Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 20 Τ.Κ Τρίπολη Τηλ Fax: Πληροφορίες: Αναστάσιος Κουμούτσος Τρίπολη, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 23812/782 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4796/2009/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ) Απόφασης του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελ/σου που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας: «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)» της εταιρείας: «ECORAP Α.Ε.» στη θέση: «Μεσοράχη ή Κοκορέτσα» της Τ.Κ. Μπολατίου, Δ.Ε. Βόχας, Δήμου Βέλου Βόχας, Νομού Κορινθίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5656/ Απόφασή του και την υπ αριθμ. 1230/ απόφαση του Γεν. Γραμ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. Έχοντας υπόψη: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ι. Τις κάτωθι γενικές διατάξεις: 1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α'): «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποίηθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ-91 Α ): «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 3. To N. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/ ): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 4. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/ ): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 5. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει. 6. Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190 Α/ ): Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει. 7. Το Π.Δ. 139/10 (ΦΕΚ 232 Α ): «Οργανιασμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου». Σελίδα 1 από 23

2 8. Το Π.Δ. 256/98 (ΦΕΚ 190 Α'): «Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α' 116) ``Περί κατηγοριών μελετών». 9. Την Υ.Α. 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β/ ): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)»», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /12 (ΦΕΚ 1565 Β/ ), την ΥΑ οικ /2013 (ΦΕΚ 595Β ) και την ΥΑ οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ3089Β ), την και την ΥΑ οικ /14 (ΦΕΚ 2036Β ) και ισχύει. 10. Την Υ.Α. οικ /2014 (ΦΕΚ Β ): Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 12. Την Υ.Α. Οικ.: /ΕΥΠΕ/13 (ΦΕΚ 964 Β/ ): Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος. 13. Την ΚΥΑ Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β ): «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 14. Την ΚΥΑ οικ.30651/14 (ΦΕΚ 1817 Β/ ): Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209). 15. Την Κ.Υ.Α /12 (ΦΕΚ 1470 Β/ ): «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011)». 16. Την Υ.Α /12 (ΦΕΚ 1077 Β/ ): «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 17. Την Υ.Α. οικ /2012 (Φ.Ε.Κ. 2703Β / ): «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)». 18. Την ΚΥΑ Η.Π /653/06 (ΦΕΚ Β 327/ ): Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ ΕΟΚ» του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ αριθμ /1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 795). ΙΙ. Τις κάτωθι ειδικές διατάξεις: 1. Το Ν. 2939/ (ΦΕΚ 179 Α ): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. To Ν. 2801/00 (ΦΕΚ 46Α'/3-3-00): «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 3. To N. 3982/11 (ΦΕΚ 143 Α/ ): «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Σελίδα 2 από 23

3 4. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α'): «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.» 5. Το Π.Δ. 44/ (ΦΕΚ 15 Α): «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης,-σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων». 6. Την Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1048 Β/ ): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 13234/800/Φ.15/12 (ΦΕΚ-3251 Β/ ) και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ.15/48/5/14 (ΦΕΚ 27 Β/ ) και την ΚΥΑ οικ.10432/1115/φ.15/14 (ΦΕΚ 2604 Β/ ). 7. Την ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450 Β/ ): «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ.44105/1398/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1890Β ) και ισχύει. 8. Την ΚΥΑ 12044/613/07 (ΦΕΚ 376 Β/ Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 2259 Β/ ) : Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 405/ ). 9. Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α /2-3-04): Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β 40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Aποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 10. Το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α /5-3-04) : «Mέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους.» 11. Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α /5-3-04): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000». 12. Την ΚΥΑ ΗΠ/23615/651/Ε103/14 (ΦΕΚ 1184 Β/ ): Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις. 13. Την Κ.Υ.Α /2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β/ ): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 14. Την Κ.Υ.Α /1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/ ): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 15. Την K.Y.Α. οικ /2522/04 (ΦΕΚ-1303 Β/ ): «Τροποποίηση του Π.Δ. 104/1999 (Α 113) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/7/ΕΚ της Επιτροπής για την τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» (Κανονισμός ADR). 16. Την Κ.Υ.Α. Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ Β 383/ ): «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα Σελίδα 3 από 23

4 απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθμ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β 604).», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει. 17. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791 Β/ ): «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»». 18. Την ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287 Β/ ): Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου Τροποποίηση της υπ αριθμ /725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υπ αριθμ /1159/206 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 791). 19. Την Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β / ): «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 20. Την Κ.Υ.Α. οικ /97 (ΦΕΚ 1016 Β): «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 21. Την ΚΥΑ οικ.56366/4351/14 (ΦΕΚ 3339 Β/ ): Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α /24). 22. Την ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02 (ΦΕΚ Β 1572/ ): Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. 23. Την Κ.Υ.Α. 7589/731/ (ΦΕΚ 514 Β): «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT).» 24. Την Κ.Υ.Α /1098/E.103/03 (ΦΕΚ Β 606/ ): «Σχέδια διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCB Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων με PCB, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β 514)». 25. Την Κ.Υ.Α /1829/Ε103/07 (ΦΕΚ 1827 Β/ ): Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει. 26. Την Κ.Υ.Α /2678/06/08 (ΦΕΚ 724 Β/ Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 1015 Β/ ): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 27. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /658/Ε103/12 (ΦΕΚ 1232 Β/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 2030 Β/ ): «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου», και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του». 28. Την Υ.Α. ΟΙΚ.: /11 (ΦΕΚ 2654 Β/ ): «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». 29. Την ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β / ): «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β/ ) και ισχύει. 30. Την Κ.Υ.Α /330/99 (ΦΕΚ 987 Β ): «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση». 31. Την K.Y.A. οικ /706/11 (ΦΕΚ 2039 / ): Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/35/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τον Σελίδα 4 από 23

5 μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ. 32. Την Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/04 (ΦΕΚ 470 Β /5-3-04): «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις». 33. Την Υ.Α. Φ.50/503/168/11 (ΦΕΚ 844 Β/ ): «Τροποποίηση της υπ αριθμ /25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν (ΦΕΚ Β 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65». 34. Την Κ.Υ.Α. Υγ. Διατ. Ειβ.221/1965 (ΦΕΚ Β'138): «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει και μόνο κατά το μέρος της που αφορά τις προδιαγραφές των στεγανών βόθρων. 35. Το Π.Δ.307/86 (ΦΕΚ 135 Α'): Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/12 (ΦΕΚ 19 Α/ ) και ισχύει. 36. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488 Β/ ): Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 37. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920Β/ ): Καθορισμός τιμών - στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 38. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /1510/05 (ΦΕΚ 992 Β / Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1131 Β/ ): Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/81/ΕΚ «σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους» του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου Την Κ.Υ.Α /2127/Ε103/08 (ΦΕΚ 1901 Β/ ): Έγκριση Εθνικού Προγράμματος Μείωσης των Εκπομπών στην ατμόσφαιρα, ορισμένων ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ αριθμ /1510/2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/81/ΕΚ «σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους» του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001» (Β 992), όπως ισχύει. 40. Την Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ-138 Β'): «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου». 41. Το Π.Δ. 212/06 (ΦΕΚ 212 Β/ ): Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 42. Την ΚΥΑ οικ /14 (ΦΕΚ 2878 Β/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3142 Β/ ): Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις. 43. Την ΚΥΑ οικ /14 (ΦΕΚ 31 Β/ ): «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», όπως όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 44. Την Εγκύκλιο: Υ.ΠΕ.Κ.Α / με θέμα: «Διευκρινίσεις επί των θεμάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Ν.4014/11, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων». 45. Την Εγκύκλιο: «Υ.ΠΕ.Κ.Α /4345/ (ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ): «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.» 46. Την Εγκύκλιο: «Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οικ /Αθήνα, 10 Φεβρουάριου 2004: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή - Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων.». Σελίδα 5 από 23

6 47. Την υπ αριθμ. 5145/ (ΑΔΑ: 4ΙΦΘΙΑΡ-Φ) Απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελ/σου με θέμα: Έγκριση αναθεωρημένου/επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου. 48. Το άρθρο 30: Στερεά Απόβλητα του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α ), όπως ισχύει. 49. Την υπ αριθμ /4607/13 (ΦΕΚ 2565 Β/ ) διαπιστωτική πράξη του Γεν. Γραμ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. ΙΙΙ. Τις κάτωθι γνωμοδοτήσεις και λοιπά έγγραφα: 1. Την υπ αριθμ. 4796/2009/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ) Απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελ/σου που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας: «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)» της εταιρείας: «ECORAP Α.Ε.» στη θέση: «Μεσοράχη ή Κοκορέτσα» της Τ.Κ. Μπολατίου, Δ.Ε. Βόχας, Δήμου Βέλου Βόχας, Νομού Κορινθίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5656/ Απόφασή του και την υπ αριθμ. 1230/ απόφαση του Γεν. Γραμ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με διάρκεια ισχύος έως την Την υπ αριθμ. οικ. 4230/ Άδεια Διαχείρισης μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Ν.Α. Κορινθίας με διάρκεια ισχύος έως την Την υπ αριθμ. Φ.14/Ε46/1421/ Άδεια Λειτουργίας αορίστου χρόνου της Δ/νσης Ανάπτυξης Ν.Α. Κορινθίας. 4. Την υπ αριθμ /2058/ αίτηση, με την οποία υποβλήθηκε 1 η φορά στην υπηρεσία μας Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ, της δραστηριότητας του θέματος. 5. Το υπ αριθμ /2658/13/ έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητήθηκε από το ΣτΕ η επιστροφή του φακέλου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος στην υπηρεσία μας. 6. Το υπ αριθμ /2058/ έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο αναζητήθηκαν διευκρινίσεις και συμπληρωματικά στοιχεία επί του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ. 7. Το υπ αριθμ. Γ1007/2014/ έγγραφο του ΣτΕ, με το οποίο επεστράφη ο φάκελος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας του θέματος στην υπηρεσία μας. 8. Την υπ αριθμ /2731/ αίτηση, με την οποία υποβλήθηκε 2 η φορά στην υπηρεσία μας Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ, της δραστηριότητας του θέματος. 9. Την υπ αριθμ /346/ αίτηση, με την οποία υποβλήθηκε νέο αίτημα τροποποίησης ΑΕΠΟ καθώς και η υπ αριθμ. 5/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελ/σου, σύμφωνα με την οποία δίδεται η δυνατότητα στην εταιρεία ECORAP ΑΕ για υλοποίηση έργων που περιλαμβάνουν τη λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και διατυπώνεται την πρόθεση συνεργασίας σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 50910/2727/03 στο πλαίσιο του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ. 10. Το υπ αριθμ /346/ έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο αναζητήθηκαν εκ νέου διευκρινίσεις και συμπληρωματικά στοιχεία επί του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ. 11. Την υπ αριθμ /641/ αίτηση, με την οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία επί του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ. 12. Το υπ αριθμ /649/ Ενημερωτικό Σημείωμα του κ. Ανδρέα Μπολοβή επί του φακέλου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας του θέματος. 13. Το υπ αριθμ /641/ έγγραφό μας με το οποίο, ο Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ, όπως αυτός συγκροτείται από: Τη Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ μετά των συνημμένων Σχεδίων, που υποβλήθηκαν με την υπ αριθμ. 8 ως άνω σχετική. Το Συμπληρωματικό Τεύχος μετά των συνημμένων Σχεδίων, που υποβλήθηκαν με την υπ αριθμ. 11 ως άνω σχετική. συνταχθέντα από τους κα. Ελισάβετ Βασιλείου Διπλ. Χημ. Μηχ/κό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Κ- 27 με αριθμ. μητρώου: και κ. Χρήστο Μιχαλόπουλο, Διπλ. Μηχ/γο Μηχ/κό με αρ. ΤΕΕ: φ/ο του Παρατήματος Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης. φ/ο της εγκεκριμένης Μελέτης Διάθεσης Λυμάτων & Υγρών Αποβλήτων μετά του φ/ου της υπ αριθμ. 8720/ Εγκριτικής Απόφασης και της υπ αριθμ. 6041/ Άδειας Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Ν.Α. Κορινθίας. φ/ο των υπ αριθμ. 520/ και 191/ βεβαιώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων. Σελίδα 6 από 23

7 φ/ο της από Σύμβασης Συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. φ/ο της υπ αριθμ. 5/2015 Απόφασης της Ε.Ε. του ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελ/σου. κρίθηκε πλήρης, ώστε να προωθηθεί για κοινοποίηση στους αρμόδιους φορείς. 14. Την υπ αριθμ /733/ αίτηση με την οποία υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας τα αντίτυπα του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ. 15. Την υπ αριθμ /734/ αίτηση, η οποία αποτελεί ορθή επανάληψη της υπ αριθμ. 9 ως άνω σχετικής ως προς το σκέλος των όρων της ΑΕΠΟ, που ζητούνται να τροποποιηθούν. 16. Το υπ αριθμ /734/ έγγραφό μας με το οποίο, ο Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ της δραστηριότητας του θέματος εστάλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελ/σου για απλή δημοσιοποίηση. 17. Το υπ αριθμ /14977/ έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελ/σου με το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας τα αποδεικτικά δημοσιοποίησης του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ στο υπ αριθμ φύλλο της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» της 24ης Μαρτίου Το γεγονός ότι η παρούσα τροποποίηση αφορά στη διεύρυνση των κωδικών κατά ΕΚΑ των εισερχόμενων προς διαχείριση στη μονάδα αποβλήτων, ώστε να συμπεριλάβει και τη μηχανική διαλογή επιπλέον μη επικινδύνων αποβλήτων όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα και μεταξύ αυτών και των σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) συμπαγοποιημένων ή μη. 19. Το γεγονός ότι η μηχανική διαλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ αναμένεται να γίνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ), που προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ και της οποίας οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν εγκριθεί με την Υ.Α. οικ / Το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση ΑΕΠΟ: Δεν επέρχεται αύξηση της δυναμικότητας της δραστηριότητας, Δεν επέρχεται γηπεδική επέκταση της δραστηριότητας, Δεν προστίθεται νέο είδος δραστηριότητας της ΥΑ 1958/12, Δεν προβλέπεται η ανέγερση ή κατασκευή νέων τεχνικών έργων. Προβλέπονται συμπληρωματικοί όροι για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από την επεξεργασία των ΑΣΑ. και ως εκ τούτου κρίνουμε ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της δραστηριότητας και συνεπώς δεν απαιτείται η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αριθμ. 4796/2009/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ) Απόφασης του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελ/σου που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας: «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)» της εταιρείας: «ECORAP Α.Ε.» στη θέση: «Μεσοράχη ή Κοκορέτσα» της Τ.Κ. Μπολατίου, Δ.Ε. Βόχας, Δήμου Βέλου Βόχας, Νομού Κορινθίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5656/ Απόφασή του και την υπ αριθμ. 1230/ απόφαση του Γεν. Γραμ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. Α. Είδος, θέση και μέγεθος δραστηριότητας Α.1 Γενικά στοιχεία. Σύμφωνα με το Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, όπως αυτός συγκροτείται από τα αναφερόμενα στοιχεία στο υπ αριθμ. ΙΙΙ-13 ως άνω σχετικό και στο εξής θα αναφέρεται εν συντομία ως Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ, πρόκειται για τη δραστηριότητα: «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)» που με την παρούσα τροποποίηση και υπό τους όρους αυτής πρόκειται, να διευρυνθεί σε μηχανική διαλογή επιπλέον μη ΕΑ συμπεριλαμβανομένων των σύμμεικτων ΑΣΑ, της εταιρείας: «ECORAP Α.Ε.» με ΑΦΜ σε γήπεδο εμβαδού επιφάνειας: 3857,35m 2 (Γήπεδο Ε5 στο Τοπογραφικό Διάγραμμα, που περιλαμβάνεται στον ως άνω φάκελο) σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση: «Μεσοράχη ή Κοκορέτσα» της Τ.Κ. Μπολατίου, Δ.Ε. Βόχας, Δήμου Βέλου Βόχας, Νομού Κορινθίας, με συντεταγμένες κέντρου βάρους κατά ΕΓΣΑ 87 (X, Υ) = (390890, ), εντός του οποίου έχει ανεγερθεί ένα (1) βιομηχανικό κτίριο εμβαδού 1.782m 2, όπου λαμβάνει χώρα η μηχανική διαλογή των αποβλήτων, ενώ ο ημιυπαίθριος και ο αύλειος χώρος της Σελίδα 7 από 23

8 μονάδας καλύπτουν 325,35m 2 και 1.750,00m 2, αντίστοιχα. Η μονάδα θα λειτουργεί 300 ημέρες/έτος και 16h/ημέρα σε 2 βάρδιες με 30άτομα/βάρδια. Α.2 Σύντομη περιγραφή Σύμφωνα με το Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, εντός της μονάδας θα εκτελούνται εργασίες ανάκτησης R12, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Ν. 4042/12 και συγκεκριμένα μηχανικής διαλογής των κάτωθι αποβλήτων: α/α EKA Περιγραφή 15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι πλαστική συσκευασία ξύλινη συσκευασία μεταλλική συσκευασία συνθετική συσκευασία μεικτή συσκευασία γυάλινη συσκευασία 19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως χαρτί και χαρτόνι σιδηρούχα μέταλλα μη σιδηρούχα μέταλλα πλαστικά και καουτσούκ γυαλί άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο * 20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) χαρτιά και χαρτόνια γυαλιά ρούχα υφάσματα ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο πλαστικά μέταλλα άλλα δημοτικά απόβλητα ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα ογκώδη απόβλητα όπου: Η μηχανική διαλογή των υπ αριθμ. 1-7 ως άνω αποβλήτων, αφορούν σε λειτουργία της μονάδας ως τυπικό ΚΔΑΥ συσκευασιών. Σε παρόμοια λειτουργία της μονάδας αντιστοιχεί η επεξεργασία των υπ αριθμ ως άνω αποβλήτων, τα οποία αν και δεν συνιστούν απόβλητα συσκευασιών, εντούτοις αποτελούν ανακυκλώσιμα υλικά στόχους. Με τον υπ αριθμ. 22 ως άνω κωδικό αποδίδονται τα σύμμεικτα ΑΣΑ. Με τους υπ αριθμ ως άνω κωδικούς αποδίδονται τα συμπαγοποιημένα (σύμφωνα με τις τεχνικές του Κεφ. 2 Παράρτημα Ι της ΚΥΑ οικ /97) χωριστά συλλεχθέντα ή ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα, που περιλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα. Το υπ αριθμ. 8 ως άνω απόβλητο αφορά το υπόλειμμα, που προκύπτει από τον εξευγενισμό του Σελίδα 8 από 23

9 compost στις μονάδες κομποστοποίησης. Μετά τη ζύγιση των οχημάτων συλλογής και μεταφοράς ΟΣΜ των αποβλήτων και την εκφόρτωσή τους στο στεγασμένο και αποσμούμενο χώρο υποδοχής (βλ. Σχέδιο Κάτοψης Ισογείου), η επεξεργασία των αποβλήτων εντός της μονάδας περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: (1) Χοάνη τροφοδοσίας [τροφοδοτούμενη από μηχάνημα έργου (Μ.Ε.)] (2) 1 η Προδιαλογή (4 θέσεις) (3) Σχίστης σάκων (4) 2 η Προδιαλογή (2 θέσεις) (5) Περιστροφικό κόσκινο (trommel) οπών 50mm Υπόλειμμα trommel σε ειδικό κάδο (6) Μεταφορική ταινία χειροδιαλογής (12-18 θέσεις) Προϊόντα: ανακυκλώσιμα υλικά στόχοι και RDF σε ειδικούς κάδους (7) Μαγνητικός διαχωριστής Διαλογή λευκοσίδηρου κ.λπ. (8) Κάδος συλλογής υπολείμματος χειροδιαλογής στο πέρας της μεταφορικής ταινίας. (9) Δεματοποιητής παραγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών. Στο Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ περιγράφονται αναλυτικά οι τροποποιήσεις στην παραγωγική διαδικασία (παύση λειτουργίας ενδιάμεσων σταδίων, μεταβολή ταχυτήτων κ.λπ.) ανάλογα με το είδος του αποβλήτου που υπόκειται σε μηχανική διαλογή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, το trommel διευκολύνει την απο-ομογενοποίηση συμπαγοποιημένων αποβλήτων και στην απομάκρυνση του οργανικού κλάσματος από τα σύμμεικτα ΑΣΑ. Α.3 Εγκατεστημένη ισχύς χρήση νερού και ενέργειας Σύμφωνα με τo Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, η εγκατεστημένη ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας σε πλήρη ανάπτυξη, ανέρχεται σε 112kW. Η ηλεκτροδότηση της μονάδας γίνεται από το δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν αναφέρεται χρήση καυσίμων για τη λειτουργία των η/μ εγκαταστάσεων, ούτε αποθήκευση καυσίμου. Οι ημερήσιες ανάγκες σε νερό της μονάδας διαμορφώνονται ως εξής: α/α Περιγραφή Ποσότητα [m 3 ] 1 Υγιεινή προσωπικού (2 βάρδιες x 30 άτομα/βάρδια x 50lt/άτομο) 3,00 2 Εκπλύματα βάρδιας ΚΔΑΥ (σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης 0,22 υγρών αποβλήτων) 3 Εκπλύματα βάρδιας μηχανικής διαλογής ΑΣΑ 2,30 ΣΥΝΟΛΟ 5,52 Συνεπώς, η ετήσια κατανάλωση νερού εκτιμάται: 5,52m 3 /ημέρα x 300ημέρες = 1.656m 3. Για την κάλυψη των αναγκών σε νερό έχει κατασκευαστεί ομβροδεξαμενή εκ σκυροδέματος χωρητικότητας 120m 3, η οποία συλλέγει τα όμβρια από τις στέγες της εγκατάστασης, ενώ για το πόσιμο νερό γίνεται χρήση δεξαμενής 6m 3. Επειδή η χωρητικότητα των δεξαμενών είναι 120+6=126<500m 3, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ οικ /14 περί έκδοσης άδειας χρήσης νερού, ούτε κατατάσσονται περιβαλλοντικά βάσει της Ομάδας 2 α/α 2 της ΥΑ1958/12, καθότι 126<2000m 3, που ισχύει. Α.4 Εκπομπές στην ατμόσφαιρα & παραγωγή αποβλήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ: Α.4.1 Εκπομπές στην ατμόσφαιρα 1. Θόρυβος: Από τη λειτουργία του η/μ εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας και την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων καθώς και τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου της μονάδας. 2. Σκόνη: Σημειακές εκπομπές κυρίως από την επεξεργασία των αποβλήτων (κυρίως στο κόσκινο και το δεματοποιητή). Διάχυτες εκπομπές κατά τη μεταφορά και εκφόρτωση των αποβλήτων και από την κίνηση των οχημάτων και Μ.Ε. της μονάδας. 3. Οσμές: Κατά την υποδοχή και επεξεργασία των αποβλήτων, κυρίως των σύμμεικτων ΑΣΑ. 4. Καυσαέρια: Από τη λειτουργία μηχανών εσωτερικής καύσης π.χ. οχημάτων. Α.4.2 Παραγωγή λυμάτων - υγρών αποβλήτων: 1. Λύματα προσωπικού: 3m 3 /ημέρα, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 2. Υγρά απόβλητα από εκπλύματα βάρδιας ΚΔΑΥ: 0,22m 3 /ημέρα, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Σελίδα 9 από 23

10 3. Υγρά απόβλητα κατά την εκφόρτωση των ΑΣΑ και από εκπλύματα βάρδιας μηχανικής διαλογής ΑΣΑ: 2,5m 3 /ημέρα. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6041/ Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, που περιλαμβάνεται στον Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, τα υπ αριθμ. 1 και 2 ως άνω υγρά απόβλητα θα οδηγούνται στον στεγανό βόθρο της μονάδας, χωρητικότητας 84,25m 3. Σε σχέση με την εγκεκριμένη Μελέτη Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων η μόνη αλλαγή που επέρχεται είναι η αύξηση της ποσότητας των λυμάτων προσωπικού, αλλά επειδή 84,23/3,22=26>15 ημερών, που ορίζει το άρθρο 9 Κ.Υ.Α. Υγ. Διατ. Ειβ.221/1965, η ως άνω άδεια διάθεσης συνεχίζει να τελεί εν ισχύ. Τα υπ αριθμ. 3 ως άνω υγρά απόβλητα θα αποστραγγίζονται στο υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο της μονάδας, στο συλλεκτήριο αγωγό του οποίου προσαρμόζεται εύκαμπτος αγωγός που συνδέεται ελεύθερα με το στόμιο περιοδικά αντικαθιστάμενης παλετοδεξαμενής χωρητικότητας 1m 3 και εν συνεχεία διαχειρίζονται ως υδαρή απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ Α.4.3. Παραγωγή αποβλήτων: Τα παραγόμενα απόβλητα της μονάδας είναι τα κάτωθι: α/α EKA Περιγραφή 19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως χαρτί και χαρτόνι σιδηρούχα μέταλλα μη σιδηρούχα μέταλλα πλαστικά και καουτσούκ γυαλί * ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο υφαντικές ύλες ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες) καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα) * άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο * Δεν προβλέπεται κανενός είδους διαχείριση των ως άνω αποβλήτων εντός της μονάδας παρά μόνο η προκαταρκτική αποθήκευση κατά τον Ν.4042/12. Το υπ αριθμ. 10 ως άνω απόβλητο αφορά στο παραγόμενο RDF κατά τη μηχανική διαλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ, που σύμφωνα με το Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ εκτιμάται ότι θα είναι κλάσης 3 κατά το άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ.56366/4351/14. Α.5 Κατάταξη της δραστηριότητας δυναμικότητα α/α Δραστηριότητα / Έργο ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΥΑ 1958/12, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 20741/12 και την ΥΑ οικ /14) 1 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΔΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.) από μη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12). ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/12 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 13234/800/Φ.15/12 & την ΚΥΑ Φ.15/48/5/14 και την ΚΥΑ οικ.10432/1115/φ.15/14) Ομάδα / α/α Υποκατηγορία α/α Δραστ. Βαθμός Όχλησης 04/010 Α2 272 ΧΑΜΗΛΗ (Το σύνολο) (112<250kW) ΣΤΑΚΟΔ 2008 _ Σελίδα 10 από 23

11 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η δραστηριότητα του θέματος κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία του Ν.4014/11 και στο «ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΟΧΛΗΣΗΣ». Η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας σε επεξεργασία αποβλήτων παραμένει στους tn/έτος ή /300=62tn/ημέρα. Α.6 Έλεγχος υπαγωγής σε ειδικές διατάξεις. Η δραστηριότητα δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103/13 και της ΚΥΑ 12044/613/07 περί ολοκληρωμένης πρόληψης και έλεγχου της ρύπανσης και ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, αντίστοιχα. Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ. Το περιβάλλον της περιοχής εγκατάστασης της μονάδας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω προστασίας. Στο Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ δεν αναφέρονται αλλαγές στο καθεστώς των χρήσεων γης βάσει του οποίου εκδόθηκε η προηγούμενη ΑΕΠΟ (υπ αριθμ. ΙΙΙ-1 σχετικό) της δραστηριότητας. Γ. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Η στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου της μονάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 65dBA, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη οριακή τιμή που είχε καθορισθεί στην προηγούμενη ΑΕΠΟ της δραστηριότητας (υπ αριθμ. ΙΙΙ-1 ως άνω σχετικό) σε συνδυασμό με τον πιν. Ι του Π.Δ.1180/ Η συγκέντρωση της σκόνης στο σημείο εκπομπής της και προ της αναμίξεώς της με τον ατμοσφαιρικό αέρα να είναι μικρότερη από 100mg/Νm 3 (άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/81). 3. Οι οσμές στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 5 μονάδες οσμών (Παράρτημα Ι, Κεφ. 7 παρ. 5.1.ε της ΚΥΑ οικ /97). 4. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στην ατμόσφαιρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στις διατάξεις της κάτωθι νομοθεσίας: Α. Κ.Υ.Α. Η.Π /549/Ε.103/11 Β. Κ.Υ.Α /2127/Ε103/08 Γ. Κ.Υ.Α. Η.Π /1075/Ε103/07 Δ. Κ.Υ.Α. Η.Π /1510/05 καθώς και του Ε. Π.Δ. 1180/81 ΣΤ. Π.Δ. 307/86. όπως αναλυτικά περιγράφεται στα υπ αριθμ. ΙΙ ως άνω σχετικά. 5. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων της μονάδας σε στεγανό βόθρο σύμφωνα και με την Εγκύκλιο / του Υ.ΠΕ.Κ.Α. διέπεται διατάξεις της Κ.Υ.Α. Υγ. Διατ. Ειβ.221/1965 και ιδιαιτέρως του άρθρου 9 αυτής, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 της ΚΥΑ Γ4/1305 της 2/9 Αυγ (ΦΕΚ 801Β ) και ισχύει. 6. Όλα τα μη επικίνδυνα απόβλητα που διαχειρίζεται η μονάδα διέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π /2727/03 ως προς τις διοικητικές διαδικασίες και της ΚΥΑ οικ /97 ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές. Η διαχείριση των ΑΣΑ διέπεται επιπλέον από τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.56366/4351/14. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους και να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ΠΕΣΔΑ Πελ/σου (υπ αριθμ. ΙΙ-47 ως άνω σχετικό). 7. Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑ), ακόμα και αυτά που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία της μονάδας, θα διαχειρίζονται με ασφάλεια σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η.Π.13588/725/06 και τις τεχνικές προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. Η.Π /1159/06 καθώς και τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΚΥΑ 8668/07 αναφορικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), όπως κάθε φορά ισχύουν και όπως εξειδικεύονται στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας απόφασης. Τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑ) επισημαίνονται με αστερίσκο στους κωδικούς του ΕΚΑ. Ο ΕΚΑ (Απόφαση 2000/532/ΕΚ, EE L 204/37/ , όπως έχει τροποποιηθεί) περιλαμβάνει τα επικίνδυνα απόβλητα και λαμβάνει υπόψη την προέλευση και τη σύνθεση των αποβλήτων, καθώς Σελίδα 11 από 23

12 και, εφόσον απαιτείται, τις οριακές τιμές συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών. Ο κατάλογος αποβλήτων είναι δεσμευτικός όσον αφορά στον προσδιορισμό των αποβλήτων που πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Η καταχώριση μιας ουσίας ή αντικειμένου στον κατάλογο δεν σημαίνει, κατ ανάγκη, ότι συνιστά απόβλητο υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Μια ουσία ή αντικείμενο θεωρούνται απόβλητα μόνο εφόσον ανταποκρίνονται στον ορισμό της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.4042/12 και επικίνδυνα απόβλητα όταν εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Ν.4042/12 (κωδικοί επικινδυνότητας: Η1-Η15). Δ. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Δ.1 Γενικές ρυθμίσεις 1. Η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς τη λειτουργία της. 2. Ο φορέας της δραστηριότητας ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την απόφαση (ΑΕΠΟ). 3. Ο φορέας της δραστηριότητας έχει την υποχρέωση ορισμού αρμοδίου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την απόφαση (ΑΕΠΟ) και η γνωστοποίηση του ονόματός του στην υπηρεσία μας. 4. Ο φορέας της δραστηριότητας έχει την υποχρέωση της τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που αναφέρονται στο νομικό υπόβαθρο της παρούσας. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών (λειτουργία της μονάδας ως τυπικό ΚΔΑΥ συσκευασιών) είναι να διατηρείται σε ισχύ σύμβασή της με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μηχανική διαλογή ΑΣΑ είναι η σύναψη νόμιμης σύμβασης με τον αρμόδιο Φορέα για τη διαχείρισή τους [ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν νομικά πρόσωπα (π.χ. κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/10), νομικά πρόσωπα της παρ. 6 του άρθρου 7 της ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03, νομικά πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν.3536/07 και άλλα εφόσον ορίζονται ρητά από την κείμενη νομοθεσία]. 7. Να τηρούνται οι όροι των ως άνω συμβάσεων εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση και την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Δ.2 Όροι που αφορούν την κατασκευή υποδομών της δραστηριότητας. Η μονάδα είναι υφιστάμενη και σύμφωνα με το Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ δεν προβλέπεται η εκτέλεση νέων τεχνικών έργων ή η ανέγερση κατασκευών. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη εκτέλεσης τεχνικών έργων υποδομής, ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία μας προβαίνοντας στις διοικητικές ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν.4014/11, όπως κάθε φορά ισχύει. Δ.3 Όροι που αφορούν τη λειτουργία της δραστηριότητας Δ.3.1. Γενικοί όροι 1. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. 2. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απαιτείται. Η μονάδα θα πρέπει να διατηρεί σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Σελίδα 12 από 23

13 3. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. 4. Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει και να φροντίζει την άριστη λειτουργική κατάσταση των κάτωθι υποδομών: Κεντρική πύλη, για την αποτροπή εισόδου αναρμοδίων ατόμων. Περιμετρική περίφραξη, ώστε να παρεμποδίζει τυχόν διαφεύγοντα μικροαπορρίμματα από το να διασπείρονται εκτός των ορίων του χώρου. Περιμετρική δενδροφύτευση για οπτική και ηχητική ηχομόνωση του χώρου. Γεφυροπλάστιγγα για τον έλεγχο της ποσότητας (τονάζ) των εισερχομένων προς διαχείριση και παραγόμενων επεξεργασμένων αποβλήτων. Επαρκή χώρο ελιγμών στο μέτωπο υποδοχής των αποβλήτων, προκειμένου τα ΟΣΜ να προσεγγίζουν απρόσκοπτα στις κατάλληλες θέσεις και να φορτοεκφορτώνουν τα απόβλητα. 5. Στην είσοδο της εγκατάστασης θα αναρτηθεί πίνακας όπου θα αναγράφονται: Το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του υπεύθυνου φορέα λειτουργίας. Η αρμόδια αρχή. Η απόφαση άδειας λειτουργίας και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Οι ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης. Τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης. 6. Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να είναι ασφαλτοστρωμένοι/τσιμεντοστρωμένοι και να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης. 7. Να υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης εντός του γηπέδου της δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό δεν θα χρησιμοποιείται οι παρακείμενες οδοί. 8. Να επιβληθεί χαμηλό όριο ταχύτητας κίνησης των οχημάτων εντός του γηπέδου της δραστηριότητας. 9. Απαγορεύεται η διάθεση των τυχόν πλεοναζόντων υλικών σε σημεία του υδρογραφικού δικτύου, σε θάλασσα ή στην παράκτια ζώνη και στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων των παρακείμενων περιοχών. 10. Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους. 11. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου. 12. Κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, των Μ.Ε. και των οχημάτων. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων, με εξαίρεση τυχόν επιτόπια επιδιόρθωση βλάβης, που συνεπάγεται ακινητοποίηση οχήματος ή μηχανήματος καθώς και των σταθερών η/μ εγκαταστάσεων. 13. Να υπάρχει διαρκής φροντίδα για την αισθητικά αποδεκτή εικόνα της εγκατάστασης καθώς και για την αποφυγή εκπομπής σκόνης, οσμών κτλ και να λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση υγειονομικών συνθηκών. Να υπάρχει άμεση συμμόρφωση με τις τυχόν σχετικές υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας. 14. Οι χώροι της μονάδας να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). Δ.3.2. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 1. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Να υπάρχουν επαρκή μέσα και οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών. 2. Ο εξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος έτσι, ώστε με την ορθή τοποθέτηση και χρήση του να μη δημιουργεί κινδύνους για τους εργαζόμενους. Αν κατά την λειτουργία του εκσφενδονίζονται υλικά ή υποπαράγωγα από αυτά (ρινίσματα, σκόνες, υγρά, κ.α.), να προβλέπονται ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα, όπως προστατευτικές καλύπτρες, γάντια, φόρμες, ειδικά υποδήματα. 3. Ειδικά για τα γάντια να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι ότι η παρεχόμενη ασφάλεια από αυτά δεν είναι απόλυτη. Μπορούν να παρουσιάσουν εμπλοκή στα μηχανήματα από φαρδιά, "παράταιρα" γάντια, να σχιστούν από τα αιχμηρά αντικείμενα και έτσι να διευκολυνθεί η είσοδος βλαπτικών ουσιών καθώς επίσης και όταν το εξωτερικό τους δεν καθαρίζεται μπορεί να διευκολυνθεί η επιμόλυνση του δέρματος των δακτύλων. Στους εργάτες θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι εμβολιασμοί. Σελίδα 13 από 23

14 4. Λήψη μέτρων με ανακύκλωση θέσεων εργασίας των εργαζομένων για εξάλειψη κούρασης ή ανίας. 5. Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 6. Να υπάρχει επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων για τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού και αποδυτηρίων, σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις καθώς και μέσα καθαρισμού για τους ρύπους του δέρματος, μέσα καθαρισμού της μονάδας και προστατευτική ενδυμασία για το ψύχος, τη θερμότητα, τοξικές ουσίες, την υγρασία και την αποφυγή τραυματισμών ή μολύνσεων των εργαζομένων. 7. Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Ανάρτηση οδηγιών χρήσεων του εξοπλισμού και προειδοποιητικών σημάτων σε εμφανής σημεία. Κατάρτιση σχεδίου διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας. Το σχέδιο να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. 8. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας να διατηρούνται συνεχώς ελεύθεροι. Ιδιαίτερα δεν πρέπει να κλειδώνονται, να φράσσονται ή να μειώνεται η δυνατότητα διάκρισης των θυρών που βρίσκονται στην πορεία των οδών διάσωσης. Δ.3.3. Θόρυβος 1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που καθορίστηκε στην ενότητα Γ της παρούσας απόφασης. Εφόσον διαπιστώνεται υπέρβαση θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ηχοπροστασίας (π.χ. εγκατάσταση αντιθορυβικών πετασμάτων). 2. Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας της δραστηριότητας και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2028/03 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της ως άνω ΚΥΑ. 3. Για τα πάσης φύσης χρησιμοποιούμενα οχήματα σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου, τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του επόμενου όρου. 4. Εργασίες ή διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης που διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχο με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας. 5. Οι σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου. 6. Οι στεγασμένοι χώροι της δραστηριότητας είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν συστήματα ελέγχου θορύβου (ηχομόνωσης), ώστε τα επίπεδα θορύβου τόσο εντός των χωρών εργασίας όσο και στα όρια του γηπέδου να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δ.3.4 Ατμοσφαιρική ρύπανση 1. Εφόσον υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως/κλιματισμού οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α /1829/Ε103/2007 και την Κ.Υ.Α. Η.Π /658/Ε103/12 όπως ισχύουν και κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του ψυκτικού μέσου. 2. Να τηρούνται τα όρια της κείμενης νομοθεσίας για τις εκπομπές αερίων ρύπων, όπως αυτή συνοψίζεται στην ενότητα Γ. της παρούσας απόφασης. 3. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών και σκόνης. 4. Το βιομηχανικό κτίριο όπου λαμβάνει χώρα η μηχανική διαλογή των αποβλήτων να υποστηρίζεται από σύστημα εξαερισμού με μονάδες αποκονίωσης και απόσμησης, κατάλληλου βαθμού απόδοσης οι οποίες θα πρέπει να συντηρούνται ώστε να βρίσκονται πάντα σε άριστη λειτουργική κατάσταση με Σελίδα 14 από 23

15 άμεση αντικατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του και η μικρότερη δυνατή εκπομπή ρύπων. Η σκόνη που θα συγκεντρώνεται θα διατίθεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους αποδέκτες. Ο εξαερισμός συνίσταται να επιτυγχάνεται από αεραγωγούς με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες. Τα στόμια αναρρόφησης του αέρα θα είναι τοποθετημένα πάνω από τα σημεία με τη μεγαλύτερη εκπομπή σκόνης (π.χ. κοσκίνο, δεματοποιητής κ.α.). 5. Επιπλέον μέτρα για τη μείωση των οσμών είναι: i. Το συχνό πλύσιμο των δαπέδων και τουλάχιστον στο τέλος κάθε βάρδιας. ii. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου αποθήκευσης των ανεπεξέργαστων αποβλήτων (όχι μεγαλύτερος των δύο ημερών), των προϊόντων (ανακυκλώσιμων αποβλήτων) καθώς και των υπολειμμάτων (χειροδιαλογής και trommel). iii. Απαγόρευση της προσωρινής αποθήκευσης εκτεθειμένων ΑΣΑ και αποβλήτων που περιέχουν οργανικά πέραν του χρονικού διαστήματος της βάρδιας επεξεργασίας τους. Η αποθήκευσή τους θα πρέπει να γίνεται υπό τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί η εκπομπή οσμών από το χώρο υποδοχής των αποβλήτων θα γίνεται χρήση νόμιμων αντιοσμητικών ουσιών ή θα εφαρμόζεται οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη μέθοδος. 6. Να διενεργείται τακτικά συντήρηση, έλεγχος και ρύθμιση των μηχανών εσωτερικής καύσης των οχημάτων της μονάδας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και αντικατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού, για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα εκπεμπόμενα καυσαέρια. Δ.3.5 Υγρά απόβλητα 1. Ο στεγανός βόθρος θα πρέπει να φέρει κατάλληλο φρεάτιο επισκέψεως και διάταξη αερισμού. Επίσης θα προβλέπεται κατάλληλη διάταξη δια την ευχερή και άνευ δημιουργίας δυσοσμιών και αντιαισθητικών θεαμάτων ή ετέρων οχλήσεων, εκκένωσή του προς μεταφορά και διάθεση των περιεχομένων λυμάτων. 2. Να πραγματοποιείται τακτική εκκένωση ανάλογα με τις ποσότητες των παραγόμενων αστικών υγρών αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται από αρμοδίως αδειοδοτημένο φορέα στην πλησιέστερη νομίμως υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), η οποία να διαθέτει βαθμίδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων. 3. Το σύνολο των υγρών αποβλήτων της μονάδας να μεταφέρεται στην ΕΕΛ Κιάτου, όπου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/ βεβαίωση της ΔΕΥΑ Σικυωνίων θα γίνονται καταρχήν αποδεκτά. 4. Εάν για οποιαδήποτε λόγο τα εκπλύματα της βάρδιας των ΑΣΑ δεν γίνουν δεκτά από τη ΔΕΥΑ Σικυωνίων, τότε θα πρέπει να διαχειριστούν εφαρμόζοντας όλους τους όρους της παρούσας απόφασης και της διάταξης της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων. 5. Εντός της μονάδας θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός κενών παλετοδεξαμενών, για τις ανάγκες συλλογής των εκπλυμάτων καθαρισμού της βάρδιας των ΑΣΑ, τουλάχιστον δυο (2) ημερών (5τεμ. του 1m 3 έκαστο). 6. Η αποθήκευση των αποβλήτων να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η έκπλυσή τους μέσω της απορροής των ομβρίων με αποτέλεσμα την επιβάρυνσή τους και τη ρύπανση του φυσικού τους αποδέκτη. 7. Απαγορεύεται ρητά η διάθεση υγρών αποβλήτων της μονάδας, σε οποιαδήποτε φυσικό αποδέκτη (υδάτινο, επιφανειακό, υπεδάφιο). 8. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών από ατυχηματικές διαρροές, θα πρέπει να υπάρχει εντός της μονάδας ομάδα σε επιφυλακή που να διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης διάφορα υλικά σε επάρκεια (π.χ. πριονίδι, άμμος, στουπιά, προσροφητικά υλικά κ.α. τα οποία πρέπει να απομακρύνονται μετά τον εμποτισμό τους και να αντικαθίστανται με νέα) μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση ή / και η προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων υγρών αποβλήτων, στραγγιδίων, καυσίμων, λιπαντικών, διαρρεόντων ηλεκτρολυτών κ.α. Εναλλακτικά ή επικουρικά η διαρροή να αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία μικρών φραγμάτων από προσροφητικά υλικά. Τα προκύπτοντα μίγματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα πιστοποιημένες συσκευασίες μέχρι τη διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης και επεξεργασίας επικινδύνων ή μη αποβλήτων, αναλόγως με την προέλευση της διαρροής. Σελίδα 15 από 23

16 Ειδικότερα, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από τη διαρροή υγρών αποβλήτων κατά τις εργασίες συμπαγοποίησης αποβλήτων που εκτελούνται εντός της μονάδας. Δ.3.6 Στερεά απόβλητα 1. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4042/12, απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Κατά προτεραιότητα ισχύει η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων στα απόβλητα: Α. Πρόληψη, Β. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, Γ. Ανακύκλωση, Δ. Άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και Ε. Διάθεση. 2. Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βέλου - Βόχας. 3. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να συμμορφώνεται με το εκάστοτε εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. 4. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4042/2012, της Κ.Υ.Α.50910/2727/03 και τις τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης που προβλέπονται στην ΚΥΑ /1997. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. 5. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα: Η διαχείριση των Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ/23615/651/Ε103/14, της Κ.Υ.Α /2057/Ε103/10 και του Π.Δ. 109/04 αντίστοιχα, όπως ισχύουν και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της παρούσας. ΑΗΗΕ που περιέχουν PCB (π.χ. σε πυκνωτές ή μετασχηματιστές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κ.Υ.Α /1098/Ε.103/2003) θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της Κ.Υ.Α. 7589/731/ και της Κ.Υ.Α /1098/Ε.103/2003. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και πλέον σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 4γ «Απόβλητα Έλαια» από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Η.Π.24944/1159/06 όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4042/12 απαγορεύεται η διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ελαίων από την επικράτεια της χώρας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης στο εξωτερικό, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό η επεξεργασία με αναγέννηση (R9) να πραγματοποιηθεί στη χώρα. Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων, καυσίμων και γαλακτωμάτων στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης στεγανούς βόθρους λυμάτων. Εάν προκύψει ανάγκη διαχείρισης οχήματος τέλος κύκλου ζωής ΟΤΚΖ ή απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων (ΑΚΜ) οχημάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04. Σελίδα 16 από 23

17 Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κ.Υ.Α /1757/Ε103/2010, όπως ισχύει. 6. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΑ) συμπεριλαμβανομένης και της προκαταρκτικής αποθήκευσής τους εντός της μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 και των ΚΥΑ 13588/725/ , ΚΥΑ 24944/1159/ και ΚΥΑ 8668/ όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. Ως διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στη συγκεκριμένη περίπτωση νοείται μόνο η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων. Η προσωρινή αποθήκευση των ΕΑ να γίνεται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφ. 2 της ΚΥΑ 24944/1159/ και στο Ν. 4042/2012 (A 24), όπως εκάστοτε ισχύουν και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 7. Τα μελάνια των εκτυπωτών θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και είτε θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων ή θα οδηγούνται με ευθύνη της εταιρείας σε ειδικές μονάδες για επαναπλήρωσή τους και επαναχρησιμοποίηση ή θα επεξεργάζονται εντός των εγκαταστάσεων της μονάδας. 8. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αποθήκευσης υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 4 εδάφιο (δ) της ΚΥΑ Η.Π.13588/725/06, ήτοι να μην προβαίνει σε ανάμειξη των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων ή σε ανάμειξη επικίνδυνων με μη επικίνδυνα απόβλητα, καθόσον δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα μέσω του υποβληθέντος Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ. 9. Αποχαρακτηρισμός των αποβλήτων μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4042/12 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται με αραίωση ή ανάμειξη για τη μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο χαμηλότερο των οριακών τιμών για το χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως επικίνδυνων. 10. Η διαχείριση αποβλήτου, που αντιστοιχεί σε μη επικίνδυνη εκδοχή κατοπτρικού ζεύγους κωδικών ΕΚΑ, ως μη επικίνδυνο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από πιστοποιημένη ανάλυση από διαπιστευμένο εργαστήριο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 14899, σύμφωνα με την Εγκύκλιο οικ /4345/ του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 11. Η χρήση κωδικών ΕΚΑ ΧΧ ΧΧ 99 πρέπει να αποφεύγεται και να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια εντοπισμού διαφορετικού κωδικού από τον ως άνω, ο οποίος χρησιμοποιείται όταν είναι αδύνατο να βρεθεί άλλος κωδικός, συνοδευόμενος πάντα από πλήρη τεχνική περιγραφή του αποβλήτου. 12. Ο χρόνος προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων θα πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός. Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες αποβλήτων εντός της μονάδας. 13. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π.13588/725/06, τα αξιοποιήσιμα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται δύναται να αποθηκεύονται προσωρινά κατά μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ενώ τα μη αξιοποιήσιμα κατά μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 14. Σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. οικ /97, τα (μη επικίνδυνα) στερεά απόβλητα που δεν περιέχουν οργανικά δύναται να αποθηκεύονται μέχρι και ένα (1) χρόνο, ενώ στην ειδική περίπτωση που πρόκειται να υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης σύμφωνα με την ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02, το ως άνω διάστημα δύναται να ανέλθει στα τρία (3) έτη. 15. Σε περίπτωση εξαγωγής αποβλήτων στο εξωτερικό να τηρούνται οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1013/07, αναφορικά με την μεταφορά των αποβλήτων καθώς και τις λοιπές διατάξεις της ισχύουσας Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας σχετικά με την διασυνοριακή μεταφορά στερεών αποβλήτων. Δ.3.7 Ειδικοί όροι 1. Η μονάδα δύναται να διαχειρίζεται μόνο απόβλητα των οποίων οι κωδικοί ΕΚΑ περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση. 2. Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας είναι υπεύθυνος για την αποδοχή ή μη των προσκομιζόμενων αποβλήτων. 3. Όλα τα εισερχόμενα μέσα μεταφοράς πρέπει να ελέγχονται οπτικά πριν εναποθέσουν τα προς επεξεργασία απόβλητα. Σελίδα 17 από 23

18 4. Εάν παρόλα αυτά εισέλθει στη μονάδα απόβλητο, πέραν αυτών για τα οποία είναι αδειοδοτημένη να διαχειρίζεται, λόγω αστοχίας κατά τη ΔσΠ (διαλογή στην πηγή), τότε θα πρέπει, όταν εντοπιστεί, να απομονωθεί από τα υπόλοιπα άμεσα και εν συνεχεία να διαχειριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτή εξειδικεύεται στην παρ. Δ.3.6 της παρούσας απόφασης, ανάλογα με το αν πρόκειται για επικίνδυνο ή μη. Σε περίπτωση που το απόβλητο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί θα διαχειρίζεται καταρχήν ως επικίνδυνο απόβλητο. Εντός της μονάδα θα πρέπει να έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος και μέσα για την προκαταρκτική αποθήκευση των ως άνω αποβλήτων. Σε περίπτωση που εντός της μονάδας εισέλθει εκ σφάλματος απόβλητο που περιέχει αμίαντο, τότε θα αποθηκευθεί προσωρινά λαμβάνοντας τα μέτρα της Κ.Υ.Α. 8243/1113/91, ώστε να μην υπάρξει εκπομπή ινών ή σκόνης αμιάντου στην ατμόσφαιρα ή σε όμβρια ύδατα καθώς και τις προφυλάξεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 212/06 για τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κατάλληλα καλυμμένο περιέκτη και η μετέπειτα διαχείρισή του να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 καθώς και αυτών που διέπουν τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, παραδίδοντάς τα το ταχύτερο δυνατό σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα για τη συλλογή, μεταφορά και περαιτέρω διαχείρισή τους. 5. Η μηχανική διαλογή των ΑΣΑ, του υπολείμματος από τον εξευγενισμό του compost και των αποβλήτων συσκευασιών θα πρέπει να γίνεται αυτοτελώς, σε ανεξάρτητες βάρδιες. Μεταξύ της κάθε βάρδιας θα υπάρχει πλύση του εξοπλισμού και της εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ανάκτηση της μέγιστης δυνατής ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών και να διασφαλίζεται η θεσμικά κατοχυρωμένη ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων. 6. Οι φορτοεκφορτώσεις αποβλήτων να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών. Τα Μ.Ε. της μονάδας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 7. Τα δάπεδα των υποδοχής, επεξεργασίας και προκαταρκτικής αποθήκευσης των αποβλήτων να είναι από υλικά αδιαπέραστα, μεγάλης μηχανικής αντοχής και ανθεκτικά στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης (π.χ. βιομηχανικό δάπεδο με στιλπνή επιφάνεια). Θα πρέπει δε να έχουν την κατάλληλη κλίση για τη συλλογή των υγρών αποβλήτων και για την για την τακτική έκπλυση - απολύμανση του χώρου. 8. Τα προς επεξεργασία απόβλητα θα εκφορτώνονται είτε σε σωρό στο χώρο υποδοχής των αποβλήτων είτε εντός στεγανών roll container των 32m 3, που αναφέρονται στο Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ. Στην πρώτη περίπτωση, θα πρέπει μέχρι το τέλος της βάρδιας να έχουν απομακρυνθεί όλα τα απόβλητα. Εάν δεν πληρούνται οι συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος ή και προκαλούνται οχλήσεις η εκφόρτωση των αποβλήτων θα γίνεται υποχρεωτικά εντός των roll container, ειδικά εάν πρόκειται για σύμμεικτα ΑΣΑ. Εφόσον η μονάδα διαχειρίζεται σύμμεικτα ΑΣΑ, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό roll container, με συνολική αποθηκευτική ικανότητα δυο (2) ημερών, ήτοι: (για φαινόμενη πυκνότητα σύμμεικτων ΑΣΑ μετά από απορριμματοφόρο πρέσα 0,5tn/m 3 ), 2x62/0,5=248m 3 ή 8τεμ. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να καλυφθούν έκτακτα περιστατικά όπως π.χ. η εμφάνιση βλάβης στη γραμμή επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, τα roll container θα καλύπτονται με ειδικού τύπου υφάσματα, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα (οξυγόνου) αλλά θα αποτρέπουν την έξοδο των οσμών από τα απόβλητα προς το εξωτερικό περιβάλλον. 9. Απαγορεύεται η παραμονή των εισερχόμενων (μικτών) υλικών στη μονάδα περισσότερο των δύο ημερών το ίδιο ισχύει και για τα οργανικά υπόλοιπα της επεξεργασίας. 10. Η μεταφορά των αποβλήτων από και προς τη μονάδα θα πρέπει να γίνεται είτε από τους κατά νόμο υπόχρεους φορείς είτε από φορείς με τις κατάλληλες άδειες συλλογής και μεταφοράς των συγκεκριμένων αποβλήτων. Η συλλογή, μεταφορά και μεταφόρτωση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων από τη μονάδα θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κανονισμού ADR 2003 (KYA οικ /2522/2004) για κάθε αριθμό UN της επικίνδυνης ουσίας. 11. Η κιβωτάμαξα των οχημάτων βαρέως τύπου που μεταφέρουν απόβλητα από και προς την εγκατάσταση να καλύπτεται με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης και την αποφυγή διασκορπισμού τεμαχίων. 12. Οι πόρτες εισόδου - εξόδου της εγκατάστασης καθώς και η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων. 13. Οι μεταφορικές ταινίες ανύψωσης επί της επιφάνειας τους φέρουν κατάλληλες διατάξεις για να μην διαφεύγουν κατά τη μεταφορά τους υλικά και βρίσκονται μέσα σε σκάφη η οποία πρέπει να εμποδίζει Σελίδα 18 από 23

19 τη διαφυγή των υλικών από τα πλάγια. Η μεταφορική ταινία διαλογής έχει σκοπό να περνά τα υλικά εμπρός από τους χειροδιαλογείς και πρέπει να πληροί τα ακόλουθα : Να διαθέτει ικανοποιητικό πλάτος για τη μεταφορά των απορριμμάτων, η επιλογή του οποίου εξαρτάται και από το είδος των υλικών που μεταφέρονται. Να κινείται με κατάλληλη ταχύτητα, ώστε να εξασφαλίζεται άνετη διαλογή των υλικών από τους διαλογείς με δυνατότητα μεταβολής της από εύχρηστο χειριστήριο. Το ύψος του άνω μέρους της ταινίας για λόγους εργονομίας δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά μέγιστο όριο το 1m. Το μήκος της ταινίας θα πρέπει να είναι επαρκές, ώστε οι διαλογείς να έχουν στη διάθεσή τους τον κατάλληλο χώρο για την εργασία τους εκατέρωθεν αυτής και για την τοποθέτηση των διαμερισμάτων συγκέντρωσης των διαχωρισθέντων υλικών. 14. Ο φωτισμός να είναι επαρκής για την καλή λειτουργία των χώρων και ιδιαίτερα στην γραμμή χειροδιαλογής. 15. Τα ανακτηθέντα από το ΚΔΑΥ ανακυκλώσιμα υλικά να παραδίδονται στους τελικούς αποδέκτες σε μορφή συμπιεσμένων δεμάτων, περιτυλιγμένων με μεταλλικό σύρμα (ή/και φιλμ πλαστικού). Τα ανακτηθέντα μέταλλα (σιδηρούχα και αλουμινούχα) δύνανται να παραδίδονται και σε χύδην μορφή. 16. Η μορφή και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα προϊόντα ενός Κ.Δ.Α.Υ διοχετεύονται στην αγορά, εξαρτώνται από τις απαιτήσεις αγοράς, σε συνάρτηση με την οικονομικότητα των μεθόδων επεξεργασίας. 17. Η αποθήκευση στέρεων μη επικίνδυνων αποβλήτων μικρής διατομής π.χ. ρινίσματα και ρετάλια μετάλλων θα γίνεται σε ανθεκτικούς σάκους ή ειδικούς σάκους και θα διατίθενται σε εξειδικευμένη εταιρία ανακύκλωσης. 18. Η προκαταρκτική αποθήκευση των παραγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων να γίνεται σε μικρούς όγκους, κατά τρόπο που να μην προκαλείται οπτική ρύπανση καθώς και κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος λόγω υπερβολικής στοίβαξης. 19. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων (RDF κωδικός ΕΚΑ ) από την επεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ οικ.56366/4351/14 προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση ενέργειας. Ειδικά για την τσιμεντοβιομηχανία, τα απορριμματογενή ανακτώμενα στερεά καύσιμα θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις 1, 2 ή 3, ανάλογα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό των εργοστασίων. 20. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ οικ.56366/4351/14, τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετάλλων που ανακτώνται από την επεξεργασία συμμείκτων ΑΣΑ, είναι κατά είδος υλικού τα εξής: Σιδηρούχα μέταλλα: Συνολική ποσότητα ξένων υλών 5% κ.β. Αλουμίνιο: Συνολική ποσότητα ξένων υλών 5 % κ.β. 21. Το υπόλειμμα της μηχανικής διαλογής (υπόλειμμα trommel και χειροδιαλογής) θα μεταφέρεται με νόμιμο φορέα συλλογής και μεταφοράς σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για την περαιτέρω διαχείρισή του. Το διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα από τη μηχανική διαλογή σύμμεικτων ΑΣΑ (υπόλειμμα trοmmel) μπορεί να οδηγείται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες κομποστοποίησης. 22. Τα δοχεία κάδοι αποθήκευσης των αποβλήτων να πλένονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο καθαρισμός των δοχείων - κάδων με πλύσιμο είναι αποτελεσματικός μόνον όταν μετά το πλύσιμο οι κάδοι στεγνώσουν. 23. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων. Το υιοθετούμενο πρόγραμμα να διαθέτει την έγγραφη έγκριση της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 24. Σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται η συντήρηση της εγκατάστασης (μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού αντιρύπανσης κ.λ.π). Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού, τη συστηματική τήρηση αρχείου σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας. 25. Να ελέγχεται τακτικά η ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.50/503/168/11 στα χρονικά διαστήματα που ορίζει η Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ Οι προδιαγραφές, η εγκατάσταση, η ρύθμιση, η λειτουργία - διαχείριση και η συντήρηση του εξοπλισμού υπό πίεση που χρησιμοποιεί η μονάδα να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α /330/99 και οικ. ΚΥΑ12436/706/11, όπως ισχύουν, για το σταθερό και τον μεταφερόμενο Σελίδα 19 από 23

20 εξοπλισμό, αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη και τις κατά περίπτωση μεταβατικές διατάξεις ανάλογα με την παλαιότητα του εξοπλισμού. Δ.4 Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου. 1. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου ή δραστηριότητας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. 2. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να αποκαταστήσει: τις ζημίες σημαντικής κλίμακας που ενδεχομένως έχουν προκληθεί στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου, το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο περιβάλλον, ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου. 4. Ο φορέας της δραστηριότητες οφείλει επίσης να φροντίσει για: Την απομάκρυνση όλων των αποβλήτων που βρίσκονται εντός της μονάδας από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και μεταφοράς προς αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις περαιτέρω διαχείρισης. Τη θέση εξοπλισμού εκτός λειτουργίας. Τον καθαρισμό και απορρύπανση εξοπλισμού, αποθηκών κ.λπ. Την εκκένωση του στεγανού βόθρου και τη συλλογή και διαχείριση αποπλυμάτων. Αποφυγή πρόσβασης από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Διακοπή της σύνδεσης με όλους τους οργανισμούς κοινής ωφελείας αν αυτό επιτάσσεται για λόγους ασφαλείας. Για όλες τις παραπάνω ενέργειες να τηρούνται τα απαραίτητα παραστατικά. Μετά την αποκατάσταση και εξυγίανση του χώρου που προβλέπεται παραπάνω, ακολουθεί η διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας της εγκατάστασης κατόπιν αιτήσεως του φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας που απευθύνει στην υπηρεσία μας, συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03. Δ.5 Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται μετά από μετρήσεις, η υπέρβαση οριακών τιμών εκπομπής, ο υπεύθυνος της μονάδας ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (υπηρεσία μας) και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ενεργεί το ταχύτερο δυνατόν για την άρση των αιτίων της υπέρβασης. Σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης (και με την επιφύλαξη του Π.Δ. 148/2009, όπως ισχύει, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας) υποχρεούται: Να ενημερώσει την υπηρεσία μας καθώς και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και των υπηρεσιών βιομηχανίας, περιβάλλοντος και υγιεινής της Περιφέρειας Πελ/σου. Να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία μόλις τούτο καταστεί εφικτό, έως ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα. Να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των εισερχόμενων αποβλήτων που περιέχουν οργανικά. Να λάβει αμέσως τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης. Να λάβει αμέσως τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων. Να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων Σε κάθε περίπτωση, η μονάδα θα παύει να τροφοδοτείται με απόβλητα μέχρις ότου η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Αρχή επιτρέψει και πάλι την έναρξη της λειτουργίας της. Δ.6 Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις 1. Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των φορέων διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων που τηρούνται στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. Σελίδα 20 από 23

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 10 /02/ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 96675 /981 /2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς : Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)/ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ1. του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 26.10.2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 74567/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.11 ΜΟΛ ΣΧΕΤ. 50998/15 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Πληροφορίες Πολυτεχνείου 4, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ Σχετ. : Φ802/627/15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ A Λάρισα, 25-04 -2013 Αριθ. Πρωτ. : Δ.Α./Φ.14.1575/1021 Σχετ. : 1278/08-03-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α. 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/24.08.10 Υ.Α. 36259/1757/ Ε103/2010 2 31/5/2010 ΦΕΚ 749/Β/31.05.10 Υ.Α. 20488/2010 3 29/9/2009 ΦΕΚ 190/Α/29.09.09 Π.. 148/2009 4 19/12/2008 ΦΕΚ 2575/Β/19.12.08 ΥΑ ΗΠ 52115/2970/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 311 00 Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 26-2-2015 Αριθ. Πρωτ.: 528/31557

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 26-2-2015 Αριθ. Πρωτ.: 528/31557 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

(*) Κοινοποίηση: > ΐ ^. ι,... ' Γ.. (*) Ημερομηνία. Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΩΤΗΣ. ΑΚ 569485 Εκδούσα Αρχή Τ.Α.

(*) Κοινοποίηση: > ΐ ^. ι,... ' Γ.. (*) Ημερομηνία. Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΩΤΗΣ. ΑΚ 569485 Εκδούσα Αρχή Τ.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ;:\Ίκί;ς οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4213,17.7.2009 597 Ν. 78(Ι)/2009 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χαλκίδα : 23-7-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ (Α ) Αρ. πρωτ. : 6.350/Φ.14/84 Ταχ. Δ/νση. : Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 Κοιν:

: 2741-363127.. : 2741363125 Κοιν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 88893 /910 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ )

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Άδεια εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας-τυποποίησης και συσκευασίας ξηρών καρπών της εταιρείας ALMANDA Α.Ε.'»

ΘΕΜΑ : «Άδεια εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας-τυποποίησης και συσκευασίας ξηρών καρπών της εταιρείας ALMANDA Α.Ε.'» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 9-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6530 / Φ14 / 3459 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάρτιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ----------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΟΡ1Ι-Δ23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 13.1.2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 20144/1710/ΑΦ 6.1.16.3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.4 ΜΟΛ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα