ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/14474/2777/50119/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφεί ου στην Ελλάδα της Εταιρείας «SEAWAYS N.V.», που εδρεύει στις Ολλανδικές Αντίλλες, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπλη ρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ) Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανά πτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλε κτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι μες ημέρες, εργασίας καθώς και κατά τις νυκτερι νές ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων, μέχρι για το προσωπικό των Διευθύνσεων με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περι φέρεια Πελοποννήσου και για το προσωπικό των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας... 3 Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήμα τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ασπροπύργου και μεταφορά της ασφαλιστικής του περιοχής, στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ελευσίνας» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΙΕ/57315/04/50119 (1) Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/14474/2777/50119/ από φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλά δα της Εταιρείας «SEAWAYS N.V.», που εδρεύει στις Ολλανδικές Αντίλλες, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67, και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 3 (ΦΕΚ 132/τ.Α /1967) «περί εγκαταστάσεως εν Ελ λάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ) (ΦΕΚ 312/τ.Α /2005). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α / ), όπως ισχύει. 4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ141/Α/ ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 5. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ141/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Την υπ αριθμ /Δ106722/ (ΦΕΚ 2094/ Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτη Μηταράκη». 7. Την υπ αριθμ. ΙΕ/14474/2777/50119/ (ΦΕΚ 171/ ΤΑΠΣ/ ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, της εταιρείας «SEAWAYS N.V.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συ μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ'). 8. Την υπ αριθμ. ΙΕ/31126/3798/50119/ (ΦΕΚ 157/τ.Β / ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία τροπο ποιήθηκε η ανωτέρω εγκριτική απόφαση εγκατάστασης. 9. Το γεγονός ότι η εταιρεία, σύμφωνα με τα στοιχεία δραστηριότητας που υπέβαλε για το 2011, κατά το έτος αυτό παρέβη τις διατάξεις του νόμου και της εγκριτικής απόφασης εγκατάστασης όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων. 10. Την από (υπ αριθμ. πρωτ ) αίτηση της εταιρείας «SEAWAYS N.V.», για την ανάκληση της παραπάνω απόφασης, αποφασίζουμε: Αρθρο 1 Ανακαλούμε την υπ αριθμ. ΙΕ/14474/2777/50119/ (ΦΕΚ 171/ΤΑΠΣ/ ) Απόφαση του Υφυπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας

2 8674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «SEAWAYS N.V.» που εδρεύει στις Ολλανδικές Αντίλ λες, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/67, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν.3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). Αρθρο 2 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ F Αριθμ. 5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284 (2) Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυ ξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98/ ). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168/ ) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 54/ ), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α 93/ ), π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α 58/ ), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορί ου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A 19/ ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85/ ) και σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο πή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε δονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213/ ), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/ ) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56/ ). 3. Το π.δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α 141/ )». 4. Την υπ αριθμ / Απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου (ΦΕΚ Β 2101/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β 2166/ ). 5. Το άρθρο 20 του ν. 2446/1996 «Περί επιβολής τέ λους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγή Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Α 276/ ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α 70/ ). 6. Το νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/ ). 7. Την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/17788/ Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β 1370/ ), όπως αυτή έχει τροπο ποιηθεί με τις υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/14921/ (ΦΕΚ Β 1020/ ), Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ. 575/ (ΦΕΚ Β 12/ ) και Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ / (ΦΕΚ Β 2882/ ) υπουργικές αποφάσεις. 8. Την ανάγκη αξιοποίησης του προαναφερομένου τέλους στο πλαίσιο ολοκληρωμένης προσπάθειας ανά πτυξης σύμφωνα με το νέο χάρτη της Αυτοδιοίκησης όπως προέκυψε από το πρόγραμμα Καλλικράτης. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Το Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παρα γωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (στο εξής αποκαλούμενο Τέ λος), ορίζεται στο 0,5% του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Η κατανομή των κονδυλίων που προκύπτουν από την επιβολή του Τέλους, στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώ ρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, γίνεται αναλογικά προς την παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από τους θερμικούς Λιγνιτικούς Σταθμούς των ανωτέρω περιοχών. 2. Για τη διενέργεια της κατανομής, συστήνεται Επι τροπή Κατανομής αποτελούμενη από: i) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. ii) Έναν εκπρόσωπο από κάθε Περιφέρεια εκ των Πε ριφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, με τον αναπληρωτή του. iii) Έναν εκπρόσωπο από κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) εκ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, με τον αναπληρωτή του. iv) Έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η. Η Επιτροπή Κατανομής, η οποία συνέρχεται τουλά χιστον μια φορά κάθε έτος εντός του πρώτου τριμή νου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, διενεργεί την κατανομή των κονδυλίων που προέρχονται από το Τέλος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης και ειδοποιεί τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. να καταθέσει στους τρεις (3) Ειδικούς Λογαριασμούς που τηρεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης, τα αναλογούντα ποσά. Τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διενέργεια της κατανομής χορηγούνται με ευθύνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Επίσης ελέγχει την τήρηση, την τροφοδότηση και την λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών που τηρεί με ευθύνη της η Δ.Ε.Η. Α.Ε. Άρθρο 2 Μεθοδολογία Διάθεσης Κονδυλίων Ειδικού Λογαριασμού. 1. Τα κονδύλια που κατανέμονται σε κάθε Περιφε ρειακή Ενότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8675 κατατίθενται στον αντίστοιχο Ειδικό Λογαριασμό, δια τίθενται ως εξής: α) Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας: i) Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, διατίθεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. ii) Ποσοστό 46% του συνολικού ποσού που αντιστοι χεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας διατίθεται στον ενεργειακό Δήμο του Νομού Αρκαδίας, που είναι ο Δήμος Μεγαλόπολης. iii) Ποσοστό 4% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, διατίθεται στον όμορο του ενεργειακού, μη ενεργειακό Δήμο, που είναι ο Δήμος Γορτυνίας. β) Για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: i) Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, διατίθεται στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. ii) Ποσοστό 39% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, διατίθεται στους ενεργειακούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κο ζάνης, δηλαδή στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας. Η κατανομή του ποσού στους ενεργειακούς Δήμους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. iii) Ποσοστό 11% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, διατίθεται στους όμορους των ενεργειακών, μη ενεργειακούς Δήμους, Σερβίων Βελβεντού και Βοΐου. Η κατανομή του ποσού στους δύο μη ενεργειακούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, γίνεται με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην οικεία Περιφέρεια για το Αναπτυξι ακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195). γ) Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας: i) Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, διατίθεται στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. ii) Ποσοστό 46% του συνολικού ποσού που αντιστοι χεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας διατίθεται στους ενεργειακούς Δήμους της Περιφερειακής Ενό τητας Φλώρινας, δηλαδή στους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου. Η κατανομή του ποσού στους ενεργειακούς Δήμους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρά γραφο 2. ii) Ποσοστό 4% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, διατίθεται στον όμορο των ενεργειακών, μη ενεργειακό Δήμο, που είναι ο Δήμος Πρεσπών. 2. Τα κονδύλια του κάθε Ειδικού Λογαριασμού που αναλογούν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στους ενεργειακούς Δήμους, κατα νέμονται σ αυτούς ως εξής: α) Κατά ποσοστό 25% ισόποσα. β) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με την καθαρή πα ραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στα όρια εκάστου Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Τα στοιχεία της ανά έτος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα όρια εκάστου Δήμου δίδονται με ευθύνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε. γ) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με το εμβαδό των εκτάσεων που βρίσκονται στα όρια εκάστου Ο.Τ.Α και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της λειτουργίας των ορυχείων (ΔΕΗ και ιδιωτών) και για τις εγκαταστά σεις των λιγνιτικών σταθμών και οι οποίες προέρχονται από αναγκαστική απαλλοτρίωση, απευθείας αγορά ή παραχώρηση. Τα στοιχεία για το εμβαδό των ανωτέρω εκτάσεων επικαιροποιούνται στο τέλος κάθε έτους με ευθύνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε. δ) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων όλων των ενεργειακών Δήμων κάθε Περιφε ρειακής Ενότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευ ταίας διαθέσιμης απογραφής πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). 3. Η παραπάνω μεθοδολογία κατανομής κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού για τους ενεργειακούς και μη Δήμους, δύναται να χρησιμοποιηθεί και για τον προσδι ορισμό του συνολικού χρηματικού ποσού που αναλογεί σε ευρύτερες περιοχές, περισσότερων του ενός Ο.Τ.Α. Το άθροισμα των αναλογούντων χρηματικών ποσών στους Ο.Τ.Α., που ανήκουν σε συγκεκριμένη γεωγρα φική ενότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έργα και ενέργειες που εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές προτε ραιότητες της ευρύτερης περιοχής. Άρθρο 3 Ειδικοί Λογαριασμοί. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., μετά τη διενέργεια της κατανομής των κονδυλίων του Τέλους Ανάπτυξης από την Επιτροπή Κατανομής, καταθέτει σε τρείς Ειδικούς Λογαριασμούς, που συστήνονται για το σκοπό αυτό, τα ποσά που ανα λογούν στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες και ενημερώ νει εγγράφως τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τα μέλη της Επιτροπής Κατανομής. Την ευθύνη τήρησης των τριών Ειδικών Λογαριασμών έχει αποκλειστικά η Δ.Ε.Η. Α.Ε. Τα ποσά των Λογα ριασμών αυτών διατίθενται στους δικαιούχους όπως προβλέπεται στο άρθρο 2. Οι τόκοι που προκύπτουν ενσωματώνονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. Από τα ποσά των Ειδικών Λογαριασμών, χρηματοδο τούνται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των προβλεπόμενων στο άρθρο 4, πενταετών Ειδικών Αναπτυξιακών Προ γραμμάτων (Ε.Α.Π.) των δικαιούχων. Το ετησίως αδιάθετο (μη απορροφηθέν) ποσό κάθε Ειδικού Λογαριασμού μεταφέρεται, αυτομάτως, στο επόμενο έτος της πενταετίας. Τυχόν αδιάθετα (μη απορροφηθέντα) ποσά προηγού μενων ετών, τα οποία είχαν κατανεμηθεί σε δικαιούχους και είχαν κατατεθεί στους ειδικούς λογαριασμούς τους με βάση την υπουργική απόφαση υπ αριθμόν Δ5/ΗΛ/Β/ Φ5.179/17788/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταφέρονται αυτούσια στους Ειδικούς Λογαριασμούς των ιδίων δικαιούχων, που συστήνονται με την παρούσα. Τα εν λόγω μεταφερόμενα ποσά μπορούν να διατε θούν και για την υλοποίηση μελετών ή έργων που είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και συμβούλια πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Ως απορροφηθέντα, θεωρούνται τα ποσά που αφο ρούν πραγματοποιηθείσες δαπάνες καθώς και αυτά που προορίζονται για οφειλόμενες πληρωμές έργων, βάσει συμβατικών δεσμεύσεων. Άρθρο 4 Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Ε.Α.Π.). Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης, Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Ε.Α.Π.) καλούνται τα πε νταετή Αναπτυξιακά Προγράμματα που καταρτίζονται

4 8676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με ευθύνη των οικείων Περιφερειών και αφορούν σε συγκεκριμένα έργα υποδομής, ανάπτυξης και προστα σίας του περιβάλλοντος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996. Ως έργα υποδομής νοούνται εκείνα που στηρίζουν την ανάπτυξη, με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής, την εξασφάλιση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η υλοποίηση των Ε.Α.Π. δεν αίρει ή περιορίζει τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για προστασία και απο κατάσταση του περιβάλλοντος από άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται από τη δράση της. Το κάθε Ε.Α.Π. εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμ βούλιο της αντίστοιχης Περιφέρειας, μετά από υποβολή Σχεδίου Ε.Α.Π., που συντάσσεται ύστερα από επεξερ γασία των αντίστοιχων προτάσεων της Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.), άλλων φορέων (επιμελητηρίων, εργατικών κέ ντρων, Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών κ.α.) και ιδιωτών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Για κάθε Περιφέρεια συντάσσεται ένα Ε.Α.Π. με δια κριτούς προϋπολογισμούς και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προτεραιότητες, για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Η επεξεργασία, η αξιολόγηση, και η ιεράρχηση των έργων που προτείνονται, για ένταξη στο εγκεκριμένο πλέον Ε.Α.Π., γίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακο λούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 5, με βάση τα ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Ε.Α.Π. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Παρακολούθησης υποβάλλει εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο, με απόφασή του, εντάσσει τα έργα στο πρόγραμμα παίρνοντας υπόψη την ανάγκη συμπληρωματικότητας προγραμμάτων και πόρων καθώς και τη συμφωνία με το πνεύμα του ν.2446/1996 όπως ισχύει κάθε φορά. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και στην περί πτωση απένταξης έργων από το πρόγραμμα. Προτεραιότητα δίνεται στις άμεσα πληττόμενες πε ριοχές, ύστερα από αξιολόγηση και των επιπτώσεων που προέκυψαν ή θα προκύψουν στις γειτνιάζουσες περιοχές, κυρίως στο περιβάλλον και προτάσσονται συγκεκριμένα έργα που συνάδουν με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης και προτείνονται από τους ενδιαφερόμενους και επιλέξιμους φορείς. Στα Ε.Α.Π δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένα και σημαντικά έργα, τα οποία συμβάλλουν: α) στην ανάπτυξη των περιοχών όπου εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις που καθο ρίζουν τα οικεία Περιφερειακά ή Δημοτικά Συμβούλια. β) στην αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλ λοντος, πέραν των υποχρεώσεων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. γ) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προ στασία του φυσικού περιβάλλοντος. δ) στη δημιουργία υποδομών στο πλαίσιο της στρα τηγικής της ανάπτυξης. ε) στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς της πα ραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή), με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής. στ) στη τόνωση της οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας. Κατά την επεξεργασία, αξιολόγηση και ιεράρχηση των έργων που προτείνονται για ένταξη στο Ε.Α.Π. από τα Περιφερειακά Συμβούλια λαμβάνονται υπόψη όλα τα Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα (Περιφερειακά και Τοπικά), καθώς και οι χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, προκειμένου να υπάρχει συ ντονισμός και συμπληρωματικότητα και να αποφεύγο νται προβλήματα αποσπασματικότητας και κατάτμησης πόρων. Δικαίωμα πρότασης για την ένταξη έργων, έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και επιλέξιμοι φορείς με την υποβο λή Τεχνικού Δελτίου Έργου. Το Τεχνικό Δελτίο Έργου αναφέρεται στη σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα, την συμπληρωματικότητα και την ωριμότητα του έργου, στον συνολικό του προϋπολογισμό και το χρονικό του προγραμματισμό. Τα έργα και οι ενέργειες που προτείνονται για ένταξη στα Ε.Α.Π. αξιολογούνται με βάση τη συμπληρωματικό τητα και την ολοκληρωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση, σε κάθε περιοχή. Η διάρθρωση του Ε.Α.Π., στο πλαίσιο και των ανωτέρω στόχων, περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες: α. Μελέτες και υπηρεσίες. β. Περιβάλλον, ποιότητα ζωής και κοινωνική συνοχή. γ. Υποδομές και στήριξη της επιχειρηματικότητας και του παραγωγικού περιβάλλοντος (πρωτογενής, δευτε ρογενής και τριτογενής τομέας). δ. Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση, εκπαίδευση, έρευνα και νέες τεχνολογίες. ε. Στήριξη και ανάδειξη του πολιτισμού και του του ρισμού. στ. Τεχνική Υποστήριξη και Δημοσιοποίηση (ελάχιστο 2% και μέγιστο 5%). Άρθρο 5 Παρακολούθηση των Ε.Α.Π. 1. Για την παρακολούθηση της πορείας και της απορ ροφητικότητας των Ε.Α.Π συνιστάται Επιτροπή Παρα κολούθησης με έδρα την έδρα της αντίστοιχης Περι φέρειας στα όρια της οποίας βρίσκονται οι, κατά τα ανωτέρω, δικαιούχοι Ο.Τ.Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης απαρτίζεται από: α) Τον οικείο Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο. β) Τον/τους Αντιπεριφερειάρχη/ες της/των οικείας/οι κείων Περιφερειακής Ενότητας/Περιφερειακών Ενοτήτων. γ) Έναν Περιφερειακό Σύμβουλο που ορίζεται από τη μείζονα αντιπολίτευση. δ) Τρεις αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής Αυτο διοίκησης πρώτου βαθμού, που προτείνονται από την Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), εκ των οποίων δύο απαραιτήτως από τους ενεργειακούς Ο.Τ.Α. ε) Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ/Τμήμα της αντίστοιχης Περιφέρειας. στ) Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου/ Παράρτημα της αντίστοιχης Περιφέρειας. ζ) Έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ/Παράρτημα της αντί στοιχης Περιφέρειας. η) Έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου (πρώην ΕΒΕ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. θ) Έναν εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου (ή των Ερ γατικών Κέντρων) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. ι) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8677 ια) Έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η. ιβ) Έναν εκπρόσωπο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης. Οι παραπάνω εκπρόσωποι ορίζονται από τους οικεί ους Φορείς με τους αναπληρωτές τους. 2. Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε απαιτείται. Στις περιπτώσεις που προκύπτουν προβλήματα στην προώθηση των έργων, η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει την απένταξη ή την ένταξη νέων έργων. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμ βάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως όταν υπάρχει πλειοψηφία. Την ευθύνη για την σύγκληση της Επιτροπής Παρα κολούθησης και την προετοιμασία των συνεδριάσεων έχει ο πρόεδρος αυτής. 3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης επικουρείται από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας ή από σύμβουλο δι αχείρισης. Οι ανωτέρω μεριμνούν για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης των προτάσεων, των εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης, των πρακτικών των συνεδριάσεων, των εισηγήσεων και για κάθε άλλο αναγκαίο και συνα φές ζήτημα καθώς και για την ομαλή και σε καθημερινή βάση, ροή του προγράμματος. 4. Οι αμοιβές των μελών, καθώς και οι άλλες πρόσθε τες λειτουργικές δαπάνες της Επιτροπής Παρακολού θησης, που λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Α.Π. 5. Η Περιφέρεια, εάν το επιθυμεί, αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου Διαχείρισης, με βάση την ισχύουσα νομοθε σία. Η αμοιβή του Συμβούλου Διαχείρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Α.Π. Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνουν αναλογικά το σύνολο των δικαιούχων Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού και αφαιρούνται από το συνολικό ποσό του προγράμματος. Για τις δαπάνες που απορρέουν από τα ανωτέρω, Φορέας Υλοποίησης (Φ.Υ.) (Δικαιούχος) είναι η οικεία Περιφέρεια. 6. Επιβάλλεται στους ενεργειακούς Δήμους εισφορά 2% επί των αναλογούντων ποσών, υπέρ του «Δικτύου Ενεργειακών Δήμων» για την πραγμάτωση των σκοπών του. Η έγκριση των δαπανών διενεργείται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης της έδρας του Δικτύου. Άρθρο 6 Ανάθεση και υλοποίηση μελετών και έργων του Ε.Α.Π. Η ανάθεση μελετών, η δημοπράτηση, η κατασκευή και η επίβλεψη των έργων που εντάσσονται στο Ε.Α.Π., η προμήθεια υλικών και η σύναψη συμβάσεων δημοσίων υπηρεσιών, διέπονται από την αντίστοιχη κείμενη νο μοθεσία, ανάλογα με τον φορέα υλοποίησης. Η υλοποίηση των τεχνικών έργων του Ε.Α.Π. γίνεται, ανάλογα με τον φορέα υλοποίησης, από τις τεχνικές υπηρεσίες των Περιφερειών ή Δήμων, εφόσον έχουν την απαραίτητη τεχνική συγκρότηση και δυνατότητα. Άρθρο 7 Πληρωμές. 1. Για την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, προκει μένου να πληρωθούν εργασίες που εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο του ΕΑΠ συντάσσεται, πέραν των άλλων στοι χείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και ειδικό έντυπο πιστοποίησης, στο οποίο αναφέρονται οι εκτελεσθείσες εργασίες και τα πιστοποιούμενα ποσά. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την Προϊσταμένη Αρχή εκτέλεσης του έργου και θεωρείται από την Επιτροπή Ελέγχου έργων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Τα χρηματικά ποσά που αφορούν σε εκτελεσθείσες εργασίες, οι οποίες πιστοποιούνται με τα συγκεκριμένα ειδικά έντυπα, καταβάλλονται από τον Ειδικό Λογαρια σμό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί η Δ.Ε.Η. Α.Ε., στους φορείς υλοποίησης και με αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων τους καταβάλλονται στους αναδόχους. 2. Ορίζονται δύο Επιτροπές Ελέγχου Έργων, μία στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και μία στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Η κάθε Επιτροπή Ελέγχου Έργων απαρτίζεται από: α) Έναν τεχνικό της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. β) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) της οικείας Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του. γ) Ένα νομικό εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοί κησης, με τον αναπληρωτή του. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν συμβουλευτικά και ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις ή τη συνθετότητα ή το μέγεθος των προς έλεγχο έργων και ενεργειών ένας εκπρόσωπος από το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ και του Ο.Ε.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) ή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Έργων. Η ως άνω Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την Προϊ σταμένη Αρχή εκτέλεσης του έργου, οποιοδήποτε στοι χείο κρίνει απαραίτητο προκειμένου να βεβαιώσει τις εργασίες που εκτελέστηκαν, καθώς και να προβεί ή να παραγγείλει αυτοψία από υπηρεσία της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης της οικείας Περιφέρειας. Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Εργων καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Άρθρο 8 Προβολή των έργων. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από το Τέλος, τοποθετούνται τυ ποποιημένες πινακίδες στις οποίες αναγράφονται απα ραιτήτως τα εξής: α) Ο τίτλος του έργου. β) Χρηματοδότηση από το ειδικό Τέλος Δ.Ε.Η. Α.Ε. γ) Ο ανάδοχος του έργου. δ) Ο προϋπολογισμός του έργου. ε) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. Ο τύπος και η μορφή της πινακίδας σχεδιάζεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και χρησιμοποιείται ως πρότυπο για την αναπαραγωγή των πινακίδων από τους φορείς υλοποί ησης των έργων. Άρθρο 9 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6 8678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Με την θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ5.179/ 17788/ (ΦΕΚ Β 1370), ως είχε τροποποιηθεί συμπληρωθεί με τις υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/14921/ (ΦΕΚ Β 1020), Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/456/οικ.575/08 (ΦΕΚ Β 12) και Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ / (ΦΕΚ Β 2882) Υπουρ γικές Αποφάσεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ F Αριθμ. 6892/2799 (3) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι μες ημέρες, εργασίας καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων, μέχρι για το προσωπικό των Διευθύνσεων με έδρα την Τρίπο λη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου και για το προσωπικό των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Β) Του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999. Γ) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). Δ) Του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α / ). Σύνολο υπηρετούντων Σύνολο προτεινόμενων υπαλλήλων Σύνολο ωρών Έτους 2013 Ε) του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 2. Τις υπ αριθμ. 24/ και 26053/8093/ αποφάσεις κατάταξης προσωπικού της: Περιφέρειας Πελοποννήσου. 3. Τις ειδικές εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπη ρεσιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολούνται κατά περίπτωση οι υπάλληλοι των Υπη ρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας (αντιμετώπιση εκτάκτων κ' επο χικών φυσικών φαινομένων, υλοποίηση και εφαρμογή των πολλαπλών αρμοδιοτήτων εκ του προγράμματος «Καλλικράτης» κ.λπ.). 4. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών, καθώς και κάθε εκτάκτων υπηρεσιακών ανα γκών που προκύπτουν, επιβάλλεται το προσωπικό των Διευθύνσεων με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδι ότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου και για το προσωπικό των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας να απασχολείται υπερωριακά καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες. 5. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογι σμό της ΠΕ Αρκαδίας η σχετική απαιτούμενη πίστωση (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ0511, 0001 και ). 6. Τις υπ αριθμ. 144/94/ και 145/95/ Απο φάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 7. Το με υπ αριθμ. 2/92055/0026/ έγγραφο του Υπ. Οικονομικών Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε να εργάζονται οι υπάλληλοι που υπη ρετούν στην Π Ε Αρκαδίας, υπερωριακά τις απογευ ματινές ώρες μέχρι για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως παρακάτω: Εγγεγραμμένη πίστωση ΠΕ TE 41 ΔΕ 82 ΥΕ 10 Μηνιαίο όριο Υπερωριακής Απογευματινής Εργασίας ΣΥΝΟΛΟ Β. Εγκρίνουμε να εργάζονται οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο γραφείο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου υπερωριακά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες και κατά τις Νυκτερινές ώρες μέχρι την 31/12/2013 για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, όπως παρακάτω: Σύνολο υπηρετούντων Σύνολο προτεινόμε νων υπαλλήλων ΠΕ 3 ΔΕ 4 ΥΕ 1 Σύνολο ωρών Έτους 2013 Εγγεγραμμένη πίστωση Μηνιαίο όριο Υπερωριακής Εργα σίας Κυριακές και Εξαιρέσιμες 20 Νυχτερινές 15 Η ονομαστική κατάσταση και η κατανομή κατά είδος εργασίας (απογευματινής, νυκτερινής, εξαιρέσιμων και Κυριακών) των ανωτέρω ωρών, θα γίνει με νεώτερη απόφασή μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της. Τρίπολη, 29 Ιανουαρίου 2013 Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8679 Αριθμ. Υ10/053 (4) Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ασπροπύργου και μεταφορά της ασφα λιστικής του περιοχής, στο Περιφερειακό Υποκατά στημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ελευσίνας». Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4075/ 2012 (ΦΕΚ 89/Α / ) «Θέματα Κανονισμού Ασφά λισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών φορέων, προσαρμογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ 315/τ. Β ) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α /2.2.12) με τις οποίες ορίζεται ότι έως την ολο κλήρωση του Οργανισμού και τη λειτουργία Υπηρεσίας Προμηθειών στον ΕΟΠΥΥ διαγωνισμοί για προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών θα διενεργούνται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ επίσης μέχρι την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση του Οργανισμού του ΕΟΠΥΥ, το ΙΚΑ ΕΤΑΜ είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων που εκκρεμούν. 4. Τις διατάξεις του άρθρου μόνο της με αριθμ. Φ.80000/οικ /2009/ (ΦΕΚ 3010/τ. Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε κατ εξουσι οδότηση του άρθρου 23 του Ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31/τ. Α /2.3.11) με την οποία μεταφέρθηκαν από 1/1/2012 στον ΕΟΠΥΥ οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ. Α / ) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την υπ αριθμ. 1242/Συν.38/ απόφαση του ΔΣ του ΙΚΑ με την οποία συστάθηκε το Τοπικό Παράρ τημα Ασπροπύργου και την υπ αριθμ. 331/ (ΦΕΚ 400/Β / ), με την οποία μετατράπηκε σε Τοπικό Υποκατάστημα. 7. Τις υπ αριθμ. Συν.62α/ (ΦΕΚ 13/Β / ), 22/ (ΦΕΚ194/Β / ), 578/Συν. 17/ (ΦΕΚ 590/ Β / ) και 280/Συν. 36/ (ΦΕΚ 722/Β / ) αποφάσεις του ΔΣ με τις οποίες καθορίστηκε η ασφα λιστική του περιοχή. 8. Την υπ αριθμ. 168/Συν. 34/ απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 9. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικό τερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε: Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Τοπικού Υποκατα στήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ασπροπύργου από 26 Μαρτίου Η ασφαλιστική του περιοχή, για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας του, μεταφέρεται στο Πε ριφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ελευσίνας. Η εξυπηρέτηση της Μονάδας Υγείας ΕΟΠΥΥ Ασπρο πύργου όσον αφορά θέματα λειτουργικής υποστήριξης και προμηθειών θα γίνεται από το Περιφερειακό Υπο κατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ελευσίνας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Ο Διοικητής ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 8680 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1364 4 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 για τον Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 4 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41179 Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πεντα ετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3522 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2717 8 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρημα τοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 374 18 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των Δι ευθύνσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 11 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας, Αλέξανδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1392 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3578 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπη ρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 882 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.10721/οικ.3.569 Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 31 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 642 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Ανάθεση καθηκόντων σε Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, για άσκηση νομοπαρασκευαστι κού έργου, στο Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 178 6 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυ σης Διαφοράς του ΔΕΚ Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα