ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Σνπ θνηηεηή Υξήζηνπ Παπαζαλαζίνπ ΘΔΜΑ «ΣΑ ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΧΣΟ ΣΖ 4 εο ΑΤΓΟΤΣΟΤ, » Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: ΘΔΟΥΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Ησάλληλα 2011

2 Δπραξηζηίεο Ζ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο νθείιεη πνιιά ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Θενράξε Αζαλαζηάδε. Σνλ επραξηζηψ γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε θαη ηε δηαξθή ελζάξξπλζε. Πνιχηηκεο ππήξμαλ επίζεο νη ζπκβνπιέο ηνπ θαζεγεηή Υαξάιακπνπ Ννχηζνπ θαη ηεο επίθνπξεο θαζεγήηξηαο Διέλεο Μαξαγθνπδάθε ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο. Δπραξηζηψ επίζεο ηνλ θ. ηάζε, ππάιιειν ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.), ηελ θ. Βαζηιηθή Σζηγθνχλε, ππάιιειν ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο θαη ηνλ θ. Βαγγέιε Γξαθφπνπιν ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Βνπιήο, νη νπνίνη κε βνήζεζαλ ζηελ αλεχξεζε ηνπ πιηθνχ ηεο έξεπλαο. Δπραξηζηψ, ηέινο, ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ απιφρεξα κνπ παξείραλ. 2

3 3 ηνπο γνλείο κνπ...

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ Η. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο...6 ΗΗ. Σν πιηθό ηεο έξεπλαο...8 ΗΗΗ. Μεζνδνινγηθέο επηινγέο...11 ΗV. Θεσξεηηθή αθεηεξία...12 V. Ο Γ Διιεληθόο Πνιηηηζκόο...14 VI. O Η. Μεηαμάο θαη ε δεκνηηθή γιώζζα...16 VII. Ζ δνκή ηεο κειέηεο...18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ «λενιαία» ηνπ Ησάλλε Μεηαμά 1.1: Ζ Δζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο : ρνιείν θαη ΔΟΝ : Μηα παξάιιειε θαη αιιεινζπκπιεξνύκελε ζρέζε : Ζ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ηεο λενιαίαο :Ζ «λενιαία» ζηα αλαγλσζηηθά βηβιία ηεο κεηαμηθήο πεξηόδνπ :Οη αιιαγέο ζε λνκνζεηηθό θαη ζε εθπαηδεπηηθό πιαίζην :Μηα πξώηε πνζνηηθή επηζθόπεζε ηεο λενιαίαο :Ζ εζληθή απνζηνιή ηεο λενιαίαο :Ζ εηθόλα ηνπ ραξηζκαηηθνύ εγέηε θαη ε λενιαία :Ζ θνηλσληθή πξνζθνξά θαη ν εξσηζκόο ηεο λενιαίαο..35 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Σν ηξίπηπρν «Παηξίο-Θξεζθεία-Οηθνγέλεηα» 2.1: Ζ παηξίδα ζηα κεηαμηθά αλαγλσζηηθά : Ζ αμία ηεο ειιεληθήο γεο : Ζ θνηλή θπιεηηθή θαηαγσγή θαη ζπλέρεηα ησλ Διιήλσλ :Ζ πξνβνιή ηεο γεσγξαθηθήο θαη γεσκνξθνινγηθήο ζέζεο ηεο Διιάδαο. 51 4

5 2.2: Ζ ζπκβνιή ηεο ζξεζθείαο ζηε κεηαμηθή πεξίνδν : Ο Θεόο σο πξνζηάηεο ηεο ειιεληθήο θπιήο :Ζ «ρξηζηηαληθή» ζπκβνιή ηεο ειεεκνζύλεο :Ζ αλάδεημε ηεο ρξηζηηαληθήο νξζόδνμεο πίζηεο κέζσ ηεο ηζηνξίαο :Ζ πεξίπησζε ησλ κνπζνπικαληθώλ ζρνιείσλ :Σν αλαγλσζηηθό βηβιίν ηεο Γ ηάμεο ησλ κνπζνπικαληθώλ ζρνιείσλ : Ζ παξνπζίαζε ηεο νηθνγέλεηαο κέζα από ηα αλαγλσζηηθά βηβιία : Ζ παηξηαξρηθή δνκή ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο :Ζ δπλακηθή ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ζηα κεηαμηθά αλαγλσζηηθά : ρέζεηο κεηαμύ ησλ παηδηώλ : Ζ ηδαληθή εηθόλα ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο : Ζ δεπηεξεύνπζα πξνβνιή ηνπ ζείνπ θαη ηεο ζείαο : Ζ εζηθή δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ κέζα από ηελ νηθνγέλεηα..89 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ζ έκθπιε δηάζηαζε ζηα κεηαμηθά αλαγλσζηηθά βηβιία 3.1:Οη ζέζεηο ηνπ Ησάλλε Μεηαμά γηα ηνλ πξννξηζκό ηεο Διιελίδαο γπλαίθαο : Ζ Διιελίδα γπλαίθα σο πξόηππν κεηέξαο :Ζ αξεηή ηεο λνηθνθπξνζύλεο : Ζ γπλαίθα ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ :Σν ηδαληθό ηζηνξηθό πξόηππν ηεο «κεηαμηθήο γπλαίθαο» :Ζ γπλαίθα ηεο πάξηεο :Ζ ζρέζε ηεο βπδαληηλήο γπλαίθαο κε ηελ ρξηζηηαληθή εζηθή :Ζ ζπκβνιή ηεο γπλαίθαο ηνπ 19 νπ & 20 νπ αηώλα.109 ΤΝΟΦΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ..112 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ.115 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ.119 5

6 ΔΗΑΓΧΓΖ Η. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ινγηθήο ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ δηδάρζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ ( ). Πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλα, αληηθείκελν ηεο κειέηεο ζα απνηειέζνπλ ηα αλαγλσζηηθά πνπ δηδάρζεθαλ θαηά ηα ζρνιηθά έηε θαη Απηφ δηφηη θαηά ηα πξψηα ηξία πξψηα ζρνιηθά έηε ηεο δηθηαηνξίαο ζπλέρηζαλ λα δηδάζθνληαη ηα αλαγλσζηηθά βηβιία πνπ είραλ εγθξηζεί ην 1934, ζηελ δηάξθεηα ηεο θπβέξλεζεο Παλαγή Σζαιδάξε. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο φκσο ηα ήδε ππάξρνληα αλαγλσζηηθά δέρζεθαλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο έηζη πνπ δηθαηνινγείηαη ε μερσξηζηή ηνπο αλάιπζε. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Θξεζθεπκάησλ θαη Δζληθήο Παηδείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ δηθηάηνξα Ησάλλε Μεηαμά, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1938, θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ απηφο επηθχιαζζε ζην ζρνιείν. Τπάξρνπλ ήδε αξθεηέο κειέηεο γηα ηε δηθηαηνξία ηεο 4 εο Απγνχζηνπ, ηε ινγηθή ηεο θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αζρνινχληαη ηελ εγεηηθή κνξθή ηνπ Η. Μεηαμά, 1 κε ηε ζχζηαζε ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο Νενιαίαο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, 2 αιιά θαη κε ηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ θαζεζηψηνο. 3 Ζ αλάιπζε φκσο ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ ηεο πεξηφδνπ , δελ απνηέιεζε αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο κειέηεο σο ζήκεξα. 1 Μαξίλα Πεηξάθε, Ο κχζνο ηνπ Μεηαμά. Γηθηαηνξία θαη πξνπαγάλδα ζηελ Διιάδα, Χθεαλίδα, Αζήλα Βι. ελδεηθηηθά: Βαγγέιεο Αγγειήο, Γηαηί ραίξεηαη ν θφζκνο θαη ρακνγειάεη, παηέξα Μαζήκαηα Δζληθήο Aγσγήο θαη λενιατίζηηθε πξνπαγάλδα ζηα ρξφληα ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2006, Διέλε Μαραίξα, Ζ Νενιαία ηεο 4 εο Απγνχζηνπ. Φσηνγξαθέο, Ηζηνξηθφ Αξρείν Διιεληθήο Νενιαίαο. Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο 13, Αζήλα 1987, πχξνο Ληλαξδάηνο, 4 ε Απγνχζηνπ, Θεκέιην, Αζήλα Εαθεηξνχια Η. Καγθαιίδνπ, Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή. Ζ πεξίπησζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ, Αδεξθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1999, Δπζπκία Παπιίδνπ, ρνιείν θαη ΔΟΝ: κέζα ηδενινγηθήο ρεηξαγψγεζεο ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο, κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Θεζζαινλίθε 2007, Γήκεηξα Ρεγνπνχινπ, Ζ εθπαηδεπηηθή θαη γισζζηθή πνιηηηθή ηεο κεηαμηθήο πεξηφδνπ ( ), Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε

7 Σν ελδηαθέξνλ καο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, εζηηάδεηαη θπξίσο ζην δηάζηεκα απφ ην 1939 εψο ην Γχν ρξφληα πξηλ, ην Ννέκβξην ηνπ 1937, ηδξχεηαη ν Οξγαληζκφο Δθδφζεσο ρνιηθψλ Βηβιίσλ, ν νπνίνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε έθδνζεο θαη δηαλνκήο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1938, ν Η. Μεηαμάο, φπσο επίζεο αλαθέξζεθε απνκαθξχλεη ηνλ κέρξη ηφηε ππνπξγφ παηδείαο Κσλζηαληίλν Γεσξγαθφπνπιν θαη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ θαζεζηψηνο. Δληφο ηνπ 1939, ηα σο ηφηε αλαγλσζηηθά βηβιία, ηα νπνία παξέκελαλ ηα ίδηα απφ ηελ επνρή ηεο θπβέξλεζεο Σζαιδάξε, πθίζηαληαη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο θπξίσο ζην πεξηερφκελν ηνπο θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ εηθνλνγξάθεζε. Σα αλαγλσζηηθά απηά παξακέλνπλ ζηα ζρνιεία ζίγνπξα σο ην ζρνιηθφ έηνο Απφ εθεί θαη χζηεξα, σο ην 1944, αλνίγεηαη ε πεξίνδνο ηεο θαηνρήο πνπ έρεη δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά θαη δε ζα καο απαζρνιήζεη εδψ. Δηδηθφηεξα, ην θεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ην αθφινπζν: Πνηφ είλαη ην αμηαθφ ζχζηεκα πνπ δηαηξέρεη ηα αλαγλσζηηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ηξνπνπνηεκέλα βηβιία ηεο πεξηφδνπ ; Απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γλσξίδνπκε φηη ην θαζεζηψο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ επέδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο κειινληηθήο λενιαίαο θαη φηη, ζην επίπεδν ηεο ηδενινγίαο, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ηξίπηπρν «Παηξίο-Θξεζθεία-Οηθνγέλεηα», ην νπνίν είρε ήδε αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη σο θπξίαξρε ηδενινγία. 4 Τπνζέηνπκε, πσο ε ίδηα ινγηθή ζα δηαπλέεη θαη ηα ζρνιηθά αλαγλσζηηθά. Έρεη ελδηαθέξνλ δειαδή λα δνχκε αξρηθά πσο αλαδεηθλχεηαη ν ηδηαίηεξνο ξφινο ηεο λενιαίαο. ηε ζπλέρεηα πσο παξνπζηάδεηαη ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θαη θπξίσο αλάκεζα ζηα δχν θχια. Πσο επίζεο πξνβάιινληαη ηα δεηήκαηα ηεο ζξεζθείαο θαη ζε πνηφ βαζκφ απηή επεξεάδεη (ή πξέπεη λα επεξεάδεη) ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ κηθξψλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Πσο 4 Έθε Γαδή, Παηξίο, Θξεζθεία, Οηθνγέλεηα, Πφιηο, Αζήλα

8 ηέινο αλαδεηθλχεηαη ε έλλνηα ηεο παηξίδαο θαη πσο απνηππψλεηαη ζηα αλαγλσζηηθά ν ζηφρνο λα ελζηαιαρζεί ην εζληθφ θξφλεκα ζηνπο λένπο. ΗΗ. Σν πιηθό ηεο έξεπλαο Σν βαζηθφ πιηθφ ηεο έξεπλαο απνηεινχλ ηα 6 αλαγλσζηηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο πεξηφδνπ Όκσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ βηβιίσλ απηψλ, εληνπίζηεθε θαη ην αλαγλσζηηθφ βηβιίν ηεο Γ δεκνηηθνχ ησλ κνπζνπικαληθψλ ζρνιείσλ. Σν βηβιίν απηφ θξίζεθε εμίζνπ απαξαίηεην γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζηελ ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο ζξεζθείαο, θάηη ην νπνίν ζρνιηάδεηαη εθηελψο ζην αληίζηνηρν ππνθεθάιαην. Υξεηάδεηαη λα ζεκεηψζνπκε εδψ πσο ε ζπγθέληξσζε θαη ε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ ηεο έξεπλαο ζπλάληεζε πνιιέο δπζθνιίεο. Σα αλαγλσζηηθά βηβιία ηεο Α θαη ηεο Δ δεκνηηθνχ εληνπίζηεθαλ ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.) θαη απνηεινχλ δσξεά ηνπ ηδξχκαηνο Σξηαληαθπιιίδε. Ζ ζπκβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο ππήξμε θαζνξηζηηθή θαη γη απηφ ζέισ λα επραξηζηήζσ πξνζσπηθά ηνλ θ. ηάζε γηα ηελ επηκέιεηα ηεο παξνρήο θαη ςεθηνπνίεζεο απηψλ ησλ βηβιίσλ. Σα αλαγλσζηηθά βηβιία ησλ Β, Γ, Γ ηάμεσλ εληνπίζηεθαλ ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο. Θέισ θαη εδψ, λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ αλαπιεξψηξηα πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Αλαγλσζηεξίσλ, θ α. Σζηγθνχλε Βαζηιηθή, γηα ηελ άδεηα θσηνηχπηζεο θαη θσηνγξάθηζεο ησλ παξαπάλσ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ. Σέινο, ηα αλαγλσζηηθά βηβιία ηεο Γ ηάμεο ησλ κνπζνπικαληθψλ ζρνιείσλ θαη ηεο Σ δεκνηηθνχ επξέζεζαλ ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο, (πξψελ Καπλεξγνζηάζην). Ζ ζπκβνιή ηνπ θ. Βαγγέιε Γξαθφπνπινπ ππήξμε θάηη παξαπάλσ απφ θαηαιπηηθή, αθνχ ππνζηήξημε ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα πνηθηινηξφπσο. Σνλ επραξηζηψ ηδηαηηέξσο γηα ην ακέξηζην ελδηαθέξνλ ηνπ. ηνλ αθφινπζν Πίλαθα θαηαγξάθνληαη ν ηίηινο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θάζε ηάμεο, νη ζπγγξαθείο ηνπ θαη ε βηβιηνζήθε ζηελ νπνία απφθεηηαη. 8

9 ΣΑΞΖ ΣΗΣΛΟ ΒΗΒΛΗΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ Α ΣΑ ΠΑΗΓΑΚΗΑ ΓΖΜ. ΓΟΤΚΑ Α.Π.Θ. ΑΛΦΑΒΖΣΑΡΗΟ ΓΖΜ. ΓΔΛΖΠΔΣΡΟΤ θ.α. Β ΚΡΗΝΟΛΟΤΛΟΤΓΑ ΑΡΗΝΟΖ ΣΑΜΠΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΘΔΧΝΖ ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ(ΜΤΡΣΗΧΣΗΑ) Γ ΔΛΛΖΝΟΠΟΤΛΑ ΠΑΤΛΟ ΝΗΡΒΑΝΑ Γ.Γ. ΕΖΖ θ.α. ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ Γ ΔΛΛΖΝΟΠΟΤΛΑ (κνπζνπικαληθψλ ζρνιείσλ) ΠΑΤΛΟ ΝΗΡΒΑΝΑ Γ.Γ. ΕΖΖ θ.α. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ Γ ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Γ. ΜΔΓΑ θ.α. ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ Δ Σ ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ Δ ΣΑΞΖ ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ Σ ΣΑΞΖ ΓΖΜ. ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΔΓΑ ΠΑΤΛΟ ΝΗΡΒΑΝΑ ΓΖΜ.Γ. ΕΖΖ θ.α. ΓΖΜ. ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚ. ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΤΛΟ ΝΗΡΒΑΝΑ ΓΖΜ.Γ. ΕΖΖ θ.α. Α.Π.Θ. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, ε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά πνπ είραλ ηα παηδαγσγηθά πεξηνδηθά ηεο επνρήο ζηελ πξνζπάζεηά καο λα θαηαλνήζνπκε ηα εθπαηδεπηηθά γεγνλφηα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ινγηθέο ηεο πεξηφδνπ. Απφ ηελ κειέηε ππνδνκήο ησλ Γεκαξά θαη Αζαλαζηάδε, 5 γλσξίδνπκε φηη ηα βαζηθφηεξα εθπαηδεπηηθά-παηδαγσγηθά πεξηνδηθά ηεο επνρήο απηήο ήηαλ ν Δξκήο, ε Νενιαία, ηα Δθπαηδεπηηθά Υξνληθά θαη ε Παηδαγσγηθή. Σν πεξηνδηθφ Δξκήο θπθινθφξεζε απφ ηνλ Μάτν ηνπ 1920 σο ηνλ Ννέκβξην ηνπ Δληνπίζηεθε ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ ζπνπδαζηεξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο, ηεο 5 Αιέμεο Γεκαξάο (επνπηεία) θαη Υάξεο Αζαλαζηάδεο (επηκ.), Διιεληθά Παηδαγσγηθά Πεξηνδηθά Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Αζήλα

10 ζψκα. 6 Σν πεξηνδηθφ Νενιαία, ίζσο ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν φισλ ιφγσ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ αιιά δελ απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, δηφηη ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ, απνηεινχλ θπξίσο άξζξα θαη θείκελα, ηα νπνία αθνξνχλ ην δηδαζθαιηθφ ηδενινγηθήο ηνπ ηαχηηζεο κε ην κεηαμηθφ θαζεζηψο θαη θπξίσο κε ηελ ΔΟΝ, ην νπνίν έρεη ήδε απνηειέζεη αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο, ε νπνία αμηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 7 Ζ Νενιαία εθδίδνληαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε κε επηκέιεηα ηεο Γηεχζπλζεο Σχπνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Δζληθήο Οξγαλψζεσο Νενιαίαο. Απεπζχλνληαλ ζε λένπο θαη λέεο θαη εκπεξηείρε αλέθδνηα, ζπαδνθεθαιηέο θαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ θίλεζε ζηνπο ζρεκαηηζκνχο ηεο ΔΟΝ. Σα εθπαηδεπηηθά ρξνληθά θπθινθφξεζαλ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1933 εψο θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ Όπσο εχζηνρα επηζεκαίλεηαη ζην Γεκαξάο & Αζαλαζηάδεο: «ηα εθπαηδεπηηθά ρξνληθά έιαβαλ εμ αξρήο ην ρξίζκα ηνπ θαηεμνρήλ εθθξαζηή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ». 8 Πξάγκαηη, ηα Δθπαηδεπηηθά Υξνληθά πεξηέρνπλ άξζξα ησλ παηδαγσγψλ θαη ζεσξεηηθψλ ηνπ θαζεζηψηνο, νκηιίεο-παξεκβάζεηο ηνπ Μεηαμά πξνο ην καζεηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο επίζεο θαη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Γηα ην ιφγν απηφ αμηνπνηήζεθε πνιιαπιά γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο. Σα Δθπαηδεπηηθά Υξνληθά απφθεηληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο. Σέινο, ε Παηδαγσγηθή αζρνιείηαη ιηγφηεξν κε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πεξηζζφηεξν κε ζέκαηα παηδαγσγηθήο, πξνβάιινληαο θπξίσο ηνπο παηδαγσγνχο πνπ έδξαζαλ ζηελ Δπξψπε θαηά ηνλ 18 0 θαη 19 0 αηψλα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη Decroly, Adler θαη ν J. J. Rousseau. Παξφηη ην πεξηνδηθφ ζπζπείξσλε ηνπο πξννδεπηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζπλέρηζε λα εθδίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηεηαξηναπγνπζηηαλήο δηθηαηνξίαο 9 θαη σο εθ ηνχηνπ 6 Αιέμεο Γεκαξάο, Υάξεο Αζαλαζηάδεο (επίκ.), φ.π., ζο Υξήζηνο νπξνπιήο, Ο εζληθφο ιφγνο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ 1936, αδεκνζίεπηε δηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Ρεζχκλνπ, Ρέζπκλν 2001, ζ.3. 8 Αιέμεο Γεκαξάο, Υάξεο Αζαλαζηάδεο (επίκ.), φ.π., ζ Γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην πεξηνδηθφ επηβίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο βι. Υάξεο Αζαλαζηάδεο, «Ζ ππφθσθνο αληίζηαζηο. Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο θαη ε 4 ε Απγνχζηνπ», Παηδεία θαη Κνηλσλία, ηρ. 7, Αζήλα 2005, ζο

11 απνδείρζεθε ρξήζηκν ζηε δηαιεχθαλζε νξηζκέλσλ ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκάησλ. Αμηνπνηήζεθε αθφκα, ε επίζεκε λνκνζεζία ηνπ ιεγφκελνπ Νένπ Κξάηνπο, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηα θχιια εθεκεξίδαο ηεο θπβέξλεζεο (ΦΔΚ). Οη αλαγθαζηηθνί λφκνη θαη ηα βαζηιηθά δηαηάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε αλέξρνληαη ζε δεθάδεο θαη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκάησλ δηφηη αθελφο ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη αθεηέξνπ θαζηζηνχλ νξαηνχο ηνπο ηδενινγηθνχο ζηφρνπο ηνπ θαζεζηψηνο. Σέινο, αμηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθά σο αξρεηαθφ πιηθφ, ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ηνπ Μεηαμά, ην νπνίν θπθινθφξεζε κεηά ην ζάλαην ηνπ θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ δηθηάηνξα. ΗΗΗ. Μεζνδνινγηθέο επηινγέο Δθφζνλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ελδηαθεξφκαζηε γηα ην εθπαηδεπηηθφ παξειζφλ αμηνπνηνχκε φιεο ηηο πξνηξνπέο ηεο ηζηνξηθήο κεζφδνπ. Σελ νπζηαζηηθή έληαμε ηνπ ζέκαηφο καο ζην γεληθφ ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο πεξηφδνπ θαη ηελ θξηηηθή ησλ πεγψλ. 10 Γηα ηελ εηδηθή φκσο αλάιπζε ησλ αλαγλσζηηθψλ πξνθξίζεθε σο πην θαηάιιειε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Γελ ρξεηάδεηαη εδψ λα επαλαιάβνπκε φζα γξάθνληαη γηα ηε κέζνδν απηή ζηα εξεπλεηηθά εγρεηξίδηα. 11 Θα ζεκεηψζνπκε κφλν πσο παξφηη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ζηελ Ηζηνξία εθφζνλ επηηξέπεη ηε ζπζηεκαηηθή αλαηνκία ησλ θεηκέλσλ. Όπσο ζεκεηψλεηαη ζπρλά ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζέηεη σο ζηφρν ηελ «αλαδηνξγάλσζε» ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ αλαδεηθλχνληαο ηα κελχκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζ απηά. Παξφηη ζπλήζσο πξνθξίλεηαη ε «πνζνηηθή κέηξεζε νξηζκέλσλ ιέμεσλ ή ζεκάησλ» δελ απνθιείεηαη θαη ε πνηνηηθή αλάιπζε, ε 10 Γηα ηελ θξηηηθή ησλ θεηκέλσλ βι. Marichal Robert, «Kξηηηθή ησλ θεηκέλσλ», ζην Charles Samaran (επηκ.), Iζηνξία θαη κέζνδνί ηεο, η. Γ : Oη καξηπξίεο θαη ε θξηηηθή ηνπο αμηνπνίεζε, κηθξ. Xξίζηνο Παπάδνγινπ, Aζήλα, MIET, 1980, ζει , Υαξάιακπνο Ννχηζνο, Ζ Ρφδα θαη ε Κιεηψ. Μέζνδνο θαη ηδενινγία ζηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο, Βηβιηφξακα, Αζήλα Βαζίιεο Φίιηαο, Δηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία θαη ηηο ηερληθέο ησλ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ,Gutenberg, Aζήλα 1977, Νφηα Κπξηαδή, Ζ θνηλσληνινγηθή έξεπλα. Κξηηηθή επηζθφπεζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1999, ζ. 284, Δπαγγειία Καληαξηδή, Σα ζηεξεφηππα ηνπ ξφινπ ησλ θχισλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, Αθνί Κπξηαθίδε α.ε, Θεζζαινλίθε

12 νπνία αλαδεηθλχεη θαηά πεξίπησζε κία ιέμε θιεηδί, κία ραξαθηεξηζηηθή πξφηαζε ή παξάγξαθν πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάδεημε κηαο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο ή ηελ ηεθκεξίσζε ελφο επηρεηξήκαηνο. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειε γηα ην ζέκα καο, δηφηη νη πξνζπάζεηέο καο θαηαηείλνπλ αθξηβψο ζην λα δηαθξίλνπκε ηηο πξνζζήθεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα βηβιία πξνθεηκέλνπ απηά λα γίλνπλ ζπκβαηά κε ηε ινγηθή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ. IV. Θεσξεηηθή αθεηεξία Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή δελ έρεη ζεσξεηηθφ, αιιά εκπεηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζην πιηθφ ηα αλαγλσζηηθά ηεο κεηαμηθήο πεξηφδνπ θαη ηελ αλάιπζή ηνπ. Χζηφζν, θάζε αλάιπζε πξνυπνζέηεη εθηφο απφ ηε γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ θαη θάπνηεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο, νη νπνίεο ππάξρνπλ αθφκα θαη φηαλ δελ δηαηππψλνληαη ξεηά. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά ε ζεσξεηηθή αθεηεξία ηεο αλάιπζήο καο, θαζψο ζεσξείηαη νξζφ πσο φηαλ ν εξεπλεηήο γλσξίδεη ηελ νπηηθή απφ ηελ νπνία πξνζεγγίδεη ην πιηθφ ηνπ θαη ζηνράδεηαη πάλσ ζε απηή, είλαη ζε ζέζε λα απμήζεη ην βάζνο ηεο αλάιπζήο ηνπ. Ο Γάιινο καξμηζηήο θηιφζνθνο, Λνπί Αιηνπζέξ ( ), ζηε κειέηε ηνπ «Ηδενινγία θαη Ηδενινγηθνί Μεραληζκνί ηνπ Κξάηνπο», ππνζηεξίδεη φηη ην θξάηνο πεξηιακβάλεη δχν εηδψλ ζεζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ηαμηθήο αληζφηεηαο. Οη ζεζκνί δηαθξίλνληαη ζε αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο πνπ αζθνχλ ζσκαηηθή θαη ζπκβνιηθή βία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ζ ζσκαηηθή θπζηθή βία εθηειείηαη απφ ηνπο θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο ηεο θπβέξλεζεο, ηε δηνίθεζε, ηνλ ζηξαηφ, ηελ αζηπλνκία, ηα δηθαζηήξηα, ηηο θπιαθέο, ελψ ε ζπκβνιηθή βία επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ, ζρνιηθνχ, νηθνγελεηαθνχ, λνκηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, νηθνλνκηθνχ ζεζκνχ θαη ησλ ΜΜΔ. Οη ζεζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν πεηζνχο ηελ ζπκβνιηθή βία, ραξαθηεξίδνληαη σο ηδενινγηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο, δηφηη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ επηβνιή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. Απηή είλαη άιισζηε θαη ε βαζηθή δηαθνξά ησλ ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ απφ ηνπο 12

13 θαηαπηεζηηθνχο: «ν θαηαπηεζηηθφο κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο ιεηηνπξγεί κε βία ελψ νη ΗΜΚ ιεηηνπξγνχλ κε ηδενινγία». 12 Ζ ζεψξεζε ηνπ Λ. Αιηνπζέξ, είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πεξίπησζή καο. Μπνξνχκε δειαδή λα δνχκε ην δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο πεξηφδνπ εθείλεο σο έλαλ ηδενινγηθφ κεραληζκφ ζηελ ππεξεζία ηνπ απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Η. Μεηαμά. Καη φρη κφλν ηεο πεξηφδνπ εθείλεο. Σν δεκνηηθφ ζρνιείν, ην νπνίν εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εμνπζία, απνηέιεζε ηνλ αξηηφηεξν δξφκν ελζηάιιαμεο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ πξαθηηθέο θαη βεβαίσο κέζα απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο αμίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Όκσο, ην κεηαμηθφ θαζεζηψο παξνπζηάδεη κία ηδηνκνξθία ζε ζρέζε κε ηε δεκνθξαηία θαη ηε κνλαξρία πνπ πξνεγήζεθαλ. Δηζήγαγε έλαλ επηπιένλ ζεζκφ ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ηελ Δζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο. Ζ ΔΟΝ ιεηηνχξγεζε κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εγράξαμε ηεο ηδενινγίαο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ. Γη απηφ, ζα πξέπεη λα δνχκε ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηεο θξαηηθήο απηήο θαη ππνρξεσηηθήο νξγάλσζεο λενιαίαο. Ζ Άλλα Φξαγθνπδάθε, ζηελ πνιχ γλσζηή κειέηε ηεο «Σα αλαγλσζηηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ηδενινγηθφο πεηζαλαγθαζκφο θαη παηδαγσγηθή βία», ζεσξεί παξφκνηα κε ηνλ Αιηνπζέξ ην ζρνιείν σο ηνλ θξαηηθφ θνξέα, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα «ηε γισζζηθή, ηελ εζηθή, ηελ ζξεζθεπηηθή, ηελ εζληθή αιιά θαη ηελ γεληθφηεξε ηδενινγηθή δηακφξθσζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ». 13 εκεηψλεη φηη ε ζεκαζία ησλ αλαγλσζηηθψλ είλαη ηεξάζηηα, αθνχ ν καζεηήο θαη ε καζήηξηα απαζρνινχληαη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο εβδνκαδηαίσο ζχκθσλα κε ην γισζζηθφ κάζεκα. Σα αλαγλσζηηθά βηβιία ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά φρη κφλν γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο κα θαη γηα ηε κεηάδνζε ησλ ελφο ζπλφινπ γλψζεσλ. Ζ βαζηθφηεξε φκσο ζπκβνιή ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ είλαη ε κεηάδνζε ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. Σα αλαγλσζηηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ εκπεξηέρνπλ θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Θεφ, ηελ παηξίδα, ηελ νηθνγέλεηα, ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο, ηελ δηάθξηζε ησλ δχν θχισλ, ηε δηάθξηζε πλεπκαηηθνχ θαη ρεηξσλαθηηθνχ ηνκέα εξγαζίαο. ηνηρεία δειαδή, πνπ 12 Λνπί Αιηνπζέξ, Θέζεηο ( ), Θεκέιην, Αζήλα 1999, ζ Άλλα Φξαγθνπδάθε, Σα αλαγλσζηηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ηδενινγηθφο πεηζαλαγθαζκφο θαη παηδαγσγηθή βία, Θεκέιην, Αζήλα 1979, ζ

14 δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ παξνρή θαη κεηάδνζε γλψζεσλ πξφο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Όπσο πνιχ εχζηνρα παξαηεξεί ε Φξαγθνπδάθε, εκπεξηέρνπλ «κηαλ νιφθιεξε θνζκναληίιεςε, κηα ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή, κηα ζπγθεθξηκέλε εζηθή, κηα ζπγθεθξηκέλε αηζζεηηθή, κίαλ αληίιεςε γηα ην θπζηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ηέινο κίαλ αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξία θη έλα νξηζκέλν εζληθηζκφ». 14 Αλ θαη ε εξγαζία ηεο Α. Φξαγθνπδάθε επηθεληξψλεηαη ζηα αλαγλσζηηθά βηβιία ηνπ 1954, ε νπηηθή ηεο, ε νπνία εθθηλεί απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Αιηνπζέξ, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη γηα ηα αλαγλσζηηθά ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο. Μπνξνχκε δειαδή λα πξνζεγγίζνπκε ηα αλαγλσζηηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ σο επίζεκα θείκελα ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ. Αιιά πνηνο είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ θαζεζηψηνο; ην δήηεκα απηφ ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα. V. Ο Γ Διιεληθόο Πνιηηηζκόο Θα επηρεηξεζεί εδψ κία ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ. Σν κεηαμηθφ θαζεζηψο θαίλεηαη πσο πηνζέηεζε πνιιά ζηνηρεία απφ ηνλ γεξκαληθφ λαδηζκφ θαη ηνλ ηηαιηθφ θαζηζκφ. Απηφ γίλεηαη νξαηφ ζηα ζπκβνιηθά ζηνηρεία πνπ επηβιήζεθαλ ζηηο ηειεηέο ηεο ΔΟΝ, φπσο ε ζηξαηησηηθή ελδπκαζία, ν θαζηζηηθφο ραηξεηηζκφο πξνο ηνλ δηθηάηνξα κε ηελ αλάηαζε ηεο δεμηάο ρεηξφο, θαη γεληθφηεξα κία «θαζηζηηθή αηζζεηηθή πξνπαγάλδαο». 15 Δπίζεο ε δηαθπβέξλεζε ήηαλ αλακθίβνια απηαξρηθή. Όκσο δελ θαίλεηαη λα ππήξμε πνηέ ζηελ Διιάδα «θάπνηα απφ εθείλεο ηηο καδηθέο εθδειψζεηο ηδενινγηθήο δέζκεπζεο κέζσ καδηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο κέζεμεο, καδηθήο χπλσζεο ή πζηεξίαο» 16, εθδειψζεηο ηφζν γλσζηέο ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία ηνπ Υίηιεξ θαη ηε θαζηζηηθή Ηηαιία ηνπ Μνπζνιίλη. Πάλησο παξφηη ην κεηαμηθφ θφκκα δελ ππήξμε θνξέαο έθθξαζεο κηαο ηζρπξήο θαζηζηηθήο ηδενινγίαο 17, φηαλ κε ηε βνήζεηα ηεο κνλαξρίαο έγηλε θαζεζηψο, έγηλαλ ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο λα δηακνξθσζεί κία ζπλεθηηθή θνζκναληίιεςε. 14 Άλλα Φξαγθνπδάθε, φ.π., ζ Β. Αγγειήο, φ.π., ζ Κσλζηαληίλνο αξάληεο, «Ζ ηδενινγία θαη ν πνιηηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαζεζηψηνο Μεηαμά», (κηθξ.) Αγγειηθή Πνιπρξνλνπνχινπ, ζην: Ο Μεηαμάο θαη ε Δπνρή ηνπ, Θάλνο Βεξέκεο (επίκ.), Δπξαζία, Αζήλα 2009, ζ φ.π., ζ

15 Οξίζηεθε θαηαξράο ν ζηφρνο: Ο λένο πνιηηηζκφο πνπ επξφθεηην λα δηακνξθσζεί ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο νλνκάζηεθε Γ Διιεληθφο Πνιηηηζκφο, ν νπνίνο ζπλδχαδε ηελ αξραία ειιεληθή παξάδνζε κε ηε βπδαληηλή ηζηνξία, επηιέγνληαο θαη ζπλζέηνληαο ηα πην «θαιά» ζηνηρεία ησλ δχν ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ. Απφ ηελ αξραία ειιεληθή επνρή, πξνβιήζεθε ηδηαίηεξα ην πξφηππν ηεο «ζηξαηνθξαηηθήο πάξηεο θαη ηεο θαηαθηεηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Φηιίππνπ Β». 18 Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην πνιίηεπκα ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο απνπζίαδε ιφγσ ηνπ απηαξρηθνχ πξνθίι ηνπ θαζεζηψηνο θαη ζπλεπψο δελ ζπκβάδηδε κε ηνπο ηδενινγηθνχο ζθνπνχο ηεο δηθηαηνξίαο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ. Απφ ηελ βπδαληηλή επνρή, πξνθξίλεηαη ην έληνλν ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν θαη ε επίδξαζε ηεο ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο. Σν Βπδάληην μερσξίδεη γηα ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ, ην νπνίν ζεσξείηαη σο απαξάβαηνο φξνο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πγηνχο πνιηηηζκνχ. 19 πλεπψο, ν βπδαληηλφο πνιηηηζκφο δηέπεηαη απφ ηελ ρξηζηηαληθή εζηθή θαη έηζη ραξαθηεξίδεηαη σο εζηθφο πνιηηηζκφο. Ζ ζχλζεζε ζα απνηειέζεη ηνλ Γ Διιεληθφ Πνιηηηζκφ, ν νπνίνο ζα ζπκβάιεη ζηελ εζληθή αλαγέλλεζε ηεο Διιάδαο. Δθηηκήζεθε πάλησο φηη ν Γ Διιεληθφο Πνιηηηζκφο παξέκεηλε «έλα αθαηέξγαζην, αλνινθιήξσην ζρέδην, πνπ νπζηαζηηθά δελ ραξαθηήξηζε ηελ ηεηξάρξνλε πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο νχηε έπαημε θπξίαξρν ξφιν ζε απηήλ». 20 Παξέκεηλε αλεθάξκνζηνο δηφηη απνπζίαδε ην ιατθφ έξεηζκα θαη ε αληίζηνηρε ηδενινγηθή ηαχηηζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ κε ην θαζεζηψο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ. Γηφηη δελ πξνυπήξρε έλα θαζηζηηθφ θφκκα, πξάγκα πνπ απνδερφηαλ θαη ν ίδηνο ν Μεηαμάο: «Ζ Διιάο έγηλε απφ ηεο 4 εο Απγνχζηνπ Κξάηνο αληηθνκκνπληζηηθφ, Κξάηνο αληηθνηλνβνπιεπηηθφ, Κξάηνο νινθιεξσηηθφ, Κξάηνο κε βάζη αγξνηηθή θαη εξγαηηθή, θαη θαηά ζπλέπεηα αληηπινπηνθξαηηθφ. Γελ είρε βέβαηα θφκκα ηδηαίηεξν λα θπβεξλά. Αιιά θφκκα ήηαλε ν Λαφο, εθηφο απφ ηνπο αδηφξζσηνπο θνκκνπληζηάο θαη ηνπο αληηδξαζηηθνχο παιαηνθνκκαηηθνχο». 21 Απηφ δειαδή πνπ είλαη ζίγνπξν είλαη πσο ν Μεηαμάο επεδίσθε ηε δηακφξθσζε κίαο θνηλσλίαο θαη ελφο θξάηνπο κε βάζε ηα θαζηζηηθά πξφηππα, παξά ηελ απνπζία ησλ θνηλσληθψλ πξνυπνζέζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ αμηνπνίεζε ηφζν ηελ Δζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο φζν θαη ην ζρνιείν. 18 Υξήζηνο νπξνπιήο, φ.π., ζ φ.π., ζ Κσλζηαληίλνο αξάληεο, φ.π., ζ Ησάλλε Μεηαμά, Σν πξνζσπηθφ ηνπ εκεξνιφγην, (επίκ.) Φαίδσλ Βξαλάο, Γθνβφζηεο, Αζήλα 1960, ηφκ. Γ, ζ

16 VI. Ο Η. Μεηαμάο θαη ε δεκνηηθή γιώζζα Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζηάζε ηνπ Η.Μεηαμά απέλαληη ζην γισζζηθφ δήηεκα, ην νπνίν είρε δεκηνπξγήζεη βίαηεο ζπξξάμεηο κεηαμχ ησλ δχν γισζζηθψλ αληηπάισλ, ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ησλ θαζαξεπνπζηάλσλ. ην φιν δήηεκα, είρε εκπιαθεί θαη ε πνιηηηθή, θαζψο ε θαζαξεχνπζα πξνβάιινληαλ σο ε πην θαηάιιειε εθδνρή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ κία κεξίδα ζπληεξεηηθψλ ππνζηεξηθηψλ ελψ ε δεκνηηθή γιψζζα ήηαλ απνδεθηή απφ ηνπο πξννδεπηηθνχο ηεο επνρήο. 22 Οη αληηιήςεηο ηνπ Η. Μεηαμά γηα ην γισζζηθφ δήηεκα έγηλαλ γλσζηέο απφ ην πξψην θηφιαο δηάζηεκα ηεο επηβνιήο ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί απφ κία ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζηελ «Βξαδπλή», ζηηο 15 επηεκβξίνπ Ο Μεηαμάο θέξεηαη λα είλαη ππέξ ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο αλ θαη δελ είλαη αθφκα απφιπηα πεπεηζκέλνο γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο έλαληη ηεο θαζαξεχνπζαο γιψζζαο. «Σα πεξί δεκνηηθήο γιψζζεο πνπ κνπ αλαθέξαηε, ηίζεληαη ζθνπίκσο είο ηελ θπθινθνξίαλ απφ ηνπο θνκκνπληζηάο, νη νπνίνη ζέινπλ λα παξαζηήζνπλ ηελ Κπβέξλεζηλ σο αληίζεηνλ πξνο ηελ πξφνδνλ. Αιιά ςεχδνληαη. Οπδέπνηε εζθέθζελ λα ζέζσ πεξηνξηζκνχο είο ηελ γιψζζαλ. Οχηε είλαη δπλαηφλ, εζληθή εκείο Κπβέξλεζηο, λα είκεζα ερζξνί ηεο γιψζζεο εθείλεο, είο ηελ νπνίαλ ν κέγαο πνηεηήο νισκφο έγξαςε ηνλ Δζληθφλ καο χκλνλ. Ζ Γεκνηηθή ζα εμαθνινπζήζε λα δηδάζθεηαη είο ην δεκνηηθφλ ζρνιείνλ θαη παξαιιήισο είο ηάο δχν ηειεπηαίαο ηάμεηο ζα δηδάζθεηαη ε θαζαξεχνπζα, δηφηη απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνίαλ ν λένο Έιιελ ζα ζπλαληήζε είο ηελ δσήλ ηνπ, είο ην δηθαζηήξηνλ, είο ηα επίζεκα έγγξαθα, είο ηελ επηζηήκελ θαη είο απηφλ ηνλ Σχπνλ αθφκε, παξ φιαο ηαο πξνζπάζεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ λα δεκνηηθίδε θαη θξφλσ, φηη κφλε ε ζπκβνιή ησλ ινγνηερλψλ ζα ζπληειέζε είο ηελ επξχηεξνλ δηάδνζηλ ηεο δεκνηηθήο. Φξνλψ φκσο φηη αί δχν γιψζζαη λα ζπλαληεζνχλ θάπνηε, κε επηξξνήλ ηεο δεκνηηθήο. Σν αηχρεκα είλαη φηη ε άξρνπζα ηάμηο κέρξη ζήκεξνλ εζέιεζε λα ζπγρέε ηνλ δεκνηηθηζκφλ πνπ είλαη θίλεκα θαζαξψο εζληθφλ κε ηνλ θνκκνπληζκφλ. Απηή ε ζχγρπζηο δελ επηηξέπεηαη πιένλ δηφηη δελ σθειεί παξά κφλνλ ηνπο θνκκνπληζηάο» Κσλζηαληίλνο αξάληεο, φ.π., ζ Δθήκ. Βξαδπλή, 15 επηεκβξίνπ

17 Ο Μεηαμάο θαηαιήγεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο ζπλδέεηαη ιαλζαζκέλα κε ηνλ θνκκνπληζκφ. Ο δεκνηηθηζκφο ηνπ Μεηαμά είλαη έλα απνθιεηζηηθά εζληθφ θίλεκα. Έηζη, απνκαθξχλνληαο κε ηε βία ηνλ «θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν», φπσο ηνλ απνθαινχζε, έδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηελ αζηηθή ηάμε. Όπσο εχζηνρα παξαηεξεί ε Γ. Ρεγνπνχινπ, «ε πηνζέηεζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη σο ιατθηζκφο φρη επεηδή ηθαλνπνηνχζε ηα αηηήκαηα ηνπ ιανχ, νχηε επεηδή ν Μεηαμάο αλαγλψξηδε ηελ ηαμηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο αιιά ζηα πιαίζηα ηεο εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο ηνπ Νένπ Κξάηνπο» 24. Ζ δεκνηηθή γιψζζα εμππεξεηεί ηνπο ηδενινγηθνχο ζθνπνχο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ αθνχ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ θαζεζηψηνο. Όηαλ φκσο, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1938 αλαιακβάλεη ν ίδηνο ν Μεηαμάο ην ππνπξγείν παηδείαο, χζηεξα απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Κ.Γεσξγαθφπνπινπ, εθδηψρλνληαη επίζεο θαη ζπληεξεηηθά ζηειέρε φπσο ν Π. Εεξβφο θαη ν ζεσξεηηθφο Β. Σζίξηκπαο θ.α. θαη δηνξίδνληαη δηαλννχκελνη πνπ είραλ πνιιέο ζρέζεηο κε ην θίλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ φπσο ν Γ. Λάκςαο θαη ν Π. Πξεβειάθεο. 25 Ακέζσο ινηπφλ, ζπγθξνηείηαη επηηξνπή γηα ηελ ζχληαμε ηεο γξακκαηηθήο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο, ε νπνία πξννξίδνληαλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ησλ ηεζζάξσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Πξφεδξνο απηήο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν πξσηεξγάηεο ηνπ γισζζηθνχ αγψλα Μαλφιεο Σξηαληαθπιιίδεο, ν νπνίνο ήηαλ εθείλν ην δηάζηεκα θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο. 26 Ζ γξακκαηηθή ηεο δεκνηηθήο νινθιεξψλεηαη θαη ηππψλεηαη ην 1941 απφ ηνλ ΟΔΒ 27, έηνο θαηά ην νπνίν απνβηψλεη ν Η. Μεηαμάο. Σν απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί απνηειεί έλα κηθξφ ηκήκα απφ ηνλ πξφινγν πνπ είρε εηνηκάζεη ν Η. Μεηαμάο γηα ην βηβιίν ηεο γξακκαηηθήο. 24 Γήκεηξα Ρεγνπνχινπ, Ο δεκνηηθηζκφο ηνπ Μεηαμά. Έλα ηζηνξηθφ παξάδνμν, school. web. auth.gr, the sciences of education online, ( ην εηθνληθφ ζρνιείν), ηφκ. Γ, ηρ Εαθεηξνχια Η. Καγθαιίδνπ, φ.π., ζο Ησάλλε Μεηαμά, Σν πξνζσπηθφ ηνπ εκεξνιφγην, φ.π., ηφκ. Γ, ζ φ.π., ηφκ. Γ, ζ

18 «Σελ παγηνπνίεζη θαη δηαζθάιηζη ηεο ρνιηθήο Γεκνηηθήο είλαη πξνσξηζκέλε λα βνεζήζε ζεκαληηθά ε ρνιηθή Γξακκαηηθή, πνπ ζα δε ην θψο σο ην ηέινο ηνπ έηνπο. Με απηή ζα βεβαησζνχλ ηειεησηηθά φζνη ηπρφλ ακθηβάιινπλ αθφκε, φηη ε γιψζζα πνπ κηινχκε θάζε κέξα ζηε δσή, έρεη ηνπο άγξαθνπο θαλφλεο ηεο, άμηνπο θάζε ηηκήο θαη ζεβαζκνχ. Με ηε Γξακκαηηθή απηή απνθηά ην Λατθφ ρνιείν, ζηε ζέζε ηεο γισζζηθήο αλαξρίαο, ηελ γιψζζα ηνπ θαη ην ςσκί ηνπ. Ζ κεηξηθή γιψζζα, ξπζκηζκέλε γξακκαηηθά, ζα βνεζήζε ην ζρνιείν πνπ παίξλεη ηα ειιελφπαηδα απφ ηε δσή, λα ηα εηνηκάζε θαιχηεξα γηα ηε δσή». 28 Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ν Μεηαμάο πηνζέηεζε ηελ δεκνηηθή γιψζζα γηα ηα αλαγλσζηηθά ησλ 4 πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, ελψ πξνέθξηλε ηελ παξάιιειε δηδαζθαιία δεκνηηθήο θαη απιήο θαζαξεχνπζαο γηα ηηο 2 ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ εμάρξνλνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. VII. Ζ δνκή ηεο κειέηεο Ζ παξνχζα κειέηε απνηειείηαη απφ ηελ Δηζαγσγή, ηξία θεθάιαηα θαη ηα πκπεξάζκαηα. Ζ Δηζαγσγή πεξηιακβάλεη φζα ζπλεζίδνληαη ζηηο δηπισκαηηθέο: ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο, ην πιηθφ ηεο έξεπλαο, ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο θαη ηε ζεσξεηηθή αθεηεξία. Δπηπιένλ ζεσξήζεθε ρξήζηκν λα εληαρζνχλ ζηελ Δηζαγσγή θαη δχν ππνθεθάιαηα: Σν πξψην αλαθέξεηαη ζηνλ πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ ραξαθηήξα ηνπ κεηαμηθνχ θξάηνπο θαη ην δεχηεξν ζηηο απφςεηο ηνπ Η. Μεηαμά γηα ηελ παγηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο θαη ηελ δηαζθάιηζή ηεο σο ζρνιηθήο γιψζζαο. Σνχηα ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζεζηψηνο είλαη πξνυπνζέζεηο γηα λα θαηαλνήζνπκε πιεξέζηεξα ηελ εηδηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί. Σα 3 θεθάιαηα, πνπ αθνινπζνχλ, απαξηίδνπλ ηνλ βαζηθφ θνξκφ ηεο δηπισκαηηθήο. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αλαδεηθλχεηαη ν ηδηαίηεξνο ξφινο ηεο λενιαίαο κέζα ζηα αλαγλσζηηθά βηβιία. Σν δεχηεξν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απνηππψλεηαη θαη θαιιηεξγείηαη ην ηξίπηπρν «Παηξίο-Θξεζθεία-Οηθνγέλεηα», ελψ ην ηξίην, ζρνιηάδεη θαη αλαιχεη ηηο 28 Ησάλλε Μεηαμά, φ.π., ηφκ. Γ, ζ

19 ινγηθέο ησλ αλαγλσζηηθψλ γηα ηελ έκθπιε δηάζηαζε, ζην ξφιν ησλ δχν θχισλ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο δσήο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχλνςε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο. 19

20 Κεθάιαην 1: Ζ «λενιαία» ηνπ Ησάλλε Μεηαμά 1.1 Ζ Δζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο Ζ Δζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο ηδξχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1936, ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ θήξπμε ηεο δηθηαηνξίαο απφ ηνλ Ησάλλε Μεηαμά. 29 χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ, «ηα παηδηά ησλ Διιήλσλ γνλέσλ αλήθνπλ ζηελ Διιάδα». 30 Σν θξάηνο είλαη ζπλεπψο ν ππέξηαηνο ζεζκφο, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη απνθιεηζηηθά ηε δηαπαηδαγψγεζε ηεο λέαο γεληάο, ζχκθσλα κε ηα ηδεψδε ηνπ θαζεζηψηνο. Σα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ην ζρνιείν, πνπ φπσο πξνεγήζεθε, ιεηηνπξγεί σο ηδενινγηθφο κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο αιιά θαη κηα εηδηθή νξγάλσζε, ε Δζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο, γλσζηή θαη σο ΔΟΝ. Ζ νξγάλσζε απηή πξννξηδφηαλ λα ζπγθεληξψζεη ζηνπο θφιπνπο ηεο νιφθιεξε ηε λενιαία, αλεμαξηήησο ειηθίαο ή θχινπ. Αλ θαη ην θαζεζηψο ππνζηήξηδε πσο ε εγγξαθή δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ θαη κάιηζηα ζε θαζνιηθφ βαζκφ. 31 Σα κέιε ηεο νξγάλσζεο δηαθξίλνληαλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο ζε αληίζηνηρεο βαζκίδεο. Μάιηζηα, ν Ησάλλεο Μεηαμάο χζηεξα θαη απφ ηελ αλάιεςε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο 32 θαη απφ ηελ εθδίσμε ηνπ πξνθαηφρνπ θαη ππνπξγνχ ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, Κ. Γεσξγαθφπνπιν 33, απνθαζίδεη ηε δηάιπζε φισλ ησλ άιισλ νξγαλψζεσλ, φπσο ήηαλ ην ψκα Διιήλσλ Πξνζθφπσλ θαη ηελ ελζσκάησζε φισλ ζηελ ΔΟΝ. 34 Πνιχ ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε εηδηθφηεξε κειέηε ηνπ Β. Αγγειή, απφ ηελ νπνία γλσξίδνπκε φηη ε ΔΟΝ είρε έληνλα ζηξαηησηηθή δνκή θαη αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, θάλεθε λα πεηπραίλεη ην ζηφρν ηεο, ηε κεηάδνζε δειαδή ζηνπο λένπο κηαο νινθιεξσηηθήο, έληνλα εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο Α.Ν. 334/1936, ΦΔΚ 499 Α, 10 Ννεκβξίνπ 1936, Πεξί ζπζηάζεσο θαη ηδξχζεσο ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο Νενιαίαο, άξζξν 2 ν, ζο Ησάλλεο Μεηαμάο, Λφγνη ηεο 1 εο Σξηεηίαο 4/8/1936-4/8/1939, Δζληθήο Δηαηξείαο, ηφκ. Β, ρ.ρ., ζ Βαγγέιεο Αγγειήο, φ.π., ζ Ησάλλεο Μεηαμάο, Σν πξνζσπηθφ ηνπ εκεξνιφγην, φ.π., ηφκ. Γ, ζ φ.π., ζ Βαγγέιεο Αγγειήο, φ.π., ζ φ.π., ζ

21 Δπηπξνζζέησο, ην θαζεζηψο γηα λα επηβάιεη ηηο ζέζεηο ηνπ, ρξεζηκνπνίεζε πνιιά κέζα πξνπαγάλδαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Ο Η. Μεηαμάο αλαιακβάλεη ηελ πξνεδξία απηήο ηεο νξγάλσζεο, έηζη ψζηε λα έρεη θαη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο. 36 Γεληθφο αξρεγφο ηεο ΔΟΝ, νξίδεηαη ν δηάδνρνο ηνπ ζξφλνπ, Παχινο. 37 Ο Μεηαμάο πιένλ, σο ν απφιπηνο ξπζκηζηήο ησλ πξαγκάησλ θαη ιεηηνπξγψληαο πάληνηε γηα ην «θαιφ» ηεο ΔΟΝ, ρξεζηκνπνίεζε ηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν, θαζψο επίζεο ην ξαδηφθσλν, φπνπ ε ΔΟΝ δεκηνπξγεί ηνλ δηθφ ηεο ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ, έηζη ψζηε λα γίλνπλ επξέσο γλσζηέο νη ζέζεηο ηεο. 38 εκαληηθή δε, ζεσξείηαη θαη ε ρξήζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο πξνπαγάλδαο απφ ην θαζεζηψο. Οη ηαηλίεο πνπ πξνβάιινληαλ είραλ σο ζέκα ηε «λενιαία» ηνπ Μεηαμά θαη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο ηδενινγίαο, ηα νπνία δηέπλεαλ ην θαζεζηψο ρνιείν θαη ΔΟΝ Μηα παξάιιειε θαη αιιεινζπκπιεξνύκελε ζρέζε Οπψο ήηαλ αλακελφκελν, ν δηθηάηνξαο πξνζπαζνχζε ζε θάζε ιφγν ηνπ λα θαηαζηήζεη ζαθέο, φηη ε ΔΟΝ θαη ην ζρνιείν είλαη δχν αιιειέλδεηνη ζθνπνί, φπνπ ν έλαο εμαξηάηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ άιινλ. Μάιηζηα, ζ έλαλ απφ ηνπο πνιινχο ιφγνπο ηνπ, ζεκείσλε φηη ε ΔΟΝ είλαη «έξγνλ κνπ, επί ηνπ νπνίνπ ζηεξίδσ ηαο κεγίζηαο ειπίδαο Eάλ παξνπζηαζζεί νπνηαδήπνηε αληίζηαζηο, είκαη απνθαζηζκέλνο λα ηελ ζξαχζσ Πξνζεπαζήζακελ ηειεπηαίσο λα ην πξνζαξκφζσκελ θαη κε ην ζρνιείνλ, νχησο ψζηε λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη λννχληαη σο ζηελψο ζπλεξγαδφκελνη θαη αιιεινζπκπιεξνχκελνη εζληθνί ζθνπνί» Εαθεηξνχια Η. Καγθαιίδνπ, φ.π., ζ Αζαλάζηνο Σ. Καξαθχιιεο, Νενειιεληθή εθπαίδεπζε. Γχν αηψλεο κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ, Κξηηηθή, Αζήλα 2002, ζ Μαξίλα Πεηξάθε, φ.π., ζ φ.π., ζ Εαθεηξνχια Η. Καγθαιίδνπ, φ.π., ζ

22 Έηζη, κε απηέο ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ δηθηάηνξα, εηζάγνληαη ζην ζρνιείν ε λννηξνπία, ην πλεχκα αιιά θπξίσο ε θπξίαξρε ηδενινγία ηνπ θαζεζηψηνο. 41 Χο ππνπξγφο Παηδείαο, θαζηεξψλεη ηελ Σεηάξηε, σο εκέξα ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, κε ηα δεηήκαηα ηεο ΔΟΝ, φπνπ ε παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη θαζνιηθή γηα φινπο. 42 Μάιηζηα γηα ηνλ Μεηαμά, ην ζρνιείν, είλαη εθείλνο ν θξαηηθφο ζεζκφο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ, ελψ ε ΔΟΝ κεξηκλά γηα ηελ «αλάπηπμηλ ηνπ ραξαθηήξνο ηνπ, ηνπ ζάξξνπο ηνπ θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηφο ηνπ δηά ηεο αζθήζεσο θαη φρη δηά ηνπ πλεχκαηνο». 43 Οη καζεηέο κέζσ ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο ΔΟΝ, ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηα θαηνξζψκαηα εξψσλ, ζέκαηα απφ ηνπο ζεζκνχο ηεο ζξεζθείαο, ηεο παηξίδαο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο βαζηιείαο, ζεκαηηθέο δειαδή πνπ αλαπηχζζνληαη θαη κέζα απφ ηα αλαγλσζηηθά βηβιία. Δπηπιένλ εηζάγνληαη θαη ηα καζήκαηα ηεο Δζληθήο θαη Ζζηθήο Αγσγήο, φπνπ εθεί νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη λα εληζρχζνπλ ηα ζξεζθεπηηθά θαη ηα εζληθά ηνπο ηδεψδε, ην κάζεκα ηεο σκαηηθήο Αγσγήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν κε βάζε ηνλ Η. Μεηαμά θαηέρεη πξσηεχνπζα ζέζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 44 Γηα λα εληζρχζεη ηελ άπνςή ηνπ θαη λα ηνλψζεη ην θξφλεκα ησλ λεαξψλ παηδηψλ, δηαπίζησλε φηη «ην ηδεψδεο ηεο θπιήο καο ήην φρη κφλνλ λα παξάγε κεγάια πλεχκαηα, αιιά θαη σξαία ζψκαηα». 45 Οδεγείηαη βέβαηα ζε ηέηνηα ζπκπεξάζκαηα ιφγσ ηεο ηδενινγηθήο ηνπ ηαχηηζεο κε ην ζπαξηηαηηθφ ηξφπν δσήο, φπνπ ηνλίδεηαη μεθάζαξα ην πξφηππν ηνπ γελλαίνπ πνιεκηζηή θαη ηνπ ελάξεηνπ παηξηψηε. Έηζη δηαθαίλεηαη, ε ζπλχπαξμε ηεο θπιήο κε ην εζληθφ θξάηνο πνπ πξνζδνθνχζε Υαξάιακπνο Ννχηζνο, Πξνγξάκκαηα κέζεο εθπαίδεπζεο θα θνηλσληθφο έιεγρνο ( ), Θεκέιην, Αζήλα 1979, ζο Διέλε Μαραίξα, φ.π., ζ Εαθεηξνχια Η. Καγθαιίδνπ, φ.π., ζ Α. Ν. 247/1936, ΦΔΚ 460 Α, 17 Οθησβξίνπ 1936, ζ. 2451, άξζξν 18 ν. 45 Εαθεηξνχια Η. Καγθαιίδνπ, φ.π., ζ Υαξάιακπνο Ννχηζνο, φ.π., ζ

23 1.3 Ζ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ηεο λενιαίαο Όπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί θαη παξαπάλσ, ε εθπαίδεπζε ηεο ΔΟΝ ήηαλ θπξίσο ζηξαηησηηθνχ ηχπνπ. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, αθνχ είραλ δηαρσξηζζεί κεηαμχ ηνπο αλάινγα δειαδή κε ην θχιν ηνπο θαη κε ην βαζκφ πνπ έθεξαλ κέζα ζηελ νξγάλσζε (ζθαπαλείο, θαιαγγίηεο θ.η.ν), έπξεπε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ λα έρνπλ κηα εηδηθφηεηα γηα ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε θαη πξφνδν ηνπο κέζα ζηελ νξγάλσζε. Οη λένη θαη νη λέεο δηδάζθνληαλ θπξίσο καζήκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε ζέκαηα, φπσο ηεο ζθνπνβνιήο, ηεο αεξνάκπλαο, ηεο ζηξαηησηηθήο πξνεηνηκαζίαο, κάζαηλαλ απέμσ ηξαγνχδηα, ηνπο εζληθνχο χκλνπο ηεο νξγάλσζεο, ηζηνξηθά θαηνξζψκαηα θ.α. 47 Σα θνξίηζηα, επηπξνζζέησο δηδάζθνληαλ ζέκαηα, πνπ άπηνληαλ ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο θαη δηαιέμεσλ ζρεηηθψλ κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλσλία επξχηεξα. Σα θνξίηζηα, χζηεξα απφ απηή ηνπο ηελ εθπαίδεπζε, ζα είλαη ζε ζέζε λα «γίλνπλ άμηεο ηνπ κεγάινπ πξννξηζκνχ ησλ αξγφηεξα σο ζχδπγνη, σο κεηέξεο, σο λνηθνθπξέο». 48 Παξαηεξείηαη εχθνια εδψ, ε ηδενινγία πεξί ηεο αλαιινίσηεο πνξείαο ζπλέρηζεο ηνπ έζλνπο θαη ν πξννξηζκφο ελ γέλεη ηεο γπλαίθαο, ε ζπλερήο ελαζρφιεζε κε «ηα ηνπ νίθνπ» θαη ε δεκηνπξγία άμησλ αλδξψλ θαη πνιεκηζηψλ. Αληηιήςεηο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηηο ζεσξίεο ησλ θαζηζηηθψλ θαζεζηψησλ εθείλεο ηεο επνρήο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Όια απηά, πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άζθεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηα ηδεψδε πνπ δηέπλεαλ ην θαζεζηψο. Σα καζήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε πξψην ζηάδην ζηα ζρνιεία, αιιά αξγφηεξα δηεμάγνληαλ ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνπο ρψξνπο γηα ηελ θαιχηεξε δηέμαγσγή ηνπο, ρψξνη πνπ νλνκάζηεθαλ σο «ηέγε Φαιαγγηηνχ ή Φαιαγγηηίζζεο». 49 Αξρηθά, νξίζηεθε ε Σεηάξηε σο επίζεκε εκέξα δηδαζθαιίαο καζεκάησλ ηεο ΔΟΝ αιιά αξγφηεξα πξνζηέζεθε θαη ε Κπξηαθή. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, πσο ην θαζεζηψο παξάιιεια πξνζπάζεζε λα επεξεάζεη ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ πνπ εγγξάθνηαλ εζεινληηθά ζηελ αξρή, ππνρξεσηηθά ηειηθά ζηελ ΔΟΝ, κε κηα ζεηξά πξνλνκίσλ, φπσο ήηαλ ε δσξεάλ κεηαθίλεζή ηνπο κε ηα ηξέλα, ε δσξεάλ είζνδνο ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο, ε επηινγή ησλ κειψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα, ε παξνρή 47 Βαγγέιεο Αγγειήο, φ.π., ζ Εαθεηξνχια Η. Καγθαιίδνπ, φ.π., ζ Βαγγέιεο Αγγειήο, φ.π., ζ

24 ζηνιψλ ζηηο δεκφζηεο επηδείμεηο γνήηξνπ θαη εμνπζίαο, ζηηο παξειάζεηο, θαζψο επίζεο θαη ε αλέιημε ησλ κειψλ κέζα ζηελ νξγάλσζε. 50 Έλ θαηαθιείδη, ε Δζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο «άληεμε» ζρεδφλ 5 ρξφληα ( ), φζε ήηαλ θαη ε πεξίνδνο ηεο ηεηαξηναπγνπζηηαλήο δηθηαηνξίαο ηνπ Ησάλλε Μεηαμά. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηνλ Μάξηην ηνπ 1940, ε ΔΟΝ είρε εγγεγξακκέλα ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο, κέιε, φπνπ νη ήηαλ καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ θαζεζηψηνο Ζ λενιαία ζηα αλαγλσζηηθά βηβιία ηεο κεηαμηθήο πεξηόδνπ Οη αιιαγέο ζε λνκνζεηηθό θαη ζε εθπαηδεπηηθό πιαίζην Σν κεηαμηθφ θαζεζηψο αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθά ηελ ζπγγξαθή θαη ηελ έθδνζε ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, ηδξχνληαο ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο ρνιηθψλ Βηβιίσλ κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 952/ θνπφο ηνπ Ο.Δ..Β. είλαη «ε έθδνζηο θαη δηάζεζηο ησλ θαηά δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εγθξηλφκελσλ δηδαθηηθψλ θαη βνεζεηηθψλ βηβιίσλ, ε έθδνζηο βηβιίσλ γηα ηαο ζρνιηθάο βηβιηνζήθαο, ε έθδνζηο βηβιίσλ θαη δηάζεζηο ζπγγξακκάησλ ησλ Καζεγεηψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ε έθδνζηο θαη δηάζεζηο βηβιίσλ θα ζπληεηλφλησλ είο ηελ θαζφινπ εζηθήλ θαη πλεπκαηηθήλ αλάπηπμηλ ηνπ Λανχ». 53 χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ λφκνπ 5911, «επηθνιιάηαη δεθάιεπηνλ βηβιηφζεκνλ ππνρξεσηηθψο επί παληψλ ησλ αληηηχπσλ ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο, παξερφκελνλ δσξεάλ είο ηνπο νηθείνπο εθδφηαο ππφ ηνπ Σακείνπ Δλζήκσλ δπλάκεη εηδηθψλ εληνιψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Θξεζθεπκάησλ θαη Δζληθήο Παηδείαο» πχξνο Ληλαξδάηνο, φ.π., ζ φ.π., ζ Α. Ν. 952/1937, ΦΔΚ 469 Α, 19 Ννεκβξίνπ 1937, Πεξί ηδξχζεσο νξγαληζκνχ πξνο έθδνζηλ ζρνιηθψλ θιπ. βηβιίσλ, ζο φ.π., ζ Α. Ν. 1297/138, ΦΔΚ 251 Α, 6 Ηνπιίνπ 1938, Πεξί ζπκπιεξψζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο εθπαηδεπηηθψλ ηηλψλ Νφκσλ, άξζξν 41 ν, ζ

25 Έηζη, κε ην άξζξν 41 ηνπ Α.Ν. 1297/1938, «θαηά ην ζρνιηθφλ έηνο ινγίδνληαη σο εγθεθξηκέλα δηδαθηηθά βηβιία άλεπ άιιεο ηηλφο δηαηππψζεσο δηά κελ ηά ζρνιεία ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο φια ηα ηζρχζαληα σο ηνηαχηα θαηά ην ζρνιηθφλ έηνο έηη δε ηά εγθξηζέληα θαηά ην 1934 αλαγλσζηηθά ηεηάξηεο ηάμεσο Σα εηζαρζεζφκελα θαηά ην ζρνιηθφλ έηνο αλαγλσζηηθά θαη εγρεηξίδηα είο ηα ζρνιεία ηεο ηνηρεηψδνπο Δθπαηδεχζεσο θαζνξηζζήζνληαη ππφ ηνπ Κεληξηθνχ Δπνπη. πκβνπιίνπ ηεο ηνηρ. Δθπαηδεχζεσο εληφο ηνπ κελφο Ηνπιίνπ 1938». 55 Παξαηεξείηαη εδψ, μεθάζαξα ν δηηηφο ραξαθηήξαο ηνπ Ο.Δ..Β. Αθελφο είλαη ν κφλνο θξαηηθφο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο κεραληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί γηα πξψηε θνξά κνλνπσιηαθά ζην ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο 56 γηα ηε ζπγγξαθή θαη ηελ έθδνζε ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ, αθεηέξνπ εμππεξεηεί ηνπο ηδενινγηθνχο ζθνπνχο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ ηξνπνπνίεζε θάπνησλ δηαηάμεσλ ζην ζέκα ηεο ρξήζεο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο σο ζρνιηθήο γιψζζαο. Ο Η. Μεηαμάο, κε ηνλ Α.Ν. 40/1936 απμάλεη ηελ ρξήζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο απφ ηηο 3 πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζηηο ηέζζεξηο ηάμεηο θαη κε ηνλ Α.Ν. 1644/1939, πξνσζείηαη ε δεκνηηθή γιψζζα ζηελ Δ θαη Σ ηάμε αληίζηνηρα, ελψ παξάιιεια κε ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαζνξίδεηαη ε εμάρξνλε θνίηεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν σο ππνρξεσηηθή γηα φινπο. 57 πγθεθξηκέλα, «ζπλερίδεηαη ε δηδαζθαιία ηεο θνηλήο δεκνηηθήο, δηδάζθεηαη δέ θαη ε απιή θαζαξεχνπζα Διιεληθή γιψζζα κε ζθνπφλ φπσο νη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ηθάλνη λα θαηαλνψζηλ απηήλ γξαθνκέλελ θαη ιαινχκελελ». 58 Σν θαζεζηψο έζεζε σο πξσηαξρηθφ θαζήθνλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ Ο.Δ..Β., θαζφηη πίζηεπε φηη «αλ θξνληίζσκελ, ψζηε φια ηα βηβιία ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ε Νενιαία θαη ηα ινηπά έληππα λα πεξηέρνπλ χιελ κνξθσηηθήλ θη ηδία θξνλεκαηηζηηθήλ θαη εζνπιαζηηθήλ, επηηπγράλνκελ λέαλ λίθελ είο ηαο πξνζπάζεηαο καο αγσγήο ηεο Νενιαίαο καο» φ.π., ζ Α. Καςάιεο, Γεκ. Υαξαιάκπνπο, ρνιηθά εγρεηξίδηα. Θεζκηθή εμέιημε θαη ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή, Έθθξαζε, Αζήλα 1995, ζ Α. Ν. 40/1936, ΦΔΚ 378 Α, 31 Απγνχζηνπ 1936, Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ πεξί δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, άξζξα 1 ν & 3 ν, ζο , Γήκεηξα Ρεγνπνχινπ, φ.π., ζ Α. Ν. 1644/1939, ΦΔΚ 104 Α, 20 Μαξηίνπ 1939, Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ Α. Ν. 952/1937 «πεξί ηδξχζεσο Οξγαληζκνχ πξνο έθδνζηλ ζρνι. Κιπ. βηβιίσλ» θαη ηηλψλ ησλ πεξί δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, άξζξν 5 ν, ζ Εαθεηξνχια Η. Καγθαιίδνπ, φ.π., ζ

26 Έηζη, ην Νένλ Κξάηνο ζα θξνληίζεη γηα ηελ «θαηαιιειφηεηα» ησλ λέσλ αλαγλσζηηθψλ, ηξνπνπνηψληαο κεξηθψο ηα ήδε ππάξρνληα, πξνζζέηνληαο θείκελα πνπ θπξίσο εμπκλνχζαλ ηηο αξεηέο ηνπ ηεηαξηναπγνπζηηαλνχ θαζεζηψηνο, ηηο παξειάζεηο ηεο ΔΟΝ, ηνπο χκλνπο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ, ηνλ χκλν ηεο ΔΟΝ, εηθφλεο θαη ζθίηζα βαζκνθφξσλ ηεο ΔΟΝ θαη θπζηθά, ην έκβιεκα ηεο 4 εο Απγνχζηνπ Μηα πξώηε πνζνηηθή επηζθόπεζε ηεο λενιαίαο Αο δνχκε πξψηα πσο εκθαλίδεηαη απηή ε ζεκαηηθή ζηα αλαγλσζηηθά βηβιία. Αξρηθά κπνξεί εχθνια θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη ηα θείκελα πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζεκαηηθή ηεο λενιαίαο απμάλνληαη φζν πξνρσξάκε απφ ηάμε ζε ηάμε. Σαπηφρξνλα απφ πνηνηηθή άπνςε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη δηαξθψο εκβαζχλνπλ. Απηφ γίλεηαη είηε κε ηελ πξνζζήθε θεηκέλσλ, είηε κε ηελ θαηάιιειε εηθνλνγξάθεζε, αθφκα δε, πιαηζηψλνληαη κε ιφγνπο θαη απνζπάζκαηα νκηιηψλ θαη δηαιέμεσλ ηνπ Η. Μεηαμά ζηνπο λένπο θαη ζηηο λέεο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζηελ Α θαη Β Γεκνηηθνχ έρνπκε απφ έλα κφλν εηδηθφ θείκελν, ζηηο ηάμεηο Γ θαη Γ απφ ηξία θείκελα, ζηελ Δ ηάμε ηέζζεξα θαη ηέινο ζηελ Σ ηάμε έμη θείκελα εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα εκθαλίδνληαη θαη ζηελ Δ θαη ζηελ Σ Γεκνηηθνχ. Υξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηεί, φηη ηα θείκελα απηά ζην ζχλνιφ ηνπο, πξνζηέζεθαλ ζηηο εθδφζεηο ηνπ Γελ ππήξραλ ζηηο εθδφζεηο ηνπ Κνηλφ γλψξηζκα ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ, επίζεο, είλαη ν ραηξεηηζκφο ηνπ δηθηάηνξα ζηελ έλαξμε ησλ εγρεηξηδίσλ ησλ ηάμεσλ Γ, Γ, Δ, Σ φπνπ αλαγξάθεηαη «Δίζηε Διιελφπνπια θαη είλαη κεγάιν πξάγκα λά είλαη θαλείο Έιιελ». Ο θπβεξλήηεο θαη ηαπηφρξνλα ππνπξγφο Παηδείαο εθκεηαιιεχεηαη ηελ ζπγθπξία θαη δηαπνηίδεη ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ απηψλ, κε ηελ θπξίαξρε ηδενινγία ηεο 4 εο Απγνχζηνπ, ζέινληαο λα ηνλψζεη ην θξφλεκα ηεο λενιαίαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο θαζνδεγήζεη θαη λα ηνπο θαηαζηξαηεγήζεη ζηελ νξγάλσζε πνπ νξακαηίδνληαλ. Αλαιπηηθόο Πίλαθαο ΣΑΞΖ ΣΗΣΛΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΑ 26

27 Α ΚΑΠΑΝΔΑ ΓΖΜ.ΕΖΖ. ΑΘ. ΜΠΡΟΤΣΑ Β Ζ ΝΔΟΛΑΗΑ Γ. ΓΔΛΖΠΔΣΡΟΤ Γ 4 ε ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΟΗ ΚΑΣΑΚΖΝΧΔΗ ΤΜΝΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΝΔΟΛΑΗΑ Π. ΜΔΣΑΞΑ ΑΝ ΠΑΡΑΜΤΘΗ Γ ΜΠΡΟΣΑ ΣΟΝ ΑΡΥΖΓΟ ΤΜΝΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΝΔΟΛΑΗΑ Π. ΜΔΣΑΞΑ Δ Ο ΜΗΚΡΟ ΦΑΛΑΓΓΗΣΖ ΤΜΝΟ ΣΖ 4 εο ΑΤΓΟΤΣΟΤ Γ. ΓΔΛΖΠΔΣΡΟΤ Σ. ΜΧΡΑΨΣΗΝΖ Σ Ο ΓΔΚΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΝΔΟΛΑΗΑ ΤΜΝΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΝΔΟΛΑΗΑ ΟΗ ΦΑΛΑΓΓΗΣΔ ΚΑΗ ΟΗ ΚΑΠΑΝΔΗ ΣΟΤ ΥΧΡΗΟΤ ΜΟΤ-ΔΟΝ ΤΜΝΟ ΣΖ 4 εο ΑΤΓΟΤΣΟΤ Π. ΜΔΣΑΞΑ Η.ΜΔΣΑΞΑ Σ. ΜΧΡΑΨΣΗΝΖ 27

28 1.4.3 Ζ εζληθή απνζηνιή ηεο λενιαίαο Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην κεηαμηθφ θαζεζηψο θαη ηδηαίηεξα ν ίδηνο ν Μεηαμάο, έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζην κέιινλ θαη ζηελ ελ γέλεη πνξεία ηεο λενιαίαο. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν ην γεγνλφο πσο ζρεδφλ ζε φινπο ηνπ, ηνπο δεκφζηνπο ιφγνπο, εμήξε ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ θαη ηνπ ηδίνπ πξνζσπηθά, γηα ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζηξαηησηηθνχ κνληέινπ άλαπηπμεο ηεο λενιαίαο. Ζ λενιαία απφηειεζε ην νπζηαζηηθφηεξν ελδηαθέξνλ ηνπ δηθηάηνξα θαη πξνζσπηθφ ηνπ δεκηνχξγεκα, «έξγνλ επί ηνπ νπνίνπ ζηεξίδσ ηαο κεγίζηαο ειπίδαο», ζα δειψζεη ζε κία απφ ηηο δεκφζηεο εκθαλίζεηο ηνπ. Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ησλ αλαγλσζηηθψλ, δηαθαίλεηαη ε εζληθή απνζηνιή ηεο λενιαίαο. Οη λένη θαη νη λέεο είλαη επηθνξηίζκελνη κε ην θαζήθνλ ηεο πξνζηαζίαο, ηεο αθαηάπαπζηεο πξνζπάζεηαο δηαθχιαμεο ηεο εζληθήο αθεξαηφηεηαο ηεο παηξίδαο απφ ηνπο εμσγελείο θηλδχλνπο, αιιά θαη ηεο αλαιινίσηεο ζπλέρηζεο ηνπ έζλνπο θαη ηεο ηζηνξηθήο ηνπ εμέιημεο, απφ ηελ αξραηφηεηα εψο ζήκεξα. Έηζη, παξαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα, γηα λα αλαδεηρζεί ε ιεηηνπξγία θαη ε επηξξνή ηνπ ηεηαξηναπγνπζηηαλνχ θαζεζηψηνο κέζα απφ ηνλ ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. «Μά ν Μίκεο μέξεη θαιά, πψο γηά λά γίλε θαιφο ζθαπαλέαο, δε θηάλεη λα βαδίδεη κφλν πεξήθαλα κε η άιια παηδηά. Ξέξεη πψο ν ζθαπαλέαο θαη φηαλ αθφκε δε θνξεί ζηνιή, είλαη έλαο κηθξφο Έιιελαο ζηξαηηψηεο. Καί φπσο φινη νί ζηξαηηψηεο, πξέπεη λά είλαη πάληα δπλαηφο, ραξνχκελνο θαη γελλαίνο. Εήησ ε Νενιαία!» (Αλαγλσζηηθφ Α, ζ. 157, βι. εδψ θαη παξάξηεκα Β1, ζει. 124 ). Ο κηθξφο καζεηήο, κέινο ηεο ΔΟΝ, είλαη πξψηα απ φια «κηθξφο Έιιελαο ζηξαηηψηεο». Σν αλαγλσζηηθφ παξνπζηάδεη ηα εμάρξνλα παηδηά έηνηκα λα πνιεκήζνπλ γηα ηελ Διιάδα ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπο. Ο Μίκεο κάιηζηα, ην μέξεη θαη είλαη ραξνχκελνο γη απηφ. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ην παηξησηηθφ θαζήθνλ αθφκα θαη παηδηψλ ειηθίαο 6-7 ρξφλσλ, επηθνξηηζκέλα λα πξνλννχλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο παηξίδαο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ ηαχηηζε ηνπ κηθξνχ Έιιελα σο πξφηππν πνιεκηζηή, έηνηκνπ λ αγσληζζεί γηα ηα ηδεψδε ηεο ειεπζεξίαο. ε έλα άιιν ζεκείν, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ εηθφλα ηνπ Ησάλλε Μεηαμά. Σν θαζεζηψο ρξεζηκνπνηεί ηνλ θξαηηθφ ζεζκν, ην ζρνιείν, σο ηδενινγηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο κέζσ ηνπ δηεπζπληή. Ο δάζθαινο 28

29 ηνπο. 61 Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ δίδεηαη είλαη ε ηζηνξηθή ζπλέρεηα ησλ Διιήλσλ κε ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνπαγάλδαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εληνιψλ ηνπ θαζεζηψηνο. Ο παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ δαζθάινπ κεηαηξέπεηαη ζε εζληθφ. Οη δάζθαινη είλαη νη «απφζηνινη πξνο ηνλ ιαφλ ηεο ππαίζξνπ ηεο Δζλνζσηεξίνπ κεηαβνιήο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ». 60 «Ο Γηεπζπληήο κνίξαζε ζήκεξα ηά ζήκαηα ηεο Νενιαίαο ζηα παηδηά ηεο δεπηέξαο ηάμεο θαη είπε: -Πξέπεη λα γίλεηε θαινί θαη πεηζαξρηθνί! Πξέπεη λα θάλεηε πάληα θαη παληνχ ην ρξένο ζαο. Απφ ζήκεξα είζηε κηθξνί ζηξαηηψηεο! Πάξηε ηήλ απφθαζε θαη νξθηζηήηε κέζα ζηελ ςπρή ζαο, φηη ζ αγαπάηε ηελ Παηξίδα καο! -Εήησ ε Παηξίδα! Εήησ ε Νενιαία! Φψλαμαλ φια ηα παηδηά ηεο δεπηέξαο ηάμεο». (Αλαγλσζηηθφ Β, ζ. 119). Αμηνζεκείσην είλαη, φηη θαζψο πξνρσξάκε ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο, ηα θείκελα θαη νη εθθξαζηηθνί ηχπνη εκπινπηίδνληαη, είηε ιφγσ ηεο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε ηνπο ηδενινγηθνχο ζθνπνχο ηεο 4 εο Απγνχζηνπ, είηε ιφγσ ηεο απηαξέζθεηαο ηνπ δηθηάηνξα γηα πεξαηηέξσ απηνπξνβνιή ηνπ. «Ζ 4 ε Απγνχζηνπ άιιαμε ηελ φςε ηεο Διιάδνο Δζείο κάιηζηα ηά παηδηά πξέπεη λα γηνξηάδεηε κε κεγαιχηεξε ραξά, γηαηί ν Αξρεγφο καο εζάο αγαπάεη πεξηζζφηεξν θαη ζέιεη λα γίλεηε φηαλ κεγαιψζεηε πξαγκαηηθνί Έιιελεο ζαλ ηνπο πξνγφλνπο καο, γηα λα δνμάζεηε ηελ Παηξίδα καο..» (Αλαγλσζηηθφ Γ δεκνηηθνχ, ζ. 172). Βιέπνπκε πφζν κεγάιε ζεκαζία έδηλε ην θαζεζηψο ζ απηή ηελ εκέξα, ηελ εκέξα ηεο θαηάιπζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο επηβνιήο ηεο δηθηαηνξίαο (4/8/1936). Ο Μεηαμάο θαηαθεχγεη ζε ινγηθέο πξνπαγάλδαο, γηα λα πείζεη ηνλ ιαφ, φηη απηή ε κέξα είλαη κέξα ραξάο, επαγγειίαο θαη ζα πξέπεη φινη νη Έιιελεο λα βγνχλ ζηνπο δξφκνπο θαη λα ην γηνξηάζνπλ. Μάιηζηα, ην θαζεζηψο πξνρσξάεη έλα βήκα παξαπέξα, ιέγνληαο φηη ν θπβεξλήηεο αγαπάεη πεξηζζφηεξν ηα παηδηά. Απηφ βέβαηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην θαζεζηψο πξνζπαζνχζε νπζηαζηηθά λα θξχςεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη λα ππνβαζκίζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ, ππνδνπιψλνληάο ηνπο πξνγφλνπο ηνπο. Σνλίδεηαη ε θαηαγσγή ησλ Διιελφπνπισλ, γηαηί φπσο πίζηεπε ν ίδηνο, νη Έιιελεο, είραλ ην πην έλδνμν παξειζφλ, θάηη πνπ ζηεξίδεη κε ηδηαίηεξε 60 Τθππνπξγείνλ Σχπνπ θαη Σνπξηζκνχ, Σέζζεξα ρξφληα δηαθπβεξλήζεσο Η. Μεηαμά , Αζήλα 1940, ηφκ. Β, ζ πχξνο Ληλαξδάηνο, φ.π., ζ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 2008 2010 ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ εηθόλα ηνπ εζληθνύ «εαπηνύ» θαη ηνπ εζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ I. Γεληθή πξνζέγγηζε βαζηθέο έλλνηεο- επηζεκάλζεηο Γ. Ηξαθιένπο* Αλ θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε άκεζε δηαζχλδεζε θαη ζπλάξηεζε κε ηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα