ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ"

Transcript

1 ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. ἀρχ ὴ πάση χροικῆ κιήσεω τῆ ὑπὸ χρόο ὁρατῆ κτίσεώ ἐστι. ἐ ᾗ ὁ οὐραὸ κα ὶ ἡ γ ῆ παρ ὰ θεο ῦ πατρὸ δι ὰ υἱο ῦ μοογεοῦ καὶ πεύματο ἁγίου, τῆ ἁγία κα ὶ ζωαρχικῆ ὁμοουσίου τριάδο, ἐκ μ ὴ ὄτω εἰ τ ὸ εἶαι δι' ἄ μετρο ἀγοθότητα παρήχθη. ἡ ἁγία πρωτόκτιστο ἡμέρα το ῦ πρώτου μηὸ Νισὰ λεγομέου παρ' Ἑ βραίοι κα ὶ ταῖ θεοπεύστοι γραφαῖ, εἰκάδι πέμπτ ῃ το ῦ παρ ὰ Ῥωμαίοι Μαρτίου μηὸ οὖσα, το ῦ δ ὲ παρ' Αἰγυπτίοι ἑβδόμου μηὸ κθ ʹ. τοῦτο πᾶσι ὁμολογούμεό ἐστι τοῖ ἁγίοι ἡμῶ πατράσι καὶ διδασκάλοι κα ὶ τ ῇ ἁγί ᾳ καθολικ ῇ κα ὶ ἀποστολικ ῇ ἐκκλησί ᾳ. ἐ ταύτ ῃ κα ὶ Γαβριὴλ τὸ ἀσπασμὸ κα ὶ τ ὸ χαῖρε τ ῇ ἁγί ᾳ παρθέ ῳ τῆ θεία συλλήψεω προεφθέγξατο. ἐ ταύτ ῃ κα ὶ ὁ μοογεὴ υἱὸ το ῦ πατρὸ μετ ὰ τὴ ἐξ αὐτῆ ἄρρητο σάρκωσι πᾶσα πληρώσα οἰκοομία ἐκ εκρῶ ἀ έστη, ἀρχὴ λαβότο κατ ὰ τὴ αὐτὴ ἁγία τῆ ζωηφόρου ἀαστάσεω ἡμέρα το ῦ εφλδ ʹ ἔτου ἀπὸ κτίσεω κόσμου. περ ὶ ο ὗ μοι πᾶσα σπουδ ὴ γέγοε τόδε τ ὸ χροικὸ συτάξαι καοικῶ τε καὶ ἐξηγητικῶ, ὅπερ τοῖ πολλοῖ τῶ ἱστορικῶ ο ὐ συμπεφώηται, ὅτι τε τ ῷ εφ ʹ ἔτει το ῦ κόσμου ὁ κύριο ἡμῶ κα ὶ θεὸ ἐσαρκώθη ἐκ τῆ ἁγία παρθέου κα ὶ ὅτι τ ῷ εφλδ ʹ ἔτει ἀρχομέ ῳ, ὡ προείρηται, τ ῇ πρώτ ῃ το ῦ Νισὰ παρ' Ἑβραίοι μηό, κε ʹ το ῦ παρ ὰ Ῥωμαίοι Μαρτίου, παρ ὰ δὲ Αἰγυπτίοι Φαμεὼθ ζ ʹ μη ὶ κθ ʹ ἀέστη ἐκ εκρῶ πατήσα τὸ θάατο. πρόδηλο δ ὲ ὅτι καὶ πρῶτο κυριακὸ πάσχα τοῖ καταξιωθεῖσι τῆ θεία χάριτο κατ ὰ ταύτη ἤρξατο τὴ ἁ γία πρωτόκτιστο ἡμέρα. εὐλόγω ἄρα κα ὶ ἐ αὐτ ῇ τῆ ὁρωμέη ἤρξατο δημιουργία ἡ ἁγία καὶ πατουργὸ τριά, ὡ προτυπούση τὴ ἁγία ἀαστάσιμο ἡμέρα ο ὗ χάρι κα ὶ πρώτη τοῦ πρώτου μηὸ Νισὰ φυσικῶ αὐτὴ κα ὶ θεοδιδάκτω ὁ θεόπτη Μωϋσῆ παραλαβὼ ἐξ αὐτῆ ἤρξατο τῆ συγγραφῆ λέγω Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. πρόδηλο γὰ ρ ὅτι πατὸ μηιαίου κα ὶ ἐιαυσιαίου χρόου ἡμέρα τι προκατάρχει, κα ὶ ὅτι ὁ οὐραὸ κα ὶ ἡ γ ῆ καὶ τ ὸ φῶ κα ὶ τ ὸ σκότο τ ὸ πεῦμά τε κα ὶ ἡ ἄβυσσο κα ὶ αὐτ ὸ τ ὸ πρωτόκτιστο υχθήμερο ὅ περ ἀρχ ὴ τῆ χροικῆ κιήσεω πέφυκε, ὥσπερ ἥτι μοὰ τῶ μετ' αὐτὴ ἀριθμῶ, οὐδεὶ ἀτιφράσοι τῶ ε ὖ φροούτω, οὐδ' ὅτι ὁ οὐραὸ κα ὶ ἡ γ ῆ κα ὶ τῶ ὁρωμέω ἡ σύμπηξι πρὸ τῆ πρώτη ἡμέρα, ἀλλ ὰ πάτω σὺ αὐτ ῇ κα ὶ κατ' αὐτὴ παρῆκται κα ὶ τὴ ἀρχὴ εἴληφε. ε ἰ γὰ ρ μ ὴ τοῦτο δῶμε, ἔσται μὲ ἄλλη τι ἀρχ ὴ οὐραο ῦ κα ὶ γῆ κατ ὰ τὸ χρόο πρεσβυτέρα κα ὶ ἄ λλη εωτέρα, καθ' ἣ ἡ πρωτόκτιστο ἡμέρα το ῦ εἶαι ἤρξατο, ὅπερ ἐατιοῦται ταῖ θεοπεύστοι φωαῖ κα ὶ τ ῇ φυσικ ῇ τῶ πραγμάτω ἀκολουθί ᾳ. τίι γὰρ ὁ πρ ὸ τῆ πρωτοκτίστου ἡ μέρα χρόο κατεμετρεῖτο μήπω τῆ ἡλιακῆ φορᾶ κα ὶ σεληικῆ γεομέη μηδ ὲ τῆ ὁρατῆ κτίσεω, δι' ἣ

2 κα ὶ ἡ τῶ υχθημεριῶ διαστημάτω κίησι ὑπ ὸ θεο ῦ σοφῶ ὥρισται; τοῖ γὰρ ἀιδίοι ἤ γου ταῖ ἀύλοι οὐσίαι αἰώ τι ἀεπισκότιστο συμπαρεκτείεται, ὥσπερ ἡμῖ τοῖ ἐ γεέσει καὶ φθορ ᾷ ὁ χρόο ἡλίου φορ ᾷ καταμετρεῖται, ὥ πού φησι ὁ μέγα ἐ θεολογί ᾳ Γρηγόριο. ἀαγκαίω οὖ ἐκ πάτω δείκυται χροικ ὴ ἀρχή, καθ' ἣ ὁ οὐραὸ κα ὶ ἡ γ ῆ γεγόασι, ἡ ἁ γία αὕτη πρωτόκτιστο ἡμέρα, ἣ ὡ θεμέλιο ἀρραγ ῆ κα ὶ βάσι ἄσειστο πηξάμεο τῆσδε τῆ συγγραφῆ, λιπαρ ῶ τὸ ἐ αὐτ ῇ κα ὶ κατ' αὐτὴ ο ὐ μόο τὴ αἰσθητὴ κτίσι ὑ ποστησάμεο, ἀλλ ὰ κα ὶ τὴ ἐ αὐτ ῷ καιὴ κτίσι Χριστὸ θεὸ ἡμῶ συεργῆσαί μοι τ ῷ ἀμαθεστάτ ῳ, ὥ στε σαφῶ ἀποδεῖξαι τ ῷ εφ ʹ ἔτει το ῦ κόσμου τὴ ἔσαρκο αὐτο ῦ γεγεῆσθαι οἰκοομία, κα ὶ ὅσα ἐ τ ῷ μεταξ ὺ χρό ῳ γέγοε ἐπίσημα πράγματα περί τε ἔθη κα ὶ βασιλεία κα ὶ τῶ μετ ὰ ταῦ τα ὀκτακοσίω δύο ἐτῶ, λγ ʹ μὲ ἐτῶ κα ὶ ἡμερῶ μ ʹ τῆ ἐπ ὶ γῆ οἰκοομία, ἑπτακοσίω δ ὲ κα ὶ ξϛʹ κα ὶ μηῶ ι ʹ κα ὶ ἡμερῶ κ ʹ τῶ μετ ὰ τὴ ἁγία αὐτο ῦ ἀάληψι, τοῦτ' ἔστι ἀπ ὸ τῆ πρωτοκτίστου ἡμέρα ἕω το ῦ κοσμικο ῦ καθολικο ῦ ϛτ ʹ ἔτου ἰδικτίωο α ʹ, ὡ ὑποτέτακται. Τὴ πρώτη ἡμέρα ὁ Ἀφρικαὸ οητὴ λέγει δι ὰ τ ὸ ἀδιοργάιστο εἶαι τέω τὸ πρωτόκτιστο φῶ κα ὶ κεχυμέο. Ἐ τ ῷ πρωτοκτίστ ῳ υχθημέρ ῳ, τ ῇ πρώτ ῃ το ῦ παρ' Ἑβραίοι πρώτου μηὸ Νισά, ὡ προδέδεικται, παρ ὰ δ ὲ Ῥωμαίοι κε ʹ το ῦ Μαρτίου μηό, κα ὶ παρ' Αἰγυπτίοι κθ ʹ το ῦ Φαμεώθ, ἐ ἡμέρ ᾳ κυριακ ῇ, ἤτοι μι ᾷ τῶ σαββάτω, ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ, τ ὸ σκότο καὶ τ ὰ ὕδατα, πεῦμα κα ὶ φῶ κα ὶ υχθήμερο, ὁμο ῦ ἔργα ἑπτά. ἐ τ ῷ δευτέρ ῳ υχθημέρ ῳ ἐγέετο τὸ στερέωμα, ἔργο α ʹ. ἐ τ ῷ τρίτ ῳ υχθημέρ ῳ ἐγέετο ἔργα δ ʹ, φαέρωσι γῆ κα ὶ ἀ αξήρασι, παράδεισο, δέδρα πατοῖα, βοτάαι κα ὶ σπέρματα. τ ῇ δ ʹ ἡμέρ ᾳ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ ἥλιο κα ὶ τὴ σελήη κα ὶ τοὺ ἀστέρα. τ ῇ ε ʹ ἡμέρ ᾳ ἐποίησε ὁ θεὸ τ ὰ ἑρπετ ὰ κα ὶ τ ὰ ηκτ ὰ πάτα, κήτη καὶ ἰχθύα κα ὶ ὅσα ἐ τοῖ ὕδασι, ἔτι τε πετειά, ὁμο ῦ ἔργα γ ʹ. τ ῇ ϛʹ ἡμέρ ᾳ ἐποίησε ὁ θεὸ τὰ τετράποδα κα ὶ τ ὰ ἑρπετ ὰ τῆ γῆ, τ ὰ θηρία κα ὶ τὸ ἄθρωπο, ἔργα δ ʹ. ὁμο ῦ τ ὰ πάτα ἔργα κβʹ ἰσάριθμα τοῖ κβ ʹ Ἑβραϊκοῖ γράμμασι κα ὶ ταῖ κβ ʹ Ἑβραϊκαῖ βίβλοι κα ὶ τοῖ ἀπ ὸ Ἀδὰμ ἕ ω Ἰακὼβ εἴκοσι δύο γεαρχίαι, ὡ ἐ λεπτ ῇ φέρεται Γεέσει, ἣ κα ὶ Μωϋσέω εἶ αί φασί τιε ἀποκάλυψι. αὕτη τὰ οὐραίου δυάμει τ ῇ πρώτ ῃ ἡμέρ ᾳ λέγει ἐκτίσθαι. Ὁ ἅγιο Ἰωάη κα ὶ μέγα ἐ διδασκάλοι Χρυσόστομο τ ῇ ϛʹ ἡμέρ ᾳ τῆ α ʹ ἑ βδομάδο, τοῦτ' ἔστι τ ῇ αὐτ ῇ ἡμέρ ᾳ τῆ πλάσεω αὐτο ῦ, λέγει τὸ Ἀδὰμ ἐκβληθῆαι το ῦ παραδείσου κα ὶ τὴ Εὔα, ἐ τ ῇ ἑρμηεί ᾳ το ῦ κατ ὰ Ματθαῖο εὐαγγελίου, ᾧ κα ὶ ἡμεῖ πειθόμεθα. Ἑβδόμη ἡμέρα σαββάτ ῳ, ἐ ᾗ κατέπαυσε ὁ θεὸ ἀπ ὸ τῶ ἔργω, κα ὶ ἡγίασε αὐτή. τὴ μὲ ποσότητα το ῦ χρόου τῆ ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ διαγωγῆ τῶ πρωτοπλάστω ἀτράωτο ἡμῖ ὁ θεόπτη Μωϋσῆ καταλέλοιπε, κα ὶ χρ ὴ τοὺ καθ' ἡμᾶ ἀτελεῖ μ ὴ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τὰ σεσιγημέα τ ῇ θεοπεύστ ῳ γραφ ῇ. ὅσα γὰρ ἦ ἐπωφελ ῆ κα ὶ χωρητ ὰ τοῖ ἀθρώποι, ταῦτα ἡμῖ

3 δι ὰ πεύματο ἁγίου ἐκδέδοται, κα ὶ ο ὐ χρ ὴ περαιτέρω τῶ θείω ὅρω προβαίει τοὺ ὀρθῶ ἐτυγχάοτα, ἵα μ ὴ ἀτ ὶ κέρδου μικρο ῦ μεγάλη ζημία ἐπισπάσωται. ἐπειδ ὴ δέ τιε ἀκρατῶ ἔχοτε περ ὶ το ῦ συζητεῖ, εἴτε ἐκ δοκουμέη φιλομαθία εἴτε κα ὶ κεοδοξί ᾳ υττόμεοι, τ ὰ θεῖ α λόγια μετ ὰ χεῖρα φέροτε δεικύει πειρῶται τὸ μὲ προπάτορα ἡμῶ Ἀδὰμ οὐκ εὐθὺ εἰσεηέχθαι ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ ὑπ ὸ θεο ῦ, ἢ κα ὶ εἰσελθότα πρ ὸ τῆ πλάσεω τῆ γυαικὸ ὀ όματα θέσθαι τοῖ θηρίοι κα ὶ τοῖ πετειοῖ το ῦ οὐραο ῦ, ὅπερ μιᾶ ἡμέρα ἔργο οὐκ ἦ πρὸ ἀθρωπίη όσο κα ὶ ἰσχύ, ὡ φιλοεικοῦσι, δι ὰ τ ὸ λέγει τὴ γραφὴ ὅτι κα ὶ ἐφύτευσε ὁ θεὸ τὸ παράδεισο ἐ Ἐδὲμ κατ ὰ ἀατολὰ κα ὶ ἔθετο ἐκε ῖ τὸ ἄθρωπο ὃ ἔπλασε, κα ὶ ἐ ξαέτειλε ὁ θεὸ ἐκ τῆ γῆ ἔτι πᾶ ξύλο ὡραῖο εἰ ὅρασι κα ὶ καλὸ εἰ βρῶσι, κα ὶ τ ὸ ξύλο τῆ ζωῆ ἐ μέσ ῳ το ῦ παραδείσου, κα ὶ τ ὸ ξύλο το ῦ εἰδέαι γωστὸ καλο ῦ κα ὶ ποηρο ῦ. κα ὶ ἔπλασε ὁ θεὸ ἔτι ἐκ τῆ γῆ πάτα τ ὰ θηρία το ῦ ἀγρο ῦ κα ὶ πάτα τ ὰ πετει ὰ το ῦ οὐραο ῦ. κα ὶ ἤγαγε αὐτὰ πρὸ τὸ Ἀδὰμ ἰδεῖ τί καλέσει αὐτά. Εἴτα μετ ὰ τοιαῦτα ἐπάγει τ ῷ δ ὲ Ἀδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸ ὅμοιο αὐτ ῷ. κα ὶ ἐ πέβαλε κύριο ἔκστασι ἐπ ὶ τὸ Ἀδάμ, κα ὶ ὕπωσε, κα ὶ ἔλαβε μία τῶ πλευρῶ αὐτο ῦ, κα ὶ ἀ επλήρωσε σάρκα ἀτ' αὐτῆ, κα ὶ τ ὰ ἑξῆ ἀαγκαίω προήχθη κα ὶ περ ὶ τούτου δηλῶσαι ἐ μέρει, ὅσα καὶ ἄλλοι ἱστορικοῖ Ἰουδαϊκὰ ἀρχαιολογία ἢ κα ὶ Χριστιαικὰ ἱστορία γράψασι περ ὶ τούτου εἴρηται ἐκ τῆ λεπτῆ Γεέσεω κα ὶ το ῦ λεγομέου βίου Ἀδάμ, ε ἰ κα ὶ μ ὴ κύρια εἶαι δοκε ῖ, ὡ ἂ μ ὴ εἰ ἀτοπωτέρα δόξα ἐκπέσοιε ο ἱ ταῦτα συζητοῦτε. κεῖται γοῦ ἐ τ ῷ λεγομέ ῳ βί ῳ Ἀδὰ μ ὁ τῶ ἡμερῶ ἀριθμὸ τῆ τε ὀομασία τῶ θηρίω κα ὶ τῆ πλάσεω τῆ γυαικὸ κα ὶ τῆ εἰσόδου αὐτο ῦ Ἀδὰμ ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ κα ὶ τῆ περ ὶ το ῦ ξύλου τῆ βρώσεω ἐτολῆ το ῦ θεοῦ πρὸ αὐτό, κα ὶ τῆ μετ ὰ τούτου εἰσόδου Εὔα ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ, τά τε τῆ παραβάσεω κα ὶ τὰ μετ ὰ τὴ παράβασι, ὡ ὑποτέτακται. Τ ῇ πρώτ ῃ ἡμέρ ᾳ τῆ δευτέρα ἑβδομάδο, ἥτι ἦ τρίτη μὲ ἡμέρα τῆ πλάσεω το ῦ Ἀ δάμ, η ʹ δ ὲ το ῦ πρώτου μηὸ Νισά, α ʹ δ ὲ το ῦ Ἀπριλλίου μηό, κα ὶ ϛʹ το ῦ παρ' Αἰ γυπτίοι Φαρμουθί, ὠόμασε Ἀδὰμ τ ὰ ἄγρια θηρία θεί ῳ τι ὶ χαρίσματι. τ ῇ β ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ β ʹ ἑβδομάδο ὠόμασε τὰ κτήη. τ ῇ γ ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ β ʹ ἑβδομάδο ὠόμασε τ ὰ πετειά. τ ῇ δ ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ β ʹ ἑβδομάδο ὠ όμασε τ ὰ ἑρπετά. τ ῇ ε ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ β ʹ ἑβδομάδο ὠόμασε τ ὰ ηκτά. τ ῇ ϛʹ ἡμέρ ᾳ τῆ β ʹ ἑβδομάδο, ἥτι ἦ κατ ὰ μὲ Ῥωμαίου Ἀπριλλίου ϛʹ, κατ ὰ δ ὲ Αἰγυπτίου Φαρμουθ ὶ ια ʹ, λαβὼ ὁ θεὸ μέρο τι τῆ πλευρᾶ το ῦ Ἀδὰμ ἔπλασε τὴ γυαῖκα. τ ῇ μ ϛʹ ἡμέρ ᾳ τῆ κοσμοποιία, δ ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ ζ ʹ ἑ βδομάδο, Παχὼ ιδ ʹ, Μαΐου θ ʹ, ἡλίου ὄτο ταύρ ῳ κα ὶ σελήη σκορπί ῳ κατ ὰ διάμετρο, ἐ τ ῇ τῶ Πλειάδω ἐπιτολ ῇ, εἰσήγαγε ὁ θεὸ τὸ Ἀδὰμ ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ κατ ὰ τὴ μ ʹ ἡμέρα τῆ πλάσεω αὐτο ῦ. τῇ ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ κοσμοποιία, μδ ʹ δ ὲ τῆ πλάσεω το ῦ Ἀδάμ, ἡμέρ ᾳ κυριακ ῇ, Παχὼ ιη ʹ, Μαΐου ιγ ʹ, μετ ὰ τρεῖ ἡμέρα τῆ ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ αὐτο ῦ εἰσόδου, ἡλίου ὄτο ταύρ ῳ κα ὶ σελήη

4 αἰγοκέρωτι, ἐετείλατο ὁ θεὸ τ ῷ Ἀδὰμ ἀπέχεσθαι τῆ βρώσεω το ῦ ξύλου τῆ γώσεω. Τ ῇ ϙγ ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ κτίσεω, τ ῇ β ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ τεσσαρεσκαιδεκάτη ἑβδομάδο, κατ ὰ τὴ θεριὴ τροπή, ἡλίου ὄτο κα ὶ σελήη καρκί ῳ, τ ῇ κε ʹ το ῦ Ἰουίου μηό, Ἐπιφ ὶ πρώτ ῃ, εἰ σήχθη ὑπ ὸ το ῦ θεο ῦ ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ ἡ το ῦ Ἀδὰμ βοηθὸ Εὔα, ἐ τ ῇ π ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ πλάσεω αὐτῆ. ἣ ὁ Ἀδὰμ λαβὼ ὠόμασε Εὔα, ὃ ἑρμηεύεται ζωή δι ὰ τοῦτο προσέταξε ὁ θεὸ δι ὰ Μωϋσέω ἐ τ ῷ Λευιτικ ῷ, ἤτοι δι ὰ τὰ μετ ὰ τὴ πλάσι το ῦ χωρισμο ῦ αὐτῶ ἡμέρα ἐκ το ῦ παραδείσου, ἐπὶ μὲ ἀρρεογοία ἀκάθαρτο αὐτὴ εἶαι ἐπ ὶ μ ʹ ἡμέρα, ἐπ ὶ δ ὲ θηλυτοκία ἕω ἡμερῶ π ʹ. ἐπειδὴ κα ὶ Ἀδὰμ τ ῇ μ ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ πλάσεω αὐτο ῦ εἰσήχθη ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ, ο ὗ χάρι κα ὶ τ ὰ γεώμεα τ ῇ μ ʹ ἡμέρ ᾳ εἰσφέρουσι ἐ τ ῷ ἱερ ῷ κατ ὰ τὸ όμο. ἐπ ὶ δ ὲ θήλεο ἀκάθαρτο εἶαι αὐτὴ ἐπὶ ἡμέρα π ʹ διά τε τὴ ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ αὐτῆ εἴσοδο τ ῇ π ʹ ἡμέρ ᾳ κα ὶ δι ὰ τ ὸ ἀκάθαρτο τοῦ θήλεο πρὸ τ ὸ ἄρσε. ἀφεδρῶ γὰρ πάλι οὖσα οὐκ εἰσέρχεται ἕω ἑπτ ὰ ἡμέρα ἐ τ ῷ ἱερῷ κατ ὰ τὸ θεῖο όμο. Ταῦτα ἐκ το ῦ βίου λεγομέου Ἀδὰμ φιλομαθία χάρι ἐ συτόμ ῳ ἐστοιχείωσα, ἐ τῷ πρώτ ῳ ἔτει τῆ πλάσεω το ῦ Ἀδάμ, ἐπ' αὐτ ῷ τ ὰ πραχθέτα, ἐφεξῆ δ ὲ κα ὶ τ ὰ λοιπὰ στοιχειωθήσεται, ἕω ἐακοσιοστο ῦ τριακοστο ῦ ἔτου τῆ ζωῆ αὐτο ῦ, κα ὶ τῶ λοιπῶ γεέσεω, ἔκ τε τῶ θεοπεύστω γραφῶ κα ὶ ἐκ τῶ ἐπισημοτέρω ἱστορικῶ τῶ ταύται ἐξακολουθησάτω, ἐξ ὧ κα ὶ τ ὰ πλείω λαβώ, πλὴ ὀλίγω τῶ κατ ὰ τοὺ ἡ μετέρου χρόου γεγοότω, σύοψί τια σπουδάσω ποιῆσαι, συαφεία ἅμα κα ὶ ἀληθεία ἐ πᾶσι φροτίζω κα ὶ τῆ καταλλήλου τῶ πραγμάτω ἀκολουθία, διαφορά φημι βασιλέω κα ὶ ἱερέω ἀριθμό, προφητῶ τε κα ὶ ἀποστόλω κα ὶ μαρτύρω κα ὶ διδασκάλω, κα ὶ τῶ παρ' Ἕλλησι ἢ ἄλλοι ἔθεσι ἐπ ὶ σοφίᾳ βεβοημέω ἢ ἄλλ ῃ τι ὶ τέχ ῃ ἢ ἀριστεί ᾳ πολεμικ ῇ κα ὶ ἐπ ὶ μοχθηρί ᾳ προδήλ ῳ, πάτα ὡ οἷ ό τε ὢ ἀαλεξάμεο ἐκ τῶ προειρημέω ἱστορικῶ ἀδρῶ ἐπ ὶ πᾶσι τὴ κατ ὰ Χριστο ῦ κα ὶ τοῦ γέου ἡμῶ θεοβδέλυκτο διαθήκη, ἣ διέθετο τ ὰ σκηώματα τῶ Ἰδουμαίω κα ὶ ο ἱ Ἰσμαηλῖ ται διώκοτε τὸ κατ ὰ τ ὸ πεῦμα λαό, θείοι κρίμασι κα ὶ ἀποστασία μελετῶτε τὴ ἐπ' ἐ σχάτω τῶ ἡμερῶ ὑπ ὸ το ῦ μακαρίου Παύλου προφητευθεῖσα, διαγράψω κατ ὰ δύαμι, ἕω το ῦ ῦ ἐεστῶτο ϛτ ʹ ἔτου ἀπ ὸ κτίσεω κόσμου ἰδικτίωο α ʹ. ἀρχὴ δ ὲ πατὸ ἔτου ἐ τῷδε τῷ χροικ ῷ τὴ α ʹ το ῦ πρώτου μηὸ το ῦ παρ' Ἑβραίοι Νισὰ πᾶ τι ἐτυγχάω αὐτ ῷ λογιζέσθω, κα ὶ ο ὐ τὴ κατ ὰ τοὺ Αἰγυπτίου πρώτη το ῦ Θώθ, ἢ τὴ κατ ὰ Ῥωμαίου πρώτη το ῦ Ἰ αουαρίου μηό, ἢ ἄλλου τιὸ ἔθου ἄλλοθε ἀρχομέου. διαφόρω γὰρ παρ ὰ διαφόροι ἔθεσι ο ἱ μῆ ε κα ὶ α ἱ τῶ μηῶ κα ὶ ἐιαυτῶ ἀρχα ὶ συεφωήθησα ὧ ἡ ἄγοια τοῖ βουλομέοι ἀκριβῶ περ ὶ ἡμερῶ ἢ μηῶ ἢ ἐιαυτῶ τι ζητεῖ ο ὐ μικρὰ ἐμποιε ῖ τὴ πλάη. δι ὸ καλὸ ἡ γούμεο τὰ ἐπισημοτέρα αὐτῶ διαφορὰ τρεῖ οὔσα κα ὶ ταῖ πατρικαῖ διδασκαλίαι εὐ διαγώστου εἶαι τοῖ φιλομαθέσι ἐκθήσομαι τὰ λοιπὰ παρεί, ὡ ἀτρίπτου οἷο εἰπεῖ, Ἰδῶ ἢ Χαλδαίω

5 ἢ ἄλλω τιῶ ἀσυήθω. εἰσ ὶ δ ὲ α ἱ τρεῖ διαφορα ὶ ἥ τε παρ' Ἑβραίοι κα ὶ παρ' Αἰγυπτίοι κα ὶ ἡ παρ ὰ Ῥωμαίοι. Μὴ πρῶτο κατ ὰ τὴ το ῦ θεο ῦ ομοθεσία ὁ παρ' Ἑβραίοι Νισὰ υχθημέρω λ ʹ ἀπ ὸ κεʹ Μαρτίου ἕω κγ ʹ Ἀπριλλίου ἀπ ὸ κθ ʹ το ῦ Φαμεὼθ ἕω τὰ κη ʹ το ῦ Φαρμουθί.

6 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΤΩΝ ΦΚΗ ʹ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΤ' ΕΣΤΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΨΟΖ ʹ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΩΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΕ ʹ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ, ΚΑΤΑ ΔΕ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΣΤΚΑ ʹ. Ὁ μὲ μακαριώτατο ἀββᾶ Γεώργιο, ὁ κα ὶ σύγκελλο γεγοὼ Ταρασίου, το ῦ ἁ γιωτάτου πατριάρχου Κωστατιουπόλεω, ἐλλόγιμο ἀὴρ κα ὶ πολυμαθέστατο ὑ πάρχω πολλού τε χροογράφου κα ὶ ἱστοριογράφου ἀαγοὺ κα ὶ ἀκριβῶ τούτου διερευησάμεο, σύτομο χροογραφία ἀπ ὸ Ἀδὰμ μέχρι Διοκλητιαο ῦ, το ῦ βασιλέω Ῥωμαίω κα ὶ διώκτου τῶ Χριστιαῶ, ἀκριβῶ συεγράψατο, τού τε χρόου ἐ πολλ ῇ ἐξετάσει ἀκριβολογησάμεο κα ὶ τὰ τούτω διαφωία συμβιβάσα κα ὶ ἐπιδιορθωσάμεο κα ὶ συστήσα ὡ οὐδεὶ ἄλλο τῶ πρ ὸ αὐτο ῦ, τά τε τῶ ἀρχαίω βασιλέω πατὸ ἔθου πολιτεία τε κα ὶ τοὺ χρόου ἀαγραψάμεο κα ὶ κατ ὰ τὸ ἐφικτὸ αὐτ ῷ τοὺ ἀρχιερεῖ τῶ μεγάλω κα ὶ οἰκουμεικῶ θρόω, Ῥώμη τε, φημί, καὶ Κωστατιουπόλεω, Ἀλεξαδρεία τε κα ὶ Ἀτιοχεία κα ὶ Ἱεροσολύμω, τού τε ὀρθοδόξω τὴ ἐκκλησία ποιμάατα κα ὶ τοὺ ἐ αἱρέσει λῃστρικῶ ἄρξατα κα ὶ τοὺ τούτω χρόου ἀκριβῶ ἐέταξε. ἐπε ὶ δ ὲ τ ὸ τέλο το ῦ βίου τοῦτο κατέλαβε κα ὶ εἰ πέρα ἀγαγεῖ τὸ ἑαυτο ῦ σκοπὸ οὐ κ ἴσχυσε, ἀλλά, καθὼ προέφημε, μέχρι Διοκλητιαο ῦ συγγραψάμεο τὸ τῇδε βίο κατέλιπε καὶ πρὸ κύριο ἐξεδήμησε ἐ ὀρθοδόξ ῳ πίστει, ἡμῖ, ὡ γησίοι φίλοι, τή τε βίβλο ἣ συέταξε καταλέλοιπε κα ὶ ἀφορμὰ παρέσχε τ ὰ ἐλλείποτα ἀαπληρῶσαι. ἡμεῖ δ ὲ τὴ ἑαυτῶ ἀμαθία οὐ κ ἀγοοῦτε κα ὶ τ ὸ στεὸ το ῦ λόγου παρῃτούμεθα τοῦτο ποιῆσαι, ὡ ὑπὲρ ἡμᾶ τὴ ἐ γχείρησι οὖσα. αὐτὸ δ ὲ πολλ ὰ παρακαλέσα ἡμᾶ μ ὴ ὀκῆσαι κα ὶ ἀτέλεστο καταλιπεῖ τ ὸ ἔ ργο ἐβιάσατο ἐπ ὶ τοῦτο ἐλθεῖ. δι ὸ κα ὶ ἀαγκασθέτε δι ὰ τὴ τούτου ὑπακοή, εἰ τ ὰ ὑπὲρ ἡμᾶ ἐγχειρήσατε κόπο ο ὐ τὸ τυχότα κατεβαλόμεθα. πολλὰ γὰρ βίβλου κα ὶ ἡμεῖ ἐ κζητήσατε κατ ὰ τ ὸ δυατὸ ἡμῖ κα ὶ ἐρευήσατε τόδε τ ὸ χροογραφεῖο ἀπ ὸ Διοκλητιαο ῦ μέχρι τῆ βασιλεία Μιχαὴλ κα ὶ Θεοφυλάκτου, το ῦ υἱο ῦ αὐτο ῦ, τά τε βασιλεία κα ὶ τοὺ πατριάρχα κα ὶ τὰ τούτω πράξει σὺ τοῖ χρόοι κατ ὰ τ ὸ δυατὸ ἡμῖ ἀκριβῶ συεγραψάμεθα, οὐδὲ ἀ φ' ἑαυτῶ συτάξατε, ἀλλ' ἐκ τῶ ἀρχαίω ἱστοριογράφω τε κα ὶ λογογράφω ἀαλεξάμεοι ἐ τοῖ ἰδίοι τόποι τετάχαμε ἑκάστου χρόου τὰ πράξει, ἀσυγχύτω κατατάττοτε ἵα εἰδέαι ἔ χωσι ο ἱ ἀαγιώσκοτε ἐ ποί ῳ χρό ῳ ἑκάστου βασιλέω ποία πρᾶξι γέγοε, εἴτε πολεμική, εἴ τε ἐκκλησιαστική, εἴτε πολιτική, εἴτε δημώδη, εἴτε τι ἑτέρα. ο ὐ γὰρ μικρὰ ὠφέλεια, ὡ οἶ μαι, καρποῦται τῶ ἀρχαίω τὰ πράξει ἀαγιώσκω. ε ἴ τι δέ τι ἐ τούτ ῳ τ ῷ ὁ ποήματι ἡμῶ ὀησιφόρο εὕροι, τὴ πρέπουσα τ ῷ θε ῷ εὐχαριστία ἀποδώσ ῃ κα ὶ ἡμῖ τοῖ ἀμαθέσι καὶ ἁμαρτωλοῖ δι ὰ τὸ κύριο ὑπερεύξηται κα ὶ ε ἴ τι ἐλλεῖπο εὕροι, τ ῇ ἀμαθί ᾳ ἡμῶ τοῦ το

7 λογίσηται κα ὶ τ ῇ ἀργί ᾳ το ῦ χαμερποῦ οὸ ἡμῶ κα ὶ συγγώσεται ἡμῖ δι ὰ τὸ κύριο. φίλο γὰ ρ θε ῷ τ ὸ κατ ὰ δύαμι. Fuentes: Georgius Syncellus. Ecloga chronographica, ed. A. A. MOSSHAMMER, Leipzig, Teubner, Theophanis chronographia, vol. 1, C. DE BOOR, ed., Leipzig, Teubner, 1883, rep

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖ ο Ότι το θείο είαι ακατάληπτο και ότι δε πρέπει α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τρεῖ εἰσὶ α ἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεω ἐχόμεαι. πρώτη μὲ, ἡ ἐκ τῆ το ῦ τέλου ἐ οία κατ' ἀάλυσι γιομέη. δευτέρα δ ὲ, ἡ ἐκ συθέσεω τῶ κατ ὰ τὴ ἀάλυσι εὑρεθέτω. τρίτη δ ὲ, ἡ ἐ ξ ὅρου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ Θεωρήσαµε ότι το απόλυτο κενό µετέπεσε σε υπερβατική ουσία, η οποία ταλαντώθηκε και παρήγαγε την µη ουσία ίδιον. Η υπερβατική ουσία και το ίδιον, είναι µη υλικές,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του αριθμού «π»

Η ιστορία του αριθμού «π» Η ιστορία του αριθμού «π» Η ι σ τ ο ρ ί α α υ τ ή έ χ ε ι α π ό ό λ α!!! Α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ ο ν π ι ο δ ι ά σ η μ ο α ρ ι θ μ ό.. Τ ο ν α ρ ι θ μ ό π. Ν α ι, α υ τ ο ύ τ ο υ π ε ρ ί ε ρ γ ο υ α ρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24) Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης

Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24) Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24) Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29

FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 [1] Περ ὶ μὲ δ ὴ τούτω ἀρκέσει τ ὰ εἰρημέα. σκεπτέο δ ὲ ἑξῆ ο ὐ παρέργω, ἃ περ ὶ τῆ τῶ διαλέκτω συγχύσεω φιλοσοφε ῖ λέγει γὰρ ὧδε κα ὶ ἦ πᾶσα ἡ γ ῆ χεῖλο ἕ, κα ὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια Στερεά

Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια Στερεά Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια τερεά (Κανονικά και Ηµικανονικά Πολύεδρα) Λίγα Ιστορικά στοιχεία ηµ. Μπουνάκης χ. ύµβουλος Μαθηµατικών dimitrmp@sch.gr Ιούνιος 2011 Κανονικό Πολύεδρο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 480 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 500 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 520 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 540 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Γεώργιος Παπαντωνάκης Μαριάννα Μίσιου Αναπληρωτής Καθηγητής. "Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο" Μαριάννα Μίσιου

Καθηγήτρια Γεώργιος Παπαντωνάκης Μαριάννα Μίσιου Αναπληρωτής Καθηγητής. Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο Μαριάννα Μίσιου Ώρα/ Ημέρα Πέμπτη 26/2/15 Παρασκευή 27/2/15 Σάββατο 28/2/15 Κυριακή 1/3/15 Δευτέρα 2/3/15 Ώρα/ Ημέρα Τετάρτη 25/3/15 Πέμπτη 26/3/15 Παρασκευή 27/3/15 Σάββατο 28/3/15 Κυριακή 29/3/15 Αναπληρώτρια Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπού» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα τω εικτώ του Ρολογιού Εισαγωγικά ηµήτρης Ι. Μπουάκης Σχ. Σύµβουλος Μαθηµατικώ Σε ορισµέα βιβλία Αριθµητικής, αλλά κυρίως Άλγεβρας Β Γυµασίου και Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του H εποχή των Πατριαρχών Από τον πολυθεϊσμό στην πίστη στον ένα Θεό Ο Θεός σχεδιάζει τη σωτηρία του κόσμου Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ICAO Τελευταία ενηµέρωση Για πληρέστερη ενηµέρωση συµβουλευτείτε και το site της ΥΠΑ: www.ypa.gr

ICAO Τελευταία ενηµέρωση Για πληρέστερη ενηµέρωση συµβουλευτείτε και το site της ΥΠΑ: www.ypa.gr 2//20 ΕΥΤΕΡΑ 2//20 ΤΡΙΤΗ 2//20 ΤΕΤΑΡΤΗ 2//20 ΠΕΜΠΤΗ 2//20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2//20 ΣΑΒΒΑΤΟ 2//20 ΚΥΡΙΑΚΗ Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν η να αναπαραχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Διάλεξη 2 η Η Βασιλεία του Θεού Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1: Εικονομαχία (727-843) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την Αλήθεια. (Του Λαού). Διότι ο φόβος και η εξάρτηση είναι άγνωστες έννοιες για αυτούς...

Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την Αλήθεια. (Του Λαού). Διότι ο φόβος και η εξάρτηση είναι άγνωστες έννοιες για αυτούς... Παρακάτω δίδεται ο Γραπτό Λόγο, τη δεκαπετάχροη Ελληίδα Προμηθέα-Ολυμπία- Κυρήη-Πυθία, έα χαρισματικό παιδί, που σε ηλικία δεκατεσσάρω ετώ απέκτησε το πρώτο τη παεπιστημιακό πτυχίο στι Μαθηματικέ Επιστήμε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ'& ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ'& ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 1 ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ιάρκεια Σύµβασης: 8 µήνες ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Για να βρούµε την δύναµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωνα µε την ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ

ΑΛΓΕΒΡΑ. Για να βρούµε την δύναµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωνα µε την ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ κ Για α βρούµε τη δύαµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωα µε τη ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ και υ = 0,,, οπότε i κ 4ρ+

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α-

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α- Μαθηματικά για τη Β τάξη του Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τω Κώστα Βακαλόπουλου Bασίλη Καρκάη Εισαγωγικό σημείωμα Παραθέτουμε στα δύο άρθρα που ακολουθού μια σειρά από λυμέες ασκήσεις στα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙ ΙΕΡΑΙ ΒΙΒΛΟΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΑΥΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑ ΣΤΙΧΟΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΜΑ

ΑΙ ΙΕΡΑΙ ΒΙΒΛΟΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΑΥΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑ ΣΤΙΧΟΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΜΑ ΑΙ ΙΕΡΑΙ ΒΙΒΛΟΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΑΥΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑ ΣΤΙΧΟΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 2013 2 ΑΙ ΙΕΡΑΙ ΒΙΒΛΟΙ Ἐπιµελείᾳ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ B.Sc., D.I.C., M.Sc., Ph.D. e-mail: stavropoulos34@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα