Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους ,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ Απαιτήσεις από τράπεζες Χορηγήσεις Μείον προβλέψεις Χορηγήσεις (καθαρές) Οµόλογα Μετοχές (χαρτοφυλακίου ΕΛΕΕΧΑ) Μετοχές Συµµετοχές * Καθαρά πάγια στοιχεία Γήπεδα - Κτίρια ΒΙ.ΠΕ. * 116 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Υποχρεώσεις προς τράπεζες Καταθέσεις & οµόλογα ETBA Repos πελατών Euro Commercial Paper 584 Λοιπά στοχεία παθητικού Ίδια Κεφάλαια µετόχων ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Κέρδη περιόδου Σύνολο Παθητικού Καταστήµατα Προσωπικό (*) Η αύξηση των συµµετοχών οφείλεται στην απόσχιση των Βιοµηχανικών Περιοχών και τη δηµιουργία ξεχωριστής εταιρείας "ΕΤΒΑ Βιοµηχανικές Περιοχές", στην οποία η συµµετοχή ανέρχεται σε 117 εκατ ευρώ 1o τριµ. '4 1ο τριµ. '3 Καθ. έσοδα τόκων 12,8 88,6 Καθ. έσοδα προµηθειών 32,7 23,3 Έσοδα από τίτλους 9,1 1,2 Αποτελέσµατα xρηµ/κών πράξεων 17,3 8,5 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 3,8 3,3 Έσοδα εκµετάλλευσης ΒΙ.ΠΕ. 2,4 Σύνολο εσόδων 165,6 136,3 απάνες Προσωπικού 43,1 39,8 Γενικά έξοδα ιοικήσεως & λοιπά 35, 3,6 Αποσβέσεις 11,5 13,1 Κέρδη προ προβλέψεων 76, 52,8 Προβλέψεις 23,6 17,4 Εκτακτα αποτελέσµατα 2,7,6 Κέρδη ΠΦ Οµίλου 55, 36,1 ικαιώµατα µειοψηφίας 1,8 3,1 Κέρδη ΠΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 44,2 33, Φόροι 1,6 8,6 Κέρδη ΜΦ Οµίλου 44,5 27,4 ικαιώµατα µειοψηφίας 9,5 1,8 Κέρδη ΜΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 35, 25,6 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 24 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου Πειραιώς το α τρίµηνο του 24 διαµορφώθηκαν σε 55, εκατ ευρώ έναντι 36,1 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,6%, ενώ τα µετά από φόρους κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 44,5 εκατ ευρώ έναντι 27,4 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 62,%. Τα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κέρδη, που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, διαµορφώθηκαν σε 35, εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 24 έναντι 25,6 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 36,7%. Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα του α τριµήνου του 24 αποτελούν την καλύτερη τριµηνιαία επίδοση των τελευταίων τριών ετών, ως αποτέλεσµα της συνεχούς βελτίωσης των εσόδων που προέρχονται από τις εργασίες της εµπορικής τραπεζικής. Ειδικότερα, η βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς κατά το α τρίµηνο του 24 ήταν αποτέλεσµα της αύξησης των καθαρών εσόδων µε τριπλάσιο ρυθµό έναντι των δαπανών λειτουργίας (21,5% και 7,3% αντίστοιχα). Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τα οργανικά κέρδη του Οµίλου (χωρίς τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και τα έκτακτα) κατά το α τρίµηνο του 24 να σηµειώσουν αύξηση κατά 3,3%. Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του α τριµήνου 24 για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, είναι : Η αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 16,% και των καθαρών προµηθειών κατά 4,5% Η σηµαντική βελτίωση του δείκτη «Κόστος προς Έσοδα» στο 54,1% έναντι 61,3% πέρυσι Η αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 21,5% Η βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) σε 2,98% από 2,68% ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού Η αύξηση των καταθέσεων και οµολόγων ΕΤΒΑ από πελάτες κατά 13,7% Η βελτίωση της Αποδοτικότητας Κεφαλαίων (ROE) µετά από φόρους στο 13,9% από 13,% πέρυσι Η βελτίωση της Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) µετά από φόρους στο 1,19% από,76% πέρυσι Η διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (BIS), ο οποίος αποτελείται µόνο από βασικά κεφάλαια (Tier I) σε υψηλά επίπεδα (1,4% εκτίµηση). ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 24 1

2 Χορηγήσεις Καταθέσεις & Οµόλογα ΕΤΒΑ Ρυθµοί αύξησης µεγεθών ('4 - '3) 13,7% 21,5% % 4% 8% 12% 16% 2% 24% ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο τέλος Μαρτίου του 24 το ενεργητικό του Οµίλου διαµορφώθηκε σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ στο τέλος του πρώτου τριµήνου του προηγούµενου έτους, αυξήθηκε δηλαδή κατά 6,4%. Οι χορηγήσεις σηµείωσαν αύξηση κατά 21,5% και ανήλθαν σε εκατ ευρώ από εκατ ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 23. Αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης των χορηγήσεων ήταν η ενίσχυση του ποσοστού συµµετοχής τους στο σύνολο του ενεργητικού σε 71,6% (από 62,8% πέρυσι), σε βάρος κυρίως του χαρτοφυλακίου οµολόγων, τo οποίo διαµορφώθηκε στα εκατ ευρώ, περιοριζόµενο στο 12,8% του ενεργητικού από 21,1% πέρυσι. 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% Στεγαστικ ά 14,8% Ενέργεια & Μεταφορές 2,6% Μη εξυπηρετούµενα δάνεια / Χορηγήσεις Οµίλου Χορηγήσεις ανά κλάδο '4 Καταναλ ωτικά 13,7% Λοιποί Κλάδοι 21,3% 3,97% 2,5% 4,24% 2,6% '4 '3 (Όµιλος Πειραιώς χωρίς χαρτ. ΕΤΒΑ) Όµιλος Πειραιώς Σύνολο άντλησης κεφαλαίων ηµόσιο,5% '4 '3 Βιοµηχανί α 16,3% Κατασκευ ές 8,% Βιοτεχνία 1,3% Εµπόριο 14,7% Ναυτιλία 6,9% ιατραπεζική ECP Repos Καταθέσεις και Οµόλογα ΕΤΒΑ Το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας, µε παράλληλη εστίαση στα πιο αποδοτικά κοµµάτια της αγοράς. Το σύνολο των δανείων προς ιδιώτες (καταναλωτικά - στεγαστικά), στο τέλος Μαρτίου του 24 αποτελούσε το 28,5% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου, σηµειώνοντας ρυθµό αύξησης 2%. Ειδικότερα, τα στεγαστικά δάνεια σηµείωσαν ρυθµό αύξησης 22% και τα καταναλωτικά, χωρίς το καταναλωτικό factoring (εκχώρηση των απαιτήσεων επιχειρήσεων του λιανικού εµπορίου) ρυθµό 26%. Αντίθετα, το καταναλωτικό factoring σηµείωσε µείωση κατά 17% ως αποτέλεσµα της πολιτικής διεύρυνσης των πιο αποδοτικών στοιχείων του ενεργητικού του Οµίλου και δίνοντας έµφαση στην προώθηση των καταναλωτικών δανείων τόσο µέσω του δικτύου καταστηµάτων, όσο και µέσω εναλλακτικών δικτύων συνεργαζόµενων. Τα δάνεια προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 34,3% του δανειακού χαρτοφυλακίου και σηµείωσαν ρυθµό αύξησης 32%. Τα δάνεια προς µεσαίες-µεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 37,2% του συνόλου των χορηγήσεων, σηµειώνοντας ρυθµό αύξησης 15%. Παράλληλα, συνεχίσθηκε η βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια να διαµορφώνονται στο 3,97% των χορηγήσεων έναντι 4,24% πριν από ένα έτος. Σηµειώνεται ότι το 42% περίπου των µη εξυπηρετούµενων δανείων προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο της πρώην ETBAbank, τα οποία καλύπτονται ταυτόχρονα από υψηλές σωρευτικές προβλέψεις και εξασφαλίσεις. Χωρίς το χαρτοφυλάκιο της πρώην ΕΤΒΑbank, ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων θα ήταν στο 2,5% περίπου. Το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις είναι το υψηλότερο στην ελληνική τραπεζική αγορά και διαµορφώνεται στο 93,1%, έναντι 83,4% πριν από ένα χρόνο. Οι καταθέσεις και τα οµόλογα ETBA από πελάτες διαµορφώθηκαν σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 23, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 13,7%, µε τις καταθέσεις ταµιευτηρίου να εµφανίζουν ρυθµό αύξησης 18,%, τις καταθέσεις όψεως 37,2% και τις καταθέσεις προθεσµίας 2,1%. Ο µεγαλύτερος ρυθµός αύξησης των καταθέσεων ταµιευτηρίου και όψεως, οι οποίες αποτελούν χαµηλότερου κόστους πηγές άντλησης κεφαλαίων, είχε ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση του ποσοστού συµµετοχής τους ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 24 2

3 Έσοδα απ ό τόκους Προµήθειες Χρηµατ/µικές πράξεις Έσοδα απ ό τίτλους Λοιπά ιάρθρωση καθαρών εσόδων 1,4% 5,5% 2,3% 19,8% Καθαρά έντοκα έσοδα 12,8 +16,% 62,1% 88,6 Αποτελέσµατα χρηµ/κών πράξεων 81,8% ιάρθρωση καθαρών εσόδων προµηθειών 32,7 6,9 2,7 23,2 Ίδια Κεφάλαια '4 23,3 3,3 2,3 17,7 ικ αιώµατα Μειοψηφίας Μετόχων Επενδυτική Τραπεζική Asset Management Εµπορική Τραπεζική στο σύνολο των καταθέσεων και οµολόγων ΕΤΒΑ στο 49% από 44% πριν από ένα χρόνο. Τα repos από πελάτες διαµορφώθηκαν σε εκατ ευρώ έναντι 2.58 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος, σηµειώνοντας µείωση 34,6%, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου για µείωση του χαρτοφυλακίου των οµολόγων. Επιπλέον, µέσω του προγράµµατος Euro Commercial Paper, στο τέλος Μαρτίου 24 είχαν αντληθεί 584 εκατ ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στο τέλος Μαρτίου 24 διαµορφώθηκε σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ στο τέλος της αντίστοιχου µήνα του προηγούµενου έτους. Τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του α τριµήνου του 24 διαµορφώθηκαν σε 999 εκατ ευρώ έναντι 969 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το σύνολο των καθαρών εσόδων το α τρίµηνο του 24 διαµορφώθηκε σε 165,6 εκατ ευρώ έναντι 136,3 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,5%, µε το 81,8% να προέρχεται από έντοκα έσοδα και προµήθειες εργασιών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 16,% και διαµορφώθηκαν σε 12,8 εκατ ευρώ έναντι 88,6 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 23. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς µέσο όρο των εντόκων στοιχείων του ενεργητικού) αυξήθηκε για 9ο συνεχόµενο τρίµηνο και διαµορφώθηκε στο 2,98% έναντι 2,68% πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 32,7 εκατ ευρώ έναντι 23,3 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 23, αυξηµένα κατά 4,5%. Συγκεκριµένα, τα καθαρά έσοδα από εργασίες της εµπορικής τραπεζικής ανήλθαν σε 23,2 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 24 έναντι 17,7 εκατ ευρώ πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση κατά 31,3%, η οποία συνδέεται και µε την αύξηση των εργασιών µέσω του διευρυνόµενου δικτύου καταστηµάτων. Οι καθαρές προµήθειες επενδυτικής τραπεζικής ανήλθαν σε 6,9 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 24 έναντι 3,3 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, αυξηµένες δηλαδή κατά 17,3%, προερχόµενες κυρίως από την αύξηση του κύκλου εργασιών των χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Τα καθαρά έσοδα από εργασίες asset management διαµορφώθηκαν σε 2,7 εκατ ευρώ έναντι 2,3 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 23, αυξηµένες κατά 14,6%. 2, 15, 1, 5,, -5, 17,3 7,8 8,5 3,6 8,8 5,1 1,3 -,7 -,2 Μετοχές µετόχων µειοψ. ΕΛΕΕΧΑ Μετοχές Οµόλογα Συνάλλαγµα Τα κέρδη χρηµατοοικονοµικών πράξεων ανήλθαν σε 17,3 εκατ ευρώ έναντι 8,5 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 23. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η οποία πέρυσι είχε σηµειώσει ζηµιές λόγω της κρίσης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές από τον πόλεµο στο Ιράκ. Ειδικότερα, τα κέρδη του Οµίλου από πράξεις επί µετοχών κατά το α τρίµηνο του 24 διαµορφώθηκαν σε 16,6 εκατ ευρώ (εκ των οποίων τα 7,8 εκατ ευρώ αφορούν δικαιώµατα των µετόχων µειοψηφίας της ΕΛΕΕΧΑ) έναντι ζηµιών,2 εκατ ευρώ πέρυσι. Οι ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 24 3

4 6, Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως πράξεις επί οµολόγων σηµείωσαν µικρές ζηµιές,7 εκατ ευρώ (έναντι κερδών 3,6 εκατ ευρώ πέρυσι), ενώ οι πράξεις συναλλάγµατος σηµείωσαν κέρδη 1,3 εκατ ευρώ (έναντι 5,1 εκατ ευρώ πέρυσι) , 4, 3, 2, 1,, ,8 13,7% 2,4 3,3 Συνολικό κόστος λειτουργίας 89,6-4,5% +7,3% απάνες Προσωπικού +8,3% 43,1 39,8 Εσοδα απ ό ΒΙ.ΠΕ. Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως µ.ο. τριµήνων '3 :93,9 83,5 Εξέλιξη αριθµού καταστηµάτων Μάρτ.24 εκ.23 εκ.22 εκ.21 εκ.2 Ελλάδα Εξωτερικό Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως, τα οποία περιλαµβάνουν παρεπόµενες τραπεζικές εργασίες, διαµορφώθηκαν σε 3,8 εκατ ευρώ έναντι 3,3 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 13,7%. Σηµειώνεται ότι στο α τρίµηνο του 23 είχαν συµπεριληφθεί έσοδα 2,4 εκατ ευρώ που προέρχονταν από τις Βιοµηχανικές Περιοχές. Το 23 ο συγκεκριµένος κλάδος αποσχίσθηκε και δηµιουργήθηκε η εταιρεία «ΕΤΒΑ Βιοµηχανικές Περιοχές», η οποία δεν ενοποιείται, καθώς δεν ανήκει στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Το κόστος λειτουργίας (δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα διοίκησης, λοιπά έξοδα και αποσβέσεις) διαµορφώθηκε σε 89,6 εκατ ευρώ έναντι 83,5 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 23, αυξηµένο δηλαδή κατά 7,3%, γεγονός που οφείλεται κατά πρώτο λόγο στην επέκταση του δικτύου καταστηµάτων κατά 11,6% (269 µονάδες από 241 πέρυσι) κυρίως στο νοµό Αττικής. Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι η µόνη µεταξύ των µεγαλυτέρων τραπεζών που διευρύνει σηµαντικά το δίκτυο καταστηµάτων της, µε ιδιαίτερη έµφαση στο Νοµό Αττικής, όπου το υπάρχον δίκτυο είναι σε αναντιστοιχία µε το µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής. Ειδικότερα, για το 24, έχει προγραµµατισθεί η δηµιουργία 2-25 περίπου νέων καταστηµάτων, τα οποία σε συνδυασµό µε τα 8 καταστήµατα που ιδρύθηκαν την τελευταία τετραετία, εκτιµάται ότι θα συµβάλουν σηµαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών του Οµίλου. Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 8,3% σε σχέση µε το α τρίµηνο του 23 (43,1 εκατ ευρώ έναντι 39,8 εκατ ευρώ πέρυσι). Η αύξηση αυτή συνδέεται κυρίως µε την αύξηση του προσωπικού, το οποίο έφθασε τα 5.4 άτοµα έναντι το προηγούµενο έτος, αυξήθηκε δηλαδή κατά 4,8% (έναντι 11,6% της αύξησης του αριθµού των καταστηµάτων), κυρίως από την ανάπτυξη του δικτύου στο εξωτερικό, καθώς η στελέχωσή του στο εσωτερικό γίνεται κατά κύριο λόγο από υφιστάµενο προσωπικό. Γενικά έξοδα διοίκησης & λοιπά έξοδα 4 µ.ο. τριµήνων '3 :38, 3-7,9% 2 35, 1 +14,5 3,6 Τα γενικά έξοδα διοίκησης και τα λοιπά έξοδα το α τρίµηνο του 24 διαµορφώθηκαν σε 35, εκατ ευρώ, έναντι 3,6 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, σηµειώνοντας αύξηση 14,5%. Η αύξηση αυτή των γενικών και λοιπών εξόδων αποδίδεται κυρίως στα έξοδα που σχετίζονται µε την προώθηση προϊόντων, αλλά και την επέκταση του δικτύου καταστηµάτων. Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε 11,5 εκατ ευρώ έναντι 13,1 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας µείωση κατά 12,5%, λόγω της ωρίµανσης (ολοκλήρωσης των αποσβέσεων) µεγάλων τεχνολογικών επενδύσεων που είχαν πραγµατοποιηθεί την περίοδο (συγχώνευση Τραπεζών Πειραιώς, Μακεδονίας-Θράκης και Χίου). ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 24 4

5 65% 6% 55% 5% 2,5% 2,% 1,5% 1,% είκτης Αποτελεσµατικότητας Κόστος / Εσοδα 61,3% 54,1% Κέρδη προ προβλέψεων / µ.ο. Ενεργ. 2,3% 1,46% Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας «κόστος προς έσοδα» βελτιώθηκε κατά 7,2 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 54,1% έναντι 61,3% το α τρίµηνο του 23, επιτυγχάνοντας το στόχο για λειτουργία του Οµίλου µε δείκτη κάτω του 55%. Τα κέρδη προ προβλέψεων διαµορφώθηκαν σε 76, εκατ ευρώ έναντι 52,8 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξηµένα κατά 43,9%. Ο δείκτης «κέρδη προ προβλέψεων προς µέσο ενεργητικό» σηµείωσε σηµαντική βελτίωση και διαµορφώθηκε σε 2,3% έναντι 1,46% πέρυσι και είναι ο υψηλότερος των τελευταίων τριών ετών. Το έξοδο των προβλέψεων για ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ζηµίες ανήλθε σε 23,6 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 24 έναντι 17,4 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας αύξηση κατά 36,2%. είκτες Οµίλου είκτες Κερδοφορίας Αποδοτ. Ενεργητικού (ROavA)* 1,19%,76% Αποδοτ. Ιδ.Κεφαλαίων (ROavE)** 13,9% 13,% είκτες Ρευστότητας Χορηγ. (καθ.) / Ενεργ. 71,6% 62,8% Χορηγ. (καθ.) / Καταθ,repos&οµόλ. 12,6% 87,9% Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. 3,97% 4,24% Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. (χωρίς το χαρτ.της πρώην ΕΤΒΑ) 2,5% 2,6% Σωρ.Προβλέψ./Μη εξυπηρ.δάνεια 93,1% 83,4% είκτες Αποτελεσµατικότητας Καθ. έντ. έσοδα/µ.ο. Εντόκων στοιχείων Ενεργ.(NIM) 2,98% 2,68% Κόστος / Έσοδα 54,1% 61,3% Καθ. προµήθειες / µ.ο. Ενεργ.,87%,64% είκτες Παραγωγικότητας Χορηγήσεις/κατάστηµα 41,9 38,5 (*) Κέρδη µετά από φόρους (**) Κέρδη µετά από φόρους και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Μέτοχοι Τράπεζας Πειραιώς (Μάρτ. '4) ηµόσιο Λοιπές 2,7% εταιρείες 6,4% Έλληνες θεσµικοί 12,3% Ξένοι θεσµικοί 2,8% ING 4,2% Ιδιώτες 53,6% Τα έκτακτα έσοδα-έξοδα και αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε 2,7 εκατ ευρώ έναντι,6 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS), τα συγκεκριµένα ποσά θεωρούνται ως λειτουργικά έσοδα - έξοδα. Εάν τα ποσά αυτά εµφανίζονταν ως λειτουργικά έσοδα-έξοδα, αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα την περαιτέρω βελτίωση του δείκτη «κόστος / έσοδα». Η σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση και των δεικτών ROE (απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) και ROA (απόδοση Ενεργητικού), οι οποίοι µάλιστα διαµορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο µετά το 2. Συγκεκριµένα, ο δείκτης ROE διαµορφώθηκε σε 17,6% προ φόρων (από 16,7% την αντίστοιχη περίοδο του 23) και σε 13,9% µετά από φόρους (από 13,% πέρυσι). Ο δείκτης ROA ενισχύθηκε επίσης και διαµορφώθηκε σε 1,47% προ φόρων (από,99% την αντίστοιχη περίοδο του 22) και σε 1,19% µετά από φόρους (από,76% πέρυσι). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το τελευταίο δωδεκάµηνο, η τιµή της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυµάνθηκε µεταξύ 1,82 ευρώ (µέγιστο) και 5,53 ευρώ (ελάχιστο), ενώ την ευτέρα 3 Μαΐου 24 η τιµή έκλεισε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στα 9,9 ευρώ. Η εµπορευσιµότητα της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηµατιστήριο Αθηνών παραµένει ιδιαίτερα υψηλή, µε ποσοστό 46,6% (Απρ. 3 - Μάρτ. 4) έναντι 31,7% του τραπεζικού κλάδου αντίστοιχα. Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθε στις 3 Μαΐου 24 σε 2, δις ευρώ, κατατασσόµενη στην 11η θέση στο Χ.Α., ενώ εάν χρησιµοποιηθεί η σταθµισµένη κεφαλαιοποίηση µε βάση το free-float (µεθοδολογία MSCI) κατατάσσεται στην 7η θέση. Στο τέλος Μαρτίου 24, οι µέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς έφθαναν τους 237. και περιελάµβαναν πολλούς ιδιώτες ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 24 5

6 Η µετοχή της Τράπεζας Πειραιώς συµµετέχει, εκτός του Γενικού είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε µία σειρά άλλων δεικτών : FTSE / ASE 2, Standard MSCI Greece (ειδικό βάρος 5,6%), MSCI EAFE, MSCI Greece Small Cap, DJ Euro Stoxx, DJ Euro Stoxx Banks, DJ Euro Stoxx Economic Sector Financial, FTSE4Good Index. επενδυτές αλλά και εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου, θεσµικούς επενδυτές, ασφαλιστικούς οργανισµούς. Υπενθυµίζεται ότι την Τετάρτη 5 Μαΐου 24 αρχίζει η καταβολή του µερίσµατος της χρήσης 23 στους δικαιούχους. Αθήνα, 4 Μαΐου 24 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 24 6

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,28 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +13,3% 0,24 ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο εξάµ.'03 1ο εξάµ.'02 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 2003 2002 Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 53,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 53,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11 9 7 5 Κέρδη µετά από φόρους 11,5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς +53,3 66,2 23 22 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 786 593 Απαιτήσεις από τράπεζες 22 253 Χορηγήσεις 1.681 9.83 Μείον προβλέψεις -43-325 Χορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 11 9 7 5 3 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 19,3 9µ.'4 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Κέρδη έτους '3:11,5 +34,1% 24 81,5 9µ.'3 23 % Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 614 625-1,8% Απαιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ *

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007 50% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * «Η επιτάχυνση των µεγεθών του Οµίλου Πειραιώς το 2007 ξεπέρασε κάθε προηγούµενη επίδοσή του, µε αύξηση του ενεργητικού κατά 50%, φτάνοντας τα 46 δισ. Αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2004 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Νέο περιβάλλον οικονοµικής πολιτικής Ιδιωτικοποιήσεις Άµεσες ξένες επενδύσεις Φορολογία εταιρικών κερδών Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου Τετάρτη 12 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ισολογισµός & Αποτελέσµατα Χρήσης Α Τριµήνου 2004 Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25%

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% Αθήνα - 24 Φεβρουαρίου 2010 Δήλωση Μιχάλη Σάλλα, Προέδρου Δ.Σ. Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου Πειραιώς για το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2009 128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου και Αυξημένες Προβλέψεις Αθήνα - 26 Αυγούστου 2009 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2003

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2003 Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 23 Αθήνα 7 Νοεμβρίου 23 1 Οικονομικό Περιβάλλον Συνεχιζόμενη με υψηλούς ρυθμούς οικονομική ανάπτυξη Ανάκαμψη κεφαλαιαγορών ενισχύει περαιτέρω την κερδοφορία του χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2003

Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2003 1 Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2 Οικονοµικό Περιβάλλον Σταθερή οικονοµική ανάπτυξη Περιβάλλον ιστορικά χαµηλών επιτοκίων συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις Μεταβολή των τάσεων της αποταµίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονοµικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Καθαρά κέρδη µετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Eνίσχυση Ισολογισμού Αθήνα - 28 Μαΐου 2010 Δηλώσεις Διοίκησης Στην Ελλάδα, η απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, η

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου της συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2008 παρά τη διεθνή κρίση, η οποία έχει ως συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση σε Θεσµικούς Επενδυτές Ιανουάριος 2002

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση σε Θεσµικούς Επενδυτές Ιανουάριος 2002 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση σε Θεσµικούς Επενδυτές Ιανουάριος 2002 1 Τράπεζα 355.000 Μετόχων... Η EFG Eurobank Ergasias έχει την ευρύτερη µετοχική βάση στην Ελλάδα µε 355.000 µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2010 έως 31 ης Μαρτίου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2010 έως 31 ης Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2010 έως 31 ης Μαρτίου 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α! Τριμήνου 2010 Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατά το διάστημα από 1 ης Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του Α Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την παρατεινόμενη οικονομική κρίση και το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα