ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Παύλος Λουκάκης (Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Παύλος Λουκάκης (Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου)"

Transcript

1 ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παύλος Λουκάκης (Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται να διατυπωθεί µια προσέγγιση του αναγκαίου σχεδιασµού του χώρου, στον οποίο κυριαρχεί η αγροτική οικονοµία και αναπτύσσονται οι άµεσες ή και οι συναρτώµενες προς αυτήν παραγωγικές δραστηριότητες και λειτουργίες και αναλύονται οι ακόλουθες παράµετροι: (α) Η αγροτική ανάπτυξη ως τµήµα ενός διπτύχου της συνολικής, περιφερειακής ανάπτυξης, όπου το δεύτερο σκέλος το αποτελεί η αστική ανάπτυξη. (β) Η αγροτική ανάπτυξη ως µια από τις κυρίαρχες διαδικασίες διαχείρησης των φυσικών πόρων. (γ) Η αγροτική ανάπτυξη ως διαδικασία που υφίσταται µέσα από τις όποιες αναπτυξιακές πολιτικές πιέσεις και µεταβολές, που εν τέλει εκφράζει το αρνητικό σκέλος της άνισης ανάπτυξης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Τοπική Ανάπτυξη, Χωρικός Σχεδιασµός. 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται να διατυπωθεί µια προσέγγιση του αναγκαίου σχεδιασµού του χώρου, στον οποίο κυριαρχεί η αγροτική οικονοµία και αναπτύσσονται οι άµεσες ή και οι συναρτώµενες προς αυτήν παραγωγικές δραστηριότητες και λειτουργίες. Ίσως εκ πρώτης όψεως το ζήτηµα αυτό να εµφανίζεται ως απλό στην επίλυσή του, εντούτοις δεν είναι διότι: πρώτον η αγροτική ανάπτυξη δεν αποτελεί µια αυτονοµηµένη διαδικασία ως προς τους άλλους αναπτυξιακούς παράγοντες και δεύτερον ο χώρος στον οποίο επιτελείται η διαδικασία αυτή αλλά και γενικότερα η συνολική αναπτυξιακή διαδικασία (prozess) δεν προσδιορίζεται µονοσήµαντα, αλλά µέσα από πιο πολυσύνθετα κριτήρια. Θα πρέπει να τονισθεί ότι, εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια έχει γίνει αποδεκτό τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και στην εφαρµογή ότι, ο χωροταξικός σχεδιασµός είναι αλληλένδετος τόσο στενά µε την περιφερειακή ανάπτυξη και της πολιτικές της, ώστε η µια διαδικασία να προϋποθέτει την άλλη για να διατυπωθεί ολοκληρωµένος προγραµµατισµός και να υλοποιηθεί ο όποιος σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων. Στην παρούσα προσέγγιση του ζητήµατος αναλύονται οι ακόλουθες παράµετροι: (α) Η αγροτική ανάπτυξη ως τµήµα ενός διπτύχου της συνολικής, περιφερειακής ανάπτυξης, όπου το δεύτερο σκέλος το αποτελεί η αστική ανάπτυξη. (β) Η αγροτική ανάπτυξη ως µια από τις κυρίαρχες διαδικασίες διαχείρισης των φυσικών πόρων. (γ) Η αγροτική ανάπτυξη ως διαδικασία που υφίσταται µέσα από τις όποιες αναπτυξιακές πολιτικές πιέσεις και µεταβολές, που εν τέλει εκφράζει το αρνητικό σκέλος της άνισης ανάπτυξης. Ο χωρικός σχεδιασµός εν προκειµένω συνδέεται µε αυτές τις τρεις παραµέτρους, καλείται δε να συµβάλλει προς δύο κατευθύνσεις: στην άµυνα εναντίων των αρνητικών συνεπειών και στην επίθεση να ανακτήσει και αποκτήσει νέα όπλα προς ανακοπή, άµβλυνση, γιατί όχι δε αναστροφή των επιπτώσεων, προς την κατεύθυνση µιας εξισορροπηµένης περιφερειακής χωρικής διάρθρωσης. (Α) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στις γεωγραφικές περιοχές, όπου πραγµατοποιείται η αγροτική ανάπτυξη κυριαρχεί ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία) αν και, από δεκαετιών, παράλληλα και µε σχέσεις αλληλεξάρτησης αναπτύσσονται και άλλες οικονοµικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα παραγωγής (µεταποίηση, τουρισµός, υπηρεσίες). Σε αντιδιαστολή µε τα παραπάνω αναπτύσσονται αστικές δραστηριότητες µε χωρικό πλαίσιο ανάπτυξης τα δίκτυα αστικών κέντρων, υπό µορφή αξόνων ή και αλυσίδων κόµβων συγκέντρωσης του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα παραγωγής (µεταποίηση, παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και γνώσης συγκέντρωσης υπηρεσιών και αγορών κ.α.). 2

3 Η συνεχής συγκέντρωση και διόγκωση της αστικής ανάπτυξης οδηγεί σε διεύρυνση του αστικού χώρου σε βάρος του αγροτικού χώρου. Ο πρώτος αναζητεί ζωτικό χώρο σε βάρος του δεύτερου και η αναζήτηση αυτή εφ όσον συντελείται ανεξέλεγκτα µεταφράζεται σε σχέσεις αποµύζησης. Εν προκειµένω ο αστικός ή αστικοποιούµενος χώρος προσφέρει τις αγορές αγροτικών προϊόντων και θέσεις εργασίας συναφείς προς την παραγωγική διαδικασία της αγροτικής ανάπτυξης (µέσα παραγωγής τεχνογνωσία τεχνολογία κ.λ.π.). Η διαφορά του επιπέδου οικονοµικής ανάπτυξης µεταξύ αγροτικού αστικού χώρου εκφράζεται µε ανισότητες οικονοµικές, κοινωνικές, λειτουργικές κ.α.- που εν τέλει στο χώρο καθίστανται και είναι γνωστές ως ενδο διαπεριφερειακές ανισότητες. Η αναγκαιότητα εξισορρόπησης αυτών των ανισοτήτων εκφράζεται µέσα από σειρές µελετών και αποφάσεων. Εδώ τονίζεται το αίτηµα της ύπαρξης εταιρικής σχέσης πόλεων υπαίθρου που διατυπώνεται στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) (1), όπως και από την ύπαρξη πολυκεντρικής οικιστικής δοµής του χώρου και της ανάγκης διοικητικής αποκέντρωσης. Εξ αυτών προκύπτει η αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασµού για την κατανοµή και διάρθρωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, για την εξασφάλιση των πλέον αποδοτικών όρων στην κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής και κατά ιεραρχηµένο τρόπο των κατανοµών των κοινωνικών υποδοµών. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκτάσεις που απαιτούνται για µελλοντικές χρήσεις γης που απορρέουν από την αστική ανάπτυξη πέραν από τις αυτονόητες ανάγκες της ελαχιστοποίησης της αποµείωσης της γης του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, γιατί περί αυτού πρόκειται τελικώς, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη µέγιστη δυνατή συνέχεια της γης αυτής (πεδινές ορεινές περιοχές, παράκτιος χώρος ενδοχώρα, ειδική διαχείριση νησιωτικού χώρου) (2). (Β) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η παραγωγική διαδικασία όλων των κλάδων του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, αλλά και όσων νέων εµπλουτίζουν το λεγόµενο αγροτικό χώρο ή κατ άλλους την ύπαιθρο (π.χ. ήπιες δραστηριότητες αναψυχής, εξόρυξη, κυνήγι) συνδέεται ευθέως µε τη διαχείριση φυσικών πόρων, του εδάφους, του υπεδάφους και της ατµόσφαιρας. Η αγροτική ανάπτυξη, εποµένως, είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το φυσικό περιβάλλον, που επιβάλλει και απαιτεί παράλληλα µε τη διαχείρισή του και την προστασία του. Αυτό άλλωστε είναι και το αίτηµα της αειφόρου ανάπτυξης που µέσα από το τελικό κείµενο του Σ.Α.Κ.Χ. (3) διατυπώνεται ως συνετή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. ( 1) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σ.Α.Κ.Χ.. Έκθεση άτυπης συνόδου Υπουργών Χωροταξίας της Ε.Ε. Πότσνταµ, (2) Ι.Π.Α. Οικονοµική Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασµός Περιοχής Μεσογείων Χωρικές Ρυθµίσεις Περιοχής Ελ. Βενιζέλος Ερευνητικό Πρόγραµµα ΥΠΕΧΩ Ε (3) βλέπε (1) 3

4 Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, υπόγειων και επιφανειακών, η διατήρηση και ανανέωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εδαφών, η διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας, η αισθητική του τοπίου αναφέρονται ενδεικτικά και γενικευµένα, για να τονισθεί ότι η παραγωγική διαδικασία συνδέεται ευθέως µε παράγοντες όπως αυτοί. Οι ποσότητες των υδάτων, η χρονική χρήση τους, η εξασφάλιση αποθεµάτων υδάτων, η χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, η εντατικότητα και τρόπος παραγωγής, η προστασία των εδαφών, η κατασκευή τεχνικών έργων και υποδοµών, η ανάπτυξη των οικισµών, η χωρητικότητα του φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση µε τις οικονοµικές δραστηριότητες (ακτές, πυκνότητα και χαρακτήρας δόµησης κ.α.), αποτελούν µερικές µόνο επισηµάνσεις για να κατανοηθεί η αναγκαιότητα προγραµµατισµού και σχεδιασµού του χώρου, όχι µόνο µε κριτήρια των οικονοµικών διαδικασιών ή του διοικητικού θεσµικού πλαισίου, αλλά και µε κριτήρια οµοιογένειας, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. (Γ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝ ΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Όπως διατυπώθηκε και στην εισαγωγή της παρούσας εισήγησης, η περιοχή στην οποία κυριαρχεί στο µέγιστο µέρος του η αγροτική ανάπτυξη, µε την ευρύτερη του όρου έννοια (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία), ενώ υπολείπονται άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, εκφράζουν το αρνητικό σκέλος της άνισης ανάπτυξης άρα και της χωρικής. Το φαινόµενο αυτό δεν είναι οµοιόµορφο και οµοιογενές για πολλούς λόγους που συνδέονται τόσο µε αυτήν την αγροτική ανάπτυξη, που δεν είναι παντού η ίδια, και µε γενικότερους γεωγραφικούς, φυσικούς, λειτουργικούς, πολιτικούς παράγοντες, αλλά και σε σχέση µε τις ασκούµενες επιρροές και εξαρτήσεις από τις περιοχές αστικής ανάπτυξης. Εποµένως, η άνιση ανάπτυξη ενυπάρχει σε διάφορα επίπεδα του χώρου. Όπως διαπιστώνεται, οι εθνικές πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη, στο γενικευµένο επίπεδό τους, ή και σε εξειδικευµένα επίπεδα, π.χ. ζώνες κινήτρων, πολιτικές ενίσχυσης τοµέων ή κλάδων παραγωγής, ενέργεια, µεταφορές κ.α., δε στάθηκαν ικανές να αναστείλουν ή να αµβλύνουν τις χωρικές οικονοµικοκοινωνικές ανισότητες.το φαινόµενο αυτό είναι διεθνές και ειδικότερα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Από τριακονταετίας, περίπου, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο των ευρωπαϊκών πολιτικών, η προσπάθεια τοπικής ή ενδογενούς ανάπτυξης απέκτησε βαρύνουσα σηµασία για την άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών, κυρίως, ανισοτήτων. Η αξιοποίηση τοπικών πόρων και η κινητοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναµικού, ώστε να αναζωογονηθούν οι καθυστερηµένες, πρωτίστως, περιοχές, ήταν η βάση των πολιτικών ενίσχυσης προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης. Στη χώρα µας έγιναν σηµαντικές προσπάθειες σε συνδυασµό, µάλιστα, µε παράλληλες πολιτικές, όπως η διοικητική αποκέντρωση, η εφαρµογή κοινοτικών πρωτοβουλιών (Leader, Intereg κ.α.) και ειδικών προγραµµάτων, όπως το ΕΑΠΤΑ, (σήµερα Ε.Τ.Π.Α.) (4). (4) Τ.Ε..Κ. Νοµών ράµας Καβάλας Ξάνθης σε συνεργασία µε Ι.Π.Α., Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα νέων Καποδιστριακών ήµων ( ) 4

5 Εν τούτοις, το αποτέλεσµα δεν ήταν το αναµενόµενο, γιατί δε συνδέθηκαν ευθέως µε τα Περιφερειακά Προγράµµατα, αλλά και γιατί το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο δεν επαρκούσε (φορέας εφαρµογής, διαθέσιµοι πόροι, πηγές χρηµατοδότησης). Στην πρόσφατη συγκυρία (από το 1997) συντρέχουν πολλοί λόγοι, ώστε οι πολιτικές αυτές να αποκτήσουν µια πιο ρεαλιστική βάση και να προσφέρουν πληρέστερα εργαλεία ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Αυτό γιατί η προσπάθεια διατύπωσης προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης συνοδεύονται από ισχυρότερες αποκεντρούµενες, αυτοδιοικητικές µονάδες (Νέοι ήµοι, Αιρετές Νοµαρχίες), καθώς και από ένα αρκετά ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασµού (Ν.2508/97, Ν.2742/99) και νοµιµοποίησης των πιο πάνω προγραµµάτων (Πρόγραµµα Θησέας 2004). Παρ όλα αυτά εκτιµάται ότι η προσπάθεια ολοκληρωµένης ανάπτυξης απαιτεί πρόσθετα κριτήρια χωρικού προσδιορισµού, που απορρέουν και από όσα επισηµάνθηκαν στα δύο προηγούµενα σηµεία της παρούσας εισήγησης (α) και (β). Ο χώρος στον οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί η εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων ενδογενούς ανάπτυξης πρέπει να προσφέρεται ως µονάδα προγραµµατισµού. Πρέπει δηλαδή να αποτελεί µια µικροπεριφέρεια προγραµµατισµού στην οποία: - οι φυσικοί πόροι συγκροτούνται ανά οµοιογενείς φυσικές ενότητες π.χ. ορεινές, πεδινές, παράκτιες, νησιωτικές περιοχές, φυσικές λεκάνες απορροής, - οι φυσικοί πόροι αποτελούν ενιαίες, µη διακοπτόµενες από εξωγενείς παράγοντες, παραγωγικό υποσύνολο π.χ. πεδινή γεωργική περιοχή, ορεινή δασική περιοχή, κτηνοτροφικές ζώνες, ζώνες αναψυχής, - υφίστανται ικανοποιητική πληθυσµιακή βάση ή αναδιάρθρωση, της οποίας µπορεί να αιτιολογήσει επαρκή κοινωνική υποδοµή (π.χ. εκπαίδευση, υγεία κ.α.) και τεχνική υποδοµή π.χ. διαχείριση υδάτων, απορριµµάτων, - υφίσταται ένας τουλάχιστον δυναµικός οικισµός ή οικισµός (οικισµοί), στους οποίους µπορούν να συγκεντρωθούν υπηρεσίες αγοράς (εµπόριο, τράπεζα, τεχνικές υπηρεσίες, ΕΛΤΑ κ.α.), - υφίστανται προϋποθέσεις αν δεν υπάρχουν επαρκείς εσωτερικές µεταφορικές συνδέσεις, να δηµιουργηθούν, - υφίστανται τοπικές προϋποθέσεις για εφαρµογές σύγχρονων τεχνολογιών, πληροφορικής και δηµιουργίας καινοτοµικών δραστηριοτήτων ή παραγωγικών διαδικασιών, - η περιοχή συντίθεται από διοικητικά όρια Ο.Τ.Α. 1 ου βαθµού, ώστε να µπορούν να εκπονηθούν Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. µε βάση τον Ν.2508/97, αλλά στη βάση διαδηµοτικής συνεργασίας, όπως άλλωστε θα πρέπει να συµβεί και στη διατύπωση ενός κοινού αναπτυξιακού προτύπου της µικροπεριφέρειας προγραµµατισµού. Προς την κατεύθυνση προτάσεων για µικροπεριφέρεια προγραµµατισµού έχουν διατυπωθεί και παρουσιάζουν ενδιαφέρον (5). (5) α) βλ. (4) β) Αραµπατζή Καρρά και Συνεργάτες Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Πελοποννήσου ΥΠΕΧΩ Ε, 1 η φάση, Αθήνα γ) Μ.Γιαννοπούλου Π.Λουκάκης Τυπολόγηση οικιστικών ενοτήτων στον αγροτικό χώρο: Η περίπτωση των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης, Τεχνικά Χρονικά, Επιστ. Έκδοση ΤΕΕ, ΙΙ, Τεύχος 1-2,

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο χωρικός σχεδιασµός είναι αλληλένδετος και αναγκαίος µε τις παραγωγικές δραστηριότητες, που σήµερα συνθέτουν την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη αυτή δεν είναι αυτόνοµη διαδικασία. Είναι τµήµα της συνολικότερης περιφερειακής ανάπτυξης, όπου επηρεάζει και επηρεάζεται αµφίδροµα το σύνολό της. Οι χωρικές αναφορές για τις περιοχές αγροτικής ανάπτυξης κυριαρχούνται από φαινόµενα άνισης ανάπτυξης ως προς τις ανεπτυγµένες αστικές περιοχές συγχρόνως, όµως, και από φαινόµενα άνισης ανάπτυξης µέσα σε αυτές. Από τη φύση της η διαδικασία αγροτικής ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το φυσικό περιβάλλον, η συνετή διαχείριση του οποίου είναι προϋπόθεση µιας επιθυµητής αγροτικής ανάπτυξης. Τέλος, ο χωρικός σχεδιασµός µε τα θεσµικά εργαλεία χωροταξικού πολεοδοµικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού, που υφίστανται, δεν επαρκούν αν δεν διατυπωθούν µε σαφήνεια τα επιθυµητά εκείνα τα αναπτυξιακά υποσύνολα, όπως οι µικροπεριφέρειες προγραµµατισµού ώστε: ο χωρικός σχεδιασµός να καταλήξει σε ένα σχέδιο χρήσεων γης, όπου δε θα αρκούν µόνο ελεγκτικές δεσµευτικές προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων, αλλά θα προβάλλεται ο χώρος ως πεδίο ανάπτυξης παραγωγικών και προωθητικών δραστηριοτήτων. 6

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Αραµπατζή-Καρρά Χρ.& Συνεργάτες, «Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Πελοπονήσου», ΥΠΕΧΩ Ε, 1 η και 2 η Φάση, Αθήνα, 1998, Μ.Γιαννοπούλου Π.Λουκάκης, «Τυπολόγηση οικιστικών ενοτήτων στον αγροτικό χώρο: Η περίπτωση των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης, Τεχνικά Χρονικά, Επιστ. Έκδοση ΤΕΕ, ΙΙ, Τεύχος 1-2, Π.Θ.-Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, «ιερεύνηση µεθόδου εκπόνησης ενός περιφερειακού χωροταξικού σχεδίου πλαισίου. Η περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης», Ερευνητικό Πρόγραµµα ΥΠΕΧΩ Ε, Επιστ. Υπευθ. : Λουκάκης, Π., Ξάνθη, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων- ενική ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, «Ευρώπη Προοπτικές Ανάπτυξης του Κοινοτικού Εδάφους», Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευραπαικό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες- Λουξεµβούργο Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, «Ευρώπη 2000+: Συνεργασία για τη Χωροταξία στην Ευρώπη», Ευρωπαική Επιτροπή, Λουξεµβούργο Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, «Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου- ΣΑΚΧ», Τελική Έκθεση, Μάιος Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) Παντείου Πανεπιστηµίου, «Μελέτη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωρικής Οργάνωσης του νοµού Καβάλας», Νοµαρχία Καβάλας, Απρίλιος Ι.Π.Α. Οικονοµική Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασµός Περιοχής Μεσογείων Χωρικές Ρυθµίσεις Περιοχής Ελ. Βενιζέλος Ερευνητικό Πρόγραµµα ΥΠΕΧΩ Ε Καυκαλά Γρ.-Ανδρικοπούλου Ελ., «Χωρικές Επιπτώσεις των Ευρωπαικών Πολιτικών. Η Ελληνική εµπειρία », ΥΠΕΧΩ Ε- ΑΠΘ Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Θεσσαλονίκη Λουκάκης Π., «Οι αστικές συµµαχίες ως προοπτική της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών οικισµών της χωρικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η περίπτωση του τριγώνου ράµα-καβάλα-ξάνθη», Εισήγηση στο Συνέδριο: «Νέα Πολυκεντρικότητα και Χωρική Ανάπτυξη», 14-15/09/2001, Φορείς ιοργάνωσης: ΥΠΕΧΩ Ε, ΕΜΠ, Universite De Paris X-Nanterre. Λουκάκης Π., «Ζητήµατα σχετικά µε τα χωρικά επίπεδα εφαρµογής του χωροταξικού προγραµµατισµού και σχεδιασµού στην Ελλάδα», ΤΟΠΟΣ, Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών Μελετών, τεύχος 8, Αθήνα Λουκάκης Π., «Χωροταξικός σχεδιασµός και οργάνωση υποδοµών των νέων Ο.Τ.Α.», Ηµερίδα µε θέµα: «Πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α. και Ανάπτυξη», Πάντειο Πανεπιστήµιο- Τµήµα Οικονοµικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αθήνα 20/10/1997. Λουκάκης Π., «Χωροταξικός Σχεδιασµός και Οργάνωση Υποδοµών», Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, εκέµβριος

8 Λουκάκης Π., «Σύγχρονη ελληνική πόλη: τάσεις µεταλλαγών στη χωρική διάχυση της αστικοποίησης», Τριµηνιαίο Περιοδικό «Αρχαιολογία», τεύχος 65, Αθήνα- εκέµβριος Λουκάκης, Π. «Χωρικά επίπεδα συσχέτισης αναπτυξιακού προγραµµατισµού και χωροταξικού σχεδιασµού : Οι περιφέρειες ως πεδίο σύγκλισης και σύνθεσης», Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, Σεπτέµβριος Λουκάκης Π., «Οι περιφέρειες ως πεδία σύγκλισης αναπτυξιακού προγραµµατισµού και χωρικού σχεδιασµού», επιστηµονικές µελέτες προς τιµήν του καθηγητή Νίκου Κόνσολα, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Αθήνα Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης, Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Καβάλας, Αναπτυξιακό Συνέδριο νοµού Καβάλας: Πρακτικά- Εισηγήσεις- Συµπεράσµατα, Καβάλα Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαικής Κοινότητας, «Ανταγωνιστικότητα και Συνοχή: Οι τάσεις στις Περιφέρειες», Πέµπτη Περιοδική Έκθεση για την Κοινωνική και Οικονοµική κατάσταση και την ανάπτυξη των Περιφερειών της Κοινότητας, Ευρωπαική Επιτροπή, Λουξεµβούργο Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαικής Κοινότητας, «Ανταγωνιστικότητα και Συνοχή: Οι τάσεις στις Περιφέρειες», Έκτη Περιοδική Έκθεση για την Κοινωνική και Οικονοµική κατάσταση και την ανάπτυξη των Περιφερειών της Ευρωπαικής Ένωσης, Ευρωπαική Επιτροπή, Λουξεµβούργο Τ..Κ.Νοµών ράµας-καβάλας-ξάνθης, «Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα των νέων Καποδιστριακών ήµων κάθε νοµού», ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., «Τάσεις ανάπτυξης του ελληνικού χώρου Πρώτο προσωρινό σχέδιο και προσωρινοί χάρτες», Αθήνα, Φεβρουάριος ΥΠ.ΕΘ.Ο., «ΣΠΑ Περιφερειακό Σκέλος», σε συνεργασία µε το Ι.Π.Α., Αθήνα, Ιούνιος Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., «Χωροταξικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη», Πλαίσιο Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασµού (προς έγκριση), Αθήνα ISMERI EUROPA, TEAM 4, Ι.Π.Α., «Μελλοντική εξέλιξη των Περιφερειών της Κεντρικής Μεσογείου (Mezzogiorno- Ελλάδα)», XVI Γενική ιεύθυνση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Τελική Έκθεση. 8

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Τµήµα: Α Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEX : 216 938 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου

«ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου «ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου Γερμανού Καραβαγγέλη 8, 11523 Αθήνα Περίληψη Η κρίση αποτυπώνεται με διαφορετικό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Προβλήµατα - Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1.1 Σύνοψη Κατάστασης-Προοπτικών Ευρύτερου Χωροταξικού Πλαισίου (Περιφέρειας, Νοµού) Α1.1.1 Ταυτότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Νοµού Κυκλάδων Η Περιφέρεια Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Σπουδάστρια : Καψή Χριστίνα ΙΒ Εκπαιδευτική

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Σπουδάστρια : Καψή Χριστίνα ΙΒ Εκπαιδευτική ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Σπουδάστρια : Καψή Χριστίνα ΙΒ Εκπαιδευτική Σειρά ΕΣΔΔ Τμήμα : ΤΑΠΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Αθ. Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα