Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa"

Transcript

1 Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ είκαη θάπνηα (πνπ έιεγε θαη ε Γήκεηξα Παπαδνπνχινπ ζηνπο «Απαξάδεθηνπο»). Θα γίλσ φκσο, παίδεο, θαη άκα γίλσ, δελ ζέισ λα βγεη θάλαο παπάξαο θαη λα κνπ πεη φηη δελ κπνξψ λα δηεθδηθήζσ ηελ πξνεδξία ηεο Ν.Γ. θέξ εηπείλ επεηδή είρα γίλεη ξφκπα ζε κηα ζηήιε πξηλ απφ είθνζη εθηά ρξφληα... Βέβαηα είκαη ηεο Αξη ζηεξάο θαη ηεο πξνφδνπ επί ηνπ παξφληνο, αιιά πξννδεχνληαο δελ μέξσ πνχ ζα θηάζσ θαη δελ ζέισ λα δεζκεπηψ... Οπφ ηε ζα ην παίμσ ηλθφγθληην αλαγθαζηηθψο. Κη επεηδή είκαη μαλζηά θαη ςηινγεηά ζνπ, πηνζέηεζα έλα άβαηαξ κειαρξηλφ θαη ςηινγεηά ζνπ, γηα λα λνκίδεηε πσο θαηά βάζνο είκαη κειαρξηλή θαη επηθίλδπλα έμππλε. Ξεθάξθσκα θαη θαιά... Όπσο έιεγε θαη θάπνηνο, πνπ κνπ δηαθεχγεη ην νλνκαηάθη ηνπ ηψξα δα (κνινλφηη ηελ έρσ ηε δηαλφεζε), γηα λα θξπθηείο θαιχηεξα πξέπεη λα θάλεηο φηη θαλεξψλεζαη θάηζα θφξα. Δγψ ινηπφλ πνπ θξχβνκαη, θαηά βάζνο ζαο απνθαιχπηνκαη κε πηάλεηε ή ζαο πέθηεη βαξχο ν ζπιινγηζκφο θαη λα ην ειαθξχλσ ιηγάθη ην θφλζεπη; Curriculum vitae Λνηπφλ κεξηθά βηνγξαθηθά, πνπ πάσ ζηνίρεκα πσο θιέγεζηε λα κάζεηε γηα ηελ πάξηε κνπ: Μφιηο ηέιεησζα ηε Φηινζνθηθή ζηε Θε (θαη γηα ηνπο ηπρεξνχο Ξε) ζζαινλίθε, πήγα Λνλδίλν γηα ηα πεξαηηέξσ, ηελ έθαηζα εθηά ρξνλάθηα ζην Κάκληελ, έλζα απέδξα πάζα ιχπε θνπ ινπ πνπ απφ ηνλ πνιχ κπάθν, θαη γχξηζα πίζσ πξν κελψλ. ηα ελδηάκεζα ηέιεησζα θαη ην δηδαθηνξηθφ κνπ (λαη, ξε, θνληή, άβπδε, κειαρξηλή είπακε. Γελλεκέλε επηζηήκσλ). Θέκα: «ε ηξνθή ζηε δεχηεξε ζνθηζηηθή». (Ση βιέπσ, εξσηεκαηηθά ζηα κάηηα; Γελ ζα κε ξσ ηήζεη θαλείο ηη ζθαηά ζεκαίλεη απηφ, λα πάξσ ην αίκα πίζσ γηα ηα εθηά ρξφληα θαη ηηο ρηιηάδεο ιίξεο πνπ έθαγα γξάθνληαο απηφ ην πξάκα, πνπ αθφκα θαη ε κάλα(ηδεξ) κνπ κίζεζε δηφηη ηε ξσηνχζαλ νη θηιελάδεο ηεο ηη θάλεη ε θφξε ζνπ ζην Λνλδίλν ηφζα ρξφληα θη απηή

2 αδπλαηνχζε λ απαληήζεη. «Υάζεθε, κσξή, λα θάλεηο έλαλ Καβάθε, έλαλ Καδαληδά- θε, πνπ πήξε θαη ην φζθαξ;» νχξιηαδε ζη αθηί κνπ απφ ην Skype. «Πνηα είλαη απηή ε δεχηεξε ζνθηζηηθή; Γηαηί δελ έθαλεο ηνπιάρηζηνλ ηελ πξψηε;») ΤΓ. Όρη! Γελ ζαο ιέσ ηη είλαη ε δεχηεξε ζνθηζηηθή, αγξάκκαηνη. Να ην googlάξεηε. Σα θεθάιηα κέζα or else back to back Δπηζηξέθνληαο ινηπφλ κε ηα δνθηνξάηα θαη ηα καζηέξ(αηά) κνπ ππφ κάιεο θη επεηδή δνπιεηά δελ βξήθα (δελ πάσ εγψ κε 700 πνπ λα ρηππάλε ηνλ θψιν ηνπο θάησ έρσ ηακείν αλεξγίαο ηε καλνχια κέρξη λα βξσ θάηη πην ηνπ βάζνπο κνπ, φπνπ θαη πέπξσηαη λα ζξηακβεχζσ). Μηα ηδέα ήηαλ λα αξρίζσ λα κπινγθάξσ. Σελ απέξξηςα πάξαπηα. Σα blogs είλαη πηα ζαλ ηηο θσινηξππίδεο. Ο θαζέλαο έρεη θη απφ έλα θαη καο ελεκεξψλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε φηη ε γθφκελά ηνπ ηνλ άθεζε θαη φηη ε γάηα ηνπ έβγαιε έξπεηα δσζηήξα. Οπφηε πξφηεηλα ζηα παηδηά ηνπ Protagon λα κε πηνζεηήζνπλ, νχησο ψζηε άκα κε ξσηάλε ηη δνπιεηά θάλσ λα απαληάσ columnist (θαη protagoniζηξηα!). Σδακπαξία ελλνείηαη. Γηφηη, αο είκαζηε ξεαιηζηέο, πνπ έιεγε θαη ν Σφιεο ηεο ηέσο πθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ: Πνηνο ζα πιήξσλε εκέλα γηα λ αθνχζεη ηηο απφςεηο κνπ; Η κάλα κνπ ε ίδηα αξλείηαη λα ηηο αθνχζεη, παξά ην γεγνλφο φηη ηηο πξνζθέξσ εληειψο δσξεάλ. Ο παηέξαο κνπ θνπθάζεθε 85% ακθνηεξφπιεπξα γηα ηνλ ίδην ιφγν. Σα παηδηά φκσο ζην Ρrotagon είλαη πην large, κε πξνζιάβαλε θη έηζη έρσ ηψξα πηα κηα ζηήιε γηα λα ζηειηηεχσ θαη λα ληψζσ θη εγψ επηηέινπο Διιελάξα 100%. Γηφηη πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηνπ Διιελάξα; Έλαο αξαρηφο πνπ ηα ρψλεη ζε φινπο. I mitriki mas glossa Δπεηδή φκσο ε κάλα(ηδεξ) κνπ ηζρπξίδεηαη φηη ηα ειιεληθά κνπ έρνπλ μεθηηιηζηεί ηειείσο ηφζα ρξφληα ζηελ μεληηηά θαη ζα δπζθνιεπηψ λα ρηίζσ ην πξνθίι κνπ σο columnist ζε ειιεληθφ site, κε έηξσγε ην ζαξάθη: Θα θαηαιαβαίλεη θαλείο ηα δεχηεξα θαη ηα ηξίηα επίπεδα ησλ άξζξσλ πνπ γξάθσ; Πήξα ινηπφλ θαη δηάβαζα φια ηα πεξηνδηθά πνπ θπθινθνξνχλ θαη αλαθνπθίζηεθα. Σειηθά θαλέλα πξφβιεκα, παίδεο. Σα πεξηζζφηεξα είλαη γξακκέλα ζηελ ειιελναγγιηθή, πνπ είλαη ε κεηξηθή καο γιψζζα. Αληηγξάθσ απφ άξζξν γλσζηφηαηνπ free press: «Κηρ ζεκαίλεη sneaker ζην θαηλνχξγην cozy, urban, ληηδατλάην ζληθεξάδηθν κε δπλαηά brands απφ

3 γλσζηνχο designers, exclusive limited edition Nike, ζπιιεθηηθά items. Θα ην ιαηξέςεηο αλ είζαη urban-street ηχπνο». (Kαιέ, θπξία, ηη ζα πεη ηχπνο;) Η νηθνγέλεηά κνπ (θαη άιια δψα) Πξηλ κπσ φκσο ζην παξαζχλζεκα, παίδεο, ζα αλνίμσ ηα ραξηηά κνπ! Θα ζαο γλσξίζσ ηα ηέζζεξα θχξηα κέιε ηεο θακίιηαο κνπ, γηα λα μέξεηε θη εζείο γηαηί παξαθάησ ηνπο δίλσ ηφζν ζηεγλά: ηε κάλα(ηδεξ), ηνλ παηέξα-θάληαζκα, ην ζθχιν άθε θαη ηνλ μάδεξθν άθε (ζηελ αξρή ην ζθχιν ηνλ ιέγακε Μαιάθα, αιιά, επεηδή ήηαλε θηπζηφο ν μάδεξθνο ζην αξαιίθη, θαηέ ιεμε θη απηφο άθεο. Όια απηά γηα λα κελ θαηαιήμεη ν μάδεξθνο άθεο καιάθαο...). Θα μεθηλήζσ κε ηε κάλα(ηδεξ) κνπ. Δίλαη γηαηξίλα, παζνιφγνο θαη πηζηεχεη παζνινγηθά ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, δειαδή ζην θαθειάθη (παίξλεη θπξίσο επξψπνπια, αιιά γίλνληαη δεθηά θαη ηπξηά απφ επαξρία, ςαξηθά απφ παξαζαιάζζηα πειαηάθηα θαη θνζκήκαηα απφ Φαλνπξάθε. νθνιαηάθηα δελ γίλνληαη δεθηά, γηαηί αθελφο είλαη θηελά θαη αθεηέξνπ παραίλνπλ). Γνπιεχεη (ιέκε ηψξα...) ζε κεγάιν δεκφζην λνζνθνκείν ηνπ θέληξνπ. πνχδαζε ηαηξηθή ζηελ Ιηαιία ρσξίο λα γλσξίδεη ηελ ηηαιηθή ηα εθηά πξψηα ρξφληα, κεηά έκαζε. Δπαλαπαηξίζηεθε, έθαλε εηδηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλα έλα δηδαθηνξηθφ-κνχθα, απ απηά ηεο ηαηξηθήο πνπ είλαη 5 κε 12 ζειίδεο θαη έρνπλ ζέκαηα ηνπ ηχπνπ «Η πνδάγξα θαη νη θνηλσληθέο επη πηψζεηο ηεο». Δλ ησ κεηαμχ είρε δεκηνπξγήζεη ηελ θνηλσληθή ηεο δηθηχσζε (θαη φρη, δελ ελλνψ ην facebook!). Όπσο ζα έρεηε ήδε κπξηζηεί, ε γπλαίθα γελλήζεθε γαηφλη θαηάιαβε απφ κηθξή φηη αλ ζε γνπζηάξεη ν θαζεγεηαξάο (γηα δνπιάθη, γθνκελάθη, ζπηνπλάθη θ.ιπ.), ηφηε δελ ππάξρεη πξφβιεκα. Θα πάξεηο δηδαθηνξηθφ ζε κηα βδνκάδα, ζα ππνγξάθεηο επηζηεκνληθά άξζξα πνπ πνηέ δελ έγξαςεο, ζα ιηάδεζαη ζε ριηδάηα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ ζηελ Καξατβηθή, πιεξσκέλα απφ large θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Αλ πάιη δελ ζε γνπζηάξεη, ζα θάλεηο ιάληδα κηα δσή, ελψ απηφο ζα ιακβάλεη ηα αλαινγνχληα θαθειάθηα, ζα ππνγξάθνπλ άιινη ηα άξζξα πνπ έγξαςεο εζχ θαη γεληθά ε δσή ζνπ ζα ρεη ηα ράιηα ηεο. Με ην πνπ έγηλε ινηπφλ ηζηξάθη ηνπ δηεπζπληή ηεο, θαη ειαθξψο

4 ξνπθηάλα (ζε επηιεγκέλεο θξίζηκεο ζηηγκέο), θαηέιεμε εθηφο απφ ληφθηνξ θαη ιέθησξ ηεο ηαηξηθήο ζρνιήο! (Nice shot mom!) ην ζπίηη κάο πνπιάεη κνχξε φηη είλαη πεηπρεκέλε θαη λα ηελ αθήζνπκε ήζπρε, πνπ ζέινπκε λα καο καγεηξεχεη θαη κνπζαθάδεο. ην λνζνθνκείν πάιη ιέεη φηη είλαη πάλσ απ φια κηα κάλα θαη ζχδπγνο πνπ ε θνηλσλία νθείιεη λα απαιιάμεη απφ σξάξηα, αζζελείο, επηζηεκνληθή έξεπλα, εθεκεξίεο, θνπ ινπ πνπ. Σν ρφκπη ηεο είλαη λα καλαηδάξεη ηε δσή κνπ. Γπζηπρψο είκαη κνλαρνπαίδη, δειαδή ε κνλαδηθή πειάηηζζα, νπφηε κπνξεί λα κε πεδάεη θαλνληθά. χκθσλα κε έλαλ αζηηθφ ζξχιν, απηή ελέπλεπζε ζηνλ Σδηκάξα, ηνλ Παλνχζε, ηνλ θιαζηθφ ηνπ ζηίρν: Κόβω τα δέντρα, ττίζω μεζονέτες, θα κάνω τα παιδιά μοσ μαριονέτες. ΤΓ. Αθφκα θαη ηηο παηδηθέο κνπ θσηνγξαθίεο ηηο ξχζκηδε έηζη ψζηε λα κνπ θαλνχλ ρξήζηκεο αξγφηεξα πνπ ζα ρηίδσ ην πξνθίι κνπ. Δίρα π.ρ. ζπκκαζεηή ζην βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ην γην ελφο Βαξδηλνγηάλλε, παηδί πνιχ βιακκέλν, πνπ κνπ δάγθσλε ζπζηεκαηηθά ην ρέξη. Δ, ινηπφλ θάζε ηφζν έζθαγε ε κάλα(ηδεξ) κε θσηνγξαθηθή κεραλή θαη κ έζπξσρλε ψζηε λα απα ζαλαηηζηψ δίπια ζην βιακκέλν. Έηζη, ιέεη, ζα είρακε ζην κέιινλ πεηζηήξηα φηη ήκνπλ κέινο ηνπ θαηεζηεκέλνπ, παξά ην γεγνλφο φηη έκνηαδα ηφζν ηξαγηθά αθαηάζηαηε but my heart belongs to daddy... Αθνχ μεπεηάμακε ηε κάλα(ηδεξ), ήξζε ε ψξα, παίδεο, λα π κλή ζσ ηνλ παηέξαθάληαζκα θπθινθνξεί θαη ε θξνυδηθή αζηπλνκία εδψ πέξα κέζα θαη δελ ζέισ κπιεμίκαηα... Ξεθαζαξίδσ εμαξρήο: Δγψ θαη ην νηδηπφδεην θακηά ζρέζε! Γηα λα ην πάζεηο απηφ πξέπεη λα έρεηο θνιιήζεη κε ηνλ κπακπά ζνπ, λα πηζηεχεηο φηη είλαη ππνςήθηνο γηα ην Νφκπει ηνπ ηδαληθνχ άληξα, λα ηνλ βιέπεηο θαη λα παζαίλεηο έλαλ εζσηεξηθφ θνθνκπιφθν θ.ιπ. Δγψ πψο ζθαηά λα ην πάζσ, αθνχ δελ ηνλ έβιεπα θαζφινπ ηνλ ηχπν; Οχηε θαη θαλείο άιινο ηνλ έβιεπε βέβαηα, αιιά νη άιινη δελ ήηαλ ππνςήθηνη γηα ζεμνςπρηθά ζχλδξνκα φπσο εγψ, ην άκνηξν παηδί ηνπ... Όρη, παίδεο, ν παηέξαο-θάληαζκα δελ είλαη λαπηηθφο νχηε εγνχκελνο ζηε Μνλή Δζθηγκέλνπ νχηε ν ηζνβίηεο ηνπ Αξθά νχηε πιαζηέ ζσβξαθνθαλέιαο ζηελ ειιεληθή επαξρία. Δίλαη θάηη ρεηξφηεξν: δηθεγφξνο! Απηή ε ηξαγηθή θάζηα (ηελ νπνία, δελ κπνξεί, ηελ έρεηε θάεη ζηε κάπα απφ θάπνπ, έλαλ μάδεξθν ζα ρεηε, κηα ζεία, έλαλ παππνχ, θπθινθνξνχλ ρηιηάδεο αλάκεζά καο) είλαη νη θπζηθνί πξσηαγσληζηέο ηνπ «Lost»! Με ην πνπ πηάλνπλ δνπιεηά, ηελ θάλνπλ απ ηα ζπίηηα ηνπο θαη θπθινθνξνχλ ζ έλα παξάιιειν ζχκπαλ, έλζα απέδξα πάζα ιχπε (γηα ηνλ πειάηε) θαη ζηελαγκφο (αλαθνχθηζεο ηνπ πειάηε). Η κφλε πεξίπησζε λα πεηχρσ ηεη-α-ηεη κε ηνλ παηέξα-δηθεγφξν είλαη λα ςάρλσ απειπηζκέλα ζηελ Δπειπίδσλ ή ζηα γχξσ

5 θαθέ/νπδεξί/θσιφκπαξα. Γηαηί ν δη θε γφ ξνο/πα ηήξ έρεη ην εμήο κφην: Όπνηνο γπξίδεη, κπξίδεη! Καη, λαη, ζαο δηαβεβαηψλσ φηη φηαλ γπξίδεη (ζπίηη καο) κπξίδεη (αξψκαηα νβηεηίαο, νπίζθηα θαη ηζηγάξα πνπ έπηλε ζην θαδίλν Λνπηξαθίνπ θ.ιπ.). Ο δηθεγφξνο-παηήξ έρεη επίζεο δεκηνπξγήζεη κηα λέα γιψζζα, ηελ νπνία κηινχλ ζην δηθεγνξηθφ universe. Απηή ε γιψζζα είλαη απιή θαη ρξεζηηθή. Γηαζέηεη κφλν ηέζζεξηο ιέμεηο: πειάηεο, έμνδα, ζχζθεςε, δηθαζηήξην. «Πειάηεο» νλνκάδεηαη ε γθφκελα θαη ν θίινο ηνπ ν Βαγγέιεο, ην ιακφγην. «Έμνδα» απνθαινχληαη ηα ιεθηά πνπ ζέιεη λα αξπάμεη απφ ηνλ πειάηε (φηαλ απεπζχλεηαη ζε πειάηε). Όηαλ απεπζχλεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ε θξάζε «έρσ έμνδα» ζεκαίλεη «δελ ζαο δίλσ θξάγθν, βδέιιεο. Θα ηα θάσ κφλνο κνπ!» Η ιέμε «ζχζθεςε» ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά κε ηε ιέμε «δηθαζηήξην», φηαλ ηα δηθαζηήξηα είλαη θιεηζηά. εκαίλεη «κε κε ελνριείηε ηψξα, παίδσ κπιαθ ηδαθ ζην Λνπηξάθη, πεδάσ ηελ Δηξήλα εμ Οπθξαλίαο, ηα πίλσ κε ηνλ Βαγγέιε, ξαίλσ κε ινπινπδηθφ ηελ ηέξεηα ηεο πίζηαο Ναηάζζα Παξηαφια». Ο παηέξαο-θάληαζκα απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ ληψζεη ηε βαζηά αλάγθε λα πξνζθέξεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη (κηα θαη δελ επθαηξεί λα πξνζθέξεη ζ εκάο, επεηδή ηπγράλνπκε ππνζχλνιν) θαηεβαίλεη ππνςήθηνο κε ηε Νέα Γεκνθξαηία, έλα θφκκα αξρψλ απνιχησο αζνξηί κε ηηο δηθέο ηνπ: φ,ηη θάκε, φ,ηη πηνχκε θη φ,ηη αξπάμεη ν θψινο καο! Μηα θνξά βγήθε θηφιαο (ηφηε πνπ έβγαηλαλ αθφκα θαη ηα πνληίθηα απ ηηο ηξχπεο θαη ςήθηδαλ ζεκλά θαη ηαπεηλά Ννπδνχ). Καηά ηελ έλδνμε απηή πεξίνδν είρε θαη κπάηζν λα ηνλ ζπλνδεχεη ζην Λνπηξάθη, κήπσο ηνλ θάεη ν πξνζηάηεο ηεο Δηξήλα (επεηδή φηαλ ράλεη ηελ πεδάεη θη απηή κε πίζησζε...). Με ηε κάλα(ηδεξ) έρεη κηα θαλνληθή ζπδπγηθή ζρέζε: απνθεχγνληαη ζπζηεκαηηθά. Όηαλ εγθισβηζηνχλ ζην ίδην δσκάηην/ηξαπέδη/πφιε ν έλαο θνηηάεη ζθπξίδνληαο αδηάθνξα δεμηά θαη ε άιιε αξηζηεξά (σο ζνζηαιίζηξηα πηζηή ζε θηινιατθνχο ζεζκνχο, φπσο ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο). Οη ζπδεηήζεηο ηνπο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηα θηή κα ηα/δηα κε ξί ζκα ηα/νη θφ πε δα, πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο νηθνγελεηαθήο καο επηπρίαο θαζψο θαη ην κέιινλ κνπ. ην δεχηεξν ζέκα κνλνινγεί ε κάλα(ηδεξ), ελψ ν παηέξαο-θάληαζκα επαλαιακβάλεη, «Έια, βξε Μέλε, ηα κεγαινπνηείο φια... θεχγσ ηψξα γηαηί έρσ ζχζθεςε (= Λνπηξάθη)». Μ εκέλα πάιη έρεη κηα πγηέζηαηε ζρέζε παηέξα-παηδηνχ. Μελ κπεξδεχεζηε φκσο, απηφο είλαη ην παηδί (= εμαθαλίδεηαη θαη κε απνθεχγεη), εγψ είκαη ν παηέξαο (= ηνλ θξάδσ αιχπεηα).

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα O Oscar Wilde είρε θάπνηε απνθαλζεί γηα ηηο γπλαίθεο φηη είλαη δηαθνζκεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο KΩΝ/ΝΟ ΓΖΜ. ΓΛΤΣΡΑ η. ΚΑΘΖΓ. Σ.Δ.Η. KΑΝΑΡΖ 45 152 33 ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΘΖΝΑ Σει. & θαμ: 210 68 34 259 E-mail: kglystras@on.gr 1 Υαιάλδξη, Ηαλνπάξηνο 2010 νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ*

ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ* ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ* * Όιεο νη πνηεηηθϋο ζπιινγϋο (Μανθπαζπένηα, Ο καθπέθηηρ ηος Ππυηέα, Ποιήμαηα κενηήμαηα ζηο δέπμα ηος διαβόλος, Ναόρ ηος Κόζμος, Έπυρ ανίκαηε μάσαν, Ποιήμαηα εκηόρ βιβλίυν), θη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Φνηηήηξηα: Ρσκαιέα Ρεληδή Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Νίθνο Σζάληαο Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ 1 Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε

ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε Σν ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ην αξραηφηεξν ίζσο πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο, πνπ κε απιά ιφγηα ιέεη ην εμήο:

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα