ΘΕΜΑ : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια H/Y, περιφερειακών, αναλώσιµων και προγραµµάτων Η/Υ έτους 2013.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια H/Y, περιφερειακών, αναλώσιµων και προγραµµάτων Η/Υ έτους 2013."

Transcript

1 Α Α: ΒΕ Φ7ΛΛ-ΓΨΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Αδάµ ΤΑΧ. /ΝΣΗ ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX : ιοικητήριο Πολύγυρος : : , Πολύγυρος Αρ. Πρωτ /587 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια H/Y, περιφερειακών, αναλώσιµων και προγραµµάτων Η/Υ έτους ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1η/2013 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ Το Π.. υπ άριθµ. 139/ «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «περί προµηθειών του ηµοσίου τοµέα και Ν.Π...» 4. Το Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». (Φ.Ε.Κ. 150/Α / ). 5. Την ανάγκη προµήθειας H/Y, περιφερειακών, αναλωσίµων και προγραµµάτων Η/Υ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Χαλκιδικής έτους Την απόφαση έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε αριθµό 106/

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια H/Y, περιφερειακών, αναλωσίµων και προγραµµάτων Η/Υ προϋπολογισµού (εξήντα χιλιάδων ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 9/4/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα στο γραφείο 56 της Π.Ε. Χαλκιδικής. Τα υπό προµήθεια είδη αναφέρονται στα παραρτήµατα Α και Β της διακήρυξης. Σε κάθε είδος η αναγραφόµενη ποσότητα αναφέρεται σε µονάδα (1 τεµάχιο) και σε κάποιες περιπτώσεις, όπου οι ανάγκες το απαιτούν, σε περισσότερα τεµάχια. Οι προσφορές θα αφορούν τόσο για ένα τεµάχιο σε κάθε είδος όσο και για περισσότερα τεµάχια όπου αυτά αναφέρονται. Η επιλογή θα γίνει µε βάση τη συµφερότερη οικονοµικότερη τιµή για ένα (1) τεµάχιο και για περισσότερα όπου αναφέρονται ξεχωριστά. Κάθε προµηθευτής δηλαδή θα υποβάλλει δύο προσφορές για κάθε είδος, όταν σε αυτό υπάρχει ζήτηση για περισσότερα από ένα (1) τεµάχια. Το κάθε είδος θα καταλογίζεται σε έναν προµηθευτή µόνο εφόσον αυτός προσφέρει τη συµφερότερη τιµή τόσο για ένα τεµάχιο όσο και για περισσότερα, όπου απαιτείται. ιαφορετικά θα καταλογίζεται σε διαφορετικό προµηθευτή η προµήθεια ενός τεµαχίου ή περισσότερων, ανάλογα µε το ποιος υποβάλλει τη συµφερότερη προσφορά. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών, καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2013 και µε δικαίωµα δίµηνης παράτασης της συµβάσεως, µε µονοµερή απόφαση της Π.Ε. Χαλκιδικής και για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβεί το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης και πάντως τους δώδεκα (12) µήνες, µε σύµφωνη γνώµη του συµβασιούχου προµηθευτή, εφόσον δεν καταστεί εφικτή σύµβαση για τα ανωτέρω είδη. Οι παραδόσεις των ειδών που θα παραγγέλονται θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα γίνεται εντός 60 ηµερών από την παραλαβή και προσκόµιση στην υπηρεσία του τιµολογίου πώλησης. Όλες οι προβλεπόµενες από τη σχετική νοµοθεσία κρατήσεις καθώς και τυχούσα προκαταβολή φόρου, βαρύνουν τον προµηθευτή. Η κατακύρωση θα πραγµατοποιηθεί ανά προµηθευτή και στη συµφερότερη ανά είδος τιµή. Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες τιµές για κάθε είδος

3 αντιστοιχούν σε διαφορετικούς κατασκευαστές (µάρκες) ανά προµηθευτή, εκτός της συµφερότερης τιµής θα συνεκτιµηθούν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και η αξιοπιστία του κάθε προϊόντος. Σε όποια είδη υπάρξουν προσφορές ανά µονάδα αλλά και στο σύνολο η επιλογή προµηθευτή θα γίνει χωριστά µε βάση τη χαµηλότερη τιµή ανά µονάδα και χωριστά µε βάση τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο. Η επιλογή των προς προµήθεια ειδών έγινε βάσει του µητρώου του πληροφοριακού συστήµατος που υπάρχει στην υπηρεσία µας και καλύπτει τις ανάγκες του εν λόγω συστήµατος. Κάθε προσφορά για είδη ή προϊόντα που αποκλίνουν από τα παραπάνω δεν µας υποχρεώνει στην εκτίµηση αξιολόγησή της. Στα είδη που αναφέρονται στο παράρτηµα Β όπου υπάρχει η ένδειξη REF, αφορά σε ανακατασκευασµένα toner και όχι αναγεµισµένα. Κάθε προµηθευτής ο οποίος θα υποβάλλει προσφορά για τα είδη αυτά (µε την ένδειξη REF) οφείλει να υποβάλλει στην προσφορά και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά καθώς και τις εγγυήσεις για την ποιότητα και την αξιοπιστία των εν λόγω προϊόντων. Τα πιστοποιητικά και οι εγγυήσεις θα πρέπει να αφορούν τον τρόπο ανακατασκευής, την ασφαλή λειτουργία και τη σταθερή ποιότητα χωρίς παρεµβολές στη λειτουργία, την πυκνότητα, την ποιότητα και τον όγκο εκτύπωσης σε σύγκριση µε το πρωτότυπο. Σε κάθε περίπτωση όπου, εφόσον προκληθεί φθορά ή βλάβη σε συσκευή που οφείλεται στο ανακατασκευασµένο toner, η επισκευή της συσκευής βαρύνει τον προµηθευτή. Επίσης σε κάθε περίπτωση που ανακατασκευασµένο toner δεν καλύψει τον αριθµό σελίδων που δίνει ο κατασκευαστής για το συγκεκριµένο toner, το toner αυτό αντικαθίσταται άµεσα χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση. Είδη εκτός λίστας ή είδη για τα οποία δεν δόθηκαν προσφορές θα προµηθεύονται κατά περίπτωση από τους συνεργαζόµενους προµηθευτές. Σε περίπτωση που δεν επιλεγούν µειοδότες ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις δύο εβδοµάδες µετά την ηµεροµηνία του πρώτου διαγωνισµού. Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου».

4 Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά συµµετοχής: 1) Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι : α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου ή Ν.Π..., δεν έχουν υπόπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και είναι συνεπής τόσο στην εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς το ηµόσιο β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) τα υλικά που προσφέρει συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή σε όποια σηµεία παρουσιάζουν αποκλίσεις δ) η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) µέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και ε) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται. 2) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µιας αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων εκ ποσοστού 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), δηλαδή (τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ), η οποία πρέπει να έχει ισχύ τριών (3) µηνών. Σε περίπτωση κατακυρώσεως η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται µε άλλη, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµβάσεως, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., και η οποία να έχει χρόνο ισχύος δύο (2) µήνες µεγαλύτερο από το συµβατικό χρόνο παράδοσης. 3) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα απευθύνεται στο Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Χαλκιδικής (Γραφείο 56, ιοικητήριο, Πολύγυρος, Τ.Κ ) και θα αναφέρει τα στοιχεία του αποστολέα τον τίτλο του διαγωνισµού όπως αυτός αναγράφεται στην διακήρυξη. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα

5 απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη. «ικαιολογητικά Συµµετοχής». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Οι προσφορές για τα προϊόντα δεν θα συµπεριλαµβάνουν Φ.Π.Α. Περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ιωάννης Γιώργος

6 ΠΡΟϊΟΝ - ΕΙ ΟΣ ( ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πληροφορίες, Χαρακτηριστικά - Ελάχιστες προδιαγραφές Προτεινόµενες Ποσότητες Αρ. τιµή Αρ. τιµή HARDWARE Scanner Fujitsu Siemens Fujitsu Document Scanner fi-6140z 1 Scanner DATALOGIC QUICKSCAN L (PN:QD2330-BK) 1 Printer Compuprint MDP 30 FB 2 UPS (On line ) 1000 VA ( ACCUPower ή APC ή MGE) 1 2 UPS Tigra XPOWER 1KVA 1 Software Panda Security Antivirus 150 Άδειες Χρήσεις. ( Ανανέωση για το 2013 ) Symantec Andpoint Protection 5 User Buisiness Pack End Point (Ανανέωση για το '13) 1 AutoCad 1 Άδεια Χρήσης 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RAM DDR2 1 GB 1 GB Ι 5300U / CD's writable Συσκευασία 25 τεµαχίων 3 CD's rewritable Συσκευασία 25 τεµαχίων 1 DVD's writable Συσκευασία 25 τεµαχίων 1 DVD's rewritable Συσκευασία 25 τεµαχίων 1

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟϊΟΝ - ΕΙ ΟΣ Προτεινόµενες Ποσότητες ( ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Αρ. τιµή Αρ. τιµή ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 10 BLACK 1 109R BLACK PRINTHEAD 1 11 CYAN 1 11 CYAN PRINTHEAD 1 11 MAGENTA 1 11 MAGENTA PRINTHEAD 1 11 YELLOW 1 11 YELLOW PRINTHEAD SE 1 124A BLACK 1 124A CYAN 1 124A MAGENTA 1 124A YELLOW 1 12A 1 12A REF A 1 13A REF 1 15 BLACK 1 15A 1 15A REF C0032 BLACK 1 18C0033 COLOR 1 21 BLACK XL BLACK 1 22 COLOR 1 23 COLOR 1 27 BLACK COLOR BLACK TRICOLOR XL BALCK XL TRICOLOR BLACK BLACK BLACK COLOR COLOR BLACK 1 350XL BLACK COLOR 1 351XL COLOR 1 36 LEXMARK 1 36 XL LEXMARK BLACK CYAN LIGHT CYAN LIGHT MAGENTA 1

8 363 MAGENTA YELLOW 1 37 LEXMARK 1 37 XL LEXMARK A 1 38A REF 1 45 BLACK A 1 51A REF X 1 53A 1 53A REF 1 56 BLACK COLOR BLACK CYAN MAGENTA YELLOW DRUM REF H 1 708H REF COLOR BLACK 1 88 B-Y PRINTHEAD 1 88 M-C PRINTHEAD 1 88 CYAN 1 88 MAGENTA 1 88 XL BLACK 1 88 XL CYAN 1 88 XL MAGENTA 1 88 XL YELLOW 1 88 YELLOW BLACK YELLOW MAGENTA CYAN BLACK YELLOW MAGENTA CYAN XL BLACK XL CYAN XL MAGENTA 1 2

9 920XL YELLOW BLACK B-Y PRINTHEAD CYAN MAGENTA M-C PRINTHAED YELLOW XL BLACK XL CYAN XL MAGENTA XL YELLOW 1 BCI24 BLACK 1 4 BCI24 COLOR 1 BCI3EBK 1 BCI3EC 1 BCI3EM 1 BCI3EY 1 BX3 1 C4810A (No. 11) PRINTHEAD 1 C4811A (No. 11) PRINTHEAD 1 C4812A (No. 11) PRINTHEAD 1 C4813A (No. 11) PRINTHEAD 1 82 BLACK 1 82 CYAN 1 82 MAGENTA 1 82 YELLOW 1 C9381A PRINTHEAD B-Y 1 C9382A PRINTHEAD M-C 1 C4096A 1 CB435A 1 CB435A REF 1 5 CB540A BLACK 1 CB541A CYAN 1 CB542A YELLOW 1 CB543A MAGENTA 1 C-EXV11 DRUM 1 C-EXV C-EXV12 1 C-EXV C-EXV14 DRUM 1 C-EXV5 1 C-EXV5 DRUM 1 C-EXV8 BLACK 1 C-EXV8 CYAN 1 C-EXV8 MAGENTA 1 C-EXV8 YELLOW 1 C-EXV8 DRUM BLACK 1 C-EXV8 DRUM CYAN 1 C-EXV8 DRUM MAGENTA 1 C-EXV8 DRUM YELLOW 1 CL41 COLOR 1 8 CLI520BK 1 CLI520C 1

10 CLI520M 1 CLI520Y 1 CLI521BK 1 CLI521C 1 CLI521M 1 CLI521Y 1 CLI8BK 1 CLI8C 1 5 CLI8M 1 5 CLI8Y 1 5 CLP C300A/ELS 1 CLP K300A/ELS 1 CLP M300A/ELS 1 CLP Y300A/ELS 1 CLP CLT-C407S CYAN 1 CLT-K407S BLACK 1 CLT-M407S MAGENTA 1 CLT-Y407S YELLOW 1 CLT-R409 1 CP CT110BLK 1 D 2509DN - AS Y9WH 1 DT70BLK 1 E240 1 E250A11A 1 2 E260A11E 1 2 E360H11E 1 2 EP EP22 1 EP22 REF 1 2 EP27 1 EP27 REF 1 EP65 1 EP65 REF 1 FX10 1 FX10 REF 1 20 FX3 1 FX3 REF 1 6 GPR17 1 GPR4 1 KX-FA54X 1 4 KX-FA55X 1 KX-FA92 1 KX-FAD89 DRUM 1 KX-FAT88 1 M40 1 M41 1 ML-D2850A 1 PC301 1 PC304RF 1 PC71RF RIBBON 1 PC72RF RIBBON 1 PC74RF RIBBON 1

11 PFA431 1 PG40 BLACK 1 15 PG50 BLACK 1 8 PGI520PGBK 1 2 PGI5BK 1 15 PRK 4402 RIBBON 1 PRK Q2670A BLACK 1 Q2671A CYAN 1 Q2672A YELLOW 1 Q2673A MAGENTA 1 Q3960A BLACK 1 2 Q3964A DRUM 1 Q3971A CYAN 1 Q3972A YELLOW 1 Q3973A MAGENTA 1 Q6470A BLACK 1 Q6471A CYAN 1 Q6472A YELLOW 1 Q6473A MAGENTA 1 RIBBON RIBBON 390FB/320FB 1 RIBBON EPSON FX RIBBON EPSON FX RIBBON KX-P115i 1 RIBBON OKI MICROLINE RIBBON OKI MICROLINE RIBBON OKI MICROLINE RIBBON OKI MICROLINE S S SCX-D5530B 1 SF5100D3 1 TN101K 1 TN TN TN211 1 TN TTR300 1 TTR480 1 X340A11G 1

12

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.2508 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 29/09/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 10-07-2014 Αριθμ. Πρωτ. 43233 Αριθ. Μελέτης: 47/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002127544 2014-06-25

14PROC002127544 2014-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 5-0-01 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 983/Δ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 21/02/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1438 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039749 2014-05-12

14PROC002039749 2014-05-12 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 08/05/2014 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 53339/2999 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10-2-2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ 931 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002787307 2015-05-19

15PROC002787307 2015-05-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &.Υ. Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 454

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 11-5-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4639 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 2/02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 25-7-2012 Τετάρτη 12:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 25-7-2012 Τετάρτη 12:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: Β41Ρ7Λ1-ΩΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 9-7-2012 Αρ.Πρωτ.:43390/16374 Προκήρυξη Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αλεξανδρούπολη, 18 11 2014 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Φακ: 331.1/ 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 26/03/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 2153 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001713187 2013-11-12

13PROC001713187 2013-11-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 11 Νοεµβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 3438 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ. : Α. ΚΟΛΙΟΥ Τηλ. :26813-61044 Fax : 26810-27515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 11/2/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 3290 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ. : 15234-Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 27-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρ: 2125 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Ταχ. Κώδικας: 35100 - Λαµία

Διαβάστε περισσότερα