«Ἄριστον µὲν ὕδωρ» Κ.Λ. Κατσιφαράκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Συντονιστής Συµβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ἄριστον µὲν ὕδωρ» Κ.Λ. Κατσιφαράκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Συντονιστής Συµβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ."

Transcript

1 «Ἄριστον µὲν ὕδωρ» Κ.Λ. Κατσιφαράκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Συντονιστής Συµβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. Περίληψη Στην παρούσα εργασία τονίζεται η αξία του νερού ως φυσικού πόρου και γίνεται σύντοµη αναφορά στις κύριες παραµέτρους των προβληµάτων διαχείρισης υδατικών πόρων και στη σχέση νερού-ενέργειας. Ακόµη συζητείται η µορφή (δηµόσια ή ιδιωτική) των φορέων διαχείρισης του νερού, καθώς και το θέµα της τιµολόγησής του µε βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Abstract In this paper, the importance of water as a natural resource is stressed and the main aspects of water resources management are outlined, including the relationship between water and energy. Moreover, the nature of water management authorities (private versus public) is briefly discussed, followed by some thoughts on the issue of water billing, based on the EC Directive 2000/60. 1

2 Εισαγωγή Το νερό είναι αναντίρρητα ο πολυτιµότερος φυσικός πόρος. To δηλώνει µε λυρικό και συνάµα επιγραµµατικό τρόπο ο Πίνδαρος [1] τον πέµπτο αιώνα π.χ.: «Ἄριστον µὲν ὕδωρ, ὁ δέ χρυσὸς αἰθόµενον πῦρ ἅτε διαπρέπει νυκτὶ µεγάνορος ἔξοχα πλούτου». δηλαδή: Το νερό είναι το καλύτερο, αν και ο χρυσός του ξεχωριστού περήφανου πλούτου κινεί µε τη θωριά του τον θαυµασµό, όπως η λαµπερή φωτιά τη νύχτα. εν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι πολιτισµοί αναπτύχθηκαν κοντά σε µεγάλους ποταµούς, όπου δηλαδή το πρόβληµα της επάρκειας των υδατικών πόρων ήταν εύκολο να λυθεί (π.χ. στην Μεσοποταµία και την Αίγυπτο). εν ξέρω µάλιστα πόσο επηρέασε το πολίτευµα των περιοχών αυτών η ανάγκη για κατασκευή και συντήρηση πολύπλοκων υδραυλικών έργων. Είναι βέβαιο πάντως ότι πρακτικές γνώσεις διαχείρισης των υδατικών πόρων και κατασκευής υδραυλικών έργων υπήρχαν από χιλιάδες χρόνια προ Χριστού. Ο Ηρόδοτος αναφέρει διάφορα αξιοθαύµαστα υδραυλικά έργα, στην Αίγυπτο, τη Μεσοποταµία, αλλά και στην Ελλάδα [2]. Οι σύγχρονες αντιλήψεις Η διαχείριση των υδατικών πόρων, που σήµερα αποτελεί αυτοτελή επιστηµονικό κλάδο, θα µπορούσε να ορισθεί ως η διαδικασία χρονικής και χωρικής εξισορρόπησης της ζήτησης και της προσφοράς νερού κατάλληλης ποιότητας, µε οικονοµικώς βιώσιµο τρόπο. Έχει λοιπόν τρεις παραµέτρους: την ποσότητα του νερού, την ποιότητά του και την οικονοµία. Αλλά η τροποποίηση υδατικών οικοσυστηµάτων έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Υπάρχει εποµένως και µια τέταρτη παράµετρος, η περιβαλλοντική. Το πρόβληµα γίνεται δυσκολότερο, όσο αυξάνουν οι απαιτήσεις για κατάλληλη ποιότητα, όχι µόνο του νερού που προσφέρεται στους καταναλωτές, αλλά και των εκροών του συστήµατος, δηλαδή των επεξεργασµένων λυµάτων. Ενισχύεται δηλαδή η βαρύτητα της τέταρτης παραµέτρου, που αναφέρθηκε προηγουµένως. Το πρόβληµα γίνεται πολυπλοκότερο και η επίλυσή του ακριβότερη, όταν η ζήτηση συγκεντρώνεται σε περιορισµένο χώρο, όπως συµβαίνει στα µεγάλα αστικά κέντρα, οπότε πρέπει να αναζητηθούν υδατικοί πόροι από µακρινότερες περιοχές. Η Αθήνα, για παράδειγµα, έφτασε µέχρι τον Μόρνο, ενώ η Θεσσαλονίκη, σε καλύτερη κατάσταση, χρησιµοποιεί τα νερά της Αραβησσού και του Αλιάκµονα. Ένας ακόµη δυσµενής παράγοντας είναι η κλιµατική αλλαγή, που φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την χρονική τουλάχιστον κατανοµή των υδατικών πόρων, κάνοντας πιο δύσκολη τη διαχείρισή τους. Ακόµη µια σηµαντική παράµετρος στη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι η σχέση νερού και ενέργειας. Η δεύτερη είναι απαραίτητη για τη λειτουργία όλων των δικτύων ύδρευσης, πολλών δικτύων αποχέτευσης, καθώς και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και 2

3 λυµάτων. Το νερό πάλι είναι φορέας ενέργειας, το περιγράφει πολύ ποιητικά ο Μανώλης Γλέζος [3]. Γι αυτό συνήθως τα έργα εποχικής αποθήκευσης του νερού, δηλαδή τα φράγµατα, συνδυάζονται συχνά µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόµη, η διαχείριση των υδατικών πόρων περιλαµβάνει την προστασία των κατοικηµένων περιοχών από καταστροφικές εκδηλώσεις της ενέργειας του νερού, µέσω των δικτύων αποχέτευσης οµβρίων. Ενισχυτικά µάλιστα στην προσπάθεια διαχείρισης των νερών της βροχής σε αστικές (και όχι µόνο) περιοχές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και περιβαλλοντικώς φιλικές λύσεις, νέες, ή µάλλον µε νέα µορφή, όπως είναι οι κήποι βροχής. Οι λύσεις αυτές αποσκοπούν: 1) Στη µείωση και του συνολικού απορρέοντος όγκου νερού και της αιχµής της απορροής. 2) Στον περιορισµό οχλήσεων και ζηµιών λόγω ανεπάρκειας των δικτύων αποχέτευσης. 3) Στην αποθήκευση του βρόχινου νερού, ώστε να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών µε µειωµένες απαιτήσεις ποιότητας (π.χ. πότισµα πάρκων και κήπων, καθαριότητα χώρων, πλύσιµο αυτοκινήτων). 4) Στον εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων και τη διατήρηση της παροχής υδατορρευµάτων, που τροφοδοτούνται από τους υδροφορείς αυτούς κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου. 5) Στον καθαρισµό και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας των απορρεόντων υδάτων και τη µείωση της επιβάρυνσης των φυσικών αποδεκτών (ποτάµια, λίµνες, παράκτια νερά). 6) Στην αναβάθµιση του αστικού και περιαστικού τοπίου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μια προσπάθεια για προώθηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ. κατασκευή κήπων βροχής) ετοιµάζεται να ξεκινήσει ο ήµος Θεσσαλονίκης. Οι φορείς διαχείρισης των υδατικών πόρων Ένα θέµα που συζητείται έντονα το τελευταίο χρονικό διάστηµα, είναι η φύση του φορέα διαχείρισης των υδατικών πόρων, ιδιαίτερα των δύο µεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας. Οι δύο αυτοί φορείς, ΕΥ ΑΠ και ΕΥΑΘ, έχουν σήµερα δηµόσιο χαρακτήρα, έχει όµως ήδη ξεκινήσει η διαδικασία εκχώρησής τους σε ιδιωτικές εταιρείες, στο πλαίσιο µιας γενικότερης νεοφιλελεύθερης αντίληψης και των µνηµονιακών «υποχρεώσεων» της χώρας. Το ερώτηµα όµως που θα έπρεπε να απαντηθεί πρώτα, πριν ακόµη και από το τίµηµα της εκχώρησης, είναι αν είναι πιο ταιριαστό στους στόχους των φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης να έχουν δηµόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα. Μια ιδιωτική επιχείρηση έχει εξ ορισµού ως πρώτο στόχο το κέρδος. Η επιδίωξη κέρδους είναι γενικώς απόλυτα θεµιτή, ας δούµε όµως πως µπορεί να εξειδικευθεί σε µια εταιρεία ύδρευσηςαποχέτευσης, η οποία, ας µην το ξεχνάµε, αποτελεί τοπικό µονοπώλιο. Τα κέρδη λοιπόν, µπορούν να προκύψουν µε τους ακόλουθους τρόπους: α) Με αύξηση των τιµών του νερού, όσο αντέχουν οικονοµικώς οι καταναλωτές. Είναι όµως αυτό επιθυµητό, για ένα τόσο βασικό αγαθό και µάλιστα σε περίοδο µεγάλης ύφεσης; 3

4 β) Με αύξηση της κατανάλωσης του προϊόντος, τουλάχιστον µέχρι τις ποσότητες που είναι διαθέσιµες χωρίς πρόσθετες επενδύσεις. Είναι όµως αυτό περιβαλλοντικώς αποδεκτό, ή πρέπει να στοχεύουµε στην εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών, µε την µικρότερη δυνατή ανάλωση πολύτιµων φυσικών πόρων; γ) Με περιορισµό του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Αυτό όµως, µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Για παράδειγµα, η ποιότητα του νερού στον τελικό καταναλωτή εξαρτάται από την ποιότητα των δικτύων µεταφοράς. Θα µείωνε τα κέρδη της µια ιδιωτική επιχείρηση για συντήρηση των δικτύων πέραν της οικονοµικώς συµφερότερης; δ) Με συµπίεση του κόστους εργασίας. Αυτό όµως αποτελεί µάλλον µικρό ποσοστό του συνολικού κόστους, ενώ ο υπερβολικός περιορισµός του θα έχει επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών και στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Από τα προηγούµενα προκύπτει, αβίαστα κατά τη γνώµη µου, το συµπέρασµα ότι η επιλογή ιδιωτικού φορέα είναι µια µάλλον ατυχής, µε βάση το κριτήριο των στόχων ενός τέτοιου φορέα. Συντρέχουν µήπως άλλοι λόγοι για την ιδιωτικοποίηση των φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης, π.χ. έλλειψη τεχνογνωσίας στην Ελλάδα, όπως υποστηρίζουν ορισµένοι; Αυτό µάλλον ως κακόγουστο αστείο ακούγεται. Τόσο οι ίδιες οι εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, όσο και τα πανεπιστήµια, αλλά και ιδιώτες Έλληνες µελετητές, έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις. Και αν κάπου υπάρχει κενό, µπορεί να καλυφθεί µε επί µέρους συνεργασίες µε ξένες εταιρείες. Τέλος θα µπορούσε να ανατρέξει κανείς στη διεθνή πρακτική εµπειρία επί του θέµατος, µια και πολλές φορές οι θεωρητικές προσεγγίσεις αποδεικνύονται λανθασµένες στην πράξη. Η µέχρι τώρα διεθνής εµπειρία δείχνει ότι όπου έγιναν ιδιωτικοποιήσεις, ούτε το κόστος των υπηρεσιών µειώθηκε [4], ούτε η ποιότητά τους βελτιώθηκε. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται µια τάση επαναφοράς της διαχείρισης φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης που είχαν ιδιωτικοποιηθεί σε δηµόσιες ή δηµοτικές αρχές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Παρίσι [5]. Άρα τα προηγούµενα θεωρητικά συµπεράσµατα µάλλον επιβεβαιώνονται στην πράξη. Ακόµη η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι τα κράτη δυσκολεύονται να ελέγξουν την τήρηση των δεσµεύσεων εταιρειών, οι οποίες τα ξεπερνούν σε οικονοµικό µέγεθος. Η τιµολόγηση του νερού Η χαµηλή τιµή του νερού σε σχέση µε άλλα αγαθά, λιγότερο χρήσιµα για την επιβίωση του ανθρώπου, ήταν ένα θεωρητικό πρόβληµα, που βασάνισε τους οικονοµολόγους, µέχρις ότου αναπτύχθηκε η θεωρία της οριακής χρησιµότητας. Το σοβαρό πρακτικό πρόβληµα, το οποίο αντιµετωπίζουν όλοι οι φορείς διαχείρισης υδατικών πόρων, είναι η τιµολόγηση του νερού, που (πρέπει να) βασίζεται στην κοστολόγησή του και 4

5 την αξία χρήσης του, αλλά και στο ότι είναι κοινωνικό αγαθό. Για το πρόβληµα αυτό έχει γίνει αρκετή έρευνα και στη χώρα µας (π.χ. [6], [7], [8], [9]). Ως θεωρητική βάση για την τιµολόγηση του νερού χρησιµεύει η Οδηγία 2000/60 [10], η οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε τον νόµο 3199/2003. Η Οδηγία αυτή στο άρθρο 9 προβλέπει: «Τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη την αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος συµπεριλαµβανοµένου του κόστους για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική ανάλυση που διεξάγεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, και ειδικότερα σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Και αµέσως παρακάτω προβλέπει: «τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι πολιτικές τιµολόγησης του ύδατος παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους υδάτινους πόρους και κατά συνέπεια συµβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της παρούσας οδηγίας...». Η διάταξη αυτή φαίνεται λογική, όµως η εφαρµογή της δεν είναι τόσο απλή, καθώς δεν είναι τόσο εύκολος και µονοσήµαντος ο υπολογισµός του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε µεγάλη αύξηση των τιµών των υπηρεσιών ύδατος. Αν και είναι βέβαιο ότι η δωρεάν παροχή ή η υπερβολικά χαµηλή τιµή οδηγεί σε σπατάλη, η υπερβολικά ψηλή τιµή οδηγεί σε κοινωνική αδικία και µπορεί µεσοπρόθεσµα να εµποδίσει την ανάπτυξη. Ως ασφαλιστική δικλίδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ακόλουθη αναφορά, που περιλαµβάνεται στο ίδιο άρθρο της Οδηγίας: «Τα κράτη µέλη µπορούν εν προκειµένω να συνεκτιµούν τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ανάκτησης». Παράλληλα πρέπει να δοθεί βάρος στην ενηµέρωση, την εκπαίδευση και την παιδεία των πολιτών, που µπορούν µεσοπρόθεσµα να περιορίσουν την ανάγκη σκληρής τιµολογιακής πολιτικής, αν βέβαια το ζητούµενο της πολιτικής αυτής είναι όντως η προστασία του περιβάλλοντος. Επίλογος Ο Πίνδαρος υποστήριξε ότι: «Ἄριστον µὲν ὕδωρ», σε µια εποχή σχετικά µικρών πιέσεων στους υδατικούς πόρους. Στη σηµερινή εποχή, η βέλτιστη διαχείριση του άριστου αγαθού αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Και αυτό προϋποθέτει επιστηµονική επάρκεια, σωστό προγραµµατισµό, συνετή διαχείριση των οικονοµικών πόρων, αξιοποίηση τοπικών δυνατοτήτων, εξέταση και ενδεχοµένως υιοθέτηση καινοτόµων λύσεων, αγάπη για το συγκεκριµένο επιστηµονικό και κοινωνικό έργο. Βιβλιογραφία 5

6 1. Πινδάρου «Πρώτος Ολυµπιόνικος», 476 π.χ. (ΙΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΩι ΚΕΛΗΤΙ) 5?doc=Perseus%3atext%3a %3abook%3dO. 2. Ι. Αυγολούπης και Κ.Λ. Κατσιφαράκης «Αναφορές σε θέµατα υδραυλικής και υδρολογίας στο έργο του Ηροδότου», Υδροτεχνικά, Tεύχος 18-19, σελ., 21-34, Μ. Γλέζος «Η συνείδηση της Πετραίας Γης», σελ , Εκδόσεις: Τυπωθήτω - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡ ΑΝΟΣ. 4. G. Bel and M. Warner Does privatization of solid waste and water services reduce costs? A review of empirical studies, Resources, Conservation and Recycling, 52, , Z. Mallios, A. Papageorgiou, D. Latinopoulos and P. Latinopoulos Spatial Hedonic Pricing Models for the Valuation of Irrigation Water, Global Nest Journal, Vol. 11, , Y. Mylopoulos, D. Vagiona and E. Kolokytha Demand management aspects of the urban water policy in the industrial sector. The case of the city of Thessaloniki, Greece, Urban Water, Volume 4, 9-17, V. Kanakoudis Urban water conservation based on implementing appropriate water pricing policy, network upgrading measures and public awareness activities, IWA Specialty Edition Performance Assessment of Urban Infrastructure Services: Drinking water, wastewater & solid waste (eds. E.Cabrera, M.Pargo), pp , N. Mylopoulos, D. Vagiona and C. Fafoutis Urban Water Pricing in Sustainable Water Resources Management: A Socioeconomic Study, World Academy of Science, Engineering and Technology, 30, , Οδηγία 2000/60/EK για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων,

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες άδειες ρύπανσης - όχλησης. Στην αρχή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη

Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΡΙΣΗΣ Υποψήφιος διδάκτωρ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού

Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα -1- Ευχαριστίες. -3- Περίληψη.. -4-1. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ. Ν. Μυλόπουλος,* E. Κολοκυθά,** Α.Μεντές,** Κ. Βογιατζάκη* * Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN REPORT WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu)

LAYMAN REPORT WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu) WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu) LAYMAN REPORT Επικεφαλής Εταίρος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η συµβολή της µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων Ρόδου στην διαφύλαξη του υδροφόρου ορίζοντα και των παράκτιων οικοσυστηµάτων από τη ρύπανση. Γνώσεις και απόψεις των εργαζοµένων στην περιοχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Πόλεις και Πολίτες διεκδικούν λύσεις για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 23 & 24 Μαΐου 2013 Εισηγητές: Μαλούτας Λάζαρος (Δήμος Κοζάνης),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ; Από τη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Για αποκλειστική και μόνο χρήση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα *

Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα * Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα * 2.1. Κλιµατικές αλλαγές και επιπτώσεις στα ελλαδικά υδατικά συστήµατα** 2.1.1 Εισαγωγή Η έννοια των υδατικών πόρων προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Τσιάγκρας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Πτυχιακή εργασία : Σιδηρά Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ

A.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ A.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΟ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα