SÔgqronh nèa ellhnikă: problhmatikèc perioqèc tou graptoô lìgou B mèroc: perð sôntaxhc kai lexilogðou

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SÔgqronh nèa ellhnikă: problhmatikèc perioqèc tou graptoô lìgou B mèroc: perð sôntaxhc kai lexilogðou"

Transcript

1 EÖtupon TeÜqoc No. 10 >AprÐlioc SÔgqronh nèa ellhnikă: problhmatikèc perioqèc tou graptoô lìgou B mèroc: perð sôntaxhc kai lexilogðou Anna IordanÐdou Panepistămio Patrÿn Paidagwgikì Tmăma Dhmotikăc EkpaÐdeushc Οπω αναφέρθηκε στο α µέρο του άρθρου (EÔtupon, τεύχο 9, σε , Οκτώβριο 2002), ο τίτ ο παραπέµπει σε µια συνοπτική αναφορά σε ορισµένα ζητήµατα γραπτή χρήση τη νεοε ηνική γ ώσσα που προκα ούν αµηχανία και προβ ηµατισµό στου χρήστε. Βάση για την αντιµετώπιση ό ων αυτών των ζητηµάτων συνιστούν οι ρυθµίσει τη σχο ική Γραµµατική (αναπροσαρµογή τη Μικρή Νεοε ηνική Γραµµατική του Μανό η Τριανταφυ ίδη), η οποία αποτε- εί την επίσηµη, κρατικά θεσµοποιηµένη, από το 1976, γραµµατική κωδικοποίηση τη νεοε ηνική γ ώσσα ( κοινή νεοε ηνική ). Παρά η α, καταβά εται προσπάθεια καταγραφή, µε µε έτη σωµάτων κειµένων (corpus), τη σύγχρονη γ ωσσική πρακτική, ώστε να περι αµβάνεται στην κοινή νεοε ηνική ένα ευρύ φάσµα ειτουργικά διαφοροποιηµένων χρήσεων. 1. Rămata energhtikăc fwnăc me apoklðnousa sôntaxh Μια σηµαντική κατηγορία ρηµάτων τη νέα ε ηνική παρουσιάζει την ιδιο- µορφία να µη σχηµατίζει παθητική φωνή. Αρκετά από αυτά τα ρήµατα διαθέτουν ενεργητική φωνή µε ενεργητική και παθητική διάθεση, π.χ. arqðzw kĺti arqðzei kĺti apì emèna, γεγονό που αποτε εί αιτία πο ών αθών κατά την εκµάθηση τη ε ηνική γ ώσσα από α όγ ωσσου, α ά και κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξη τη εκτική ικανότητα των παιδιών φυσικών οµι ητών. Για ορισµένα παρατηρείται κάποια σύγχυση ω προ την ύπαρξη παθητικού τύπου, π.χ. το εξικό ΑΠΘ αναφέρει για το balantÿnw παθητικό σχηµατισµό balantÿnomai, ο οποίο όµω δεν εµφανίζεται σε σώµατα κειµένων 1. Ά ο παράδειγµα: το εξικό 1 Bl. emfanðseic lèxewn ston Ejnikì Jhsaurì thc Ellhnikăc Glÿssac, gr, allĺ kai se mhqanèc anazăthshc, ìpwc kai

2 60 A. IordanÐdou Μπαµπινιώτη 2 αναφέρει παθητική φωνή usteroômai, που εµφανίζεται σε σώµατα κειµένων µόνο σε κείµενα τη Αγία Γραφή. Για ορισµένα ρήµατα η ύπαρξη παθητική φωνή αποτε εί αντικείµενο ση- µαντική διαφωνία. Ισω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ekpðptw: στο εξικό Μπαµπινιώτη υποστηρίζεται η µεταβατική σύνταξη του ρήµατο ( Η εφορία ekpðptei τα ποσά ) και η ύπαρξη παθητική φωνή ( Τα ποσά ekpðptontai από την εφορία ), ενώ στο εξικό ΑΠΘ αναφέρεται µόνο η ενεργητική φωνή και µε αµετάβατη χρήση (π.χ. Οι ιατρικέ δαπάνε ekpðptoun από το φορο ογητέο εισόδηµα ). Σε κείµενα εµφανίζονται σποραδικά παθητικοί σχηµατισµοί, π.χ. Το ποσό του φόρου που δεν ekpèsthke θα ekpesteð τε ικά µε την εκκαθαριστική δή ωση. Το επιχείρηµα του εξικού Μπαµπινιώτη υπέρ τη νοµιµοποίηση αυτών των χρήσεων συνίσταται στο ότι στα αρχαία ε ηνικά το ρήµα είχε µεταβατική ειτουργία και ότι, α άζοντα σηµασία στα νέα ε ηνικά, διατήρησε την ίδια σύνταξη και απέκτησε και δυνατότητα παθητική σύνταξη. Η αναγωγή στην ετυµο ογία δεν µπορεί να στηρίξει παρόµοιε αποκ ίσει η αναγκαιότητα που προκύπτει από τη χρήση σε συγχρονικό επίπεδο θα αποτε έσει τον καθοριστικό παράγοντα για την οποιαδήποτε α αγή. Προ το παρόν, το ρήµα ekpðptw εµφανίζεται κυρίω ω αµετάβατο και χωρί παθητική φωνή. Μια ά η περίπτωση που έχει συζητηθεί πο ύ είναι η σύνταξη του ρήµατο diarrèw. Ενώ σύµφωνα µε τα εξικά δεν έχει παθητική φωνή ούτε µεταβατική σύνταξη, σε κείµενα βρίσκονται παραδείγµατα όπω Αρµοδίω diarrèetai πω η κυβέρνηση διερευνά την εισαγωγή καινοτοµιών στο εκ ογικό σύστηµα, καθώ και οι γνωστέ φράσει Κύκ οι τη κυβέρνηση dièrreusan ότι....για τη µεταβατική σύνταξη έχει υποστηριχθεί 3 ότι ανήκει στα παραδείγµατα χρήση αµετάβατων ρηµάτων ω µεταβατικών/µεταβιβαστικών για να εξαρθεί ο δράστη ή η εξωτερική αιτία. Παρόµοια: τρέχω το πρόγραµµα στον υπο ογιστή, θα σε κυκ οφορήσω στα µπαράκια, θα σε περπατήσω κτ. (β. και δεν παραιτήθηκε τον παραίτησαν ). Για ορισµένα ( ίγα) ρήµατα εµφανίζεται παθητικό τύπο µε την ίδια σηµασία µε τον ενεργητικό, πράγµα που µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση, π.χ. fantasiÿnw/fantasiÿnomai. Η έρευνα σε κείµενα δείχνει ότι χρησιµοποιούνται ενα - ακτικά σε παρόµοια συµφραζόµενα, παρ ό ο που σε εξικά µπορεί να προκρίνεται ο ένα σχηµατισµό έναντι του ά ου, όπω για τα apantĺ/apantĺtai, που δίνονται ω ισοδύναµα στο εξικό ΑΠΘ α ά στο εξικό Μπαµπινιώτη θεωρείται ορθό µόνο το apantĺ πά ι µε κριτήριο ετυµο ογικό, επειδή αντιστοιχεί σε αρχαία χρήση. Οπω έχουµε ήδη σχο ιάσει, το κριτήριο αυτό δεν µπορεί να στηρίξει οδηγία σύνταξη στα νέα ε ηνικά. 2 Lexikì thc nèac ellhnikăc glÿssac, Ajăna, Kèntro LexikologÐac, D. JeofanopoÔlou-KontoÔ, {LĹjh sth qrăsh thc glÿssac}, Dèka môjoi gia thn ellhnikă glÿssa, epimèleia G. H. QĹrhc, ekdìseic PatĹkh, 2001.

3 SÔgqronh nèa ellhnikă: problhmatikèc perioqèc (mèroc b ) Rămata pajhtikăc fwnăc me apoklðnousa sôntaxh Τα αποθετικά ρήµατα (δη αδή ρήµατα µόνο παθητική φωνή ) που συντάσσονται µε αντικείµενο σε αιτιατική ή γενική αποτε ούν µια ιδιαίτερα προβ ηµατική κατηγορία. Αρκετά από αυτά εµφανίζονται στον καθηµερινό όγο α ά και σε γραπτά κείµενα σαν να έχουν παθητική διάθεση, ενώ δεν έχουν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του epexergĺzomai: Τα δεδοµένα epexergĺzontai από τον υπο ογιστή, που υποδη ώνει ότι τα δεδοµένα eðnai antikeðmeno epexergasðac από τον υπο ογιστή (παθητική διάθεση του ρήµατο ), ενώ κανονικά το ρήµα έχει µόνο ενεργητική διάθεση, δη αδή Ο υπο ογιστή epexergĺzetai τα δεδοµένα. Παρόµοια, µέχρι πρόσφατα ακούγαµεσταδε τίαειδήσεων (και ακούµε ακόµα, α ά σπάνια) φράσει όπω Οι µετοχέ diapragmateôontai στο χρηµατιστήριο, που αντικαταστάθηκαν από Οι µετοχέ tèjhkan se diapragmĺteush στο χρηµατιστήριο. Ά α ρήµατα που ανιχνεύονται µε αποκ ίνουσα σύνταξη σε κείµενα είναι το diaqeirðzomai (παράδειγµα από έγγραφο δηµόσια υπηρεσία : Τα στοιχεία είναι εµπιστευτικά και diaqeirðzontai ω τέτοια ), το egguÿmai (παράδειγµα από τη εοπτικό δε τίο ειδήσεων: εν egguĺtai η ασφά εια των σταρ ), το ekmetalleôomai ( Οι εργαζόµενοι ekmetalleôontai από του εργοδότε ), το qeirðzomai (παράδειγµα από ραδιοφωνικό δε τίο ειδήσεων: Τα µέσα qeirðzontan από ανθρώπου ). Σχετική µε τα παραπάνω είναι η περίπτωση του σχηµατισµού παθητικών µετοχών ενεστώτα από αποθετικά ρήµατα, αν και περνάει µά ον απαρατήρητη. Παραδείγµατα όπω η autodiaqeirizìmenh κοινωνία, τα ekmetalleuìmena άτοµα, το oramatizìmeno έργο, το thleqeirizìmeno παιχνίδι κανονικά συνιστούν αθεµένη χρήση, εφόσον προ ποθέτουν παθητική διάθεση του ρήµατο : η κοινωνία που autodiaqeirðzetai, τα άτοµα που ekmetalleôontai από κάποιου, το έργο που oramatðzetai από κάποιου, το παιχνίδι που qeirðzetai από κάποιου. Θα µπορούσε κανεί να παρατηρήσει προκειµένου για τι µετοχέ autodiaqeirizìmenoc και thleqeirizìmenoc ότι δεν καταγράφονται και δε σχο ιάζονται ω αποκ ίσει γιατί έχουν επικρατήσει κυρίω σε ρό ο επιθέτου. Το γεγονό ότι κάποια από αυτά τα ρήµατα έχουν υψη ή συχνότητα χρήσεω σε ορισµένα περιβά οντα (π.χ. το epexergĺzomai σε κείµενα π ηροφορική ) και ότι συχνά αποδίδουν σύνταξη τη αγγ ική ή ά η γ ώσσα, όπου ειτουργούν κανονικά µε παθητική διάθεση, δηµιουργεί την ανάγκη στου χρήστε για εξοµά υνση σύµφωνα µε το διαδεδοµένο και σαφώ ιγότερο πο ύπ οκο πρότυπο ρήµα παθητική φωνή µε αντίστοιχη παθητική διάθεση. Είναι πιθανόν να παρατηρηθούν τα επόµενα χρόνια ανακατατάξει, του άχιστον για τα π έον συχνόχρηστα ρήµατα αυτή τη κατηγορία, που να οδηγήσουν σε διεύρυνση τη συντακτική του ειτουργία και τη σηµασία του.

4 62 A. IordanÐdou 3. Rămata me antikeðmeno se genikă Ιδιαίτερα ακανθώδη περιοχή είναι η ( όγια προέ ευση ) σύνταξη ρηµάτων µε γενική. Οπω έχει επισηµανθεί συχνά σε δηµοσιεύµατα του τύπου 4,ησύνταξη µε γενική, ω υψη ού κύρου, επεκτείνεται συχνά και σε ρήµατα που διαθέτουν αντικείµενο µόνο σε αιτιατική ή που ακο ουθούνται από πρόθεση, µε αποτέ εσµα µαργαριτάρια όπω DikaioÔntai αποζηµίωση ή EpwfeloÔntai τη κατάσταση. Τα ρήµατα που έχουν σχο ιαστεί περισσότερο σ αυτή την κατηγορία είναι το apolambĺnw και το diafeôgw. ΓιατοapolambĹnw υποστηρίζεται από ορισµένου (β., για παράδειγµα, εξικό Μπαµπινιώτη) ότι η σύνταξη µε γενική, µε τη σηµασία διαθέτω, έχω ( ApolambĹnei σεβασµού ), είναι ορθότερη για το όγιο ισοδύναµο apolaôw. Σε αναζήτηση σε κείµενα στον ΕΘΕΓ (β. υποσηµείωση 3 του παρόντο άρθρου), εµφανίζονται σχεδόν ισοδύναµα και τα δύο ρήµατα µε τη σηµασία αυτή και σύνταξη µε γενική. Οσο για το diafeôgw, το πρόβ ηµα εντοπίζεται κυρίω στη φράση dièfuge thn prosoqă/dièfuge thc prosoqăc (κάποιου). Σύµφωνα µε το εξικό Μπαµπινιώτη η σύνταξη µε γενική είναι ανθασµένη, ενώ στο εξικό ΑΠΘ απ ώ χαρακτηρίζεται όγια. Από την αναζήτηση σε κείµενα φαίνεται ότι υπερέχει η χρήση τη σύνταξη διέφυγε τη προσοχή, πιθανότατα όγω τη επίδραση τη σύνταξη µου διέφυγε κάτι, η οποία διαχωρίζεται από τη σύνταξη διέφυγε τον κίνδυνο. Και σά αυτή την περίπτωση η αναγωγή στην αρχαιοε ηνική σύνταξη (σε αιτιατική) δεν ενδείκνυται για να νοµιµοποιήσει τη µία χρήση έναντι τη ά η. Η επέκταση και επικράτηση στη γ ωσσική πρακτική θα αποτε έσει βασικό κριτήριο. 4. SÔntaxhmeprìjeshămeto{wc} Αντικείµενο συζητήσεων αποτε εί η σύνταξη του aforĺ: aforĺ kĺti ή aforĺ se kĺti Το ρήµα στα αρχαία ε ηνικά σήµαινε αποστρέφω το β έµµα από ό α τα ά α και το κατευθύνω προ ένα ή β έπω µακριά και η σύνταξή του ήταν µε αιτιατική. Μεταγενέστερη σηµασία ήταν παρατηρώ, στρέφω του οφθα µού, αποβ έπω, αποσκοπώ και µε αυτή τη σηµασία συντασσόταν µε την πρόθεση se. Σήµερα φαίνεται ότι χρησιµοποιείται µε τη σηµασία του αναφέρεται σε, έχει σχέση µε και, εποµένω, δε φαίνεται να υπάρχει όγο να συντάσσεται µε εµπρόθετο. Το εξικό ΑΠΘ δεν αναφέρει τη σηµασία του αποβ έπω, αποσκοπώ, ενώ το εξικό Μπαµπινιώτη διαφοροποιεί τι δύο σηµασίε και, εποµένω, τι δύο συντάξει. Αναφέρει µά ιστα ότι το αφορώ σε είναι ογιότερη και πιο προσεγµένη χρήση, ενώ το αφορώ κάτι εµφανίζεται σε ιγότερο επίσηµο και περισσότερο 4 Bl., gia parĺdeigma, G. H. QĹrh, {FÔteye ki esô mia genikă! MporeÐc!}, Ta Nèa, 12-13/10/2002.

5 SÔgqronh nèa ellhnikă: problhmatikèc perioqèc (mèroc b ) 63 καθηµερινό όγο. Σε παραδείγµατα από τον ΕΘΕΓ το ρήµα χρησιµοποιείται και µε τι δύο συντάξει, σχεδόν αποκ ειστικά µε τη σηµασία του αναφέρεται σε κάτι, σχετίζεται µε κάτι. Ω προ τη σύνταξη ρηµάτων µε το wc, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ρήµα jewrÿ. Στο εξικό ΑΠΘ, µε τη σηµασία νοµίζω ότι κάποιο είναι κάτι ή έχει µια ιδιότητα οπότε και το υποκείµενο δέχεται κατηγορούµενο, δεν αναφέρεται ούτε ένα παράδειγµα µε σύνταξη µε το wc. Το εξικό Μπαµπινιώτη στην ίδια περίπτωση δίνει σύνταξη και µε του δύο τρόπου, ενώ στη Γραµµατική Κ αίρη Μπαµπινιώτη 5 σηµειώνεται ότι µεταβατικά ρήµατα που δεν είναι συνδετικά α ά ο οµι ητή θέ ει να αποδώσει µια ιδιότητα στο αντικείµενό του µπορούν να πάρουν προαιρετικά το wc. Από έρευνα σε κείµενα του ΕΘΕΓ προκύπτει ότι χρησιµοποιούνται και οι δύο συντάξει, σε παρόµοια περιβά οντα: Η Γα ία έχει επανει ηµµένα εκφράσει την ανησυχία τη επειδή jewreð ιδιαίτερα, και µά ιστα αδικαιο όγητα, ανεκτική τη στάση τη Ο ανδία στο θέµα των ναρκωτικών. Οι διεκδικήσει ή τα αιτήµατα των Αράβων, οι δίκαιε προσδοκίε των Πα αιστινίων jewroôntai ω απει ή. Η παρουσία του wc δε φαίνεται δικαιο ογηµένη σ αυτέ τι περιπτώσει. Οσον αφορά το jewroômai, µε τη χρήση του ω φαίνεται ότι ισοδυναµεί µε τη σηµασία του εκ αµβάνοµαι : Η νέα αυτή εξέ ιξη, αν και θεωρείται ω ένα από τα διαπραγµατευτικά χαρτιά που ρίχνονται στο τραπέζι, αναµένεται να οξύνει το κ ίµα τη αντιπαράθεση µεταξύ των δύο στρατοπέδων. 5. ApoklÐnousec periptÿseic ennoiologikăc taôtishc Στη γ ωσσική πρακτική έχουν π έον επικρατήσει έξει µε µορφή αποκ ίνουσα από την ορθή (από άποψη παραγωγή και ετυµο ογία ), όπω το kataqwrÿ παρά η α µε το ορθό kataqwrðzw (από το ε ηνιστικό kataqwrðzw = εγγράφω σε κατά ογο, ενώ kataqwrÿ =υποχωρώ)καιτοpareisfrôw παρά η α µε το ορθό pareisfrèw (αρχαίο ε ηνικό pareisfrèw, τοpareisfrôw δηµιουργήθηκε στα νέα ε ηνικά πιθανότατα από συσχέτιση µε το dieisdôw). Σε ά ε περιπτώσει φαίνεται ότι το τοπίο είναι ακόµα ρευστό και ότι διάφορε εκτικέ παρα αγέ ά οτε ταυτίζονται ω προ τη σηµασία και ά οτε όχι. Αναφέρουµε παραδείγ- µατα: 5 Grammatikă thc Nèac Ellhnikăc, II. To răma, ekdìseic {EllhnikĹ GrĹmmata}, Ajăna, 1999.

6 64 A. IordanÐdou akroamatikìthta - jeamatikìthta - thlejèash ακροαµατικότητα: το ποσοστό των ακροατών εκποµπή ή σταθµού ραδιοφώνου (καταχρηστικά χρησιµοποιείται ω συνώνυµο τη θεαµατικότητα / τη εθέαση, π.χ. Η akroamatikìthta των τη εοπτικών δικτύων ). θεαµατικότητα/τη εθέαση: το ποσοστό των τη εθεατών µια εκποµπή, ενό σταθµού κτ. anakôklhsh - anakôklwsh ανακύκ ηση: το να πραγµατοποιήσει κάτι µια πορεία κύκ ου και να επανέ θει στην αρχή, π.χ. Η γραφή τη είναι µια συνεχή anakôklhsh. ανακύκ ωση: η διαδικασία να ανακυκ ώνονται διάφορε ουσίε, π.χ. AnakÔklwsh του χαρτιού. Ĺnergoc - Ĺergoc άνεργο : χωρί εργασία, π.χ. Εκ εισε το εργοστάσιο και οι εργάτε έµειναν Ĺnergoi. άεργο : τεµπέ η, αργόσχο ο, που δε θέ ει να δου έψει. Σε κείµενα εµφανίζεται συχνά το Ĺergoc µε τη σηµασία του Ĺnergoc. autokinhtikìc (από το autokðnhto, π.χ. Autokinhtikì ατύχηµα ) - autokinhtistikìc (από το autokinhtistăc, π.χ. AutokinhtistikoÐ αγώνε ). diapragmateôomai - pragmateôomai διαπραγµατεύοµαι: κάνω διαπραγµατεύσει σε σχέση µε κάτι, π.χ. DiapragmateÔontai την τιµή του οικοπέδου. πραγµατεύοµαι: µε ετάω, ανα ύω, εξετάζω ένα θέµα, π.χ. Η διατριβή pragmateôetai τη διγ ωσσία στην Ε άδα. Στο εξικό ΑΠΘ εµφανίζονται ω συνώνυµα. eortazìmenoc - eortĺzwn εορταζόµενο : άγιο του οποίου εορτάζεται η µνήµη, π.χ. Ο eortazìmenoc άγιο Νικό αο. εορτάζων: άνθρωπο που γιορτάζει, π.χ. Πού είναι ο eortĺzwn να του ευχηθώ. kalìboloc - kalìbouloc κα όβο ο : που προσαρµόζεται εύκο α, που συνεργάζεται και είναι συνεννοήσιµο. κα όβου ο : µε κα ή πρόθεση, κα οπροαίρετο. Στο εξικό ΑΠΘ εµφανίζονται ω συνώνυµα. kukloforikìc (από το ε ηνιστικό κυκ οφορικό = κινούµενο σε κύκ ο, π.χ. Kukloforikì σύστηµα του αίµατο ) - kukloforiakìc (από το κυκ οφορία, π.χ. Kukloforiakì πρόβ ηµα ).

7 SÔgqronh nèa ellhnikă: problhmatikèc perioqèc (mèroc b ) 65 meteggrafă (φοιτητών) - metagrafă (π.χ. από την καθαρεύουσα στη δηµοτική). omogèneia - omoiogèneia οµογένεια: οι οµογενεί, π.χ. Η omogèneia τη Αµερική. οµοιογένεια: το να είναι κάτι οµοιογενέ, π.χ. Η omoiogèneia του µαθητικού π ηθυσµού. periballontikìc - periballontologikìc περιβα οντικό : αυτό που έχει σχέση µε το περιβά ον, π.χ. PeriballontikĹ προβ ήµατα. περιβα οντο ογικό : αυτό που έχει σχέση µε την περιβα οντο ογία, π.χ. Periballontologikă µε έτη. prìkrima - prìkrish πρόκριµα: αυτό που βοηθάει στο να γίνει πρόκριση, π.χ. Τα αποτε έσµατα των δηµοτικών εκ ογών αποτε ούν prìkrima για τι βου ευτικέ. πρόκριση: το να προκριθεί κάτι ή κάποιο, π.χ. Η οµάδα πήρε την prìkrish για τα ηµιτε ικά. prìsjesh - prosjăkh πρόσθεση: η πράξη τη αριθµητική κατά την οποία προσθέτουµε αριθµού, το άθροισµα. προσθήκη: το να προσθέσουµε κάτι σε κάτι ά ο, π.χ. Prosjăkh σχο ίων στο κείµενο, και αυτό που προσθέτουµε, π.χ. Το κείµενο θα δηµοσιευτεί µε prosjăkec. Στο εξικό ΑΠΘ εµφανίζονται ω συνώνυµα. Σε κείµενα (ΕΘΕΓ αρκετέ φορέ χρησιµοποιούνται ω συνώνυµα, π.χ. Prìsjesh ενδιάµεσων φορο- ογικών κ ιµακίων. spĺragma - sparagmìc σπάραγµα: µέρο, κοµµάτι, π.χ. SparĹgmata από µάρµαρα. σπαραγµό : το να σπαράζει κάποιο, π.χ. Sparagmìc τουπατέραγιατο χαµό του παιδιού του. Στο εξικό ΑΠΘ και στο εξικό Μπαµπινιώτη εµφανίζονται ω συνώνυµα. Σε κείµενα (ΕΘΕΓ) βρήκαµε σαφή διαφοροποίηση. stèreoc - stereìc στέρεο : ανθεκτικό, γερό, π.χ. Πατάµε σε stèreo έδαφο. στερεό : µη αέριο, µη υγρό, π.χ. Stereì σώµα. Στο εξικό ΑΠΘ εµφανίζονται ω συνώνυµα. stălh - stôloc στή η: µακρόστενο κοµµάτι από πέτρα κτ. που τοποθετείται σε υπαίθριο χώρο σε ανάµνηση γεγονότο, π.χ. EpitÔmbia stălh (σετάφο).

8 66 A. IordanÐdou στύ ο : κο όνα, π.χ. Οι stôloi τη ΕΗ. Οι stôloi του Ο υµπίου ιό. sugqèw - sugqôzw συγχέω: µπερδεύω κάτι µε κάτι ά ο, π.χ. Sugqèei έξει µε παρόµοια σηµασία. συγχύζω: εκνευρίζω κάποιον, π.χ. Μη τον sugqôzeic, άσ τον να ηρεµήσει. Στο εξικό ΑΠΘ εµφανίζονται ω συνώνυµα. Ôywma - Ôywsh ύψωµα: υψωµένο τµήµα του εδάφου, π.χ. όφο. ύψωση: ανύψωση, π.χ. Uywsh τη σηµαία. fèrw - fèrnw φέρω:έχωεπάνωµου,π.χ. Οστρατιώτη fèrei όπ α. φέρνω: κρατάω και µεταφέρω κάτι, π.χ. Fèrnei δώρα για τα παιδιά. Το αν αυτέ οι παρα αγέ θα ταυτιστούν κάποτε ω προ τη σηµασία και τη χρήση δεν είναι δυνατόν να το προβ έψει κανεί. Προ το παρόν αυτό που θα µπορούσαµε να πούµε είναι ότι η µία από τι δύο χαρακτηρίζεται συνήθω ω αποκ ίνουσα ή αθεµένη.

TTRM: paragwgă pinĺkwn kai mhqană anazăthshc katĺ th dwdekafjoggikă anĺlush mousikÿn èrgwn

TTRM: paragwgă pinĺkwn kai mhqană anazăthshc katĺ th dwdekafjoggikă anĺlush mousikÿn èrgwn EÖtupon TeÜqoc No. 0 >AprÐlioc 00 TTRM: paragwgă pinĺkwn kai mhqană anazăthshc katĺ th dwdekafjoggikă anĺlush mousikÿn èrgwn Alèxandroc Drosèlthc Lüderitzstrasse D- Berlin Deutschland / ermanða Prìlogoc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε. Χατζηχαραλάμπους και Π.Α. Γεράκης Συντονιστές έκδοσης ΤΕ Υ Χ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Shmeiÿseic. Hlektroteqnikÿn Efarmogÿn. A. Drosìpouloc

Shmeiÿseic. Hlektroteqnikÿn Efarmogÿn. A. Drosìpouloc Shmeiÿseic Hlektroteqnikÿn Efarmogÿn A. Drosìpouloc 31 Maòou 2004 ii Eisagwgă Οι σηµειώσει αυτέ στο µάθηµα Η εκτροτεχνικέ Εφαρµογέ περι αµβάνουν τα βασικότερα κεφά αια όσον αφορά τη χρήση τη η εκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 Είμαστε μάρτυρες μιας ψηφιακής επανάστασης η οποία επηρεάζει δραματικά την επικοινωνία και την κοινωνία. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 3 Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Η Επίσηµη Γνώση δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1993. εν είναι το πρώτο βιβλίο του Michael Apple που µεταφράζεται στα ελληνικά. Προηγήθηκαν, κατά σειρά, τα Ιδεολογία και Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376 Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η εικόνα της σύγχρονης εργαζόµενης γυναίκας στην ελληνική τηλεόραση:η περίπτωση των ελληνικών σήριαλ».

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι:

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι: Επιστημονικό μέρος Η έννοια της δύναμης Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι δυνατό να το παραμορφώσει, να το σταματήσει όταν κινείται, να το κινήσει όταν αυτό είναι ακίνητο, να επιταχύνει ή να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα.

1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα. 1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα