ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1

2 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το και τθλζφωνο. Αφοφ το κάνουμε αυτό, μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα για να κατεβάςουμε το tube. Download τησ εφαρμογήσ Για να κατεβάςουμε τθν εφαρμογι, κάνουμε κλικ ςτο εδϊ ενϊ υπάρχει και θ ςχετικι βοικεια με τισ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ on line. Η διαδικαςία του download δεν διαρκεί πολφ. Μόλισ κάνετε κλικ κα δείτε ζνα παράκυρο που κα ηθτάει να επαλθκεφςετε το κατζβαςμα του αρχείου ι να το εκτελζςετε άμεςα. Επιλζξτε να το εκτελζςετε άμεςα, ι εναλλακτικά κατεβάςτε το αρχείο ςτον υπολογιςτι ςασ και μετά εκτελζςτε το. Μόλισ ξεκινιςει θ εγκατάςταςθ, είναι πικανό να εμφανιςτεί ζνα παράκυρο ςαν το παρακάτω, όπου ηθτείται θ τελικι ςασ επαλικευςθ πριν ξεκινιςει θ εγκατάςταςθ. 2

3 Κάντε κλικ ςτθν επιλογι εκτζλεςθ. Η εγκατάςταςθ ξεκινάει. Κάντε κλικ ςτο επόμενο. Στο επόμενο βιμα, κάνουμε κλικ ςτο Αναηιτθςθ (Browse) αν κζλουμε να εγκαταςτιςουμε το tube ςε άλλο ςθμείο ςτο ςκλθρό μασ δίςκο, αλλά και επιλζγουμε αν κα εγκαταςτιςουμε τθν εφαρμογι για όλουσ τουσ χριςτεσ του υπολογιςτι μασ ι μόνο για ζναν, τον δικό μασ. Αν δεν ζχετε άλλουσ λογαριαςμοφσ χρθςτϊν ςτον υπολογιςτι ςασ, απλά πατιςτε επόμενο. Κάνουμε άλλθ μια φορά κλικ ςτο επόμενο και θ εγκατάςταςθ ξεκινάει. Όπωσ μασ προειδοποιεί και θ εφαρμογι, υπάρχει περίπτωςθ να εμφανιςτεί το παρακάτω παράκυρο. Είναι μια λειτουργία των Windows (UAC) που ηθτάει μια τελικι επαλικευςθ πριν ξεκινιςει θ εγκατάςταςθ. Πατιςτε Ναι. 3

4 Κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ, κα κατεβοφν τα υπόλοιπα αρχεία του tube. Συνολικά, για τθν αρχικι εκτζλεςθ του tube κα κατεβοφν ςτον υπολογιςτι ςασ, λιγότερα από 20Mb. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία εγκατάςταςθσ, κάνουμε κλικ ςτο Κλείςιμο και είμαςτε ζτοιμοι να μποφμε ςτο tube! Τπάρχει περίπτωςη ανάλογα με τισ ρυθμίςεισ του ςυςτήματόσ ςασ (πχ antivirus, internet security suites, firewalls κοκ) να υπάρξει δυςκολία ςτην εκκίνηςη του tube. ε αυτήν την περίπτωςη παρακαλοφμε να επικοινωνήςετε με την τεχνική μασ υποςτήριξη ςτο για να ςασ καθοδηγήςουμε ςτην ομαλή εκκίνηςη τησ πλατφόρμασ (ώρεσ 11:00 20:00 Δευτ - Παρ) 4

5 Ζναρξη και παρακολοφθηςη μαθήματοσ Για να εκτελζςουμε τθν πλατφόρμα tube, κάνουμε κλικ ςτο εικονίδιο που ζχει δθμιουργθκεί ςτθν επιφάνεια εργαςίασ μασ ι πθγαίνουμε από το menu Ζναρξθ> Όλα τα προγράμματα,> tube και εκτελοφμε τθν εφαρμογι. Μετά τθν εκτζλεςθ του tube, κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ μασ θ ακόλουκθ εικόνα και θ πλατφόρμα κα ελζγξει τον κεντρικό server για νζεσ ενθμερϊςεισ. Δεν κα χρειαςτεί κάποια ενζργεια από τθν πλευρά του χριςτθ. Μετά τθν επιτυχι εκκίνθςθ τθσ πλατφόρμασ tube, κα εμφανιςτεί θ παρακάτω φόρμα. Σε αυτό το ςθμείο κάνουμε κλικ ςτο «Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ» και ελζγχεται ποιεσ εφαρμογζσ περιζχει ο υπολογιςτισ μασ. Ελζγχουμε το πάνω δεξιά μπλε παράκυρο για τυχόν κζματα που μπορεί να προκφψουν. (πχ εάν δεν υπάρχει εγκατεςτθμζνο μικρόφωνο). 5

6 Το παράκυρο αυτό κα εμφανιςτεί μόνο τθν πρϊτθ φορά που κα εκκινιςουμε το tube. Θα χρειαςτεί να επαναλάβουμε τθ διαδικαςία αυτι μόνο αν προςκζςουμε νζο λογιςμικό ςτον υπολογιςτι μασ και εγγραφοφμε για αυτό ςτο tube. Εάν για παράδειγμα παλιότερα είχαμε εγγραφεί για word και τϊρα προςκζςαμε το Photoshop, για να μπορζςουμε να παρακολουκιςουμε μακιματα πζραν τθσ νζασ εγγραφισ -, πρζπει από τθ γραμμι μενοφ να κάνουμε εκ νζου ζλεγχο ςυςτιματοσ για να «διαβάςει» το tube το νζο λογιςμικό). Αφοφ διαβάςουμε ότι μθνφματα εμφανιςτοφν, πατάμε το κουμπί Ολοκλιρωςθ και μασ εμφανίηεται το μενοφ ειςόδου. Ειςάγουμε τα username και password μασ ςτα αντίςτοιχα πεδία, κάνουμε κλικ ςτο κουμπί Είςοδοσ και κα εμφανιςτεί θ ακόλουκθ εικόνα που μασ ενθμερϊνει πωσ το tube κατεβάηει τα απαραίτθτα αρχεία για τθν εκτζλεςθ του μακιματοσ. Όταν ξεκινάει θ εφαρμογι ςτθν οκόνθ μασ εμφανίηεται το κεντρικό μενοφ: 6

7 Η ςχεδίαςι του παραπζμπει ςε χάρτθ μετρό, όπου κάκε ςτάςθ είναι και ζνα γνωςτικό αντικείμενο. Παρατθροφμε ςτο δεξί κάτω μζροσ ςτο μπλε πλαίςιο - τα ςτοιχεία του μακθτι κακϊσ και κάποιο tip ςχετικά με τθν εφαρμογι, ενϊ αν κάνουμε κλικ πάνω ςτο κουμπί Info κα εμφανιςτεί το status του μακθτι: ςε ποιεσ ενότθτεσ ζχει γίνει εγγραφι και πόςοσ χρόνοσ μακιματοσ απομζνει. Κάνοντασ κλικ ςτο ακουςτικό μπορεί να μιλιςει με τον κακθγθτι και με το exit εγκαταλείπει τθν εφαρμογι 7

8 Επιλζγοντασ μια ενότθτα (πχ το word), μπαίνουμε ςε αυτιν και εμφανίηεται θ κεντρικι οκόνθ τθσ ενότθτασ. Στο αριςτερό μζροσ εμφανίηονται όλα τα μακιματα και αν πάμε με το ποντίκι πάνω ςε ζνα από αυτά (rollover) κα εμφανιςτεί ςτο κεντρικό παράκυρο θ φλθ που καλφπτει το εν λόγω μάκθμα ςτισ διάφορεσ ενότθτεσ. Στθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων κάκε μάκθμα ζχει 2 ενότθτεσ, αλλά υπάρχουν και οι εξαιρζςεισ με τρεισ. Στο δεξί μζροσ εμφανίηεται εάν ο μακθτισ ζχει κάνει εγγραφι για αυτό το μάκθμα (και άρα μπορεί να το παρακολουκιςει). Σεςτ αξιολόγηςησ Πριν ξεκινιςει κάκε τθν εκπαίδευςθ, κάκε χριςτθσ του tube προτείνεται να κάνει ζνα τεςτ αξιολόγθςθσ για να κακοριςτεί το υπάρχον γνωςτικό επίπεδό του. 1. Διακζςιμα τεςτ υπάρχουν ςτισ ενότθτεσ word, excel και Internet. 2. Το τεςτ εξετάηει τισ γνϊςεισ ςε βαςικό επίπεδο δεξιοτιτων. 3. Οι ερωτιςεισ είναι αυτοφςιεσ από προθγοφμενθ κεματολογία (past papers) ECDL. 4. Αναλόγωσ του ποςοςτοφ, κάκε χριςτθσ κατατάςςεται ωσ αρχάριοσ, μζςοσ ι προχωρθμζνοσ. (βάςει προθγοφμενου δείγματοσ άνω των 10,000 ατόμων) 5. Η ςειρά για να γίνουν τα τεςτ είναι: πρϊτα το Word, μετά το Excel και τζλοσ το Internet. 6. Η κατθγοριοποίθςθ αφορά τισ γνϊςεισ του ατόμου ςε ςχζςθ με το ςφνολο και όχι ωσ απόλυτοσ αρικμόσ. Ενότητα Ποςοςτό (%) Word Αρχάριοσ Μζςοσ Προχωρθμζνοσ Excel Αρχάριοσ Μζςοσ Προχωρθμζνοσ Internet Αρχάριοσ Μζςοσ 8

9 Το τεςτ βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ «διαδρομισ» Και όταν το ανοίξουμε, εμφανίηει ςτο κάτω μζροσ τθν εκφϊνθςθ τθσ άςκθςθσ με τα κουμπιά ελζγχου ςτο δεξί τμιμα: Οδθγίεσ για το τεςτ: 1. Κάκε ερϊτθςθ ζχει το δικό τθσ χρόνο θ πράςινθ μπάρα που ελαττϊνεται 2. Αν απαντιςουμε μια ερϊτθςθ και δεν πατιςουμε το κουμπί Υποβολι, θ ερϊτθςθ κεωρείται ωσ αγνοθμζνθ και άρα λανκαςμζνθ. 3. Αν πατιςουμε το Δε γνωρίηω, θ ερϊτθςθ «χάνεται», ΔΕΝ πάει για το τζλοσ. 4. Με το Αναίρεςθ φορτϊνει θ ερϊτθςθ εξϋ αρχισ, χωρίσ να ανανεωκεί ο χρόνοσ. Προτείνεται να μθ γίνεται θ χριςθ του Δε γνωρίηω ακόμα και αν μασ φαίνεται άγνωςτθ θ ερϊτθςθ, εκμεταλλευόμαςτε το διακζςιμο χρόνο και προςπακοφμε να τθ λφςουμε. (αν πατιςουμε το Δε γνωρίηω ο όποιοσ υπολειπόμενοσ χρόνοσ τθσ ερϊτθςθσ χάνεται δε μεταφζρεται ςτισ επόμενεσ). Ολοκλθρϊνοντασ το τεςτ, εμφανίηονται τα αποτελζςματα. Για να επιςτρζψουμε ςτο κεντρικό μενοφ τθσ ενότθτασ, κάνουμε κλικ ςε οποιαδιποτε ερϊτθςθ και μετά Shift + E ΠΡΟΟΧΗ Συγκεκριμζνα ςτο Excel, δεν πρζπει να κάνουμε υποβολι απάντθςθσ όταν: Ζχουμε ανοιχτό παράκυρο διαλόγου (πχ ανοίξαμε το Αποκικευςθ Ωσ και δεν το κλείςαμε) 9

10 Ζχουμε ειςάγει ςτοιχεία ςε κελί και δεν «βγικαμε» από αυτό. Αν γίνει αυτό, μπορεί να εμφανιςτεί ςφάλμα ςτο κάτω αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ: Σε αυτιν τθν περίπτωςθ κλείνουμε το παράκυρο διαλόγου που ξεχάςαμε (το Αποκικευςθ Ωσ), κάνουμε κλικ ςε οποιοδιποτε κελί μζςα ςτο φφλλο και μετά κλείνουμε (το Χ) το παράκυρο του ςφάλματοσ. Ζναρξη μαθήματοσ Επιλζγοντασ ζνα μάκθμα, ξεκινάμε τθν παρακολοφκθςθ αυτοφ με τθν ειςαγωγι. Η ειςαγωγι κρατάει το πολφ 1-1,5 λεπτό και ςκοπόσ τθσ είναι να μασ μεταφζρει εν ςυντομία το τι πρόκειται να μάκουμε ςτο μάκθμα που ακολουκεί. Αφοφ ολοκλθρωκεί αυτι, ξεκινάει αυτόματα θ πρϊτθ ενότθτα του μακιματοσ Στο πάνω μζροσ αναγράφεται ςε ποιό μάκθμα και ποια ενότθτα βριςκόμαςτε και δεξιά υπάρχει το control panel του μακιματοσ. Προφανϊσ παρακολουκϊντασ το μάκθμα, μποροφμε να ξανακοφςουμε κάτι που δεν καταλάβαμε, να το «παγϊςουμε» για να κρατιςουμε κάποια ςθμείωςθ και γενικά να το 10

11 διαχειριςτοφμε όπωσ εμείσ κζλουμε, ζχοντασ πάντα τθ δυνατότθτα να ςυνομιλιςουμε με κακθγθτι εάν δεν καταλάβουμε κάτι. Είναι ακαδθμαϊκά αποδεδειγμζνο πωσ ζνασ μακθτισ μπορεί να διατθριςει τθν προςοχι του ςτο διδαςκόμενο αντικείμενο το πολφ εωσ 15 λεπτά. Μετά το χρονικό διάςτθμα αυτό, το επίπεδο ςυγκζντρωςθσ μειϊνεται δραματικά. Για το λόγο αυτό κάκε ενότθτα ςτο tube διαρκεί κατά μζςο όρο λεπτά ενϊ δεν υπερβαίνει τα 15. Ο τρόποσ που διαχωρίηονται οι ενότθτεσ μεταξφ τουσ είναι μζςω των ερωτιςεων πολλαπλισ επιλογισ. Ζτςι, με το που τελειϊνει μια ενότθτα αυτόματα μεταφερόμαςτε ςτο παράκυρο αυτό. Εδϊ μασ δίνεται μια πρϊτθ ευκαιρία να τεςτάρουμε τι κυμόμαςτε από αυτά που μόλισ ακοφςαμε μζςω κάποιων ερωτιςεων, με διακζςιμο χρόνο μιςό λεπτό ανά ερϊτθςθ (μετράει ςυνολικά). Αφοφ απαντιςουμε ςτισ ερωτιςεισ με κλικ πάνω ςτθν ςωςτι απάντθςθ, κάνουμε κλικ ςτο ΟΚ για να δοφμε τα αποτελζςματά μασ. Η ςωςτι απάντθςθ πραςινίηει ενϊ ςτθ λάκοσ μασ υποδεικνφεται ποιο είναι το ςωςτό (πχ ςτθν πρϊτθ ερϊτθςθ επιλζξαμε τθ δεφτερθ απάντθςθ ενϊ ςωςτι είναι θ πρϊτθ). Δίπλα ςε κάκε απάντθςθ υπάρχει το κουπί βίντεο, που μασ δείχνει τθ ςωςτι απάντθςθ, ανεξαρτιτωσ αν εμείσ απαντιςαμε ςωςτά ι λάκοσ προθγουμζνωσ. Κάνοντασ κλικ πάνω του βλζπουμε λοιπόν και τθ λφςθ 11

12 Προτείνεται να δοφμε τισ λφςεισ και των τριϊν απαντιςεων και αφοφ ολοκλθρϊςουμε πατάμε το κουμπί επόμενο για να ςυνεχίςουμε (είναι θ μόνθ φορά ςε όλθ τθ διαδικαςία που χρθςιμοποιοφμε το εν λόγω κουμπί. Κατά τα άλλα, θ εφαρμογι τρζχει από μόνθ τθσ) Όταν ολοκλθρωκοφν οι ενότθτεσ του μακιματοσ, καταλιγουμε ςτισ αςκιςεισ πρακτικισ του. Στο κάτω μζροσ εμφανίηεται θ εκφϊνθςθ και δεξιά τα κουμπιά Υποβολι, Αναίρεςθ, Βοικεια και Τερματιςμόσ. Πολφ ςθμαντικό: όταν πρωτοεμφανίηεται μια άςκθςθ, θ βοικεια ΔΕΝ είναι ενεργι. Θζλουμε πρϊτα να προςπακιςουμε μόνοι μασ να λφςουμε τθν άςκθςθ και μόνο εάν δεν τα καταφζρουμε κα ηθτιςουμε βοικεια. Λφνουμε τθν άςκθςθ και πατάμε υποβολι. Εάν ζχουμε λφςει ςωςτά τθν άςκθςθ, προχωράμε ςτθν επόμενθ. Αλλιϊσ μασ εμφανίηεται το μινυμα λάκουσ, ςτο μασ δίνονται τρεισ επιλογζσ. να ξαναπροςπακιςουμε να λφςουμε τθν άςκθςθ, να προχωριςουμε ςτθν επόμενθ ι να δοφμε το ςχετικό βίντεο τθσ λφςθσ. 12

13 Εάν πάλι, και αφοφ δοφμε τθ λφςθ, κάνουμε λάκοσ και δεν μποροφμε να λφςουμε τθν άςκθςθ, τότε πλζον κα καλζςουμε βοικεια αφοφ κα ζχει ενεργοποιθκεί και το αντίςτοιχο κουμπί. Μζχρι να μιλιςουμε με τον κακθγθτι μασ, κα εμφανιςτεί το αντίςτοιχο μινυμα. Εν ολίγοισ, ακολουκοφμε τρία βιματα ςτθν επίλυςθ αςκιςεων: καταρχιν προςπακοφμε μόνοι μασ. Αν δεν τα καταφζρουμε βλζπουμε τθ λφςθ και ξαναπροςπακοφμε. Αν πάλι δεν μπορζςουμε, τότε καλοφμε βοικεια. Αν για κάποιο λόγο κλείςουμε τθν εφαρμογι όταν βριςκόμαςτε μζςα ςε ζνα μάκθμα ι ςε μια ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ, μποροφμε κάνοντασ επανεκκίνθςθ να μεταφερκοφμε ςτο ςθμείο όπου βριςκόμαςταν. Όταν ολοκλθρϊςουμε τισ αςκιςεισ κα μεταφερκοφμε ςτο κεντρικό μενοφ. Εάν κζλουμε να αποχωριςουμε νωρίτερα, κλικ ςτον τερματιςμό Ολοκλθρϊνοντασ τα μακιματα ςτο Word, προχωράμε ςτα τεςτ προετοιμαςίασ που βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ του Word και 13

14 ξεκινάμε με ζνα από αυτά. Το περιβάλλον του τεςτ είναι παρόμοιο με αυτό των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ, αφοφ μασ δίνονται οι επιλογζσ Υποβολισ, Αναίρεςθσ και Αγνόθςθσ και ο χρόνοσ μετράει ςυνολικά για όλεσ τισ ερωτιςεισ. Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τισ ερωτιςεισ για πρϊτθ φορά, κα εμφανιςτοφν οι αγνοθμζνεσ (αυτζσ που είχαμε αφιςει για το τζλοσ) Εάν τελειϊςουμε και με αυτζσ, μποροφμε πλζον να πατιςουμε τερματιςμόσ, όπου και κα εμφανιςτεί το κάτωκι μινυμα. Επιλζγοντασ το Ναι, εμφανίηονται τα αποτελζςματα. 14

15 Οι ςωςτζσ είναι οι πράςινεσ, οι λάκοσ κόκκινεσ και πορτοκαλί οι αγνοθμζνεσ. Σκοπόσ μασ πλζον είναι να «πραςινίςουμε» το τεςτ, δθλαδι να κάνουμε ςωςτά όλεσ τισ ερωτιςεισ και να μάκουμε από τα λάκθ μασ. Με διπλό κλικ πάνω ςε αγνοθμζνθ ι λάκοσ ερϊτθςθ εμφανίηεται το: Με Ναι πρϊτα βλζπουμε το video και μετά προςπακοφμε να λφςουμε τθν άςκθςθ ενϊ με το Όχι πθγαίνουμε κατευκείαν για να λφςουμε τθν άςκθςθ. Πλζον δεν ζχουμε το περιοριςμό του χρόνου και προςπακοφμε να τισ κάνουμε όλεσ ςωςτζσ. Εξυπακοφεται πωσ με τθν επανάλθψθ και με τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ και ςυμβουλζσ από τουσ κακθγθτζσ κα καταφζρουμε να λφνουμε το τεςτ εντόσ χρόνου και με υψθλά ποςοςτά. Για να βγοφμε από το τεςτ πατάμε shift + Ε (αναγράφεται μαηί με τισ άλλεσ επιλογζσ ςτο κάτω μζροσ των αποτελεςμάτων) Γενικότερα θ διαδικαςία εκμάκθςθσ είναι πολφ απλι και απαιτεί ελάχιςτθ εξοικείωςθ από το χριςτθ με υπολογιςτζσ: το μάκθμα προχωράει από μόνο του (μόνο για να πάμε από τισ πολλαπλισ επιλογισ ςτθν επόμενθ ενότθτα πρζπει να δράςει ο χριςτθσ) ενϊ με τον τρόπο που είναι δομθμζνο ο κακζνασ μπορεί να δθμιουργιςει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία επακριβϊσ ςτα μζτρα του. 15

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα