ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ"

Transcript

1 seke2012.blogspot.gr Οθηώβξηνο, 2013 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ Είκαη ν Κώζηαο Λπκπέξεο, εξγαδόκελνο ζηελ ΕΤΔΑΠ από ην Εξγάδνκαη όια ηα ρξόληα ζηε Δηεύζπλζε Δηθηύνπ Ύδξεπζεο, ζηε ιεηηνπξγία ηωλ δηθηύωλ (πδξνλνκεία), θη εθηειώ βάξδηα κεραληθνύ ζην Επηρεηξεζηαθό Κέληξν Λεηηνπξγίαο. Είκαη κέινο ηνπ πιιόγνπ Επηζηεκνληθνύ Πξνζωπηθνύ ηεο ΕΤΔΑΠ, θη εθιεγκέλν κέινο ηεο Επηηξνπήο Τγηεηλήο θη Αζθάιεηαο Εξγαδνκέλωλ ΕΤΔΑΠ. Σνπνζεηνύκαη από κέξνπο ηνπ ΕΚΕ- ΕΤΔΑΠ. Σν ΕΚΕ- (πκκεηνρηθό Ελωηηθό Κίλεκα Εξγαδνκέλωλ θαη πληαμηνύρωλ γηα Δεκόζηα ΕΤΔΑΠ ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλωλίαο) είκαζηε κηα πνιηηηθόζπλδηθαιηζηηθή ζπιινγηθόηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε, ην 2012, από ηελ αλάγθε ηωλ θαηξώλ, ηελ αλάγθε δει. λα αγωληζηνύκε: γηα λα θξαηήζνπκε δεκόζηα ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ ζηελ Αηηηθή, γηα λα αληηζηαζνύκε ζηελ πνιηηηθή ηωλ κλεκνλίωλ από ηελ πιεπξά ηωλ εξγαηηθώλ ζπκθεξόληωλ θαη ηωλ επξύηεξωλ ιαϊθώλ θαη θνηλωληθώλ αλαγθώλ, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζην ζπλδηθαιηζηηθό ρώξν ηεο ΕΤΔΑΠ έλαλ πόιν αλεμάξηεην από ηε δηαπινθή θαη ηε ζπλδηαρείξηζε θαη από ηα θνκκαηηθά, θπβεξλεηηθά, εξγνδνηηθά ή θαη νηθνλνκηθά θαη επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. Απηά καο έλωζαλ όζνπο, ζπκκεηέρνπκε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη δελ ηαπηηδόκαζηε κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθό θνξέα. Επεηδή ην ζέκα ηεο ηδηωηηθνπνίεζεο ηνπ λεξνύ «αληέρεη» πνιύ επηρεηξεκαηνινγία, γηα λα κε γίλω πνιύ θνπξαζηηθόο, ζα είκαη αλαγθαζηηθά, ζε θάπνηα ζεκεία, ιίγν θωδηθόο. 1

2 ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΤΓΑΠ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ - ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ o Ζ ξύζκηζε ρξεώλ Γήκσλ Γεκνζίνπ, κε δηαγξαθή ρξεώλ, απνηειεί θνκκάηη ηεο άξζεο ησλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθώλ θαη λνκηθώλ εκπνδίσλ (θαηά ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ Σξόηθα) γηα ηε γξήγνξε ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΔΤΓΑΠ-ΔΤΑΘ o Η δξνκνιόγεζε γηα θαηάξγεζε ηνπ Εθάπαμ ηωλ εξγαδνκέλωλ κε ηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ηνπ θαινθαηξηνύ εληάζζεηαη ζ απηό ην πιαίζην. o Ζ πιήξεο εξγνιαβνπνίεζε απνηέιεζε κηα ζαπκάζηα πξαθηηθή πξνεηνηκαζία ρξόλσλ γηα ηελ άλεηε ηδησηηθνπνίεζε. (Καη ζε όπνηνπο ηνκείο δελ ππήξρε εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο έηζη ιέκε θνκςά ηνλ εξγνιάβν-, κπαίλεη γξήγνξα). Υπάπσοςν ολόκληπερ Υπηπεζίερ και Τομείρ ηηρ ΕΥΔΑΠ πος μποπούν να λειηοςπγήζοςν σωπίρ ηο μόνιμο πποζωπικό ηηρ. o Ζ κεηνρνπνίεζε ηνπ 1999, ε κεγάιε κείσζε ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ (από 5500 εξγαδόκελνπο πεξίπνπ ην 2000 ζε 2000 εξγαδόκελνπο πεξίπνπ ζήκεξα), ε απίζηεπηε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνύ θόζηνπο από ην 2009 έσο ζήκεξα θαηά 80 εθ. Δπξώ (50% πεξίπνπ) εηεζίσο, απνηέιεζαλ άιιεο πιεπξέο απηήο ηεο πξνεηνηκαζίαο. Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΠΗΔΔΩΝ Όπνπ επελαίβεη ην ΓΝΣ (πάλσ από 40 ρώξεο ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα), ε ΠΣ θαη ε ΔΔ ηειεπηαία, αζθνύληαη ηξνκαθηηθέο πηέζεηο γηα ηδησηηθνπνίεζε ζηνπο ηνκείο ηνπ Νεξνύ θαη ηεο Δλέξγεηαο. Απηό γίλεηαη όρη κόλν, θαη ίζσο νύηε θπξίσο, γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, γηα ιόγνπο δεκνζηνλνκηθνύο ή δηαξζξσηηθνύο, νύηε απιά(;) γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ επί ησλ θνηλσληώλ αιιά γηαηί απνθηνύλ δηθαίσκα επί ηεο δσήο θαη ηεο επηβίσζεο ησλ ιαώλ. Δίλαη ηξνκαθηηθή ε δύλακε επηξξνήο θη εθβηαζκνύ από απηόλ πνπ ειέγρεη λεξόελέξγεηα ζηηο ζύγρξνλεο πόιεηο (θαληαζηείηε κηα κεγαινύπνιε όπσο ε Αζήλα ρσξίο λεξό, ή κε ηελ απεηιή λα κείλεη ρσξίο λεξό, ή ρσξίο θαζαξό λεξό γηα 3-5 ή 7 κέξεο. Καηάξξεπζε όισλ ησλ δνκώλ θαη ηεο δσήο). Σέινο νη επαλαθξαηηθνπνηήζεηο ή επαλαδεκνηηθνπνίεζεηο δηθηύσλ ζε κεγάιεο πόιεηο όπσο Παξίζη, Βεξνιίλν «αλαγθάδνπλ» ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο ζε αλαδήηεζε λέσλ αγνξώλ, έηνηκσλ λα θαιύςνπλ ην θελό εηζπξάμεσλ-θεξδώλ. Έηζη κέζσ ησλ κεραληζκώλ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ πηέδνπλ «επάισηεο» εζληθέο θπβεξλήζεηο πεξηθεξεηαθώλ ρσξώλ γηα γξήγνξεο ηδησηηθνπνηήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ λεξώλ. (έληνλεο πηέζεηο από ηε γαιιηθώλ ζπκθεξόλησλ Suez γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ΔΤΑΘ θαη ΔΤΓΑΠ) 2

3 ΣΗ ΓΗΑΚΤΒΔΤΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ-ΔΤΑΘ; Ο έλεγσορ επί ηνπ λεξνύ (θαη ίζσο ε εκπινθή ηνπ λεξνύ ζε γεσπνιηηηθά θαη γεσζηξαηεγηθά παηρλίδηα ζηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ) Πνζόηεηα-Πνηόηεηα-Δπάξθεηα, πόζηκνπ λεξνύ Γελ είλαη δεδνκέλν όπσο ην ζεσξνύκε όηη αλνίγνπκε ηε βξύζε θαη πίλνπκε λεξό. ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιαλήηε, αθόκα θαη ζηελ Δπξώπε, δελ ππάξρεη πξόζβαζε γεληθώο ζε πόζηκν λεξό θαη πνιύ πεξηζζόηεξν λ αλνίγεηο ηε βξύζε κέζα ζην ζπίηη 24 ώξεο ην 24σξν θαη λα έρεηο λεξό. ηελ Αηηηθή, απηή ε ΔΤΓΑΠ κε όηη, ελδερνκέλσο, κπνξείο λα ηεο θαηαινγίζεηο πξνζθέξεη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο, επαξθέο λεξό ζε θάζε ζύλδεζε ηνπ δηθηύνπ ηεο, θαη ζε ζρεηηθά ρακειή ηηκή. Όπνπ ηδησηηθνπνηήζεθε ην λεξό παγθνζκίσο ε πνηόηεηα έπεζε, ελώ αλαθέξνληαη πεξηπηώζεηο όπνπ εληνπίζηεθαλ επηδεκίεο ιόγσ πξνβιεκάησλ ζην δίθηπν ησλ πόιεσλ πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ. Σηκή ηνπ πόζηκνπ λεξνύ θαη ησλ ππεξεζηώλ ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο γεληθά (Δγώ δε γλσξίδσ παξάδεηγκα πνπ λα κελ απμήζεθε ε ηηκή ζε πεξίπησζε ηδησηηθνπνίεζεο). Σν λεξό ηεο ΔΤΓΑΠ θνζηίδεη 50 ιεπηά / θπβηθό ελώ ην εκθηαισκέλν 50 ιεπηά / ½ ιίηξν δει Δπξώ / θπβηθό. Φπζηθά δε ζα θηάζεη ηόζν ε ηηκή αιιά δείρλεη ηη ζθέθηνληαη νη πνιπεζληθέο ηνπ λεξνύ (απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κόλν κε ηελ πηώζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ, αλαγθάδνληαο ηνλ πιεζπζκό λα αγνξάδεη λεξό γηα πόζε) ην Παξίζη ην λεξό απμήζεθε θαηά 258%, από ην 1985 ελώ ηα θέξδε ησλ εηαηξηώλ θαηά 15% πεξίπνπ εηεζίσο. Ζ πξνζβαζηκόηεηα όλων ζην αλζξώπηλν δηθαίσκα (πρ ε ζεκεξηλή δεκόζηα ΔΤΓΑΠ θόβεη ην λεξό ζε νηθνλνκηθά αδύλακνπο γηα ή 500 Δπξώ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δηαγξάθεη ρξέε 700 εθ Δπξώ πξνθεηκέλνπ λα ηδησηηθνπνηεζεί αλεκπόδηζηα. Ζ Νόηηα Αθξηθή κε πξνπιεξσκέλεο θάξηεο, ε Ηλδία κε κεραλήκαηα θέξκαηνο γηα λεξό είλαη αθξαία παξαδείγκαηα πξόζβαζεο ζην λεξό κόλν κε ηνλ νβνιό ζην ρέξη. Αιιά θαη ζηηο άιιεο πεξηπηώζεηο ηδησηηθνπνηήζεσλ παληνύ απμήζεθαλ νη δηαθνπέο ζύλδεζεο ζην δίθηπν, ελώ ζρεδόλ πνπζελά δελ επεθηάζεθε ην δίθηπν γηα λα θαιύςεηο λένπο πιεζπζκνύο. Τπεξεζίεο Απνρέηεπζεο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Ζ ΔΤΓΑΠ δελ είλαη κόλν πόζηκν λεξό. Δίλαη Λίκλεο-κεηαθνξά- εξγνζηάζηα δηπιηζηήξηα επεμεξγαζίαο, δίθηπν δηαλνκήο λεξνύ, δίθηπν απνρέηεπζεο, ΚΔΛ ) π.ρ. Αξγεληηλή ηα ιύκαηα ζην Λα Πιάηα πνηακό αλεπεμέξγαζηα κεηά από 4 ρξόληα ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ λεξνύ ζην Μπνπέλνο Άηξεο, ελώ δελ πίλνπλ λεξό από ην δίθηπν ζε κηα πεξηνρή ηνπ πιαλήηε πνπ δηαζέηεη ην 25% ηνπ άκεζα αμηνπνηήζηκνπ πόζηκνπ λεξνύ παγθνζκίσο. 3

4 Ζ ζπληήξεζε θη επέθηαζε ησλ ππνδνκώλ απνζήθεπζεο-κεηαθνξάο- δηύιηζεούδξεπζεο-απνρέηεπζεο-βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ (δε γίλνληαη επελδύζεηο νύηε ζπληήξεζεο νύηε επέθηαζεο θάησ από ηε ινγηθή ειαρηζηνπνίεζεο θόζηνπο κε απνηέιεζκα λα θαιείηαη ην δεκόζην λα μαλαεπελδύζεη αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαρσξήζεσλ, θαη θπζηθά κεηά ηελ επαλαθξαηηθνπνίεζε ησλ εηαηξηώλ (ραξαθηεξηζηηθό ην παξάδεηγκα ηεο Βξεηαλίαο, αιιά θαη ηνπ Παξηζηνύ όπνπ κεηά από 23 ρξόληα ηδησηηθνπνίεζεο δελ είρε γίλεη θακία επέλδπζε). Οη δήκνη θαη νη πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο πνπ ηώξα έρνπλ ην δίθηπν ύδξεπζεο ζηελ θπξηόηεηά ηνπο θαη πξνκεζεύνληαη θεληξηθά λεξό από ηελ ΔΤΓΑΠ ζα αλαγθαζηνύλ λα πδξνδνηνύληαη από κηα ηδησηηθή εηαηξία αθνύ δελ έρνπλ δηθέο ηνπο πεγέο ή ζ αλαγθαζηνύλ λα θάλνπλ ηη; Να κεηαθέξνπλ λεξό κε βπηία ζε δηθέο ηνπο δεμακελέο ή λα αθήζνπλ ηνπο δεκόηεο ηνπ έξκαην ζε ζύγρξνλνπο λεξνπιάδεο (απαμηώλνληαο ηαπηόρξνλα θαη όπνηεο ππνδνκέο δηθηύσλ έρνπλ θαηαζθεπάζεη); Βέβαηα ππάξρνπλ ζνβαξά ζέκαηα γηα ην πώο νη δήκνη δηαρεηξίδνληαη ηα δίθηπα θαη ηηο εηζπξάμεηο (πξνρεηξόηεηα, πειαηεηαθέο ζρέζεηο, θαθνδηαρείξηζε θιπ) Γηθαηώκαηα λεξνύ (Άξδεπζε- Λαηηληθή Ακεξηθή). Ννκηθή πξνεηνηκαζία θαη ζηελ Διιάδα. Δίλαη γλσζηό όηη ζηε Υηιή έρνπλ ηδησηηθνπνηεζεί θαη νη ηξνθνδνζίεο ησλ πεγώλ (βξνρή, ππόγεηα ύδαηα θιπ), ελώ ην ίδην επηρεηξήζεθε ζηε Βνιηβία θαη ε βίαηε εμέγεξζε ηνπ ιανύ νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε, ην 2010, από ηνλ ΟΖΔ ηνπ λεξνύ σο Αλζξώπηλνπ Γηθαηώκαηνο. Σα εξγαηηθά δηθαηώκαηα. Πξαθηηθή πξνεηνηκαζία κε κείσζε πξνζσπηθνύ, κείσζε κηζζώλ θη εξγαηηθνύ θόζηνπο γεληθόηεξα. Δλώ ζην πιαίζην ησλ λέσλ ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ ζπδεηείηαη λέα κείσζε κηζζώλ κε έληαμε όισλ ησλ εμαηξέζεσλ ζην εληαίν κηζζνιόγην. Υξήζε ελνηθηαδόκελσλ θαη ζπκβαζηνύρσλ εξγαδνκέλσλ, ήδε ζηελ ΔΤΓΑΠ. Παληνύ ζηελ πνξεία πξνο ηελ ηδησηηθνπνίεζε, αιιά θαη κεηά από απηήλ νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζαξώζεθαλ, νη κηζζνινγηθέο θαη άιιεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο ρεηξνηέξεπζαλ δξακαηηθά, ελώ έγηλαλ θαη καδηθέο απνιύζεηο. Σέινο δηαθπβεύεηαη ην πνηνο δηαζέηεη θη ειέγρεη ηελ ηερλνγλσζία δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ θη εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. Ο βαζηθόο θνξέαο ηερλνγλσζίαο είλαη νη εξγαδόκελνη ζηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ θαη ζίγνπξα είλαη νη θνξείο ηεο πξαθηηθήο ηερλνγλσζίαο (Ζ ζεσξεηηθή πξνθαλώο ππάξρεη θαη αιινύ (Παλεπηζηήκηα, ηδξύκαηα, εηαηξίεο, θιπ). Σν πνηνο «ειέγρεη» ηνπο εξγαδόκελνπο θαζνξίδεη θαη ηε δπλαηόηεηα ηδησηηθνπνίεζεο αιιά θαη ηελ όπνηα κειινληηθή δπλαηόηεηα επαλαθξαηηθνπνίεζεο. Απηόο είλαη έλαο ιόγνο εμαηξεηηθήο ζπνπδαηόηεηαο, θαη ίζσο ν ζεκαληηθόηεξνο πνπ επηβάιιεη νη εξγαδόκελνη ζηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ θαη γεληθά ζηα εξγνζηάζηα θαη ηηο ππεξεζίεο βαζηθώλ θνηλσληθώλ αγαζώλ λα παξακέλνπλ δεκόζηνη. 4

5 ΣΗ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΔΗΣΑΗ; Αλ μαλαζηήζνπκε ηνλ θόζκν καο κε ηα πόδηα θάησ θαη ην θεθάιη πάλσ (όπσο πεξηγξάθεη ν Οπξνπγνπαλόο Galleano), εάλ δει. ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζθέςε καο ειεύζεξα θη αλαγλώζνπκε ηηο ιέμεηο όπσο πξαγκαηηθά είλαη, απνδίδνληάο ηνπο ην πξαγκαηηθό ηνπο λόεκα θαη όρη απηό πνπ ζέινπλ λα καο θξύβνπλ πίζσ από πεξίηερλεο δηαηππώζεηο ή εθθξάζεηο κόλν γηα εηδηθνύο (εζύ δελ μέξεηο, δελ θαηαιαβαίλεηο, δελ έρεηο ζηνηρεία θιπ), ζα δηαβάζνπκε θαη ζα θαηαιάβνπκε όηη απηό πνπ γίλεηαη, είλαη: Ιδιωηικοποίηζη ειζππάξεων κεπδών και μόνο. Και κοινωνικοποίηζη επενδύζεων ζημιών. ΓΔΝ αγνξάδνπλ ηελ θπξηόηεηα ησλ δηθηύσλ, ζα καο πνπλ, αιιά ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ (θαη ην νπνίν θαίλεηαη θαη θηινιατθό). Ση ζα γίλεη πξαγκαηηθά; Θα παξαιάβνπλ γηα δηαρείξηζε έλα δίθηπν πνπ θαηαζθεπάζηεθε, ζην επίπεδν πνπ είλαη, κε ηα ρξήκαηα θαη ηνλ θόπν ηνπ ειιεληθνύ ιανύ επί δεθαεηίεο, ζα ην εθκεηαιιεπηνύλ θαη ζα καο ην επηζηέςνπλ απαμησκέλν, ζε ζρέζε κε απηό πνπ παξέιαβαλ, κεηά από ρξόληα, λα ην μαλαθηηάμνπκε, πάιη κε ιεθηά ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. ΠΟΗΟ ΣΟ ΟΦΔΛΟ ΣΔΛΗΚΑ ΑΠΟ ΜΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ; Καιύηεξε πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ; Υακειόηεξε ηηκή; Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο; Πξνζηαζία θη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ; Δπελδύζεηο ζην δίθηπν (επέθηαζε ή αλαλέσζε); Πεξηζζόηεξνη εξγαδόκελνη; Καιύηεξα ακεηβόκελνη; Η παγθόζκηα εκπεηξία ηδηωηηθνπνηήζεωλ πεγώλ θαη δηθηύωλ δηαρείξηζεο ηνπ θύθινπ λεξνύ δείρλεη κόλν ΖΗΜΘΑ γηα ηηο θνηλωλίεο: Υεηξνηέξεπζε ηεο πνηόηεηαο παξνρήο ππεξεζηώλ Αύμεζε ηεο ηηκήο Επηδείλωζε ηωλ πεξηβαιινληηθώλ όξωλ Αλνξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ ππνηαγκέλε ζηε ινγηθή ειάρηζηνπ θόζηνπο-κέγηζηνπ θέξδνπο. Επηβάξπλζε ηωλ θξαηηθώλ πξνϋπνινγηζκώλ κε θόζηε ζπληήξεζεο- επελδύζεωλ Αύμεζε αλεξγίαο (θακία ηδηωηηθνπνίεζε, νύηε παγθνζκίωο, νύηε ζηελ Ειιάδα, δελ κείωζε, αληηζέηωο αύμεζε ηελ αλεξγία) Υεηξνηέξεπζε ηωλ εξγαζηαθώλ όξωλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΕΘ, ΣΕΛΘΚΑ, ΟΤΣΕ ΕΝΑ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΘΔΘΩΣΘΚΟΠΟΘΗΗ εθηόο ηδενινγηθώλ ιόγσλ θαη ζίγνπξεο θαη κεγάιεο θεξδνθνξίαο από ηελ επέλδπζε κεγάισλ ηδησηηθώλ θεθαιαίσλ. Όια ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη δηεζλώο σο απνηπρεκέλα (θαη ζσζηά) πξέπεη λα πνύκε όηη είλαη απνηπρεκέλα γηα ηηο θνηλσλίεο αιιά απνιύησο επηηπρεκέλα σο πξνο ηελ θεξδνθνξία ησλ εηαηξηώλ. 5

6 ΝΑΗ, ΗΩ ΚΑΗ ΝΑ ΗΥΤΟΤΝ ΑΤΣΑ, ΑΛΛΑ ΔΔΗ (ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΖ ΔΤΓΑΠ) ΑΡΝΔΗΣΔ ΣΖΝ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΝΑ ΜΖΝ ΞΔΒΟΛΔΤΣΔΗΣΔ Ζ ΑΡΝΖΖ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ δε ζεκαίλεη όηη όια είλαη θαιώο θακσκέλα κέρξη ζήκεξα ζηελ ΔΤΓΑΠ. Σν αληίζεην. Παξά ηελ θεξδνθνξία ηεο ΔΤΓΑΠ, είλαη πνιιά ηα πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζεο θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο (δελ είλαη ζηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ λα αλαθεξζνύκε αλαιπηηθά ζ απηά). Δκείο ιέκε όηη απαηηείηαη θαη είλαη δπλαηόλ ε ΔΤΓΑΠ λα ιεηηνπξγήζεη πνιύ θαιύηεξα, πνιύ απνηειεζκαηηθόηεξα ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο ηηκήο παξνρήο ππεξεζηώλ ζην θνηλσληθό ζύλνιν θαη ππέξ ησλ εξγαηηθώλ ζπκθεξόλησλ. Τπ απηή ηε ινγηθή ε άξλεζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο γηα καο: 1 νλ ) εκαίλεη ηαπηόρξνλε άξλεζε κηαο «ΔΤΓΑΠ δεκόζην θέιπθνο» ηεο αδηαθάλεηαο ηεο θαθνδηαρείξηζεο, ηεο εξγνιαβνπνίεζεο, ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ, ησλ θξπθώλ πξνλνκίσλ, ηεο πξόζδεζεο ζηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο θαη ζηα κηθξόηεξα ή κεγαιύηεξα ηδησηηθά ζπκθέξνληα. 2 νλ ) εκαίλεη ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΠΛΖΡΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ (Δκείο δελ κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε, νύηε θαληαδόκαζηε κηα θνηλσλία πνιηηώλθαηαλαισηώλ, ρσξίο εξγαζηαθά θαη άιια δηθαηώκαηα αιιά κηα θνηλσλία εξγαδόκελωλ-πνιηηώλ. Δξγαδόκελνη ησλ 300 Δπξώ, ρσξίο αζθαιηζηηθά θαη πγεηνλνκηθά δηθαηώκαηα, πνπ εξγάδνληαη ρσξίο κέηξα αζθαιείαο δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο κηαο δεκνζίαο ΔΤΓΑΠ ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο όπσο εκείο ηελ νλεηξεπόκαζηε, θαη 3 νλ ) εκαίλεη ΚΤΡΗΩ ΚΑΗ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ ΤΠΔΡΑΠΗΖ ηνπ δημόζιος δικαιώμαηορ επί ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Σνπ δικαιώμαηορ ηεο θνηλσλίαο λα ειέγρεη όιν ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. εκαίλεη, εληέιεη, αληηκεηώπηζε ηνπ λεξνύ σο θνηλσληθνύ αγαζνύ, θαη όρη σο εκπνξεύκαηνο. Καη ζ απηό ηξίπηπρν επηκέλνπκε γηαηί ζα ππνζηνύκε απίζηεπηε ζπθνθάληεζε (από ππαξθηά θαη αλύπαξθηα ζθάλδαια από ππαξθηά θαη αλύπαξθηα πξνλόκηα θαη άιια πνιιά) γηα λα πξνωζεζεί ε ηδηωηηθνπνίεζε. Γη απηό: ΣΟ ΟΥΘ ΣΗΝ ΘΔΘΩΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΤΝΟΔΕΤΣΑΘ ΑΠΟ ΣΟ ΑΘΣΗΜΑ ΓΘΑ ΕΞΤΓΘΑΝΗ ΣΩΝ ΕΣΑΘΡΘΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΘ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΣΟΤ ΚΟΘΝΩΝΘΚΟΤ ΚΑΘ ΕΡΓΑΣΘΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΤΣΕ. 6

7 ΔΝ ΚΑΣΑΚΛΔΗΓΗ: ΣΟ ΝΔΡΟ ΔΗΝΑΗ ΟΥΗ ΜΟΝΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΑΓΑΘΟ ΑΛΛΑ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑ (δε κπνξεί λα θόβεηαη ε πξόζβαζε ζηνπο νηθνλνκηθά αδύλαηνπο) Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ (θαη όρη κόλν ην πόζηκν λεξό) θαζίζηαηαη πιήξσο δεκόζηνο θαη ηίζεηαη ππό θνηλσληθό έιεγρν. ΔΤΓΑΠ_ΔΤΑΘ: Γεκόζηα θαη θνηλσληθή γηα θηελό, επαξθέο θαη πνηνηηθό λεξό ζε θάζε άλζξσπν. ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΠΛΖΡΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ Δ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΛΛΑ ΚΑΗ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Ούηε νη εξγαδόκελνη κόλνη καο κπνξνύκε λα θξαηήζνπκε ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ σο δεκόζην αγαζό νύηε ε θνηλσλία ρσξίο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο εηαηξίεο ύδξεπζεο κπνξεί λα ειπίδεη ζε πξαγκαηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηεο λα ελέγσει ηον κύκλο ηος νεπού. Καινύκε όινπο (εξγαδόκελνπο, πνιίηεο, ζπλδηθάηα, ζπιινγηθόηεηεο, Δπηζηεκνληθνύο θνξείο, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε) ώζηε: Κοινωνία και Επγαζόμενοι, μαζί, να κπαηήζοςμε ηο νεπό ωρ κοινό αγαθό. 7

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Του Παναγιώτη Ντόντου, Γεωλόγου MSc μελετητή Ζ παξάιηα πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αξγνιίδαο απνηειεί κηα από ηηο πην πινύζηεο πεξηνρέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΛΑΣΔΗΑ, XΩΡΟ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΤΖ ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΩΝ

Ζ ΠΛΑΣΔΗΑ, XΩΡΟ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΤΖ ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΩΝ Ζ ΠΛΑΣΔΗΑ, XΩΡΟ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΤΖ ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΩΝ Αλεξία Β. Φιλίππου 1 Ελένη Ν. Μητάκου 2 1. Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΑΠΘ, MSc ΔΜΠ, email. alexiafilippou@yahoo.com 2. Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο, ρνιή Αξρηηεθηφλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε. ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε. Ενύκε κέζα ζε ηζηκεληέληεο κεηξνπόιεηο ηνπ πνιηηηζκνύ ζαο, εθηεινύκε πεηζήληα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα