ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ"

Transcript

1 ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ, κανόνεσ, ρόλουσ και υπευκυνότθτεσ που αφοροφν ςτθν προςταςία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Αςτικισ Μθ Κερδοςκοπικισ Επιςτθμονικισ Εταιρείασ «Ελλθνικό Κζντρο Ζρευνασ & Δράςθσ επί του κοινωνικοφ φαινομζνου τθσ εξαφάνιςθσ φυςικϊν προςϊπων», με τον διακριτικό τίτλο «Omnibus». Η Πολιτικι Αςφάλειασ διατυπϊνεται ςτο παρόν ζγγραφο, το οποίο κα πρζπει να γνωρίηουν και να εφαρμόηουν όλοι οι χριςτεσ των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων τθσ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus. Οι οδθγίεσ και οι διαδικαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν Πολιτικι Αςφάλειασ υλοποιοφνται με τθν εφαρμογι των αναγκαίων διοικθτικϊν και οργανωτικϊν μζτρων προςταςίασ. Η Πολιτικι Αςφάλειασ, μαηί με το ςφνολο των μζτρων προςταςίασ, αποτελοφν το Σχζδιο Αςφάλειασ (security plan), το οποίο υπόκειται ςε τακτικζσ επιςκοπιςεισ και ανακεωριςεισ, δεδομζνθσ τθσ ραγδαίασ ανάπτυξθσ τεχνολογικϊν λφςεων και τθσ εφαρμογισ τουσ ςτα ςυςτιματα πλθροφορικισ και δικτφων. 1. ΟΙΣΜΟΙ το παρόν ζγγραφο χρθςιμοποιοφνται οι παρακάτω οριςμοί: Εφαρμοςτζα νομοκεςία Οδθγία Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικά δεδομζνα ςθμαίνει τθ ςχετικι νομοκεςία προςταςίασ δεδομζνων και ιδιωτικοφ απορριτου ςτθν οποία υπόκειται θ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus, ςθμαίνει τθν Οδθγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 24 θσ Οκτωβρίου 1995 ςχετικά με τθν προςταςία των ατόμων ςτο πλαίςιο τθσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ των δεδομζνων αυτϊν (Επίςημη εφημερίδα L 281, 23/11/1995 ςελ ), ςθμαίνει τα προςωπικά δεδομζνα όπωσ κακορίηονται ςτθν Οδθγία Προςταςίασ δεδομζνων (λ.χ. κάκε πλθροφορία θ οποία ςχετίηεται με προςδιοριςμζνο ι προςδιοριηόμενο φυςικό πρόςωπο (υποκείμενο των δεδομζνων) Προςδιοριηόμενο πρόςωπο ςθμαίνει άτομο που δφναται να προςδιοριςτεί, άμεςα ι ζμμεςα, ιδίωσ μζςω αναγνωριςτικοφ αρικμοφ ι ενόσ ι περιςςότερων παραγόντων που ςυνδζονται με τθ ςωματικι, φυςιολογικι, πνευματικι, οικονομικι, πολιτιςτικι ι κοινωνικι ταυτότθτά του) και κάκε άλλοσ ςυναφισ οριςμόσ ςτθν Εφαρμοςτζα νομοκεςία εφόςον υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ Προςταςίασ δεδομζνων,

2 Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Επεξεργαςία, επεξεργάηομαι ι επεξεργαςμζνο Υπθρεςίεσ Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus Ρλθροφοριακά Συςτιματα ςθμαίνει τθ ςχετικι εποπτικι αρχι θ οποία είναι επιφορτιςμζνθ με τθν διαφφλαξθ του ιδιωτικοφ απορριτου ι τθσ προςταςίασ δεδομζνων ςτθ χϊρα δραςτθριοποίθςθσ τθσ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus, ςθμαίνει τθν επεξεργαςία, όπωσ κακορίηεται ςτθν Οδθγία Προςταςίασ δεδομζνων (λ.χ. κάκε πράξθ ι ςειρά πράξεων που διενεργοφνται επί προςωπικϊν δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά τθσ ςυλλογισ, καταγραφισ, οργάνωςθσ, αποκικευςθσ, προςαρμογισ ι τροποποίθςθσ, ανάκτθςθσ, εξζταςθσ, χριςθσ, αποκάλυψθσ, διάκεςθσ, προςαρμογισ, ςυνδυαςμοφ, αποκλειςμοφ, διαγραφισ και καταςτροφισ προςωπικϊν δεδομζνων) και κάκε άλλοι ςυναφείσ οριςμοί ςτθν Εφαρμοςτζα νομοκεςία, εφόςον υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ Προςταςίασ δεδομζνων, ςθμαίνει τισ Τπθρεςίεσ και τθ ςχετιηόμενθ Επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων ςε ζγγραφα τθσ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus, ςθμαίνει τα μζτρα αςφαλείασ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα A, όπωσ εκάςτοτε ανακεωροφνται ι κεςπίηονται εκ νζου από τον ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ εγγράφου. ςθμαίνει το ςφνολο των ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφνται για πρόςβαςθ, αποκικευςθ ι άλλθ επεξεργαςία Προςωπικϊν δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν αρχείων. 2. ΟΙΣΜΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο Επεξεργαςτισ δεδομζνων ορίηεται από τθν Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus ωσ υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων για τθν παροχι των ςχετικϊν Τπθρεςιϊν. 3. ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.1 Ο Επεξεργαςτισ δεδομζνων εγγυάται και δεςμεφεται, αναφορικά με τα Προςωπικά δεδομζνα που επεξεργάηεται εκ μζρουσ τθσ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus ότι: κα επεξεργάηεται μόνο Προςωπικά δεδομζνα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροχισ Τπθρεςιϊν και, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, κα ενεργεί αποκλειςτικά βάςει των οδθγιϊν που ζχει λάβει από τθν Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus. Ειδικότερα, ο Επεξεργαςτισ δεδομζνων δεν κα αςκεί, μεταβιβάηει, ι φζρεται να μεταβιβάηει, τον ζλεγχο των Προςωπικϊν δεδομζνων ςε τρίτο μζροσ, εκτόσ και αν ζχει λάβει ςαφείσ οδθγίεσ ωσ προσ αυτό από τθν Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus, κα τθρεί τα Προςωπικά δεδομζνα ευλόγωσ χωριςτά από άλλα δεδομζνα τα οποία επεξεργάηεται εκ μζρουσ άλλου μζρουσ, δεν κα επεξεργάηεται, χειρίηεται ι χρθςιμοποιεί τα Προςωπικά δεδομζνα για άλλο ςκοπό από το ςκοπό τθσ παροχισ των ςυγκεκριμζνων Τπθρεςιϊν,

3 3.1.4 τθρεί και κα τθρεί τα κατάλλθλα και επαρκι τεχνικά και οργανωτικά μζτρα αςφαλείασ για τθν προςταςία των Προςωπικϊν δεδομζνων ι πλθροφοριϊν ζναντι τυχαίασ ι παράνομθσ καταςτροφισ ι τυχαίασ απϊλειασ, ηθμίασ, μεταβολισ, μθ εξουςιοδοτθμζνθσ αποκάλυψθσ ι πρόςβαςθσ ςε αυτά, ιδίωσ αν θ Επεξεργαςία ςυνεπάγεται τθ μετάδοςθ δεδομζνων ςε δίκτυο, και ζναντι κάκε άλλθσ παράνομθσ μορφισ Επεξεργαςίασ, και επιπρόςκετα κα ςυμμορφϊνεται με τισ Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus και κα παρζχει πρόςβαςθ ςτισ αρμόδιεσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ, οι οποίεσ διακζτουν το νόμιμο δικαίωμα διενζργειασ ελζγχου ςτισ δραςτθριότθτεσ επεξεργαςίασ τθσ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus, ςτον χϊρο των εγκαταςτάςεων τθσ εταιρίασ, ςτουσ υπολογιςτζσ και ςε άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα και αρχεία, όπωσ εφλογα ηθτθκεί, ϊςτε να βεβαιωκεί ότι ο Επεξεργαςτισ δεδομζνων ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από το παρόν ζγγραφο. 3.2 Ο Επεξεργαςτισ δεδομζνων κα εκπονιςει και υλοποιιςει τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ και ςυναφι τεχνικά μζτρα με τα οποία κα διαςφαλιςτεί θ ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ τθσ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus, ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά των παρακάτω: ενδεχόμενθ επικαιροποίθςθ, τροποποίθςθ ι διόρκωςθ Προςωπικϊν δεδομζνων ατόμου κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, ακφρωςθ ι αποκλειςμόσ πρόςβαςθσ ςε Προςωπικά δεδομζνα κατόπιν λιψθσ ςχετικϊν οδθγιϊν από τθν Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus, θ διαγραφι αχρείαςτων και προςωρινϊν αρχείων που περιζχουν Προςωπικά δεδομζνα. 3.3 Ο Επεξεργαςτισ δεδομζνων κα αποηθμιϊνει τθν Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus ζναντι οποιαςδιποτε αξίωςθσ, δίωξθσ ι αγωγισ ςε βάροσ τθσ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus λόγω παραβίαςθσ από τον Επεξεργαςτι δεδομζνων των εγγυιςεων και αναλθφκειςϊν υποχρεϊςεων που απορρζουν από το παρόν ζγγραφο. 3.4 Ο Επεξεργαςτισ δεδομζνων δεν κα ανακζτει τθν Επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων ςε τρίτουσ, εκτόσ αν ζχει ενθμερϊςει τθν Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus για τα πλιρθ ςτοιχεία του τρίτου μζρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων λεπτομερειακϊν ςτοιχείων για τισ ςχετικζσ λειτουργίεσ Επεξεργαςίασ, ειδικϊν οδθγιϊν για τθν Επεξεργαςία, και ειδικϊν Τπθρεςιϊν. 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4.1 Ο Επεξεργαςτισ δεδομζνων κα λάβει κάκε κατάλλθλο τεχνικό και οργανωτικό μζτρο ϊςτε να διαςφαλίςει κατά το δυνατόν τθν αςφάλεια των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεικτικά, μζτρων που αποςκοποφν ςτθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου των επικοινωνιϊν και να αποτρζψει παράνομθ λιψθ ι υποκλοπι επικοινωνιϊν και μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςε υπολογιςτι ι ςφςτθμά του). 4.2 Ο Επεξεργαςτισ δεδομζνων κα ςυμμορφϊνεται με οποιαδιποτε απαίτθςθ αςφαλείασ θ οποία ρθτϊσ ηθτείται από τα κεςμικά όργανα τθσ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus ι τρίτουσ, ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμόρφωςθσ με τθν Εφαρμοςτζα νομοκεςία.

4 ΡΑΑΤΗΜΑ Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αςφαλείασ για προςωπικά δεδομζνα και πλθροφορίεσ.

5 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ κοπόσ 1 2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ζγκριςθ Αναγνϊριςθ Σαυτοποίθςθ Ζλεγχοι πρόςβαςθσ Διαχείριςθ μζςων Διάκεςθ μζςων Δίκτυα θλεκτρονικισ επικοινωνίασ Αντίγραφα αςφαλείασ και ανάκτθςθ από καταςτροφζσ Αρχείο πρόςβαςθσ Τλικό αρχείο πρόςβαςθσ Αρχείο ςυμβάντων Δοκιμζσ με πραγματικά δεδομζνα Anti-virus Ενθμζρωςθ Λογιςμικοφ Αρμοδιότθτεσ και υποχρεϊςεισ προςωπικοφ Προςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ ελζγχου Ζγγραφο αςφαλείασ Τπεφκυνοσ αςφαλείασ Ζλεγχοσ 7

6 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Σκοπόσ Σο παρόν ζγγραφο περιγράφει τα ελάχιςτα μζτρα αςφαλείασ που πρζπει να υλοποιθκοφν για τον κοπό τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων και πλθροφοριϊν, πρωτίςτωσ με γνϊμονα τθν τιρθςθ των απαιτιςεων τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί προςταςίασ δεδομζνων και ιδιωτικοφ απορριτου. Οι απαιτιςεισ αυτζσ πρζπει να τθροφνται από παράγοντεσ που επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα εκ μζρουσ τθσ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus, οι οποίοι αναφζρονται ωσ Επεξεργαςτισ δεδομζνων. Κακϊσ οι τεχνικζσ διαςφάλιςθσ των πλθροφοριϊν και οι απειλζσ ςτθν αςφάλεια μεταβάλλονται ςυνεχϊσ, κατά ςυνζπεια, θ αςφάλεια πρζπει να αξιολογείται διαρκϊσ βάςει των υφιςτάμενων ειδικϊν ςυνκθκϊν, ϊςτε να προςδιοριςτεί το κατάλλθλο επίπεδο προςταςίασ. Κατ επζκταςθ, ενδζχεται να χρειαςτοφν επιπρόςκετα μζτρα αςφαλείασ, πζραν των όςων περιγράφονται ςτο παρόν ζγγραφο, ανάλογα με τισ περιςτάςεισ. 2. ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 2.1 Ζγκριςθ a) Μόνο το προςωπικό που διακζτει ςαφι λειτουργικό λόγο πρόςβαςθσ ςτα Ρλθροφοριακά ςυςτιματα ι διενζργειασ Επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ζχει τθν ζγκριςθ να το πράξει ωσ Εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ. 2.2 Αναγνϊριςθ a) Κάκε Εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ πρζπει να διακζτει μοναδικό κωδικό αναγνϊριςθσ που δεν δφναται να μεταβιβαςτεί ςε άλλο πρόςωπο, ακόμθ και μεταγενζςτερα. b) Θα τθρείται ενθμερωμζνο αρχείο Εξουςιοδοτθμζνων χρθςτϊν, και κα ακολουκοφνται οι διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ και ταυτοποίθςθσ για κάκε πρόςβαςθ ςε Ρλθροφοριακά ςυςτιματα ι για τθ διενζργεια Επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 2.3 Ταυτοποίθςθ a) Επιτρζπεται ςτουσ Εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ θ επεξεργαςία Ρροςωπικϊν δεδομζνων, εφόςον διακζτουν κάρτεσ ταυτοποίθςθσ, ϊςτε να ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ τθ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ είτε για μία ειδικι πράξθ Επεξεργαςίασ είτε για μία ςειρά λειτουργιϊν Επεξεργαςίασ. b) Η Ταυτοποίθςθ πρζπει να βαςίηεται ςε ζνα μυςτικό κωδικό πρόςβαςθσ που ςχετίηεται με το Αναγνωριςτικό κάκε χριςτθ, και τον οποίο κωδικό πρόςβαςθσ κα τον γνωρίηει μόνο ο Εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ, c) Μία ι περιςςότερεσ κάρτεσ ταυτοποίθςθσ κα παραχωροφνται ςτον Εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ ι κα ςυνδζονται με αυτόν

7 d) Ρρζπει να προβλζπεται μία διαδικαςία με τθν οποία διαςφαλίηεται θ εμπιςτευτικότθτα και ακεραιότθτα του κωδικοφ πρόςβαςθσ. Οι κωδικοί πρόςβαςθσ πρζπει να φυλάςςονται κατά τρόπο ϊςτε να μοιάηουν ακατάλθπτοι, όντασ ταυτόχρονα ζγκυροι. Ρρζπει να τθρείται κάποια διαδικαςία για τθ χοριγθςθ, διανομι και φφλαξθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ. e) Ο κωδικόσ πρόςβαςθσ πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον οκτϊ χαρακτιρεσ. Δεν πρζπει να περιλαμβάνει ςτοιχεία που να ςυςχετίηονται εφκολα με τον Εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ και πρζπει να τροποποιείται από τον Εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ, ϊςτε να παραμζνει γνωςτόσ μόνο ςε εκείνον, κατά τθν πρϊτθ φορά χριςθσ, κακϊσ και τουλάχιςτον μία φορά κάκε τρεισ μινεσ. f) Στισ οδθγίεσ που παρζχονται ςτουσ Εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ κα διατυπϊνεται θ υποχρζωςθ, ωσ προχπόκεςθ πρόςβαςθσ ςτα Ρλθροφοριακά ςυςτιματα, λιψθσ των κατάλλθλων μζτρων προφφλαξθσ ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι τα εμπιςτευτικά ςτοιχεία ςτισ κάρτεσ παραμζνουν μυςτικά και ότι λαμβάνεται κάκε μζριμνα για τισ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται και βρίςκονται αποκλειςτικά ςτθν κατοχι των Εξουςιοδοτθμζνων χρθςτϊν. g) Οι κάρτεσ Ταυτοποίθςθσ πρζπει επίςθσ να απενεργοποιοφνται, εφόςον ο Εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ χάνει το δικαίωμα εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ ςτα Ρλθροφοριακά ςυςτιματα ι ςτθν Επεξεργαςία των Ρροςωπικϊν δεδομζνων ι αποκλείεται από αυτά. 2.4 Ζλεγχοι πρόςβαςθσ a) Οι Εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ πρζπει να διακζτουν πρόςβαςθ μόνο ςτα δεδομζνα και τουσ πόρουσ που είναι αναγκαίοι για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. b) Θα χρθςιμοποιείται ζνα ςφςτθμα παροχισ πρόςβαςθσ ςτουσ Εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ ςτα δεδομζνα και τουσ πόρουσ που απαιτοφνται. c) Ρρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν αποτροπι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ από χριςτθ ςε Ρλθροφοριακά ςυςτιματα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υιοκζτθςθσ κατάλλθλων τεχνικϊν μζτρων. Ειδικότερα, τα τείχθ προςταςίασ (firewalls) και ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολισ που αντικατοπτρίηουν τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ του κλάδου πρζπει να υλοποιοφνται για τθν προςταςία των Ρλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων από μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ. d) Το λειτουργικό ςφςτθμα ι οι ζλεγχοι πρόςβαςθσ των βάςεων δεδομζνων πρζπει να είναι ςωςτά ρυκμιςμζνα για τθ διαςφάλιςθ τθσ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ. 2.5 Διαχείριςθ ΜΕΣΩΝ a) Τα Ρλθροφοριακά ςυςτιματα και τα υλικά μζςα αποκικευςθσ Ρροςωπικϊν δεδομζνων πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνα ςε αςφαλζσ περιβάλλον

8 b) Τα Μζςα που περιζχουν Ρροςωπικά δεδομζνα πρζπει να κακιςτοφν δυνατι τθν αναγνϊριςθ, καταγραφι και αποκικευςθ τθσ πλθροφορίασ που περιζχουν ςε υλικι τοποκεςία με υλικι πρόςβαςθ (κακοριςμζνοι χϊροι) με περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτο προςωπικό που είναι εντεταλμζνο να ζχει πρόςβαςθ ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο. c) Ρρζπει να δθμιουργθκεί ζνα ςφςτθμα για τθν καταγραφι ειςερχομζνων μζςων, με το οποίο κακίςταται δυνατι θ άμεςθ ι ζμμεςθ αναγνϊριςθ του είδουσ των μζςων, τθσ θμερομθνίασ και ϊρασ, του αποςτολζα, του αρικμοφ μζςων, του είδουσ τθσ πλθροφορίασ που περιζχεται ς αυτό, του τρόπου με τον οποίον εςτάλθ και του προςϊπου που είναι υπεφκυνο για τθ λιψθ του, το οποίο πρζπει να διακζτει τθν κατάλλθλθ εξουςιοδότθςθ. d) Ρρζπει επίςθσ να δθμιουργθκεί ζνα ςφςτθμα για τθν καταγραφι εξερχομζνων μζςων, με το οποίο κακίςταται δυνατι ι άμεςθ ι ζμμεςθ αναγνϊριςθ του είδουσ των μζςων, τθσ θμερομθνίασ και ϊρασ, του αποδζκτθ, του αρικμοφ μζςων, του είδουσ τθσ πλθροφορίασ που περιζχεται ς αυτά, του τρόπου με τον οποίον εςτάλθ και του προςϊπου που είναι υπεφκυνο για τθ λιψθ του, το οποίο πρζπει να διακζτει τθν κατάλλθλθ εξουςιοδότθςθ. e) Πταν τα μζςα πρόκειται να απορριφκοφν ι να ξαναχρθςιμοποιθκοφν, πρζπει να λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε να αποτραπεί τυχόν ανάκτθςθ Ρροςωπικϊν δεδομζνων και κάκε άλλθσ πλθροφορίασ που είναι αποκθκευμζνθ ς αυτά, πριν εξζλκουν από το απόκεμα. f) Ψθφιακοί δίςκοι CD-ROM και άλλα μζςα μονισ εγγραφισ που χρθςιμοποιοφνται για αποκικευςθ προςωπικϊν δεδομζνων πρζπει να κακίςτανται μθ αναγνϊςιμα πριν τθν απόρριψι τουσ. g) Εφόςον μζςα που περιζχουν Ρροςωπικά δεδομζνα πρζπει να εξζλκουν του κακοριςμζνου χϊρου φφλαξθσ λόγω ενεργειϊν ςυντιρθςθσ, πρζπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να αποτραπεί τυχόν μθ εξουςιοδοτθμζνθ ανάκτθςθ Ρροςωπικϊν δεδομζνων και κάκε άλλθσ πλθροφορίασ που είναι αποκθκευμζνθ ς αυτά. h) Κάκε εκτυπωμζνο υλικό που περιζχει Ρροςωπικά δεδομζνα πρζπει να ςχίηεται ςτον καταςτροφζα εγγράφων πριν τθν απόρριψι του. i) Για τθν εξαγωγι μζςων που περιζχουν Ρροςωπικά δεδομζνα από τον κακοριςμζνο χϊρο φφλαξισ τουσ απαιτείται ειδικι εξουςιοδότθςθ από τον ελεγκτι. 2.6 Διάκεςθ μζςων a) Μζςα που περιζχουν Ρροςωπικά δεδομζνα δφνανται να διατίκενται μόνον εφόςον τα δεδομζνα τουσ ζχουν κρυπτογραφθκεί ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι τα Ρροςωπικά δεδομζνα και κάκε άλλθ πλθροφορία δεν είναι καταλθπτά ι δε δφνανται να τφχουν επεξεργαςίασ εν κινιςει. Σε περίπτωςθ που θ κρυπτογράφθςθ διενεργείται από τθν - 3 -

9 Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus, πριν τθν αντιγραφι δεδομζνων ςτα μζςα θ Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus κα παράςχει ςτον Επεξεργαςτι δεδομζνων τα κριτιρια αποκρυπτογράφθςθσ, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ αποκρυπτογράφθςθ από τον Επεξεργαςτι δεδομζνων κατά τθν άφιξθ ςτον επικυμθτό προοριςμό. b) Μζςα που περιζχουν Ρροςωπικά δεδομζνα πρζπει να είναι διακζςιμα μόνο ςε Εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. c) Οι διαδικαςίεσ εκτφπωςθσ / αντιγραφισ πρζπει να ελζγχονται από τουσ Εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ, ϊςτε να αποτραπεί το ενδεχόμενο εκ παραδρομισ παρουςίασ εκτφπωςθσ ι αντιγράφου που περιζχουν Ρροςωπικά δεδομζνα ςτουσ εκτυπωτζσ ι τα φωτοαντιγραφικά μθχανιματα. d) Τα εκτυπωμζνα αντίγραφα προςωπικϊν δεδομζνων πρζπει να φζρουν τθν επιςιμανςθ διαβάκμιςθσ Ρροςωπικό και Εμπιςτευτικό. e) Η Κρυπτογράφθςθ πρζπει να χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία των Ρροςωπικϊν δεδομζνων που είναι αποκθκευμζνα ςε φορθτι ςυςκευι, ι όπου απαιτείται θ αποκικευςθ ι επεξεργαςία Ρροςωπικϊν δεδομζνων ςε μθ αςφαλζσ περιβάλλον. f) Ζντυπα ζγγραφα που περιζχουν Ρροςωπικά δεδομζνα πρζπει να μεταφζρονται εντόσ ςφραγιςμζνου δοχείου / φακζλου, ο οποίοσ φζρει ςαφι ςιμανςθ ότι το ζγγραφο πρζπει να παραδοκεί ιδιοχείρωσ ςε Εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ. 2.7 Δίκτυα θλεκτρονικισ επικοινωνίασ a) Ρροςωπικά δεδομζνα δφνανται να διανεμθκοφν μζςα από Δίκτυα θλεκτρονικισ επικοινωνίασ μόνο αν ζχουν κρυπτογραφθκεί ι ζχει χρθςιμοποιθκεί άλλοσ μθχανιςμόσ αςφαλείασ για να διαςφαλιςτεί ότι θ πλθροφορία δεν είναι καταλθπτι ι δεν μπορεί να αλλοιωκεί από τρίτο μζροσ. 2.8 Αντίγραφα αςφαλείασ και ανάκτθςθ από καταςτροφζσ a) Οι διαδικαςίεσ για τθ δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ πρζπει να διαςφαλίηουν ότι αρχεία με Ρροςωπικά δεδομζνα δφνανται να αναςυςτακοφν ςτθν κατάςταςθ που βρίςκονταν τθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία χάκθκαν ι καταςτράφθκαν. b) Σε περίπτωςθ κάποιου ζκτακτου περιςτατικοφ, όπωσ φυςικζσ καταςτροφζσ (π.χ. ςειςμόσ, πυρκαγιά, πλθμμφρα) ι μεγάλθσ εμβζλειασ περιςτατικά αςφαλείασ (π.χ. καταςτροφι από ιομορφικό λογιςμικό), ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ πρζπει προλθπτικά να ζχει καταρτίςει ςχζδιο ανάκτθςθσ, το οποίο προβλζπει τθ λιψθ τεχνικϊν μζτρων αςφάλειασ, όπωσ: - b.1 θ εβδομαδιαία παραγωγι αντιγράφων αςφαλείασ ςε εξωτερικό αποκθκευτικό μζςο και θ μεταφορά του ςε αςφαλι χϊρο ςτον οποίο ζχει πρόςβαςθ μόνο ο ίδιοσ ι άλλα ρθτϊσ εξουςιοδοτθμζνα άτομα, - b.2 θ θμεριςια αποκικευςθ αντιγράφων αςφαλείασ ςε διαδικτυακό αποκθκευτικό χϊρο αςφαλείασ (λ.χ. icloud, Microsoft SkyDrive, Google Drive) με κωδικοφσ πρόςβαςθσ που κα διακζτει και κα επικαιροποιεί τακτικά ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ, - 4 -

10 - b.3 ςε περίπτωςθ που θ ανάκτθςθ δεδομζνων κακίςταται αδφνατθ με τα υπάρχοντα τεχνικά μζτρα και τεχνολογικά μζςα τθσ ΑΜΚΕ Omnibus, κα αναηθτείται θ ςυνεργαςία με εξειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ αςφαλείασ που διακζτουν τα αρτιότερα τεχνολογικά μζςα. Σε μια τζτοια περίπτωςθ, απαιτείται θ πλθρζςτερθ δυνατι ενθμζρωςθ για τα ςτοιχεία και τθν τεχνικι επάρκεια / καταλλθλότθτα του ςυνεργαηόμενου φορζα ι ιδιϊτθ, ϊςτε με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των κεςμοκετθμζνων οργάνων τθσ ΑΜΚΕ Omnibus να επιδιωχκεί θ ανάκτθςθ δεδομζνων με τθ μεςολάβθςθ και υποςτιριξθ τρίτου Αρχείο πρόςβαςθσ a) Tο αρχείο των χρθςτϊν εκείνων που διακζτουν εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα, κα κακορίηει τθν εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ που είναι διακζςιμθ ςτον κακζνα. b) Ρρζπει να τθρείται πάντοτε Ιςτορικό πρόςβαςθσ Εξουςιοδοτθμζνων χρθςτϊν ςε Ρροςωπικά δεδομζνα ςε αςφαλι τοποκεςία ελζγχου. c) Τα ελάχιςτα ςτοιχεία που πρζπει να καταγράφονται ςε κάκε πρόςβαςθ ςτα Ρλθροφοριακά ςυςτιματα είναι το Αναγνωριςτικό χριςτθ, θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ πρόςβαςθσ, το αρχείο ι τα δεδομζνα που προςπελάςτθκαν, το είδοσ τθσ πρόςβαςθσ και αν θ τελευταία ιταν εξουςιοδοτθμζνθ ι όχι. d) Αν θ πρόςβαςθ ιταν εξουςιοδοτθμζνθ, είναι αναγκαίο να διατθρθκεί θ πλθροφορία που καταδεικνφει το αρχείο που προςπελάςτθκε. e) Οι μθχανιςμοί που κακιςτοφν δυνατι τθν καταγραφι των δεδομζνων, κατά τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ κα τίκενται υπό τον άμεςο ζλεγχο του Υπεφκυνου αςφαλείασ (βλ. Ενότθτα 2.18), και ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να επιτρζπεται θ απενεργοποίθςι τουσ. f) Η ελάχιςτθ περίοδοσ τιρθςθσ των καταγεγραμμζνων δεδομζνων είναι δφο ζτθ Υλικό αρχείο πρόςβαςθσ a) Μόνο το προςωπικό που είναι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο δφναται να ζχει πρόςβαςθ ςτο χϊρο όπου βρίςκονται τα Ρλθροφοριακά ςυςτιματα και μζςα αποκικευςθσ Ρροςωπικϊν δεδομζνων. b) Θα τθρείται αρχείο με το προςωπικό που διακζτει πρόςβαςθ ςτο χϊρο αυτό, ςτο οποίο κα καταγράφονται το ονοματεπϊνυμο, θ θμερομθνία και θ ϊρα πρόςβαςθσ Αρχείο ςυμβάντων a) Ρροβλζπεται διαδικαςία για τθν υποβολι αναφοράσ, τθν ανταπόκριςθ και τθ διαχείριςθ ςυμβάντων αςφαλείασ. Θα περιλαμβάνει αρχείο όλων των ςυμβάντων, τθν ϊρα κατά τθν οποία ςθμειϊκθκαν, το πρόςωπο που τα ανζφερε, τον αποδζκτθ τθσ αναφοράσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ

11 b) Θα ακολουκείται διαδικαςία για τθν ανάκτθςθ δεδομζνων, επιςθμαίνοντασ το πρόςωπο που ανζλαβε τθ διαδικαςία, τα δεδομζνα που ανακτικθκαν και, όπου χρειάςτθκε, τα δεδομζνα που ειςιχκθςαν χειροκίνθτα κατά τθ διαδικαςία τθσ ανάκτθςθσ. c) Απαιτείται ζγγραφθ ζγκριςθ για διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ δεδομζνων Δοκιμζσ με πραγματικά δεδομζνα a) Στισ δοκιμζσ πριν τθν υλοποίθςθ ι τροποποίθςθ των Ρλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων Επεξεργαςίασ Ρροςωπικϊν δεδομζνων δεν κα χρθςιμοποιθκοφν πραγματικά ι «ηωντανά» δεδομζνα εκτόσ και αν θ χριςθ τουσ είναι επιβεβλθμζνθ και δεν υπάρχει εφλογθ εναλλακτικι λφςθ. Ππου χρθςιμοποιθκοφν πραγματικά ι «ηωντανά» δεδομζνα, πρζπει να περιοριςτοφν ςτον αναγκαίο βακμό για τουσ ςκοποφσ τθσ δοκιμισ και το επίπεδο αςφαλείασ που αντιςτοιχεί ςτον τφπο των επεξεργαςμζνων προςωπικϊν δεδομζνων πρζπει να είναι εγγυθμζνο Anti-virus a) Στα Ρλθροφοριακά ςυςτιματα πρζπει να εγκαταςτακεί Ρρόγραμμα προςταςίασ από ιοφσ. Το λογιςμικό Antivirus πρζπει να ενθμερϊνεται τακτικά ςφμφωνα με τισ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τα Ρλθροφοριακά ςυςτιματα (και τουλάχιςτον κάκε ζξι μινεσ) Ενθμζρωςθ Λογιςμικοφ a) Το λογιςμικό, υλικολογιςμικό και υλιςμικό που χρθςιμοποιοφνται ςτα Ρλθροφοριακά ςυςτιματα κα ελζγχονται τακτικά, προκειμζνου να ανιχνεφονται και να επιλφονται τρωτά ςθμεία και αδυναμίεσ ςτα Ρλθροφοριακά ςυςτιματα. Ο ζλεγχοσ αυτόσ πρζπει να διενεργείται τουλάχιςτον κάκε ζξι μινεσ Αρμοδιότθτεσ και υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ a) Μόνο προςωπικό που ζχει επιδείξει εντιμότθτα, ακεραιότθτα και εχεμφκεια πρζπει να απαρτίηει τουσ Εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ ι να διακζτει πρόςβαςθ ςε χϊρουσ όπου βρίςκονται Ρλθροφοριακά ςυςτιματα ι μζςα που περιζχουν Ρροςωπικά δεδομζνα. b) Ρρζπει να λθφκοφν όλα τα αναγκαία μζτρα για να εξοικειωκεί το προςωπικό με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αςφαλείασ αναφορικά με τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων, τισ αρμοδιότθτζσ τουσ και τισ επιπτϊςεισ από κάκε παραβίαςθ των απαιτιςεων αυτϊν. c) Οι Αρμοδιότθτεσ και οι υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ που διακζτει πρόςβαςθ ςε Ρροςωπικά δεδομζνα και Ρλθροφοριακά ςυςτιματα κα κακοριςτοφν ςαφϊσ και κα καταγραφοφν Ρροςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ ελζγχου a) Εφόςον ζχει διενεργθκεί προςυμβατικόσ ζλεγχοσ ι αξιολόγθςθ, τυχόν επιπρόςκετεσ απαιτιςεισ αςφαλείασ όπωσ προςδιορίηονται ςτο ςυγκεκριμζνο ζλεγχο ι τθν αξιολόγθςθ και ςυμφωνοφνται εγγράφωσ κα αποτελοφν μζροσ των ελάχιςτων αυτϊν απαιτιςεων αςφαλείασ

12 2.17 Ζγγραφο αςφαλείασ a) Το ζγγραφο αςφαλείασ, το οποίο περιλαμβάνει τα μζτρα που υιοκετικθκαν για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ ελάχιςτεσ αυτζσ απαιτιςεισ αςφαλείασ, κα είναι διακζςιμο ςτο προςωπικό που διακζτει πρόςβαςθ ςε Ρροςωπικά δεδομζνα και ςτα Ρλθροφοριακά ςυςτιματα. b) Το ζγγραφο αςφαλείασ πρζπει να καλφπτει τα παρακάτω ςθμεία κατ ελάχιςτον: - b.1 Το πεδίο εφαρμογήσ, με λεπτομερή προςδιοριςμό προςτατευόμενων πόρων. - b.2 Τα μζτρα, πρότυπα, διαδικαςίεσ και κανόνεσ διαςφάλιςησ τησ αςφάλειασ. - b.3 Τη δομή των αρχείων που περιζχουν Προςωπικά δεδομζνα και μία περιγραφή των Πληροφοριακών ςυςτημάτων ςτα οποία τυγχάνουν επεξεργαςίασ. - b.4 Αρμοδιότητεσ και υποχρεώςεισ του προςωπικοφ. - b.5 Διαδικαςίεσ για την υποβολή αναφορών, τη διαχείριςη και ανταπόκριςη ςε ςυμβάντα. - b.6 Διαδικαςίεσ για τη δημιουργία αντιγράφων αςφαλείασ και την ανάκτηςη δεδομζνων. c) Το ζγγραφο αςφαλείασ πρζπει να προςδιορίηει τον Υπεφκυνο αςφαλείασ (βλ. Ενότθτα 2.18), τουσ περιοδικοφσ ελζγχουσ που πρζπει να διενεργοφνται για να εποπτεφεται θ ςυμμόρφωςθ με τισ ελάχιςτεσ αυτζσ απαιτιςεισ αςφαλείασ και τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για να διαςφαλιςτεί θ τυχόν απόρριψθ ι επανάχρθςθ των μζςων. d) Συμπλθρωματικά και επικουρικά ςτο ζγγραφο αςφαλείασ, υπάρχει και ιςχφει ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ τθσ ΑΜΚΕ Omnibus Υπεφκυνοσ αςφαλείασ a) Ρρόκειται για το πρόςωπο που είναι υπεφκυνο για τθ ςυνολικι ςυμμόρφωςθ με τισ 2.19 Ζλεγχοσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αςφαλείασ. Το πρόςωπο αυτό κα διακζτει τθν κατάλλθλθ κατάρτιςθ και εμπειρία ςτθ διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν και κα εφοδιάηεται με τα επαρκι μζςα για να διαςφαλίηει αποτελεςματικά τθ ςυμμόρφωςθ. a) Ρρζπει να διενεργείται τακτικόσ ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αςφαλείασ, τουλάχιςτον μία φορά ανά ζτοσ και να παραδίδεται υπό μορφι αναφοράσ ελζγχου. b) Η αναφορά ελζγχου πρζπει να παρζχει μία αξιολόγθςθ για το βακμό ςτον οποίο τα μζτρα αςφαλείασ και οι ζλεγχοι που ζχουν υιοκετθκεί ςυμμορφϊνονται με τισ - 7 -

13 ελάχιςτεσ αυτζσ απαιτιςεισ αςφαλείασ, να προςδιορίηει τυχόν ελλείψεισ και (ςτθν περίπτωςθ αυτι) να προτείνει τα ενδεδειγμζνα διορκωτικά ι ςυμπλθρωματικά μζτρα. Ακόμθ, πρζπει να περιλαμβάνει τα δεδομζνα, τα γεγονότα και τισ τελικζσ παρατθριςεισ, κακϊσ και τισ ςυνακόλουκεσ ςυςτάςεισ. c) Η αναφορά ελζγχου πρζπει να αναλφεται από τον Υπεφκυνο αςφαλείασ, ο οποίοσ κα αποςτείλει τα ςυμπεράςματά τθσ ςτα κεςμικά όργανα τθσ ΑΜΚΕ Omnibus και κα παραμείνει ςτθ διάκεςι τθσ. ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΑΦΟΥ - 8 -

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Κωνςταντίνα Νίκα Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Επιφανειακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 8 θ Διάλεξθ Ιδεατι Μνιμθ Μζροσ Α

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 8 θ Διάλεξθ Ιδεατι Μνιμθ Μζροσ Α ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 8 θ Διάλεξθ Ιδεατι Μνιμθ Μζροσ Α Βαςικι Ορολογία Ιδεατή Μνήμη: χιμα ανάκεςθσ αποκθκευτικοφ χϊρου, ςτο οποίο θ δευτερεφουςα μνιμθ μπορεί να διευκυνςιοδοτθκεί ςαν να ιταν μζροσ τθσ κφριασ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής Πραγματοποιηθζντεσ ζλεγχοι και επί τόπου μετρήςεισ των επιπζδων τησ ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατά το ζτοσ 2010 Συγκεντρωτικά ςτοιχεία Θ Ελλθνικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ. Η OTEAcademy (περαιτζρω ο «Διοργανωτισ») προκθρφςςει διαγωνιςμό με τίτλο «Απάντθςε και Κλείςε τθ Θζςθ ςου» (περαιτζρω ο «Διαγωνιςμόσ»), ο οποίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων ΤΠ-ΕΔ36 21-12-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι... 2 Οδθγίεσ για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώζεις έκδοζης

Ανανεώζεις έκδοζης Akrples 1, Pafs, Cyprus. P.O: 8011 www.mdecsft.cm Ανανεώζεις έκδοζης 5.1.3.1 (09/03/2010) Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ ελζγχων για κυκλϊματα με ρευματοδότθ: Υπολογιςμοί και Έλεγχοι Χριςθ μζςου προςταςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα 2014 Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ Δ/νςθ Υγείασ των Ζϊων Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 13/3/2014 Διαχείριςθ δθλθτθριαςμζνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνθτι Νοθμοςφνθ. Ενότθτα 2: Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ και Συλλογιςμόσ. Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Πλθροφορικισ

Τεχνθτι Νοθμοςφνθ. Ενότθτα 2: Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ και Συλλογιςμόσ. Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Πλθροφορικισ Τεχνθτι Νοθμοςφνθ Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Πλθροφορικισ Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ και Συλλογιςμόσ Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ (1) Οριςμόσ Πϊσ μπορεί καλφτερα και αποδοτικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

HEWLETT-PACKARD ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΣΩΝ

HEWLETT-PACKARD ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΣΩΝ HEWLETT-PACKARD ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΣΩΝ 1. υμβαλλόμενα Μζρθ. Οι παρόντεσ όροι ςυνιςτοφν τθ ςφμβαςθ («φμβασθ») που διζπει τθν αγορά προϊόντων και υπθρεςιϊν από το νομικό πρόςωπο του ομίλου Hewlett-Packard που αναφζρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί Ρρόγραμμα-ιόσ (virus), Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα αςφαλείασ (backup), Χάκερ (hacker) Είναι οι αποκθκευμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΤΣΘΜΑΣΟ Οδθγόσ εφαρμογισ για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των ςιδθροδρόμων

ΜΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΤΣΘΜΑΣΟ Οδθγόσ εφαρμογισ για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των ςιδθροδρόμων ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΩΝ ΜΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΤΣΘΜΑΣΟ Οδθγόσ εφαρμογισ για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των ςιδθροδρόμων Ζκδοςθ 1.0 13/12/2010 Ζλεγχοσ ζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα