ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφονται λεπτοµερώς οι προδιαγραφές του συστήµατος αναγγελίας, από τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας, προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στοιχείων για την ελληνική αγορά οικιστικών ακινήτων. Για πληροφορίες σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας και το αναλυτικό περιεχόµενο του συστήµατος µπορείτε να απευθύνεστε στην: Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων Ελ. Βενιζέλου 21 TK Αθήνα Fax: Αρµόδιοι Θ. Μητράκος ( , Κ. Ακαντζιλιώτου ( , Ε. Χαραλαµποπούλου ( , Αργυρούλης ( , Για τεχνικά θέµατα µπορείτε να απευθύνεστε στην: Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Πληροφορικής Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµετρικών Εφαρµογών Μεσογείων 341 TK Χαλάνδρι Fax: Αρµόδιοι Γ. Καραδήµας ( , Χ. Κεχριµπάρη ( , Τ. Παπακωνσταντίνου ( , Α. Κούρεντας ( , 2

3 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά µε σηµαντική επίδραση στη µακροοικονοµική και χρηµατοοικονοµική σταθερότητα. Η συστηµατική παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων και των προοπτικών της αγοράς αυτής έχει πολύ µεγάλη σηµασία, καθώς θα βοηθήσει τόσο στην πληρέστερη αξιολόγηση των µακροοικονοµικών συνθηκών και προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας όσο και στην αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος όσον αφορά την εποπτεία του πιστωτικού συστήµατος. Η κατάρτιση εικτών Τιµών Ακινήτων µε την αξιοποίηση πρωτογενών στοιχείων-εκτιµήσεων σχετικά µε την αξία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικιστικών ακινήτων που αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδότησης ή µέσο εξασφάλισης δανείων που χορηγούνται από τα πιστωτικά ιδρύµατα θα συµβάλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή. Οι διαδικασίες και οι ενέργειες που προβλέπονται στην παρούσα Πράξη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν Παράρτηµα, αποσκοπούν στη συγκέντρωση των απαραίτητων αυτών στοιχείων. 1.2 Για τους σκοπούς της προηγούµενης παραγράφου, αναγγέλλονται στη ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος τα στοιχεία των εκτιµήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων για τα οικιστικά ακίνητα τα οποία αποτελούν: (α) Μέσο εξασφάλισης χορηγούµενων δανείων (β) Αντικείµενο χρηµατοδότησης, εάν τα πιστωτικά ιδρύµατα προβαίνουν σε εκτίµηση της αξίας και των εν λόγω ακινήτων σε περίπτωση που δεν αποτελούν τα ίδια εξασφάλιση δανείου. 1.3 Για τις ανάγκες της παρούσας Πράξης, στην έννοια των οικιστικών ακινήτων περιλαµβάνεται κάθε είδους ακίνητο που χρησιµοποιείται ως κατοικία (διαµέρισµα, µονοκατοικία, µεζονέτα κ.λπ.) ή δύναται να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον ως κατοικία (ηµιτελή κτίσµατα κατοικιών κ.λπ.), καθώς και οι βοηθητικοί χώροι και τα παρακολουθήµατα αυτών. Περιλαµβάνονται επίσης τα άρτια και οικοδοµήσιµα οικόπεδα που προορίζονται για οικιστική χρήση, δηλαδή για την ανέγερση κατοικιών στο µέλλον. Στη συνέχεια του παρόντος Παραρτήµατος, οι έννοιες του ακινήτου και του οικιστικού ακινήτου ταυτίζονται. 1.4 Τα αναγγελλόµενα στοιχεία σχετικά µε την εµπορική αξία και τα επιµέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικιστικών ακινήτων, κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου, θα βασίζονται στις εκτιµήσεις των µηχανικών των αρµόδιων υπηρεσιών των πιστωτικών ιδρυµάτων ή των συνεργαζόµενων µε αυτά ιδιωτών µηχανικών. Ως εκτίµηση ενός ακινήτου νοείται ο ακριβής και τεκµηριωµένος προσδιορισµός της αξίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ακινήτου και προϋποθέτει την αυτοψία, δηλαδή την επίσκεψη του µηχανικού στο ακίνητο, καθώς και τη διερεύνηση και αξιολόγηση των δεδοµένων της αγοράς ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή. Με την έννοια αυτή διευκρινίζεται ότι: (α) Εκτός των αρχικών εκτιµήσεων, αναγγέλλονται και τα στοιχεία των επανεκτιµήσεων της εµπορικής αξίας των οικιστικών ακινήτων, εφόσον 3

4 συντρέχουν όλες οι προηγούµενες προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής, δηλαδή υπάρχει ουσιαστικός και τεκµηριωµένος επαναπροσδιορισµός της νέας εµπορικής αξίας του ακινήτου. (β) εν αναγγέλλονται τα στοιχεία των επανεκτιµήσεων της εµπορικής αξίας των οικιστικών ακινήτων που προκύπτουν µε οποιοδήποτε στατιστικό και µόνο τρόπο (αξιοποίηση δεικτών τιµών, οικονοµετρικών υποδειγµάτων κ.λπ.). Στη συνέχεια του παρόντος, κάθε αναφορά στον όρο «εκτίµηση οικιστικού ακινήτου» αναφέρεται και στις επανεκτιµήσεις αυτού, όπως διευκρινίζεται πιο πάνω. 1.5 Η αναγγελία των στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 της παρούσας Πράξης, θα γίνει σε δύο διακριτές φάσεις. Ειδικότερα: Φάση 1 η Το αργότερο έως τις τα πιστωτικά ιδρύµατα θα αναγγείλουν, άπαξ, όλα τα στοιχεία των εκτιµήσεων των οικιστικών ακινήτων η εκτίµηση της εµπορικής αξίας των οποίων πραγµατοποιήθηκε έως εδοµένου ότι το πρωτογενές υλικό των εκτιµήσεων αυτών έχει, σχεδόν στο σύνολό του, ήδη καταχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος κατ εξαίρεση δεν θα διενεργήσει µε αυστηρότητα τους ελέγχους πληρότητας των εγγραφών αυτών (βλ. ενότητα 6). Φάση 2 η Από την τα πιστωτικά ιδρύµατα θα αναγγέλλουν, σε µηνιαία βάση και εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από το τέλος κάθε µήνα, τα στοιχεία των εκτιµήσεων των οικιστικών ακινήτων οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο µήνα αυτό από τον αρµόδιο µηχανικό του πιστωτικού ιδρύµατος ή το συνεργαζόµενο ιδιώτη µηχανικό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες τα πρωτογενή στοιχεία των εκτιµήσεων για κάποιο οικιστικό ακίνητο δεν είχαν καταχωρηθεί στα µηχανογραφικά συστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων κατά την ηµεροµηνία δηµιουργίας του µηχανογραφικού αρχείου αναγγελιών για συγκεκριµένο µήνα αναφοράς, οι εν λόγω εγγραφές θα αναγγέλλονται µαζί µε τα στοιχεία των εκτιµήσεων-αναγγελιών του επόµενου µήνα. Το πρώτο µηχανογραφικό αρχείο εγγραφών µε τα στοιχεία της φάσης αυτής θα αφορά τον Ιανουάριο του Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες που θα εξασφαλίσουν την πληρότητα των αναγγελλόµενων µηνιαίων στοιχείων, καθώς η εν λόγω πληρότητα θα ελέγχεται πλέον µε ηλεκτρονικό τρόπο βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο παρόν Παράρτηµα. 1.6 Τα στοιχεία κάθε εκτίµησης οικιστικού ακινήτου αναγγέλλονται ως χωριστή εγγραφή (record) στο µηχανογραφικό αρχείο του µήνα αναφοράς κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω εκτίµηση. Τα διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στοιχεία αξίας που αναφέρονται στο ίδιο ακίνητο αποτελούν επιµέρους πεδία (fields) της εν λόγω αναγγελίας/εγγραφής. Επισηµαίνεται, ότι τα στοιχεία για τους βοηθητικούς χώρους που 4

5 αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες κάθετες ή οριζόντιες ιδιοκτησίες και έχουν ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και τα παρακολουθήµατα των οικιστικών ακινήτων (αποθήκες, θέσεις στάθµευσης κ.λπ.) αναγγέλλονται στην ίδια εγγραφή µε το κυρίως ακίνητο (διαµέρισµα, µονοκατοικία κ.λπ.) που συνοδεύουν. 2. ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Για κάθε οικιστικό ακίνητο (εγγραφή) αναγγέλλονται στην ΤτΕ τα στοιχεία (πεδία) που περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας ενότητας. Σε παρένθεση δίνεται η κωδική ονοµασία του συγκεκριµένου πεδίου στο µηχανογραφικό αρχείο. Για ορισµένα από τα στοιχεία του ακινήτου προσδιορίζεται o ακριβής ή o µέγιστος αριθµός επιτρεπόµενων χαρακτήρων, καθώς και η µορφή (format) του στοιχείου. Για τα υπόλοιπα στοιχεία δεν υφίσταται περιορισµός. 2.1 Κωδικός ακινήτου (PropertyId) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε ένα αλφαριθµητικό κωδικό έως 25 χαρακτήρες που χαρακτηρίζει µοναδικά το συγκεκριµένο ακίνητο. Ο κωδικός αυτός χρησιµεύει για τον εντοπισµό του συγκεκριµένου ακινήτου από τις υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυµάτων σε περίπτωση που ζητηθούν από την ΤτΕ πρόσθετες διευκρινίσεις για το συγκεκριµένο ακίνητο. 2.2 Είδος ακινήτου (PropertyType) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε έναν από τους παρακάτω κωδικούς: 01- ιαµέρισµα 02-Μονοκατοικία 03-Μεζονέτα 04-Αποθήκη 05-Θέση στάθµευσης 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο ιευκρινίζεται ότι: (α) Όπως επισηµαίνεται και στην παράγραφο 1.6 της προηγούµενης ενότητας, οι βοηθητικοί χώροι και τα παρακολουθήµατα (αποθήκες, θέσεις στάθµευσης κ.λπ.) που είναι συνδεδεµένα µε κάποια κατοικία θα αναγγέλλονται στην ίδια εγγραφή µε το συγκεκριµένο οικιστικό ακίνητο ως πεδία αυτού (όπως ορίζονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.8). Εποµένως, οι κωδικοί 04-Αποθήκη και 05-Θέση στάθµευσης χρησιµοποιούνται για την αναγγελία αποθηκών ή θέσεων στάθµευσης που δεν συνοδεύουν την αγορά κάποιας κατοικίας αλλά αγοράζονται µεµονωµένα µε δάνειο που χορηγείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. (β) Η αυτοτελής κάθετη ιδιοκτησία που αποτελείται από περισσότερες από µία κατοικίες (π.χ. τριώροφη οικοδοµή, πολυκατοικία) αναγγέλλεται µε τον κωδικό 02-Μονοκατοικία. 5

6 2.3 Στοιχεία διεύθυνσης ακινήτου (PropertyLocation) Οδός-Αριθµός (Street) Συµπληρώνεται µε την οδό και τον αριθµό που βρίσκεται το ακίνητο Ταχυδροµικός κώδικας (PostCode) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε τον ταχυδροµικό κώδικα του ακινήτου ως αριθµητικό πεδίο µε 5 ψηφία ήµος ή Κοινότητα (Municipality) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του δήµου ή της κοινότητας που βρίσκεται το ακίνητο Περιοχή (District) Συµπληρώνεται µε το όνοµα της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο Νοµός (Prefecture) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του νοµού της χώρας στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. 2.4 Ηµεροµηνία διεξαγωγής της εκτίµησης (DateOfValuation) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε την ηµεροµηνία της εκτίµησης της αξίας του ακινήτου. Έχει τη µορφή EEEE-MM-HH, όπου ΕΕΕΕ=έτος µε 4 αριθµητικά ψηφία, ΜΜ=µήνας µε 2 αριθµητικά ψηφία και ΗΗ=ηµέρα µε 2 αριθµητικά ψηφία (π.χ ). Επισηµαίνεται ότι, όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο 1.4 της προηγούµενης ενότητας, εκτιµήσεις ή επανεκτιµήσεις που έχουν γίνει µε στατιστικό τρόπο δεν αναγγέλλονται. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ακριβής ηµεροµηνία της πραγµατικής εκτίµησης του ακινήτου, αυτή προσεγγίζεται υποχρεωτικά από παραπλήσια ηµεροµηνία (π.χ. ανοίγµατος φακέλου/λογαριασµού, πρώτης εκταµίευσης του δανείου). 2.5 Παλαιότητα ακινήτου (PropertyAge) Έτος έκδοσης ή τελευταίας αναθεώρησης κατασκευαστικής άδειας (YearOfPermit) Συµπληρώνεται µε το έτος έκδοσης της κατασκευαστικής άδειας ή της τελευταίας αναθεώρησης αυτής στη µορφή ΕΕΕΕ, όπου ΕΕΕΕ=έτος µε 4 αριθµητικά ψηφία (π.χ. 2006) Έτος ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής/ανακατασκευής (YearOfCompletion) Συµπληρώνεται µε το έτος ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής ή ανακατασκευής του ακινήτου στη µορφή ΕΕΕΕ, όπου ΕΕΕΕ=έτος µε 4 αριθµητικά ψηφία (π.χ. 2008). ιευκρινίζεται ότι: (α) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον το ένα από τα παραπάνω δύο πεδία (2.5.1 και 2.5.2). (β) Τα δύο αυτά πεδία δεν συµπληρώνονται στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. 6

7 2.6 Όροφος (FloorNumber) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε τον αριθµό του ορόφου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο και λαµβάνει ακέραιες τιµές: 0 για το ισόγειο/πυλωτή, 1 για τον πρώτο όροφο, 2 για το δεύτερο όροφο, κ.λπ. Όταν αναφέρεται σε ορόφους του υπογείου λαµβάνει αρνητικές τιµές π.χ. -1, -2. ιευκρινίζεται ότι: (α) Στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 02- Μονοκατοικία ή 03-Μεζονέτα, ο αριθµός του ορόφου αναφέρεται στο υψηλότερο επίπεδο/όροφο του ακινήτου. (β) Το πεδίο της παραγράφου αυτής δεν συµπληρώνεται στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. 2.7 Στοιχεία εµβαδού ακινήτου (PropertySpaceInformation) Συνολικό εµβαδόν οικοπέδου (LandArea) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε το συνολικό εµβαδόν σε τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) του οικοπέδου µόνο στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 02-Μονοκατοικία ή 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο Συνολικό εµβαδόν χώρων κύριας χρήσης (MainSpaceArea) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε το συνολικό εµβαδόν σε τ.µ. των χώρων κύριας χρήσης του ακινήτου ως κατοικία. Συµπεριλαµβάνονται οι ηµιυπαίθριοι χώροι και η σοφίτα (και κάθε άλλος χώρος που έχει διαµορφωθεί κατάλληλα και λειτουργεί ως χώρος κύριας κατοικίας) Συνολικό εµβαδόν ηµιυπαίθριων χώρων και σοφίτας (AuxiliarySpaceArea) Συµπληρώνεται µε το συνολικό εµβαδόν σε τ.µ. των ηµιυπαίθριων χώρων και της σοφίτας (και κάθε άλλου χώρου που έχει διαµορφωθεί κατάλληλα και λειτουργεί ως χώρος κύριας κατοικίας). Το συνολικό εµβαδόν των χώρων αυτών αποτελεί µέρος του συνολικού εµβαδού των χώρων κύριας χρήσης της παραγράφου ιευκρινίζεται ότι: (α) Όλα τα πεδία της παρούσας παραγράφου λαµβάνουν θετικές τιµές µε δύο δεκαδικά ψηφία χωρισµένα µε κόµµα (,) ή τελεία (.). Σηµειώνεται ότι στα πεδία αυτά δεν επιτρέπεται η χρήση συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). (β) Όλα τα πεδία της παρούσας παραγράφου δεν συµπληρώνονται στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 04-Αποθήκη ή 05-Θέση στάθµευσης. Τα στοιχεία του εµβαδού στις περιπτώσεις αυτές συµπληρώνονται στα πεδία και 2.8.4, αντίστοιχα (παράγραφος 2.8 που ακολουθεί). (γ) Τα πεδία και δεν συµπληρώνονται στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. 7

8 2.8 Στοιχεία αποθηκών και θέσεων στάθµευσης (StoreRoomsAndParkingSpaces) Αριθµός αποθηκών που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά επί του οικοπέδου) (NumberOfStoreRooms1) Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των αποθηκών που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και λαµβάνει θετικές ακέραιες τιµές Συνολικό εµβαδόν αποθηκών που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά επί του οικοπέδου) (TotalAreaOfStoreRooms1) Συµπληρώνεται µε τα συνολικά τ.µ. των αποθηκών που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου Αριθµός θέσεων στάθµευσης που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά επί του οικοπέδου) (NumberOfParkingSpaces1) Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των θέσεων στάθµευσης που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και λαµβάνει θετικές ακέραιες τιµές Συνολικό εµβαδόν χώρων στάθµευσης που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά επί του οικοπέδου) (TotalAreaOfParkingSpaces1) Συµπληρώνεται µε τα συνολικά τ.µ. των χώρων στάθµευσης που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου Αριθµός αποθηκών που αποτελούν παρακολουθήµατα, χωρίς ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (NumberOfStoreRooms2) Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των αποθηκών για τις οποίες δεν προβλέπονται χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και λαµβάνει θετικές ακέραιες τιµές Αριθµός θέσεων στάθµευσης που αποτελούν παρακολουθήµατα, χωρίς ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (NumberOfParkingSpaces2) Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των θέσεων στάθµευσης για τις οποίες δεν προβλέπονται χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και λαµβάνει θετικές ακέραιες τιµές. ιευκρινίζεται ότι: (α) Ως παρακολούθηµα αυτοτελούς και ανεξάρτητης ιδιοκτησίας νοείται τµήµα του κτιρίου µε βοηθητική χρήση, συνήθως αποθήκη ή χώρος στάθµευσης, κλειστός (στο υπόγειο, στην πυλωτή ή/και στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου) ή ανοικτός (στην πυλωτή ή/και στον ακάλυπτο χώρο) ή και δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης, και δεν έχουν ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου. Το παρακολούθηµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 8

9 ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, ακολουθώντας την τύχη του ακινήτου (πώληση, δέσµευση, εκτίµηση, κ.λπ.). (β) Ως βοηθητικοί χώροι νοούνται χώροι µε ονοµασία και χρήση (αποθήκη ή χώρος στάθµευσης) ίδια µε τα παρακολουθήµατα. ιακρίνονται από αυτά γιατί αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες (οριζόντιες ή κάθετες) µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου. Ενδέχεται να περιλαµβάνονται στον ίδιο τίτλο, όταν αγοράζονται µαζί µε την κύρια ιδιοκτησία, δύναται όµως να µεταβιβαστούν χωριστά από αυτή. (γ) Όλα τα πεδία της παρούσας παραγράφου δεν συµπληρώνονται στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. (δ) Στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 04-Αποθήκη ή 05-Θέση στάθµευσης για την αναγγελία αποθηκών ή θέσεων στάθµευσης που δεν συνοδεύουν την αγορά κάποιας κατοικίας αλλά αγοράζονται µεµονωµένα µε δάνειο που χορηγείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, συµπληρώνονται τα πεδία ή και υποχρεωτικά τα πεδία ή 2.8.4, αντίστοιχα. Στην ίδια περίπτωση τα πεδία και δεν συµπληρώνονται. (ε) Τα πεδία και που αναφέρονται σε εµβαδόν λαµβάνουν θετικές τιµές µε δύο δεκαδικά ψηφία χωρισµένα µε κόµµα (,) ή τελεία (.). Σηµειώνεται ότι στα πεδία αυτά δεν επιτρέπεται η χρήση συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). 2.9 Άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά ακινήτου (OtherPropertyFeatures) Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής (ExcellentQualityOfConstruction) Συµπληρώνεται µε 1 (=Ναι) αν το ακίνητο έχει αυξηµένη αξία λόγω εξαιρετικής ποιότητας κατασκευής Προνοµιακή θέση/θέα/περιβάλλον (ExcellentPositionViewEnvironment) Συµπληρώνεται µε 1 (=Ναι) αν το ακίνητο έχει αυξηµένη αξία λόγω προνοµιακής θέσης, θέας ή περιβάλλοντος χώρου (π.χ. γωνιακό, µε θέα, πλησίον πάρκου ή σταθµού µετρό, σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) σε σχέση µε τα άλλα ακίνητα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του δήµου/της κοινότητας Πρόσφατα ανακαινισµένο (RecentlyRenovated) Συµπληρώνεται µε 1 (=Ναι) αν το ακίνητο έχει αυξηµένη αξία λόγω πρόσφατης ανακαίνισης Υποβαθµισµένη θέση/περιοχή/σε κακή κατάσταση (DepreciatedDistrict) Συµπληρώνεται µε 1 (=Ναι) αν το ακίνητο έχει µειωµένη αξία επειδή βρίσκεται σε υποβαθµισµένη θέση/περιοχή ή σε κακή κατάσταση, σε σχέση µε τα άλλα ακίνητα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του δήµου/της κοινότητας. ιευκρινίζεται ότι όλα τα πεδία της παρούσας παραγράφου δεν συµπληρώνονται στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 04-Αποθήκη ή 05-Θέση στάθµευσης ή 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. 9

10 2.10 Στοιχεία αξίας οικιστικού ακινήτου (PropertyValueInformation) Συνολική αξία οικοπέδου (LandAssessedValue) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε τη συνολική εµπορική/εκτιµώµενη αξία του οικοπέδου σε ευρώ κατά την ηµέρα της εκτίµησης. Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται όταν στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 02-Μονοκατοικία ή 06- Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο Συνολική αξία ακινήτου (PropertyTotalAssessedValue) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε τη συνολική εµπορική/εκτιµώµενη αξία του ακινήτου σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής αξίας όλων των βοηθητικών χώρων και των παρακολουθηµάτων (αποθηκών, θέσεων στάθµευσης, κ.λπ.) κατά την ηµέρα της εκτίµησης. Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται όταν στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 01- ιαµέρισµα, ή 02-Μονοκατοικία, ή 03-Μεζονέτα Συνολική αξία αποθηκών που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (StoreRoomsAssessedValue) Συµπληρώνεται µε τη συνολική εµπορική/εκτιµώµενη αξία των αποθηκών (σε ευρώ) που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου. Η αξία αυτή αποτελεί µέρος της συνολικής εµπορικής αξίας του ακινήτου της παραγράφου Συνολική αξία χώρων στάθµευσης που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (ParkingSpacesAssessedValue) Συµπληρώνεται µε τη συνολική εµπορική/εκτιµώµενη αξία των θέσεων στάθµευσης (σε ευρώ) που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου. Η αξία αυτή αποτελεί µέρος της συνολικής εµπορικής αξίας του ακινήτου της παραγράφου Συνολικό κόστος κατασκευής (TotalConstructionCost) Συµπληρώνεται µε το συνολικό κόστος κατασκευής του ακινήτου σε ευρώ κατά την ηµέρα της εκτίµησης. Σε περίπτωση ηµιτελούς ακινήτου, συµπληρώνεται µε το συνολικό εκτιµώµενο µελλοντικό κόστος κατασκευής µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του. Το κόστος κατασκευής του ακινήτου προκύπτει από το άθροισµα του κόστους του οικοπέδου και των κατασκευών (κτηρίων και έργων υποδοµής) που υπάρχουν πάνω σε αυτό τη δεδοµένη χρονική στιγµή, µε τις απαραίτητες προσαρµογές από πλευράς θέσης, ηλικίας, ποιότητας κατασκευής κ.λπ. ιευκρινίζεται ότι: (α) Τα στοιχεία της εµπορικής αξίας του ακινήτου συµπληρώνονται σε ευρώ και λαµβάνουν θετικές τιµές (χωρίς δεκαδικά ψηφία). Σηµειώνεται ότι στα πεδία αυτά δεν επιτρέπεται η χρήση συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). Ως εµπορική αξία του ακινήτου νοείται η τιµή πώλησης που διαµορφώνεται στην ελεύθερη αγορά µε τις παρούσες 10

11 (ή πρόσφατες) συνθήκες, για ακίνητο παρόµοιο µε το αναγγελλόµενο από πλευράς θέσης, µεγέθους, παλαιότητας και ποιότητας κατασκευής. (β) Σε περίπτωση ηµιτελούς ακινήτου, το πεδίο συµπληρώνεται µε τη συνολική µελλοντική εµπορική αξία του ακινήτου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του. (γ) Σε περίπτωση µονοκατοικίας («Είδος ακινήτου» µε κωδικό 02) στη συνολική εµπορική αξία του ακινήτου της παραγράφου συµπεριλαµβάνεται και η εµπορική αξία του οικοπέδου (παράγραφος ) κατά την ηµέρα της εκτίµησης. (δ) Τα πεδία δεν συµπληρώνονται στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. (ε) Στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 04-Αποθήκη ή 05-Θέση στάθµευσης, συµπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία ή , αντίστοιχα, καθώς και το πεδίο (στ) Η αξία των παρακολουθηµάτων (αποθηκών, χώρων στάθµευσης κ.λπ.) κατά την έννοια της παραγράφου 2.8 περιλαµβάνεται στη συνολική αξία του ακινήτου (παράγραφος ) και όχι στην αξία αποθηκών και χώρων στάθµευσης των παραγράφων και , αντίστοιχα Συνολική αντικειµενική αξία ακινήτου (TotalAdministrativeValue) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αντικειµενική αξία του ακινήτου σε ευρώ και λαµβάνει θετική τιµή. Σηµειώνεται ότι στο πεδίο αυτό δεν επιτρέπεται η χρήση συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). Η αντικειµενική αξία του ακινήτου προκύπτει για κάθε ακίνητο από υπολογισµό µε βάση τους πίνακες τιµών ζώνης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Στοιχεία δανείου για το οποίο το ακίνητο αποτελεί µοναδική εξασφάλιση (LoanInformation) Τα στοιχεία του δανείου της παρούσας παραγράφου αναγγέλλονται µόνο στην περίπτωση που το ακίνητο αποτελεί µοναδική εξασφάλιση του δανείου αυτού Κατηγορία/Σκοπός δανείου (LoanType) Συµπληρώνεται µε έναν από τους παρακάτω κωδικούς: 01-Αγορά ακινήτου 02-Ανέγερση κατοικίας 03-Αποπεράτωση και επισκευή κατοικίας 04-Αγορά και αποπεράτωση ή επισκευή κατοικίας 05-Καταναλωτικό ή προσωπικό δάνειο 06-Αναχρηµατοδότηση δανείου 07-Μεταφορά δανείου από άλλο πιστωτικό ίδρυµα 08-Για επαγγελµατικούς σκοπούς 11

12 Ηµεροµηνία πρώτης εκταµίευσης ποσού από το εγκριθέν δάνειο (DateOfFirstDisbursement) Συµπληρώνεται µε την ηµεροµηνία της πρώτης εκταµίευσης ποσού από το εγκριθέν δάνειο. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη η ακριβής ηµεροµηνία της πρώτης εκταµίευσης του δανείου, αυτή προσεγγίζεται από παραπλήσια ηµεροµηνία π.χ. ενεργοποίησης του δανείου, ανοίγµατος λογαριασµού πελάτη, εγγραφής υποθήκης ή προσηµείωσης. Έχει τη µορφή EEEE-MM-HH, όπου ΕΕΕΕ=έτος µε 4 αριθµητικά ψηφία, ΜΜ=µήνας µε 2 αριθµητικά ψηφία και ΗΗ=ηµέρα µε 2 αριθµητικά ψηφία (π.χ ) Εγκριθέν συνολικό ποσό δανείου (ApprovedLoanAmount) Συµπληρώνεται µε το εγκριθέν συνολικό ποσό του δανείου σε ευρώ. Για δάνειο σε ξένο νόµισµα, αναγράφεται το ισοδύναµο του εγκριθέντος ποσού σε ευρώ κατά την ηµεροµηνία έγκρισης Συνολικό ποσό δανείου που έχει ήδη εκταµιευθεί (TotalAmountDisbursed) Συµπληρώνεται µε το ποσό του δανείου σε ευρώ που έχει συνολικά εκταµιευθεί έως και την ηµεροµηνία δηµιουργίας του µηχανογραφικού αρχείου µε τα αναγγελλόµενα στοιχεία των εκτιµήσεων ακινήτων Συνολική αξία υποθήκης ή/και προσηµείωσης (MortgagePrenotationValue) Συµπληρώνεται µε την συνολική αξία της υποθήκης ή/και της προσηµείωσης σε ευρώ που έχει εγγραφεί στο εν λόγω ακίνητο. ιευκρινίζεται ότι τα παραπάνω πεδία λαµβάνουν θετικές τιµές και δεν επιτρέπεται η χρήση συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). 3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τα στοιχεία θα αναγγέλλονται στην ΤτΕ µε τη µορφή αρχείου XML (extensible Markup Language). Η αποστολή θα γίνεται µέσω ψηφιακά υπογεγραµµένου και κρυπτογραφηµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος ( ). 3.1 Όνοµα αρχείου Το όνοµα του αρχείου αποτελείται από 18 χαρακτήρες και σχηµατίζεται ως εξής: Θέσεις 1-3 : RED (λατινικοί χαρακτήρες, από τα αρχικά των λέξεων Real Estate Data) Θέσεις 4-6 : Κωδικός HEBIC πιστωτικού ιδρύµατος (3 αριθµητικά ψηφία) Θέση 7 : Ο χαρακτήρας «-» (παύλα) Θέσεις 8-11 : Έτος Αναφοράς (στη µορφή EEEE) Θέση 12 : Ο χαρακτήρας «-» (παύλα) 12

13 Παράδειγµα Θέσεις : Μήνας Αναφοράς (στη µορφή ΜΜ) Θέση 15 : Ο χαρακτήρας «.» (τελεία) Θέσεις : xml Το αρχείο του πιστωτικού ιδρύµατος µε κωδικό 999 για τον Ιανουάριο του 2009 θα έχει την ακόλουθη µορφή: RED xml Αν το αρχείο αποστέλλεται σε µορφή zip, τότε την ίδια ονοµατολογία θα πρέπει να ακολουθούν τόσο το εξωτερικό αρχείο (zip) όσο και το περιεχόµενο αρχείο (xml). Έτσι, για το αρχείο του προηγούµενου παραδείγµατος έχουµε: Εξωτερικό αρχείο : RED zip Περιεχόµενο αρχείο : RED xml 3.2 Κωδικοποίηση Η κωδικοποίηση των χαρακτήρων του αρχείου πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO (ΕΛΟΤ 928). 3.3 ιεύθυνση αποστολής αρχείου Το αρχείο πρέπει να αποστέλλεται ως συνηµµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Στο θέµα (subject) του µηνύµατος θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός (HEBIC) και η επωνυµία του αποστολέα, καθώς και ο µήνας και το έτος αναφοράς. ιευκρινίζεται ότι, για να µπορεί το αρχείο να αποστέλλεται σε κρυπτογραφηµένη µορφή µέσω ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος, τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να εγκαταστήσουν τα αρχεία µε τα ψηφιακά πιστοποιητικά της ΤτΕ. Για να παραλάβουν τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: (α) Να συµπληρώσουν την «Αίτηση έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού για την ασφαλή επικοινωνία µε την Τράπεζα της Ελλάδος». Για την παραλαβή του εντύπου της αίτησης, τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να απευθύνονται στο Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της ΤτΕ. (β) Να αποστείλουν ηλεκτρονικά συµπληρωµένη την παραπάνω αίτηση στη διεύθυνση: (γ) Να παραλάβουν, όταν ειδοποιηθούν από την ΤτΕ, τα ψηφιακά πιστοποιητικά και τις συνοδευτικές οδηγίες εγκατάστασης. (δ) Να εγκαταστήσουν τα αρχεία µε τα ψηφιακά πιστοποιητικά και να προβούν σε δοκιµαστική αποστολή και παραλαβή µηνυµάτων σε συνεργασία µε το Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της ΤτΕ. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (προς το παρόν κάθε έτος), οπότε και θα τηρούνται τα προβλεπόµενα στα (γ) και (δ) πιο πάνω. Η ανανέωση 13

14 των ψηφιακών πιστοποιητικών θα γίνεται ύστερα από σχετική ειδοποίηση των πιστωτικών ιδρυµάτων από την ΤτΕ. 3.4 Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των µηχανογραφικών αρχείων Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να τηρούν τουλάχιστον ένα αντίγραφο του αποστελλόµενου µηχανογραφικού αρχείου για διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών από το τέλος του µήνα αναφοράς. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML 4.1 οµή αρχείου XML Το αρχείο XML περιλαµβάνει τα ακόλουθα: (α) Τη δήλωση XML. Πρόκειται για την ακόλουθη δήλωση: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> (β) Την ετικέτα <RealEstate> η οποία δηλώνει την αρχή του αρχείου: <RealEstate xmlns="http://www.bankofgreece.gr/dom/real_estate/v1"> (γ) Την ετικέτα <Header> η οποία δηλώνει την αρχή του τµήµατος του αρχείου που περιέχει τα γενικά στοιχεία της αναγγελίας. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4.2. (δ) Το τµήµα του αρχείου που περιέχει τα γενικά στοιχεία της αναγγελίας. (ε) Την ετικέτα </Header> η οποία δηλώνει το τέλος του τµήµατος του αρχείου που περιέχει τα γενικά στοιχεία της αναγγελίας. (στ) Την ετικέτα <Data> η οποία δηλώνει την αρχή του τµήµατος του αρχείου που περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία των εκτιµήσεων των ακινήτων. (ζ) Τα αναλυτικά στοιχεία των εκτιµήσεων των ακινήτων. Τα στοιχεία κάθε ακινήτου περιέχονται ανάµεσα στην ετικέτα αρχής <Property> και στην ετικέτα τέλους </Property>. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4.3. (η) Την ετικέτα </Data> η οποία δηλώνει το τέλος του τµήµατος του αρχείου που περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία των εκτιµήσεων των ακινήτων. (θ) Την ετικέτα </RealEstate> η οποία δηλώνει το τέλος του αρχείου. 14

15 Με βάση τα παραπάνω, η δοµή του αρχείου περιγράφεται σχηµατικά ως εξής: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <RealEstate xmlns="http://www.bankofgreece.gr/dom/real_estate/v1"> <Header> Γενικά στοιχεία αναγγελίας </Header> <Data> <Property> Στοιχεία 1ου ακινήτου </Property> <Property> Στοιχεία 2ου ακινήτου </Property> <Property> Στοιχεία ν-οστού ακινήτου </Property> </Data> </RealEstate> 4.2 Γενικά στοιχεία αναγγελίας Τα γενικά στοιχεία της αναγγελίας είναι τα ακόλουθα (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου στοιχείου): Κωδικός (HEBIC) πιστωτικού ιδρύµατος-αποστολέα (SenderId) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός HEBIC του αναγγέλλοντος πιστωτικού ιδρύµατος (3 αριθµητικά ψηφία) Επωνυµία αποστολέα (SenderName) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά η επωνυµία του αναγγέλλοντος πιστωτικού ιδρύµατος Περίοδος αναφοράς (ReferencePeriod) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά στη µορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ, όπου ΕΕΕΕ=το έτος αναφοράς µε 4 αριθµητικά ψηφία και ΜΜ=ο µήνας αναφοράς µε 2 αριθµητικά ψηφία (π.χ ). 15

16 Παράδειγµα Αν αποστολέας είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ µε κωδικό 999 και µήνας αναφοράς είναι ο Ιανουάριος του 2009, τα γενικά στοιχεία της αναγγελίας θα έχουν την ακόλουθη µορφή: <Header> <SenderId>999</SenderId> <SenderName>ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ</SenderName> <ReferencePeriod> </ReferencePeriod> </Header> 4.3 Αναλυτικά στοιχεία εκτιµήσεων ακινήτων Τα αναλυτικά στοιχεία των εκτιµήσεων των επιµέρους ακινήτων περιγράφονται στην ενότητα 2. Τα στοιχεία αυτά αναγγέλλονται ως εξής: (α) Τα στοιχεία κάθε ακινήτου πρέπει να περικλείονται ανάµεσα στην ετικέτα αρχής <Property> και στην ετικέτα τέλους </Property>. Εποµένως, στο αρχείο XML πρέπει να υπάρχουν τόσα ζευγάρια ετικετών <Property> και </Property> όσα και τα αναγγελλόµενα ακίνητα. (β) Αν κάποιο στοιχείο δεν αναλύεται σε επιµέρους στοιχεία, όπως για παράδειγµα το στοιχείο «Οδός-Αριθµός» (Street), τότε η αναφορά του αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Την ετικέτα αρχής (<Street>) Την τιµή του στοιχείου Την ετικέτα τέλους ( </Street>) Παράδειγµα <Street>ΜΕΝΕΞΕ ΩΝ 98</Street> (γ) Αν κάποιο στοιχείο αναλύεται σε επιµέρους στοιχεία, όπως για παράδειγµα το στοιχείο «ιεύθυνση ακινήτου» (PropertyLocation), τότε η αναφορά του αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Την ετικέτα αρχής (<PropertyLocation>) Τις δηλώσεις όλων των επιµέρους στοιχείων Την ετικέτα τέλους ( </PropertyLocation>) 16

17 Παράδειγµα <PropertyLocation> <Street>ΜΕΝΕΞΕ ΩΝ 98</Street> <PostCode>12461</PostCode> <Municipality>ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ</Municipality> <District>ΑΣΤΥΘΕΑ</District> <Prefecture>ΑΤΤΙΚΗΣ</Prefecture> </PropertyLocation> 4.4 Στοιχεία χωρίς τιµή Τα προαιρετικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν τιµή µπορούν είτε να παραλείπονται είτε να αναγγέλλονται µε έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους: (α) Με την απουσία περιεχοµένου ανάµεσα στην ετικέτα αρχής και στην ετικέτα τέλους. π.χ. <TotalConstructionCost></TotalConstructionCost> (β) Με την παρουσία µόνο της ετικέτας αρχής, το όνοµα της οποίας όµως πρέπει να ακολουθείται από το σύµβολο της καθέτου (/). π.χ. <TotalConstructionCost/> 5. ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <RealEstate xmlns="http://www.bankofgreece.gr/dom/real_estate/v1"> <Header> <SenderId>999</SenderId> <SenderName>ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ</SenderName> <ReferencePeriod> </ReferencePeriod> </Header> <Data> <Property> <PropertyId>78234</PropertyId> <PropertyType>01</PropertyType> <PropertyLocation> <Street>ΜΕΝΕΞΕ ΩΝ 98</Street> <PostCode>12461</PostCode> <Municipality>ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ</Municipality> <District>ΑΣΤΥΘΕΑ</District> <Prefecture>ΑΤΤΙΚΗΣ</Prefecture> </PropertyLocation> <DateOfValuation> </DateOfValuation> <PropertyAge> <YearOfPermit>2006</YearOfPermit> <YearOfCompletion>2008</YearOfCompletion> 17

18 </PropertyAge> <FloorNumber>1</FloorNumber> <PropertySpaceInformation> <LandArea/> <MainSpaceArea>100,55</MainSpaceArea> <AuxiliarySpaceArea>10</AuxiliarySpaceArea> </PropertySpaceInformation> <StoreRoomsAndParkingSpaces> <NumberOfStoreRooms1>1</NumberOfStoreRooms1> <TotalAreaOfStoreRooms1>10</TotalAreaOfStoreRooms1> <NumberOfParkingSpaces1>1</NumberOfParkingSpaces1> <TotalAreaOfParkingSpaces1>20</TotalAreaOfParkingSpaces1> <NumberOfStoreRooms2/> <NumberOfParkingSpaces2>1</NumberOfParkingSpaces2> </StoreRoomsAndParkingSpaces> <OtherPropertyFeatures> <ExcellentQualityOfConstruction/> <ExcellentPositionViewEnvironment/> <RecentlyRenovated/> <DepreciatedDistrict/> </OtherPropertyFeatures> <PropertyValueInformation> <LandAssessedValue/> <PropertyTotalAssessedValue>300000</PropertyTotalAssessedValue> <StoreRoomsAssessedValue/> <ParkingSpacesAssessedValue/> <TotalConstructionCost/> </PropertyValueInformation> <TotalAdministrativeValue>160000</TotalAdministrativeValue> <LoanInformation> <LoanType>01</LoanType> <DateOfFirstDisbursement> </DateOfFirstDisbursement> <ApprovedLoanAmount>200000</ApprovedLoanAmount> <TotalAmountDisbursed>200000</TotalAmountDisbursed> <MortgagePrenotationValue>220000</MortgagePrenotationValue> </LoanInformation> </Property> <Property> <PropertyId>78243</PropertyId> <PropertyType>01</PropertyType> <PropertyLocation> <Street>ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 100</Street> <PostCode>14122</PostCode> <Municipality>ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</Municipality> <District>ΠΑΛΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ</District> 18

19 19 <Prefecture>ΑΤΤΙΚΗΣ</Prefecture> </PropertyLocation> <DateOfValuation> </DateOfValuation> <PropertyAge> <YearOfPermit>2007</YearOfPermit> <YearOfCompletion/> </PropertyAge> <FloorNumber>1</FloorNumber> <PropertySpaceInformation> <LandArea/> <MainSpaceArea>110</MainSpaceArea> <AuxiliarySpaceArea/> </PropertySpaceInformation> <StoreRoomsAndParkingSpaces> <NumberOfStoreRooms1>1</NumberOfStoreRooms1> <TotalAreaOfStoreRooms1>10</TotalAreaOfStoreRooms1> <NumberOfParkingSpaces1/> <TotalAreaOfParkingSpaces1/> <NumberOfStoreRooms2/> <NumberOfParkingSpaces2>1</NumberOfParkingSpaces2> </StoreRoomsAndParkingSpaces> <OtherPropertyFeatures> <ExcellentQualityOfConstruction>1</ExcellentQualityOfConstruction> <ExcellentPositionViewEnvironment/> <RecentlyRenovated/> <DepreciatedDistrict/> </OtherPropertyFeatures> <PropertyValueInformation> <LandAssessedValue/> <PropertyTotalAssessedValue>310000</PropertyTotalAssessedValue> <StoreRoomsAssessedValue/> <ParkingSpacesAssessedValue/> <TotalConstructionCost/> </PropertyValueInformation> <TotalAdministrativeValue>165000</TotalAdministrativeValue> <LoanInformation> <LoanType>01</LoanType> <DateOfFirstDisbursement/> <ApprovedLoanAmount>310000</ApprovedLoanAmount> <TotalAmountDisbursed/> <MortgagePrenotationValue>372000</MortgagePrenotationValue> </LoanInformation> </Property> </Data> </RealEstate>

20 Παρατηρήσεις (α) Στο παραπάνω παράδειγµα χρησιµοποιήθηκαν εσοχές (indents) προκειµένου να καταστεί εµφανέστερη η ιεραρχία µεταξύ των διαφόρων στοιχείων. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να αποστέλλουν όλα τα στοιχεία στοιχισµένα αριστερά. Για παράδειγµα, το ακόλουθο τµήµα του αρχείου: <PropertyLocation> <Street>ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 100</Street> <PostCode>14122</PostCode> <Municipality>ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</Municipality> <District>ΠΑΛΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ</District> <Prefecture>ΑΤΤΙΚΗΣ</Prefecture> </PropertyLocation> µπορεί να αναγγελθεί ως ακολούθως: <PropertyLocation> <Street>ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 100</Street> <PostCode>14122</PostCode> <Municipality>ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</Municipality> <District>ΠΑΛΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ</District> <Prefecture>ΑΤΤΙΚΗΣ</Prefecture> </PropertyLocation> (β) Η XML είναι "case sensitive". Αυτό σηµαίνει ότι τα ονόµατα των στοιχείων (µέσα στις ετικέτες αρχής και τέλους των στοιχείων) πρέπει να γράφονται όπως ακριβώς αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα. Αντίθετα, το περιεχόµενο των στοιχείων µπορεί να γράφεται µε οποιοδήποτε συνδυασµό κεφαλαίων και µικρών χαρακτήρων. Για παράδειγµα, η µόνη σωστή γραφή του ονόµατος του στοιχείου «Οδός-Αριθµός» είναι Street. ιαφορετικοί τρόποι γραφής (π.χ. STREET, street) θα απορρίπτονται ως λανθασµένοι. Αντίθετα, το περιεχόµενο του στοιχείου αυτού µπορεί να γραφεί µε οποιοδήποτε συνδυασµό κεφαλαίων και µικρών χαρακτήρων (π.χ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21, Ελ.Βενιζέλου 21). (γ) Τα διάφορα στοιχεία µπορούν να γράφονται είτε στην ίδια γραµµή είτε σε διαφορετικές γραµµές του αρχείου. Για παράδειγµα, οι ακόλουθες µορφές αναφοράς του στοιχείου PropertyId θεωρούνται ισοδύναµες: <PropertyId>78234</PropertyId> <PropertyId>78234 </PropertyId> <PropertyId> </PropertyId> 20

21 (δ) Από την ΤτΕ διατίθεται αρχείο µε το XML Σχήµα (Schema), το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί προαιρετικά από τα πιστωτικά ιδρύµατα για έλεγχο των στοιχείων τους πριν αυτά αποσταλούν στην ΤτΕ. 6. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ Τα στοιχεία της 1 ης Φάσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1.5 του παρόντος Παραρτήµατος, θα αναγγελθούν στην ΤτΕ άπαξ και µε µήνα αναφοράς το εκέµβριο του 2008 (ReferencePeriod=" "). Για τα στοιχεία αυτά δεν απαιτείται πλήρης συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους. Ειδικότερα, για τα στοιχεία αυτά θα ισχύσουν κατ εξαίρεση οι ακόλουθες ρυθµίσεις: (α) Αν δεν είναι συµπληρωµένος ο ταχυδροµικός κώδικας αλλά χρησιµοποιείται κάποια συγκεκριµένη κωδικοποίηση για τους δήµους και τις κοινότητες, τότε το πιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να υποβάλει την κωδικοποίηση αυτή µέσω βοηθητικού αρχείου (µε ονοµασία Municipality999.xls/.doc) κατά την πρώτη αποστολή των στοιχείων. (β) Το έτος έκδοσης της οικοδοµικής αδείας µπορεί να αναφερθεί µαζί µε τον αριθµό της (π.χ. 123/2008 ή 125/08). (γ) Ο όροφος µπορεί να αναφερθεί µε οποιοδήποτε τρόπο είναι συµπληρωµένος στα µηχανογραφικά αρχεία του αναγγέλλοντος πιστωτικού ιδρύµατος (π.χ. Πρώτος, Α', Α1, Γ2). 21

22 7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Για διευκόλυνση ακολουθεί συνοπτικός πίνακας µε τα αναγγελλόµενα στοιχεία των εκτιµήσεων οικιστικών ακινήτων. Είδος ακινήτου Περιγραφή µεταβλητής µέρισµα ια ονοκατοικία Μ εζονέτα Μ ποθήκη Α άθµευσης Θέση στ Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο 2.1. Κωδικός ακινήτου 2.2. Είδος ακινήτου 2.3. Στοιχεία διεύθυνσης ακινήτου Οδός-Αριθµός Ταχυδροµικός κώδικας ήµος ή Κοινότητα Περιοχή Νοµός 2.4. Ηµεροµηνία διεξαγωγής της εκτίµησης 2.5. Παλαιότητα ακινήτου Συµπληρώνεται υποχρεωτικ ά το ένα τουλάχιστον απ ό τα δύο παρακάτω πε δία (2.5.1 και 2.5.2) Έτος έκδοσης ή τελευταίας αναθεώρησης κατασκευαστικής άδειας Έτος ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής/ανακατασκευής 2.6. Όροφος 2.7. Στοιχεία εµβαδού ακινήτου Συνολικό εµβαδόν οικοπ έδου Συνολικό εµβαδόν χώρων κύριας χρήσης Συνολικό εµβαδόν ηµιυπαίθρ ιων χώρων και σοφίτας 2.8. Στοιχεία αποθηκών και θέσεων στάθµευσης Αριθµός αποθηκών (µε στο οικόπεδο) Συνολικό εµβαδόν αποθηκών (µε στο οικόπεδο) Αριθµός θέσεων στάθµευσης (µε στο οικόπεδο) Συνολικό εµβαδόν χώρων στάθµευσης (µε στο οικόπεδο) Αριθµός αποθηκών - παρακολουθήµατα Αριθµός θέσεων στάθµευσης -παρακολουθήµατα 2.9. Άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά ακινήτου Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής 22

23 Είδος ακινήτου Περιγραφή µεταβλητής ιαµέρισµα ονοκατοικία Μ εζονέτα Μ ποθήκη Α άθµευσης Θέση στ Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο Προνοµιακή θέση/θέα/περιβάλλον Πρόσφατα ανακαινισµένο Υποβαθµισµένη θέση/περιοχή/σε κακή κατάσταση Στοιχεία αξίας οικιστικού ακινήτου Συνολική αξία οικοπέδου Συνολική αξία ακινήτου Συνολική αξία αποθηκών (µε στο οικόπεδο) Συνολική αξία χώρων στάθµευσης (µε στο οικόπεδο) Συνολικό κόστος κατασκευής Συνολική αντικειµενική αξία ακινήτου Στοιχεία δανείου στο οποίο το ακίνητο αποτελεί µοναδική εξασφάλιση Κατηγορία/Σκοπός δανείου Ηµεροµηνία πρώτης εκταµίευσης ποσού από το εγκριθέν δάνειο Εγκριθέν συνολικό ποσό δανείου Συνολικό ποσό δανείου που έχει ήδη εκταµιευθεί Συνολική αξία υποθήκης ή και προσηµείωσης Το αντίστοιχο πεδίο συµπληρώνεται (αν και για κάποιες εγγραφές µπορεί να µην λαµβάνει τιµή). Το αντίστοιχο πεδίο συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε την έννοια ότι ολόκληρη η αντίστοιχη εγγραφή δεν θα γίνεται απο δεκτή από το σύστηµα χωρίς τι µή στο εν λόγω πεδίο. Τα πεδία σε γκρι φόντο δεν συµπληρώνονται. 23

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011 ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εισαγωγή Οι ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) με καταστατική έδρα στην Ελλάδα (Πίνακας 1) θα υποβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 210-6709195 E-mail: Sec.CashMatterEuro @bankofgreece.gr. Fax: 210-6536915

Fax: 210-6709195 E-mail: Sec.CashMatterEuro @bankofgreece.gr. Fax: 210-6536915 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ KAI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 23/26.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 23/26.7.2013 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 23/26.7.2013 ΘΕΜΑ: Υποβολή εξαµηνιαίων στοιχείων µισθώσεων και αγοραπωλησιών επαγγελµατικών ακινήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος* 1. Εισαγωγή Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά µε σηµαντική επίδραση στη χρηµατοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4Ι01Η-ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/11/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 25-6-2010 ΠΟΛ: 1102 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Ιούνιος 2008 (1/29) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Εγγραφή Νέου Χρήστη...5 Σύνδεση Χρήστη...7 Στοιχεία ικαιούχου...8 Υποβολή ήλωσης...13 Προσθήκη Ακινήτου... 14 Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

------------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Τµήµα Παρακολούθησης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφοριών Εισηγµένων Εταιριών Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Πεταλάκης Τηλ.: 210-33.77.187 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων Ημερίδα 2014 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Τρόπος προσδιορισµού φόρου στα ακίνητα Ο προσδιορισµός του φόρου θα γίνει µε βάση τις δηλώσεις Ε9 των προηγούµενων ετών. Ο φορολογούµενος δεν

Διαβάστε περισσότερα

- 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΠΟΛ.: 1050

- 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΠΟΛ.: 1050 - 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Επιµέλεια Επιστηµονική οµάδα TaxHeaven Ηµεροµηνία πρώτης ανάρτησης: 2.9.2013 Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Πλαίσιο V.I Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά που ασκεί σηµαντική επίδραση στη χρηµατοοικονοµική και, κατ επέκταση, µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 30

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 30 * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Ιουνίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.1071036/258/Γ0013 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1162 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)-ΤΜΗΜΑ Γ' ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 32/07.10.2013. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 32/07.10.2013. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 32/07.10.2013 ΘΕΜΑ: Υποβολ μηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους είτε διακρατούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) Α1α Συµπληρώνεται από νοµικά πρόσωπα Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµερ/νία κ.λ.π.) (Προαιρετικά) Α1β Επωνυµία εταιρείας : A1γ Διακριτικός τίτλος : A1δ A1ε A1στ Α1ζ Α1η ΑΦΜ: Έδρα εταιρείας: (Προαιρετικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΦΕΚ: ΕΔΡΑ: Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ 15516/17-03-2010 Διαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ 15516/17-03-2010 Διαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΥΠΑΤΙΑΣ 5, ΑΘΗΝΑ 1 ος όροφος, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 12.00-14.00 μ.μ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 22.07.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 389 /B / 19-2-2014 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

45. Στην κύρια και μοναδική κατοικία όταν υπάρχουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από τα 70m 2, είτε έχει τέκνα είτε όχι ο ιδιοκτήτης, υπολογίζονται σε άλλο φύλλο καταγραφής με την επιπλέον επιφάνεια να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013. Πειραιάς, 12/03/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013. Πειραιάς, 12/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/03/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer) Περιγραφή Υπηρεσιών ΤΣΕΚ Περιγραφή Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άµεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE Πειραιάς, 12/03/2015 ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2.1 ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Από τις αρχές του 2009 ο ρυθµός µεταβολής των τιµών των κατοικιών στην Ελλάδα δια- µορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα. Ειδικότερα, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Υπολειμματική Μέθοδος ή μέθοδος αντιπαροχής (Residual Method) Α. ΓΕΝΙΚΑ Η υπολειμματική μέθοδος είναι μία από τις βασικές μεθόδους εκτίμησης των παγίων και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΡΗ-Φ6Π ΠΟΛ: 1251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΑΔΑ: 45ΨΡΗ-Φ6Π ΠΟΛ: 1251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡ. 1 ΣΕΛ. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/01/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Οκτώβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας (50 % έκαστος)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε για την εφαρμογή της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1066 02.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες.

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. 1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισµού Αµοιβών Μηχανικών

Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισµού Αµοιβών Μηχανικών Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισµού Αµοιβών Μηχανικών 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δοµή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 11/6/12 ΠΜ 256/11 Τριώροφη κατοικία στο ½ τεμάχιο (ανατολικά) 530 54/510402 Νικόλαος ιώροφη κατοικία στο ½ 11/6/12 ΠΜ 256/11 τεμάχιο (δυτικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ Μοσχάτο, 25/07/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-εφαρµογές) ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β Τηλ.: 210 480 3266 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης

ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα. Η συµπλήρωση των πεδίων που είναι σκιασµένα αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην τράπεζα. Παρά ταύτα ρητά διευκρινίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π. που προβλέπεται από τον ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 Πρόσωπο 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ήλωση εµπραγµάτων δικαιωµάτων των κατασχέσεων και υποθηκών των περιοχών που τελούν υπό κτηµατογράφηση».

ΘΕΜΑ : «ήλωση εµπραγµάτων δικαιωµάτων των κατασχέσεων και υποθηκών των περιοχών που τελούν υπό κτηµατογράφηση». Αθήνα 18/11/2008 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 264,265,269 FAX : 210 52 23 228 E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015. Πειραιάς, 11/09/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015. Πειραιάς, 11/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ο.Α.Ε.Ε. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα