Οδηγός καλών πρακτικών Good practices quide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός καλών πρακτικών Good practices quide"

Transcript

1 Οδηγός καλών πρακτικών Good practices quide Schools without borders Πρόγραμμα Comenius Regio Schools without borders GR1-COM ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν. ΣΡΙΚΑΛΩΝ

2 Πίνακας περιεχομένων Πεπιεχόμενα ΖΜΔΡΑ ΑΝΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ... 1 International Day of Tolerance... 3 WORKSHOP: «Οικοδομώνηαρ πνεύμα Αλληλεγγύηρ μέζα από ζχολικέρ δπαζηηπιόηηηερ». 6 WORKSHOP: Creating a spirit of solidarity through school activities... 9 ΒΗΧΜΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ: «πλαηζζεκαηηθφο θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο νκάδσλ» EXPERIENTIAL SEMINAR : EMOTIONAL AND SOCIAL EXCLUSION OF GROUPS WORKSHOP : «Ζ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κε βάζε ην πεξηερφκελν: Θεσξεηηθφ πιαίζην θαη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο» Workshop : CONTENT BASED INSTRUCTION OF LANGUAGE: THEORETICAL FRAMEWORK AND TEACHING APPLICATIONS ΣΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΜΗΚΟΤ: «Κάλλιο Απγά παπά Ποηέ! - BetterLatethanNever!» SHORT MOVIE: Better late than never! WORKSHOP: «Παιδαγωγική παπέμβαζη αξιοποιώνηαρ ηην ηαινία «AzuretAsmar» Workshop: Pedagogical intervention using the film «Azur et Asmar» BELGIAN GOOD PRACTICES QUIDE.. 45

3 Σελ. 01 Ηκέξα Αλεθηηθόηεηαο Η θαιιηέξγεηα ηεο αλεθηηθόηεηαο θαη ηεο απνδνρήο είλαη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο, αλ ζέινπκε λα δνύκε εηξεληθά ζηηο ζεκεξηλέο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ΗΜΕΡΑ ΑΝΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ :16 ΝΟΔΜΒΡΖ 2014 ΕΣΑΙΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: 3o Λχθεην Σξηθάισλ 3 ν Γπκλάζην Σξηθάισλ 1 ν ΓπκλάζηνΚαιακπάθαο CECSLagarenneCharleroi, Social Promotion School of Marchienne- au-pont ΣΟΥΟ/ΚΟΠΟ: Με αθνξκή ηε δηεζλή κέξα αλεθηηθφηεηαο ζηηο 16 Ννέκβξε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ skype κηα ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ δπν εηαίξσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ήηαλ απηή θαζεαπηή ε έλλνηα ηεο αλεθηηθφηεηαο, θξίζεθε φηη ε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ήηαλ απαξαίηεηε θαζψο ε θαιιηέξγεηα ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνρήο είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, αλ ζέινπκε λα δνχκε εηξεληθά ζηηο ζεκεξηλέο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. Ο ζηφρνο ήηαλ κέζα απφ κε ηππηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη κέζα απφ κε ηππηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο λα γίλνπλ θάπνηα βήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ξαηζηζκνχ. ΟΜΑΔΕ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ: 3 ν Λχθεην Σξηθάισλ 3 ν Γπκλάζην Σξηθάισλ, 1 ν Γπκλάζην Καιακπάθαο πλνδνί εθπαηδεπηηθνί πνπ δνχιεςαλ κε ηνπο καζεηέο Γνλείο Διιήλσλ καζεηψλ CECS La garenne Charleroi Social Promotion School of Marchienne- au-pont ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΕΜΣΕΥΟΝΣΧΝ: 23 Έιιελεο Μαζεηέο -7 Έιιελεο Δθπαηδεπηηθνί 10 Βέιγνη Μαζεηέο-10 Βέιγνη Δθπαηδεπηηθνί

4 Σελ. 02 Ηκέξα Αλεθηηθόηεηαο ΠΕΡΙΛΗΦΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνηθίισλ πξνβιεκάησλ πνπ πθίζηαληαη ζηα ζρνιεία εμαηηίαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ θαζψο θαη άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ζ χπαξμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο θάζε θνηλφηεηαο γεληθφηεξα ζηεξίδεηαη ζηελ πνηθηινκνξθία. ε κηα επνρή πνπ ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζεσξείηαη δεδνκέλε, ε ζπλεξγαζία θαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί φκσο ε ζπλεξγαζία θαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη εμνηθεησζεί ην άηνκν κε ηελ έλλνηα ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Σν λα «εθηεζνχλ» νη καζεηέο ζην ππάξρνλ πιηθφ πνπ θπθινθνξεί ζην δηαδίθηπν δελ είλαη αξθεηφ. Οθείινπκε λα βάινπκε ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία ηνπ πξνζσπηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο. Γη απηφ ην ιφγν νη καζεηέο αθέζεθαλ ειεχζεξνη λα παξάμνπλ πιηθφ, λα ην παξνπζηάζνπλ ζηνπο εηαίξνπο θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κ απηνχο. Έηζη ινηπφλ, ε εθδήισζε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ ππήξμε έλα πνιχ θαιφ εξέζηζκα γηα ηνπο καζεηέο καο λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζ απηή ηελ έλλνηα, λα ζθεθηνχλ, λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζεκαζία απηήο ηεο ιέμεο θαη λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο γελληνχληαη ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο.οη καζεηέο έγξαςαλ πνηήκαηα θαη θείκελα θαηαγξάθνληαο ζθέςεηο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, ζπλέζεζαλ κνπζηθή, έθηηαμαλ θνιάδ θαη φια απηά απνηέιεζαλ ην πξψην βήκα, ηελ πξψηε πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο. ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΠΑΡΑΥΘΗΚΕ θείκελα πνπ έγξαςαλ νη καζεηέο πνηήκαηα ησλ καζεηψλ θνιάδ ζχλζεζε κνπζηθήο θαηάζεζε πξνζσπηθψλ καξηπξηψλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαζεγεηψλ Σν πιηθφ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γξάζεηο Διιήλσλ-Ζκέξα αλεθηηθφηεηαο) ΑΠΟΦΕΙ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ Δθπαηδεπηηθφο: «Ήηαλ κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο, γηαηί ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα αθνχζνπλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο κεηαλαζηψλ, λα θαηαγξάςνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζθέςεηο, λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα εθθξαζηνχλ θαη κάιηζηα ζηα αγγιηθά έρνληαο απέλαληί ηνπο ηνπο Βέιγνπο εηαίξνπο καο.

5 Σελ. 03 International Day of Tolerance International Day of Tolerance Date :16 November 2014 Partners : 3o Lyceum of Trikala 3 ν Gymnasium of Trikala 1 ν Gymnasium of Kalambaka CECS La garenne Charleroi Social Promotion School of Marchienne- au-pont Aim : The International day of tolerance a discussion was organized between the two partners. Although the topic of our project was not the word tolerance, it was considered that the approach of the meaning of the word was necessary, as the cultivation of tolerance and acceptance are necessary prerequisites, if we want to live peacefully in multicultural societies. The aim was some steps to be done- through non formal learning methods and through non formal educational activities- in order the phenomenon of racism to be faced. Groupsofparticipants: 3o Lyceum of Trikala 3 ν Gymnasium of Trikala 1 ν Gymnasium of Kalambaka Teachers who worked with the students Parents of the Greek students CECS La garenne Charleroi Social Promotion School of Marchienne- au-pont Number of participants 23 Greek Students- 7 Greek teachers 10 Belgian students- 10 Belgian teachers

6 Σελ. 04 International Day of Tolerance Summary/ Description The project aims at the confrontation of the problems which exist in schools, because of immigrants and other social excluded groups. The existence of European Community relies on diversity. At a time that multiculturalism and diversity are something given, cooperation and harmonious coexistence are a necessity for the progress of our society.in order cooperation and harmonious coexistence to be achieved each person should be familiarized with the words tolerance and diversity. It is not enough for students to be exposed to material that exists in internet. We ought to get (put) students in the process of personal reflection and thought process. For this reason students felt free to produce material, to present it to the partners and to interact with them. This event on 16 November was a very good stimulation for our students to think, to define the meaning of the word and to express thoughts and emotions, that are born when they hear this word. Students wrote poems and texts, wrote down thoughts and personal experiences, composed music and made collage. All these were the first step, the first effort in order students to be sensitized and approach the topic. Materialproduced Texts that students wrote Students` poems Collage Musical composition Personal statements of foreign( immigrants) students and teachers The material is available on the website (Greek activities- international day of tolerance) Views (opinions) of participants: Teacher: It was a very interesting experience for the students, because they had the chance to hear personal experiences from immigrants, to write down their personal thoughts, to express themselves and even in English in front of our Belgian partners.

7 Σελ. 05 International Day of Tolerance Φωτογραφίες

8 Σελ. 06 Οηθνδνκώληαο πλεύκα Αιιειεγγύεο κέζα από ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο Μαθητής Γυμνασίου: «Ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ κπήθακε ζηε ζέζε απηώλ ησλ αλζξώπσλ» WORKSHOP: «Οικοδομώνηαρ πνεύμα Αλληλεγγύηρ μέζα από ζχολικέρ δπαζηηπιόηηηερ». ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ :ΜΑΡΣΗΟ 2014 ΕΣΑΙΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ : 3o Γπκλάζην Σξηθάισλ ΣΟΥΟ/ΚΟΠΟ : Να εθηηκεζεί ε έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο Να θηλεηνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζε δεηήκαηα κεηαλάζηεπζεο Να θαηαλνήζνπλ έλλνηεο φπσο: Αιιειεγγχε, Αλεθηηθφηεηα, εβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Να απνθηήζνπλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα γλψζε Να εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο Να δηαδξακαηίζνπλ νη καζεηέο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν Να επηθνηλσλήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα αλαδεηήζνπλ αηηίεο θαη ιχζεηο Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο επηθνηλσληαθέο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ΟΜΑΔΕ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ: Μαζεηέο Γπκλαζίνπ πληνληζηήο εθπαηδεπηηθφο ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ : 13 Μαζεηέο-1 Δθπαηδεπηηθφο ΠΕΡΙΛΗΦΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ αηφκσλ πνπ αηηνχληαη άζπιν έρεη ζεκεηψζεη κεγάιε αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νη θνηλσλίεο βηψλνπλ απηή ηε ξαγδαία κεηαθίλεζε αηφκσλ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Παξάιιεια αλαδεηθλχνληαη πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ, μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ ηα νπνία πξνθαινχλ εληάζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Δπεηδή νη Δπξσπατθέο θνηλσλίεο κεηαηξέπνληαη ζε πνιππνιηηηζκηθέο, είλαη ρξένο φισλ καο λα ελεκεξσζνχκε γηα πνηνπο ιφγνπο νη άλζξσπνη αλαγθάδνληαη λα

9 Σελ. 07 Οηθνδνκώληαο πλεύκα Αιιειεγγύεο κέζα από ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα απνβεί επλντθή γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζηελ ελζάξξπλζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηελ απνθπγή εληάζεσλ. Ηδηαίηεξα νη λένη, απηνί πνπ ζα θιεζνχλ λα πάξνπλ απνθάζεηο ζην κέιινλ, πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ νπζηαζηηθά. Με αθνξκή ηα παξαπάλσ θαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ καο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ workshop: Οη καζεηέο αξρηθά παξαθνινχζεζαλ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ επηιεγκέλν απφ ην δηαδίθηπν- ζρεηηθφ κε ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνπνίεζαλ έληππν πιηθφ πνπ πξνκεζεπηήθακε θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο Καηαλφεζαλ ηηο ζρεηηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηνπο πξφζθπγεο Οη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θαληαζία ηνπο θαη δεκηνχξγεζαλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο αληιψληαο πιηθφ απφ ην βίληεν πνπ παξαθνινχζεζαλ, απφ θσηνγξαθίεο, άξζξα εθεκεξίδσλ θαη ην Internet.Γεκηνπξγήζεθαλ 4 νκάδεο καζεηψλ θαη ελ ζπλερεία γηα ηελ δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη. Ζ πξψηε νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία απφ ηελ ηαηλία θαη ελεξγνπνίεζε ηε κλήκε ηεο. Ζ δεχηεξε νκάδα έθαλε ρξήζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη δεκηνχξγεζε απηνηειείο ηζηνξίεο. Ζ ηξίηε νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνίεζε ζηελ αθήγεζε. Ζ ηέηαξηε νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ιέμεηο-θιεηδηά θαη θσηνγξαθίεο θαη δεκηνχξγεζε κηα ηζηνξία πνπ ζπλέβε ζηελ Διιάδα θαη ζπγθίλεζε ηδηαίηεξα ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ.

10 Σελ. 08 Οηθνδνκώληαο πλεύκα Αιιειεγγύεο κέζα από ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο έδεζαλ έζησ θαη εηθνληθά ηζηνξίεο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο εηαηξηθήο ζπλάληεζεο ζηα Σξίθαια νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα δηεγεζνχλ απηέο ηηο ηζηνξίεο- ζηελ Αγγιηθή γιψζζα- ελψπηνλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ησλ Βέιγσλ εηαίξσλ θαη ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη αληηιήθζεθαλ πσο πίζσ απφ αξηζκνχο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζηε δεκνζηφηεηα γηα πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο θαη αηηνχληεο αζχινπ, ππάξρνπλ ηζηνξίεο αλζξψπσλ πνπ αλαγθάδνληαη λα εθπαηξηζζνχλ. Δπηπιένλ έκαζαλ ηηο αηηίεο πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα εγθαηαιείπνπλ ηηο εζηίεο ηνπο θαη αλαξσηήζεθαλ / αλαδήηεζαλ πνηεο είλαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ή ζα έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ γηα λα ππάξρεη δηθαηνζχλε θαη αιιειεγγχε ζην πεξηβάιινλ καο. ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΠΑΡΑΥΘΗΚΕ Βίληεν κε ηηο ηζηνξίεο πνπ έγξαςαλ θαη αθεγήζεθαλ ηα παηδηά. Σν βίληεν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γξάζεηο Διιήλσλ-Workshop 3 ν Γπκλάζην) ΑΠΟΦΕΙ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ Μαζεηήο Γπκλαζίνπ : «Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ κπήθακε ζηε ζέζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ» Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: «Οη καζεηέο έλησζαλ ζπγθινληζκέλνη απφ ηα βίληεν πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη δήισζαλ κεηαλησκέλνη απφ ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηζαλ ζην παξειζφλ ζπκκαζεηέο ηνπο κεηαλάζηεο» πληνληζηέο : «Οη καζεηέο πξαγκαηηθά μεπέξαζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο κπξνζηά ζηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη ζηνπο Βέιγνπο εηαίξνπο»

11 Σελ. 09 Creating a spirit of solidarity through school activities WORKSHOP: Creating a spirit of solidarity through school activities Date : March 2014 Partners: 3rd Gymnasium of Trikala The aims of the workshop were : Students to assess the extent of the problem of immigration Students` interest in migration issues to be stimulated Students to understand meanings like solidarity, tolerance, respect for diversity Students to acquire a strong stimulation for knowledge Students to express their emotions Students to be the protagonists Students to communicate, to cooperate, to search for reasons and solutions Students to develop communicative and linguistic skills Groups of participants: Students of 3 rd Gymnasium - teacher Number of participants: 13 Students- 1 teacher Summary/ description The social and political importance of migration and asylum issues has grown steadily over the past two decades, during which the world has witnessed increased worldwide movement of migrants, asylum seekers and refugees. At the same time, problems of discrimination, xenophobia and racism have continued to surface, often causing tensions within communities. As European societies become more multi-cultural, we need to raise awareness of the many reasons for which people choose or are forced to leave their own countries. This understanding can help to promote respect for diversity and encourage social

12 Σελ. 10 Creating a spirit of solidarity through school activities cohesion. In particular, more information needs to be disseminated to young people, who are the decision makers of tomorrow. Taking into consideration the above students watched a DVD on migration (http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytikoyliko/perasmata.html used material from UNHCR learned key words associated with refugees, immigrants and asylum seekers. used their imagination to develop their own stories based on a set of photos, keywords and stories presented by the media or the Internet. Four groups were formed and each group used a different method in presenting their story. The 1st group made up a story using elements they remembered from the film they had watched. The 2nd group used some photos provided to create a story. They invented different stories. The 3rd group created a story using a set of keywords given to them. Each pupil used the keywords to invent their part of the story. It s a continuous and true story. The 4th group tells a story using both keywords and photos. This is a real story that took place a short time ago in Greece. Through this procedure students lived stories of refugees and immigrants. During the second project meeting in Trikala students had the chance to narrate these stories in English in front of their classmates, the Belgian partners and teachers of the school. They realized that behind each anonymous statistic related to refugees, asylum seekers and immigrants there are personal stories from people who are obliged to expatriate. Moreover, they learnt the reasons which force people to leave their homes and wondered about the policies which should be implemented in order justice and solidarity to exist.

13 Σελ. 11 Creating a spirit of solidarity through school activities Material produced Video with the stories that students wrote and narrated. Videos are available on the website activities -Workshop 3 ν Gymnasium) Views of participants Student: It was the first time that we put ourselves in the position of these people Teacher: The students felt overwhelmed by the videos that they watched and they regretted by the way that they faced classmates immigrants in the past. Coordinators of the project: The students surpassed themselves in their effort to present their stories in front of their teachers and Belgian partners.

14 Σελ. 12 Creating a spirit of solidarity through school activities Φωηογπαθίερ

15 Σελ. 13 πλαηζζεκαηηθόο θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο νκάδσλ Με ηνλ όξν συναισθηματική ανθεκτικότητα ελλννύκε ηελ θαιιηέξγεηα επειημίαο, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηξόπσλ πξνζαξκνγήο ησλ αηόκσλ ζηα λέα δεδνκέλα. ΒΗΧΜΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ: «πλαηζζεκαηηθφο θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο νκάδσλ» ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ:18 Γεθέκβξε 2014 ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Κέληξν Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο Σξηθάισλ ΕΣΑΙΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Σξηθάισλ Κέληξν Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο Σξηθάισλ ΣΟΥΟ/ΚΟΠΟ Γεδνκέλνπ φηη ζηα ζρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνηθίια θαηλφκελα απνθιεηζκνχ καζεηψλ εθθξάζηεθε ε αλάγθε επηκφξθσζεο θαη ελίζρπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ εηδηθνχο. Κη απηφ γηαηί ε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη άκεζν αληίθηππν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο λννηξνπίαο ησλ καζεηψλ. ηφρνο ινηπφλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηεο θιηληθήο ςπρνιφγνπ λα αιιειεπηδξάζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη λα εθθξάζνπλ εκπεηξίεο ηνπο λα δηεξεπλεζνχλ ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ζε απνθιεηζκφ λα αλαιπζνχλ νη ζπλέπεηεο πνπ έρεη κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζ απηά ηα άηνκα λα αλαδεηεζνχλ θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ νκαιή έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ «απνθιεηζκέλσλ» αηφκσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ΟΜΑΔΕ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ : Δθπαηδεπηηθνί ρνιείσλ εκπιεθφκελσλ ζην πξφγξακκα ComeniusRegio Κιηληθή Φπρνιφγνο θ. Καξακπίλα Άλλα ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ : 20 Δθπαηδεπηηθνί- 1 Φπρνιφγνο

16 Σελ. 14 πλαηζζεκαηηθόο θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο νκάδσλ ΠΕΡΙΛΗΦΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αξρηθά αλαπηχρζεθε ην ζεσξεηηθό πιαίζην ην νπνίν ζα απνηεινχζε ηε βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε ε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο γηα ηελ απνθπγή εκθάληζεο ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ. Με βάζε ηε ζπζηεκηθή ζεσξία θάζε άηνκν βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηελ νηθνγέλεηα, ηηο πνιηηηζκηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ηελ θνηλσλία. Καηά ζπλέπεηα νη ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο, νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα αλαπηχμνπλ ηα άηνκα είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ φισλ ηνπο παξαπάλσ παξαγφλησλ. Σν ζρνιείν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειεί θη απηφ έλα ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ επηκέξνπο νκάδεο, φπσο ησλ καζεηψλ, ησλ θαζεγεηψλ θαη ηνπ δηεπζπληή, ελψ δελ κπνξεί λα κείλεη αλεπεξέαζην απφ ηελ επίδξαζε ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη κε ην ζρνιείν. Όιν απηφ ην ζχζηεκα κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεηαη ηαπηφρξνλα απφ ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο, ηηο νπνίεο νη επηκέξνπο νκάδεο νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζ απηέο. Όκσο νη εμειίμεηο ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο είλαη ξαγδαίεο θαη πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο. Απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο δσήο πνπ νθείιεη λα αλαπηχμεη ην άηνκν ζηηο κέξεο καο είλαη: ε απηνεθηίκεζε, ε ελζπλαίζζεζε-ελεξγεηηθή αθξφαζε, ε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ, ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη ε δηαρείξηζε άγρνπο. Με εθφδην απηέο ηηο δεμηφηεηεο ην άηνκν ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη βαζηθέο ςπρνινγηθέο αλάγθεο,νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο: αλάγθε γηα αγάπε, γηα αζθάιεηα, γηα αλαγλψξηζε, γηα φξηα, γηα ππνζηήξημε, γηα ππεπζπλφηεηα, γηα γλψζε θαη λέεο εκπεηξίεο θαη ηέινο αλάγθε λα αλήθεη θαλείο θάπνπ. Οη δεμηφηεηεο δσήο, ζηηο νπνίεο έγηλε αλαθνξά παξαπάλσ, ζεκαηνδνηνχλ λέα κνληέια χπαξμεο θαη ζπλχπαξμεο ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο. ηα πιαίζηα ησλ ζεκεξηλψλ θνηλσληψλ ην επηδησθφκελν είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπ αηφκνπ. Με ηνλ όξν ζπλαηζζεκαηηθή αλζεθηηθόηεηα ελλννχκε ηελ θαιιηέξγεηα επειημίαο, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηξφπσλ πξνζαξκνγήο ησλ αηφκσλ ζηα λέα δεδνκέλα. Χζηφζν απηή ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο πξνζθξνχεη ζε πνιχ ηζρπξέο αληηζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα θάζε θνξά πνπ πξνζπαζνχλ λα δηαθπιάμνπλ ηελ

17 Σελ. 15 πλαηζζεκαηηθόο θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο νκάδσλ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε λέεο πιεξνθνξίεο θαη αιιαγέο. Με ηνλ φξν πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο,ηελ ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη ρεηξηζκνχ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ ηθαλφηεηα απηνειέγρνπ, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ πνηνηηθή επηθνηλσλία θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ηε δηεθδηθεηηθή ζηάζε, ηελ πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα, ηελ απηνεπίγλσζε, ηελ απηναπνδνρή. Απηνί νη δπν φξνη απνηεινχλ ηε βάζε ηεο πλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο, ηεο αγσγήο δειαδή πνπ βαζίδεηαη ζηελ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ είλαη ε βάζε γηα ηε δηαρείξηζε θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ αθξφαζε κε ελζπλαίζζεζε, ζηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ, ζηε δηεχξπλζε ζηξαηεγηθψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηε βνήζεηα λα θαηνλνκάζεη ην παηδί ιεθηηθά φια ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Αθνχ νινθιεξψζεθε ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη, νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο θαη θιήζεθαλ λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα, φπσο: «Ση ρξεηάδεηαη έλα ζρνιείν ζήκεξα γηα λα γίλεη αζθαιέο θαη ιεηηνπξγηθό;» «Αίηηα ηνπ απνθιεηζκνύ» «Ση επηπηώζεηο έρεη ν απνθιεηζκόο θαη πώο εκθαλίδεηαη;(ραξαθηεξηζηηθά)» «Πνηα πνιηηηθή κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην ζρνιείν γηα ηε δεκηνπξγία αζθαινύο θιίκαηνο» Ο ρσξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε νκάδεο θαη ε ζπλαθφινπζε αιιειεπίδξαζή ηνπο νδήγεζαλ ζηελ εμαγσγή αβίαζησλ ζπκπεξαζκάησλ. Καηά θνηλή νκνινγία ε εθπαίδεπζε θαη ε νκαιή ζπλχπαξμε ζπλδέεηαη κε έλλνηεο φπσο: δεκνθξαηία, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο, πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, κείσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, παξεκπφδηζε ηεο βίαο, θξηηηθή ζθέςε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Αλ ηέινο επηζπκνχκε λα πξνάγνπκε ηελ ςπρηθή πγεία ζην ζρνιείν απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ησλ καζεηψλ. Έλα ηέηνην πξφγξακκα απεπζπλφκελν ζε θαζεγεηέο θαη καζεηέο κπνξεί θαη πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζε δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηελ αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ

18 Σελ. 16 πλαηζζεκαηηθόο θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο νκάδσλ απηνεθηίκεζε-απηνπεπνίζεζε, ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ,ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΠΑΡΑΥΘΗΚΕ : Αξρείν pdf κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ ζεκηλαξίνπ (αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο) ΑΠΟΦΕΙ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ Δθπαηδεπηηθφο: «Σν παηρλίδη ξφισλ πνπ παίμακε ήηαλ κηα πνιχ θαιή πξαθηηθή πνπ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε θαη κε ηνπο καζεηέο καο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ βνεζήζνπκε λα θαηαιάβνπλ πψο ληψζνπλ θάπνηνη ζπκκαζεηέο ηνπο»

19 Σελ. 17 EMOTIONAL AND SOCIAL EXCLUSION OF GROUPS EXPERIENTIAL SEMINAR : EMOTIONAL AND SOCIAL EXCLUSION OF GROUPS Date:18 December 2014 Place: Centre for Social Intervention of Trikala Partners : Directorate of Secondary Education oftrikala and Centre for Social Intervention of Trikala Aim Given that very often teachers face phenomena of students` exclusion, the necessity of teachers ` training and support by experts was pointed out. This is because the behavior of teachers has a direct impact on shaping the behavior and attitudes of students. Under the guidance and support of the clinical psychologist the specific workshop aimed : Teachers to interact and express their experiences The reasons that lead vulnerable groups to exclusion to be investigated The consequences of such a behavior/ an attitude to be analyzed Best practices for integration of the excluded people in the school environment to be seeked/investigated. Groups of participants: Teachers of involved schools in Comenius Regio Clinical Psychologist MrsKarabina Anna Number of participants: 20 Teachers- 1 Psychologist Summary/description In the first session the speaker of the workshop developed the theoretical framework that will form the basis for the implementation of the workshop and the approach of the subject.

20 Σελ. 18 EMOTIONAL AND SOCIAL EXCLUSION OF GROUPS More specifically, she referred to the importance of prevention for the avoidance of such behaviors. Using as basis the systemic theory she claimed that each person interacts with his family, the cultural groups to which he belongs and society. As a consequence the psychosocial skills, the attitudes and the behaviors that a person will develop is a consequence of a combination of all the aforementioned factors. School also constitutes a system that is composed by sub-groups, like the group of students, teachers and the school director, while it cannot be unaffected by the influence of school counselors, parents associations and social services that interact with the school. The entire system is simultaneously affected by social changes, which the sub-groups owe to follow and adapt. However the developments in the modern societies are rapid and special skills are required so that the person can adapt himself to the new conditions. Some of the required life skills that each person owes to develop in our days are: self-esteem, consciousness active listening, managing emotional reactions, problem-solving, conflicts resolution and stress management. Qualified with these skills each person will be able to meet basic psychological skills that could be summarized as: need for love, for safety, for recognition, for limits, for support, for accountability, for knowledge and new experiences, and finally need to belong somewhere. The life skills that were mentioned signify new models of existence and coexistence in modern societies. In the context of modern societies the desired is the emotional resilience and the emotional intelligence of the person. With the term emotional resilience we refer to the cultivation of flexibility, awareness and development of new methods of adapting to the new circumstances. However this adaptation process faces very strong resistance by the individuals that try to preserve the status quo which conflicts with new information and changes. With the term emotional intelligence we refer to the perceptual ability, the ability to express and handle emotions, the skill of self-control, the awareness, the high-quality communication during the conflict resolution process, the assertive attitude, the personal responsibility, the self-awareness and the self-acceptance. These two terms constitute the base of the Emotional Education, which is the education that is based in the awareness of the children s emotions, in the recognition of the negative

21 Σελ. 19 EMOTIONAL AND SOCIAL EXCLUSION OF GROUPS emotions that is the base of managing appropriate behaviors, in the active listening, in the definition of boundaries, in the searching of strategies for problem-solving, in the encouragement to the children to express in words their emotions. Having completed the theoretical part, the participants were split into three groups and were asked to brainstorm and give answers to questions like: What is required for a school today in order to be safe and functional? The causes of the exclusion What are the consequences of exclusion and how it appears? (characteristics) Which policy can be followed by the school for the creation of a sense of safety The separation of the participants in groups and their interaction led to the draw of conclusions. It was admitted that the education and the smooth coexistence is associated with concepts such as: democracy, rights and obligations, promotion of cooperation, multicultural education, reduction of prejudices, violence prevention, critical thinking and problem solving. Finally if we want to promote the mental health in school, it can be achieved through social and emotional education of students. Such a program addressed to teachers and students can and should emphasize on communication skills, identification and expression of feelings, self-esteem, the conflict resolution process, the acceptance of diversity. Material produced Pdf file with an analytical description of the structure of the seminar (available on the website) Views of participants: The role playing game was a very good practice that can be applied with our students, in order to help them realize how some of their classmates feel.

22 Σελ. 20 EMOTIONAL AND SOCIAL EXCLUSION OF GROUPS Φωτογραφίες

23 Σελ. 21 EMOTIONAL AND SOCIAL EXCLUSION OF GROUPS

24 Σελ. 22 EMOTIONAL AND SOCIAL EXCLUSION OF GROUPS

25 Σελ. 23 Η δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο κε βάζε ην πεξηερόκελν: Θεσξεηηθό πιαίζην θαη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο Σηηο ηάμεηο ζπλαληώληαη καζεηέο κε δηαθνξεηηθό γισζζηθό θαη πνιηηηζκηθό ππόβαζξν, πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζηε δεύηεξε γιώζζα, ε θαηάθηεζε ηεο νπνίαο απνηειεί έλα ζύλζεην θαηλόκελν. WORKSHOP : «Ζ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κε βάζε ην πεξηερφκελν: Θεσξεηηθφ πιαίζην θαη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο» ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: άββαην 17 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΕΣΑΙΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ : Γ/λζε Γ/ζκηαοΔθπ/ζεο Σξηθάισλ, Γξαθείν ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ Σξηθάισλ, Κα. Αλαζηαζηάδε πκεσλίδε, νκφηηκε θαζεγήηξηα ηνπ Α.Π.Θ, θαη θα. Εάγθα Διεπζεξία, ζρνιηθή ζχκβνπινο θηινιφγσλ Γπη. Θεζ/θεο ΣΟΥΟ/ΚΟΠΟ Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απνηειεί αλακθηζβήηεην γεγνλφο θαη νη κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είλαη επφκελν λα επεξεάδνπλ θαη ην ζρνιείν. Έηζη, ζηηο ηάμεηο ζπλαληψληαη καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζηε δεχηεξε γιψζζα, ε θαηάθηεζε ηεο νπνίαο απνηειεί έλα ζχλζεην θαηλφκελν.ε κηα πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία ηνπ Α.Π.Θ, ην νπνίν είρε πινπνηήζεη ην πξφγξακκα «ΓΗΑΠΟΛΗ»-Δθπαίδεπζε αιινδαπψλ θαη Παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ, ε Γ/λζε Γ/ζκηαοΔθπ/ζεο Σξηθάισλ ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, ηελ θ. Α. Αλαζηαζηάδε πκεσλίδε, νκφηηκε θαζεγήηξηα ηνπ Α.Π.Θ, θαη ηελ θ. Εάγθα Διεπζεξία, ζρνιηθή ζχκβνπιν θηινιφγσλ Γπη. Θεζ/θεο, νξγάλσζε ην ελ ιφγσ ζεκηλάξην-εξγαζηήξην ην νπνίν παξαθνινχζεζαλ εθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Δηδηθφηεξα ζηφρνη ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ Να εμνηθεησζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε κέζνδν CLIL, ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο: βνεζά ην καζεηή λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. βνεζά ηνλ εθπ/θφ ζηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο σο «εξγαιείνπ κάζεζεο» καζαίλσ πώο λα καζαίλσ (απηνλφκεζε) βνεζά ζηελ απνδνρή ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ, ρξήζε κεηξηθήο βνεζά ηελ ελζσκάησζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ βνεζά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο

26 Σελ. 24 Η δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο κε βάζε ην πεξηερόκελν: Θεσξεηηθό πιαίζην θαη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο ΟΜΑΔΕ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ : ρνιηθνί χκβνπινη, Δθπαηδεπηηθνί, Πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ :50 ΠΕΡΙΛΗΦΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σα απνηειέζκαηα δηεζλψλ εξεπλψλ θαλεξψλνπλ φηη γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ Βαζηθψλ Γηαπξνζσπηθψλ Δπηθνηλσληαθψλ Γεμηνηήησλ, εθ κέξνπο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ, απαηηνχληαη έλα έσο δχν έηε ελψ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Αθαδεκατθήο Γισζζηθήο Ηθαλφηεηαο απαηηνχληαη πέληε έσο επηά. Ζ δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην πιαίζην ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε ηεο Αθαδεκατθήο Γισζζηθήο Ηθαλφηεηαο ζηελ θπξίαξρε γιψζζα, θαηά ζπλέπεηα, είλαη απαξαίηεην ν εθπαηδεπηηθφο λα ρξεζηκνπνηεί ζπλδπαζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαηά ηε δηδαζθαιία, φπσο είλαη απηή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο κε βάζε ην πεξηερφκελν (content- basedinstruction), πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακψζεη γισζζηθά ηνπο καζεηέο ηνπ, θπζηθνχο θαη κε θπζηθνχο νκηιεηέο. Ζ πξνζέγγηζε απηή πεξηιακβάλεη ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην γισζζηθφ κάζεκα, αιιά θαη ηνλ εκπνηηζκφ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε γισζζηθνχο ζηφρνπο. Σν γεγνλφο απηφ ηελ θαζηζηά ρξήζηκε φρη κφλν γηα θηινιφγνπο, αιιά θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ (π. ρ θπζηθνχο, βηνιφγνπο, καζεκαηηθνχο θ. ά). ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο κε βάζε ην πεξηερφκελν, νξηζκέλα απφ ηα κνληέια πνπ εθαξκφζηεθαλ δηεζλψο, ελψ δφζεθαλ θαη παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ηφζν ζην γισζζηθφ κάζεκα φζν θαη ζε άιια καζήκαηα ηνπ Π.» ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΠΑΡΑΥΘΗΚΕ : Παξνπζηάζεηο ησλ εηζεγεηψλ ζε κνξθή powerpoint( α. ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο κεζφδνπ CLIL- αληηθείκελα) β. Παξαδείγκαηα πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ζε δηδαθηηθά Σν πιηθφ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γξάζεηο Διιήλσλ-Workshop : «Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ

27 Σελ. 25 Η δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο κε βάζε ην πεξηερόκελν: Θεσξεηηθό πιαίζην θαη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο ΓΛΧΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ» Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο ζην εθαξκνζκέλν κέξνο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζρεδίαζαλ κία δηδαθηηθή ελφηεηα κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο κε βάζε ην πεξηερφκελν, έηζη ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ πξνζέγγηζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ άκεζα ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δηθψλ ηνπο καζεκάησλ. ΑΠΟΦΕΙ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ Εθπαηδεπηηθόο: «Όιεο νη παξνπζηάζεηο ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο. Να εμειηρζεί ζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. 30 ψξεο ζα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο.» Εθπαηδεπηηθόο: «Πνιχ θαιή ε ηδέα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Workshop : «Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ». Οη εηζεγήζεηο ήηαλ ελδηαθέξνπζεο. Όκσο ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ ήηαλ αλεπαξθήο»

28 Σελ. 26 CONTENT BASED INSTRUCTION OF LANGUAGE: THEORETICAL FRAMEWORK AND TEACHING APPLICATIONS Workshop : CONTENT BASED INSTRUCTION OF LANGUAGE: THEORETICAL FRAMEWORK AND TEACHING APPLICATIONS Date:Saturday 17 January 2015 Partners : Directorate of Secondary Education in Trikala, The school counselor service, Professor of AUTh Mrs. Anastasiadi-Symeonidi The school counselor of philologists of Western Thessaloniki, Dr. Mrs. ZagkaEleutheria, Aim The multiculturalism of the modern Greek community is an indisputable fact and the changes that occur in the broader social environment couldn t but affect the school. So within the classes, students with differentiated linguistic and cultural backgrounds can be found, who need to develop skills in the second language, the learning of which is a complex phenomenon. In a try to take advantage of the experience of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh), which implemented the programme DIAPOLIS -Training of immigrant and repatriated students, the Directorate of Secondary Education in Trikala in coordination with the school counselor service, the professor of AUTh Mrs. Anastasiadi- Symeonidi and the school counselor of philologists of Western Thessaloniki, Dr. Mrs. ZagkaEleutheria, implemented the current conference-workshop, that was attended by educators of different fields. Specifically the objectives of the seminar were teachers to learn about method CLIL, the implementation of which: Help students to meet the requirements of the curriculum Help teachers to use language as a learning tool learn how to learn Help the acceptance of use of mother tongue Help the reduction of school failure

29 Σελ. 27 CONTENT BASED INSTRUCTION OF LANGUAGE: THEORETICAL FRAMEWORK AND TEACHING APPLICATIONS Groups of participants: Counselors, teachers, invited speakers. Number of participants:50 Summary/ Description The results of the international research point out that for the development of the Basic Interpersonal Communication Skills by the bilingual students, one to two years are required, while for the development of the Cognitive Academic Language Proficiency, five to seven years are required. The instruction of the subjects that are included in the framework of the formal educational system, presupposes the development of the Cognitive Academic Language Proficiency in the primary language, and as a consequence it is necessary that the educator will use combining approaches during the teaching process, such as the content based instruction of language, in order to linguistically enforce his students. This approach includes ways of effectively using the subjects in linguistic class, as well as the accession of linguistic objectives in the subjects. This fact sets the approach useful not only for the philologists, but also for educators of different fields (such as physicists, biologists, mathematicians, etc.). The presentations of the workshop included the basic theoretical principles of the content based instruction of language, some of the models that were applied internationally, and some examples of applications not only in the linguistic course but also in other courses of the Curricula. Materialproduced Speakers` presentations in ppt (a. Theoretical frame of method Clil b. practical examples in different subjects). The material is available on the website ( Greek activities) At the end the participating teachers - according to their specialization - planned a module/scenario based on the principles of the method,in order to familiarize themselves with this new approach and be able to use it direct in their courses.

30 Σελ. 28 CONTENT BASED INSTRUCTION OF LANGUAGE: THEORETICAL FRAMEWORK AND TEACHING APPLICATIONS Views of participants Teacher: All the presentations were very interesting. It could be a training program of 30 hours. Teacher: The idea for the realization of the workshop CONTENT BASED INSTRUCTION OF LANGUAGE: THEORETICAL FRAMEWORK AND TEACHING APPLICATIONS was very good. The presentations were very interesting. But the duration of the experiential workshop was not enough.

31 Σελ. 29 CONTENT BASED INSTRUCTION OF LANGUAGE: THEORETICAL FRAMEWORK AND TEACHING APPLICATIONS ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΔ

32 Σελ. 30 CONTENT BASED INSTRUCTION OF LANGUAGE: THEORETICAL FRAMEWORK AND TEACHING APPLICATIONS Πξόγξακκα εκηλαξίνπ άββαην 17 Ιαλνπαξίνπ 2015 Θέκα: «Η δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο κε βάζε ην πεξηερόκελν: Θεσξεηηθό πιαίζην θαη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο» 9.30: Πξνζέιεπζε :15: Γξ. Διεπζεξία Εάγθα, ρ. ζχκβνπινο θηινιφγσλ Γπη. Θεζζαινλίθεο: Θεσξεηηθέο αξρέο ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο 11:15-12:15: Δπαγγειία Γηακαληίδνπ, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα εθαξκνζκέλεο γισζζνινγίαο ΑΠΘ : Οινθιεξσκέλα δηδαθηηθά παξαδείγκαηα: Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο : Γηάιεηκκα 12:30-13:30: Άλλα Αλαζηαζηάδε- πκεσλίδε, Οκ. Καζ. Γισζζνινγίαο: Σν παξάδεηγκα ηεο Φπζηθήο 13:30-14:30: Κσλζηαληίλνο Κνπηζαλδξέαο, Δθπαηδεπηηθφο, Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηε δηδαζθαιία ηεο ΝΔ σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο: Σν παξάδεηγκα ηεο Βηνινγίαο : Γηάιεηκκα 14:50-17:00: Δξγαζηήξην αλά εηδηθφηεηεο

33 Σελ. 31 ΚάιιηνΑξγάπαξάΠνηέ! Καηαιήμακε ζην γεγνλόο όηη όια ηα ακήραλα θαη άγλσζηα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, νξγήο, ζπκπόληαο, θόβνπ θαη ελνρήο πνπ ληώζακε ζα καο θάλνπλ λα αιιάμνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά καο απέλαληη ζην δηαθνξεηηθό. ΣΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΜΗΚΟΤ: «Κάλλιο Απγά παπά Ποηέ!» ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ : 15/ έσο 28/2/2015 ΕΣΑΙΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ : 3 ν Λχθεην Σξηθάισλ ΣΟΥΟ/ΚΟΠΟ Ζ πξνεηνηκαζία κηαο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε θαζψο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Παξά ηηο ππάξρνπζεο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο επνδψζεθε απηή ε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ ζηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ: Να πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο ην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνχ κέζα απφ κε ηππηθέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο Να ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηηο Σ.Π.Δ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ βίληενπ λα αλαζχξνπλ νη καζεηέο παιηέο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα ηηο επαλεμεηάζνπλ λα θάλνπλ νη καζεηέο ζηνρεπκέλεο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζην πξνζσπηθφ ηνπο πεδίν θαη ζηα πεδία ηνπ άκεζνπ θαη επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. λα αθππληζηνχλ ζπλεηδήζεηο θαη λα θαιιηεξγεζνχλ πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο ζε κηα επνρή πνπ δπζηπρψο νη αλζξσπηζηηθέο αξρέο θαη αμίεο ζπαλίδνπλ ή ζεσξνχληαη παξσρεκέλεο ΟΜΑΔΕ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ: Μαζεηέο, Δθπαηδεπηηθνί ηνπ 3 νπ Λπθείνπ Σξηθάισλ ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ : 16 καζεηέο Β Λπθείνπ ηνπ 3νπ ΓΔΛ Σξηθάισλ «Οδπζζέαο Διχηεο» 2 Δθπαηδεπηηθνί ΠΔ06 ( ακαξά Μαξία - ΦέξλεοΚξηζηίλ) 1 εθπαηδεπηηθφο ΠΔ02 ( Καξαηζψιε Δπαγγειία- ζπγγξαθή ελαξίνπ) 1 εθπαηδεπηηθφο ΠΔ13 ( Βαξγηάκε Γήκεηξα- ζθελνζεζία )

34 Σελ. 32 ΚάιιηνΑξγάπαξάΠνηέ! ΠΕΡΙΛΗΦΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αθνχ πξνεγήζεθε ηελ πξψηε ρξνληά ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ζπκκεηνρή ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ζε workshops, ε παξαθνινχζεζε πξνζσπηθψλ θαηαζέζεσλ καξηχξσλ θαη ζπκάησλ θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ κεηαλάζηεπζεο,εκπνξίαο αλζξψπσλ θαζψο θαη δνπιείαο απφ ηελ Γηεζλή Ακλεζηεία, ηελ UNICEF θαζψο θαη απφ ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ "TheNo Proiect.Org" θαηαγξάθεθαλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελλήζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο απηψλ. καζεηέο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε φισλ Κνηλή παξαδνρή φισλ απνηέιεζε ε ζαθήο αδπλακία λα βξεζνχλ νη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζηάζε καο απέλαληη ζην πξφβιεκα ηεο μελνθνβίαο, ηεο κε απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ελ ηέιεη ηνπ ξαηζηζκνχ πνπ καζηίδεη ηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο. Καηά θνηλή νκνινγία πξέπεη φινη λα επηδείμνπκε ελζπλαίζζεζε, πξνζπαζψληαο λα βξεζνχκε έζησ θαη γηα ιίγν ζηε ζέζε εθείλσλ ησλ δχζηπρσλ αλζξψπσλ πνπ μεξηδψλνληαη απφ ηελ παηξίδα ηνπο αλαδεηψληαο ηελ ειπίδα ζε λένπο ηφπνπο κε λέα θνπιηνχξα, ήζε, έζηκα θαη παξαδφζεηο. Καηαιήμακε ζην γεγνλφο φηη φια ηα ακήραλα θαη άγλσζηα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, νξγήο, ζπκπφληαο, θφβνπ θαη ελνρήο πνπ ληψζακε ζα καο θάλνπλ λα αιιάμνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά καο απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ. Με ηηο ζθέςεηο απηέο απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο πνπ έρεη ηνλ ηίηιν Κάιιην αξγά παξά Πνηέ. Γεκηνπξγήζεθε αληί ζεαηξηθήο παξάζηαζεο εμαηηίαο ειιείςεσο εμνπιηζκνχ θαη ζθεληθψλ, θαη απνηειεί ην επηζηέγαζκα δηκεληαίαο ζπλεχξεζεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ απνθιεηζηηθά ζρεδφλ εθηφο σξνινγίνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Να ζεκεησζεί ηέινο φηη ε ηαηλία είλαη εξγαζία απνθιεηζηηθά ησλ καζεηψλ ρσξίο θαζφινπ εμσηεξηθή επαγγεικαηηθή βνήζεηα. ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΠΑΡΑΥΘΗΚΕ Σαηλία κηθξνχ κήθνπο - Γηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα (Γξάζεηο Διιήλσλ- Παξνπζίαζε 3 νπ Λπθείνπ : «Κάιιην αξγά παξά πνηέ» Ζ ηαηλία πξνβιήζεθε επίζεο ζηελ εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πλεπκαηηθφ θέληξν Σξηθάισλ ζηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο «Κάησ απφ ηνλ ίδην νπξαλφ»

35 Σελ. 33 ΚάιιηνΑξγάπαξάΠνηέ! ΑΠΟΦΕΙ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ Μηράιεο Επαγγειίδεο ( καζεηήο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ ηαηλία): «Φνβεξή εκπεηξία. Μνπ δφζεθε ην εθαιηήξην λα ελεκεξσζψ γηα ηφζα θαηλνχξγηα πξάγκαηα θαη έλλνηεο φπσο δηαθίλεζε- εκπνξεία αλζξψπσλ, πνιππνιηηηζκηθφηεηα, αλεθηηθφηεηα. Δμάιινπ πνχ αιινχ ζα είρα ηε δπλαηφηεηα λα βαθηψ καχξνο; Νηψζσ πην πιήξεο θαη μέθπγα απφ ηε κνλνηνλία ηεο ηάμεο... Δπραξηζηψ ηηο θαζεγήηξηέο κνπ γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζαλ λα ζπκκεηέρσ ζε έλα ηέηνην ελδηαθέξνλ project.δηδηθά ζην Λχθεην! πληνλίζηξηεο θαζεγήηξηεο: «Απφ δσ θη εκπξφο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί, ζπλεηδεηνπνηήζακε πσο ρξεηάδνληαη δξάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θφζκνπ ζηνλ νπνίν ζα θπξηαξρνχλ νη δηθέο καο θσλέο πνπ ζα ππεξαζπίδνπλ ηελ αλεθηηθφηεηα, ηελ εηξήλε, ηελ αγάπε ζηνλ ζπλάλζξσπν θαη θπζηθά ηελ ειεπζεξία ηδεψλ θαη απφςεσλ.» «Κξαηήζηε κφλν ην γεγνλφο φηη φιε απηή ε δξάζε ησλ δπν εηψλ έρεη θάλεη εκάο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνδέθηεο ζπγραξεηεξίσλ απφ ηνπο γνλείο επεηδή δψζακε - θαηά ηα ιεγφκελα ηνπο - νπζηαζηηθνχο ιφγνπο ζηα παηδηά ηνπο γηα λα έξρνληαη φπσο ηζρπξίζηεθαλ ζην Λχθεην!!»

36 Σελ. 34 Better late than never! SHORT MOVIE: Better late than never! Date:15/12/14 till 28/02/2015 Partners:3 rd Lyceum of Trikala AIM The preparation of a short movie within the Greek educational system is not an easy achievement, as there is not predicted time for the realization of acts like this in the range of curriculum program. Despite the existing objective difficulties this students` attempt was completed with success and the aims were: Students to approach the theme of racism through non typical educational teaching procedure. Students to use I.C.T. to create a short video Students to drag up old personal experiences and racist attitudes and reconsider them Students to make some personal interventions Students to be awaken. Spiritual concerns to be cultivated during a time that, unfortunately, humanitarian principles and values are rare and considered obsolete old-fashioned. Groups of participants: Students, Teachers of 3 rd Lyceum of Trikala Number of participants: 16 Students of 2 nd grade of 3 rd Lyceum of Trikala Odysseas Elytis 4 teachers SUMMARY/DESCRIPTION After the first year of the program, during which the pedagogical group participated in workshops, attended personal deposits of witnesses and victims, as also audiovisual material of immigration, human trafficking and slavery from the International Amnesty,

37 Σελ. 35 Better late than never! Unisef and the non-profit organization The No Proiect.org the emotions that were born to teachers and students were noted after the attendance of all these. Commonacceptance of allparticipants was the unambiguous inabilityto findanswerson the way that we should face the problemofxenophobia,non-acceptance of diversity and ultimatelyracismthat plaguestoday'ssocieties. Admittedly we should all show empathy, trying to put ourselves, even for a while, in the position of those unfortunate people who uprootedfromtheir homelandsearchingforhopein new placeswithnew culture, customs and traditions.we came to theconclusion that allembarrassedand unknownfeelingsof sadness, anger, compassion, fear andguiltthatwe felt,wouldmake uschange ourbehavior towardsdifferent. With these thoughtswe decided to createa short filmwhichis titled Better late thannever. It was createdinstead of a theatrical performancedue tolack ofequipment andprops, and it was a result of a bimonthly cooperation of studentsandteachersalmost exclusivelyafter the end of the lessons. Finally we should note that thefilm isexclusivelyworkof pupilswithout anyexternalprofessional help. MATERIAL PRODUCED Short film Availableon the website (Actions of Greek- Presentation of 3 rd Lyceum: "Better late than never") The film was alsoscreenedduring the event"under the same sky", that took place at the CulturalCenterof Trikala. Views of participants Michael Evaggelidis (student who participated in the film): Awesome experience. It was given to me the trigger to be informed about so many new things and meanings such as human trafficking, multiculturalism, tolerance. Besides, where else would I have been able to be painted black? I feel more complete and I had the chance to escape from the monotony of class... Thank my professors for the opportunity they gave me to participate in such an interesting project. Especially in high school!

38 Σελ. 36 Better late than never! Coordinator teachers from now on, studentsandteachers, we realized that our actions are necessary for the creation of aworld in whichourvoices will dominate and willdefendtolerance, peace, love for theneighborand of coursethe freedomof ideasand opinions." "... Keep in mindthe factthat during this two- year project parents congratulated us, becausewe gave intheir words-substantive reasonsto their childrentocome, as they claimed,inschool!!"

39 Σελ. 37 Better late than never! ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΔ

40 Σελ. 38 Παηδαγσγηθή παξέκβαζε αμηνπνηώληαο ηελ ηαηλία «AzuretAsmar Αλάδεημε εκπνδίσλ πνπ πξνθύπηνπλ θαη δπζρεξαίλνπλ ηε ζπκβίσζε κεηαμύ αλζξώπσλ κε δηαθνξεηηθό θνηλσληθνπνιηηηζκηθό ππόβαζξν, αλαδήηεζε θαηάιιεισλ ηξόπσλ ππεξπήδεζεο απηώλ ησλ εκπνδίσλ. WORKSHOP: «Παιδαγωγική παπέμβαζη αξιοποιώνηαρ ηην ηαινία «AzuretAsmar» ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: 6 Γηδαθηηθέο ψξεο (2 έσο 13 Φεβξνπαξίνπ 2015) ΕΣΑΙΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΛΣΗΝΟΤ ΣΟΥΟ/ΚΟΠΟ θνπφο ηεο παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο είλαη αθελφο κελ ε αλάδεημε ησλ εκπνδίσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη δπζρεξαίλνπλ ηε ζπκβίσζε κεηαμχ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, αθεηέξνπ δε ε αλαδήηεζε θαηάιιεισλ ηξφπσλ ππεξπήδεζεο απηψλ ησλ εκπνδίσλ. Εηδηθόηεξνη ζηόρνη γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα δηαθξίλνπλ αιιά θαη λα ζπζρεηίδνπλ ηνλ «κχζν» κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα αζθνχλ θξηηηθή αλάγλσζε «θεηκέλσλ», φπσο ελφο βίληεν ηαηλίαο, λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ζπκβίσζεο κε ηνλ δηαθνξεηηθφ «άιιν», λα πεξηγξάθνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξψσλ, λα εληνπίδνπλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ζηάζεηο, ζρέζεηο θαη δξάζεηο, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο ππεξπήδεζεο ησλ εκπνδίσλ ζπκβίσζεο κε ηνλ δηαθνξεηηθφ «άιιν», λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα δεηήκαηα, ηα νπνία ζεσξνχκε δεδνκέλα, ζε επίπεδν ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, λα απνδερζνχλ ηε βαξχηεηα ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. ΟΜΑΔΕ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ : καζεηέο ηεο Α θαη Β ηάμεο ηνπ Λπθείνπ Βαιηηλνχ ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ : 18 Μαζεηέο -2 ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί

41 Σελ. 39 Παηδαγσγηθή παξέκβαζε αμηνπνηώληαο ηελ ηαηλία «AzuretAsmar ΠΕΡΙΛΗΦΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ζ κεζνδνινγία πινπνίεζεο πεξηγξάθεηαη κε ηα παξαθάησ δηαδνρηθά βήκαηα: 1. Δηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ. θνπφο ηεο είλαη ε πξντδέαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε «πξνζέξκαλζε» γηα ην ζέκα πνπ ζα αθνινπζήζεη. Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. Σα ζέκαηα πξφθιεζε κπνξεί λα είλαη: Ση ζεκαίλεη δηαθνξεηηθφο ή «άιινο»; Ση ζεκαίλεη «μέλνο»; Πξέπεη λα ζπκβηψλνπκε κε ηνπο «άιινπο»; θεθηείηε θάπνηα πξνζσπηθή εκπεηξία ζπκβίσζεο κε ηνλ «άιιν». 2. πδήηεζε γηα απηά πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα, ζρνιηαζκφο. Οη απφςεηο παξακέλνπλ ζηνλ πίλαθα γηα ην ππφινηπν ηεο παξέκβαζεο ζε νξαηφ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζεκείν. 3. Παξνπζίαζε νιφθιεξεο ηεο ηαηλίαο. Οη εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ ηελ ηαηλία κε πξνζνρή δίρσο λα ηνπ δεηεζεί θάηη επηπιένλ. 4. πδήηεζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ εζηηάδνληαο ζηα παξαθάησ ζεκεία: Πνηεο νη γεληθέο εληππψζεηο ζαο απφ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο; Πψο ζαο θάλεθε; Πψο αηζζάλεζηε; 5. πδήηεζε ζρεηηθή κε ηελ ηαηλία κε ζηφρν ηελ θξηηηθή αλάγλσζή ηεο. Γξαζηεξηφηεηα θιεηζίκαηνο: απηφκαηε γξαθή απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ην πξνζσπηθφ λφεκα ηεο ηαηλίαο (δηάξθεηαο 5 ). πγθέληξσζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζε ραξηάθηα απφςεσλ θαη θιείζηκν ηεο ζπλάληεζεο κε ηελ αλάγλσζή ησλ. ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΠΑΡΑΥΘΗΚΕ : Γεκηνπξγία παξνπζίαζεο ζε κνξθή PowerPoint ηεο φιεο δξαζηεξηφηεηαο γηα δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο (Διιεληθά Αγγιηθά) Ζ παξνπζίαζε είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο (ΔΣΑΗΡΟΗ-ΔΛΛΖΝΔ ΔΣΑΗΡΟΗ-ΓΔΛ ΒΑΛΣΗΝΟΤ) ΑΠΟΦΕΙ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ Μαζεηήο: «Έρσ δεη αξθεηέο θνξέο ηελ ηαηλία αιιά δελ είρα θάλεη ηέηνηεο ζθέςεηο» Μαζεηήο :«Μνπ άξεζε πνιχ παξφιν πνπ ζηελ αξρή ζεψξεζα φηη ήηαλ γηα κηθξφηεξα παηδηά. Ήηαλ ζπγθηλεηηθή»

42 Σελ. 40 Παηδαγσγηθή παξέκβαζε αμηνπνηώληαο ηελ ηαηλία «AzuretAsmar Μαζεηήο: «Θα κπνξνχζακε λα αθηεξψλακε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηηο ζπδεηήζεηο καο» Μαζεηήο: «Νηψζσ φηη έρσ ζθάιεη αξθεηέο θνξέο ζην παξειζφλ κε ιακβάλνληαο ππ φςηλ κνπ ηε ζέζε ηνπ άιινπ. Ννκίδσ φηη απφ εδψ θαη πέξα ζα είκαη πην πξνζεθηηθή.» Μαζεηήο: «Γελ είρα ζθεθηεί ηί δχζθνιν είλαη λα είζαη μέλνο ζε έλαλ ηφπν. Καη αθφκε πην δχζθνιν λα ληψζεηο μέλνο ζε απηφλ! Θα κνπ κείλεη ζην κπαιφ ε έθθξαζε Έρσ δχν παηξίδεο, δχν ζξεζθείεο, δχν γιψζζεο, είκαη δχν θνξέο πην πινχζηα.»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Αποτίμηση αφηγηματικών ικανοτήτων παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ»

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΛΑΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ SCRATCH ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Β /ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ν. 1, και ΤΣΑΜΠΛΗΣ Ι. 1 1 3 Ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, Α/θμια Εκπαίδευση Δράμας e-mail: nikospas18@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι λόγοι επιλογής

Διαβάστε περισσότερα