ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...4 Περιφέρειες... 5 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. Π19ΓΕΝ 26187/ απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων και Εξωτερικών, η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 88 και 89 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1988 (ΦΕΚ 82/ Α ), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 3072/2002 που κυρώθηκε με το άρθρο 102 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτε ρικών, ακυρώνεται η Π19ΓΕΝ 15404/ΑΣ 6370/ (Φ.Ε.Κ. Γ 430) κοινή υπουργική απόφαση, ως προς το μέρος που αφορά στους υπαλλήλους Λουκοπούλου Μαρία Λουίζα, Κοντοπαναγιώτου Σταματία, Κακλαμά νου Τελέσιλα και Κουκκουλλή Σοφοκλή και οι ανωτέρω εντάσσονται από ως εξής: Στο Βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Συμβού λου Α : 1. Λουκοπούλου Μαρία Λουίζα του Λουκά 2. Κοντοπαναγιώτου Σταματία του Ζήση 3. Κακλαμάνου Τελέσιλα του Μιχαήλ Στην οικεία επετηρίδα οι ανωτέρω τίθενται μετά τη Δρίβα Άννα και πριν το Μηλίγγο Σταμάτη, με τη σειρά που αναφέρονται. Στο Βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Συμβού λου Β : Κουκκουλλής Σοφοκλής του Νεοφύτου Με πλεονάζοντα χρόνο 2 έτη, 2 μήνες και 18 ημέρες. Στην οικεία επετηρίδα τίθεται μετά το Νασόπουλο Δη μήτριο και πριν την Τομαή Κωνσταντοπούλου Φωτεινή. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Π19ΓΕΝ 15404/ΑΣ 6370/ (Φ.Ε.Κ. Γ 430) κοινή υπουργική απόφαση. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. 2/80259/0004/ πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147 και 148 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυ ρώθηκε με το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την Υπηρεσία, της μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών του Γ.Λ. Κράτους, Κούλας Πλέρου του Αποστόλου, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Β Τμήματος της ΥΔΕ στο Υπουργείο Εσωτερικών από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης της από την Υπηρεσία, κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007). Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής της σχέσης (Προϊσταμένη Τμήματος), καθώς και η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Γ.Λ.Κράτους κατά τη διάρκεια της υπερτριακοντα ετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την υπ αριθμ. 2/80250/0004/ πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 148 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την Υπη ρεσία, της μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών του Γ.Λ. Κράτους, Μαρίας Αθανα σοπούλου του Βασιλείου, που υπηρετεί στην ΥΔΕ στο

2 10140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Νομό Φθιώτιδας από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της από την Υπηρε σία, κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007). Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Γ.Λ. Κράτους κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / Με την υπ αριθμ. 2/81105/0004/ πράξη του Ανα πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α ) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την Υπη ρεσία, της μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Γ του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δημοσιονομικού του Γ.Λ. Κράτους, Χρυ σής Κωνσταντάκη του Ιωσήφ, που υπηρετεί στο Ανε ξάρτητο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σής της από την Υπηρεσία, κατ εφαρμογή των διατά ξεων των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδι κα (Ν. 3528/2007). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α. Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Περι φερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 περ. β, 153 παρ. 1, 156 και 165 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) ύστε ρα από την υπ αριθμ. 50/ πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης, απολύεται από την υπηρεσία λόγω σωματικής ανικανότητας ο εκπαιδευτικός Σαραφιανός Καράβατος του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ0401/Φυσικών του 5ου ΓΕΛ Καλαμαριάς, με βαθμό Β και ΜΚ 2 του Ν. 4024/2011 και με πλεονάζοντα χρόνο 7 έτη, 7 μήνες και 18 ημέρες (βαθμό Α του Ν. 1566/1985 και Μ.Κ. 4 του Ν. 3205/2003 ) και A.M Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Περι φερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 περ. β, 153 παρ. 1, 156 και 165 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) ύστερα από την υπ αριθμ. 50/ πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης, απολύεται από την υπηρεσία λόγω σω ματικής ανικανότητας ο εκπαιδευτικός Γεώργιος Βλα σιάδης του Χαράλαμπου, κλάδου ΠΕ17.06/Μηχανολόγων ΤΕΙ ΚΑΤΕΕ της 3ης ΕΠΑ.Σ. Θεσσαλονίκης, με βαθμό Ε και ΜΚ 1 του Ν. 4024/2011 και με πλεονάζοντα χρόνο 2 έτη, 2 μήνες και 0 ημέρες (βαθμό Β του Ν. 1566/1985, Μ.Κ. 13 του Ν. 3205/2003 ) και A.M Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ - Με την υπ αριθμ / απόφαση της Διευ θύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 147 του ν. 3528/2007, δια πιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του Μά του Δημητρίου του Κωνσταντίνου, Α.Μ , κλάδου ΠΕ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ), βαθμού Β, ΜΚ 02, εκπαιδευ τικού του 32oυ ΓΕΝ.ΛΥΚ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ από 04/11/2012, ημε ρομηνία θανάτου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η Διευθύντρια ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 1601/ απόφαση του Δημάρ χου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας, η οποία εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3584/2007, των άρθρων 1 και 238 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, όπως σήμερα ισχύουν και ύστερα από την υπ αριθμ. 10/2012 Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νο μού Θεσπρωτίας, μετατάσσεται, ο Βασίλειος Βασιλείου, του Χαραλάμπους, από τον κλάδο ΔΕ 29 Οδηγών, με Βαθμό Ε, με μεταφορά της θέσης που κατέχει, στον κλάδο ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας, καθόσον συντρέ χουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας 65806/13804/ ) (Αριθμ. εγγρ. βεβ. του Δημάρχου Ηγουμενίτσας 32936/ ) Με την υπ αριθμ. 1596/ απόφαση του Δημάρ χου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας, η οποία εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του Ν. 3584/2007, των άρθρων 1 και 238 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, όπως σήμερα ισχύουν και ύστερα από την υπ αριθμ. 12/2012 Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νο μού Θεσπρωτίας, μετατάσσεται, ο Δημήτριος Δήμου, του Ελευθερίου, από τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Καθαριό τητας, με Βαθμό Δ, με μεταφορά της θέσης που κατέ χει, στον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών, με Βαθμό Δ, καθόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (4)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. απόφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μα κεδονίας 64943/13647/ ) (Αριθμ. εγγρ. βεβ. του Δημάρχου Ηγουμενίτσας 32570/ ) Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Περι φερειάρχη Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης του Χαράλαμπου Βασιλάκη του Νικολάου μονίμου υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής με οργανική θέση, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών με βαθμό Γ και το ΜΚ4 του βαθμού αυτού, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του υπαλλήλου (ημερο μηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την Α.Π. Οικ / απόφαση του Πε ριφερειάρχη Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ), τις δια τάξεις της με Α.Π / απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β / , όπως δι ορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.Β / ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ΠΔ 145/2010 «Οργανι σμός Περιφέρειας Αττικής», τις διατάξεις των άρθρων 69 και 73 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κα τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή λων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), τις διατάξεις του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/τ.Α / ), την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/ οικ.25958/ (ΑΔΑ: 45ΨΟΧ ΚΕΘ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν.4002/2011 και του Ν.4024/2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις» και το με αρ. 06/2012 απόσπασμα Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με τατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της Περιφέρειας Αττι κής Σαλπά Μαρία του Αλέξανδρου με βαθμό Δ, η οποία κατέχει οργανική θέση, από την κατηγορία ΠΕ κλάδου Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στην κα τηγορία ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, με ταυ τόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 10184/ ). Με την Α.Π. Οικ / απόφαση του Περιφε ρειάρχη Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ), τις διατάξεις της (5) με Α.Π / απόφασης του Υπουργού Εσω τερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β / , όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.Β / ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέ ρειας Αττικής», τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή λων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), τις διατάξεις του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό γιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο νομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/τ.Α / ), την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/ (ΑΔΑ: 45ΨΟΧ ΚΕΘ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη σης «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη μετάταξη/ μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις» και το με αρ. 07/2012 απόσπασμα Πρακτικού του Υπηρε σιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής Στεφανή Δέσποινα του Σώζοντος με βαθμό Γ, η οποία κατέχει οργανική θέση, από την κατηγορία ΔΕ κλάδου Πληρο φορικής Προσωπικού Η/Υ, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 10239/ ). Ο Περιφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την υπ αριθμ /7443/ πράξη του Πε ριφερειάρχη Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρα 148 και 156 διαπιστώ νεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης, του μονίμου σε οργανική θέση υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Μπέλλου Ευαγγέλου του Αθανασίου, κλάδου TE Τεχνολόγων Γεωπονίας με ειδικότητα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων με βαθμό Β και μισθο λογικό κλιμάκιο 1ο, η οποία προήλθε αυτοδίκαια από , ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτηση του από την Υπηρεσία. δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ /5169/ απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν 3528/2007 και τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 και του Ν. 3865/2010, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Στεργιανής Γράντσου Καντσάδου του Κοσμά, μονίμου υπαλλήλου, Προϊσταμένης του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφε ρειακής Ενότητας Καστοριάς κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, η οποία βρίσκεται στο 2ο Μισθολογικό Κλιμάκιο του Β Βαθμού, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης

4 10142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Περιφερειάρχης ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Με την υπ αριθμ. 545/ απόφαση του Δη μάρχου Σπάτων Αρτέμιδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 και της παρ. 2 του άρθρου 111 του Ν. 3852/2010, διορθώνεται η υπ αριθμ. 190/2011 προηγούμενη απόφαση και κατατάσ σεται ο Θηβαίος Γεώργιος του Χρήστου σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού, που συστάθηκε με την υπ αριθμ. 187/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2705/Β / Ο Δήμαρχος ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχο λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της , λαμβάνοντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 2 και 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195 Α ) 2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του ν. 2083/92 (159 Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α) 3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 4) της παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/82 (87 Α), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του ν. 2517/97 (160 Α) 5) της παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 7) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3282/2004 (208 Α) και 8) και του Π.Δ.134/99 (132 Α) Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Γ.Σ. 10/7/12) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». (6) Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βαθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Π επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 5754/ πράξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ), διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μέλους ΔΕΠ (Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ραφαήλ Νικολάου Μάρ κελλου του Ιωάννου, από τη θέση την οποία κατείχε και από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 9/2012 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 2 παρ. 2 εδ. δ και άρθρο 5 του Π.Δ. 160/2008 και άρθρο 65 του ν.3900/2010), αποτελούμενο από τους Αθανάσιο Ράντο, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό εδρο / επειδή ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρα τείας και οι αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι είχαν κώλυμα, Αργύριο Σταυράκη, Αρεοπαγίτη, Δέσποινα Καββαδία Κωνσταντάρα, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,ε πειδή ο Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συ νεδρίου Δημ. Πέππας, τακτικό μέλος είχε κώλυμα, Ιωάννη Χατζη δημητρίου, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας/ επειδή ο Κων/νος Ρέμελης, Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,είχε κώλυμα και Π. Γιαννόπουλο, Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως μέλη. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την 14η Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στο Κατάστημα του Συμ βουλίου της Επικρατείας, με παρόντα τον αναπληρω τή γραμματέα του Ιωάννη Μητροτάσιο, Προϊστάμενο της Γραμματείας του Β Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, επειδή η Γραμματέας του Συμβουλίου Μαριάνθη Παπασαράντη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχε κώλυμα. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η εκδίκαση, μετά την 3/2012 απόφαση του, της πειθαρχικής αγωγής που έχει εγερθεί από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επι τροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με το υπ αριθμ. 288/ έγγραφο του Προέδρου της Διοι κούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη μίου κατά του Ιωάννη Κεχαγιά, Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ίδιου Πανεπι στημίου, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα και συμπαραστάθηκε με το δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Κριμιζή (ΑΜ 6685 ΔΣΑ). Το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο διώκεται ο ως άνω Αναπληρωτής Καθηγητής, περιγράφεται στο υπ αριθμ. 288/ παραπεμπτήριο έγγραφο του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αφού άκουσε 1) τον εισηγητή της υποθέσεως Αρ γύριο Σταυράκη, Αρεοπαγίτη, και 2) τον πειθαρχικώς διωκόμενο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, οι οποίοι αντέκρουσαν το κατηγορητήριο. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Ι. Σύμφωνα με τα άρθρα 65 2 και 70 του ν. 3900/2010 παραδεκτώς επιλαμβάνεται υπό την παρούσα σύνθεση του το Συμβούλιο τούτο της κρινόμενης πειθαρχικής υποθέσεως, η οποία είχε ήδη εισαχθεί ενώπιον του προ της ισχύος του ως άνω νόμου ( ) με την κατάθεση σ αυτό της υπ αριθμ. πρωτ. 212/ προτάσεως του Εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του από 12/ προεδρικού διατάγματος. II. Με το υπ αριθμ. 288/ έγγραφο του Προ έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοι κτού Πανεπιστημίου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη κατά του Ιωάννη Κεχαγιά, αναπληρωτή καθηγητή της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι στημίου,για το κατά το άρθρο 23 1 του π.δ. 160/2008 πειθαρχικό παράπτωμα της παραβίασης των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε να μη θίγεται το κύρος των Α.Ε.Ι. και των λειτουργών τους. III. Κατά το προρρηθέν άρθρο 23 1 του π.δ. 160/2008 πειθαρχικά παραπτώματα για τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. κ.λπ. των Α.Ε.Ι. συνιστούν μεταξύ των άλλων και η παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε να μην θί γεται το κύρος των Α.Ε.Ι. και των λειτουργών τους. Εξάλλου, κατά το άρθρο 24 1 του ίδιου π.δ. 160/2008, σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μπορούν να επιβληθούν οι ανα φερόμενες ποινές της έγγραφης επίπληξης, του προ στίμου, όχι κατώτερου του ενός δεκάτου ούτε ανώτερου ολόκληρου του μηνιαίου μισθού, της προσωρινής από λυσης ενός μηνός μέχρις ενός έτους και της οριστικής απόλυσης, οι τελευταίες δε αυτές ποινές της προσω ρινής ή οριστικής απόλυσης επιβάλλονται σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράττονται και του διαπιστουμένου βαθμού υπαιτι ότητας του διωκομένου. Εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας και την απολογία του διω κόμενου καθηγητή ενώπιον του Συμβουλίου, στο ακροατήριό του, όπου κλήθηκε κατόπιν της υπ αριθμ. 3/2012 αποφάσεως του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρ θρο 6 του π.δ. της 12/ , αποδεικνύονται τα ακό λουθα. Ο διωκόμενος Ιωάννης Κεχαγιάς υπηρετεί ως αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επι στημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), έχοντας διοριστεί με την υπ αριθμ. ΤΠ 5918/ πράξη διο ρισμού του Προέδρου της Διοικούσας Επιτρο πής (Δ.Ε.). Στις συνεδρίασε στην Πάτρα και στα γραφεία του η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Κατά τη συνεδρίαση αυτή πα ρέστησαν ο πρόεδρος της Δ.Ε. καθηγητής Π. Σιαφαρί κας, ο αντι πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Π. Γιαννόπουλος και τα μέλη της Ε. Σαράντη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Θ. Παταργιάς, Ι. Δημόπουλος, ομότιμοι καθηγητές, και Γ. Καραϊσκάκης, καθηγητής. Η Επιτροπή ασχολήθηκε με διάφορα θέματα. Για το θέμα της Ακαδημαϊκής υπευ θυνότητας του προγράμματος σπουδών «Διοίκηση Πο λιτισμικών Μονάδων» της Σχολής Κοινωνικών Επιστη μών, ο προαναφερόμενος Πρόεδρος της Δ.Ε., επικα λούμενος, μεταξύ άλλων, και «το γεγονός ότι το γνω στικό αντικείμενο του αναπληρωτή καθηγητή Ι. Κεχαγιά δεν βρίσκεται σε πλήρη, ή κατά το μεγαλύτερο μέρος,

6 10144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμ ματος σπουδών «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων», πρό τεινε να οριστεί το μέλος Σ.Ε.Π., αναπληρωτής καθηγη τής, Γεώργιος Γκαντζιάς, ως Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του πιο πάνω προγράμματος, για το ακαδημαϊκό έτος , «καθότι έχει γνωστικό αντικείμενο που είναι στο μεγαλύτερο μέρος του συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω προγράμματος σπουδών», ενώ κατά την υπ αριθμ. 9/ συνεδρίαση της Κοσμη τείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών ως Ακαδημα ϊκός υπεύθυνος του πιο πάνω προγράμματος είχε ορι στεί ο εγκαλούμενος καθηγητής. Ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη της Δ.Ε., με εξαίρεση τον αντιπρόεδρο της, ψήφι σαν υπέρ της ανάληψης της Ακαδημαϊκής Υπευθυνότη τας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοί κηση Πολιτισμικών Μονάδων» από τον αναπληρωτή καθηγητή Γ. Γκαντζιά, ενώ ο αντιπρόεδρος ψήφισε υπέρ του ήδη εγκαλουμένου Ι. Κεχαγιά, και έτσι μετά την ανωτέρω ψηφοφορία ορίστηκε ακαδημαϊκός υπεύθυνος του ειρημένου προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος ο Γ. Γκαντζιάς. Η εξέλιξη αυτή δυσαρέστησε τον εγκαλούμενο, ο οποίος δεν αποδέχτηκε τον ορισμό του Γ. Γκαντζιά, καταγγέλλοντας τον (τον διορισμό) από τότε ως μη σύννομο. Στις πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) «Οι κονομίας του Πολιτισμού» ΔΠΜ60, στην οποία συμμε τείχε ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Γεώργιος Αγιομυργιαννάκης, Καθηγητής του ΕΑΠ, ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Α.Υ.) του Μεταπτυχιακού Προ γράμματος Σπουδών «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» (Δ.Π.Μ.) Γεώργιος Γκαντζιάς, Αν. Καθηγητής του Πανε πιστημίου Αιγαίου, ο Συντονιστής της Θεματικής Ενό τητας (Θ.Ε.) «Οικονομίας του Πολιτισμού» ΔΠΜ60 Ιωάν νης Κεχαγιάς, Αν. Καθηγητής του Ε.Α.Π., και τα μέλη του Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) της Θ.Ε. «Οικονομίας του Πολιτισμού» ΔΠΜ60 Γεώργιος Κορ ρές, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γεώρ γιος Τσοπάνογλου, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιωάννης Ιωαννίδης και Γεώργιος Τσουρβάκας, μέλη Σ.Ε.Π. της Θεματικής Ενότητας ΔΠΜ60. Κατά τη συνάντηση αυτή ο Γ. Γκαντζιάς εξέθεσε στα παρευρι σκόμενα μέλη το πρόβλημα συνεργασίας που υπήρχε μεταξύ του ιδίου και του εγκαλουμένου, λέγοντος τους ότι ο τελευταίος δεν αποδεχόταν ως σύννομο τον ορι σμό του ως ακαδημαϊκού υπευθύνου του πιο πάνω προ γράμματος. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ των ανωτέρω δύο καθηγητών, οπότε ο Γ. Γκαντζιάς και ο Π. Κορρές αποχώρησαν από τη σύσκεψη. Κατά την αποχώρηση τους αυτή ο εγκαλούμενος καθηγητής, θέλοντας να εκφράσει την απαρέσκεια του προς το πρόσωπο του Γ. Γκαντζιά και κυρίως την αμφισβήτηση του ως προς την νομιμότητα της ιδιότητας του ακαδημαϊκού υπευ θύνου του πιο πάνω προγράμματος που έφερε, με συ γκεκριμένες χειρονομίες και ειδικότερα κάνοντας δύο φορές την άσεμνη κίνηση και των δύο χεριών του με φορά προς τα γεννητικά του όργανα, προσέβαλε με έργο δημόσια, ήτοι ενώπιον όλων των συνεδριαζόντων μελών του πιο πάνω οργάνου, την τιμή του καθηγητή Γ. Γκαντζιά, ως προσώπου και ως ακαδημαϊκού υπευθύ νου, θίγοντας όμως έτσι και το κύρος του τελευταίου και το κύρος και την αξιοπρέπεια του Ελληνικού Ανοι κτού Πανεπιστημίου. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της ναι μεν ο Γ. Γκαντζιάς εξέθεσε στα λοιπά μέλη τη μη αναγνώριση του από τον ήδη εγκαλούμενο καθηγητή, ο οποίος αμ φισβητούσε τη νομιμότητα του πρώτου, με συνέπεια τη δημιουργία κλίματος εντάσεως, παρά την προσπάθεια των λοιπών μελών να πείσουν τον εγκαλούμενο για τη νομιμότητα της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., πλην όμως τα περιστατικά αυτά δεν είχαν και ως συνέπεια τη διατάραξη της συνείδησης του εγκα λουμένου σε βαθμό τέτοιο ώστε αυτός, κατά τη στιγμή που προέβη στην παραπάνω απρεπή χειρονομία, να μην έχει την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψη του για το άδικο αυτό (άρθρο 34 Π.Κ.). Αλλ' ούτε και σε κατά σταση ελαττωμένου καταλογισμού τελούσε ο εγκαλού μενος κατά τη στιγμή που επέδειξε την πιο πάνω εξυ βριστική συμπεριφορά. Περαιτέρω, η όποια διαμαρτυρία και το όποιο παράπονο εξέφρασε ο Γ. Γκαντζιάς για τη μη αποδοχή από τον εγκαλούμενο της ιδιότητας του ως ακαδημαϊκού υπευθύνου του ειρημένου προγράμμα τος, ανεξάρτητα από το βάσιμο της αμφισβητήσεως από τον τελευταίο, δεν συνιστά, πάντως, και αμέσως προηγούμενη, ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση, πράξη του πρώτου που τέλεσε εναντίον του εγκαλουμένου ή ενώ πιον του, ώστε να μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 108 παρ. 1 και 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, 361 παρ. 3, και 308 παρ. 3 του Π.Κ. Έτσι κρίνονται ως αβάσιμοι όλοι οι περί του αντι θέτου σχετικοί ισχυρισμοί του εγκαλουμένου. Ας ση μειωθεί δε ότι τρεις ημέρες μετά το ως άνω επεισόδιο ο Γ. Γκαντζιάς με την από αναφορά του προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. εξέθεσε όλα τα σχετι κά περιστατικά, αναφερθείς στην εξυβριστική και απα ξιωτική συμπεριφορά του εγκαλουμένου, ενώ ακολού θησαν και οι εξής αναφορές εκ μέρους των λοιπών μελών που συμμετείχαν στην ανωτέρω συνεδρίαση της , ήτοι 1) η από αναφορά του Γ. Τσο μπάνογλου, 2) οι από αναφορές των Γ. Κορρέ και Ι. Ιωαννίδη, 3) η από ηλεκτρονική επιστολή του Κοσμήτορα προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε. και 4) η από ηλεκτρονική επιστολή του Γ. Τσουρβάκα. Ενό ψει των προεκτεθέντων και ανεξαρτήτως της οποιασ δήποτε τυχόν ποινικής ευθύνης του εγκαλουμένου, η ως άνω ανάρμοστη και απρεπής χειρονομία του τελευ ταίου, την οποία, άλλωστε, ούτε και ο εγκαλούμενος αρνείται, συνιστά, κατά την κρίση του Συμβουλίου, το από το άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 160/2008 προβλεπόμε νο πειθαρχικό παράπτωμα της παραβίασης των κανό νων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε να μη θίγεται το κύρος των Α.Ε.Ι. και των λειτουργών τους. IV. Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω το Πειθαρχικό Συμ βούλιο, δεχόμενο την τέλεση του ως άνω πειθαρχικού παραπτώματος εκ μέρους του διωκόμενου καθηγητή και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του παραπτώμα τος, που αντανακλά ευθέως στο κύρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αφού, με τον τρόπο αυτό, εμ φανίζονται οι συνεδριάσεις των κατά νόμον οργάνων του να διεξάγονται υπό συνθήκες που δεν θα προσήκαν ούτε σε αγοραίες συζητήσεις, κρίνει, εκτιμώντας και την εκφρασθείσα κατά την δημόσια συνεδρίαση του παρό

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ντος Συμβουλίου αναγνώριση από τον εγκαλούμενο της απαξίας της συγκεκριμένης συμπεριφοράς του και τη δέσμευση μη επαναλήψεως της, ότι πρέπει να επιβληθεί στον τελευταίο η πειθαρχική ποινή του προστίμου ίσου προς τον μηνιαίο μισθό του. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δέχεται ότι ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανε πιστημίου Ιωάννης Κεχαγιάς τέλεσε το πειθαρχικό πα ράπτωμα που αναφέρεται στο σκεπτικό. Και Επιβάλλει στον ανωτέρω Αναπληρωτή Καθηγητή την πειθαρχική ποινή του προστίμου ίσου προς τον μηνιαίο μισθό του. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 14 Μαΐου 2012 και απαγγέλθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 20 Ιουνίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΝΤΟΣ Ο Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ Αριθμ Τοποθέτηση Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματι σμού της ΕΠΜΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις α) του Ν. 1079/1980 «Περί Οργανισμού και Λειτουργίας Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σού τζου» (ΦΕΚ 280 Α ), όπως ισχύει, β) του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 Α ), όπως ισχύει, γ) του Άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές Διατάξεις) του Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργα νικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτή ρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊστα μένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 51 Α ), δ) των άρθρων 84, 85 και 86 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α ), 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/754/οικ.21502// (ΑΔΑ: 45ΒΣΧ ΞΦΘ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με τις άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.4024/2011, 3. την υπ αριθμ. 2711/ , με ορθή επανάληψη στις , Διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΠΜΑΣ «Διαπίστωση αυτοδίκαιης απόλυσης μόνιμης υπαλλήλου της ΕΠΜΑΣ δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου 1β του άρθρου 33 του ν.4024/2011», σχετικά με την αυτοδίκαιη απόλυση της τ.προϊσταμένης της Δ/όσης Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολο γικού Προγραμματισμού της ΕΠΜΑΣ, 4. την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΜΑΣ κατά τη συνε δρίαση του στις , αποφασίζουμε: 1. Τοποθετούμε την Ευτυχία Αγαθονίκου του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλο της ΕΠΜΑΣ, με βαθμό Β, του Κλάδου ΠΕ1 Ιστορικών Τέχνης, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμ ματισμού, μέχρι την πλήρωση, με επιλογή, από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της θέσης Προϊσταμένου της ως άνω Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΤΣΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διαχείρισης Πι στώσεων για τη Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε έχοντας υπόψη τα ακόλουθα: Α) τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ.12 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271), με τις οποίες επεκτάθηκαν και εφαρμό ζονται ανάλογα στα έργα που εκτελούνται από το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ Α 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2833/2000 τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 27α του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξε νίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», Β) το άρθρο 1 παρ. 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α 14) Γ) το Ν. 3812/2009, Δ) το άρθρο 10 παρ. 2 του Π.Δ. 99/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 3905/2010, Ε) το άρθρο 80 παρ 7 του Ν. 3057/2002, ΣΤ) Π.Δ. 164/2004 και Ζ) το υπ αριθμ /ΔΕ 1410/ έγγραφο σχε τικά με «Χρηματοδότηση και Κατανομή έργων ΕΣΠΑ» (κωδ. Έργου ΣΑΕ: 2011ΣΕ ) και μετά τον υπ αριθμ. 1065/ πίνακα μορίων των υποψηφίων: Προσλαμβάνεται η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την ειδικότητα της ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ ΤΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για τις ανάγκες του Έργου «Αποκατάσταση του Καποδιστρια κού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Μεθώνης» ΕΣΠΑ ΣΑΕ: 2011ΣΕ , του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι σμού. Με τη λήξη της απασχόλησης η ανωτέρω απολύεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αποζημίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοι κητι κού Συμβουλίου του Ταμείου Διαχείρισης Πι στώσεων για τη Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε έχοντας υπόψη τα ακόλουθα: Α) τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 12 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271), με τις οποίες επεκτάθηκαν και εφαρμό ζονται ανάλογα στα έργα που εκτελούνται από το

8 10146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ Α 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2833/2000 τις διατάξεις του άρ θρου 19 παρ. 27α του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», Β) το άρθρο 1 παρ. 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α 14) Γ) το Ν. 3812/2009, Δ) το άρθρο 10 παρ, 2 του Π.Δ, 99/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 3905/2010, Ε) το άρθρο 80 παρ 7 του Ν. 3057/2002, ΣΤ) Π.Δ. 164/2004 και Ζ) το υπ αριθμ /ΔΕ 1399/ έγγραφο σχετικά με «Χρηματοδότηση και Κατανομή έργων ΕΣΠΑ» (κωδ. Έργου ΣΑΕ: 2011ΕΠ ) και μετά τον υπ αριθμ. 29/ πίνακα μορίων των υποψηφίων: προσλαμβάνεται το ακόλουθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης, για τις ανάγκες του Έργου «Αποκατάσταση τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμο τείχου» ΕΣΠΑ ΣΑΕ: 2011ΕΠ , του Ταμείου Δια χείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: Αντωνάκη Βασιλική Μαρία του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, (πρώτη επιλαχούσα της εν λόγω θέσης) Παπαλαμπίδης Ζήσης του Δημητρίου, Πολιτικός Μη χανικός, (πρώτος επιλαχών της εν λόγω θέσης) Καφετζής Αντώνιος του Κύρου, Πολιτικός Μηχανικός, (δεύτερος επιλαχών της εν λόγω θέσης). Με τη λήξη της απασχόλησης οι ανωτέρω απολύονται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αποζημίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Δ11α/οικ.47630/ απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη ρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 70, 73 του Ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 και τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν της υπ αριθμ. 48/ απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), η μόνιμη υπάλληλος της Κε ντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ ΣΑΝΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Εμμανουήλ, μετατάσσεται από την κατηγορία κλάδο ΔΕ Χειριστών Η/Υ στην κατηγορία κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατείχε. (Αριθ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΔΙ.ΟΙΚ. ΥΠ.ΠΡ.Φ200/105/ ). Ο Πρόεδρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα