėē kabeĝa trase Marėētajā kabeĝa trasē nosakiet visspēcīgāko signālu un noregulējiet uztvērēja pastiprinājumu Atkārtoti izejiet kabeĝa trasi, uztvērēja antenu turot perpendikulāri kabelim tā, kā tas ir parādīts attēlā. Kad uztvērējs šėērso kabeĝa cilpas vai gala uzmavas atrašanās vietu, signāla līmenis pieaug, bet signāla grafiskā līmeħa indikatora līnijas savienosies. Trasē atzīmējiet katru signāla līmeħa pieauguma vietu. Lai kā arī Jūs Ħemtu vērā trases apstākĝus, pārbaudiet, vai tai nav iespējamu atzarojumu. 6. Nezināmu kabeĝa atzarojumu meklēšana 6.1. Lai noteiktu, vai kabeĝa trasei ir nezināmi atzarojumi, kuri var atzaroties uzmavā, vispirms ir jāatrod un jānomarėē kabeĝa trase. Atkārtoti pārbaudiet, vai kabelim nav cilpu un gala uzmavu. Nomarėējiet vietas, kurās ir konstatētas cilpas vai gala uzmavas Ja meklēšanas procesā pastiprinājums netika lietots, pieejiet pie kabeĝa trases un, stāvot tieši virs trases, nospiediet taustiħu GAIN ADJUST Atejiet no kabeĝa trases uz sāniem 3-7,5 m attālumā no atzīmētās cilpas vai gala uzmavas vietas. Turiet uztvērēju tā, lai tā korpusa daĝa, kurā atrodas displejs, tiktu pavērsta pret atzīmēto vietu. Apejiet to, kustoties pa apli, kura centrs ir šajā vietā, uztvērēju turot tā, lai tā uztvērēja daĝa, kurā atrodas displejs, būtu pastāvīgi vērsta uz atzīmēto trases vietu Uztvērēja skaĝruħa skaħas signāls būs relatīvi kluss līdz tam brīdim, kamēr antena šėērsos atzarojuma kabeli vai galvenās trases kabeli. Par cik augsnē no uzmavas var iziet vairāki atzarojumi, virzoties pa apli atzīmējiet katru signāla konstatēšanas vietu. Pēc tam secīgi sameklējiet un nomarėējiet katru atzarojumu. 23

24 7. KabeĜa meklēšana ar pieslēgšanos pie virszemes iekārtām 7.1. Lai meklētu atsevišėu kabeli, kurš ir pieslēgts virszemes iekārtai, veiciet sekojošas operācijas Caur sadalošo iekārtu ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību kabelī padodiet ăeneratora signālu. Ja iekārtas korpuss nav zemēts, ar stieħa un mērīšanas kabeĝa palīdzību to iezemējiet Atejiet no iekārtas 3-7,5 m attālumā. Pagrieziet uztvērēju tā, lai tā uztvērēja korpusa daĝa, kurā atrodas displejs, tiktu pavērsta pret virszemes iekārtu. Apejiet pa apli apkārt iekārtai, uztvērēju vēršot pret sadalošo iekārtu SkaĦas signāls būs salīdzinoši kluss līdz brīdim, kad uztvērējs šėērsos kabeĝa atrašanās vietu. SkaĦas signāla skaĝuma palielināšanās momentā apstājieties. Nosakiet vietu, kurā signāls ir visskaĝākais un nospiediet taustiħu GAIN ADJUST. Pārbaudiet ciparu indikatora rādījumu atbilstību atrastajai visspēcīgākā signāla vietai. Iegaumējiet šo vērtību un turpiniet kustību pa apli. Tiklīdz Jūs attālināsities no kabeĝa trases, signāla līmenis samazināsies. Vēlreiz nospiediet taustiħu GAIN ADJUST un turpiniet kustību pa apli. Ja Jūs no jauna konstatēsiet spēcīgu signālu, atrodiet to vietu, kurā signāla līmenis būs visaugstākais. Ja uztvērēja uzrādītā signāla skaitliskā vērtība pārsniegs iepriekš konstatēto signālu līmeni vairāk kā par 25 vienībām, tā arī būs meklējamā kabeĝa trase. Ja signālu vērtības ir līdzīgas, nosakiet atrašanās dziĝumu un iegaumējiet signāla līmeħa grafiskā indikatora stāvokli virs katra kabeĝa (tie ir kabelī plūstošās strāvas vērtību relatīvie mērījumi). Tas kabelis, virs kura dziĝuma mērīšanas režīmā signāla līmeħa grafiskā indikatora rādījumi atšėirsies vismaz par diviem segmentiem no citu kabeĝu rādījumiem, būs meklējamais kabelis. 24

25 8. Servisa kabeĝu un vadītāju meklēšana 8.1. Servisa nolūkos meklējot kabeĝus un vadītājus, kuri pievadīti mājām vai citām ēkām, visērtāk ăeneratora signālu ir padot no mājas (ēkas). Ăeneratoru kabelim (vadītājam) pieslēdziet ar tiešās pieslēgšanas metodi. Pielietojiet augstāk aprakstīto trases meklēšanas procedūru. 9. Nepieslēgta kabeĝa meklēšana 9.1 Meklējot nepieslēgta vai pārrauta kabeĝa (vadītāja) galu, pielietojiet sekojošas procedūras Ja kabelis piekĝuves vietā ir iezemēts, ar "Dyna-Coupler" spaiĝu palīdzību pieslēdziet tam ăeneratoru. Ja kabelis piekĝuves vietā nav iezemēts, ăeneratora signāla padošanai lietojiet tiešās pieslēgšanas metodi. Lietojot jebkuru no abām augstāk minētajām pieslēgšanās metodēm, izmantojiet signālu ar pēc iespējas augstāku frekvenci un augstu signāla līmeni. 9.3 Virzieties gar trasi. Sasniedzot kabeĝa pārrāvuma vietu, ar uztvērēju uztvertā signāla līmenis ievērojami samazināsies. 10. KabeĜu identifikācija Zemāk izklāstītā procedūra apraksta kabeĝa, kurš atrodas tam līdzīgu kabeĝu grupā, identifikāciju. PiekĜuves punktā, kur kabelis ir zināms, ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību padodiet tajā ăeneratora signālu. Ăeneratorā iestādiet signālu ar pēc iespējas augstāku frekvenci. Ăeneratorā uzstādiet maksimālo izejas signāla līmeni. KabeĜa ekrāna vai zemējuma vadītāju atslēgšana nav obligāta. KabeĜu grupas tālākā gala piekĝuves punktā ar pagarināšanas kabeĝa palīdzību pie uztvērēja pieslēdziet otras "Dyna-Coupler" induktīvās spailes. Uztvērējā iestādiet PEAK (pīėa vērtība) meklēšanas režīmu. Izvēlieties to pašu frekvences vērtību, kura ir iestatīta ăeneratorā. Pārbaudiet, vai kabeĝu grupas pirmajā kabelī ir novērojams signāls, šim nolūkam ap to uzstādot "Dyna-Coupler" induktīvās spailes. Uztvērēja panelī nospiediet pogu GAIN ADJUST un iegaumējiet ciparu displejā uzrādīto signāla līmeħa relatīvo vērtību. Ar "Dyna-Coupler" induktīvajām spailēm aptveriet nākamo grupas kabeli. Ja signāla līmenis būs zemāks, nekā iepriekš pārbaudītajam kabelim, pārejiet pie nākamā kabeĝa. Pēc visu grupas kabeĝu pārbaudes kabelis, kurā tika konstatēts visaugstākais signāla līmenis, būs meklētais kabelis. 25

26 11. Pāru identifikācija kabelī Zemāk aprakstītā procedūra apraksta atsevišėu vadītāju, kuri atrodas kabelī, identifikāciju. Tā paredz "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu pielietošanu, tādēĝ nav nepieciešamības pārgriezt nevienu no pāriem. Augstfrekvences signāla pielietošana Ĝauj identificēt vadītāju par samirkušā kabeĝa vietā Ar "Dyna-Coupler" induktīvo spaiĝu palīdzību uzmavā vai kabeĝa gala iekārtā identificējamajā pārī padodiet signālu. Lai samazinātu signāla zudumus un samazinātu kĝūdu iespējamību, "Dyna-Coupler" spailes uzstādiet ap pāra dzīslām A un B un pārliecinieties par to, ka spaiĝu mēlītes ir pilnībā savienotas. Pārslēdziet ăeneratoru tonālā signāla padeves režīmā un iestādiet signālu ar maksimāli augstu frekvenci. Tajā gadījumā, ja Jūsu lietotajā ăeneratorā nav šāda režīma, ir iespējama darbība trases meklēšanas režīmā, izmantojot pašas augstākās frekvences signālu Pārvietojiet uztvērēju un induktīvo taustu uz to vietu, kur ir jāveic pāra identifikācija. Induktīvo taustu pie uztvērēja pieslēdziet ar 1,8 m garu pieslēgšanas kabeli. Gan tausts, gan pieslēgšanas kabelis iekārtas piederumu komplektā nav iekĝauti un tos var pasūtīt atsevišėi. Uztvērējā iestādiet tādu pašu režīmu un frekvences vērtību, kāda ir iestādīta ăeneratorā Induktīvo taustu ievietojiet pāru saišėī (vai pāru grupā, ja šī grupa ir zināma) un nospiediet taustiħu GAIN ADJUST. Pēc tam, atdalot pārus divos saišėos, ievadiet induktīvo taustu katrā no saišėiem un piefiksējiet ciparu displeja rādījumus. Saišėis, kurā signāla līmenis ir augstāks, satur meklējamo pāri. Turpiniet pāra meklējumus, sadaliet saišėi divās mazākās grupās un izvēlieties to saišėi, kurā signāla līmenis ir augstāks. Tādā veidā gala rezultātā Jūs atradīsiet meklējamo kabeĝu pāri. Piezīme: Apkārt induktīvajam taustam ir izveidota rieva, kura parāda uztverošās spoles stāvokli. Spole ir izvietota tādā veidā, kā maksimāla jūtība tiek nodrošināta tad, kad tausts atrodas perpendikulāri kabeĝa vadītājam. 26

27 12. Sadalījuma vietu meklēšana 12.1 Lai noteiktu uzmavu pāru sadalījumu, uzmavā pie sadalītā pāra dzīslām A un B pieslēdziet ăeneratoru Ăeneratorā iestādiet TONE (tonālais darba režīms) režīmu un zemas frekvences signālu Izmantojot kabeĝu meklētāja uztvērēju vai zemfrekvences pastiprinātāju vai austiħas, starp ăeneratora pieslēgšanas vietu un sadalījuma vietu nosakiet posmu ar vāju signālu un posmu ar spēcīgu signālu starp sadalījuma vietu un pāru savienojuma vietu Lai pārliecinātos, ka sadalījuma vieta ir atrasta, pieslēdziet ăeneratoru pie pirmā pāra nesadalītā vadītāja un pie otrā pāra sadalītā vadītāja. Ăeneratora signāls posmā no ăeneratora līdz uzmavai būs spēcīgs, bet posmā no uzmavas līdz pāru savienošanās vietai vājš. 27

28 13. Optisko kabeĝu meklēšana А. Vai ir iespējams konstatēt optiskā kabeĝa trasi? Optiskais kabelis sastāv no trauslām optiskajām šėiedrām, kuras ievietotas ārējos aizsargapvalkos. Zem ārējā apvalka optiskajam kabelim var būt dielektrisks vai metālisks iekšējais apvalks. Ja tas ir nemetālisks, ražotājs kabeĝa centrā var iestrādāt metāliskus stiprības elementus (tērauda stieples). Dažas optisko kabeĝu konstrukcijas ir pilnībā dielektriskas. Tādos gadījumos, ieguldot šādu kabeli vienlaicīgi tajā pašā kabeĝu kanalizācijas kanālā var tikt ieguldīt izolēts metāla vadītājs. Ja optiskā kabeĝa iekšienē vai tam blakus nav metāliska vadītāja, tad tādu kabeli ar aplūkojamo iekārtu konstatēt nav iespējams. Šāda kabeĝa meklēšanai jālieto ekspluatācijas dokumentācija, kura satur informāciju par trases fizisko piesaisti pie apvidus objektiem Parasti optisko kabeli iegulda kabeĝu kanalizācijas kanālā vai plastmasas caurulē. Ieguldīšanas trase parasti iet no apkalpojamā punkta līdz neapkalpojamam reăenerācijas punktam vai līdz uz optiskā kabeĝa uzstādītai sadalošajai iekārtai. Optiskā kabeĝa trasē var būt uzstādītas vairākas uzmavas, kuras izvietot standarta kabeĝu kanalizācijas akās vai operatīvas piekĝuves optiskajam kabelim mazgabarīta punktos. Sakaru līniju izbūves noteikumi parasti pieprasa optiskā kabeĝa apvalka metālisko elementu vai metālisko stiprības elementu zemēšanu gala iekārtās. Metālisko stiprības elementu montāžas noteikumi dažādām kompānijām ir atšėirīgi. TādēĜ, kabeĝa metāliskie stiprības elementi var būt zemēti vai nezemēti, vai arī tie var tikt zemēti ar distances vadības relejiem vai citu ierīču palīdzību, kuras vada ar sprieguma palīdzību. Dažās sakaru līnijās ir uzstādīti stacionāri ăeneratori, kuri paredzēti viena vai vairāku optisko kabeĝu trases noteikšanas signālu padošanai. Ja tāda ăeneratora frekvence ir 577 Hz, tad ar iekārtas Dynatel uztvērēja palīdzību kabeĝa trasi var noteikt. 28

29 B. Signāla padošana Ja stacijas aprīkojumā ir trases identifikācijas ăenerators, pārbaudiet, vai Jūsu iekārtas uztvērējs nodrošina darbu šī ăeneratora frekvencē. Daži trašu meklēšanas uztvērēji nodrošina 512 Hz un 560 Hz signālu uztveršanu tikpat labi, kā 577 Hz frekvences signāla uztveršanu. Lai trases meklēšanai izmantotu šo ăeneratoru, pieslēdziet to pie optiskā kabeĝa metāla apvalka vai optiskā kabeĝa stiprības elementa un ieslēdziet ăeneratoru. Ja ăeneratora frekvence neatbilst frekvencēm, kuras spēj uztvert uztvērējs vai nav pieejas pie trases identifikācijas ăeneratora, pieslēdziet iekārtas ăeneratoru apkalpojamā vai neapkalpojamā reăenerācijas punktā vai uzmavā. Signāla padošana optiskajā kabelī apkalpojamā vai neapkalpojamā reăenerācijas punktā 13.4 Lai apkalpojamā vai neapkalpojamā reăenerācijas punktā ăeneratoru pieslēgtu pie optiskā kabeĝa, izvietojiet ăeneratoru tajā telpā, kur optiskā kabeĝa stiprības elements ir pieslēgts pie zemējuma. Parasti šī vieta atrodas netālu no optiskās pārraides sistēmas pārraides iekārtu statnes. Atrodiet metāliskā stiprības elementa pieslēgšanas pie statnes vai statnes zemējuma spailes vietu un atvienojiet to no zemējuma Pārbaudiet līnijas pretestību, izmantojot režīmu OHMS. Salīdzinoši augsta pretestības vērtība (virs 2 kω) liecina par to, ka starp ăeneratora pieslēgšanas vietu un zemējumu tālākajā galā vai uzmavā ir metāliskā stiprības elementa pārrāvums. Ja pretestības vērtība ir Ĝoti maza (zem 250 Ω), tas var nozīmēt to, ka telpā ir vēl viena optiskā kabeĝa metāliskā stiprības elementa pieslēguma pie zemējuma vieta. Virkne citu nosacījumu var radīt apstākĝus, kuros signāla līmenis kabeĝa posmā, kurš atrodas ārpus telpām, būs Ĝoti zems. KabeĜu trases meklēšanai pieħemama pretestības vērtība ir robežās starp 250 Ω un 2 kω. Signāla padošana optiskā kabelī uzmavā Lai trašu meklēšanas iekārtas ăeneratoru varētu pieslēgt pie optiskā kabeĝa, izrociet no zemes uzmavas korpusu. Ja uzmavai ir tikai viens vai divi izvadi, kuri pieslēgti pie zemējuma, ăeneratoru ir iespējams pieslēgt pie šiem izvadiem Ja uzmavai ir divi izvadi, tad katrs no tiem ir noderīgs ăeneratora pieslēgšanai savā virzienā. Tas nodrošina ăeneratora pieslēgšanas iespēju, lai varētu meklēt kabeli tiešajā un atpakaĝgājiena virzienā. Jāatzīmē, ka uzmavai var būt viens zemēšanas izvads, ja divi zemēšanas vadi ir savienoti uzmavas iekšienē. 29

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr.

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr. Modeļa Nr. TH-47LFV5W Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs Saturs Svarīgs drošības paziņojums...2 Piesardzības pasākumi...3 Piederumi...6 Daļas un funkcijas...8 Savienojumi...10 Tehniskās specifi

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris) Laboratorijas darbu apraksts (II semestris).5. Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru. Katrā zemeslodes vietā Zemes magnētiskā lauka indukcijas vektors attiecībā

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500 Register your product and get support at 5500 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Saturs 1 TV apskats 4 9 Ierakstīšana un Pause TV 1.1 Philips Android TV

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbi elektrotehnikā

Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļānu 4.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļāni 2006 zdots ESF projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža un elektromehānika uzlabošana un

Διαβάστε περισσότερα

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72 66 Termonosēdināmas zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68 Zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70 Pārejas uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju un kabeļiem

Διαβάστε περισσότερα

Elektrozinību teorētiskie pamati

Elektrozinību teorētiskie pamati LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības enerăētikas institūts.galiħš Elektrozinību teorētiskie paati Elektrisko ėēžu aprēėini Jelgava 8 LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Audio ievades un izvades savienojumi

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

Automātikas elementi un ierīces

Automātikas elementi un ierīces LATVIJAS LAKSAIMNIECĪBAS NIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKLTĀTE Lauksaimniecības enerģētikas institūts Automātikas elementi un ierīces Mācību metodiskais līdzeklis automātikas pamatos Jelgava 006 Sastādīja: prof.

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI FOTO TEHNIKAS JAUNUMI PAVASARIS / VASARA 2016 α6300 Jauna E-bajonetes kamera ar pasaulē ātrāko autofokusu Jaunā bezspoguļa kamera ir aprīkota ar pasaulē ātrāko AF ar lielāko AF fokusa punktu skaitu, kā

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi Spēkā no 26.03.2009. Publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 47 (4033) 25.03.2009. Ar grozījumiem: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 28.01.2011. normatīvie noteikumi Nr. 11 (prot. Nr.

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Yarina 3000/ 30 mikrogramu apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete satur 3000 mikrogramu drospirenona (Drospirenonum) un 30 mikrogramu

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/ C Praktisko darbu modulis 1. laboratorijas darbs Nodarbība. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā Priekšstatu veidošanās par mikroskopiju Mikroskopēšana ir viena svarīgākajām bioloăijā pielietojamām

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα