Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ»"

Transcript

1 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

2 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) είναι ύψους 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ. Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτική οικονομίας, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών μέσα από την ταυτόχρονη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αγροτικής τους παράδοσης. Στη νέα ΚΑΠ και στους δύο Πυλώνες, οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι ανέρχονται στα 20 δις ευρώ για την προγραμματική περίοδο

3 Οι προτεραιότητες της στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης θα εξυπηρετηθούν από τα νέα Μέτρα και Δράσεις που προβλέπουμε στο νέο Πρόγραμμα, μέσω αξιοποίησης: των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας που έχουμε εξασφαλίσει με τα υπόλοιπα επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ), της ισόρροπης εφαρμογής και εκχώρησης πόρων και αρμοδιοτήτων στις ελληνικές Περιφέρειες. Για το σκοπό της ολοκληρωμένης θεώρησης των προοπτικών ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών της Περιφέρειας εκπονήθηκαν συγκεκριμένα επιχειρησιακά πλάνα και μελέτες (μελέτες έξυπνης εξειδίκευσης, ΠΕΠ, CLLD, κλπ).

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας (ΜΕΓΑΛΕΣ, 1γενης τομέας) Προτεραιότητες ΑΑ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (6 α ) Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ύδατος) & προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (5 α, 5 ε ) Βασικές υποδομές και υπηρεσίες για τις αγροτικές περιοχές (ΜΙΚΡΕΣ, εκτός 1γενή τομέα) Προτεραιότητες ΑΑ: Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές (6β) Διατήρηση της βιοποικιλότητας σε υψηλής φυσικής αξίας γεωργικές περιοχές (4α)

5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ (1) Υφιστάμενη Κατάσταση 1γενή τομέα: Αποεπένδυση, χαμηλή παραγωγικότητα, διαρθρωτικά προβλήματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων Σημαντική θέση του αγροτικού και διατροφικού τομέα στην εθνική οικονομία, εξαγωγές (3% στην ΑΠΑ, 10% απασχόληση, 13% εξαγωγών) Στα πρόσφατα εκπονηθέντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας έχει εντοπιστεί το πρόβλημα της μη ορθολογικής χρήσης του αρδευτικού νερού καθώς και της ανάγκης εκσυγχρονισμού των δικτύων άρδευσης και έχουν προταθεί μέτρα ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση των υδατικών πόρων.

6 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ (2) Στόχευση: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού συστήματος Δημιουργία ενός κατάλληλου δικτύου υποδομών, προκειμένου αυτό να συμβάλλει στην προσβασιμότητα, στη βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων, τόσο σε οικονομικούς όσο και σε περιβαλλοντικούς όρους, να αμβλύνει το διαρθρωτικό πρόβλημα του αγροτικού κλήρου Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων στη γεωργία και δασοπονία Η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και κυρίως όσον αφορά στα ύδατα, θα γίνει με βάση τις ανάγκες των διαχειριστικών σχεδίων των λεκανών απορροής

7 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ (3) ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 Δράσεις: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων (φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, τεχνητός εμπλουτισμός υδάτων, υδροληψίες, μελέτες έργων, μελέτες και υπηρεσίες σχετικά με την παρακολούθηση των υδάτων) Έργα Αναδασμών (μελέτες και σχετικά έργα δαπάνες εφαρμογής π.χ. μεταφορά δικτύων) Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου (υποδομές σχετικές με πρόσβαση σε δασική γη) Aγροτική οδοποιία (Μελέτη και κατασκευή έργων, τεχνικές εργασίες κλπ) Κτηνοτροφικά Πάρκα (μελέτη, κατασκευή και οργάνωση της κοινόχρηστης υποδομής)

8 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ (4) Τελικοί Δικαιούχοι Δημόσιοι φορείς (αρμοδιότητα υλοποίησης, ορίζονται εκ του νόμου) π.χ. ΟΤΑ Α Βαθμού, Δασαρχεία Ύψος Ενίσχυσης Το μέτρο αφορά δημόσια έργα και η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% του επιλέξιμου κόστους. Εκχώρηση στις Περιφέρειες: 100% του προϋπολογισμού των δράσεων αναδασμού, αγροτικής και δασικής οδοποιίας, κτηνοτροφικών πάρκων. 100% εγγειοβελτιωτικών έργων με προϋπολογισμό μέχρι 2,2 εκ.. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός υπομέτρου 4.3: 540 εκ.

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (1) Υφιστάμενη Κατάσταση αγροτικών περιοχών: Οι περιοχές της υπαίθρου, και κυρίως οι νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, είναι πιο ευάλωτες στην εγκατάλειψη και γήρανση του πληθυσμού, στον κίνδυνο φτώχειας, στην έλλειψη προσβασιμότητας. Αν και κάποιες περιοχές της υπαίθρου επέδειξαν «ανθεκτικότητα», η ύπαιθρος παραμένει πίσω σε εισοδήματα σε σχέση με αστικές ή ενδιάμεσες περιοχές. Αν και υπάρχει η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, υπάρχει αναγκαιότητα προσφοράς βασικών υπηρεσιών - υποδομών (δημόσιας παρέμβασης) σε περιοχές της υπαίθρου που στερούνται κρίσιμου μεγέθους, πόρων, προσβασιμότητας κλπ. Περιοχές κάτω από το όριο φτώχειας

10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2) Υφιστάμενη Κατάσταση αγροτικών περιοχών (συνέχεια): Οι περιοχές της υπαίθρου χαρακτηρίζονται υψηλής αξίας σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, στις οποίες ασκούνται διάφορες «πιέσεις» Οι «δεσμοί» με τις αγροτικές περιοχές υφίστανται ως τόπος «καταγωγής», αναψυχής διακοπών, παραγωγής περιβαλλοντικών αγαθών, κλπ. Ειδικά η γεωργική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος (18,9% των αγροτικών εκτάσεων συμπεριλαμβανομένων των βοσκοτόπων βρίσκεται εντός περιοχών Natura 2000 και 73,3% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης είναι υψηλής φυσικής αξίας) Στόχευση: Η δημιουργία βιώσιμων και πολυλειτουργικών αγροτικών περιοχών, συνεισφέροντας στην ποιότητας ζωής, την ελκυστικότητα και την ήπια ανάπτυξη τους, πάντα σε συμβατότητα με την τοπική πολιτιστική φυσική ταυτότητα τους.

11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (3) Μέτρο 7 : Υλοποίηση δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεων που αφορούν: την παροχή - βελτίωση υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό, οι οποίες συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (εκτός 1γενή τομέα, και νέες δράσεις) την προστασία - ανάδειξη του τοπικού οικιστικού, πολιτιστικού, φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικής κληρονομιάς (συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της διαχείρισης γεωργικών οικοσυστημάτων). Έργα μικρής κλίμακας (σε όρους προϋπολογισμού αλλά και λειτουργικούς, τοπικής εμβέλειας κλπ)

12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (4) ΥΠΟΜΕΤΡΑ 7.1: Εκπόνηση μελετών προστατευόμενων περιοχών Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης του αγροτικού τομέα δραστηριότητας εντός περιοχών υψηλής φυσικής περιβαλλοντικής αξίας ( π.χ. προστατευόμενες ΝΑTURA, ΥΦΑ) για τον προγραμματισμό σχετικών επενδύσεων & δράσεων & από άλλα υπομέτρα (π.χ. υλοποίηση μελετών για ανάπτυξη γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων & σχετική ευαισθητοποίηση δικτύωση αγροτών μέσω υπομέτρου 7.6.2) 7.2 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας για τους αγροτικούς οικισμούς Έργα επέκτασης εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης (π.χ. αντλιοστάσια, συστήματα χλωρίωσης, αποχέτευση όμβριων υδάτων) Ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης στερεών απορριμμάτων (π.χ. ανακύκλωση, κομποστοποίηση) Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (π.χ. διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, δημόσιος φωτισμός, εσωτερική οδοποιία)

13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (5) ΥΠΟΜΕΤΡΑ 7.4 Δημιουργία βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό πολύ-λειτουργικοί χώροι και τοπικά/κοινοτικά καταστήματα για κοινωνικές δράσεις (παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, ενημέρωση, εξυπηρέτηση πολιτών κλπ) Υποδομές αναψυχής, πολιτισμού και συναφών δραστηριοτήτων (κέντρα νέων, βιβλιοθήκες κλπ) Χώροι για την προώθηση - εμπορία τοπικών αγροτικών ή άλλων προϊόντων (π.χ. τοπικές/δημοτικές αγορές, αγορές παραγωγών) 7.5 Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής Κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (π.χ. γραφεία, κέντρα ενημέρωσης) & υποδομές για επισκέπτες/τουρίστες (π.χ. παρατηρητήρια, θέσεις θέας) Σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος Δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών

14 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (6) ΥΠΟΜΕΤΡΑ Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών Εκπόνηση μελετών σχετικά με τους τοπικούς φυσικούς πόρους (π.χ. καταγραφή ειδών βιοποικιλότητας, ανάπτυξη τοπικών γεωργο περιβαλλοντικών μέτρων) Παρεμβάσεις αποκατάστασης, βελτίωσης και ανάδειξης της οικολογικής περιβαλλοντικής αξίας των περιοχών (π.χ. καταφύγια, έργα υποδομής για την άγριας πανίδα & χλωρίδα, πράσινες υποδομές, κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων, φυτοτεχνικές εργασίες, αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων κλπ) Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δικτύωσης Δράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών Αποκατάσταση, ανάδειξη και αύξηση της επισκεψιμότητας κτισμάτων της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς με ιδιαίτερη, αισθητική και ιστορική αξία (π.χ. αναπλάσεις όψεων & αποκαταστάσεις παραδοσιακών διατηρητέων κτισμάτων και κτηρίων π.χ. Γεφύρια, μύλοι κλπ) Ενέργειες ανάδειξης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική, αγροτική και λαογραφική κληρονομιά και οικονομία (π.χ. μελέτες καταγραφής εθίμων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθετήρια)

15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (7) Τελικοί Δικαιούχοι Δημόσιοι φορείς (αρμοδιότητα υλοποίησης, ορίζονται εκ του νόμου) π.χ. ΟΤΑ Α Βαθμού, Φορείς Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Μη Κερδοσκοπικοί φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (π.χ. σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπά ΝΠΙΔ ΜΚΟ) με συναφείς καταστατικούς σκοπούς, αποδεδειγμένη δράση - ικανότητα Ύψος Ενίσχυσης Το μέτρο αφορά δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις και η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% του επιλέξιμου κόστους (βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων) Μικρής κλίμακας δημόσιες επενδύσεις (σε όρους προϋπολογισμού έως ευρώ) Εκτιμώμενος προϋπολογισμός μέτρου 7 για μικρής κλίμακας παρεμβάσεις : 150 εκ. περίπου

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (7) Υλοποίηση μέσω προσέγγισης Leader: 100% του προϋπολογισμού των δράσεων με ενιαίο μηχανισμό υποστήριξης, αμεσότητα και απλούστευση επιτάχυνση διαδικασιών υλοποίησης και πληρωμής των έργων, εφαρμογή σε διευρυμένες περιοχές παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό (τοπικές στρατηγικές Leader) με «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση και διαπίστωση τοπικών αναγκών: Αποφεύγεται ο αποσπασματικός χαρακτήρας, έτσι ώστε αν και οι παρεμβάσεις είναι «σημειακές περιορισμένης κλίμακας» να επιτυγχάνεται μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και στόχευση πόρων Ενίσχυση της συμπληρωματικότητας με δράσεις λοιπών ταμείων αλλά παράλληλα γίνεται προσπάθεια για «εμπλουτισμό των παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ» (π.χ. έργα ύδρευσης, εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για αγροτική δραστηριότητα) για να υπάρχει ολοκληρωμένη συνδυαστική προσέγγιση, άμεση ταχύτερη εξυπηρέτηση οικισμών με περιορισμένους πόρους και δυνατότητες αλλά και έντονα αναπτυξιακά προβλήματα Οι περιοχές Leader διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες, με πληθυσμό έως κατοίκους (κεφαλοχώρια, κρίσιμη μάζα για παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών ή δημιουργία αναπτυξιακού δυναμικού, και σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές).

17 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας άρθρων 45 (επενδύσεις), 46 (επενδύσεις άρδευσης), 60 (επιλεξιμότητα δαπανών), 61 (επιλέξιμες δαπάνες) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Συμβατότητα με Περιβαλλοντικό, Χωροταξικό ή άλλο εξειδικευμένο πλαίσιο σχεδιασμού, αδειοδότησης, νομοθεσία σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο (π.χ. ΠΕΣΔΑ, ΠΠΧΣΑΑ Διαχειριστικά Σχέδια Περιοχών Natura, Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων, Νομοθεσία Αναδασμών) Συμπληρωματικότητα συνδεσιμότητα επέκταση σε σχέση με υφιστάμενες υποδομές (π.χ. δεν καλύπτεται η ανάπτυξη βασικών κοινωνικών υποδομών βλ. σχολεία, κέντρα υγείας, η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης), Συμβατότητα μικρών έργων (Μέτρο 7) με Τοπική Στρατηγική Leader και άλλο Σχεδιασμό του Δικαιούχου (Σχέδιο Δράσης Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Σκοπιμότητας)

18 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ωριμότητα έργων Συνεισφορά Συμβατότητα με Εθνικά ή Τοπικά Προγράμματα Σχέδια (π.χ. Ετήσιο Πρόγραμμα Αναδασμού της Περιφέρειας, Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιοτήτων για τις Περιοχές NATURA 2000, Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα) Ποιότητα σχεδιασμού (π.χ. αξιοποίηση νέων τεχνολογιών) Συνεισφορά στην εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας & προστασία περιβάλλοντος Περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας (π.χ. προστατευόμενες, ΥΦΑ, ορεινές, μειονεκτικές) Αξιοποίηση υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος και σχετικών υποδομών Συμπληρωματικότητα με υφιστάμενα έργα και υποδομές (π.χ. αναπτυξιακά προγράμματα) Αξιοποίηση εθελοντισμού, κοινωνίας των πολιτών (βλ. δωρεές - ΜΚΟ) Προστιθέμενη αξία (κρισιμότητα προβλήματος, είδος ωφελούμενων) Μικροί ή μειονεκτικοί οικισμοί με βάση τον περιφερειακό ή άλλο σχεδιασμό (π.χ. ορεινοί, αραιοκατοικημένοι ειδικά για έργα βασικών υποδομών) Ισόρροπη κατανομή έργων (ιστορικό χρηματοδότησης συναφών έργων)

19 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

20 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΑ

21 Μέτρο (Σύνολο 309 Έργα, Μ.Ο. 6 έργα ανά Νομό) ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΆΡΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Ύψος Προϋπολογισμού

22 Μέτρο (Σύνολο 194 Έργα, Μ.Ο. 4 έργα νά Νομό) Ύψος Προϋπολογισμού

23 Μέτρο 323 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, (Σύνολο 34 Έργα σε 20 Νομούς, Μ.Ο. 1,7 έργα ανά Νομό ή 0,5 στο Σύνολο Ελλάδας) Ύψος Προϋπολογισμού

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ :ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

Άξονας 4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Άξονας 4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑ 2014-2020 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ

ΠΑΑ 2014-2020 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΑ 2014-2020 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ Κατερίνα Αθανασοπούλου, Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Γενικές Αρχές. Ενιαία ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ III. ΜΕΤΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Τα Μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας του Γ' Π.Ε.Π. είναι τα εξής: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Α. Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 1 Περιεχόμενα ΣΥΝΟΨΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ N. ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 1/20 1 ΓΕΝΙΚΑ Οι ορεινές περιοχές της χώρας µας µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 CCI Τίτλος Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1. ΠΕΠ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 Τα ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2 είναι από τα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

- Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως:

- Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.1. Αιτιολόγηση των αναγκών που επιλέχθηκαν να αντιμετωπιστούν από το ΠΑΑ, καθώς και της επιλογής των στόχων, των προτεραιοτήτων, των τομέων επικέντρωσης και του καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α.Α. 2007-2013 1698/05. (iii), 55, 52 (β) (i), 56, 52 (β) (ii),52 (β) (iii) του

Π.Α.Α. 2007-2013 1698/05. (iii), 55, 52 (β) (i), 56, 52 (β) (ii),52 (β) (iii) του 5. Πληροφορίες για τους άξονες και τα µέτρα που προτείνονται για τον κάθε ένα, και περιγραφή αυτών Όπως καθορίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα, το πρόγραµµα θα συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.2009 Αρμόδιος Φορέας: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜEΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦ Ημ.Υπογραφής: 04.06.2009

Διαβάστε περισσότερα