ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ***** ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ρθρον 1 ο : δρύεται πιστηµονικ Σωµατε ο µ τ ν πωνυµία «ταιρεία λλήνων Φιλολόγων» κα δρα τ ν θήνα. ρθρον 2 ο : ρθρον 3 ο : Σκοπ ς τ ς ταιρείας ε ναι: 1) νίσχυση τ ν κλασικ ν σπουδ ν, ποία πιτυγχάνεται µ τ ν νάπτυξη κα διάδοση τ ν νθρωπιστικ ν σπουδ ν 2) παρακολούθηση κα µελέτη τ ν πνευµατικ ν ζητηµάτων τ ς χώρας, τ πο α χουν σχέση µ τ ν φιλολογία στ ν διαχρονική της διάσταση, τ ν λληνικ γλ σσα κα γραµµατεία κα γενικ ς τ ν νθρωπιστικ µόρφωση 3) νηµέρωση τ ν ρµοδίων παραγόντων τ ς Πολιτείας π κπαιδευτικ ν θεµάτων κα 4) ξύψωση το κλάδου τ ν Φιλολόγων κα βελτίωση τ ς θέσεως α τ ν µ τ ν πιστηµονικ κα παιδαγωγική των ναβάθµιση. πραγµατοποίηση το σκοπο τ ς ταιρείας πιδιώκεται: 1) µ τ ν κδοση τ ν δ ο περιοδικ ν της, το διεθνο ς µβελείας περιοδικο «ΠΛΑΤΩΝ» κα το µοτίτλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, τ πο ο περιέχει κυρίως θέµατα διδακτικ ς τ ν φιλολογικ ν µαθηµάτων στ ν κπαίδευση 2) µ τ ν ργάνωση συνεδρίων κα σεµιναρίων 3) µ τ ν ποβολ πρ ς τ ς ρµόδιες ρχ ς ποµνηµάτων, σχετικ ν µ το ς στόχους τ ς ταιρείας 4) µ τ ν διοργάνωση κα πραγµατοποίηση κδροµ ν σ ρχαιολογικο ς κα στορικο ς χώρους κα 5) µ κάθε λλο νόµιµο µέσον τ πο ο προάγει τ ν σκοπόν α τ ς.

2 ρθρον4 ο ρθρον 5 ο : ρθρον 6 ο : ρθρον 7 ο : ρθρον 8 ο : Συντακτικ πιτροπ ριζοµένη π τ.σ. πιµελε ται τ ν κδοση τ ν περιοδικ ν τ ς ταιρείας. Κάθε ποβαλλοµένη πρ ς δηµοσίευση ργασία τελε π τ ν γκριση τ ς Συντακτικ ς πιτροπ ς, ποβοηθουµένης, ν παιτ ται, π ε δικο ς περ τ ντικείµενον πιστήµονες. ταιρεία χει στρογγυλ σφραγίδα, ποία φέρει στ µέσον α τ ς: 1) νάγλυφη προτοµ το Πλάτωνος κα 2) χαραγµένη σ κύκλο τ ν πωνυµία τ ς ταιρείας κα τ τος δρύσεώς της (1948). ταιρεία, ς α στηρ ς πιστηµονικ σωµατε ο, δ ν µετέχει σ ο ανδήποτε κοµµατικ κδήλωση. ταιρεία ορτάζει τ ν 30 ν ανουαρίου κάστου τους. Πόροι τ ς ταιρείας ε ναι:1) ο ε σπράξεις π τ δικαίωµα γγραφ ς τ ν µελ ν της 2) τησία ε σφορ τ ν µελ ν της, τ ψος τ ς ποίας καθορίζεται µ πόφαση το ιοικητικο Συµβουλίου (.Σ.) α τ ς κα 3) ο πάσης φύσεως δωρεές, χορηγίες, πιδοτήσεις ηµοσίου κα λοιπ ν ργανισµ ν, ε σφορ ς κα κληροδοσίες πρ ς α τήν π το ς ξ ς ρους: α) ο δωρε ς θ ε ναι πώνυµες β) ο κληροδοσίες κα ο δωρε ς π τρόπον θ γίνονται δεκτ ς µετ π πόφαση τ ς Γενικ ς Συνελεύσεως (Γ.Σ.) τ ν µελ ν, ποία θ λαµβάνεται µ πόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1) τ ν χόντων δικαίωµα ψήφου µελ ν γι ρισµένο σκοπό, θ τελο ν π διαίτερη διαχείριση ο καταλειπόµενες στ ν ταιρεία περιουσίες θ γίνονται δεκτ ς πάντοτε π φελεί πογραφ ς κα γ) ξ παχθο ς α τίας πόκτηση περιουσίας θ γίνεται µετ π πόφαση τ ν µελ ν τ ς Γ.Σ., λαµβανοµένης ς ε ς τ ν περίπτωση β το παρόντος ρθρου.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ρθρον 9 ο : Μέλη τ ς ταιρείας γίνονται ο πτυχιο χοι τ ν λληνικ ν Τµηµάτων τ ν Φιλοσοφικ ν Σχολ ν κα τ ν συναφ ν α τοτελ ν Τµηµάτων τ ν Πανεπιστηµίων λης τ ς χώρας, καθ ς κα τ ν µοειδ ν Τµηµάτων Πανεπιστηµιακ ν Σχολ ν τ ς λλοδαπ ς, µ α τησή των πρ ς τ ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) τ ς ταιρείας, τ πο ο κα γκρίνει α τ ν ντ ς ε λόγου χρόνου. Σ περίπτωση πορρίψεως γι ο ονδήποτε λόγο τ ς σχετικ ς α τήσεως ποφασίζει π α τ ς πρώτη µετ τ ν πόρριψη Γ.Σ. το ρθρου 26 κα 27 µ πόλυτη πλειοψηφία (1/2 +1), µετ π προσφυγ το ποψηφίου µέλους. ρθρον 10 ο : Τ µέλη τ ς ταιρείας ε ναι τακτικά, πίτιµα κα ντεπιστέλλοντα. ρθρον 11 ο : Τακτικ µέλη γγράφονται σοι χουν τ προσόντα το ρθρου 9 το παρόντος Καταστατικο. Κατ τ ν γγραφή των καταβάλλουν φ παξ χρηµατικ ποσ ν ς δικαίωµα γγραφ ς κα τησίως να ποσ ν ς ποχρεωτικ συνδροµή, τ ψος τ ν ποίων καθορίζεται µ τ ν διαδικασία το ρθρου 8, δάφιο 2. Τακτικ µέλη τ πο α δ ν κπληρώνουν τ ς ο κονοµικές των ποχρεώσεις πρ ς τ ν ταιρεία π τρία (3) συνεχ τη, φ σον δ ν νταποκριθο ν σ σχετικ πόµνηση, ε ναι δυνατ ν ν διαγραφο ν π α τ ν µ πόφαση το.σ. ρθρον 12 ο : πίτιµα µέλη νακηρύσσονται µ πόφαση το.σ., ποία λαµβάνεται µ πόλυτη πλειοψηφία, πρόσωπα τ πο α : 1) συνετέλεσαν ξαιρετικ ς στ ν προαγωγ τ ν σκοπ ν τ ς ταιρείας κα 2) χουν διακριθ στ

4 γράµµατα, στ ς πιστ µες κα στ ς τέχνες ντ ς κτ ς τ ς χώρας. Τ πίτιµα µέλη δ ν ψηφίζουν κατ τ ς συνελεύσεις τ ν µελ ν τ ς ταιρείας ο τε µετέχουν στ ν διοίκηση α τ ς. ρθρον 13 ο : ρθρον 14 ο : ρθρον 15 ο : ντεπιστέλλοντα µέλη γγράφονται πρ σωπα χοντα τ δικαίωµα ν γγραφο ν ς τακτικ µέλη κα διαµένοντα στ ν λλοδαπή. ποχώρηση µέλους π τ ν ταιρεία ε ναι πολύτως λεύθερη. ν µέλος διαγραφ π το.σ. γι ντικαταστατικ ς νέργειες κα προβάλη ντιρρήσεις γι τ ν διαγραφή του, δ ναται ν προσφύγη στ ν πρώτη µετ τ ν κοινοποίηση τ ς διαγραφ ς του συγκληθησοµένη Γενικ Συνέλευση ( Τακτικ κτακτη ), ποία ποφασίζει τελεσιδίκως µ πόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1 ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ρθρον 16 ο : ρθρον 17 ο : ταιρεία διοικε ται π δωδεκαµελές (12) ιοικητικ Συµβούλιο (.Σ.), τ πο ον κλέγεται ν τρία (3) τη µ µυστικ ψηφοφορία π τ µέλη α τ ς τ χοντα δικαίωµα ψήφου ( βλέπε ρθρο 34 ) κα ε ρισκόµενα κατ τ ν µέρα τ ν ρχαιρεσι ν στ ν θήνα. ντ ς κτ µερ ν π τ ν ρχαιρεσι ν ο κλεγέντες κατ τ ς ρχαιρεσίες α τ ς γι τ.σ. τ ς ταιρείας συνέρχονται, µετ π γγραφη πρόσκληση το πλειοψηφήσαντος συµβούλου, κα συγκροτο νται ε ς σ µα κλέγοντες, µ µυστικ ψηφοφορία κα µ πόλυτη πλειοψηφία τ ν παρόντων, τ ν Πρόεδρο, τ ν Α κα Β ντιπρόεδρο - ναλόγως τ ν ψήψων πο λαβε καστος

5 κατ τ ν ψηφοφορίαν αυτήν -, τ ν Γενικ κα Ε δικ Γραµµατέα, τ ν Ταµία κα τ ν Κοσµήτορα. ρθρον 18 ο : Πρόεδρος κπροσωπε τ ν ταιρεία σ κάθε δικαστικ ξώδικη σχέση α τ ς, καθ ς κα νώπιον κάθε ικαστικ ς, Ποινικ ς, ιοικητικ ς, Φορολογικ ς, ηµοτικ ς κα λλης ρχ ς, πογράφει κάθε ξερχόµενο γγραφο, συγκαλε σ συνεδρίαση τ.σ. κα τ ν Γ.Σ. το Σωµατείου κα γενικ ς νεργεί,τι ρίζει Νόµος περ Σωµατείων γι α τ τ ξίωµα. Στο ς διεθνε ς ργανισµούς, τ ν ποίων ταιρεία ε ναι µέλος (FIEC, EUROCLASSICA, κ..), ταιρε α κπροσωπε ται π τ ν κάστοτε Πρόεδρον α τ ς. Το Προέδρου δ κωλυοµένου, ρίζεται ς κπρ σωπος - µ πόφαση το.σ. - µέλος το. Σ. τακτικ µέλος τ ς ταιρείας. ρθρον 19 ο : Α ντιπρόεδρος ναπληρώνει τ ν πόντα κωλυόµενο Πρόεδρο. ν κα α τ ς κωλύεται, τ ν ναπλήρωση ναλαµβάνει Β ντιπρόεδρος. ρθρον 20 ο : Γενικ ς Γραµµατε ς τηρε τ ρχε ο τ ς ταιρείας κα τ Μητρ ο τ ν µελ ν, φυλάσσει τ ν σφραγίδα α τ ς κα προσυπογράφει, πως κα Πρόεδρος, κάθε ξερχόµενο γγραφο κα γενικ ς κτελε,τι ρίζει Νόµος περ Σωµατείων γι α τ τ ξίωµα. ρθρον 21 ο : Ε δικ ς Γραµµατε ς τηρε τ πρακτικ τ ν συνεδριάσεων το.σ. κα τ ν Γ.Σ., που δ ν κλέγεται λλος γραµµατεύς, κα γενικ ς βοηθε τ ν Γενικ Γραµµατέα στ λον ργο του. ρθρον 22 ο : Ταµίας ε σπράττει µ πόδειξη κάθε χρηµατικ ποσόν, συντάσσει κα ποβάλλει πρ ς γκριση στ ν Γ.Σ. τ ν προ πολογισµ κα πολογισµό κα γενικ ς νεργε,τι Νόµος ρίζει σχετικ ς.

6 ρθρον 23 ο : Κοσµήτωρ µεριµν γι τ ν σωστ λειτουργικ διευθέτηση το χώρου τ ν συνεδριάσεων το.σ. κα τ ς Γ.Σ., καθ ς κα τ ν διαλέξεων κα τ ν ορτ ν, κα πιβλέπει ο τως στε ν πάρχη τάξη κα κοσµιότητα καθ λην τ ν διάρκειαν α τ ν. ρθρον 24 ο : Τ.Σ. ε ρίσκεται ν παρτί, ταν ε ναι παρόντα το λάχιστον πτά (7) π τ δώδεκα (12) µέλη του, κα ο ποφάσεις α το λαµβάνονται κατ πόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1) τ ν παρόντων µελ ν του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ρθρον 25 ο : ρθρον 26 ο : ρθρον 27 ο : ρθρον 28 ο : Ο Γενικ ς Συνελεύσεις (Γ.Σ.) διακρίνονται: 1) σ Τακτικές 2) σ κτακτες κα 3) σ Ε δικές. Ο Τακτικ ς συγκαλο νται κατ τος. κ το των ο δύο πρ τες τ ς τριετο ς θητείας το.σ. ε ναι πολογιστικές, δ τρίτη ε ναι κα κλογική. Κατ τ ν τρίτη Γενικ Συνέλευση κλέγεται Πρόεδρος κα Γραµµατε ς α τ ς πρ σωπο τ πο ο δ ν ε ναι µέλος τ ς ιοικήσεως τ ς Ε.Ε. κα δ ν ε ναι π σης ποψήφιο κατ τ ς ρχαιρεσίες πο θ πραγµατοποιηθο ν κατ α τήν. Ο κτακτες Γ.Σ. συγκαλο νται, ταν τ.σ. κρίνη α τ ναγκα ο, ταν ζητήση το το τ 1/5 τ ν ταµειακ ς ντάξει µελ ν µ α τησή των πρ ς τ.σ., στ ν ποίαν κθέτουν κα το ς λόγους συγκλήσεώς της. Πρόεδρος το.σ. φείλει - ντ ς δέκα (10) µερ ν π τ ν ποβολ τ ς α τήσεως - ν συγκαλέση τ ν Γ.Σ. Ο Ε δικ ς Γ.Σ. συγκαλο νται µετ π πόφαση το.σ. γι τ ν τροποποίηση το Καταστατικο τ ν διάλυση το Σωµατείου γι ο ονδήποτε λόγο.

7 ρθρον 29 ο : Γενικ Συνέλευση ε ναι τ κυρίαρχο ργανο τ ς ταιρείας. ποφασίζει γι κάθε θέµα τ πο ο τ ν φορ ντ ς το πλαισ ου το Νόµου κα το Καταστατικο. ποφασίζει γκύρως, ταν παρευρίσκωνται σ α τ ν τ 1/3 τ ν χόντων δικαίωµα ψήφου µελ ν, πλ ν τ ς περιπτώσεως το ρθρου 28 το παρόντος Καταστατικο, πότε παιτε ται παρουσία το ½ το λάχιστον τ ν µελ ν κα πλειονοψηφία τ ν ¾ τ ν παρόντων σ α τ ν µελ ν. ρθρον 30 ο : ν δ ν πάρξη παρτία, συνέρχεται λλη Γ. Σ. α τοδικαίως µετ π πτά (7) µέρες στ ν διο τόπο κα χρόνο, πο α θεωρε ται τι ε ναι σ παρτία νεξαρτήτως ριθµο παρόντων µελ ν, χι µως κα κάτω τ ν 30 µελ ν. ρθρον 31 ο : Ο Γ.Σ. συγκαλο νται µ γραπτ πρόσκληση το Προέδρου τ ς ταιρείας. πρόσκληση ποστέλλεται στ µέλη δέκα (10) µέρες πρ τ ς συγκλήσεως τ ς Γ.Σ. κα σ α τ ν ναγράφεται τ ε δος τ ς Συνελε σεως, λόγος συγκλήσεώς της κα τ πρ ς συζήτηση θέµατα. ρθρον 32 ο : Τόσον Γενικ σον κα ο κτακτες Συνελεύσεις τ ν µελ ν ποπτεύουν κα λέγχουν τ ν ιοίκηση το Σωµατείου κα κάθε πιτροπ α το, ποία θ συσταθ µ πόφαση τ ς Γ.Σ. Ο ποφάσεις τ ν Τακτικ ν τ ν κτάκτων Συνελεύσεων λαµβάνονται µ πόλυτη πλειοψηφία τ ν παρόντων σ α τ ς µελ ν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ρθρον 33 ο : Ο ρχαιρεσίες γι τ ν κλογ τ ν µελ ν το.σ. κα τ ς λεγκτικ ς πιτροπ ς (Ε.Ε.) το Σωµατείου διενεργο -

8 νται κάθε τρία (3) τη, µέσως µετ τ ν λήξη τ ς θητείας το προηγουµένου.σ. κα τ ν µελ ν τ ς Ε.Ε. α το. ρθρον 34 ο : ρθρον 35 ο : ρθρον 36 ο : ικαίωµα το κλέγειν κα κλέγεσθαι χουν λα τ τακτικ νεργ µέλη. ικαίωµα ψήφου χουν λα τ τακτικ νεργ µέλη, ν παρευρίσκωνται κατ τ ν χρόνο τ ν ρχαιρεσι ν στ ν θήνα κα χουν κπληρώσει τ ς ο κονοµικές των πρ ς τ Σωµατε ον ποχρεώσεις. Ψηφίζουν α τοπροσώπως παγορευοµένου κάθε λλου τρόπου ψηφοφορίας. Τ µέλος πο πιθυµε ν κλεγ στ ν ιοίκηση στ ν Ε.Ε. τ ς ταιρείας πρέπει ν καταθέση, πρ τρι ν (3) το λάχιστον µερ ν π τ ν µεροµηνία συγκλήσεως τ ς κλογικ ς συνελεύσεως, νυπόγραφη δήλωση στ.σ. τι πιθυµε ν κλεγ στ.σ. στ ν Ε.Ε. το Σωµατείου. Γενικ ς Γραµµατε ς καταρτίζει - βάσει τ ν ς νω δηλώσεων - νια ο ψηφοδέλτιο γι τ µέλη το.σ. κα τ ς Ε.Ε. κατ πόλυτην λφαβητικ σειρά. Ο ψηφίζοντες θέτουν σταυρ ν πρ το νόµατος τ ν ποψηφίων τ ς προτιµήσεώς των, συνολικ ως δώδεκα γι κλογ στ.σ κα ως τρε ς (3) γι κλογ στ ν Ε.Ε. Ψηφοδέλτιον το πο ο φέρει περισσοτέρους τ ν δώδεκα (12) τρι ν (3) σταυρ ν ντιστοίχως θεωρε ται κυρο. ρθρον 37 ο : πο τ νια ο ψηφοδέλτιο κλέγονται κατ σειρ ν πιτυχίας τ µέλη το.σ. κα τ ς Ε.Ε., δηλαδ δώδεκα (12) γι τ.σ. κα τρία (3) γι τ ν Ε.Ε., ο δ κολουθο ντες ε ναι ναπληρωµατικοί ( 2 γι τ.σ κα 1 γι τ ν Ε.Ε.). ρθρον 38 ο : Ο ρχαιρεσίες διενεργο νται π τ ν ποπτείαν τριµελο ς φορευτικ ς πιτροπ ς (Εφ.Επ.) µ δύο (2) ναπληρωµατικ µέλη, ποία κλέγεται π τ ν Γ.Σ. κατ τ ν µέρα τ ν ρχαιρεσι ν µ πόλυτη πλειοψηφία τ ν παρόντων. φορευτικ πιτροπ παραλαµβάνει

9 π τ ν Γενικ Γραµµατέα τ ντυπα ψηφοδέλτια κα τ ν σφραγίδα πο ναγράφει τ ν πωνυµία το Σωµατείου φο διαµορφώσει τ ν χ ρο ψηφοφορίας, σφραγίζει α τ κα παραδίδει τ σχετικ ψηφοδέλτια στο ς ψηφοφόρους. Ο ψηφοφόροι προσέρχονται ν ψηφίσουν νώπιον τ ς φορευτικ ς πιτροπ ς ντ ς κάλπης κατ λφαβητικ σειρ κατ σειρ προσελεύσεως στ ν Γ.Σ., µ πίδειξη τ ς στυνοµικ ς των ταυτότητας. Ψηφοδέλτιο τ πο ο δ ν φέρει τ ν σφραγίδα το Σωµατείου ε ναι κυρο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) ρθρον 39 ο : λεγχος τ ς ο κονοµικ ς διαχειρίσεως το Σωµατείου γι κάθε ο κονοµικ ν τος διενεργε ται π τριµελ λεγκτικ πιτροπή (Ε.Ε.) ποία κλέγεται ταυτοχρόνως µ τ.σ. α το κα χει τ ν α τ δι ρκεια θητείας (3 τη). Συγκροτε ται ε ς σ µα κα κλέγει κ τ ν µελ ν της τ ν Πρόεδρο κα τ ν Γραµµατέα α τ ς, κατ τ ν διαδικασία πο προβλέπεται γι τ ν κλογ τ ν µελ ν το.σ. ποβάλλει κάθε τος, κατ τ ν τακτικ Γ.Σ. τ ς ταιρείας, κθεση περ τ ν ο κονοµικ ν τ ς ταιρείας κα προτείνει στ ν Γ.Σ. τ ν παλλαγ µ τ ν µελ ν το.σ. π κάθε ε θύνη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ρθρον 40 ο : ταιρεία δ ναται µ πόφαση το.σ. ν δρύση Παράρτηµα α τ ς σ κάθε νοµ τ ς χώρας, µ Συντονιστ να τακτικ µέλος της, τ πο ο διαµένει µονίµως στ ν ο κε ο νοµό. Συντονιστ ς ποχρεο ται ν νηµερώνη το ς Φιλολόγους το νοµο περ το Καταστατικο κα

10 τ ν δραστηριοτήτων τ ς ταιρείας κα ν προωθ τ ν γγραφ νέων µελ ν σ α τήν. τρόπος λειτουργίας τ ν Παραρτηµάτων ρυθµίζεται µ βάση κανονισµό, πο ος καταρτίζεται π τ.σ. κα πικυρώνεται π τ ν Γ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ρθρον 41 ο : ρθρον 42 ο : Σ περίπτωση λύσεως τ ς ταιρείας γι ο ονδ ποτε λόγο, περιουσία α τ ς περιέρχεται στ ν νεοσύστατη Σχολ νθρωπιστικ ν πιστηµ ν κα Πολιτισµικ ν Σπουδ ν το Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. σχ ς το παρόντος, ποτελουµένου π 42 ρθρα κα ψηφισθέντος κατ ρθρον κα στ σύνολον κατ τ ν Ε δικ Γενικ Συν λευση τ ς 4 ης Μαρτίου 2006, ρχεται π τ ς γκρίσεώς του π το ρµοδίου Πρωτοδικείου. Ο ρχαιρεσίες γι νάδειξη νέου.σ. θ διενεργηθο ν µ βάση τ ς διατάξεις το παρόντος Καταστατικο. Πρ ς το το τ πάρχον.σ. συνεχίζει τ ν θητεία του κα φείλει ντ ς ξαµήνου π τ ς γκρίσεως το παρόντος Καταστατικο ν προκηρύξη τ ς ρχαιρεσίες γι νάδειξη νέου.σ. κα Ε.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ρθρον 43ο: Γι περιπτώσεις µ προβλεπόµενες π τ παρ ν Καταστατικ ν φαρµόζονται ο σχετικ ς διατάξεις το στικο Κώδικα κα ο σχύουσες περ Σωµατείων διατάξεις.

11 θ ναι 4η Μαρτίου 2006 Ἡ Τριμελὴς Ἐπιτροπή Ὁ Πρόεδρος Ὁ Ἀντιπρόεδρος Ἡ Γραμματεύς Παν. Δαμάσκος Χρ. Πολάτωφ Χρ. Ἀλεξοπούλου Ἀκριβὲς Ἀντίγραφον Γιὰ τὸ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ. Ἡ Πρόεδρος Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς Καθηγ. Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου Γεώργιος Μανουσόπουλος Ἀπόφαση 290/2007 τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν Ἡ δικαστής Τ.Υ. Σταματίνα Λαοῦ Ἔμμισθη Πάρεδρος Θεωρήθηκε γιὰ τὴν νόμιμη σήμανση καὶ τὴν ἔκδοσή του Ἀθήνα 30/4/2007 Ἡ Γραμματέας Τ.Σ.Υ. Χρυσάνθη Βαρβαρέσου

12

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρον 1ον Σύστασις Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείον με έδραν τας Αθήνας και υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα