Χρονική διάρκεια της Προμήθειας: 2 μήνες. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρονική διάρκεια της Προμήθειας: 2 μήνες. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτμος, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 1708 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Διεύθυνση: Χώρα Πάτμου Τηλέφωνο: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεώργιος Καρακατσάνης Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» στα πλαίσια του Έργου «Ασφαλές Διασυνοριακό Λιμενικό Σύστημα (Cross border Safe port Network)» και ακρώνυμο «SAFEPORT» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: ,00 Ευρώ Κωδικοί CPV: (Εγκαταστάσεις ασφάλειας), (Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφάλειας) Χρονική διάρκεια της Προμήθειας: 2 μήνες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου Τρίτη 10:00

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟY ΔΛΤΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 περιλαμβανομένου ΦΠΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υλικών και 8% επί των υπηρεσιών αντίστοιχα και χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία (άρθρο 37 α παρ. 1 στ Ν..Δ. 3323/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Ανάρτηση Ιστοσελίδας: Δημοσιεύσεις: Όνομα εφημερίδας: «Ηχώ των δημοπρασιών» Όνομα εφημερίδας: «Γενική δημοπρασιών» Όνομα εβδομαδιαίας εφημερίδας: «Το Βήμα της Κω» Όνομα τοπικής εφημερίδας: «Η ΡΟΔΙΑΚΗ» Όνομα τοπικής εφημερίδας: «Η δημοκρατική της Ρόδου» 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 4 ΆΡΘΡΟ 1 ο Πλαίσιο Προμήθειας... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ο - Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός... 6 ΑΡΘΡΟ 3 ο - Τεχνικές προδιαγραφές... 6 ΆΡΘΡΟ 4 ο - Χρόνος και τόπος διαγωνισμού... 6 ΆΡΘΡΟ 5ο - Λήψη πληροφοριών... 6 ΑΡΘΡΟ 6 ο - Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης ΑΡΘΡΟ 7 ο - Δικαίωμα - Δικαιολογητικά συμμετοχής... 6 ΑΡΘΡΟ 8 ο Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΑΡΘΡΟ 9 ο - Υποβολή Προσφορών ΑΡΘΡΟ 10ο - Ισχύς Προσφορών ΑΡΘΡΟ 11ο - Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 12 ο - Ενστάσεις ΑΡΘΡΟ 13 ο - Τρόπος Πληρωμής ΑΡΘΡΟ 14 ο - Δημοσίευση ΑΡΘΡΟ 15 ο - Τελικές Διατάξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Γενικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Υπόχρεου Λιμένα Πάτμου Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV) Ψηφιακός Καταγραφέας (DVR) Έγχρωμοι Έξυπνοι εικονολήπτες Κάλυµµα προστασίας κάµερας εξωτερικού χώρου Ιστός Στήριξης Καµερών Φορητός Ανιχνευτής Μετάλλων Σύστημα Μεταφερόμενου Αυτόνομου Συστήματος Φωτισμού Ανυψούμενες μπάρες ελέγχου Εισόδου Οχημάτων ΛΟΙΠΑ Γενικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Υπόχρεου Λιμένα Λακκίου Λέρου: Γενικά Χαρακτηριστικά: Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV) Ψηφιακός Καταγραφέας (DVR) Έγχρωμοι Έξυπνοι εικονολήπτες Λογισμικό Διαχείρισης Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΔΛΤΠ έχοντας υπ όψιν: 1. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) του Υπ. Εσωτερικών 3. Τον Ν. 3463/ΦΕΚ Α 114/ «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 4. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 247/ ). 5. Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α 173/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 131/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».(φεκ Α 68/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του ΕΚ και του ΕΣ της Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150/ ), όπως οι διατάξεις ισχύουν αναλογικά εφαρμοζόμενες και κατά μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 59/2007 και της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. 11. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α 248/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ Α 112/ ). 13. Το Ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (Φ.Ε.Κ. Α 177/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το Ν.Δ. 187 της 1/ «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 261/ ). 15. Το Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α 265/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις των κρατών-μελών. 4

5 17. Το Ν. 3622/2007 για την «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 281 / ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4150/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 102/ ) και ισχύει 18. Το εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης Σκάλας Πάτμου και Λακκίου Λέρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου 19. Το Νόμο 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/ )», όπως ισχύει 20. Τις λοιπές κείμενες διατάξεις περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σε λιμενικές εγκαταστάσεις όπως ισχύουν και εφαρμόζονται. 21. Την από 11/10/2012 και με κωδικό K3_03_02 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφετέρου, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ., Κύριου Δικαιούχου του έργου της πράξης με τίτλο «Ασφαλές Διασυνοριακό Λιμενικό Σύστημα (Cross border Safe port Network)» και ακρώνυμο «SAFEPORT». 22. Την Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας του έργου «Ασφαλές Διασυνοριακό Λιμενικό Σύστημα (Cross border Safe port Network)» και ακρώνυμο «SAFEPORT». 23. Την αριθ. 2231/ Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την ένταξη του Έργου. 24. Την υπ αριθμ. 152/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΠ για την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση Συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου για την Παρακολούθηση Στόχων Πλοίων» στα Πλαίσια του έργου «Ασφαλές Διασυνοριακό Λιμενικό Σύστημα (Cross border Safe port Network)» και ακρώνυμο «SAFEPORT» 25. Σε περίπτωση ασάφειας ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/ ). διακηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου στο ΔΛΤΠ» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ασφαλές Διασυνοριακό Λιμενικό Σύστημα (Cross border Safe port Network)» και ακρώνυμο «SAFEPORT» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%. ΆΡΘΡΟ 1 ο Πλαίσιο Προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 1) Τις διατάξεις και το Θεσμικό Πλαίσιο που προαναφέρονται 2) Τις Αρχές και τους στόχους του έργου SAFEPORT, όπως αυτό εγκρίθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος ) Το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου, ήτοι: - Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου Κρήτης ΑΕ, - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου, και - Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Κύπρου 5

6 4) Την Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου SAFEPORT μεταξύ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος , και του επικεφαλής εταίρου, Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου ΑΕ, 5) Την ανάγκη του ΔΛΤΠ για την συγκεκριμένη προμήθεια. ΑΡΘΡΟ 2 ο - Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στην από μελέτη της Τ.Υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ευρώ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό 2014 του ΔΛΤΠ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας μόνο μια προσφορά. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 3 ο - Τεχνικές προδιαγραφές Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να καλύπτουν, με ποινή αποκλεισμού, κατ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη μελέτη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (Παράρτημα Α). Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να προτείνουν βελτιωμένα συστήματα που αποδεδειγμένα καλύπτουν τις προδιαγραφές της παρούσης, χωρίς κίνδυνο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. ΆΡΘΡΟ 4 ο - Χρόνος και τόπος διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του ΔΛΤΠ (Χώρα Πάτμου ΤΚ ), από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών). ΆΡΘΡΟ 5ο - Λήψη πληροφοριών Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ΔΛΤΠ (Δ/νση - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου 85500, Πάτμος. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: , FAX ). ΑΡΘΡΟ 6 ο - Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. Ο χρόνος της Προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια εφαρμογής του Σ.Α.Λ.Ε Πάτμου, καθορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού προμήθειας. Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο της προμήθειας και πρέπει να συνυπολογίζονται στην οικονομική προσφορά. ΑΡΘΡΟ 7 ο - Δικαίωμα - Δικαιολογητικά συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισμοί που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και καλύπτουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, έχουν δικαίωμα συμμετοχής με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος της Προμήθειας με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης της Προμήθειας Στο συμφωνητικό θα πρέπει να ορίζεται και αντίκλητος της κοινοπραξίας ένωσης, ήτοι πρόσωπο δεκτικό κοινοποιήσεων από την αναθέτουσα αρχή Ότι όλα τα πρόσωπα ή οι εταιρείες της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ή σε τρίτες χώρες 6

7 που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, εκτός από την προαναφερόμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού: 1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου, όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Για τα νομικά πρόσωπα την υποχρέωση αυτή έχουν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. και οι διαχειριστές για ΕΠΕ ΟΕ και ΕΕ. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία, ο διαγωνιζόμενος όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (όπου θα συμπληρώνονται με λεπτομέρεια όλα τα προσωπικά στοιχεία και κυρίως ο τόπος γέννησής του) με την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία του διαγωνισμού να αναζητήσει από την αρμόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησης το απόσπασμα του ποινικού του μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός ή έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή, η αναζήτηση του ανωτέρω αποσπάσματος ποινικού μητρώου γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εργαζομένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 5. Τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86, περί του ότι ο υποψήφιος ανάδοχος: δεν έχει αποκλεισθεί αμετάκλητα από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία), είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 7

8 ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. Ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004. Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. 6. Όλοι οι εκπρόσωποι των Νομικών Προσώπων, πρέπει να προσκομίσουν εξουσιοδότηση που να τους δίνει το δικαίωμα να παραβρεθούν στον διαγωνισμό και να υπογράψουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 7. Απόσπασμα του Καταστατικού των Νομικών Προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν με την υπογραφή τους ή πρακτικό απόφασης που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά. 8. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους (Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού) και οι συνεταιρισμοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα. 9. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου του Νομικού Προσώπου με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισμό (πλην μονοπρόσωπων εταιριών). 10. Σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού, πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του Νομικού Προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή), του νομίμου εκπροσώπου, με τα οποία παρέχεται σε τρίτο άτομο εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά. 11. Εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα αυτοπροσώπως, κατά την αποσφράγιση του φακέλου, και δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο η εξουσιοδότηση σε τρίτο άτομο για να παραβρεθεί στη διαδικασία αποσφράγισης, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή) του νομίμου εκπροσώπου, με τα οποία παρέχεται το δικαίωμα σε τρίτο να παραβρεθεί κατά την αποσφράγιση του φακέλου και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. Το έγγραφο αυτό μπορεί να προσκομίζεται κατά την αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου. Οι Ενώσεις προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. Οι Ενώσεις προσώπων πρέπει να καταθέτουν επί ποινή αποκλεισμού επιπρόσθετα και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της Προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των Μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση της Προμήθειας, 8

9 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών, οι απαιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά των ως άνω περιπτώσεων ισχύουν για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ή της ένωσης και όχι μόνο για τον συντονιστή της. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά τουλάχιστον από ένα από τα μέλη της κοινοπραξίας ή Ένωσης προμηθευτών. Ελλείψεις δικαιολογητικών οδηγούν στον αποκλεισμό του προσφέροντα από την συνέχεια του διαγωνισμού. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει, εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών, να καταθέσει τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης της επαγγελματικής του επάρκειας και ικανότητας: Κατάλογο με τα ανωτέρω αναφερόμενα παρόμοια, ανάλογα, ομοειδή, αντίστοιχα έργα ο οποίος πρέπει να τηρεί τον ακόλουθο πίνακα: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ( ) Αν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης του αναληφθέντος έργου, που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Για τα έργα ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να ληφθεί και η σχετική σύμβαση. Αν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται επικυρωμένο πιστοποιητικό που συντάσσει ο ίδιος ο ιδιώτης σε επιστολόχαρτο της εταιρείας του, επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ του ιδιώτη και του υποψηφίου αναδόχου, επικυρωμένο αντίγραφο της ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/90 που έχουν κατατεθεί στην εφορία, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα από τα σχετικά τιμολόγια του έργου. Διευκρινίζεται ότι στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη μόνο τα έργα για τα οποία έχουν προσκομιστεί σχετικές βεβαιώσεις. 9

10 Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». ΑΡΘΡΟ 8 ο Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κάθε Προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, τις παρακάτω Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για το λόγο αυτό υποχρεούται να υποβάλλει, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού: A. Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας: 1. Νόμιμα δημοσιευμένους ισολογισμούς όπου αυτό είναι υποχρεωτικό από το νόμο ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τεσσάρων (4) προηγουμένων οικονομικών χρήσεων από το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για τις εταιρίες που δεν υποχρεώνονται από το νόμο στην έκδοση ισολογισμών, απαιτείται ένορκη βεβαίωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών. 2. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 4 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα ανωτέρω στοιχεία για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του, με τον περιορισμό όμως για το ύψος του κύκλου εργασιών ανάλογων να εξακολουθεί να ισχύει. 3. Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο. 4. Βάση του άρθρου 46 παρ.3 του Π.Δ. 60/07 ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους. B. Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας 1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, τις ειδικές πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και την τεχνική υποδομή της επιχείρησης του αναδόχου. 2. Κατάσταση με το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραμμα) θεωρημένη από αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα δικαιολογητικά της παρούσης παραγράφου, προσκομίζονται υποχρεωτικά για κάθε μέλος της ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι απαιτούμενες ελάχιστες προϋποθέσεις, μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, αθροιστικά, η προσφορά της ένωσης ικανοποιεί και καλύπτει εξ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις αυτές. Κάθε Προσφέρων οφείλει να διαθέτει, τεχνική ικανότητα, αθροιστικά σε περίπτωση σύμπραξης, δηλαδή γνώση και εμπειρία σχετική με το ζητούμενο αντικείμενο, κατάλληλη στελέχωση του προσωπικού του, εξουσιοδότηση χειρισμού εμπιστευτικών θεμάτων του υπεύθυνου του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εμπειρία σε ανάλογης κλίμακας έργα, καθώς και να είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει άριστη οικονομική επάρκεια και να στοιχειοθετήσει ικανότητα υλοποίησης του έργου καταθέτοντας αντίστοιχες επιστολές τραπέζης ή άλλων αναγνωρισμένων χρηματοπιστωτικών-οικονομικών ιδρυμάτων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος και οι συνεργάτες του θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη τεχνογνωσία, να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω αναφερόμενες 10

11 ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας. Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών θα είναι οι εγκαταστάσεις του Φορέα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει ολοκληρωμένη λύση η οποία θα είναι πλήρης και ολοκληρωμένη σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. Εναλλακτικές λύσεις ή λύσεις για μέρος του έργου δεν γίνονται αποδεκτές. Οι παρακάτω προϋποθέσεις είναι υποχρεωτικές και θα ελεγχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος (και οι υπεργολάβοι του εάν συνεργάζεται), οφείλει: i. Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία κατ ελάχιστον ενός (1) εγκατεστημένου ολοκληρωμένου έργου συστήματος επιτήρησης - ασφάλειας ευρείας κλίμακας σε Δημόσια Υπηρεσία, ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ το οποίο να βρίσκεται σε λειτουργία. Απαιτείται να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση του Φορέα για την ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος. ii. Να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου όπως περιγράφεται στην παρούσα και να το αποδείξει / τεκμηριώσει καταθέτοντας επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά του εντός Φακέλου όλα τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: a. επιχειρηματική δομή b. τομείς δραστηριότητας c. προϊόντα και υπηρεσίες d. αναλυτικά το προσωπικό της εταιρείας που θα απασχοληθεί με το έργο, (το οποίο δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερο του 75 % του προσωπικού που απαιτείται για το έργο, και το οποίο θα πρέπει να δηλώνεται ως μέσος ετήσιος εργατοϋπαλληλικός αριθμός των στελεχών του δυναμικού του αναδόχου την τελευταία τριετία (σύμφωνα με το άρθρο 46,2.ζ του ΠΔ.60/2007), καθώς επίσης και το χρόνο απασχόλησης αυτού στο συγκεκριμένο έργο. Σημειώνεται ότι τα άτομα που θα έχουν πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της εταιρείας. e. κατάλογο από ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, κλπ.) αναφορικά με το προσωπικό που απασχολεί iii. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους του Φορέα και εκπροσώπους των χρηστών απαιτείται να προβεί στη μετάπτωση όλων των υπαρχόντων δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στα πλαίσια του έργου,. Λόγω εμπιστευτικότητας των στοιχείων, λεπτομέρειες που αφορούν στην υλοποίηση εφαρμογή της μετάπτωσης σε συνδυασμό με την ένταξη των στοιχείων του προβλεπόμενου εξοπλισμού και ενημέρωσης των υπαρχόντων σχεδίων ασφάλειας, θα προβλεφθούν, επί ποινή αποκλεισμού, στην σχετική μελέτη εφαρμογής που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την υπογραφή της κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να υποβληθεί εντός το πολύ τριών ημερών μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η οποία βασικά θα είναι η τελική αναθεώρηση της προμελέτης εφαρμογής που θα υποβληθεί με την τεχνική προσφορά. Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνεται προμελέτη εφαρμογής η οποία θα περιέχει τουλάχιστον: a. λεπτομερή ανάλυση του προτεινομένου συστήματος σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης, λειτουργικών διαδικασιών ασφαλείας, και απαιτούμενων υποδομών κάθε σταθμού αισθητήρων που θα υλοποιηθούν με ευθύνη του αναδόχου. b. όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από την εγκατάσταση μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος. c. προσδιορισμός όλων των αναγκαίων αδειών και σχεδίων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση του συστήματος, οι οποίες θα ληφθούν με μέριμνα του αναδόχου. d. αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους. Σημειώνεται ότι η ομάδα εργασίας του θα παραμείνει στους χώρους του Φορέα μέχρι ολοκλήρωσης και παραλαβής του έργου και οποιεσδήποτε τυχόν εγκρίσεις, άδειες (π.χ. εγκατάστασης λειτουργίας εγκρίσεις, τροποποιήσεις σχεδίων ασφαλείας κλπ.) απαιτηθούν, 11

12 αυτές θα εξασφαλιστούν με μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργασία με τον Φορέα μέσα στα χρονικά όρια του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου και επιτευχθούν με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Φορέα. Για την απαίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. iv. Το υπό προμήθεια σύστημα, θα πρέπει υποχρεωτικά με ποινή απόρριψης, να λειτουργεί σύμφωνα με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, και τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS, όπου μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εν συνεχεία θέση του σε παραγωγική λειτουργία θα πρέπει να προσφερθεί τεχνική υποστήριξη εγγύηση όλων των επιπέδων (προγραμματισμένης συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, υποστήριξης για την λειτουργία, ενημέρωσης λογισμικού, ενημέρωσης σχεδίων ασφαλείας κλπ) διάρκειας ενός (1) έτους. Στην τεχνική προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να αναφερθεί ο τρόπος παροχής των σχετικών εγγυήσεων. v. Το προσφερόμενο σύστημα θα έχει, επί ποινή απόρριψης, δοκιμασμένη σχεδίαση, τα υποσυστήματα του θα έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε άλλη εγκατάσταση, θα βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και όπου έχει εφαρμογή, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ορισμοί της αρχιτεκτονικής ανοιχτού συστήματος. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης, όσο το δυνατόν περισσότερο τυποποιημένα (standard) συστατικά στοιχεία (υλικού και λογισμικού) και θα ακολουθηθούν όλα τα εφαρμοζόμενα διεθνή και εθνικά πρότυπα, κανονισμοί, συστάσεις, οδηγίες, νόμοι κλπ. Τονίζεται ότι, με ποινή απόρριψης, οτιδήποτε αναφέρεται ρητά ότι ζητείται ως απαίτηση στην παρούσα και προκειμένου να αποφευχθούν κρυφές δαπάνες, πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά στην οικονομική και τεχνική προσφορά. Σε περίπτωση που κάτι το οποίο ζητείται δεν αναφέρεται τότε θεωρείται ότι δεν προσφέρεται και η προσφορά θα απορρίπτεται. Επι ποινή αποκλεισµού στην προµελέτη εφαρµογής να ληφθούν υπ όψην οι κείµενες διατάξεις και να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες που θα εφαρµοσθούν για την πλήρη παράδωση και λειτουργία του εν λόγω συστήµατος. Οτιδήποτε υλικό δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα ως ζητούμενο αλλά προκύψει στην πορεία εκτέλεσης του έργου ότι απαιτείται και είναι σχετικό με την καλή εκτέλεση και λειτουργία του έργου, θα εκτελεστεί ή διατεθεί από τον προμηθευτή με δική του αποκλειστική μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Τεχνική επάρκεια 1. Προκειμένου να πιστοποιείται η δυνατότητα εκτέλεσης των αιτουμένων εργασιών με τις δεδομένες προδιαγραφές και στον απαιτούμενο χρόνο, απαιτείται με ρήτρα αποκλεισμού οι υποψήφιοι να αποδείξουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, είχαν συμμετοχή στην εκτέλεση τουλάχιστον τριών (3) έργων για λογαριασμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού φορέα, τα οποία περιλαμβάνουν μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, προμήθεια και εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού ασφάλειας κι επιτήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων ή χώρων εξωτερικού περιβάλλοντος σε μεγάλη κλίμακα. Τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, παραληφθεί, και να βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας, ο δε συνολικός προϋπολογισμός τους, ο οποίος αναλογεί στον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να είναι - μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. - μεγαλύτερος ίσος του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Για την απόδειξη της ανωτέρω Τεχνικής Ικανότητας του Προσφέροντος θα υποβληθούν: - δήλωση που θα συνοδεύεται από Πίνακα (Πίνακας Ι) με τα παρόμοια/σχετικά με τα περιγραφόμενα στην παρούσα προκήρυξη έργα που έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία από την ημέρα του διαγωνισμού, όπου θα φαίνεται το αντικείμενο, η αξία, το χρονικό διάστημα και οι φορείς ανάθεσης, καθώς και το ποσοστό (%) συμμετοχής. - βεβαιώσεις για τα έργα του παρακάτω πίνακα από τους φορείς ανάθεσης σε περίπτωση που είναι δημόσιοι οργανισμοί. Σε αυτή την περίπτωση (εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν το Δημόσιο ή Οργανισμοί κ.λ.π.) ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται πιστοποιητικά που έχουν 12

13 εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή περί οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης των οικείων συμβάσεων. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση τους αποδεικνύεται με στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν τα υλοποιηθέντα έργα (συμβάσεις ανάθεσης μετά στοιχείων τιμολόγησης και εξόφλησης έργων), συνοδευόμενα από σχετική ένορκη βεβαίωση. Αν το ύψος της δαπάνης είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στους πίνακες να απεικονίζεται η ισοτιμία του σε ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται. Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ( ) Πίνακας Ι. Πίνακας συναφών έργων Αναδόχου Από τα παραπάνω έργα, τρία (3) τουλάχιστον έργα τα οποία έχουν τεκμηριωμένα ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο και αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης κι επιτήρησης χώρων εξωτερικού περιβάλλοντος σε μεγάλη κλίμακα, θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά σε κατάλληλο Παράρτημα. Ένα από τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 80% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τα στοιχεία αυτά θα είναι εμπιστευτικά και θα επιστραφούν στον υποψήφιο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 2. Κάθε Προσφέρων πρέπει επίσης να παρουσιάζει αναλυτικές γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραμμα) και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου και έγκαιρης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτού. Επίσης, οι προσφέροντες θα πρέπει να περιγράψουν τα μέσα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς αγαθών και υπηρεσιών και της επιμόρφωσης των στελεχών τους. 3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι και οι τυχών υπεργολάβοι τους, πρέπει υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού να διαθέτουν το κατάλληλο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο, το οποίο με ευθύνη του προμηθευτή θα διατηρείται σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Θεωρημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού θα περιλαμβάνεται στον φάκελο δικαιολογητικών. 4. Κάθε Προσφέρων πρέπει να παρέχει δήλωση για το τεχνικό προσωπικό, το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και για τον αριθμό των στελεχών που απασχολεί κατά τα τρία (3) τελευταία έτη. 5. Κάθε Προσφέρων πρέπει να καταθέτει αναφορά του τμήματος του Έργου, που ο υποψήφιος (μεμονωμένος ή ένωση εταιρειών) προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, καταθέτοντας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙΙ) και προσκομίζοντας τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις συνεργασίας ή συμφωνητικά συνεργασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του υποψήφιου Αναδόχου για την εκπλήρωση του έργου. 13

14 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΧΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΈΡΓΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Πίνακας ΙΙ. Πίνακας Υπεργολάβων Επισημαίνεται ότι υπεργολάβος που θα κατονομαστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλο υποψήφιο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων που έχουν συμπεριλάβει κοινό υπεργολάβο στο σχήμα τους. Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει για προμηθευτές, δηλαδή για όσους προμηθεύουν τον Ανάδοχο με εξοπλισμό (υλικό ή λογισμικό ή και τα δύο) χωρίς να εκτελούν καμία υπηρεσία εγκατάστασης ή παραμετροποίησης του. 6. Κάθε Προσφέρων πρέπει να αναφέρει το τμήμα του Έργου, το οποίο οι υποψήφιοι Ανάδοχοι προτίθενται να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες, καταθέτοντας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙΙΙ) και προσκομίζοντας τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΛΠ Πίνακας ΙΙΙ. Πίνακας Εξωτερικών Συνεργατών Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά για κάθε μέλος της ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι απαιτούμενες ελάχιστες προϋποθέσεις, μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, αθροιστικά, η προσφορά της ένωσης ικανοποιεί και καλύπτει εξ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις αυτές. 7. Λόγω του ότι για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει πρόσβαση σε μελέτες εμπιστευτικού περιεχομένου σύμφωνα με το ν.3622/2007, ο υπεύθυνος έργου κάθε υποψηφίου αναδόχου απαιτείται να διαθέτει τον κατάλληλο βαθμό εμπιστευτικότητας. Επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να υποβληθεί η σχετική τεκμηρίωση. 8. Κάθε προσφέρον οφείλει να συμμορφώνεται με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις ( ενδεικτικά ΠΔ 17/1996, Ν1568/1985, ΠΔ225/1989). Η συμμόρφωσή του θα αποδεικνύεται βάση του αριθμού πρωτοκόλλου θεώρησης του βιβλίου τεχνικού ασφαλείας από την επιθεώρηση εργασίας, το οποίο θα πρέπει να τηρεί τα τελευταία τέσσερα (4) έτη κατ ελάχιστον ή από της έναρξης της δραστηριότητας του εάν αυτή είναι μετά την 1/1/2008. Σε περίπτωση 14

15 ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα σχετικά δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά για κάθε μέλος της ένωσης. 9. Κάθε προσφέρων οφείλει να καταθέσει θεωρημένο αντίγραφο αδείας της Εταιρίας, (η οποία άδεια θα είναι σε ισχύ) για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας συμφώνως προς τον Ν.2518/1997. Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα σχετικά δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά για κάθε μέλος της ένωσης. 10. Κάθε Προσφέρων οφείλει να συμμετέχει σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης & Ανακύκλωσης Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σύμφωνα με το ΠΔ 117 (ΦΕΚ 82Α, ). Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά για κάθε μέλος της ένωσης. 11.Υπεύθυνη Δήλωση περί του κύκλου εργασιών ως προς την πραγματοποίηση, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, Έργων προμήθειας εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κατά την διάρκεια των πέντε (5) προηγουμένων του έτους του Διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. Οικονομική επάρκεια: Κάθε Προσφέρων πρέπει επίσης να παρουσιάζει: Μέσο όρο κύκλου εργασιών για τα τελευταία τρία έτη τουλάχιστον με 70% του ποσού του προϋπολογισμού της διακήρυξης του παρόντος έργου. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, ο όρος αυτός αρκεί να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέρος της κοινοπραξίας ή ένωσης. Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τεσσάρων (4) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψήφιου. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, Υπεύθυνη Δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών. 2. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται Υπεύθυνη Δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καταθέτουν Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της Ελλάδας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσοστού 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). ΑΡΘΡΟ 9 ο - Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα. Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά στη Δ/νση - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου Πάτμος, ή με άλλο τρόπο) μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Προσφορές που περιέρχονται στο ΔΛΤΠ με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 15

16 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός πρωτ. της διακήρυξης δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές Η προσφορά, συνοδευόμενη από επιστολή η οποία θα πρωτοκολληθεί, μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα παραληφθούν, μόνο αν φτάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την 06/10/2014. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει: Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και θα εμπεριέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία, άλλα δικαιολογητικά και γενικότερα κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που ορίζει η παράγραφος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και οι επιμέρους υποχρεωτικοί όροι της παρούσας προκήρυξης. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο (2) ερμητικά κλειστούς υπο-φακέλους: i. έναν (1) υπο-φάκελο με τα πρωτότυπα (με την ένδειξη «Πρωτότυπο») των δικαιολογητικών συμμετοχής, των δηλώσεων, εγγυήσεων και λοιπών στοιχείων, ένα έγγραφο υποβολής προσφοράς καθώς και τις δηλώσεις συμμετοχής υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων και ii. ένα (1) δεύτερο υπο-φάκελο με ένα (1) ακριβές αντίγραφο όλων των παραπάνω. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο σφραγισμένους υπο-φακέλους: i. έναν (1) υπο-φάκελο με ένα (1) πρωτότυπο (με την ένδειξη «Πρωτότυπο») της τεχνικής προσφοράς, και ii. έναν υπο-φάκελο, που θα περιέχει ένα (1) ακριβές αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς. iii. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υπο-φακέλων θα περιέχει ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς σε CD ROM. Τα προσκομιζόμενα ψηφιακά μέσα (Cd-ROM) θα είναι μόνο αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», σύμφωνα με το συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο σφραγισμένους υπο-φακέλους: i. έναν (1) υπο-φάκελο με ένα (1) πρωτότυπο (με την ένδειξη «Πρωτότυπο») της οικονομικής προσφοράς, και ii. έναν υπο-φάκελο που θα περιέχει ένα (1) ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς. iii. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υπο-φακέλων θα περιέχει και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς. Τα προσκομιζόμενα ψηφιακά μέσα (Cd-ROM) θα είναι μόνο αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα. 16

17 Σε κάθε σελίδα του πρωτότυπου της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς. Τόσο στον φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», όσο και στον φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισμού να περιέχονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο αναφορές σε οικονομικά στοιχεία και τιμές. Ακόμα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα της τεχνικής προσφοράς σε CD ROM πρέπει να ελεγχθούν πριν παραδοθούν ώστε να μην υπάρχουν οποιεσδήποτε αναφορές σε τιμές ή/και οικονομικά στοιχεία που επισύρουν ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τότε αυτά συσκευάζονται καταλλήλως και συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφηθεί από τον «Ανάδοχο». Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών (εκτός των Τεχνικών Φυλλαδίων) χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι απαραίτητο για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κτλ.). Προσφορά που περιλαμβάνει μη αποδοχή όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την ΕΔΔ. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς, μεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), κλπ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Ολες οι σελίδες της προσφοράς θα είναι υποχρεωτικά αριθμημένες. Προσφορά με, κατά την κρίση της ΕΔΔ, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της προκήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. (Εξαιρούνται τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστικών οίκων που έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα). Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη 17

18 μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της Προμήθειας. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της Προμήθειας. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Ο προσφέρων με την κατάθεση προσφοράς, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 10ο - Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 11ο - Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού 1) Αποσφράγιση προσφορών Α) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών. Β) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η επιτροπή Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 2) Αξιολόγηση προσφορών Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: - Η τιμή - Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης - Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται. - Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. - Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο φορέα. - Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. 18

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τηλέφωνο : 2831040019, FAX: 2831040004 E-mail : palieraki@rethymno.gr Δήμος Ρεθύμνου19/05/2009 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δήμος Κομοτηνής,09/06//2009 Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Αρ. Πρ.:19236 Τηλέφωνο :25310-24444

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το Υποέργο 3 «Προμήθεια Εξοπλισμού» της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25% ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΡΟ 3.4 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα