έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα;"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1555 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: Κραυγή αγωνίας από γονείς και εκπαιδευτικούς Ελλιπείς οι κτιριακές υποδοµές σε Άνω Λιόσια Ζεφύρι για τα νέα ολοήµερα ηµοτικά Σχολεία ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Óåë. 3-4 Ποια συµφέροντα Περιβαλλοντικό µήνυµα έστειλε η Μαγούλα Μεγάλη συµµετοχή µικρών και µεγάλων στον 1ο Ποδηλατικό γύρο της πόλης που διοργάνωσαν οι σύλλογοι γονέων 1ου και 3ου ηµοτικών σχολείων Η Υπερβολή µιας ηµερίδας - Με διενέργεια ηµερίδας πραγµατοποιήθηκε η ενηµέρωση για το αναγκαίο νέο σύστηµα πυροπροστασίας της Νοµαρχίας υτικής Αττικής έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα; - Στο. Σ. θέµα των καταγγελιών του ηµάρχου Γ. Αµπατζόγλου, περί προσπάθειας για παρέµβαση ναυτιλιακών εταιρειών στο προεκλογικό σκηνικό της πόλης ÓÐÏÑ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ: ΕΛΗΞΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ 2ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΙΩΝ από εταιρείες της περιοχής Óåë. 5 Óåë. 10 Óåë. 3 Óåë.. 9 Μπαράζ ληστειών στη Μαγούλα - Σύλληψη µέλους σπείρας που έκλεβε καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος Óåë. 2-6

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Παρασκευή Καιρός: Αίθριος. Άνεµοι: Μεταβλητοί 3 µε 4 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 23 έως 37 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Ερασµος, Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα, ΛεοντίτσαΖώσιµος, Ζωσής, Ζώσα, Ζήσιµος, Ζήσης, Ζωσιµαίος ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Ποια συµφέροντα έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα; - Στο. Σ. θέµα των καταγγελιών του ηµάρχου Γ. Αµπατζόγλου, περί προσπάθειας για παρέµβαση ναυτιλιακών εταιρειών στο προεκλογικό σκηνικό της πόλης Το θέµα της δηµόσιας «καταγγελίας» του δηµάρχου Ελευσίνας περί ύπαρξης ναυτιλιακών συµφερόντων, που µετά όπως είχε πει- και την επίδειξη ενδιαφέροντος από την Cosco για τον Εµπορευµατικό σταθµό του Θριάσιου, κινούνται στην Ελευσίνα επιχειρώντας να παίξουν ρόλο στο προεκλογικό σκηνικό της πόλης µε στόχο να διασφαλίσουν συµφέροντα στο νέο λιµάνι, αλλά και σε τµήµατα του παραλιακού µετώπου, έφερε στο ηµοτικό Συµβούλιο ο ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Χρηστάκης. Οι απαντήσεις του δηµάρχου δόθηκαν σε ηπιότερους τόνους, ωστόσο η ουσία παρέµεινε διότι, υπήρξε κατά οµολογία του ηµάρχου- για δεύτερη φοράπροσπάθεια ή πρόθεση παρέµβασης επιχειρηµατικών συµφερόντων, τα οποία δεν κατονοµάστηκαν, στην πολιτική ζωή της πόλης. Χ. Χρηστάκης: «Πρέπει να ενηµερωθεί το ηµοτικό Συµβούλιο» «Εάν ένα τόσο σοβαρό θέµα, πρέπει να το ξέρουν οι δηµοσιογράφοι, ότι δηλαδή ναυτιλιακά συµφέροντα κι Επιχείρηση διασυρµού Ως µια από τις πιο δηµοκρατικές διαδικασίες µπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει τις διεργασίες του ΠΑΣΟΚ για την υποβολή υποψηφιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό το αναφέρουµε διότι την περασµένη Κυριακή ενώ ήταν η τελευταία ηµέρα δηλώσεων υποψηφιοτήτων µέσω της διαδικτυακής σελίδας του ΠΑΣΟΚ, κάποιοι θεώρησαν αυτή τη διαδικασία σαν ένα µέσο όπου µπορούν να διασύρουν την συγκεκριµένη προσπάθεια. Αυτό προσπάθησαν να το επιτύχουν µε προτάσεις άκρως γραφικές. Ευτυχώς που ανάµεσα στις υποψηφιότητες υπάρχουν άτοµα αξιόλογα που κάλυψαν αυτές τις διεργασίες και έφεραν στην επιφάνεια µια άκρως δηµοκρατική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ. Ευχόµαστε αυτό να συνεχισθεί και στην επιλογή των υποψηφίων. Ε.Λ. Κουτσά άλογα Το τελευταίο διάστηµα έκαναν την εµφάνισή τους άτοµα που έχουν ασχοληθεί κατά το παρελθόν µε τα κοινά, όχι µόνο χωρίς επιτυχία, αλλά βάζοντας την περιοχή µας σε περιπέτειες Κι όµως αυτά τα πρόσωπα θεωρούν σωστό να εµφανίζονται εκµεταλλευόµενα το γενικότερο κλίµα για να αποτελειώσουν την περιοχή µας. Θα τους αφήσουµε;; Ή θα τους στείλουµε εκεί όπου τους αξίζει. Ε.Λ. νούνται µε έναν τέτοιο υπόγειο τρόπο και προσπαθούν να ποδηγετήσουν και τις µελλοντικές δηµοτικές εξελίξεις και δεν είναι θέµα του ηµοτικού Συµβουλίου που όµως µπορεί να απασχολεί µια τρέχουσα ενηµέρωση των συντακτών του τύπου, ζητώ να ενηµερωθεί το σώµα για το ποια είναι αυτά τα συµφέροντα, τι ζήτησαν από τον ή- µαρχο και φοβάται µήπως το ζητήσουν και από τους άλλους υποψηφίους και τέλος, τι πρέπει να γίνει για να τα αντιµετωπίσουµε», είπε ο ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 6 Η επικίνδυνη σιγουριά Με την οικονοµική κρίση που δέρνει όλους µας συζητήσιµο είναι εάν οι ψηφοφόροι των εκλογών του Νοεµβρίου θα στηρίξουν υποψήφιους κοµµάτων. Μην εκπλαγείτε εάν κάνουν την εµφάνισή τους ανεξάρτητοι υποψήφιοι που θα δίνουν έτσι τη δυνατότητα στους πολίτες να εκφρασθούν αλλάζοντας ριζικά το σκηνικό. Φτάνει αυτοί να µην κρύβουν από πίσω τους διάφορα. Οι πολίτες πλέον δεν τρώνε κουτόχορτο Αναµένουµε ΕΛ.

3 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Κραυγή αγωνίας από γονείς και εκπαιδευτικούς Ελλιπείς οι κτιριακές υποδοµές σε Άνω Λιόσια Ζεφύρι για τα νέα ολοήµερα ηµοτικά Σχολεία Κίνδυνος κόπωσης για τα πρωτάκια Ένα θέµα που τις τελευταίες ηµέρες απασχολεί εκπαιδευτικούς και γονείς, ιδιαίτερα των µικρών τάξεων των ηµοτικών Σχολείων αναδείχθηκε την Τετάρτη το βράδυ στο Πνευµατικό Κέντρο Ζεφυρίου. Με µια πρωτοβουλία της Ένωσης Γονέων Ζεφυρίου επιχειρήθηκε να γίνει συζήτηση για το νέο πρόγραµµα λειτουργίας των Ολοήµερων ηµοτικών Σχολείων µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, που έχει προγραµµατιστεί να εφαρµοστεί από τον προσεχή Σεπτέµβρη σε 20 σχολεία της υτικής Αττικής. Προσκεκληµένοι στη συζήτηση ήταν οι: Εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, πρόεδρος του Συλλόγου Α βάθµιας εκπ/σης Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής κα Ε. ούκα και εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας κα Πιαβίτου. Παρέστησαν ακόµη οι: αντιδήµαρχος Ζεφυρίου κ. Σ. Τσουκαλάς, µέλος της Ένωσης Γονέων Άνω Λιοσίων κ. Ν. Ζαπάντης, µέλος του.σ. της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής κα Χ. Ψιµούλη, δηµοτική σύµβουλος κα Β. Γιολδάση, ως εκπαιδευτικός και αρκετοί γονείς και εκπαιδευτικοί της περιοχής. Στόχος του Υπουργείου Το νέο σύστηµα, ως προετοιµασία για το «Νέο σχολείο», που θα εφαρµοστεί στο µέλλον προβλέπει 800 Ολοήµερα Σχολεία µε ενιαίο πρόγραµµα και την επιµόρφωση των δασκάλων και καθηγητών µε παράλληλη αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας. Βασικός στόχος του Αναµορφωµένου Προγράµµατος, σύµφωνα µε το Υπουργείο, τη γραµµή του οποίου ε- πιχείρησε να δώσει η κα Πιαβίτου, είναι ο περιορισµός και στη συνέχεια, η µείωση στο ελάχιστο των περισσότερων απογευµατινών δραστηριοτήτων των µαθητών σε χώρους εκτός σχολείου, περιορίζοντας την ταλαιπωρία των παιδιών και τα έξοδα των γονέων, αφού η διδασκαλία της Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.) και των Ξένων Γλωσσών θα οδηγεί σε πιστοποίηση µέσα στο δηµόσιο σχολείο. Συγκεκριµένα στην Γ Γυµνασίου, όπως ανέφερε, θα µπορεί ο µαθητής να έχει την πιστοποίηση του Lower. Τ ο Πνευµατικό Κέντρο Ζεφυρίου Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα - Αύξηση κατά 1 ώρα του γλωσσικού µαθήµατος στις Α και Β τάξεις. Η επιπλέον ώρα θα διατίθεται για α- νάγνωση λογοτεχνικών κειµένων (φιλαναγνωσία). - Αύξηση κατά 1 ώρα του µαθήµατος των µαθηµατικών στις Α και Β τάξεις. - Αισθητική Αγωγή: Περιλαµβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Εικαστικών διδάσκεται από το δάσκαλο της τάξης, εφόσον δεν υπάρχει εκπαιδευτικός αντίστοιχης ειδικότητας. Το µάθηµα της Μουσικής διδάσκεται από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εφόσον δεν υπάρχει, από δάσκαλο της τάξης και αυξάνεται κατά 1 ώρα στις Α και Β τάξεις. Το µάθηµα της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται 1 ώρα για κάθε τάξη από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εισάγεται ως υποχρεωτικό διδακτικό αντικείµενο του Ωρολογίου Προγράµ- µατος. - Οι ώρες του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α, Β, Γ και τάξεις. Στις τάξεις Α, Β, Γ, η µία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για Χορούς. συνέχεια σελ. 4 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá ÆÅÖÕÑÉ - Äçìáñ åßï Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 Åëåõóßíá Θεοφυλακτίδη Άννα - Ερµού Αóðñüðõñãïò Νέζη Σοφία - Λ. ηµοκρατίας ÌÜíäñá Ιγνατιάδου Ειρήνη- Γκλιάτη íù Ëéüóéá - Æåöýñι Αθ. Μπουρούνη -Πίνδου 42 & Χαλκίδος Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Μπαράζ ληστειών στη Μαγούλα - Σύλληψη µέλους σπείρας που έκλεβε καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος από εταιρείες της περιοχής ύο περιστατικά ληστειών σηµειώθηκαν τις τελευταίες ηµέρες στην πόλη της Μαγούλας, που έρχονται να συµπληρώσουν τη µακριά λίστα περιστατικών παραβατικότητας που σηµειώνονται καθηµερινά στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου. Πιο συγκεκριµένα, εχθές τα ξηµερώµατα δυο άγνωστοι οπλισµένοι εισέβαλλαν σε καφετέρια της πόλης στη συνέχεια ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους του καταστήµατος και αφαίρεσαν το ποσό των 1000 ευρώ από το ταµείο. Μάλιστα οι δράστες στη συνέχεια, απέσπασαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, θαµώνα της καφετέριας, µε το οποίο και διέφυγαν. Το άλλο περιστατικό αφορά τη δράση σπείρας, που λήστευε από εταιρείες της περιοχής µεγάλες ποσότητες καλωδίων παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Σε αυτή την υπόθεση η Αστυνοµία στις προχώρησε στη σύλληψη ενός Έλληνα υπηκόου, ο ο- ποίος µε τη συνεργασία ακόµη δύο ατόµων µπήκαν σε εταιρεία και µε την απειλή µαχαιριού, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο και αφαίρεσαν καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος αξίας ευρώ. Από την αστυνοµία διαπιστώθηκε ότι η σπείρα των καλωδίων, είχε εισβάλλει ξανά στην ίδια εταιρεία και είχε αφαιρέσει καλώδια αξίας ευρώ. Στο µεσοδιάστηµα διαπιστώθηκε ότι είχαν διαπράξει και µία ληστεία σε οικία της περιοχής. Η αστυνοµία αναζητά και τα υπόλοιπα δύο µέλη της σπείρας. Π. Μ.

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 Συνέχεια από σελ. 3 - Προστίθεται το µάθηµα των Αγγλικών στις Α και Β τάξεις για 2 ώρες και αυξάνεται κατά 1 ώρα για τις υπόλοιπες τάξεις. - Προστίθεται το µάθηµα των Τ.Π.Ε. για 2 ώρες εβδο- µαδιαίως σε όλες τις τάξεις. - Στην Ευέλικτη Ζώνη αναπτύσσονται διαθεµατικά προγράµµατα µε πρωτοβουλία του κάθε εκπαιδευτικού. Τυπικά κριτήρια επιλογής Τα κριτήρια, σύµφωνα µε τα οποία έγινε η επιλογή των 800 σχολείων, που θα εφαρµόσουν το Ενιαίο Αναµορφωµένο Πρόγραµµα, είναι τα εξής: - Να είναι «ορισµένα» ως ολοήµερα και να έχουν υποχρεωτικά οργανικότητα 12/θεσίου. - Να συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό µαθητικού πληθυσµού (αναλογικά µε τη Σχολική Περιφέρεια όπου ανήκουν). - Να µη λειτουργούν µε εναλλασσόµενο ωράριο. - Να διδάσκεται η Β Ξένη Γλώσσα. - Να µην συστεγάζονται µε άλλα σχολεία της ίδιας βαθµίδας και µικρότερης οργανικότητας, για λόγους εύρυθµης λειτουργίας. Αντίθετα, µπορούν να συµµετέχουν ηµοτικά Σχολεία που συστεγάζονται µε Νηπιαγωγεία ή ηµοτικά ίδιας οργανικότητας (12/θέσια). «Ελλιπείς οι κτιριακές υποδοµές» Ωστόσο, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου, στο Ζεφύρι επιλέχθηκαν 3 από τα 4 ηµοτικά Σχολεία για να ενισχυθεί η περιοχή. Άλλη άποψη είχαν όµως, οι γονείς, οι οποίοι παραχωρούν, όπως είπαν, τη θέση τους σε άλλα σχολεία, που σύµφωνα µε την εκπρόσωπο του Υπουργείου, επιθυµούν την ένταξή τους, διότι θεωρούν ότι η αύξηση κατά 10 ώρες εβδοµαδιαίως των ωρών διδασκαλίας ενός παιδιού 6 ετών θα του δηµιουργήσει τεράστια κόπωση. Ήδη, όπως αναφέρθηκε από εκπαιδευτικούς, µετά τις 11 το πρωί τα παιδιά αρχίζουν να κλαίνε από την κούραση, πόσο µάλλον αν πρέπει να σχολάνε στις 2 το µεσηµέρι. Η κα Πιαβίτου σχολίασε σχετικά ότι τα παιδιά θα κινούνται και δε θα είναι στάσιµα στην καρέκλα τους, αλλά όπως ειπώθηκε επανειληµµένως από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα σχολεία της περιοχής, δεν υπάρχουν υποδοµές για να γίνει κάτι τέτοιο. Η γραµµατέας του Συλλόγου Α βάθµιας και ιε υθύντρια του 3ου ηµοτικού Σχολείου έχοντας εµπει ρία από το εκπαιδευτικό σύστηµα της Γερµανίας σηµείωσε ότι εκεί εφαρµοζόταν αυτή η πρακτική, αλλά áñ åßï υπήρχαν τεράστιοι χώροι µε γήπεδα, πράσινο, κλειστό γυµναστήριο, πάγκοι για καλλιτεχνικές ασχολίες, πισίνα σε κοντινή απόσταση και δυνατότητα εξορµήσεων στο βουνό, οπότε τα παιδιά µπορούσαν να αθλούνται και να είναι σε συνεχή εναλλαγή δραστηριοτήτων, ώστε να µην κουράζονται. Για το λόγο αυτό, πρότεινε να δηµιουργηθούν µέσα στα επόµενα 2 χρόνια οι υποδοµές και τότε να γίνει απόπειρα εφαρµογής τέτοιων προγραµµάτων. Σε ανάλογο κλίµα κινήθηκε και ο ιευθυντής του 1ου ηµοτικού Σχολείου, ο οποίος σηµείωσε ότι δεν έχει ούτε Η/Υ, ούτε επιπλέον αίθουσες και όταν ο γυµναστής χρησιµοποιεί την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, λόγω βροχής, δεν υπάρχει χώρος για τα εικαστικά. Και βέβαια, όπως πολλοί επισήµαναν, µε 3-4 τµήµατα στο προαύλιο να κάνουν γυµναστική, η εξέλιξη των υπόλοιπων µαθηµάτων µέσα στις αίθουσες καθίσταται αδύνατη, λόγω θορύβου. «ε µας ρώτησε κανείς» Όµως, κανείς από το Υπουργείο δε ρώτησε τους εκπαιδευτικούς πριν λάβει αυτή την απόφαση, ούτε έλεγξε αν υπάρχουν οι κτιριακές υποδοµές για να εφαρµοστεί, όταν στα Άνω Λιόσια πολλοί µαθητές βρίσκονται ακόµη σε κοντέινερς. Και φυσικά τα 25άρια τµήµατα για τα οποία µίλησε η κα Πιαβίτου είναι άπιαστο όνειρο, αφού τη χρονιά που πέρασε, ήταν τουλάχιστον 28άρια. Κι αυτά περιλαµβανοµένων µαθητών Ροµ, ΑΜΕΑ και σε αίθουσες τροποποιηµένες να λειτουργήσουν ως διδασκαλίας. Η αγωνία των γονέων στην προχθεσινή συζήτηση ήταν έκδηλη και έστω κι αν ο συντονισµός της συζήτησης έ- πασχε, δηµιουργώντας αντιπαραθέσεις και εντάσεις, αυτή αποτυπώθηκε. Ένα ερώτηµα από µόνο του το α- ποδεικνύει: Αν δεν είναι αποτελεσµατικό το µέτρο αυτό, θα έχουµε εναλλακτική λύση; Σαφής απάντηση δε δόθηκε. Το µόνο σίγουρο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα επιφορτιστούν µε επιπλέον εργασία (π.χ. συµπλήρωση ερωτηµατολογίων αυτοαξιολόγησης των σχολικών µονάδων) και οι µαθητές µε επιπλέον ώρες διδασκαλίας, αµφιβόλου ποιότητας, αφού η εµπειρία, όπως ειπώθηκε, έχει δείξει ότι το σχολείο δεν εξασφαλίζει στους µαθητές ό- σα χρειάζονται µε αποτέλεσµα να καταλήγουν στη λύση του φροντιστηρίου. Η κα Πιαβίτου διαβεβαίωσε ότι αυτό δε θα χρειαστεί και οι γονείς περιµένουν να το δουν. Όσον αφορά τις χορηγίες στο σχολείο και την οικονοµική επιβάρυνση των γονέων, που επιχειρείται για θέµατα σχολικά, αφού οι πόροι ήταν ήδη µειωµένοι το προηγούµενο διάστηµα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου τις αρνήθηκε. Η συζήτηση, η οποία πάντως δεν επετεύχθη να µείνει εντός θέµατος, διήρκεσε πολλές ώρες. Οι γονείς ζήτησαν επανάληψή της ελπίζουµε περισσότερο εστιασµένη το α 15ήµερο του Σεπτέµβρη, ώστε να υπάρχει σαφή εικόνα του αριθµού των παιδιών των σχολείων και των κενών των εκπαιδευτικών. Μέχρι τότε, η σχολική κοινότητα, που πιάστηκε εξ απίνης µε το νέο σχεδιασµό θα αγωνιά. Γ. Κρυστάλλη

5 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Περιβαλλοντικό µήνυµα έστειλε η Μαγούλα Μεγάλη συµµετοχή µικρών και µεγάλων στον 1ο Ποδηλατικό γύρο της πόλης που διοργάνωσαν οι σύλλογοι γονέων 1ου και 3ου ηµοτικών σχολείων «Οικονοµική κρίση, Νατο κές δαπάνες της Ελλάδας- Αιγαίο- Ελληνοτουρκικά» Θα µιλήσει η Λιάνα Κανέλλη στο Ζεφύρι Η Επιτροπή Ειρήνης Ζεφυρίου και ο Σύλλογος Γυναικών Ζεφυρίου διοργανώνουν ηµερίδα µε θέµα «Οικονοµική κρίση, Νατο κές δαπάνες της Ελλάδας- Αιγαίο-Ελληνοτουρκικά». Η εκδήλωση θα γίνει τη ευτέρα 28 Ιούνη και ώρα 19:00 στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Ζεφυρίου (Μπουµπουλίνας και 17ης Νοεµβρίου). Οµιλητές θα είναι η Λιάνα Κανέλλη Βουλευτής του ΚΚΕ και Νίκος Τζοβλάς απόστρατος Αξ/κος ΠΝ (Μέλος ΚΕΘΑ). Με µεγάλη συµµετοχή µικρών και µεγάλων, πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Κυριακή 13 Ιουνίου, ο πρώτος ποδηλατικός γύρος της πόλης στο πλαίσιο των ε- ορτασµών για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος. Κεντρικό σύνθηµα ή- ταν το «Ορθή σκέψη + Ορθή Λογική= Ορθή µετακίνηση, Περιορισµός Ι. Χ., Λιγότερη ρύπανση για ανθρώπινη πόλη και καλύτερη ποιότητα ζωής. Την, οργάνωση της εκδήλωσης είχαν αναλάβει οι Σύλλογοι Γονέων του 1ου και 3ου ηµοτικών Σχολείων Μαγούλας. Σε µια άκρως περιβαλλοντική εκδήλωση που κυριάρχησε το ποδήλατο φυσικά τα έπαθλα και τα αναµνηστικά που δόθηκαν στους συµµετέχοντες δεν ήταν τίποτε άλλο από λουλούδια και δεντρίλια για δεντροφύτευση. Μάλιστα οι σύλλογοι γονέων του 1ου και 3ου ηµ. Σχολείων Μαγούλας ευχαρίστησαν ιδιαίτερα για τη συµβολή τους στη διοργάνωση της εκδήλωσης τους: Αντιδηµάρχους Μαγούλας κ.κ. Καλαµπόκη και Ανδρόνη, την Τροχαία Ελευσίνας και τον ιοικητή Μανούσο Βαλσαµάκη, την Κάβα ποτών Αφοι Σιώζου και το ΤΙΤΑΝ Ελευσίνος και ειδικά το Τµήµα Φυτωρίου. Π. Μαραγκός Έβρεξε λεφτά στη χωµατερή των Άνω Λιοσίων Ένας σάκος λεφτά έπεσε το Σάββατο το πρωί ως µάννα εξ ουρανού στη χωµατερή των Άνω Λιοσίων. Αδιευκρίνιστο παραµένει, αν τελικά ήταν σακούλα σκουπιδιών ή βαλίτσα, αλλά το σίγουρο είναι ότι ήταν πολλά τα λεφτά. Οι γνωστοί τσιγγάνοι της χωµατερής, που παρά τα όσα έχουν λεχθεί κατά καιρούς για την επικινδυνότητα παρουσίας τους εκεί, δεν έλειπαν, έπεσαν κυριολεκτικά µε τα µούτρα πάνω στα χαρτονοµίσµατα. Η προέλευση των χρηµάτων αυτών, ωστόσο δεν έγινε γνωστή. Συνεπώς δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο να είναι πλαστά ή να προέρχονται από κάποια ληστεία και για κάποιο άγνωστο λόγο να χάθηκαν στο δρόµο. Γ.Κ. Συνέλευση της Π.Κ. Ελευσίνας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Την Κυριακή και ώρα 10:00 π.µ. πραγµατοποιείται η Γενική Συνέλευση της Πολιτικής Κίνησης Ελευσίνας του Συνασπισµού στο Πολιτιστικό Κέντρο του ήµου Ελευσίνας(Παγκάλου & Κίµωνος 14). Πολιτικές εξελίξεις και δηµοτικές εκλογές στο ήµο Ελευσίνας. Θα παρευρεθεί µέλος της Κ.Π.Ε. του Συνασπισµού. Επίδοµα αδείας για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ Η ιοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοίνωσε ότι το επίδοµα α- δείας του έτους 2010 θα χορηγηθεί στους συνταξιούχους στις 22/07/2010 µαζί µε τη σύνταξη µηνός Αυγούστου 2010.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ιευκρινιστική εγκύκλιος για τους ηµιυπαίθριους Σε διαδικαστικά θέµατα των αιτήσεων, διευκρινήσεις σχετικά µε τους χώρους της οικίας και πώς υπολογίζονται και για τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των δικαιολογητικών αναφέρεται, µεταξύ άλλων, η διευκρινιστική εγκύκλιος που αφορά στο Κεφάλαιο Β' «Υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, ειδικό πρόστιµο διατήρησης, περιβαλλοντικό ι- σοζύγιο». Την εγκύκλιο απέστειλε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, απαντώντας σε ερωτήµατα πολεοδοµικών υπηρεσιών και πολιτών σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου 3843/10 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62 Α'). Αναφορικά µε τη διαδικασία πληρωµής παραβόλων και προστίµων από τους πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στη ρύθµιση, στην εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής: - Τα παράβολα καταβάλλονται στις ΟΥ όλης της χώρας, στον κωδικό Η πληρωµή των αµοιβών των µηχανικών του ΤΕΕ γίνεται στην Εθνική Τράπεζα. - Η καταβολή των προστίµων γίνεται σε όλες τις τράπεζες που έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ και συµµετέχουν στη διαδικασία είσπραξης «Ειδικού Προστίµου ιατήρησης Ρυθµιζόµενων Χώρων». Ειδικά για τις τράπεζες, σηµειώνεται ότι θα ενεργοποιήσουν τη συµµετοχή τους στη διαδικασία είσπραξης του προστίµου και θα δέχονται πολίτες για τις σχετικές συναλλαγές από τις 12 Ιουλίου 2010 και µετά. «Αυτό, όµως, δεν εµποδίζει τους ενδιαφερόµενους πολίτες να αρχίσουν από τώρα τις διαδικασίες ένταξης στη ρύθµιση και την προεργασία για όλα τα προηγούµενα βήµατα µέχρι να φτάσουν στην πληρωµή του προστίµου στις τράπεζες», όπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ. Συνέχεια από σελ. 2 Στο ίδιο µήκος µε το αίτηµα του κ. Χρηστάκη, κινήθηκαν στη συνέχεια και ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας Αντώνης Χοροζάνης αλλά και αντιδή- µαρχος Οικονοµικών Κλέαρχος Τζαφέρης. Ο κ. Τζαφέρης σηµείωσε χαρακτηριστικά: «συµπληρώνω και εγώ το όνοµά µου στο αίτηµα του κ. Χρηστάκη και του κ. Χοροζάνη, σε ο,τι αφορά τη συνέντευξη του κ. ηµάρχου για ναυτιλιακά συµφέροντα, αλλά και που αναφέρεται όταν λέει ότι αυτά τα συµφέροντα θα πλησιάσουν προτιθέµενους υποψηφίους δηµάρχους γιατί νοµίζω ότι το θέµα αφορά και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται µέσα στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου». Γ. Αµπατζόγλου: «Οι εταιρείες δεν σταµάτησαν στη διερεύνηση προθέσεων. Πρότειναν να βοηθήσουν τον προεκλογικό αγώνα» Απαντώντας, ο κ. Αµπατζόγλου κινούµενος σε πιο ή- πιους τόνους, από αυτούς που χρησιµοποίησε κατά τη δηµοσιοποίηση της καταγγελίας του έκανε λόγο για συνηθισµένη τακτική εταιρειών προς τις δηµοτικές αρχές και ενδεχοµένως τις Νοµαρχίες, που αποσκοπεί στη διερεύνηση των προθέσεων των τελευταίων για την προοπτική ανάπτυξης δραστηριοτήτων από τις εταιρείες. «ιάφοροι επιχειρηµατικοί κύκλοι, επισκέπτονται τις δηµοτικές αρχές και τις Νοµαρχίες ενδεχοµένως και διερευνούν τις προθέσεις τους για να δεχθούν το ένα ή το άλλο θέµα ή εκθέτουν τις απόψεις τους για την προοπτική ανάπτυξης µιας δραστηριότητας τους ε- κεί», είπε ο κ. Αµπατζόγλου. Στη συνέχεια, έκανε γνωστό ότι δέχθηκε την επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από τριών ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίοι όπως είπε «διερεύνησαν την περίπτωση ενός λιµανιού που υπερβαίνει τις δυνατότητές µας και για άλλες δράσεις στην περιοχή «Βλύχα»». Ωστόσο, υποστήριξε ότι αυτό το γεγονός από µόνο του θα µπορούσε να σταµατήσει εκεί δηλαδή σε επίπεδο διερεύνησης- εάν από την πλευρά των εταιρειών δεν εκδηλωνόταν η πρόθεση να συνδράµουν στον προεκλογικό αγώνα, παρεµβαίνοντας στην ουσία στη πολιτική ζωή της πόλης. «Ανάµεσα στα άλλα υπήρξε η πρόθεση- πρόταση από την πλευρά των εταιρειών να βοηθήσουν τον προεκλογικό αγώνα και µας είπαν «Μην είστε χαζοί γιατί θα πάνε και στους άλλους και θα τους δώσουν». Εγώ έκρινα σκόπιµο, λοιπόν, αντί να κρατήσω για τον εαυτό µου αυτό το γεγονός, να το δηµοσιοποιήσω ως αυτοπροστασία των πάντων», υποστήριξε ο κ. Αµπατζόγλου. Ωστόσο ο κ. Χρήστος Χρηστάκης, στη συνέχεια κάλεσε τον δήµαρχο να κατονοµάσει τις εν λόγω εταιρείες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να κατονοµάσετε τις εταιρείες για να προστατεύσετε τα συµφέροντα της πόλης». «Αυτό είναι δικό µου θέµα. Εδώ δεν γίνεται κουτσοµπολιό, αλλά ασκείται πολιτική. Με τη δήλωσή µου νοµίζω ότι προστατεύω τα συµφέροντα της πόλης, εάν κρατούσα κρυφό ένα τέτοιο θ- έµα θα υπήρχε πρόβληµα», απάντησε από την πλευρά του ο ήµαρχος. Π. Παπαπέτρου: «εν προστατεύετε τα πρόσωπα» «εν προστατεύετε τα πρόσωπα, όµως, κ. ήµαρχε», είπε ο πρώην ήµαρχος Ελευσίνας και Νο- µάρχης υτικής Αττικής Περικλής Παπαπέτρου, ο ο- ποίος παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Ωστόσο το θέµα έκλεισε εκεί χωρίς να δοθεί περαιτέρω έκταση και να ακουστούν τα ονόµατα των εταιρειών. Περικλής Μαραγκός ιαµαρτυρία στις 26 Ιουνίου για τις φόλες που σκοτώνουν τα αδέσποτα Στα δηµαρχεία κάθε περιοχής Με ζητούµενο να κινητοποιηθεί η Πολιτεία λαµβάνοντας µέτρα για τους δηλητηριασµούς των ζώων διοργανώνεται στις 26 Ιουνίου σε όλη την Ελλάδα σιωπηρή διαµαρτυρία για τις φόλες που σκοτώνουν τα αδέσποτα και οικόσιτα ζώα. Τόπος συνάντησης είναι τα δηµαρχεία κάθε περιοχής ανά την Ελλάδα στις 20:00 το βράδυ της 26ης Ιουνίου για µία σιωπηρή διαµαρτυρία στη µνήµη όσων ζώων έφυγαν από τη ζωή λόγω δηλητηρίασης. Οι φιλόζωοι καλούνται να φορούν µαύρα ρούχα και να έχουν µαζί τους τετράποδους φίλους τους. Η διαµαρτυρία διοργανώνεται µε αίτηµα προς την Πολιτεία να δράσει και να θεσπίσει αυστηρότερους νόµους σχετικά µε το δηλητηριασµό των ζώων. Ζητείται από τα δηµαρχεία να τηρούν τα προγράµµατα στειρώσεων και φροντίδας των αδέσποτων και από την Αστυνοµία να αναλάβουν τις υποχρεώσεις της για τις περιπτώσεις καταγγελίας δηλητηρίασης ζώων. Ο Τάσος Κουράκης στη θέση του Θανάση Λεβέντη Ως 7ος αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Με ψήφους 159 υπέρ, 57 λευκές και 2 άκυρες, εξελέγη ως έ- βδοµος αντιπρόεδρος της Βουλής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τάσος Κουράκης, αντικαθιστώντας τον Θανάση Λεβέντη, ο οποίος παραιτήθηκε από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του κόµµατος. Εξάλλου χθες, οι ανεξάρτητοι βουλευτές, σε συνεδρίασή τους ε- ξέλεξαν τον Φώτη Κουβέλη ως εκπρόσωπό τους στη ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Πόροι προς τους ΟΤΑ Για το πρόγραµµα απασχόλησης Υπεγράφησαν από τον υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο οι αποφάσεις µε τις οποίες κατανέ- µονται οι πόροι που είχαν παρακρατηθεί για το πρόγραµµα απασχόλησης το οποίο είχε σχεδιαστεί την προηγούµενη περίοδο. Έτσι, λοιπόν, κατανέµονται στους ΟΤΑ ,00 ευρώ από το τέλος ακίνητης περιουσίας, ποσό ,00 ευρώ από τον φόρο ζύθου και ,00 ευρώ από τα τέλη διαφήµισης κατηγορίας.

7 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Έγκριση χαρακτηρισµού έργων οδοποιίας ως εθνικού δικτύου Ζητάει ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ από τον Υπουργό Μεταφορών Επιστολή στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κ. ηµήτρη Ρέππα α- πέστειλε χθες το πρωί ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. ηµήτρης ράκος µε θέµα: "Έγκριση χαρακτηρισµού έργων οδοποιίας ως εθνικού δικτύου". Ο κ. ράκος στην επιστολή του αναφέρει µεταξύ άλλων: "Απόλυτη προτεραιότητα της Περιφέρειάς µας είναι η άµεση προώθηση και ολοκλήρωση ό- λων των έργων, συµπεριλαµβανο- µένου και του οδικού δικτύου, µε τους ταχύτερους δυνατούς ρυθ- µούς. Γι αυτό, άλλωστε, και λάβαµε όλα τα αναγκαία µέτρα για την έγκαιρη διασφάλιση της ωριµότητάς τους. Επιθυµούµε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας µε την Κεντρική ιοίκηση και το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, ώστε ο στόχος αυτός να εκπληρωθεί ακόµη γρηγορότερα και τα συγκεκριµένα έργα να ενταχθούν και να κατασκευασθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. Γι αυτό και θα ενηµερώσουµε άµεσα τη ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας και το Τµήµα Μελετών Έργων οδοποιίας της για την πρόοδο που έχει συντελεσθεί και την ωριµότητα των έργων. Πιστεύουµε, πάντως, ότι η κατασκευή και επίβλεψή τους πρέπει να γίνει από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και να συνεχισθεί, από , από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα διαθέτει, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», επαρκές προσωπικό και υποδοµές, για να υλοποιήσει τα έργα στρατηγικής σηµασίας που ανήκουν στη χωρική και λειτουργική της αρµοδιότητα. Αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών Σε ορεινούς όγκους υτικής Αττικής Στην προστασία των ορεινών όγκων της υτικής Αττικής στοχεύει η υπουργική απόφαση για αναστολή της χορήγησης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών για ένα έτος, την οποία υπέγραψε η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρµπίλη. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ αναφέρει: Η ολοκλήρωση του προγράµµατος προστασίας των ορεινών όγκων της Αττικής και η υλοποίηση δικτύου περιαστικού πράσινου που θα διατρέχει τον κορµό της ηπειρωτικής Αττικής και θα ενώνεται µε αυτό του αστικού χώρου αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΕΚΑ. Οι ορεινοί όγκοι της υτικής Αττικής (Πατέρας, Γεράνεια, Κιθαιρώνας και Πάστρα) αντιµετωπίζονται σε µια ενιαία µελέτη και ρύθµιση, µια και διαµορφώνουν έναν αρκετά συµπαγή όγκο, µε έκταση περίπου στρέµµατα. Αποτελούν µια περιοχή όπου συγκεντρώνεται µεγάλος φυσικός πλούτος, όπως: Ο ορεινός όγκος Πατέρας δάση, δασικές εκτάσεις, γεωλογικοί σχηµατισµοί µεγάλου ενδιαφέροντος, υγρότοποι, ρέµατα και αξιόλογα τοπία. Για την προστασία αυτής της ιδιαίτερα ευαίσθητης περιβαλλοντικά περιοχής είναι αναγκαία η λήψη του προληπτικού µέτρου της αναστολής των οικοδο- µικών εργασιών, παράλληλα µε τη σύνταξη µελέτης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης και καθορισµού χρήσεων γης, την οποία επεξεργάζεται ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ). Η Υπουργική Απόφαση µε τίτλο «Αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών στην περιοχή των ορεινών όγκων Πάστρα, Πατέρα, Κιθαιρώνα και Γερανείων της υτικής Αττικής», περιλαµβάνει και την προστασία του υγρότοπου Ψάθα, που βρίσκεται στην απόληξη των παραπάνω ορεινών όγκων. ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΚΟΥΝ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο «ΑΙΓΕΑΣ» διασκεδάζει Το Σάββατο 19 Ιουνίου στο 7ο ηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Ο Σύνδεσµος Αιγαιοπελαγίτικου πολιτισµού «Ο ΑΙΓΕΑΣ» πραγµατοποιεί την καθιερωµένη του εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του 7ου ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων. Το Σάββατο 19/06/2010 και ώρα 20:00 όσοι αρέσκονται σ αυτό το είδος της διασκέδασης µπορούν να παραστούν στη Νησιώτικη Βραδιά, µε θέµα «Χοροί από τα ωδεκάνησα». Θα ακολουθήσει γλέντι και χορός µε τη Νάσια Κονιτοπούλου και τον Μιχάλη Γαµπιεράκη, ενώ θα υπάρχουν νησιώτικα εδέσµατα και άφθονη τσικουδιά. Επίσης θα τιµηθεί από τον Σύλλογο για την προσφορά της στη λα κή και πολιτιστική µας κληρονοµιά η Άννα Σαρρή Καραµπεσίνη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Για άλλη µια φορά βρισκόµαστε στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να καταγγείλουµε την κάκιστη λειτουργία του δηµοτικού συµβουλίου µε αφορµή την πρόσφατη συνεδρίαση της Ευθύνη φέρει η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κα Ζωή Αρβανιτάκη, η οποία αφού επί 4 περίπου µήνες δεν είχε συγκαλέσει δηµοτικό συµβούλιο κατά παράβαση του Κώδικα, σώρευσε στις θέµατα που φυσικά είναι αδύνατον να συζητηθούν µέσα σε λίγες ώρες. Και σαν να µην έφθανε αυτό αποδέχτηκε να συζητηθούν ως έκτακτα περισσότερα από 30 θέµατα και µάλιστα µετά τις 12 το βράδυ και ενώ εµείς ως παράταξη είχαµε ήδη αποχωρήσει από το ηµοτικό Συµβούλιο. Μεταξύ των θεµάτων που συζήτησαν όσοι απέµειναν ως έκτακτο και έλαβαν µάλιστα και απόφαση οµόφωνη είναι θέµα σχετικό µε δάνειο ύψους 8 εκατοµµυρίων ευρώ. Τέτοιες µέθοδοι είναι συνήθεις για την Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία µάλιστα συστηµατικά παραβιάζει τον κώδικα µε τρόπο προκλητικό είτε µη συγκαλώντας δηµοτικό συµβούλιο µία φορά το µήνα, ως έχει υποχρέωση, είτε αποστέλλοντας τις προσκλήσεις των δηµοτικών συµβουλίων την τελευταία στιγµή µε α- ποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η ενηµέρωση των δηµοτικών συµβούλων για τα προς συζήτηση θέµατα. Παρόλα ταύτα όταν κατά τη διάρκεια των δηµοτικών συµβουλίων ζητείται ο λόγος από φορείς, συλλόγους, δηµότες ή ακόµα και από δηµοτικούς συµβούλους προκειµένου να υποβάλλουν αιτήµατα, να κάνουν παρατηρήσεις ή να κρίνουν καταστάσεις τότε ξαφνικά η Πρόεδρος θυµάται όλους τους κανόνες και τους χρησιµοποιεί κατά βούληση. Συµπεριφορές όπως να αφαιρεί το λόγο, να κλείνει τα µικρόφωνα ή να επιτίθεται λεκτικά είναι συνήθεις και αντικατοπτρίζουν την άκρως αντιδηµοκρατική συµπεριφορά της και το µηδενισµό κάθε αξίας και κάθε θεσµού. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της Προέδρου α- ναδείχθησαν στο τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο, όταν αυτή αφαίρεσε το λόγο από την Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων- Φυλής- Ζεφυρίου, η οποία επιθυµούσε να αναπτύξει θέµατα που αφορούν την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών µας. Ο επικεφαλής Κώστας Βάβουλας Για τη ηµοτική Συµµαχία Η δηµοτική σύµβουλος Χρυσούλα Κουράση

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 «Πάµε Κατασκήνωση!» µε την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιακοπές για εκατοντάδες παιδιά ευπαθών οµάδων του Θριασίου Συνεχίζοντας µε συνέπεια την πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το 2008, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποίησε για τρίτη χρονιά, το πρόγραµ- µα «Πάµε Κατασκήνωση!» για παιδιά από ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες των όµορων ήµων του Θριασίου και της Θεσσαλονίκης. Μετά την ιδιαίτερα θερµή ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στο πρόγραµµα τα δύο προηγούµενα χρόνια, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αύξησε εκ νέου τον αριθµό των προσφερόµενων θέσεων, που ξεπέρασαν τις 270 συνολικά. Στις κατασκηνώσεις θα φιλοξενηθούν φέτος πάνω από 200 παιδιά από τους ήµους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μαγούλας, Μάνδρας και Νέας Περάµου, καθώς από το Πυρουνάκειο Ίδρυµα και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Άρτος και ράση». Στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν επίσης 54 παιδιά από τους ήµους Εχεδώρου και Ελευθερίου Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη. Για το σύνολο των παιδιών, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξασφάλισε θέσεις στις κατασκηνώσεις και κάλυψε εξ ολοκλήρου το κόστος της συµµετοχής τους. Επίσης, κάλυψε το κόστος για συνοδούς παιδιών από το Χατζηπατέρειο Ίδρυµα Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών, τα ο- ποία θα συµµετέχουν σε κατασκηνώσεις του ήµου της Αθήνας. Επιπλέον, πέρα από το πρόγραµµα «Πάµε Κατασκήνωση» για τις τοπικές κοινωνίες, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρέχει εδώ και πολλά χρόνια δωρεάν διακοπές σε κατασκηνώσεις στα παιδιά των εργαζοµένων του Οµίλου (Συµµετοχή 2010: 470 παιδιά) Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να περάσουν τις διακοπές τους σε ένα ευχάριστο περιβάλλον κοντά στη φύση, να διασκεδάσουν, να γνωρίσουν νέους φίλους, αλλά και να καλλιεργήσουν στοιχεία της προσωπικότητάς τους, µέσα από την οµαδικότητα, την κοινωνικοποίηση, την αυτονοµία και την ανάληψη ε- υθυνών. Για να γιορτάσει το ξεκίνηµα των διακοπών, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διοργάνωσε ειδική εκδήλωση για τα παιδιά και τους γονείς τους, στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο. Μικροί και µεγάλοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να παίξουν µε κλόουν και ξυλοπόδαρους, ενώ σε όλα τα παιδιά µοιράστηκαν σακίδια µε χρήσιµα δώρα για την παραµονή τους στην κατασκήνωση. Ο ιευθυντής ηµοσίων και Εταιρικών Σχέσεων της ΕΛ.ΠΕ., κ. Ευάγγελος Στράνης, δήλωσε: «Το Πρόγραµµα «Πάµε Κατασκήνωση» για τις τοπικές κοινωνίες ξεκίνησε το 2008 και συνεχίζεται φέτος για τρίτη χρονιά. Είναι µια πρωτοβουλία στην οποία πιστέψαµε και επενδύσαµε από την αρχή, γνωρίζοντας ότι κάθε παιδί έχει ανάγκη από διακοπές, από παιχνίδι, από ξενοιασιά. Θελήσαµε λοιπόν να δώσουµε αυτή την ευκαιρία σε παιδιά, που για οικονοµικούς ή άλλους κοινωνικούς λόγους, δεν θα µπορούσαν να συµµετέχουν σε κατασκηνώσεις. Η ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών δικαίωσε τους στόχους του Προγράµµατος και ήταν αυτή που µας ώθησε να α- υξήσουµε σταδιακά τον αριθµό των προσφερόµενων θέσεων. Μέχρι σήµερα έχουν συµµετάσχει συνολικά περισσότερα από 550 παιδιά, από το Θριάσιο και τη Θεσσαλονίκη και πρόθεσή µας είναι να συνεχίσουµε, αφού το «Πάµε Κατασκήνωση» αποτελεί πλέον θεσµό για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ». Το πρόγραµµα «Πάµε Κατασκήνωση!» εντάσσεται στο Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στις περιοχές του Θριασίου και της Θεσσαλονίκης. Στόχος του Προγράµµατος είναι να συµβάλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η ΕΛ.ΠΕ., µέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις σε τοµείς όπως η εκπαίδευση, ο αθλητισµός, η υγεία, το περιβάλλον και η κοινωνική αλληλεγγύη. Αµαξοστοιχία διέλυσε 35χρονο Τραγικό θάνατο βρήκε περίπου στις 09:00 το πρωί της Πέµπτης ένας 35χρονος, ο οποίος στην προσπάθειά του να διασχίσει τις γραµµές του τρένου στον Ταύρο, στο ύψος της διασταύρωσης Κωνσταντινουπόλεως και Ιεράς Οδού, παρασύρθηκε από διερχόµενη αµαξοστοιχία του ΟΣΕ. Όπως ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στις 9:15 το πρωί ένας νεαρός άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων επιχείρησε να διασχίσει τη σιδηροδροµική γραµµή, τη στιγµή που διερχόταν η αµαξοστοιχία 4307, η οποία εκτελούσε το δροµολόγιο Κιάτο - Πειραιά. Ο νεαρός άνδρας παρασύρθηκε, µε αποτέλεσµα να τραυµατιστεί θανάσιµα. Με την ίδια ανακοίνωση, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εξέφρασε τη θλίψη της για το συµβάν. Ζηµιωµένοι οι ΟΤΑ Λόγω ανάκλησης αποφάσεων για έργα από το ΕΤΕΡΠΣ Ανακαλούνται, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι Υπουργικές Αποφάσεις για τη χρηµατοδότηση έργων από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), οι οποίες είχαν υπογραφεί πριν από τις 3 Οκτωβρίου 2009, σύµφωνα µε απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Τ. Μπιρµπίλη. Στη λήψη αυτής της πρωτοβουλίας οδηγήθηκε το υπουργείο, καθώς υπάρχουν πολλά έργα για τα ο- ποία εγκρίθηκε η χρηµατοδότησή τους, αλλά ποτέ οι φορείς τους δεν προχώρησαν στην υλοποίησή τους. Η ανάκλησή τους θα επιτρέψει την αποδέσµευση πόρων του ΕΤΕΡΠΣ και τον προσανατολισµό τους σε στοχευµένα έργα στο µέλλον και για τον σκοπό αυτό προετοιµάζεται το σχέδιο νόµου για το Πράσινο Ταµείο, το οποίο θα κατατεθεί σύντοµα στη Βουλή. Πρόκειται για ανεκτέλεστες αποφάσεις, που αφορούν σε έργα που είχαν αναλάβει, κυρίως, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιεροί Ναοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κ.ά., ως τις 3 Οκτωβρίου Από την ανάκληση εξαιρούνται όσα από τα αναγραφόµενα έργα είναι σε ε- ξέλιξη και υλοποιούνται. Για αυτά οι αντίστοιχοι φ- ορείς µπορούν να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της ανάκλησης. Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην ανάκληση των εν λόγω Υπουργικών Αποφάσεων µετά από επισκόπηση της υφιστάµενης κατάστασης του ΕΤΕΡΠΣ για το διάστηµα 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης εκεµβρίου 2009, την οποία ανέθεσε σε ελεγκτική εταιρία. Η σύνοψη της έκθεσης επισκόπησης της υφιστά- µενης κατάστασης του ΕΤΕΡΠΣ αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ Η κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων από 5 Οκτωβρίου 2009 έως σήµερα, θα αναρτάται επίσης στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ, όταν οριστικοποιείται το ποσό της δαπάνης που δεσµεύεται από τη σχετική εγκριτική απόφαση.

9 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 Η Υπερβολή µιας ηµερίδας - Με διενέργεια ηµερίδας πραγµατοποιήθηκε η ενηµέρωση για το αναγκαίο νέο σύστηµα πυροπροστασίας της Νοµαρχίας υτικής Αττικής Ηπυροπροστασία είναι απαραίτητη και πολύ περισσότερο για τη υτική Αττική, η οποία διαθέτει από τους µεγαλύτερους και ταυτόχρονα από τους τελευταίους πνεύµονες πρασίνου στην Αττική. Επίσης, εξίσου σηµαντικό είναι οι µέθοδοι της πυροπροστασίας να ενισχύονται µε σύγχρονους τεχνολογικούς εξοπλισµούς, προκειµένου να επιτυγχάνεται η α- µεσότητα στην προειδοποίηση. Η Νοµαρχία υτικής απέκτησε και λειτουργεί νέο σύστηµα πυροπροστασίας, που αφορά την έγκαιρη και ολοκληρωµένη προειδοποίηση και διαχείριση στην περιοχή της Ν. Α. Αττικής. Ωστόσο, η απόφαση για τη διενέργεια ηµερίδας προκειµένου να υπάρξει ε- πικοινωνηθεί το συγκεκριµένο γεγονός, µπορεί να χαρακτηριστεί ως υπερβολή σε µια περίοδο που η οικονοµική συγκυρία, πιέζει α- σφυκτικά τόσο τους πολίτες όσο και τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ίσως θα αποτελούσε καλύτερη λύση µια λιτή εκδήλωση στην αίθουσα του συνεδριάσεων του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, αφού η είχαν προηγηθεί πολλές αναφορές αλλά και δελτία τύπου που ενηµέρωναν για τη λειτουργία του συστήµατος. Σε ο,τι αφορά την ηµερίδα ο Νοµάρχης υτικής Αττικής Αριστείδης Αρκουδάρης αναφέρθηκε στη λειτουργία του συστήµατος, λέγοντας ότι: «Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Πυροπροστασίας περιλαµβάνει τη συνδυασµένη χρήση όλων των προηγµένων τεχνολογιών µε σκοπό τον άµεσο εξοπλισµό, την άµεση ε- πέµβαση και κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών». Ενώ, στη συνέχεια επεσήµανε πως µέριµνα της Νοµαρχίας είναι οι δασικές εκτάσεις της υτικής Αττικής να προστατευτούν προκειµένου- όπως είπενα αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης και πηγή ζωής για όλη την Αττική. Τις βασικές εισηγήσεις έκαναν ο Χρήστος Γκολφίνος, /ντης /νσης ασοπυρόσβεσης, Επιπυραγός, ο οποίος ανέλυσε τις θέσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην υιοθέτηση παρόµοιων συστηµάτων για την διαχείριση της πυροπροστασίας. Ακολούθησε ο κ. Παύλος Κωνσταντινίδης, ιδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου ο ο- ποίος αναφέρθηκε εκτενώς στα µέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Το «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης και ιαχείρισης Πυροπροστασίας στην περιοχή της ΝΑ υτικής Αττικής», παρουσιάστηκε αναλυτικά από τον ειδικό επιστήµονα Παναγιώτη Καραµόσχο. Η εκδήλωση έκλεισε µε ζωντανές συνδέσεις και επίδειξη από τον τεχνικό υπεύθυνο Γιάννη Οικονόµου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην ενηµερωτική ηµερίδα και απηύθυνε χαιρετισµό ο Θεόδωρος Μπούφης Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Παρόντες ήταν επίσης, εκπρόσωποι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, κ. Ανθρακεύς Γεώργιος και Αλεβιζάκος Βασίλης, αλλά και εκπρόσωπος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Θάνου Μωρα τη, κα Κυριαζόγλου. Στην ενηµερωτική ηµερίδα παραβρέθηκαν ο βουλευτής Βασίλης Οικονόµου, ο ιευθυντής Περιφέρειας Ιωάννης Καρδάτος. Οι Αντινοµάρχες Αθανάσιος Μακρυνώρης, Ανδριανός Μιχάλαρος, Βασίλειος Τόλης, ο αντιπρόεδρος Νοµαρχιακού Συµβουλίου Λεωνίδας Μίχας, οι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι και οι ήµαρχοι Νέας Περάµου, Σταύρος Φωτίου, Βιλίων, Παναγιώτης Ρούσης, Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου, ο ήµαρχος Μαγούλας Ρόκας Θεόφιλος, ο κοινοτάρχης Οινόης Κωνσταντίνος Πέππας, αλλά και αντιδήµαρχοι και δηµοτικοί σύµβουλοι των δήµων της περιοχής. Παρόντες επίσης ο Βαρσαµάκης Μανούσος Αστυνόµος Α τροχαίας Ελευσίνας, Σταύρος Θεοδωράκος Αξιωµατικός Πυροσβεστικού Σώµατος, Αλιφέρης Παναγιώτης Αστυνοµικός ιευθυντής, ο Βερνάδος Ευάγγελος Ταξίαρχος. Περικλής Μαραγκός ÈÑÉÁÓÉÏ-9 «Σοσιαληστρική» κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ριµείς χαρακτηρισµοί από το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Την αγανάκτηση απέναντι στη σηµερινή κυβέρνηση, που εκφράζει και µεγάλο µέρος του πληθυσµού διατυπώνει σε καταγγελία του το Εργατο παλληλικό Κέντρο Ελευσίνας υτικής Αττικής αναφορικά µε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί εις βάρος του πολίτη. Στην καταγγελία του, το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας αναφέρει: Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η «Σοσιαληστρική» κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πιστή στις προεκλογικές της δεσµεύσεις για γενναίες!!! παροχές στον κόσµο της εργασίας, µε µεθοδικότητα προχωρά στην υλοποίησή τους παρέχοντας: -«Γενναία» µείωση των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων, -«Γενναία» µείωση των συντάξεων στο σύνολο των συνταξιούχων, -«Γενναία» αύξηση των ορίων ηλικίας για την συνταξιοδότηση, -«Γενναίες» περικοπές στις αποζηµιώσεις, -«Γενναίες» περικοπές στα εργασιακά µας δικαιώµατα, -«Γενναίες» ρυθµίσεις σε ό,τι µέχρι σήµερα αποτελούσε κατάκτηση και δικαίωµα των εργαζοµένων, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί από µια ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ;;; κυβέρνηση ο σχεδιασµός που προβλέπει την αναδιάταξη του κοινωνικού, ασφαλιστικού και εργασιακού τοπίου, προκειµένου ο Έλληνας εργαζόµενος να καταστεί επιτέλους υποχείριο χωρίς δικαιώµατα στο οικονοµικό κατεστηµένο. Εργαζόµενες, Εργαζόµενοι, Άνεργοι, Τα όσα το τελευταίο διάστηµα συµβαίνουν. Τα όσα καθηµερινά αποτελούν αντικείµενο µιας ευρύτερης πολιτικής πρακτικής µε σαφή προσανατολισµό την στοχοποίηση της µισθωτής εργασίας, την στοχοποίηση της κοινωνίας στο σύνολό της, ΕΝ αποτελούν απλά υποχρεώσεις έναντι των δανειστών µας, όπως η κυβερνητική προπαγάνδα έξυπνα διατείνεται, αλλά µεθοδευµένη πολιτική Ταξική επιλογή µιας διαχρονικής και πολυχρωµατικής κάστας ανθρώπων ενός συστήµατος που τα τελευταία 25 τουλάχιστον χρόνια έκανε ό,τι µπορούσε για να οδηγήσει έναν ολάκερο λαό, ένα ολάκερο Κράτος στην χρεοκοπία και την καταστροφή. Και σήµερα οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, χωρίς ίχνος ντροπής, χωρίς έστω την οφειλόµενη προς τον λαό συγνώµη, µας κατηγορούν κιόλας γιατί αντιδρούµε. -Μας κατηγορούν ότι εµείς δε θέλουµε τάχατες µε τις αντιδράσεις µας, να σωθεί η χώρα. -Μας κατηγορούν γιατί δεν καταλαβαίνουµε την «αναγκαιότητα» στη λήψη των µέτρων τους. Ούτε ίχνος ντροπής δε διαθέτουν και τα ρέστα µας ζητούν. -Θα µας «σώσουν» αυτοί που µας κατάστρεψαν!!! -Θα µας «σώσουν» αυτοί που παρέδωσαν, που ξεπούλησαν την χώρα στους ανειστές!!! -Θα µας «σώσουν» αυτοί που έκαναν πάρτι µε τα λεφτά µας!!! υστυχώς πιστεύουν ακόµη ότι είµαστε «δικοί» τους, έτοιµοι να δεχθούµε τον σοφό!!! τους λόγο, τις σοφές!!! τους επιλογές. εν κατανοούν τον θυµό της κοινωνίας και θα το πληρώσουν ακριβά. Εργαζόµενες, Εργαζόµενοι, Άνεργοι, Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας- υτικής Αττικής καταγγέλλει όλες αυτές τις επιλογές που πλήττουν µε σφοδρότητα τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, την κοινωνία στο σύνολό της. Καταγγέλλουµε τις επιλογές που στέλνουν στην απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπων µας, αφού τους στερούν τη δυνατότητα µε αξιοπρέπεια να αντιµετωπίσουν τις ανθρώπινες ανάγκες τους. Καταγγέλλουµε την «ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΡΙΚΗ» κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που δεν της έφτασε που µας: -Λήστεψε τους µισθούς µας, -Λήστεψε τις συντάξεις µας, -Λήστεψε τα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώµατά µας, Αλλά τώρα προχώρησε ακόµη παραπέρα, Λήστεψε τα ΟΝΕΙΡΑ µας, ιδιαίτερα τα ΟΝΕΙΡΑ των νέων ανθρώπων. Όµως για ένα πράγµα να είναι σίγουροι.. ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ.. Για τη ιοίκηση Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΟΝ. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΘΑΝ. ΑΝΟΥΣΗΣ

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 Πραγµατοποιήθηκαν οι τελικοί και των δυο κοριτσιών και αγοριών των Ακαδηµιών της οµάδας του Πανελευσινιακού ΑΟΚ. Στις 6:00 µ. µ. ξεκίνησε ο τελικός των κοριτσιών και στις 7:00 ο τελικός των αγοριών. Στο ηµίχρονο του πρώτου αγώνα πραγµατοποιήθηκε διαγωνισµός βολών των κοριτσιών και στο ηµίχρονο του δεύτερου αγώνα διαγωνισµός βολών των αγοριών και τριπόντων από τους έφηβους και τις νεάνιδες της οµάδας. Οι γονείς και οι φίλοι που γέµισαν τις κερκίδες του 2ου κλειστού γυµναστηρίου Ελευσίνας απόλαυσαν δύο συγκλονιστικούς τελικούς µε τα παιδιά να δίνουν παρά την υψηλή θερµοκρασία τον καλύτερο εαυτό τους. Ο τελικός των α- γοριών κράτησε α- µείωτο το ενδιαφέρον όλων και ο νικητής αναδείχθη- Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ: ΕΛΗΞΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ 2ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΙΩΝ Η νικήτρια οµάδα των αγοριών ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΩΝ Η νικήτρια οµάδα των κοριτσιών Ικανοποιηµένος ο Χαραλαµπίδης στη Φυλή... Πλήρως ικανοποιηµένος από το άριστο κλίµα και τις συνθήκες δουλειάς στον Θρασύβουλο Φυλής είναι ο γυµναστής Μπάµπης Χαραλαµπίδης. Αισίως ο έµπειρος και ικανότατος γυµναστής κλείνει τρία χρόνια στην Φυλή, ασχολούµενος µε την εκγύµναση των Νέων της οµάδας της Φυλής, Ο κ Χαραλαµπίδης δεν σκέπτεται να το κουνήσει από τον Θρασύβουλο, εξετάζει πάντως περιπτώσεις που θα µπορούσε να συνδυάσει ώρες και προπονήσεις. ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΣΤΙΣ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ Οι Παλαίµαχοι της Νέας Περάµου εκλεισαν φιλικό αγώνα στις 27/9 ηµέρα ευτέρα στο γήπεδο της Ν.Περάµου µε τους οµολόγους του Ολυµπιακού Πειραιά. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 18:00.Ηδη η διοίκηση και ο πρόεδρος των Παλαιµάχων της Νέας Περάµου κ.ανδρέας Γραµµατικός εχει αρχίσει κινητοποίηση και αναµένεται να παραβρεθεί πολύς κόσµος από την υτική Αττική. ΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟ Ο Αστέρας Μαγούλας βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή µετά το διαζύγιο µε τον Γρηγόρη Μαρκαντωνάτο. Μετά το θέµα που προέκυψε τελευταία µε την µεταγραφή του πρωταθλητή Ευρώπης Μιχάλη Καψή στον Αστέρα η διοίκηση και ο πρόεδρος Αντώνης Ρόκκας είπε δεν συντρέχει λόγος ο παίκτης να µεταγραφεί στην οµάδα.απλά αναφέρει ο κ.ρόκκας ότι ο κ.φωτίου είχε έρθει µαζί µε τον ποδοσφαιριστή και µέλος του.σ της οµάδας µας σε γνωστό στέκι και είχαν µια συνοµιλία.πάντως µε το παραµικρό οι φήµες έχουν να λένε. Μετά τα λεγόµενα του κ. Ρόκκα µάλλον η µεταγραφή του Καψή αποµακρύνεται.πάντως ο παίκτης διψά για µπάλα και σε όποια οµάδα πάει σίγουρα θα βγει κερδισµένη. OI ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ κε µε ένα δίποντο στην εκπνοή του αγώνα. Το κύπελλο στην νικήτρια οµάδα των κοριτσιών απένειµε ο ήµαρχος Ελευσίνας κ. Γιώργος Αµπατζόγλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην σοβαρή προσπάθεια της οµάδας για τα παιδιά της πόλης και στην πρόθεση της ηµοτικής Αρχής να βρίσκεται κοντά µας: «Όταν φτιάξαµε αυτό το γήπεδο σκεφτόµασταν αν θα γεµίζει. Τώρα βλέπουµε πως είναι µικρό και χρειαζόµαστε και άλλο. Θα το φτιάξουµε και το άλλο.» Το κύπελλο στην οµάδα των αγοριών απένειµε ο προπονητής της ανδρικής µας οµάδας Γιώργος Σκαραφίγκας. Σε όλα τα παιδιά που συµµετείχαν στο 2ο ε- σωτερικό πρωτάθληµα απονε- µήθηκαν διπλώµατα. Βραβεύτηκαν ακόµη ο πολυτιµότερος παίκτης για τα αγόρια, η πολυτιµότερη παίκτρια για τα κορίτσια, ο νικητής και η νικήτρια των βολών, ο νικητής στο διαγωνισµό τριπόντων. Η φετινή χρονιά έφθασε στο τέλος της µετά από ένα δρόµο 10 µηνών. Ευχαριστούµε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό αυτής της επίπονης αλλά και ευχάριστης διαδροµής. Ευχαριστούµε για άλλη µια φορά τους γονείς που µας εµπιστεύτηκαν τα παιδιά τους και µας στήριξαν. Ευχόµαστε σε όλους ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Ο ίδιος στην δήλωση που έκανε ήταν απολύτως τυπικός. Ιδού τι είπε ο κ Μαρκαντωνάτος: "Θέλω να ευχαριστήσω το δ.σ. του Αστέρα για την άψογη συνεργασία µας. Ηταν µέχρι την τελευταία ηµέρα ΚΥΡΙΟΙ απέναντι µου. Η απόφαση τους είναι απολύτως σεβαστή αν και δεν γνωρίζω τους πραγµατικούς λόγους και ούτε θα επιδιώξω να τους µάθω. Πιστεύω πως αφήνω στην Μαγούλα ΜΟΝΟ ΦΙΛΟΥΣ και φεύγω µε την συνείδηση µου καθαρή. Με την τεράστια προσπάθεια των αθλητών του συλλόγου και την πολύτιµη βοήθεια των συνεργατών µου πραγµατοποιήσαµε µια εξαιρετική αγωνιστική περίοδο κατακτώντας την καλύτερη ως σήµερα βαθµολογικά θέση στην ιστορία του συλλόγου. Βάλαµε τις βάσεις για να είναι η επό- µενη χρονιά ακόµα καλύτερη. Ο Αστέρας αποτελεί µια σταθερή ποδοσφαιρική αξία".

11 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 «Απαράδεκτο και αντισυνταγµατικό το Π για τα εργασιακά» ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ÔÁ ÔÅÕ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÔÇÍ ÅÂÄÏÌÁÄÁ ÐÏÕ ÐÅÑÁÓÅ Αντιδρά η ΓΣΕΕ Σε αλλαγές στα όρια απολύσεων, στο χρόνο προειδοποίησης, τον τρόπο καταβολής της αποζηµίωσης, αλλά και το ύψος της αµοιβής των νέων έως 25 ετών, προχωρά το υπουργείο Εργασίας µε Προεδρικό ιάταγµα που δόθηκε την Τετάρτη στη δηµοσιότητα. Η δηµοσιοποίηση του Προεδρικού ιατάγµατος προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΓΣΕΕ, η οποία το χαρακτηρίζει α- παράδεκτο και αντισυνταγµατικό. Σε ανακοίνωσή της, η Συνοµοσπονδία τονίζει ότι το περιεχόµενο του Π, ωχριά µπροστά στο µνηµόνιο που έχει προηγηθεί, επισηµαίνει ότι το απορρίπτει κατηγορηµατικά και το επιστρέφει στον αποστολέα του ως επιεικώς απαράδεκτο. Η ΓΣΕΕ ετοιµάζεται να προσφύγει στα ελληνικά και ε- υρωπα κά δικαστήρια, καθώς και στο ιεθνές Γραφείο Εργασίας. Συγκεκριµένα το Π προβλέπει, µεταξύ άλλων, τα ε- ξής: - Επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 150 άτο- µα µπορούν να απολύσουν έως 6 άτοµα το µήνα. - Για επιχειρήσεις άνω των 150 ατόµων το ποσοστό α- υξάνεται από το 2 στο 5% και έως 30 εργαζόµενους το µήνα - Στο Π δεν αλλάζει το ύψος των αποζηµιώσεων, αλλά µεταβάλλεται ο χρόνος προειδοποίησης στην περίπτωση της οποίας καταβάλλεται η µίση αποζηµίωση σε σχέση µε σήµερα. - Για εργαζόµενους που απασχολούνται από 2 έως 10 χρόνια ο χρόνος προειδοποίησης είναι ένας µήνας, από χρόνια δυο µήνες, από χρόνια τρεις µήνες και από 20 χρόνια και πάνω τέσσερις µήνες - Η αποζηµίωση σύµφωνα µε το Π αν είναι µεγαλύτερη των δυο µισθών θα καταβάλλεται ως εξής: υο µισθοί άµεσα, και το υπόλοιπο σε διµηνιαίες δόσεις που δεν µπορούν να είναι µικρότερες από τις απολαβές δυο µηνών - Ο µισθός νεοπροσλαµβανόµενων έως 21 ετών αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου µισθού και από 21 έως 25 ετών στο 85%. Τα υπόλοιπα χρήµατα θα καταβάλλονται από τον ΟΑΕ. Επίσης καταργείται εµµέσως ο θεσµός της διαιτησίας καθώς πλέον θα είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη προσφυγή εργαζοµένων και εργοδοτών. Ο κ. Λοβέρδος απέστειλε επιστολή προς τους κοινωνικούς εταίρους ζητώντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους επί του σχεδίου. "Να παραιτηθούν οι 4 Ανανεωτικοί από βουλευτές". Ζητά η Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ ΗΓραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ µε χθεσινή ανακοίνωσή της α- ναφέρεται στις αποφάσεις της προχθεσινής συνεδρίασης του οργάνου και τονίζει ότι οι αποχωρήσαντες βουλευτές της «Ανανεωτικής Πτέρυγας» του ΣΥΝ οφείλουν να υποβάλλουν την παραίτησή τους, ώστε να παραµείνει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ µε 13 βουλευτές. Η Γραµµατεία συζήτησε εισήγηση του Γιάννη Μπανιά στην οποία τόνιζε την ανάγκη ενός «νέου ξεκινήµατος για τον ΣΥΡΙΖΑ», µε βασικά στοιχεία: την επικαιροποίηση, µέσα στις νέες συνθήκες οικονοµικής, κοινωνικής πολιτικής και ηθικής κρίσης του πολιτικού πλαισίου, ζητήµατα συγκρότησης και κανόνες λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα, από τη βάση µέχρι τη Γραµµατεία του εγχειρήµατος, καθώς και εξωστρεφείς δράσεις και πρωτοβουλίες και τη «γείωση» του ΣΥΡΙΖΑ µε την κοινωνία και τα προβλήµατά της. Κατά την συνεδρίαση αποφασίστηκε: 1.- Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει τους κοινωνικούς αγώνες που αναπτύσσονται αυτό το διάστηµα µε αιχµή το ασφαλιστικό, την αντίσταση στην κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων και την προστασία του δηµόσιου πλούτου από το ξεπούληµα που επιχειρεί η κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Παράλληλα θα πρωταγωνιστήσει για την ανάπτυξη ακόµη πιο συντονισµένων, ενωτικών και µαχητικών αγώνων µε στόχο τη συνολική ανατροπή των µέτρων κυβέρνησης - ΕΕ - ΝΤ. 2.- Η Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς σε συµµετοχή, στήριξη και διεύρυνση της πανευρωπα κής πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στην Ελλάδα από Ιουνίου που έχουν αναλάβει 9 ευρωβουλευτές της ευρωοµάδας GUE/NGL, µεταξύ των οποίων και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής. Στο πλαίσιο αυτής της εβδοµάδας ο ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνει: - Πανελλαδικές δράσεις σε εργασιακούς χώρους τη ευτέρα 21 και την Τρίτη 22/6 ενάντια στις απολύσεις και το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο (ΕΡΤ, ναυπηγεία, νοσοκοµεία που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας κλπ). - Κεντρική εκδήλωση την Παρασκευή 25 Ιουνίου στο πάρκο Θησείου (δίπλα στο σταθµό ΗΣΑΠ) στο πλαίσιο ταυτόχρονων εκδηλώσεων µε άλλες ευρωπα κές χώρες, των οποίων ευρωβουλευτές συµµετέχουν στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης (Πορτογαλία, Ιρλανδία, Μ. Βρετανία, Γαλλία κλπ). - ράσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ την Κυριακή 27 Ιουνίου. 3.- Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει ολόψυχα τον αγωνιστή απεργό πείνας δήµαρχο Ελληνικού Χρήστο Κορτζίδη και απαιτεί από την κυβέρνηση να δώσει άµεση λύση στα δίκαια αιτή- µατα που υποστηρίζει. Προσωπική ευθύνη γι αυτό έχει ο Πρωθυπουργός, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. 4.- Συµµετέχει και στηρίζει τις δραστηριότητες του Ευρωπα κού Κοινωνικού Φόρουµ που θα πραγµατοποιηθεί στην Τουρκία από 1-4 Ιουλίου. 5.- Η Γραµµατεία οµόφωνα αποφάσισε ότι η αποχώρηση των τεσσάρων βουλευτών (Φ. Κουβέλης, Αθ. Λεβέντης, Ν. Τσούκαλης, Γρ. Ψαριανός) από την κοινοβουλευτική ο- µάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που εκλέχθηκαν στις πρόσφατες εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 µε το εκλογικό σχή- µα του ΣΥΡΙΖΑ, µε το Πρόγραµµα και το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο του, που εξακολουθούν και σήµερα να ισχύουν, δεν επιτρέπεται να µειώσει την κοινοβουλευτική δύναµη του ενωτικού εγχειρήµατος. Οι αποχωρήσαντες βουλευτές οφείλουν να σεβαστούν τη θέληση των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που στήριξαν και ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, εκλέγοντας 13 αντιπροσώπους του στη Βουλή και να πράξουν σύµφωνα µε τις πολιτικές και ηθικές παραδόσεις της Αριστεράς, ώστε να διασφαλιστεί ο αριθµός των εδρών που ίδιοι οι πολίτες µε την ψήφο τους καθόρισαν και ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζεται στην ανακοίνωση. ΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ÔÅÔÁÑÔÇ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ÔÑÉÔÇ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ÐÅÌÐÔÇ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Προκλητική η στάση των υπευθύνων της BP Ενώπιον των µελών του Κογκρέσου θα βρεθεί ο διευθύνων σύµβουλος της BP µετά τη συµφωνία της εταιρείας να διαθέσει 20 δισεκατοµµύρια δολάρια για αποζηµιώσεις για τα χιλιάδες θύµατα της πετρελαιοκηλίδας από τη ε- ξέδρα της οργή προκαλούν όµως τα συνεχιζό- µενα ειρωνικά σχόλια των υπευθύνων για την υπόθεση... Ο Τόνι Χάουαρντ θα έχει όµως να αντιµετωπίσει την οργή των µελών του Κογκρέσου για τους χειρισµούς της εταιρείας που προκάλεσαν την περιβαλλοντική και οικονοµική καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού. Στην προετοιµασµένη δήλωσή του κατά την ακρόαση από τα µέλη της αρµόδιας επιτροπής δηλώνει ότι ζητά συγγνώµη για την έκρηξη και την καταστροφή που δεν θα έπρεπε να είχε συµβεί. Την αποδίδει σε «ένα ανεπανάληπτο συνδυασµό αποτυχιών». Επίσης σε ηπιότερους τόνους από άλλα σχόλια τις τελευταίες ηµέρες, δηλώνει ότι «ούτε εγώ ούτε η εταιρεία είµαστε τέλειοι» αλλά «δεσµευόµαστε να τηρήσουµε τις υποχρεώσεις µας». Ο Χάουαρντ είχε προβεί σε προκλητικά σχόλια για την υπόθεση όπως «θέλω τη ζωή µου πίσω», σχόλιο που επέσυρε την οργή ακόµα και του Μπαράκ Οµπάµα που δήλωσε ότι θα τον α- πέλυε για αυτό. εν ήταν το µόνο προκλητικό σχόλιο: Σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους ο πρόεδρος της Καρλ-Χενρικ Σβάνµπεργκ απάντησε σε σχόλια για το ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών είναι αδιάφορες ή άπληστες λέγοντας ότι «ε- µείς ενδιαφερόµαστε για τα ανθρωπάκια (small people)». Ωστόσο, µετά ζήτησε συγγνώµη για τα «αδέξια σχόλια», όπως τα χαρακτήρισε, και εξήγησε ότι η αναφορά έγινε µετά τις δηλώσεις του προέδρου Οµπάµα για τους ιδιοκτήτες µικρών ε- πιχειρήσεων και τους ψαράδες που καταστράφηκαν από την πετρελαιοκηλίδα. «Ήθελα να πω ότι η BP κατανοεί πόσο βαθιά επηρεάζει αυτό το γεγονός τους ανθρώπους που ζουν στον Κόλπο του Μεξικού και εξαρτάται η επιβίωσή τους από αυτόν», διευκρίνισε. Παρά την µάλλον κακή οικονοµική της εικόνα η BP συµφώνησε να διαθέσει στο ταµείο αποζηµιώσεων 20 δισεκατοµµύρια (πέντε για αυτή τη χρονιά και τα υπόλοιπα σταδιακά τα επόµενα χρόνια) ενώ η αντιµετώπιση της διαρροής της έχει κοστίσει µέχρι στιγµής πάνω από δύο δισεκατοµµύρια δολάρια. Την ίδια ώρα, η µετοχή της BP έχει χάσει πάνω από το 40% της αξίας (αν και ανέκαµψε κάπως), η εταιρεία δεν θα αποδώσει µέρισµα για το υπόλοιπο 2010, ενώ οίκοι αξιολόγηση κατατάσσουν πλέον τα οµόλογα της εταιρείας στην κατηγορία junk. εκάδες νεκροί στη Μιανµάρ Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο βορειοδυτικό τµήµα της Μιανµάρ, από τις πληµµύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι πολυήµερες σφοδρές βροχοπτώσεις. Σύµφωνα µε δηλώσεις αξιωµατούχων σε κρατικά ΜΜΕ, πρόκειται για τη χειρότερη κακοκαιρία των τελευταίων 30 ετών στην περιοχή. Λόγω των ισχυρών κατολισθήσεων διαλύθηκαν γέφυρες, δρόµοι αποκλείστηκαν και προκλήθηκαν εκτεταµένες ζηµιές στην µεθόριο µε το Μπαγκλαντές, στην επαρχία Ραχίν. Τα µέσα ενηµέρωσης µετέδιδαν την Τετάρτη ότι -σύµφωνα µε τη Μετεωρολογική Υπηρεσίαστην πόλη Μάουνγκνταου, στα σύνορα µε το Μπαγκλαντές, σηµειώθηκε βροχόπτωση 34 ε- κατοστών µόνο µία ηµέρα αυτήν την εβδοµάδα. Κατά τις εγχώριες πηγές, τουλάχιστον τέσσερις γέφυρες κατέρρευσαν σε διάφορες περιοχές. Την κατάσταση επιδεινώνει, σύµφωνα µε ειδικούς, η αποψίλωση των δασών και την διάβρωση του εδάφους. Το 2008, τουλάχιστον άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από κυκλώνα ο οποίος έπληξε το νότιο τµήµα της Μιανµάρ. Από τα ίδια φαινόµενα έχουν χάσει τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές τουλάχιστον 55 άνθρωποι. Αυστηρές κυρώσεις κατά του Ιράν επιθυµούν οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ Οι ηγέτες των χωρών-µελών της ΕΕ συµφώνησαν να επιβάλλουν αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, περιλαµβανοµένων µέτρων για τον αποκλεισµό των επενδύσεων στους τοµείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και για τον περιορισµό των δυνατοτήτων διύλισης. Σκληρή κριτική ασκεί η Ρωσία Τα µέτρα αυτά είναι επιπρόσθετα στις κυρώσεις που αποφάσισε το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 10 Ιουνίου και είναι σχεδιασµένα για να ασκηθεί πίεση στην Τεχεράνη για να επιστρέψει στις συνοµιλίες για το πρόγραµµα εµπλουτισµού ουρανίου, το οποίο οι δυτικές δυνάµεις πιστεύουν ότι αποσκοπεί στην παραγωγή πυρηνικών όπλων. Τα µέτρα, τα οποία θα τεθούν σε εφαρµογή µέσα σε διάστηµα εβδοµάδων, θα επικεντρωθούν στο εµπόριο, τις τράπεζες και τις ασφάλειες, τον ιρανικό µεταφορικό τοµέα, περιλαµβανοµένης της ναυσιπλο ας και της αεροµεταφοράς φορτίων, και σε σηµαντικούς τοµείς της βιοµηχανίας του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Οι κυρώσεις στον ενεργειακό τοµέα θα απαγορεύουν «νέες επενδύσεις, τεχνική βοήθεια και µεταβιβάσεις τεχνολογιών, εξοπλισµού και υπηρεσιών που σχετίζονται µ' αυτούς τους το- µείς, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διύλιση, την υγροποίηση και την τεχνολογία του Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου», αναφέρουν στα συµπεράσµατά τους οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. «Το Ευρωπα κό Συµβούλιο λυπάται βαθιά που το Ιράν δεν επωφελήθηκε από τις πολλές ευκαιρίες που του προσφέρθηκαν για να άρει τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας σχετικά µε τη φύση του ιρανικού πυρηνικού προγράµµατος» υπογραµµίζουν οι ηγέτες της ΕΕ. «Υπό τις συνθήκες αυτές, νέα περιοριστικά µέτρα κατέστησαν απαραίτητα» προσθέτουν. ιπλωµάτες δήλωσαν πως µερικές χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα η Γερµανία, η οποία έχει µεγάλες επενδύσεις στους τοµείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν, διατηρούσαν ανησυχίες για την ενίσχυση των κυρώσεων, όµως όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ τάχθηκαν γρήγορα υπέρ µιας έντονα διατυπωµένης δήλωσης. Προς την κατεύθυνση ενός ισχυρού µηνύµατος είχε ταχθεί και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάµερον. Έντονη υπήρξε, ωστόσο, η αντίδραση της Ρωσίας, η οποία τάχθηκε κατά επιπλέον κυρώσεων. «Είµαστε πολύ απογοητευµένοι από το γεγονός ότι ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Ευρωπα κή Ένωση δεν ακούν τις εκκλήσεις µας να απέχουν από τέτοιες κινήσεις» δήλωσε, σύµφωνα µε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάµπκοβ. Στην εισαγγελία πληµµελειοδικών κατήγγειλε η νοµαρχία Κοζάνης τη ΕΗ Στην εισαγγελία πληµµελειοδικών κατήγγειλε η νοµαρχία Κοζάνης τη ΕΗ για υπερβάσεις στην εκποµπή σωµατιδίων από το σταθµό λιγνίτη στην Πτολεµα δα. Την Παρασκευή, πάντως, η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρµπίλη θα θέσει εκτός λειτουργίας µια από τις ρυπογόνες µονάδες. Η νοµαρχία Κοζάνης κατέθεσε στην εισαγγελία της πόλης βεβαίωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του υπουργείου, η οποία δείχνει ότι στη διάρκεια του 2008 η ΕΗ δεν συµµορφωνόταν µε το Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Ρύπων. Σύµφωνα µε την καταγγελία, η τέφρα από τον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό Πτολεµα δας µεταφερόταν µε φορτηγά χωρίς κάλυµµα, µε αποτέλεσµα να εκπέµπεται σκόνη. Γίνεται επίσης λόγος για έλλειψη άδειας διάθεσης στερεών αποβλήτων, έλλειψη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ελλιπή παρακολούθηση εκποµπών αερίων ρύπων. Στην Πτολεµα δα θα βρεθεί την Παρασκευή η Τίνα Μπιρµπίλη προκειµένου να κλείσει οριστικά τη µονάδα «Πτολεµα δα 1». Πρόκειται για την πρώτη µονάδα που τέθηκε σε λειτουργία στην Πτολεµα δα, το 1959, µε ισχύ 70 Mwatt. Το κλείσιµο της πρώτης ρυπογόνου λιγνιτικής µονάδας της ΕΗ σηµατοδοτεί το τέλος µιας ε- ποχής και την αρχή µιας άλλης µε λιγνίτη πιο καθαρό και µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να α- ποκτούν κεντρικό ρόλο στο ενεργειακό µίγµα της Ελλάδας» αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.

13 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á ÈÑÉÁÓÉÏ-13 «Χτισµένη» κάτω από ντουζιέρα βρέθηκε η σορός ενός άνδρα «Χτισµένη» κάτω από το δάπεδο ντουζιέρας σε σπίτι στο ιακοφτό Αχα ας, βρέθηκε από αστυνοµικούς η σορός ενός άνδρα. Η σορός βρέθηκε σε κατάσταση προχωρηµένης α- ποσύνθεσης και η αστυνοµία εκτιµά πως ανήκει σε 42χρονο άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 23 Μα ου 2009 στην Αθήνα και ο οποίος αναζητείτο από την οικογένειά του. Οι συγγενείς του είχαν καταφύγει σε γνωστή τηλεοπτική εκποµπή, στη διάρκεια της οποίας υπήρξε µαρτυρία τηλεθεατή ότι είχε δει το αυτοκίνητο του εξαφανισµένου άνδρα στην περιοχή του ιακοφτού Αιγίου. Όπως έγινε γνωστό, το µεσηµέρι της Τετάρτης παρουσία του εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, έγινε έρευνα σε µονοκατοικία στην περιοχή του ιακοφτού. Κάποια στιγµή κρίθηκε αναγκαίο να αποκολληθεί το δάπεδο της ντουζιέρας που βρίσκεται στο υπόγειο της κατοικίας και τελικά στις 19:00 εντοπίστηκε η σορός του άγνωστου άντρα που βρισκόταν σε αποσύνθεση. Σύµφωνα µε τους αστυνοµικούς, το σώµα είχε ταφεί στην µπανιέρα, είχε καλυφθεί µε αδρανή υλικά και τσιµέντο πάχους 10 εκατοστών που είχε επικαλυφθεί µε πλακίδια και µετατραπεί σε ντουζιέρα. Στο σηµείο έσπευσε ο ιατροδικαστής Πατρών και µετά την πρώτη εξέταση η σορός µεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειµένου διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου και ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του µε τη µέθοδο DNA. Οι αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιµούν πως πρόκειται για εγκληµατική ενέργεια, που συνέβη πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν στο σπίτι διέµενε γυναίκα αλβανικής υπηκοότητας, η οποία -σύµφωνα µε την αστυνοµία- φέρεται να έ- κανε τις εργασίες τροποποίησης της µπανιέρας και στη συνέχεια εξαφανίσθηκε και αναζητείται. Στο 11,7% ανήλθε η ανεργία το α τρίµηνο Στο 11,7% αυξήθηκε η ανεργία στο πρώτο τρίµηνο του 2010, από 9,3% στο αντίστοιχο τρίµηνο του Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό τριµήνου που έχει καταγραφεί από το 2000.Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, άτοµα τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούµενα, στο πρώτο τρίµηνο 2010 ή- ταν άνεργα και άλλα άτοµα που ήταν απασχολούµενα, είναι πλέον οικονοµικά µη ενεργά. Την ίδια περίοδο βρήκαν απασχόληση άτοµα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος, ενώ άτοµα µετακινήθηκαν από τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό σε θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον, άτοµα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας α- πασχόληση, αλλά είναι άνεργα. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανήλθε στο 15,5% και είναι σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών (9%). Από την κατά οµάδες ηλικιών διάρθρωση της ανεργίας προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους ηλικίας ετών (22,3%). Για νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 27,4%. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (18,1%), σε όσους έχουν απολυτήριο τριτάξιας µέσης εκπαίδευσης (14,0%) και στους απόφοιτους ανώτερης τεχνολογικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (13,4%). Το χαµηλότερο ποσοστό (7,1%) παρατηρείται στους πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε όσους έχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό (7,4%) Σε επίπεδο Περιφέρειας το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στις Ιόνιους Νήσους µε 20,4% και στο Νότιο Αιγαίο µε 18,9%. Στον αντίποδα, το µικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο µε 7,6% και στη Πελοπόννησο µε 8,8% Το ποσοστό των µισθωτών, το οποίο εκτιµάται σε 63,5%, εξακολουθεί να είναι χαµηλότερο του µέσου όρου της Ευρωπα κής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 80% του συνόλου των απασχολουµένων. Από το σύνολο των ανέργων ( ), το 87,3% αναζητά εργασία ως µισθωτός µε πλήρη απασχόληση. Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µισθωτή απασχόληση, το 51,0% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 39,7% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειµένο να εργαστεί και µε µερική απασχόληση. Ένα σηµαντικό ποσοστό ανέργων (8,9%) απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή: α) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (17,8%), β) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (22,3%), γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (17,3%). Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 23,6% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι αποτελούν αντίστοιχα το 44,6%. Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα, είναι ανώτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (14,5% έναντι 11,4%). Επίσης, το 73,8% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 52,4%. Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθµού των απασχολουµένων, ανά τοµέα της οικονοµίας, παρατηρούµε ότι στον πρωτογενή τοµέα έχουµε αύξηση σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό τρίµηνο (8,2%). Αντίθετα, µείωση παρουσιάζεται στη δευτερογενή (7.8%) και στον τριτογενή τοµέα (0,9%). Το ποσοστό µερικής απασχόλησης παραµένει χαµηλό και ανέρχεται στο 6,4% των απασχολουµένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζοµένων το 50,5% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν µπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, ενώ το 7,3% διότι φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες. Εφέτης Νο 3 για την υπόθεση Siemens Ο πρόεδρος Εφετών Νικόλαος Πιπιλίγκας ο- ρίστηκε από την Ολοµέλεια του Σώµατος, ως τρίτος εφέτης για την κύρια ανάκριση της υπόθεσης της Siemens. Η Ολοµέλεια Εφετών έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε για τον ορισµό και τρίτου εφέτη στην υπόθεση της Siemens, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για το πέρας των ανακρίσεων. Ο κ. Πιπιλίγκας µαζί µε την Μαρία Νικολακέα και τον Γιάννη Φιοράκη θα χειριστεί την ογκοδέστατη, πάνω από σελίδες, δικογραφία για την υπόθεση. Õ ã å ß á Õ ã å ß á Õ ã å ß á Αµφιβολίες και νέα κριτήρια διάγνωσης για την "ανδρική εµµηνόπαυση" Ηχαµηλή σεξουαλική επιθυµία, η καταθλιπτική διάθεση και γενικότερα η έλλειψη ενέργειας, που αισθάνονται αρκετοί µεσήλικες και ηλικιω- µένοι, µπορεί να είναι απλώς σηµάδια της φυσιολογικής γήρανσης και όχι της "ανδρικής εµµηνόπαυσης", που προκαλείται από την πτώση του επιπέδου της ανδρικής ο- ρµόνης τεστοστερόνης, σύµφωνα µε µια νέα ευρωπα κή επιστηµονική έρευνα. Η µελέτη έρχεται να διατυπώσει για πρώτη φορά µε σαφήνεια νέα κριτήρια διάγνωσης της συγκεκριµένης κατάστασης και, µε τον τρόπο αυτό, αναζωπυρώσει την διαµάχη γύρω από την ύπαρξη και τη σηµασία της "ανδρικής εµµηνόπαυσης". Η έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, αντίθετα µε τη γυναικεία εµµηνόπαυση που συµβαίνει σε όλες τις γυναίκες, µόνο το 2% περίπου των ανδρών ηλικίας ετών ανταποκρίνονται πραγµατικά στα κριτήρια διάγνωσης του λεγόµενου υπογοναδισµού (που µερικές φορές ονοµάζεται και "ανδρική εµµηνόπαυση") και στις περιπτώσεις αυτές συχνά θα µπορούσε να συσχετισθεί µε την µέτρια υγεία ή την παχυσαρκία. Προηγούµενες έρευνες είχαν υποστηρίξει ότι αυτό το βιολογικό φαινόµενο είναι πολύ πιο συχνό και µάλιστα σε µερικές χώρες ε- κατοµµύρια άνδρες έχουν πάρει ειδικά φάρµακα για να ανεβάσουν την χαµηλή τεστοστερόνη τους (ιδίως στις ΗΠΑ από το 1999 µέχρι σήµερα έχει σηµειωθεί αύξηση 400% στην λεγόµενη "θεραπεία τεστοστερόνης"). Η µελέτη, υπό τον Φρέντερικ Γου του πανεπιστηµίου του Μάντσεστερ, µε τη συνεργασία ερευνητών από το Imperial College και το University College του Λονδίνου, καθώς και άλλων ευρωπα κών πανεπιστηµίων, η οποία βασίστηκε σε τυχαίο δείγµα περισσότερων από Ευρωπαίων, δηµοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό "New England Journal of Medicine", σύµφωνα µε τα πρακτορεία Ρόιτερ και Γαλλικό. Οι βρετανοί ερευνητές βρήκαν ότι µόνο τρία συµπτώµατα (λιγότερες πρωινές στύσεις, λιγότερες σκέψεις σεξουαλικού περιεχοµένου και στυτική δυσλειτουργία) σχετίζονται µε τα χαµηλά επίπεδα της τεστοστερόνης. Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, αυτά τα τρία συµπτώµατα, µαζί µε επίπεδο της ορµόνης κάτω από 3,2 νανογραµµάρια ανά χιλιοστόλιτρο αίµατος (περίπου το µισό σε σχέση µε το φυσιολογικό επίπεδο στους µεσήλικες), πρέπει να συνυπάρχουν σε ένα άνδρα για να µπορεί να διαγνωστεί ότι εµφανίζει "ανδρική εµµηνόπαυση". Σύµφωνα µε τον δρα Γου, "η εφαρµογή των ανωτέρω νέων κριτηρίων µπορεί να προφυλάξει από περιττές διαγνώσεις υπογοναδισµού και να µειώσει την αδικαιολόγητη συνταγογράφηση τεστοστερόνης στους ηλικιωµένους". Η έρευνα δείχνει ότι έξι άλλα συµπτώµατα, όπως η συχνή κόπωση και η έλλειψη δύναµης και ενέργειας (π.χ. για τρέξιµο ή για σήκωµα βάρους), συναντώνται επίσης συχνά στα άτοµα µε χαµηλά επίπεδα ορµόνης, όµως όχι κάθε φορά, όπως συµβαίνει µε τις σεξουαλικές διαταραχές. Από την άλλη, ορισµένα προβλήµατα που µέχρι σήµερα τείνουν να συσχετίζονται µε την χαµηλή τεστοστερόνη, όπως το άγχος ή ο κακός ύπνος, δεν έχουν σχέση µε την ορµόνη, σύµφωνα µε τη νέα µελέτη, η οποία επισηµαίνει ότι ακόµα και σεξουαλικά συµπτώµατα, που συνδέονταν ως τώρα µε την µείωση της ανδρικής ο- ρµόνης, στην ουσία είναι εξίσου συχνά σε άνδρες που έχουν φυσιολογικό επίπεδο τεστοστερόνης (για παράδειγµα, ότι σχεδόν ένας στους τρεις άνδρες δηλώνει πως ποτέ ή µόνο µερικές φορές διατηρεί τη στύση του καθ' όλη τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής).

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα ισόγειο δυοµισάρι µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (18.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα τριάρι καινούριο, α- νεξάρτητο, µε αυτόνοµη θέρµανση και αποθήκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (18.6) Ενοικιάζεται µονοκατοικία 100 τ.µ. στην Ελευσίνα Αγησιλάου και Τριπτολέµου γωνία. ιαθέτει µεγάλη αυλή και α- ποθηκευτικό χώρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο ε- πικοινωνίας: & (10.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο (δίπλα στο 1ο Γυµνάσιο) οδός Καποδιστρίου, 4ου ορόφου ρετιρέ µε 2 κρεβ., ηλιακό, υπόγειο πάρκινγκ. Τηλ (8.6) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο,διαµέρισµα τετάρτου ορόφου 60 τ.µ διαθέτει γκαράζ, ηλιακό και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνο επικοινωνίας (2.6) Ενοικιάζονται γεώτρηση µε άφθονο νερό και 50 στρεµ. χωράφια στο δήµο Πλαταιών και γεώτρηση µε άφθονο νερό και 100 στρέµµατα χωράφια. Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πλησίον του Εµπορικού Κέντρου διαµέρισµα 54 τ.µ. νεόδµητο του 2009 ενός δω- µατίου, επιπλωµένο µε γκαράζ, αυτόνοµη αποθήκη, ηλιακό τριπλής ενέργειας, τριπλή θωρακισµένη πόρτα, κήπο µε γκαζ ον, µπόιλερ, τζάκι, πολλά extra. Eνδιαφέροµαι για ιατρούς νοσηλευτές, καθηγητές, σπουδαστές, δηµοσίους υπαλλήλους. Ενοικιάζεται στην τιµή των 450 ευρώ (όµορφο περιβάλλον). Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα πρώτου ορόφου 70 τ.µ. οδός Κολοκοτρώνη 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας (27.5) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών µέτρων επιπλωµένη. Τιµή 280 ευρώ τηλ: , (11.5) Ενοικιάζεται γωνιακό κτίριο στην Ελευσίνα120 τ.µ. µε αυλή πρασίνου 100 τ.µ. σε απόσταση 50 µέτρων από τη θάλασσα. Οδός Μιαούλη 1 και Κανελλοπούλου 23. Επίσης διατίθεται ε- ξοπλισµός εστιατορίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τετραγωνικών τετραγωνικών µέτρων περίπου επι της οδού Γεωργίου Παύλου και Παγκάλου γωνία (πλακόστρωτο) στην Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (30.4) Ενοικιάζεται 1ος όροφος µονοκατοικίας στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας, 95 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, Τηλ ( 29.4) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 130τ.µ. βορεινά του γηπέδου Ασπροπύργου, Αγ. Γεωργίου 26. Τηλ. 210/ , ( ) ÅíïéêéÜæåôáé επαγγελµατικός χώρος 90τ.µ. στην οδό Καρα σκάκη 34Α στον Ασπρόπυργο (έναντι Τεχνικού Λυκείου). Τηλ (14.4) ÅíïéêéÜæåôáé åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. óôçí Á' Âéïìç áíéêþ Æþíç Áóðñïðýñãïõ ìå ãñáöåßá 50ô.ì., âéïìç áíéêü äüðåäï (äéáèýôåé ãåñáíïãýöõñá 2.5 ôüíùí), ðåñéöñáãìýíïò þñïò. ÅðéðëÝïí äéáèýôåé ðñïáýëéï þñï. Ôçë: (23.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí ðåñéï Þ ôçò Åëåõóßíáò, éóüãåéï êáôüóôçìá 85 ô.ì. óõí 85 ô.ì. õðüãåéï. Ïäüò Êõðñáßïõ 86 & ÔÜóïõ Ôüóêá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: (5.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí Åëåõóßíá óôç èýóç Ìðëüêï åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. ìå õðüóôåöï, öùò, íåñü, åðß ôçò Ëåùöüñïõ Êïñßíèïõ 257. Ôçë :00-17:00 (22.2) ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφε-µπαρ (πρώην Πλάτωνας) στην Ελευσίνα µε 30χρονη συνεχή λειτουργία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: & (15.6) Πωλείται Οικόπεδο, 1200 τ.µ άρτιο οικοδοµήσιµο, στην περιοχή Σκούρτα ερβενοχωρίων. Τιµή ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας (10/6) Ðùëïýíôáé στον Ασπρόπυργο θέση Άγιος Λουκάς 2 αγροτε- µάχια τ.µ. και 400 τ.µ.. Τηλ (1.6) Πωλείται αυτοκινούµενη καντίνα σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες στο (27.5) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Αγ. Τριάδα: πωλείται αγροτεµάχιο τ.µ ολόκληρο ή τµηµατικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 1000 τ.µ. επί ασφάλτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (21.5) Ðùëåßôáé διαµέρισµα 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο στην οδό Αγ. Σοφίας και Θρασυβούλου. Τηλ (21.5) Πωλείται οικόπεδο (εκτός σχεδίου) 496 τ.µ. στους Αγίους Θεοδώρους, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και στη θάλασσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας , τιµή συζητήσιµη. (3.5) ÐÙËÅÉÔÁÉ äéáìýñéóìá óôç Ìáãïýëá (ÈÝóç ÐÜôçìá) 90 ô.ì. 2 èýóåéò ãêáñüæ êáé 2 áðïèþêåò. ÔéìÞ óõæçôþóéìç. Ôçë (29.3) Ðùëåßôáé ìïíïêáôïéêßáôñéþí äéáìåñéóìüôùí óå ïéêüðåäï 265 ô. ì., óôçí ðåñéï Þ íù Öïýóá Áóðñïðýñãïõ, ðëçóßïí ôçò Ëåïöþñïõ ÍÁÔÏ. Ôï ïßêçìá äéáèýôåé öùò êáé íåñü. ÔéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò; Ðùëåßôáé åðé åßñçóç, êïììùôþñéï óôçí ðåñéï Þ ôùí ÌåãÜñùí ðñüóöáôá áíáêáéíéóìýíï ìå ìåãüëï ðåëáôïëüãéï. ÔéìÞ: åõñþ (óõæçôþóéìç). Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: (06/04) Ðùëåßôáé Áãñüêôçìá 4.5 óôñåììüôùí áðï áñáêôçñéóìýíï áðï ôï Äáóáñ åßï, åíôüò âéïìç áíéêþò æþíçò, óôïííïìü Âïéùôßáò (10 ëì áðï ôï ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï). Ôçë. Åðéêïéíùíßáò , êéí: (18.3) ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêüðåäï óôç Ìáãïýëá èýóç Ðëáêùôü ô.ì. êïíôü óôçí ÁôôéêÞ Ïäü åêôüò âéïìç áíéêïý ó åäßïõ. ÊáôÜëëçëï ãéá logistics- áðïèçêåýóåéò, ãåùñãéêýò êáé êôçíïôñïöéêýò åãêáôáóôüóåéò. Åöáðôüìåíï óå áãñïôéêü äñüìï 100 ì. áðü êåíôñéêü äñüìï, áñôéü áðü äáóïëüãéï Éáíïõáñßïõ ÊáèáñÞ ôéìþ ðþëçóçò åõñþ. Ôçë (8.3) ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêüðåäï 500 ô.ì. óôïí Áóðñüðõñãï üëï Þ ôï ìéóü åíôüò ó åäßïõ óôï êýíôñï ôïõ ïéêéóìïý ÑïõðÜêé. Ôï ïéêüðåäï äéáèýôåé êôçìáôïëüãéï, íåñü, ó Ýäéï. Ôçë , (1.3) ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ «Από ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΕΚΜΕ TMUCB METKA ζητούνται εξειδικευµένοι σωληνουργοί, συγκολλητές ARGON και βοηθοί, κάτοικοι Θριασίου Πεδίου. Για επικοινωνία τηλ , κα Χήρα Καλλιόπη». (9.6) Æçôåßôáé áðü âéïìç áíßá óôç ÌÜíäñá ÁôôéêÞò 1) ïäçãüò à Êáôçãïñßáò êáé Üíù. äåéá ìç áíïäçãïý åéñéóôïý ìç áíþìáôïò åêôåëýóåùò ôå íéêþí Ýñãùí åðéèõìçôþ. Ðñïõðçñåóßá ôïõëü éóôïí 2 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë êáé 2) ïäçãüò 5çò êáôçãïñßáò ìå ðñïûðçñåóßá ôïõëü éóôïí 3 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë (15.3) Æçôåßôáé κοπέλα για καφενείο στο κέντρο του Ασπροπύργου. Τηλ (2.6) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá ÐëçñïöïñéêÞò ãéá ðñïåôïéìáóßá ECDL êáéé IT Cambridge. Åðßóçò, ÌáèçìáôéêÜ Äçìïôéêïý, ÌáèçìáôéêÜ-ÖõóéêÞ- çìåßá Á-Â-& à Ãõìíáóßïõ. Ôçë (9.2) Êõñßá áíáëáìâüíåé ôç öýëáîç ðáéäéþí Þ çëéêéùìýíùí, åîùôåñéêýò åñãáóßåò óå ãñáöåßï -åðé åßñçóç óôéò ðåñéï Ýò Áóðñïðýñãïõ, Åëåõóßíáò, Ìáãïýëáò ê.ëð.. Ôçë (9.3) Öéëüëïãïò ìå åîáåôþ åìðåéñßá ðáñáäßäåé ìáèþìáôá Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ -Ëõêåßïõ óå ëïãéêýò ôéìýò. ÐáñÝ ïíôáé äùñåüí óçìåéþóåéò êáé öùôïôõðßåò. Ôçë (12.2) Ôå íéêü Ãñáöåßá ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇÇ ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÌÁÑÉÁ ÄÉÁÌÁÍÔÇ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ËÁÔÁÓ ÕËÉÊÁ ÏÉÊÏÄÏÌÙÍ ÔéìÝò ëïãéêýò Ôçë.: Êéí.: ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÐÇËÉ ÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 5-7 2ïò üñïöïò - Íßêáéá ÔÇË: ÊÉÍ

15 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÈÑÉÁÓÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá: Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΤΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ. Ιατρός Νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ιατρός Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρω νό ωράριο) Συµβάσεις µε ταµεία ηµοσίου, Τ.Υ..Κ., ΝΑΤ, ιπλώµατα Οδηγών. Ωράριο ιατρείου: κάθε µέρα (κατόπιν ραντεβού) εκτός Πέµπτης Σ/κ 6:00 8:30 µ.µ. Τηλ. : , Κιν gmail Nέα διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 16β Ασπρόπυργος ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9 ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏ ËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 115 τ.µ. ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (18.6) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Μονοκατοικία στην Ελευσίνα 100 τµ, αυτόνοµη, µε αυλή επι της οδού Αγησιλάου 2 και Τριπτολέµου γωνία. Πληροφορίες : και IREM HELLAS ΑΛΦΑ ΠΙ ΑΤΕ Για το Έργο Αναβάθµισης Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας των ΕΛ.ΠΕ ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες: Ηλεκτροσυγκολλητές (TIC και ηλεκτρόδιο) και Μονταδόροι σωληνουργοί (µε γνώσεις σχεδίου). Θα προτιµηθούν οι έχοντες εµπειρία σε αντίστοιχα διυλιστηριακά Έργα. Πληροφορίες : Τηλ: Fax: (2.6) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΩΝ -ΤΑΠΗΤΩΝ CLEAN CARPET Μοκέτες 4,6 ΕΥΡΩ/ΤΜ, Χαλιά 4,9 ΕΥΡΩ /ΤΜ ΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΑ Θ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΝ ΡΑ ΤΗΛ & (19.4) ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÐÏËÕÔÅËÇ ÏÑÏÖÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ 112 Ô.Ì. ÓÔÏÍ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏ ÌÅ 3Õ/Ä, ÌÅÃÁËÅÓ ÂÅÑÁÍÔÅÓ, ÁÐÏÈÇÊÅÓ, ÊËÅÉÓÔÁ PARKING. ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ (17.4)

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΤΟ ΓΑΣΕ Η µεταβατική περίοδος στον Γ.Α.Σ.Ε. ξεκίνησε. Όλοι οι παίκτες λαµβάνουν µέρος στις προπονήσεις του Γ.Α.Σ.Ε., η οποία είναι κρίσιµη για αυτούς, καθώς όπως ανακοίνωσε η διοίκηση και ο προπονητής στους παίκτες ''Όλοι κρίνονται''. Η µεταβατική περίοδος θα περιλαµβάνει δυνατές προπονήσεις µε σκοπό οι παίκτες να επανέλθουν στη κατάλληλη φυσική κατάσταση και να γίνουν πιο αθλητικοί. Το Γ.Α.Σ.Ε. δείχνει να ακολουθεί το µονοπάτι που χάραξε ο Ο.Κ.Ε. την περσινή περίοδο, ο οποίος πήρε την άνοδο για την Β' ΕΣΚΑΝΑ, και ένα από τα βασικά στοιχεία που του έ- δωσαν την άνοδο είναι ότι ήταν η πιο γυµνασµένη οµάδα της κατηγορίας. ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ-ΛΙΒΑΝΙΟΣ-ΛΙΑ ΑΚΗΣ-ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΛΙΑ ΑΚΗΣ ΣΤΟ ΟΚΕ Ο Χαράλαµπος Λιαδάκης είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο του Ο.Κ.Ε.. Ο έµπειρος τεχνικός συµφώνησε µε την διοίκηση του Ο.Κ.Ε. και ξεκίνησε τον σχεδιασµό για την οµάδα ενόψει της νέας σεζόν. Ο νέος προπονητής του Ο.Κ.Ε., ο οποίος έχει προ πηρεσία στο παρελθόν στον Πανελευσινιακό και στα Μέγαρα, τις επόµενες µέρες θα κάνει τις εισηγήσεις του στη διοίκηση για το ποιοι παίκτες θα µείνουν, ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα έρθουν. Όλοι στον Ο.Κ.Ε. είναι ευχαριστηµένοι από την θετική έκβαση της υπόθεσης, καθώς όπως αναφέρουν ο Χαράλαµπος Λιαδάκης ήταν εξ' αρχής ο πρώτος στόχος για την τεχνική ηγεσία της οµάδας. Επίσης στον Ο.Κ.Ε. τις επόµενες µέρες αναµένεται να ξεκαθαρίσει και η θέση του βοηθού προπονητή για την οποία υπάρχουν πολλές διαθέσιµες επιλογές. ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΒΒΑ Α Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Πέραν από το παρόν ο Πανελευσινιακός κοιτάζει και το µέλλον του και την αξιοποίηση νεαρών ταλέντων! Οι διοικούντες από το συγκρότηµα της Ελευσίνας εξετάζουν µε ιδιαίτερη προσοχή την περίπτωση του 18άχρονου σέντερ, Βασίλη Καββαδά, ο οποίος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, "έβγαλε µάτια'', στο πρωτάθληµα της Γ Εθνικής µε την φανέλα του Ιωνικού Νικαίας και σύντοµα θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να τον εντάξουν στο ρόστερ της οµάδας. H περίπτωση του ταλαντούχου σέντερ έχει αρκετά εµπόδια. Ο Πανελευσινιακός δεν είναι ο µοναδικός ενδιαφερόµενος, καθώς αρκετές οµάδες από την Α1 και Α2 έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον συγκεκριµένο παίκτη (µία από τις οποίες είναι ο Ίκαρος/Έσπερος) κάνοντας την υπόθεση αρκετά δύσκολη. Επίσης, ακόµα ένα εµπόδιο για την απόκτηση του ιεθνή παίκτη µε την Εθνική Εφήβων είναι τα υπερβολικά χρήµατα που ζητάει ο Ιωνικός Νικαίας για να τον παραχωρήσει. Η περίπτωση αυτή αναµένεται να ξεκαθαρίσει έως το τέλος του µήνα. ΒΛΕΠΕΙ ΟΥΚΑ Ο ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Πολύ κοντά στην απόκτηση του ηµήτρη ούκα βρίσκεται ο Αίας Παραλίας Ασπροπύργου. Ο παίκτης αγωνιζόταν στον Πανελευσινιακό και είχε ξαναφορέσει την φανέλα της οµάδας της παραλίας.απο εβδο- µάδα θα υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά τον ίδιο. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΥΦΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ Για το 5άρι του Ίκαρου Έσπερου, Σωτήρη Κατούφα, έχει ε- κφράσει ενδιαφέρον τις τελευταίες µέρες η οµάδα της Ελευσίνας. Ο έµπειρος σέντερ ο οποίος ήταν ένα από τα βασικά γρανάζια της φετινής ανόδου της οµάδας της Καλλιθέας φαίνεται πως βρίσκεται εκτός σχεδιασµού ενόψει της νέας χρονιάς, όπου η ο- µάδα του θα αγωνίζεται στην Α1 και έτσι είναι πολύ πιθανόν να µείνει ελεύθερος. Για τον λόγο αυτό πολλές οµάδες από την Α2 Κατηγορία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να τον εντάξουν στο δυναµικό τους. Συγκεκριµένα ο Πανελευσινιακός ενδιαφέρεται θερµά για την περίπτωσή του, ω- στόσο ο λόγος που δεν έχει καταθέσει ακόµα πρόταση είναι γιατί βλέπει και άλλες λύσεις για την θέση του σέντερ. Εάν η οµάδα της Ελευσίνας α- ποφασίσει να κινηθεί για την απόκτηση του στα υπέρ της είναι ότι ο θηριώδης σέντερ είχε αγωνιστεί στο παρελθόν µε την φανέλα των ''Σταχυοφόρων''. Ο Σωτήρης Κατούφας είναι 31 χρονών µε ύψος 2.06, αγωνίζεται στις θέσεις -5- και -4-. Φέτος έκανε πολύ καλή χρονιά µε την οµάδα του έχοντας 184 πόντους (36/46 βολές, 35/50 δίποντα, 26/46 τρίποντα), 96 ριµπάουντ και 15 µπλοκ σε 16 λεπτά συµµετοχής ανά αγώνα. Επίσης ο έµπειρος σέντερ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί µε την φ- ανέλα του Ολυµπιακού, Παπάγου, ΌΦΗ, Ιωνικού Νικαίας και Κολοσσού Ρόδου.

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ.

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ. Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2011 6µ.µ. Φίλες και φίλοι, Όταν πριν από εννέα µήνες αναλάβαµε τη ιοίκηση του Συνδέσµου ήµων για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12 5ο Δημοτικ ό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμ ορφωμένο Ε κπαιδευτικ Πρόγραμμα ό (ΕΑΕΠ) Σχολική χρο νιά 2011-12 Ποιο είναι το σχολείο μας; Ø Το νέο 5 ο 12/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας προέκυψε μετά από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Γυµνασίου Λιβαδίου, παρουσία του Νοµάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, πλήθους κόσµου και µαθητών. Παρευρέθηκαν επίσης η Έπαρχος Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» Βόλος 9-9 - 2015 Μαγνήτων 221, Βόλος Τηλ. Fax : 0421 58244 ΠΡΟΣ: Όλες τις σχολικές µονάδες του Ν. Μαγνησίας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 1 2015-2016 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Εναλλακτική Δράση μετά από 5 χρόνια συνεχών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς του περιβάλλοντος του πολιτισμού και της κοινωνίας έχει αποκτήσει μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 7/0/207 Α.Π.:2/327 ιεύθυνση: Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού Ταχ. /νση: Νέα Αγορά, γραφείο 45, Ρόδος 8500 Πληροφορίες: Κυπριώτης Σ. ηµήτρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας;

Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας; ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (13.11.2013) ΤΕΥΧΟΣ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύντριες- ιευθυντές ηµ. Σχολείων και Προϊσταµένες Νηπιαγωγείων αρµοδιότητας νσης Β Αθήνας 3. κ. Προϊσταµένη 3ου Γρ. Π.Ε.

ιευθύντριες- ιευθυντές ηµ. Σχολείων και Προϊσταµένες Νηπιαγωγείων αρµοδιότητας νσης Β Αθήνας 3. κ. Προϊσταµένη 3ου Γρ. Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π. &. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Τ.Κ. - Πόλη: 153 42 Αγία Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007

Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007 Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007 2 ο Γυµνάσιο Αγ. Βαρβάρας - Αθήνα Το σύνολο των µαθητών του σχολείου (273 µαθητές) συµµετείχαν στη δηµιουργία µιας µεγάλης ανθρώπινης αλυσίδας! 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη Η Αλήθεια για την ανέγερση των νέων σχολικών µονάδων του ου ου 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου Αµαρουσίου στην Αγία Φιλοθέη 1α 1β Tα Ντοκουµέντα της Αλήθειας 2α 2β Το πρόβληµα που κληθήκαµε να διαχειριστούµε Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 www.goneis-acharnes.gr Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ΑΧΑΡΝΕΣ 28/03/2012 ΠΡΑΞΗ 23 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, 1. Εµφάνιση µαθητών

Αγαπητοί γονείς, 1. Εµφάνιση µαθητών ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 15 Σεπτεµβρίου 2012 "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Με αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ευχόµαστε σε όλους υγεία, δύναµη και επιτυχία στους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΕΤΑΚ - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ι' ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΟΕΕΤΑΚ - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ι' ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για 10η συνεχή χρονιά ο θεσμός των Εκδηλώσεων Οικονομικής Σκέψης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 24 Νοεμβρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Με βασικό σύνθημα: Απαιτούμε, βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί: «πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµ. 14/26-04-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης Αριθµ. Απόφ. 174/2013 ΘΕΜΑ : «Υιοθέτηση ψηφίσµατος ήµου Πυλαίας Χορτιάτη για το «πάρκο κεραιών» Χορτιάτη» Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), στο Νέο Φάληρο

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), στο Νέο Φάληρο ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ταχ. /νση : Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 10436 Αθήνα τηλέφωνο : 210-5238973 fax : 210-5202798 e-mail : oltee.oltee@gmail.com & mail@oltee.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 10 εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ Αγαπητοί συνάδελφοι, Νιώθουμε υποχρέωσή μας να σας παρουσιάζουμε βήμα-βήμα τις ενέργειες του Συλλόγου μας σχετικά με το πιο σημαντικό, πλέον, θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Οι κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστηµα και η αντιπαράθεση που εξελίσσεται µε την κυβέρνηση, για την «εφαρµογή» της 70/99 οδηγίας, δεν είναι παρά η κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 122/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1/4/2013: ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Οι μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων συμμετείχαν σε φιλικό αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. στις 31/05/2015. Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τέθηκαν τα ακόλουθα θέματα προς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. στις 31/05/2015. Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τέθηκαν τα ακόλουθα θέματα προς ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. στις 31/05/2015 Σήμερα, Κυριακή 31/05/2015 και ώρα 13.00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου Δ.Σ. με παρόντες τους: Κα Παπαδοπούλου, Κο Κανελλάκη, Κο Σωτηρίου και Κο Μανωλαράκη. συζήτηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 11 η Της 7 ης -9-2015. Έκτακτη συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 11 η Της 7 ης -9-2015. Έκτακτη συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ - /ΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr www.nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι όλες τοποθετήσεις που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, ειδικά από τους εκπροσώπους της τρικομματικής Κυβέρνησης, λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Σχέδιο Λειτουργίας και ράσεων ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Με πρωτοβουλία του ήµου Καρδίτσας Υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής /νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συντονιστές ικτύου: Παρατηρητήριο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013 Αρ. Εντύπου: 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λεµεσός, 17 εκεµβρίου 2012 Προς τους Γονείς / Κηδεµόνες των µαθητών και µαθητριών. Αγαπητοί γονείς, Σας πληροφορούµε ότι µε απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Αντωνοπούλου 66 Βόλος, T.K. 382 21 Τηλέφωνα: 24210)20483 (Κάθε Δευτέρα 19:00-21:00) 6936)584278 Fax: 24210)20483 e-mail: elme.mag@gmail.com Δευτέρα, 29

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 37 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Πέµπτη, 29 εκεµβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 37 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του.

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του. Το ad hoc ερωτηµατολόγιο του έτους 2010 για το συνδυασµό της οικογενειακής ζωής και της εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους: Να εξετάσει κατά πόσο τα άτοµα που έχουν µικρά παιδιά ή φροντίζουν εξαρτώµενους

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Τηλ.: (+30) 213 2072398-399 Fax: (+30) 213 2072396 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr, website: www.ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έλεγα κάτι άλλο εκτός από την παραμονή θα έλεγα ψέματα. Επειδή υποβιβάζονται οχτώ ομάδες οπωσδήποτε η παραμονή είναι ο μόνος μας στόχος.

Εάν έλεγα κάτι άλλο εκτός από την παραμονή θα έλεγα ψέματα. Επειδή υποβιβάζονται οχτώ ομάδες οπωσδήποτε η παραμονή είναι ο μόνος μας στόχος. Ανοίγει αύριο η αυλαία του 4ου ομίλου της Football League 2 στην οποία συμμετέχουν η ΑΕΜ και ο Άρης Αιτωλικού. Το cityvoice.gr βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας του Μεσολογγίου η οποία προετοιμάζεται ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα