ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. Α) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΔΙΑ Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζα ρνξεγεί ππνηξνθίεο αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ εθηφο ησλ ρνξεγνχκελσλ ππνηξνθηψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα, ηε κνξηνδφηεζε θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. πγθεθξηκέλα, ζα ρνξεγεζεί ππνηξνθία νιηθήο απαιιαγήο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο : 1) ζηνπο θνηηεηέο ησλ πξνπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη λα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο ην κέγηζην επηηξεπηφ αξηζκφ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (3 Θ.Δ.) εθηφο ησλ εξγαζηεξηαθψλ θχθισλ θαη ζπγθεληξψλνπλ ζε θάζε κηα απφ απηή βαζκφ απφ 8,5 θαη άλσ. 2) ζηνπο θνηηεηέο ησλ κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη λα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο ην κέγηζην επηηξεπηφ αξηζκφ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (2 ή 3 αληίζηνηρα), ζχκθσλα κε ηε δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο Κνζκεηείεο ησλ ρνιψλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζπγθεληξψλνπλ ζε θάζε κηα απφ απηή βαζκφ απφ 8,5 θαη άλσ. Ζ ππνηξνθία αξηζηείαο ζα αθνξά ζηελ απαιιαγή φζσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ δεισζνχλ ζην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο αξηζηείαο δελ αθνξά δηπισκαηηθή εξγαζία θαη εξγαζηεξηαθνχο θχθινπο. Σέινο, δηαζαθελίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο αξηζηείαο. Β) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Οη ππνηξνθίεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Δ.Α.Π. αθνξνχλ ηελ νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή ησλ θνηηεηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δαπάλεο ζπνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αηηνχληαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο θαη απνλέκνληαη κε βάζε ην ζπλδπαζκφ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ αηηείηαη ηελ ππνηξνθία. Σν νηθνλνκηθό έηνο πξνζδηνξίδεηαη ζαθώο ζην έληππν ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πξνθχπηεη απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ αλαγξάθεηαη:

2 α) ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςήθηνπ (θαηαηίζεηαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα απφ ηε γεληθή γξακκαηεία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ βάζεη ηεο απφθαζεο 2837/0030/ ΦΔΚ 1685/Β φπνπ αλαθέξεηαη φηη είλαη έγθπξν εθθαζαξηζηηθφ). ή β) ζε δήισζε ηνπ λφκνπ 1599/86 η οποία θα θέρει βεβαίωζη ηοσ γνησίοσ της σπογραυής ηοσ δηλούνηος από οποιαδήποηε διοικηηική αρτή ή Κ.Ε.Π., γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη «δεν είτα σποτρέωζη να σποβάλω θορολογική δήλωζη για ηο οικονομικό έηος.». Ζ αλαγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ ελδηαθέξεη θάζε θνξά ην Δ.Α.Π. είλαη σποτρεωηική, άιισο ε ππεχζπλε δήισζε δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο γηα ππνηξνθία είλαη έγγακνο, ιακβάλεηαη ππφςε ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαη ησλ δχν ζπδχγσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη θνξνινγηθέο δειψζεηο, εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα γνλέσλ θαη εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ή δειψζεηο ηνπ λφκνπ 1599/86 άιισλ νηθνλνκηθψλ εηψλ δε ιακβάλνληαη ππφςε. 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ : α) i.) έγγακνο/ε, ii) δηαδεπγκέλνο/ε ή ζε δηάζηαζε, κε πξνζηαηεπφκελα κέιε (παηδηά), β) αξηζκφο παηδηψλ ηνπ ππνςήθηνπ πνπ ζεσξνχληαη πξνζηαηεπφκελα κέιε, δειαδή : i) άγακα ηέθλα κέρξη 18 εηψλ, ii) άγακα ηέθλα κέρξη 24 εηψλ εθφζνλ είλαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ην απνδεηθλχνπλ κε πηζηνπνηεηηθφ ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ην ηξέρνλ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Ζ κε δηεπθξίληζε ή παξάιεηςε αλαθνξάο φηη ε θνίηεζε αθνξά πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα θαζηζηά κε αμηνινγήζηκν ην πηζηνπνηεηηθφ. Χο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ησλ παξαπάλσ νξίσλ ειηθίαο ησλ ηέθλσλ ησλ ππνςήθησλ νξίδεηαη ε 31/12 ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ππνηξνθίαο. Παξάιιεια νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε δηάδεπμεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιιεηαη ην δηαδεπθηήξην. Αλαπεξία ηνπ ππνςήθηνπ, ζπδύγνπ ή παηδηώλ ηνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ γλσκαηεχζεηο Α'/ζκηαο ή Β'/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή Απνθάζεηο πληαμηνδφηεζεο απφ δηεπζπληέο ησλ αληίζηνηρσλ Σακείσλ Αζθάιηζεο (O.Γ.Α. Σ.Δ.Β.Δ. θιπ.), ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γλσκαηεχζεηο θαη απνθάζεηο ζηηο νπνίεο δε δηεπθξηλίδεηαη ην πνζνζηφ ή ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε. Παξάιιεια ππνβάιιεηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.

3 Αλαπεξία γνλέσλ - αδειθώλ ηνπ ππνςήθηνπ. 1. Ζ αλαπεξία γνλέσλ ιακβάλεηαη ππφςε κφλν γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ αλάπεξνπο γνλείο σο πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο θαη απνδεηθλχνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:α) γλσκαηεχζεηο Α'/ζκηαο ή Β'/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή Απνθάζεηο πληαμηνδφηεζεο απφ δηεπζπληέο ησλ αληίζηνηρσλ Σακείσλ Αζθάιηζεο (O.Γ.Α. Σ.Δ.Β.Δ. θιπ.), ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα.(δπηζεκαίλεηαη φηη, γλσκαηεχζεηο θαη απνθάζεηο ζηηο νπνίεο δε δηεπθξηλίδεηαη ην πνζνζηφ ή ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε), β) πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη ηελ αλαπεξία θαη γ) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ή αληίγξαθν ηεο Φνξνινγηθήο Γήισζεο ηνπ ππνςήθηνπ(ότι εκκαθαριζηικό ζημείωμα) γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ εμεηάδεη θάζε θνξά ην Δ.Α.Π., ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ γνλέα πνπ θέξεη ηελ αλαπεξία (πίλαθαο 9) θαη βαξχλεη ηνλ ππνςήθην νηθνλνκηθά. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α, β θαη γ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ιήςε ησλ κνξίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 2. Ζ αλαπεξία αδειθνχ/ήο αμηνινγείηαη κφλν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : α) φηαλ ν ππνςήθηνο θαη ν αδειθφο/ή ηνπ είλαη άγακνη θαη β) φηαλ ν ππνςήθηνο, αλεμαξηήησο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, έρεη νξηζηεί δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ πην πάλσ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ηελ νπνία νθείιεη λα πξνζθνκίδεη. Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλαπεξίαο απαηηνχληαη ηα α θαη β δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα: αθνξά ηνπο ππνςήθηνπο πνπ είλαη : α) γνλείο κε πξνζηαηεπφκελα κέιε θαηά ηα παξαπάλσ (παηδηά) εθηφο γάκνπ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, β) γνλείο πνπ ηεινχλ ελ ρεξεία θαη έρνπλ πξνζηαηεπφκελα κέιε θαηά ηα παξαπάλσ, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη αληίζηνηρε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. Πξνζηάηεο νηθνγέλεηαο: αθνξά κφλν άγακνπο ππνςήθηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν/ε απφ ηελ νηθνγέλεηα φπνπ: α) έρεη πεζάλεη ν παηέξαο ή ε κεηέξα θαη ν/ε ελ δσή ζχδπγνο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ρεξείαο ή β) έρνπλ πεζάλεη νη δχν γνλείο θαη ππάξρνπλ αλήιηθα άγακα αδέιθηα ή γ) ν ππνςήθηνο είλαη ηέθλν άγακεο κεηέξαο. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξνθχπηνπλ απφ ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη αληίζηνηρε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. Σέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο: αθνξά κφλν άγακνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη ηεθκεξηψλνπλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηά ηνπο κε πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.) ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα πνιπηέθλσλ. Σν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμάκελνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.

4 Αδέιθηα θνηηεηέο: αθνξά κφλν άγακνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη έρνπλ άγακα αδέιθηα έσο 24 εηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ζρεηηθή βεβαίσζε θνίηεζεο ησλ αδεξθψλ ηνπο, ζηελ νπνία πηζηνπνηνχληαη νη ζπνπδέο ηνπο θαηά ην ηξέρνλ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Χο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ παξαπάλσ νξίνπ ειηθίαο (24 νπ ) νξίδεηαη ε 31/12 ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ππνηξνθίαο. ηξαηησηηθή ζεηεία: αθνξά κφλν ηνπο ππνςήθηνπο πνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεσηηθέο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ην απνδεηθλχνπλ κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο κνλάδαο ηνπο. Ζ βεβαίσζε ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νξίδεη ην Δ.Α.Π. γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. 3. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΣHΡΙΑ Γηα ηνπο λενεηζαρζέληεο ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, αμηνινγείηαη κφλν ν Βαζκφο Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ. ηελ πεξίπησζε θηήζεο απνιπηεξίνπ ηίηινπ ιπθείνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε αληηζηνηρίαο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Γηα ηνπο λενεηζαρζέληεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, αμηνινγείηαη ν Βαζκφο Πηπρίνπ. Οη ηίηινη ηνπ εμσηεξηθνχ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν αλ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε πξάμε αλαγλψξηζεο ηεο ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ή ην Η.Σ.Δ. θαζψο θαη απφ ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία. ηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο δχν πηπρίσλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Δ.Α.Π. Γηα ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο, αμηνινγείηαη ε επίδνζή ηνπο ζηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη θαηά ην εκεξνινγηαθά πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο ζην Δ.Α.Π. απφ ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αηηνχληαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο. ΠΡΟΟΥΗ Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα δώζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα παξαθάησ : 1. Αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 2. Γηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο θαη αλεμάξηεηα από ην ρξόλν έθδνζήο ηνπο δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε.

5 3. Έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνύλ θνηλσληθά θξηηήξηα, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρύ θαηά ηελ θαζνξηζκέλε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 4. Έγγξαθα πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε. 5. Σα πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί πξόζθαηα θαη ζπγθεθξηκέλα έσο θαη δύν κήλεο πξηλ από ηελ θαζνξηζκέλε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνηξνθίαο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε. Δπηζεκαίλεηαη όηη πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο κε παιαηόηεξε εκεξνκελία έθδνζεο, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαθέο πηζηνπνηεηηθό ή έγγξαθν δε ζα ιακβάλεηαη ππόςε. Γ) ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ Ζ αλαιπηηθή κνξηνδφηεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ παξαηίζεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αμηνινγνχληαη νη αηηήζεηο ππνηξνθηψλ: ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΟ ΔΗΟΓΖΜΑ (γηα ηνπο ππφρξενπο θνξνινγηθήο δήισζεο) , , , , ,01 & άλσ 0 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (γηα ηνπο κε ππφρξενπο θνξνινγηθήο δήισζεο) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΓΓΑΜΟ/Ζ ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ/Ζ Ή Δ ΓΗΑΣΑΖ, ΜΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ (ΠΑΗΓΗΑ) ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ (ΠΑΗΓΗΑ) α. έλα παηδί β. δχν παηδηά γ. ηξία παηδηά δ. ηέζζεξα παηδηά θαη άλσ 25

6 ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ έσο 66,9% 10 67% - 100% 15 ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΕΤΓΟΤ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ έσο 66,9% 7 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) 67% - 100% 10 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΧΝ ΑΓΔΛΦΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ έσο 66,9% 3 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) 67%-100% 5 (x αξηζκφ αλάπεξσλ κειψλ) ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ: ΑΓΑΜΟ/Ζ, ΥΖΡΟ/Α, ΜΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ (ΠΑΗΓΗΑ) 3 ΠΡΟΣΑΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 2 ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 1 ΑΓΔΛΦΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ 1 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΘΖΣΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 2 3. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ (Μφλν γηα λενεηζαρζέληεο ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα) Καιψο (12,5-15,49) 2 Λίαλ Καιψο (15,5-18,49) 4 Άξηζηα (18,5-20) 6 ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ (Μφλν γηα λενεηζαρζέληεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα) Καιψο ( 5-6,49 ) 3 Λίαλ Καιψο ( 6,5 8,49 ) 6 Άξηζηα ( 8,5-10 ) 12 ΒΑΘΜΟ ΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ * (Γηα ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο) Καιψο 3 Λίαλ Καιψο 6 Άξηζηα 12 * Ζ ζηήιε απηή ζπκπιεξψλεηαη κφλν απφ ην Δ.Α.Π. Ο Βαζκφο Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πξνβηβάζηκσλ ηειηθψλ βαζκνινγηψλ ησλ Θ.Δ. πνπ έρεη επηιέμεη ν ππνςήθηνο θαηά ην εκεξνινγηαθά πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο ηνπ έηνπο πνπ αηηείηαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο. Ο ζπλνιηθφο απηφο βαζκφο εληάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Πξνπηπρηαθά, Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Δηδίθεπζεο)σο εμήο:

7 Πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Μόξηα Καιψο Λίαλ θαιψο 12,1 23 8, Άξηζηα 23,1 & άλσ 15,1 & άλσ 12 ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: Οη ζπγθεθξηκέλεο αθαδεκατθέο θιίκαθεο έρνπλ σο θαηψηαην άθξν ηε κία πξνβηβάζηκε Θ.Δ. (Μ.Ο:5x1Θ.Δ.=5) θαη δηαβαζκίδνληαη θαηά ηα παξαπάλσ. Τπελζπκίδεηαη φηη ζηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ν κέγηζηνο αξηζκφο δήισζεο Θ.Δ. είλαη 3, ελψ ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη 2 θαη σο εθ ηνχηνπ νη αθαδεκατθέο θιίκαθεο δηαθνξνπνηνχληαη ζηε δηαβάζκηζε. Δπίζεο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν ζηφρνο επίηεπμεο πςειψλ κνξίσλ ζηα αθαδεκατθά θξηηήξηα εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηε βαζκνινγηθή επίδνζε αιιά θαη απφ ηνλ αξηζκφ Θ.Δ. πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ππνςήθηνη. χκθσλα κε ηηο θιίκαθεο απηέο αμηνινγείηαη ε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ φισλ ησλ Π.. ηνπ Δ.Α.Π κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο θνηηεηέο ησλ πξνγξακκάησλ «Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» (ΓΗΠ) θαη «πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» (ΦΤΔ), γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: «Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» Ζ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ ππνςήθησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Θ.Δ. ΓΗΠ40 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο ππνελφηεηεο: Μαζεκαηηθά θαη Μεραλνινγηθή ρεδίαζε γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, είλαη κε κνξηνδνηήζηκε ζηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο, επεηδή ε βαζκνινγία ηνπο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ηειηθφ βαζκφ πηπρίνπ ησλ θνηηεηψλ. «πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» χκθσλα κε ηελ δηάξζξσζε ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε επηπιένλ παξαθνινχζεζε Δξγαζηεξηαθψλ Δλνηήησλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κίαο αθφκα θιίκαθαο αμηνιφγεζεο αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ. Έηζη, γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην 1 ν έηνο ζπνπδψλ κε βάζε ην έηνο εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κφλν ζεσξεηηθέο θαη φρη εξγαζηεξηαθέο ελφηεηεο βάζεη ηεο δηάξζξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα ηζρχεη ε παξαπάλσ αθαδεκατθή θιίκαθα πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ησλ άιισλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ (βι. θιίκαθα απφ 5 έσο 23,1& άλσ), ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο ηνπ ΦΤΔ νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζεσξεηηθέο αιιά θαη εξγαζηεξηαθέο ελφηεηεο, ηζρχεη ε παξαθάησ θιίκαθα αμηνιφγεζεο : ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟ ΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ Καιψο : 2, Λίαλ Καιψο: 16,1-26,8 6 Άξηζηα : 26,9 & άλσ 12

8 Γηεπθξηληζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην θαηψηαην άθξν ηεο λέαο θιίκαθαο μεθηλά απφ έλαλ πξνβηβάζηκν εξγαζηεξηαθφ θχθιν ν νπνίνο θαη βαζκνινγηθά ηζνδπλακεί κε κηζή Θ.Δ. (Μ.Ο. Δξγ. Κχθινπ: 5x 0,5Θ.Δ.=2,5). Γ) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θάζε αθαδεκατθφ έηνο γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ είλαη ε εμήο : 1. Σν νηθνλνκηθφ ηκήκα (ΟΗ.Σ.) εηζεγείηαη ζηε Γ.Δ. ηνπ Δ.Α.Π. ην πνζνζηφ ησλ Φ.ΘΔ. («θνηηεηέο x Θεκαηηθέο Δλφηεηεο» = Φ.ΘΔ.) ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ Φ.ΘΔ. ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ ππνηξνθίεο νιηθήο ή κεξηθήο απαιιαγήο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο δαπάλεο ησλ ζπνπδψλ. Ζ εηζήγεζε ηνπ ΟΗ.Σ. ζα ζηεξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δηακνξθψλνληαη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη ε Γ.Δ. ζα απνθαζίδεη ηειηθά. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γ.Δ. ηνπ Δ.Α.Π. νξίδνληαη ηα θνηλσληθά θξηηήξηα θαη ηα θξηηήξηα επίδνζεο γηα ηε ρνξήγεζε νιηθήο ή κεξηθήο ππνηξνθίαο (άξζξν 3 Ν.3027/2002). 2. Σν πνζνζηφ Φ.ΘΔ, πνπ απνθαζίδεη ε Γ.Δ. γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ θαηαλέκεηαη εμίζνπ ζε φια ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Π..), αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεισζέλησλ Φ.ΘΔ θάζε Π.. Πέξαλ ηνπ πνζνζηνχ απηνχ ηίζεηαη παξάιιεια βάζε κνξίσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο πνπ ηζρχεη γηα φια ηα Π.. ηνπ Δ.Α.Π., κε απφθαζε ηεο Γ.Δ. 3. Γηεπθξηλίδεηε φηη οι ηελειόθοιηοι προπηστιακοί θοιηηηές ηων προγραμμάηων ζποσδών ηοσ Ε.Α.Π. ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα παρακολούθηζης και επιπλέον θεμαηικών ενοηήηων πέραν ηοσ ελάτιζηοσ αριθμού θ.ε ποσ απαιηεί ηο πρόγραμμα για ηην απόκηηζη πηστίοσ (ο αριθμός ηων επιπλέον θ.ε δεν μπορεί να σπερβαίνει ηις δύο), δεν μπορούν να σποβάλοσν αίηηζη τορήγηζης σποηροθίας και δεν δικαιούνηαι σποηροθία αριζηείας. 4. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο έρνπλ: α) νη ππνςήθηνη ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έσο θαη 6 έηε απφ ην έηνο εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. β) νη ππνςήθηνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έσο θαη 3 έηε απφ ην έηνο εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έγθξηζε ππνηξνθίαο αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο Θ.Δ., ή εξγαζηεξηαθνχο θχθινπο, ή εθπνλνχλ Γηπισκαηηθή εξγαζία θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο γηα ην νπνίν αηηνχληαη ηε κεξηθή ή νιηθή απαιιαγή απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο δαπάλεο ζπνπδψλ ηνπο. 5. Τπνβνιή αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ πξνο ην Γξαθείν Τπνηξνθηψλ (Γ.Τ.) ην έληππν «Αίηεζε Υνξήγεζεο Τπνηξνθίαο» κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά σο εμήο:

9 α) Νενεηζαρζέληεο Οη λενεηζαρζέληεο ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ππνηξνθίαο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία εηζαγσγήο ηνπο ζην Δ.Α.Π. (Α, ηπρφλ Β ή Γ). πγθεθξηκέλα νη επηιεγέληεο ηεο Α θαηεγνξίαο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Δ.Α.Π., ελψ νη ηπρφλ επηιεγέληεο ησλ θαηεγνξηψλ Β, Γ, φπνηε ην Δ.Α.Π. θαζνξίζεη κε αλαθνίλσζή ηνπ ζην δηαδχθηην ή κε απιή ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη λενεηζαρζέληεο ππνςήθηνη πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ. β) Τπφινηπνη θνηηεηέο Οη ππφινηπνη θνηηεηέο ηνπ Δ.Α.Π. ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ππνηξνθίαο ηνλ Απξίιην θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή φπνηε άιινηε ην Δ.Α.Π. θαζνξίζεη κε αλαθνίλσζή ηνπ ζην δηαδχθηην ή κε απιή ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο θαη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο (βι. Γηαδηθαζία παξ. 3) ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ δηθαηνινγεηηθά κφλν γηα ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ. Σα αθαδεκατθά θξηηήξηα ησλ ππνςήθησλ ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ην Γξαθείν Τπνηξνθηψλ αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε πεξίνδνο ηειηθψλ θαη επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ εμεηάδεηαη ε επίδνζή ηνπο. 6. Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ πνπ ππνβάιινπλ νη λενεηζαρζέληεο θαη νη ππφινηπνη θνηηεηέο ηνπ Δ.Α.Π. εμεηάδνληαη φιεο καδί, αλά Π.. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο γίλεηαη απφ ην Γ.Τ. ην νπνίν κνξηνπνηεί ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά) θαη ζπληάζζεη πίλαθεο αληηζηνίρεζεο ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ κε αξηζκνχο κνξίσλ. Καηά ζπλέπεηα εμάγεηαη έλαο ηειηθφο βαζκφο κνξίσλ γηα θάζε ππνςήθην, πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ κνξίσλ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ. 7. Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ην Γ.Τ ζπληάζζεη ηνπο πίλαθεο αληηζηνίρεζεο ησλ ππνςήθησλ δηθαηνχρσλ ππνηξνθίαο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Γ.Δ γηα ηε βάζε κνξίσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ. Οη πίλαθεο αληηζηνίρεζεο ησλ ππνςήθησλ δηθαηνχρσλ ππνηξνθίαο ειέγρνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή νξηζκέλε απφ ηε Γ.Δ. ηνπ Δ.Α.Π., απνηεινχκελε απφ ηνπο: α) πξντζηάκελν Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο, β) πξντζηάκελν Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη γ) πξντζηάκελν Σκήκαηνο Μεηξψνπ Φνηηεηψλ. Ζ ηξηκειήο επηηξνπή εηζεγείηαη θαη πξνηείλεη γηα θάζε Π.. ηηο ππνηξνθίεο πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ ζχκθσλα πάληα κε ηελ απφθαζε πνπ έρεη ιάβεη θάζε θνξά ε Γ.Δ. (βι. Γηαδηθαζία παξ.1&2).οη ζρεηηθνί πίλαθεο ππνβάιινληαη ζηε Γ.Δ. γηα ηελ νξηζηηθή έγθξηζή ηνπο. 8. Οη δηθαηνχρνη ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ πνπ εγθξίλεη ε Γ.Δ. αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ γξαθείσλ ηνπ Δ.Α.Π. ζηελ Πάηξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Α.Π. ζην δηαδίθηπν.

10 9. Σν Γ.Τ. κεηά ηελ αλάξηεζε ησλ ππνηξφθσλ ενημερώνει κφλν ηνπο δηθαηνχρνπο μέζω ηων ηλεκηρονικών διεσθύνζεων ηοσς για ηην ανακοίνωζη ηων αποηελεζμάηων μέζω ηης Δικησακής Πύλης ηοσ Ε.Α.Π., open.eap.gr ζηην καρηέλα Αποηελέζμαηα Υποηροθιών ζρεηηθά κε ην πνζφ ηεο ππνηξνθίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ελέξγεηαο. Ζ επηζηξνθή ησλ δηθαηνχκελσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα. 10. Όζνη ππνςήθηνη δε ζπγθεληξψλνπλ ηα απαηηνχκελα κφξηα ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ππφηξνθνπο ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο, έρνπλ ην λφκηκν δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ θαη ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηα Γξαθεία ηνπ Δ.Α.Π. σο θαη απφ ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηδξχκαηνο ζην δηαδίθηπν. Σνλίδεηαη φηη λέα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θαηαζέηνπλ νη θνηηεηέο γηα πξψηε θνξά κε ηελ έλζηαζή ηνπο ζα θξίλνληαη εθπξφζεζκα εθφζνλ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο θαη δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 11. Ζ Γ.Δ. νξίδεη ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ πνπ εμεηάδεη θαη απνθαζίδεη ζε πξψην θαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ ηηο ηπρφλ ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο. 12. Δπεηδή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ Φ.ΘΔ θάζε έηνπο απαηηείηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δήισζεο Θ.Δ. απφ ηνπο θνηηεηέο θαη λα έρνπλ ζπγθξνηεζεί ηα ηκήκαηα, ε απνλνκή ππνηξνθηψλ ζα νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ έλαξμε ζπνπδψλ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα ηεξεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ζην εμήο.

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ: Καλνληζκφο γηα ηελ Οξγάλσζε - Πξνθήξπμε θαη Παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 21.09.2014 απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-4 /5942/2014. «Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο Δηδηθόηεηαο Σερληθνύ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-4 /5942/2014. «Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο Δηδηθόηεηαο Σερληθνύ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- Aξηζκ.: 223.10-4 /5942/2014 «Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο Δηδηθόηεηαο Σερληθνύ» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014 -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ (ΙΝΔ/ΓΔΔ) Αθνα, 22/03/2012 Σασ. Γ/νζη: Eμ. Μπενάκη 71Α Απιθμ. Ππυη.: 3509 Σ.Κ.: 106 81 ΑΘΗΝΑ Σηλέθυνο: 210 33.27.730, 33.27.781 Fax: 210 33.04.452 E-mail: kox@inegsee.gr Πληποθοπίερ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ α) Ρνπ λ. 1558/1985, άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα