ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ"

Transcript

1 ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. ἀρχ ὴ πάση χροικῆ κιήσεω τῆ ὑπὸ χρόο ὁρατῆ κτίσεώ ἐστι. ἐ ᾗ ὁ οὐραὸ κα ὶ ἡ γ ῆ παρ ὰ θεο ῦ πατρὸ δι ὰ υἱο ῦ μοογεοῦ καὶ πεύματο ἁγίου, τῆ ἁγία κα ὶ ζωαρχικῆ ὁμοουσίου τριάδο, ἐκ μ ὴ ὄτω εἰ τ ὸ εἶαι δι' ἄ μετρο ἀγοθότητα παρήχθη. ἡ ἁγία πρωτόκτιστο ἡμέρα το ῦ πρώτου μηὸ Νισὰ λεγομέου παρ' Ἑ βραίοι κα ὶ ταῖ θεοπεύστοι γραφαῖ, εἰκάδι πέμπτ ῃ το ῦ παρ ὰ Ῥωμαίοι Μαρτίου μηὸ οὖσα, το ῦ δ ὲ παρ' Αἰγυπτίοι ἑβδόμου μηὸ κθ ʹ. τοῦτο πᾶσι ὁμολογούμεό ἐστι τοῖ ἁγίοι ἡμῶ πατράσι καὶ διδασκάλοι κα ὶ τ ῇ ἁγί ᾳ καθολικ ῇ κα ὶ ἀποστολικ ῇ ἐκκλησί ᾳ. ἐ ταύτ ῃ κα ὶ Γαβριὴλ τὸ ἀσπασμὸ κα ὶ τ ὸ χαῖρε τ ῇ ἁγί ᾳ παρθέ ῳ τῆ θεία συλλήψεω προεφθέγξατο. ἐ ταύτ ῃ κα ὶ ὁ μοογεὴ υἱὸ το ῦ πατρὸ μετ ὰ τὴ ἐξ αὐτῆ ἄρρητο σάρκωσι πᾶσα πληρώσα οἰκοομία ἐκ εκρῶ ἀ έστη, ἀρχὴ λαβότο κατ ὰ τὴ αὐτὴ ἁγία τῆ ζωηφόρου ἀαστάσεω ἡμέρα το ῦ εφλδ ʹ ἔτου ἀπὸ κτίσεω κόσμου. περ ὶ ο ὗ μοι πᾶσα σπουδ ὴ γέγοε τόδε τ ὸ χροικὸ συτάξαι καοικῶ τε καὶ ἐξηγητικῶ, ὅπερ τοῖ πολλοῖ τῶ ἱστορικῶ ο ὐ συμπεφώηται, ὅτι τε τ ῷ εφ ʹ ἔτει το ῦ κόσμου ὁ κύριο ἡμῶ κα ὶ θεὸ ἐσαρκώθη ἐκ τῆ ἁγία παρθέου κα ὶ ὅτι τ ῷ εφλδ ʹ ἔτει ἀρχομέ ῳ, ὡ προείρηται, τ ῇ πρώτ ῃ το ῦ Νισὰ παρ' Ἑβραίοι μηό, κε ʹ το ῦ παρ ὰ Ῥωμαίοι Μαρτίου, παρ ὰ δὲ Αἰγυπτίοι Φαμεὼθ ζ ʹ μη ὶ κθ ʹ ἀέστη ἐκ εκρῶ πατήσα τὸ θάατο. πρόδηλο δ ὲ ὅτι καὶ πρῶτο κυριακὸ πάσχα τοῖ καταξιωθεῖσι τῆ θεία χάριτο κατ ὰ ταύτη ἤρξατο τὴ ἁ γία πρωτόκτιστο ἡμέρα. εὐλόγω ἄρα κα ὶ ἐ αὐτ ῇ τῆ ὁρωμέη ἤρξατο δημιουργία ἡ ἁγία καὶ πατουργὸ τριά, ὡ προτυπούση τὴ ἁγία ἀαστάσιμο ἡμέρα ο ὗ χάρι κα ὶ πρώτη τοῦ πρώτου μηὸ Νισὰ φυσικῶ αὐτὴ κα ὶ θεοδιδάκτω ὁ θεόπτη Μωϋσῆ παραλαβὼ ἐξ αὐτῆ ἤρξατο τῆ συγγραφῆ λέγω Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. πρόδηλο γὰ ρ ὅτι πατὸ μηιαίου κα ὶ ἐιαυσιαίου χρόου ἡμέρα τι προκατάρχει, κα ὶ ὅτι ὁ οὐραὸ κα ὶ ἡ γ ῆ καὶ τ ὸ φῶ κα ὶ τ ὸ σκότο τ ὸ πεῦμά τε κα ὶ ἡ ἄβυσσο κα ὶ αὐτ ὸ τ ὸ πρωτόκτιστο υχθήμερο ὅ περ ἀρχ ὴ τῆ χροικῆ κιήσεω πέφυκε, ὥσπερ ἥτι μοὰ τῶ μετ' αὐτὴ ἀριθμῶ, οὐδεὶ ἀτιφράσοι τῶ ε ὖ φροούτω, οὐδ' ὅτι ὁ οὐραὸ κα ὶ ἡ γ ῆ κα ὶ τῶ ὁρωμέω ἡ σύμπηξι πρὸ τῆ πρώτη ἡμέρα, ἀλλ ὰ πάτω σὺ αὐτ ῇ κα ὶ κατ' αὐτὴ παρῆκται κα ὶ τὴ ἀρχὴ εἴληφε. ε ἰ γὰ ρ μ ὴ τοῦτο δῶμε, ἔσται μὲ ἄλλη τι ἀρχ ὴ οὐραο ῦ κα ὶ γῆ κατ ὰ τὸ χρόο πρεσβυτέρα κα ὶ ἄ λλη εωτέρα, καθ' ἣ ἡ πρωτόκτιστο ἡμέρα το ῦ εἶαι ἤρξατο, ὅπερ ἐατιοῦται ταῖ θεοπεύστοι φωαῖ κα ὶ τ ῇ φυσικ ῇ τῶ πραγμάτω ἀκολουθί ᾳ. τίι γὰρ ὁ πρ ὸ τῆ πρωτοκτίστου ἡ μέρα χρόο κατεμετρεῖτο μήπω τῆ ἡλιακῆ φορᾶ κα ὶ σεληικῆ γεομέη μηδ ὲ τῆ ὁρατῆ κτίσεω, δι' ἣ

2 κα ὶ ἡ τῶ υχθημεριῶ διαστημάτω κίησι ὑπ ὸ θεο ῦ σοφῶ ὥρισται; τοῖ γὰρ ἀιδίοι ἤ γου ταῖ ἀύλοι οὐσίαι αἰώ τι ἀεπισκότιστο συμπαρεκτείεται, ὥσπερ ἡμῖ τοῖ ἐ γεέσει καὶ φθορ ᾷ ὁ χρόο ἡλίου φορ ᾷ καταμετρεῖται, ὥ πού φησι ὁ μέγα ἐ θεολογί ᾳ Γρηγόριο. ἀαγκαίω οὖ ἐκ πάτω δείκυται χροικ ὴ ἀρχή, καθ' ἣ ὁ οὐραὸ κα ὶ ἡ γ ῆ γεγόασι, ἡ ἁ γία αὕτη πρωτόκτιστο ἡμέρα, ἣ ὡ θεμέλιο ἀρραγ ῆ κα ὶ βάσι ἄσειστο πηξάμεο τῆσδε τῆ συγγραφῆ, λιπαρ ῶ τὸ ἐ αὐτ ῇ κα ὶ κατ' αὐτὴ ο ὐ μόο τὴ αἰσθητὴ κτίσι ὑ ποστησάμεο, ἀλλ ὰ κα ὶ τὴ ἐ αὐτ ῷ καιὴ κτίσι Χριστὸ θεὸ ἡμῶ συεργῆσαί μοι τ ῷ ἀμαθεστάτ ῳ, ὥ στε σαφῶ ἀποδεῖξαι τ ῷ εφ ʹ ἔτει το ῦ κόσμου τὴ ἔσαρκο αὐτο ῦ γεγεῆσθαι οἰκοομία, κα ὶ ὅσα ἐ τ ῷ μεταξ ὺ χρό ῳ γέγοε ἐπίσημα πράγματα περί τε ἔθη κα ὶ βασιλεία κα ὶ τῶ μετ ὰ ταῦ τα ὀκτακοσίω δύο ἐτῶ, λγ ʹ μὲ ἐτῶ κα ὶ ἡμερῶ μ ʹ τῆ ἐπ ὶ γῆ οἰκοομία, ἑπτακοσίω δ ὲ κα ὶ ξϛʹ κα ὶ μηῶ ι ʹ κα ὶ ἡμερῶ κ ʹ τῶ μετ ὰ τὴ ἁγία αὐτο ῦ ἀάληψι, τοῦτ' ἔστι ἀπ ὸ τῆ πρωτοκτίστου ἡμέρα ἕω το ῦ κοσμικο ῦ καθολικο ῦ ϛτ ʹ ἔτου ἰδικτίωο α ʹ, ὡ ὑποτέτακται. Τὴ πρώτη ἡμέρα ὁ Ἀφρικαὸ οητὴ λέγει δι ὰ τ ὸ ἀδιοργάιστο εἶαι τέω τὸ πρωτόκτιστο φῶ κα ὶ κεχυμέο. Ἐ τ ῷ πρωτοκτίστ ῳ υχθημέρ ῳ, τ ῇ πρώτ ῃ το ῦ παρ' Ἑβραίοι πρώτου μηὸ Νισά, ὡ προδέδεικται, παρ ὰ δ ὲ Ῥωμαίοι κε ʹ το ῦ Μαρτίου μηό, κα ὶ παρ' Αἰγυπτίοι κθ ʹ το ῦ Φαμεώθ, ἐ ἡμέρ ᾳ κυριακ ῇ, ἤτοι μι ᾷ τῶ σαββάτω, ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ, τ ὸ σκότο καὶ τ ὰ ὕδατα, πεῦμα κα ὶ φῶ κα ὶ υχθήμερο, ὁμο ῦ ἔργα ἑπτά. ἐ τ ῷ δευτέρ ῳ υχθημέρ ῳ ἐγέετο τὸ στερέωμα, ἔργο α ʹ. ἐ τ ῷ τρίτ ῳ υχθημέρ ῳ ἐγέετο ἔργα δ ʹ, φαέρωσι γῆ κα ὶ ἀ αξήρασι, παράδεισο, δέδρα πατοῖα, βοτάαι κα ὶ σπέρματα. τ ῇ δ ʹ ἡμέρ ᾳ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ ἥλιο κα ὶ τὴ σελήη κα ὶ τοὺ ἀστέρα. τ ῇ ε ʹ ἡμέρ ᾳ ἐποίησε ὁ θεὸ τ ὰ ἑρπετ ὰ κα ὶ τ ὰ ηκτ ὰ πάτα, κήτη καὶ ἰχθύα κα ὶ ὅσα ἐ τοῖ ὕδασι, ἔτι τε πετειά, ὁμο ῦ ἔργα γ ʹ. τ ῇ ϛʹ ἡμέρ ᾳ ἐποίησε ὁ θεὸ τὰ τετράποδα κα ὶ τ ὰ ἑρπετ ὰ τῆ γῆ, τ ὰ θηρία κα ὶ τὸ ἄθρωπο, ἔργα δ ʹ. ὁμο ῦ τ ὰ πάτα ἔργα κβʹ ἰσάριθμα τοῖ κβ ʹ Ἑβραϊκοῖ γράμμασι κα ὶ ταῖ κβ ʹ Ἑβραϊκαῖ βίβλοι κα ὶ τοῖ ἀπ ὸ Ἀδὰμ ἕ ω Ἰακὼβ εἴκοσι δύο γεαρχίαι, ὡ ἐ λεπτ ῇ φέρεται Γεέσει, ἣ κα ὶ Μωϋσέω εἶ αί φασί τιε ἀποκάλυψι. αὕτη τὰ οὐραίου δυάμει τ ῇ πρώτ ῃ ἡμέρ ᾳ λέγει ἐκτίσθαι. Ὁ ἅγιο Ἰωάη κα ὶ μέγα ἐ διδασκάλοι Χρυσόστομο τ ῇ ϛʹ ἡμέρ ᾳ τῆ α ʹ ἑ βδομάδο, τοῦτ' ἔστι τ ῇ αὐτ ῇ ἡμέρ ᾳ τῆ πλάσεω αὐτο ῦ, λέγει τὸ Ἀδὰμ ἐκβληθῆαι το ῦ παραδείσου κα ὶ τὴ Εὔα, ἐ τ ῇ ἑρμηεί ᾳ το ῦ κατ ὰ Ματθαῖο εὐαγγελίου, ᾧ κα ὶ ἡμεῖ πειθόμεθα. Ἑβδόμη ἡμέρα σαββάτ ῳ, ἐ ᾗ κατέπαυσε ὁ θεὸ ἀπ ὸ τῶ ἔργω, κα ὶ ἡγίασε αὐτή. τὴ μὲ ποσότητα το ῦ χρόου τῆ ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ διαγωγῆ τῶ πρωτοπλάστω ἀτράωτο ἡμῖ ὁ θεόπτη Μωϋσῆ καταλέλοιπε, κα ὶ χρ ὴ τοὺ καθ' ἡμᾶ ἀτελεῖ μ ὴ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τὰ σεσιγημέα τ ῇ θεοπεύστ ῳ γραφ ῇ. ὅσα γὰρ ἦ ἐπωφελ ῆ κα ὶ χωρητ ὰ τοῖ ἀθρώποι, ταῦτα ἡμῖ

3 δι ὰ πεύματο ἁγίου ἐκδέδοται, κα ὶ ο ὐ χρ ὴ περαιτέρω τῶ θείω ὅρω προβαίει τοὺ ὀρθῶ ἐτυγχάοτα, ἵα μ ὴ ἀτ ὶ κέρδου μικρο ῦ μεγάλη ζημία ἐπισπάσωται. ἐπειδ ὴ δέ τιε ἀκρατῶ ἔχοτε περ ὶ το ῦ συζητεῖ, εἴτε ἐκ δοκουμέη φιλομαθία εἴτε κα ὶ κεοδοξί ᾳ υττόμεοι, τ ὰ θεῖ α λόγια μετ ὰ χεῖρα φέροτε δεικύει πειρῶται τὸ μὲ προπάτορα ἡμῶ Ἀδὰμ οὐκ εὐθὺ εἰσεηέχθαι ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ ὑπ ὸ θεο ῦ, ἢ κα ὶ εἰσελθότα πρ ὸ τῆ πλάσεω τῆ γυαικὸ ὀ όματα θέσθαι τοῖ θηρίοι κα ὶ τοῖ πετειοῖ το ῦ οὐραο ῦ, ὅπερ μιᾶ ἡμέρα ἔργο οὐκ ἦ πρὸ ἀθρωπίη όσο κα ὶ ἰσχύ, ὡ φιλοεικοῦσι, δι ὰ τ ὸ λέγει τὴ γραφὴ ὅτι κα ὶ ἐφύτευσε ὁ θεὸ τὸ παράδεισο ἐ Ἐδὲμ κατ ὰ ἀατολὰ κα ὶ ἔθετο ἐκε ῖ τὸ ἄθρωπο ὃ ἔπλασε, κα ὶ ἐ ξαέτειλε ὁ θεὸ ἐκ τῆ γῆ ἔτι πᾶ ξύλο ὡραῖο εἰ ὅρασι κα ὶ καλὸ εἰ βρῶσι, κα ὶ τ ὸ ξύλο τῆ ζωῆ ἐ μέσ ῳ το ῦ παραδείσου, κα ὶ τ ὸ ξύλο το ῦ εἰδέαι γωστὸ καλο ῦ κα ὶ ποηρο ῦ. κα ὶ ἔπλασε ὁ θεὸ ἔτι ἐκ τῆ γῆ πάτα τ ὰ θηρία το ῦ ἀγρο ῦ κα ὶ πάτα τ ὰ πετει ὰ το ῦ οὐραο ῦ. κα ὶ ἤγαγε αὐτὰ πρὸ τὸ Ἀδὰμ ἰδεῖ τί καλέσει αὐτά. Εἴτα μετ ὰ τοιαῦτα ἐπάγει τ ῷ δ ὲ Ἀδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸ ὅμοιο αὐτ ῷ. κα ὶ ἐ πέβαλε κύριο ἔκστασι ἐπ ὶ τὸ Ἀδάμ, κα ὶ ὕπωσε, κα ὶ ἔλαβε μία τῶ πλευρῶ αὐτο ῦ, κα ὶ ἀ επλήρωσε σάρκα ἀτ' αὐτῆ, κα ὶ τ ὰ ἑξῆ ἀαγκαίω προήχθη κα ὶ περ ὶ τούτου δηλῶσαι ἐ μέρει, ὅσα καὶ ἄλλοι ἱστορικοῖ Ἰουδαϊκὰ ἀρχαιολογία ἢ κα ὶ Χριστιαικὰ ἱστορία γράψασι περ ὶ τούτου εἴρηται ἐκ τῆ λεπτῆ Γεέσεω κα ὶ το ῦ λεγομέου βίου Ἀδάμ, ε ἰ κα ὶ μ ὴ κύρια εἶαι δοκε ῖ, ὡ ἂ μ ὴ εἰ ἀτοπωτέρα δόξα ἐκπέσοιε ο ἱ ταῦτα συζητοῦτε. κεῖται γοῦ ἐ τ ῷ λεγομέ ῳ βί ῳ Ἀδὰ μ ὁ τῶ ἡμερῶ ἀριθμὸ τῆ τε ὀομασία τῶ θηρίω κα ὶ τῆ πλάσεω τῆ γυαικὸ κα ὶ τῆ εἰσόδου αὐτο ῦ Ἀδὰμ ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ κα ὶ τῆ περ ὶ το ῦ ξύλου τῆ βρώσεω ἐτολῆ το ῦ θεοῦ πρὸ αὐτό, κα ὶ τῆ μετ ὰ τούτου εἰσόδου Εὔα ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ, τά τε τῆ παραβάσεω κα ὶ τὰ μετ ὰ τὴ παράβασι, ὡ ὑποτέτακται. Τ ῇ πρώτ ῃ ἡμέρ ᾳ τῆ δευτέρα ἑβδομάδο, ἥτι ἦ τρίτη μὲ ἡμέρα τῆ πλάσεω το ῦ Ἀ δάμ, η ʹ δ ὲ το ῦ πρώτου μηὸ Νισά, α ʹ δ ὲ το ῦ Ἀπριλλίου μηό, κα ὶ ϛʹ το ῦ παρ' Αἰ γυπτίοι Φαρμουθί, ὠόμασε Ἀδὰμ τ ὰ ἄγρια θηρία θεί ῳ τι ὶ χαρίσματι. τ ῇ β ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ β ʹ ἑβδομάδο ὠόμασε τὰ κτήη. τ ῇ γ ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ β ʹ ἑβδομάδο ὠόμασε τ ὰ πετειά. τ ῇ δ ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ β ʹ ἑβδομάδο ὠ όμασε τ ὰ ἑρπετά. τ ῇ ε ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ β ʹ ἑβδομάδο ὠόμασε τ ὰ ηκτά. τ ῇ ϛʹ ἡμέρ ᾳ τῆ β ʹ ἑβδομάδο, ἥτι ἦ κατ ὰ μὲ Ῥωμαίου Ἀπριλλίου ϛʹ, κατ ὰ δ ὲ Αἰγυπτίου Φαρμουθ ὶ ια ʹ, λαβὼ ὁ θεὸ μέρο τι τῆ πλευρᾶ το ῦ Ἀδὰμ ἔπλασε τὴ γυαῖκα. τ ῇ μ ϛʹ ἡμέρ ᾳ τῆ κοσμοποιία, δ ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ ζ ʹ ἑ βδομάδο, Παχὼ ιδ ʹ, Μαΐου θ ʹ, ἡλίου ὄτο ταύρ ῳ κα ὶ σελήη σκορπί ῳ κατ ὰ διάμετρο, ἐ τ ῇ τῶ Πλειάδω ἐπιτολ ῇ, εἰσήγαγε ὁ θεὸ τὸ Ἀδὰμ ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ κατ ὰ τὴ μ ʹ ἡμέρα τῆ πλάσεω αὐτο ῦ. τῇ ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ κοσμοποιία, μδ ʹ δ ὲ τῆ πλάσεω το ῦ Ἀδάμ, ἡμέρ ᾳ κυριακ ῇ, Παχὼ ιη ʹ, Μαΐου ιγ ʹ, μετ ὰ τρεῖ ἡμέρα τῆ ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ αὐτο ῦ εἰσόδου, ἡλίου ὄτο ταύρ ῳ κα ὶ σελήη

4 αἰγοκέρωτι, ἐετείλατο ὁ θεὸ τ ῷ Ἀδὰμ ἀπέχεσθαι τῆ βρώσεω το ῦ ξύλου τῆ γώσεω. Τ ῇ ϙγ ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ κτίσεω, τ ῇ β ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ τεσσαρεσκαιδεκάτη ἑβδομάδο, κατ ὰ τὴ θεριὴ τροπή, ἡλίου ὄτο κα ὶ σελήη καρκί ῳ, τ ῇ κε ʹ το ῦ Ἰουίου μηό, Ἐπιφ ὶ πρώτ ῃ, εἰ σήχθη ὑπ ὸ το ῦ θεο ῦ ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ ἡ το ῦ Ἀδὰμ βοηθὸ Εὔα, ἐ τ ῇ π ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ πλάσεω αὐτῆ. ἣ ὁ Ἀδὰμ λαβὼ ὠόμασε Εὔα, ὃ ἑρμηεύεται ζωή δι ὰ τοῦτο προσέταξε ὁ θεὸ δι ὰ Μωϋσέω ἐ τ ῷ Λευιτικ ῷ, ἤτοι δι ὰ τὰ μετ ὰ τὴ πλάσι το ῦ χωρισμο ῦ αὐτῶ ἡμέρα ἐκ το ῦ παραδείσου, ἐπὶ μὲ ἀρρεογοία ἀκάθαρτο αὐτὴ εἶαι ἐπ ὶ μ ʹ ἡμέρα, ἐπ ὶ δ ὲ θηλυτοκία ἕω ἡμερῶ π ʹ. ἐπειδὴ κα ὶ Ἀδὰμ τ ῇ μ ʹ ἡμέρ ᾳ τῆ πλάσεω αὐτο ῦ εἰσήχθη ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ, ο ὗ χάρι κα ὶ τ ὰ γεώμεα τ ῇ μ ʹ ἡμέρ ᾳ εἰσφέρουσι ἐ τ ῷ ἱερ ῷ κατ ὰ τὸ όμο. ἐπ ὶ δ ὲ θήλεο ἀκάθαρτο εἶαι αὐτὴ ἐπὶ ἡμέρα π ʹ διά τε τὴ ἐ τ ῷ παραδείσ ῳ αὐτῆ εἴσοδο τ ῇ π ʹ ἡμέρ ᾳ κα ὶ δι ὰ τ ὸ ἀκάθαρτο τοῦ θήλεο πρὸ τ ὸ ἄρσε. ἀφεδρῶ γὰρ πάλι οὖσα οὐκ εἰσέρχεται ἕω ἑπτ ὰ ἡμέρα ἐ τ ῷ ἱερῷ κατ ὰ τὸ θεῖο όμο. Ταῦτα ἐκ το ῦ βίου λεγομέου Ἀδὰμ φιλομαθία χάρι ἐ συτόμ ῳ ἐστοιχείωσα, ἐ τῷ πρώτ ῳ ἔτει τῆ πλάσεω το ῦ Ἀδάμ, ἐπ' αὐτ ῷ τ ὰ πραχθέτα, ἐφεξῆ δ ὲ κα ὶ τ ὰ λοιπὰ στοιχειωθήσεται, ἕω ἐακοσιοστο ῦ τριακοστο ῦ ἔτου τῆ ζωῆ αὐτο ῦ, κα ὶ τῶ λοιπῶ γεέσεω, ἔκ τε τῶ θεοπεύστω γραφῶ κα ὶ ἐκ τῶ ἐπισημοτέρω ἱστορικῶ τῶ ταύται ἐξακολουθησάτω, ἐξ ὧ κα ὶ τ ὰ πλείω λαβώ, πλὴ ὀλίγω τῶ κατ ὰ τοὺ ἡ μετέρου χρόου γεγοότω, σύοψί τια σπουδάσω ποιῆσαι, συαφεία ἅμα κα ὶ ἀληθεία ἐ πᾶσι φροτίζω κα ὶ τῆ καταλλήλου τῶ πραγμάτω ἀκολουθία, διαφορά φημι βασιλέω κα ὶ ἱερέω ἀριθμό, προφητῶ τε κα ὶ ἀποστόλω κα ὶ μαρτύρω κα ὶ διδασκάλω, κα ὶ τῶ παρ' Ἕλλησι ἢ ἄλλοι ἔθεσι ἐπ ὶ σοφίᾳ βεβοημέω ἢ ἄλλ ῃ τι ὶ τέχ ῃ ἢ ἀριστεί ᾳ πολεμικ ῇ κα ὶ ἐπ ὶ μοχθηρί ᾳ προδήλ ῳ, πάτα ὡ οἷ ό τε ὢ ἀαλεξάμεο ἐκ τῶ προειρημέω ἱστορικῶ ἀδρῶ ἐπ ὶ πᾶσι τὴ κατ ὰ Χριστο ῦ κα ὶ τοῦ γέου ἡμῶ θεοβδέλυκτο διαθήκη, ἣ διέθετο τ ὰ σκηώματα τῶ Ἰδουμαίω κα ὶ ο ἱ Ἰσμαηλῖ ται διώκοτε τὸ κατ ὰ τ ὸ πεῦμα λαό, θείοι κρίμασι κα ὶ ἀποστασία μελετῶτε τὴ ἐπ' ἐ σχάτω τῶ ἡμερῶ ὑπ ὸ το ῦ μακαρίου Παύλου προφητευθεῖσα, διαγράψω κατ ὰ δύαμι, ἕω το ῦ ῦ ἐεστῶτο ϛτ ʹ ἔτου ἀπ ὸ κτίσεω κόσμου ἰδικτίωο α ʹ. ἀρχὴ δ ὲ πατὸ ἔτου ἐ τῷδε τῷ χροικ ῷ τὴ α ʹ το ῦ πρώτου μηὸ το ῦ παρ' Ἑβραίοι Νισὰ πᾶ τι ἐτυγχάω αὐτ ῷ λογιζέσθω, κα ὶ ο ὐ τὴ κατ ὰ τοὺ Αἰγυπτίου πρώτη το ῦ Θώθ, ἢ τὴ κατ ὰ Ῥωμαίου πρώτη το ῦ Ἰ αουαρίου μηό, ἢ ἄλλου τιὸ ἔθου ἄλλοθε ἀρχομέου. διαφόρω γὰρ παρ ὰ διαφόροι ἔθεσι ο ἱ μῆ ε κα ὶ α ἱ τῶ μηῶ κα ὶ ἐιαυτῶ ἀρχα ὶ συεφωήθησα ὧ ἡ ἄγοια τοῖ βουλομέοι ἀκριβῶ περ ὶ ἡμερῶ ἢ μηῶ ἢ ἐιαυτῶ τι ζητεῖ ο ὐ μικρὰ ἐμποιε ῖ τὴ πλάη. δι ὸ καλὸ ἡ γούμεο τὰ ἐπισημοτέρα αὐτῶ διαφορὰ τρεῖ οὔσα κα ὶ ταῖ πατρικαῖ διδασκαλίαι εὐ διαγώστου εἶαι τοῖ φιλομαθέσι ἐκθήσομαι τὰ λοιπὰ παρεί, ὡ ἀτρίπτου οἷο εἰπεῖ, Ἰδῶ ἢ Χαλδαίω

5 ἢ ἄλλω τιῶ ἀσυήθω. εἰσ ὶ δ ὲ α ἱ τρεῖ διαφορα ὶ ἥ τε παρ' Ἑβραίοι κα ὶ παρ' Αἰγυπτίοι κα ὶ ἡ παρ ὰ Ῥωμαίοι. Μὴ πρῶτο κατ ὰ τὴ το ῦ θεο ῦ ομοθεσία ὁ παρ' Ἑβραίοι Νισὰ υχθημέρω λ ʹ ἀπ ὸ κεʹ Μαρτίου ἕω κγ ʹ Ἀπριλλίου ἀπ ὸ κθ ʹ το ῦ Φαμεὼθ ἕω τὰ κη ʹ το ῦ Φαρμουθί.

6 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΤΩΝ ΦΚΗ ʹ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΤ' ΕΣΤΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΨΟΖ ʹ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΩΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΕ ʹ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ, ΚΑΤΑ ΔΕ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΣΤΚΑ ʹ. Ὁ μὲ μακαριώτατο ἀββᾶ Γεώργιο, ὁ κα ὶ σύγκελλο γεγοὼ Ταρασίου, το ῦ ἁ γιωτάτου πατριάρχου Κωστατιουπόλεω, ἐλλόγιμο ἀὴρ κα ὶ πολυμαθέστατο ὑ πάρχω πολλού τε χροογράφου κα ὶ ἱστοριογράφου ἀαγοὺ κα ὶ ἀκριβῶ τούτου διερευησάμεο, σύτομο χροογραφία ἀπ ὸ Ἀδὰμ μέχρι Διοκλητιαο ῦ, το ῦ βασιλέω Ῥωμαίω κα ὶ διώκτου τῶ Χριστιαῶ, ἀκριβῶ συεγράψατο, τού τε χρόου ἐ πολλ ῇ ἐξετάσει ἀκριβολογησάμεο κα ὶ τὰ τούτω διαφωία συμβιβάσα κα ὶ ἐπιδιορθωσάμεο κα ὶ συστήσα ὡ οὐδεὶ ἄλλο τῶ πρ ὸ αὐτο ῦ, τά τε τῶ ἀρχαίω βασιλέω πατὸ ἔθου πολιτεία τε κα ὶ τοὺ χρόου ἀαγραψάμεο κα ὶ κατ ὰ τὸ ἐφικτὸ αὐτ ῷ τοὺ ἀρχιερεῖ τῶ μεγάλω κα ὶ οἰκουμεικῶ θρόω, Ῥώμη τε, φημί, καὶ Κωστατιουπόλεω, Ἀλεξαδρεία τε κα ὶ Ἀτιοχεία κα ὶ Ἱεροσολύμω, τού τε ὀρθοδόξω τὴ ἐκκλησία ποιμάατα κα ὶ τοὺ ἐ αἱρέσει λῃστρικῶ ἄρξατα κα ὶ τοὺ τούτω χρόου ἀκριβῶ ἐέταξε. ἐπε ὶ δ ὲ τ ὸ τέλο το ῦ βίου τοῦτο κατέλαβε κα ὶ εἰ πέρα ἀγαγεῖ τὸ ἑαυτο ῦ σκοπὸ οὐ κ ἴσχυσε, ἀλλά, καθὼ προέφημε, μέχρι Διοκλητιαο ῦ συγγραψάμεο τὸ τῇδε βίο κατέλιπε καὶ πρὸ κύριο ἐξεδήμησε ἐ ὀρθοδόξ ῳ πίστει, ἡμῖ, ὡ γησίοι φίλοι, τή τε βίβλο ἣ συέταξε καταλέλοιπε κα ὶ ἀφορμὰ παρέσχε τ ὰ ἐλλείποτα ἀαπληρῶσαι. ἡμεῖ δ ὲ τὴ ἑαυτῶ ἀμαθία οὐ κ ἀγοοῦτε κα ὶ τ ὸ στεὸ το ῦ λόγου παρῃτούμεθα τοῦτο ποιῆσαι, ὡ ὑπὲρ ἡμᾶ τὴ ἐ γχείρησι οὖσα. αὐτὸ δ ὲ πολλ ὰ παρακαλέσα ἡμᾶ μ ὴ ὀκῆσαι κα ὶ ἀτέλεστο καταλιπεῖ τ ὸ ἔ ργο ἐβιάσατο ἐπ ὶ τοῦτο ἐλθεῖ. δι ὸ κα ὶ ἀαγκασθέτε δι ὰ τὴ τούτου ὑπακοή, εἰ τ ὰ ὑπὲρ ἡμᾶ ἐγχειρήσατε κόπο ο ὐ τὸ τυχότα κατεβαλόμεθα. πολλὰ γὰρ βίβλου κα ὶ ἡμεῖ ἐ κζητήσατε κατ ὰ τ ὸ δυατὸ ἡμῖ κα ὶ ἐρευήσατε τόδε τ ὸ χροογραφεῖο ἀπ ὸ Διοκλητιαο ῦ μέχρι τῆ βασιλεία Μιχαὴλ κα ὶ Θεοφυλάκτου, το ῦ υἱο ῦ αὐτο ῦ, τά τε βασιλεία κα ὶ τοὺ πατριάρχα κα ὶ τὰ τούτω πράξει σὺ τοῖ χρόοι κατ ὰ τ ὸ δυατὸ ἡμῖ ἀκριβῶ συεγραψάμεθα, οὐδὲ ἀ φ' ἑαυτῶ συτάξατε, ἀλλ' ἐκ τῶ ἀρχαίω ἱστοριογράφω τε κα ὶ λογογράφω ἀαλεξάμεοι ἐ τοῖ ἰδίοι τόποι τετάχαμε ἑκάστου χρόου τὰ πράξει, ἀσυγχύτω κατατάττοτε ἵα εἰδέαι ἔ χωσι ο ἱ ἀαγιώσκοτε ἐ ποί ῳ χρό ῳ ἑκάστου βασιλέω ποία πρᾶξι γέγοε, εἴτε πολεμική, εἴ τε ἐκκλησιαστική, εἴτε πολιτική, εἴτε δημώδη, εἴτε τι ἑτέρα. ο ὐ γὰρ μικρὰ ὠφέλεια, ὡ οἶ μαι, καρποῦται τῶ ἀρχαίω τὰ πράξει ἀαγιώσκω. ε ἴ τι δέ τι ἐ τούτ ῳ τ ῷ ὁ ποήματι ἡμῶ ὀησιφόρο εὕροι, τὴ πρέπουσα τ ῷ θε ῷ εὐχαριστία ἀποδώσ ῃ κα ὶ ἡμῖ τοῖ ἀμαθέσι καὶ ἁμαρτωλοῖ δι ὰ τὸ κύριο ὑπερεύξηται κα ὶ ε ἴ τι ἐλλεῖπο εὕροι, τ ῇ ἀμαθί ᾳ ἡμῶ τοῦ το

7 λογίσηται κα ὶ τ ῇ ἀργί ᾳ το ῦ χαμερποῦ οὸ ἡμῶ κα ὶ συγγώσεται ἡμῖ δι ὰ τὸ κύριο. φίλο γὰ ρ θε ῷ τ ὸ κατ ὰ δύαμι. Fuentes: Georgius Syncellus. Ecloga chronographica, ed. A. A. MOSSHAMMER, Leipzig, Teubner, Theophanis chronographia, vol. 1, C. DE BOOR, ed., Leipzig, Teubner, 1883, rep

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τρεῖ εἰσὶ α ἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεω ἐχόμεαι. πρώτη μὲ, ἡ ἐκ τῆ το ῦ τέλου ἐ οία κατ' ἀάλυσι γιομέη. δευτέρα δ ὲ, ἡ ἐκ συθέσεω τῶ κατ ὰ τὴ ἀάλυσι εὑρεθέτω. τρίτη δ ὲ, ἡ ἐ ξ ὅρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΚΩΝ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ Ή Κατάδειξη τω Μαρτύρω του Ιεχωβά ω προδρόμω τη παγκόσμια κυριαρχία του Ατιχρίστου β Έκδοση καο Λάρισα 2010 (α Έκδοση Τήο Αθήα 2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α Τῶ φυτῶ τὰ διαφορὰ κα ὶ τὴ ἄλλη φύσι ληπτέο κατά τε τ ὰ μέρη κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τὰ γεέσει κα ὶ τοὺ βίου ἤθη γὰρ κα ὶ πράξει οὐκ ἔχουσι ὥσπερ τ ὰ ζῶα. εἰσ ὶ δ' α ἱ μὲ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ 1 ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ www.prophet-elias.com 2 ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ Ὅσα μὲ οὖ Ῥωμαίω τ ῷ γέει ἐ τοῖ πολέμοι ἄχρι δεῦρο ξυηέχθη γεέσθαι, τῇ δέ μοι δεδιήγηται, ᾗπερ δυατὸ ἐγεγόει τῶ πράξεω τὰ δηλώσει ἁπάσα ἐπ ὶ καιρῶ τε κα ὶ χωρίω τῶ ἐπιτηδείω ἁρμοσαμέ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης. Ὅταν ο ἱ πόρτες δίπλα μου βροντοῦν, βοήθησέ με ν ὰ μιλ ῶ ἤρεμα.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης. Ὅταν ο ἱ πόρτες δίπλα μου βροντοῦν, βοήθησέ με ν ὰ μιλ ῶ ἤρεμα. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆ ἐσωτερικῆ γαλήη Θεέ μου, κᾶε με ὰ ἔχω εὐγέεια. Ὅτα ο ἱ πόρτε δίπλα μου βροτοῦ, βοήθησέ με ὰ μιλ ῶ ἤρεμα. Ὅτα ο ἱ ἀπαιτήσει τῶ ἄλλω ξεπεροῦ τὴ ἀτοχή μου, δῶ σε γλυκύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζούντιος Γεώργιος Αμιρούτζης

Τραπεζούντιος Γεώργιος Αμιρούτζης Τραπεζούτιο Γεώργιο Αμιρούτζη Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τραπεζούτιο (1395-1472) γεήθηκε στὸ Χάδακα τῆ Κρήτη στὶ 3 Ἀπριλίου 1395 ἀπ ὸ γοεῖ πο ὺ κατάγοτα ἀπ ὸ τὴ Τραπεζοῦτα, ὅπω ὁ ἴ διο σημειώει (Comparationes Philosophorum

Διαβάστε περισσότερα

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων.

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (Γ ) ΥΜΝΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4)

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Τα τέσσερα (4) «ζώα» «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) Β. Η Ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' 1 Κα ὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ κα ὶ προσῆλθον ο ἱ μαθητα ὶ αὐτο ῦ ἐπιδεῖ ξαι αὐτ ῷ τὰς οἰκοδομὰς το ῦ ἱερο ῦ. 2 ὁ δ ὲ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. Ή των εν τφ καταλόγφ τούτω χειρογράφων της εν τή μονή Σουμελά βιβλιοθήκης αναγραφή έγένετο μεταξύ τής3-ης καί 11 -ης Νοεμβρίου του 1884-ου έτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Υπό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Μητροπολίτου Αντινόης Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2010 1 : 2010, Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Εκδοθέν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αντινόης κ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε Ezra Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε κατη ηµερα του µηνοσ του πρωτου 2 στησασ τουσ ιερεισ κατ εφηµεριασ εστολισµενουσ εν τω ιερω

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ -17- «Ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά σε (Κύριε).» (Ψαλμ. ΡΙΗ 164) «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.» (Α' Θεσ. Ε' 17-18) «Μνημο

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ ТОГ ΠΕΡΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΓΜΝΟΓ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ ТОГ ΠΕΡΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΓΜΝΟΓ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ ТОГ ΠΕΡΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΓΜΝΟΓ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. Αφ' ου χρόνου τυποις εξεδόθη το περί του 'Ακάθιστου 6μνου πρώτον μου μελέτημα χ ), δι' ού τας προδιαδεδομένας περί της αυτού γενέσεως γνώμας τε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ Ποι ὰ δ ὲ εἶαι ἡ ἀληθὴ σχέση Πατριαρχείου κα ὶ Τουρκία; Θ ὰ παρουσιάσω ἐδ ῶ μία φωτοτυπία τῆ * Ἐκκλησιαστικῆ Ἀλήθεια* το ῦ ἐπισήμου περιοδικο ῦ ποὺ ἐξεδίδετο ἀπ ὸ τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο ἀπ ὸ τὴ πρώτη

Διαβάστε περισσότερα