Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα"

Transcript

1 1994L0035 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα (ΕΕ L 237 της , σ. 3) Τροποποιείται από: Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία M1 Οδηγία 96/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης εκεµβρίου 1996 M2 Κανονισµός (ΕΚ)αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 M3 Οδηγία 2003/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 2003 L L L

2 1994L0035 EL Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α, την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα πρόσθετα που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής ( 2 ), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Μετά από διαβούλευση µε την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων, Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 189Β της συνθήκης ( 4 ), Εκτιµώντας: ότι οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών σχετικά µε τα γλυκαντικά και τους όρους χρησιµοποίησής τους παρεµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων ότι οι διαφορές αυτές µπορούν να δηµιουργήσουν αθέµιτο ανταγωνισµό ότι πρωταρχικό κριτήριο για κάθε κανόνα σχετικά µε τα γλυκαντικά και τους όρους χρησιµοποίησής τους πρέπει να αποτελεί η ανάγκη προστασίας και ενηµέρωσης του καταναλωτή ότι, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα επιστηµονικά και το τοξικολογικά στοιχεία, η χρήση των ουσιών αυτών πρέπει να επιτρέπεται µόνο σε ορισµένα τρόφιµα και υπό συγκεκριµένους όρους ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες που αφορούν τις πέραν των γλυκαντικών ιδιοτήτων λειτουργίες των ουσιών στις οποίες εφαρµόζεται ότι η χρήση γλυκαντικών υλών αντί της ζάχαρης, είναι δικαιολογηµένη για την παραγωγή τροφίµων µειωµένων θερµίδων, τροφίµων που δεν προκαλούν τερηδόνα ή τροφίµων χωρίς προσθήκη ζάχαρης για την παράταση του χρόνου διατήρησης χάρις στην αντικατάσταση της ζάχαρης, καθώς και για την παραγωγή διαιτητικών προϊόντων, ( 1 ) ΕΕ αριθ. L40της , σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/34/ΕΚ (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας της Επίσηµης Εφηµερίδας (SIC! ΕΕ αριθ. L 237 της σ. 1)). ( 2 ) ΕΕ αριθ. C 206 της , σ. 3. ( 3 ) ΕΕ αριθ. C 332 της , σ. 10. ( 4 ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. C 305 της )που επιβεβαιώθηκε στις 2 εκεµβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. C 342 της ), κοινή θέση του Συµβουλίου της 11ης Νοεµβρίου 1993 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. C91της , σ. 81).

3 1994L0035 EL ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία στα πλαίσια της γενικής οδηγίας κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 89/ 107/ΕΟΚ. 2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα πρόσθετα τροφίµων, τα οποία καλούνται στο εξής «γλυκαντικά», που χρησιµοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκειά γεύση στα τρόφιµα ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι εκφράσεις «χωρίς πρόσθετα σάκχαρα» και «µε µειωµένες θερµίδες», οι οποίες απαντώνται στην στήλη ΙΙΙ του παραρτήµατος, σηµαίνουν: «χωρίς πρόσθετα σάκχαρα»: χωρίς προσθήκη µονοσακχαρίτη ή δισακχαρίτη ή άλλου τροφίµου χρησιµοποιούµενου για τις γλυκαντικές του ιδιότητες, «µε µειωµένες θερµίδες»: µε θερµίδες ελαττωµένες κατά 30 % τουλάχιστον σε σύγκριση µε την αρχική τροφή ή µε παρεµφερές προϊόν. 4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα τρόφιµα µε γλυκαντικές ιδιότητες. 5. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται επίσης και στα αντίστοιχα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή, κατά την έννοια της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ. Άρθρο 2 1. Μόνον τα γλυκαντικά που απαριθµούνται στο παράρτηµα επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά µε σκοπό: την πώληση στον τελικό καταναλωτή ή τη χρησιµοποίηση στην παρασκευή τροφίµων. 2. Τα γλυκαντικά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση, χρησιµοποιούνται µόνο στα τρόφιµα που απαριθ- µούνται στο παράρτηµα και υπό τους όρους που καθορίζονται σ' αυτό. 3. Τα γλυκαντικά δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα που προορίζονται για τα βρέφη και νήπια που αναφέρονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ, συµπεριλαµβανοµένων των τροφίµων για τα ασθενή βρέφη και νήπια, εκτός αντιθέτων σχετικών διατάξεων. 4. Τα ανώτατα επίπεδα που αναγράφονται στο παράρτηµα αναφέρονται σε τρόφιµα έτοιµα για κατανάλωση αφού παρασκευαστούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 5. Στο παράρτηµα, η έκφραση «quantum satis» σηµαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατη δόση. Ωστόσο, τα γλυκαντικά χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις ορθές πρακτικές παραγωγής, σε δόση που δεν υπερβαίνει την αναγκαία, για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος ποσότητα, και µε την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής.

4 1994L0035 EL Άρθρο 2α Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, η παρουσία γλυκαντικού σε τρόφιµο επιτρέπεται: εάν πρόκειται για σύνθετο τρόφιµο χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ή µε µειωµένες θερµίδες, στα σύνθετα διαιτητικά τρόφιµα τα οποία προορίζονται για δίαιτα µε µειωµένες θερµίδες ή τα σύνθετα τρόφιµα µε παρατεταµένη διάρκεια διατήρησης, διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, εφόσον το συγκεκριµένο γλυκαντικό επιτρέπεται σε ένα από τα συστατικά του σύνθετου τροφίµου ή εάν το τρόφιµο αυτό προορίζεται µόνον για την παρασκευή σύνθετου τροφίµου το οποίο συµφωνεί µε την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των ειδικών οδηγιών µε τις οποίες επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα για άλλους σκοπούς εκτός από τη γλύκανση. 2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται επίσης µε την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν τη σύνθεση και την περιγραφή των τροφίµων. Άρθρο 4 Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 είναι δυνατόν να αποφασίζεται: όταν υπάρχει διάσταση απόψεων για το κατά πόσον επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών σε συγκεκριµένο τρόφιµο δυνάµει της παρούσας οδηγίας, εάν το τρόφιµο αυτό πρέπει να θεωρείται ότι ανήκει σε µια από τις κατηγορίες που απαριθµούνται στην τρίτη στήλη του παραρτήµατος, και κατά πόσον ένα πρόσθετο που απαριθµείται στο παράρτηµα και επιτρέπεται ως «όσο αρκεί», χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Άρθρο 5 1. Η εµπορική ονοµασία των επιτραπέζιων γλυκαντικών πρέπει να περιέχει την ένδειξη «επιτραπέζιο γλυκαντικό παρασκευαζόµενο από» ακολουθούµενη από το ή τα ονόµατα των γλυκαντικών ουσιών που περιλαµβάνονται στη σύνθεσή τους. 2. Η επισήµανση των επιτραπέζιων γλυκαντικών που περιέχουν πολυόλες ή/και ασπαρτάµη πρέπει να φέρει την ακόλουθη προειδοποίηση: πολυόλες: «η υπερβολική κατανάλωση µπορεί να έχει υπακτική δράση», ασπαρτάµη: «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης», άλας ασπαρτάµης ακετοσουλφάµης: «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης». Άρθρο 6 Πριν από τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση, θεσπίζονται, µε τη διαδικασία του άρθρου 7, οι διατάξεις που αφορούν: τις ενδείξεις που πρέπει να περιλαµβάνονται στην επισή- µανση των τροφίµων που περιέχουν γλυκαντικά, ώστε αυτό το χαρακτηριστικό να καθίσταται εµφανές,

5 1994L0035 EL τις προειδοποιήσεις για την παρουσία ορισµένων γλυκαντικών στα τρόφιµα. Άρθρο 7 1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 58 του κανονισµού (ΕΚ)αριθ. 178/2002 ( 1 ) (στο εξής αποκαλούµενη «η επιτροπή»). 2. Οσάκις γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ( 2 ), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/469/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Άρθρο 8 1. Εντός τριών ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας και κατ' εφαρµογή των γενικών κριτηρίων του σηµείου 4 του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη θεσπίζουν σύστηµα τακτικής παρακολούθησης της καταναλωτικής συµπεριφοράς όσον αφορά τις γλυκαντικές ουσίες. Οι λεπτοµέρειες του συστήµατος παρακολούθησης συντονίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου Εντός πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή βάσει των στοιχείων που θα συγκεντρώσει µε το σύστηµα παρακολούθησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, έκθεση σχετικά µε τις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί στην αγορά των γλυκαντικών, µε τα επίπεδα χρησιµοποίησής τους και µε την ενδεχόµενη ανάγκη για περαιτέρω περιορισµούς στους όρους χρησιµοποίησης. Οι περιορισµοί αυτοί µπορεί να έχουν τη µορφή κατάλληλης προειδοποίησης προς τους καταναλωτές, ώστε να προστατεύονται από ενδεχόµενη υπέρβαση της επιτρεπόµενης ηµερήσιας δόσης. Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις τροποποιήσεως της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 9 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 εκεµβρίου Οι διατάξεις αυτές αποβλέπουν στο: να επιτραπεί η εµπορία και η χρήση των προϊόντων που είναι σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 εκεµβρίου 1995, να απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση των προϊόντων που δεν είναι σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Ιουνίου Ωστόσο, τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισηµανθεί πριν από αυτή την ηµεροµηνία και δεν είναι σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία µπορούν να κυκλοφορούν µέχρι να εξαντληθούν τα αποθέµατα. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή. 2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια ( 1 ) ΕΕ L31της , σ. 1. ( 2 ) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της , σ. 23).

6 1994L0035 EL αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο λεπτοµερής τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

7 1994L0035 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 420 Σορβιτόλη Επιδόρπια και παρόµοια προϊόντα (i) σορβιτόλη αρωµατισµένα επιδόρπια µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα (ii) σιρόπι σορβιτόλης σάκχαρα παρασκευάσµατα µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς Ε 421 Μαννιτόλη πρόσθετα σάκχαρα Ε 953 Isomalt επιδόρπια µε βάση φρούτα και λαχανικά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα Ε 965 Μαλτιζόλη επιδόρπια µε βάση τα αυγά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα (i) µαλτιζόλη επιδόρπια µε βάση τα σιτηρά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα (ii) σιρόπι µαλτιζόλης σιτηρά ή προϊόντα µε βάση τα σιτηρά, προοριζόµενα για το πρωϊνό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα Ε 966 Λακτιτόλη επιδόρπια µε βάση λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα Ε 967 Ξυλιτόλη παγωτά καταναλώσεως µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα κοµπόστες, ζελέ, µαρµελάδες και γλυκά του κουταλιού µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα οπωροσκευάσµατα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, εκτός από τα προοριζόµενα για την παρασκευή ποτών από χυµούς φρούτων Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσµατα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα είδη ζαχαροπλαστικής µε βάση ξηρούς καρπούς, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα είδη ζαχαροπλαστικής µε βάση άµυλο, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα προϊόντα µε βάση το κακάο, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα πολτός για πασάλειµµα µε βάση το κακάο, το γάλα, τους ξηρούς καρπούς ή τα λίπη, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σάλτσες µουστάρδα εκλεκτά αρτοσκευάσµατα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα προϊόντα ειδικής διατροφής M3 συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά µορφή όσο αρκεί

8 1994L0035 EL Ε 950 Ακετοσουλφαµικό κάλι Μη αλκοολούχα ποτά αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/l ποτά µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/l Επιδόρπια και παρόµοια προϊόντα αρωµατισµένα επιδόρπια µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg παρασκευάσµατα µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg επιδόρπια µε βάση φρούτα και λαχανικά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg επιδόρπια µε βάση τα αυγά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg επιδόρπια µε βάση τα σιτηρά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg επιδόρπια µε βάση λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg «σνακς»: αλµυρά και ξερά µεζεδάκια µε βάση το άµυλο ή καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασµένα και µε ορισµένες αρωµατικές ουσίες 350 mg/kg Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσµατα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg γλυκίσµατα µε βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg γλυκίσµατα µε βάση άµυλο, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg πολτοί για πασάλειµµα µε βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg µηλίτης και απίτης 350 mg/l µπίρες χωρίς αλκοόλη ή µε περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει 1,2 % vol 350 mg/l «Biere de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier» 350 mg/l µπίρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάµων εκφραζοµένης σε Na OH 350 mg/l µπίρες µαύρες του τύπου «oud bruin» 350 mg/l παγωτά µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα 350 mg/kg

9 1994L0035 EL σάκχαρα γλυκά κουταλιού, ζελέ, µαρµελάδες µε µειωµένες θερµίδες mg/kg οπωροσκευάσµατα µε µειωµένες θερµίδες 350 mg/kg γλυκόξινα διατηρηµένα φρούτα και λαχανικά 200 mg/kg ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια, διατηρηµένα σε γλυκόξινο µέσο και µαρινάτα 200 mg/kg σάλτσες 350 mg/kg µουστάρδα 350 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσµατα προοριζόµενα για ειδική διατροφή mg/kg M3 τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (*) 450 mg/kg M3 διαιτητικά τρόφιµα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/ 21/ΕΚ (**) 450 mg/kg M3 συµπληρώµατα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (***) σε υγρή µορφή 350 mg/l M3 συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά µορφή 500 mg/kg M3 Συµπληρώµατα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ µε βάση βιταµίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσµατα προς µάσηση mg/kg δηµητριακά για το πρόγευµα, µε περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 % και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg σούπες µε µειωµένες θερµίδες 110 mg/l ζαχαρώδη µικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg µπίρα µε µειωµένες θερµίδες 25 mg/l ποτά που συνίστανται σε µίγµα µπίρας, µηλίτη, απίτη, οινοπνευµατωδών ή κρασιού και µη αλκοολούχων ποτών 350 mg/l οινοπνευµατώδη ποτά µε περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % vol 350 mg/kg χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για παγωτό mg/kg καραµελωµένα ζαχαρώδη προϊόντα σε µορφή δισκίων µε µειωµένες θερµίδες 500 mg/kg Feinkostsalat 350 mg/kg Essoblaten mg/kg

10 1994L0035 EL E 951 Ασπαρτάµη Μη αλκοολούχα ποτά αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 600 mg/l ποτά µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 600 mg/l Επιδόρπια και παρόµοια προϊόντα αρωµατισµένα επιδόρπια µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg παρασκευάσµατα µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg επιδόρπια µε βάση φρούτα και λαχανικά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg επιδόρπια µε βάση τα αυγά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg επιδόρπια µε βάση τα σιτηρά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg επιδόρπια µε βάση λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg «σνακς»: αλµυρά και ξερά µεζεδάκια µε βάση το άµυλο ή καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασµένα και µε ορισµένες αρωµατικές ουσίες 500 mg/kg Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσµατα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg γλυκίσµατα µε βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg γλυκίσµατα µε βάση άµυλο, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg πολτοί για πασάλειµµα µε βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg τσίχλες χωρίς πρόθετα σάκχαρα mg/kg µηλίτης και απίτης 600 mg/l µπίρες χωρίς αλκοόλη ή µε περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει 1,2 % vol 600 mg/l «Biere de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier» 600 mg/l µπίρες ελάχιστης οξύτητος 30 χιλιοϊσοδυνάµων εκφραζοµένης σε ΝΑ ΟΗ 600 mg/l µπίρες µαύρες του τύπου oud bruin 600 mg/l παγωτά καταναλώσεως µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg

11 1994L0035 EL φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg γλυκά κουταλιού, ζελέ, µαρµελάδες µε µειωµένες θερµίδες mg/kg οπωροσκευάσµατα µε µειωµένες θερµίδες mg/kg γλυκόξινα διατηρηµένα φρούτα και λαχανικά 300 mg/kg ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια, διατηρηµένα σε γλυκόξινο µέσο και µαρινάτα 300 mg/kg σάλτσες 350 mg/kg µουστάρδα 350 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσµατα προοριζόµενα για ειδική διατροφή mg/kg M3 τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (*) 800 mg/kg M3 διαιτητικά τρόφιµα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/ 21/ΕΚ (**) mg/kg M3 συµπληρώµατα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (***) σε υγρή µορφή 600 mg/kg M3 συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά µορφή mg/kg Essoblaten mg/kg M3 Συµπληρώµατα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ µε βάση βιταµίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσµατα προς µάσηση mg/kg δηµητριακά για το πρόγευµα, µε περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg σούπες µε µειωµένες θερµίδες 110 mg/l ζαχαρώδη µικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg δροσιστικές παστίλιες έντονα αρωµατισµένες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg µπύρα µε µειωµένες θερµίδες 25 mg/l ποτά που συνίστανται σε µίγµα µπίρας, µηλίτη, απίτη, οινοπνευµατωδών ή κρασιού και µη αλκοολούχων ποτών 600 mg/l οινοπνευµατώδη ποτά µε περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % vol 600 mg/kg Feinkostsalat 350 mg/kg

12 1994L0035 EL E 952 Κυκλαµινικό οξύ, νάτριο και ασβέστιο Μη αλκοολούχα ποτά αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα M3 250 mg/l ποτά µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα M3 250 mg/l Επιδόρπια και παρόµοια προϊόντα αρωµατισµένα επιδόρπια µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 250 mg/kg παρασκευάσµατα µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 250 mg/kg επιδόρπια µε βάση φρούτα και λαχανικά µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 250 mg/kg επιδόρπια µε βάση τα αυγά, µε µειωµένες θερµίδς ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 250 mg/kg επιδόρπια µε βάση τα σιτηρά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 250 mg/kg επιδόρπια µε βάση λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόθετα σάκχαρα 250 mg/kg Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσµατα µε βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg γλυκίσµατα µε βάση άµυλο, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg πολτοί για άλειµµα µε βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, µε µειω- µένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg παγωτά µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 250 mg/kg φρούτα µε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg κοµπόστες, ζελέ µαρµελάδες και γλυκά κουταλιού, µε µειωµένες θερµίδες mg/kg οπωροσκευάσµατα µε µειωµένες θερµίδες 250 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσµατα προοριζόµενα για ειδική διατροφή mg/kg

13 1994L0035 EL M3 τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (*) 400 mg/kg M3 διαιτητικά τρόφιµα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/ 21/ΕΚ (**) 400 mg/kg M3 συµπληρώµατα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (***) σε υγρή µορφή 400 mg/kg M3 συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά µορφή 500 mg/kg ποτά που συνίστανται σε µίγµα µπίρας, µηλίτη, απίτη, αποσταγµάτων ή κρασιού και µη αλκοολούχων ποτών 250 mg/l M3 συµπληρώµατα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ µε βάση βιτα- µίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσµατα προς µάσηση mg/kg Ε 954 Ζαχαρίνη, άλατα µε NA, K και Ca Μη αλκοολούχα ποτά αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 80 mg/l ποτά µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 80 mg/l «γκαζόζα»: µη αλκοολούχο ποτό µε βάση το νερό, µε προσθήκη ανθρακικού οξέος, γλυκαντικών ουσιών και αρωµάτων 100 mg/l Επιδόρπια και παρόµοια προϊόντα αρωµατισµένα επιδόρπια µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg παρασκευάσµατα µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg επιδόρπια µε βάση φρούτα και λαχανικά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg επιδόρπια µε βάση τα αυγά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg επιδόρπια µε βάση τα σιτηρά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg επιδόρπια µε βάση λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg

14 1994L0035 EL «σνακς»: αλµυρά και ξηρά µεζεδάκια µε βάση το άµυλο ή τα καρύδια και φουντούκια προσυσκευασµένα και αρωµατισµένα 100 mg/kg Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσµατα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg γλυκίσµατα µε βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg γλυκίσµατα µε βάση άµυλο, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 300 mg/kg Essoblaten 800 mg/kg πολτοί για άλειµµα µε βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες µε µειω- µένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 200 mg/kg τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg µηλίτης και απίτης 80 mg/l µπίρες χωρίς οινόπνευµα ή περιεκτικότητος σε οινόπνευµα µέχρι 1,2 % vol 80 mg/l «Bière de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier» 80 mg/l µπίρες ελαχίστης οξύτητος 30 χιλιοϊσοδυνάµων εκφραζοµένης σε Na OH 80 mg/l µπίρες µαύρες τύπου oud «bruin» 80 mg/l παγωτά καταναλώσεως µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 200 mg/kg κοµπόστες, ζελέ, µαρµελάδες και γλυκά του κουταλιού µε µειωµένες θερµίδες 200 mg/kg οπωροσκευάσµατα µε µειωµένες θερµίδες 200 mg/kg φρούτα διατηρηµένα σε γλυκόξινο µέσο 160 mg/kg ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια διατηρηµένα σε γλυκόξινο µέσο και µαρινάτα 160 mg/kg σάλτσες 160 mg/kg µουστάρδα 320 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσµατα ειδικής διατροφής 170 mg/kg M3 τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (*) 240 mg/kg M3 διαιτητικά τρόφιµα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/ 21/ΕΚ (**) 200 mg/kg

15 1994L0035 EL M3 συµπληρώµατα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (***) σε υγρή µορφή 80 mg/kg M3 συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά µορφή 500 mg/kg M3 Συµπληρώµατα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ µε βάση βιταµίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσµατα προς µάσηση mg/kg δηµητριακά για το πρόγευµα, µε περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg σούπες µε µειωµένες θερµίδες 110 mg/l ζαχαρώδη µικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg ποτά που συνίστανται σε µίγµα µπίρας, µηλίτη, απίτη, οινοπνευµατωδών ή κρασιού και µη αλκοολούχων ποτών, 80 mg/l οινοπνευµατώδη ποτά µε περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % vol 80 mg/kg χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα και παγωτό 800 mg/kg Feinkostsalat 160 mg/kg E 955 Sucralose Μη αλκοολούχα ποτά αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 300 mg/l ποτά µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 300 mg/l Επιδόρπια και παρόµοια προϊόντα αρωµατισµένα επιδόρπια µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg παρασκευάσµατα µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg επιδόρπια µε βάση φρούτα και λαχανικά µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg επιδόρπια µε βάση τα αβγά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg επιδόρπια µε βάση τα δηµητριακά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg επιδόρπια µε βάση λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg «σνακς»: αλµυρά και ξερά µεζεδάκια µε βάση το άµυλο ή τα καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασµένα και µε ορισµένες αρωµατικές ουσίες 200 mg/kg

16 1994L0035 EL Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσµατα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg γλυκίσµατα µε βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg γλυκίσµατα µε βάση το άµυλο, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg χωνάκια και γκοφρέτες, για παγωτό, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg Essoblaten 800 mg/kg πολτοί για επάλειψη µε βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, µε µειω- µένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg δηµητριακά για το πρόγευµα, µε περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg ζαχαρώδη µικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg δροσιστικές παστίλιες για το λαιµό έντονα αρωµατισµένες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg ζαχαρώδη προϊόντα σε µορφή δισκίων µε µειωµένες θερµίδες 200 mg/kg µηλίτης και απίτης 50 mg/l ποτά που συνίστανται σε µείγµα µπίρας, µηλίτη, απίτη, οινοπνευµατωδών ή κρασιού και µη αλκοολούχων ποτών 250 mg/l οινοπνευµατώδη ποτά µε περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % κατ' όγκο 250 mg/l µπίρες χωρίς αλκοόλη ή µε περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει το 1,2 % κατ' όγκο 250 mg/l «Bière de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητας κάτω των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbie» 250 mg/l µπίρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδύναµων εκφραζοµένης σε NaOH 250 mg/l µπίρες µαύρες του τύπου «oud bruin» 250 mg/l µπίρα µε µειωµένες θερµίδες 10 mg/l παγωτά µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 320 mg/kg φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg γλυκά κουταλιού, ζελέ, µαρµελάδες µε µειωµένες θερµίδες 400 mg/kg οπωροσκευάσµατα και σκευάσµατα λαχανικών µε µειωµένες θερµίδες 400 mg/kg

17 1994L0035 EL γλυκόξινα διατηρηµένα φρούτα και λαχανικά 180 mg/kg Feinkostsalat 140 mg/kg ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια, διατηρηµένα σε γλυκόξινο µέσο και µαρινάτα 120 mg/kg σούπες µε µειωµένες θερµίδες 45 mg/l σάλτσες 450 mg/kg µουστάρδα 140 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσµατα για ειδική διατροφή 700 mg/kg τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 1996/8/ΕΚ 320 mg/kg διαιτητικά τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ ΕΚ 400 mg/kg συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, σε υγρή µορφή 240 mg/l συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, σε στερεά µορφή 800 mg/kg Συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, µε βάση βιταµίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσµατα προς µάσηση mg/kg Ε 957 Θαυµατίνη Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσµατα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg γλυκίσµατα µε βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg τσίκλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg M3 Συµπληρώµατα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ µε βάση βιταµίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσµατα προς µάσηση 400 mg/kg παγωτά µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC Μη αλκοολούχα ποτά αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς προσθέτα σάκχαρα 30 mg/l ποτά µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/l ποτά µε βάση χυµούς φρούτων, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 30 mg/l

18 1994L0035 EL Επιδόρπια και παρόµοια προϊόντα αρωµατισµένα επιδόρπια µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg παρασκευάσµατα µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg επιδόρπια µε βάση φρούτα και λαχανικά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg επιδόρπια µε βάση τα αυγά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg επιδόρπια µε βάση τα σιτηρά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg επιδόρπια µε βάση λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσµατα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg γλυκίσµατα µε βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg γλυκίσµατα µε βάση άµυλο, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 150 mg/kg πολτοί για πασάλειµµα µε βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg τσίκλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg µηλίτης και απίτης 20 mg/l µπίρες χωρίς αλκοόλη ή µε περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει µέχρι 1,2 % vol 10 mg/l «Bière de Table/Tafelbier/Table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier» 10 mg/l µπίρες ελαχίστης οξύτητος 30 χιλιοϊσοδυνάµων εκφραζοµένης σε Na OH 10 mg/l µπίρες µαύρες του τύπου «oud bruin» 10 mg/l παγωτά καταναλώσεως µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg γλυκά κουταλιού, ζελέ, µαρµελάδες µε µειωµένες θερµίδες 50 mg/kg οπωροσκευάσµατα µε µειωµένες θερµίδες 100 mg/kg γλυκόξινα διατηρηµένα φρούτα και λαχανικά 50 mg/kg ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια, διατηρηµένα σε γλυκόξινο µέσο και µαρινάτα 30 mg/kg

19 1994L0035 EL σάλτσες 50 mg/kg µουστάρδα 50 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσµατα προοριζόµενα για ειδική διατροφή 150 mg/kg M3 τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (*) 100 mg/kg M3 συµπληρώµατα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (***) σε υγρή µορφή 50 mg/kg M3 συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά µορφή 100 mg/kg δηµητριακά για το πρόγευµα, µε περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 % και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg σούπες µε µειωµένες θερµίδες 50 mg/l ζαχαρώδη µικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg M3 συµπληρώµατα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ µε βάση βιτα- µίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσµατα προς µάσηση 400 mg/kg ποτά που συνίστανται σε µίγµα µπίρας, µηλίτη, απίτη, οινοπνευµατωδών ή κρασιού και µη αλκοολούχων ποτών 30 mg/l οινοπνευµατώδη ποσά µε περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % vol 30 mg/kg χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για παγωτό 50 mg/kg Feinkostsalat 50 mg/kg µπίρα µε µειωµένες θερµίδες 10 mg/kg M3 διαιτητικά τρόφιµα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/ 21/ΕΚ (**) 100 mg/kg «σνακ»: αλµυρά και ξηρά µεζεδάκια µε βάση το άµυλο ή τα καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασµένα και περιέχοντα ορισµένες αρωµατικές ουσίες 50 mg/kg E 962 Άλας ασπαρτάµης-ακετοσουλφάµης (****) Μη αλκοολούχα ποτά αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/l (α) ποτά µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/l (α)

20 1994L0035 EL Επιδόρπια και παρόµοια προϊόντα αρωµατισµένα επιδόρπια µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) παρασκευάσµατα µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) επιδόρπια µε βάση φρούτα και λαχανικά µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) επιδόρπια µε βάση τα αβγά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) επιδόρπια µε βάση τα δηµητριακά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) επιδόρπια µε βάση λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) «σνακς»: αλµυρά και ξερά µεζεδάκια µε βάση το άµυλο ή καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασµένα και µε ορισµένες αρωµατικές ουσίες 500 mg/kg (β) Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσµατα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg (α) γλυκίσµατα µε βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg (α) γλυκίσµατα µε βάση το άµυλο, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg (α) Essoblaten mg/kg (α) πολτοί για επάλειψη µε βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, µε µειω- µένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg (α) δηµητριακά για το πρόγευµα, µε περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg (α) ζαχαρώδη µικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg (α) τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg (α) µηλίτης και απίτης 350 mg/l (α) ποτά που συνίστανται σε µείγµα µπίρας, µηλίτη, απίτη, οινοπνευµατωδών ή κρασιού και µη αλκοολούχων ποτών 350 mg/l (α) οινοπνευµατώδη ποτά µε περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % κατ' όγκο 350 mg/kg (α) µπίρες χωρίς αλκοόλη ή µε περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει το 1,2 % κατ' όγκο 350 mg/kg (α) «Bière de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier» 350 mg/kg (α)

21 1994L0035 EL µπίρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδύναµων εκφραζοµένης σε NaOH 350 mg/kg (α) µπίρες µαύρες του τύπου «oud bruin» 350 mg/kg (α) µπίρα µε µειωµένες θερµίδες 25 mg/kg (β) παγωτά µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg (β) φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) γλυκά κουταλιού, ζελέ, µαρµελάδες µε µειωµένες θερµίδες mg/kg (β) οπωροσκευάσµατα µε µειωµένες θερµίδες 350 mg/kg (α) γλυκόξινα διατηρηµένα φρούτα και λαχανικά 200 mg/kg (β) Feinkostsalat 350 mg/kg (β) ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια, διατηρηµένα σε γλυκόξινο µέσο και µαρινάτα 200 mg/kg (α) σούπες µε µειωµένες θερµίδες 110 mg/l (β) σάλτσες 350 mg/kg (β) µουστάρδα 350 mg/kg (β) εκλεκτά αρτοσκευάσµατα για ειδική διατροφή mg/kg (α) τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 1996/8/ΕΚ 450 mg/kg (α) διαιτητικά τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ ΕΚ 450 mg/kg (α) συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, σε υγρή µορφή 350 mg/kg (α) συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, σε στερεά µορφή 500 mg/kg (α) συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, µε βάση βιταµίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσµατα προς µάσηση mg/kg (α) M3 (*) Οδηγία 96/8/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 1996, σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους (ΕΕ L55της , σ. 22). (**) Οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε τα διαιτητικά τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ΕΕ L91της , σ. 29). (***) Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της , σ. 51). M3 (****) Οι ανώτατες δόσεις για το άλας ασπαρτάµης-ακετοσουλφάµης προκύπτουν από τις ανώτατες δόσεις για τα επί µέρους συστατικά της ασπαρτάµης (Ε 951) και ακετοσουλφάµης-κ (Ε 950). εν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των επί µέρους ανωτάτων δόσεων για την ασπαρτάµη (Ε 951)και την ακετοσουλφάµη-κ (Ε 950) µε τη χρήση του άλατος ασπαρτάµης-ακετοσουλφάµης, είτε µόνου του είτε σε συνδυασµό µε το Ε 950 ή το Ε 951. Τα όρια της στήλης αυτής εκφράζονται είτε ως (α)ισοδύναµα ακετοσουλφαµικού καλίου είτε ως (β)ισοδύναµα ακετοσουλφάµης.

22 1994L0035 EL Σηµείωση: 1. Για την ουσία Ε 952, κυκλαµινικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του, οι ανώτερες δόσεις εκφράζονται σε ελεύθερο οξύ. 2. Για την ουσία Ε 954, ζαχαρίνη και τα άλατα νατρίου, καλίου και ασβεστίου της, οι ανώτερες δόσεις εκφράζονται σε ελεύθερο ιµίδιο.

Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα

Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα 1994L0035 EL 20.11.2003 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1

1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1 1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 γιαταγλυκαντικάπουπροορίζονταιναχρησιμοποιηθούνστατρόôιμα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 10 Απριλίου 2003 EP-PE_TC1-COD(2002)0152 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Απριλίου 2003 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς Ε.Ε. Παρ. ΗΙ(Ι) Αρ. 3988, 6.5.2005 1888 Κ.Δ.Π. 226/2005 226 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.07.2002 COM(2002) 375 τελικό 2002/0152 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 94/35/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 143/6 EL 15.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 497/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1726 3 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εναρμόνιση της ΚΥΑ 437/2005, ΦΕΚ 1641/Β/2006, με την οδηγία 2008/112/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1982L0475 EL 01.07.1998 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 1982 περί καθορισµού των κατηγοριών M2 πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 232/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D022890/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D022890/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 4 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 30 Ιανουαρίου 2003 PE 319.407/6-15 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-15 Σχέδιο έκθεσης Anne Ferreira Γλυκαντικά που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 13.1.1 Παρασκευάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 18.04.2004 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) 397 Κ.Δ.Π. 61/2001 Αρ. 3475,16.2.2001 61 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 29 των περί Τροφίμων (Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε 334 Τρυγικό οξύ L+(-) Ε 414 Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας) quantum satis ως υλικό για γλασάρισμα μόνο

Ε 334 Τρυγικό οξύ L+(-) Ε 414 Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας) quantum satis ως υλικό για γλασάρισμα μόνο Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί/εξαιρέσεις 05 Είδη ζαχαροπλαστικής 05.1 Προϊόντα κακάο και σοκολάτας όπως εμπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

383 Κ.Δ.Π. 76/2002. του 1996 και 2000 και οποιοδήποτε άλλο νόμο τους τροποποιεί ή αντικαθιστά

383 Κ.Δ.Π. 76/2002. του 1996 και 2000 και οποιοδήποτε άλλο νόμο τους τροποποιεί ή αντικαθιστά E.E.. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 382 Κ.Δ.Π. 76/2002 Αρ. 3575, 11.2.2002 76 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 27 Φεβρουαρίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D051559/03 - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D051559/03 - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14153/17 ADD 1 DENLEG 98 AGRI 614 SAN 406 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί/εξαιρέσεις 11 Σάκχαρα, σιρόπια, μέλι και επιτραπέζια γλυκαντικά 11.1 Σάκχαρα και σιρόπια

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 06 Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 30 (3) μόνο σάγο και κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ) 1990L0496 EL 11.12.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, ).

Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, ). Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, 31.12.2008). α/α Καν. (ΕΕ) αριθ. Τίτλος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1129/2011

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ) 1990L0496 EL 18.11.2008 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των

Διαβάστε περισσότερα

Γλυκαντικές ουσίες, από τον Διαιτολόγο-Διατροφολόγο Αθανάσιο Τσιούδα και το diatrofikiagogi.gr!

Γλυκαντικές ουσίες, από τον Διαιτολόγο-Διατροφολόγο Αθανάσιο Τσιούδα και το diatrofikiagogi.gr! Γλυκαντικές ουσίες, από τον Διαιτολόγο-Διατροφολόγο Αθανάσιο Τσιούδα και το diatrofikiagogi.gr! Η γλυκιά γεύση ήταν πάντα πολύ σημαντική για τους ανθρώπους, αν και συνδέεται με την αύξηση του σωματικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l 17 διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, εξαιρουμένων των συμπληρωμάτων διατροφής για βρέφη και μικρά παιδιά 17.1 στερεά μορφή, και συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en) 12340/14 DENLEG 143 AGRI 528 SAN 311 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα II Χρωστικές quantum satis quantum satis (69) Περίοδος εφαρμογής: από την 1η Αυγούστου 2014

Ομάδα II Χρωστικές quantum satis quantum satis (69) Περίοδος εφαρμογής: από την 1η Αυγούστου 2014 17 17.1 Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, εξαιρουμένων των συμπληρωμάτων διατροφής για βρέφη και μικρά παιδιά Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε στερεά μορφή, και συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών ***I

Πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών ***I P5_TA(2003)0330 Πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Τροφίμων. Ισχυρισμοί σε θέματα Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα. Υποχρεωτική αναγραφή, στα συσκευασμένα τρόφιμα

Υγιεινή Τροφίμων. Ισχυρισμοί σε θέματα Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα. Υποχρεωτική αναγραφή, στα συσκευασμένα τρόφιμα Υγιεινή Τροφίμων Ισχυρισμοί σε θέματα Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα Υποχρεωτική αναγραφή, στα συσκευασμένα τρόφιμα Το όνομα εμπορική ονομασία τροφίμου Το καθαρό βάρος του (e) ή ο όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 EL 7.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1274/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D016141/04.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D016141/04. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 16705/2/11 REV 2 DENLEG 144 GRI 773 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 5 Δεκεμβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Οι άνθρωποι έχουν έμφυτη επιθυμία προς τη γλυκιά γεύση. Η ταξινόμηση των γλυκαντικών ουσιών είναι πολύ δύσκολή. Μια κατάταξη θα μπορούσε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1 Άρθρo 137 Παγωτά 1. α) «Παγωτά», νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ανάμιξη είτε γάλακτος από τα είδη και κατηγορίες που αναφέρονται στα άρθρα 79 και 80 του Κώδικα Τροφίμων και σε συνδυασμό μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, ).

Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, ). Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, 31.12.2008). α/α Καν. (ΕΕ) αριθ. Τίτλος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1129/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών Νο 2

Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών Νο 2 Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών Νο 2 Πληροφορίες προς τις επιχειρήσεις τροφίμων όσον αφορά στον Κανονισμό 1924/2006 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων ιατροφής & Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία παραλαβής: 21 Mαΐου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ιδίως προς εκείνη που αφορά την επισήµανση, τις χρωστικές, τα γλυκαντικά, και τα άλλα επιτρεπόµενα πρόσθετα. Έχοντας υπόψη:

ιδίως προς εκείνη που αφορά την επισήµανση, τις χρωστικές, τα γλυκαντικά, και τα άλλα επιτρεπόµενα πρόσθετα. Έχοντας υπόψη: L 10/58 Ο ΗΓΙΑ 2001/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για τους χυµούς φρούτων και ορισµένα οµοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση

Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση ΕΦΕΤ/Δνση Αξιολόγησης - Εγκρίσεων Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση Δρ.Αγγελική Καρπούζα Προϊσταμένη Δ/νσης Αξιολόγησης-Εγκρίσεων Κανονισμός (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19)

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19) 2001L0015 EL 11.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΊΑ 2001/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

4824 Κ.Δ.Π. 451/2002

4824 Κ.Δ.Π. 451/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3639, 27.9.2002 4824 Κ.Δ.Π. 451/2002 Αριθμός 451 Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Η επισήμανση είναι ένας ιδιαίτερος τομέας στο χώρο της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρτόζα,, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Εφαρμογές υποκατάστατων ζάχαρης και λίπους στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική

Αρτόζα,, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Εφαρμογές υποκατάστατων ζάχαρης και λίπους στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική Αρτόζα,, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Εφαρμογές υποκατάστατων ζάχαρης και λίπους στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Καρδίτσα ΤΕΙ Θεσσαλίας Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 380/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

500 (1) (4) μόνο μη φυσικά επιτραπέζια νερά

500 (1) (4) μόνο μη φυσικά επιτραπέζια νερά 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 119/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2011 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

Tα ιδιαίτερα οφέλη το καλοκαίρι. Μεσογειακή διατροφή: Ο γευστικός θησαυρός του καλοκαιριού

Tα ιδιαίτερα οφέλη το καλοκαίρι. Μεσογειακή διατροφή: Ο γευστικός θησαυρός του καλοκαιριού Οι καλοκαιρινοί μήνες αποτελούν ιδανική περίοδο για την υιοθέτηση της αποκαλούμενης «μεσογειακής διατροφής». Η μεσογειακή διατροφή, η οποία πήρε το όνομά της από τον τρόπο διατροφής των λαών της Μεσογείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 15 Μαΐου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια 09 Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια Ομάδα IV Πολυόλες μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης, μη επεξεργασμένα ψάρια, για άλλους σκοπούς εκτός

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ. Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ. Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ 1 Περιεχόμενα: 1. Πρόσθετα και άλλοι κίνδυνοι από δημητριακά

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2/2006 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2/2006 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.01.2006 SEC(2006) 120 τελικό Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2/2006 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ για την τροποποίηση του πίνακα I, του πίνακα II, του πίνακα IV

Διαβάστε περισσότερα