ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. Α) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΔΙΑ Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζα ρνξεγεί ππνηξνθίεο αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ εθηφο ησλ ρνξεγνχκελσλ ππνηξνθηψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα, ηε κνξηνδφηεζε θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. πγθεθξηκέλα, ζα ρνξεγεζεί ππνηξνθία νιηθήο απαιιαγήο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο : 1) ζηνπο θνηηεηέο ησλ πξνπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη λα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο ην κέγηζην επηηξεπηφ αξηζκφ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (3 Θ.Δ.) εθηφο ησλ εξγαζηεξηαθψλ θχθισλ θαη ζπγθεληξψλνπλ ζε θάζε κηα απφ απηή βαζκφ απφ 8,5 θαη άλσ. 2) ζηνπο θνηηεηέο ησλ κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη λα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο ην κέγηζην επηηξεπηφ αξηζκφ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (2 ή 3 αληίζηνηρα), ζχκθσλα κε ηε δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο Κνζκεηείεο ησλ ρνιψλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζπγθεληξψλνπλ ζε θάζε κηα απφ απηή βαζκφ απφ 8,5 θαη άλσ. Ζ ππνηξνθία αξηζηείαο ζα αθνξά ζηελ απαιιαγή φζσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ δεισζνχλ ζην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο αξηζηείαο δελ αθνξά δηπισκαηηθή εξγαζία θαη εξγαζηεξηαθνχο θχθινπο. Σέινο, δηαζαθελίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο αξηζηείαο. Β) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Οη ππνηξνθίεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Δ.Α.Π. αθνξνχλ ηελ νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή ησλ θνηηεηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δαπάλεο ζπνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αηηνχληαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο θαη απνλέκνληαη κε βάζε ην ζπλδπαζκφ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ αηηείηαη ηελ ππνηξνθία. Σν νηθνλνκηθό έηνο πξνζδηνξίδεηαη ζαθώο ζην έληππν ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πξνθχπηεη απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ αλαγξάθεηαη:

2 α) ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςήθηνπ (θαηαηίζεηαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα απφ ηε γεληθή γξακκαηεία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ βάζεη ηεο απφθαζεο 2837/0030/ ΦΔΚ 1685/Β φπνπ αλαθέξεηαη φηη είλαη έγθπξν εθθαζαξηζηηθφ). ή β) ζε δήισζε ηνπ λφκνπ 1599/86 η οποία θα θέρει βεβαίωζη ηοσ γνησίοσ της σπογραυής ηοσ δηλούνηος από οποιαδήποηε διοικηηική αρτή ή Κ.Ε.Π., γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη «δεν είτα σποτρέωζη να σποβάλω θορολογική δήλωζη για ηο οικονομικό έηος.». Ζ αλαγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ ελδηαθέξεη θάζε θνξά ην Δ.Α.Π. είλαη σποτρεωηική, άιισο ε ππεχζπλε δήισζε δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο γηα ππνηξνθία είλαη έγγακνο, ιακβάλεηαη ππφςε ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαη ησλ δχν ζπδχγσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη θνξνινγηθέο δειψζεηο, εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα γνλέσλ θαη εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ή δειψζεηο ηνπ λφκνπ 1599/86 άιισλ νηθνλνκηθψλ εηψλ δε ιακβάλνληαη ππφςε. 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ : α) i.) έγγακνο/ε, ii) δηαδεπγκέλνο/ε ή ζε δηάζηαζε, κε πξνζηαηεπφκελα κέιε (παηδηά), β) αξηζκφο παηδηψλ ηνπ ππνςήθηνπ πνπ ζεσξνχληαη πξνζηαηεπφκελα κέιε, δειαδή : i) άγακα ηέθλα κέρξη 18 εηψλ, ii) άγακα ηέθλα κέρξη 24 εηψλ εθφζνλ είλαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ην απνδεηθλχνπλ κε πηζηνπνηεηηθφ ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ην ηξέρνλ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Ζ κε δηεπθξίληζε ή παξάιεηςε αλαθνξάο φηη ε θνίηεζε αθνξά πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα θαζηζηά κε αμηνινγήζηκν ην πηζηνπνηεηηθφ. Χο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ησλ παξαπάλσ νξίσλ ειηθίαο ησλ ηέθλσλ ησλ ππνςήθησλ νξίδεηαη ε 31/12 ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ππνηξνθίαο. Παξάιιεια νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε δηάδεπμεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιιεηαη ην δηαδεπθηήξην. Αλαπεξία ηνπ ππνςήθηνπ, ζπδύγνπ ή παηδηώλ ηνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ γλσκαηεχζεηο Α'/ζκηαο ή Β'/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή Απνθάζεηο πληαμηνδφηεζεο απφ δηεπζπληέο ησλ αληίζηνηρσλ Σακείσλ Αζθάιηζεο (O.Γ.Α. Σ.Δ.Β.Δ. θιπ.), ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γλσκαηεχζεηο θαη απνθάζεηο ζηηο νπνίεο δε δηεπθξηλίδεηαη ην πνζνζηφ ή ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε. Παξάιιεια ππνβάιιεηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.

3 Αλαπεξία γνλέσλ - αδειθώλ ηνπ ππνςήθηνπ. 1. Ζ αλαπεξία γνλέσλ ιακβάλεηαη ππφςε κφλν γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ αλάπεξνπο γνλείο σο πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο θαη απνδεηθλχνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:α) γλσκαηεχζεηο Α'/ζκηαο ή Β'/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή Απνθάζεηο πληαμηνδφηεζεο απφ δηεπζπληέο ησλ αληίζηνηρσλ Σακείσλ Αζθάιηζεο (O.Γ.Α. Σ.Δ.Β.Δ. θιπ.), ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα.(δπηζεκαίλεηαη φηη, γλσκαηεχζεηο θαη απνθάζεηο ζηηο νπνίεο δε δηεπθξηλίδεηαη ην πνζνζηφ ή ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε), β) πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη ηελ αλαπεξία θαη γ) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ή αληίγξαθν ηεο Φνξνινγηθήο Γήισζεο ηνπ ππνςήθηνπ(ότι εκκαθαριζηικό ζημείωμα) γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ εμεηάδεη θάζε θνξά ην Δ.Α.Π., ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ γνλέα πνπ θέξεη ηελ αλαπεξία (πίλαθαο 9) θαη βαξχλεη ηνλ ππνςήθην νηθνλνκηθά. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α, β θαη γ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ιήςε ησλ κνξίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 2. Ζ αλαπεξία αδειθνχ/ήο αμηνινγείηαη κφλν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : α) φηαλ ν ππνςήθηνο θαη ν αδειθφο/ή ηνπ είλαη άγακνη θαη β) φηαλ ν ππνςήθηνο, αλεμαξηήησο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, έρεη νξηζηεί δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ πην πάλσ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ηελ νπνία νθείιεη λα πξνζθνκίδεη. Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλαπεξίαο απαηηνχληαη ηα α θαη β δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα: αθνξά ηνπο ππνςήθηνπο πνπ είλαη : α) γνλείο κε πξνζηαηεπφκελα κέιε θαηά ηα παξαπάλσ (παηδηά) εθηφο γάκνπ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, β) γνλείο πνπ ηεινχλ ελ ρεξεία θαη έρνπλ πξνζηαηεπφκελα κέιε θαηά ηα παξαπάλσ, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη αληίζηνηρε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. Πξνζηάηεο νηθνγέλεηαο: αθνξά κφλν άγακνπο ππνςήθηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν/ε απφ ηελ νηθνγέλεηα φπνπ: α) έρεη πεζάλεη ν παηέξαο ή ε κεηέξα θαη ν/ε ελ δσή ζχδπγνο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ρεξείαο ή β) έρνπλ πεζάλεη νη δχν γνλείο θαη ππάξρνπλ αλήιηθα άγακα αδέιθηα ή γ) ν ππνςήθηνο είλαη ηέθλν άγακεο κεηέξαο. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξνθχπηνπλ απφ ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη αληίζηνηρε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. Σέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο: αθνξά κφλν άγακνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη ηεθκεξηψλνπλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηά ηνπο κε πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.) ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα πνιπηέθλσλ. Σν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμάκελνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.

4 Αδέιθηα θνηηεηέο: αθνξά κφλν άγακνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη έρνπλ άγακα αδέιθηα έσο 24 εηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ζρεηηθή βεβαίσζε θνίηεζεο ησλ αδεξθψλ ηνπο, ζηελ νπνία πηζηνπνηνχληαη νη ζπνπδέο ηνπο θαηά ην ηξέρνλ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Χο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ παξαπάλσ νξίνπ ειηθίαο (24 νπ ) νξίδεηαη ε 31/12 ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ππνηξνθίαο. ηξαηησηηθή ζεηεία: αθνξά κφλν ηνπο ππνςήθηνπο πνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεσηηθέο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ην απνδεηθλχνπλ κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο κνλάδαο ηνπο. Ζ βεβαίσζε ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νξίδεη ην Δ.Α.Π. γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. 3. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΣHΡΙΑ Γηα ηνπο λενεηζαρζέληεο ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, αμηνινγείηαη κφλν ν Βαζκφο Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ. ηελ πεξίπησζε θηήζεο απνιπηεξίνπ ηίηινπ ιπθείνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε αληηζηνηρίαο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Γηα ηνπο λενεηζαρζέληεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, αμηνινγείηαη ν Βαζκφο Πηπρίνπ. Οη ηίηινη ηνπ εμσηεξηθνχ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν αλ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε πξάμε αλαγλψξηζεο ηεο ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ή ην Η.Σ.Δ. θαζψο θαη απφ ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία. ηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο δχν πηπρίσλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Δ.Α.Π. Γηα ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο, αμηνινγείηαη ε επίδνζή ηνπο ζηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη θαηά ην εκεξνινγηαθά πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο ζην Δ.Α.Π. απφ ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αηηνχληαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο. ΠΡΟΟΥΗ Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα δώζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα παξαθάησ : 1. Αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 2. Γηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο θαη αλεμάξηεηα από ην ρξόλν έθδνζήο ηνπο δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε.

5 3. Έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνύλ θνηλσληθά θξηηήξηα, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρύ θαηά ηελ θαζνξηζκέλε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 4. Έγγξαθα πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε. 5. Σα πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί πξόζθαηα θαη ζπγθεθξηκέλα έσο θαη δύν κήλεο πξηλ από ηελ θαζνξηζκέλε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνηξνθίαο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε. Δπηζεκαίλεηαη όηη πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο κε παιαηόηεξε εκεξνκελία έθδνζεο, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαθέο πηζηνπνηεηηθό ή έγγξαθν δε ζα ιακβάλεηαη ππόςε. Γ) ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ Ζ αλαιπηηθή κνξηνδφηεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ παξαηίζεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αμηνινγνχληαη νη αηηήζεηο ππνηξνθηψλ: ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΟ ΔΗΟΓΖΜΑ (γηα ηνπο ππφρξενπο θνξνινγηθήο δήισζεο) , , , , ,01 & άλσ 0 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (γηα ηνπο κε ππφρξενπο θνξνινγηθήο δήισζεο) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΓΓΑΜΟ/Ζ ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ/Ζ Ή Δ ΓΗΑΣΑΖ, ΜΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ (ΠΑΗΓΗΑ) ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ (ΠΑΗΓΗΑ) α. έλα παηδί β. δχν παηδηά γ. ηξία παηδηά δ. ηέζζεξα παηδηά θαη άλσ 25

6 ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ έσο 66,9% 10 67% - 100% 15 ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΕΤΓΟΤ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ έσο 66,9% 7 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) 67% - 100% 10 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΧΝ ΑΓΔΛΦΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ έσο 66,9% 3 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) 67%-100% 5 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ: ΑΓΑΜΟ/Ζ, ΥΖΡΟ/Α, ΜΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ (ΠΑΗΓΗΑ) 3 ΠΡΟΣΑΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 2 ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 1 ΑΓΔΛΦΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ 1 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΘΖΣΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 2 3. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ (Μφλν γηα λενεηζαρζέληεο ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα) Καιψο (12,5-15,49) 2 Λίαλ Καιψο (15,5-18,49) 4 Άξηζηα (18,5-20) 6 ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ (Μφλν γηα λενεηζαρζέληεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα) Καιψο ( 5-6,49 ) 3 Λίαλ Καιψο ( 6,5 8,49 ) 6 Άξηζηα ( 8,5-10 ) 12 ΒΑΘΜΟ ΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ * (Γηα ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο) Καιψο 3 Λίαλ Καιψο 6 Άξηζηα 12 * Ζ ζηήιε απηή ζπκπιεξψλεηαη κφλν απφ ην Δ.Α.Π. Ο Βαζκφο Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πξνβηβάζηκσλ ηειηθψλ βαζκνινγηψλ ησλ Θ.Δ. πνπ έρεη επηιέμεη ν ππνςήθηνο θαηά ην εκεξνινγηαθά πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο ηνπ έηνπο πνπ αηηείηαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο. Ο ζπλνιηθφο απηφο βαζκφο εληάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Πξνπηπρηαθά, Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Δηδίθεπζεο)σο εμήο:

7 Πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Μόξηα Καιψο Λίαλ θαιψο 12,1 23 8, Άξηζηα 23,1 & άλσ 15,1 & άλσ 12 ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: Οη ζπγθεθξηκέλεο αθαδεκατθέο θιίκαθεο έρνπλ σο θαηψηαην άθξν ηε κία πξνβηβάζηκε Θ.Δ. (Μ.Ο:5x1Θ.Δ.=5) θαη δηαβαζκίδνληαη θαηά ηα παξαπάλσ. Τπελζπκίδεηαη φηη ζηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ν κέγηζηνο αξηζκφο δήισζεο Θ.Δ. είλαη 3, ελψ ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη 2 θαη σο εθ ηνχηνπ νη αθαδεκατθέο θιίκαθεο δηαθνξνπνηνχληαη ζηε δηαβάζκηζε. Δπίζεο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν ζηφρνο επίηεπμεο πςειψλ κνξίσλ ζηα αθαδεκατθά θξηηήξηα εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηε βαζκνινγηθή επίδνζε αιιά θαη απφ ηνλ αξηζκφ Θ.Δ. πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ππνςήθηνη. χκθσλα κε ηηο θιίκαθεο απηέο αμηνινγείηαη ε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ φισλ ησλ Π.. ηνπ Δ.Α.Π κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο θνηηεηέο ησλ πξνγξακκάησλ «Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» (ΓΗΠ) θαη «πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» (ΦΤΔ), γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: «Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» Ζ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ ππνςήθησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Θ.Δ. ΓΗΠ40 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο ππνελφηεηεο: Μαζεκαηηθά θαη Μεραλνινγηθή ρεδίαζε γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, είλαη κε κνξηνδνηήζηκε ζηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο, επεηδή ε βαζκνινγία ηνπο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ηειηθφ βαζκφ πηπρίνπ ησλ θνηηεηψλ. «πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» χκθσλα κε ηελ δηάξζξσζε ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε επηπιένλ παξαθνινχζεζε Δξγαζηεξηαθψλ Δλνηήησλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κίαο αθφκα θιίκαθαο αμηνιφγεζεο αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ. Έηζη, γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην 1 ν έηνο ζπνπδψλ κε βάζε ην έηνο εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κφλν ζεσξεηηθέο θαη φρη εξγαζηεξηαθέο ελφηεηεο βάζεη ηεο δηάξζξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα ηζρχεη ε παξαπάλσ αθαδεκατθή θιίκαθα πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ησλ άιισλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ (βι. θιίκαθα απφ 5 έσο 23,1& άλσ), ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο ηνπ ΦΤΔ νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζεσξεηηθέο αιιά θαη εξγαζηεξηαθέο ελφηεηεο, ηζρχεη ε παξαθάησ θιίκαθα αμηνιφγεζεο : ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟ ΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ Καιψο : 2, Λίαλ Καιψο: 16,1-26,8 6 Άξηζηα : 26,9 & άλσ 12

8 Γηεπθξηληζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην θαηψηαην άθξν ηεο λέαο θιίκαθαο μεθηλά απφ έλαλ πξνβηβάζηκν εξγαζηεξηαθφ θχθιν ν νπνίνο θαη βαζκνινγηθά ηζνδπλακεί κε κηζή Θ.Δ. (Μ.Ο. Δξγ. Κχθινπ: 5x 0,5Θ.Δ.=2,5). Γ) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θάζε αθαδεκατθφ έηνο γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ είλαη ε εμήο : 1. Σν νηθνλνκηθφ ηκήκα (ΟΗ.Σ.) εηζεγείηαη ζηε Γ.Δ. ηνπ Δ.Α.Π. ην πνζνζηφ ησλ Φ.ΘΔ. («θνηηεηέο x Θεκαηηθέο Δλφηεηεο» = Φ.ΘΔ.) ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ Φ.ΘΔ. ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ ππνηξνθίεο νιηθήο ή κεξηθήο απαιιαγήο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο δαπάλεο ησλ ζπνπδψλ. Ζ εηζήγεζε ηνπ ΟΗ.Σ. ζα ζηεξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δηακνξθψλνληαη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη ε Γ.Δ. ζα απνθαζίδεη ηειηθά. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γ.Δ. ηνπ Δ.Α.Π. νξίδνληαη ηα θνηλσληθά θξηηήξηα θαη ηα θξηηήξηα επίδνζεο γηα ηε ρνξήγεζε νιηθήο ή κεξηθήο ππνηξνθίαο (άξζξν 3 Ν.3027/2002). 2. Σν πνζνζηφ Φ.ΘΔ, πνπ απνθαζίδεη ε Γ.Δ. γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ θαηαλέκεηαη εμίζνπ ζε φια ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Π..), αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεισζέλησλ Φ.ΘΔ θάζε Π.. Πέξαλ ηνπ πνζνζηνχ απηνχ ηίζεηαη παξάιιεια βάζε κνξίσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο πνπ ηζρχεη γηα φια ηα Π.. ηνπ Δ.Α.Π., κε απφθαζε ηεο Γ.Δ. 3. Γηεπθξηλίδεηε φηη οι ηελειόθοιηοι προπηστιακοί θοιηηηές ηων προγραμμάηων ζποσδών ηοσ Ε.Α.Π. ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα παρακολούθηζης και επιπλέον θεμαηικών ενοηήηων πέραν ηοσ ελάτιζηοσ αριθμού θ.ε ποσ απαιηεί ηο πρόγραμμα για ηην απόκηηζη πηστίοσ (ο αριθμός ηων επιπλέον θ.ε δεν μπορεί να σπερβαίνει ηις δύο), δεν μπορούν να σποβάλοσν αίηηζη τορήγηζης σποηροθίας και δεν δικαιούνηαι σποηροθία αριζηείας. 4. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο έρνπλ: α) νη ππνςήθηνη ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έσο θαη 6 έηε απφ ην έηνο εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. β) νη ππνςήθηνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έσο θαη 3 έηε απφ ην έηνο εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έγθξηζε ππνηξνθίαο αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο Θ.Δ., ή εξγαζηεξηαθνχο θχθινπο, ή εθπνλνχλ Γηπισκαηηθή εξγαζία θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο γηα ην νπνίν αηηνχληαη ηε κεξηθή ή νιηθή απαιιαγή απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο δαπάλεο ζπνπδψλ ηνπο. 5. Τπνβνιή αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ πξνο ην Γξαθείν Τπνηξνθηψλ (Γ.Τ.) ην έληππν «Αίηεζε Υνξήγεζεο Τπνηξνθίαο» κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά σο εμήο:

9 α) Νενεηζαρζέληεο Οη λενεηζαρζέληεο ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ππνηξνθίαο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. (Α, ηπρφλ Β ή Γ). πγθεθξηκέλα νη επηιεγέληεο ηεο Α θαηεγνξίαο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Δ.Α.Π., ελψ νη ηπρφλ επηιεγέληεο ησλ θαηεγνξηψλ Β, Γ, φπνηε ην Δ.Α.Π. θαζνξίζεη κε αλαθνίλσζή ηνπ ζην δηαδχθηην ή κε απιή ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη λενεηζαρζέληεο ππνςήθηνη πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ. β) Τπφινηπνη θνηηεηέο Οη ππφινηπνη θνηηεηέο ηνπ Δ.Α.Π. ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ππνηξνθίαο ηνλ Απξίιην θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή φπνηε άιινηε ην Δ.Α.Π. θαζνξίζεη κε αλαθνίλσζή ηνπ ζην δηαδχθηην ή κε απιή ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο θαη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο (βι. Γηαδηθαζία παξ. 3) ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ δηθαηνινγεηηθά κφλν γηα ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ. Σα αθαδεκατθά θξηηήξηα ησλ ππνςήθησλ ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ην Γξαθείν Τπνηξνθηψλ αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε πεξίνδνο ηειηθψλ θαη επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ εμεηάδεηαη ε επίδνζή ηνπο. 6. Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ πνπ ππνβάιινπλ νη λενεηζαρζέληεο θαη νη ππφινηπνη θνηηεηέο ηνπ Δ.Α.Π. εμεηάδνληαη φιεο καδί, αλά Π.. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο γίλεηαη απφ ην Γ.Τ. ην νπνίν κνξηνπνηεί ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά) θαη ζπληάζζεη πίλαθεο αληηζηνίρεζεο ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ κε αξηζκνχο κνξίσλ. Καηά ζπλέπεηα εμάγεηαη έλαο ηειηθφο βαζκφο κνξίσλ γηα θάζε ππνςήθην, πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ κνξίσλ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ. 7. Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ην Γ.Τ ζπληάζζεη ηνπο πίλαθεο αληηζηνίρεζεο ησλ ππνςήθησλ δηθαηνχρσλ ππνηξνθίαο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Γ.Δ γηα ηε βάζε κνξίσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ. Οη πίλαθεο αληηζηνίρεζεο ησλ ππνςήθησλ δηθαηνχρσλ ππνηξνθίαο ειέγρνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή νξηζκέλε απφ ηε Γ.Δ. ηνπ Δ.Α.Π., απνηεινχκελε απφ ηνπο: α) πξντζηάκελν Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο, β) πξντζηάκελν Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη γ) πξντζηάκελν Σκήκαηνο Μεηξψνπ Φνηηεηψλ. Ζ ηξηκειήο επηηξνπή εηζεγείηαη θαη πξνηείλεη γηα θάζε Π.. ηηο ππνηξνθίεο πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ ζχκθσλα πάληα κε ηελ απφθαζε πνπ έρεη ιάβεη θάζε θνξά ε Γ.Δ. (βι. Γηαδηθαζία παξ.1&2).οη ζρεηηθνί πίλαθεο ππνβάιινληαη ζηε Γ.Δ. γηα ηελ νξηζηηθή έγθξηζή ηνπο. 8. Οη δηθαηνχρνη ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ πνπ εγθξίλεη ε Γ.Δ. αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ γξαθείσλ ηνπ Δ.Α.Π. ζηελ Πάηξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Α.Π. ζην δηαδίθηπν.

10 9. Σν Γ.Τ. κεηά ηελ αλάξηεζε ησλ ππνηξφθσλ ενημερώνει κφλν ηνπο δηθαηνχρνπο μέζω ηων ηλεκηρονικών διεσθύνζεων ηοσς για ηην ανακοίνωζη ηων αποηελεζμάηων μέζω ηης Δικησακής Πύλης ηοσ Ε.Α.Π., open.eap.gr ζηην καρηέλα Αποηελέζμαηα Υποηροθιών ζρεηηθά κε ην πνζφ ηεο ππνηξνθίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ελέξγεηαο. Ζ επηζηξνθή ησλ δηθαηνχκελσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα. 10. Όζνη ππνςήθηνη δε ζπγθεληξψλνπλ ηα απαηηνχκελα κφξηα ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ππφηξνθνπο ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο, έρνπλ ην λφκηκν δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ θαη ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηα Γξαθεία ηνπ Δ.Α.Π. σο θαη απφ ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηδξχκαηνο ζην δηαδίθηπν. Σνλίδεηαη φηη λέα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θαηαζέηνπλ νη θνηηεηέο γηα πξψηε θνξά κε ηελ έλζηαζή ηνπο ζα θξίλνληαη εθπξφζεζκα εθφζνλ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο θαη δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 11. Ζ Γ.Δ. νξίδεη ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ πνπ εμεηάδεη θαη απνθαζίδεη ζε πξψην θαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ ηηο ηπρφλ ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο. 12. Δπεηδή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ Φ.ΘΔ θάζε έηνπο απαηηείηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δήισζεο Θ.Δ. απφ ηνπο θνηηεηέο θαη λα έρνπλ ζπγθξνηεζεί ηα ηκήκαηα, ε απνλνκή ππνηξνθηψλ ζα νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ έλαξμε ζπνπδψλ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα ηεξεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ζην εμήο.

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ: Καλνληζκφο γηα ηελ Οξγάλσζε - Πξνθήξπμε θαη Παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 21.09.2014 απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009)

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Θέμα : «Καθοπιζμόρ πποϋποθέζεων - κπιηηπίων για ηη σοπήγηζη αδειών εκμεηάλλεςζηρ πεπιπηέπων ζε Πολεμιζηέρ Κύππος, Άηομα με Αναπηπία και Πολύηεκνοςρ.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Nα ζηαλεί και με e-mail ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12- 2005

Nα ζηαλεί και με e-mail ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12- 2005 Nα ζηαλεί και με e-mail ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12- 2005 ΓΔΝ.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Απιθ.Ππωη.1122028/8991/0016 1) ΓΙΔΤΘΤΝΗ 12 η (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ) ΣΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Πάλσ απφ 700.000 μιζθωηοί, άνεπγοι, και ζςνηαξιούσοι έρνπλ θέηνο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππογπαμμάηων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ είλαη, λα έρεη ελεκεξσζεί ε Premium

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 26-7-2011 Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο αλαθνηλψλεηαη φηη νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 12 έσο θαη 30 επηεκβξίνπ απφ 9.00 π.κ. έσο 14κ.κ.. Οη λενεηζαθηέηνη πξνθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα