4-7 1 Abstract . 43),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4-7 1 Abstract . 43),"

Transcript

1 Προσεγγίζοντας το νόηµα σε εξώφυλλα παιδικών βιβλίων: µία έρευνα µε παιδιά 4-7 ετών 1 Περίληψη Στη σύγχρονη εποχή όπου η νοηµατοδότηση των κειµένων προκύπτει από την διαπλοκή ποικίλων σηµειωτικών τρόπων, ο πολυτροπικός γραµµατισµός αποτελεί ένα νέο είδος γραµµατισµού, η γνώση του οποίου καθιστά τους αναγνώστες/θεατές ικανούς να αναλύουν και να ερµηνεύουν πολυτροπικά κείµενα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του πολυτροπικού γραµµατισµού, η παρούσα έρευνα διερευνά σε παιδιά 4-7 ετών το βαθµό ικανότητας αναγνώρισης των πληροφοριών που φέρουν οι ποικίλοι τρόποι που συνυπάρχουν σε επιλεγµένα εξώφυλλα εικονογραφηµένων παιδικών βιβλίων. Η έρευνα υλοποιήθηκε µε ατοµικές ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις. ιεξήχθη σε 3 νηπιαγωγεία και 2 δηµοτικά σχολεία του Βόλου µε συµµετοχή 14 προνηπίων, 46 νηπίων και 22 µαθητών/τριών Α ηµοτικού. Για την καταγραφή των απαντήσεων των παιδιών διαµορφώθηκε φύλλο παρατήρησης, ενώ για την πληρέστερη ανάλυση των σχολίων τους, η διαδικασία καταγράφηκε και σε ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν συµπληρωµατικά για την εξαγωγή των συµπερασµάτων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι τα παιδιά 4-7 ετών εκµεταλλεύονται σε µεγάλο βαθµό τις πληροφορίες που φέρουν οι διάφοροι τρόποι (εικονιστικοί, τυπογραφικοί, χρωµατικοί), ενώ η νοηµατοδότηση εξαρτάται από το είδος και την «ένταση» της οπτικής πληροφορίας µε την οποία συγκροτούνται τα κείµενα. Abstract Nowadays written texts are consistently getting more multimodal; this means that different representative modes are composed for the creation of meaning in a written text. Subsequently, a new kind of literacy needs to be developed the multimodal literacy- in order for the children to be capable of analyzing and interpreting the meaning in multimodal texts. The paper examines the ways preschoolers and first grade students approach the meaning conveyed by color, typography, layout and images in covers of picture books. The research was implemented in three kindergartens and two primary schools in the city of Volos. Eighty two children participated in the research which was conducted by means of semi-structured questionnaires. The children s answers were recorded and analyzed through discourse analysis. Moreover, an observation sheet was developed for each one of the pictures books. Although the results confirm the research hypothesis that four to seven years old children rely on the visual aspect of print in order to convey 1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 43) Παπαδοπούλου, Μ., Κούκα, Α., Ποιµενίδου, Μ. (2010). Προσεγγίζοντας το νόηµα σε εξώφυλλα παιδικών βιβλίων: Μία έρευνα µε παιδιά 4-7 ετών. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη, & Α. Φτερνιάτη (επιµ.) Γραφή και Γραφές στον 21 ο αιώνα: Η πρόκληση για την εκπαίδευση. Πάτρα, Νοεµβρίου 2009

2 meaning from a text, the meaning making process depends strongly in the intensity and the kind (form, resource) of the visual information. Keywords: multimodality, children, picture books, books of knowledge Εισαγωγή Ο κύριος σκοπός της επικοινωνίας, που είναι η ανταλλαγή µηνυµάτων, καθίσταται ολοένα και πιο περίπλοκος λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και της διαρκώς αυξανόµενης δύναµης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης (Τοκατλίδου, 2004). Τα νέα δεδοµένα θέτουν στο προσκήνιο µία ποικιλία τρόπων µετάδοσης και δόµησης των µηνυµάτων που αµφισβητούν την αποκλειστικότητα της γλώσσας στην κατασκευή των µηνυµάτων. Ο Kress (1998) ενισχύοντας την παραπάνω άποψη, κάνει λόγο για επανάσταση στο χώρο της επικοινωνίας, η οποία έχει «εκτοπίσει» τη γραπτή γλώσσα και την έχει αντικαταστήσει µε άλλους τρόπους µετάδοσης µηνυµάτων. Το εύρος των σηµειωτικών συστηµάτων που διαπλέκονται για την κατασκευή του µηνύµατος ενός κειµένου γίνεται περισσότερο αντιληπτό, εάν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των διαφορετικών µέσων και πηγών πληροφόρησης που κατακλύζουν τη σύγχρονη κοινωνία (διαδίκτυο, άλλες ψηφιακές πηγές πληροφόρησης, τηλεόραση, περιοδικά, κλπ). Η ανάγνωση αυτών των µέσων προϋποθέτει όχι µόνο τον «λεκτικό» (verbal), αλλά κυρίως τον «οπτικό αλφαβητισµό» (visual literacy), και την αποτελεσµατική αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης των λεκτικών και των οπτικών χαρακτηριστικών του κειµένου (Robers and Philip, 2006). Απόρροια των παραπάνω είναι ο ευρύς λόγος σχετικός µε την παιδαγωγική των πολυγραµµατισµών (Kalantzis & Cope, 2000), γεγονός που αποδεικνύεται και από τις ολοένα και περισσότερες έρευνες που υλοποιούνται µε γνώµονα την κατανόηση των πολυτροπικών κειµένων από παιδιά και ενηλίκους (Unsworth, 2001). Η πολυτροπικότητα των κειµένων είναι ιδιαίτερα εµφανής σε κείµενα που απευθύνονται σε παιδιά (Γιαννικοπούλου & Παπαδοπούλου, 2004) καθώς, όπως επισηµαίνει η Γιαννικοπούλου, οι ενδείξεις που συνοδεύουν τα κείµενα, τα µη λεκτικά στοιχεία ή οι εξωγλωσσικές πληροφορίες ενισχύουν την έννοια της ανάγνωσης, ιδιαίτερα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Γιαννικοπούλου, 2001). Έρευνα Ι : επιλογή υλικού και ερευνητικά ερωτήµατα Η έρευνα που παρουσιάζεται αφορά την ικανότητα µικρών παιδιών να νοηµατοδοτούν κείµενα, και συγκεκριµένα εικονογραφηµένα βιβλία και βιβλία γνώσεων, όπου συναρθρώνονται ποικίλοι τρόποι για την κατασκευή της σηµασίας τους. Συγκεκριµένα το ερευνητικό ερώτηµα ήταν αν τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής

3 ηλικίας αξιοποιούν την πολυτροπικότητα, µε την οποία κατασκευάζονται οι τίτλοι εικονογραφηµένων βιβλίων και βιβλίων γνώσεων για παιδιά, ώστε να εικάσουν το σηµασιολογικό/γλωσσικό περιεχόµενό τους. Αναλυτικότερα, η έρευνα επεδίωκε να διαπιστώσει: - εάν τα παιδιά διακρίνουν ότι στην κατασκευή των τίτλων συνυπάρχουν περισσότεροι από έναν τρόποι (γλώσσα, χρώµα, τυπογραφία, εικόνες κλπ) - εάν τα παιδιά είναι σε θέση να τους αξιοποιήσουν, για να κατανοήσουν ή να εκφράσουν υποθέσεις για το σηµασιολογικό περιεχόµενο των τίτλων - εάν κάποιος συγκεκριµένος τρόπος διευκολύνει ιδιαίτερα τα παιδιά, για να εικάσουν τη λεκτική εκφορά ενός τίτλου. Τέλος, ένα παράλληλο, αν και όχι κεντρικό ερώτηµα της έρευνας, αφορούσε τη διακρίβωση του ρόλου της ευρύτερης εικονογράφησης στην κατανόηση κάθε τίτλου, δηλαδή σε ποιο βαθµό η κατανόηση ή η εικασία του σηµασιολογικού περιεχοµένου του τίτλου προέκυπτε από την ευρύτερη εικονογράφηση του εξωφύλλου ή από τη λειτουργία των διαφόρων τρόπων µε τους οποίους κατασκευαζόταν ο τίτλος του βιβλίου. Οι λόγοι επιλογής των δύο συγκεκριµένων κειµενικών ειδών (εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο και βιβλία γνώσεων για παιδιά) είναι ποικίλοι και αφορούν τόσο τον τρόπο κατασκευής των τίτλων και ευρύτερα των εξωφύλλων τους, όσο και την πιθανή εξοικείωση των παιδιών µε τα συγκεκριµένα κειµενικά είδη. Αυτοί οι τύποι βιβλίων αποτελούν οικεία και, εν δυνάµει, ενδιαφέροντα αναγνώσµατα για τα παιδιά, µέρος του περιβάλλοντος έντυπου λόγου του σπιτιού και του σχολείου τους. Καθώς απευθύνονται κυρίως σε µικρά παιδιά (ενώ ταυτόχρονα έχουν ως έµµεσους αναγνώστες τους γονείς τους), συχνά οι εικονογράφοι κατασκευάζουν τα µηνύµατά τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι πληροφορίες να γίνονται αντιληπτές, έστω και εάν οι µικροί αναγνώστες δεν κατέχουν ακόµη την τυπική γνώση ανάγνωσης. Η πολυτροπική κατασκευή τους δεν αφορά µόνο το εξώφυλλο ως σύνολο, όπου οι πληροφορίες που µεταδίδονται µέσω της γλωσσικής τροπικότητας (τίτλος, συγγραφέας, εικονογράφος, εκδοτικός οίκος) συνυπάρχουν µε πληροφορίες που φέρει η εικονογράφηση, αλλά συχνά η πολυτροπικότητα οδηγεί σε µία συναίρεση τρόπων στο εσωτερικό της γλωσσικής πληροφορίας Με αυτή την έννοια, συχνά στα εξώφυλλα ποικίλοι τρόποι αξιοποιούνται και συνενώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποκαλύπτονται πληροφορίες για το περιεχόµενο του βιβλίου στους µικρούς αναγνώστες. Το υλικό της έρευνας επιλέχθηκε µε βάση το εξής κριτήριο: ο τίτλος του βιβλίου να κατασκευάζεται από λειτουργική συνάρθρωση/ συνέργεια περισσότερων του ενός τρόπων. Αυτή η πολυτροπική κατασκευή του τίτλου επιτρέπει στον αναγνώστη να εικάσει το σηµασιολογικό περιεχόµενο του τίτλου, ακόµη και στην περίπτωση που δεν είναι σε θέση να ενεργοποιήσει δεξιότητες γλωσσικού γραµµατισµού.

4 Το άρθρο αποτελεί µέρος ευρύτερης έρευνας στην οποία περιλαµβάνονταν οκτώ εξώφυλλα βιβλίων, για λόγους, όµως, οικονοµίας χώρου και µη αλλοίωσης των ευρύτερων συµπερασµάτων της έρευνας, εµφανίζονται τα αποτελέσµατα για έξι από αυτά. Έρευνα ΙΙ : επιλογή δείγµατος, µεθοδολογία Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 3 δηµόσια Νηπιαγωγεία και σε 2 δηµοτικά σχολεία της πόλης του Βόλου την περίοδο Φεβρουαρίου - Απριλίου Συµµετείχαν συνολικά 80 παιδιά: 14 προνήπια, 44 νήπια και 22 µαθητές και µαθήτριες Α δηµοτικού. Η ηλικία αποτέλεσε σηµαντικό κριτήριο στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της έρευνας, ενώ το φύλο δεν λήφθηκε τελικά υπόψη, καθότι δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Με δεδοµένο το γεγονός ότι η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη, τα παιδιά της Α δηµοτικού κατείχαν τον τυπικό µηχανισµό της ανάγνωσης. Το σύνολο του δείγµατος των νηπίων και προνηπίων που συµµετείχαν τελικά στην έρευνα δεν κατείχαν την αναγνωστική δεξιότητα, γεγονός που διαπιστώθηκε µε σύντοµο τεστ πριν την έναρξη της έρευνας. Η επιλογή του δείγµατος ήταν τυχαία. Σε κάθε σχολείο συµµετείχαν όλα τα παιδιά του τµήµατος. Τα δεδοµένα είναι κυρίως ποιοτικού χαρακτήρα, λόγω του µικρού σχετικά αριθµού του δείγµατος, και συγκεντρώθηκαν µε ηµιδοµηµένες ατοµικές συνεντεύξεις που καταγράφηκαν σε ηλεκτρονικά αρχεία, αποµαγνητοφωνήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν µε τη βοήθεια οδηγών παρατήρησης µε µικρές διαφοροποιήσεις για κάθε κείµενο, ανάλογα µε τα οπτικά χαρακτηριστικά που υπήρχαν στο εξώφυλλο κάθε παραµυθιού. Οι βασικές ερωτήσεις, διαφοροποιηµένες ανά εικονογραφηµένο βιβλίο, ήταν οι ακόλουθες: α)«τι σου κάνει εντύπωση, όταν βλέπεις τον τίτλο του βιβλίου;» και β) «για ποιο λόγο θεωρείς ότι υπάρχει το χ χαρακτηριστικό (ανάλογα µε τα οπτικά χαρακτηριστικά κάθε τίτλου) στον τίτλο;». Όταν τα παιδιά απαντούσαν ορθά στις ερωτήσεις χωρίς άλλη επεξήγηση, τότε η απάντησή τους κωδικοποιούνταν ως αυθόρµητη (δηλαδή µε την 1η απόπειρα), ενώ εάν χρειαζόταν περαιτέρω εξηγήσεις, τότε θεωρούνταν ότι η απάντηση προέκυπτε µε προτροπή. Στην περίπτωση που τα παιδιά δεν παρατηρούσαν κανένα οπτικό χαρακτηριστικό ούτε ήταν σε θέση να διαπιστώσουν τον λόγο ύπαρξής τους, τότε η κωδικοποίηση ήταν µηδενική. Τα δύο κεντρικά ερωτήµατα της έρευνας αφορούσαν την ικανότητα των παιδιών αρχικά να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά κάθε τίτλου και στη συνέχεια να τα ερµηνεύσουν. Καθώς τα νήπια και τα προνήπια αδυνατούσαν να διαβάσουν τους τίτλους των βιβλίων, αυτοί διαβάζονταν από τις ερευνήτριες σε κάποια στιγµή της συνέντευξης.

5 Παρουσίαση του υλικού Όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω, τα βιβλία που συγκροτούσαν το υλικό της έρευνας επιλέχθηκαν µε βάση την πολυτροπική κατασκευή του τίτλου τους η οποία εκτιµήθηκε ότι θα επέτρεπε την κατανόηση του σηµασιολογικού περιεχοµένου του τίτλου µέσα από τις πληροφορίες που έφεραν οι άλλοι οπτικοί τρόποι (πέραν της γραφής). Πέρα από τη λεκτική, λοιπόν, εκφορά, εκτιµήθηκε ότι οι αναγνώστες θα ήταν σε θέση να εικάσουν σε τι αναφέρεται κάθε βιβλίο λόγω µιας σειράς ανατροπών από την τυπική νόρµα της γραπτής εκφοράς του λόγου. Στην περίπτωση της συγκεκριµένης έρευνας θα µπορούσαµε να αναφερθούµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες παρεκβάσεων από τη νόρµα (χρωµατικές και τυπογραφικές): Οι χρωµατικές παρεκβάσεις αφορούν α) στην παραβίαση της αρχής χρήσης ενός χρώµατος σε ένα ενιαίο κοµµάτι λόγου (π.χ. το Παρδαλό φτερό, το έντρο µε το κεχριµπάρι, Γκόλ!, ), β) στην επιλογή ενός µη συνηθισµένου χρώµατος: (π.χ. ο µεγάλος χνουδωτός). Οι τυπογραφικές παρεκβάσεις αφορούν: α)στη µη προσήκουσα εναλλαγή κεφαλαίων και πεζών (π.χ. το πιο ΜΕΓΑΛΟ κρεβάτι του κόσµου), β) στον µη προσήκοντα αριθµό γραµµάτων (Γκόοολ!), γ) στο µη προσήκον περίγραµµα γραµµάτων (ο µεγάλος χνουδωτός), δ) στην αντικατάσταση γραµµάτων µε σύµβολα (καλώς τον κύριο ΚΟΚ) και ε) στην αντικατάσταση γραµµάτων µε εικόνες (το δέντρο µε το κεχριµπάρι). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πολυτροπικότητα των τίτλων εξυπηρετούσε την κειµενική συνοχή, καθώς το γλωσσικό περιεχόµενο του τίτλου ενισχύεται από οπτικές πηγές νοηµατοδότησης. Ταξινόµηση του υλικού Η νοηµατοδότηση των κειµένων από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, στα οποία άλλωστε, απευθύνονται τα συγκεκριµένα βιβλία, δεν µπορεί να είναι δυνατή εάν κάποιοι από τους ποικίλους τρόπους που συνυπάρχουν και συλλειτουργούν στα κείµενα δεν είναι ορατοί από τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Με βάση το γεγονός ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν µηχανισµούς τυπικής ανάγνωσης της λεκτικής πληροφορίας, θα πρέπει οι άλλοι τρόποι που συλλειτουργούν µε τη γλωσσική πληροφορία να είναι οργανωµένοι µε τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπουν στα παιδιά να εικάσουν το σηµασιολογικό περιεχόµενο των τίτλων. Με αυτήν την έννοια διαπιστώνεται ότι για τη δηµιουργία των τίτλων των βιβλίων οι εικονογράφοι χρησιµοποιούν τυπογραφικές, χρωµατικές και εικονιστικές επιλογές για την οργάνωση του οπτικού µηνύµατος, οι οποίες, ενδεχοµένως, επιτρέπουν στους αναγνώστες/θεατές των κειµένων να κατανοήσουν τις ποικίλες πληροφορίες µε βάση είτε την οµοιότητα µε το αντικείµενο αναφοράς -ως προς το χρώµα, την υφή, τις αναλογίες και το σχήµα- είτε την εγγύτητα των πληροφοριών που παρέχουν οι ποικίλοι τρόποι είτε, τέλος, µε βάση αυθαίρετες, συµβατικές σχέσεις ανάµεσα στα οπτικά σηµεία και τα αντικείµενα αναφοράς.

6 Πρόκειται δηλαδή αντίστοιχα, για εικόνες (και πιο συγκεκριµένα υπο-εικόνες ), ενδείκτες και σύµβολα, σύµφωνα µε την τριαδική ταξινόµηση των σηµείων σε σχέση µε τα αντικείµενα στα οποία αναφέρονται κατά τον Peirce (Peirce, 1978). Η σηµασία των εικόνων αποκαλύπτεται εφόσον γίνει ορατή η οµοιότητα που έχουν µε τα αντικείµενα στα οποία αναφέρονται, ενώ η σηµασία των ενδεικτών προκύπτει εάν ο αναγνώστης/θεατής ανακαλύψει τις σχέσεις αιτιότητας ή εγγύτητας που ενώνουν έναν ενδείκτη µε το αντικείµενο αναφοράς του. Τα σύµβολα, είναι σηµεία των οποίων οι µορφές τα σηµαίνοντα - διατηρούν συµβατική και αυθαίρετη σχέση µε τις σηµασίες τους τα σηµαινόµενά τους π.χ. το κόκκινο χρώµα στο φανάρι, κάθε αριθµός και κάθε λέξη, ο πράσινος σταυρός έξω από ένα φαρµακείο (Deledalle, 1979, Chandler, 2002). Με βάση την ηλικία των παιδιών, είναι αναµενόµενο οι πλέον ευδιάκριτες πληροφορίες να αφορούν σχέσεις οµοιότητας, σηµεία δηλαδή και τρόπους που στη συγκεκριµένη περίπτωση λειτουργούν ως εικόνες, ενώ δυσκολότερα οι κατανοητές πληροφορίες αφορούν ενδείκτες και τέλος, σε ό,τι αφορά τα σύµβολα, αυτά µπορούν να γίνονται αντιληπτά στο βαθµό που το σύστηµα αναφοράς τους βρίσκεται στον οικείο και καθηµερινό χώρο των παιδιών, όπως για παράδειγµα το σύστηµα οδικής σήµανσης, στο οποίο αναφέρονται τα σύµβολα που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη έρευνα. Αυτό αποτελεί εύρηµα και άλλων αντίστοιχων ερευνών (Papadopoulou & Gana, Papadopoulou, 2009). Ωστόσο, η παραπάνω ταξινόµηση, παρότι χρήσιµη για µία αρχική κωδικοποίηση των οπτικών σηµείων, δεν επαρκεί για την κατανόηση των ποικίλων λειτουργιών που αναλαµβάνουν οι διαφορετικοί τρόποι (χρωµατικός, τυπογραφικός, εικονιστικός) στην οργάνωση των κειµένων. Η τριαδική ταξινόµηση των σηµείων εξηγεί τη σχέση κάθε σηµείου µε το αντικείµενο αναφοράς του και συνεπώς επιτρέπει να κατανοήσουµε τις ερµηνευτικές απόπειρες των παιδιών, χωρίς, ωστόσο, να παρέχει ένα ερµηνευτικό πλαίσιο για το παιδί, καθώς δεν αναδεικνύει την πληροφοριακή αξία που µεταφέρει κάθε σηµειωτικός τρόπος. Παρότι, λοιπόν, η κατάταξη του Peirce χρησιµοποιήθηκε για την ταξινόµηση των διαφόρων σηµείων και τρόπων, το ερµηνευτικό πλαίσιο αναζητήθηκε στη γραµµατική του οπτικού σχεδιασµού των Kress και van Leeuwen και συγκεκριµένα στις µεταλειτουργίες που επιτελούν οι διάφοροι τρόποι, κυρίως το χρώµα και η ιδιάζουσα τυπογραφία. Το χρώµα είναι ένας σηµειωτικός τρόπος που εξυπηρετεί ποικίλες λειτουργίες σε διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια (Kress & van Leeuwen, 2002). Πλήθος ερευνητικών δεδοµένων υποδεικνύουν ότι η παρουσία χρώµατος αυξάνει την επιθυµία του ατόµου να διαβάσει ένα κείµενο και του παρέχει ισχυρότερα κίνητρα, ενώ δεν παραβλέπεται η ενίσχυση που επιτυγχάνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσω του χρώµατος (Burmark, 2008). Οι Kress και van Leeuwen θεωρούν το χρώµα ως µία γνήσια επικοινωνιακή µεταλειτουργική πηγή που υπάγεται στους κανόνες των ευρύτερων γραµµατικών

7 συστηµάτων, καθώς και στις ταξινοµήσεις τους. Κατά συνέπεια, επισηµαίνουν ότι µπορούµε να αναφερόµαστε σε µία «γραµµατική» του χρώµατος και όχι σε µεµονωµένα χαρακτηριστικά του και διακρίνουν τρεις διαφορετικές µεταλειτουργίες τις οποίες µπορεί να αναλαµβάνει το χρώµα σε σύγχρονα κείµενα: την πληροφοριακή (ideational), τη διαπροσωπική (interpersonal) και την κειµενική (textual) µεταλειτουργία. Όταν η αντίληψη του χρώµατος παραπέµπει σε µία ευρύτερη έννοια ή υποδηλώνει συγκεκριµένα πρόσωπα ή καταστάσεις, τότε µπορεί κανείς να αναφέρεται σε συγκεκριµένη λειτουργία του χρώµατος. Το χρώµα αποκτά «συνδυαστική αξία», καθώς ένα συγκεκριµένο χρώµα συνδέεται µε ένα αντικείµενο ή µία έννοια. Αντίθετα, η φυσική επίδραση του χρώµατος, απαλλαγµένη από συνειρµικές τοποθετήσεις ταυτίζεται µε την «άµεση αξία» που φέρει και περιορίζεται στην αισθητική της λειτουργία, ως επακόλουθο του διακοσµητικού ρόλου του χρώµατος. Η διαπροσωπική λειτουργία του χρώµατος παραπέµπει στις χρήσεις του χρώµατος που αποβλέπουν στην πρόκληση συγκεκριµένων καταστάσεων στο άτοµο, όπως φόβο, άγχος, εντύπωση κλπ. Ενώ η κειµενική λειτουργία του χρώµατος αφορά στο συνδυασµό µίας ποικιλίας χρωµάτων για την επίτευξη της συνοχής ενός κειµένου (Kress & van Leeuwen, 2002). Από το σύνολο των τριών µεταλειτουργιών οι οποίες ενδέχεται να συνυπάρχουν σε ένα κείµενο, επιλέξαµε να ασχοληθούµε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας κυρίως µε την πληροφοριακή αξία του χρώµατος και εµµέσως µόνο µε την κειµενική µεταλειτουργία του και να διερευνήσουµε εάν η συνδυαστική αξία του χρώµατος που υπάρχει στους τίτλους των εξωφύλλων των εικονογραφηµένων παιδικών βιβλίων της έρευνας γίνεται αντιληπτή από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. ιευρύνοντας το παραπάνω πλαίσιο αναφοράς σε συνδυασµό µε τη γραµµατική του οπτικού σχεδιασµού των Kress και van Leeuwen (1996) αναζητήθηκε η πληροφοριακή µεταλειτουργία της ιδιαίτερης τυπογραφίας που χαρακτηρίζει τους τίτλους και διερευνήθηκε σε ποιο βαθµό τα παιδιά αντιλαµβάνονται τη συνδυαστική αξία που φέρουν οι τυπογραφικές παρεκβάσεις από τη νόρµα, όπως και οι διαφοροποιήσεις από την τυπική διάταξη της σελίδας. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε εάν τα παιδιά αντιλαµβάνονται τη λειτουργία των ποικίλων τρόπων που συλλειτουργούν στα κείµενα για την ανάδειξη της κειµενικής µεταλειτουργίας τους. Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται χωριστά για κάθε εικονογραφηµένο βιβλίο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα.

8 Ο µεγάλος χνουδωτός Στην περίπτωση του «Μεγάλου χνουδωτού» στον τίτλο του βιβλίου ανιχνεύονται σχέσεις οµοιότητας µε το αντικείµενο αναφοράς (δηλαδή τον αρκούδο). Αυτές οι σχέσεις οµοιότητας αφορούν κυρίως την υφή των γραµµάτων, δηλαδή το περίγραµµα των γραµµάτων αντί να είναι λείο έχει µικρές προεξοχές που ανακαλούν στο µυαλό των αναγνωστών/θεατών το τρίχωµα µιας αρκούδας. Μία δεύτερη σχέση οµοιότητας αφορά το χρώµα, όπου η επιλογή του µπλε χρώµατος µοιάζει µε τα χρώµατα του αρκούδου που εµφανίζεται στην εικονογράφηση και ενδεχοµένως ανακαλεί στο µυαλό του αναγνώστη τα χρώµατα του περιβάλλοντος της λευκής αρκούδας. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει παρέκβαση από την τυπική τυπογραφία, σε ό,τι αφορά το µη προσήκον περίγραµµα των γραµµάτων, και χρωµατική παρέκβαση, λόγω της αντικατάστασης του τυπικού µαύρου χρώµατος µε µπλε το οποίο σε αυτή την περίπτωση διαθέτει, επίσης, συνδυαστική αξία. Αυτά τα δύο στοιχεία, σε συνδυασµό µάλιστα µε τη γλωσσική πληροφορία µέσω της οποίας λεκτικοποιείται η τριχωτή ιδιότητα του αρκούδου, ενισχύουν τη συνοχή του κειµένου ως πολυτροπικής κατασκευής. Περίπου τα µισά προνήπια διέκριναν την ιδιαίτερη τυπογραφία των γραµµάτων του τίτλου και αυτό κυρίως µε προτροπή, ενώ πολύ µικρότερος αριθµός κατάφερε να το ερµηνεύσει. Αντίστοιχα, είναι τα αποτελέσµατα για το δεύτερο στοιχείο του πολυτροπικού τίτλου, δηλαδή την επιλογή χρήσης του µπλε χρώµατος. Οι ερµηνείες των παιδιών εστιάζονται αποκλειστικά στην εικονογράφηση χωρίς καµία αναφορά στη λεκτική πληροφορία του τίτλου, η οποία ωστόσο τους είχε διαβαστεί. Τα περισσότερα νήπια περιγράφουν αυθόρµητα (1η επιλογή) την τυπογραφική ιδιαιτερότητα του τίτλου και µεγάλος αριθµός καταφέρνει να το ερµηνεύσει. Ωστόσο, ελάχιστα είναι τα νήπια που παρατήρησαν το ιδιαίτερο χρώµα της γραµµατοσειράς, γεγονός που παρατηρείται και στους µαθητές της Α ηµοτικού οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους αν και όχι πάντα µε την πρώτη προσπάθεια- παρατηρούν και ερµηνεύουν την παρεκτροπή από την τυπική νόρµα σχηµατισµού των γραµµάτων. Τέλος, οι περισσότεροι µαθητές της Α δηµοτικού εστίασαν στην εικονογράφηση, ενώ ένας µικρός αριθµός αυτών ερµήνευσαν την ιδιαίτερη τυπογραφία των γραµµάτων µε βάση τη λεκτική πληροφορία. α στοιχείο (τυπογραφία) 1η Ερµηνεία Ερµηνείες παιδιών Προνήπ. 8/14 2/14 5/14 1. Γιατί είναι αρκούδος, γιατί η αρκούδα έχει β στοιχείο (χρώµα) 5/14

9 τρίχες, γιατί είναι ο χνουδωτός 5/14 Νήπια 31/44 17/44 29/44 1. (22/44) 2. γιατί γράφει χνουδωτός (7/44) Α τάξη 18/22 12/22 15/22 1. (11/22) 2. (3/22) 3/14 4/14 Το δέντρο µε τα κεχριµπάρια Στο έντρο µε τα κεχριµπάρια το αρχικό γράµµα σχηµατίζεται µε ένα συνδυασµό γραµµών που τόσο λόγω της υφής τους όσο και λόγω του χρώµατός τους (πορτοκαλοκαφέ) ανακαλεί, µέσω οµοιότητας, στο µυαλό των αναγνωστών/θεατών κορµούς ή φθινοπωρινό φύλλωµα δέντρων. Η παρουσία της εικόνας ενός δέντρου συµβάλλει στην παραπάνω ένταση της πληροφορίας και απεικονίζει µέρος της λεκτικής πληροφορίας του τίτλου. Τα οπτικά χαρακτηριστικά του τίτλου αυτού του βιβλίου ερµηνεύτηκαν από ένα µικρό σχετικά αριθµό προνηπίων, σε σχέση µε τα υπόλοιπα βιβλία. Στην ερώτηση τι σου κάνει εντύπωση όταν βλέπεις τον τίτλο αυτού του βιβλίου το ένα τρίτο των προνηπίων παρατηρεί την εικόνα του δέντρου και το χρώµα του γράµµατος, ενώ ένας ίσος αριθµός παρατηρεί µόνο την εικόνα. Οι δε ερµηνείες των οπτικών χαρακτηριστικών σε πολύ µικρό ποσοστό είναι ορθές. Ενδιαφέρον είναι ο διάλογος µε µαθήτρια Ερ. Τι σου κάνει εντύπωση σε αυτήν τη λέξη; Απ. Ότι λέει ήµητρα. Ερ. Είναι το της ήµητρας. Σωστά. Γιατί λες να έχει το δέντρο εδώ πέρα; Απ. Γιατί πέφτουνε τα φύλλα από τον αέρα. Αντίθετα είναι τα αποτελέσµατα στην οµάδα των νηπίων, όπου στην πλειοψηφία τους παρατηρούν το διαφοροποιηµένο χρώµα του γράµµατος και το ερµηνεύουν µε βάση την οµοιότητά του µε το φθινοπωρινό φύλλωµα ενός δέντρου. Μικρότερο ποσοστό νηπίων παρατηρεί και ερµηνεύει την εικόνα του δέντρου και αυτό συνήθως µετά από προτροπή. Σχεδόν όλοι οι µαθητές και οι µαθήτριες της Α ηµοτικού σχολίασαν τόσο την παρουσία της εικόνας όσο και το χρώµα του γράµµατος. Ενδιαφέρον είναι, ωστόσο, ότι η υφή του

10 γράµµατος, που οµοιάζει µε κορµό δέντρου, δεν σχολιάστηκε από κανένα από τα παιδιά της έρευνας. α στοιχείο 1η β στοιχείο 1η α + β 1η (εικόνα) (χρώµα) στοιχεία Προνήπ. 4/14 4/ /14 1/14, 3/14 Νήπια 17/44 12/44 4/44 4/ 15/44 8/44, 44 4/44 Α τάξη 2/22 1/ /22 5/22, 11/22 Ερµηνείες παιδιών 1. Γιατί γράφει δέντρο, γιατί είναι το του δέντρου 3/14 2. Γιατί είναι τα φύλλα του δέντρου 1/14 3. Γιατί γράφει δέντρο και είναι τα φύλλα του αυτό το χρώµα 2/ / / / / /22 Το νησί της χαράς και το παρδαλό φτερό Ο ισχυρότερος τρόπος αυτού του τίτλου φαίνεται να είναι το χρώµα καθώς η χρωµατική διαφοροποίηση των λέξεων επιτρέπει την ανάδειξη των σχέσεων οµοιότητας ανάµεσα στις λέξεις και το απεικονιζόµενο αντικείµενο. Το χέρι του κλόουν λειτουργεί ως ενδείκτης υποδεικνύοντας στον αναγνώστη/θεατή τη συνάφεια ανάµεσα στον τίτλο και στο φτερό. Η πλειονότητα των προνηπίων περιέγραψε την πολυχρωµία των γραµµάτων του τίτλου, από αυτά όµως µόνο τα µισά το έκαναν αυθόρµητα (1η επιλογή). Εντούτοις, µόλις σχολιάστηκε η ύπαρξη της πολυχρωµίας, τα παιδιά ερµήνευσαν την ύπαρξή της στηριζόµενα, όµως, στην εικονογράφηση και όχι στη λεκτική πληροφορία. Η οµάδα των νηπίων, όπως και οι µαθητές και οι µαθήτριες Α ηµοτικού, ασχολήθηκαν αυθόρµητα µε τα οπτικά χαρακτηριστικά του τίτλου και, στην πλειοψηφία τους, ήταν σε θέση να ερµηνεύσουν ορθά την πολυχρωµία τω γραµµάτων. Όπως, όµως, παρατηρήθηκε στα προνήπια, οι ερµηνείες

11 στηρίχθηκαν κυρίως στην εικονογράφηση και ελάχιστα στο γλωσσικό περιεχόµενο του τίτλου. Τέλος, ενδιαφέρουσες είναι και οι ερµηνευτικές απόπειρες κάποιων παιδιών που δεν βασίζονται στη συνδυαστική, αλλά στην άµεση αξία του χρώµατος αξία του χρώµατος γιατί αυτά τα χρώµατα αρέσουν στο ζωγράφο, γιατί δεν είχε µονόχρωµο χρώµα και γι αυτό τα έκανε πολύχρωµα, ή στη διαπροσωπική µεταλειτουργία έχουν πολλά χρώµατα οι λέξεις, για να τις κάνει [εννοείται ο εικονογράφος] χαρούµενες, σαν ουράνιο τόξο. α στοιχείο 1η Ερµηνεία Ερµηνείες παιδιών (χρώµα) Προνήπια 10/14 5/10 11/14 Γιατί έχει πολλά χρώµατα και το φτερό 7/14 Νήπια 37/44 22/37 30/44 25/44 Α δηµοτικού 20/22 13/20 21/22 19/22 ΓΚόοοοολ! όλα όσα θέλετε να µάθετε για το ποδόσφαιρο Στο συγκεκριµένο βιβλίο γνώσεων εµφανίζονται δύο συµπληρωµατικές πηγές νοηµατοδότησης, πέρα από τη γλώσσα. Αρχικά, τα χρώµατα του τίτλου µε κόκκινο και πράσινο χρώµα παραπέµπουν όχι µόνο στα κυρίαρχα χρώµατα στην εικονογράφηση (κόκκινα χρώµατα ρούχων του προβαλλοµένου παίκτη και πράσινο γήπεδο) αλλά, ενδεχοµένως ανακαλούν τα χρώµατα δύο δηµοφιλών ελληνικών οµάδων (Ολυµπιακός-Παναθηναϊκός). Επιπλέον, η ύπαρξη ενός πλήθους ο στον τίτλο του βιβλίου συνιστά µια περισσότερο πιστή αναπαράσταση της προφορικής αλυσίδας του λόγου, όταν κατά το επιτυχές αποτέλεσµα µιας επιθετικής προσπάθειας στο ποδόσφαιρο, το κοινό φωνάζει γκολ µε παράταση του ήχου του φωνήεντος. Τέλος, η εγγύτητα της στρογγυλής µπάλας µε το γράµµα όµικρον στον τίτλο, πιθανώς αναδεικνύει σχέσεις αµφίπλευρης οµοιότητας. Ο πιο αναγνωρίσιµος σηµειωτικός τρόπος φαίνεται να είναι το χρώµα, το οποίο σχολιάστηκε αυθόρµητα από τα περισσότερα προνήπια, ενώ ένας µικρός αριθµός παιδιών παρατήρησε επιπρόσθετα και τον αυξηµένο αριθµό των γραµµάτων ( ο ). Οµοίως, για το µεγαλύτερο ποσοστό των νηπίων σηµαντικότερο ήταν το στοιχείο του χρώµατος. Ωστόσο, αρκετά παιδιά παρατήρησαν αυθόρµητα και τα δύο στοιχεία. Αντιθέτως, οι απαντήσεις των µαθητών και µαθητριών της Α ηµοτικού εστιάζονται, κυρίως, στην ιδιαιτερότητα της γραφής της λέξης την οποία µάλιστα σχολίαζαν αυθόρµητα αναφερόµενοι στην ποσότητα

12 των γκολ και στην αλυσίδα του λόγου, όταν µπαίνει γκολ στο γήπεδο. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις το σχήµα των γραµµάτων συγκρίθηκε µε την µπάλα. Ερ Τι σου κάνει εντύπωση; Απ. Έχει πολλά ο Ερ. Γιατί έχει πολλά ο ; Τι σου θυµίζει; Απ. Το Γκοοοοολ (φωνάζει). Βάζουµε πολλά γκολ. α 1η β 1η α + β 1η Ερµηνείες παιδιών στοιχείο στοιχεί στοιχεία (χρώµα) ο ( οοοο ) Προνήπ 9/14 7/ /14 2/4, 1/4 1. Είναι κόκκινη η στολή του παίκτη & πράσινο το γήπεδο 5/14 2. Παίζει Ολυµπιακός- Παναθηναϊκός 4/14 Νήπια 30/44 12/ /44 2/9, 4/ / /44 3. Στολή παίχτη/ οµάδα/φωνάζει γκοολ 8/44 4. Φωνάζει γκοολ 5/44 Α τάξη 4/22 3/4 6/22 5/6 9/22 4/9, 1/9, 3/9 Καλώς τον κύριο ΚΟΚ Στον τίτλο του βιβλίου γνώσεων «Καλώς τον κύριο ΚΟΚ» ένα σύµβολο (γράµµα) αντικαθίσταται από ένα σύµβολο (απαγόρευσης) ενός άλλου σηµειωτικού συστήµατος, µε το οποίο οµοιάζει ως προς το σχήµα και ταυτόχρονα µεταφέρεται η πρόσθετη πληροφορία ότι το βιβλίο αφορά πληροφορίες σχετικές µε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά µπορούν να αντλήσουν τις πληροφορίες που παρέχονται µέσω της παρεµβολής του σήµατος στη γραφική αλυσίδα µόνο εφόσον είναι σε θέση, από την κοινωνική εµπειρία του, να εντάξει το σήµα στο σηµειωτικό σύστηµα του οποίου αποτελεί µέρος. Έρευνες µε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας ( δηµοτικού) έχουν δείξει ότι η αναγνώριση των συµβόλων είναι δυσκολότερη για τα παιδιά

13 από ό,τι των εικόνων και των ενδεικτών και εξαρτώνται άµεσα από προηγούµενες γνώσεις (Παπαδοπούλου, Καβαλάρη & Επιτρόπου, Papadopoulou, 2009). Αρκετά από τα προνήπια παρατήρησαν την ύπαρξη του συµβόλου στον τίτλο του περιοδικού, ωστόσο, λιγότερα ήταν σε θέση να αιτιολογήσουν την παρουσία του. Επίσης, σχεδόν τα µισά νήπια περιέγραψαν µε προτροπή την παρουσία του συµβόλου στον τίτλο, αν και, στη συνέχεια, η ερµηνεία έγινε αυθόρµητα. Αντιθέτως, σχεδόν κανένας µαθητής και µαθήτρια της Α ηµοτικού δεν άφησε ασχολίαστη την παρουσία του σήµατος, αν και η ερµηνεία του συµβόλου έγινε πάλι µε προτροπή. Ερ. Τι σου κάνει εντύπωση όταν βλέπεις τον τίτλο αυτού του βιβλίου; Απ. (σιωπή) Ερ. Σε αυτήν τη λέξη (υποδεικνύεται η λέξη ΚΟΚ) υπάρχει κάτι που σου κάνει εντύπωση; Απ. Ο κύκλος Ερ. Και τι ρόλο πιστεύεις ότι παίζει ο κύκλος ανάµεσα στα δύο γράµµατα; Απ. Ότι είναι λουλούδια. Εντοπισµός 1η Ερµηνείες παιδιών στοιχείου (σήµα) Προνήπ 9/14 5/9 Γιατί µοιάζει µε το ο 5/14. Νήπια 26/44 12/26 Γιατί µοιάζει µε το ο 12/44, γιατί µιλάει για τα σήµατα 7/44, γιατί µοιάζει µε το ο και µιλάει για τα σήµατα 4/44 Α τάξη 18/22 11/18 Γιατί µιλάει για τα σήµατα 7/22, γιατί µοιάζει µε το ο και µιλάει για τα σήµατα 4/22, γιατί µοιάζει µε το ο 3/22 Το µεγαλύτερο κρεβάτι Στο συγκεκριµένο κείµενο χρησιµοποιείται κεφαλαιογράµµατη γραφή για να παραπέµψει στο µεγάλο µέγεθος του κρεβατιού, όπως φαίνεται στην εικονογράφηση. Σε αυτήν την περίπτωση, το κείµενο λειτουργεί ως εικόνα, όπου η σύνδεση µε το αντικείµενο αναφοράς (το κρεβάτι), γίνεται κατανοητή µέσω της αναλογίας ιδιοτήτων. Η σχέση γίνεται κατανοητή µέσω της εικονογράφησης ενός ευµεγέθους κρεβατιού. Η χρήση µεγάλων ή πολλών γραµµάτων για την καταγραφή λέξεων που αναφέρονται σε µεγάλα αντικείµενα

14 παρουσιάζεται συχνά στις αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας αναφορικά µε τη γραφή. Το οπτικό χαρακτηριστικό αυτού του εξωφύλλου δεν έγινε διακριτό από την πλειοψηφία των προνηπίων. Μικρός αριθµός παιδιών είδαν και σχολίασαν τα κεφαλαία γράµµατα στον τίτλο και αυτό έγινε κυρίως µε προτροπή. Όλα τα παιδιά, όµως, που ερµήνευσαν τα κεφαλαία γράµµατα ως συνέπεια του µεγάλου κρεβατιού, το έκαναν αυτόµατα. Ωστόσο, η έµφαση δόθηκε στην εικονογράφηση και όχι στη γλωσσική πληροφορία ( είναι µεγάλα γιατί το κρεβάτι είναι µεγάλο ). Μεγαλύτερο ποσοστό νηπίων περιέγραψε το οπτικό χαρακτηριστικό του τίτλου, ωστόσο πάλι µε προτροπή. Η διαδικασία, όµως, ερµηνείας ήταν αυτόµατη και καταγράφηκαν αρκετές περιπτώσεις που η ερµηνεία συνδέθηκε µε τη γλωσσική πληροφορία ( είναι κεφαλαία γιατί γράφει µεγάλο ). Ακόµη και οι µαθητές της Α δηµοτικού δεν διέκριναν εύκολα το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό, ωστόσο το ερµήνευσαν πολύ εύκολα δίνοντας έµφαση στη γλωσσική πληροφορία. Εντοπισµός 1η. Ερµηνείες παιδιών στοιχείου (µέγεθος) Προνήπ. 5/14 1/14 Γιατί είναι µεγάλο το κρεβάτι 5/6, Γιατί γράφει µεγάλο 1/6 Νήπια 29/44 7/29 Γιατί είναι µεγάλο 26/32, Γιατί γράφει µεγάλο 6/32 Α τάξη 16/22 7/16 Γιατί είναι µεγάλο 13/20, Γιατί γράφει µεγάλο 7/22 Συµπεράσµατα Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, όπως άλλωστε υπογραµµίζεται από τους Kress & van Leeuwen (2002) και Burmark (2006), το χρώµα αποτελεί τον πιο εύκολα αναγνωρίσιµο και ερµηνεύσιµο τρόπο από παιδιά ηλικίας 4-7 ετών. Αυτό αποδείχθηκε στις περιπτώσεις των βιβλίων «Το νησί της χαράς και το παρδαλό φτερό» και στο «Γκοολ». Τα παιδιά παρατήρησαν και στη συνέχεια ερµήνευσαν µε αρκετή ευκολία την παρουσία του χρώµατος. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι ερµηνείες συχνά ανάγονταν σε προσωπικά βιώµατα και εµπειρίες πέρα από τις πληροφορίες που παρέχονταν από το βιβλίο. Ακόµη

15 και στην περίπτωση που το χρώµα δεν είχε ιδιαίτερη ένταση, όπως στον «Μεγάλο χνουδωτό», τα παιδιά το παρατήρησαν και το συµπεριέλαβαν στην ερµηνεία του τίτλου. Η παρουσία εικόνων στους τίτλους, όπως στην περίπτωση του «έντρου µε τα κεχριµπάρια», φαίνεται επίσης ιδιαίτερα ισχυρή για τα παιδιά, κυρίως για τα µικρότερα, τα οποία προσπαθούν να εικάσουν το περιεχόµενο του τίτλου µόνο µέσω αυτής και όχι µε το χρώµα του γράµµατος, το οποίο, ωστόσο, παρατηρεί η πλειονότητα των µεγαλύτερων παιδιών. Η παρατήρηση της σύνδεσης του µεγέθους του αντικειµένου µε το µέγεθος των γραµµάτων στο «Πιο µεγάλο Κρεβάτι» αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για τα νήπια και τα προνήπια. Ωστόσο, η ερµηνεία του τίτλου µετά από την ανάγνωσή του ήταν ιδιαίτερα εύκολη, µολονότι ακόµη και σε αυτήν την περίπτωση, η ερµηνεία των παιδιών αφορούσε την εικονογράφηση και όχι τη γλωσσική πληροφορία. Καθώς αυτή η σύνδεση βασίζεται κυρίως στη γλωσσική πληροφορία, είναι πιο αναµενόµενη η παρατήρηση και ερµηνεία της από τους µαθητές και τις µαθήτριες της Α ηµοτικού. Αντίστοιχα αποτελέσµατα ανιχνεύτηκαν στην περίπτωση του πλήθους των ο στο «Γκοολ». Η µεγαλύτερη εξοικείωση µε το γραφικό σύστηµα επέτρεπε στα παιδιά της Α δηµοτικού να παρατηρούν τις παρεκτροπές από την τυπική τυπογραφική µορφή των γραµµάτων. Η κατάκτηση των συµβόλων γίνεται σταδιακά από τα παιδιά µε την ένταξή τους στην κοινωνία, αναµενόµενο, λοιπόν, αποτέλεσµα ήταν η δυσκολία, ακόµη και των µεγαλύτερων παιδιών, να εντοπίσουν πληροφορίες που έφερε το σύµβολο στο βιβλίο «Καλώς τον κύριο ΚΟΚ». Ωστόσο, η ερµηνεία του συµβόλου αποδείχθηκε ιδιαίτερα εύκολη για τα περισσότερα παιδιά, εφόσον τους αποκαλυπτόταν ο τίτλος του βιβλίου. Λαµβάνοντας υπόψη τα συνολικά αποτελέσµατα της έρευνας, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας ερµήνευσαν την ύπαρξη οπτικών στοιχείων στους τίτλους των βιβλίων βασισµένα κυρίως στην εικονογράφηση και λιγότερο στη γραπτή πληροφορία. Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει για ακόµη µία φορά τον ισχυρισµό του Kress (2001) για την παντοδυναµία της εικόνας έναντι των άλλων τρόπων αναπαράστασης. Τέλος, παρότι δεν υπάρχουν µετρήσιµα αποτελέσµατα, καθώς δεν ανήκε στα ερωτήµατα της έρευνας, παρατηρήθηκε ότι κατά τις απαντήσεις τους τα περισσότερα παιδιά, κυρίως των µικρότερων ηλικιών, στην ερώτηση: Τι σου κάνει εντύπωση όταν βλέπεις αυτό το βιβλίο; δηµιουργούσαν ιστορίες για την πλοκή και το περιεχόµενο του βιβλίου. Αυτή η δηµιουργική τάση των παιδιών για την κατασκευή ιστοριών βασισµένων στην εικονογράφηση διαψεύδει την άποψη ότι οι εικόνες περιορίζουν τη φαντασία των παιδιών και αναδεικνύει τη σηµασία των εικόνων στην κατανόηση µιας ιστορίας (Bucky-Carter, 2008). Τέλος, γίνεται αντιληπτό πως η πολυτροπικότητα στα εικονογραφηµένα βιβλία και στα βιβλία γνώσεων, δικαιώνουν τον ισχυρισµό πως είναι αναγκαίο να διευρυνθεί η έννοια

16 της ανάγνωσης (Chandler-Olcott, 2008). Το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να αξιοποιήσει την εξοικείωση που έχουν ήδη τα παιδιά µε πολυτροπικά κείµενα, ώστε να µυηθούν αβίαστα στους πολυγραµµατισµούς από την αρχή της εκπαίδευσής τους. Μια τέτοια προοπτική συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις των Arizpe και Styles (2003), πως τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να διεισδύσουν ολοένα και περισσότερο στην ιστορία ενός κειµένου αξιοποιώντας την εικονογράφηση, καθώς και τους υπόλοιπους σηµειωτικούς τρόπους, γινόµενα τοιουτοτρόπως πιο ικανοί αναγνώστες από τους ενήλικους, ακόµη και εάν δεν κατέχουν πλήρως το σύστηµα ανάγνωσης. Βιβλιογραφία Arizpe, E. and Styles, M. (2003). Children Reading Pictures. Interpreting visual texts. London and New York: Routledge Falmer. Burmark, L. (2008). Visual Literacy: What you get is what you see. In N. Frey and D. Fisher. Teaching Visual Literacy: using comic books, graphic novels, anime, cartoons, and more to develop comprehension and thinking skills. United States of America: Corwin Press Bucky-Carter, J. (2008). Comics, the Canon, and the Classroom. In N. Frey and D. Fisher. Teaching Visual Literacy: using comic books, graphic novels, anime, cartoons, and more to develop comprehension and thinking skills. United States of America: Corwin Press. Chandler, D. (2002). Semiotics: The Basics. London: Routledge. Chandler-Olcott, K. (2008). Seeing the world through a stranger s eyes: exploring the potential of anime in literacy classrooms. In N. Frey and D. Fisher (eds). Teaching Visual Literacy: using comic books, graphic novels, anime, cartoons, and more to develop comprehension and thinking skills. United States of America: Corwin Press Γιαννικοπούλου, Α. και Παπαδοπούλου, Μ.(2004). Η εικόνα του γραπτού µηνύµατος σε κείµενα που διαβάζουν τα παιδιά: παραδείγµατα από βιβλία, εφηµερίδες, κόµικς και περιβάλλοντα γραπτό λόγο. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη και Ε. Τάφα (επιµ.). Γλώσσα και γραµµατισµός στη νέα χιλιετία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Γιαννικοπούλου, Α. (2001). Π όπως Pokemon : Η γνωριµία των παιδιών µε τα γράµµατα σε µία κοινωνία δύο αλφαβήτων. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη (επιµ.). Ανάδυση του γραµµατισµού: έρευνα και πρακτική. Αθήνα: Καστανιώτης Deledalle, G. (1979). Théorie et pratique du signe: introduction à la sémiotique de Charles S. Peirce. Paris: Payot. Ελευθερίου, Β. (2008). Το νησί της χαράς και το παρδαλό φτερό. Αθήνα: Βιβλιόφωνο.

17 Kalantzis, M. & Cope, B. (2000). Multiliteracies: The Beginning of an Idea. In M. Kalantzis & B. Cope (eds).multiliteracies. The Design of Social Futures. London: Palmer Press Καµπ, Λ. (2000). Το πιο ΜΕΓΑΛΟ κρεβάτι του κόσµου. Αθήνα: Μίνωας. Kress, G. & van Leeuwen, T. (1996). Reading images: The grammar of visual design. London: Routledge. Kress, G. (2001). Issues for a Working Agenda in Literacy. In M. Kalantzis and B. Cope (eds). Transformations in Language and Learning: Perspectives on Multiliteracies. Australia: Common Ground Publishing. Kress, G. and Leeuwen, van T. (2002). Colour as a semiotic mode: notes for a grammar of colour. Visual Communication, 1(3), Kress, G. (1998). Multimodality. In The New London Group (eds). Multiliteracies: The design of Social Futures. London: Palmer Press. Μπάλινγκερ, Ε. (2003). Γκοοοοολ! Όλα όσα θέλεις να µάθεις για το ποδόσφαιρο. Αθήνα: Κέδρος Παπαδοπούλου, Μ., Καβαλάρη, Π., Επιτρόπου, Μ. (2007). Η συµβολή των Τ.Π.Ε. στην κατάκτηση οπτικών σηµείων: διαµόρφωση ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού από παιδιά ηµοτικού. Στο Ε. Σταυρίδου & Χ. Σολοµωνίδου (επιµ.). Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήµατα δηµιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Papadopoulou, M. (2009). Knowing and guessing: How do 9 year olds approach the meaning of visual signs in weather charts? Journal for Theoretical Cartography, (2). Papadopoulou, M. Gana, H. (2008). L enfant de l age préscolaire dans le rôle du «lecteur» des textes fonctionnels multimodaux. In A. Weil-Barais, E. Marti, K. Ravanis (eds). «Noter pour Penser : Approches Développementales et didactiques» Actes du Colloque International, Angers, 27-28/1/2005. Ανακτήθηκε στις 5/2/2009, από: Peirce, Ch.S. (1978). Ecrits sur le signe. Traduction et commentaire de G. Deledalle. Paris: Le Seuil. Πιτσιδοπούλου, Ε. (2006). Καλώς τον κύριο ΚΟΚ. Αθήνα: Κέδρος Roberts, S. and Philip, R. (2006). The grammar of visual design. Australasian Journal of Educational Technology, 22(2), Aνακτήθηκε στις 15/3/2009 από την ιστοσελίδα Τοκατλίδου, Β. (2004). Γλώσσα, Επικοινωνία και Γλωσσική Εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκη Τορόση, Ε. (2001). Το δέντρο µε τα κεχριµπάρια. Αθήνα: Τσορώνη-Γεωργιάδη, Γ. (2009). Ο µεγάλος χνουδωτός. Αθήνα: Σαββάλας. Unsworth, L. (2001). Teaching Multiliteracies Across the Curriculum: changing contexts of text and image in classroom practice. Great Britain: Open University Press.

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Οπτικός γραµµατισµός Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκτίθενται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1

Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1 Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1 Abstract A walk around the streets of any modern city reveals various forms and functions of writing. In modern highly alphabetized

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική ηλικία και περιβάλλων γραπτός λόγος

Προσχολική ηλικία και περιβάλλων γραπτός λόγος Προσχολική ηλικία και περιβάλλων γραπτός λόγος Ελένη Γκανά Λέκτορας, Π.Τ.Ε.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας egana@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Παιδαγωγικό Τµήµα Μαρία Παπαδοπούλου Προσχολικής - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βιογραφικό Σηµείωµα & Υπόµνηµα Εργασιών Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της Μαρίας Κ. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και γραμματισμός (family literacy) Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr

Οικογένεια και γραμματισμός (family literacy) Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Οικογένεια και γραμματισμός (family literacy) Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την ψηφιακή πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική παρουσίαση Τι είναι ο «οικογενειακός

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Συνάθροισης Περιεχομένου για Μαθησιακά Αντικείμενα βασισμένο στα Κειμενικά Είδη

Ένα Μοντέλο Συνάθροισης Περιεχομένου για Μαθησιακά Αντικείμενα βασισμένο στα Κειμενικά Είδη Ένα Μοντέλο Συνάθροισης Περιεχομένου για Μαθησιακά Αντικείμενα βασισμένο στα Κειμενικά Είδη Γ. Βορβυλάς 1 1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών, vorvil@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

«Οι πίνακες αναφοράς στο νηπιαγωγείο»

«Οι πίνακες αναφοράς στο νηπιαγωγείο» «Οι πίνακες αναφοράς στο νηπιαγωγείο» Γκόρια Σοφία Νηπιαγωγός, Υποψ. Διδ. Παν/μίου Θεσσαλίας sophiagoria@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Περιεχόμενα Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέα Σειρά: Γυμνάσιο Θεωρητικές Επιστήμες Νεοελληνική γλώσσα, Α Γυμνασίου Μαρία Συνοδινού Βαλλιάνου Επιμέλεια κειμένου: Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 15 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2002)

Πρακτικά 15 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2002) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 15 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2002) ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Σόνια Καφούση & Χρυσάνθη Σκουµπουρδή

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Μουστακίδης Θεόφιλος 1, Βαρδής Φοίβος 2 1 Μαθητής Ε 1 Τάξης, 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δραστηριότητα 8 ης εβδομάδας ΟΜΑΔΑΣ Α: Γ. Πολυμέρης, Χ. Ηλιούδη, Ν. Μαλλιαρός και Δ. Θεοτόκης ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Περιγραφή Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μια πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των Κειμενικών Ειδών

Θεωρία των Κειμενικών Ειδών Θεωρία των Κειμενικών Ειδών Μαρία Ποιμενίδου Δρ. Νηπιαγωγός, Κοινωνιολόγος mpoimenidou@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική παρουσίαση Κειμενικό είδος Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές. xcvbnmqwertyuiopaβsdfghjklzxcεr. στα πειραματικά σχολεία.

Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές. xcvbnmqwertyuiopaβsdfghjklzxcεr. στα πειραματικά σχολεία. qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmη qσwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγι mλιqπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςjklzxcvλοπbnαmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmσγqwφertyuioσδφ pγρaηsόρωυdfghjργklαzxcvbnβφδ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό-τελικό ερωτηματολόγιο) Για τον/την Νηπιαγωγό

Αξιολόγηση Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό-τελικό ερωτηματολόγιο) Για τον/την Νηπιαγωγό Αξιολόγηση Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό-τελικό ερωτηματολόγιο) Για τον/την Νηπιαγωγό Βρες τα κράνη που εί πράσινα. Βάλε τα σε κύκλο. Βάλε σε κύκλο τη μπάλα που εί αριστερά από το δέντρο; Βλέπεις

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τα τελευταία χρόνια, µε τις ριζικές αλλαγές που βλέπουµε να πραγµατοποιούνται στη

Διαβάστε περισσότερα

Το ιδακτικό Υλικό στο Κεφάλαιο των Πιθανοτήτων της Γ τάξης του ηµοτικού: Τρόπος Κατανόησης και ιαχείρισής του από Μαθητές και ασκάλους Χρυσάνθη Σκουµπουρδή και Φραγκίσκος Καλαβάσης Περίληψη Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild"

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: Winterbild Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild" Καλλιτεχνική ζωγραφική με τις νερομπογιές Κ12 Με την Pelikan η ζωγραφική γίνεται μια μοναδική εμπειρία: Αυτός είναι και ο λόγος για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων

Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων Απόστολος Μιχαλούδης 1, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης 2 michaloudis@yahoo.com, evris@physics.auth.gr 1 Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση µιας δειγµατικής διδασκαλίας πάνω στην πολυτροπικότητα των κειµένων

Παρουσίαση µιας δειγµατικής διδασκαλίας πάνω στην πολυτροπικότητα των κειµένων Παρουσίαση µιας δειγµατικής διδασκαλίας πάνω στην πολυτροπικότητα των κειµένων Γιακουµάτου Τερέζας, Φιλολόγου, επιµορφώτριας νέων τεχνολογιών, tgiakoum@sch.gr Λέξεις κλειδιά : πολυτροπικότητα, ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 10 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 10 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 10 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και ανάλυση κειµένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση : οι πινακίδες µε ονόµατα οδών 1

Επιλογή και ανάλυση κειµένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση : οι πινακίδες µε ονόµατα οδών 1 Επιλογή και ανάλυση κειµένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση : οι πινακίδες µε ονόµατα οδών 1 Εισαγωγή Ο γραµµατισµός αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητούµενα της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή. Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος.

Προσοχή. Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος. Προσοχή Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος. Ηπροσοχήεµπλέκεται στην επιλογή των στοιχείων του περιβάλλοντος που επιθυµούµε να επεξεργαστούµε, και παράλληλα στην αγνόηση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παππά Χριστίνα Νηπιαγωγός, Μετεκπαιδευόµενη στο ιδασκαλείο ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυτροπικότητα ως εργαλείο στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας: Μαρία ημάση

Η πολυτροπικότητα ως εργαλείο στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας: Μαρία ημάση Η πολυτροπικότητα ως εργαλείο στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας: Η αξιοποίηση της πολυτροπικότητας στη γλωσσική διδασκαλία. Η περίπτωση των εγχειριδίων για τη διδασκαλία της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα