ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ: ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟΤ PHOTO: GEORGE GERGIOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ: ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟΤ PHOTO: GEORGE GERGIOU"

Transcript

1 PHOTO: GEORGE GERGIOU ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ: ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟΤ MYOGLOBINURIC ACUTE RENAL FAILURE (ACCIDENTS, NATURAL DISORDERS, DRUGS AND POISONING) THE EFFECTS OF AIR POLLUTION ON THE RESPIRATORY SYSTEM AN EMERGING GLOBAL THREAT TO PUBLIC HEALTH OCCUPATIONAL STRESS AND JOB SATISFACTION INVESTIGATION QUESTIONNAIRE MALARIA AS A PROBLEM OF PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL MEDICINE PRECAUTIONARY PRINCIPLE OR WISE AVOID HARASSMENT IN PROFESSIONAL RELATIONS AS A RISK FACTOR FOR WORK STRESS BURNOUT SYNDROME AMONG HEALTH PROFESSIONALS HEALTH AND SAFETY AT WORK IN HORECA SECTOR HEALTH RISKS AT THE MEDICAL STUFF DUE TO EXPOSURE TO CYTOSTATIC DRUGS NUTRITION THE LANGUAGE ISSUEEDITORIAL: HEALTH AND SAFETY AND PRIMARY HEALTH CARE EDITORIAL: HEALTH AND SAFETY AND HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE EDITORIAL: HEALTH AND SAFETY AND RADIOLOGISTS EDITORIAL: HEALTH AND SAFETY ON REPORT OF HEAVY AND ARDUOUS PROFESSIONS ΟΞΔΗΑ ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΑΠΟ ΜΤΟΦΑΗΡΗΝΟΤΡΗΑ (ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ, ΦΤΗΚΔ ΒΛΑΒΔ, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΓΖΛΖΣΖΡΗΑ) ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟ ΤΣΖΜΑ ΜΙΑ ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΖ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΑΠΔΙΛΖ ΓΙΑ ΣΖ ΓΖΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΣΡΔ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ Ζ ΔΛΟΝΟΙΑ Χ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΓΖΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Δ ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΙ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΑΡΥΖ ΣΖ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ Ή ΤΝΔΣΖ ΑΠΟΦΤΓΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ - HARASSMENT ΣΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΥΔΔΙ Χ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΣΡΔ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΙ ΓΡΑΖ ΓΙΑ ΔΡΓΟΓΟΣΔ, ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ KAI ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΩΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΤΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΔΚΓΟΔΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΛΟΓΩ ΔΚΘΔΖ Δ ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΓΙΑΣΡΟΦΖ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΖΡΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΖ ΑΠΟΦΖ ΣΟ ΓΛΩΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ EDITORIAL: ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ EDITORIAL: ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ EDITORIAL: ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ EDITORIAL: ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΟΡΗΜΑ ΓΗΑ ΣΑ ΒΑΡΔΑ ΚΑΗ ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 2 ISSUE 3 ISSN SEPTEMBER - DECEMBER (3) hυgeίa εργασiα ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΜΟ 2 ΣΔΤΥΟ 3 ISSN ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ - ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011

2 hυgeίa εργασiα ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΤΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΜΟ 2 ΣΔΤΥΟ 3 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ - ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΞΔΗΑ ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΑΠΟ ΜΤΟΦΑΗΡΗΝΟΤΡΗΑ (ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ, ΦΤΗΚΔ ΒΛΑΒΔ, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΓΖΛΖΣΖΡΗΑ) Κώζηαο Μαπξνκαηίδεο MYOGLOBINURIC ACUTE RENAL FAILURE (ACCIDENTS, NATURAL DISORDERS, DRUGS AND POISONING) Konstantinos Mavromatidis ζει ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΜΗΑ ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΠΔΗΛΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ Α. Κνπθνπιηάηα θαη Δ.Υ. Φηιηππίδνπ ζει THE EFFECTS OF AIR POLLUTION ON THE RESPIRATORY SYSTEM AN EMERGING GLOBAL THREAT TO PUBLIC HEALTH Alexandra Koukouliata and Elisabeth Filippidou ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΣΡΔ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ Θαλαζηάο Δπζύκηνο, Καιιηηζάξε ηαπξνύια, Μπάκπαινπ Υξηζηίλα Διέλε, Γειεράο Μηιηηάδεο θαη Καξαγεωξγίνπ Αιέμαλδξνο ζει OCCUPATIONAL STRESS AND JOB SATISFACTION INVESTIGATION QUESTIONNAIRE Thanasias Efthimios, Kallitsari Stavroula, Babalou Christina Eleni, Delihas Miltiadis and Karageorgiou Alexandros Ζ ΔΛΟΝΟΗΑ Χ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ Δ ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ Γ. Θενραξίδνπ θαη Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο MALARIA AS A PROBLEM OF PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL MEDICINE D. Theocharidou and T.C. Constantinidis 1 ζει

3 ΑΡΥΖ ΣΖ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ Ή ΤΝΔΣΖ ΑΠΟΦΤΓΖ Γνπζόπνπινο ηαύξνο PRECAUTIONARY PRINCIPLE OR WISE AVOID S. Gousopoulos ζει ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ - HARASSMENT ΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΥΔΔΗ Χ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΣΡΔ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΔΡΓΟΓΟΣΔ, ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ KAI ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ Νπθνύδε Διέλε ζει HARASSMENT IN PROFESSIONAL RELATIONS AS A RISK FACTOR FOR WORK STRESS Nyfoudi Helen ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Α. ηκηηζήο, Δ. Μνπζηάθα θαη Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο BURNOUT SYNDROME AMONG HEALTH PROFESSIONALS A. Simitsis, E. Moustaka and Σ.C. Constantinidis ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ Γεκήηξηνο Σπκπήο, Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο θαη Υ. Κνπηήο HEALTH AND SAFETY AT WORK IN HORECA SECTOR Dimitrios Timbis, Σ.C. Constantinidis and Ch. Koutis ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΛΟΓΧ ΔΚΘΔΖ Δ ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ αθειιαξίνπ Παξαζθεπή HEALTH RISKS AT THE MEDICAL STUFF DUE TO EXPOSURE TO CYTOSTATIC DRUGS P. Sakellariou ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΜΟΝΑΣΖΡΗΑ ΜΗΑ ΑΛΛΖ ΑΠΟΦΖ Θεόδωξνο Πηωρνπξόδξνκνο NUTRITION AND MONASTERIES ANOTHER VIEW Theodoros Ptochoprodromos ζει ζει ζει ζει ΣΟ ΓΛΧΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ηπιηαλόο Αιεμίνπ THE LANGUAGE ISSUE Stylianos Alexiou 2 ζει

4 EDITORIAL: ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ Αξγύξεο Αξγπξίνπ EDITORIAL: HEALTH AND SAFETY AND PRIMARY HEALTH CARE Αrgyris Argyriou EDITORIAL: ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Γνύια Θωκαΐο EDITORIAL: HEALTH AND SAFETY AND HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE Goula Thomais ζει ζει EDITORIAL: ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΗ Ηιεάλα αθθά EDITORIAL: HEALTH AND SAFETY AND RADIOLOGISTS Ileana Sakka ζει. 219 EDITORIAL: ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΟΡΗΜΑ ΓΗΑ ΒΑΡΔΑ ΚΑΗ ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ Γηαξθήο Δπηηξνπή Κξίζεο Βαξέωλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάηωλ ζει EDITORIAL: HEALTH AND SAFETY ON REPORT OF HEAVY AND ARDUOUS PROFESSIONS Permanent Committee of Valuation of Heavy and Arduous Professions 3

5 ΔΞΧΦΤΛΛΟ Γεώξγηνο Γεωξγίνπ COVER PAGE George Georgiou 4

6 hυgeίa εργασiα ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΤΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή: Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κχπξνπ Αιακάλνο Γηάλλεο, Αλ. Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο Παλ. Παηξψλ Αιεμφπνπινο Δπάγγεινο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Λέθηνξαο, Σκήκα Ηαηξηθήο Παλ. Παηξψλ Αιεμφπνπινο Υαξάιακπνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Σνκεάξρεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, Γηεχζπλζε Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο ΓΔΖ Αλαζηαζφπνπινο Αλαζηάζηνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, ΓΔΖ Αξβαληηίδνπ Βαγησλά Μαιακαηέληα, Καζεγήηξηα Ηαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ Αξγπξηάδνπ ηέιια, Δηδηθφο Γεληθήο Ηαηξηθήο, ΔΛΔΓΔΗΑ Βαινγηάλλε Κσλζηαληίλα, Υεηξνπξγφο, Τγεηνλ. Δπηζ. ΔΠΔ, ΚΔΠΔΚ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Βεινλάθεο Μαλφιεο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Καζεγεηήο Παλ. Αζελψλ Γειαζηνπνχινπ Eιέλε, Δπ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Ηαηξηθήο Παλ. Παηξψλ Γνπζφπνπινο ηαχξνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, ΗΚΑ Γξεγνξίνπ Ησάλλα, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Τπνπξγείν Τγείαο Κχπξνπ Γεκεηξίνπ Αλαζηαζία, Δπ. Καζεγήηξηα ΓΠΘ Γεκνιηάηεο Γηάλλεο, Δπ. Καζεγεηήο, Tκήκα Ηαηξηθήο Παλ. Ησαλλίλσλ Γξαθφπνπινο Βαζίιεο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, ΔΛΗΝΤΑΔ Γξίβαο πχξνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, ΔΛΗΝΤΑΔ Γψζε - ηββά Μαξία, Σερληθή Δπηζεσξήηξηα ΔΠΔ, ΚΔΠΔΚ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Εαθεηξφπνπινο Παληειήο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο Εαραξίαο Δπάγγεινο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο Εειίδεο Υξήζηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο Εεκάιεο Δπάγγεινο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο Εεζηκφπνπινο Αζαλάζηνο, Δπ. Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ Ηνξδάλνπ Παλαγηψηα, Αλ. Καζεγήηξηα ΣΔΗ Αζελψλ Καξειή Αξγπξψ, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο Καξηάιε νθία, Καζεγήηξηα, Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ Κνγεβίλαο Μαλφιεο, Καζεγεηήο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο Κνπθνπιηάηα Αιεμάλδξα, Παζνινγναλαηφκνο, Τγεηνλ. Δπηζ. ΔΠΔ, ΚΔΠΔΚ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Κνπξνχθιεο Γηψξγνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Κέληξν Γηάγλσζεο Ηαηξηθήο Δξγαζίαο ΗΚΑ Κνπζθνχθεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ, η. Αληηπξχηαλεο ΓΠΘ Κνπηήο Υαξίιανο, Καζεγεηήο ΣΔΗ Αζελψλ, Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγείαο ΣΔΗ Αζελψλ Κππξαίνπ Δπαγγειία, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Δπηκειήηξηα Β, Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Θξηάζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Διεπζίλαο Κπξηφπνπινο Γηάλλεο, Kαζεγεηήο, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο Κσλζηαληηλίδεο Θεφδσξνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Αλ. Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ Κσλζηαληίλνπ Γεψξγηνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο Κσζηφπνπινο ηέιηνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Θξηάζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Διεπζίλαο 5

7 Ληλνχ Αζελά, Αλ. Καζεγήηξηα Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Ληνλήο Υξήζηνο, Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο Παλ. Κξήηεο Μαθξφπνπινο Βαζίιεηνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Σνκέα Δπαγγεικαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Τγηεηλήο, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο Μαιηέδνο Δπζηξάηηνο, Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ Μαξαγθφο Νηθφιανο, Σερληθφο Δπηζ. ΔΠΔ, ΚΔΠΔΚ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Μεξθνχξεο Μπνδνζάθεο Πξφδξνκνο, Δηδηθφο Γεληθήο Ηαηξηθήο, Πξφεδξνο ΔΛΔΓΔΗΑ Μφζηαινο Ζιίαο, Καζεγεηήο, London School of Economics, Professor of Health Policy, Department of Social Policy, Director of LSE Health Μπακπάηζηθνπ Φσηνχια, Δπ. Καζεγήηξηα, ΣΔΗ Αζελψλ Μπέλνο Αιέμεο, Αλ. Καζεγεηήο Ηαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ Μπερξάθεο Παλαγηψηεο, Καζεγεηήο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Μπνχξνο Γεκνζζέλεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ Νέλα Δπαγγειία, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Λέθηνξαο, Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ Νηνπληάο Γεψξγηνο, Δπηκειεηήο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο Οηθνλφκνπ Διέλε, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Δπηκειήηξηα Β, Παλεπηζηεκηαθφ Γ.Ν. Αηηηθφ Παληαδή Δπγελία, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο Παληαδνπνχινπ Αλαζηαζία, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Γεληθή Γηεπζχληξηα Γεκφζηαο Τγείαο, Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Παπαδάθεο Νίθνο, Αλ. Καζεγεηήο Ηαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ Παπαδφπνπινο ηέιηνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο Παπαλαγηψηνπ Γεψξγηνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο Παηεληαιάθεο Μηράιεο, Γηεπζπληήο ΔΤ, ηζκαλφγιεην Ννζνθνκείν Αζελψλ Πέηνπ Μαξία, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο Πξαζφπνπινο Παλαγηψηεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ Ραρηψηεο Γηψξγνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Λέθηνξαο, Σκήκα Ηαηξηθήο Παλ. Θεζζαιίαο αξαθφπνπινο Νηθφιανο, Γξ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ΚΔΠΔΚ Γπηηθήο Διιάδαο Ζπείξνπ θαη Ηφλησλ Νεζηψλ ηριεηίδεο Λάδαξνο, Καζεγεηήο Ηαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ ηάκνπ Ησάλλεο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Δπηκειεηήο Β, Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Θξηάζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Διεπζίλαο ηεηξφπνπινο Παζράιεο, Λέθηνξαο, Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ σηεξηάδεο Διπηδνθφξνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Σκήκα Δπαγγεικαηηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Ηαηξηθήο, Κππξηαθφ Ηλζηηηνχην Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Πεξηβαιινληηθήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηαηξηθήο, Public Health School, University of Harvard Σδίκαο Αιέμεο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο Σνχληαο Γηάλλεο, Αλ. Καζεγεηήο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Σζαξνχρα Αιέθα, Δπ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ Φηιαιήζεο Αλαζηάζηνο, Αλ. Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο Παλ. Κξήηεο Φπηηιή Γέζπνηλα, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Δπηκειήηξηα Β, Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Θξηάζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Διεπζίλαο Φξνπδαξάθεο Μάξηνο, Αλ. Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ Υαηδάθε Αηθαηεξίλε, Δπ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Ηαηξηθήο ΓΠΘ Υαηδήο Υξήζηνο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο Υαηδεζηαχξνπ Κσλζηαληίλνο, Αλ. Καζεγεηήο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Υξηζηνδνχινπ Αληψληνο, Γηεπζπληήο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Πιεξνθφξεζεο, Δπηκφξθσζεο θαη Παξαθνινχζεζεο πλζεθψλ Δξγαζίαο, Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Δθδφηεο: Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδεο, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Αλ. Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο Γ.Π.Θ., Πξφεδξνο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο, 6

8 hυgeίa εργασiα ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΤΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ Οδεγίεο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο: Σν πεξηνδηθφ απνηειεί ηελ επηζηεκνληθή έθδνζε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο (ΔΔΗΔΠ) θαη εθδίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο (ΠΜ ΤΑΔ). Σν επηζηεκνληθφ απηφ πεξηνδηθφ δεκνζηεχεη εξγαζίεο κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηελ έξεπλα θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ θαη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζην πνιπεπηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ηαηξηθήο θαη ηεο Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία. Δπίζεο έρεη ζθνπφ λα ππνζηεξίμεη θαη λα πξνβάιιεη ηα επηζηεκνληθά θαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο. Γεληθνί θαλφλεο ππνβνιήο ησλ άξζξσλ: Μεηά απφ θξίζε, δεκνζηεχνληαη ζην πεξηνδηθφ ζηα ειιεληθά ή ζηα αγγιηθά, άξζξα πνπ δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί ή ζα δεκνζηεπηνχλ αιινχ, ζην ζχλνιφ ηνπο. ια ηα άξζξα ζπλνδεχνληαη απφ ειιεληθή θαη αγγιηθή πεξίιεςε. Κεθαιαία γξάκκαηα εληφο ηνπ θεηκέλνπ θαη παξελζέζεηο, ζπληζηάηαη λα απνθεχγνληαη. Σα αθξσλχκηα πξέπεη λα εμεγνχληαη νινγξάθσο ζηε πξψηε αλαθνξά ηνπο. Σα ππνβαιιφκελα άξζξα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο δέθα ηππσκέλεο ζειίδεο. Σν ίδην άξζξν δελ δεκνζηεχεηαη ζην αγγιηθφ θαη ζην ειιεληθφ ηκήκα ηαπηφρξνλα παξά κφλν ζε πεξίιεςε. Ζ αθξίβεηα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε απζεληηθφηεηα, ε πξσηνηππία θαη ε ηπρφλ απαξαίηεηε ιήςε άδεηαο γηα ηελ ππνβνιή θαη δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ, ησλ πηλάθσλ θαη ζρεκάησλ φισλ ησλ εξγαζηψλ, είλαη ζηελ απφιπηε ππεπζπλφηεηα ησλ ζπγγξαθέσλ. Οη ζπγγξαθείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηπρφλ εζθαικέλεο ζέζεηο ή γηα ηε κε εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο νδεγίεο πξνο ζπγγξαθείο. Δπί ηξία ρξφληα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηνπο ζπγγξαθείο λα ηνπ δψζνπλ ηα βαζηθά δεδνκέλα ηεο δεκνζηεπζείζεο εξγαζίαο. Σα άξζξα πξνο δεκνζίεπζε ππνβάιινληαη ζην πεξηνδηθφ κε ειεθηξνληθή κνξθή. Σα θείκελα πξέπεη λα γξάθνληαη κε πεδνθεθαιαία, κε ραξαθηήξεο γξακκάησλ arial narrow, κέγεζνο γξακκάησλ 12 ζηηγκψλ, κνλή απφζηαζε ζεηξψλ θαη πεξηζψξηα 2,5 εθαηνζηψλ. Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπγγξαθείο γίλεηαη κε ειεθηξνληθή κνξθή θαη νη απαληήζεηο ηνπο πξέπεη λα δίδνληαη ζχληνκα. Καηεγνξίεο ησλ άξζξσλ: Σα δεκνζηεπφκελα άξζξα αθνξνχλ: α) πξσηφηππα άξζξα, πνπ αθνξνχλ ζέκα πνπ δελ έρεη δεκνζηεπηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ, β) εξεπλεηηθά άξζξα, πνπ κειεηνχλ γλσζηά ζέκαηα πξνο επηβεβαίσζε, απφξξηςε ή πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, γ) εθηεηακέλα ή βξαρέα άξζξα αλαζθφπεζεο, ηα νπνία ζεσξνχληαη κνλνγξαθίεο εηδηθψλ θαη γξάθνληαη απφ έλαλ ή δχν ζπγγξαθείο απφ δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο, δ) άξζξα βξαρείαο επηθνηλσλίαο, πξσηφηππα ζπλήζσο ή αμηφινγα εξεπλεηηθά, φηαλ πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηγξαθέο πεξηπηψζεσλ, κε κηθξφηεξν ελδερφκελα αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, ε) δηαθεθξηκέλεο δηαιέμεηο, ζη) ηερληθά ζεκεηψκαηα, δ) εηδηθά άξζξα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο, ηελ Πεξηβαιινληηθή Ηαηξηθή, ηελ Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία, ηα Οηθνλνκηθά ηεο Δξγαζίαο, ηελ Ηζηνξία ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, ε) πεξηγξαθέο ελδηαθεξνπζψλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ζπληζηάηαη λα κελ ζπκπεξηιακβάλνληαη βξαρείεο αλαζθνπήζεηο ηνπ ζέκαηνο θαη ζ) επηζηνιέο πξνο ην πεξηνδηθφ πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ 7

9 αδεκνζίεπηεο απφςεηο, λα ππνγξάθνληαη απφ φινπο ηνπο ζπγγξαθείο, λα κελ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ 1000 ιέμεηο, λα κε γξάθνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε ζπγγξαθείο θαη λα κελ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 15 βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη δχν πίλαθεο, εηθφλεο ή ζρήκαηα. Δπηζηνιή ππνβνιήο άξζξσλ ή επηζηνιψλ πξνο ην πεξηνδηθφ: Σα άξζξα θαη νη επηζηνιέο πξνο ην πεξηνδηθφ, ζπλνδεχνληαη απφ επηζηνιή, ζηελ νπνία φινη νη ζπγγξαθείο δειψλνπλ φηη: α) ζπκθσλνχλ κε ηηο παξνχζεο νδεγίεο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο, β) ζπκθσλνχλ λα ππνβάιινπλ ην άξζξν απηφ, κφλν ζην πεξηνδηθφ θαη παξέρνπλ ζην πεξηνδηθφ ηα ζπγγξαθηθά ηνπο δηθαηψκαηα, γ) φινη νη ζπγγξαθείο ζπκκεηείραλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εξγαζίαο απηήο θαηά ηξφπν νπζηαζηηθφ, δ) ην άξζξν ή ε επηζηνιή πξνο ην πεξηνδηθφ, δελ δεκνζηεχηεθε νχηε ζα δεκνζηεπηεί ελ κέξεη ή ζπλνιηθά ζε άιιν έληππν, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε θξίζε ηνπ ζην πεξηνδηθφ, ε) νη ζπγγξαθείο πξέπεη λα δειψζνπλ αλ έρνπλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ή πξνζσπηθή ζρέζε κε άηνκα, νξγαληζκνχο, εηαηξείεο θιπ. θαη λα δειψζνπλ άλ ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ζη) νη ζπγγξαθείο πνπ κειεηνχλ εξγαδφκελνπο ή αζζελείο, πξέπεη λα δειψζνπλ φηη απηνί έδσζαλ ηελ αλεπηθχιαθηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ ηέιεζε ησλ δνθηκαζηψλ ηεο εξγαζίαο θαη φηη ε εηδηθή επηζηεκνληθή επηηξνπή αξκφδηα γηα ζέκαηα Ηαηξηθήο Ζζηθήο ηνπ Ηδξχκαηνο φπνπ ηειέζηεθε ε εξγαζία, έιεγμε θαη ελέθξηλε ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν εξγαζίαο θαη δ) γηα πεηξάκαηα ζε δψα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ιήςε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη φηη ηεξήζεθαλ νη αξρέο ηεο θξνληίδαο ησλ δψσλ. Γνκή ησλ άξζξσλ: ηα άξζξα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα δηαθξίλνληαη ηα εμήο ηκήκαηα: α) ε ζειίδα ηνπ ηίηινπ, πνπ δελ πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 14 ιέμεηο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα πιήξε νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ ζηα νπνία αλήθνπλ, ηε δηεχζπλζε γηα αιιεινγξαθία θαη 4-5 ιέμεηο επξεηεξίνπ, β) ε ζειίδα ηεο πεξίιεςεο ζηα ειιεληθά θαη γ) ε ζειίδα ηεο πεξίιεςεο ζηα αγγιηθά. Οη πεξηιήςεηο πεξηιακβάλνπλ ζχληνκα: ηηο επηζηεκνληθέο κέρξη ηψξα γλσζηέο ζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο, ηνπο κειεηεζέληεο, ην πιηθφ θαη ηηο κεζφδνπο, ηελ ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ Δηζαγσγή πεξηιακβάλεηαη κφλν φ,ηη είλαη κέρξη ζήκεξα γλσζηφ ζην ζέκα θαη κε βάζε απηφ, αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο ζπγγξαθείο γηα πνηφλ ή γηα πνηνχο ιφγνπο αλέιαβαλ ηε δηθή ηνπο κειέηε. Σν Τιηθφ ηνπ άξζξνπ, ή ηα Άηνκα πνπ κειεηήζεθαλ θαη νη Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Αθνινπζνχλ ηα Απνηειέζκαηα. ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο δελ επαλαιακβάλνληαη ζην θείκελν, εθηφο αλ πξφθεηηαη λα ππνγξακκηζηεί απαξαίηεηα θάπνην απνηέιεζκα. Δπεηαη ε πδήηεζε. Σα ζπκπεξάζκαηα αλαθέξνληαη κεηά ηε ζπδήηεζε θαη απνηεινχλ μερσξηζηφ θεθάιαην. Σα ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα είλαη ζχληνκα, ρσξίο ζρφιηα θαη λα ζηεξίδνληαη κφλν ζηα εηδηθά απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο. Αθνινπζνχλ: νη Δπραξηζηίεο θαη ε Βηβιηνγξαθία. ην θείκελν πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο κε αξηζκνχο ζε παξελζέζεηο, είηε κε ηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ. Αλ πξνηηκεζεί λα αλαθέξνληαη νλφκαηα ζπγγξαθέσλ, ηνπνζεηείηαη θαη ε ρξνλνινγία ηεο εξγαζίαο θαη ν αξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζε παξέλζεζε. Ζ βηβιηνγξαθία πεξηέρεη δηαδνρηθά θαη κε αχμνληα αξηζκφ, κφλν φζεο αλαθνξέο αλαθέξνληαη ζην θείκελν θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ή πξφθεηηαη λα δεκνζηεπζνχλ. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη κφλν ηα ηξία πξψηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ζπλεξγάηεο. Αλ ηα νλφκαηα είλαη κφλν ηέζζεξα, αλαθέξνληαη φια. Σα νλφκαηα ησλ βηβιίσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ γξάθνληαη κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο. ην θείκελν νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γξάθνληαη ζε αγθχιεο σο εμήο: [2, 12, 13, 14, 15]. «Πξνζσπηθέο επηθνηλσλίεο» ή «κε δεκνζηεπζείζεο εξγαζίεο» δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Οη Κξηηέο θαη ν Δθδφηεο δχλαηαη λα πξνηείλεη επηπιένλ ή λεφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Οη Πίλαθεο θαη ηα ρήκαηα αξηζκνχληαη κε αξαβηθνχο αξηζκνχο θαη έρνπλ βξαρχ ηίηιν. πληνκεχζεηο ή αθξσλχκηα εληφο ησλ Πηλάθσλ ζα πξέπεη λα επεμεγνχληαη ζηνλ ηίηιν ηνπο κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο κεγέζνπο 12 ζηηγκψλ. 8

10 ΟΞΔΙΑ ΝΔΦΡΙΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΑΠΟ ΜΤΟΦΑΙΡΙΝΟΤΡΙΑ (ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ, ΦΤΙΚΔ ΒΛΑΒΔ, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΓΖΛΖΣΖΡΙΑ) Κώζηαο Μαπξνκαηίδεο Γηεπζπληήο Νεθξνινγηθνχ Σκήκαηνο Γεληθνχ Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Κνκνηελήο Πεξίιεςε: Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα απφ κπνζθαηξηλνπξία, πνπ νθείιεηαη ζε ζε αηπρήκαηα, θπζηθέο βιάβεο, θάξκαθα θαη δειεηήξηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν ην γεληθφ πιεζπζκφ, φζν θαη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εθηίζεληαη ζε παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο επηθηλδπλφηεηαο. ΔΗΑΓΧΓΖ Tα γξακκσηά κπηθά θχηηαξα πεξηέρνπλ έλδπκα φπσο είλαη ε θξεαηηληθή θσζθνθηλάζε (CPK), ε γινπηακηληθή θαη ε νμαινμηθή ηξαλζακηλάζε, ε γαιαθηηθή δευδξνγελάζε θαη ε αιδνιάζε. Πεξηέρνπλ επίζεο ηε ρξσζηηθή ηεο αίκεο ηελ κπνζθαηξίλε, ειεθηξνιχηεο (θσζθφξν θαη K + ) θαη πνπξίλεο. Ραβδνκπφιπζε είλαη ην θιηληθφ θαη εξγαζηεξηαθφ ζχλδξνκν πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε βιάβε ησλ κπηθψλ θπηηάξσλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζην πιάζκα. Ζ απμεκέλε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα ηεο CPK επηηξέπεη ζηνπο θιηληθνχο λα ζέζνπλ ηε δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο (1). Ζ CPK είλαη ν πιένλ επαίζζεηνο δείθηεο κπηθήο βιάβεο. Αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ζην πιάζκα πάλσ απφ ην 5πιάζην ηνπ αλψηεξνπ θπζηνινγηθνχ, ρσξίο πξνθαλή ζπκκεηνρή ηεο θαξδηάο θαη ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνλαδηθφ δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ηεο ξαβδνκπφιπζεο (2). Απηή κπνξεί λα ππάξρεη κε ή ρσξίο εκθαλή κπνζθαηξηλνπξία, νπφηε ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηα νχξα γίλνληαη θφθθηλα ή θαθέ, αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε κπνζθαηξίλε. θνχξα θαθέ νχξα κε ζεηηθή ηελ εμέηαζε ηεο νξζνηνινπτδίλεο, φηαλ βέβαηα ππάξρνπλ ζηα νχξα ιηγφηεξα απφ 5 εξπζξά θ.ν.π., απνηεινχλ αξθεηά θαζνξηζηηθά επξήκαηα γηα ηε δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο, φκσο ε δνθηκαζία απηή δελ είλαη ζεηηθή ηνπιάρηζηνλ ζην 50% ησλ αζζελψλ, πξνθαλψο ιφγσ θαζπζηεξεκέλεο εκθάληζήο ηνπο ζην λνζνθνκείν (3). Ζ ξαβδνκπφιπζε επζχλεηαη γηα ην 5-7% ησλ ΟΝΑ, φκσο είλαη πηζαλφ λα είλαη πνιχ πην ζπρλή. Σν 16,5% ησλ πεξηπηψζεσλ κε ξαβδνκπφιπζε δηαπηζηψζεθε φηη ζπλνδεχεηαη απφ ΟΝΑ (3), αλ θαη άιινη βξήθαλ πςειφηεξε ζπρλφηεηα (33%), 2(3):

11 ζε εηδηθφ πιηθφ αζζελψλ πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ αιθννιηθνί (2). Ζ κπηθή βιάβε εθδειψλεηαη κε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ κπτθψλ ελδχκσλ ζην αίκα, φπσο ηεο CPK, ηεο αιδνιάζεο θαη ηεο γαιαθηηθήο δευδξνγελάζεο (LDH). Ζ ζνβαξή κπηθή βιάβε ζπλνδεχεηαη θαη απφ αχμεζε ηνπ Κ + θαη ηνπ θσζθφξνπ ηνπ νξνχ. Ζ δηάγλσζή ηεο είλαη δχζθνιν λα επηβεβαησζεί, αθνχ κφλν ζε πνζνζηφ 60% ησλ πεξηπηψζεσλ, ην ηζηνξηθφ θαη ε θπζηθή εμέηαζε είλαη βνεζεηηθά. Έηζη είλαη ζθφπηκν ζε θάζε πεξίπησζε αλεμήγεηεο ΟΝΑ λα πξνζδηνξίδνληαη ηα επίπεδα ηεο CPK, κε ζθνπφ λα απνθιεηζηεί ή λα επηβεβαησζεί ε κπνζθαηξηλνπξηθή ΟΝΑ. Ζ δηαπίζησζε απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο CPK θαη κπνζθαηξίλεο ζην πιάζκα, επί απνπζίαο άιισλ αηηίσλ πνπ πξνθαινχλ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ ελδχκσλ απηψλ επηβεβαηψλεη ηε δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο. Σν 50% απηψλ πνπ έρνπλ CPK>5000 IU/L ζα εκθαλίζνπλ ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε (4). Ζ κπνζθαηξίλε είλαη κία αλαπλεπζηηθή πξσηεΐλε, ε νπνία είλαη κνλαδηθή γηα ηνπο ζθειεηηθνχο κχεο θαη ην κπνθάξδην. Απνηειείηαη απφ κία πνιππεπηηδηθή άιπζν κε 153 ακηλνμέα θαη ζην κφξηφ ηεο πεξηέρεη ζίδεξν θαη ηελ πξνζζεηηθή νκάδα ηεο αίκεο. Απνζηνιή ηεο είλαη λα ζπλδέεηαη κε ην Ο2, ην νπνίν κεηαθέξεη ζηνπο ζθειεηηθνχο κχεο θαη ηηο ιείεο κπηθέο ίλεο, δηακέζνπ ησλ κπηθψλ θπηηάξσλ. Έρεη ΜΒ=17800 θαη ζην πιάζκα ζπλδέεηαη ειαθξά κε κία α2-ζθαηξίλε. Οη ζθειεηηθνί κχεο πεξηέρνπλ κπνζθαηξίλε ζε πνζφηεηα πάλσ απφ 5 mg/gr μεξνχ βάξνπο ηνπο, κε απνηέιεζκα ζε εθηεηακέλεο βιάβεο λα απειεπζεξψλνληαη ζηελ θπθινθνξία κεγάιεο πνζφηεηεο κπνζθαηξίλεο. Ζ κέγηζηε ζπλδεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πιάζκαηνο γηα ηελ κπνζθαηξίλε είλαη 20 mg/dl θαη ν λεθξηθφο νπδφο γηα ην κφξηφ ηεο είλαη ηα 21 mg/dl. Μπνζθαηξηλνπξία δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί αλ ηα επίπεδα ηεο κπνζθαηξίλεο ζην πιάζκα δελ μεπεξάζνπλ ηα 1,5 mg/dl, πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε ιχζε 100 gr ζθειεηηθνχ κπφο (5). Πάλησο ε κπνζθαηξηλνπξία γίλεηαη αληηιεπηή νπηηθά φηαλ ζηα νχξα πεξηέρνληαη πάλσ απφ 100 mg/dl κπνζθαηξίλεο (5). Σα επίπεδα απηά εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο κπνζθαηξίλεο πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηνπο κχεο, ηε ζπγθέληξσζή ηεο ζην πιάζκα, ην βαζκφ ζχλδεζήο ηεο κε ηα ιεπθψκαηα ζην αίκα, ην ξπζκφ ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο θαη ηε ξνή ησλ νχξσλ. ηαλ ηα επίπεδά ηεο ζην αίκα είλαη πςειά, ν νξφο ζπλερίδεη λα είλαη μαλζνρξσκαηηθφο, ελψ ηα νχξα γίλνληαη ζθνηεηλφρξσκα (ζαλ θνληάθ), δηφηη ε κπνζθαηξίλε κεηαηξέπεηαη ζε κεζκπνζθαηξίλε. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζνβαξφ δηαθνξνδηαγλσζηηθφ ζηνηρείν ηεο κπνζθαηξηλνπξίαο απφ ηελ αηκνζθαηξηλνπξία, φπνπ ν νξφο είλαη ξνδέ, ελψ ηα νχξα έρνπλ θπζηνινγηθφ ρξψκα. Ζ κπνζθαηξίλε ζην πιάζκα έρεη ρξφλν εκηδσήο 1-3 ψξεο θαη εμαθαλίδεηαη κέζα ζε 6 ψξεο, νπφηε ε δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο κπνξεί λα κελ επηβεβαησζεί αλ ε κπηθή βιάβε είλαη παξνδηθή θαη φρη παξαηεηακέλε θη αλ ν αζζελήο δελ επηζθεθζεί ζχληνκα γηαηξφ, δειαδή πξηλ λα εγθαηαζηήζεη ΟΝΑ. Φπζηθά κε ηνλ φξν κεηαβνιηζκφο ελλνείηαη ηφζν ε απνβνιή ηεο κπνζθαηξίλεο δηα ησλ λεθξψλ, φζν θαη ν κεηαβνιηζκφο ηεο ζε ρνιεξπζξίλε. 10

12 ΑΗΣΗΑ ΡΑΒΓΟΜΤΟΛΤΖ Μεηά ηελ πξψηε αλαθνξά ζηελ ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε πνπ πεξηγξάθεθε ζε αζζελείο θαηά ηνλ 2ν Παγθφζκην Πφιεκν ζηε Μεγάιε Βξεηαλία (6), δηαπηζηψζεθε φηη ε αηηηνινγία ηεο είλαη πνιππνίθηιε. Οη θπξηφηεξεο αηηίεο ξαβδνκπφιπζεο είλαη ε ζπκπίεζε κειψλ ηνπ ζψκαηνο (ιφγσ ηεο ηνπηθήο ηζραηκίαο πνπ πξνθαιείηαη), ε εθηεηακέλνπ βαζκνχ ζχζπαζεο ησλ κπψλ, ιφγσ αλεμέιεγθησλ ζπαζκψλ, ε πξφζιεςε κεγάισλ πνζνηήησλ αιθνφιεο, ε πνιπκπνζίηηδα, ε ζεξκνπιεμία, ε έληνλε άζθεζε (καξαζσλνδξφκνη), ε ππνθαιηαηκία, ηνγελείο θαη άιιεο ινηκψμεηο. Σα θάξκαθα πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο ζεσξείηαη φηη θαιχπηνπλ ην 81% ησλ αηηίσλ ηεο ξαβδνκπφιπζεο (2, 7) (Πίλαθαο 1). Αίηηα Απεπζείαο βιάβε θπηηαξηθήο κεκβξάλεο Τπνμία κπφο (έιιεηςε ATPελέξγεηαο) νβαξή ειεθηξνιπηηθή δηαηαξαρή (πνπ δηαηαξάζζεη ηελ Na + -K + -ATPάζε Μεραληζκνί χλδξνκν ζχλζιηςεο, έγθαπκα, θάθσζε (ζιάζε), δειεηεξίαζε, ιχζε Αλαεξφβηεο θαηαζηάζεηο (shock, αγγεηαθή απφθξαμε θ.ά) Τπνθαιηαηκία, ππνλαηξηαηκία Πίλαθαο 1. Μεραληζκνί ξαβδνκπφιπζεο 1. ΑΜΔΖ ΜΤΨΚΖ ΒΛΑΒΖ Μπνζθαηξηλνπξία από ζύλδξνκν θαηαρώζεωο (Cruch syndrome): Οη κεραληθέο βιάβεο ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλδξφκνπ θαηαρψζεσο νθείινληαη ζηε δηαξξνή ηνπ ζαξθεηιήκκαηνο. Ζ απμεκέλε δηαπεξαηφηεηα ηεο κεκβξάλεο ησλ κπηθψλ θπηηάξσλ επηηξέπεη ηελ είζνδν κέζα ζ' απηά Na +, Ca 2+ θαη Ζ2Ο απφ ηνλ εμσθπηηάξην ρψξν, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ηελ ππαζβεζηηαηκία. Ζ αχμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ Ca 2+ ελεξγνπνηεί θαηαζηξνθηθά απηνιπηηθά έλδπκα, κε απνηέιεζκα ηε λέθξσζε ησλ κπηθψλ θπηηάξσλ. Σφηε εμέξρνληαη απφ ηα θχηηαξα Κ +, θσζθφξνο, κπνζθαηξίλε θαη νπξηθφ νμχ, κε απνηέιεζκα εθηφο απφ ηελ ππαζβεζηαηηκία λα δηαπηζηψλεηαη θαη έληνλε ππεξθαιηαηκία, ππεξνπξηραηκία, ππεξθσζθαηαηκία θαη θιηληθέο εθδειψζεηο φπσο βξαδπαξξπζκίεο (ιφγσ ππεξθαιηαηκίαο), θαηαζηνιή ηεο κπνθαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο (ιφγσ ππαζβεζηηαηκίαο), shock θαη ΟΝΑ (8). Καηά ηελ άπνςε ησλ Better θαη ζπλ. άλ ηα πξνιεπηηθά κέηξα εθαξκνζηνχλ κέζα ζε 6 ψξεο απφ ηε κπηθή βιάβε, είλαη δπλαηφ λα πξνιεθζεί κία ΟΝΑ απφ κπνζθαηξίλε (9). 11

13 Ζιεθηξηθή βιάβε: ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε θεξαπλνπιεμία, πνπ ζπλνδεχεηαη ηδηαίηεξα ζπρλά απφ ξαβδνκπφιπζε, αθνχ ειεθηξηθή ελέξγεηα κεηαθέξεηαη δηακέζνπ ηνπ ζψκαηνο απνλεθξψλνληαο ηνπο ηζηνχο απφ ηνπο νπνίνπο δηέξρνληαη (10). πνξ - Ηαηξνγελή αίηηα: Μπνμ, θαξάηε θαη άιια αζιήκαηα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ξαβδνκπφιπζε (13). Βέβαηα θαη ηαηξνγελψο κπνξεί λα πξνθχςεη κπηθή βιάβε, φπσο ζε ειεθηξηθή αλάηαμε ηεο θαξδηάο ή θαη ζε παξαηεηακέλε ζσξαθηθή ζπκπίεζε ζε θαξδηαθή αλάλεςε (14). Τπεξβνιηθή θπζηθή άζθεζε: Ζ ππεξβνιηθή κπηθή άζθεζε πξνθαιεί κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε παξαγσγή ηνπ ATP δελ επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο, κε απνηέιεζκα ηελ εμάληιεζε ησλ θπηηάξσλ ζε ελέξγεηα θαη ηε κπηθή ξήμε (θαηαζηξνθή κπηθψλ κεκβξαλψλ). Ζ κπηθή λέθξσζε ζπκβαίλεη ζπρλφηεξα ζε θαηάβαζε, παξά ζε αλάβαζε. Ο ζπλδπαζκφο κπτθήο άζθεζεο (15, 16), ππνμαηκίαο θαη ε ππνθαιηαηκία κπνξεί λα πξνθαιέζεη κπνζίηηδα ζε αζζελείο κε έληνλε αζζκαηηθή θξίζε (status asthmaticus) (17, 18). Οη Olerud θαη ζπλ. κειέηεζαλ 337 λενζχιιεθηνπο λαχηεο θαηά ηηο πξψηεο 6 εκέξεο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. ηνπο 132 (39,2%) δηαπηζηψζεθαλ ζην αίκα απμεκέλα επίπεδα κπνζθαηξίλεο, ελψ ζε 6 ηα επίπεδα ηεο κπνζθαηξίλεο ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλα (>4,5 κg/ml), αλ θαη θαλείο δελ είρε θάπνηα θιηληθή εθδήισζε ξαβδνκπφιπζεο. Φαίλεηαη δειαδή φηη ην πνζνζηφ ησλ αζπκπησκαηηθψλ αηφκσλ κε ξαβδνκπφιπζε είλαη πςειφ κεηαμχ απηψλ πνπ αζθνχληαη έληνλα (αζινχκελνη) θαη κάιηζηα φηαλ δελ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη (19). Ζ αηηία ηεο ξαβδνκπφιπζεο απφ άζθεζε είλαη άγλσζηε. Πνιινί ζεσξνχλ φηη κεηά ηελ άζθεζε ππάξρεη απμεκέλε δηαπεξαηφηεηα ησλ κεκβξαλψλ ησλ κπηθψλ θπηηάξσλ ζηε κπνζθαηξίλε. Μεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο: Ζ ππεξβνιηθή ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, άζρεηα απφ ηελ αηηία ηεο νδεγεί ζε κπηθή θαηαζηξνθή (13, 20, 21). Δθηφο απφ ηελ άκεζε βιάβε πνπ πξνθαιεί ε απμεκέλε ζεξκνθξαζία, γηα θάζε 1 ν C αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο απμάλνπλ νη κεηαβνιηθέο αλάγθεο πεξίπνπ θαηά 10%. ηαλ ε πξνζθνξά Ο2 δελ επαξθεί γηα ηηο απμεκέλεο αλάγθεο, ηφηε πξνθχπηεη θπηηαξηθή ππνμία θαη κπηθφο ζάλαηνο. Ζ έληνλε άζθεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κπφιπζε, εηδηθά ζε κε αζινχκελα άηνκα ή ζε άηνκα πνπ αζθνχληαη θάησ απφ ηδηαίηεξα ζεξκφ πεξηβάιινλ ή ζπλζήθεο κε κεγάιν βαζκφ πγξαζίαο (22). Αληίζηνηρα ην ςχρνο πξνθαιεί ηζραηκία, δηακέζνπ κείσζεο ηεο πξνζθνξάο αίκαηνο ζηνπο ηζηνχο, φπσο θαη εμαηηίαο ηεο θπηηαξηθήο ξήμεο πνπ πξνθαιεί ε ρακειή ζεξκνθξαζία (παγσληά). Δλλέα αζζελείο κε ππνζεξκία ιφγσ ηνπ φηη παγηδεχηεθαλ ζε ρηφληα, κεηαθέξζεθαλ ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ λνζνθνκείνπ κε ζεκαληηθή ππεξθαιηαηκία (ΜΟ=14,5 meq/l) θαη θαηέιεμαλ φινη. Αληίζεηα ζε κία άιιε κειέηε κε ππνζεξκηθνχο αζζελείο ζε θσκαηψδε θαηάζηαζε 12

14 απφ ππεξβνιηθή δφζε λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη κέζν φξν Κ + =3,5 meq/l, επέδεζαλ φινη (23). 2. ΦΑΡΜΑΚΑ, ΣΟΞΗΝΔ, ΓΖΛΖΣΖΡΗΑ Σα θάξκαθα ή θαη ην αιθνφι επζχλνληαη γηα ην 81% ησλ πεξηπηψζεσλ ξαβδνκπφιπζεο, απφ ηνπο νπνίνπο ην 50% ζα εκθαλίζνπλ ΟΝΑ (24). Ζ θαξκαθεπηηθή ξαβδνκπφιπζε είλαη πνιχ ζπρλή αλ θαη ζπλήζσο δελ αλαγλσξίδεηαη (δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο). πκβαίλεη ζε ππεξδνζνινγία ησλ θαξκάθσλ θαη πξέπεη λα ηελ ππνςηαδφκαζηε ζε θάζε δειεηεξηαζκέλν αζζελή, έηζη ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη επηζεηηθά νη πνιχ επηθίλδπλεο επηπινθέο ηνπο (ππνθαιηαηκία). Κνθαΐλε: Οη Roth θαη ζπλ. κειέηεζαλ 39 αζζελείο κε ξαβδνκπφιπζε απφ θνθαΐλε θαη δηαπίζησζαλ ΟΝΑ απφ κπνζθαηξίλε ζηνπο 13 (33%), απφ ηνπο νπνίνπο νη 6 θαηέιεμαλ. Ζ δηάζπαξηε ελδαγγεηαθή πήμε δηαπηζηψζεθε ζηνπο 7 απφ ηνπο 13 κε ΟΝΑ. Απ απηνχο νη 7 έγηλαλ νιηγνπξηθνί θαη νη 8 ρξεηάζηεθαλ αηκνθάζαξζε (25). H ONA απφ ξαβδνκπφιπζε απφ θνθαΐλε έρεη άγλσζην παζνθπζηνινγηθφ κεραληζκφ. Δίλαη πηζαλφ ε μαθληθή παξνπζία θνθαΐλεο ζηνπο ζθειεηηθνχο κχεο θαη ε επαθφινπζε αγγεηνζχζπαζε (26) λα πξνθαινχλ ξαβδνκπφιπζε, ιφγσ ηζηηθήο ηζραηκίαο ή ηνμηθήο επίδξαζεο ηεο θνθαΐλεο ζην κεηαβνιηζκφ ησλ γξακκσηψλ κπψλ. Βέβαηα θαη ε θαθνήζεο ππεξζεξκία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ θνθαΐλε κπνξεί λα απνηειεί έλαλ επίζεο ζεκαληηθφ αηηηνινγηθφ παξάγνληα γηα ηε ξαβδνκπφιπζε απφ θνθαΐλε (27). Δπίζεο ε ξαβδνκπφιπζε ίζσο πξνδηαζέηεη ζε δηάζπαξηε ελδαγγεηαθή πήμε, δηακέζνπ απειεπζέξσζεο ηζηηθήο ζξνκβνπιαζηίλεο θαη άιισλ ελεξγνπνηεηψλ ηνπ θαηαξξάθηε ηεο πήμεο. Ζ παξνπζία ηεο ελδαγγεηαθήο πήμεο θαίλεηαη λα επηβαξχλεη θαηά πνιχ ηελ πξφγλσζε, αθνχ νη 6 απφ ηνπο αζζελείο κε ΟΝΑ ησλ Roth θαη ζπλ. πνπ έθαλαλ ελδαγγεηαθή πήμε θαηέιεμαλ. Βέβαηα είλαη πεξηηηφ λα ηνληζηεί φηη ε ζεξαπεία κε θξέζθν θαηεςπγκέλν πιάζκα θαη επαξίλε δελ απέδσζε (25). Έλαο αζζελήο ηεο κνλάδαο εληαηηθήο ζεξαπείαο (ΜΔΘ) ηνπ λνζνθνκείνπ καο πνπ κεηέθεξε θνθαΐλε κέζα ζην έληεξφ ηνπ, ζπζθεπαζκέλε κέζα ζε εηδηθά ζαθνπιάθηα, είρε ηελ αηπρία λα ζπιιεθζεί θαη λα ζπάζνπλ απηά κέζα ζηνλ γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα (ΓΔ), κε απνηέιεζκα λα εθδειψζεη ηνμηθά θαηλφκελα απφ ππεξδνζνινγία θνθαΐλεο. Δκθάληζε πνιχ πςειά επίπεδα CPK (40600 IU/L) θαη νιηγνπξηθή ΟΝΑ, γηα ηελ νπνία εθαξκφζηεθε ζπλερήο θιεβν-θιεβηθή αηκνδηήζεζε - θάζαξζε γηα 19 εκέξεο. Ο ζάλαηνο επήιζε κεηά απφ λνζειεία 21 εκεξψλ θαη νθείινληαλ ζε ζεπηηθφ shock θαη δηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε (πνπ απνηειεί εθδήισζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο, ιφγσ απειεπζέξσζεο ηεο ζξνκβνπιαζηίλεο θαη ηνπ πιαζκηλνγφλνπ εμ αηηίαο ηεο βιάβεο). Ζξωίλε: Μεηαμχ ησλ κε ηξαπκαηηθψλ αηηίσλ ξαβδνκπφιπζεο είλαη θαη ε εξσίλε (28). Σα αίηηά ηεο είλαη πνιππαξαγνληηθά θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ άκεζε ηνμηθή επίδξαζε ηνπ ηνμηθνχ παξάγνληα ζηηο κπηθέο ίλεο θαη ηε κπνλέθξσζε, πνπ 13

15 πξνθαιείηαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή ππνμία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ππέξβαζε ηεο δφζεο ηνπ θαξκάθνπ (29). Oη Otero θαη ζπλ. παξνπζίαζαλ αζζελή κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε ιφγσ ιήςεο εξσίλεο, ν νπνίνο βξέζεθε αθηλεηνπνηεκέλνο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο. Ήηαλ έληνλα αθπδαησκέλνο, είρε ζεκαληηθή ππεξνπξηραηκία (16,3 mg/dl), απμεκέλα επίπεδα CPK=28000 IU/L θαη ζεκαληηθνχ βαζκνχ νπξαηκία, γηα ηελ νπνία ρξεηάζηεθε αηκνθάζαξζε (3 ζπλεδξίεο) (30). Αιθνόιε: Οη ηνμίλεο απηέο θαζαπηέο έρνπλ πνηθίιεο επηδξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ αγγεηφζπαζκν, ηνλ αθνχζην κπηθφ ζπαζκφ, ηελ ππεξζεξκία, ηελ ππνθαιηαηκία, ηελ παξεκβνιή ηνπο ζην κεηαβνιηζκφ ηνπ ATP θαη ηελ απ' επζείαο ηνμηθή ηνπο δξάζε ζην κπηθφ θχηηαξν. O ξφινο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, δηφηη ππνινγίδεηαη φηη επζχλεηαη γηα ην 20% ησλ ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε (31, 32). Πξάγκαηη αζπκπησκαηηθή αχμεζε ηεο CPK καδί κε κπνπάζεηα δηαπηζηψλεηαη ζε πγηή θαηά ηα άιια άηνκα πνπ θαηαλαιψλνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αιθνφιεο. ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζην κεραληζκφ ηεο ξαβδνκπφιπζεο πνπ αλαθέξζεθε πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε κπηθή βιάβε απφ ηελ παξαηεηακέλε ηζραηκία κειψλ ησλ αζζελψλ, πνπ πνιιέο θνξέο ηνπο βξίζθνπλ ζε θσκαηψδε θαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε απηή αλαζηέιιεηαη ν κεηαβνιηζκφο ηνπ Ca 2+ απφ ην ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν, ππάξρεη ξήμε ηεο κεκβξάλεο ηνπ κπηθνχ θπηηάξνπ, αλαζηνιή δξάζεο ηεο Na + -K + -ATPάζεο θαη κεηαβνιή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ. Δίλαη πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ε κείσζε ηνπ K +, θσζθφξνπ θαη Mg 2+ ζηνλ ελδνθπηηάξην ρψξν. ηαηίλεο: Γεληθά νη ζηαηίλεο (εμαηξείηαη ε πξαβζηαηίλε πνπ δελ κεηαβνιίδεηαη απφ ην P450 ελδπκηθφ ζχζηεκα) ζρεηίδνληαη κε κπνπάζεηα ζε πνζνζηφ 0,1-0,5%. Ζ αλαθεξζείζα ζπρλφηεηα ηεο ξαβδνκπφιπζεο απφ ηελ ζπκβαζηαηίλε (σο κνλνζεξαπεία) είλαη πνιχ ρακειή θαη δνζνεμαξηψκελε (0,02% ζε δφζε 20 mg/24σξν, 0,07% ζε δφζε 40 mg/24σξν θαη 0,3 ζε δφζε 80 mg/24σξν) (33). Με ηα θάξκαθα απηά κεηά απφ 2-3 εβδνκάδεο ρξήζεο ηνπο ή θαη κεηά απφ 1 ρξφλν κπνξεί λα εκθαληζηεί κηθξή βιάβε πνπ κνηάδεη κε ινίκσμε ή θαηάζηαζε κεηά έληνλε άζθεζε, ζπρλφηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα θηκπξάηεο, εξπζξνκπθίλε, ηηξαθνλαδφιε, αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα ή θαη θαηαλάισζε γξετπξνπη (34, 35, 36). Απνξξππαληηθά: Έρνπλ αλαθνηλσζεί αζζελείο κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε εμ αηηίαο ιήςεο απνξξππαληηθψλ απφ ην ζηφκα (37), αιιά θαη ΔΦ (38), φπνπ ε βηνςία ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε έδεημε ΟΝ. Δίλαη πηζαλφ ην απνξξππαληηθφ λα δηέξρεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία θαη λα δηεζείηαη ζηνπο λεθξνχο, φπνπ επηδξά ηνμηθά (39). Βαθέο καιιηώλ: Σν paraphenylene diamine (PPD) πεξηέρεηαη ζε βαθέο καιιηψλ θαη ε ιήςε ηνπ κε ζθνπφ ηελ απηνρεηξία δηαπηζηψζεθε φηη νδεγεί ζε νίδεκα ιάξπγγα (αγγεηνλεπξσηηθφ) θαη ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε (40). Ζ ιήςε απφ ην ζηφκα ηεο νπζίαο απηήο πξνθαιεί επίζεο ελδαγγεηαθή αηκφιπζε κε αηκνζθαηξηλνπξία θαη ΟΝΑ (41). ε κειέηε ησλ Kaller θαη ζπλ. κε 19 αζζελείο πνπ έιαβαλ ηελ νπζία απηή δηαπηζηψζεθε ζην 79% ησλ πεξηπηψζεσλ 14

16 απρελνπξνζσπηθφ νίδεκα, ζνθνιαηνεηδήο απφρξσζε νχξσλ (74%), νίδεκα αλψηεξσλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ (68,4%), νιηγνπξία (26,3%) θαη shock (26,3%) (42). Άιιεο κεγάιεο ζεηξέο κε δειεηεξίαζε απφ PPD είλαη απηέο απφ ην Υαξηνχκ (43, 44) θαη απφ ηελ Καδακπιάλθα (45) κε 46 αζζελείο, φπσο θη απηή ηνπ Μαξφθν κε 374 πεξηπηψζεηο (46). Ο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν πξνθαιείηαη ξαβδνκπφιπζε είλαη φηη ην θάξκαθν πξνσζεί ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ca 2+ απφ ην ιείν ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν, πνπ αθνινπζείηαη απφ ζχζπαζε θαη κε αλαζηξέςηκε κεηαβνιή ηεο δνκήο ηεο κπηθήο ίλαο (ιφγσ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηε δηαξθή ζχζπαζε) (47). Ζ ζλεζηκφηεηα ησλ αζζελψλ απηψλ φηαλ έρνπλ θαη ΟΝΑ είλαη πνιχ πςειή (48). Γήγκα ζθήθαο: Ραβδνκπφιπζε απφ δήγκα ζθήθαο είλαη πνιχ ζπάληα (49, 50). Οη Kim θαη ζπλ. αλαθνίλσζαλ αθφκε κία πνπ αθνξνχζε αγξφηε πνπ ηνλ ηζίκπεζαλ ζθήθεο θαη κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν κε νίδεκα πξνζψπνπ θαη εξγαζηεξηαθή εηθφλα ξαβδνκπφιπζεο (51). Γελ είλαη απφιπηα γλσζηφο ν κεραληζκφο ηεο ξαβδνκπφιπζεο απφ ην δειεηήξην, σζηφζν ζεσξείηαη φηη είλαη κάιινλ κία απεπζείαο ηνμηθή δξάζε ζηνπο κχεο. Γειαδή ην δειεηήξην ηεο ζθήθαο είλαη γλσζηφ φηη είλαη λεθξνηνμηθφ, επζχλεηαη γηα ελδαγγεηαθή αηκφιπζε, επαηηθή δπζιεηηνπξγία θαη ξαβδνκπφιπζε. Γήγκα θηδηνύ: Σα δειεηήξηα ησλ θηδηψλ αθηλεηνπνηνχλ ην ζχκα θαη νδεγνχλ ζε δηαδηθαζία πέςεο, αθνχ πεξηέρνπλ ιπηηθά έλδπκα, ηα νπνία ιχνπλ ηα κπνθχηηαξα (52, 53), πξνθαιψληαο ηειηθά ξαβδνκπφιπζε. Βξώζε νξηπθηώλ: Ζ παιαηφηεξε δηαζήθε πνπ αλαθέξεηαη ζε πιάθα θαη αθνξά ζηε ξαβδνκπφιπζε αθνξνχζε ζηνπο Ηζξαειίηεο θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ Αίγππην, κεηά απφ θαηαλάισζε άθζνλσλ νξηπθηψλ. Ζ κπνζίηηδα απφ ηελ θαηαλάισζε νξηπθηψλ είλαη θαιά γλσζηή ζηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο θαη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δειεηεξίαζεο κε θπηά πνπ πεξηέρνπλ θψλεην, ηα νπνία θαηαλαιψλνληαη απφ ηα νξηχθηα θαηά ηελ αλνημηάηηθή ηνπο απνδήκεζε (54, 55, 56) ή εμαηηίαο γελεηηθήο έιιεηςεο θάπνηνπ ελδχκνπ ζηα επαίζζεηα άηνκα (56, 57). ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΡΑΒΓΟΜΤΟΛΤΖ Αζβέζηην: Ζ ηδαληθή ζπγθέληξσζε ηνπ Ca 2+ ζην ζαξθείιεκκα βξίζθεηαη ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζε θξηηηθά επίπεδα θαη θάζε δηαηαξαρή ζηε ξχζκηζε ηνπ Ca 2+ ζ απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θπηηαξηθή βιάβε (20, 58). Γηαπηζηψζεθε κάιηζηα πεηξακαηηθά, φηη παξάγνληεο νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηε ζπζζψξεπζε ηνπ Ca 2+ ελδνθπηηάξηα πξνθαινχλ βιάβεο ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ θπηηάξσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ πξψηκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξαβδνκπφιπζεο. Δπίζεο ε ξαβδνκπφιπζε απνηξέπεηαη απφ ηε ρνξήγεζε βεξαπακίιεο, ε νπνία παξεκπνδίδεη ηε ζπζζψξεπζε ηνπ Ca 2+ ζην θπηηαξφπιαζκα. Οη κεραληζκνί ινηπφλ ηεο κπηθήο βιάβεο ζηε ξαβδνκπφιπζε είλαη ην άκεζν ηξαχκα, ε ηζραηκία θαη ε θπηηαξνηνμηθή βιάβε, νπφηε απμάλεη ε εηζξνή ζην ζαξθφπιαζκα Na +, CI - θαη Ζ2Ο, ηα νπνία πξνθαινχλ θπηηαξηθφ νίδεκα θαη απηνθαηαζηξνθή (59). Σν Ca 2+ 15

17 εηζέξρεηαη ζηα θχηηαξα, ζε αληαιιαγή κε ελδνθπηηάξην Na +. Οη κεγάιεο πνζφηεηεο Ca 2+ ζηα θχηηαξα (ζε επίπεδα αθφκε θαη πάλσ απφ 11 θνξέο ησλ θπζηνινγηθψλ) (60) δηεγείξνπλ ηελ επίκνλε ζχζπαζε, πνπ νδεγεί ζε εμάληιεζε ηνπ θπηηάξνπ απφ ελέξγεηα θαη ζην ζάλαηφ ηνπ (61). Αθφκε ην Ca 2+ ελεξγνπνηεί ηε θσζθνιηπάζε Α2, φπσο θαη πνηθίια αγγεηνδξαζηηθά κφξηα θαη πξσηεάζεο. Αθφκε απηφ νδεγεί ζε παξαγσγή ειεχζεξσλ ξηδψλ Ο2 (62). Οη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο επίζεο κπνξεί λα ξαγνχλ σο ζπλέπεηα κηαο ζνβαξήο ειεθηξνιπηηθήο δηαηαξαρήο (ζπρλφηεξε ε ππνλαηξηαηκία θαη ε ππνθαιηαηκία). ηαλ επέιζεη βιάβε ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, Na + εηζέξρεηαη ζηα θχηηαξα, ην νπνίν αθνινπζείηαη θαη απφ Ζ2Ο, κε απνηέιεζκα ην θπηηαξηθφ νίδεκα θαη ηε ξήμε ηνπ θπηηάξνπ (11, 12). ΑTP θαη Na + -K + -ATPάζε: Έλαο πηζαλφο κεραληζκφο ηεο παζνγέλεηαο ηεο ξαβδνκπφιπζεο είλαη ε κείσζε ηνπ ATP ησλ κπηθψλ θπηηάξσλ. Δηδηθφηεξα ηo ATP απνηειεί ηελ άκεζε πεγή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ K + -Na + -ATPάζε θαη γηα ηελ εθξνή ηνπ Ca 2+ απφ ην ζαξθείιεκκα (κεκβξάλε κπηθνχ θπηηάξνπ) (58). Ζ αλεπάξθεηα ζε ATP κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπζζψξεπζε Ca 2+ θαη Na + ζηα κπηθά θχηηαξα, ζεκαληηθή θπηηαξηθή βιάβε θαη απειεπζέξσζε κπνζθαηξίλεο. Γηφηη φπσο ζπκβαίλεη ζηε λφζν ηνπ McArdle φηαλ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην γιπθνγφλν (ιφγσ θιεξνλνκηθήο αλεπάξθεηαο ηεο θσζθνξπιάζεο), ππάξρεη ελεξγνπνίεζε άιινπ κεραληζκνχ γηα παξαγσγή ATP (θπξίσο ε νμείδσζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ζηα κηηνρφλδξηα). Αλ απηνί νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη παξαγσγήο ATP δελ επαξθνχλ, ηφηε ε θπηηαξηθή παξαγσγή ηνπ κεηψλεηαη. Καηά παξφκνην ηξφπν ε παξαγσγή ηνπ ATP ζηα κπηθά κηηνρφλδξηα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζε άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ξαβδνκπφιπζε, φπσο ζε ηζραηκία, άζθεζε έληνλεο πίεζεο πάλσ ζηηο κπηθέο ίλεο, ιήςε θαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ, ππνζεξκία, δειεηεξίαζε κε CO, ππνθαιηαηκία θ.ά. (Γηάγξακκα 1). ιζσαιμία Ca ++ Άθποιζη ΠΜΠ Ενεπγοποίηζη ππωηεάζηρ και θωζθολιπάζηρ Α 2 Ενεπγοποίηζη νοςκλεάζηρ Παπαγωγή ελεύθεπων πιζών Υπεποξείδωζη λιπιδίων Καταστρουή μεμβράνης Μειωμένη παπαγωγή ΑΤΡ ή αςξημένη καηανάλωζη ΑΤΡ Μεγαλύηεπη είζοδορ Ca ++ Λύση κσττάροσ Γηάγξακκα 1. Παζνγέλεηα κπτθήο βιάβεο Διάγραμμα 1: Παθογένεια μυικής βλάβης 16

18 Ο θσζθφξνο απνηειεί ζεκαληηθφ θαηηφλ ησλ θπηηάξσλ (πεγή ελέξγεηαο). Μείσζε ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπ ζηνλ νξφ θάησ απφ 1 mg/dl γηα σξα, ζπλνδεχεηαη απφ απφηνκε αχμεζε ηεο CPK ζε επίπεδα πάλσ απφ IU/L (62). Αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη ε ζεκαζία ηνπ ζπλδξφκνπ δηακεξηζκαηνπνίεζεο ζηε ξαβδνκπφιπζε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη κχεο θαιχπηνληαη απφ κεκβξάλε (θαζθία), ε νπνία φηαλ απηνί γίλνληαη νηδεκαηψδεηο, δελ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο, κε απνηέιεζκα απηνί λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν νηδεκαηψδεηο εμαηηίαο ηεο βιάβεο, νπφηε πηέδνληαη ηα αγγεία πνπ ηνπο αξδεχνπλ θαη επηηείλεηαη ε ηζραηκία ηνπο. Πίεζε ζην δηακέξηζκα ηνπ κπφο κεγαιχηεξε απφ 30 mmhg πξνθαιεί θιηληθά ζεκαληηθή ηζραηκία θαη απηφ πεηπραίλεηαη πνιχ πην εχθνια φηαλ ν αζζελήο είλαη ππνηαζηθφο (12). ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΟΝΑ ΑΠΟ ΡΑΒΓΟΜΤΟΛΤΖ Σειηθά ε ξαβδνκπφιπζε είλαη κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν ζπλδπαζκφο πξνλεθξηθνχ αηηίνπ, λεθξνηνμηθήο επίδξαζεο θαη απνθξαθηηθήο βιάβεο ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Οη κεραληζκνί ηεο ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε κεηά απφ κπηθή βιάβε πεξηιακβάλνπλ: α) Σε λεθξηθή ηζραηκία, ιφγσ ηαπηφρξνλεο απειεπζέξσζεο απφ ηνπο κχεο πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε, ηζρπξψλ αγγεηνζπζπαζηηθψλ νπζηψλ ή ιφγσ κεηαηξνπήο πξνδξφκσλ ελδνθπηηάξησλ αδξαλψλ κνξίσλ ζε δξαζηηθά θάησ ππφ εηδηθέο ζπλζήθεο. Έηζη ζε ξαβδνκπφιπζε δηαπηζηψλεηαη ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Ν), ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ξελίλεο - αγγεηνηελζίλεο - αιδνζηεξφλεο (ΡΑΑ) θαη κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ησλ πξνζηαγιαλδηλψλ. Τπάξρεη επίζεο κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ ηεο αληηδηνπξεηηθήο νξκφλεο (ADH) πνπ θπθινθνξεί θαη ελαπφζεζε κηθξνζξφκβσλ (9). Ζ ζεκαζία θαη ν αθξηβήο ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο ΡΑΑ ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΟΝΑ απφ κπνζθαηξίλε δελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφο. Οη Bauereiss θαη ζπλ. δηαπίζησζαλ φηη ν απνθιεηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ήηαλ απνηειεζκαηηθφο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ βιαβψλ ηεο ΟΝΑ απφ γιπθεξφιε, κφλν φηαλ δηαηεξνχληαλ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ν εμσθπηηάξηνο φγθνο πγξψλ (63). Μείσζε ηνπ kf κπνξεί λα ζπκβεί ζε ξαβδνκπφιπζε, φκσο απηφ δελ έρεη απνδεηρηεί. Ίζσο είλαη δεπηεξνπαζήο θαη νθείιεηαη ζηα πςειά επίπεδα ADH, θάηη πνπ δηαπηζηψζεθε ζηελ ΟΝΑ απφ γιπθεξφιε (ξαβδνκπφιπζε). Ηζραηκία σζηφζν πξνθαιεί θαη ε ειεχζεξε κπνζθαηξίλε απεπζείαο, αιιά θαη δηακέζνπ εθθαζάξηζεο (scavenger) ηνπ ΝΟ, ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφο ξπζκηζηήο ηεο λεθξηθήο ξνήο αίκαηνο. 17

19 β) Σε ζσιελαξηαθή απφθξαμε απφ θαθενεηδείο θπιίλδξνπο κπνζθαηξίλεο (ππφ κνξθή πνιπκεξψλ καδί κε Tamm Horsfall πξσηεΐλε, πνπ επνδψλεηαη ζε ρακειφ ph) ζην αληφλ ζθέινο ηεο αγθχιεο ηνπ Henle, αιιά θαη απφ θξπζηάιινπο νπξηθψλ αιάησλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη φζν ην δηήζεκα ησλ ζπεηξακάησλ δηέξρεηαη πξνο ηα ζσιελάξηα, επαλαξξνθάηαη ζηαδηαθά Ζ2Ο, νπφηε ε εληφο ηνπ δηεζήκαηνο κπνζθαηξίλε ζπκππθλψλεηαη, εσζφηνπ θαηαθξηκλίδεηαη θαη νδεγεί ζε ζρεκαηηζκφ θπιίλδξσλ πνπ απνθξάζζνπλ ηα ζσιελάξηα. Ζ αθπδάησζε θαη ε αγγεηνζχζπαζε (πνπ κεηψλνπλ ηε ξνή ηνπ δηεζήκαηνο ζηα ζσιελάξηα) απμάλνπλ ηελ επαλαξξφθεζε ηνπ Ζ2Ο θαη επλννχλ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία (62). Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην νπξηθφ, ην νπνίν ζην ρακειφ ph ησλ νχξσλ θαζηδάλεη. Κχιηλδξνη πνπ απνθξάζζνπλ ηα ζσιελάξηα έρνπλ βξεζεί πνιιέο θνξέο ζε βηνςίεο λεθξψλ αζζελψλ κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε. ε θαηαζηάζεηο κε κεηαβνιηθή νμέσζε θαη ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε ππάξρνπλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα θξπζηάιισζε ηνπ νπξηθνχ θαη γηα θαηαθξήκληζή ηνπ ζηα ζσιελάξηα, κε απνηέιεζκα ηελ απφθξαμή ηνπο (64). Πεηξακαηηθά ε ρνξήγεζε κπνζθαηξίλεο πξνθάιεζε ΟΝΑ φηαλ ηα νχξα ήηαλ φμηλα. Κακία επηβάξπλζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο δελ δηαπηζηψζεθε φηαλ ην ph ησλ νχξσλ ήηαλ νπδέηεξν ή αιθαιηθφ. κσο ζε αζζελείο κε κεησκέλν νιηθφ Na + (ζπκππθλσκέλα νχξα) θαη φμηλν ph νχξσλ φηαλ ππάξρεη κπνζθαηξηλνπξία, παξαηεξείηαη θαηαθξήκληζε ηεο κπνζθαηξίλεο ζηα ζσιελάξηα, κε απνηέιεζκα ηελ απφθξαμε ηνπο (64). γ) Απ επζείαο λεθξνηνμηθή επίδξαζε ηεο αηκνζηδεξίλεο (κεηαβνιηθφ πξντφλ ηεο κπνζθαηξίλεο) θαη ηνπ ειεχζεξνπ ζηδήξνπ ζηα ζσιελαξηαθά θχηηαξα (ν ζίδεξνο δεκηνπξγεί ειεχζεξεο ξίδεο Ο2 θαη νδεγεί ζε ππεξνμείδσζε ησλ ιηπψλ θαη ζε βιάβε ησλ λεθξηθψλ θπηηάξσλ) (4, 11, 65). δ) Ζ απειεπζέξσζε νξγαληθψλ νμέσλ απφ ηνπο βιαβέληεο κχεο (νπξηθφ, γαιαθηηθφ) νδεγεί ζε κεηαβνιηθή νμέσζε κε απμεκέλν ράζκα αληφλησλ. Ζ νμέσζε απηή επηδξά βιαπηηθά ζε πνιπάξηζκεο κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο θαη ζην ph ησλ λεθξηθψλ ζσιελαξίσλ, φπνπ ε νμέσζε δηεπθνιχλεη ηελ ελδνζσιελαξηαθή θαζίδεζε ηεο κπνζθαηξίλεο θαη ηνπ νπξηθνχ (12). ΚΛΗΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ Σν ζχλεζεο θιηληθφ εχξεκα ησλ αζζελψλ κε ξαβδνκπφιπζε είλαη νη κπαιγίεο (1) πνπ γίλνληαη εληνλφηεξεο θαηά ηηο θηλήζεηο, αλ θαη ζε κία κειέηε ην 50% ησλ αζζελψλ κε ξαβδνκπφιπζε δελ παξαπνληφηαλ ηδηαίηεξα γηα κπηθά άιγε (2). Οη κχεο είλαη νηδεκαηψδεηο κε ηάζε θαη ζπρλά ππάξρεη απνρξσκαηηζκφο ηνπ δέξκαηνο πάλσ απφ ηελ νηδεκαηψδε πεξηνρή. ε ζνβαξή ξαβδνκπφιπζε ηα ηελφληηα αληαλαθιαζηηθά είλαη θαηαξγεκέλα θαη αλ ζηελ θαηάζηαζε εκπιέθεηαη θαη ην δηάθξαγκα δηαπηζηψλεηαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Οη αζζελείο παξαπνληνχληαη γηα θφπσζε, θξάκπεο, πφλνπο ζηηο αξζξψζεηο, παξάιπζε, ππξεηφ, ζχγρπζε, ζπαζκνχο, ηαξαρή, ζπγθίλεζε θαη θψκα. 18

20 Αθφκε, νη αζζελείο κε ξαβδνκπφιπζε παξαπνληνχληαη γηα αδπλακία, είλαη αλίθαλνη λα βαδίζνπλ θαη έρνπλ λαπηία θαη ηάζε γηα εκεηφ. Ζ ηξηάδα κπηθή αδπλακία, κπαιγίεο θαη ζθνχξα νχξα δηαπηζηψλεηαη ζην 50% ησ πεξηπηψζεσλ ξαβδνκπφιπζεο (66). πλνιηθά νη επηπηψζεηο ηεο κπηθήο βιάβεο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2. Μεηαβνιή Δηζξνή απφ εμσθπηηάξην ζε ελδνθπηηάξην ρψξν Όδαηνο Ναηξίνπ Υισξίνπ Αζβεζηίνπ Δθξνή απφ ηα βιαβέληα θχηηαξα Καιίνπ Φσζθφξνπ Γαιαθηηθνχ θαη άιισλ νξγαληθψλ νμέσλ Πνπξηλψλ Μπνζθαηξίλεο Θξνκβνπιαζηίλεο θαη ηζηηθνχ πιαζκηλνγφλνπ Κξεαηίλεο Κξεαηηληθή θηλάζε πλέπεηα Τπνγθαηκία, θπηηαξηθφ νίδεκα, αηκνδπλακηθή αζηάζεηα, πξνλεθξηθή αδσζαηκία, ΟΝΑ Τπαζβεζηηαηκία, ελαπφζεζε αζβεζηίνπ ζε βιαβέληεο κχεο Τπεξθαιηαηκία Καξδηνηνμηθέο επηδξάζεηο Τπεξθσζθαηαηκία Μεηαβνιηθή νμέσζε, νμπνπξία Τπεξνπξηραηκία, θξχζηαιινη νπξηθνχ Νεθξνηνμηθέο επηδξάζεηο Γηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε Αχμεζε ζρέζεο θξεαηηλίλεο/νπξίαο Πνιχ απμεκέλε CPK νξνχ Πίλαθαο 2. Δπηπηψζεηο κπηθήο βιάβεο γθνο νχξσλ (νιηγνπξηθή ή κε νιηγνπξηθή ΟΝΑ): Απφ ηνπο 29 αζζελείο κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε νη 18 είραλ κε νιηγνπξηθή θαη 11 νιηγνπξηθή (<400 ml/24h) (2). ην δηθφ καο πιηθφ νη 8 είραλ νιηγνπξηθή θαη νη 2 κε νιηγνπξηθή ΟΝΑ (67). Σππηθά ε δηάξθεηα ηεο νιηγνπξίαο είλαη σξα θαη θαηά ην δηάζηεκα απηφ νη αζζελείο κπνξεί λα κελ απνβάιινπλ θαζφινπ νχξα γηα δηάζηεκα θαη πάλσ απφ 3 24σξα. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ Σα επείγνληα εξγαζηεξηαθά πνπ ζα δεηεζνχλ εθηφο απ απηά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δηάγλσζε ζε θάζε αζζελή κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε είλαη νη ειεθηξνιχηεο (K +, Ca 2+, θψζθνξνο) θαη ηα HCO3 - (32). Κξεαηηληθή θσζθνθηλάζε (CPK): H θξεαηίλε απνηειεί ακηλνμχ, ην νπνίν είηε ιακβάλεηαη εμσγελψο δηα ηεο ηξνθήο είηε ζπληίζεηαη ζην ήπαξ απφ άιια ακηλνμέα θαη ζηε ζπλέρεηα πεγαίλεη ζηνπο κχεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ πάλσ απφ ην 90-98% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ ζψκαηνο. Οη ζθειεηηθνί κχεο πεξηέρνπλ 400 mg 19

21 θξεαηίλεο αλά 100 gr κπφο, ε πεξηζζφηεξε απφ ηελ νπνία είλαη ππφ κνξθή θσζθνθξεαηίλεο. Έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηεο θξεαηίλεο (1,5-2,0%) κεηαηξέπεηαη θαζεκεξηλά ζε θξεαηηλίλε (αλπδξίηεο ηεο θξεαηίλεο) κε κε ελδπκηθφ κεραληζκφ. Σν πεξηερφκελν ησλ κπψλ ζε θξεαηηλίλε είλαη κηθξφ θαη ε πνζφηεηα πνπ παξάγεηαη θαη εθθξίλεηαη δηα ησλ νχξσλ θαζεκεξηλά είλαη mg/kgβ ζηνπο άλδξεο θαη mg/kgβ ζηηο γπλαίθεο. Ζ CPK είλαη έλδπκν πνπ έρεη σο πξννξηζκφ ηεο λα κεηαθέξεη θσζθφξν απφ ηελ θσζθνθξεαηηλίλε ζηε δηθσζθνξηθή αδελνζίλε (ADP), γηα λα ζρεκαηίζεη ηελ ηξηθσζθνξηθή αδελνζίλε (ATP) θαηά ηελ αληίδξαζε: CPK ADP + θσζθνθξεαηηλίλε ATP + θξεαηίλε Ζ αληίδξαζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε ζπλερή αλαγέλλεζε ηνπ ATP, ην νπνίν απνηειεί ηελ άκεζε πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ κπηθή ζπζηνιή (2). Ζ CPK κεηά ηε κπηθή βιάβε απειεπζεξψλεηαη ζηνλ εμσθπηηάξην ρψξν θαη θζάλεη ζην αλψηεξν επίπεδν κέζα ζε ψξεο απφ ηε βιάβε, παξακέλεη απμεκέλε γηα 3 24σξα πεξίπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη. Βέβαηα ζε αληίζεζε κε ηελ κπνζθαηξίλε ηνπ νξνχ, φπνπ ν ρξφλνο εκηδσήο είλαη πνιχ κηθξφο (48 ψξεο), ε CPK παξακέλεη ζηελ θπθινθνξία ζε πςειά επίπεδα γηα εκέξεο, ιφγσ ηνπ ρακεινχ ξπζκνχ θάζαξζεο (68). Δηδηθφηεξα έρεη δηαπηζησζεί φηη ε κείσζε ηεο CPK είλαη πεξίπνπ 39% απφ εκέξα ζε εκέξα (69, 70, 71). Δπίκνλα πςειά επίπεδα ππνδειψλνπλ ζπλέρηζε ηεο κπηθήο βιάβεο (72). Γηαπηζηψζεθε φηη ε CPK είλαη ν πιένλ επαίζζεηνο δείθηεο κπηθήο βιάβεο (επαηζζεζία 100%) (1) θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θη φηαλ δελ δηαπηζηψλεηαη κπνζθαηξηλνπξία, σο κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηε δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο, φηαλ ηα επίπεδά ηεο ζηνλ νξφ είλαη ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ 5-10 θνξέο ησλ θπζηνινγηθψλ, επί απνπζίαο θαξδηαθνχ ή εγθεθαιηθνχ εκθξάθηνπ. ε κία ζεηξά κε 109 αζζελείο κε ξαβδνκπφιπζε, απφ ην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, δηαπηζηψζεθε ζην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ απμεκέλε θαξδηαθή ηξνπνλίλε Η (πεξίπνπ ην 6% ηεο CPK ησλ κπψλ είλαη ηζνκνξθή CPK-MB) (72). Απ απηνχο ην 59% ηειηθά είρε έκθξαγκα, ην 33% ιάζνο ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ην 9% ήηαλ αθαζφξηζηεο αηηίαο (73). Αιδνιάζε: Δίλαη γιπθνιπηηθφ έλδπκν, ην νπνίν θπζηνινγηθά δηαπηζηψλεηαη ζην αίκα. πλήζσο ηα επίπεδά ηεο απμάλνπλ ζην αίκα ζηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο πνπ απμάλνπλ θαη ηα επίπεδα ηεο LDH, φκσο ε αιδνιάζε είλαη πην επαίζζεηνο δείθηεο κπηθήο βιάβεο (74, 75). Σξαλζακηλάζε νμαινμηθή (SGOT): Καη ε νμαινμηθή ηξαλζακηλάζε είλαη έλδπκν πνπ ππάξρεη ζηνπο γξακκσηνχο κχεο θαη θαηαιχεη ηελ ακθίδξνκε αληίδξαζε, θαηά ηελ νπνία ην νμαινμηθφ νμχ αληηδξά κε ην γινπηακηληθφ θαη παξάγεηαη α-θεηνγινπηαξηθφ θαη αζπαξηηθφ νμχ. Χζηφζν ε SGOT ππάξρεη ζε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζην κπνθάξδην θαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα κε ηε ζεηξά πνπ 20

22 αλαγξάθνληαη ζην ήπαξ, ηνπο ζθειεηηθνχο κχεο, ηνλ εγθέθαιν, ηνπο λεθξνχο θαη άιια φξγαλα. Σα επίπεδα ηεο SGOT ζην αίκα απμάλνπλ ηφζν κεηά απφ έκθξαγκα θαη επαηηθή αλεπάξθεηα, φζν θαη κεηά απφ ξαβδνκπφιπζε (1, 76). Σν φηη ε γινπηακηληθή ηξαλζακηλάζε (SGPT) δελ απμάλεη ζε ξαβδνκπφιπζε είλαη θαιφ δηαθνξν-δηαγλσζηηθφ κέζν γηα απνθιεηζκφ επαηηθήο βιάβεο. Γαιαθηηθή δευδξνγελάζε (LDH): Kαη ε γαιαθηηθή δευδξνγελάζε ππάξρεη ζηνπο γξακκσηνχο κχεο. Δίλαη έλα γιπθνιπηηθφ έλδπκν ην νπνίν θαηαιχεη ηελ αληίδξαζε κεηαηξνπήο ηνπ ππξνζηαθπιηθνχ ζε γαιαθηηθφ νμχ. Τπάξρεη παληνχ, φκσο θπξίσο δηαπηζηψλεηαη ζηα κπηθά θχηηαξα ηεο θαξδηάο θαη ησλ κπψλ, ζηα θχηηαξα ηνπ ήπαηνο θαη ησλ λεθξψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα επίπεδά ηεο απμάλνληαη ζε θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ ησλ νξγάλσλ απηψλ (74, 76). Υνιεξπζξίλε: Σα επίπεδα ηεο ρνιεξπζξίλεο είλαη απμεκέλα ζε ξαβδνκπφιπζε, αθνχ ε κπνζθαηξίλε εθηφο ηνπ φηη δηεζείηαη ζηνπο λεθξνχο θαη απνβάιιεηαη, έλα κέξνο ηεο κεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ ζε ρνιεξπζξίλε (7). Κξεαηηλίλε νξνχ: Σα επίπεδα ηεο θξεαηίλεο θαη θξεαηηλίλεο ζηνλ νξφ απμάλνπλ πάξα πνιχ ζηνπο αζζελείο κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε, πξνθαλψο πνιχ πεξηζζφηεξν απ' φηη αλακέλεηαη ζπλήζσο ζε ΟΝΑ άιιεο αηηηνινγίαο, αλ θαη κε ηελ άπνςε απηή δελ ζπκθσλνχλ φινη (77). Ζ θξεαηηλίλε ηνπ νξνχ είλαη δπζαλάινγα απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ νπξία ηνπ νξνχ θαη παξάιιεια παξαηεξείηαη απμεκέλε απνβνιή θξεαηηλίλεο δηα ησλ νχξσλ αλ ε λεθξηθή ιεηηνπξγία παξακείλεη θπζηνινγηθή. Ο Oh ζεψξεζε φηη ε θξεαηηλίλε κάιινλ δελ απμάλεηαη ηφζν φζν ζα έπξεπε ζηηο ΟΝΑ απφ άιια αίηηα θαη φηη ηα απμεκέλα επίπεδά ηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζηηο πεξηπηψζεηο ξαβδνκπφιπζεο αθνξνχζαλ ζε αζζελείο πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ήηαλ άλδξεο, πνπ είλαη γλσζηφ φηη ιφγσ ηεο κπηθήο ηνπο κάδαο παξάγνπλ θαη πεξηζζφηεξε θξεαηηλίλε (7). Ζιεθηξνιχηεο: Κάιην: Αθνχ πάλσ απφ ην 98% ηνπ νιηθνχ ζσκαηηθνχ Κ + βξίζθεηαη ελδνθπηηάξηα θαη νη ζθειεηηθνί κχεο απνηεινχλ ην 60-70% ηεο θπηηαξηθήο κάδαο ηνπ ζψκαηνο, δηάζπαζε ησλ θπηηάξσλ απηψλ απειεπζεξψλεη πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο Κ + ζην αίκα (78). Ζ ππεξθαιηαηκία πνπ νθείιεηαη ζε καδηθή ξαβδνκπφιπζε είλαη ζπρλά επηθίλδπλε γηα ηε δσή ηνπ αζζελή. Οη Gabow θαη ζπλ. δηαπίζησζαλ φηη ην Κ + θαηά ηελ είζνδν ησλ αζζελψλ κε ΟΝΑ απφ ξαβδνκπφιπζε ήηαλ >5,5 meq/l ζηνπο 5 απφ ηνπο 22 αζζελείο, πνζνζηφ πνπ δελ δηέθεξε ζεκαληηθά απ' απηφ αζζελψλ κε ΟΝΑ απφ άιια αίηηα (2). Χζηφζν ζε αλαζθφπεζε 71 κειεηψλ, δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ είζνδν ησλ αζζελψλ ζην λνζνθνκείν Κ + > 5,5 meq/l, ζε πνζνζηφ 43% (47/109 αζζελείο) θαη κάιηζηα ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ηελ χπαξμε ππεξθαιηαηκίαο ήηαλ ε χπαξμε λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Έηζη ε απνπζία ππεξθαιηαηκίαο δελ απνθιείεη ηε δηάγλσζε ηεο ξαβδνκπφιπζεο, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία (2). 21

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Σημείο-κλειδί Βλάβη οργάνου στόχου Εγκζφαλος-Καρδιά-Νεφροί Μεγάλες αρτηρίες ΦΑΛΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΙΧΜΩΝ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΗ Οη «αηρκέο»

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα