ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. Α) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΔΙΑ Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζα ρνξεγεί ππνηξνθίεο αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ εθηφο ησλ ρνξεγνχκελσλ ππνηξνθηψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα, ηε κνξηνδφηεζε θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. πγθεθξηκέλα, ζα ρνξεγεζεί ππνηξνθία νιηθήο απαιιαγήο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο : 1) ζηνπο θνηηεηέο ησλ πξνπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη λα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο ην κέγηζην επηηξεπηφ αξηζκφ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (3 Θ.Δ.) εθηφο ησλ εξγαζηεξηαθψλ θχθισλ θαη ζπγθεληξψλνπλ ζε θάζε κηα απφ απηή βαζκφ απφ 8,5 θαη άλσ. 2) ζηνπο θνηηεηέο ησλ κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη λα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο ην κέγηζην επηηξεπηφ αξηζκφ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (2 ή 3 αληίζηνηρα), ζχκθσλα κε ηε δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο Κνζκεηείεο ησλ ρνιψλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζπγθεληξψλνπλ ζε θάζε κηα απφ απηή βαζκφ απφ 8,5 θαη άλσ. Ζ ππνηξνθία αξηζηείαο ζα αθνξά ζηελ απαιιαγή φζσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ δεισζνχλ ζην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο αξηζηείαο δελ αθνξά δηπισκαηηθή εξγαζία θαη εξγαζηεξηαθνχο θχθινπο. Σέινο, δηαζαθελίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο αξηζηείαο. Β) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Οη ππνηξνθίεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Δ.Α.Π. αθνξνχλ ηελ νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή ησλ θνηηεηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δαπάλεο ζπνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αηηνχληαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο θαη απνλέκνληαη κε βάζε ην ζπλδπαζκφ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ αηηείηαη ηελ ππνηξνθία. Σν νηθνλνκηθό έηνο πξνζδηνξίδεηαη ζαθώο ζην έληππν ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πξνθχπηεη απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ αλαγξάθεηαη:

2 α) ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςήθηνπ (θαηαηίζεηαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα απφ ηε γεληθή γξακκαηεία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ βάζεη ηεο απφθαζεο 2837/0030/ ΦΔΚ 1685/Β φπνπ αλαθέξεηαη φηη είλαη έγθπξν εθθαζαξηζηηθφ). ή β) ζε δήισζε ηνπ λφκνπ 1599/86 η οποία θα θέρει βεβαίωζη ηοσ γνησίοσ της σπογραυής ηοσ δηλούνηος από οποιαδήποηε διοικηηική αρτή ή Κ.Ε.Π., γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη «δεν είτα σποτρέωζη να σποβάλω θορολογική δήλωζη για ηο οικονομικό έηος.». Ζ αλαγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ ελδηαθέξεη θάζε θνξά ην Δ.Α.Π. είλαη σποτρεωηική, άιισο ε ππεχζπλε δήισζε δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο γηα ππνηξνθία είλαη έγγακνο, ιακβάλεηαη ππφςε ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαη ησλ δχν ζπδχγσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη θνξνινγηθέο δειψζεηο, εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα γνλέσλ θαη εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ή δειψζεηο ηνπ λφκνπ 1599/86 άιισλ νηθνλνκηθψλ εηψλ δε ιακβάλνληαη ππφςε. 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ : α) i.) έγγακνο/ε, ii) δηαδεπγκέλνο/ε ή ζε δηάζηαζε, κε πξνζηαηεπφκελα κέιε (παηδηά), β) αξηζκφο παηδηψλ ηνπ ππνςήθηνπ πνπ ζεσξνχληαη πξνζηαηεπφκελα κέιε, δειαδή : i) άγακα ηέθλα κέρξη 18 εηψλ, ii) άγακα ηέθλα κέρξη 24 εηψλ εθφζνλ είλαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ην απνδεηθλχνπλ κε πηζηνπνηεηηθφ ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ην ηξέρνλ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Ζ κε δηεπθξίληζε ή παξάιεηςε αλαθνξάο φηη ε θνίηεζε αθνξά πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα θαζηζηά κε αμηνινγήζηκν ην πηζηνπνηεηηθφ. Χο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ησλ παξαπάλσ νξίσλ ειηθίαο ησλ ηέθλσλ ησλ ππνςήθησλ νξίδεηαη ε 31/12 ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ππνηξνθίαο. Παξάιιεια νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε δηάδεπμεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιιεηαη ην δηαδεπθηήξην. Αλαπεξία ηνπ ππνςήθηνπ, ζπδύγνπ ή παηδηώλ ηνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ γλσκαηεχζεηο Α'/ζκηαο ή Β'/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή Απνθάζεηο πληαμηνδφηεζεο απφ δηεπζπληέο ησλ αληίζηνηρσλ Σακείσλ Αζθάιηζεο (O.Γ.Α. Σ.Δ.Β.Δ. θιπ.), ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γλσκαηεχζεηο θαη απνθάζεηο ζηηο νπνίεο δε δηεπθξηλίδεηαη ην πνζνζηφ ή ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε. Παξάιιεια ππνβάιιεηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.

3 Αλαπεξία γνλέσλ - αδειθώλ ηνπ ππνςήθηνπ. 1. Ζ αλαπεξία γνλέσλ ιακβάλεηαη ππφςε κφλν γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ αλάπεξνπο γνλείο σο πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο θαη απνδεηθλχνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:α) γλσκαηεχζεηο Α'/ζκηαο ή Β'/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή Απνθάζεηο πληαμηνδφηεζεο απφ δηεπζπληέο ησλ αληίζηνηρσλ Σακείσλ Αζθάιηζεο (O.Γ.Α. Σ.Δ.Β.Δ. θιπ.), ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα.(δπηζεκαίλεηαη φηη, γλσκαηεχζεηο θαη απνθάζεηο ζηηο νπνίεο δε δηεπθξηλίδεηαη ην πνζνζηφ ή ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε), β) πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη ηελ αλαπεξία θαη γ) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ή αληίγξαθν ηεο Φνξνινγηθήο Γήισζεο ηνπ ππνςήθηνπ(ότι εκκαθαριζηικό ζημείωμα) γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ εμεηάδεη θάζε θνξά ην Δ.Α.Π., ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ γνλέα πνπ θέξεη ηελ αλαπεξία (πίλαθαο 9) θαη βαξχλεη ηνλ ππνςήθην νηθνλνκηθά. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α, β θαη γ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ιήςε ησλ κνξίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 2. Ζ αλαπεξία αδειθνχ/ήο αμηνινγείηαη κφλν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : α) φηαλ ν ππνςήθηνο θαη ν αδειθφο/ή ηνπ είλαη άγακνη θαη β) φηαλ ν ππνςήθηνο, αλεμαξηήησο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, έρεη νξηζηεί δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ πην πάλσ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ηελ νπνία νθείιεη λα πξνζθνκίδεη. Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλαπεξίαο απαηηνχληαη ηα α θαη β δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα: αθνξά ηνπο ππνςήθηνπο πνπ είλαη : α) γνλείο κε πξνζηαηεπφκελα κέιε θαηά ηα παξαπάλσ (παηδηά) εθηφο γάκνπ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, β) γνλείο πνπ ηεινχλ ελ ρεξεία θαη έρνπλ πξνζηαηεπφκελα κέιε θαηά ηα παξαπάλσ, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη αληίζηνηρε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. Πξνζηάηεο νηθνγέλεηαο: αθνξά κφλν άγακνπο ππνςήθηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν/ε απφ ηελ νηθνγέλεηα φπνπ: α) έρεη πεζάλεη ν παηέξαο ή ε κεηέξα θαη ν/ε ελ δσή ζχδπγνο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ρεξείαο ή β) έρνπλ πεζάλεη νη δχν γνλείο θαη ππάξρνπλ αλήιηθα άγακα αδέιθηα ή γ) ν ππνςήθηνο είλαη ηέθλν άγακεο κεηέξαο. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξνθχπηνπλ απφ ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη αληίζηνηρε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. Σέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο: αθνξά κφλν άγακνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη ηεθκεξηψλνπλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηά ηνπο κε πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.) ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα πνιπηέθλσλ. Σν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμάκελνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.

4 Αδέιθηα θνηηεηέο: αθνξά κφλν άγακνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη έρνπλ άγακα αδέιθηα έσο 24 εηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ζρεηηθή βεβαίσζε θνίηεζεο ησλ αδεξθψλ ηνπο, ζηελ νπνία πηζηνπνηνχληαη νη ζπνπδέο ηνπο θαηά ην ηξέρνλ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Χο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ παξαπάλσ νξίνπ ειηθίαο (24 νπ ) νξίδεηαη ε 31/12 ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ππνηξνθίαο. ηξαηησηηθή ζεηεία: αθνξά κφλν ηνπο ππνςήθηνπο πνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεσηηθέο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ην απνδεηθλχνπλ κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο κνλάδαο ηνπο. Ζ βεβαίσζε ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νξίδεη ην Δ.Α.Π. γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. 3. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΣHΡΙΑ Γηα ηνπο λενεηζαρζέληεο ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, αμηνινγείηαη κφλν ν Βαζκφο Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ. ηελ πεξίπησζε θηήζεο απνιπηεξίνπ ηίηινπ ιπθείνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε αληηζηνηρίαο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Γηα ηνπο λενεηζαρζέληεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, αμηνινγείηαη ν Βαζκφο Πηπρίνπ. Οη ηίηινη ηνπ εμσηεξηθνχ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν αλ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε πξάμε αλαγλψξηζεο ηεο ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ή ην Η.Σ.Δ. θαζψο θαη απφ ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία. ηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο δχν πηπρίσλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Δ.Α.Π. Γηα ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο, αμηνινγείηαη ε επίδνζή ηνπο ζηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη θαηά ην εκεξνινγηαθά πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο ζην Δ.Α.Π. απφ ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αηηνχληαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο. ΠΡΟΟΥΗ Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα δώζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα παξαθάησ : 1. Αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 2. Γηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο θαη αλεμάξηεηα από ην ρξόλν έθδνζήο ηνπο δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε.

5 3. Έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνύλ θνηλσληθά θξηηήξηα, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρύ θαηά ηελ θαζνξηζκέλε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 4. Έγγξαθα πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε. 5. Σα πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί πξόζθαηα θαη ζπγθεθξηκέλα έσο θαη δύν κήλεο πξηλ από ηελ θαζνξηζκέλε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνηξνθίαο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε. Δπηζεκαίλεηαη όηη πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο κε παιαηόηεξε εκεξνκελία έθδνζεο, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαθέο πηζηνπνηεηηθό ή έγγξαθν δε ζα ιακβάλεηαη ππόςε. Γ) ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ Ζ αλαιπηηθή κνξηνδφηεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ παξαηίζεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αμηνινγνχληαη νη αηηήζεηο ππνηξνθηψλ: ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΟ ΔΗΟΓΖΜΑ (γηα ηνπο ππφρξενπο θνξνινγηθήο δήισζεο) , , , , ,01 & άλσ 0 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (γηα ηνπο κε ππφρξενπο θνξνινγηθήο δήισζεο) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΓΓΑΜΟ/Ζ ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ/Ζ Ή Δ ΓΗΑΣΑΖ, ΜΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ (ΠΑΗΓΗΑ) ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ (ΠΑΗΓΗΑ) α. έλα παηδί β. δχν παηδηά γ. ηξία παηδηά δ. ηέζζεξα παηδηά θαη άλσ 25

6 ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ έσο 66,9% 10 67% - 100% 15 ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΕΤΓΟΤ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ έσο 66,9% 7 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) 67% - 100% 10 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΧΝ ΑΓΔΛΦΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ έσο 66,9% 3 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) 67%-100% 5 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ: ΑΓΑΜΟ/Ζ, ΥΖΡΟ/Α, ΜΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ (ΠΑΗΓΗΑ) 3 ΠΡΟΣΑΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 2 ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 1 ΑΓΔΛΦΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ 1 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΘΖΣΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 2 3. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ (Μφλν γηα λενεηζαρζέληεο ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα) Καιψο (12,5-15,49) 2 Λίαλ Καιψο (15,5-18,49) 4 Άξηζηα (18,5-20) 6 ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ (Μφλν γηα λενεηζαρζέληεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα) Καιψο ( 5-6,49 ) 3 Λίαλ Καιψο ( 6,5 8,49 ) 6 Άξηζηα ( 8,5-10 ) 12 ΒΑΘΜΟ ΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ * (Γηα ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο) Καιψο 3 Λίαλ Καιψο 6 Άξηζηα 12 * Ζ ζηήιε απηή ζπκπιεξψλεηαη κφλν απφ ην Δ.Α.Π. Ο Βαζκφο Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πξνβηβάζηκσλ ηειηθψλ βαζκνινγηψλ ησλ Θ.Δ. πνπ έρεη επηιέμεη ν ππνςήθηνο θαηά ην εκεξνινγηαθά πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο ηνπ έηνπο πνπ αηηείηαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο. Ο ζπλνιηθφο απηφο βαζκφο εληάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Πξνπηπρηαθά, Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Δηδίθεπζεο)σο εμήο:

7 Πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Μόξηα Καιψο Λίαλ θαιψο 12,1 23 8, Άξηζηα 23,1 & άλσ 15,1 & άλσ 12 ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: Οη ζπγθεθξηκέλεο αθαδεκατθέο θιίκαθεο έρνπλ σο θαηψηαην άθξν ηε κία πξνβηβάζηκε Θ.Δ. (Μ.Ο:5x1Θ.Δ.=5) θαη δηαβαζκίδνληαη θαηά ηα παξαπάλσ. Τπελζπκίδεηαη φηη ζηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ν κέγηζηνο αξηζκφο δήισζεο Θ.Δ. είλαη 3, ελψ ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη 2 θαη σο εθ ηνχηνπ νη αθαδεκατθέο θιίκαθεο δηαθνξνπνηνχληαη ζηε δηαβάζκηζε. Δπίζεο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν ζηφρνο επίηεπμεο πςειψλ κνξίσλ ζηα αθαδεκατθά θξηηήξηα εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηε βαζκνινγηθή επίδνζε αιιά θαη απφ ηνλ αξηζκφ Θ.Δ. πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ππνςήθηνη. χκθσλα κε ηηο θιίκαθεο απηέο αμηνινγείηαη ε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ φισλ ησλ Π.. ηνπ Δ.Α.Π κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο θνηηεηέο ησλ πξνγξακκάησλ «Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» (ΓΗΠ) θαη «πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» (ΦΤΔ), γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: «Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» Ζ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ ππνςήθησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Θ.Δ. ΓΗΠ40 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο ππνελφηεηεο: Μαζεκαηηθά θαη Μεραλνινγηθή ρεδίαζε γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, είλαη κε κνξηνδνηήζηκε ζηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο, επεηδή ε βαζκνινγία ηνπο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ηειηθφ βαζκφ πηπρίνπ ησλ θνηηεηψλ. «πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» χκθσλα κε ηελ δηάξζξσζε ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε επηπιένλ παξαθνινχζεζε Δξγαζηεξηαθψλ Δλνηήησλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κίαο αθφκα θιίκαθαο αμηνιφγεζεο αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ. Έηζη, γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην 1 ν έηνο ζπνπδψλ κε βάζε ην έηνο εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κφλν ζεσξεηηθέο θαη φρη εξγαζηεξηαθέο ελφηεηεο βάζεη ηεο δηάξζξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα ηζρχεη ε παξαπάλσ αθαδεκατθή θιίκαθα πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ησλ άιισλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ (βι. θιίκαθα απφ 5 έσο 23,1& άλσ), ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο ηνπ ΦΤΔ νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζεσξεηηθέο αιιά θαη εξγαζηεξηαθέο ελφηεηεο, ηζρχεη ε παξαθάησ θιίκαθα αμηνιφγεζεο : ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟ ΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ Καιψο : 2, Λίαλ Καιψο: 16,1-26,8 6 Άξηζηα : 26,9 & άλσ 12

8 Γηεπθξηληζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην θαηψηαην άθξν ηεο λέαο θιίκαθαο μεθηλά απφ έλαλ πξνβηβάζηκν εξγαζηεξηαθφ θχθιν ν νπνίνο θαη βαζκνινγηθά ηζνδπλακεί κε κηζή Θ.Δ. (Μ.Ο. Δξγ. Κχθινπ: 5x 0,5Θ.Δ.=2,5). Γ) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θάζε αθαδεκατθφ έηνο γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ είλαη ε εμήο : 1. Σν νηθνλνκηθφ ηκήκα (ΟΗ.Σ.) εηζεγείηαη ζηε Γ.Δ. ηνπ Δ.Α.Π. ην πνζνζηφ ησλ Φ.ΘΔ. («θνηηεηέο x Θεκαηηθέο Δλφηεηεο» = Φ.ΘΔ.) ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ Φ.ΘΔ. ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ ππνηξνθίεο νιηθήο ή κεξηθήο απαιιαγήο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο δαπάλεο ησλ ζπνπδψλ. Ζ εηζήγεζε ηνπ ΟΗ.Σ. ζα ζηεξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δηακνξθψλνληαη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη ε Γ.Δ. ζα απνθαζίδεη ηειηθά. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γ.Δ. ηνπ Δ.Α.Π. νξίδνληαη ηα θνηλσληθά θξηηήξηα θαη ηα θξηηήξηα επίδνζεο γηα ηε ρνξήγεζε νιηθήο ή κεξηθήο ππνηξνθίαο (άξζξν 3 Ν.3027/2002). 2. Σν πνζνζηφ Φ.ΘΔ, πνπ απνθαζίδεη ε Γ.Δ. γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ θαηαλέκεηαη εμίζνπ ζε φια ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Π..), αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεισζέλησλ Φ.ΘΔ θάζε Π.. Πέξαλ ηνπ πνζνζηνχ απηνχ ηίζεηαη παξάιιεια βάζε κνξίσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο πνπ ηζρχεη γηα φια ηα Π.. ηνπ Δ.Α.Π., κε απφθαζε ηεο Γ.Δ. 3. Γηεπθξηλίδεηε φηη οι ηελειόθοιηοι προπηστιακοί θοιηηηές ηων προγραμμάηων ζποσδών ηοσ Ε.Α.Π. ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα παρακολούθηζης και επιπλέον θεμαηικών ενοηήηων πέραν ηοσ ελάτιζηοσ αριθμού θ.ε ποσ απαιηεί ηο πρόγραμμα για ηην απόκηηζη πηστίοσ (ο αριθμός ηων επιπλέον θ.ε δεν μπορεί να σπερβαίνει ηις δύο), δεν μπορούν να σποβάλοσν αίηηζη τορήγηζης σποηροθίας και δεν δικαιούνηαι σποηροθία αριζηείας. 4. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο έρνπλ: α) νη ππνςήθηνη ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έσο θαη 6 έηε απφ ην έηνο εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. β) νη ππνςήθηνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έσο θαη 3 έηε απφ ην έηνο εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έγθξηζε ππνηξνθίαο αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο Θ.Δ., ή εξγαζηεξηαθνχο θχθινπο, ή εθπνλνχλ Γηπισκαηηθή εξγαζία θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο γηα ην νπνίν αηηνχληαη ηε κεξηθή ή νιηθή απαιιαγή απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο δαπάλεο ζπνπδψλ ηνπο. 5. Τπνβνιή αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ πξνο ην Γξαθείν Τπνηξνθηψλ (Γ.Τ.) ην έληππν «Αίηεζε Υνξήγεζεο Τπνηξνθίαο» κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά σο εμήο:

9 α) Νενεηζαρζέληεο Οη λενεηζαρζέληεο ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ππνηξνθίαο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. (Α, ηπρφλ Β ή Γ). πγθεθξηκέλα νη επηιεγέληεο ηεο Α θαηεγνξίαο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Δ.Α.Π., ελψ νη ηπρφλ επηιεγέληεο ησλ θαηεγνξηψλ Β, Γ, φπνηε ην Δ.Α.Π. θαζνξίζεη κε αλαθνίλσζή ηνπ ζην δηαδχθηην ή κε απιή ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη λενεηζαρζέληεο ππνςήθηνη πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ. β) Τπφινηπνη θνηηεηέο Οη ππφινηπνη θνηηεηέο ηνπ Δ.Α.Π. ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ππνηξνθίαο ηνλ Απξίιην θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή φπνηε άιινηε ην Δ.Α.Π. θαζνξίζεη κε αλαθνίλσζή ηνπ ζην δηαδχθηην ή κε απιή ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο θαη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο (βι. Γηαδηθαζία παξ. 3) ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ δηθαηνινγεηηθά κφλν γηα ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ. Σα αθαδεκατθά θξηηήξηα ησλ ππνςήθησλ ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ην Γξαθείν Τπνηξνθηψλ αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε πεξίνδνο ηειηθψλ θαη επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ εμεηάδεηαη ε επίδνζή ηνπο. 6. Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ πνπ ππνβάιινπλ νη λενεηζαρζέληεο θαη νη ππφινηπνη θνηηεηέο ηνπ Δ.Α.Π. εμεηάδνληαη φιεο καδί, αλά Π.. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο γίλεηαη απφ ην Γ.Τ. ην νπνίν κνξηνπνηεί ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά) θαη ζπληάζζεη πίλαθεο αληηζηνίρεζεο ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ κε αξηζκνχο κνξίσλ. Καηά ζπλέπεηα εμάγεηαη έλαο ηειηθφο βαζκφο κνξίσλ γηα θάζε ππνςήθην, πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ κνξίσλ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ. 7. Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ην Γ.Τ ζπληάζζεη ηνπο πίλαθεο αληηζηνίρεζεο ησλ ππνςήθησλ δηθαηνχρσλ ππνηξνθίαο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Γ.Δ γηα ηε βάζε κνξίσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ. Οη πίλαθεο αληηζηνίρεζεο ησλ ππνςήθησλ δηθαηνχρσλ ππνηξνθίαο ειέγρνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή νξηζκέλε απφ ηε Γ.Δ. ηνπ Δ.Α.Π., απνηεινχκελε απφ ηνπο: α) πξντζηάκελν Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο, β) πξντζηάκελν Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη γ) πξντζηάκελν Σκήκαηνο Μεηξψνπ Φνηηεηψλ. Ζ ηξηκειήο επηηξνπή εηζεγείηαη θαη πξνηείλεη γηα θάζε Π.. ηηο ππνηξνθίεο πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ ζχκθσλα πάληα κε ηελ απφθαζε πνπ έρεη ιάβεη θάζε θνξά ε Γ.Δ. (βι. Γηαδηθαζία παξ.1&2).οη ζρεηηθνί πίλαθεο ππνβάιινληαη ζηε Γ.Δ. γηα ηελ νξηζηηθή έγθξηζή ηνπο. 8. Οη δηθαηνχρνη ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ πνπ εγθξίλεη ε Γ.Δ. αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ γξαθείσλ ηνπ Δ.Α.Π. ζηελ Πάηξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Α.Π. ζην δηαδίθηπν.

10 9. Σν Γ.Τ. κεηά ηελ αλάξηεζε ησλ ππνηξφθσλ ενημερώνει κφλν ηνπο δηθαηνχρνπο μέζω ηων ηλεκηρονικών διεσθύνζεων ηοσς για ηην ανακοίνωζη ηων αποηελεζμάηων μέζω ηης Δικησακής Πύλης ηοσ Ε.Α.Π., open.eap.gr ζηην καρηέλα Αποηελέζμαηα Υποηροθιών ζρεηηθά κε ην πνζφ ηεο ππνηξνθίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ελέξγεηαο. Ζ επηζηξνθή ησλ δηθαηνχκελσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα. 10. Όζνη ππνςήθηνη δε ζπγθεληξψλνπλ ηα απαηηνχκελα κφξηα ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ππφηξνθνπο ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο, έρνπλ ην λφκηκν δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ θαη ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηα Γξαθεία ηνπ Δ.Α.Π. σο θαη απφ ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηδξχκαηνο ζην δηαδίθηπν. Σνλίδεηαη φηη λέα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θαηαζέηνπλ νη θνηηεηέο γηα πξψηε θνξά κε ηελ έλζηαζή ηνπο ζα θξίλνληαη εθπξφζεζκα εθφζνλ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο θαη δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 11. Ζ Γ.Δ. νξίδεη ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ πνπ εμεηάδεη θαη απνθαζίδεη ζε πξψην θαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ ηηο ηπρφλ ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο. 12. Δπεηδή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ Φ.ΘΔ θάζε έηνπο απαηηείηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δήισζεο Θ.Δ. απφ ηνπο θνηηεηέο θαη λα έρνπλ ζπγθξνηεζεί ηα ηκήκαηα, ε απνλνκή ππνηξνθηψλ ζα νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ έλαξμε ζπνπδψλ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα ηεξεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ζην εμήο.

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ: Καλνληζκφο γηα ηελ Οξγάλσζε - Πξνθήξπμε θαη Παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 21.09.2014 απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο αλαθνηλψλεηαη φηη νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 12 έσο θαη 30 επηεκβξίνπ απφ 9.00 π.κ. έσο 14κ.κ.. Οη λενεηζαθηέηνη πξνθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ 1.1 Σν Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο πξνθεξύζζεη από ηηο Οκηωβρίοσ μέτρι 30 Οκηωβρίοσ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 26-7-2011 Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ και

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012 Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΓΑ:Β4959-ΜΓΥ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 /

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη Καηάζεζε :... Αρηζκός Πρφηοθόιιοσ :... Σατσδροκηθώς :... Ζκεροκελία :...28-06-2013.. ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 1. κοπόρ χκθσλα κε ηνλ λ. 4009/2011 ηα ζέκαηα δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα