Γενικά Σσόλια Forthnet 1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xdsl από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από ηνπο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικά Σσόλια Forthnet 1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xdsl από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από ηνπο"

Transcript

1 Γενικά Σσόλια Forthnet 1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xdsl από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ηε δπλαηόηεηα λα ηνλ αληαγσληζηνύλ, δεδνκέλεο ηεο ζαθνύο ππεξνρήο πνπ ζα δεκηνπξγνύζε γηα ηνλ ΟΤΔ ε εγγπεκέλε ηαρύηεηα ησλ 20 Mb γηα όινπο ηνπο xdsl πειάηεο ηνπ. Μηα ηέηνηα πξννπηηθή ζα πξηκνδνηνύζε ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηνπ ΟΤΔ ζε βάξνο ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθόηεηαο ζηελ Διιάδα. Η ΔΔΤΤ νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη ηδίσο γηα ηελ απνηξνπή de facto θαηαζηάζεσλ πνπ επλννύλ ηνλ πάξνρν πνπ θαηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην δίθηπν πξόζβαζεο. 2. Σε θάζε πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ έρνπλ γίλεη δνθηκέο γηα ην πσο επεξεάδεη ην xdsl από ηελ θακπίλα ην xdsl ζην αζηηθό θέληξν, εηδηθά ζε κεγαιύηεξεο ηνπ 1km απνζηάζεηο, ζα πξέπεη λα απαγνξεπηεί ε παξνρή ππεξεζηώλ xdsl από θακπίλα, έζησ θαη πξνζσξηλά, κέρξηο όηνπ γίλνπλ κεηξήζεηο θαη, εθόζνλ δηαπηζησζεί όηη ρξεηάδεηαη, λα κπνπλ θαη κάζθεο. 3. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην ζελάξην ηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ θακπηλώλ από ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο είλαη δπζκελέο γηα ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο, θαζώο νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζα αληηκεησπίζνπλ πξόζζεηα πξνβιήκαηα αδεηνδόηεζεο από ηνπο ΟΤΑ. Η ηδηαίηεξα αξλεηηθή εκπεηξία ησλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ ζηελ ρνξήγεζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο, θαζηζηά ζαθέο όηη ν ΟΤΔ ζα έρεη ζαθέο πξνβάδηζκα έλαληη ησλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ. Αθόκε θη αλ εμαζθαιηδόηαλ όηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη δελ ζα αληηκεηώπηδαλ κεγαιύηεξεο δπζρέξεηεο ζηελ αδεηνδόηεζε ζε ζρέζε κε ηνλ ΟΤΔ, ε πθηζηάκελε ππνδνκή ηνπ ΟΤΔ δίλεη ζηνλ ηειεπηαίν μεθάζαξν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα (επρεξέζηεξε ε αληηθαηάζηαζε ππαξρνπζώλ θακπηλώλ ζε ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ). 4. Γεδνκέλνπ όηη ν παξώλ Καλνληζκόο επηρεηξεί λα ξπζκίζεη δεδνκέλα ηεο αγνξάο πνπ αθόκε δελ έρνπλ δηακνξθσζεί, ζεσξνύκε όηη ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά όηη ν παξώλ Καλνληζκόο ζα έρεη κεηαβαηηθό ραξαθηήξα θαη όηη ε ΔΔΤΤ ζα επαλεμεηάζεη κεηά από εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ην θαηά πόζν ν Καλνληζκόο ρξήδεη αλαζεώξεζεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 1

2 Α/Α Ενόηηηα Παπάγπαθορ Επιμέποςρ Σσόλια Forthnet Πποηάζειρ Πποζθοπάρ Αναθοπάρ ΟΤΕ 1 Άπθπο Σηε παξάγξαθν 3 ηνπ ππό δηαβνύιεπζε θεηκέλνπ αλαθέξεηαη όηη ζηόρνο Θεσξνύκε όηη ν ζθνπόο ηνπ ηνπ Καλνληζκνύ είλαη ε ζέζπηζε θνηλώλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο γηα ηα Καλνληζκνύ πξέπεη λα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο xdsl, λα δηαζθαιηζηεί ε ηζόηηκε πξόζβαζε ζην αλαδηαηππσζεί σο εμήο: η ράιθηλν δίθηπν πξόζβαζεο όισλ ησλ παξόρσλ. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ θέζπιζη κανόνων λειηοςπγίαρ Καλνληζκνύ ζα πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί θαζώο ν ζηόρνο ηεο δηαζθάιηζεο για ηα ζςζηήμαηα ηεσνολογίαρ ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζην ράιθηλν δίθηπν ηνπ ΟΤΔ είλαη επξύηεξνο θαη xdsl με ζηόσο ηην ελάσιζηη δελ εμαζθαιίδεηαη κε ή κόλν κε ηνλ παξόληα Καλνληζκό, ν νπνίνο δςναηή διαηάπαξη ηων ζεζπίδεη αλύπαξθηνπο κέρξη ζήκεξα θαλόλεο κε ζθνπό λα πξνθπιαρζεί ε ςπηπεζιών πος ήδη παπέσονηαι νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ήδε πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ κέζσ ΤνΒ, έλαληη μέζω ηηρ ππόζβαζηρ ζηον ΤοΒ ηεο ζρεδηαδόκελεο αλάπηπμεο από ηνλ θάηνρν θαη δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηύνπ και ηην εξςπηπέηηζη ηηρ ραιθνύ, ηερλνινγίαο πνπ δύλαηαη λα βιάςεη ηελ πνηόηεηα ησλ ήδε δςναηόηηηαρ παπάλληληρ πξνζθεξόκελσλ από ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ππεξεζηώλ. λειηοςπγίαρ ηων διαθοπεηικών Απνζαθεληζκέλνο ζηόρνο ηνπ Καλνληζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζηαζία ςπηπεζιών πος παπέσονηαι μέζω ησλ παξερόκελσλ ζήκεξα ππεξεζηώλ κέζσ ηνπ ράιθηλνπ δηθηύνπ ηηρ ππόζβαζηρ δημόζιο πξόζβαζεο ηνπ δεκόζηνπ ζηαζεξνύ ηειεπηθνηλσληαθνύ (όρη κόλν ηηλεπικοινωνιακό δίκηςο ηος ηειεθσληθνύ) δηθηύνπ ηνπ ΟΤΔ θαη όρη απιά ε ζέζπηζε θνηλώλ θαλόλσλ ΟΤΕ. ιεηηνπξγίαο. Σε θάζε πεξίπησζε, ν παξώλ Καλνληζκόο ζηνρεύεη ζηελ πξνζηαζία ηεο δπλαηόηεηαο παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο πξόζβαζεο δεκόζην ηειεπηθνηλσληαθό δίθηπν ηνπ ΟΤΔ, ελώ δελ είλαη βέβαην όηη επαξθεί γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζνηηκίαο ζηε ρξήζε ηνπ δηθηύνπ θαη ηελ ηζόηηκε παξνρή ππεξεζηώλ κέζσ απηνύ, ηδίσο ελόςεη ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπλζεθώλ πνπ ελδερνκέλσο ζα αλαθύςνπλ από ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνκώλ πξόζβαζεο κε ρξήζε εμνπιηζκνύ VDSL2 (βι θαη άξζξν 7.3, 2

3 άξζξν 11). 2 Άπθπο 4 1 Σηα ζεκεία εηζαγσγήο ζήκαηνο δελ πεξηιακβάλεηαη ν θαηαλεκεηήο ηνπ θηηξίνπ (escalit) αγλνώληαο κ' απηό ηνλ ηξόπν ηελ παξνρή ππεξεζηώλ FTTB. Παξ' όιν πνπ ε πινπνίεζε ηέηνηνπ ηύπνπ ππεξεζηώλ κπνξεί λα εηπσζεί όηη ππεξβαίλεη ηα όξηα ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ, θαζώο ν εμνπιηζκόο ηνπνζεηείηαη κεηά ην escalit, εθηηκνύκε όηη ε πιήξεο απνπζία ζρεηηθήο αλαθνξάο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Χξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο δε θαζώο σο "δίθηπν πξόζβαζεο" νξίδεηαη "ην ηκήκα ηνπ ΓΣΤΓ ηνπ ΟΤΔ από ην γεληθό θαηαλεκεηή ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ ΟΤΔ μέσπι ηο ηεπμαηικό ζημείο αςηού ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος ζςνδπομηηή". Γεδνκέλνπ όηη από ηνλ νξηζκό δελ είλαη ζαθέο αλ ην ππνγξακκηζκέλν αλαθέξεηαη ζην escalit ή ζηελ νηθηαθή πξίδα ηνπ ζπλδξνκεηή, ζεσξνύκε όηη ε δηαηύπσζε ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ζπληζηά απαγόξεπζε ππεξεζηώλ FTTB θαη ρξήδεη δηόξζσζεο. 3 Άπθπο 4 3 Η ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο απνθιείεη, ηελ ηαπηόρξνλε ύπαξμε εμνπιηζκνύ xdsl ζε ελδηάκεζν θαη αθξαίν ΚΑΦΑΟ. Απηό ζεκαίλεη όηη ην ζελάξην εγθαηάζηαζεο VDSL ζε ελδηάκεζν θαηαλεκεηή γηα ζπγθέληξσζε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ΚΑΦΑΟ δελ κπνξεί λα έρεη πξννπηηθή θαζώο αλά πάζα ζηηγκή ζα κπνξνύζε λα παξαζύξεη ηνλ πάξνρν πνπ ζα ην επηιέμεη ζε αλαγθαζηηθό αλαζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ηνπ πιάλνπ. Η ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί δηόηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απαγνξεύεη ζηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο λα ζπγθεληξώζνπλ πεξηζζόηεξα ΚΑΦΑΟ ζε δηθέο ηνπο θακπίλεο, πξαθηηθή πνπ ζα απνηεινύζε ηνλ κνλαδηθό ηξόπν γηα λα είλαη απνζβέζηκε κηα ζρεηηθή επέλδπζε από θάπνηνλ ελαιιαθηηθό πάξνρν. Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε ρξήζε xdsl, FTTB θαη FTTH ζηνλ θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ. Θα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε ζπγθέληξσζε πνιιώλ ΚΑΦΑΟ ζε έλα θεληξηθό, δεδνκέλνπ όηη απηόο είλαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο πνπ ζα επέηξεπε ζε θάπνηνλ ελαιιαθηηθό πάξνρν λα θάλεη θάπνηα επέλδπζε. 3

4 4 Άπθπο 4 4 Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε ζπκκεηξηθώλ profile VDSL2 5 Άπθπο 4 6 Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνθίι 12a ζε θακπίλεο. Σεκεηώλεηαη όηη ζηα ζελάξηα δνθηκώλ πνπ εμεηάζηεθαλ κε ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο ΔΔΤΤ, δελ πεξηιακβαλόηαλ ζελάξην κε ηέηνην πξνθίι ζε θακπίλα. 6 Άπθπο 4 8 (πποζθήκη) Μεηά ηελ Παξάγξαθν 4.7 ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί έλα αθόκα ζεκείν εηζαγσγήο ζεκάησλ VDSL, ζην escalit ηνπ πειάηε πξνο ηνλ πειάηε (παξνρή VDSL ζε πνιπθαηνηθία). 7 Άπθπο 5 4 Πξνηείλεηαη ε αλαδηαηύπσζε ηνπ ιεθηηθνύ ζύκθσλα κε ην θάησζη: "Οι ηετνολογίες ISDN, SDSL, HDSL, SHDSL/SHDSL.bis, ADSL/2/2+ Annex B, L και M καηαρτήν επιηρέπονηαι για εγκαηάζηαζη ζηο γενικό καηανεμηηή ηοσ αζηικού κένηροσ ηοσ ΟΤΕ, εκηός εάν αποδειτθεί όηι επιδρούν αρνηηικά ζηη λειηοσργία ηων ADSL2+ Annex A ή/και VDSL2" 8 Άπθπο 5 5 Η δηαδηθαζία απόδεημεο είλαη αζαθήο θαη ζα πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί. 9 Άπθπο 5 6 Γηαθσλνύκε κε ην πεξηερόκελν ηεο δηάηαμεο ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαηίζεηαη σο ππεξεζία ρνλδξηθήο από ηνλ ΟΤΔ ην naked-dsl κε QoS. Δπηπιένλ, ε δηάηαμε θξίλεηαη πξνβιεκαηηθή θαζώο δεκηνπξγεί αβεβαηόηεηα ηδίσο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10. Πνην ην δηαηαθηηθό θαη πνηα ε έλλνκε ζπλέπεηα ηεο κε ηήξεζήο ηνπ. 10 Άπθπο 5 7 Η απαγόξεπζε ή όρη είλαη αζαθήο θαζώο δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή πιεξνθνξία ηνπ δηθηύνπ θαη ησλ αζηεξνηεηξάδσλ ζην WCRM, θαη πηζαλόηαηα δελ κπνξεί λα ππάξμεη ηέηνηα θαηαγξαθή. 11 Άπθπο 5 8 Ο πεξηνξηζκόο ησλ 100 κέηξσλ δελ πξέπεη λα είλαη δεζκεπηηθόο, Πξνηείλεηαη λα απαιεηθζεί απηή ε παξάγξαθνο θαη λα παξακείλεη ε 5 (κε ηελ θαηάιιειε σο άλσ αλαθεξόκελε πξνζαξκνγή). 4

5 δεδνκέλνπ όηη κε ηα πθηζηάκελα αδεηνδνηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη κε ηνπο ΟΤΑ, δελ είλαη δπλαηόλ λα γλσξίδνπκε εάλ ζα ππάξρεη ζεκείν ζύλδεζεο ζηα 100 κέηξα ή ζε απόζηαζε πνπ ζα ππεξβαίλεη ηα 100 κέηξα. 12 Άπθπο 5 9 Ο πεξηνξηζκόο ησλ 20db ζα πξέπεη λα έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ην ΚΑΦΑΟ θαη όρη ηνλ πειάηε, δεδνκέλνπ κάιηζηα όηη κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ηα ζηνηρεία θάιπςεο ησλ ΚΑΦΑΟ, παξά ηα ζρεηηθά αηηήκαηά ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε, ηα ζηνηρεία θάιπςεο ησλ ΚΑΦΑΟ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνύλ άκεζα ζηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο. 13 Άπθπο 6 3 ππνπαξάγξαθνο δ Παξαθαινύκε όπσο θαηαζηεί γλσζηό από ηελ ΔΔΤΤ ην θξηηήξην επηινγήο ηεο ηηκήο 3,75MHz σο fmax. 14 Άπθπο 7 Η πξνϋπόζεζε ππνζηήξημεο UPBO ηίζεηαη σο δπλαηόηεηα. Γελ ππάξρεη ε αλαγθαία μεθάζαξε απαίηεζε ελεξγνπνίεζήο ηνπ. 15 Άπθπο 8 1 Σηε δεύηεξε πεξίνδν πξνηείλεηαη λα πεξηιεθζεί ε εμήο πξνζζήθε «Η ππνρξέσζε απηή πεξηνξίδεηαη κόλν γηα ηα ζεκεία όπνπ έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί ελεξγόο εμνπιηζκόο ή πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί εληόο ηνπ επόκελνπ εμακήλνπ» 16 Άπθπο 8 3 Πξνηείλεηαη λα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλα θαηάιιεινο/έγθαηξνο ρξόλνο γλσζηνπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ κεηξήζεσλ ζηελ ΔΔΤΤ θαη ζηνπο ινηπνύο παξόρνπο. 17 Άπθπο 8 6 Να νξηζηεί θνζηνζηξεθήο ππνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο ησλ κεηξήζεσλ. 18 Άπθπο 8 8 Θα πξέπεη λα ππνρξεώλεηαη ν ΟΤΔ λα γλσζηνπνηεί ηπρόλ επηθείκελεο αιιαγέο ζην δίθηπν πξόζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα πξηλ ηηο αιιαγέο απηέο. 5

6 19 Άπθπο 9 9 Να απαιεηθζεί ε θξάζε «πξνζθνκίδνληαο όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ην αίηεκά ηνπ». Η δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο αηηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξάο πεξηγξάθεηαη κε επάξθεηα ζην άξζξν 18 ηνπ Ν. 3431/ Άπθπο 9 2 Γεδνκέλνπ όηη παξαηεξείηαη όηη ε εμέηαζε αηηεκάησλ από ηελ ΔΔΤΤ θαζπζηεξεί, πξνηείλεηαη λα ηεζεί εηδηθή, ζύληνκε πξνζεζκία αηηηνινγεκέλεο απάληεζεο ηεο ΔΔΤΤ ζε ζρεηηθά αηηήκαηα. 21 Άπθπο 9 5 Η πξόβιεςε όηη ν ΟΤΔ ζα εμεηδηθεύζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ θξίλεηαη πξνβιεκαηηθή. Ο παξώλ Καλνληζκόο ξπζκίδεη εηδηθά ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο θάζκαηνο θαη έγρπζεο ηζρύνο ζην δίθηπν πξόζβαζεο θαη αξκόδηα γηα ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ Καλνληζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη ε ΔΔΤΤ. 6

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1/11

ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1/11 Δλληνική Ένωση Γιαπιστεσμένων Φορέων Δπιθεώρησης - Πιστοποίησης Γημόσια Γιαβούλεσση για την τροποποίηση της σπ Αριθμ. οικ. ΚΤΑ Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΔΚ 2604/Β/22.12.2008) στετικά με την εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ dsofos@sch.gr 2 Υπεύζπλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα