ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΥΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΥΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: & FAX: Αριθ. Πρωτ. :2763 Ηµεροµηνία :10/02/2014 Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -034/14 για την ροµήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης, µε την διαδικασία της Ηλεκτρονικής ηµο ρασίας Προϋ ολογιζόµενη δα άνη: έκα τρεις χιλιάδες Ευρώ (13.000,00 ) λέον ΦΠΑ. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ρόσω α καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κ.λ.. ου α ό το καταστατικό τους ροκύ τει ότι η αροχή των ζητουµένων υ ηρεσιών στον αρόντα διαγωνισµό εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο ό) να υ οβάλουν σφραγισµένη ροσφορά για την ροµήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV) για την ε ιτήρηση του χώρου ενα όθεσης συρµών (ε ίσταθµος) στο σταθµό «Ελληνικό», της γραµµής 2 της ΣΤΑΣΥ, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές ου εριγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Συνο τικά ο εν λόγω διαγωνισµός αφορά: την ροµήθεια και εγκατάσταση της α αιτούµενης καλωδιακής υ οδοµής ( καλώδια ο τικών ινών, αροχικά καλώδια κ.α.) τον τερµατισµό των καλωδίων ο τικών ινών και την ροµήθεια όλων των α αιτούµενων υλικών τερµατισµού (patchcord, pigtail, ο τικοί κατανεµητές κ.α.) την ροµήθεια και εγκατάσταση µετατρο έων «optical/electrical για την µεταφορά σηµάτων video µέσω καλωδίων ο τικών ινών την ροµήθεια και εγκατάσταση 6 εικονολη τών Πιστο οίηση των εργασιών εγκατάστασης ο τικών ινών Τ

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Όλος ο αρεχόµενος εξο λισµός θα είναι καινούργιος και δεν θα έχει χρησιµο οιηθεί ριν την αράδοση, αρά µόνον ως α αιτείται για τον έλεγχο καλής λειτουργίας. Ο εξο λισµός θα είναι ε ίσης αρίστης οιότητος. Η αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Στην ιδία ιστοσελίδα θα αναρτούνται ο οιεσδή οτε τυχόν ενηµερωτικές ε ιστολές, βελτιώσεις, συµ ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Προκειµένου να δοθεί στους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά οψη για το αντικείµενο του εν λόγω διαγωνισµού, ριν α ό την υ οβολή των ροσφορών τους, θα διοργανωθεί α ό την ΣΤΑΣΥ ε ίσκεψη την 18/02/2014. Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε ίσκεψη αυτή ε ικοινωνώντας µε τα γραφεία της ΣΤΑΣΥ στο τηλέφωνο , το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα ριν α ό την ε ίσκεψη. 1. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την 26/02/2014 και ώρα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της ροσφοράς να αναγράφεται : ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ - 034/14 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV )» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Σηµειώνουµε: 1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. 3. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υλικών και υ ηρεσιών ή η υ οβολή εναλλακτικής ροσφοράς.. Τ

3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί την 26/02/2014 και ώρα στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά», 2 ος όροφος. Εφόσον το ε ιθυµείτε µ ορείτε να αρευρεθείτε. 2. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς 2.1 Νοµιµο οιητικά έγγραφα Όλα τα δικαιολογητικά ου αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά, ρέ ει να υ οβληθούν σε ρωτότυ α ή σε νόµιµα ε ικυρωµένα αντίγραφα λην των ΦΕΚ ου κατατίθενται σε α λά αντίγραφα. α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. δ) Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο ο οιήσεις και ιστο οιητικό ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων α ό την αρµόδια αρχή στ) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, µε θεώρηση του γνήσιου της υ ογραφής α ό αρµόδια Αρχή στην ο οία θα δηλώνεται : ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το έργο (τό ος έργου, συνθήκες ροσ έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ.) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού. ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται. 2.2 Τεχνική Πρόταση Τ

4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Οι διαγωνιζόµενοι θα υ οβάλλουν τα λήρη τεχνικά στοιχεία του ροσφεροµένου εξο λισµού καθώς και λήρη Τεχνική Πρόταση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του ιαγωνισµού. Τεχνική Πρόταση η ο οία δεν καλύ τει λήρως όλες τις α αιτήσεις του αρόντος ιαγωνισµού, θα κριθεί ως µη α οδεκτή και ο ιαγωνιζόµενος θα α οκλεισθεί α ό τον ιαγωνισµό. Ε ίσης ε ί οινή α οκλεισµού η κάθε ροσφορά θα ρέ ει να εριέχει α αραίτητα και τα εξής: 1. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, µε θεώρηση του γνήσιου της υ ογραφής α ό αρµόδια Αρχή στην ο οία θα δηλώνεται ότι: ο χρόνος αράδοσης & εγκατάστασης δεν θα υ ερβεί το διάστηµα του ενός (1) µήνα α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης. Η χρονική διάρκεια της αρεχόµενης Εγγύησης καλής λειτουργίας, αρχής γενοµένης α ό την ηµεροµηνία βεβαίωσης εράτωσης του συνόλου των εργασιών του αναδόχου δεν θα είναι λιγότερο α ό δύο (2) έτη. 2.3 Οικονοµική Προσφορά Στην Οικονοµική Προσφορά θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 3. ιενέργεια ηλεκτρονικής δηµο ρασίας Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, η Ε ιτρο ή του διαγωνισµού θα ενηµερώσει εγγράφως τους διαγωνιζόµενους για την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού λειστηριασµού καλώντας συγχρόνως να ε ιβεβαιώσουν τις υ οβληθείσες οικονοµικές τους ροσφορές. Η διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού εριγράφεται στο αράρτηµα ΙV. Η ηλεκτρονικός λειστηριασµός θα διεξαχθεί µόνον εφόσον ο αριθµός των α οδεκτών ροσφορών είναι τουλάχιστον δύο (2). Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού λειστηριασµού θα αρακολουθηθεί α ό την ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού. Το τίµηµα εκκίνησης του ηλεκτρονικού λειστηριασµού είναι το τίµηµα του χαµηλότερου συµβατικού τιµήµατος ου θα ροκύψει α ό τη διαδικασία α οσφράγισης των οικονοµικών ροσφορών. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού λειστηριασµού, η εταιρεία στο δικτυακό τό ο της ο οίας θα διεξαχθεί, θα αραδώσει στην Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού έγγραφη και λήρη αναφορά για το α οτέλεσµα του ηλεκτρονικού λειστηριασµού. Η Ε ιτρο ή θα συντάξει σχετικό ρακτικό µε βάση τα α οτελέσµατα της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού λειστηριασµού και τις αρχικές έντυ ες οικονοµικές ροσφορές των υ οψηφίων. Τ

5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ 4. Κριτήριο Ανάθεσης Η ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον έλεγχο των υ οβληθέντων Νοµιµο οιητικών εγγράφων και Τεχνικής Πρότασης. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει τη χαµηλότερη τιµή κατά την διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού, η ο οία δεν θα υ ερβαίνει την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη. 5. Υ ογραφή Σύµβασης Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης θα ροσκοµίσει, Εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 10% του συµβατικού τιµήµατος ου θα ροσφερθεί. Η εγγυητική ε ιστολή θα εκδίδεται α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ και του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ όδειγµα δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, εάν ε ιλέξει την κατάθεση εγγυητικής ε ιστολής αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει και θα αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της σύµβασης. Συγκεκριµένα η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης θα ε ιστραφεί µε το έρας ενός έτους αρα άνω α ό τα έτη εγγύησης ου θα δώσει ο Ανάδοχος για το σύστηµα καταγραφής. 6. Ποινική Ρήτρα Για κάθε ηµέρα υ αίτιας µη ροσήκουσας εκ µέρους του Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης, δηλαδή εντός τριών (3) µηνών ό ως, ε ιβάλλεται σε αυτόν οινική ρήτρα ίση µε το 1/70 του συµβατικού αντικειµένου για κάθε ηµέρα καθυστέρησης.. Σε ερί τωση ου το ανώτατο οσό οινικής ρήτρας ου µ ορεί να ε ιβληθεί δεν θα ξε ερνά το 70% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, η ΣΤΑΣΥ δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρούσας σύµβασης. 7. Τρό ος Πληρωµής Η καταβολή του Συνολικού Συµβατικού Τιµήµατος θα γίνει µετά την Οριστική Παραλαβή του έργου κατό ιν ιστο οίησης των εργασιών α ό την ε ιβλέ ουσα υ ηρεσία της ΣΤΑΣΥ. Η ληρωµή θα γίνει εξήντα (60) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου του ροµηθευτή. Σε ερί τωση ου η αραλαβή του τιµολογίου Τ

6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ καθυστερήσει έραν των έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ληρωµή θα γίνεται εξήντα (60) ηµέρες µετά την αραλαβή του. Για ροµήθεια αξίας άνω των 1467,40, είναι α αραίτητη η ροσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών: Τιµολόγιο θεωρηµένο α ό την αρµόδια Οικονοµική Υ ηρεσία. Πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, κλ ) Το τιµολόγιο θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 94 Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και θα αρακρατηθεί στην ρώτη ληρωµή. Νικόλαος Χ. Πα αθανάσης Πρόεδρος.Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Οικονοµική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο Α Γενική δοµή της εγκατάστασης Σχέδιο Β - οµή δικτύου Ο τικών Ινών Συγκολλήσεις και τερµατισµός Ινών Σχέδιο Γ 1,2,3,4 Τυ ική ιάταξη Εξο λισµού εντός µεταλλικού κιβωτίου Τ

7 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -034/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

8

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α οκλειόµενης της εξάρτησης µε ο οιοδή οτε τρό ο του τιµήµατος α ό την ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα νοµίσµατα. Οι ροσφορές ρέ ει να µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες κλ.) ε ί οινή α οκλεισµού. Οικονοµική ροσφορά ου είναι αόριστη ή υ ό αίρεση α ορρί τεται ως µη α οδεκτή, µετά α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. Εξάλλου, διατύ ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ροσφορά ή ε ιφυλάξεις έ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α όρριψη της οικονοµικής ροσφοράς του διαγωνιζοµένου. Σε ερί τωση ύ αρξης αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών ράξεων και χρησιµο οιεί για την κατάταξη των ροσφορών, την διορθωµένη λέον ροσφορά του διαγωνιζόµενου. Η Οικονοµική Προσφορά υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, ο ο οίος ε ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ου τυχόν λεί ουν, θα µ ουν α ό την Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού και η ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όµως ου θα υ οβληθεί ανυ όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ερί τωση σύµ ραξης Εταιρειών η ροσφορά υ ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α ό τους νόµιµους εκ ροσώ ους όλων των Εταιρειών ου συµµετέχουν στη σύµ ραξη. ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι διαγωνιζόµενοι, ρέ ει να συντάξουν την ροσφορά τους µε τυ ο οιηµένο τρό ο βάσει του συνηµµένου Τιµολογίου Προσφοράς. Στην οικονοµική τους ροσφορά ρέ ει να υ ολογίζουν τις νόµιµες υ έρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων καθώς της κράτησης ύψους 0,10% του Ν. 4013/2011, η ο οία υ ολογίζεται ε ί της συµβατικής αξίας, ρο ΦΠΑ, υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, η ο οία θα αρακρατηθεί α ό την ληρωµή του Αναδόχου. Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη, ε ιτυχή και εµ ρόθεσµη εκτέλεση όλων των ζητούµενων της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος ΙΙΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα αραµείνουν σταθερές και δεν υ όκεινται σε αναθεώρηση ή ε ικαιρο οίηση για ο οιοδή οτε λόγο ή αιτία. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Τ Π(Ι)-1/2

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Συνολικό Συµβατικό Τίµηµα( ) =... λέον ΦΠΑ. (αριθµητικώς και ολογράφως) (*) Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας ( ερί τωση κοινο ραξίας/ σύµ ραξης τίθενται οι υ ογραφές των νοµίµων εκ ροσώ ων όλων των εταιρειών ου συµµετέχουν στην κοινο ραξία/ σύµ ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ ραττουσών εταιρειών) // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τ Π(Ι)-2/2

11 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -034/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

12

13 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Προς την ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΣ , ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ Ευρώ. 1. Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ.. για οσό. Στο ως άνω οσό εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για την ροµήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης ( ιαγωνισµός Τ - 034/14). 2. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 3. Σε ερί τωση ου, α οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την ο οία θα µας γνωστο οιήσετε ότι η υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκ λήρωσε την υ οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ου αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο οίηση στην Τρά εζά µας της σχετικής ειδο οίησής σας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της υ όψη εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής, ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας θα αραµείνει σε λήρη ισχύ µέχρι να ε ιστραφεί σ εµάς η αρούσα εγγυητική ε ιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας α αλλάσσετε α ό την υ όψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα αραµείνουµε υ εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του οσού της εγγύησης. 6. Σε ερί τωση ου ανακύψει διαφωνία ως ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές ληρωµές, η διαφορά θα ε ιλύεται στα καθ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Βεβαιούµε ε ίσης ότι, µε την έκδοση της αρούσας εγγυητικής ε ιστολής, δεν υφίσταται αράβαση των διατάξεων ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε ιστολών α ό τη Τρά εζα µας. Τ Π(ΙΙ)-1/1

14

15 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -034/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙΙ) ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

16 Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού 1 /8

17 Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ (βάσει χαµηλότερης τιµής) Σας γνωστο οιούµε ότι ισχύουν οι κάτωθι όροι: 1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασµός θα διενεργηθεί για λογαριασµό της ΣΤΑ.ΣΥ (εφεξής: αναθέτουσα αρχή) α οκλειστικά στο Internet site της εταιρίας Business Exchanges A.E. 2. Όροι & κανόνες ου διέ ουν το συγκεκριµένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό: 2.1. Γλώσσα Ο Πλειστηριασµός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε ερί τωση συµµετοχής αλλοδα ού συµµετέχοντος στην Αγγλική γλώσσα Νόµισµα Το νόµισµα µε βάση το ο οίο θα διεξαχθεί κάθε Πλειστηριασµός θα είναι το ΕΥΡΩ. Οι ροσφερόµενες τιµές κατά τη διάρκεια του λειστηριασµού, θα είναι οι τιµές χωρίς Φ.Π.Α ιάρκεια Η διάρκεια του Πλειστηριασµού θα είναι τριάντα λε τά (30 ). Εάν όµως εντός των τελευταίων έντε λε τών (5 ) ριν α ό τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασµού υ άρχει α οδεκτή ροσφορά, η ο οία βελτιώνει την καλύτερη τρέχουσα ροσφορά στο σύστηµα, το έρας του χρονικού διαστήµατος θα αρατείνεται αυτοµάτως για έντε λε τά (5 ) Τύ ος Πλειστηριασµού και Κανόνας Πλειστηριασµού Ο Πλειστηριασµός είναι µειοδοτικού τύ ου, σύµφωνα µε τα αρακάτω: Κατά τη διεξαγωγή του Πλειστηριασµού ως α οδεκτές ροσφορές ορίζονται οι ροσφορές ου ικανο οιούν ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια Είναι χρονικά έγκυρες (δηλ. καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστηµα της Business Exchanges A.E. εντός του χρόνου διάρκειας του Πλειστηριασµού και των τυχών αρατάσεών του). Βελτιώνουν την ροσφερόµενη τιµή του ροµηθευτή τουλάχιστον κατά οσό ίσο µε το βήµα ή ακέραιο ολλα λάσιο αυτού. Ειδικά η ρώτη ροσφορά στο σύστηµα, γίνεται α οδεκτή εφόσον βελτιώνει την ροσφερόµενη τιµή τουλάχιστον κατά οσό ίσο µε το βήµα ή ακέραιο ολλα λάσιο αυτού. Για ροσφορές, οι ο οίες βελτιώνουν την ροσφορά του ροµηθευτή άνω του 20%, κατά την υ οβολή τους, θα εµφανίζεται ε ιβεβαιωτικό µήνυµα το ο οίο ο συµµετέχοντας θα ρέ ει να α οδέχεται ροκειµένου να υ οβάλει την ροσφορά του 2 /8

18 Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού 2.5. Γενικοί Κανονισµοί Πλειστηριασµού-Υ ερισχύουσα Προσφορά Κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασµού, κάθε ροµηθευτής ου θα συµµετάσχει θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την τιµή εκκίνησης (initial price) ου έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή. Εφόσον ο ροµηθευτής καταθέσει ενεργή ροσφορά στον διαγωνισµό, θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του (ΘΕΣΗ) στον διαγωνισµό. Η κατάταξη του κάθε ροµηθευτή στο διαγωνισµό συνδέεται τόσο µε την ροσφορά του όσο και µε τη χρονική στιγµή κατάθεσης της ροσφοράς. Για αράδειγµα εάν ένας ροµηθευτής υ οβάλει την ίδια ροσφορά µε άλλον ροµηθευτή θα ροηγείται σε κατάταξη (ΘΕΣΗ) ο ροµηθευτής ου χρονικά υ έβαλε ρώτος την ροσφορά του, σύµφωνα µε το χρόνο ου η ροσφορά αρελήφθη α ό το σύστηµα της εταιρείας Business Exchanges A.E.(βλέ ε αράγραφο ). Ο ροµηθευτής δεν θα έχει σε καµία ερί τωση τη δυνατότητα να γνωρίζει την καλύτερη υ άρχουσα ροσφορά ε ί του αρόντος. Οι ροµηθευτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν οιοι άλλοι ροµηθευτές δίνουν ροσφορές και δεν θα µ ορούν να γνωρίζουν τον αριθµό των συµµετεχόντων. Η χαµηλότερη ροσφορά στο τέλος του Πλειστηριασµού, δεν συνε άγεται και αυτόµατη κατακύρωση της ροµήθειας στον αντίστοιχο συµµετέχοντα, αλλά α οτελεί µέρος της διαδικασίας στο λαίσιο του διαγωνισµού Τιµή εκκίνησης Άνω Όριο του Πλειστηριασµού Το τίµηµα εκκίνησης σε τιµές µονάδος είναι το τίµηµα της χαµηλότερης οικονοµικής ροσφοράς, για το σύνολο του υ ό ροµήθεια είδους ου θα έχει ροκύψει α ό τη διαδικασία α οσφράγισης των οικονοµικών ροσφορών. Το τίµηµα εκκίνησης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί α ό την αναθέτουσα αρχή στους ροµηθευτές ριν α ό τη διεξαγωγή του λειστηριασµού. Εφόσον ο λειστηριασµός αφορά οµάδα ειδών ενδέχεται να διεξαχθούν multi-item διαγωνισµοί (ο ηλεκτρονικός λειστηριασµός όταν εριλαµβάνει άνω α ό ένα είδη, τα ο οία είναι οµοειδή ως ρος το αντικείµενο, χωρίζεται σε αρτίδες, ώστε να γίνεται ταυτόχρονα η διεξαγωγή για όλα τα είδη). 2.7 Βήµα του Πλειστηριασµού Το βήµα βελτίωσης της ροσφοράς συµµετέχοντος αφορά το σύνολο της ροµήθειας του είδους. Το βήµα θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί α ό την αναθέτουσα αρχή στους ροµηθευτές ριν α ό τη διεξαγωγή του λειστηριασµού. 2.8 Σχόλια Οι συµµετέχοντες δεν ε ιτρέ εται να εριλαµβάνουν σχόλια στις ροσφορές τους, ούτε αυτά λαµβάνονται υ όψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πλειστηριασµού. Το τίµηµα ου θα ροσφερθεί στον Πλειστηριασµό δεν θα τελεί υ ό ροϋ οθέσεις, αιρέσεις ή εριορισµούς. 3 /8

19 Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού 3. ηµοσιότητα στοιχείων και συµµετεχόντων κατά τον Πλειστηριασµό. Βασικά στοιχεία ου εµφανίζονται ανά άσα στιγµή ως ληροφορία στην οθόνη κάθε συµµετέχοντα είναι: το τίµηµα της τιµής εκκίνησης στο Σύστηµα. εν ε ιτρέ εται η εισαγωγή καµίας ροσφοράς ου ξε ερνά αυτό το οσό. την ανά άσα στιγµή αντίστοιχη κατάταξη (ΘΕΣΗ) του ροσφέροντος. Εφόσον ο ροµηθευτής καταθέσει ενεργή ροσφορά στο διαγωνισµό, θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του (ΘΕΣΗ) στο διαγωνισµό. ο χρόνος του συστήµατος. Τα ονόµατα των εταιριών ου υ οβάλλουν τις ροσφορές δεν είναι διαθέσιµα στους άλλους συµµετέχοντες κατά την διεξαγωγή του Πλειστηριασµού Ισχύς ροσφορών Α ό τη στιγµή ου γίνεται α οδεκτή µια ροσφορά α ό το Σύστηµα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες µόνο µέσω του συστήµατος και κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασµού. Κάθε νέα ροσφορά ου γίνεται α οδεκτή α ό το Σύστηµα, ακυρώνει όλες τις ροηγούµενες ροσφορές του ίδιου συµµετέχοντα Χρονοδιάγραµµα Πλειστηριασµού Οι συµµετέχοντες στον Πλειστηριασµό θα ειδο οιηθούν αρµοδίως α ό την αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία µε την Business Exchanges A.E. για το χρονοδιάγραµµα του Πλειστηριασµού το ο οίο εριλαµβάνει την εκ αίδευσή τους, τη διεξαγωγή του εικονικού Πλειστηριασµού και την διεξαγωγή του κανονικού Πλειστηριασµού. H Business Exchanges A.E. αφού ενηµερωθεί α ό την αναθέτουσα αρχή για τα στοιχεία των ροµηθευτών ου θα συµµετάσχουν στον ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό θα στείλει σε καθένα, φόρµα συλλογής στοιχείων µε σκο ό το άνοιγµα των χρηστών στο σύστηµα διαγωνισµών. Οι εκ ρόσω οι των ροµηθευτών θα αραλάβουν α ό τη ΒΕ σε κλειστούς φακέλους τους κωδικούς ρόσβασης στο σύστηµα ηλεκτρονικών διαγωνισµών ου µ ορούν να χρησιµο οιήσουν για τη συµµετοχή τους στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό (εικονικό και ραγµατικό). Οι ροµηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα ρόσβασης στον ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.mro.be24.gr/wui. Η αίτηση δηµιουργίας κωδικού ραγµατο οιείται µόνον εφόσον η ροσφορά του συµµετέχοντα έχει κριθεί α ό την αναθέτουσα αρχή ως α οδεκτή (µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, των τεχνικών και οικονοµικών ροσφορών). 4 /8

20 Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Πριν τον κανονικό Πλειστηριασµό θα ροηγηθεί η εκ αίδευση ό ου θα δοθούν όλες οι α αιτούµενες διευκρινίσεις σχετικά µε το σύστηµα, τεχνικές οδηγίες (system browser specifications) καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης. Μετά την εκ αίδευση ακολουθεί ο εικονικός Πλειστηριασµός, ροκειµένου οι ροµηθευτές να είναι λήρως ροετοιµασµένοι για τη διεξαγωγή του κανονικού λειστηριασµού. Τονίζεται ότι οι συµµετέχοντες ρέ ει να συµµετέχουν τόσο στην εκ αίδευση όσο και στον εικονικό Πλειστηριασµό. Η Business Exchanges A.E. και η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνονται για λανθασµένη εκ µέρους των συµµετεχόντων χρήση του συστήµατος. 4. Κανόνες ου διέ ουν όλους τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασµούς µέσω του συστήµατος της Business Exchanges A.E. Πριν τον Πλειστηριασµό 4.1. Υ οδοµή συµµετέχοντος Για τη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό α αιτείται η ακόλουθη υ οδοµή: 4.1. Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Ελάχιστες Προτεινόµενες Α αιτήσεις Α αιτήσεις Screen Requirements : Resolution 800Χ x1024 Screen Colors Monitor Size RAM Requirements 128 >1GB Processors (CPU) Pentium or faster P4 or faster Remote Access 64 KB or faster ADSL 4 Mbps or faster Hard Drive Space Requirements <1GB <1GB Software Requirements Browser IE v6 Browser IE v8 SP ίκτυο Σύνδεση µε την εφαρµογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών της Business Exchanges A.E. µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.mro.be24.gr/wui.α αιτείται γρήγορη σύνδεση στο Internet. Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( account). Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιµή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο Internet. 5 /8

21 Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Για λόγους ασφαλείας και οµαλής διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών ηµο ρασιών δεν ε ιτρέ εται η ολλα λή, ταυτόχρονη είσοδος στην εφαρµογή (multiple logins) Εκ αίδευση υ οψηφίων συµµετεχόντων Η εκ αίδευση για το ροσω ικό των ροµηθευτών θα ραγµατο οιηθεί τηλεφωνικά ή στο χώρο της Business Exchanges Α.Ε. Η εκ αίδευση για το ροσω ικό των ροµηθευτών εκτός Αττικής θα ραγµατο οιηθεί τηλεφωνικά. Η εκ αίδευση εριλαµβάνει την ανάλυση της σύνδεσης µε το σύστηµα και την εξοικείωση µε το σενάριο του Πλειστηριασµού. Περιλαµβάνει θεωρητικό και ρακτικό µέρος. Στο ρακτικό µέρος ε ιδεικνύεται η µεθοδολογία διασύνδεσης µέσω internet στο σύστηµα της Business Exchanges A.E. καθώς και ο τρό ος υ οβολής ροσφορών µέσω του συστήµατος. Στο τέλος της εκ αίδευσης διανέµεται το εγχειρίδιο χρήσης, το ο οίο εριγράφει σε α λά και κατανοητά βήµατα, τα στάδια, για τη συµµετοχή του ροµηθευτή στον Πλειστηριασµό Εικονικός Πλειστηριασµός Στον εικονικό Πλειστηριασµό ου θα ακολουθήσει της εκ αίδευσης, οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν: την ρόσβαση ΙΝΤΕRΝΕΤ, στο σύστηµα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών α ό µία ή/και ερισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους, να εντο ίσουν τυχόν τεχνικά ροβλήµατα και να τα αναφέρουν στην Business Exchanges A.E. ρος ε ίλυση ριν τον κανονικό λειστηριασµό, να δια ιστώσουν ότι έχουν ετοιµότητα ολλα λών και εναλλακτικών τρό ων διασύνδεσης και ότι οι ρυθµίσεις τους είναι σύµφωνα µε τις α αιτούµενες ροδιαγραφές, να εξοικειωθούν µε το σύστηµα του λειστηριασµού ώστε να µην έχουν ερωτήµατα κατά την διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασµού κλ. ιευκρινίζεται ότι οι συµµετέχοντες θεωρούνται ότι είναι λήρως κατατο ισµένοι για το Σύστηµα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού µετά την ενηµέρωση ου θα γίνει α ό την Business Exchanges A.E. και τον εικονικό Πλειστηριασµό στον ο οίο θα συµµετάσχουν. Η αναθέτουσα αρχή και η Business Exchanges A.E. δεν θα ευθύνονται για τυχόν λανθασµένη κατανόηση ή λανθασµένη χρήση του Συστήµατος κατά τη διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού. 6 /8

22 Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασµού 4.4. Α οδεκτές ροσφορές Η ροσφορά ενός συµµετέχοντα γίνεται δεκτή α ό το σύστηµα µόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο αρακάτω ροϋ οθέσεις : 4.4. Φθάνει στο σύστηµα της Business Exchanges A.E. εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά έγκυρη) Ειδικότερα Η ροσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υ οβάλλεται στο σύστηµα λειστηριασµών, όταν φθάνει στα συστήµατα της Business Exchanges A.E. κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασµού και των τυχόν αρατάσεών του, του χρόνου µετρούµενου α οκλειστικά κατά την άφιξη της ροσφοράς στα εν λόγω συστήµατα της εταιρίας Business Exchanges A.E. και όχι του χρόνου µετρούµενου α ό το χρόνο α οστολής ου αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συµµετέχοντος, καθόσον µεσολαβεί το χρονικό διάστηµα για τη µεταβίβαση της ροσφοράς α ό το σύστηµα του συµµετέχοντος στο σύστηµα της Business Exchanges A.E. Κάθε χρονικά έγκυρη ροσφορά θεωρείται ότι υ εβλήθη και γίνεται δεκτή ή α ορρί τεται ανάλογα µε τα αρακάτω αναφερόµενα. Σε ερί τωση ου κατατεθούν ροσφορές µε το ίδιο τίµηµα, υ ερισχύουσα ροσφορά είναι η ροσφορά ου θα κατατεθεί ρώτη χρονικά Είναι σύµφωνη µε τον κανόνα του Πλειστηριασµού Ο τύ ος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους ό ως αναγράφονται στις αραγράφους 2.4. και 2.5. Κάθε φορά ου µία ροσφορά υ οβάλλεται στο Σύστηµα, ε ιστρέφεται µια ένδειξη (µήνυµα) στην οθόνη του συµµετέχοντα, για τον εάν έχει γίνει α οδεκτή η ροσφορά του ή όχι. Προσφορά ου δεν ικανο οιεί τους όρους ου αναγράφονται στην αράγραφο 2.4 δεν γίνεται α οδεκτή α ό το Σύστηµα και θεωρείται ως µη γενόµενη και δεν λαµβάνεται υ όψη σε ο οιοδή οτε σηµείο του Πλειστηριασµού Βλάβες και τεχνικά ροβλήµατα Η Business Exchanges A.E. έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα ώστε να α οτρέψει την ιθανότητα εµφάνισης τεχνικού ροβλήµατος κατά την διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασµού. Σε ερί τωση εµφάνισης τεχνικού ροβλήµατος ισχύουν τα ακόλουθα: 4.5. Τεχνικό ρόβληµα της Business Exchanges A.E. 7 /8

23 Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού O διαγωνισµός κατά τη διάρκεια του ο οίου εµφανίζεται τεχνικό ρόβληµα, θα διακό τεται /ακυρώνεται και θα ε αναλαµβάνεται σε νέο χρόνο (ηµεροµηνία και ώρα) ου η αναθέτουσα αρχή θα γνωστο οιήσει εντός εύλογου χρόνου στους διαγωνιζόµενους µέσω fax ή/και Τεχνικό ρόβληµα συµµετέχοντος Σε ερί τωση ροβλήµατος της υ οδοµής (σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, κλ ) ενός συµµετέχοντα, χρησιµο οιείται εναλλακτικά η εφεδρική υ οδοµή του. Ο Πλειστηριασµός δε διακό τεται για λόγους ροβλήµατος υ οδοµής συµµετέχοντα ή αδυναµίας υ οβολής ροσφοράς συµµετέχοντα Εγγυήσεις Η Business Exchanges A.E. και η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνονται και δεν αρέχουν οιαδή οτε εγγύηση έναντι των συµµετεχόντων ότι η ρόσβαση, η χρήση και η ε ικοινωνία τους µε το Σύστηµα των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών θα είναι α ρόσκο τη, λην των ερι τώσεων δόλου και βαριάς αµέλειας. Ε ίσης, η Business Exchanges A.E. και η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνονται για την µη αροχή ή την ληµµελή αροχή της Υ ηρεσίας ου οφείλεται σε ή σχετίζεται µε γεγονότα ου βρίσκονται έρα α ό την σφαίρα ελέγχου των (γεγονότα ανώτερης βίας). 8 /8

24 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -034/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

25

26 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 4 Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΤ. ΩΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ Π(ΙΙΙ)-1/16

27 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (Closed Circuit TV CCTV) για την επίβλεψη του χώρου του Επιστάθµου Ελληνικού από τον Υπεύθυνο Σταθµού του οµώνυµου σταθµού του Μετρό. Το σύστηµα CCTV περιλαµβάνει έξι (6) συνολικά εικονολήπτες οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε συγκεκριµένα σηµεία του επιστάθµου Η µεταφορά σηµάτων video θα υλοποιηθεί µέσω καλωδίων οπτικής ίνας και µετατροπέων Ο/Ε (Optical Video transmitter-ovtx και Optical Video Receiver- OVRx). Η γενική διάταξη του εξοπλισµού δίδεται στο Παράρτηµα A. Τ Π(ΙΙΙ)-2/16

28 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Στο παρακάτω πίνακα δίδονται αναλυτικά οι ποσότητες του απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Εικονολήπτες Έξι (6) Ψηφιακός Καταγραφές Εικόνας - Digital Video Recorder Ένας (1) Οθόνη TFT 19 Μία (1) Επίτοιχο µεταλλικό ερµάριο Ένα (1) Μεταλλικά Κιβώτια Εξοπλισµού Τέσσερα (4) Οπτικοί κατανεµητές, συρταρωτού τύπου, 12 θυρών, 19 rack mounted ύο (2) Οπτικοί κατανεµητές Fiber Distribution Box δύο τουλάχιστον θυρών Τέσσερα (4) Μετατροπείς Optical Video Transmitter Εφτά (7) Μετατροπείς Optical Video Receiver εκατρείς (13) Οπτικοί διαχωριστές (Fiber optic splitter) 50/50 Έξι (6) Patchcord (Single mode, ακροδέκτες ST, µήκος ένα µέτρο) ώδεκα (12) Patchcord (Single mode, ακροδέκτες ST, µήκος τρία µέτρα) Έξι (6) Οπτικοί συζεύκτες (through adaptor) τύπου ST Είκοσι έξι (26) Pigtail (single mode, ακροδέκτες ST) Είκοσι έξι (26) Καλώδιο RG59 µε ακροδέκτες BNC και µήκος πέντε µέτρα Έξι (6) Καλώδιο RG59 µε ακροδέκτες BNC και µήκος ένα µέτρο Έξι (6) Καλώδιο RG59 µε ακροδέκτες BNC και µήκος οχτώ µέτρα Ένα (1) Καλώδιο τροφοδοσίας 230VAC (3Χ2,5mm) Καλώδιο οπτικής ίνας (12 µονότροπες ίνες) Μεταλλικές σχάρες καλωδίων / µεταλλικοί σωλήνες Πλαστικό καλώδιο σπιράλ βαρέως τύπου 80 µέτρα 850 µέτρα 20 µέτρα 10 µέτρα Τ Π(ΙΙΙ)-3/16

29 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 1) Προµήθεια και εγκατάσταση έξι (6) σταθερών εικονοληπτών µε housing και βραχίονες στήριξης οι οποίοι θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου Γ8. Οι εικονολήπτες θα εγκατασταθούν εντός του τούνελ στα χιλιοµετρικά σηµεία που δίδονται στο Παράρτηµα Α και σε ύψος τριών περίπου µέτρων πάνω από το επίπεδο του πεζοδιαδρόµου. 2) Προµήθεια και εγκατάσταση εντός του σταθµαρχείου ενός Ψηφιακού Καταγραφέα Εικόνας (DVR) και µίας οθόνης TFT 19 κατάλληλης για σύνδεση στο DVR. Ο Ψηφιακός Καταγραφέας Εικόνας θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου Γ10. 3) Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4), πλήρως εξοπλισµένων, µεταλλικών, επίτοιχων κιβωτίων/κυτίων εξοπλισµού τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την στέγαση των µετατροπέων OVTx, την ηλεκτρική τροφοδοσία του ενεργούς εξοπλισµού και τον τερµατισµό και τις συγκολλήσεις των οπτικών ινών. Προδιαγραφές κιβωτίων εξοπλισµού: Μεταλλική κατασκευή, ηλεκτροστατική βαφή, βαθµό προστασίας IP65, µέγιστο βάθος/πάχος: 25 εκατοστά. Έκαστο κυτίο θα είναι εξοπλισµένο µε τα παρακάτω υλικά / εξοπλισµό: Έναν οπτικό κατανεµητή (Fiber Distribution Box - FDB) µε όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό για τον τερµατισµό δύο τουλάχιστον οπτικών ινών (pigtail, δισκέτες συγκόλλησης ινών κ.λπ.) και πρόσοψη µε οπτικούς συζεύκτες/adaptors τύπου ST. Κλεµοσειρές για τον τερµατισµό και διανοµή των 230VAC. Ενδεικτική λυχνία κόκκινου χρώµατος Έναν ασφαλειοδιακόπτη για την διανοµή 230VAC προς την/τις κάµερες. Ρευµατολήπτες ράγας για την τροφοδοσία των οπτικών µετατροπέων Μετατροπέας/είς Optical Video Transmitter (OVTx) για την µετατροπή του σήµατος video σε οπτικό και τα τροφοδοτικά τους. Όλα τα απαραίτητα υλικά (µεταλλική ράγα, στυπλιοθλήπτες κ.α.) για την σωστή εγκατάσταση / στήριξη του εξοπλισµού εντός του ερµαρίου. Η προµήθεια όλων των ανωτέρω υλικών περιλαµβάνεται στη παρούσα προµήθεια. Στα συνηµµένα Παραρτήµατα Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4 δίδεται αναλυτικά η διάταξή υλικών και εξοπλισµού εντός έκαστου κιβωτίου. Τα κιβώτια εξοπλισµού θα εγκατασταθούν πλησίον των εικονοληπτών, στις θέσεις που δίδονται στο Παράρτηµα Α. 4) Προµήθεια και εγκατάσταση εντός του τεχνικού δωµατίου 3.4Τ του παρακάτω εξοπλισµού: Ενός συρταρωτού οπτικού κατανεµητή, χωρητικότητας 12 ινών/θυρών, µέγιστου ύψους 2U, κατάλληλου για εγκατάσταση σε ικρίωµα 19, µε όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό (pigtail, δισκέτες συγκόλλησης ινών κ.λπ.) για τον τερµατισµό και διασύνδεση οπτικών ινών και πρόσοψη µε οπτικούς συζεύκτες (adaptors) τύπου ST. Τ Π(ΙΙΙ)-4/16

30 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έξι (6) οπτικών διαχωριστών (optical splitter) 50/50. Η µία εκ των δύο εξόδων έκαστου οπτικού διαχωριστή θα συνδεθεί µε µετατροπέα Ο/Ε (OVRx) για την τοπική αναπαραγωγή του σήµατος video και η δεύτερη έξοδος θα χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά του σήµατος στο σταθµαρχείο. έξι (6) µετατροπέων O/E (OVRx) µε τα τροφοδοτικά τους. Προµήθεια όλων των υλικών (µεταλλικές ράγες, πολύπριζα κ.λπ.) για την σωστή εγκατάσταση και την ηλεκτρική τροφοδοσία των OVRx Ο εξοπλισµός θα τοποθετηθεί εντός υπάρχοντος ικριώµατος 19 το οποίο θα υποδειχθεί από την ΣΤΑΣΥ. Η ηλεκτρική παροχή 230VAC θα πραγµατοποιηθεί από ρευµατολήπτη πλησίον του ικριώµατος. Το παροχικό καλώδιο αποτελεί αντικείµενο της παρούσης προµήθειας. 5) Προµήθεια και εγκατάσταση εντός του Σταθµαρχείο (δωµάτιο 2.3) Ελληνικού του παρακάτω εξοπλισµού: Ενός (1) επίτοιχου µεταλλικού ερµαρίου IP65, µε ικρίωµα 19 το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση του Ψηφιακού Καταγραφέα Εικόνας και του εξοπλισµού που δίδεται κατωτέρω (ήτοι ενός συρταρωτού οπτικού κατανεµητή και έξι (6) µετατροπέων OVRx). Έναν (1) συρταρωτό οπτικού κατανεµητή, χωρητικότητας 12 ινών/θυρών, µέγιστου ύψους 2U, κατάλληλου για εγκατάσταση σε ικρίωµα 19, µε όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό (pigtail, δισκέτες συγκόλλησης ινών κ.λπ.) για τον τερµατισµό και διασύνδεση οπτικών και πρόσοψη µε οπτικούς συζεύκτες (adaptors) τύπου ST. Έξι (6) µετατροπείς OVRx µε τα τροφοδοτικά τους (ένας ανά εικονολήπτη) για την τοπική αναπαραγωγή του σήµατος video. Οι εργασίες περιλαµβάνουν επίσης και την προµήθεια όλων των υλικών (µεταλλικές ράγες, πολύπριζα κ.λπ.) για την σωστή εγκατάσταση και την ηλεκτρική τροφοδοσία των OVRx και του DVR. Προµήθεια όλων των υλικών (µεταλλικές ράγες, πολύπριζα κ.λπ.) για την σωστή εγκατάσταση και την ηλεκτρική τροφοδοσία του εξοπλισµού. Η ηλεκτρική παροχή 230VAC θα πραγµατοποιηθεί από έναν ρευµατολήπτη πλησίον του ερµαρίου. Το παροχικό καλώδιο αποτελεί αντικείµενο της παρούσης προµήθειας. 6) Προµήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) καλωδίων µονότροπων οπτικών ινών. Οι τεχνικές προδιαγραφές των καλωδίων δίδονται στη παράγραφο Γ2. Τα µήκη και τα σηµεία τερµατισµού έκαστου καλωδίου δίδονται στο παρακάτω πίνακα. Κωδικός Καλωδίου Άκρο Α Άκρο Β Μήκος (µέτρα) FO Cable F1 Σταθµαρχείο 3.4Τ 200 FO Cable F2 3,4T Τούνελ Box A 350 FO Cable F3 Τούνελ Box A Τούνελ Box B 140 FO Cable F4 Τούνελ Box A Τούνελ Box C 20 Τ Π(ΙΙΙ)-5/16

31 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ FO Cable F5 Τούνελ Box C Τούνελ Box D 140 Για τις ανάγκες όδευσης των καλωδίων (οπτικές ίνες, καλώδια τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος, καλώδια RG59 κ.λπ.) η ΣΤΑΣΥ θα διαθέσει την υπάρχουσα υποδοµή αποτελούµενη από εσχάρες καλωδίων χαµηλής τάσης εντός του σταθµού και διαδρόµους όδευσης καλωδίων εντός του τούνελ. Για την όδευση των ανωτέρω καλωδίων θα απαιτηθούν επίσης και οι παρακάτω ποσότητες εσχαρών και σωληνώσεων, η προµήθεια και εγκατάσταση των οποίων περιλαµβάνεται στη παρούσα προµήθεια: Μεταλλικές σχάρες διάτρητες, γαλβανιζέ ή µεταλλικοί σωλήνες κατάλληλης διατοµής συνολικού εκτιµώµενου µήκους είκοσι (20) µέτρων. Πλαστικό καλώδιο σπιράλ βαρέως τύπου κατάλληλης διατοµής µήκους δέκα (10) περίπου µέτρων το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για το «πέρασµα» καλωδίων από το διάδροµο καλωδίων τροχιάς 2 στο διάδροµο καλωδίων τροχιάς 1. 7) Τη προµήθεια και εγκατάσταση καλωδίων παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (230VAC) συνολικού µήκους ογδόντα (80) περίπου µέτρων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ηλεκτροδότηση µε 230VAC των κιβωτίων εξοπλισµού ( Box A, Box B, Box C, Box D ), των εικονοληπτών και του εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί στο 3.4Τ (OVRx) και στο σταθµαρχείο (DVR, Οθόνη, OVRx). Η ηλεκτρική τροφοδοσία των εικονοληπτών θα γίνει από τα κιβώτια εξοπλισµού. Η ηλεκτρική τροφοδοσία των κιβωτίων εξοπλισµού θα γίνει από τα πλησιέστερα, υπάρχοντα, κιβώτια διακλάδωσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές του καλωδίου δίδονται στη παράγραφο Γ5. 8) Την προµήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω οµοαξονικών καλωδίων RG59 (βραδύκαυστων και ελεύθερων αλογόνου) τα οποία θα φέρουν ακροδέκτες BNC πρεσαριστού τύπου: Ένα (1) καλώδιο µήκους οχτώ (8) µέτρων για τη σύνδεση της οθόνης (monitor) στο DVR. Έξι (6) καλώδια, µήκους ενός (1) µέτρου έκαστο, για την σύνδεση των OVRx στο DVR Έξι (6) καλώδια, µήκους πέντε (5) µέτρων έκαστο, για τη σύνδεση των εικονοληπών στα OVTx 9) Τη διενέργεια όλων των απαιτούµενων συγκολλήσεων και εργασιών τερµατισµού οπτικών ινών όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχεδιάγραµµα του παραρτήµατος Β ( οµή δικτύου Οπτικών Ινών Συγκολλήσεις και Τερµατισµοί Ινών). Οι εργασίες περιλαµβάνουν επίσης την προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών, patchcord, pigtail, through adaptor και την πιστοποίηση των εργασιών. Στο πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι ποσότητες των υλικών και ο συνολικός αριθµός των συγκολλήσεων ινών (fusion splices) ανά χώρο. Τ Π(ΙΙΙ)-6/16

32 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Υλικά Οπτικών Ινών και Αριθµός Συγκολλήσεων ΧΩΡΟΣ FDP/Splice Pigtail Patchcord Through Box Adaptor Splitter (50/50) Splices Σταθµαρχείο Τ Box A Box B Box C Box D Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και των εργασιών δίδονται στη Παράγραφο Γ. 10) Τη προµήθεια του παρακάτω εφεδρικών µονάδων Ενός (1) Optical Video Transmitter Ενός (1) Optical Video Receiver Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ1 Γενικές προδιαγραφές Γ1-1 Η εγκατάσταση των καλωδίων να είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή καλωδίων (ελάχιστα όρια αντοχής εφελκυσµού, ακτίνας κάµψης, ακτίνας εκτροπής κ.λπ.). Γ1-2 Όλα τα καλώδια θα φέρουν πινακίδες σήµανσης µε τον κωδικό του καλωδίου στα ακόλουθα σηµεία: Σε κάθε τερµατικό σηµείο του καλωδίου, σε απόσταση ενός µέτρου από το σηµείο τερµατισµού. Στα σηµεία εισόδου και εξόδου από κάθε χώρο. Εποµένως, σε περίπτωση που καλώδιο διέρχεται µέσω διαχωριστικού (τοίχου ή δαπέδου), θα φέρει σήµανση εκατέρωθεν των πλευρών του διαχωριστικού. Σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης καλωδίου Σε κάθε φρεάτιο καλωδίων Ανά 50 µέτρα Γ1-3 Η σήµανση θα είναι ανεξίτηλη, υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής σε ξυσίµατα και χηµικά. Γ1-4 Όλα τα καλώδια θα προσδένονται πάνω στην εσχάρα όπου εδράζονται, ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Στις περιπτώσεις κάθετης όδευσης καλωδίων, τα καλώδια θα προσδένονται στην εσχάρα ανά διαστήµατα ενός µέτρου µε ειδικούς σφιγκτήρες. Γ1-5 Όπου διανοίγονται οπές για την διέλευση καλωδίων, το άνοιγµα θα σφραγίζεται µε υλικό σφράγισης το οποίο θα επιλέγεται σε συνεννόηση µε την ΣΤΑΣΥ. Τ Π(ΙΙΙ)-7/16

33 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ1-6 Όπου διανοίγεται οπή σε σφραγισµένα ανοίγµατα διέλευσης καλωδίων, το άνοιγµα θα σφραγίζεται εκ νέου µε το ίδιο υλικό σφράγισης. Γ1-7 Όλα τα επιτοίχια βύσµατα θα είναι µεταλλικά, χηµικού τύπου, γαλβανισµένα εν θερµώ χωρίς ηλεκτρολυτική επεξεργασία Γ1-8 Όλες οι µεταλλικές σωληνώσεις και εσχάρες καλωδίων θα είναι γαλβανισµένες εν θερµώ χωρίς ηλεκτρολυτική επεξεργασία Γ1-9 Όλα τα µεταλλικά µέρη γειώνονται. Γ2 Καλώδια Οπτικών Ινών Όλα τα καλώδια οπτικών ινών θα είναι διηλεκτρικά, εξωτερικού χώρου, ελεύθερα αλογόνου και βραδύκαυστα. Τα καλώδια θα είναι µονοκόµµατα, χωρίς ενδιάµεσες διασυνδέσεις ή «µούφες». Κάθε καλώδιο θα περιέχει δώδεκα (12) µονότροπες ίνες. Προδιαγραφές οπτικών ινών: µονότροπες ίνες 9/125µm απώλειες : 0,45dB/Km στα 1310nm, 0.25dB/Km στα 1550nm Γ3 Pigtail Μονότροπη ίνα 9/125µm Απώλειες : 0,45dB/Km στα 1310nm, 0.25dB/Km στα 1550nm Συνδετήρας τύπου ST Γ4 Patchcord Μονότροπη ίνα 9/125µm Απώλειες : 0,45dB/Km στα 1310nm, 0.25dB/Km στα 1550nm Ακροδέκτες: ST και στα δύο άκρα Μήκος: (α) ένα (1) µέτρο για τα patchcord που θα εγκατασταθούν εντός των µεταλλικών κιβωτίων και του Σταθµαρχείου (12 συνολικά patchcord) (β) τρία (3) µέτρα για τα patchcord θα εγκατασταθούν εντός του 3.4Τ (6 συνολικά patchcord). Γ5 Καλώδια Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύµατος Καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (230VAC), εξωτερικού χώρου, ελεύθερα αλογόνου, βραδύκαυστα, µονόκλωνα, διατοµής 3Χ2,5mm Γ6 Συγκολλήσεις Οπτικών Ινών Όλες οι συγκολλήσεις οπτικών ινών θα γίνουν µε την µέθοδο fusion splicing και θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: Μέγιστη επιτρεπτή απώλεια ανά συγκόλληση : 0,20dB Μέσος όρος απωλειών συγκολλήσεων : 0,10dB Γ7 Πιστοποίηση Εργασιών Οπτικών Ινών Στόχος των ελέγχων είναι να επιβεβαιωθεί η οµαλή λειτουργία του δικτύου οπτικών ινών σύµφωνα µε τα σχέδια κατασκευής και τις προδιαγραφές του έργου. Σε περίπτωση Τ Π(ΙΙΙ)-8/16

34 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ εντοπισµού οποιουδήποτε προβλήµατος, η άρση του προβλήµατος επιβαρύνει τον ανάδοχο και µόνο αυτόν. Απαιτείται αρχικός οπτικός έλεγχος του καλωδίου οπτικών ινών στον τόπο εγκατάστασης και ενώ βρίσκεται ακόµη στο στροφείο, για να διαπιστωθεί ότι κατά την µεταφορά το καλώδιο δεν υπέστη φθορές. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης θα διενεργηθεί τελικός έλεγχος ο οποίος θα περιλαµβάνει µετρήσεις συνολικής απόσβεσης από άκρο σε άκρο µε ειδικούς οπτικούς ποµποδέκτες στα µήκη κύµατος 1310nm και 1550nm. Οι µετρήσεις, επίσης, περιλαµβάνουν τη χρήση οπτικού ανιχνευτή ανακλάσεων (OTDR), σε µήκη κύµατος 1310nm και 1550nm, για την µέτρηση των ανακλάσεων, της απόσβεσης που εισάγουν οι συγκολλήσεις οπτικής ίνας και της ποιότητας και συνέχειας των οπτικών ινών. Η κάθε οπτική σύνδεση θα µετρηθεί αµφίδροµα, και ως τελική απόσβεση θα ληφθεί η µέση τιµή τους. Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει, προς αποδοχή, κατάλογο µε όλα τα όργανα που θα χρησιµοποιήσει για την εγκατάσταση και πιστοποίηση του δικτύου. Όλα τα όργανα µέτρησης του ανάδοχου θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καλής λειτουργίας και πρόσφατης διακρίβωσης (Calibration), µικρότερης του ενός χρόνου από αναγνωρισµένους οργανισµούς. Η επιβλέπουσα αρχή του έργου θα παρίσταται σε όλες τις δοκιµές και τις µετρήσεις που θα πραγµατοποιηθούν, µέσω εκπροσώπων της. Ο εκπρόσωπος της θα ελέγχει την ορθή εκτέλεση των εργασιών και το βαθµό συµµόρφωσης του αναδόχου µε τα πρότυπα. Η διαδικασία πιστοποίησης και τελικής παράδοσης του δικτύου θα είναι σύµφωνη µε τις διεθνείς υποδείξεις / πρότυπα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία, σε γραπτή και ηλεκτρονική µορφή, των µετρήσεων και της δοµής υλοποίησης των δικτύων οπτικών ινών και σωληνώσεων. Η µορφή αυτών των αρχείων θα αποφασιστεί κατόπιν συνεννόησης µε την επιβλέπουσα αρχή. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Μετρήσεις Ποµποδέκτη. Μέτρηση της συνολικής απώλειας κάθε µίας εκ των ινών του καλωδίου από τον έναν κατανεµητή έως τον άλλο στα 1310nm και 1550nm. Μετρήσεις θα πραγµατοποιηθούν από το ένα άκρο της οπτικής διαδροµής στο άλλο και αντιστρόφως. Ως τελική τιµή λαµβάνεται η µέση τιµή των δύο µετρήσεων. Οι αποδεκτές απώλειες εξαρτώνται από την ποιότητα της οπτικής ίνας, τις συγκολλήσεις και τους προσαρµογείς και καθορίζονται από τον παρακάτω τύπο: Αποδεκτές Απώλειες = L*A+(# συγκολλήσεων)*0.1 db+(# προσαρµογέων)*0.5 dβ Όπου: L = το µήκος της οπτικής διαδροµής από κατανεµητή σε κατανεµητή (σε km) A = η απόσβεση της ίνας ανά km (δίνεται από τον κατασκευαστή, ενδεικτικές τιµές είναι: 0.4dB/km στα 1310nm και 0.25dB/km στα 1550nm) # συγκολλήσεων = ο αριθµός των συγκολλήσεων στην οπτική διαδροµή # προσαρµογέων = ο αριθµός των προσαρµογέων στην οπτική διαδροµή Τ Π(ΙΙΙ)-9/16

35 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Μετρήσεις OTDR Οι µετρήσεις γίνονται και από τα δύο άκρα της οπτικής διαδροµής, για κάθε ίνα ξεχωριστά, µε στόχο: Τον έλεγχο της ποιότητας των συγκολλήσεων. Οι µετρήσεις γίνονται και από τα δύο άκρα της οπτικής διαδροµής και ως απώλεια λαµβάνεται η µέση τιµή αυτών. Η µέση τιµή δεν υπερβαίνει τα 0,10dB. Την µέτρηση των ανακλάσεων. Τον έλεγχο της συνέχειας και ποιότητας της ίνας µέσω της λεπτοµερούς καταγραφής όλων των απωλειών κατά µήκος της οπτικής διαδροµής. Γ8 Τεχνικές Προδιαγραφές Εικονοληπτών Έγχρωµος εικονολήπτης Day/Night, εξωτερικού χώρου, vandal proof, µε Housing και Βραχίονα Στήριξης, που να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές : Οριζόντια Ανάλυση: Σύστηµα Video Ωφέλιµα pixel (Effective Pixel) Ευαισθησία Φακός Υλικό κατασκευής φακού Μέθοδος εστίασης Στοιχείο λήψεως (Pickup element) Έξοδος σήµατος Back Light Compensation Wide Dynamic Range Αυτόµατη προσαρµογή ίριδας (Auto Iris control) Τροφοδοσία Μηχανισµός απόψυξης και αποθάµβωσης τζαµιού Ρυθµιζόµενο σκιάδιο 480 TVL έγχωµη, 540 TVL ασπρόµαυρη PAL 752X582 (α) Έγχρωµη εικόνα: 0,4 lux (F1.2, 50IRE, shutter speed 1/25sec) (β) Ασπρόµαυρη εικόνα: 0,08 lux (F1.2, 50IRE, shutter speed 1/25sec) Varifoval. Η εστιακή απόσταση θα καθορισθεί µετά από έλεγχου του επιτηρούµενου χώρου. Ο φακός θα διαθέτει µηχανισµό διόρθωσης υπερύθρων Κρύσταλλο (glass) Χειροκίνητη 1/3 CCD PAL, Composite Video µε ακροδέκτη BNC (1 Vp-p, 75Ohm) ΝΑΙ NAI NAI (DC Drive) 230VAC (50Hz) χωρίς την χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού ΝΑΙ ΝΑΙ Εύρος θερµοκρασία λειτουργίας -10ºC έως 50ºC Τ Π(ΙΙΙ)-10/16

36 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Λειτουργία Ηµέρας και Νυκτός Λειτουργία Ηµέρας και Νυκτός. Αυτόµατος έλεγχος µε φωτοκύτταρο και αυτόµατη µεταγωγή σε λειτουργία νυκτός (infrared) σε περίπτωση µείωσης του εξωτερικού φωτισµού και το αντίστροφο. Η κάµερα θα διαθέτει φίλτρο IR (infrared cut filter) για να «κόβει» την ακτινοβολία IR σε συνθήκες καλού φωτισµού. Λόγος σήµατος προς θόρυβο Βαθµός στεγανότητας Βάση στήριξης Αξιολόγηση/επίδειξη εξοπλισµού Πιστοποιήσεις 50 db (AGC OFF) (α) Κάµερα: IP66 (β) Housing: IP65 Κατάλληλη για στήριξη σε κάθετη επιφάνεια (επίτοιχη στήριξη wall mounted) Η ΣΤΑΣΥ θα ζητήσει την επίδειξη του προσφερόµενου εξοπλισµού σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας για να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά του στις συνθήκες φωτισµού που επικρατούν στο Αµαξοστάσιο Ελαιώνα και η συµµόρφωσή του µε τις τεχνικές προδιαγραφές πριν προβεί στην αγορά του. CE, FCC Part 15 Class B Γ9 Τεχνικές Προδιαγραφές Μετατροπέων Optical Vide Transmitter & Optical Video Receiver (Single Mode) Οι µετατροπείς Optical Video Transmitter (OVTx) και Optical Video Receiver (OVRx) θα χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά σήµατος composite video µέσω καλωδίου µονότροπων ινών (single mode fiber optic cable) και θα πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. TECHNICAL SPECIFICATIONS Standalone device Number of Video channels: one (1) Number of RS485 ports: one (1) Τροφοδοσία : 230VAC, 50Hz Operating Temperature : 0ºC - 50ºC Video Port Video Input/Output : BNC Video format: PAL System bandwidth : 8 MHz minimum Video signal : 1V p-p, 75 Ohm Optical fiber port Fiber type: Single mode 9/125µm Connector type: ST Operating wavelength: 1310nm ή 1550nm Link Budget : 14dB minimum Τ Π(ΙΙΙ)-11/16

37 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ10 Τεχνικές Προδιαγραφές Ψηφιακού Καταγραφέα Εικόνας (DVR) 16 Καναλιών 1. Ο Ψηφιακός Καταγραφέας Εικόνας (ΨΚΕ) θα επεξεργάζεται (ψηφιοποιεί) την εισερχόµενη αναλογική (σήµατος Composite Video) εικόνα προκειµένου να την καταγράφει σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του, όπως προκύπτουν από τις τεχνικές περιγραφές. 2. Ο ΨΚΕ θα λειτουργεί σύµφωνα µε το σύστηµα PAL και θα διαθέτει δεκαέξι (16) τουλάχιστον αναλογικές εισόδους Video (τύπου BNC) µε παράκαµψη (Looping) ανά είσοδο. Επίσης θα διαθέτει έξοδο οθόνης τύπου VGA καθώς και µια τουλάχιστον έξοδο οθόνης τύπου BNC (Composit Video) µία κύρια και µία βοηθητική (spot). 3. Η καταγραφή θα γίνεται σε εσωτερικούς σκληρούς δίσκους (HDD) µε συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να διατηρούνται αρχεία 15 ηµερών µε συνεχή καταγραφή κάθε εικονολήπτη σε ανάλυση D1 ή 4CIF µε ταχύτητα 25 εικόνων το δευτερόλεπτο ανά εικονολήπτη (400IPS για το σύνολο των δεκαέξι καµερών) στην βέλτιστη ρύθµιση ποιότητας εικόνας. 4. Ο ΨΚΕ θα επιτρέπει τον καθορισµό του µεγίστου αριθµού ηµερών που θα διατηρούνται αποθηκευµένα τα αρχεία εγγραφών. Σε περίπτωση πλήρωσης του σκληρού δίσκου, οι νέες εγγραφές αντικαθιστούν τις παλαιές µε την µέθοδο της κυκλικής εγγραφής (overwrite). 5. Ο ΨΚΕ θα παρέχει την δυνατότητα ρύθµισης της ποιότητας και ταχύτητας εγγραφής ανά δίαυλο (video input) µε ανεξάρτητη ρύθµιση για κάθε δίαυλο. Επίσης θα παρέχει την δυνατότητα διαµόρφωσης ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου προγραµµατισµού της καταγραφής µε την αντίστοιχη ποιότητα και ταχύτητα καταγραφής. Η έναρξη και λήξη των παραπάνω επιλογών θα είναι προγραµµατιζόµενες ώστε να προσαρµόζονται πλήρως στις συνθήκες λειτουργίας του Μετρό. 6. Ο ΨΚΕ θα διαθέτει επαρκή χωρητικότητα εσωτερικών δίσκων, ώστε να είναι δυνατή λειτουργία των δίσκων σε συστοιχία πλεονασµού (Raid) µε τρόπο ώστε σε περίπτωση σφάλµατος ενός δίσκου να µην υπάρχει απώλεια δεδοµένων. Επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης µε διασύνδεση εξωτερικών συστοιχιών σκληρών δίσκων (HDD) ώστε να καλύψει µελλοντικές απρόβλεπτες ανάγκες. Οι εσωτερικοί δίσκοι θα είναι τύπου SATA και θα µπορούν να αλλαχθούν µε άλλους αντίστοιχους δίσκους του εµπορίου, χωρίς την ανάγκη προµήθειας από τον κατασκευαστή (δίσκοι χωρίς κωδικοποίηση), ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα η οικονοµική, γρήγορη και απρόσκοπτη υποστήριξη του DVR. 7. Η µορφοποίηση της προς καταγραφή εικόνας θα γίνεται σύµφωνα µε το πρωτόκολλο Η.264 (MPEG part10) ώστε να επιτυγχάνεται: Μεγαλύτερος βαθµός συµπίεσης άρα και βελτίωση της χωρητικότητας καταγραφής του ΨΚΕ. Μικρότερη επιβάρυνση της απευθείας ή καταγεγραµµένης εικόνας για το εύρος ζώνης (bandwidth) του δικτύου διαχείρισης των ΨΚΕ. Καλύτερη (ρέουσα) απευθείας ή καταγεγραµµένη εικόνα τόσο σε µορφή µοναδικής απεικόνισης όσο και σε µορφή πολυαπεικόνισης. 8. Ο ΨΚΕ θα διαθέτει ενσύρµατη διασύνδεση (θύρα) Ethernet 10/100Μbps για την εξ αποστάσεως διαχείρισή του και για την µεταφορά αρχείων video. Θα υποστηρίζονται δυνατότητες Network Authentication και Data Encryption, ώστε να διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα της εικόνας στο δίκτυο και να αποφεύγεται απρόβλεπτη διαρροή τους. Τ Π(ΙΙΙ)-12/16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ (ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ) µε την διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού.

Η/Υ (ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ) µε την διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 24-44369 & 24-4438

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ (ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ) µε την διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού.

Η/Υ (ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ) µε την διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 24-44369 & 24-4438

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ηλεκτρο αραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ» (Τ -020/15).

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ηλεκτρο αραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ» (Τ -020/15). ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141369 & 2144141138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:6472 Ηµεροµηνία:6/4/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια & το οθέτηση λέγµατος α ό γαλβανισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:11195 Ηµεροµηνία:18.6.2014 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών και διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1430 Ημερομηνία :23.01.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,196

Αριθ. Πρωτ. :1430 Ημερομηνία :23.01.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,196 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα