ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ και ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρμόδιος: Α. ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ Τηλ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/2006 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 373/2008 και την 3530/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναπροσαρμόστηκαν τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στις ,00 χωρίς Φ.Π.Α. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 εγγυήσεις του Ν. 428/204 (ΦΕΚ 60/Α) όπως ισχύουν από 8/8/4. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, για την ανάθεση των εργασιών Υποστήριξης της διαρκούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Άρθρο Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου Α γραφείο 020 Ε, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 28/80 και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/2006 άρθρο 209 και του Ν. 373/2008 άρθρο 20 παρ. 3, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης η οποία ορίστηκε με την υπ αριθμ... Α.Ο.Ε., την μηνός..ημέρα.... και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την και ώρα λήξης την.. Άρθρο 2 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Εργασίας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, εγκρίθηκε με την 826/2..4 Α.Ο.Ε. και θα βαρύνει τον ΚΑ της Δ/νσης Επιχειρησιακού προγραμματισμού και ΤΠΕ των προϋπολογισμών των οικ. ετών 205 και 206 με χρηματοδότησηί από πόρους του Δήμου. Άρθρο 3 Δεκτοί στο διαγωνισμό Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

2 Α) όσοι νόμιμα ασχολούνται με τις σχετικά αναφερόμενες εργασίες και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. Β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν απασχολούν ούτε κατά τον χρόνο κατάθεσης των προσφορών ούτε καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Άρθρο 4 Συμβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:. Η παρούσα Διακήρυξη 2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 5. Τα από τον διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά. Άρθρο 5 Προσφορές. Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων,θα αφορούν το σύνολο των εργασιών. 2. Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγω υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 4. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας διακήρυξης ή έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, κ.λ.π. απορρίπτονται. 5. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρίμηνη. 6. Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δεν γίνονται δεκτοί. 7. Θα αναδειχθεί ένας μειοδότης για το σύνολο των εργασιών Άρθρο 6 Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, άρθρο. Κατά τον διαγωνισμό θα κατατεθούν δύο φάκελοι, που θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι: Α. Φάκελος δικαιολογητικών:. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου (άρθρο 8 του Ν.599/986) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 2

3 συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 3. Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων (άρθρο 8 του Ν.599/986) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια αρχή που θα έχει ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου από την αρμόδια Εφορία. 6. Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης περί μη οφειλής ή περί διακανονισμού των χρεών. 7. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, (χωρίς το Φ.Π.Α.)ποσού (.76,00 ) χιλίων εκατόν εβδομήντα έξι τετράμηνης ισχύος Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή ( άρθ. του Ν. 4250/4). Β. Φάκελος οικονομικής προσφοράς. Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το υπόδειγμα προσφοράς προσφοράς που συνοδεύει τη διακήρυξη, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο και σ αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τις συγκεκριμένες και μόνο εργασίες σε νόμισμα και θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιμή μονάδας, το ποσό δαπάνης, και η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 3. Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Άρθρο 7 Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού Α) Παραλαβή προσφορών. Οι προσφορές γίνονται δέκτες από την αρμόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισμού επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη. 3

4 2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 7 του Π.Δ. 20/80. Β) Έλεγχος δικαιολογητικών. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης 2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονομική Προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους, και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς τους, φυλάσσονται με φροντίδα του προέδρου της Ε.Δ. μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης, οπότε και επιστέφονται στον διαγωνιζόμενο. Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια. 2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Δ) Ανακήρυξη αναδόχου. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. 2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Άρθρο 8 Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας-υποβολή πρακτικού Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, μέχρι της επομένης από της διεξαγωγής της δημοπρασίας εργάσιμης ημέρας και κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας μέχρι και της επομένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται ύστερα στην Οικονομική Επιτροπή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. 4

5 Άρθρο 9 Αξιολόγηση προσφορών - Ακύρωση - Επανάληψη Δημοπρασίας ) Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαμηλότερης τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών. 2) Η ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας. 3) Η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μία ακόμη φορά λόγω ασύμφορου. 4) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 5) Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 6) Δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 7) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 0 Τιμές προσφορών α) Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας θα αναφέρονται σε. Προσφορά στην οποία θα καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. Άρθρο Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές, τεχνικές και οικονομικές, θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Άρθρο 2 Χρόνος τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας Ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα υποδειχτεί από αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η διάρκεια της σύμβασης η οποία θα έχει ισχύ για δώδεκα μήνες θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Άρθρο 3 Ισχύουσες διατάξεις Η προκειμένη εργασία διέπεται: από τις διατάξεις της περί Δήμων και Κοινοτήτων κείμενης Νομοθεσίας και του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 20 του 373/2008, και τις διατάξεις του άρθρου 57 εγγυήσεις του Ν. 428/204 (ΦΕΚ 60/Α) όπως ισχύουν από 8/8/4. Άρθρο 4 Χρονική ισχύς προσφορών Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό, θεωρούνται ότι ισχύουν για τρεις μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο με βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει συμφωνητικό με τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. 5

6 Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγω ή αιτία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Άρθρο 5 Δαπάνες που θα βαρύνουν τον προμηθευτή Ο ανάδοχος βαρύνεται με την κράτηση 0,0% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.403/20), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση. Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή (γνωμοδότηση Δ τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/200 Ν.380/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 63 Α - Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α ). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Άρθρο 6 Διακηρύξεις, συμβατικοί όροι δημοπρασίας Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου Α, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, γραφείο 09Α ος όροφος, από τον κο Βιδιαδάκη Αθανάσιο τηλ Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κο Μαράκη Εμμανουήλ τηλ της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού προγραμματισμού και ΤΠΕ. Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση Θεσσαλονίκη, 5//205 Σύμφωνα με την υπ αριθ. 507/9.9.4 Απόφαση Δημάρχου Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ και ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρμόδιος: Α. ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ Τηλ.: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Αντικείμενο του διαγωνισμού Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάθεση των εργασιών Υποστήριξης της διαρκούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα υποδειχτούν από αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 2 Απαιτήσεις στα τεχνικά στοιχεία Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών, που θα είναι σύμφωνη με τις ζητούμενες συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και θα προσκομίσουν τα απαιτούμενα από την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 3 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, επιλογή προσφορών Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το διαγωνισμό, λόγω ασύμφορου, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν καμία αξίωση κατά του Δήμου για οποιοδήποτε λόγο η αιτία. ΑΡΘΡΟ 4 Χρόνος Διάρκειας Σύμβασης Η σύμβαση θα έχει διάρκεια για δώδεκα μήνες από την πρωτοκόλληση της, ΑΡΘΡΟ 5 Εγγύηση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης ) Ο ανάδοχος που στο όνομα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (0) μέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ αυτόν, να έρθει στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, και να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία, με εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίσης προς 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. 2) Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύμβαση εργασίας μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα (0) ημερών ή δεν προσκομίσει την εγγύηση 7

8 καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία εκπίπτει υπέρ του Δήμου. 3) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την εκτέλεση των εργασιών και της λήξης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 6 Αθέτηση όρων συμφωνίας. Ευθύνη αναδόχου Από μέρους του αναδόχου η αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισμού και της σύμβασης, ή μη πλήρης συμμόρφωση του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η έκπτωση του αναδόχου έχει σαν συνέπεια: Α) Την απώλεια υπέρ του Δήμου, λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού της κατατιθέμενης εγγύησης του. Β) Την υποχρέωση του να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία θετική ή αποθετική που τυχόν θα υποστεί ο Δήμος από την μη εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 Αναθεώρηση τιμών προσφοράς Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκεινται, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. ΑΡΘΡΟ 8 Τρόπος Πληρωμής Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την υποβολή του σχετικού τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο (παραγρ. Α υποπαράγραφος Ζ5) του Ν. 452/203 (ΦΕΚ 07/Α/ ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 20/7/άρθ. 4, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». ΑΡΘΡΟ 9 Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). Θεσσαλονίκη 5//205 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ο Συντάξας του Τμήματος της Διεύθυνσης Α. Βιδιαδάκης Κ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου 8

9 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: αρ 3 / 204 Διαγωνισμού Υποστήριξης της διαρκούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) Γενική Περιγραφή του Αντικειμένου Ο Δήμος Θεσσαλονίκης (ΔΘ) διαθέτει εκτεταμένο μηχανογραφικό σύστημα και η πλειονότητα των λειτουργιών του είναι μηχανοργανωμένη. Προκειμένου η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & Συστημάτων Τ.Π.Ε. να υποστηρίζει και να διατηρεί σε υψηλό βαθμό την αποδοτική και αδιάλειπτη λειτουργία του ολοκληρωμένου αυτού μηχανογραφικού συστήματος, και με τρόπο που να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις, απαιτείται η λήψη εξειδικευμένων ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης από έμπειρη και αξιόπιστη εταιρία του χώρου των Τ.Π.Ε, που θα δύναται να προσφέρει τις ανωτέρω υπηρεσίες μέσω ενός Συμβολαίου Συντήρησης. Το Συμβόλαιο Συντήρησης, θα έχει χρονική ισχύ δώδεκα (2) μηνών και ο ανάδοχος του θα επιλεγεί κατόπιν πρόχειρου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών. Η υποστήριξη θα περιλαμβάνει το ενοποιημένο δίκτυο δεδομένων-τηλεφωνίας στο Νέο Δημαρχείο, τα δίκτυα δεδομένων και τηλεφωνίας (όπου αυτή υπάρχει) στα περιφερειακά κτίρια του ΔΘ, καθώς και υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τους εξυπηρετητές (servers) του ΔΘ. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο ανάδοχος, περιλαμβάνουν επανορθωτική συντήρηση και αποκατάσταση συστημάτων, προγραμματισμένη εγκατάσταση και ρύθμιση συστημάτων, υποστήριξη λογισμικών συστημάτων και εφαρμογών, υποστήριξη ΙΡ τηλεφωνίας, υποστήριξη ασύρματων δικτύων, και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες. Απώτερος στόχος της εφαρμογής των υπηρεσιών αυτών είναι η αποδοτική και αδιάλειπτη λειτουργία του ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Προϋπολογισμός του ετήσιου κόστους του Συμβολαίου Συντήρησης εκτιμάται στα , μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η σύμβαση θα πρέπει να ισχύσει από τον Μάρτιο του 205 και θα βαρύνει ανάλογα τον ΚΑ (Συντήρηση και επισκευή σκευών και λοιπού εξοπλισμού) υπηρεσία 0 υπηρεσιακή μονάδα 0.08, των προϋπολογισμών του 205 και

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ Περίληψη και Εισαγωγή Οι Υπηρεσίες που περιγράφονται στο κείμενο που ακολουθεί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εκτέλεσης εργασιών. Παρ όλα αυτά επιχειρείται η κατηγοριοποίηση και ο διαχωρισμός τους, με τον τρόπο που παρουσιάζεται παρακάτω, για διευκόλυνση στην κατανόησή τους από τους υποψηφίους αναδόχους, αλλά και για την ορθότερη ανάδειξη της σημασίας τους. Τα πληροφοριακά συστήματα του ΔΘ είναι πολλά, πολύπλοκα, διαρκώς μεταβαλλόμενα και με διασυνδεδεμένες λειτουργίες. Μπορούν ωστόσο, εν συντομία να συνοψισθούν ως εξής:. Ενοποιημένο δίκτυο δεδομένων-τηλεφωνίας στο Νέο Δημαρχείο. Οι υποδομές αυτές παρέχουν: (α) υπηρεσίες δεδομένων (πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρόσβαση σε client/server πληροφοριακά συστήματα) στο κεντρικό δημαρχιακό κατάστημα, σε περιφερειακά κτίρια του ΔΘ και σε χρήστες του internet και (β) υπηρεσίες τηλεφωνίας εντός του νέου δημαρχείου και σε μέρος των περιφερειακών κτιρίων (με προοπτική επέκτασης στην πλειοψηφία των περιφερειακών κτιρίων του ΔΘ). 2. Δίκτυα δεδομένων και τηλεφωνίας στα περιφερειακά κτίρια του ΔΘ. Οι υποδομές αφορούν ασύρματες ή ενσύρματες (τύπου metro Ethernet ή ADSL) ζεύξεις των περιφερειακών κτιρίων του ΔΘ με το Νέο Δημαρχείο, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες δεδομένων και σε μέρος αυτών τηλεφωνίας (με προοπτική επέκτασης στην πλειοψηφία των κτιρίων). 3. Δικτυακές υπηρεσίες που στεγάζονται στο σύνολό τους σε εξυπηρετητές (servers) στο Νέο Δημαρχείο (www, mail:smtp/pop3, DNS, active directory, GIS, Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα UNIX, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών-ΟΠΣΟΥ, Πληροφοριακό Σύστημα Δημοτικής Κατάστασης, Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθηκών, κ.ά.). Κατηγορία Υπηρεσιών : Υπηρεσίες επανορθωτικής συντήρησης και εγκατάστασης συστημάτων Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου θα έχει συμβεί κάποια βλάβη σε εξοπλισμό του ΔΘ ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με χαρακτηρισμό «τύπου Α» ή «τύπου Β» ή «τύπου Γ», αντίστοιχα. Α. Αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού με εξοπλισμό του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού με το ίδιο ακριβώς μοντέλο και τύπο. Ο νέος εξοπλισμός θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι καινούριος και αχρησιμοποίητος. Αν ο εν λόγω εξοπλισμός δεν κατασκευάζεται πλέον ή δεν πωλείται από τον κατασκευαστή, τότε η Αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορικής του ΔΘ θα υποδείξει εξοπλισμό ο οποίος θα μπορεί επαρκώς να αντικαταστήσει τον προβληματικό και ο οποίος θα προτείνεται από τον κατασκευαστή του προβληματικού εξοπλισμού ως προϊόν αντικατάστασης του προβληματικού. Στον πίνακα που υποβάλλεται με το παρόν κείμενο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ο εξοπλισμός αυτός χαρακτηρίζεται ως «τύπου Α». Β. Αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού υποχρεωτικά μέσω αγορασμένων από τον ανάδοχο για λογαριασμό του ΔΘ, εγγυήσεων των κατασκευαστών. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού κάνοντας χρήση της αγορασμένης από αυτόν, αποκλειστικά για λογαριασμό του ΔΘ, εγγύησης του αντίστοιχου κατασκευαστή. Στον πίνακα που υποβάλλεται με το παρόν κείμενο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ο εξοπλισμός αυτός χαρακτηρίζεται ως «τύπου Β». Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός αυτός καλύπτεται από εγγύηση, κατόπιν εφαρμογής ανάλογου όρου στην τελευταία ισχύουσα σύμβαση υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΘ, τουλάχιστον μέχρι και την λήξη της τελευταίας 0

11 ισχύουσας σύμβασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν καλύπτεται από εγγύηση, ως έναρξη της (νέας) εγγύησης θα θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του ΔΘ και του αναδόχου. Γ. Αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού με υλικά που διαθέτει ο ΔΘ. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα προβαίνει σε αντικατάσταση κάνοντας χρήση ίδιου ή συμβατού εξοπλισμού που θα του παρέχει ο ΔΘ. Στον πίνακα που υποβάλλεται με το παρόν κείμενο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ο εξοπλισμός αυτός χαρακτηρίζεται ως «τύπου Γ». Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που θα προσφέρει η ανάδοχος εταιρία ισχύουν τα παρακάτω:. Η ανάδοχος εταιρία μετά την αντικατάσταση θα προβαίνει σε επαναρρύθμιση και προγραμματισμό του νέου εξοπλισμού, ώστε αυτός να λειτουργεί όπως ο παλαιός. 2. Οι επεμβάσεις θα είναι, κατά το δυνατόν, επιτόπιες. Ο ΔΘ είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την μεταφορά των ελαττωματικών συσκευών στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή της αναδόχου εταιρίας ή συνεργαζόμενου με την ανάδοχο εταιρία φορέα, αν αυτό κριθεί από την ανάδοχο εταιρία ή τον κατασκευαστή απαραίτητο για την επισκευή. Η δαπάνη και η ευθύνη μεταφοράς των ελαττωματικών συσκευών βαρύνει την ανάδοχο εταιρία ή τον κατασκευαστή. 3. Για τις βλάβες που αφορούν εξοπλισμό με χαρακτηρισμό «τύπου Α», η αποκατάστασή τους από την ανάδοχο εταιρία θα ολοκληρώνεται, από τη γραπτή αναγγελία της βλάβης, το αργότερο μέσα σε δεκαέξι (6) εργάσιμες ώρες. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση βλάβης ελαττωματικών συσκευών δεν είναι δυνατή στον προαναφερθέντα χρόνο, και μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, η εταιρία υποχρεούται να διαθέσει στο ΔΘ συσκευές δυνατοτήτων τέτοιων έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες που εξυπηρετούσε η υπό επισκευή συσκευή. Οι νέες συσκευές θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία εντός των προαναφερθέντων χρόνων. Σε περίπτωση που η λειτουργία νέων συσκευών (στα πλαίσια αποκατάστασης βλάβης) δημιουργήσει προβλήματα ασυμβατότητας με τον εξοπλισμό που ήδη διαθέτει ο ΔΘ (άλλες συσκευές, λογισμικό οποιουδήποτε τύπου, διασυνδέσεις, καλωδιώσεις κ.λ.π.), η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να προβεί σε όλες τις ενέργειες εκείνες (π.χ. προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών, λογισμικού, καλωδιώσεων κ.λ.π.) έτσι ώστε η λειτουργία του συνολικού μηχανογραφικού συστήματος του ΔΘ να είναι άρτια, όπως και πριν από τη βλάβη. Στην περίπτωση αυτή, οι όποιες δαπάνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου την ανάδοχο εταιρία. 4. Για τις βλάβες που αφορούν εξοπλισμό με χαρακτηρισμό «τύπου Β», η εγγύηση τους θα είναι τουλάχιστον του επιπέδου «αντικατάσταση του εξοπλισμού εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας» και η αποκατάστασή τους από την ανάδοχο εταιρία θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ώρες από την άφιξη στο ΔΘ του εξοπλισμού που αντικαταστάθηκε μέσω εγγύησης. Ειδική περίπτωση αποτελεί ο κορμός του εξοπλισμού της IP τηλεφωνίας που αναφέρεται αναλυτικά στην ενότητα «4» που ακολουθεί. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης ελαττωματικών συσκευών δεν είναι δυνατή στους προαναφερθέντες χρόνους, και μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, η εταιρία υποχρεούται να διαθέσει στο ΔΘ συσκευές δυνατοτήτων τέτοιων έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες που εξυπηρετούσε η υπό επισκευή συσκευή. Οι νέες συσκευές θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία εντός των προαναφερθέντων χρόνων. Σε περίπτωση που η λειτουργία νέων συσκευών (στα πλαίσια αποκατάστασης βλάβης) δημιουργήσει προβλήματα ασυμβατότητας με τον εξοπλισμό που ήδη διαθέτει ο ΔΘ (άλλες συσκευές, λογισμικό οποιουδήποτε τύπου, διασυνδέσεις, καλωδιώσεις κ.λ.π.), η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να προβεί σε όλες τις ενέργειες εκείνες (π.χ. προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών, λογισμικού, καλωδιώσεων κ.λ.π.) έτσι ώστε η λειτουργία του συνολικού μηχανογραφικού συστήματος του ΔΘ να είναι άρτια, όπως και πριν από τη βλάβη. Στην περίπτωση αυτή, οι όποιες δαπάνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου την ανάδοχο εταιρία. 5. Για τις βλάβες που αφορούν εξοπλισμό με χαρακτηρισμό «τύπου Γ», η αποκατάστασή τους από την ανάδοχο εταιρία θα ολοκληρώνεται, από τη γραπτή αναγγελία της βλάβης, το αργότερο μέσα σε δεκαέξι (6) εργάσιμες ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός του Δήμου θα είναι λειτουργικά άψογος. Σε περίπτωση που η λειτουργία νέων συσκευών (στα πλαίσια αποκατάστασης βλάβης) δημιουργήσει προβλήματα ασυμβατότητας με τον

12 εξοπλισμό που ήδη διαθέτει ο ΔΘ (άλλες συσκευές, λογισμικό οποιουδήποτε τύπου, διασυνδέσεις, καλωδιώσεις κ.λ.π.), η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να προτείνει εναλλακτικές λύσεις έτσι ώστε η λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος του ΔΘ να είναι άρτια, όπως και πριν από τη βλάβη. 4) Ειδικά για την περίπτωση του εξυπηρετητή αρχείων (file server) του παραρτήματος, με περιγραφή «QNAP», ο ανάδοχος θα έχει υποχρέωση για απλή αντικατάσταση των δίσκων που πιθανά αστοχήσουν, με καινούργιους, ίδιων προδιαγραφών και χωρητικότητας και συμβατού τύπου με την συγκεκριμένη συσκευή (QNAP). Κατηγορία Υπηρεσιών 2: Υπηρεσίες προγραμματισμένης εγκατάστασης και ρύθμισης συστημάτων Στην κατηγορία αυτή των υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για τη βελτιστοποίηση, παραμετροποίηση και εγκατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού που είτε βρίσκεται είτε όχι σε λειτουργία. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται είτε κατόπιν υποδείξεων του ίδιου του αναδόχου, βάσει της υπ αριθμ. 6 κατηγορίας συμβουλευτικών υπηρεσιών του (βλ. παρακάτω), είτε κατόπιν υποδείξεων του ΔΘ βάσει των αρχών που περιγράφονται στις επόμενες γραμμές. Οι περιπτώσεις όπου ο ανάδοχος θα προβαίνει σε ενέργειες της κατηγορίας αυτής είναι οι παρακάτω:. Εγκατάσταση νέου περιφερειακού κτιρίου ή μετακόμιση υφιστάμενου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε εγκατάσταση και ρύθμιση των ενεργών στοιχείων δικτύου (router/switch(es)/wireless bridges). Η εγκατάσταση του τοπικού εξυπηρετητή -αν απαιτείται-θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία με την Αρμόδια Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΔΘ. 2. Αλλαγές στις ρυθμίσεις των ενεργών στοιχείων δικτύου του ΔΘ. Αυτές μπορεί να αφορούν στα ενεργά στοιχεία δικτύου του δημαρχείου και των περιφερειακών κτιρίων και θα γίνονται είτε στα πλαίσια των συμβουλευτικών υπηρεσιών του αναδόχου (βλ. κατηγορία 6) ή κατόπιν αιτήματος της Αρμόδιας Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΔΘ. Οι αλλαγές αυτές θα γίνονται κατά το δυνατόν με τη διαδικασία batch processing, δηλαδή αφού τα αιτήματα της Αρμόδιας Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΔΘ συγκεντρώνονται, θα αποστέλλονται προς την ανάδοχο εταιρία η οποία θα καλείται να προβεί στην ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, στα πλαίσια των αναγκών του ΔΘ. 3. Αλλαγές στις ρυθμίσεις των εξυπηρετητών του ΔΘ (αφορά τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό συστήματος των εξυπηρετητών). Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι η ανάδοχος εταιρία θα είναι υπεύθυνη για το λογισμικό συστήματος (λειτουργικό σύστημα και βασικά utilities, antivirus κλπ) όλων των εξυπηρετητών του ΔΘ (srv-ad, srv-file, srvnms, srv-www, srv-app, srv-db, srv-smtp, netapp storage server κ.λ.π.). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι servers των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζονται από τις αναδόχους εταιρίες του λογισμικού εφαρμογών με ιδιαίτερα συμβόλαια στα οποία απαγορεύονται παρεμβάσεις της κατηγορίας αυτής από τρίτους. 4. Αναδιατάξεις των ενεργών στοιχείων δικτύου και εξυπηρετητών του ΔΘ είτε κατόπιν υποδείξεων του ίδιου του αναδόχου, βάσει της υπ αριθμ. 6 κατηγορίας συμβουλευτικών υπηρεσιών του (βλ. παρακάτω), είτε κατόπιν υποδείξεων του ΔΘ. Οι αναδιατάξεις αυτές θα γίνονται κατά το δυνατόν με τη διαδικασία batch processing, δηλαδή αφού τα αιτήματα της Αρμόδιας Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΔΘ συγκεντρώνονται, θα αποστέλλονται προς την ανάδοχο εταιρία η οποία θα καλείται να προβεί στην ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, στα πλαίσια των αναγκών του ΔΘ. 5. Αλλαγές στις ρυθμίσεις και τις διασυνδέσεις των UPSs του ΔΘ. Οι αλλαγές αυτές θα γίνονται κατά το δυνατόν με τη διαδικασία batch processing, δηλαδή αφού τα αιτήματα της Αρμόδιας Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΔΘ συγκεντρώνονται, θα αποστέλλονται προς την ανάδοχο εταιρία η οποία θα καλείται να προβεί στην ικανοποίηση των 2

13 αιτημάτων αυτών, στα πλαίσια των αναγκών του ΔΘ. Κατηγορία Υπηρεσιών 3: Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικών εφαρμογών Στην κατηγορία αυτή υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα υποστηρίζει συγκεκριμένα κεντρικά εγκατεστημένα λογισμικά του ΔΘ, τα οποία είναι τα εξής: 3. Την υποδομή active directory, που αποτελείται από τον active directory server, τον file/print server. Για τα λογισμικά αυτά η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες όπως η ανάπτυξη global policies, η οργάνωση και σωστή λήψη των backups (βάσει της πολιτικής που ισχύει και ορίζει η Αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορικής του ΔΘ), ή και σε άλλες ενέργειες σχετικές με τη βέλτιστη αξιοποίηση των λογισμικών αυτών που θα προτείνονται από την Αρμόδια Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΔΘ. 4. Tο NMS server του ΔΘ (Linux ubuntu server edition & nagios), για τον οποίο η ανάδοχος εταιρία θα είναι αρμόδια για την προσθαφαίρεση συσκευών ή δεικτών μέτρησης κατόπιν αιτήματος της Αρμόδιας Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΔΘ. 5. Το RADIUS/syslog server (windows 2003 server & KIWI syslog / radius), για τον οποίο η ανάδοχος εταιρία θα είναι αρμόδια για την προσθαφαίρεση συσκευών κατόπιν αιτήματος της Αρμόδιας Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΔΘ. 6. Το VMWARE ESXi server στον οποίο φιλοξενείται το NMS και ο radius/syslog server, για τον οποίο η ανάδοχος εταιρία θα είναι αρμόδια για την προσθαφαίρεση ιδεατών μηχανών (virtual machines) κατόπιν αιτήματος της Αρμόδιας Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΔΘ. Σημειώνεται ότι για όλα τα ανωτέρω λογισμικά εφαρμογών και τους εξυπηρετητές που τα φιλοξενούν, η ανάδοχος εταιρία θα είναι υπεύθυνη για τη διαρκή ενημέρωση των λογισμικών συστήματος με τις προτεινόμενες από τη Microsoft ενημερώσεις και τις ενημερώσεις των λογισμικών antivirus, backups κλπ. Κατηγορία Υπηρεσιών 4: Υπηρεσίες υποστήριξης ΙΡ τηλεφωνίας Στην κατηγορία αυτή υπηρεσιών υποστήριξης εντάσσονται όλες οι ενέργειες, προληπτικές και επανορθωτικές στις οποίες πρέπει να προβαίνει ο ανάδοχος προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ΙΡ τηλεφωνίας του ΔΘ, είτε αυτό αφορά το κεντρικό δημαρχιακό κατάστημα είτε τα περιφερειακά κτίρια, μέρος των οποίων εξυπηρετείται από υποδομές IP τηλεφωνίας (με προοπτική επέκτασης στην πλειοψηφία των κτιρίων). Για την ΙΡ τηλεφωνία γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο συμβόλαιο συντήρησης γιατί θεωρείται μεγάλης σημασίας και αποτελεί υπηρεσία πραγματικού χρόνου. Στην κατηγορία υπηρεσιών και στις περιπτώσεις «Α» και «Β» (Αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού με υλικά του αναδόχου ή Αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού υποχρεωτικά μέσω αγορασμένων από τον ανάδοχο για το ΔΘ εγγυήσεων των κατασκευαστών) έχει ήδη γίνει λόγος για αντικατάσταση ελαττωματικών ενεργών στοιχείων δικτύου. Για τα ενεργά στοιχεία δικτύου και τους εξυπηρετητές που συνιστούν τον κορμό του δικτύου της ΙΡ τηλεφωνίας (οι συσκευές αυτές αναφέρονται με έντονους χαρακτήρες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί στο τέλος του παρόντος κειμένου) ο χρόνος αποκατάστασης βλαβών ή δυσλειτουργιών ορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες από την αναγγελία της βλάβης, ενώ ισχύουν οι ειδικοί όροι που περιγράφονται στο τέλος του κειμένου της κατηγορίας. Μετά τις ανωτέρω διευκρινίσεις, στην περίπτωση της ΙΡ τηλεφωνίας διακρίνονται λοιπόν οι εξής περιπτώσεις:. Αντικατάσταση ελαττωματικών συσκευών του δικτύου κορμού της ΙΡ τηλεφωνίας, οι οποίες αναγράφονται με έντονους χαρακτήρες στον πίνακα που υποβάλλεται με το παρόν κείμενο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και οι οποίες προφανώς καλύπτονται από όσα περιγράφονται στην κατηγορία υπηρεσιών, περίπτωση «Β». 3

14 2. Αντικατάσταση ελαττωματικών τηλεφωνικών συσκευών, ενέργεια που προφανώς καλύπτεται από όσα περιγράφονται στην κατηγορία υπηρεσιών, περίπτωση «Α». 3. Υπηρεσίες ρύθμισης του τηλεφωνικού κέντρου (CUCM) κατόπιν αίτησης της Αρμόδιας Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΔΘ. Τα αιτήματα αυτά θα εξυπηρετούνται κατά το δυνατόν μαζικά (batch) αφού συγκεντρώνονται από την Αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορικής του ΔΘ, στα πλαίσια των αναγκών του ΔΘ. 4. Υπηρεσίες προγραμματισμού των νέων τηλεφωνικών συσκευών τις οποίες θα εγκαθιστά προσωπικό της Αρμόδιας Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΔΘ. 5. Υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργικής διασύνδεσης του νέου συστήματος accounting του ΔΘ της εταιρίας RTEL με το τηλεφωνικό κέντρο, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΘ. 6. Υπηρεσίες εντοπισμού, διάγνωσης και αντιμετώπισης βλαβών σε τηλεφωνικές και άλλες διασυνδεδεμένες συσκευές. Κατηγορία Υπηρεσιών 5: Υπηρεσίες υποστήριξης ασυρμάτων δικτύων του ΔΘ Στην κατηγορία αυτή υπηρεσιών περιγράφονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνει η ανάδοχος εταιρία ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα το δίκτυο ασυρμάτων διασυνδέσεων του ΔΘ. Οι διασυνδέσεις αυτές και το διαθέσιμό εύρος ζώνης ανά διασύνδεση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: SITE A SITE B ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 50Mbps ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 30Mbps ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 50Mbps ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 50Mbps ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΠΡΩΗΝ) B' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80Mbps «ΘΕΟΦΙΛΟΥ» Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80Mbps «ΚΡΙΣΠΟΥ» Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80Mbps ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΜΠΑΣ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80Mbps ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 80Mbps ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 80Mbps Προκειμένου να λειτουργούν απρόσκοπτα οι ανωτέρω συνδέσεις, η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες όπως:. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, αποκατάσταση των επικοινωνιών εντός το πολύ τεσσάρων (4) ωρών, στο αντίστοιχο εύρος ζώνης 2. Υπηρεσίες αναδιάταξης των υφισταμένων ασυρμάτων διασυνδέσεων κατόπιν αιτημάτων της αρμόδιας Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΔΘ 3. Όλα τα μέρη του εξοπλισμού των παραπάνω ασύρματων ζεύξεων παραχωρούνται για χρήση και εγκαθίστανται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας τους αναλαμβάνει και την πλήρη ευθύνη της ομαλής λειτουργίας & συντήρησης τους. Μετά τη χρονική λήξη του αντικειμένου υποστήριξης που περιγράφεται στο παρόν, ο τερματικός εξοπλισμός του αναδόχου παραμένει στην κυριότητα του ΔΘ όπως έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί, αλλά ο ανάδοχος παραιτείται της υποχρέωσης για την οποιαδήποτε περαιτέρω συντήρησή του. 4

15 Κατηγορία Υπηρεσιών 6: Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς το ΔΘ Στην κατηγορία αυτή υπηρεσιών, η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορικής του ΔΘ και πιθανές νέες ή ήδη υφιστάμενες αναδόχους εταιρίες πληροφοριακών συστημάτων ή σχετικών έργων στο ΔΘ, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ενδεικτικές περιπτώσεις όπως:. Αλλαγές στις ρυθμίσεις και αναδιατάξεις των ενεργών στοιχείων δικτύου, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίησή τους αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτητα κλπ. 2. Αλλαγές στις ρυθμίσεις και αναδιατάξεις των εξυπηρετητών του ΔΘ ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση τους. 3. Προτάσεις για προμήθεια ή εγκατάσταση νέων συστημάτων ή αναβαθμίσεις υφισταμένων. 4. Προτάσεις και εφαρμογή τεχνικών για περαιτέρω αξιοποίηση των υπηρεσιών του εγκατεστημένου σύστηματος ΙΡ τηλεφωνίας. 5. Προτάσεις για εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή μεθόδων για εκσυγχρονισμό, βελτίωση και αναβάθμιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών του ΔΘ. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες της ενότητας αυτής: Με δική της πρωτοβουλία, όποτε το κρίνει σκόπιμο Μετά από αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσία Πληροφορικής του ΔΘ Περιοδικά, υποβάλλοντας υποχρεωτική 6-μηνιαία αναφορά για την κατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου. Στις περιπτώσεις που απαιτείται από τον ανάδοχο η παροχή υπηρεσιών της ενότητας αυτής (κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας), η τεκμηρίωσή τους θα γίνεται μέσω άρτιων τεχνικών εκθέσεων που θα παραδίδονται τουλάχιστον ηλεκτρονικά και θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες λύσεις, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, επεξηγήσεις σε παραμετροποιήσεις ή ρυθμίσεις του εξοπλισμού, μεθοδολογίες ή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ή προτείνεται να χρησιμοποιηθούν, εναλλακτικές λύσεις, κλπ. Η αρτιότητα των τεχνικών εκθέσεων και το ικανοποιητικό της εν λόγω τεκμηρίωσης θα κρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορικής του ΔΘ η οποία μπορεί να απαιτήσει επιπλέον διορθώσεις ή συμπληρώσεις στα σχετικά παραδοτέα. ΟΡΟΙ της υπό υπογραφή ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του αναδόχου του διαγωνισμού θα περιλαμβάνει και τους παρακάτω όρους: Προϋποθέσεις για την ευθύνη της αναδόχου εταιρίας. Προϋπόθεση για την ευθύνη της αναδόχου εταιρίας, όπως αυτή απορρέει από τους όρους της παρούσας σύμβασης, είναι ότι κάθε βλάβη και/ή ανωμαλία που θα παρουσιαστεί στην λειτουργία των συσκευών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ θα πρέπει αμέσως με την εμφάνισή της να αναφέρεται από την αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορικής του ΔΘ στην ανάδοχο εταιρία, με FAX ή Η ευθύνη της αναδόχου εταιρίας, με βάση τους όρους της παρούσας σύμβασης, δεν θα ισχύει, εάν ο ΔΘ, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της αναδόχου εταιρίας, προχωρήσει ο ίδιος ή τρίτα πρόσωπα σε επισκευές, μετατροπές ή αναδιατάξεις του εξοπλισμού του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 5

16 Περιορισμός της ευθύνης της αναδόχου εταιρίας. Η ευθύνη της αναδόχου εταιρίας για τυχόν εσφαλμένη ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρέχονται με το Συμβόλαιο αυτό, όπως ακόμη και για βλάβες που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης, δεν περιορίζεται μόνον στη δωρεάν αποκατάσταση των παραπάνω ελλείψεων και βλαβών που αποδεδειγμένα προήλθαν από υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης όλων των παραπάνω ελλείψεων και των βλαβών των συσκευών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ εκ της ως άνω αιτίας χωρίς καμία χρέωση του ΔΘ. Η ανάδοχος εταιρία θα ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα προκληθεί στο ΔΘ ή σε τρίτο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα από πράξη, ενέργεια ή παράλειψη της, του εξουσιοδοτημένου προσωπικού, συνεργάτη ή αντιπροσώπου της. 2. Ο ΔΘ, κατά την κρίση του, δύναται να απαιτήσει από την ανάδοχο εταιρία, με κάθε νόμιμο μέσο, αποζημιώσεις εξαιτίας διαφυγόντων εσόδων, οικονομικών και διοικητικών κυρώσεων που πιθανόν να της επιβληθούν εξαιτίας πλημμελούς, καθυστερημένης ή λανθασμένης άσκησης των καθηκόντων και υπηρεσιών που κατά το νόμο οφείλει να εκτελεί. 3. Η ανάδοχος εταιρία δεν θα έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των όρων του συμβολαίου αυτού που θα οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, τυχαίου γεγονότος, κοινωνικών αναταραχών, καθώς και για κάθε άλλο λόγο που θα είναι έξω από τον έλεγχο της αναδόχου εταιρίας. Τέτοιο λόγο δεν θα συνιστά η έλλειψη απαιτούμενων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων των συσκευών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, τα οποία η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να έχει διαθέσιμα. 4. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναίτια αδυναμία εκτέλεσης των όρων του Συμβολαίου από την ανάδοχο εταιρία, ο ΔΘ δικαιούται να προβεί σε αναστολή της πληρωμής της αμοιβής της. 5. Ο ΔΘ δικαιούται να καταγγείλει το Συμβόλαιο εάν η αναίτια αδυναμία εκτέλεσης των όρων του Συμβολαίου από την ανάδοχο εταιρία διαρκεί πάνω από ένα () μήνα. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρίας:. Η αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών που προέρχονται από την μη κανονική και καλή χρήση των συσκευών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και του λογισμικού εφαρμογών που περιγράφηκε στην κατηγορία «3» από σφάλματα στο χειρισμό, από τη μη εξασφάλιση των κανονικών συνθηκών λειτουργίας, τροφοδοσίας, κλιματισμού και περιβάλλοντος των συσκευών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 2. Δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρίας η αποκατάσταση βλαβών που προήλθαν από πυρκαγιά, πλημμύρα, ατύχημα, βροχή, κεραυνό, τροποποιήσεις στο μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σχεδιασμό των συσκευών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ χωρίς την έγκριση της αναδόχου εταιρίας, εκτεταμένο βραχυκύκλωμα που οφείλεται σε εξωγενείς των συσκευών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ παράγοντες, τρομοκρατικές ενέργειες και γενικότερα από περιστατικά ανώτερης βίας και οι οποίες υπάγονται σε υπαιτιότητα τρίτου. Το ίδιο ισχύει και για την αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από επισκευές και επεμβάσεις στις συσκευές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ από πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την ανάδοχο εταιρία. 3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η ανάδοχος εταιρία θα οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες συντήρησης μόνο εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης είναι αντικειμενικά εφικτή. Η αμοιβή της αναδόχου εταιρίας για κάθε επέμβαση θα υπολογίζεται με βάση τον τιμοκατάλογό της κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, τόσο για τα ανταλλακτικά όσο και για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών. Υποχρεώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κάθε Προληπτική-Επανορθωτική Συντήρηση συσκευών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ή Υποστήριξη-Αναβάθμιση του λογισμικού εφαρμογών θα γίνεται μόνο από το προσωπικό της αναδόχου εταιρίας. Ο ΔΘ θα πρέπει να έχει την έγγραφη έγκριση της αναδόχου εταιρίας για οποιαδήποτε επέμβαση τρίτου στις συσκευές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ή το λογισμικό εφαρμογών, ειδάλλως η ανάδοχος εταιρία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 6

17 βλάβη ή ανωμαλία που θα προκύψει από μία τέτοια επέμβαση και διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης καταγγελίας του συμβολαίου αυτού. 2. Ο ΔΘ είναι υποχρεωμένος μόλις φθάσουν οι τεχνικοί της αναδόχου εταιρίας να θέσει στη διάθεσή τους τις συσκευές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, το λογισμικό εφαρμογών και προσωπικό που γνωρίζει τον χειρισμό τους. Επισκέψεις του τεχνικού προσωπικού της αναδόχου εταιρίας σε εκτέλεση των όρων του παρόντος Συμβολαίου που καθυστερούν ή επαναλαμβάνονται γιατί ο ΔΘ δεν τηρεί τον όρο αυτό θα χρεώνονται επιπρόσθετα στο ΔΘ με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της αναδόχου εταιρίας. Ποινικές ρήτρες. Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να υλοποιήσει τους χρόνους αποκατάστασης βλάβης του κορμού δικτύου της IP τηλεφωνίας (κατηγορία υπηρεσιών 4), ο ΔΘ διατηρεί το δικαίωμα να βάλει ποινική μέγιστη ρήτρα μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) της μηνιαίας δόσης ανά εργάσιμη ώρα καθυστέρησης. 2. Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να υλοποιήσει τους χρόνους αποκατάστασης όλων των υπόλοιπων βλαβών, ο ΔΘ διατηρεί το δικαίωμα να βάλει ποινική μέγιστη ρήτρα μέχρι δύο τοις εκατό (2%) της μηνιαίας δόσης ανά εργάσιμη ώρα καθυστέρησης. 3. Η ποινική ρήτρα θα κοινοποιείται έγκαιρα και εγγράφως στον ανάδοχο και θα συμψηφίζεται με το ποσό της επόμενης μηνιαίας δόσης πληρωμής στα πλαίσια της σύμβασης. Σε περίπτωση που οι ποινικές ρήτρες αθροιστικά φθάσουν στο 50% της μηνιαίας δόσης, ο ΔΘ έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με υπαιτιότητα του αναδόχου. Γενικοί όροι. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης η ανάδοχος εταιρία συνηγορεί ότι εξέτασε τα προς υποστήριξη συστήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποφάνθηκε ότι είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση και για το λόγο αυτό συνέταξε αντίστοιχη βεβαίωση (άριστης λειτουργικής κατάστασης). 2. Αυτή η σύμβαση μαζί με το επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ θα υπογραφούν ταυτόχρονα και θα περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που θα έχουν αναλάβει οι συμβαλλόμενοι. Κάθε άλλη συμφωνία προφορική ή γραπτή καθώς και οποιεσδήποτε προτάσεις ή προσφορές που αφορούν την υποστήριξη των συσκευών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και έγιναν σε χρόνο προγενέστερο από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αυτής δεν θα ισχύουν. 3. Κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής της σύμβασης και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της θα γίνεται μόνο γραπτά. Για την απόδειξη οποιασδήποτε τροποποίησης θα απαιτείται έγγραφο υπογεγραμμένο και από τα δύο μέρη. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο θα αποκλείεται. 4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος όρος του παρόντος κριθεί άκυρος, τότε θα συμφωνείται ότι η ακυρότητα αυτή δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη την παρούσα σύμβαση, η οποία θα εξακολουθήσει να ισχύει με τους όρους που θα παραμείνουν ισχυροί και δεσμευτικοί. 5. Η ανάδοχος εταιρία θα αναλαμβάνει με το παρόν την υποχρέωση σε περίπτωση μετασχηματισμού της, συγχωνεύσεως, συμμετοχής, τροποποιήσεως και γενικά κάθε μορφής συνέχισης της δραστηριότητάς της από ειδικό διάδοχο, να εξασφαλίζει την συνέχιση της παρούσας Σύμβασης και με το νέο φορέα της παραπάνω επιχειρηματικής δραστηριότητας, με τους ίδιους ακριβώς όρους που περιέχει το παρόν. 6. Σε περίπτωση που η ανάδοχος εταιρία θα πρόκειται, για οποιοδήποτε λόγο, να παύσει τη δραστηριότητά της, τότε υποχρεούται να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ εγγράφως γι αυτό πριν τρεις (3) μήνες τουλάχιστον. 7. Το Τεχνικό Προσωπικό της αναδόχου εταιρίας θα έχει υποχρέωση να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους μυστικά του ΔΘ, που υπέπεσαν στην αντίληψή του κατά τη υποστήριξη των συσκευών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 8. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την εφαρμογή της σύμβασης αυτής και στις περιπτώσεις που δεν θα μπορέσει να διευθετηθεί μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του ΔΘ θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 7

18 ΑΡΘΡΟ 2 Απαιτήσεις από τον υποψήφιο ανάδοχο Προκειμένου να διασφαλίσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης το απαιτούμενο επίπεδο των υπηρεσιών ο ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τα παρακάτω:. Να έχει έδρα ή να διατηρεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 900:2008 ή νεώτερο με πεδίο εφαρμογής που να περιλαμβάνει τη συντήρηση και μελέτη δικτυακών/ τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών/ηλεκτρονικών συστημάτων. 3. Να διαθέτει ομάδα τεχνικών για την υποστήριξη των ζητούμενων υπηρεσιών. Στην ομάδα θα πρέπει να υπάρχουν τεχνικοί που και ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του αναδόχου και έχουν τόπο εργασίας τη Θεσσαλονίκη και που διαθέτουν τις παρακάτω πιστοποιήσεις: Α ένας τουλάχιστον με πιστοποίηση κατά CISCO CCNP ή ανώτερη και ένας τουλάχιστον με πιστοποίηση κατά CISCO CCIE Routing & Switching Β ένας τουλάχιστον με πιστοποίηση κατά CISCO CCSP ή CCNP Security ή CCΙΕ Security Γ ένας τουλάχιστον με πιστοποίηση κατά CISCO CCNA-Voice ή CCNP Voice ή CCVP ή CCIE Voice Δ. ένας τουλάχιστον με πιστοποίηση κατά MICROSOFT MCP ή MC(IT)P Ε. ένας τουλάχιστον με πιστοποίηση κατά VMWARE VCP Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω πιστοποιήσεις θα πρέπει να ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού και η ομάδα των τεχνικών με το σύνολο των πιστοποιήσεων που προαναφέρθηκαν θα είναι τουλάχιστον τριμελής. 4. Να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2700:2005 ή νεώτερο στην έδρα και το υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να αποδείξουν με επίσημα έγγραφα τα προαναφερθέντα. Τα έγγραφα θα συμπεριλαμβάνονται στη τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων. Τα έγγραφα που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη έδρας/υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη και την εργασία σ αυτό των τεχνικών με τις προαναφερθείσες πιστοποιήσεις θα πρέπει να είναι αρμόδιου κρατικού φορέα. Ο ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση αποχώρησης ή αδυναμίας συμμετοχής τεχνικού στην ομάδα έργου του ΔΘ με τις πιστοποιήσεις της παραγράφου 3, να τον αντικαταστήσει με τεχνικό τουλάχιστον ίδιου επιπέδου πιστοποίησης που να εργάζεται στο υποκατάστημα/έδρα της Θεσσαλονίκης. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΔΘ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανογραφικής Υποστήριξης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & Συστημάτων Τ.Π.Ε. Μαράκης Εμμανουήλ Αλεξανδράτος Σάββας 8

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Εξοπλισμός Υπηρεσιών Επανορθωτικής Συντήρησης και Εγκατάστασης Συστημάτων). ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΠΟΣ ΛΗΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ CISCO switch 6506 B (από ανανέωση προηγούμενης σύμβασης) CISCO UNIFIED-CM-7.0 MCS7835i 2 B (από ανανέωση προηγούμενης σύμβασης) CISCO voice gateway VG224 4 B (από ανανέωση προηγούμενης σύμβασης) CISCO voice gateway 28-V/K9 5 B (από ανανέωση προηγούμενης σύμβασης) CISCO switch WS-C4948-S 2 Β (από ανανέωση προηγούμενης σύμβασης) CISCO firewall ASA B (από ανανέωση προηγούμενης σύμβασης) CISCO switch WS-C TC-L 8 B (από ανανέωση προηγούμενης σύμβασης) CISCO switch WS-C TT-L 54 A έχει λήξει CISCO switch WS-C TT-L 0 Α 07/07/206 CISCO switch WS-C TT-L 0 Α έχει λήξει CISCO switch WS-C2960G-24TC-L 4 A έχει λήξει CISCO switch WS-C TT-L 8 A 3/2/204 CISCO switch WS-C TT-L 4 A 3/2/204 CISCO router Γ έχει λήξει CISCO router 28 2 Γ έχει λήξει CISCO router Γ έχει λήξει CISCO switch 6504 Γ έχει λήξει 2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ CISCO phone CP-7962G 700 A έχει λήξει CISCO phone CP-7906G 00 A έχει λήξει CISCO unified ip phone Α 0/06/ SERVERS ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΠΟΣ ΛΗΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ DELL poweredge A έχει λήξει DELL poweredge A έχει λήξει DELL poweredge A έχει λήξει DELL powervault P24 A έχει λήξει NETAPP FAS2020 (+shelf) A έχει λήξει QNAP Γ έχει λήξει 4. UPS ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΠΟΣ ΛΗΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ APC Smart UPS RT 0000 RM XL 3 A έχει λήξει APC Smart UPS RT 5000 RM XL 2 Γ έχει λήξει APC Smart UPS SUA Γ έχει λήξει Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανογραφικής Υποστήριξης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & Συστημάτων Τ.Π.Ε. Μαράκης Εμμανουήλ Αλεξανδράτος Σάββας 9

20 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα ανέλθει στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ ( ) χωρίς ΦΠΑ ή εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ ( ) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, θα κατανεμηθεί σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των (χωρίς ΦΠΑ) ή (με ΦΠΑ 23%) ήτοι, ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 4.900, , , ,00 και θα βαρύνει ανάλογα τον ΚΑ (Συντήρηση και επισκευή σκευών και λοιπού εξοπλισμού) υπηρεσία 0 υπηρεσιακή μονάδα 0.08 του προϋπολογισμού 205 και 206. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανογραφικής Υποστήριξης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & Συστημάτων Τ.Π.Ε. Μαράκης Εμμανουήλ Αλεξανδράτος Σάββας 2 0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νοµίµως ασχολούνται µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έχουν εγγραφεί σε οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νοµίµως ασχολούνται µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έχουν εγγραφεί σε οικεία Επιµελητήρια. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Θεσ/νίκη 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Πρ. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1) τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλ. 231331 7546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 7665 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο μελέτης «Εργασίες απομαγνητοφώνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ.& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: ΑΔΑΜ : 14PROC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: ΑΔΑΜ : 14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 24-3-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 21737 ΑΔΑΜ : 14PROC001942611 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΘΑΣΟΣ 16/06/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9267 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2012) Αρ. Πρωτ.920000/849-12 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 70/2011 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 70/2011 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 5 / 5-8-2011 /νσης Οργανώσεως & Μεθόδων ιαγωνισµός Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 5-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 31558 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

: 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

: 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10.6253.001-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα