ΓΔΝΗΚΑ ΜΑΚΡΟΨΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΑ ΜΑΚΡΟΨΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ"

Transcript

1 ΑΡΜΔΝΗΑ 1

2 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: Αλεμαξηεζία 1992, ύγθξνπζε κε Αδεξκπατηδάλ γηα Ναγθόξλν/Καξακπάρ, Κιείζηκν ζπλόξσλ κε Σνπξθία θαη Αδεξκπατηδάλ. ρέζε κε Ρσζία ρέζε κε ρώξεο ΚΑΚ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΔ ΜΔΣΑ-ΟΒΗΔΣΗΚΖ ΔΠΟΥΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΑΓΟΡΩΝ ΟΛΗΓΑΡΥΗΑ-ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΟΝΟΠΩΛΗΩΝ ΑΣΔΛΖ ΑΓΟΡΑ ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΠΡΟΩΘΖΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ-SOCIAL NETWORKING MEDIA. 2

3 ΓΔΝΗΚΑ ΜΑΚΡΟΨΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ α εμάκελν ΑΔΠ ζε δηο δνι ΑΔΠ % κεηαβνιή αλά έηνο ΑΔΠ θαηά θεθαιή $ Πιεζσξηζκόο Δπελδύζεηο Αλεξγία ζε ρηι Αλεξγία πνζνζηά Βηνκεραληθό δείθηεο Αγξνηηθή παξαγσγή Μεηαβνιή εμαγσγώλ 5% Μεηαβνιή εηζαγσγώλ 15.8% Δηζαγσγέο Δμαγσγέο

4 ΥΔΖ ΜΔ ΞΔΝΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ : Από ην 1999 ε Δ.Δ. έρεη γίλεη ζηξαηεγηθόο εηαίξνο θαη κε ηηο ηξείο ρώξεο ηνπ Ν. Καπθάζνπ : Αδεξκπατηδάλ, Αξκελία, Γεσξγία (Partnership and Cooperation Agreement). Καη νη ηξείο ρώξεο έρνπλ εληαρζεί ζην πξνηηκεζηαθό θαζεζηώο εμαγσγήο ησλ πξντόλησλ ηνπο (Generalized System of Preferences of European Union/GSP), πνπ ηνπο έρεη εμαζθαιίζεη πξνλνκηαθή πξόζβαζε ζηηο αγνξέο ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ από ην 2009 κέρξη θαη ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή πξόλνηα ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηεο ρώξεο ηνπ Ν. Καπθάζνπ, κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο κέρξη ην

5 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΑΡΜΔΝΗΑ & ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ 5

6 ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Υώξα ύλνιν επελδύζεσλ ΑΞΔ Ρσζία δηο δνι δηο δνι. Γαιιία εθ. δνι εθ. δνι. Διιάδα εθ. δνι εθ. δνι. ΖΠΑ εθ. δνι εθ. δνι. Λίβαλνο εθ. δνι. Γεξκαλία εθ. δνι. Αξγεληηλή εθ. δνι. 6

7 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ α εμάκελν Δμαγσγέο Μεηαβνιή εμαγσγώλ % Δηζαγσγέο Μεηαβνιή εηζαγσγώλ % Όγθνο Δκπνξίνπ Πνζνζηηαία κεηαβνιή όγθνπ εκπνξίνπ Έιιεηκκα εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ Μεηαβνιή ειιείκκαηνο %

8 ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ : ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΗ ΔΣΑΗΡΟΗ Σν 2010 ην εκπόξην κε ηηο ηξεηο ρώξεο Ν. Καπθάζνπ (Γεσξγία, Αδεξκπατηδάλ) αληηπξνζώπεπε ην 30.4% ηνπ ζπλνιηθνύ εκπνξίνπ ηεο Αξκελίαο θαη αληηζηνίρσο ην 42.8% ηνπ Αδεξκπατηδάλ θαη ην 29.4% ζην εκπόξην ηεο Γεσξγίαο. Όκσο θαη νη ηξείο ρώξεο καδί δελ αληηπξνζσπεύνπλ παξά ην 0.5% ηνπ εκπνξίνπ ηεο ΔΔ. Δηδηθόηεξα νη εμαγσγέο ηεο ΔΔ ζηηο ρώξεο ηνπ Ν. Καπθάζνπ ην 2009 ήηαλ 3.01 δηο επξώ (0.53 δηο ζηελ Αξκελία, 1.6 δηο ζην Αδεξκπατηδάλ θαη 0.88 δηο ζηε Γεσξγία). Οη εηζαγσγέο ηεο ΔΔ από ηηο ρώξεο απηέο αλήιζαλ ην 2009 ζε 7.94 δηο επξώ (0.16 δηο από ηελ Αξκελία, 7.3 δηο από ην Αδεξκπατηδάλ θαη 0.48 δηο από ηελ Γεσξγία). εκεηώλεηαη όηη νη εμαγσγέο ηνπ Αδεξκπατηδάλ πξνο ηελ ΔΔ αθνξνύλ θαηά 98.8% θπζηθό αέξην θαη πεηξέιαην κέζσ ησλ αγσγώλ από ηελ Καζπία. Αληηζηνίρσο ε Αξκελία εμάγεη πξνο ηελ ΔΔ 64.3% βαζηθά κέηαιια θαη παξάγσγά ηνπο θαη 18.8% καξγαξηηάξηα θαη άιινπο πνιύηηκνπο ιίζνπο. Ζ Γεσξγία εμάγεη 71.5% νξπθηά πξντόληα, 9% ρεκηθά πξντόληα θαη 7.1% ιαραληθά. Ζ ΔΔ εμάγεη ζηελ Αξκελία ζε πνζνζηό 32.7% είδε κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, 13.6% καξγαξηηάξηα θαη άιινπο αλεπεμέξγαζηνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο, 10.3% εμνπιηζκό κεηαθνξώλ θαη 9.1% ρεκηθά πξντόληα. ηελ Γεσξγία εμάγεη 23.9% αλεπεμέξγαζηεο πξώηεο ύιεο νξπθηνύ πινύηνπ, 21.1% κεραλνινγηθό εμνπιηζκό 17.3% ρεκηθά πξντόληα θαη 9.4% εμνπιηζκό κεηαθνξώλ. Σέινο ζην Αδεξκπατηδάλ εμάγεηαη από ηελ ΔΔ 36% κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο, 9.8% ρεκηθά πξντόληα, 9.1% εμνπιηζκόο κεηαθνξώλ θαη 9% αλεπεμέξγαζηνη πνιύηηκνη ιίζνη. 8

9 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΡΜΔΝΗΑ 9

10 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΡΜΔΝΗΑ 10

11 ΔΞΔΛΗΞΖ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΔΠΗΠΔΓΟ ΦΣΧΥΔΗΑ ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Παξά ηα ξαγδαία βήκαηα αλάπηπμεο, ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ δηαβηώλεη ζε θαζεζηώο θηώρηαο εμαθνινπζεί λα είλαη πςειό, θαζώο ε Δ.Δ. ην ππνινγίδεη ζε 40%, ελώ ε Παγθόζκηα Σξάπεδα ζε 48% Ζ παγθόζκηα θξίζε ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο επέθεξε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ζηελ Αξκελία 14.4% γηα ην 2009, ελώ ην 2010 ζεκεηώζεθε κηα ριηαξή επαλαθνξά ζε ζεηηθνύο ξπζκνύο 2.6%, ε νπνία απιά ζηνηρεηνζεηεί ηελ παύζε ηεο θαηεθνξηθήο πνξείαο ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο. ηελ ήδε θαηαγξαθείζα ζεηηθή πξννπηηθή εληάζζνληαη θαη ηα ζηνηρεία γηα ην α εμάκελν 2011 πνπ εκθαλίδεη ζηαζεξόηεηα ζηελ επαλαθνξά ζε ξπζκνύο πξηλ ηελ ύθεζε κε 4.6% (καθξηά βέβαηα από ηα δηςήθηα πνζνζηά πνπ θαηαγξάθεθαλ κέρξη ην 2007). Έηζη ελώ ν κέζνο όξνο θηώρεηαο ζηελ Αξκελία είλαη 40% ηνπ πιεζπζκνύ, ζηηο πιένλ βηνκεραλνπνηεκέλεο πεξηνρέο θαηά ζεηξά ηα πνζνζηό δηακνξθώλνληαη σο εμήο : ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξεβάλ 19.7%, ζην Scirak 30.6%, ζην Syunik 20.3% θαη ζην Aragatsotn επίζεο 20%. Ωζηόζν ζύκθσλα κε ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ην ύςνο ηνπ όγθνπ ηεο ιηαληθήο ηελ πεξίνδν ήηαλ θαηά κέζν όξν 2.3 δηο δνι. πνπ επηκεξηδόκελν ζηνλ πιεζπζκό ηεο Αξκελίαο (3,5 εθ.) δίλεη σο αλαινγνύλ πνζό πνπ έθαζηνο θάηνηθνο δαπάλεζε πεξίπνπ 658 δνι. ΖΠΑ εηεζίσο. Ζ ζρεηηθά απζαίξεηε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ εκπεξηέρεη εμαηξεηηθά ρξήζηκα απνηειέζκαηα, θαζώο παξάιιεια ην δηάζηεκα ν κέζνο όξνο εηζαγσγώλ ήηαλ θαηά κέζν όξν 3,2 δηο δνι. ΖΠΑ, πνζό πνπ ηειηθά δελ εκθαλίδεηαη ζπλνιηθά ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ύςνπο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. 11

12 ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ - ΑΡΜΔΝΗΚΖ ΓΗΑΠΟΡΑ-ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ Ζ εηζξνή ηνπ ιεγνκέλνπ κεηαλαζηεπηηθνύ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο ηεο αξκεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηελ παξνύζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ δηέξρεηαη ε ρώξα απηή. Ζ Αξκελία ζεκεηώλεηαη είλαη κηα ρώξα κε 3,5 εθ. θαηνίθνπο θαη 6,5 εθ. κεηαλάζηεο, πνπ απνηεινύλ ηελ απνθαινπκέλε αξκεληθή δηαζπνξά, ε νπνία ηε δηεηία ηεο ύθεζεο ζεκείσζε αύμεζε ζπλνιηθά 2.5%. Αληηζηνίρσο ηε ρξνληθή πεξίνδν , ζπλνιηθά ην πνζνζηό αξκελίσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε ρώξα ηνπο γηα αλαδήηεζε κόληκεο ζηέγεο θαη εξγαζίαο ζε άιιε ρώξα (θπξίσο Ρσζία θαη ΖΠΑ) ήηαλ 4.1%. Ζ πηώζε ηεο εηζξνήο αδήισλ πόξσλ θαη μέλσλ άκεζσλ επελδύζεσλ έθηαζε ην 38% ην Οη κεηαλάζηεο ππέζηεζαλ επίζεο θαη άιιε παξάπιεπξε απώιεηα έλεθα ηεο παγθόζκηαο ύθεζεο, θαζώο νη πιένλ εύπνξνη εμ απηώλ ήδε από ην 1998 επέζηξεςαλ θαη επέλδπζαλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ ζηελ Αξκελία, σζηόζν ε πηώζε ησλ αμηώλ θαηά 40% ηε δηεηία ηεο ύθεζεο ηνπο απνζάξξπλε από πεξαηηέξσ επελδπηηθέο θηλήζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ επελδπηηθνύ θεθαιαίνπ θαη από απηή ηελ πεγή. Δπηπξνζζέησο θαηαγξάθεηαη όηη ε Αξκεληθή Γηαζπνξά εηζθέξεη ζηαζεξά ην 60-70% ηνπ αξκεληθνύ εηεζίνπ ΑΔΠ, όρη κνλάρα ππό ηελ κνξθή FDI αιιά θπξίσο αδήισλ πόξσλ ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο. 12

13 ΥΔΖ ΑΔΠ ΜΔ ΟΓΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 13

14 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΡΜΔΝΗΑ ΑΝΑ ΥΧΡΑ 14

15 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΡΜΔΝΗΑ ΑΝΑ ΥΧΡΑ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 15

16 ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΜΔ ΔΛΛΑΓΑ Αλαθνξηθά κε ην δηκεξέο εκπόξην Διιάδνο-Αξκελίαο, ε πνξεία είλαη ζηαζεξά θαζνδηθή από ην 2007 θαη κεηά όηαλ θαη ζεκεηώζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ όγθνπ εκπνξίνπ, ηόζν ζηηο εηζαγσγέο όζν θαη ζηηο εμαγσγέο. Οη εμαγσγέο από ηελ Αξκελία πξνο ηελ Διιάδα ην ρξνληθό δηάζηεκα , θπξηαξρνύληαη από ην θνξπθαίν επίπεδν ησλ 1,7 εθ. επξώ εμαγσγώλ ειεθηξνληθνύ πιηθνύ γηα ηειέθσλα θαη ςεθηαθά δίθηπα ην 2007, πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο από ηελ ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ Intracom. Καηά ηα ινηπά ην ύςνο ησλ εμαγσγώλ πξνο ηελ Διιάδα θηλήζεθε ζε ηδηαηηέξσο ρακειά επίπεδα θάησ ησλ ρηι. επξώ. ηελ πιεπξά ησλ εμαγσγώλ ηεο Διιάδνο κεηά ην 2007 επαθνινύζεζε ζηαδηαθή απώιεηα ηνπ κεξηδίνπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζηελ αξκεληθή αγνξά γηα λα θαηαιήμεη από 2.1% ην 2007 ζε 1% ην Οπζηαζηηθά απσιέζηεθε ην ήκηζπ ησλ εμαγσγώλ ηεο Διιάδνο πξνο ηελ Αξκελία έλεθα ηεο ύθεζεο, αθνινπζώληαο ην πνζνζηό κείσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ ηεο Αξκελίαο, σζηόζν εθηηκάηαη όηη νη επηρεηξήζεηο πνπ απώιεζαλ ην 2007 ην πνζνζηό εμαγσγώλ ηνπο, δελ κπόξεζαλ λα επαλέιζνπλ ην 2008, νπόηαλ νη εηζαγσγέο ζηελ Αξκελία απμήζεθαλ 25%. ηα δέθα εμαγόκελα πξντόληα ζηελ Αξκελία ην ρξνληθό δηάζηεκα ζπγθαηαιέγνληαη : πνύξα, δάραξε, θύιια θαη ηαηλίεο από αξγίιην, ιάδηα πεηξειαίνπ, θνξέκαηα-πνπθάκηζα, ξάβδνη αινπκηλίνπ, ρξώκαηα επίρξηζεο θαη βεξλίθηα. εκαληηθή δηαπίζησζε είλαη όηη ηα ηξόθηκα δελ θαηαγξάθνληαη ζρεδόλ παξά κε ειάρηζηα πξντόληα θαη ζε εμαγσγηθά επίπεδα πνπ δελ μεπεξλνύλ ηα 8000 επξώ εηεζίσο. 16

17 ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΛΛΑΓΟ ΑΠΟ ΑΡΜΔΝΗΑ 17

18 ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖΝ ΑΡΜΔΝΗΑ 18

19 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΖΝ ΑΡΜΔΝΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ : 22 ΔΚ. ΔΤΡΧ. 19

20 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΗΑΝΟΜΖ 20

21 ΤΝΟΛΟ ΖΜΔΗΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ Καηαζηήκαηα ιηαληθήο super market Αγνξέο πξντόλησλ αγξνηηθώλ Πεξίπηεξα-θηόζθηα Λνηπά πώιεζεο ζεκεία εκεία πώιεζεο κε επηθάλεηα άλσ ησλ 1000 m Μέζνο όξνο ηεηξαγσληθώλ επηθαλείαο αλά ζεκείν πώιεζεο

22 Πξντόλ Σηκή AMD Δπξώ (1 επξώ ~ 518 AMD) Δηζαγσγήο Βνύηπξν President 250γξ ΝΑΗ Επκαξηθά Zara ζπαγγεηίλε 500γξ ΝΑΗ Μειηηδάλεο 1 kg Πηπεξηέο πξάζηλεο θξέζθεο 1 kg Σνκάηεο θξέζθηεο 1 kg Μηθξά αγγνπξάθηα 1 kg Παηάηεο κηθξέο 1 kg ΝΑΗ ΡΩΗΑ Παηάηεο θαλνληθέο 1 kg Λάδη Ηζπαληθό extra virgin 500 ml ΝΑΗ ΗΠΑΝΗΑ Tamara θξέζθνο ρπκόο θξνύηνπ 1000 ml Μπαλάλεο 1 kg Ρνιά πγείαο (ζπζθεπαζία 4) ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ ύξκα θνπδίλαο θαζαξηζηηθό ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ Κνπινύξηα γιπθά ζπζθεπαζία 15 ηεκαρίσλ Παμηκάδηα ηύπνπ βνζηλάθε ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ Ρνδάθηλα 1 kg Διαηόιαδν Ηηαιηθό-Luglio extra vergin 1 lt ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ Tνκαηεπειηέο ρπκόο ζε ζπζθεπαζία γπάιηλε- 250 ml παγγεηίλε Barilla 500 gr ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ Λεκόληα 1 kg Γάια Parmalat 1 lt ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ Γάια ληόπην 1 lt Kefir εγρώξην 250 ml Υισξίλε ΝΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ Μπύξα Estonia 650 ml ΝΑΗ ΔΘΟΝΗΑ Μπύξα Kilikia 650 ml Γηανύξηη θξνύηνπ Danone 110 gr ΝΑΗ ΓΑΛΛΗΑ Γηανύξηη ιεπθό 250 gr Λακπηήξαο θσηηζκνύ Philips 40 W ΝΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ Οδνληόπαζηα Colgate 100 gr ΝΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ Καθέο Jacobs/ζηηγκηαίνο 500 gr ΝΑΗ Μ.ΒΡΔΣΑΝΗΑ Παγσηό mars bar ΝΑΗ ΖΠΑ Φέηα Κνιηόο-400 gr ΝΑΗ ΔΛΛΑΓΑ Καπληζηέο θέηεο ρνηξηλνύ 150 gr Μπξηδόιεο ρνηξηλέο 400 gr Κνηόπνπιν ζηήζνο 800 gr απνύλη Palmolive 400 gr ΝΑΗ Μ. ΒΡΔΣΑΝΗΑ Γηανύξηηα θξνύησλ Froutis 115 gr ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ Πέλεο Divella 500 gr ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ 22

23 ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΗΧΝ ΚΗΝΖΣΡΑ 23

24 ΥΔΖ ΓΖΜΟΗΟΤ - ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 1 ΟΛΗΓΟΠΧΛΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΓΟΡΑ 2 3 ΔΗΡΟΔ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΜΔΧ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 24

25 ΚΛΑΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΟΡΤΚΣΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ-ΠΟΛΤΣΗΜΟΗ ΛΗΘΟΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΚΛΑΓΟ ****** ΚΛΑΓΟ ΣΡΟΦΗΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ ******* ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ-ΝΑΝΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΦΑΡΜΟΚΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΟΗΝΟΠΑΡΑΓΩΓΖ-ΚΟΝΗΑΚ ΚΛΑΓΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ ΓΖΜΟΗΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ****** ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΚΛΑΓΟ (ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ-ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ)******* ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 25

26 ΚΛΑΓΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ Διαηόιαδν Υπκνί θξνύησλ & ιαραληθώλ Επκαξηθά Μέιη Ηρζπεξά Δίδε δαραξνπιαζηηθήο Μπύξα Οίλνη Κξάθεξο-αξηνπνηήκαηα. 26

27 ΚΛΑΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ oγεκόζηα Έξγα o o o Οδηθνί άμνλεο. Γεκόζηα Κηήξηα. Γηακόξθσζε αζηηθνύ ρώξνπ. Έξγα εππνηίαο. Αζηαηηθή Σξάπεδα oηδησηηθέο Δπελδύζεηο o Ηδησηηθέο θαηνηθίεο Δκπνξηθά θέληξα 27

28 ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ & ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ Θεζμικό πλαίζιο ΠΟΕ & Ε.Ε. Διασείπιζη διαγυνιζμών από απμόδιο Υποςπγείο και Διασειπιζηική Απσή Υπ. Οικονομικών Ανάθεζη / Απόππιτη πποζθοπάρ Υλοποίηζη Διοικηηική Πποζθςγή ανεξαπηήηυρ ύτοςρ διαγυνιζμού!!!!!!!!!! Διαθάνεια εξέηαζηρ 28

29 ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Μέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 ιεηηνπξγνύζαλ 22 εκπνξηθέο ηξάπεδεο κε 391 ππνθαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Αξκελία. Τπάξρνπλ επίζεο 27 Πηζησηηθά Ηδξύκαηα κε 51 ππνθαηαζηήκαηα. Από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2005, ην ειάρηζην απαηηνύκελν θεθάιαην γηα ιεηηνπξγία ηξαπεδηθνύ ηδξύκαηνο λα αλέξρεηαη ζε DRAM (πεξίπνπ δνιάξηα), αιιά κε απαίηεζε από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 γηα πεξίπνπ δηπιάζην πνζό γηα λέεο ηξάπεδεο, δεδνκέλνπ όηη ην ζπλνιηθό θεθάιαην γηα λενζπζηαζείζεο ηξάπεδεο έρεη απμεζεί έσο ηα 5 δηζ. DRAM. Ζ πνιηηηθή πξνζέιθπζεο ησλ θαηαζέζεσλ εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πεξηιακβάλεη θαη ην επξύ πνζνζηό ησλ αξκελίσλ ηεο δηαζπνξάο, νη νπνίνη μεπεξλνύλ ηα 8 εθ. εηεζίσο θαη απνζηέιινπλ εκβάζκαηα ηα νπνία ην 2008 έθηαζαλ ηα 1,39 δηο δνι. ΖΠΑ, ην 2009 έλεθα ηεο παγθόζκηαο ύθεζεο ήηαλ 929 εθ. δνι. θαη ην 2010 αλήιζαλ ζην 1,07 δηο δνι. Ζ ζπγθέληξσζε ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν είλαη ζρεηηθά πςειή ζηελ Αξκελία. Οη πέληε κεγαιύηεξεο ηξάπεδεο, ACBA Credit Agricole Bank, HSBC Bank Αξκελία, Ardshininvestbank, VTB Bank θαη ε Ameria, αληηπξνζσπεύνπλ πάλσ από ην 50% ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ζπλόινπ ησλ εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ. Παξά ηελ ηαρεία αλάπηπμε σζηόζν, ην επίπεδν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηελ Αξκελία παξακέλεη ζρεηηθά ρακειό, κε αναλογία δανείων ππορ ΑΕΠ τηρ τάξηρ τος 16,9% το Απηή ε αλαινγία είλαη από ηηο ρακειόηεξεο κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ θαη ησλ ρσξώλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη βξίζθεηαη θάησ από ηνλ κέζν όξν ηνπ 25% γηα ηηο κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο θαη ηνπ 50% γηα ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Σν 2010 ν δείθηεο απηόο αλήιζε ζην 17,1% απνδεηθλύνληαο ηελ ηζρπξή αληνρή ηνπ ζηελ κεηα-πθεζηαθή επνρή. 29

30 ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΤΡΚΗΑ ΚΛΔΗΣΑ ΤΝΟΡΑ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΠΗΑ/ΚΑΤΚΑΟΤ/ΗΝΓΗΑ/ΚΗΝΑ/ΗΡΑΝ ΔΤΡΑΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΖ ΔΝΧΖ ΥΧΡΧΝ ΚΑΚ 30

31 ΑΤΜΜΔΣΡΔ ΤΝΘΖΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΕΖΣΖΜΑΣΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΗΧΝ 1) πξνώζεζε ηδησηηθνπνηήζεσλ 2) αλαβάζκηζε βηνκεραληθώλ ππνδνκώλ 3) δεκηνπξγία ππνδνκώλ ζηνλ αζηηθό θαη πεξηαζηηθό ρώξν 4) δεκηνπξγία έγθπξνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη αζθαιηζηηθήο αγνξάο 5) δηακόξθσζε πνιηηηθώλ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ 6) απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη θαηάξγεζε κνλνπσιίσλ 7) απειεπζέξσζε ηεο δηακόξθσζεο ηηκώλ ζπλαιιάγκαηνο. 31

32 ΤΝΟΦΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΘΔΣΗΚΑ : Μηθξό θόζηνο νξγάλσζεο επηρείξεζεο, ζεκαληηθά θίλεηξα νξγάλσζεο εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ, δώλεο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, δπλακηθή επξύηεξεο αγνξάο. ΑΡΝΖΣΗΚΑ : Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο γεο, Μεζάδνληεο, πγθέληξσζε νηθνλνκηθήο δύλακεο ( νιηγάξρεο ), πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο Δθζέζεσλ θαη αλνηρηώλ εθδειώζεσλ ππνζηήξημεο ηεο αγνξάο, έιιεηςε θνπιηνύξαο ειεύζεξεο αγνξάο. ΑΤΜΜΔΣΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΤΜΜΔΣΡΔ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΔΝΔΡΓΔΗΔ ΑΤΜΜΔΣΡΔ ΧΦΔΛΔΗΔ ΑΤΜΜΔΣΡΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΧΝ ΜΔ ΤΝΓΡΟΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ & ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΦΑΛΗΖ ΔΞΑΓΧΓΧΝ. 32

33 ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α. 33

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

«Σν θόζηνο θαη ν ηδίξνο ηνπ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ ην 2012»

«Σν θόζηνο θαη ν ηδίξνο ηνπ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ ην 2012» ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αζήλα, 5 Απξηιίνπ 2012 «Σν θόζηνο θαη ν ηδίξνο ηνπ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ ην 2012» Δθηηκήζεηο θαη ζπγθξίζεηο ηνπ ΙΝΔΜΥ ηεο ΔΣΔΔ γηα ηνλ ηδίξν θαη ην θόζηνο ηεο θεηηλήο

Διαβάστε περισσότερα

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 17-18 Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2013 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ζηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ ν Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16 2013 ΣΔΤΥΟ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επισειπηματικά νέα 2 -Διεθνείρ εκθέσειρ 2 -Τπαπεζικόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 [Σημαντικότερο γεγονόσ για την Πορτογαλία, και καθοριςτικό για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτη

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηπιωκατηθή Δργασία: ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα