ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. του Οµίλου ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. του Οµίλου ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Οµίλου ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ της 31 ης εκεµβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2012) ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΜΑΕ: 5937/06/Β/86/15 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

2 Ανώνυµη Εταιρεία Παραγωγής, Εµπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωµάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση συντάσσεται σύµφωνα µε τον Ν.3873/2010 και τον N.3556/2007 και την επ αυτού εκδοθείσα Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµό 7/448/ και εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «Ντρουκφάρµπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.» κατά τη συνεδρίαση της 22ης Μαρτίου Η παρούσα Ετήσια Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας όπου και θα παραµείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την ηµεροµηνία της σύνταξης και δηµοσίευσής τους. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Α) ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 Β) Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 4-21 Γ) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ) Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ε) Πληροφορίες Άρθρου 10 Ν. 3401/2005(Ανακοινώσεις / Γνωστοποιήσεις που έχουν σταλεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών) 70 Z) Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Βεβαιώνεται ότι υπεύθυνοι κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων είναι οι κάτωθι: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ.& Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Σ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΟΥΝ ΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

3 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Α. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3556/2007) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής, Εµπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωµάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, στη Λεωφόρος Μεγαρίδος, θέση Καλλιστήρι : 1. Γεώργιος Καραβασίλης, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος, 2. Ελισσάβετ Νικολάου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, 3. ηµοφών Τσαγκάρης, ιευθυντή Υπηρεσιών IT, Εκτελεστικό Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, υπό την ανωτέρω ιδιότητα µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: Α. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρίας ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. Β. Η Ετήσια έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένου ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Ασπρόπυργος, 22 Μαρτίου 2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ.& Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Σ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΗΜΟΦΩΝ Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

4 Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2012 Κύριοι Μέτοχοι Με βάση τις διατάξεις των Nόµων 3873/2010 και 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουµε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2012 επί των ενοποιηµένων και εταιρικών οικονοµικών µεγεθών της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. Στην παρούσα Έκθεση συνοπτικά αναφέρονται πληροφορίες που αφορούν την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία της Εταιρίας και του Οµίλου κατά την υπό εξέταση χρήση, καθώς και τις µεταβολές που επήλθαν. Αναφέρονται επίσης τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση χρήσης και η επίδρασή τους στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιηµένες, οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρία και τον Όµιλο καθώς και οι σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων σύµφωνα µε το ΛΠ 24. Ο Όµιλος Κλάδοι δραστηριότητας Η µητρική Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, µε τις άµεσες και έµµεσες θυγατρικές της, συγκροτούν τον Όµιλο ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ που δραστηριοποιείται : Στην παραγωγή και εµπορία µελανιών και χρωµάτων και πιο συγκεκριµένα στους κλάδους της εύκαµπτης συσκευασίας, των γραφικών τεχνών και των οικοδοµικών χρωµάτων. Στον κλάδο της εύκαµπτης συσκευασίας, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία µελανιών φλεξογραφίας και βαθυτυπίας, που έχουν εφαρµογή σε συσκευασίες τροφίµων, πλαστικές σακούλες, χαρτοκιβώτια κλπ. Αναλυτικότερα: Τα µελάνια φλεξογραφίας διακρίνονται σε δύο επιµέρους κατηγορίες: µελάνια διαλυτών και µελάνια υδατοδιαλυτά (νερού). ιαλυτών Η κύρια χρήση τους αφορά την συσκευασία τροφίµων, πλαστικές σακούλες για supermarkets, χαρτιά περιτυλίγµατος, δώρων και χάρτινες σακούλες. Νερού Χρησιµοποιούνται κυρίως σε χαρτοκιβώτια, τελάρα φρούτων, περιτυλίγµατα, σακιά τσιµέντων, ταπετσαρίες κλπ. Τα µελάνια βαθυτυπίας εφαρµόζονται µε εκτύπωση βαθυτυπίας και χρησιµοποιούνται κυρίως στην εύκαµπτη συσκευασία τροφίµων. Η µεγάλη αύξηση της εύκαµπτης συσκευασίας στα τρόφιµα (χαρτί, πολυπροπυλένιο, πολυεστέρα, αλουµίνιο, πολυαιθυλένιο κλπ) ώθησε και σε αντίστοιχη εξέλιξη τα µελάνια αυτά. Έτσι, τα περισσότερα προϊόντα που βρίσκονται στις προθήκες των περιπτέρων και τα ράφια των supermarkets δηλ. σοκολάτες, γαριδάκια, κρουασάν, ρύζια, αλεύρια, καφέδες κλπ εκτυπώνονται µε µελάνια αυτής της κατηγορίας. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

5 Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο των γραφικών τεχνών µέσω της εµπορίας, παραγωγής και αντιπροσώπευσης offset µελανιών για εφηµερίδες και περιοδικά, λοιπά έντυπα καθώς και πρόσθετα υλικά για τον κλάδο γραφικών τεχνών (τσίγκοι, χηµικά καθαριστικά, διαλυτικά κ.α.), κυλινδρικά πιεστήρια και µηχανήµατα εκτύπωσης για εφηµερίδες και περιοδικά και ανταλλακτικά γι αυτά. Επίσης αντιπροσωπεύει µεγάλους οίκους του εξωτερικού (Goss, Megtec) εισάγοντας κυλινδρικά πιεστήρια εφηµερίδων και συστηµάτων εκτύπωσης. Ο Όµιλος από τις 29 Φεβρουαρίου του 2012 µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δραστηριοτήτων των Οµίλων Ντρουκφάρµπεν και Sun Chemical στο τοµέα των Γραφικών Τεχνών, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε την ίδρυση κοινοπραξίας (Joint venture) µε την ονοµασία Sun Chemical Delta BV εισέφερε τον κλάδο των γραφικών τεχνών στην εν λόγω κοινοπραξία.ο Όµιλος πλέον µετέχει στην κοινοπραξία µε ποσοστό 49% µέσω της Ολλανδικής Εταιρία DF Holding NV, µέτοχοι της οποίας είναι εταιρίες του Οµίλου. Πέντε νέες νοµικές οντότητες µε τις αντίστοιχες ονοµασίες Sun Chemical Publication Ελλάς, Sun Chemical Publication Βουλγαρία, Sun Chemical Publication Σερβία, Sun Chemical Publication Ρουµανία και Sun Chemical Publication Κροατία, λειτουργούν κάτω από το νέο σχήµα(100% θυγατρικές της Sun Chemical Delta BV) και εξυπηρετούν τις αγορές της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουµανίας, Μολδαβίας, Σερβίας, Βοσνίας / Ερζεγοβίνης, Μαυροβούνιου, Κροατίας, ΠΓ Μ, Αλβανίας και Κύπρου. Οι παραπάνω εταιρίες στη χρήση του 2012 έχουν ενσωµατωθεί στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης. Επίσης ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο των οικοδοµικών χρωµάτων και βερνικιών, παράγοντας και διακινώντας επώνυµα προϊόντα (Kraft, Pacific, Bioclima). Τα οικοδοµικά χρώµατα ανάλογα µε τη χρήση τους προορίζονται για : Ξύλινες επιφάνειες Τοίχους Μεταλλικές επιφάνειες Οι άµεσες και έµµεσες θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου,που περιλαµβάνονται στα ενοποιηµένα στοιχεία του έτους 2011, ανά κλάδο και χώρα δραστηριότητας είναι οι εξής : Α) Μέθοδος πλήρους ενοποίησης ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, Μητρική Εταιρία του Οµίλου, εισηγµένη στο Χ.Α. από το 1998 στον κλάδο των εξειδικευµένων χηµικών. Η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία χρωµάτων καθώς και στην παραγωγή και εµπορία µελανιών για τον κλάδο της εύκαµπτης συσκευασίας. DFH DRUCKFARBEN ABEE µε καταστατική έδρα στην Ελλάδα στην οποία η µητρική συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό 100% επί του µετοχικού της κεφαλαίου. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία µελανιών. Στις σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68-77α και 78 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, και µε βάση την Κ2-8869/ απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, εγκρίθηκε η συγχώνευση της Μητρικής Εταιρίας µε απορρόφηση της 100% θυγατρικής της Εταιρίας «DFH DRUCKFARBEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ». Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

6 DF CYPRUS LTD θυγατρική εταιρία του Οµίλου µε καταστατική έδρα στην Κύπρο στην οποία η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ συµµετέχει µε ποσοστό 100%. Η DF CYPRUS LTD είναι εταιρία συµµετοχών και µέσω των τριών θυγατρικών της στις οποίες συµµετέχει µε ποσοστό 100%, δραστηριοποιείται στους κλάδους µελανιών και χρωµάτων στη Ρουµανία, Βουλγαρία και Σερβία. DF ROMANIA SRL µε καταστατική έδρα στην Ρουµανία στην οποία η µητρική συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 100% επί του µετοχικού της κεφαλαίου. Η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία µελανιών για την εύκαµπτη συσκευασία και χρωµάτων για την τοπική αγορά. DFH BULGARIA EOOD µε καταστατική έδρα στην Βουλγαρία στην οποία η µητρική συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 100% επί του µετοχικού της κεφαλαίου. ραστηριοποιείται εµπορικά στη τοπική αγορά στον κλάδο των µελανιών για την εύκαµπτη συσκευασία και χρωµάτων έχοντας αναπτύξει εκτεταµένο εµπορικό δίκτυο που καλύπτει γεωγραφικά όλη τη χώρα. DF DOO BELGRADE µε καταστατική έδρα στην Σερβία στην οποία η µητρική συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 100% επί του µετοχικού της κεφαλαίου. ραστηριοποιείται εµπορικά στη τοπική αγορά στον κλάδο των µελανιών για την εύκαµπτη συσκευασία και χρωµάτων. β) Μέθοδος καθαρής θέσεως Στα ενοποιηµένα στοιχεία του Οµίλου περιλαµβάνεται οι συγγενείς εταιρίες : Druckfarben Nigeria Limited µε καταστατική έδρα στην Νιγηρία. Η DF Cyprus LTD 100% θυγατρική της µητρικής συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Druckfarben Nigeria Limited µέσω της Κυπριακής 100% θυγατρική της, Sportcliff Trading LTD, µε ποσοστό 50%. Sun Chemical Publication Ελλάς ΑΕ µε καταστατική έδρα στην Ελλάδα.Η Μητρική Εταιρία µε ποσοστό 51,84%, η DF Romania SRL µε ποσοστό 42,12%, η DFH Bulgaria EOOD µε ποσοστό 6,03%, είναι οι µοναδικοί µέτοχοι της εταιρίας DF Holding NV µε καταστατική έδρα στην Ολλανδία, η οποία µετέχει µε 49% στο µετοχικό κεφάλαιο της Sun Chemical Delta BV, εταιρίας µε καταστατική έδρα στην Ολλανδία, η οποία µε την σειρά της κατέχει το 100% των µετοχών της Sun Chemical Publication Ελλάς ΑΕ Sun Chemical Publication Ελλάς ΑΕ µε καταστατική έδρα στην Ελλάδα.Η Μητρική Εταιρία µε ποσοστό 51,84%, η DF Romania SRL µε ποσοστό 42,12%, η DFH Bulgaria EOOD µε ποσοστό 6,03%, είναι οι µοναδικοί µέτοχοι της εταιρίας DF Holding NV µε καταστατική έδρα στην Ολλανδία, η οποία µετέχει µε 49% στο µετοχικό κεφάλαιο της Sun Chemical Delta BV, εταιρίας µε καταστατική έδρα στην Ολλανδία, η οποία µε την σειρά της κατέχει το 100% των µετοχών της Sun Chemical Publication Ελλάς ΑΕ Sun Chemical Publication Romania SRL µε καταστατική έδρα στην Ρουµανία.Η Μητρική Εταιρία µε ποσοστό 51,84%, η DF Romania SRL µε ποσοστό 42,12%, η DFH Bulgaria EOOD µε ποσοστό 6,03%, είναι οι µοναδικοί µέτοχοι της εταιρίας DF Holding NV µε καταστατική έδρα στην Ολλανδία, η οποία µετέχει µε 49% στο µετοχικό κεφάλαιο της Sun Chemical Delta BV, εταιρίας µε καταστατική έδρα στην Ολλανδία, η οποία µε την σειρά της κατέχει το 100% των µετοχών της Sun Chemical Publication Romania SRL Sun Chemical Publication Bulgaria EΑD µε καταστατική έδρα στην Βουλγαρία.Η Μητρική Εταιρία µε ποσοστό 51,84%, η DF Romania SRL µε ποσοστό 42,12%, η DFH Bulgaria EOOD µε ποσοστό 6,03%, είναι οι µοναδικοί µέτοχοι της εταιρίας DF Holding NV µε καταστατική Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

7 έδρα στην Ολλανδία, η οποία µετέχει µε 49% στο µετοχικό κεφάλαιο της Sun Chemical Delta BV, εταιρίας µε καταστατική έδρα στην Ολλανδία, η οποία µε την σειρά της κατέχει το 100% των µετοχών της Sun Chemical Publication Bulgaria EΑD Sun Chemical Publication Serbia DOO µε καταστατική έδρα στην Σερβία.Η Μητρική Εταιρία µε ποσοστό 51,84%, η DF Romania SRL µε ποσοστό 42,12%, η DFH Bulgaria EOOD µε ποσοστό 6,03%, είναι οι µοναδικοί µέτοχοι της εταιρίας DF Holding NV µε καταστατική έδρα στην Ολλανδία, η οποία µετέχει µε 49% στο µετοχικό κεφάλαιο της Sun Chemical Delta BV, εταιρίας µε καταστατική έδρα στην Ολλανδία, η οποία µε την σειρά της κατέχει το 100% των µετοχών της Sun Chemical Publication Serbia DOO Sun Chemical DOO µε καταστατική έδρα στην Κροατία.Η Μητρική Εταιρία µε ποσοστό 51,84%, η DF Romania SRL µε ποσοστό 42,12%, η DFH Bulgaria EOOD µε ποσοστό 6,03%, είναι οι µοναδικοί µέτοχοι της εταιρίας DF Holding NV µε καταστατική έδρα στην Ολλανδία, η οποία µετέχει µε 49% στο µετοχικό κεφάλαιο της Sun Chemical Delta BV, εταιρίας µε καταστατική έδρα στην Ολλανδία, η οποία µε την σειρά της κατέχει το 100% των µετοχών της Sun Chemical DOO 1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων Μεταβολές Οικονοµικών µεγεθών της Εταιρίας και του Οµίλου Για τον Όµιλο ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, το 2012 ήταν µία πολύ δύσκολη χρονιά, τόσο για το κλάδο των οικοδοµικών χρωµάτων όσο και για τον κλάδο των γραφικών τεχνών. Η µεγάλη πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, χώρες που δραστηριοποιείται κυρίως ο Όµιλος δηµιούργησε δυσµενείς συνθήκες στην εξέλιξη των µεγεθών του Οµίλου. Αναλυτικά σε Οµιλικό επίπεδο Πωλήσεις : Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 51,65 εκατ. έναντι Ευρώ 69,51 το 2011 σηµειώνοντας µείωση κατά 25,69%. Πιο συγκεκριµένα οι πωλήσεις του κλάδου των οικοδοµικών χρωµάτων παρουσίασαν µείωση 10,85% και διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 20,10 εκατ. αντιπροσωπεύοντας το 38,82% των συνολικών Οµιλικών πωλήσεων έναντι 32,36% της αντιστοίχου περιόδου πέρυσι. Αντίστοιχα οι πωλήσεις του Οµίλου για τους κλάδους της εύκαµπτης συσκευασίας και Γραφικών τεχνών τη χρήση 2012 παρουσίασαν µείωση 32,79% έναντι της χρήσης 2011 και διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 31,59 εκατ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι την ολοκληρώθηκε η απόσχιση των δραστηριοτήτων του Οµίλου στο κλάδο των γραφικών τεχνών και η εισφορά τους σε Κοινοπραξία που ο Όµιλος ελέγχει µε ποσοστό 49%, που έχει ως συνέπεια τα µεγέθη του Οµίλου να µην είναι συγκρίσιµα µε αυτά της προηγούµενης χρήσης. Μικτά Κέρδη : Μειωµένα εµφανίζονται κατά 22,02% τα µικτά κέρδη προ αποσβέσεων του Οµίλου την υπό εξέταση χρήση ανερχόµενα σε Ευρώ 14,26 εκατ. έναντι Ευρώ 18,29 εκατ. την προηγούµενη χρήση. Η µείωση των µικτών κερδών οφείλεται στη µείωση του κύκλου εργασιών, ως συνέπεια κυρίως της απόσχισης του κλάδου γραφικών τεχνών που ολοκληρώθηκε την τρέχουσα χρήση. Το περιθώριο του µικτού κέρδους ως ποσοστού επί του κύκλου εργασιών, διαµορφώθηκε σε 27,61% έναντι 26,31% της χρήσης 2011.Η εν λόγω µείωση οφείλεται κυρίως στις µειώσεις ς των ά υλών που σηµειώθηκαν στη παρούσα χρήση. ΕBITDA : Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, διαµορφώθηκαν το 2012 σε 5,19%, έναντι 5,55% αυτών του 2011 σηµειώνοντας µείωση κατά Ευρώ 1,17 εκατ., ήτοι ποσοστό 30,42%. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

8 Έξοδα ιοίκησης- ιάθεσης : Τα έξοδα ιοίκησης ιάθεσης, ανήλθαν συνολικά το 2012 σε Ευρώ 11,91 εκατ., έναντι Ευρώ 14,62 εκατ. των αντίστοιχων του 2011, µειωµένα κατά Ευρώ 2,71 εκατ., ήτοι ποσοστό 18,57%. Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα : Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου, αυξηµένα κατά Ευρώ 0,24 εκατ., ανήλθαν συνολικά το 2012 σε Ευρώ 3,49 εκατ. έναντι Ευρώ 3,26 εκατ. των αντίστοιχων του 2011, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 7,29%. Συνολικές Υποχρεώσεις : Μείωση κατά 19,12% σηµείωσαν οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου το 2012, ανερχόµενες σε Ευρώ 57,64 εκατ., έναντι Ευρώ 71,26 εκατ. των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Έσοδα από κοινοπραξίες : τα έσοδα από κοινοπραξίες στη παρούσα χρήση αναλύονται σε i) κέρδη µετά από φόρους κοινοπραξιών Ευρώ 0,182 εκατ. έναντι Ευρώ 0,156 εκατ. της προηγούµενης χρήσης ii) κέρδος από πώληση ποσοστού 1% του µετοχικού κεφαλαίου της κοινοπραξίας Sun Chemical Delta BV Ευρώ 0,937 εκατ. iii) Κέρδος από αποτίµηση σε εύλογες αξίες της συµµετοχής του Οµίλου στην κοινοπραξίας Sun Chemical Delta BV Ευρώ 0,937 εκατ. iii) Κέρδος από αποτίµηση σε εύλογες αξίες της συµµετοχής του Οµίλου στην Sun Chemical Delta BV Ευρώ 2,81 εκατ. Αποτελέσµατα προ Φόρων : Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων, αυξήθηκαν και διαµορφώθηκαν το 2012 σε κέρδη Ευρώ 0,55 εκατ. έναντι ζηµιών Ευρώ 2,22 εκατ. το Αποτελέσµατα µετά από Φόρους : Τα καθαρά µετά από φόρους Αποτελέσµατα του Οµίλου, ανήλθαν το 2012 σε κέρδος Ευρώ 0,72 εκατ. έναντι ζηµιών Ευρώ 2,62 εκατ. του Σε επίπεδο Εταιρίας τα οικονοµικά µεγέθη του παρουσιάζονται ως παρακάτω: Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε Ευρώ 29,76 εκατ. έναντι Ευρώ 26,43 εκατ. το 2011 σηµειώνοντας αύξηση κατά 12,60%. Αύξηση σηµείωσαν τα µικτά κέρδη να διαµορφώνονται σε Ευρώ 7,69 εκατ. έναντι Ευρώ 7,35 εκατ. το 2010 σηµειώνοντας αύξηση κατά 4,7%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν το 2012 σε Ευρώ 1,75 εκατ. έναντι Ευρώ 1,08 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σηµειώνοντας αύξηση κατά 62,18%, ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων (EBT) µειώθηκαν κατά 2,5% και διαµορφώθηκαν σε ζηµίες Ευρώ 1,62 εκατ. Οι αριθµοδείκτες που εκφράζουν την οικονοµική θέση του Οµίλου και της Εταιρίας είχαν την ακόλουθη εξέλιξη: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αριθµοδείκτες Ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 0,73 0,86 0,63 0,50 ανειακής Επιβάρυνσης Ιδια Κεφάλαια/ ανειακά Κεφάλαια 0,60 0,51 0,72 1,27 Αποδοτικότητα Απασχολουµένων Κεφαλαίων Κέρδη προ φόρων & Χρηµ/κών / Ιδια Κεφάλαια+ αν. Κεφάλαια 0,19% 1,40% 0,96% 0,21% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια 3,29% -12,32% -5,78% -6,75% Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

9 2. Σηµαντικά Γεγονότα Την 29 Φεβρουαρίου του 2012 ολοκληρώθηκε νοµικά η συγχώνευση των δραστηριοτήτων των Οµίλων Ντρουκφάρµπεν και Sun Chemical στο τοµέα των Γραφικών Τεχνών, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε την ίδρυση κοινοπραξίας (Joint venture) µε την ονοµασία Sun Chemical Delta BV µε καταστατική έδρα την Ολλανδία.Ο Όµιλος µετέχει στην κοινοπραξία µε ποσοστό 49% µέσω της Ολλανδικής Εταιρία DF Holding NV, µέτοχοι της οποίας είναι εταιρίες του Οµίλου. Πέντε νέες νοµικές οντότητες µε τις αντίστοιχες ονοµασίες Sun Chemical Publication Ελλάς, Sun Chemical Publication Βουλγαρία, Sun Chemical Publication Σερβία, Sun Chemical Publication Ρουµανία και Sun Chemical Publication Κροατία, θα λειτουργούν κάτω από το νέο σχήµα(100% θυγατρικές της Sun Chemical Delta BV) και θα εξυπηρετούν τις αγορές της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουµανίας, Μολδαβίας, Σερβίας, Βοσνίας / Ερζεγοβίνης, Μαυροβούνιου, Κροατίας, ΠΓ Μ, Αλβανίας και Κύπρου. Οι παραπάνω εταιρίες στη χρήση του 2012 ενσωµατώθηκαν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της : (α) αυξήθηκε η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής από 0,37 σε 1,48 µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των µετοχών (reverse split) σε και (β) µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ,60 µε τον ισόποσο σχηµατισµό ειδικού αποθεµατικού του άρθρου 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 µε µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 1,48 σε 0,30. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, πλέον, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ.» Την σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68-77α και 78 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, και µε βάση την Κ2-8869/ απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, εγκρίθηκε η συγχώνευση της Μητρικής Εταιρίας µε απορρόφηση της 100% θυγατρικής της Εταιρίας «DFH DRUCKFARBEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»,ως εκ τούτου τα µεγέθη της µητρικής εταιρίας δεν είναι συγκρίσιµα µε αυτά της προηγούµενης χρήσης, ενώ σε επίπεδο Οµίλου δεν υπάρχει καµία διαφοροποίηση. 3. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοπιστωτικού κινδύνου: Οι δραστηριότητες του Οµίλου τον εκθέτουν σε διαφόρους χρηµατοπιστωτικούς κινδύνους (συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγµατικών κινδύνων, κινδύνων µεταβολής του επιπέδου των επιτοκίων, κινδύνων ταµειακών ροών και κινδύνων τιµών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση κινδύνων διενεργείται από το τµήµα οικονοµικής διαχείρισης της Εταιρίας σύµφωνα µε την πολιτική που έχει εγκρίνει το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Το τµήµα οικονοµικής διαχείρισης εντοπίζει, αξιολογεί και αντισταθµίζει χρηµατοπιστωτικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα του Οµίλου. Το ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες για την διαχείριση κινδύνων γενικά και ειδικά καλύπτοντας θέµατα όπως συναλλαγµατικούς κινδύνους, κινδύνους µεταβολής επιτοκίων, πιστωτικούς κινδύνους, τη χρήση παράγωγων και µη χρηµατοπιστωτικών µέσων καθώς και την επένδυση επιπλέον ρευστότητας. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

10 Κίνδυνοι Αγοράς Συναλλαγµατικοί κίνδυνοι : Ο Όµιλος προσπαθεί να περιορίσει την έκθεση στις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, παρά την εκτεταµένη δραστηριότητα που διατηρεί σε χώρες εκτός ζώνης Ευρώ. Στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όµιλος (κυρίως Βαλκάνια), τα νοµίσµατα λειτουργίας είναι τα τοπικά νοµίσµατα. Γίνεται ωστόσο προσπάθεια για φυσική αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου (πωλήσεις µε ρήτρα Ευρώ, δανεισµός σε τοπικό νόµισµα κλπ). Επίσης κατά περίπτωση προβαίνει σε αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου µέσω σύναψης συµβάσεων παραγώγων, αλλά δεν κάνει χρήση της λογιστικής της αντιστάθµισης. Το σηµαντικότερο µέρος των συναλλαγών της µητρικής πραγµατοποιείται κυρίως σε ευρώ (προµηθευτές Α Υλών, παγίων κλπ.) Κίνδυνοι ταµειακών ροών και επιτοκίων : Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την µεταβολή των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό σε Ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Ο Όµιλος αναλύει την έκθεση του στην µεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση λαµβάνοντας υπόψη την δυνατότητα της αναχρηµατοδότησης µε διαφορετικούς όρους και τρόπους καθώς και την ανανέωση υφιστάµενων χορηγήσεων. Με βάση αυτές τις δυνατότητες ο Όµιλος υπολογίζει την επίδραση στα αποτελέσµατα µιας µεταβολής των επιτοκίων για τις σηµαντικές χορηγήσεις µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης διάρκειας. Πιστωτικός κίνδυνος : Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµών εισπρακτέων. Τα εµπορικά τµήµατα αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπόψη την χρηµατοοικονοµική του κατάσταση, προηγούµενη εµπειρία συναλλαγών και λοιπούς παράγοντες και ορίζουν πιστωτικά όρια τα οποία παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύναται να ξεπεραστούν από έναν µεµονωµένο πελάτη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν έγινε υπέρβαση των ορίων πίστωσης και η ιοίκηση του Οµίλου δεν αναµένει σηµαντικές απώλειες που µπορεί να προκύψουν από την µη ρευστοποίηση λογαριασµών εισπρακτέων. Επίσης οι απαιτήσεις της Εταιρίας κατανέµονται σε έναν ευρύ αριθµό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια περιορίζεται σηµαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Επίσης τόσο η Εταιρία όσο και η θυγατρική της στη Ρουµανία έχουν συνάψει συµβόλαια ασφάλειας πιστώσεων. Κίνδυνος ρευστότητας : Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων. 4. Στόχοι και Προοπτικές για το 2013 Βασικοί στόχοι του Οµίλου ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ για το 2013, παραµένουν η αύξηση των µεριδίων αγοράς στα Βαλκάνια, η ενδυνάµωση της παρουσίας στην αγορά της Νιγηρίας, η παραγωγή θετικών χρηµατικών ροών που θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του δανεισµού, η συγκράτηση των κεφαλαιουχικών δαπανών και η µείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

11 5. Σηµαντικές Συναλλαγές µε Συνδεµένα Μέρη Οι συναλλαγές των συνδεµένων µερών οι οποίες και απαλείφονται για τις ανάγκες της ενοποίησης των Οικονοµικών Καταστάσεων µεταξύ των εταιριών του Οµίλου αφορούν κυρίως σε πωλήσεις εµπορευµάτων µεταξύ των εταιριών του Οµίλου. Οι συναλλαγές µεταξύ των συνδεµένων µερών κατά την έννοια του.λ.π. 24 αναλύονται ως ακολούθως Συναλλαγές της Μητρικής Εταιρίας µε Θυγατρικές (ποσά σε χιλ. Ευρώ). Εταιρίες Πωλήσεις αγαθών υπηρεσιών & παγίων Αγορές αγαθών υπηρεσιών & παγίων Απαιτήσεις Υποχρεώσεις DFH DRUCKFARBEN ΑΒΕΕ DF ROMANIA SRL DFH BULGARIA EOOD DF DOO BELGRADE Σύνολο Θυγατρικών Η DFH DRUCKFARBEN ABEE αγοράζει από την Ντρουκφάρµπεν έτοιµα προϊόντα για τον κλάδο των γραφικών τεχνών και της εύκαµπτης συσκευασίας. Η DF ROMANIA SRL αγοράζει από την Ντρουκφάρµπεν µελάνια (έτοιµα και ηµιέτοιµα) για τον κλάδο της εύκαµπτης συσκευασίας, µελάνια cold set για τον κλάδο των γραφικών τεχνών και κάποιες κατηγορίες οικοδοµικών χρωµάτων. Η DFH BULGARIA EOOD αγοράζει από την Ντρουκφάρµπεν µελάνια (έτοιµα και ηµιέτοιµα) για τον κλάδο της εύκαµπτης συσκευασίας, µελάνια cold set για τον κλάδο των γραφικών τεχνών και εισάγει πλήρη γκάµα οικοδοµικών χρωµάτων. Η DF DOO BELGRADE αγοράζει από την Ντρουκφάρµπεν µελάνια (έτοιµα και ηµιέτοιµα) για τον κλάδο της εύκαµπτης συσκευασίας, µελάνια cold set για τον κλάδο των γραφικών τεχνών και εισάγει πλήρη γκάµα οικοδοµικών χρωµάτων. Aµοιβές ιευθυντικών Στελεχών και µελών ιοικητικού Συµβουλίου (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι αµοιβές ιευθυντικών στελεχών & και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου: Οµίλου Εταιρίας Συνολικές Αµοιβές ιευθυντικών Στελεχών & Μελών ιοίκησης Μεταγενέστερα γεγονότα εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης εκεµβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 7. Ίδιες µετοχές Την 31 εκεµβρίου 2012 δεν κατέχονται ίδιες µετοχές από την ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

12 8. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4,ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν.3556/2007 α. ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ ,00 διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες, ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. Με βάση τo καταστατικό της Εταιρίας τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετόχων είναι τα ακόλουθα: ικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρίας. Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται στον κάτοχό της εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις. Το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική Συνέλευση. ικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και ανάληψη νέων µετοχών. ικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Η ιδιότητα του µετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, που είναι σύµφωνες µε αυτό και το νόµο. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά µόνο έναν κύριο κάθε µετοχής. Όλοι οι αδιαιρέτως συγκύριοι µετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα µόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς κατόπιν συµφωνίας. Σε περίπτωση διαφωνίας η µετοχή των ανωτέρω δεν αντιπροσωπεύεται. Οι µέτοχοι δεν ενέχονται πέρα του ονοµαστικού κεφαλαίου κάθε µετοχής. β) Περιορισµοί στην µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση από το Καταστατικό της. γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007 Οι µέτοχοι που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου την 31/12/2012, είναι οι κάτωθι : Καραβασίλης Γεώργιος : Ποσοστό 66,57% (ήτοι µετοχές ) του µετοχικού κεφαλαίου. δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. Γενικά ισχύουν αυτά που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

13 στ) Συµφωνίες µεταξύ των Μετόχων της Εταιρίας Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία δεν υφίστανται συµφωνίες µετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. ζ) Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ιοικητικού Συµβουλίου και Τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας τόσο για το διορισµό και για την αντικατάσταση µελών του ιοικητικού της Συµβουλίου όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα του Κ.Ν. 2190/1920. η) Αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών Από το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπεται η εκχώρηση στο ιοικητικό Συµβούλιο ή σε ορισµένα µέλη του, οποιουδήποτε δικαιώµατος αρµοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, για έκδοση µετοχών και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προβαίνει στην αγορά ιδίων µετοχών στο πλαίσιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.5 έως 13 του Κ.Ν. 2190/20. θ) Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον ελέγχου Οι συµβάσεις τραπεζικών δανείων (οµολογιακών) τόσο της Εταιρίας όσο και µιας εταιρίας που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση για τις οποίες γίνεται µνεία στην σχετική σηµείωση των Οικονοµικών Καταστάσεων (σε ενοποιηµένη βάση, ευρώ 14,34 εκατ. µακροπρόθεσµης και ευρώ 5,94εκατ. βραχυπρόθεσµης διάρκειας, και σε επίπεδο εταιρίας ευρώ 8,21 εκατ. µακροπρόθεσµης και ευρώ 3,34 εκατ. βραχυπρόθεσµης διάρκειας) περιλαµβάνουν ρήτρα αλλαγής ελέγχου η οποία παρέχει στους οµολογιούχους δανειστές δικαίωµα πρόωρης καταγγελίας τους. εν υπάρχουν άλλες συµφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας. ι) Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του.σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

14 8. ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 8.1. Εισαγωγή Η Ντρουκφάρµπεν Ελλας Α.Ε.Β.Ε. (η «Εταιρία» ) έχει δεσµευτεί να τηρεί πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρία έχει εφαρµόσει τις αρχές που ορίζονται από τον Kώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ο «Κώδικας») που θεσπίστηκε από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ). Η παρούσα δήλωση καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο η Εταιρία εφαρµόζει τον Kώδικα και εντοπίζει και παρέχει εξηγήσεις για οποιαδήποτε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις αυτού κατά τη διάρκεια του έτους O Κώδικας βρίσκεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και ιαχείρισης Κινδύνων Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται από το ιοικητικό Συµβούλιο (το «.Σ.») στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, των οποίων φέρει την ευθύνη, ενώ η παρακολούθηση τους πραγµατοποιείται, µεταξύ άλλων, µέσω της λήψης περιοδικών αναφορών για τη λειτουργία τους. Το.Σ. είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των κινδύνων τους οποίους αντιµετωπίζει η Εταιρεία καθώς και για τη διαχείρισή τους. Α. Η διαδικασία επισκόπησης Το Σ πραγµατοποιεί επισκόπηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα: Θέτοντας την επιχειρησιακή στρατηγική σε επίπεδο Εταιρίας και διευθύνσεων και στα πλαίσια της έγκρισης ενός ετήσιου προϋπολογισµού µε µεσοπρόθεσµες εκτιµήσεις. Βασικό σηµείο αυτής της άσκησης είναι η επισκόπηση των επιχειρησιακών κινδύνων και ευκαιριών και τα µέτρα που λαµβάνονται για τη διαχείρισή τους. Επιθεωρώντας σε τακτική βάση τη λειτουργική και χρηµατοοικονοµική απόδοση καθώς και τις τελευταίες εκτιµήσεις για την τρέχουσα περίοδο. Πραγµατοποιείται σύγκριση του προϋπολογισµού µε τα αποτελέσµατα προηγουµένων ετών και υιοθέτηση σχεδίων δράσης µε στόχο τη βέλτιστη λειτουργική και χρηµατοοικονοµική απόδοση. ιατηρώντας την πρωταρχική ευθύνη για τις εξαγορές και τις εκποιήσεις και την παροχή εγκρίσεων για µεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες, σηµαντικά συµβόλαια και χρηµατοδοτικές συµφωνίες. Πέραν του ιοικητικού Συµβουλίου υπάρχουν σαφώς καθορισµένες διοικητικές αρµοδιότητες για την έγκριση κεφαλαιουχικών δαπανών, σηµαντικών συµβολαίων, εξαγορών, επενδύσεων και εκποιήσεων, οι οποίες συνδυάζονται µε ένα προκαθορισµένο πλαίσιο αξιολόγησης τους, που περιλαµβάνει σχέδιο ανάλυσης κινδύνων και αξιολόγηση της εφαρµογής τους, καθώς και διαδικασία επισκόπησης εξαγορών όπου αυτή απαιτείται. Πραγµατοποιώντας, ετησίως κατ ελάχιστο, αναθεώρηση των προγραµµάτων διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας της Εταιρίας. Αναθεωρώντας το ετήσιο πρόγραµµα διοικητικής εξέλιξης και επίτευξης στόχων. Το Σ λαµβάνει µια ετήσια έκθεση από την Επιτροπή Ελέγχου σχετικά µε τη λειτουργία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Αυτή η έκθεση, σε συνδυασµό µε την επισκόπηση από το ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη διάρκεια του έτους των θεµάτων που περιγράφονται ανωτέρω, επιτρέπει στην επιτροπή να διαµορφώσει την άποψή της σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων. Η Εταιρία έχει, επίσης, συστήµατα και διαδικασίες για την άσκηση ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων όσον αφορά την υποβολή αναφορών και την κατάρτιση των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Αυτά περιλαµβάνουν: Τη δηµιουργία, ανάπτυξη και εφαρµογή ενιαίων λογιστικών εφαρµογών και διαδικασιών. Την επισκόπηση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόζονται και Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

15 τη διασφάλιση ότι είναι ενηµερωµένες και γνωστοποιούνται στο κατάλληλο προσωπικό. ιαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Την ύπαρξη πολιτικών, τόσο για την Εταιρία όσο και για τα υπό-τµήµατα, που να διέπουν τη διατήρηση των λογιστικών βιβλίων, την παρουσίαση των συναλλαγών καθώς και τις κύριες διαδικασίες χρηµατοοικονοµικού ελέγχου. Την πραγµατοποίηση συνεδριάσεων σε µηνιαία βάση οι οποίες περιλαµβάνουν επισκόπηση των εσωτερικών θεµάτων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και παρακολούθηση των διαδικασιών χρηµατοοικονοµικού ελέγχου. Τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού. ιαδικασίες κλεισίµατος οι οποίες περιλαµβάνουν προθεσµίες υποβολής, αρµοδιότητες, ταξινόµηση λογαριασµών και ενηµέρωση για απαιτούµενες γνωστοποιήσεις. Την εφαρµογή µιας ενιαίας µορφής εταιρικής αναφοράς τόσο για σκοπούς χρηµατοοικονοµικής αναφοράς όσο και για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης. Τη διενέργεια, σε µηνιαία βάση, ανάλυσης των αποκλίσεων ανάµεσα στα πραγµατικά αποτελέσµατα, τα προϋπολογισµένα και τα συγκριτικά για να εντοπίζονται µη συνήθεις συναλλαγές και να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η πληρότητα των αποτελεσµάτων. Την ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για κάθε κύρια περιοχή όπως είναι οι σηµαντικές συµφωνίες, οι διαδικασίες απογραφής των αποθεµάτων, οι διαδικασίες πληρωµών, οι διαδικασίες διαχωρισµού καθηκόντων κ.α. Την κατάρτιση από την Εταιρία σε ετήσια βάση του ενοποιηµένου αλλά και των ατοµικών, ανά δραστηριότητα / θυγατρική της Εταιρίας, προϋπολογισµών για το επόµενο οικονοµικό έτος, οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν από το Σ. Την ενηµέρωση του ατοµικού, ανά δραστηριότητα / θυγατρική, αλλά και του ενοποιηµένου επιχειρηµατικού πλάνου τουλάχιστον τρείς φορές το χρόνο. Την κατάρτιση σε µηνιαία βάση λεπτοµερούς πληροφόρησης, τόσο σε ατοµικό, ανά δραστηριότητα / θυγατρική, όσο και σε ενοποιηµένο επίπεδο προς τη ιοίκηση. Β. Συστήµατα Πληροφορικής Τα συστήµατα πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί είναι σχεδιασµένα για την υποστήριξη των µακροπρόθεσµων στόχων της Εταιρίας και τα διαχειρίζεται µια επαγγελµατικά καταρτισµένη Οµάδα ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων που αποτελεί τµήµα της Οικονοµικής ιεύθυνσης της Εταιρίας. Εφαρµόζονται κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες που καλύπτουν όλους τους σηµαντικούς τοµείς της επιχείρησης. Κάποιες από τις σηµαντικότερες διαδικασίες που εφαρµόζονται σε ολόκληρη την Εταιρία είναι οι ακόλουθες: ιαδικασίες Ασφάλειας: α) ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Καθηµερινή-Μηνιαία-Ετήσια) β) ιαδικασία Επαναφοράς γ) ιαδικασίες επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity) και Disaster Recovery Plan (διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση καταστροφής) δ) Ασφάλεια αίθουσας κεντρικών υπολογιστών ιαδικασίες Προστασίας: α) Λογισµικό Αντιιών (Antivirus Security) β) Προστασία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( Security & Antispam) γ) Τείχος προστασίας (Firewall) δ) Συστήµατα ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών (Intrusion detection & prevention) Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

16 8.3. Το ιοικητικό Συµβούλιο Σύµφωνα µε το Καταστατικό, το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων η οποία και καθορίζει στα πλαίσια του Καταστατικού και της εφαρµοζόµενης νοµοθεσίας, ιδίως του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, τον ακριβή αριθµό των µελών ποια από αυτά θα είναι Ανεξάρτητα. Το ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά µέλη του. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία η οποία λήγει µε την εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου από την τακτική γενική συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία των µελών του Σ δεν µπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών. Η επανεκλογή τους επιτρέπεται ελεύθερα. Σύµφωνα µε το Καταστατικό, το ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα εκ των µελών του ως ιευθύνοντα Σύµβουλο. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, τα εναποµείναντα µέλη µπορούν ή να εκλέγουν µέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του νόµου. ΙΙ. Τρέχον Σ και διάρκεια θητείας του Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας εξελέγη επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούµενου. Κατόπιν της αντικατάστασης δύο µελών του, την και , η τρέχουσα σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: Ονοµατεπώνυµο Καραβασίλης Γεώργιος Νικολάου Ελισσάβετ Τσαγκάρης ηµοφών Μαραβέλης Λεωνίδας όπουλος Γεώργιος Αργυρός Περικλής Παπαπετρόπουλος Θεόδωρος Ιδιότητα Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος Eκτελεστικό µέλος Eκτελεστικό µέλος Aνεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Aνεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Aνεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Τα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, που περιλαµβάνουν και τις τρέχουσες επαγγελµατικές τους δεσµεύσεις, είναι αναρτηµένα στον ιστότοπο της Εταιρίας III. Αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της, τη γενική επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει µε γνώµονα τη διαρκή επιδίωξη την ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής της αξίας και την προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος. Το ιοικητικό Συµβούλιο ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

17 Εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το νόµο. Σύµφωνα µε το Καταστατικό, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφαση του να αναθέτει ολικά ή µερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρµοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα µέλη του, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως µε την απόφαση αυτή και τα θέµατα, για τα οποία µεταβιβάζεται η εξουσία του, µε την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Η τρέχουσα εκπροσώπηση της Εταιρίας αποφασίστηκε κατά την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου και έχει ω εξής: Ανατέθηκε στον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Γεώργιο Καραβασίλη η ενάσκηση του συνόλου των δικαιωµάτων του Σ και σε περίπτωση κωλύµατος, από κοινού, στην Αντιπρόεδρος κα. Ελισσάβετ Νικολάου και στο µέλος του.σ κ. ηµοφώντα Τσαγκάρη. Προβλέπονται και περαιτέρω εξουσίες εκπροσώπησης, όπως παρατίθενται αναλυτικά στο υπ αριθµ. 776/ ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει όποτε οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν ή το επιβάλλει ο νόµος. 8.4 Επιτροπές Η Εταιρία έχει συστήσει µόνο Επιτροπή Ελέγχου από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Επιτροπή Ελέγχου Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από δύο (2) τουλάχιστον µη εκτελεστικά και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου. Το ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να έχει αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. Η θητεία της Επιτροπής παρακολουθεί κατ αρχήν τη θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει κατ ελάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ενώ είναι δυνατή η σύγκλησή της κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ή των εξωτερικών ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια του 2012, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε τέσσερις φορές ενώ ο Πρόεδρος και τα µέλη της συµµετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεων. Η Επιτροπή Ελέγχου, µέσω του Προέδρου της, αναφέρεται στο ιοικητικό Συµβούλιο και οι βασικές της αρµοδιότητες, όπως αναφέρονται στο ν. 3693/2008, είναι οι ακόλουθες: Η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, Η παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρίας, Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

18 Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Η Επιτροπή Ελέγχου ορίστηκε µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και αποτελείται από τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του Σ κ.κ. Γεώργιο όπουλο, Περικλή Αργυρό και Θεόδωρο Παπαπετρόπουλο. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ο κ. Θ. Παπαπετρόπουλος, και η θητεία της, παρακολουθεί αυτή του ιοικητικού Συµβουλίου, δηλαδή είναι πενταετής και λήγει µε την εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου από την τακτική γενική συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας του. Εσωτερικός Έλεγχος Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρίας, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας απαρτίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου, για την οποία γίνεται λόγος ανωτέρω και το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική µονάδα της Εταιρίας. Ο διορισµός των Εσωτερικών Ελεγκτών γίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και ο Εσωτερικός Ελεγκτής αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου και στο ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής διορίστηκε µε την από 11/9/2001 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και είναι ο κ. ηµήτρης Χρυσανθακόπουλος Πρωταρχικός σκοπός του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρίας έτσι ώστε να αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των σηµείων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, καθώς και για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται µε την λειτουργία της. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η σύννοµη λειτουργία της Εταιρίας, η τήρηση των διαδικασιών και των κατευθυντήριων γραµµών της ιοίκησης, η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της καθώς και η δυνατότητα έγκαιρης ανάληψης διορθωτικής δράσης για την πρόληψη ή καταστολή ενεργειών που είναι δυνατόν να εκθέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της. Το ιοικητικό Συµβούλιο και η διοίκηση της Εταιρίας οφείλουν να παρέχουν στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα µέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρίας. 8.5 Γενική Συνέλευση & ικαιώµατα των Μετόχων Ι. Σύγκληση Συνεδριάσεις - Αρµοδιότητες Τα θέµατα της πρόσκλησης, συγκρότησης σε σώµα και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της Εταιρίας ρυθµίζονται από τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

19 Σύµφωνα µε το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση µέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συµµετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατ αποκλειστική αρµοδιότητα για: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) την εκλογή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και ελεγκτών, γ) την έγκριση του ισολογισµού της εταιρίας, δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και στ) τον διορισµό εκκαθαριστών. ΙΙ. ικαιώµατα Μετόχων & τρόπος άσκησης Η Εταιρία έχει εκδώσει κοινές ονοµαστικές µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. και καταχωρηµένες σε άυλη µορφή στα αρχεία του Σ.Α.Τ. εν υφίστανται ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Η κτήση µετοχών της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της και των νοµίµων αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων της. Κάθε µετοχή παρέχει δικαιώµατα ανάλογα προς το εξ αυτής αντιπροσωπευόµενο ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται αντίστοιχα στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε µετοχή, τα δικαιώµατα των συγκυρίων ασκούνται µόνο από κοινό εκπρόσωπο αυτών. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινή µετοχή. Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, και ειδικότερα: Το δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα κέρδη της Εταιρίας. Το δικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που πραγµατοποιείται µε µετρητά και έκδοση νέων µετοχών, καθώς και το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε έκδοση µετατρέψιµων οµολογιών, εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση που εγκρίνει την αύξηση. Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Τα δικαιώµατα των µετόχων της µειοψηφίας που αναφέρονται κατωτέρω. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Καταστατικό, επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συµµετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε την εκ των προτέρων αποστολή στους µετόχους των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων µε τα θέµατα αυτά. Τα θέµατα και τα ψηφοδέλτια µπορεί να διατίθενται και η συµπλήρωση τους να γίνεται Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

20 και ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν µε τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης. Ωστόσο, η θέση σε εφαρµογή της πρόβλεψης αυτής εκκρεµεί εν αναµονή της έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων όπως προβλέπεται από τον ν. 3884/2010. ΙΙΙ. ικαιώµατα Μειοψηφίας Παρέχονται τα ακόλουθα δικαιώµατα µειοψηφίας που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920: Μέτοχοι που κατέχουν το 1/20 του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου δικαιούνται να προβούν στα ακόλουθα αιτήµατα και η Εταιρία υποχρεούται να τα ικανοποιήσει (υπό τις οριζόµενες στο νόµο προϋποθέσεις): Αίτηµα προς το.σ. της Εταιρίας για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Αίτηµα προς το.σ. της Εταιρίας για την εγγραφή πρόσθετου θέµατος στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνελεύσεως, που έχει ήδη συγκληθεί. Αίτηµα προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την αναβολή για µία µόνο φορά λήψης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Αίτηµα όπως τεθούν από το.σ. της Εταιρίας στη διάθεση των µετόχων σχέδια αποφάσεων για τα θέµατα που έχουν συµπεριληφθεί στην ηµερήσια διάταξη Αίτηµα όπως η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνει µε ονοµαστική κλήση. Αίτηµα ελέγχου της Εταιρίας από το αρµόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία αυτή εδρεύει. Αίτηµα προς το.σ. να ανακοινώσει σε επικείµενη τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρίας µε αυτούς. Μέτοχοι που κατέχουν το 1/5 του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου δικαιούνται να προβούν στα ακόλουθα αιτήµατα και η Εταιρία υποχρεούται να τα ικανοποιήσει (υπό τις οριζόµενες στο νόµο προϋποθέσεις): Αίτηση παροχής από το.σ. της Εταιρίας πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας στην επικείµενη Γενική Συνέλευση. Αίτηµα ελέγχου της Εταιρίας από το αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να ζητήσουν την ακύρωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία ελήφθη χωρίς να παρασχεθούν οφειλόµενες πληροφορίες που ζητήθηκαν από µετόχους κατ ενάσκηση δικαιώµατος µειοψηφίας ή κατά κατάχρηση εξουσίας της πλειοψηφίας. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν από το ιοικητικό Συµβούλιο ή τους εκκαθαριστές της Εταιρίας να ασκηθούν όλες οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων /70

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11α ΤΟΥ Ν. 3371/2005 ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46 Στο Τυµπάκι σήµερα, την 25/5/2013, ηµέρα Σάββατο και ώρα 15.00 συνήλθαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Στην Αθήνα, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 η πρωινή, και στα επί της Εθν. Μακαρίου 5, γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου

Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TTEI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (διαχείριση από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα