Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/ Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ."

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.: ΣΓΟΓ/173/ ΑΓΑ: Β4ΗΕ46Ψ842-Ω3Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/ Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :18:00 ΩΡΑ ΛΖΞΖ : 22:40 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΥΩ- ΡΖΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Υξήζηνο πίξηδεο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ σθξάηεο Αιεμηάδεο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Θεφδσξνο εξαθίδεο Β Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Κσλζηαληίλνο Κνπξληψηεο Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 21:45 ππξίδσλ Γεζχιαο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Ζξαθιήο Γξνχιηαο Μέινο 20:30 ΛΖΞΖ Κσλζηαληίλνο Μαθέδνο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αζαλάζηνο Μπνχκεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αιέμαλδξνο Μέινο 19:45 ΛΖΞΖ Παπαζππξίδεο Ησάλλεο Φνχξθαο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΑΠΟΝΣΔ: ππξίδσλ Εαλληάο Μέινο Νηθφιανο Μήιεο Μέινο Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ Ησάλλεο Θενδσξάθεο Γεψξγηνο Ζιηφπνπινο Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Πξφεδξνο Β Αληηπξφεδξνο Γελ. Γξακκαηέαο 19:15 20:00 19:55 ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα Σ.Δ.Δ. Γξακκαηέαο : ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ. ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

2 2 ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 1. Δηζεγήζεηο Γηεπζχλζεσλ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γξαθείν Γηθαζηηθνχ Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθήο & Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Γηεχζπλζεο Θεκάησλ Δ.Δ. & Γηεζλψλ ρέζεσλ 2. Δπηθχξσζε Πξαθηηθψλ 3. πδήηεζε γηα ην Ν. 4075/2012, άξζξν 44 παξ. 14, ζε ζρέζε κε ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηελ κε έληαμε ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ ΣΜΔΓΔ ζηνλ ΔΟΠΤΤ. 4. χζηαζε γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα ρσξνηαμίαο πνιενδνκίαο θαη Δπηηξνπήο πξνεηνηκαζίαο θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3840/2012 θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Οθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. 5. πδήηεζε γηα ηηο εθδειψζεηο ηνπ ΣΔΔ: «Αλάπηπμε θαη επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα» θαη «Αλάπηπμε θαη επξσπατθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή». 6. Δλεκέξσζε. Απνθ. Α1/12/2012 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε απνθάζεσλ. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηακέλεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ, ηξνπνπνηεί ηελ ππ αξηζκ. Α2/4/2012 απφθαζή ηεο δηεπθξηλίδεη φηη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Έξγνπ απνηειείηαη απφ ηελ θ. Γήκεηξα Καλέιινπ Γεληθή Γηεπζχληξηα, ηελ θ.αηθαηεξίλε Σξαληάιε Γηεπζχληξηα Γηνηθεηηθνχ θαη ηελ θ. Όιγα Καιάληδνπνχινπ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ, ζπκπιεξψλεη ζηελ παξάγξαθν η ηεο απφθαζεο Α2/4/2012 θαη πξνζζέηεη ηνλ

3 3 ππάιιειν ΣΔΔ θ. Γεψξγην Φινχδα, Π.Μ. σο δεχηεξν αλαπιεξσηή ηνπ θ. Υξπζφζηνκνπ Γνχθα. Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο Γ.Δ. απέρεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Απνθ. Α2/12/2012 Απφδνζε επηδηθαζζείζαο ακνηβήο. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε απφ ηελ παξηζηάκελε Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ θ. Γήκεηξα Καλέιινπ γηα ηελ ππ αξηζκ. 150/ εηζήγεζή ηεο πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ΣΔΔ φηη ζε εθηέιεζή ηεο, κε αξηζκφ 18110/2010, Γηαηαγήο Πιεξσκήο ηνπ Γηθαζηή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, αθνξψζαο ακνηβή ησλ κειεηεηηθψλ γξαθείσλ κε ηελ επσλπκία α) Νίθνο Γηαλλνπιφπνπινο θαη πλεξγάηεο ΔΠΔ θαη β) Αιθσλ Μειεηεηηθή ΔΠΔ θαη ζε ζπλέρεηα ησλ κε αξ. πξση. ΣΔΔ 13616/ θαη 24933/ εγγξάθσλ, ν Γήκνο Αγξηλίνπ πξνέβε ζηελ θαηαβνιή κε θαηάζεζε ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ δέθα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (14.000,00) Δπξψ (έλαληη ηφθσλ), απνθαζίδεη ηελ απφδνζε ζηα αλσηέξσ κειεηεηηθά γξαθεία ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ησλ δέθα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (14.000,00) Δπξψ κε ηελ εηδηθφηεξε δηάθξηζε φηη εθ ηνπ σο άλσ απηνχ πνζνχ α) ρξεκαηηθφ πνζφ δέθα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ελελήληα επξψ θαη ζαξάληα ιεπηψλ (10.690,40 ) ζα απνδνζεί ζηνλ πξψην δηθαηνχρν (ΝΗΚΟ ΓΗΑΝΝΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ, Α.Μ. Σ.Δ.Δ. 1739) θαη β) ρξεκαηηθφ πνζφ ηξηψλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ελλέα επξψ θαη εμήληα ιεπηψλ (3.309,60 ) ζα απνδνζεί ζην δεχηεξν δηθαηνχρν (ΑΛΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΠΔ, Α.Μ. Σ.Δ.Δ. 2092), αθνχ πξνεγνπκέλσο εηζπξαρζεί ε πξνβιεπφκελε εθ ηνπ λφκνπ θξάηεζε πνζνζηνχ 2,048% ππέξ Σ.Δ.Δ. επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ,00 Δπξψ. Ζ απφδνζε ηνπ αλσηέξσ πνζνχ ζηα άλσ κειεηεηηθά γξαθεία ζα γίλεη, θαηά ηνλ πξνζήθνληα ηξφπν, απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Σ.Δ.Δ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

4 4 Απφθ. A3/12/2012 Πιεξεμνπζηφηεηα ζηελ Γηθεγφξν Κνκνηελήο θ. Ησάλλα Υαηδεαλησλίνπ, γηα εθπξνζψπεζε ηνπ ΣΔΔ ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Κνκνηελήο Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε απφ ηελ παξηζηάκελε Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ θ. Γήκεηξα Καλέιινπ γηα ηελ ππ αξηζκ. 150/ εηζήγεζή ηεο πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ΣΔΔ θαη έρνληαο ππφςε φηη ηελ ζπδεηείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Κνκνηελήο ε απφ Αγσγή, πνπ άζθεζε ην ΣΔΔ, σο ππνθαηαζηάηνπ απφ ην λφκν ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ Γξαθείσλ Μειεηψλ: 1) ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΛΔΣΩΝ Α.Ν. ΣΟΜΠΑΕΖ Δ.Π.Δ. 2) Η.ΜΤΛΩΝΑ.ΣΕΗΒΑΝΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 3)Α.Γ.Κ.ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Δ.Π.Δ. ΚΑΣΑ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ, φπσο ε δηθεγφξνο Κνκνηελήο Ησάλλα Ε. Υαηδεαλησλίνπ θάηνηθνο Κνκνηελήο, Υαξηιάνπ Σξηθνχπε αξ.59, εθπξνζσπήζεη ην ΣΔΔ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απφ αγσγήο ηνπ ΣΔΔ θαηά ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο ή θαηά νηαδήπνηε λέα δηθάζηκν, πνπ ηπρφλ ζα νξηζζεί κεηά απφ αλαβνιή, θαη παξέρεη ζ απηήλ ηελ ζρεηηθή πιεξεμνπζηφηεηα κε ηελ παξνχζα. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απνθ. Α4/12/2012 Πιεξεμνπζηφηεηα ζηελ Γηθεγφξν Κνκνηελήο Ησάλλα Ε. Υαηδεαλησλίνπ, γηα εθπξνζψπεζε ηνπ ΣΔΔ ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Κνκνηελήο. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, αθνχ ελεκεξψζεθε απφ ηελ παξηζηάκελε Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ θ. Γήκεηξα Καλέιινπ γηα ηελ ππ αξηζκ. 150/ εηζήγεζή ηεο πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ΣΔΔ θαη έρνληαο ππφςε φηη ηελ ζπδεηείηαη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείν Κνκνηελήο ε απφ πξφζζεηε παξέκβαζε ηνπ ΣΔΔ, ππέξ ησλ πκπξαηηφλησλ Γξαθείσλ Μειεηψλ: α) ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΛΔΣΩΝ Α.Ν. ΣΟΜΠΑΕΖ Δ.Π.Δ., (πνπ εδξεχεη ζην Πνιχδξνζν Ακαξνπζίνπ, Μνλεκβαζίαο 27),

5 5 β) Η.ΜΤΛΩΝΑ.ΣΕΗΒΑΝΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. (πνπ εδξεχεη ζην ραιάλδξη, νδφο πγγξνχ 4) θαη γ) Α.Γ.Κ. ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Δ.Π.Δ. (πνπ εδξεχεη ζηελ Κεθηζηά Πάξνδνο Θεβατδνο 21), λφκηκα απφ θνηλνχ εθπξνζσπνπκέλσλ απφ ηνλ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θνηλφ ηνπο εθπξνζψπνπ Αιέμαλδξν Σνκπάδε (Πνιχδξνζν Ακαξνπζίνπ νδφο Μνλεκβαζίαο 27). Δπί ηεο κε αξηζκφ θαηάζ. 40/ αγσγήο ησλ ΚΑΣΑ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ Όπσο ε Γηθεγφξνο Κνκνηελήο Ησάλλα Ε. Υαηδεαλησλίνπ, θάηνηθνο Κνκνηελήο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε αξ.59, εθπξνζσπήζεη ην ΣΔΔ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απφ πξφζζεηεο παξέκβαζεο ηνπ ΣΔΔ ππέξ ησλ σο άλσ Γξαθείσλ Μειεηψλ επί ηεο κε αξηζκφ θαηάζ. 40/ αγσγήο ησλ ΚΑΣΑ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο, θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο ή θαηά νπνηαδήπνηε λέα δηθάζηκν πνπ ηπρφλ ζα νξηζζεί κεηά απφ αλαβνιή, θαη παξέρεη ζ απηήλ ηελ ζρεηηθή πιεξεμνπζηφηεηα κε ηελ παξνχζα. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απνθ. Α5/12/2012 Πιεξεμνπζηφηεηα ζηε Γηθεγφξν ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθή θνπηέξε ηνπ Κσλζηαληίλνπ γηα εθπξνζψπεζε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο Ζ ΓΔ έρνληαο ππφςε φηη ηελ ζπδεηήζεθε ζην η Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ε, απφ , αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, σο εθ ηνπ λφκνπ ππνθαηάζηαηνπ γηα ηε δηθαζηηθή επηδίσμε είζπξαμεο ησλ ακνηβψλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γξαθείσλ κειεηψλ 1) Η. Βεληνπξάθεο, 2) Η. Κπξηαθάθεο, 3) Ν. Παπαδφπνπινο θαη 4) Γ. θέηζνο θαηά α) ηνπ Ννκαξρηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μειηζζίσλ «ΑΜΑΛΗΑ ΦΛΔΜΗΓΚ», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη θαη β) ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, γηα ηελ αλαίξεζε ηεο, κε αξηζκφ 3905/2008, απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, εγθξίλεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ (αξηζκ.

6 6 150/ ) πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ΣΔΔ, ηελ αζθεζείζα σο άλσ αίηεζε αλαίξεζεο θαη παξάζηαζε ηεο Γηθεγφξνπ ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθήο θνπηέξε θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ ΣΔΔ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο ζηελ πην πάλσ δηθάζηκν ηεο ή ζε θάζε κεη αλαβνιήλ δηθάζηκν, θαζψο θαη λα ππνβάιιεη εθ φζνλ ρξεηαζηεί ζρεηηθφ ππφκλεκα θαη παξέρεη ζ απηήλ ηε ζρεηηθή πιεξεμνπζηφηεηα κε ηελ παξνχζα γηα ηελ θαηά λφκν πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ΣΔΔ σο εθ ηνπ λφκνπ ππνθαηάζηαηνπ ησλ άλσ ζπλεξγαδφκελσλ κειεηεηηθψλ γξαθείσλ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απνθ.Α6/12/2012 Πιεξεμνπζηφηεηα ζηε Γηθεγφξν ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθή θνπηέξε ηνπ Κσλζηαληίλνπ γηα εθπξνζψπεζε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο Ζ Γ.Δ. έρνληαο ππφςε φηη ηελ ζπδεηείηαη ζε κεη αλαβνιήλ δηθάζηκν ζην η Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ε, κε αξηζκφ θαηάζεζεο 327/2005, αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαηά 1) ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ΝΠΓΓ, σο ππνθαηάζηαηνπ θαηά ην λφκν ηεο κειεηεηηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΘΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΜΔΛΔΣΖΣΩΝ ΔΠΔ» θαη 2) ηεο κειεηεηηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΘΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΜΔΛΔΣΖΣΩΝ ΔΠΔ» γηα ηελ αλαίξεζε ηεο, κε αξηζκφ 4568/2003, απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ απνθαζίδεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ (αξηζκ. 150/ ) πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ΣΔΔ, λα παξαζηεί ε Γηθεγφξνο ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθή θνπηέξε θαη λα εθπξνζσπήζεη ην ΣΔΔ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο ζηελ πην πάλσ δηθάζηκν ηεο ή ζε θάζε κεη αλαβνιήλ δηθάζηκν, θαζψο θαη λα ππνβάιιεη εθ φζνλ ρξεηαζηεί ζρεηηθφ ππφκλεκα θαη παξέρεη ζ απηήλ ηε ζρεηηθή πιεξεμνπζηφηεηα κε ηελ παξνχζα γηα ηελ θαηά λφκν πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ΣΔΔ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

7 7 Απνθ. Α7/12/2012 Πιεξεμνπζηφηεηα ζην Γηθεγφξν Αζελψλ Αιέμαλδξν ηξίκπεξε ηνπ Ησάλλε (ΑΜ ΓΑ 16630), θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Αθαδεκίαο, αξ. 34 γηα εθπξνζψπεζε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο Ζ ΓΔ έρνληαο ππφςε φηη ηελ ζε κεη αλαβνιήλ δηθάζηκν ζπδεηείηαη ζην η Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ε, απφ θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 7716/2007, αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΡΣΑ», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, θαηά ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ΝΠΓΓ, φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, σο εθ ηνπ λφκνπ ππνθαηάζηαηνπ γηα ηε δηθαζηηθή επηδίσμε είζπξαμεο ησλ ακνηβψλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κειεηεηηθψλ γξαθείσλ κε ηηο επσλπκίεο 1) ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ επσλπκία «ΓΡΑΦΔΗΟ 12 Δηαηξεία κειεηψλ γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε ΔΠΔ», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, 2) ηεο ηερληθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΟΜΗΛΟ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΣΔΠΔ», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη θαη 3) ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΣΩΝΖ ΠΑΝΣΑΕΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, γηα ηελ αλαίξεζε ηεο, κε αξηζκφ 326/2007, απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Παηξψλ απνθαζίδεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ (αξηζκ. 150/ ) πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ΣΔΔ, λα ζπκπαξαζηαζεί ν Γηθεγφξνο Αζελψλ Αιέμαλδξνο ηξίκπεξεο ηνπ Ησάλλε (ΑΜ ΓΑ 16630) γηα λα εθπξνζσπήζεη ην ΣΔΔ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο ζηελ πην πάλσ δηθάζηκν ηεο ή ζε θάζε κεη αλαβνιήλ δηθάζηκν, θαζψο θαη λα ππνβάιιεη εθ φζνλ ρξεηαζηεί ζρεηηθφ ππφκλεκα θαη παξέρεη ζ απηφλ ηε ζρεηηθή πιεξεμνπζηφηεηα κε ηελ παξνχζα γηα ηελ θαηά λφκν πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ΣΔΔ σο εθ ηνπ λφκνπ ππνθαηάζηαηνπ ησλ άλσ ζπλεξγαδφκελσλ κειεηεηηθψλ γξαθείσλ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. ηο ζημείο ασηό (19:15) προζήλθε ο Η. Θεοδωράκης Πρόεδρος Ανηιπροζωπείας ΣΔΔ.

8 8 Απνθ. Α8/12/2012 Σξνπνπνίεζε ησλ ππ αξηζκ. Α28/3/2012 θαη Β2/6/2012 απνθάζεσλ ηεο ΓΔ πνπ αθνξά ηελ επαλάιεςε ηεο Ζκεξίδαο κε ζέκα: «Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα» ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ζκεξίδαο κε ζέκα «Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα» ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Γεσξγίνπ Εακπαηή, ηξνπνπνηεί ηηο ππ αξηζκ. Α28/3/2012 θαη Β2/6/2012 απνθάζεηο ηεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε Ζκεξίδαο κε ζέκα: «Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα» ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, σο πξνο ηελ δηάξθεηά ηεο, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο. 1. Ζ Ζκεξίδα γίλεηαη Γηεκεξίδα κε ζέκα «Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα» ζην Ζξάθιεην θαη ηα Υαληά Κξήηεο ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ην ΠΣ ΣΔΔ Αλαηνιηθήο Κξήηεο, κε ην ΠΣ ΣΔΔ Γπηηθήο Κξήηεο, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ζα δηεμαρζεί ηελ Παξαζθεπή 25 Μαΐνπ 2012 ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, ζηελ Αίζνπζα «Καζηειιάθη» ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κξήηεο (Κνξσλαίνπ 9) θαη άββαην 26 Μαΐνπ 2012, ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Υαλίσλ (Παπαλδξένπ 70, Υαληά). 2. ηα κέιε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο πξνζηίζεληαη νη: Λακπξηλφο Κψζηαο, ΠΜ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κξήηεο, ππεχζπλνο ελέξγεηαο. Καδάζεο Φψηηνο, ΜΖ/Τ&ΠΛ, Μέινο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ/ΣΓΚ θαη νθηαλφο πχξνο, ΖΜ, Μέινο ηεο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ/ΣΓΚ Βαξφηζεο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Σκεκ. Μερ/θψλ Οξπθηψλ Πφξσλ, Κξήηε. 3. Δγθξίλνληαη ηα έμνδα δηακνλήο θαη κεηαθίλεζεο απφ ηελ Αζήλα πξνο ηελ Κξήηε (Ζξάθιεην θαη Υαληά) θαη απφ ηελ Κξήηε (Ζξάθιεην θαη Υαληά) πξνο ηελ Αζήλα ησλ θ.θ. Παλαγηψηε Μαπξίδε, Μαληίλνπ Υαηξεηάθε, Αζαλαζάθε Λνπθά, Γθνχκα Μηράιε θαη Υξεζηαληψλε Μαξίαο, κειψλ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, ησλ θ.θ. Γηάλλε Γξεγνξίνπ, Βξέιιε Γξεγνξίνπ κέινπο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, ησλ εηζεγεηψλ ηεο Γηεκεξίδαο θ.θ. Γεσξγίνπ

9 9 Εαθεηξφπνπινπ, πήιηνπ σηεξφπνπινπ, Κσλζηαληίλνπ Νηθνιάνπ, Φαλήο Γαζθαινπνχινπ-Ληβαδά, νθίαο ηακαηάθε, Αιέμαλδξνπ Κνπιίδε, Αιέμε Αζαλαζφπνπινπ, ηνπ εηζεγεηή θ. Αβξαάκ Εειειίδε απφ Πάηξα πξνο Κξήηε (Ζξάθιεην θαη Υαληά) θαη απφ Κξήηε (Ζξάθιεην θαη Υαληά) πξνο Πάηξα. Δπίζεο θαιχπηνληαη ηα έμνδα κεηαθίλεζήο ηνπο απφ Ζξάθιεην ζηα Υαληά. 4. Δπίζεο, εγθξίλεηαη αχμεζε πξνυπνινγηζκνχ θαηά επξψ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη ππ αξηζκ. Α28/3/2012 θαη Β2/6/2012 απνθάζεηο ηεο ΓΔ. Σέινο, ε Γ. Δπηηξνπή απνθαζίδεη φηη πξέπεη λα ηεζεί ππφςε ηεο κέρξη ηελ ε εηζήγεζε ηνπ ΣΔΔ ζηε δηεκεξίδα. Απνθ. Α9/12/2012 πλδηνξγάλσζε κε ηνλ ΟΑΠ θαη ηνλ ΠΜΔ, Ζκεξίδαο κε αληηθείκελν ηνλ Καλνληζκφ Δπεκβάζεσλ (ΚΑΝΔΠΔ) Ζ Γ.Δ. κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ΟΑΠ θαη ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Δηδηθφηεηαο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΣΔΔ θαη κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Γεσξγίνπ Εακπαηή, απνθαζίδεη ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ ΟΑΠ θαη ηνλ ΠΜΔ Ζκεξίδαο κε αληηθείκελν ηνλ Καλνληζκφ Δπεκβάζεσλ (ΚΑΝΔΠΔ) Αληηθείκελν ηεο Ζκεξίδαο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ Μεραληθψλ ζην ηειηθφ θείκελν ηνπ ΚΑΝΔΠΔ. H Δθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ, ηελ Πέκπηε 31 Μαΐνπ Ωο Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο Ζκεξίδαο νξίδνληαη νη : 1. Κσλζηαληίλνο Κνπξληψηεο, Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γ.Δ. ΣΔΔ. 2. Νηθφιανο Μήιεο, Μέινο Γ.Δ. ΣΔΔ 3. Οιπκπία Βαγγειάηνπ, ΠΜ, εθπξφζσπνο ηνπ ΣΔΔ 4. Νηθφιανο Επγνχξεο, Π.Μ., εθπξφζσπνο ΠΜΔ 5. Νηθήηαο Παπαδφπνπινο, Γελ. Γ/ληεο ΟΑΠ 6. ηέθαλνο Γξίηζνο, θαζ., εθπξφζσπνο ΟΑΠ 7. Νηθφιανο Μαξζέιινο, Π.Μ. 8. Ο Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο θπξνδέκαηνο 9. Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο θπξνδέκαηνο Δπίζεο εγθξίλεηαη πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο δαπάλεο ηεο Ζκεξίδαο, χςνπο 1.500, πνπ ζα πεξηιακβάλεη εθηππψζεηο,

10 10 απνκαγλεηνθψλεζε, θαθέ - κπνπθέ, αλαιψζηκα, παξαγσγή cd, θιπ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. ηο ζημείο ασηό (19:45) προζήλθε ο Αλ. Παπαζπσρίδης Μέλος Γ.Δ. Απνθ. Α10/12/2012 Δπηρνξήγεζε ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο Ηζηνξηθψλ Μειεηψλ (ΗΓ.Η.ΜΔ) γηα ηελ πινπνίεζε αθ ελφο ηζηνξηθνχ ληνθηκαληέξ ζρεηηθνχ κε ηελ ηζηνξία ησλ λήζσλ Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ηφκνπ γηα ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπο θαη αθ εηέξνπ ηελ έθδνζε ηφκνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη κέξνο ηνπ αλέθδνηνπ κέρξη ζήκεξα Αξρείνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μηζαειίδε, πνιεκηθνχ αληαπνθξηηή ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο θαη ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρνπ ηζηνξηθνχ ληνθηκαληέξ. Ζ ΓΔ ηνπ ΣΔΔ κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο ΣΔΔ θ. Γεψξγηνπ Εακπαηή, απνθαζίδεη ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο Ηζηνξηθψλ Μειεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηηο παξαθάησ δχν πξσηνβνπιίεο: 1. πινπνίεζε ηζηνξηθνχ ληνθηκαληέξ (ζηα ειιεληθά, ηνπξθηθά θαη αγγιηθά) γηα ηελ ηζηνξία ησλ λήζσλ Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ καδί κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ηφκνπ γηα ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπο. ην ελ ιφγσ ληνθηκαληέξ ζα δνζεί έκθαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηερλνηξνπία ησλ ειιεληθψλ ζπηηηψλ ηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ. 2. έθδνζε ηφκνπ πνπ ζα πεξηέρεη κέξνο ηνπ αλέθδνηνπ κέρξη ζήκεξα Αξρείνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μηζαειίδε, πνιεκηθνχ αληαπνθξηηή ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 10 εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, θέξλνληαο ζην θσο άγλσζηεο πηπρέο ηνπ έπνπο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Σξαγσδίαο. Δπίζεο ζα πινπνηεζεί αληίζηνηρν ηζηνξηθφ ληνθηκαληέξ, φπνπ ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηερλνηξνπία ησλ ειιεληθψλ αξρνληηθψλ ηεο κχξλεο ησλ αξρψλ ηνπ 20 νπ αηψλα. Δγθξίλεηαη σο πνζφ επηρνξήγεζεο γηα θάζε κία απφ ηηο δχν πξσηνβνπιίεο 3.000, ήηνη ζπλνιηθά ηο ζημείο ασηό (19:55) προζήλθε ζηη ζσνεδρίαζη ο Η. Κσριακόποσλος Γενικός Γραμμαηέας Ανηιπροζωπείας ΣΔΔ.

11 11 Απνθ. Α11/12/2012 Πξνθήξπμε Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο απνδειηίσζεο ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Σχπνπ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηεο ζπιινγήο ησλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ αλαθνξψλ Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε, απνθαζίδεη ηελ πξνθήξπμε Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο απνδειηίσζεο ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Σχπνπ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηεο ζπιινγήο ησλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ αλαθνξψλ. Κξηηήξην ηεο αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηξηψλ (3) κελψλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο είλαη ,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α., (73.800,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) γηα ππεξεζίεο ελφο έηνπο. Απνθ. Α12/12/2012 Πξνκήζεηα αδεηψλ ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο ησλ H/Y απφ ηνχο (antivirus software). Ζ Γ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε, απνθαζίδεη ηελ αλαλέσζε ησλ δηαθνζίσλ πελήληα (250) αδεηψλ ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο ησλ Ζ/Τ ηνπ ΣΔΔ απφ ηνχο (antivirus) γηα ηξία (3) ρξφληα, απφ Σν antivirus είλαη ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο H/Y πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ θαη εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ Ζ/Τ απφ κνιχλζεηο ηψλ (δειαδή θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ δπζιεηηνπξγία ή θαη ηελ απψιεηα δεδνκέλσλ απφ ηνπο Ζ/Τ) επηηπγράλνληαο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Τ, ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ κνιχλζεσλ Ζ/Τ πνπ αλήθνπλ ζην δίθηπν ηνπ ΣΔΔ ή ζε εμσηεξηθά δίθηπα θαη θπξίσο ηελ απνθπγή απψιεηαο δεδνκέλσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξνζβνιή ελφο Ζ/Τ απφ ηφ.

12 12 Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη ζε 5.500,00 ζπλ ΦΠΑ 23% (ζχκθσλα κε ηελ αξ. Πξση. ΣΔΔ 21323/ πξνζθνξά ηεο Panda Security Hellas) θαη ζα θαιχςεη ηνπο ζηαζεξνχο θαη θνξεηνχο Ζ/Τ ηνπ ΣΔΔ. Σα πνζφ απηφ είλαη εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνχ πίζησζεο (KAE 7123Α). Απφθ. Α13/12/2012 πληήξεζε ή/θαη αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ γηα ην έηνο 2012 Ζ Γ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε, απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ή/θαη αλαγφκσζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Δ. ζηελ Αζήλα (Νίθεο 4, φισλνο 53, Λέθθα 23-25, Αληηνρείαο 33, Κεξακεηθνχ 40) γηα ην έηνο 2012 ζηελ εηαηξεία ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΠΔΡ. ΠΑΠΑΠΑΤΛΟΤ, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εμαθνζίσλ είθνζη επηά επξψ θαη πελήληα ελφο ιεπηψλ (627,51 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Απνθ. Α14/12/2012 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ. Γ3/5/2012 απφθαζεο γηα ηε πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ Πξνκεζεηψλ γηα ην έηνο 2012 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε θαη έρνληαο ππ φςηλ: ην κε αξηζκ. Πξση. Σ.Δ.Δ / έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ & Γηθηχσλ ην κε αξηζκ. Πξση. Σ.Δ.Δ / έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο ην απφ Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θιήξσζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ

13 13 νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, ηξνπνπνηεί θαη ζπκπιεξψλεη ηελ ππ αξηζκ. Γ3/5/2012 απφθαζή ηεο, σο εμήο: α. ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, αληηθαζηζηά ηελ Πξφεδξν θ. Κσλζηαληίλα Γθφιηα κε ηνλ θ. Υαξάιακπν πξφπνπιν θαη ηελ αλαπιεξψηξηα ηεο Πξνέδξνπ θ. Αγγειηθή θνπηέξε κε ηνλ θ. ηπιηαλφ Μπειίδα. β. ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο: Δθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ & Γηθηχσλ νξίδεηαη ε θ. Κσλζηαληίλα Καπεηαλάθε σο ηαθηηθφ κέινο θαη ε θ. Εσή Μπέθνπ σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. Δθπξφζσπνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο νξίδεηαη ε θ. Βαζηιηθή Καξαληδίθνπ σο ηαθηηθφ κέινο θαη ε θ. Πνιπμέλε Κνχηια σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. ηο ζημείο ασηό (20:00) προζήλθε ο Γ. Ζλιόποσλος Β Ανηιπρόεδρος Ανηιπροζωπείας ΣΔΔ. Απφθ. Α15/12/2012 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ξνινχ αζθαιείαο & πξνζηαηεπηηθψλ κεκβξαλψλ Ζ Γ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε, απνθαζίδεη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζην επί ηεο νδνχ Νίθεο 4 θηίξην φπνπ ζηεγάδνληαη νη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Σ.Δ.Δ.: α) ξνινχ αζθαιείαο ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ απφ ηελ εηαηξεία CAS DOORS, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000,00 ) πιένλ Φ.Π.Α. θαη β) πξνζηαηεπηηθψλ κεκβξαλψλ ζηνπο παινπίλαθεο ηνπ 1νπ νξφθνπ (αίζνπζα εθδειψζεσλ, control room θαη 2 γξαθεία) απφ ηελ εηαηξεία ΣΔΣΟΡΟ ΖΛ. & ΗΑ ΔΔ, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εμαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε επξψ θαη ηξηάληα έμη ιεπηψλ (675,36 ) πιένλ Φ.Π.Α. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ Απνθ. Α16/12/2012 Αζθάιηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ

14 14 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε θαη ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηηο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηα απφ θαη Ηδησηηθά πκθσλεηηθά Μηζζψζεσο ηνπ αθηλήηνπ (κίζζην, πεξηερφκελν κηζζίνπ, αζηηθή επζχλε) απνθαζίδεη ηελ Αζθάιηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απφ ηελ εηαηξεία Generali Hellas A.A.E. γηα έλα (1) έηνο έλαληη Δηεζίσλ Οιηθψλ Αζθαιίζηξσλ πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ εμήληα ηξηψλ επξψ (5.763,00 ). Δπίζεο ε Γ. Δ. απνθαζίδεη λα δεηεζεί έθπησζε επί ηνπ παξαπάλσ αζθαιίζηξνπ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απνθ. Α17/12/2012 Απνθ. Α18/12/2012 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο δηθηπαθήο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ κεγάινπ φγθνπ Ζ ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ, απνθαζίδεη ηελ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο δηθηπαθήο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ κεγάινπ φγθνπ γηα λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ιφγσ απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΣΔΔ. Ο ηχπνο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη επηιεγεί κε βάζε ηελ εχθνιε δηαζχλδεζε κέζνπ δηαδηθηχνπ φισλ δπλεηηθά ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπ ΣΔΔ ζηνπο νπνίνπο απαηηείηαη επέθηαζε ρσξεηηθφηεηαο δεδνκέλσλ. Με βάζε ηηο κεζνπξφζεζκεο αλάγθεο ε ρσξεηηθφηεηα είλαη κέρξη 30ΣΒ θαη ε ηαρχηεηα δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ ίζε κε ηελ ρσξεηηθφηεηα εζσηεξηθνχ θνξκνχ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΣΔΔ 1Gbps θαη επηπέδνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ RAID 5 θαη 6. To θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο είλαη κέρξη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Δγγξαθή σο Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Ζ/Τ ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ ηνπ θ. Μειέηηνπ Αλησληάδε, βάζεη ηνπ Π.Γ. 38/2010.

15 15 Ζ ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ, απνθαζίδεη ηελ εγγξαθή ηνπ θ. Μειέηηνπ Αλησληάδε ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ σο Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Ζ/Τ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 38/2010. Πξνεγήζεθε ςεθνθνξία επί ηεο εηζήγεζεο κε απνηέιεζκα: ΝΑΗ : 6 (Αιεμηάδεο, Πξσηνλνηάξηνο, Κνπξληψηεο, Μαθέδνο, εξαθίδεο, πίξηδεο) ΟΥΗ: 2 (Παπαζππξίδεο, Γξεγνξηάδεο) ΛΔΤΚΟ: 3 (Γεζχιαο, Μπνχκεο, Αθξηηίδεο) Απνθ. Α19/12/2012 πδήηεζε γηα ηελ εγγξαθή ηεο θ. Αλησλίαο Καινγεξνπνχινπ σο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ Σ.Δ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 38/2010. Ζ Γ. Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. ΣΔΔ 150/ ) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά ζην ζέκα εγγξαθήο ηεο θ. Αλησλίαο Καινγεξνπνχινπ ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ βάζεη ηνπ Π.Γ. 38/2010, αλαβάιιεη ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί (φπσο απνθαζίζζεθε κε ηελ Γ15/9/2012 απφθαζε ηεο Γ.Δ.) απφ ηελ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ απφθαζε Α12/30/2010 ηεο Γ.Δ. θαη πξνέβε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θ. Καινγεξνπνχινπ. Απφθ. Α20/12/2012 Απνζηνιή ηεο θ. Υξπζήο Πφηζηνπ, Αγξνλφκνπ - Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ, Αληηπξνέδξνπ ηεο International Federation of Surveyors (FIG), Πξνέδξνπ ηνπ Task Force on Property and Housing, σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζην εηήζην θνηλφ πλέδξην ησλ FIG θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Κηεκαηνιφγην θαη ηε Γηνίθεζε ηεο Γεο γηα ην 2012, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Εάγθξεκπ (Κξναηία) απφ 28 έσο 29 Μαΐνπ 2012 Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α /99) «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 2. ηελ ππ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο,

16 16 3. ην απφ αίηεκα ηεο θ. Υξπζήο Πφηζηνπ κε ζπλεκκέλε ηελ πξφζθιεζε ηεο εθδήισζεο θαη 4. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Οιγαο Καιαληδνπνχινπ, ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ φπσο, ζην εηήζην θνηλφ πλέδξην ησλ FIG θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Κηεκαηνιφγην θαη ηε Γηνίθεζε ηεο Γεο γηα ην 2012, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Εάγθξεκπ (Κξναηία) απφ 28 έσο 29 Μαΐνπ 2012, κεηαβεί απφ 27 έσο 30 Μαΐνπ 2012 σο εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή - Πξνυπνινγηζκφο 900,00 ) ε θ. Υξπζή Πφηζηνπ, Αγξνλφκνο - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Αληηπξφεδξνο ηεο FIG, Πξφεδξνο ηνπ Task Force on Property and Housing. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Αι. Παπαζππξίδεο Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. Απνθ. Α21/12/2012 Απνζηνιή ηνπ θ. Νίθνπ Φηληηθάθε, Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ, Μέινπο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ ηεο UIA, Region II, Γ/ληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο UIΑ Αξρηηεθηνληθή & Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλάληεζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο UIA, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη (Γαιιία) ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α /99) «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 2. ηελ ππ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη 3. ην απφ αίηεκα ηνπ θ. Ν. Φηληηθάθε, κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε έγγξαθα 4. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Οιγαο Καιαληδνπνχινπ,

17 17 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ φπσο, ζηε ζπλάληεζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο UIA, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη (Γαιιία) ζηηο 30 Μαΐνπ 2012, κεηαβεί απφ 29 έσο 30 Μαΐνπ 2012 σο εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή - Πξνυπνινγηζκφο 650,00 ), ν θ. Νίθνο Φηληηθάθεο, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Μέινο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ ηεο UIA, Region II, Γηεπζπληήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο UIA «Αξρηηεθηνληθή θαη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο». Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Αι. Παπαζππξίδεο Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. Απφθ. Α22/12/2012 Απφθ.Α23/12/2012 πδήηεζε γηα ηελ απνζηνιή ηεο θ. Ησάλλαο Μήηζνπ, Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ, Γ/ληξηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δξγαζίαο ηεο UIΑ Αξρηηεθηνληθή & Σνπξηζκφο, σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλάληεζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο UIA, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη (Γαιιία) ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 Ζ Γ.Δ. αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ ππ αξηζκ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Οιγαο Καιαληδνπνχινπ πνπ αθνξά ζηε κεηάβαζε ηεο θ. Ησάλλαο Μήηζνπ, Αξρηηέθηνλνο Μεραληθνχ, Γηεπζχληξηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο UIA «Αξρηηεθηνληθή θαη Σνπξηζκφο» ζηε ζπλάληεζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο UIA, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη (Γαιιία) ζηηο 30 Μαΐνπ 2012, δελ ιακβάλεη απφθαζε. Απνζηνιή ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Καινθσιηά, Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζην «πκπφζην γηα Δπελδχζεηο θαη Δκπφξην» (2012 Zhejiang Symposium for Foreign Economy, Trade, Technology and Talents) πνπ νξγαλψλεη ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Ξέλσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπαξρίαο Zhejiang ηεο Κίλαο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πφιε Ningbo (Κίλα) απφ 7 έσο 12 Ηνπλίνπ 2012 Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε

18 18 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α /99) «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 2. ηελ ππ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο 3. ην απφ Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο Κηλεδηθήο Έλσζεο Γηεζλψλ Αληαιιαγψλ Πξνζσπηθνχ (China Association for International Exchange of Personnel - CAIEP), ην νπνίν ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζην SAFEA. θαη 4. ην απφ αίηεκα ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Καινθσιηά κε ην πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ 5. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Οιγαο Καιαληδνπνχινπ, ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ φπσο, ζην «πκπφζην γηα Δπελδχζεηο θαη Δκπφξην» (2012 Zhejiang Symposium for Foreign Economy, Trade, Technology and Talents) πνπ νξγαλψλεη ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Ξέλσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπαξρίαο Zhejiang ηεο Κίλαο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πφιε Ningbo (Κίλα) απφ 7 έσο 12 Ηνπλίνπ 2012, κεηαβεί απφ 5 έσο 13 Ηνπλίνπ 2012, σο εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (εκεξήζηα απνδεκίσζε, - Πξνυπνινγηζκφο 525,00 ) ν θ. Αιέμαλδξνο Καινθσιηάο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο. Ζκεξήζηα απνδεκίσζή ηνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 75,00. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Αι. Παπαζππξίδεο Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. Απνθ. Α24/12/2012 πλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο ηεο Δπαξρίαο Liaoning ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο κε εθπξνζψπνπο ηνπ ΣΔΔ. Ζ Γ.Δ. έρνληαο ππφςε: 1. Σν απφ έγγξαθν ζρεηηθά κε ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Σκήκαηνο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη

19 19 Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο ηεο Δπαξρίαο Liaoning ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο θαη ην απφ έγγξαθν ηνπ επηκειεηή ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Γ.Γ. Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο, θ. Νηθφιαν ηξαηεγέα ζχκθσλα κε ηα νπνία πξνηείλεηαη ε ζπλάληεζε κε εθπξνζψπνπο ηνπ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα ηελ Παξαζθεπή 18 Μαΐνπ 2012 θαη ηελ ππ αξηζκ. 150/ εηζήγεζε ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Οιγαο Καιαληδνπνχινπ, ΔΓΚΡΗΝΔΗ δαπάλε πεξίπνπ 500,00 γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο ηεο Δπαξρίαο Liaoning ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο ζην ΣΔΔ (παξάζεζε αλαςπθηηθψλ θαη ξνθεκάησλ, αγνξά αλακλεζηηθψλ θιπ.) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ζηελ νπνία ζα παξαζηνχλ εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΣΔΔ νη. Αιεμηάδεο Α Αληηπξφεδξνο Γ.Δ. θαη Ζξαθιήο Γξνχιηαο, Μέινο Γ.Δ., ζα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο επαγγεικαηηθψλ εκπεηξηψλ ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απφθ. Α25/12/2012 Απνζηνιή ηεο θ. Παλαγηψηαο Μνίξα, Γξ. Υεκηθνχ Μεραληθνχ, ππαιιήινπ ΣΔΔ σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε Γηάζθεςε γηα ηνλ Καλνληζκφ Πξντφλησλ Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ (305/2011) θαη ηε ζήκαλζε CE, (Construction Products Regulation Conference 2012, CE marking Quality construction products for safe works ), ηελ νπνία νξγαλψλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην) ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2012 Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α /99) «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 2. ηελ ππ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο 3. ην ππ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 19421/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Δπξσπατθήο

20 20 Δπηηξνπήο κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε έγγξαθα θαη 4. ηελ εηζήγεζε ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Οιγαο Καιαληδνπνχινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Δπηζηεκνληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ φπσο, ζηε Γηάζθεςε γηα ηνλ Καλνληζκφ Πξντφλησλ Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ (305/2011) θαη ηε ζήκαλζε CE, (Construction Products Regulation Conference 2012, CE marking Quality construction products for safe works ), ηελ νπνία νξγαλψλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην) ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2012, κεηαβεί απφ 24 έσο 26 Ηνπλίνπ 2012 σο εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή - Πξνυπνινγηζκφο 750,00 ), ε θ. Παλαγηψηα Μνίξα, Γξ. Υεκηθφο Μεραληθφο, ππάιιεινο ΣΔΔ. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Αι. Παπαζππξίδεο Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. ηο ζημείο ασηό (20:30) προζήλθε ο Ζ. Γρούλιας Μέλος Γ.Δ. Απνθ.Α26/12/2012 Με έληαμε ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ ΣΜΔΓΔ ζηνλ ΔΟΠΤΤ Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ απνθαζίδεη ηε κε έληαμε ηνπ ΚΤΣ ζηνλ ΔΟΠΤΤ ζχκθσλα κε ην άξζξν 44, παξ. 14 ηνπ λφκνπ 4075 / 2012, ψζηε λα αθνινπζεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν δηαδηθαζίεο γηα λα δηαπηζησζεί ε βησζηκφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ ζε Ν.Π.Η.Γ. κέρξη Πξφζζεηα ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ θιάδσλ πγείαο

21 21 ησλ Σνκέσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ΔΣΑΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπφλεζε αληίζηνηρεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ ζα απνδεηθλχεη ηε βησζηκφηεηά ηνπ, θαη ζα ιακβάλεη σο δεδνκέλν ην εληαίν ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ παξνρψλ φισλ ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ. Σέινο, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ επηζεκαίλεη γηα άιιε κία θνξά ζηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ην πάγην αίηεκά ηεο γηα ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ Κιάδνπ Δηδηθψλ Παξνρψλ ηνπ ΣΜΔΓΔ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ θαη ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε, πνπ έρεη ππνβάιεη απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ζηνλ κέρξη ζήκεξα αξκφδην ππνπξγφ θ. Κνπηξνπκάλε. Πξνεγήζεθε ςεθνθνξία κεηαμχ ηεο πξφηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ Κ. Μαθέδν Μέινο Γ.Δ. θαη είλαη ε πξναλαθεξζείζα απφθαζε (α πξφηαζε) θαη ηεο πξφηαζεο ησλ Γξ. Γξεγνξηάδε θαη Αι. Παπαζππξίδε, Μειψλ Γ.Δ., γηα δεκφζηα θαη δσξεάλ αζθάιηζε θαη πγεία ζε φιν ην ιαφ, θακία ζπδήηεζε γηα Ν.Π.Η.Γ, θακία ζπδήηεζε γηα ηδησηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο, θαηάξγεζε ησλ εηζθνξψλ ησλ άκεζα αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΚΤΣ, θαηάξγεζε ησλ λφκσλ πνπ ζπξξηθλψλνπλ ή ζπγρσλεχνπλ λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο θαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πγεία (β πξφηαζε), κε απνηέιεζκα: α πξφηαζε: 11 (Αιεμηάδεο, Πξσηνλνηάξηνο, Κνπξληψηεο, Μαθέδνο, Γεζχιαο, Φνχξθαο, Μπνχκεο, Γξνχιηαο, Αθξηηίδεο, εξαθίδεο, πίξηδεο) β πξφηαζε: 2 (Παπαζππξίδεο, Γξεγνξηάδεο). ηο ζημείο ασηό (21:45) αποτώρηζε ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Γ.Δ. Απνθ. Α27/12/2012 Αθχξσζε ηεο απφθαζεο Γ1/23/2011 ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ Ζ Γ. Δπηηξνπή αθπξψλεη ηελ Γ1/23/2011 απφθαζή ηεο πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «επηρεηξεκαηηθνί ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί Clusters», πξνθεηκέλνπ λα επαλαδηαηππσζεί νξζά.

22 22 Απνθ.Α28/12/2012 πγρξεκαηνδνηνχκελν Πξφγξακκα κε ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθνί πλεξγαηηθνί ρεκαηηζκνί Clusters» - Παξαιαβή παξαδνηένπ θαη έγθξηζε απνδεκίσζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηάζεζε πξφηαζεο ηνπ ΣΔΔ ζην πξφγξακκα. Αλαθνηλψλεηαη φηη κε ηελ απφθαζε Α16/17/2011 ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ απνθαζίζζεθε ε ζπκκεηνρή ζε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (1 ε θάζε) ηνπ πγρξεκαηνδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθνί πλεξγαηηθνί ρεκαηηζκνί Clusters» ηνπ Δ.Π. «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»(ΔΠΑ ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΤΠΟΗΑΝ). Με ηελ απφθαζε απηή α) ζπγθξνηήζεθε 12κειήο νκάδα ζρεδηαζκνχ θαη θαηάζεζεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο ηνπ ΣΔΔ θαη β) εγθξίζεθε δαπάλε ,00 γηα ακνηβή ζπκβνχινπ. Ο θάθεινο κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΣΔΔ ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά ζηηο (θαη έιαβε αξ. πξση. 7796/ ηεο ΓΓ Βηνκεραλίαο ηνπ ΤΠΟΗΑΝ) θαη έληππα κε ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηνπ ΣΔΔ. Eγθξίζεθε δε κε ην ππ αξηζκ. νηθ 11230/2650/ έγγξαθν ηεο ΓΓ Βηνκεραλίαο ηνπ ΤΠΟΗΑΝ (αξ. πξση. ΣΔΔ 17002/ ). Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ απηνχ ηεο 1 εο θάζεο, γηα ηελ νπνία δελ ρξεηάζζεθε ε πξφζιεςε ζπκβνχινπ, απαζρνιήζεθαλ νη θ.θ. Υάξεο Σζφγθαο θαη Δπάγγεινο Υακπεινκάηεο εθ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ Α16/17/2011 απφθαζε ηεο Γ.Δ., θαζψο θαη ν θ. Γεψξγηνο ηξνγγπιφπνπινο, νη νπνίνη ζπλέηαμαλ ηελ θαηαηεζείζα πξφηαζε ηνπ ΣΔΔ γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ πγρξεκαηνδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθνί πλεξγαηηθνί ρεκαηηζκνί Clusters» ηνπ Δ.Π. «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» (ΔΠΑ ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Ζ Γ. Δπηηξνπή κε ηελ παξνχζα Απφθαζή ηεο πηζηνπνηεί ηελ θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζχληαμεο θαη θαηάζεζεο ηεο σο άλσ πξφηαζεο ηνπ ΣΔΔ θαη νξίδεη ζπλνιηθή απνδεκίσζε ην πνζφ ησλ ,00, ην νπνίν εγθξίλεηαη λα θαηαβιεζεί ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο ζπληάθηεο αλάινγα κε ηελ απαζρφιεζή ηνπο, φπσο παξαθάησ: Υάξεο Σζφγθαο 3.000,00 Δπάγγεινο Υακπεινκάηεο 3.000,00 Γεψξγηνο ηξνγγπιφπνπινο 4.000,00

23 23 Απνθ. Α29/12/2012 χζηαζε γλσκνδνηηθψλ επηηξνπψλ α) γηα ζέκαηα ρσξνηαμίαο πνιενδνκίαο θαη επηηξνπήο πξνεηνηκαζίαο θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη β) θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε, ζπζηήλεη ηηο παξαθάησ γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο α) γηα ζέκαηα ρσξνηαμίαο πνιενδνκίαο θαη πξνεηνηκαζίαο θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη β) θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. 1. Γλσκνδνηηθή επηηξνπή γηα ζέκαηα ρσξνηαμίαο πνιενδνκίαο θαη πξνεηνηκαζίαο θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ απνηεινχκελε απφ ηνπο: 1. Εαραξνχια Γθιεδάθνπ, Α.Μ. 2. Αζαλάζην Γξεγνξφπνπιν, Α.Μ. 3. Γεσξγία Εψε, Α.Μ. 4. Γεκήηξην Κξνθίδε, Α.Μ. 5. Διίζηα-ηαπξνχια Καςηκάιε, Α.Μ. 6. σθξάηε Μπαιηά, Π.Μ. 7. Νηθφιαν Νηθνιατδε, Α.Μ. 8. Υξήζην Παπαγεσξγίνπ, Α.Μ. 9. Αλαζηάζην Σαζηάλε, Α.Μ. 10. άββα Σζνπηζάλε, Α.Μ. 2. Δπηηξνπή ηξνπνπνηήζεσλ θαη ζπκπιεξψζεσλ ηνπ λένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ 1. Γακηαλφ Ακπαθνχκθηλ, Π.Μ. 2. Γηνλχζην Βγφληδα, Π.Μ. 3. Φιψξην Γιέδν, Π.Μ. 4. Αλαζηάζην Ζιία, Π.Μ. 5. Νηθφιαν Καινγήξνπ, Π.Μ. 6. Αιέμαλδξν Κνπινχξε, Α.Μ. 7. Γεψξγην Νηθνιάνπ, Α.Μ. 8. Βαζίιεην-Γεκήηξην Ξπλνκειάθε, Α.Μ. 9. Υξηζηφθνξν Παληνπβάθε, Π.Μ. 10. Αζαλάζην ειίκε, Α.Μ. 11. Μηραήι Σδάξα, Α.Μ. Ζ πξψηε επηηξνπή ζα παξαθνινπζεί ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζρέξεηεο ζηηο ππεξεζίεο δφκεζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξεκβαίλεη ην ΣΔΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.

24 24 Καηά ηη διάρκεια ζσζήηηζης ηοσ παραπάνω θέμαηος (22:00) αποτώρηζαν οι Π. Ακριηίδης και Αλ. Παπαζπσρίδης, Μέλη Γ.Δ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΥΡ. ΠΗΡΣΕΖ ΑΝΣ.ΠΡΩΣΟΝΟΣΑΡΗΟ

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/436/14.1.2015 ΑΓΑ: ΧΦΚΖ46Φ842-ΟΖΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :19:00 ΧΡΑ ΛΖΞΖ : 23:45 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :19:00 ΧΡΑ ΛΖΞΖ : 23:45 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ 1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/404/7.11.2014 ΑΓΑ:70ΠΚ46Φ842-ΣΓ3 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/409/11.11.2014 ΑΓΑ:ΒΙΝ346Φ842-Η8Χ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη. Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο. Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ

Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη. Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο. Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/ 459/12.3.2015 ΑΓΑ:ΧΗΡΘ46Φ842-30 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 4/3-03-2015 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.:ΣΓΟΔ/437/14.1.2015 ΑΔΑ:7Η9Φ46Ψ842-ΓΚΣ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820748 2015-06-03

15PROC002820748 2015-06-03 5PROC002820748 205-06-03 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, 03 / 06 / 205 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 802 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΙΧΝ ΙΔΡΑΡΥΧΝ 127 118 52 ΑΘΗΝΑ

ΣΡΙΧΝ ΙΔΡΑΡΥΧΝ 127 118 52 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ νηθ. 1670 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξ. Πξση.:24819 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα