Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/ Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ."

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.: ΣΓΟΓ/173/ ΑΓΑ: Β4ΗΕ46Ψ842-Ω3Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/ Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :18:00 ΩΡΑ ΛΖΞΖ : 22:40 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΥΩ- ΡΖΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Υξήζηνο πίξηδεο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ σθξάηεο Αιεμηάδεο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Θεφδσξνο εξαθίδεο Β Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Κσλζηαληίλνο Κνπξληψηεο Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 21:45 ππξίδσλ Γεζχιαο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Ζξαθιήο Γξνχιηαο Μέινο 20:30 ΛΖΞΖ Κσλζηαληίλνο Μαθέδνο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αζαλάζηνο Μπνχκεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αιέμαλδξνο Μέινο 19:45 ΛΖΞΖ Παπαζππξίδεο Ησάλλεο Φνχξθαο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΑΠΟΝΣΔ: ππξίδσλ Εαλληάο Μέινο Νηθφιανο Μήιεο Μέινο Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ Ησάλλεο Θενδσξάθεο Γεψξγηνο Ζιηφπνπινο Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Πξφεδξνο Β Αληηπξφεδξνο Γελ. Γξακκαηέαο 19:15 20:00 19:55 ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα Σ.Δ.Δ. Γξακκαηέαο : ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ. ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

2 2 ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 1. Δηζεγήζεηο Γηεπζχλζεσλ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γξαθείν Γηθαζηηθνχ Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθήο & Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Γηεχζπλζεο Θεκάησλ Δ.Δ. & Γηεζλψλ ρέζεσλ 2. Δπηθχξσζε Πξαθηηθψλ 3. πδήηεζε γηα ην Ν. 4075/2012, άξζξν 44 παξ. 14, ζε ζρέζε κε ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηελ κε έληαμε ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ ΣΜΔΓΔ ζηνλ ΔΟΠΤΤ. 4. χζηαζε γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα ρσξνηαμίαο πνιενδνκίαο θαη Δπηηξνπήο πξνεηνηκαζίαο θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3840/2012 θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Οθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. 5. πδήηεζε γηα ηηο εθδειψζεηο ηνπ ΣΔΔ: «Αλάπηπμε θαη επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα» θαη «Αλάπηπμε θαη επξσπατθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή». 6. Δλεκέξσζε. Απνθ. Α1/12/2012 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε απνθάζεσλ. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηακέλεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ, ηξνπνπνηεί ηελ ππ αξηζκ. Α2/4/2012 απφθαζή ηεο δηεπθξηλίδεη φηη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Έξγνπ απνηειείηαη απφ ηελ θ. Γήκεηξα Καλέιινπ Γεληθή Γηεπζχληξηα, ηελ θ.αηθαηεξίλε Σξαληάιε Γηεπζχληξηα Γηνηθεηηθνχ θαη ηελ θ. Όιγα Καιάληδνπνχινπ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ, ζπκπιεξψλεη ζηελ παξάγξαθν η ηεο απφθαζεο Α2/4/2012 θαη πξνζζέηεη ηνλ

3 3 ππάιιειν ΣΔΔ θ. Γεψξγην Φινχδα, Π.Μ. σο δεχηεξν αλαπιεξσηή ηνπ θ. Υξπζφζηνκνπ Γνχθα. Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο Γ.Δ. απέρεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Απνθ. Α2/12/2012 Απφδνζε επηδηθαζζείζαο ακνηβήο. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε απφ ηελ παξηζηάκελε Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ θ. Γήκεηξα Καλέιινπ γηα ηελ ππ αξηζκ. 150/ εηζήγεζή ηεο πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ΣΔΔ φηη ζε εθηέιεζή ηεο, κε αξηζκφ 18110/2010, Γηαηαγήο Πιεξσκήο ηνπ Γηθαζηή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, αθνξψζαο ακνηβή ησλ κειεηεηηθψλ γξαθείσλ κε ηελ επσλπκία α) Νίθνο Γηαλλνπιφπνπινο θαη πλεξγάηεο ΔΠΔ θαη β) Αιθσλ Μειεηεηηθή ΔΠΔ θαη ζε ζπλέρεηα ησλ κε αξ. πξση. ΣΔΔ 13616/ θαη 24933/ εγγξάθσλ, ν Γήκνο Αγξηλίνπ πξνέβε ζηελ θαηαβνιή κε θαηάζεζε ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ δέθα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (14.000,00) Δπξψ (έλαληη ηφθσλ), απνθαζίδεη ηελ απφδνζε ζηα αλσηέξσ κειεηεηηθά γξαθεία ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ησλ δέθα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (14.000,00) Δπξψ κε ηελ εηδηθφηεξε δηάθξηζε φηη εθ ηνπ σο άλσ απηνχ πνζνχ α) ρξεκαηηθφ πνζφ δέθα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ελελήληα επξψ θαη ζαξάληα ιεπηψλ (10.690,40 ) ζα απνδνζεί ζηνλ πξψην δηθαηνχρν (ΝΗΚΟ ΓΗΑΝΝΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ, Α.Μ. Σ.Δ.Δ. 1739) θαη β) ρξεκαηηθφ πνζφ ηξηψλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ελλέα επξψ θαη εμήληα ιεπηψλ (3.309,60 ) ζα απνδνζεί ζην δεχηεξν δηθαηνχρν (ΑΛΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΠΔ, Α.Μ. Σ.Δ.Δ. 2092), αθνχ πξνεγνπκέλσο εηζπξαρζεί ε πξνβιεπφκελε εθ ηνπ λφκνπ θξάηεζε πνζνζηνχ 2,048% ππέξ Σ.Δ.Δ. επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ,00 Δπξψ. Ζ απφδνζε ηνπ αλσηέξσ πνζνχ ζηα άλσ κειεηεηηθά γξαθεία ζα γίλεη, θαηά ηνλ πξνζήθνληα ηξφπν, απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Σ.Δ.Δ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

4 4 Απφθ. A3/12/2012 Πιεξεμνπζηφηεηα ζηελ Γηθεγφξν Κνκνηελήο θ. Ησάλλα Υαηδεαλησλίνπ, γηα εθπξνζψπεζε ηνπ ΣΔΔ ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Κνκνηελήο Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε απφ ηελ παξηζηάκελε Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ θ. Γήκεηξα Καλέιινπ γηα ηελ ππ αξηζκ. 150/ εηζήγεζή ηεο πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ΣΔΔ θαη έρνληαο ππφςε φηη ηελ ζπδεηείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Κνκνηελήο ε απφ Αγσγή, πνπ άζθεζε ην ΣΔΔ, σο ππνθαηαζηάηνπ απφ ην λφκν ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ Γξαθείσλ Μειεηψλ: 1) ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΛΔΣΩΝ Α.Ν. ΣΟΜΠΑΕΖ Δ.Π.Δ. 2) Η.ΜΤΛΩΝΑ.ΣΕΗΒΑΝΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 3)Α.Γ.Κ.ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Δ.Π.Δ. ΚΑΣΑ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ, φπσο ε δηθεγφξνο Κνκνηελήο Ησάλλα Ε. Υαηδεαλησλίνπ θάηνηθνο Κνκνηελήο, Υαξηιάνπ Σξηθνχπε αξ.59, εθπξνζσπήζεη ην ΣΔΔ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απφ αγσγήο ηνπ ΣΔΔ θαηά ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο ή θαηά νηαδήπνηε λέα δηθάζηκν, πνπ ηπρφλ ζα νξηζζεί κεηά απφ αλαβνιή, θαη παξέρεη ζ απηήλ ηελ ζρεηηθή πιεξεμνπζηφηεηα κε ηελ παξνχζα. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απνθ. Α4/12/2012 Πιεξεμνπζηφηεηα ζηελ Γηθεγφξν Κνκνηελήο Ησάλλα Ε. Υαηδεαλησλίνπ, γηα εθπξνζψπεζε ηνπ ΣΔΔ ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Κνκνηελήο. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, αθνχ ελεκεξψζεθε απφ ηελ παξηζηάκελε Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ θ. Γήκεηξα Καλέιινπ γηα ηελ ππ αξηζκ. 150/ εηζήγεζή ηεο πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ΣΔΔ θαη έρνληαο ππφςε φηη ηελ ζπδεηείηαη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείν Κνκνηελήο ε απφ πξφζζεηε παξέκβαζε ηνπ ΣΔΔ, ππέξ ησλ πκπξαηηφλησλ Γξαθείσλ Μειεηψλ: α) ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΛΔΣΩΝ Α.Ν. ΣΟΜΠΑΕΖ Δ.Π.Δ., (πνπ εδξεχεη ζην Πνιχδξνζν Ακαξνπζίνπ, Μνλεκβαζίαο 27),

5 5 β) Η.ΜΤΛΩΝΑ.ΣΕΗΒΑΝΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. (πνπ εδξεχεη ζην ραιάλδξη, νδφο πγγξνχ 4) θαη γ) Α.Γ.Κ. ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Δ.Π.Δ. (πνπ εδξεχεη ζηελ Κεθηζηά Πάξνδνο Θεβατδνο 21), λφκηκα απφ θνηλνχ εθπξνζσπνπκέλσλ απφ ηνλ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θνηλφ ηνπο εθπξνζψπνπ Αιέμαλδξν Σνκπάδε (Πνιχδξνζν Ακαξνπζίνπ νδφο Μνλεκβαζίαο 27). Δπί ηεο κε αξηζκφ θαηάζ. 40/ αγσγήο ησλ ΚΑΣΑ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ Όπσο ε Γηθεγφξνο Κνκνηελήο Ησάλλα Ε. Υαηδεαλησλίνπ, θάηνηθνο Κνκνηελήο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε αξ.59, εθπξνζσπήζεη ην ΣΔΔ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απφ πξφζζεηεο παξέκβαζεο ηνπ ΣΔΔ ππέξ ησλ σο άλσ Γξαθείσλ Μειεηψλ επί ηεο κε αξηζκφ θαηάζ. 40/ αγσγήο ησλ ΚΑΣΑ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο, θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο ή θαηά νπνηαδήπνηε λέα δηθάζηκν πνπ ηπρφλ ζα νξηζζεί κεηά απφ αλαβνιή, θαη παξέρεη ζ απηήλ ηελ ζρεηηθή πιεξεμνπζηφηεηα κε ηελ παξνχζα. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απνθ. Α5/12/2012 Πιεξεμνπζηφηεηα ζηε Γηθεγφξν ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθή θνπηέξε ηνπ Κσλζηαληίλνπ γηα εθπξνζψπεζε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο Ζ ΓΔ έρνληαο ππφςε φηη ηελ ζπδεηήζεθε ζην η Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ε, απφ , αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, σο εθ ηνπ λφκνπ ππνθαηάζηαηνπ γηα ηε δηθαζηηθή επηδίσμε είζπξαμεο ησλ ακνηβψλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γξαθείσλ κειεηψλ 1) Η. Βεληνπξάθεο, 2) Η. Κπξηαθάθεο, 3) Ν. Παπαδφπνπινο θαη 4) Γ. θέηζνο θαηά α) ηνπ Ννκαξρηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μειηζζίσλ «ΑΜΑΛΗΑ ΦΛΔΜΗΓΚ», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη θαη β) ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, γηα ηελ αλαίξεζε ηεο, κε αξηζκφ 3905/2008, απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, εγθξίλεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ (αξηζκ.

6 6 150/ ) πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ΣΔΔ, ηελ αζθεζείζα σο άλσ αίηεζε αλαίξεζεο θαη παξάζηαζε ηεο Γηθεγφξνπ ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθήο θνπηέξε θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ ΣΔΔ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο ζηελ πην πάλσ δηθάζηκν ηεο ή ζε θάζε κεη αλαβνιήλ δηθάζηκν, θαζψο θαη λα ππνβάιιεη εθ φζνλ ρξεηαζηεί ζρεηηθφ ππφκλεκα θαη παξέρεη ζ απηήλ ηε ζρεηηθή πιεξεμνπζηφηεηα κε ηελ παξνχζα γηα ηελ θαηά λφκν πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ΣΔΔ σο εθ ηνπ λφκνπ ππνθαηάζηαηνπ ησλ άλσ ζπλεξγαδφκελσλ κειεηεηηθψλ γξαθείσλ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απνθ.Α6/12/2012 Πιεξεμνπζηφηεηα ζηε Γηθεγφξν ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθή θνπηέξε ηνπ Κσλζηαληίλνπ γηα εθπξνζψπεζε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο Ζ Γ.Δ. έρνληαο ππφςε φηη ηελ ζπδεηείηαη ζε κεη αλαβνιήλ δηθάζηκν ζην η Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ε, κε αξηζκφ θαηάζεζεο 327/2005, αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαηά 1) ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ΝΠΓΓ, σο ππνθαηάζηαηνπ θαηά ην λφκν ηεο κειεηεηηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΘΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΜΔΛΔΣΖΣΩΝ ΔΠΔ» θαη 2) ηεο κειεηεηηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΘΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΜΔΛΔΣΖΣΩΝ ΔΠΔ» γηα ηελ αλαίξεζε ηεο, κε αξηζκφ 4568/2003, απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ απνθαζίδεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ (αξηζκ. 150/ ) πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ΣΔΔ, λα παξαζηεί ε Γηθεγφξνο ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθή θνπηέξε θαη λα εθπξνζσπήζεη ην ΣΔΔ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο ζηελ πην πάλσ δηθάζηκν ηεο ή ζε θάζε κεη αλαβνιήλ δηθάζηκν, θαζψο θαη λα ππνβάιιεη εθ φζνλ ρξεηαζηεί ζρεηηθφ ππφκλεκα θαη παξέρεη ζ απηήλ ηε ζρεηηθή πιεξεμνπζηφηεηα κε ηελ παξνχζα γηα ηελ θαηά λφκν πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ΣΔΔ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

7 7 Απνθ. Α7/12/2012 Πιεξεμνπζηφηεηα ζην Γηθεγφξν Αζελψλ Αιέμαλδξν ηξίκπεξε ηνπ Ησάλλε (ΑΜ ΓΑ 16630), θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Αθαδεκίαο, αξ. 34 γηα εθπξνζψπεζε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο Ζ ΓΔ έρνληαο ππφςε φηη ηελ ζε κεη αλαβνιήλ δηθάζηκν ζπδεηείηαη ζην η Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ε, απφ θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 7716/2007, αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΡΣΑ», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, θαηά ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ΝΠΓΓ, φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, σο εθ ηνπ λφκνπ ππνθαηάζηαηνπ γηα ηε δηθαζηηθή επηδίσμε είζπξαμεο ησλ ακνηβψλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κειεηεηηθψλ γξαθείσλ κε ηηο επσλπκίεο 1) ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ επσλπκία «ΓΡΑΦΔΗΟ 12 Δηαηξεία κειεηψλ γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε ΔΠΔ», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, 2) ηεο ηερληθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΟΜΗΛΟ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΣΔΠΔ», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη θαη 3) ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΣΩΝΖ ΠΑΝΣΑΕΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, γηα ηελ αλαίξεζε ηεο, κε αξηζκφ 326/2007, απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Παηξψλ απνθαζίδεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ (αξηζκ. 150/ ) πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ΣΔΔ, λα ζπκπαξαζηαζεί ν Γηθεγφξνο Αζελψλ Αιέμαλδξνο ηξίκπεξεο ηνπ Ησάλλε (ΑΜ ΓΑ 16630) γηα λα εθπξνζσπήζεη ην ΣΔΔ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο ζηελ πην πάλσ δηθάζηκν ηεο ή ζε θάζε κεη αλαβνιήλ δηθάζηκν, θαζψο θαη λα ππνβάιιεη εθ φζνλ ρξεηαζηεί ζρεηηθφ ππφκλεκα θαη παξέρεη ζ απηφλ ηε ζρεηηθή πιεξεμνπζηφηεηα κε ηελ παξνχζα γηα ηελ θαηά λφκν πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ΣΔΔ σο εθ ηνπ λφκνπ ππνθαηάζηαηνπ ησλ άλσ ζπλεξγαδφκελσλ κειεηεηηθψλ γξαθείσλ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. ηο ζημείο ασηό (19:15) προζήλθε ο Η. Θεοδωράκης Πρόεδρος Ανηιπροζωπείας ΣΔΔ.

8 8 Απνθ. Α8/12/2012 Σξνπνπνίεζε ησλ ππ αξηζκ. Α28/3/2012 θαη Β2/6/2012 απνθάζεσλ ηεο ΓΔ πνπ αθνξά ηελ επαλάιεςε ηεο Ζκεξίδαο κε ζέκα: «Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα» ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ζκεξίδαο κε ζέκα «Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα» ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Γεσξγίνπ Εακπαηή, ηξνπνπνηεί ηηο ππ αξηζκ. Α28/3/2012 θαη Β2/6/2012 απνθάζεηο ηεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε Ζκεξίδαο κε ζέκα: «Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα» ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, σο πξνο ηελ δηάξθεηά ηεο, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο. 1. Ζ Ζκεξίδα γίλεηαη Γηεκεξίδα κε ζέκα «Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα» ζην Ζξάθιεην θαη ηα Υαληά Κξήηεο ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ην ΠΣ ΣΔΔ Αλαηνιηθήο Κξήηεο, κε ην ΠΣ ΣΔΔ Γπηηθήο Κξήηεο, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ζα δηεμαρζεί ηελ Παξαζθεπή 25 Μαΐνπ 2012 ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, ζηελ Αίζνπζα «Καζηειιάθη» ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κξήηεο (Κνξσλαίνπ 9) θαη άββαην 26 Μαΐνπ 2012, ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Υαλίσλ (Παπαλδξένπ 70, Υαληά). 2. ηα κέιε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο πξνζηίζεληαη νη: Λακπξηλφο Κψζηαο, ΠΜ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κξήηεο, ππεχζπλνο ελέξγεηαο. Καδάζεο Φψηηνο, ΜΖ/Τ&ΠΛ, Μέινο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ/ΣΓΚ θαη νθηαλφο πχξνο, ΖΜ, Μέινο ηεο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ/ΣΓΚ Βαξφηζεο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Σκεκ. Μερ/θψλ Οξπθηψλ Πφξσλ, Κξήηε. 3. Δγθξίλνληαη ηα έμνδα δηακνλήο θαη κεηαθίλεζεο απφ ηελ Αζήλα πξνο ηελ Κξήηε (Ζξάθιεην θαη Υαληά) θαη απφ ηελ Κξήηε (Ζξάθιεην θαη Υαληά) πξνο ηελ Αζήλα ησλ θ.θ. Παλαγηψηε Μαπξίδε, Μαληίλνπ Υαηξεηάθε, Αζαλαζάθε Λνπθά, Γθνχκα Μηράιε θαη Υξεζηαληψλε Μαξίαο, κειψλ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, ησλ θ.θ. Γηάλλε Γξεγνξίνπ, Βξέιιε Γξεγνξίνπ κέινπο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, ησλ εηζεγεηψλ ηεο Γηεκεξίδαο θ.θ. Γεσξγίνπ

9 9 Εαθεηξφπνπινπ, πήιηνπ σηεξφπνπινπ, Κσλζηαληίλνπ Νηθνιάνπ, Φαλήο Γαζθαινπνχινπ-Ληβαδά, νθίαο ηακαηάθε, Αιέμαλδξνπ Κνπιίδε, Αιέμε Αζαλαζφπνπινπ, ηνπ εηζεγεηή θ. Αβξαάκ Εειειίδε απφ Πάηξα πξνο Κξήηε (Ζξάθιεην θαη Υαληά) θαη απφ Κξήηε (Ζξάθιεην θαη Υαληά) πξνο Πάηξα. Δπίζεο θαιχπηνληαη ηα έμνδα κεηαθίλεζήο ηνπο απφ Ζξάθιεην ζηα Υαληά. 4. Δπίζεο, εγθξίλεηαη αχμεζε πξνυπνινγηζκνχ θαηά επξψ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη ππ αξηζκ. Α28/3/2012 θαη Β2/6/2012 απνθάζεηο ηεο ΓΔ. Σέινο, ε Γ. Δπηηξνπή απνθαζίδεη φηη πξέπεη λα ηεζεί ππφςε ηεο κέρξη ηελ ε εηζήγεζε ηνπ ΣΔΔ ζηε δηεκεξίδα. Απνθ. Α9/12/2012 πλδηνξγάλσζε κε ηνλ ΟΑΠ θαη ηνλ ΠΜΔ, Ζκεξίδαο κε αληηθείκελν ηνλ Καλνληζκφ Δπεκβάζεσλ (ΚΑΝΔΠΔ) Ζ Γ.Δ. κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ΟΑΠ θαη ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Δηδηθφηεηαο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΣΔΔ θαη κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Γεσξγίνπ Εακπαηή, απνθαζίδεη ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ ΟΑΠ θαη ηνλ ΠΜΔ Ζκεξίδαο κε αληηθείκελν ηνλ Καλνληζκφ Δπεκβάζεσλ (ΚΑΝΔΠΔ) Αληηθείκελν ηεο Ζκεξίδαο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ Μεραληθψλ ζην ηειηθφ θείκελν ηνπ ΚΑΝΔΠΔ. H Δθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ, ηελ Πέκπηε 31 Μαΐνπ Ωο Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο Ζκεξίδαο νξίδνληαη νη : 1. Κσλζηαληίλνο Κνπξληψηεο, Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γ.Δ. ΣΔΔ. 2. Νηθφιανο Μήιεο, Μέινο Γ.Δ. ΣΔΔ 3. Οιπκπία Βαγγειάηνπ, ΠΜ, εθπξφζσπνο ηνπ ΣΔΔ 4. Νηθφιανο Επγνχξεο, Π.Μ., εθπξφζσπνο ΠΜΔ 5. Νηθήηαο Παπαδφπνπινο, Γελ. Γ/ληεο ΟΑΠ 6. ηέθαλνο Γξίηζνο, θαζ., εθπξφζσπνο ΟΑΠ 7. Νηθφιανο Μαξζέιινο, Π.Μ. 8. Ο Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο θπξνδέκαηνο 9. Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο θπξνδέκαηνο Δπίζεο εγθξίλεηαη πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο δαπάλεο ηεο Ζκεξίδαο, χςνπο 1.500, πνπ ζα πεξηιακβάλεη εθηππψζεηο,

10 10 απνκαγλεηνθψλεζε, θαθέ - κπνπθέ, αλαιψζηκα, παξαγσγή cd, θιπ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. ηο ζημείο ασηό (19:45) προζήλθε ο Αλ. Παπαζπσρίδης Μέλος Γ.Δ. Απνθ. Α10/12/2012 Δπηρνξήγεζε ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο Ηζηνξηθψλ Μειεηψλ (ΗΓ.Η.ΜΔ) γηα ηελ πινπνίεζε αθ ελφο ηζηνξηθνχ ληνθηκαληέξ ζρεηηθνχ κε ηελ ηζηνξία ησλ λήζσλ Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ηφκνπ γηα ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπο θαη αθ εηέξνπ ηελ έθδνζε ηφκνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη κέξνο ηνπ αλέθδνηνπ κέρξη ζήκεξα Αξρείνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μηζαειίδε, πνιεκηθνχ αληαπνθξηηή ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο θαη ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρνπ ηζηνξηθνχ ληνθηκαληέξ. Ζ ΓΔ ηνπ ΣΔΔ κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο ΣΔΔ θ. Γεψξγηνπ Εακπαηή, απνθαζίδεη ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο Ηζηνξηθψλ Μειεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηηο παξαθάησ δχν πξσηνβνπιίεο: 1. πινπνίεζε ηζηνξηθνχ ληνθηκαληέξ (ζηα ειιεληθά, ηνπξθηθά θαη αγγιηθά) γηα ηελ ηζηνξία ησλ λήζσλ Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ καδί κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ηφκνπ γηα ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπο. ην ελ ιφγσ ληνθηκαληέξ ζα δνζεί έκθαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηερλνηξνπία ησλ ειιεληθψλ ζπηηηψλ ηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ. 2. έθδνζε ηφκνπ πνπ ζα πεξηέρεη κέξνο ηνπ αλέθδνηνπ κέρξη ζήκεξα Αξρείνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μηζαειίδε, πνιεκηθνχ αληαπνθξηηή ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 10 εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, θέξλνληαο ζην θσο άγλσζηεο πηπρέο ηνπ έπνπο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Σξαγσδίαο. Δπίζεο ζα πινπνηεζεί αληίζηνηρν ηζηνξηθφ ληνθηκαληέξ, φπνπ ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηερλνηξνπία ησλ ειιεληθψλ αξρνληηθψλ ηεο κχξλεο ησλ αξρψλ ηνπ 20 νπ αηψλα. Δγθξίλεηαη σο πνζφ επηρνξήγεζεο γηα θάζε κία απφ ηηο δχν πξσηνβνπιίεο 3.000, ήηνη ζπλνιηθά ηο ζημείο ασηό (19:55) προζήλθε ζηη ζσνεδρίαζη ο Η. Κσριακόποσλος Γενικός Γραμμαηέας Ανηιπροζωπείας ΣΔΔ.

11 11 Απνθ. Α11/12/2012 Πξνθήξπμε Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο απνδειηίσζεο ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Σχπνπ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηεο ζπιινγήο ησλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ αλαθνξψλ Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε, απνθαζίδεη ηελ πξνθήξπμε Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο απνδειηίσζεο ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Σχπνπ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηεο ζπιινγήο ησλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ αλαθνξψλ. Κξηηήξην ηεο αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηξηψλ (3) κελψλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο είλαη ,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α., (73.800,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) γηα ππεξεζίεο ελφο έηνπο. Απνθ. Α12/12/2012 Πξνκήζεηα αδεηψλ ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο ησλ H/Y απφ ηνχο (antivirus software). Ζ Γ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε, απνθαζίδεη ηελ αλαλέσζε ησλ δηαθνζίσλ πελήληα (250) αδεηψλ ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο ησλ Ζ/Τ ηνπ ΣΔΔ απφ ηνχο (antivirus) γηα ηξία (3) ρξφληα, απφ Σν antivirus είλαη ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο H/Y πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ θαη εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ Ζ/Τ απφ κνιχλζεηο ηψλ (δειαδή θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ δπζιεηηνπξγία ή θαη ηελ απψιεηα δεδνκέλσλ απφ ηνπο Ζ/Τ) επηηπγράλνληαο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Τ, ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ κνιχλζεσλ Ζ/Τ πνπ αλήθνπλ ζην δίθηπν ηνπ ΣΔΔ ή ζε εμσηεξηθά δίθηπα θαη θπξίσο ηελ απνθπγή απψιεηαο δεδνκέλσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξνζβνιή ελφο Ζ/Τ απφ ηφ.

12 12 Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη ζε 5.500,00 ζπλ ΦΠΑ 23% (ζχκθσλα κε ηελ αξ. Πξση. ΣΔΔ 21323/ πξνζθνξά ηεο Panda Security Hellas) θαη ζα θαιχςεη ηνπο ζηαζεξνχο θαη θνξεηνχο Ζ/Τ ηνπ ΣΔΔ. Σα πνζφ απηφ είλαη εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνχ πίζησζεο (KAE 7123Α). Απφθ. Α13/12/2012 πληήξεζε ή/θαη αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ γηα ην έηνο 2012 Ζ Γ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε, απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ή/θαη αλαγφκσζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Δ. ζηελ Αζήλα (Νίθεο 4, φισλνο 53, Λέθθα 23-25, Αληηνρείαο 33, Κεξακεηθνχ 40) γηα ην έηνο 2012 ζηελ εηαηξεία ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΠΔΡ. ΠΑΠΑΠΑΤΛΟΤ, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εμαθνζίσλ είθνζη επηά επξψ θαη πελήληα ελφο ιεπηψλ (627,51 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Απνθ. Α14/12/2012 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ. Γ3/5/2012 απφθαζεο γηα ηε πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ Πξνκεζεηψλ γηα ην έηνο 2012 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε θαη έρνληαο ππ φςηλ: ην κε αξηζκ. Πξση. Σ.Δ.Δ / έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ & Γηθηχσλ ην κε αξηζκ. Πξση. Σ.Δ.Δ / έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο ην απφ Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θιήξσζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ

13 13 νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, ηξνπνπνηεί θαη ζπκπιεξψλεη ηελ ππ αξηζκ. Γ3/5/2012 απφθαζή ηεο, σο εμήο: α. ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, αληηθαζηζηά ηελ Πξφεδξν θ. Κσλζηαληίλα Γθφιηα κε ηνλ θ. Υαξάιακπν πξφπνπιν θαη ηελ αλαπιεξψηξηα ηεο Πξνέδξνπ θ. Αγγειηθή θνπηέξε κε ηνλ θ. ηπιηαλφ Μπειίδα. β. ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο: Δθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ & Γηθηχσλ νξίδεηαη ε θ. Κσλζηαληίλα Καπεηαλάθε σο ηαθηηθφ κέινο θαη ε θ. Εσή Μπέθνπ σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. Δθπξφζσπνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο νξίδεηαη ε θ. Βαζηιηθή Καξαληδίθνπ σο ηαθηηθφ κέινο θαη ε θ. Πνιπμέλε Κνχηια σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. ηο ζημείο ασηό (20:00) προζήλθε ο Γ. Ζλιόποσλος Β Ανηιπρόεδρος Ανηιπροζωπείας ΣΔΔ. Απφθ. Α15/12/2012 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ξνινχ αζθαιείαο & πξνζηαηεπηηθψλ κεκβξαλψλ Ζ Γ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε, απνθαζίδεη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζην επί ηεο νδνχ Νίθεο 4 θηίξην φπνπ ζηεγάδνληαη νη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Σ.Δ.Δ.: α) ξνινχ αζθαιείαο ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ απφ ηελ εηαηξεία CAS DOORS, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000,00 ) πιένλ Φ.Π.Α. θαη β) πξνζηαηεπηηθψλ κεκβξαλψλ ζηνπο παινπίλαθεο ηνπ 1νπ νξφθνπ (αίζνπζα εθδειψζεσλ, control room θαη 2 γξαθεία) απφ ηελ εηαηξεία ΣΔΣΟΡΟ ΖΛ. & ΗΑ ΔΔ, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εμαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε επξψ θαη ηξηάληα έμη ιεπηψλ (675,36 ) πιένλ Φ.Π.Α. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ Απνθ. Α16/12/2012 Αζθάιηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ

14 14 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε θαη ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηηο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηα απφ θαη Ηδησηηθά πκθσλεηηθά Μηζζψζεσο ηνπ αθηλήηνπ (κίζζην, πεξηερφκελν κηζζίνπ, αζηηθή επζχλε) απνθαζίδεη ηελ Αζθάιηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απφ ηελ εηαηξεία Generali Hellas A.A.E. γηα έλα (1) έηνο έλαληη Δηεζίσλ Οιηθψλ Αζθαιίζηξσλ πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ εμήληα ηξηψλ επξψ (5.763,00 ). Δπίζεο ε Γ. Δ. απνθαζίδεη λα δεηεζεί έθπησζε επί ηνπ παξαπάλσ αζθαιίζηξνπ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απνθ. Α17/12/2012 Απνθ. Α18/12/2012 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο δηθηπαθήο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ κεγάινπ φγθνπ Ζ ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ, απνθαζίδεη ηελ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο δηθηπαθήο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ κεγάινπ φγθνπ γηα λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ιφγσ απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΣΔΔ. Ο ηχπνο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη επηιεγεί κε βάζε ηελ εχθνιε δηαζχλδεζε κέζνπ δηαδηθηχνπ φισλ δπλεηηθά ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπ ΣΔΔ ζηνπο νπνίνπο απαηηείηαη επέθηαζε ρσξεηηθφηεηαο δεδνκέλσλ. Με βάζε ηηο κεζνπξφζεζκεο αλάγθεο ε ρσξεηηθφηεηα είλαη κέρξη 30ΣΒ θαη ε ηαρχηεηα δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ ίζε κε ηελ ρσξεηηθφηεηα εζσηεξηθνχ θνξκνχ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΣΔΔ 1Gbps θαη επηπέδνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ RAID 5 θαη 6. To θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο είλαη κέρξη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Δγγξαθή σο Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Ζ/Τ ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ ηνπ θ. Μειέηηνπ Αλησληάδε, βάζεη ηνπ Π.Γ. 38/2010.

15 15 Ζ ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ, απνθαζίδεη ηελ εγγξαθή ηνπ θ. Μειέηηνπ Αλησληάδε ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ σο Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Ζ/Τ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 38/2010. Πξνεγήζεθε ςεθνθνξία επί ηεο εηζήγεζεο κε απνηέιεζκα: ΝΑΗ : 6 (Αιεμηάδεο, Πξσηνλνηάξηνο, Κνπξληψηεο, Μαθέδνο, εξαθίδεο, πίξηδεο) ΟΥΗ: 2 (Παπαζππξίδεο, Γξεγνξηάδεο) ΛΔΤΚΟ: 3 (Γεζχιαο, Μπνχκεο, Αθξηηίδεο) Απνθ. Α19/12/2012 πδήηεζε γηα ηελ εγγξαθή ηεο θ. Αλησλίαο Καινγεξνπνχινπ σο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ Σ.Δ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 38/2010. Ζ Γ. Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. ΣΔΔ 150/ ) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά ζην ζέκα εγγξαθήο ηεο θ. Αλησλίαο Καινγεξνπνχινπ ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ βάζεη ηνπ Π.Γ. 38/2010, αλαβάιιεη ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί (φπσο απνθαζίζζεθε κε ηελ Γ15/9/2012 απφθαζε ηεο Γ.Δ.) απφ ηελ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ απφθαζε Α12/30/2010 ηεο Γ.Δ. θαη πξνέβε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θ. Καινγεξνπνχινπ. Απφθ. Α20/12/2012 Απνζηνιή ηεο θ. Υξπζήο Πφηζηνπ, Αγξνλφκνπ - Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ, Αληηπξνέδξνπ ηεο International Federation of Surveyors (FIG), Πξνέδξνπ ηνπ Task Force on Property and Housing, σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζην εηήζην θνηλφ πλέδξην ησλ FIG θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Κηεκαηνιφγην θαη ηε Γηνίθεζε ηεο Γεο γηα ην 2012, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Εάγθξεκπ (Κξναηία) απφ 28 έσο 29 Μαΐνπ 2012 Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α /99) «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 2. ηελ ππ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο,

16 16 3. ην απφ αίηεκα ηεο θ. Υξπζήο Πφηζηνπ κε ζπλεκκέλε ηελ πξφζθιεζε ηεο εθδήισζεο θαη 4. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Οιγαο Καιαληδνπνχινπ, ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ φπσο, ζην εηήζην θνηλφ πλέδξην ησλ FIG θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Κηεκαηνιφγην θαη ηε Γηνίθεζε ηεο Γεο γηα ην 2012, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Εάγθξεκπ (Κξναηία) απφ 28 έσο 29 Μαΐνπ 2012, κεηαβεί απφ 27 έσο 30 Μαΐνπ 2012 σο εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή - Πξνυπνινγηζκφο 900,00 ) ε θ. Υξπζή Πφηζηνπ, Αγξνλφκνο - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Αληηπξφεδξνο ηεο FIG, Πξφεδξνο ηνπ Task Force on Property and Housing. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Αι. Παπαζππξίδεο Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. Απνθ. Α21/12/2012 Απνζηνιή ηνπ θ. Νίθνπ Φηληηθάθε, Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ, Μέινπο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ ηεο UIA, Region II, Γ/ληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο UIΑ Αξρηηεθηνληθή & Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλάληεζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο UIA, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη (Γαιιία) ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α /99) «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 2. ηελ ππ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη 3. ην απφ αίηεκα ηνπ θ. Ν. Φηληηθάθε, κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε έγγξαθα 4. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Οιγαο Καιαληδνπνχινπ,

17 17 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ φπσο, ζηε ζπλάληεζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο UIA, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη (Γαιιία) ζηηο 30 Μαΐνπ 2012, κεηαβεί απφ 29 έσο 30 Μαΐνπ 2012 σο εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή - Πξνυπνινγηζκφο 650,00 ), ν θ. Νίθνο Φηληηθάθεο, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Μέινο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ ηεο UIA, Region II, Γηεπζπληήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο UIA «Αξρηηεθηνληθή θαη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο». Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Αι. Παπαζππξίδεο Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. Απφθ. Α22/12/2012 Απφθ.Α23/12/2012 πδήηεζε γηα ηελ απνζηνιή ηεο θ. Ησάλλαο Μήηζνπ, Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ, Γ/ληξηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δξγαζίαο ηεο UIΑ Αξρηηεθηνληθή & Σνπξηζκφο, σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλάληεζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο UIA, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη (Γαιιία) ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 Ζ Γ.Δ. αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ ππ αξηζκ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Οιγαο Καιαληδνπνχινπ πνπ αθνξά ζηε κεηάβαζε ηεο θ. Ησάλλαο Μήηζνπ, Αξρηηέθηνλνο Μεραληθνχ, Γηεπζχληξηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο UIA «Αξρηηεθηνληθή θαη Σνπξηζκφο» ζηε ζπλάληεζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο UIA, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη (Γαιιία) ζηηο 30 Μαΐνπ 2012, δελ ιακβάλεη απφθαζε. Απνζηνιή ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Καινθσιηά, Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζην «πκπφζην γηα Δπελδχζεηο θαη Δκπφξην» (2012 Zhejiang Symposium for Foreign Economy, Trade, Technology and Talents) πνπ νξγαλψλεη ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Ξέλσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπαξρίαο Zhejiang ηεο Κίλαο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πφιε Ningbo (Κίλα) απφ 7 έσο 12 Ηνπλίνπ 2012 Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε

18 18 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α /99) «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 2. ηελ ππ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο 3. ην απφ Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο Κηλεδηθήο Έλσζεο Γηεζλψλ Αληαιιαγψλ Πξνζσπηθνχ (China Association for International Exchange of Personnel - CAIEP), ην νπνίν ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζην SAFEA. θαη 4. ην απφ αίηεκα ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Καινθσιηά κε ην πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ 5. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 150/ ) ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Οιγαο Καιαληδνπνχινπ, ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ φπσο, ζην «πκπφζην γηα Δπελδχζεηο θαη Δκπφξην» (2012 Zhejiang Symposium for Foreign Economy, Trade, Technology and Talents) πνπ νξγαλψλεη ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Ξέλσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπαξρίαο Zhejiang ηεο Κίλαο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πφιε Ningbo (Κίλα) απφ 7 έσο 12 Ηνπλίνπ 2012, κεηαβεί απφ 5 έσο 13 Ηνπλίνπ 2012, σο εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (εκεξήζηα απνδεκίσζε, - Πξνυπνινγηζκφο 525,00 ) ν θ. Αιέμαλδξνο Καινθσιηάο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο. Ζκεξήζηα απνδεκίσζή ηνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 75,00. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Αι. Παπαζππξίδεο Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. Απνθ. Α24/12/2012 πλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο ηεο Δπαξρίαο Liaoning ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο κε εθπξνζψπνπο ηνπ ΣΔΔ. Ζ Γ.Δ. έρνληαο ππφςε: 1. Σν απφ έγγξαθν ζρεηηθά κε ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Σκήκαηνο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη

19 19 Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο ηεο Δπαξρίαο Liaoning ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο θαη ην απφ έγγξαθν ηνπ επηκειεηή ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Γ.Γ. Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο, θ. Νηθφιαν ηξαηεγέα ζχκθσλα κε ηα νπνία πξνηείλεηαη ε ζπλάληεζε κε εθπξνζψπνπο ηνπ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα ηελ Παξαζθεπή 18 Μαΐνπ 2012 θαη ηελ ππ αξηζκ. 150/ εηζήγεζε ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Οιγαο Καιαληδνπνχινπ, ΔΓΚΡΗΝΔΗ δαπάλε πεξίπνπ 500,00 γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο ηεο Δπαξρίαο Liaoning ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο ζην ΣΔΔ (παξάζεζε αλαςπθηηθψλ θαη ξνθεκάησλ, αγνξά αλακλεζηηθψλ θιπ.) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ζηελ νπνία ζα παξαζηνχλ εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΣΔΔ νη. Αιεμηάδεο Α Αληηπξφεδξνο Γ.Δ. θαη Ζξαθιήο Γξνχιηαο, Μέινο Γ.Δ., ζα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο επαγγεικαηηθψλ εκπεηξηψλ ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απφθ. Α25/12/2012 Απνζηνιή ηεο θ. Παλαγηψηαο Μνίξα, Γξ. Υεκηθνχ Μεραληθνχ, ππαιιήινπ ΣΔΔ σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε Γηάζθεςε γηα ηνλ Καλνληζκφ Πξντφλησλ Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ (305/2011) θαη ηε ζήκαλζε CE, (Construction Products Regulation Conference 2012, CE marking Quality construction products for safe works ), ηελ νπνία νξγαλψλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην) ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2012 Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α /99) «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 2. ηελ ππ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο 3. ην ππ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 19421/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Δπξσπατθήο

20 20 Δπηηξνπήο κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε έγγξαθα θαη 4. ηελ εηζήγεζε ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Οιγαο Καιαληδνπνχινπ πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Δπηζηεκνληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ φπσο, ζηε Γηάζθεςε γηα ηνλ Καλνληζκφ Πξντφλησλ Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ (305/2011) θαη ηε ζήκαλζε CE, (Construction Products Regulation Conference 2012, CE marking Quality construction products for safe works ), ηελ νπνία νξγαλψλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην) ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2012, κεηαβεί απφ 24 έσο 26 Ηνπλίνπ 2012 σο εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή - Πξνυπνινγηζκφο 750,00 ), ε θ. Παλαγηψηα Μνίξα, Γξ. Υεκηθφο Μεραληθφο, ππάιιεινο ΣΔΔ. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Αι. Παπαζππξίδεο Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. ηο ζημείο ασηό (20:30) προζήλθε ο Ζ. Γρούλιας Μέλος Γ.Δ. Απνθ.Α26/12/2012 Με έληαμε ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ ΣΜΔΓΔ ζηνλ ΔΟΠΤΤ Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ απνθαζίδεη ηε κε έληαμε ηνπ ΚΤΣ ζηνλ ΔΟΠΤΤ ζχκθσλα κε ην άξζξν 44, παξ. 14 ηνπ λφκνπ 4075 / 2012, ψζηε λα αθνινπζεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν δηαδηθαζίεο γηα λα δηαπηζησζεί ε βησζηκφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ ζε Ν.Π.Η.Γ. κέρξη Πξφζζεηα ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ θιάδσλ πγείαο

21 21 ησλ Σνκέσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ΔΣΑΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπφλεζε αληίζηνηρεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ ζα απνδεηθλχεη ηε βησζηκφηεηά ηνπ, θαη ζα ιακβάλεη σο δεδνκέλν ην εληαίν ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ παξνρψλ φισλ ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ. Σέινο, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ επηζεκαίλεη γηα άιιε κία θνξά ζηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ην πάγην αίηεκά ηεο γηα ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ Κιάδνπ Δηδηθψλ Παξνρψλ ηνπ ΣΜΔΓΔ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ θαη ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε, πνπ έρεη ππνβάιεη απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ζηνλ κέρξη ζήκεξα αξκφδην ππνπξγφ θ. Κνπηξνπκάλε. Πξνεγήζεθε ςεθνθνξία κεηαμχ ηεο πξφηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ Κ. Μαθέδν Μέινο Γ.Δ. θαη είλαη ε πξναλαθεξζείζα απφθαζε (α πξφηαζε) θαη ηεο πξφηαζεο ησλ Γξ. Γξεγνξηάδε θαη Αι. Παπαζππξίδε, Μειψλ Γ.Δ., γηα δεκφζηα θαη δσξεάλ αζθάιηζε θαη πγεία ζε φιν ην ιαφ, θακία ζπδήηεζε γηα Ν.Π.Η.Γ, θακία ζπδήηεζε γηα ηδησηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο, θαηάξγεζε ησλ εηζθνξψλ ησλ άκεζα αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΚΤΣ, θαηάξγεζε ησλ λφκσλ πνπ ζπξξηθλψλνπλ ή ζπγρσλεχνπλ λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο θαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πγεία (β πξφηαζε), κε απνηέιεζκα: α πξφηαζε: 11 (Αιεμηάδεο, Πξσηνλνηάξηνο, Κνπξληψηεο, Μαθέδνο, Γεζχιαο, Φνχξθαο, Μπνχκεο, Γξνχιηαο, Αθξηηίδεο, εξαθίδεο, πίξηδεο) β πξφηαζε: 2 (Παπαζππξίδεο, Γξεγνξηάδεο). ηο ζημείο ασηό (21:45) αποτώρηζε ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Γ.Δ. Απνθ. Α27/12/2012 Αθχξσζε ηεο απφθαζεο Γ1/23/2011 ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ Ζ Γ. Δπηηξνπή αθπξψλεη ηελ Γ1/23/2011 απφθαζή ηεο πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «επηρεηξεκαηηθνί ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί Clusters», πξνθεηκέλνπ λα επαλαδηαηππσζεί νξζά.

22 22 Απνθ.Α28/12/2012 πγρξεκαηνδνηνχκελν Πξφγξακκα κε ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθνί πλεξγαηηθνί ρεκαηηζκνί Clusters» - Παξαιαβή παξαδνηένπ θαη έγθξηζε απνδεκίσζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηάζεζε πξφηαζεο ηνπ ΣΔΔ ζην πξφγξακκα. Αλαθνηλψλεηαη φηη κε ηελ απφθαζε Α16/17/2011 ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ απνθαζίζζεθε ε ζπκκεηνρή ζε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (1 ε θάζε) ηνπ πγρξεκαηνδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθνί πλεξγαηηθνί ρεκαηηζκνί Clusters» ηνπ Δ.Π. «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»(ΔΠΑ ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΤΠΟΗΑΝ). Με ηελ απφθαζε απηή α) ζπγθξνηήζεθε 12κειήο νκάδα ζρεδηαζκνχ θαη θαηάζεζεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο ηνπ ΣΔΔ θαη β) εγθξίζεθε δαπάλε ,00 γηα ακνηβή ζπκβνχινπ. Ο θάθεινο κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΣΔΔ ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά ζηηο (θαη έιαβε αξ. πξση. 7796/ ηεο ΓΓ Βηνκεραλίαο ηνπ ΤΠΟΗΑΝ) θαη έληππα κε ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηνπ ΣΔΔ. Eγθξίζεθε δε κε ην ππ αξηζκ. νηθ 11230/2650/ έγγξαθν ηεο ΓΓ Βηνκεραλίαο ηνπ ΤΠΟΗΑΝ (αξ. πξση. ΣΔΔ 17002/ ). Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ απηνχ ηεο 1 εο θάζεο, γηα ηελ νπνία δελ ρξεηάζζεθε ε πξφζιεςε ζπκβνχινπ, απαζρνιήζεθαλ νη θ.θ. Υάξεο Σζφγθαο θαη Δπάγγεινο Υακπεινκάηεο εθ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ Α16/17/2011 απφθαζε ηεο Γ.Δ., θαζψο θαη ν θ. Γεψξγηνο ηξνγγπιφπνπινο, νη νπνίνη ζπλέηαμαλ ηελ θαηαηεζείζα πξφηαζε ηνπ ΣΔΔ γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ πγρξεκαηνδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθνί πλεξγαηηθνί ρεκαηηζκνί Clusters» ηνπ Δ.Π. «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» (ΔΠΑ ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Ζ Γ. Δπηηξνπή κε ηελ παξνχζα Απφθαζή ηεο πηζηνπνηεί ηελ θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζχληαμεο θαη θαηάζεζεο ηεο σο άλσ πξφηαζεο ηνπ ΣΔΔ θαη νξίδεη ζπλνιηθή απνδεκίσζε ην πνζφ ησλ ,00, ην νπνίν εγθξίλεηαη λα θαηαβιεζεί ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο ζπληάθηεο αλάινγα κε ηελ απαζρφιεζή ηνπο, φπσο παξαθάησ: Υάξεο Σζφγθαο 3.000,00 Δπάγγεινο Υακπεινκάηεο 3.000,00 Γεψξγηνο ηξνγγπιφπνπινο 4.000,00

23 23 Απνθ. Α29/12/2012 χζηαζε γλσκνδνηηθψλ επηηξνπψλ α) γηα ζέκαηα ρσξνηαμίαο πνιενδνκίαο θαη επηηξνπήο πξνεηνηκαζίαο θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη β) θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε, ζπζηήλεη ηηο παξαθάησ γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο α) γηα ζέκαηα ρσξνηαμίαο πνιενδνκίαο θαη πξνεηνηκαζίαο θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη β) θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. 1. Γλσκνδνηηθή επηηξνπή γηα ζέκαηα ρσξνηαμίαο πνιενδνκίαο θαη πξνεηνηκαζίαο θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ απνηεινχκελε απφ ηνπο: 1. Εαραξνχια Γθιεδάθνπ, Α.Μ. 2. Αζαλάζην Γξεγνξφπνπιν, Α.Μ. 3. Γεσξγία Εψε, Α.Μ. 4. Γεκήηξην Κξνθίδε, Α.Μ. 5. Διίζηα-ηαπξνχια Καςηκάιε, Α.Μ. 6. σθξάηε Μπαιηά, Π.Μ. 7. Νηθφιαν Νηθνιατδε, Α.Μ. 8. Υξήζην Παπαγεσξγίνπ, Α.Μ. 9. Αλαζηάζην Σαζηάλε, Α.Μ. 10. άββα Σζνπηζάλε, Α.Μ. 2. Δπηηξνπή ηξνπνπνηήζεσλ θαη ζπκπιεξψζεσλ ηνπ λένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ 1. Γακηαλφ Ακπαθνχκθηλ, Π.Μ. 2. Γηνλχζην Βγφληδα, Π.Μ. 3. Φιψξην Γιέδν, Π.Μ. 4. Αλαζηάζην Ζιία, Π.Μ. 5. Νηθφιαν Καινγήξνπ, Π.Μ. 6. Αιέμαλδξν Κνπινχξε, Α.Μ. 7. Γεψξγην Νηθνιάνπ, Α.Μ. 8. Βαζίιεην-Γεκήηξην Ξπλνκειάθε, Α.Μ. 9. Υξηζηφθνξν Παληνπβάθε, Π.Μ. 10. Αζαλάζην ειίκε, Α.Μ. 11. Μηραήι Σδάξα, Α.Μ. Ζ πξψηε επηηξνπή ζα παξαθνινπζεί ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζρέξεηεο ζηηο ππεξεζίεο δφκεζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξεκβαίλεη ην ΣΔΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.

24 24 Καηά ηη διάρκεια ζσζήηηζης ηοσ παραπάνω θέμαηος (22:00) αποτώρηζαν οι Π. Ακριηίδης και Αλ. Παπαζπσρίδης, Μέλη Γ.Δ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΥΡ. ΠΗΡΣΕΖ ΑΝΣ.ΠΡΩΣΟΝΟΣΑΡΗΟ

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/436/14.1.2015 ΑΓΑ: ΧΦΚΖ46Φ842-ΟΖΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/409/11.11.2014 ΑΓΑ:ΒΙΝ346Φ842-Η8Χ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη. Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο. Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ

Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη. Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο. Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/ 459/12.3.2015 ΑΓΑ:ΧΗΡΘ46Φ842-30 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 4/3-03-2015 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΑΛΗΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΗΣΟΡΗΚΟ 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ Hκέξα: Σεηάξηε πλεδξίαζε: 15.1.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα