ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)"

Transcript

1 ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται από άνκρωπο ςε άνκρωπο μζςω τθσ ανκρϊπινθσ ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του ςεξ, του ςτοματικοφ ςεξ και του πρωκτικοφ ςεξ. Ενϊ ςτο παρελκόν, αυτζσ οι αςκζνειεσ ςυνικωσ αναφζρονταν ωσ ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα ι αφροδίςια νοςιματα, τα τελευταία χρόνια ο όροσ ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενεσ λοιμϊξεισ προτιμάται, κακϊσ ζχει ζνα ευρφτερο φάςμα εννοιϊν: ζνα άτομο μπορεί να μολυνκεί, και μπορεί να μολφνει άλλουσ δυνθτικά, χωρίσ να ζχει μια αςκζνεια. Μερικά ΣΜΝ μποροφν να μεταδίδονται και μζςω τθσ χριςθσ βελονϊν φαρμάκου, μετά τθ χριςθ τουσ από ζνα μολυςμζνο άτομο, κακϊσ και μζςω τθσ γζννασ ι του κθλαςμοφ. Οι κφριεσ πθγζσ μόλυνςθσ ςε αφξουςα ςειρά είναι τα αφροδίςια υγρά, το ςάλιο, ο βλεννογόνοσ ι το δζρμα(ιδιαίτερα του πζουσ),ενϊ λοιμϊξεισ μποροφν επίςθσ να μεταδοκοφν από τα περιττϊματα, τα οφρα και τον ιδρϊτα. Ιςτορική αναδρομή Οι ςεξουαλικά μεταδιδόμενεσ λοιμϊξεισ είναι γνωςτζσ εδϊ και εκατοντάδεσ χρόνια. Σα πξώηα θαιά θαηαγεγξακκέλα Επξσπατθά μεζπάζκαηα κηαο αζζέλεηαο πνπ είλαη ηώξα γλσζηή σο ζύθηιε εκθαλίζηεθαλ ην 1494, όηαλ μέζπαζε κεηαμύ γαιιηθώλ ζηξαηεπκάησλ πνπ πνιηνξθνύζαλ ηε Νάπνιε. Από απηό ην θέληξν, ε λόζνο ζάξσζε νιόθιεξε ηελ Επξώπε, ζθνηώλνληαο πεξηζζόηεξνπο από πέληε εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο. ηηο αξρέο ηνπ αηώλα, ηα αθξνδίζηα λνζήκαηα απνηεινύζαλ κείδνλ ηαηξό-θνηλσληθό πξόβιεκα. ύκθσλα κε εθηηκήζεηο, 1 ζηνπο 4 ζηξαηηώηεο ηνπ 1 νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έπαζρε από ζύθηιε ή βιελλόξξνηα. Η αλαθάιπςε όκσο ησλ αληηβηνηηθώλ νδήγεζε ζηε ξαγδαία κείσζε ηεο επίπησζεο, ηεο λνζεξόηεηαο θαη ηεο ζλεζηκόηεηαο ησλ κηθξνβηαθώλ ΜΝ ζηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν. Έφηβοι και ΣΜΝ Οι ζφθβοι αποτελοφν ομάδα υψθλισ επικινδυνότθτασ για τθν πρόςλθψθ ΣΜΝ λόγω των ςεξουαλικϊν τουσ ςυμπεριφορϊν. Συγκριτικά με άλλεσ θλικιακζσ ομάδεσ, οι ζφθβοι και οι νζοι ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να ζχουν πολλαπλοφσ ςεξουαλικοφσ ςυντρόφουσ, να μθν παίρνουν τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ και τισ περιςςότερεσ φορζσ οι νζεσ γυναίκεσ να

2 ζχουν ςυντρόφουσ θλικιακά μεγαλφτεροφσ τουσ. Επιπλζον, οι νζεσ γυναίκεσ είναι βιολογικά πιο ευάλωτεσ ςτθν πρόςλθψθ χλαμυδίων, γονόρροιασ και HIV. Ποια είναι τα πιο ςοβαρά ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα (ειδικά για τισ γυναίκεσ) Συγκριτικά με τουσ άντρεσ, οι γυναίκεσ επιβαρφνονται περιςςότερο από πιο ςυχνζσ και πιο ςοβαρζσ επιπτϊςεισ των ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων. Το 10-20% των γυναικϊν με γονόρροια και χλαμφδια αναπτφςςει φλεγμονϊδθ νόςο ςτθν περιοχι τθσ πυζλου (λεκάνθ), που είναι μία από τισ πιο ςοβαρζσ επιπλοκζσ. Η φλεγμονϊδθσ νόςοσ τθσ πυζλου μπορεί να οδθγιςει ςε χρόνιο πόνο ςτθν περιοχι, υπογονιμότθτα και πικανι ζκτοπθ κφθςθ. Ο ιόσ HPV (του ζρπθτα) μπορεί να επιφζρει ςοβαρζσ ςυνζπειεσ για τισ γυναίκεσ. Κάποιοι τφποι του ιοφ ςυνδζονται με αυξθμζνθ πικανότθτα εμφάνιςθσ καρκίνου του τραχιλου. Επιπλζον, οι γυναίκεσ που κατά τθν διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ τουσ πάςχουν από κάποιο ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενο νόςθμα ενδζχεται να καταλιξουν ςε πρόωρο τοκετό, ι να παρουςιάςουν ουρολοίμωξθ πριν και μετά τον τοκετό. Επίςθσ, κάποια ςυμπτϊματα των ΣΜΝ μπορεί να είναι επιβλαβι για τα μωρά, λόγω του ότι ςυνδζονται με πρόωρο τοκετό. ΣΜΝ και ςυμπτώματα Δεν είναι όλα τα ΣΜΝ ςυμπτωματικά, και τα ςυμπτϊματα μπορεί να μθν εμφανιςτοφν αμζςωσ μετά τθ μόλυνςθ. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ μία αςκζνεια μπορεί να πραγματοποιθκεί χωρίσ ςυμπτϊματα, γεγονόσ που αφινει ζνα μεγαλφτερο κίνδυνο μετάδοςθσ τθσ νόςου ςε άλλουσ. Ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ και θ κεραπεία ζχει ωσ αποτζλεςμα λιγότερεσ πικανότθτεσ να μεταδϊςουν τθν αςκζνεια, και για οριςμζνεσ ςυνκικεσ μπορεί να βελτιϊςει τα αποτελζςματα τθσ κεραπείασ Η διάγνωςθ μπορεί επίςθσ να κακυςτεριςει εξαιτίασ τθσ απροκυμίασ των μολυςμζνων ατόμων να αναηθτιςουν ζναν ιατρικό επαγγελματία. Χλαμύδια Τα χλαμφδια είναι κεραπεφςιμο νόςθμα και προκαλείται από τα βακτιρια Chlamydia trachomatis.τα ςυμπτϊματα εμφανίηονται θμζρεσ από τθν ςτιγμι τθσ μόλυνςθσ.

3 Μεταδίδονται μζςω κολπικισ, ςτοματικισ ι πρωκτικισ ςυνουςίασ. Κακϊσ θ λοίμωξθ είναι ςυχνά αςυμπτωματικι, είναι πικανόν να ζχουμε μολυνκεί και να μθν το γνωρίηουμε. Πικανά ςυμπτϊματα περιλαμβάνουν αςυνικιςτεσ εκκρίςεισ, καφςοσ κατά τθν οφρθςθ, πόνο ςτθν περιοχι τθσ πυζλου. Το 75% των γυναικϊν και το 50% των ανδρϊν δεν ζχουν κακόλου ςυμπτϊματα. Τα χλαμφδια κεραπεφονται με αντιβιοτικά, αλλά μπορεί να προκαλζςει ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςτθν υγεία εάν αφεκεί χωρίσ κεραπεία. Βλεμμόρροια, γομόρροια Προκαλείται από το μικρόβιο του γονόκοκκου που είναι γνωςτό με τθν ονομαςία Neisseria gonorrhoeae. Αρκετοί που προςβάλλονται από τθ νόςο μπορεί να μθν παρουςιάςουν ςυμπτϊματα. Όταν υπάρχουν, παρουςιάηονται περίπου 10 μζρεσ μετά από τθν μετάδοςθ και προςβολι από το μικρόβιο. Ίδια ςυμπτωματολογία με τα χλαμφδια. Το 80% των γυναικϊν και το 10% των ανδρϊν δεν ζχουν κακόλου ςυμπτϊματα Οι ζγκυεσ που προςβάλλονται από τθ γονόρροια εάν παραμείνουν χωρίσ κεραπεία, είναι δυνατόν να μεταδϊςουν το μικρόβιο ςτο παιδί τουσ. Η γονόρροια κεραπεφεται με τθν χριςθ αντιβίωςθσ από το ςτόμα, ενϊ ταυτόχρονα κα πρζπει να γίνεται λιψθ φαρμάκων και από τον/ τθν ςφντροφο. Έρπης τωμ γεμμητικώμ οργάμωμ( HSV-2) Ο ζρπθσ των γεννθτικϊν οργάνων ίςωσ είναι το πιο ςυχνό ςεξουαλικά- μεταδιδόμενο νόςθμα και ςυνικωσ προςβάλλει τθν γεννθτικι περιοχι (γεννθτικόσ Ζρπθσ). Ο ιόσ μεταδίδεται και μάλιςτα μπορεί να μεταδοκεί ςτο ζμβρυο κατά τθν διάρκεια του τοκετοφ, και γι αυτό το λόγο ςυνιςτάται να γίνει καιςαρικι τομι. Τα ςυμπτϊματα του γεννθτικοφ ζρπθτα διαρκοφν 2-3 εβδομάδεσ και περίπου το 75% των αςκενϊν αναπτφςςουν περιοδικζσ προςβολζσ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε άτακτα χρονικά διαςτιματα. Πικανά ςυμπτϊματα περιλαμβάνουν εξανκιματα, πόνο κατά τθν οφρθςθ, φυςαλίδεσ ςτα γεννθτικά όργανα, τουσ γλουτοφσ, τον πρωκτό ι το ςτόμα που δθμιουργοφν κνθςμό ι πόνο, ακόμθ και διόγκωςθ λεμφαδζνων. Οι εξάρςεισ μπορεί να ςχετίηονται με ςωματικό ι οργανικό stress. Περίπου τα 2/3 όςων ζχουν μολυνκεί με τον ιό δεν το γνωρίηουν. Δεν κεραπεφεται οριςτικά και κάνει ςυχνζσ υποτροπζσ. Ωςτόςο τα αντιικά φάρμακα που χορθγοφνται ζχουν καλά αποτελζςματα, μειώνοςν τα σςμπτώματα και τιρ εξάπσειρ. Κομδυλώματα, HPV Αποτελοφν μια μεγάλθ ομάδα ιϊν με διάφορθ κλινικι εικόνα και ςθμαςία και ο αρικμόσ τουσ υπολογίηεται γφρω ςτουσ 80. Οφείλονται ςτον ιό των ανκρωπίνων κθλωμάτων (HPV )και προςβάλλουν κυρίωσ τον

4 τράχθλο τθσ μιτρασ, τον κόλπο και το αιδοίο ςτισ γυναίκεσ και ςτουσ άνδρεσ μποροφν να εμφανιςκοφν ςτθ βάλανο του πζουσ, ςτθν ακροποςκία, ςτο ςτόμιο τθσ ουρικρασ, αλλά και ςτο δζρμα του πζουσ, πζριξ του πζουσ, ςτο όςχεο, ακόμα και ςτθ περιπρωκτικι περιοχι. Εμφανίηονται είτε ωσ μικρζσ φουςκάλεσ αρχικά, είτε ωσ μικρζσ μυρμθγκιζσ εξογκϊματα. Δεν εμφανίηει πόνο, οφτε κάποιο άλλο ςφμπτωμα, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ ενδοουρθκρικισ εντόπιςθσ με ςυμπτϊματα κατά τθν οφρθςθ. Επίςθσ, αν θ γυναίκα προςβλθκεί κατά τθν διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ και δεν λάβει κεραπεία, αυξάνεται θ πικανότθτα μετάδοςθσ του ιοφ HPV ςτο ζμβρυο. Η αντιμετϊπιςθ ποικίλλει από αλοιφζσ για τοπικι χριςθ, ςε κρυοπθξία και laser, ακόμθ και χειρουργικι αφαίρεςι τουσ όταν είναι ευμεγζκεισ. Σύφιλη Σφφιλθ προκαλείται από ζνα μικροςκοπικό βακτθρίδιο, που ονομάηεται Treponema Pallidum.Η ςφφιλθ προςβάλλει τθν επιδερμίδα, τουσ ιςτοφσ, τα όργανα του ςϊματοσ, τον εγκζφαλο και τα νεφρα, προκαλϊντασ παράλυςθ, τρζλα και κάνατο. Η αςκζνεια μεταδίδεται με τθ ςεξουαλικι επαφι, από δερματικά ζλκθ που υπάρχουν ςτα γεννθτικά όργανα, τον κόλπο, το αιδοίο, τον τράχθλο, το ςτόμα και όλθ τθν περιοχι των γεννθτικϊν οργάνων, όπου ζχει ειςχωριςει το βακτθρίδιο. Τα ζλκθ αυτά είναι ςκλθρά, κόκκινα ςτθν άκρθ και δεν πονοφν. Εμφάνιςθ μικρϊν πλθγϊν που ςυνικωσ ςυνοδεφονται από πριξιμο ςτουσ αδζνεσ αριςτερά ι δεξιά ανάλογα με το που κα εμφανιςτεί θ πλθγι. Στα πρϊτα ςτάδια μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αντιβιοτικά για τθν κεραπεία από τθν μόλυνςθ. Αν δεν λθφκεί κεραπεία, οι βλάβεσ που μποροφν να προκλθκοφν ςτα επόμενα ςτάδια είναι μθ αναςτρζψιμεσ. Όταν θ ςφφιλθ δεν κεραπευτεί, μπορεί να προκαλζςει βλάβθ ςτο νευρικό ςφςτθμα, ςτθ καρδιά, ςτον εγκζφαλο και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να επιφζρει τον κάνατο. Επειδι θ αςκζνεια μεταδίδεται και από τθ μάνα ςτο παιδί προκαλϊντασ του φοβερζσ δυςμορφίεσ, ςε όλεσ τισ μζλλουςεσ μθτζρεσ γίνονται ςτουσ τζςςερισ πρϊτουσ μινεσ τθσ εγκυμοςφνθσ -προλθπτικά- αναλφςεισ αίματοσ για διάγνωςθ ςφφιλθσ. Επίςθσ, ςτα ΣΜΝ κατατάςςονται - Ηπατίτιδα Β και Ηπατίτιδα C : Είναι λοιμϊξεισ από ιοφσ οι οποίοι μποροφν να προκαλζςουν φλεγμονι ςτο ιπαρ. Μποροφν να μεταδοκοφν μζςω τθσ ςεξουαλικισ επαφισ εάν και θ θπατίτιδα C διαδίδεται πιο ςυχνά με τθν κοινι χριςθ μολυςμζνων βελόνων ι άλλου μζςου ζγχυςθσ φαρμάκων. - Ιόσ τθσ Ανκρϊπινθσ Ανοςοανεπάρκειασ (HIV). Ο ιόσ HIV προκαλεί το AIDS. Ο ιόσ αυτόσ επιτίκεται και καταςτρζφει ςυγκεκριμζνα λευκά αιμοςφαίρια (Τ-βοθκθτικά λεμφοκφτταρα ) τα οποία αποτελοφν ςθμαντικό τμιμα του ανοςοποιθτικοφ μασ ςυςτιματοσ

5 Η ΠΡΟΛΗΨΗ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ αληηκεηώπηζε αλίαησλ ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελσλ λνζεκάησλ, όπσο ν ηόο HIV θαη ν έξπεο. Ο πην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα ηελ πξόιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο κεηάδνζεο ησλ ΜΝ είλαη λα απνθεύγεηαη ε επαθή κε κέιε ηνπ ζώκαηνο ή πγξά πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κεηαθνξά κε έλα κνιπζκέλν ζύληξνθν.. Η ζσζηή ρξήζε ησλ πξνθπιαθηηθώλ κεηώλεη ηελ επαθή θαη ηνπο θηλδύλνπο. Παξά ην γεγνλόο όηη ην πξνθπιαθηηθό είλαη απνηειεζκαηηθό γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο έθζεζεο, θάπνηα κεηάδνζε ηεο λόζνπ κπνξεί λα ζπκβεί αθόκα θαη κε πξνθπιαθηηθό. Πνιιέο ινηκώμεηο δελ αληρλεύνληαη ακέζσο κεηά ηελ έθζεζε, έηζη αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμύ ησλ πηζαλώλ εθζέζεσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ ώζηε απηέο λα είλαη αθξηβήο. Ανάλογα με τθ νόςο, μερικά ΣΜΝ χωρίσ κεραπεία μπορεί να οδθγιςουν ςε υπογονιμότθτα, χρόνιο πόνο ι ακόμα και κάνατο.

6

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΩΝ Εηζαγσγή... 3 Δηδαθηηθή Ελφηεηα 2.1. Παξαγσγή βηνινγηθήο ειηάο... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αυτζσ οι ςημειώςεισ βγήκαν κατά το διάβαςμα τησ αςτρονομίασ. Είναι ςε μεγάλο ποςοςτό ςοφμα από τισ διαφάνειεσ του Στεριοφλα, επεξηγήςεισ και κομμάτια από το βιβλίο. Δεν καλφπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους!

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η ηπατίτιδα C είναι μία ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται αιματογεν ασθενών που προσβάλλονται δεν κατορθώνουν να αποβάλλουν τον αναπτύξει κίρρωση

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Ω ΠΡΟ ΑΑΔΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 31-12 - 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αριθ. πρωη: 14579/165776 & ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ ΦΤΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;»

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;» «τι συμβαίνει στην εφηβεία;» ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Διευθυντής : Καθηγητής Δημήτριος Καφετζής Επιστημονική Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα