στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρατών - µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου»,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρατών - µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου»,"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προς τη Βουλή των Ελλήνων Στις 2 Δεκεµβρίου 2010 υπογράφηκε στις Βρυξέλλες η Συµφωνία Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου, µε σκοπό τη δηµιουργία κοινού αεροπορικού χώρου µε πολλαπλά οφέλη για το επιβατικό κοινό, τους αεροµεταφορείς και την οικονοµία των Συµβαλλοµένων Μερών. Με την εφαρµογή των όρων της Συµφωνίας αυτής: Αίρονται οι περιορισµοί στην αµοιβαία πρόσβαση στις αγορές αεροµεταφορών των µερών ως προς τις διαδρο- µές, τα τιµολόγια και τον αριθµό εκτελουµένων δροµολογίων µεταξύ σηµείων της Ε.Ε. και της Γεωργίας. Εισάγεται νοµική υποχρέωση για την αµοιβαία αναγνώριση των κανονιστικών διατυπώσεων όσον αφορά στην επάρκεια και ιθαγένεια της αεροπορικής εταιρείας. Επιτρέπει την κατά πλειοψηφία κυριότητα και τον πραγµατικό έλεγχο των αεροπορικών εταιρειών ενός συµβαλλόµενου µέρους από υπηκόους του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους, στη βάση της αµοιβαιότητας. Προβλέπεται η δηµιουργία περιβάλλοντος θεµιτού α- νταγωνισµού και η τήρηση των ίδιων κανόνων, συµπεριλαµβανοµένων των πεδίων ασφάλειας πτήσεων, ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες, διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, θεµάτων κοινωνικού χαρακτήρα και προστασίας του περιβάλλοντος. Παρέχεται η δυνατότητα ισότιµων εµπορικών ευκαιριών στους αεροµεταφορείς κατά την εκτέλεση αεροπορικών δροµολογίων, µέσω εκµετάλλευσης συµφωνιών κοινού κωδικού, διατροπικών µεταφορών, δικαιόχρησης και εκµίσθωσης, µε αποτέλεσµα να αποκοµίζονται θετικά οφέλη σε όλους τους κλάδους των αεροµεταφορών. Προβλέπονται µεταβατικές διατάξεις ως προς την α- πελευθέρωση των δικαιωµάτων κίνησης, σε συνδυασµό µε τη σταδιακή εφαρµογή από τη Γεωργία της ισχύουσας νοµοθεσίας της Ε.Ε. που αφορά στις αεροµεταφορές, γεγονός που υπόκειται σε τακτική αξιολόγηση. Η εφαρµογή των όρων της Συµφωνίας παρακολουθείται από Κοινή Επιτροπή, η οποία καλλιεργεί τη συνεργασία και προωθεί πιθανά πεδία περαιτέρω ανάπτυξης της Συµφωνίας. Η Συµφωνία αυτή θα αντικαταστήσει τις ισχύουσες δι- µερείς αεροπορικές συµφωνίες µεταξύ κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας. Παρά ταύτα τα δικαιώµατα κίνησης που έχουν χορηγηθεί µέσω διµερών αεροπορικών συµφωνιών θα εξακολουθήσουν να ι- σχύουν, εφόσον δεν εισάγουν διακρίσεις στους κοινοτικούς αεροµεταφορείς για λόγους εθνικότητας. Με βάση τα ανωτέρω, εισάγουµε προς κύρωση την υ- πογραφείσα Συµφωνία, προκειµένου να καταστεί εφαρ- µοστέο δίκαιο στην εσωτερική έννοµη τάξη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 4 Απριλίου 2016 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. Σταθάκης Ν. Κοτζιάς ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. Κατρούγκαλος Ευκλ. Τσακαλώτος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ Π. Σκουρλέτης Χρ. Σπίρτζης ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ν. Παρασκευόπουλος ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η «Συµφωνία Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της αφενός και της Γεωργίας, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 2 Δεκεµβρίου 2010, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

2 94 Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 αυτής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 4 Απριλίου 2016 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. Σταθάκης Ν. Κοτζιάς ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. Κατρούγκαλος Ευκλ. Τσακαλώτος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ Π. Σκουρλέτης Χ. Σπίρτζης ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ν. Παρασκευόπουλος ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 221/6/2015 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Α- εροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου, προτείνεται η κύρωση της ανωτέρω Συµφωνίας, που έχει υπογραφεί στις Βρυξέλλες, στις 2 Δεκεµβρίου Ειδικότερα: Α. Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η προαναφερόµενη Συµφωνία, µε τις διατάξεις της οποίας προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 1.α. Καθορίζεται η έννοια των όρων, που αναφέρονται στην κυρούµενη Συµφωνία για την εφαρµογή της. β. Προσδιορίζονται τα δικαιώµατα µεταφοράς, που χορηγεί κάθε µέρος στο άλλο, για την εκτέλεση διεθνών α- εροπορικών µεταφορών στα συµφωνηθέντα δροµολόγια, από τους αεροµεταφορείς αυτών. (άρθρα 1 και 2, σε συνδυασµό µε τα Παραρτήµατα Ι, II και ΙV) 2.α. Οι αρµόδιες αρχές των µερών χορηγούν τις άδειες στους αιτούµενους άδειας εκµετάλλευσης αεροµεταφορείς, µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις. β. Οι αρµόδιες αρχές των µερών, επίσης, αναγνωρίζουν αµοιβαία την επάρκεια ή / και την ιθαγένεια των αεροµεταφορέων τους που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση. Σε περίπτωση αµφιβολιών σχετικά µε την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης στους αεροµεταφορείς των µερών, οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνονται αµέσως και διεξάγονται διαβουλεύσεις µε ενδεχόµενη συµµετοχή εκπροσώπων των ενδιαφερόµενων αρµοδίων αρχών. Εάν το θέµα δεν επιλυθεί, η υπόθεση παραπέµπεται στην συνιστώµενη κοινή ε- πιτροπή. γ. Οι ανωτέρω αρχές µπορούν να απορρίπτουν, ανακαλούν, αναστέλλουν ή να περιορίζουν τις προαναφερόµενες άδειες εκµετάλλευσης ή να αναστέλλουν ή να περιορίζουν µε άλλον τρόπο τις πτήσεις του αεροµεταφορέα του άλλου µέρους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. - Τα ανωτέρω δικαιώµατα των µερών ασκούνται κατά την προβλεπόµενη διαδικασία. δ. Επιτρέπεται η κατά πλειοψηφία κυριότητα ή ο πραγ- µατικός έλεγχος αεροµεταφορέα ενός µέρους από το άλλο µέρος ή από υπηκόους αυτού µετά από απόφαση της κοινής επιτροπής, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. (άρθρα 3-6 σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα IV) 3.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση των αεροµεταφορέων των µερών προς τους νόµους και κανονισµούς, που εφαρµόζονται στην επικράτεια κάθε µέρους και αφορούν στην είσοδο ή την αναχώρηση αεροσκαφών ή στην πτητική εκµετάλλευση και την πλοήγηση αυτών, καθώς και στην είσοδο, παραµονή και έξοδο αεροσκαφών και επιβατών, πληρωµάτων ή φορτίου, που µεταφέρονται µε τα ανωτέρω αεροσκάφη στην επικράτεια κάθε µέρους. β. Τα µέρη στοχεύουν στη δηµιουργία περιβάλλοντος θεµιτού ανταγωνισµού, για την εκτέλεση των αεροπορικών µεταφορών, µέσα στο οποίο οι αεροµεταφορείς δραστηριοποιούνται σε πλήρως εµπορική βάση και δεν επιχορηγούνται. - Στο πλαίσιο εφαρµογής της κυρούµενης Συµφωνίας, απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω ιθαγένειας. γ. Η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης είναι ασυµβίβαστη µε τη λειτουργία της κυρούµενης Συµφωνίας στο µέτρο που ενδέχεται να επηρεάσει της εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των µερών στον τοµέα των αεροµεταφορών. δ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη όρων, ιδίως λόγω της επιχορήγησης, που επηρεάζουν αρνητικά τον θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ των αεροπορικών εταιρειών, το µέρος, που θίγεται, υποβάλλει παρατηρήσεις και µπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της κοινής επιτροπής. Εάν δεν επιτευχθεί ικανοποιητική συµφωνία εντός της οριζό- µενης προθεσµίας, µε διαβουλεύσεις, κάθε µέρος µπορεί να απορρίψει, ανακαλέσει ή αναστείλει τις άδειες εκ- µετάλλευσης των ενδιαφεροµένων αεροµεταφορέων. ε. Καθένα των προαναφερόµενων µέτρων πρέπει να είναι κατάλληλο, αναλογικό και να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία όσον αφορά στο πεδίο εφαρµογής και τη διάρκειά του, προορίζεται δε µόνο για τους αεροµεταφορείς που λαµβάνουν την επιχορήγηση ή επωφελούνται. (άρθρα 7 και 8)

3 95 4. Προσδιορίζονται οι εµπορικές ευκαιρίες, που παρέχονται µεταξύ των µερών και συγκεκριµένα: - Τα µέρη επιτρέπουν αµοιβαία στους αεροµεταφορείς να: i) εγκαθιστούν γραφεία τους στην επικράτειά τους για την προώθηση και την πώληση αεροπορικών µεταφορών και συναφών δραστηριοτήτων, να φέρουν και να διατηρούν το αναγκαίο προσωπικό (διοικητικό, πωλήσεων, τεχνικό, επιχειρησιακό κ.λπ.) για την παροχή αεροπορικών µεταφορών, ii) παρέχουν την επίγεια εξυπηρέτηση στην επικράτεια του άλλου µέρους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα, iii) προβαίνουν σε πωλήσεις αεροµεταφορών στην επικράτεια, επίσης, του άλλους µέρους και να µεταφέρουν στο εξωτερικό τα έσοδα αυτών που δηµιουργήθηκαν επί τόπου χωρίς περιορισµούς ή φορολόγηση, καθώς και να πληρώνουν τα τοπικά τους έξοδα σε τοπικό ή σε ελεύθερα µετατρέψιµο νόµισµα, iv) συνάπτουν συµφωνίες εµπορικής συνεργασίας (συµφωνίες δέσµευσης χώρου ή κοινής εκµετάλλευσης πτήσεων) µε άλλους αεροµεταφορείς των µερών ή τρίτων χωρών, καθώς και µε εταιρείες επίγειων, χερσαίων ή θαλάσσιων µεταφορών, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, v) χρησιµοποιούν, χωρίς περιορισµούς, για τη διεθνή αεροπορική µεταφορά, οποιαδήποτε επίγεια µεταφορά φορτίου, από και προς την επικράτεια των µερών ή τρίτων χωρών, ιδίως από και προς αερολιµένες που διαθέτουν τελωνειακές διευκολύνσεις. Το εν λόγω φορτίο εισάγεται στις τελωνειακές εγκαταστάσεις του αερολιµένα και υποβάλλεται στις σχετικές διατυπώσεις, ενώ η µεταφορά µπορεί να πραγ- µατοποιείται είτε από τους ίδιους τους αεροµεταφορείς, είτε από εταιρείες επίγειας µεταφοράς µε ενιαίο κόµιστρο, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις επίγειας µεταφοράς, όσον αφορά τη µεταφορά επιβατών δεν υπόκεινται στις διατάξεις που διέπουν τις αεροπορικές µεταφορές και µπορούν να αποφασίζουν τη σύναψη συµφωνιών συνεργασίας και να εξετάζουν το συµφέρον των καταναλωτών, τους υφιστάµενους τεχνικής και οικονοµικής φύσεως περιορισµούς και τους περιορισµούς χώρου και χωρητικότητας, vi) χρησιµοποιούν µισθωµένο αεροσκάφος και πλήρωµα από οποιονδήποτε αεροµεταφορέα ακόµη και τρίτης χώρας, για την παροχή των συµφωνηθέντων δροµολογίων, υπό τους προβλεπό- µενους όρους. Η µίσθωση µε το πλήρωµα (πλήρης µίσθωση) φέρει έκτακτο χαρακτήρα ή ικανοποιεί προσωρινές ανάγκες, vii) συνάπτουν συµφωνίες δικαιόχρησης ή χρήσης συστήµατος µε επιχειρήσεις και αεροπορικές ε- ταιρείες οποιουδήποτε µέρους ή τρίτης χώρας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. (άρθρο 9) 5.α. Προβλέπεται, στο πλαίσιο της αµοιβαιότητας, η α- παλλαγή από τελωνειακούς δασµούς και φόρους (περιορισµοί εισαγωγής, φόροι περιουσίας και έκτακτοι φόροι κεφαλαίου, δασµοί, ειδικοί φόροι κατανάλωσης και λοιπά συναφή τέλη) των αεροσκαφών, που χρησιµοποιούνται σε διεθνείς αεροµεταφορές από τις αεροπορικές ε- ταιρείες των µερών, του συνήθους εξοπλισµού, του εξοπλισµού εδάφους, των καυσίµων και των λιπαντικών, των αναλώσιµων τεχνικών εφοδίων, των ανταλλακτικών και των προµηθειών αυτών, των λοιπών συναφών ειδών, καθώς και του εντύπου υλικού και του εξοπλισµού ασφάλειας πτήσης και ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες, που χρησιµοποιούνται σε αερολιµένες. β. Οι προβλεπόµενες απαλλαγές ισχύουν και για τους αεροµεταφορείς των µερών, που έχουν συµβληθεί µε το ίδιο καθεστώς, µε αεροπορικές εταιρείες του άλλου µέρους για το δανεισµό ή τη µεταφορά στην επικράτεια του άλλου µέρους των προαναφερόµενων ειδών. γ. Από τις προαναφερόµενες ρυθµίσεις δεν θίγονται: i) το δικαίωµα κάθε µέρους να επιβάλλει φόρους, εισφορές, δασµούς, τέλη ή επιβαρύνσεις σε καύσιµα ή είδη που πωλούνται στους επιβάτες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα, ii) το καθεστώς του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) (πλην του φόρου επί του κύκλου εργασιών κατά την εισαγωγή) και iii) οι διατάξεις των διµερών συµβάσεων, για την αποφυγή διπλής φορολόγησης εισοδήµατος και κεφαλαίου. (άρθρο 10) 6.α. Τα µέρη διασφαλίζουν ότι, τα επιβαλλόµενα, από τις αρµόδιες αρχές ή φορείς, τέλη στους αεροµεταφορείς του άλλου µέρους, για τη χρήση αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας, αερολι- µένων, ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες και συναφών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, είναι θεµιτά, εύλογα, χωρίς αδικαιολόγητες διακρίσεις και δίκαια επιµερισµένα στις διάφορες κατηγορίες χρηστών. - Τα εν λόγω τέλη µπορούν να αντιπροσωπεύουν, χωρίς να υπερβαίνουν, το πλήρες κόστος παροχής αερολι- µενικών υποδοµών και υπηρεσιών ασφαλείας από έκνο- µες ενέργειες και επιτρέπεται να περιλαµβάνουν ένα λογικό ποσοστό απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων µετά την απόσβεση. - Οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες, για τις οποίες ε- πιβάλλονται τέλη, παρέχονται σε αποτελεσµατική και οικονοµική βάση. β. Τα µέρη µπορούν να ζητούν διαβουλεύσεις µεταξύ των αρµοδίων αρχών ή φορέων επιβολής τελών και των αεροµεταφορέων, για την ακριβή επανεξέταση του εύλογου χαρακτήρα των τελών, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, τις τυχόν προτάσεις αλλαγής αυτών κ.λπ.. γ. Ορίζονται οι παραλείψεις σχετικά µε τα προαναφερόµενα τέλη που συνιστούν παραβίαση των ανωτέρω ρυθµίσεων. (άρθρο 11) 7. Τα µέρη επιτρέπουν τον ελεύθερο καθορισµό των ναύλων από τους αεροµεταφορείς, µε βάση τον ελεύθερο και θεµιτό ανταγωνισµό και συνεργάζονται στο πλαίσιο της κοινής επιτροπής, προκειµένου να διευκολύνουν την ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων µεταξύ τους, για την εξέταση της εκµετάλλευσης και την παρακολούθηση της εξέλιξης των αεροπορικών δροµολογίων. (άρθρα 12 και 13) 8.α. Τα µέρη διασφαλίζουν ότι: i) ενεργούν σύµφωνα µε τις οριζόµενες διατάξεις περί ασφάλειας πτήσεων, ii) αεροσκάφη, που δηµιουργούν υπόνοιες για µη συµµόρφωσή τους προς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας της διεθνούς αεροπορίας, υπόκεινται σε επιθεωρήσεις διαδρό- µου από τις αρµόδιες αρχές, καθώς και επιθεωρήσεις µέσα και γύρω από αυτά. β. Κάθε µέρος µπορεί να ζητεί διαβουλεύσεις σχετικά µε τα πρότυπα ασφάλειας πτήσεων που τηρεί το άλλο µέρος και οι αρµόδιες αρχές αυτού λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα οσάκις διαπιστώσουν ότι ένα αεροσκάφος, ένα προϊόν ή εκµετάλλευση µπορεί να µην πληροί ή να µην τηρεί ή διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τα ε- λάχιστα οριζόµενα πρότυπα. γ. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω µέτρα εξακολουθούν να υφίστανται ακόµη και εάν δεν υπάρχει πλέον ο λόγος που ελήφθησαν, η υπόθεση µπορεί να παραπεµφθεί στην κοινή επιτροπή. (άρθρο 14 σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα ΙΙΙ Μέρος Γ )

4 96 9.α. Τα µέρη ενεργούν για την ασφάλεια της αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες και παρέχουν αµοιβαία την αναγκαία συνδροµή, για την αποτροπή ενεργειών παράνοµης κατάληψης (αεροπειρατείας) αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας και άλλων παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας των αεροσκαφών, των επιβατών, του πληρώµατος αυτών, των αερολιµένων και των αεροναυτιλιακών εγκαταστάσεων. β. Στις αµοιβαίες σχέσεις τους, τα µέρη ενεργούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα πρότυπα ασφαλείας της αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες και απαιτούν από τους φορείς εκµετάλλευσης των αεροσκαφών και των αερολιµένων αυτών να ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αεροπορικής ασφάλειας. - Διασφαλίζουν δε τα σχετικά ελάχιστα πρότυπα και τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για την προστασία των αεροσκαφών και των αποθηκών αυτών, τον έλεγχο των επιβατών, των µελών των πληρωµάτων, των αποσκευών και του φορτίου. γ. Τα µέρη συµφωνούν, επίσης, για τη λήψη ειδικών µέτρων ασφάλειας προς αντιµετώπιση συγκεκριµένης α- πειλής και µε δυνατότητα σύγκλησης της κοινής επιτροπής για το λόγο αυτό, ενώ παρέχεται ενηµέρωση σχετικά µε ειδικά µέτρα που πρόκειται να ληφθούν και έχουν σηµαντικές οικονοµικές ή επιχειρησιακές επιπτώσεις στα προβλεπόµενα αεροπορικά δροµολόγια. Για τη λήψη των ανωτέρω µέτρων µπορεί να διεξάγονται αµοιβαίες διαβουλεύσεις µεταξύ των µερών. δ. Σε περίπτωση µη τήρησης των προαναφερόµενων από κάποιο µέρος, το άλλο µέρος µπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή άµεσων διαβουλεύσεων. Η µη επίτευξη ικανοποιητικής συµφωνίας, εντός της τασσόµενης προθεσµίας, δικαιολογεί την λήψη συγκεκριµένων µέτρων, κατά περίπτωση (παρακράτηση, αναστολή ή επιβολή όρων στις χορηγούµενες άδειες εκµετάλλευσης των αεροπορικών εταιρειών κ.λπ.), τα οποία παύουν να ισχύουν µε τη συµµόρφωση του παρεκκλίνοντος µέρους. ε. Η λήψη προσωρινών µέτρων πριν την εκπνοή της ο- ριζόµενης προθεσµίας επιτρέπεται σε περιπτώσεις άµεσης και έκτακτης απειλής. (άρθρο 15 σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος Δ ) 10. Τα µέρη διασφαλίζουν τη συνεργασία τους στο πεδίο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, προκειµένου να επεκταθεί ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός στη Γεωργία, ώστε να ενισχυθούν τα εφαρµοζόµενα πρότυπα α- σφαλείας. Η κοινή επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και διευκόλυνση της ανωτέρω συνεργασίας. - Προς τούτο, η Γεωργία λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προσαρµογής των θεσµικών της δοµών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (ανεξαρτησία εθνικών εποπτικών φορέων κ.λπ.) και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέει τη Γεωργία µε κάθε σχετική επιχειρησιακή πρωτοβουλία στο πεδίο των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, που απορρέει από τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. (άρθρο 16 σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος Β ) 11. Περαιτέρω, τα µέρη: α) αναγνωρίζουν ότι, απαιτείται αποτελεσµατική παγκόσµια και εθνική δράση για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της πολιτικής αεροπορίας στο περιβάλλον (λήψη µέτρων προστασίας κ.λπ.), β) ενεργούν σύµφωνα µε τις οριζόµενες διατάξεις για τις αεροπορικές µεταφορές, για την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, τα ηλεκτρονικά συστή- µατα κράτησης θέσεων και τα θέµατα κοινωνικού χαρακτήρα. (άρθρα σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρη Ε έως Η ) 12.α. Κάθε µέρος είναι υπεύθυνο για την ορθή εφαρ- µογή της κυρούµενης Συµφωνίας στην επικράτειά του και λαµβάνει προς τούτο όλα τα κατάλληλα µέτρα γενικής ή ειδικής φύσεως, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και απέχει από τη λήψη οποιουδήποτε µέτρου που αντιβαίνει στους τιθέµενους στόχους. β. Προβλέπεται η υποχρέωση αµοιβαίας παροχής πληροφοριών και αναγκαίας συνδροµής µεταξύ των µερών, στις περιπτώσεις που αυτά ενεργούν µε βάση τις εξουσίες που τους παρέχει η υπό κύρωση Συµφωνία (διερεύνηση παραβιάσεων κ.λπ.). (άρθρο 21) 13.α. Συστήνεται κοινή επιτροπή, που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των µερών, για τη διαχείριση της κυρού- µενης Συµφωνίας και εξασφαλίζει την ορθή εφαρµογή αυτής. β. Προσδιορίζονται τα θέµατα που εξετάζει η κοινή ε- πιτροπή (διµερείς επενδύσεις πλειοψηφικής συµµετοχής ή αλλαγής στον πραγµατικό έλεγχο αεροµεταφορέων των µερών, ανάπτυξη της συνεργασίας αυτών µε προώθηση της ανταλλαγής απόψεων σε επίπεδο εµπειρογνω- µόνων για τα οριζόµενα ζητήµατα, την προώθηση της συνεργασίας στα σχετικά διεθνή φόρα κ.λπ.). γ. Καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της κοινής επιτροπής, οι αποφάσεις της οποίας λαµβάνονται συναινετικά και είναι δεσµευτικές για τα µέρη. δ. Σε περίπτωση πάντως µη επίλυσης του υπό εξέταση από την κοινή επιτροπή θέµατος ή µη λήψης απόφασης από αυτήν εντός της οριζόµενης προθεσµίας, τα µέρη µπορούν να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα διασφάλισης προσωρινού χαρακτήρα. (άρθρο 22) 14. Καθορίζεται η διαδικασία επίλυσης των διαφορών που τυχόν προκύψουν σχετικά µε την εφαρµογή ή την ερµηνεία της κυρούµενης Συµφωνίας και συγκεκριµένα: α. Η διαφορά, εφόσον δεν επιλυθεί κατ αρχάς µε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της κοινής επιτροπής, παραπέ- µπεται σε τριµελή επιτροπή διαιτησίας, η οποία λειτουργεί κατά τα οριζόµενα και η απόφαση αυτής (προσωρινή ή τελική) είναι δεσµευτική για τα µέρη. - Οι αρχικές δαπάνες της διαιτησίας κατανέµονται ισο- µερώς στα µέρη. β. Έως τη λήψη της τελικής απόφασης, η επιτροπή διαιτησίας µπορεί να ζητήσει την εφαρµογή προσωρινών ασφαλιστικών µέτρων από το υπαίτιο µέρος, στο οποίο, εάν δεν συµµορφωθεί µε την απόφαση αυτής, µπορεί να περιοριστούν, ανασταλούν ή ανακληθούν τα δικαιώµατα ή τα προνόµοια που του έχουν χορηγηθεί βάσει της κυρούµενης Συµφωνίας. (άρθρο 23) 15.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υποχρέωση των µερών για τη λήψη µέτρων διασφάλισης της εφαρ- µογής της Συµφωνίας. β. Στην περίπτωση παράλειψης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προτείνεται η επιβολή µέτρων διασφάλισης µέσω της κοινής επιτροπής και διεξάγονται άµεσα διαβουλεύσεις για την εξεύρεση λύσης. (άρθρο 24) 16. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη σχέση της κυρούµενης Συµφωνίας µε άλλες υφιστάµενες διµερείς συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών µεταξύ των µερών, τις οποίες αντικαθιστά, η εφαρµογή δε αυτής εξαρτάται από τυχόν µελλοντική συµφωνία των µερών ή από απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (Δ.Ο.Π.Α.) ή άλλου διεθνούς οργανισµού. (άρθρο 25)

5 97 17.α. Καθορίζεται η διαδικασία τροποποίησης της υπό κύρωση Συµφωνίας, η οποία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστηµα και καταχωρίζεται µε όλες τις τροποποιήσεις της στην Δ.Ο.Π.Α. και τη Γραµµατεία των Ηνω- µένων Εθνών. β. Παρέχεται στα µέρη η δυνατότητα καταγγελίας της Συµφωνίας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. (άρθρα 26-28) 18. Παρατίθενται τέσσερα Παραρτήµατα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της κυρούµενης Συµφωνίας και αντίστοιχα αναφέρονται: α) στα συµφωνηθέντα δροµολόγια και τις καθορισµένες διαδροµές, β) σε µεταβατικές διατάξεις για τη σταδιακή εφαρµογή από τη Γεωργία της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας, γ) στους κανόνες που πρέπει να εφαρµόζονται στην Πολιτική Αεροπορία και δ) σε κατάλογο τρίτων χωρών εφαρ- µογής της Συµφωνίας. Β. Με το άρθρο δεύτερο, σε συνδυασµό µε το άρθρο 29 της κυρούµενης Συµφωνίας, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτής και του υπό ψήφιση νόµου. Γ. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α) συµµετοχή εκπροσώπων της χώρας µας σε: i) διαβουλεύσεις µεταξύ των µερών, κατ εφαρµογή των άρθρων 4 παρ. α, 5 παρ. 2, 11 παρ. 2, 14 παρ. 4 και 15 παρ. 9, 10 της Συµφωνίας και ii) στις συνεδριάσεις της συνιστώµενης κοινής επιτροπής (άρθρο 22), για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτών (ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής, εισιτήρια), β) αντιµετώπιση των εξόδων διαιτησίας για την επίλυση διαφορών, σχετικά µε την ερµηνεία ή εφαρµογή της Συµφωνίας, κατά το µέρος που αναλογεί στη χώρα µας. (άρθρο 23) Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό συµµετεχόντων, αριθµό και συχνότητα συνεδριάσεων, διαβουλεύσεων κ.λπ.). 2. Απώλεια εσόδων, στο πλαίσιο της αµοιβαιότητας, λόγω της απαλλαγής των αεροµεταφορέων της Γεωργίας από: α) φόρους µεταφοράς στο εξωτερικό εσόδων αυτών, που δηµιουργήθηκαν στη χώρα µας, (άρθρο 9 παρ.5) β) τελωνιακούς δασµούς και φόρους για τα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται σε διεθνείς αεροµεταφορές α- πό αυτούς, καθώς και του οριζόµενου εξοπλισµού, εφοδίων, προµηθειών και εντύπου υλικού αυτών. (άρθρο 10 παρ.1, 2 και 5) Αντίστοιχες απαλλαγές ισχύουν και για τους αεροµεταφορείς της χώρας µας στη Γεωργία. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Α- εροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου προκαλούνται, επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα α- κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α) συµµετοχή εκπροσώπων της χώρας µας σε: i) διαβουλεύσεις µεταξύ των µερών, κατ εφαρµογή των άρθρων 4 παρ. α, 5 παρ. 2, 11 παρ. 2, 14 παρ. 4 και 15 παρ. 9, 10 της Συµφωνίας και ii) στις συνεδριάσεις της συνιστώµενης κοινής επιτροπής (άρθρο 22), για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτών (ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής, εισιτήρια), β) αντιµετώπιση των εξόδων διαιτησίας για την επίλυση διαφορών, σχετικά µε την ερµηνεία ή εφαρµογή της Συµφωνίας, κατά το µέρος που αναλογεί στη χώρα µας. (άρθρο 23) Η ανωτέρω δαπάνη η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό συµµετεχόντων, αριθµό και συχνότητα συνεδριάσεων, διαβουλεύσεων κ.λπ.), θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού. 2. Απώλεια εσόδων, στο πλαίσιο της αµοιβαιότητας, λόγω της απαλλαγής των αεροµεταφορέων της Γεωργίας από: α) φόρους µεταφοράς στο εξωτερικό εσόδων αυτών, που δηµιουργήθηκαν στη χώρα µας, (άρθρο 9 παρ.5) β) τελωνιακούς δασµούς και φόρους για τα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται σε διεθνείς αεροµεταφορές α- πό αυτούς, καθώς και του οριζόµενου εξοπλισµού, εφοδίων, προµηθειών και εντύπου υλικού αυτών. (άρθρο 10 παρ.1, 2 και 5) Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού. Αντίστοιχες απαλλαγές ισχύουν και για τους αεροµεταφορείς της χώρας µας στη Γεωργία. Ευκλ. Τσακαλώτος Αθήνα, 14 Δεκεµβρίου 2015 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Χρ. Σπίρτζης Αθήνα, 14 Δεκεµβρίου 2015 Η Γενική Διευθύντρια Σταυρούλα Μηλιάκου

Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και. και των κρατών µελών της αφενός και της Κυβέρνησης

Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και. και των κρατών µελών της αφενός και της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Προς τη Βουλή των Ελλήνων Στις 10 Ιουνίου 2013 υπογράφηκε στο Λουξεµβρούργο η Ευρωµεσογειακή Συµφωνία Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών -

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας,

µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής

Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων»

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 6.4.2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την Εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

29

29 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνη- µονίου

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 11 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 11 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Συµφωνίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων στην περιοχή του ΟΣΕΠ» που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, την 19η Απριλίου 2007 ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Aερίου The Trans Adriatic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διαφορών που θα προκύψουν. Η µεικτή επιτροπή θα τηρεί αρχείο µε τη µορφή συµφωνηθέντων πρακτικών. Άρθρο 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διαφορών που θα προκύψουν. Η µεικτή επιτροπή θα τηρεί αρχείο µε τη µορφή συµφωνηθέντων πρακτικών. Άρθρο 5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»

Διαβάστε περισσότερα

µερών. Το άρθρο 11 της Συµφωνίας περιγράφει τις διαδικασίες αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση αεροσκαφών κατά

µερών. Το άρθρο 11 της Συµφωνίας περιγράφει τις διαδικασίες αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση αεροσκαφών κατά ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδος-Αζερµπαϊτζάν σχετικά µε τη συνεργασία και την αµοιβαία βοήθεια στον τοµέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων της Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. τη σηµαία του (άρθρο 6).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. τη σηµαία του (άρθρο 6). ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης

της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου για την κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από το άρθρο 12 προβλέπεται ότι η παρούσα Συµφωνία,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από το άρθρο 12 προβλέπεται ότι η παρούσα Συµφωνία, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχικής ηµοκρατίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµονίου Κατανόησης.

Μνηµονίου Κατανόησης. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ATHENA ό- σον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για την Ε- πιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της,

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρονται οι κύριες µορφές δραστηριότητας για την υλοποίηση και διευκόλυνση της οικονοµικής συνεργασίας. συνεργασία

Αναφέρονται οι κύριες µορφές δραστηριότητας για την υλοποίηση και διευκόλυνση της οικονοµικής συνεργασίας. συνεργασία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 7 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 7 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής

στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης»

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στον Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τη συνεργασία στον Τοµέα του Τουρισµού»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές»

Διαβάστε περισσότερα

69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65

69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 EΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2012 COM(2012) 689 final 2012/0324 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τουρισµό µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα της Στρατιωτικής Γεωγραφίας» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) AVIATION 55 RELEX 282 MACAO 4 OC 175 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέμηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε τη Συνεργασία στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ειδική µέριµνα ώστε να διαχυθεί και να εφαρµοστεί

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ειδική µέριµνα ώστε να διαχυθεί και να εφαρµοστεί ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Άρθρο 1 Η οµαλή υλοποίηση του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4309/2014. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4309/2014. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4309/2014 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ του Καναδά αφενός και της ημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της ημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής ημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού. (Véhicule Aérien de Combat sans Pilote, UCAV)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού. (Véhicule Aérien de Combat sans Pilote, UCAV)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τροποποίησης υπ α- ριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υ- πουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 10(IΙΙ) του 2014

Αριθμός 10(IΙΙ) του 2014 10521 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙΙ) Αρ. 4193, 20.6.2014 Ν. 10(IΙΙ)/2014 Ο περί της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κυβέρνησης του

Διαβάστε περισσότερα

και Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων,

και Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Εθνικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επί του Μνηµονίου που κυρώνεται µε το παρόν σχέδιο. Β. Επί των κατ ιδίαν παραγράφων του Μνηµονίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Επί του Μνηµονίου που κυρώνεται µε το παρόν σχέδιο. Β. Επί των κατ ιδίαν παραγράφων του Μνηµονίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης στον το- µέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υ- πουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 35 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989)

Αριθμός 35 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3222,20.2.98 452 Κ.Δ.Π. 35/98 Αριθμός 35 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) 207 του 1989. Συνοπτικός τίτλος. Εξαίρεση κατά κατηγορίες συμπράξεων αερομεταφορέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. και από την Πολωνία την Κρατική Επιτροπή Επιστηµονικής. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. και από την Πολωνία την Κρατική Επιτροπή Επιστηµονικής. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς Πολιτισµού, Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final 2015/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ επί του σχεδίου νόμου «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου της Τουρκικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την προµήθεια

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την προµήθεια ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την προµήθεια Αµυντικού Υλικού» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στους στόχους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης περιλαµβάνεται

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στους στόχους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης περιλαµβάνεται ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για κινη- µατογραφική συµπαραγωγή µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ» Προς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σκοπείται η κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα