ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Ταχ. /νση : Πλ. Εθνικής Αντίστασης Τ.Κ : 47100, Άρτα Πληροφορίες : Β. Ζήση Τηλέφωνα : Fax : Άρτα 24 / 09 / 2012 Αριθ. Πρωτ: 85219/515 ΘΕΜΑ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάπτυξη βιώσιµων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων» Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία " (ETCP - European Territorial Cooperation Programme) µε τον τίτλο Development of sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste management και ακρωνύµιο BioGAIA Άξονας Προτεραιότητας 3 : Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής. Στόχος 3.2 : Αξιοποίηση και βελτίωση της από κοινού προστασίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων, πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. Προϋπολογισµός: ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π Ε). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 1 από 34

2 Έχοντας υπ' όψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του Π..118/2007 (ΦΕΚ / «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», όπως εν προκειµένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά, και κατά µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.. 60/ Την 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291 Β/ για την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α') για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων (εκτέλεσης έργων, προµηθειών, παροχής υπηρεσιών) µε απευθείας ανάθεση και µε συνοπτική διαδικασία πρόχειρο διαγωνισµό που ισχύουν για το ηµόσιο. 5. Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α ) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά µε την εφαρµογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη της σύµβασης. 6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ A 19/1995), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Άρθρο 83). 8. Τις διατάξεις του Νόµου 3310/2005, ΦΕΚ Α' 30/ «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως ισχύει σήµερα. 9. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρµογής του ΦΠΑ». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 2 από 34

3 10. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/ ) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών», σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 της Ε.Ε Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 134 της ). 12. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης εκεµβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συµβάσεων. 13. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1983/ Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού 1260/ Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής. 16. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της 30ης Μαΐου 2000 της Επιτροπής «Για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 130 της ), όπως ισχύει. 17. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, για την κατάρτιση τυποποιηµένων εντύπων προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 3 από 34

4 18. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 448/2004 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά στην επιλεξιµότητα των δαπανών σχετικά µε τις ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία, και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1145/ Την υπ αριθµ. 22/859/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διενέργεια Ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την : Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου BioGAIA Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά. 20. Την αριθµ. 17/74/ απόφαση του Π.Σ. Περιφέρειας Ηπείρου, περί συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα µεταξύ των οποίων και το εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς διασυνοριακού Προγράµµατος ΕΛΛΑ Α-ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «Ανάπτυξη βιώσιµων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων» ( Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management ). 21. Την εγκεκριµένη Αίτηση Συµµετοχής, το υπ αριθµ. Ι /29/2/2012 Σύµφωνο Χρηµατοδότησης και το από 31/1/2012 Συµφωνητικό µεταξύ των εταίρων του έργου «Ανάπτυξη βιώσιµων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων» ( Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management µε το ακρωνύµιο «BioGAIA») που χρηµατοδοτείται στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΛΛΑ Α- ΙΤΑΛΙΑ. 22. Το Εγχειρίδιο Εφαρµογής του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία " (Programme Manual). 23. Το Π..Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318 (ΚΑ 2012ΕΠ ) στην οποία θα περιληφθεί το ανωτέρω έργο. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 4 από 34

5 24. Την µε αρ. πρωτ. Οικ 407/38/ και την µε αρ. πρωτ. 6061/205/ (ΦΕΚ374Β ) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την µεταβίβαση Αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 25. Το εγκεκριµένο Τ Ε (application form) του έργου BioGAIA που έχει ενταχθεί στον Άξονα 3 Μέτρο 3.2. στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία ". ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό επιλογής αναδόχου, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφοράς για την πραγµατοποίηση του έργου: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BioGAIA», προϋπολογισµού ,00, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά σύµφωνα µε τους αναλυτικούς όρους της πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Κριτήριο Αξιολόγησης: Συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 09/10/2012 ΗΜΕΡΑ : ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ : 11:00 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Πλ. Εθνικής Αντίστασης (2 ος όροφος) ΤΚ 47100, Άρτα Χρονική διάρκεια του Έργου: Από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και τη λήξη του έργου, ήτοι 31/10/2013. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 5 από 34

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της 2 ης πρόσκλησης του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία " (ETCP - European Territorial Cooperation Programme) και στον ακόλουθο άξονα και στόχο: Άξονας Προτεραιότητας 3 : Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής (Improving the quality of life, protection of the environment and enhancement of social and cultural cohesion). Στόχος 3.2 : Αξιοποίηση και βελτίωση της από κοινού προστασίας, διαχείριση των φυσικών πόρων, πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων (Valorisation and improvement of joint protection, management of natural resources, natural and technological risks prevention). Αφορά την υλοποίηση των ράσεων 1.2 και 1.3 όπως περιγράφονται στο Τεχνικό ελτίο (application form). Χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους µέσω του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 25% ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BioGAIA Όλες οι διασυνοριακές περιοχές στην Ελλάδα και την Ιταλία αντιµετωπίζουν σήµερα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήµατα που οφείλονται στη ρύπανση λόγω διαφόρων αγροτοβιοµηχανικών δραστηριοτήτων (ελαιοτριβεία, τυροκοµεία κα), λόγω του εποχικού χαρακτήρα τους και της χωρικής ετερογένειας τους. Στόχος του έργου BioGAIA είναι η αύξηση της βιωσιµότητας των εν λόγω µονάδων και η µετατροπή τους από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων σε µονάδες παραγωγής βιοενέργειας (βιοαέριο) ελκυστικές για τους επιχειρηµατίες, συνδυάζοντας αποτελεσµατικά τις πιο κατάλληλες πηγές αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων (σε υγρή ή στερεή µορφή) που είναι διαθέσιµες σε κάθε περιοχή των Ελλήνων και Ιταλών εταίρου του έργου. Η παραγωγή βιοαερίου πραγµατοποιείται µέσω της αναερόβιας χώνευσης (AD) που αποτελεί µια βιολογική διεργασία χρησιµοποιώντας ως πρώτη ύλη διάφορες πηγές βιοµάζας, κυρίως οργανικά απόβλητα και αγροτικά υπολείµµατα. Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα είναι τα εξής : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 6 από 34

7 - Η πιλοτική µελέτη που θα πραγµατοποιηθεί θα έχει µία σηµαντική και θετική περιβαλλοντική επίπτωση που θα επηρεάζει περίπου κάτοικους στη περιοχή Ελλάδα - Ιταλία µέσω της ολοκληρωµένης προσέγγισης στη διαχείριση αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων, λυµάτων και ενεργειακών καλλιεργειών. - Βέλτιστη διαδικασία αερόβιας κοµποστοποίησης υλικών και αποβλήτων µε σκοπό την παραγωγή κοµπόστ (λίπασµα) υψηλότερης ποιότητας, σύµφωνα µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές. - Η δυνατότητα για ανάκτηση ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µέσω πιο αποδοτικής και οικολογικής τεχνολογίας. - Θα επιτρέψει την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υδάτινων λυµάτων, αντί να βασίζεται σε άλλες πηγές νερού (ποτάµια, υπόγεια ύδατα, πόσιµο νερό). - Ανάπτυξη και εφαρµογή στρατηγικών ελέγχου και επεξεργασίας που µεγιστοποιούν την παραγωγή βιοαερίου. - Προσδιορισµός διαδικασιών που θα βοηθήσουν να ξεπεραστούν γνωστά προβλήµατα αποδόµησης αποβλήτων. Συγκεκριµένα στοχεύει : - Στην επίδειξη µίας πιλοτικής µονάδας πρότυπο για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων (στο Μπάρι), η οποία σε συνδυασµό µε το πιλότο που ήδη έχει κατασκευαστεί στην Αχαΐα µπορεί να αποδειχθεί πόλος έλξης ενδιαφέροντος για Έλληνες και Ιταλούς επιχειρηµατίες. - Στη βέλτιστη διαδικασία αερόβιας κοµποστοποίησης υλικών και αποβλήτων µε σκοπό την παραγωγή κοµπόστ (λίπασµα) υψηλότερης ποιότητας, σύµφωνα µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές. - Στην ευαισθητοποίηση του κοινού, των τοπικών φορέων και των δυνητικών επενδυτών στο περιβαλλοντικό ζήτηµα (διαχείριση αποβλήτων) που αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο έργο. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 7 από 34

8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BioGAIA Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,00. Στο έργο BioGAIA συµµετέχουν οι κάτωθι φορείς µε τους αντίστοιχους προϋπολογισµούς: Επικεφαλής εταίρος: 1. Πανεπιστήµιο Πατρών µε π/υ ,00 Εταίροι: 2. Αναπτυξιακή Αχαΐας ΑΕ µε π/υ ,00 3. Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας ΑΕ µε π/υ ,00 4. Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) µε π/υ ,00 5. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης) µε π/υ ,00 6. Laser center Μπάρι (Ιταλία) µε π/υ ,00 7. Επαρχία του Μπάρι (Ιταλία) µε π/υ , ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ (ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ) & ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του εγκεκριµένου έργου BioGAIA καλείται να πραγµατοποιήσει δαπάνες τεχνικού συµβούλου που θα αφορούν διαχείριση στη Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και στη Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, οι οποίες αποτελούν κοινό εταίρο στο συγκεκριµένο έργο. Πιο συγκεκριµένα ο ανάδοχος αναλαµβάνει βάσει του Τ Ε (application form) την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών : Α. Τη διαχείριση και το συντονισµό του έργου Ενέργεια 1.2 (Project management / Preparation and submission of technical and financial report reports - Action 1.2) Παρακολούθηση χρονοδιαγράµµατος και υλοποίησης παραδοτέων, προετοιµασία αναφορών υλοποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, την επικοινωνία µεταξύ των εταίρων. Οι αναφορές φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου καταρτίζονται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Συστήµατος Παρακολούθησης και Ελέγχου και υποβάλλονται στον επικεφαλής εταίρο σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Απαιτήσεις σε µεταφράσεις κειµένων στην Ελληνική γλώσσα. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 8 από 34

9 Παραδοτέο Τεχνικές και οικονοµικές αναφορές (Technical and Financial reports) : Τριµηνιαίες αναφορές προόδου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου και η τελική αναφορά. ιάρκεια παραδοτέου έως τη λήξη του έργου. Ανώτατος προϋπολογισµός για το συγκεκριµένο παραδοτέο: 9.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Β. Προµήθεια εξοπλισµού Ενέργεια 1.2 (Project management / Equipment for supporting project management - Action 1.2) Προµήθεια εξοπλισµού για την υποστήριξη της διαχείρισης του έργου, τη σύνταξη των τριµηνιαίων αναφορών προόδου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και χρήση σε συναντήσεις και ηµερίδες µε τους εταίρους του έργου. Παραδοτέο Τεχνικές και οικονοµικές αναφορές (Technical and Financial reports): Προµήθεια εξοπλισµού για την υποστήριξη της διαχείρισης του έργου µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική απαίτηση Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1. Επεξεργαστής: Intel Core i ΝΑΙ 2. RAM DDR3 >= 4GB 3. Μητρική κάρτα σε Atx µε chipset Intel H61 ΝΑΙ Express που να υποστηρίζει και να εκµεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες των προσφεροµένων. 4. Σκληρός δίσκος >= 1 TB 5. Κάρτα γραφικών µε chipset NVIDIA Quadro 600 ΝΑΙ µε ενσωµατωµένη µνήµη 1 GB GDDR3 6. Κάρτα δικτύου (LAN 10 / 100 / 1000) RJ45 και ΝΑΙ ασύρµατη Wifi a/b/g/n 7. Κουτί midi µε ανεµιστήρες 12 cm εµπρός πίσω ΝΑΙ και στο πλάι. Να έχει στο µπροστινό µέρος 2 usb και έξοδο για ηχεία. 8. DVD RW µε ταχύτητα εγγραφής τουλάχιστον NAI 16x/12x (Single/Dual) 9. 2 ηχεία, ΝΑΙ 10. Ενσύρµατο Πληκτρολόγιο και ποντίκι ΝΑΙ 11. Εγγύηση On site σε όλα τα προσφερόµενα µέρη >= 3 έτη Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1. Windows 7 professional Ελληνική έκδοση µε δικαίωµα αναβάθµισης στην έκδοση 8 NAI Τύπος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 9 από 34

10 2. Microsoft Office 2010 Ελληνική Έκδοση ΝΑΙ 3. Πλήρες πακέτο ασφαλείας που να περιλαµβάνει ΝΑΙ κατ ελάχιστον internet security, antivirus, anti spyware και ελάχιστη διάρκεια ανανέωσης 3 χρόνια Γ. ΟΘΟΝΗ 1. ιαγώνιος 22 ΝΑΙ 2. Φωτεινότητα τυπική >=300 cd/m2 3. Λόγος Αντίθεσης τυπικός >= 1000 / 1 4. Χρόνος απόκρισης <= 5 ms 5. Εγγύηση On Site >= 3 έτη Ανώτατος προϋπολογισµός για το συγκεκριµένο παραδοτέο: 1.695,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Μετά την ολοκλήρωση της προµήθειας του εξοπλισµού ο συγκεκριµένος εξοπλισµός (Η/Υ) θα παραµείνει στη Αναθέτουσα Αρχή. Γ. Οικονοµική ιαχείριση του προγράµµατος Ενέργεια 1.3 (Financial management / Financial monitoring - Action 1.3) Προετοιµασία αναφορών για πιστοποίηση δαπανών (συγκέντρωση αιτήσεων πληρωµής, πιστοποίηση δαπανών και αποστολή της αίτησης για πληρωµή). Παραδοτέο (8 progress reports) : Οκτώ (8) αναφορές προόδου. ιάρκεια παραδοτέου έως τη λήξη του έργου. Ανώτατος προϋπολογισµός για το συγκεκριµένο παραδοτέο: 4.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου του Αναδόχου θα έχει σχέση µε τη ροή των παραδοτέων και θα καλύπτει το διάστηµα από την αρχή της σύµβασης µέχρι και τη λήξη του έργου, ήτοι 31/10/2013 και τυχόν παράτασή του. Εάν υπάρξει παράταση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλες τις προβλεπόµενες από το παρόν έργο ενέργειες δίχως πρόσθετη αµοιβή. 3. ΑΜΟΙΒΗ Η αµοιβή του Αναδόχου θα είναι για το σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, ύψους ,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 10 από 34

11 Στο παραπάνω ποσό γίνονται όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. Η παραπάνω συνολική αµοιβή του Αναδόχου αποτελεί την αποζηµίωση για όλες τις παρεχόµενες από την οµάδα έργου του Αναδόχου υπηρεσίες και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενη µε το έργο του. 4. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία στο σχεδιασµό και την υποστήριξη συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων των Προγραµµάτων Εδαφικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον οι συµµετέχοντες πρέπει να διαθέτουν εµπειρία στη χρησιµοποίηση Συστήµατος Παρακολούθησης και Ελέγχου. Επιπλέον, θα εκτιµηθεί η εµπειρία και η γνώση στο ιδιαίτερο περιβάλλον και τις συνθήκες των Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας. Η εµπειρία αποδεικνύεται από σχετική κατάσταση έργων στα οποία έχει συµµετάσχει ο υποψήφιος Ανάδοχος ή τα µέλη της οµάδας έργου που θα υλοποιήσει το έργο. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι που θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 11 από 34

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 12 από 34

13 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία Π.Ε. Άρτας (Αίθουσα συνεδριάσεων, 2 ος όροφος) στη Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ΤΚ την 09/10/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένες σε δύο αντίγραφα και στην Ελληνική γλώσσα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα Όροφος 2 ος γ) Ο πλήρης τίτλος του έργου. δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Ο αριθµός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. στ) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και οι διευθύνσεις των µελών της ένωσης (Επωνυµία, ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Fax) ζ) Η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». εκτές γίνονται και προσφορές που υποβάλλονται µέσω ταχυδροµείου, υπηρεσίας ταχυµεταφορών, ή που κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους µε απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν η προσφορά κατατίθεται από αντιπρόσωπο του προσφέροντος, αυτός υποβάλλει µαζί και το παραστατικό εκπροσώπησης. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Επί ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 13 από 34

14 τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να τεκµηριώνουν την τεχνική και χρηµατοοικονοµική επάρκειά τους για την εκτέλεση του έργου. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος προκειµένου να αποδείξει την τεχνική και χρηµατοοικονοµική ικανότητά του οφείλει να καταθέσει µαζί µε την προσφορά του, στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µεταξύ των άλλων και τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο στοιχεία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί ένωση, τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της ένωσης. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ενότητα αυτή είναι τα ακόλουθα: 1. Στοιχεία του προσφέροντος (Υποχρεωτικά: όνοµα/επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όνοµα του αρµοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). 2. Ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης της επιχείρησης. 3. Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής (νοµική µορφή, οργανόγραµµα, εύρος δραστηριοτήτων). 4. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του προσφέροντος που σχετίζονται µε το αντικείµενο του έργου: αντικείµενο, προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο. 5. Ισολογισµούς τριών τελευταίων χρόνων ή διαχειριστικών χρήσεων για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού, ή αντίστοιχα οικονοµικά στοιχεία για τους λοιπούς απ όπου να προκύπτει ότι ο µέσος κύκλος εργασιών είναι µεγαλύτερος από το πενταπλάσιο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου χωρίς το ΦΠΑ. 6. Κατάλογο των συναφών έργων του προσφέροντος στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, µε αντικείµενο την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων. 7. Ο κατάλογος πρέπει να έχει την παρακάτω µορφή και να συνοδεύεται: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 14 από 34

15 Α/ Α µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή αν είναι δηµόσια υπηρεσία ή µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του φορέα ή και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, µε υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος αν είναι ιδιωτικός φορέας. ΠΕΛΑΤΗΣΥΝΤΟΜΗ Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣ ΗΣ ΕΡΓΟΥ (από έως) ΠΡΟΫΠΟ ΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ ΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ 8. Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σχετική τεκµηρίωση αποτελεί πρωτίστως η διαχειριστική Επάρκεια Τελικού ικαιούχου. 9. Αναφορά του τµήµατος του έργου που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται υπεργολαβικά να αναθέσει σε τρίτους. Τεκµηρίωση της αποδοχής συνεργασίας µε κατάθεση αντίστοιχων δηλώσεων αποδοχής του. Επίσης αποδοχή εκτέλεσης υπηρεσιών σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στον προσφέροντα. Επίσης, επί ποινή απορρίψεως, θα αναφέρονται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο χρόνος παράδοσης, καθώς και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση των γενικών όρων της διακήρυξης και δέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. Α.2 Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: ΟΜΑ Α Α. Συµφωνία µε προδιαγραφές της ιακήρυξης - Μεθοδολογία προσέγγισης & υλοποίησης του έργου και ΟΜΑ Α Β. Υποστήριξη και Εγγύηση - Οργάνωση και ιοίκηση του Έργου. ΟΜΑ Α Α. Συµφωνία µε προδιαγραφές της ιακήρυξης Μεθοδολογία προσέγγισης & υλοποίησης του έργου Η ενότητα αυτή περιέχει την αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας, µε την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να υλοποιήσει το Έργο. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί: 1. Στην τεκµηρίωση του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του Έργου, στον προγραµµατισµό ολοκλήρωσης των επιµέρους παραδοτέων, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 15 από 34

16 αναλυτική περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας, κοστολόγησης των παραδοτέων σύµφωνα µε τον αναλυτικό προϋπολογισµό του Έργου καθώς και των διαδικασιών, εργαλείων και µέσων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. 2. Στην τυχόν ιδιαίτερη (τυποποιηµένη) προσέγγιση των µεθόδων και των διαδικασιών που θα ακολουθούν προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο. 3. Στην αναλυτική προσέγγιση του τρόπου υλοποίησης του έργου καθώς και της δικτύωσης, συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µε τους εταίρους του έργου και κάθε εµπλεκόµενο σε τοπικό επίπεδο ( ήµους, οργανισµούς, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, συλλόγους κ.τ.λ.) αλλά και ευρύτερα. 4. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. ΟΜΑ Α Β. Υποστήριξη και Εγγύηση Οργάνωση και ιοίκηση του Έργου Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει: Α) Αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης δοµής και οργάνωσης της λειτουργίας της Οµάδας Έργου και των λοιπών Συνεργατών. Β) Συµπληρωµένο τον Πίνακα που ακολουθεί και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας Έργου. Στον εν λόγω Πίνακα θα πρέπει να παρουσιάζεται µε σαφήνεια η οµάδα στελεχών που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των επί µέρους παραδοτέων ή πακέτων εργασίας του έργου. Για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιµη η παρουσίαση διακριτών πινάκων για επιµέρους παραδοτέα ή πακέτα εργασιών που ο υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει αναγκαία: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ Στέλεχος Θέση στην Οµάδα Έργου Καθήκοντα Σε περίπτωση ανάθεσης τµήµατος του έργου σε υπεργολάβους, θα πρέπει να διαµορφωθεί ξεχωριστός διακριτός πίνακας κατά το ανωτέρω πρότυπο. Πίνακας ανάλυσης του κόστους υλοποίησης ενεργειών από τρίτους. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 16 από 34

17 Α.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της παρούσας ενότητας. Υποβολή της οικονοµικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται κάθε είδους δαπάνες που θα βαρύνουν τον Ανάδοχο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" πρέπει να περιλαµβάνει συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα τα ακόλουθα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Περιγραφή της κάθε υπηρεσίας και κοστολόγηση της ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Α/Α ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ (ΕΥΡΩ) ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Έντυπο υποβολής της τελικής οικονοµικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου ΕΤΑΙΡΙΑ (Επωνυµία) ΕΡΓΟ BioGAIA Μη συµπεριλαµβανοµένου συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (Αριθµητικά και ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ( ) ΦΠΑ (Αριθµητικά και ολογράφως) ολογράφως) ΦΠΑ Ποσοστό και ποσό αριθµητικά και ολογράφως Για τον προσφέροντα Ονοµατεπώνυµο Σφραγίδα / Υπογραφή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 17 από 34

18 Β. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά: B.1 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό η κτηνοτροφικό επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 4. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης 5. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. B.2 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. 4. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης 5. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. B.3 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Β.1) και (Β.2) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 18 από 34

19 B.4 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους υποβάλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Επισηµαίνεται ότι: Επί ποινή απορρίψεως, οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου και προσφορές για την υλοποίηση µέρους ή τµήµατος αυτού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Γ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 19 από 34

20 Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.. (Π.. 394/96).. ΤΙΜΕΣ Η τιµή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ, ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ µε ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, για ολόκληρη την εργασία, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιµές θα δίδονται ως έξης: Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενης τιµής, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Επί ποινή απορρίψεως, στην περίπτωση έκπτωσης, άνω του 15% µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ η οποία θεωρείται υπερβολική για το συγκεκριµένο έργο, ο υποψήφιος θα πρέπει να αιτιολογήσει και να τεκµηριώσει πλήρως και αναλυτικά την προσφερόµενη τιµή. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 20 από 34

21 Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι πληρωµές γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού προσκοµιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο και µετά από την σχετική γνωµοδότηση της ΕΠΠΕ. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται ως ακολούθως: Η καταβολή της Συµβατικής Αµοιβής του Έργου θα γίνει Τµηµατικά, µε την παράδοση (και αντίστοιχη αποδεδειγµένη παραλαβή εκ µέρους της αναθέτουσας Αρχής µέσω των Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής ) κάθε παραδοτέου, σύµφωνα µε την σχετική λίστα παραδοτέων, που έχει κατατεθεί στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και τις αντίστοιχες αξίες της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου όπως αναγράφονται στην προκήρυξη και στη σύµβαση και πάντα σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πιστώσεις του προγράµµατος. Ο Ανάδοχος Οικονοµικός Φορέας επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών ή άλλα έξοδα που κατά νόµο βαρύνουν τον Ανάδοχο. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, σε καµιά περίπτωση, δεν θα µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει τη Σύµβαση ή µέρος της, ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή. ΣΤ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤ.1 ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ικαίωµα αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς διατηρούν µόνο οι υποψήφιοι που: α) έχουν προσκοµίσει τα ανωτέρω (Β) περιγραφόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής β) πληρούν τις προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής µε βάση τα ανωτέρω (Α) περιγραφόµενα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής και τεχνική επάρκειας. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 21 από 34

22 Προσφορές που δεν πληρούν τις υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται και οι προσφορές οι οποίες κατά τη γνώµη της Επιτροπής ιενέργειας/αξιολόγησης είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και προδιαγραφές της προκήρυξης. ΣΤ.2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας/αξιολόγησης του Έργου. Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση την συµφερότερη προσφορά η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθµολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών. Ο όρος ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δεν σηµαίνει την προσφορά µε το µικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά µε την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόµενων ειδών σε σχέση µε την προσφερόµενη τιµή. Στην φάση αυτή θα γίνει βαθµολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης κάθε Ενέργειας, τα οποία δίνονται παρακάτω στο πεδίο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» και ο υπολογισµός του Συνολικού Βαθµού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ), από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική αρτιότητα και καταλληλότητα της κάθε προσφοράς. Η βαθµολόγηση των επιµέρους κριτηρίων για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει µε την µέθοδο που ακολουθεί. Η κρίση της Επιτροπής ιενέργειας/αξιολόγησης εκφράζεται µε την βαθµολόγηση των αντίστοιχων υποκριτηρίων από αυτή. Επίσης η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς αιτιολογείται µε έκθεση της Επιτροπής ιενέργειας/αξιολόγησης ως προς τα θετικά σηµεία και τις αδυναµίες της πρότασης σε σχετικό έντυπο. Η Επιτροπή ιενέργειας/αξιολόγησης, θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ως εξής. Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι µέχρι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις του έργου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 22 από 34

23 Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του έργου. Στην συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο ο βαθµός της Επιτροπής ιενέργειας/αξιολόγησης θα πολλαπλασιαστεί επί τον επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου αυτού. Ακολούθως θα υπολογιστεί το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων όλων των οµάδων κριτηρίων το οποίο θα αποτελεί τον απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος. Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται, µε το συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ), που υπολογίζεται από τον τύπο: ΣΒΤΠ = ΑΒΤΠ / ΑΒΤΠmax * 100 Όπου: ΑΒΤΠmax είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς. ΣΤ.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται στη βαθµολόγηση των κριτηρίων µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) ορίζονται ως εξής: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α 70% Α1 Α2 Α3 Ανάπτυξη της µεθοδολογίας σε όλες τις φάσεις υλοποίησης: Παρουσίαση, ανάλυση και ερµηνεία των προτεινόµενων µεθόδων και τεχνικών, αποτύπωση του περιεχοµένου και της δοµής του κάθε παραδοτέου. Αντίληψη και κάλυψη των απαιτήσεων: Επάρκεια και δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του έργου, σαφήνεια της πρότασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης. ιαχείριση και Τεχνική υποστήριξη: Υπηρεσίες σχεδιασµού, ελέγχου και διασφάλισης των όρων ποιότητας των παραδοτέων. Τήρηση χρονοδιαγράµµατος. 20% 25% 25% Β Οργάνωση και ιοίκηση του έργου 30% Β1 Οργάνωση, ροή και συνοχή των εργασιών του έργου 10% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 23 από 34

24 Β2 Επάρκεια, δοµή και λειτουργία του οργανωτικού σχήµατος του έργου 10% Β3 Πληρότητα και συµπληρωµατικότητα της Οµάδας Έργου 10% ΣΥΝΟΛΟ 100% Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: Απαράδεκτη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκριση της στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το Έργο. Ελλιπής ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου. Ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου. Εξαίρετη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιµες για το Έργο. ΣΤ.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα υπολογιστεί ο Σχετικός Βαθµός Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠi), ως εξής: ΣΒΟΠi = (ΟΠmin) / (ΟΠi) * 100 Όπου: ΟΠmin είναι η µικρότερη ύψους Οικονοµική Προσφορά που Αξιολογήθηκε, και ΟΠi είναι η Οικονοµική Προσφορά κάθε ιαγωνιζόµενου. Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές προσφορές που προσφέρουν έκπτωση µεγαλύτερη του 15% (δεκαπέντε τοις εκατό) θα γίνουν αποδεκτές µόνο στην περίπτωση στην οποία υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση από την πλευρά του υποψηφίου αναδόχου και η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού κρίνει µε βάση την τεκµηρίωση αυτή, ότι η έκπτωση είναι απόλυτα αιτιολογηµένη. Οικονοµικές προσφορές που προσφέρουν έκπτωση µεγαλύτερη του 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) θα κρίνονται ως απαράδεκτες και θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε τον µεγαλύτερο βαθµό τεχνικής αξιολόγησης. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 24 από 34

25 αρµόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών. ΣΤ.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στην φάση αυτή, η Επιτροπή ιενέργειας/αξιολόγησης του ιαγωνισµού, αφού λάβει υπόψη της τη βαθµολογία των Τεχνικών Προσφορών και των Οικονοµικών Προσφορών, προβαίνει στην τελική αξιολόγηση των προσφορών για το έργο κατά φθίνουσα τάξη µε τον υπολογισµό της συµφερότερης Προσφοράς. Η Ανοιγµένη Προσφορά (ΑΠ) θα υπολογιστεί µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: ΑΠ = (ΣΒΤΠ * 0,80) + (ΣΒΟΠ * 0,20) Με βάση τις Ανοιγµένες Προσφορές, οι προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθµού ΑΠ. Η τελική έγκριση των πινάκων κατάταξης και η ανάθεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ηπείρου. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό Τεχνικής Προσφοράς. Ζ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ζ.1 Αποσφράγιση προσφορών Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που προβλέπεται από την Προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται ή φθάνουν ταχυδροµικώς στην Επιτροπή µετά την κατά τα ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Αναθέτουσα αρχή για να επιστραφούν στους δικαιούχους ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών των συµµετεχόντων πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: 1. Αρχικά σε δηµόσια συνεδρίαση γίνεται η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών, καθώς και των φακέλων µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 25 από 34

26 Όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής ιενέργειας/αξιολόγησης και σφραγίζονται ανά φύλλο. Η Επιτροπή ιενέργειας/αξιολόγησης προβαίνει στον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, της πληρότητας των δικαιολογητικών και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Οι προσφορές που απορρίπτονται σε αυτή τη φάση δεν συνεχίζουν στην επόµενη φάση αξιολόγησης και οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επιστρέφονται στους δικαιούχους ή στους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους χωρίς να αποσφραγιστούν. Εν συνεχεία σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής ακολουθεί το στάδιο αξιολόγησης των φακέλων µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού συντάσσεται το αντίστοιχο Πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο αποτελεί την εισήγηση της Επιτροπής στην Αναθέτουσα Αρχή. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους ιαγωνιζόµενους µε fax. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και ενηµερώνει (µε fax / ) τους ιαγωνιζόµενους. 2. Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δηµόσια συνεδρίαση, αφού κληθούν ως ανωτέρω οι ιαγωνιζόµενοι. Στη φάση αυτή συµµετέχουν µόνο οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης. Όλα τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής ιενέργειας/αξιολόγησης και σφραγίζονται ανά φύλλο. Στη συνέχεια ελέγχονται τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς. Μετά το πέρας της αξιολόγησης, εφ όσον διαπιστωθεί η τήρηση όλων των απαιτούµενων όρων σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη, υπολογίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και αναδεικνύεται ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Ειδικότερα, η αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας/αξιολόγησης συντάσσει τον τελικό πίνακα κατάταξης των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 26 από 34

27 διαγωνιζόµενων κατά φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόµενος από την Επιτροπή Ανάδοχος του διαγωνισµού. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού συντάσσεται το αντίστοιχο Πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο αποτελεί την εισήγηση της Επιτροπής στην Αναθέτουσα Αρχή. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους ιαγωνιζόµενους µε fax. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η Αναθέτουσα Αρχή προχωράει στην οριστική κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο. Ζ.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Όσοι από τους διαγωνιζόµενους επιθυµούν να πληροφορηθούν σχετικά µε το περιεχόµενο των άλλων προσφορών, λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 19 παρ. 5 Π..118/2007, µπορούν να το πράξουν παρουσία της Επιτροπής και κατόπιν συνεννοήσεως µε αυτήν το πολύ εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αποσφράγισης. Η. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σ αυτόν, και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλεται στην αρµόδια επιτροπή εγγράφως ως εξής: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζεται και οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της διακήρυξης και υποβολής προσφορών. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή ανακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο, που γνωµοδοτεί στην Αναθέτουσα Αρχή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε συµµετέχοντα στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 27 από 34

28 εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού το αρµόδιο όργανο, που γνωµοδοτεί στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση απόφασης. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προσφέρων έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο, που γνωµοδοτεί στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και εκδίδει την σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή υποβάλλονται εκτός των προθεσµιών που αναφέρονται δεν γίνονται δεκτές. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. Θ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονοµικής προσφοράς, τεχνικής λύσης κλπ) δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση και σε καµία φάση του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου και προσφορές για την υλοποίηση µέρους ή τµήµατος αυτού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 28 από 34

29 Ι. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού γίνεται µε σχετική απόφαση του αρµοδίου Συλλογικού Οργάνου της Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο επιλεγόµενος κατά τα ανωτέρω καλείται από την υπηρεσία να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, µέσα στην προθεσµία που θα ορισθεί από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο επιλεγόµενος δεν προσέλθει, µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρµόζονται κατ' αυτού οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κανονισµού προµηθειών ηµοσίου. Η κατακύρωση γίνεται στον επιλεγέντα. Στον επιλεγέντα αποστέλλεται έγγραφη ειδοποίηση, στην οποία ορίζεται και η προθεσµία συνάψεως της σύµβασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο µαταιωθεί η διαδικασία ανάθεσης καθώς και η κατάρτιση της σύµβασης, η αρµόδια Υπηρεσία γνωστοποιεί εγγράφως στους συµµετέχοντες τους λόγους για τους οποίους αποφασίσθηκε τούτο. Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που προσφορά αποσυρθεί ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. Ο προσφέρων που µε υπαιτιότητα του κηρύσσεται έκπτωτος υπόκειται στις προβλεπόµενες από τους νόµους κυρώσεις. ΙA. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελέσει την εργασία µέσα στην τακτή, οριζόµενη από την υπηρεσία, προθεσµία, ή εκτελέσει την εργασία µερικώς ή πληµµελώς, κατά παράβαση των όρων της παρούσης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης και εφαρµόζονται σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήµατος της Περιφέρειας Ηπείρου, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας επί δεκαπέντε ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού, καθώς και στον ιστοχώρο «Πρόγραµµα ιαύγεια». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 29 από 34

30 Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης και έγγραφα που αφορούν στον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό παρέχονται από την Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλ. Εθνικής Αντίστασης (2ος όροφος) ΤΚ 47100, Άρτα, καθηµερινά όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ Αρµόδια : Β. Ζήση). Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριµάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 30 από 34

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 31 από 34

32 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της... για ποσό ΕΥΡΩ.... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για την συµµετοχή της... στον διαγωνισµό της... (ηµεροµηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου... και για κάθε αναβολή αυτού. 2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας γνωστοποιήσετε ότι η... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση µετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να επιστραφεί σ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του ποσού της εγγύησης. 6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο και Ν.Π..., συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σελίδα 32 από 34

ΑΔΑ: ΒΕΤΠ7Λ9-ΜΓΡ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΠ7Λ9-ΜΓΡ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Ταχ. /νση : Πλ. Εθνικής Αντίστασης Τ.Κ : 47100, Άρτα Πληροφορίες : Β. Ζήση Τηλέφωνα : 26813-61017 Fax : 26810-75855 E-mail : v.zisi@php.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-7Ρ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ. Αριθ.Πρωτ: 11384/11-05-2012

ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-7Ρ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ. Αριθ.Πρωτ: 11384/11-05-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ PROJECT: COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER AREA ACRONYM: CommoNaR ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25%

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Κ.Π. INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002744016 2015-04-30

15PROC002744016 2015-04-30 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Αλβανίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» Α Α: ΒΛΛΘ7ΛΕ-ΟΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ιοικητήριο Λευκάδας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 1. Επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου WOODE3, 2. Υπηρεσίες μετάφρασης υλικού και διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20667 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 60.244,40 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης / Τηλ. (0030.810) 753300, Fax: (0030.810) 753310 www.anher.gr / info@anher.gr Γρ. Βρυξελλών: 27 Rue d Arlon,1050, Brussels Belgium / Tel.:(00322)

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑLΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 Αθήνα, 26/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 467/26-9-22014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου»

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Ιωάννινα, 28/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002710631 2015-04-16

15PROC002710631 2015-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 16 04-2015 Αριθ.Πρωτ.:45469/3383

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα