Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγοπανομική Διάταξη Απ.6"

Transcript

1 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, Αξ. Πξση. : Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΣΩΝ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ Tαρ. Γ/λζε:Πι. Κάληγγνο Σ.Κ.: Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν: Fax: ΠΡΟ Απνδέθηεο Π.Γ. ηεο Α.Γ. 7/2009 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Γ. 7/2009» Έρνληαο ππφςε: 1. Σνλ Ν. 1558/85 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.( ΦEK 137/A/1985). 2. Σν Π.Γ 63/05 «Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» ( ΦEK 98/Α/2005). 3. Σν Π.Γ 397/88 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ( ΦΔΚ 185/Α/1988). 4. Σν Ν.Γ 136/46 «Πεξί Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ( ΦΔΚ 298/Α/1946). 5. Σν Π.Γ 185/09 «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη

2 ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο»( ΦΔΚ 213/Α/2009). 6. Tν Π.Γ 187/09 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 214/Α/2009). 7. Σν Π.Γ 189/09 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» ( ΦΔΚ 221/Α/2009). 8. Σελ Α.Γ 7/09 «Σξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ εθδνζεηζψλ κέρξη θαη », φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΚ 1388/Β/2009). 9. Σελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 71 ηεο Α.Γ 7/09, έηζη ψζηε ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο γηα ηα δηάθνξα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, λα δηαζθαιίδεη νπσζδήπνηε ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, πνπ επηιέγεη πξντφληα ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ. 10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άπθπο 1 1.Σν Κεθάιαην 6 ηνπ άξζξνπ 71 ηεο Α.Γ. 7/2009 φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ Α.Γ. 13/2009 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο : ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 Πξνθεηκέλνπ γηα ζπζθεπαζκέλα απνξξππαληηθά ζε ζθφλε ή ζε πγξφ, πξννξηδφκελα πξνο ρξήζε πιπληεξίσλ ξνχρσλ, εθφζνλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο απηψλ δειψλεηαη, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 2004/648 ΔΚ, ε έλδεημε «πλνιηθφο αξηζκφο πιχζεσλ αλά ζπζθεπαζία», θαζψο θαη γηα ζπζθεπαζκέλα απνξξππαληηθά, εθφζνλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο απηψλ δειψλεηαη ε έλδεημε «πλνιηθφο αξηζκφο κνλαδηαίσλ δφζεσλ αλά ζπζθεπαζία», πέξαλ βέβαηα ησλ απφ άιιεο δηαηάμεηο επηβαιινκέλσλ ελδείμεσλ, εθφζνλ εθηίζεληαη πξνο πψιεζε γηα ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, νη ιηαλνπσιεηέο απηψλ ππφθεηληαη ζηελ θαησηέξσ ππνρξέσζε: -Δπί ηεο πηλαθίδαο, πνπ αλαθέξεηαη ζην σο άλσ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ηνπ παξφληνο, εθηφο απφ ηελ ηηκή πψιεζεο αλά ζπζθεπαζία αλαγξάθνπλ επηπιένλ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ πιχζεσλ ή ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κνλαδηαίσλ δφζεσλ, θαζψο θαη ηελ αμία θάζε πιχζεο ή κνλαδηαίαο δφζεο θαηά πεξίπησζε. 2. Σν Κεθάιαην 7 ηεο ΑΓ 7/09 φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ ΑΓ 13/09, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7»

3 πζθεπαζκέλα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ιηαληθψο ζηνλ θαηαλαισηή, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ». 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ, ππάγνληαη ηα επψλπκα θαη ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία πξντφληα (ηξφθηκα, πνηά, βηνκεραληθά είδε κε εδψδηκα πιελ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, πνπ πσινχληαη ιηαληθψο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη γηα ηα νπνία ην θαζαξφ πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο εθθξάδεηαη ζε κνλάδα κέηξεζεο κάδαο (θηιφ, γξακκάξηα θ.ι.π), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ραξηνπεηζεηψλ θαη ηνπ ραξηηνχ πγείαο, ή ζε κνλάδα κέηξεζεο φγθνπ (ιίηξν, ρηιηνζηφιηηξν θ.ι.π) ή ζε κνλάδα κέηξεζεο κέηξνπ ή ζε κνλάδα κέηξεζεο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ ή ζε κνλάδα κέηξεζεο θπβηθνχ κέηξνπ θαηά πεξίπησζε. Δηδηθά γηα ζπζθεπαζκέλα βηνκεραληθά κε εδψδηκα πξντφληα, γηα ηα νπνία, κε βάζε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο, επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο αλαγξάθνληαη νη δηαζηάζεηο απηνχ (κήθνο ζε κέηξα θαη πιάηνο ζε κέηξα), ην θαζαξφ πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ζεσξείηαη σο εθθξαδφκελν ζε κνλάδα κέηξεζεο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κήθνο Υ πιάηνο). Δπίζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ππάγνληαη θαη ηα βηνκεραληθά κε εδψδηκα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, πνπ θαηά ηελ ζπλήζε εκπνξηθή πξαθηηθή πσινχληαη κε ην ηεκάρην ή ζεη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη επί ηεο ζπζθεπαζίαο απηψλ δελ αλαγξάθεηαη ε κνλάδα κέηξεζεο πεξηερνκέλνπ ζπζθεπαζίαο. Σέινο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ππάγνληαη θαη ηα ζε επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία εμεηδηθεπκέλα απνξξππαληηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 6, γηα ηα νπνία, πέξαλ ηνπ φηη ην θαζαξφ πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο κάδαο ή φγθνπ, θαηά πεξίπησζε, ζηελ ζπζθεπαζία απηψλ αλαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πιχζεσλ ή ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνλαδηαίσλ δφζεσλ, θαηά πεξίπησζε. 2. Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο δηαθξίλνληαη ελδεηθηηθά ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Α) ΠΡΟΪΟΝ Α ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Ωο ηέηνην ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλν πξντφλ ζε επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία, γηα ην νπνίν δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη πσιείηαη π.ρ θζελφηεξα θαηά 0,15 ή κε έθπησζε 0,15. Β) ΠΡΟΪΟΝ Β ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Ωο ηέηνην ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλν πξντφλ ζε επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία,

4 γηα ην νπνίν δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη πσιείηαη ζε ζπζθεπαζία εκπεξηέρνπζα επηπιένλ πνζφηεηα σο «ΓΩΡΟ» γηα ηνλ θαηαλαισηή. Γ) ΠΡΟΪΟΝ Γ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Ωο ηέηνην ζεσξείηαη θάζε πνιπζπζθεπαζία, εκπεξηέρνπζα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο παλνκνηφηππα κεηαμχ ηνπο ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, γηα ηελ νπνία δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη απηή πσιείηαη σο εκπεξηέρνπζα κία ή πεξηζζφηεξεο ζπζθεπαζίεο «ΓΩΡΟ» ή πξνζθέξεηαη ζε ρακειφηεξε ηηκή. Γ) ΠΡΟΪΟΝ Γ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Ωο ηέηνην ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλν πξντφλ θχξηαο ζπλαιιαγήο ζε επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία, γηα ην νπνίν δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη πσιείηαη καδί κε άιιν πξντφλ «ΓΩΡΟ», αλφκνην πξνο ην θχξην πξντφλ ζπλαιιαγήο. Δ) ΠΡΟΪΟΝ Δ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Ωο ηέηνην ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλε επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία, γηα ηελ νπνία, νη κεζνδνινγίεο, πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ηελ έλλνηα ηεο πξνσζεηηθήο απηήο ελέξγεηαο, νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε απηέο, πνπ αθνξνχλ ηηο παξαπάλσ Α-Β-Γ-Γ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. Δηδηθά γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε θάζε άιιε πξνσζεηηθή ελέξγεηα είλαη απνδεθηή εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο παξνχζεο. 3. Κάζε πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαηά ηε δηάζεζε πξντφλησλ (ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη κε εδσδίκσλ πιελ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ), ζε επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, απεπζείαο απφ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ή απφ ηηο βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, ρνλδξεκπφξνπο θαη εηζαγσγείορνλδξεκπφξνπο, κέζσ ησλ σο άλσ θαηαζηεκάησλ, επηηξέπεηαη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη θαησηέξσ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο: α) Σν φθεινο ηνπ θαηαλαισηή πξέπεη λα είλαη εκθαλέο θαη λα πξνθχπηεη άκεζα θαη επαγσγηθά. β) Δπί ηεο πηλαθίδαο πψιεζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ε ηηκή πψιεζεο ηεο κνλάδαο κέηξεζεο θαη ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ πξν θαη κεηά ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη δηαθνξά ηηκήο (π.ρ. αλφκνην δψξν) ην φθεινο γηα ηνλ θαηαλαισηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά. Οη ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ γηα θάζε κνξθή εκπνξηθήο πξαθηηθήο (ι.ρ. εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ). γ) Κάζε ζπζθεπαζκέλν πξντφλ δχλαηαη λα βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο νπνηαζδήπνηε πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο πνπ ην πεξηιακβάλεη σο βαζηθφ πξντφλ,ζε θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: γ1) νη

5 πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο επηηξέπνληαη κέρξη ηξεηο (3) θνξέο ηνλ ρξφλν κε κέγηζηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνλ έλα (1) κήλα θάζε θνξά θαη γ2) δελ επηηξέπεηαη πξνσζεηηθή ελέξγεηα πξηλ ηελ πάξνδν ελφο (1) κελφο απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηνπ ηδίνπ βαζηθνχ πξντφληνο. Απνζέκαηα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα δηαηίζεληαη έσο θαη 14 εκέξεο κεηά ην πέξαο ηνπ ελφο (1) κελφο. γ3) Ο ρξφλνο έλαξμήο ηεο ζα νξίδεηαη αλα θαηάζηεκα απφ ηελ εκέξα πνπ ην ελ ιφγσ πξντφλ ζα ηίζεηαη ζε πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζε απηφ. δ) Πξνθεηκέλνπ γηα επψλπκεο θαη θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ, πνπ δηαηίζεληαη κέζσ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, απαγνξεχεηαη ξεηά ε θαηαζηξνθή ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ε πψιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ σο κεκνλσκέλα πξντφληα. ε) ε θάζε εκπνξηθή πξαθηηθή, κέζσ ηεο νπνίαο πξνζθέξεηαη καδί κε ην πξντφλ ηεο θχξηαο ζπλαιιαγήο σο δψξν θαη άιιν πξντφλ αλφκνην πξνο ην πξντφλ ηεο θχξηαο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ρσξηζηά ε αμία ηνπ αλφκνηνπ πξντφληνο (Ληαληθή Σηκή). ε πεξίπησζε πνπ ην αλφκνην πξντφλ- δψξν πσιείηαη κεκνλσκέλα ζηελ αγνξά ηφηε αλαγξάθεηαη ε ιηαληθή ηηκή πψιεζήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην αλφκνην πξντφλ δψξν δελ πσιείηαη κεκνλσκέλα, ηφηε ε αμία ηνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ηηκνιφγηα αγνξάο ηνπ πξντφληνο-δψξνπ ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, πξνζαπμεκέλεο θαη αλψηαην φξην κε πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). Η αμία ηνπ δψξνπ, θαηά ηα αλσηέξσ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ πξνσζνχκελνπ πξντφληνο. ζη) Η ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο ηνπ πξνσζνχκελνπ πξντφληνο δελ ζα πξέπεη λα έρεη απμεζεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ απφ ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα. δ) Απαγνξεχεηαη, φπσο ε ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο κε πξνσζεηηθή ελέξγεηα λα είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο ηνπ πξντφληνο ρσξίο πξνσζεηηθή ελέξγεηα. ε) Η επηρείξεζε, πνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαπάλσ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε ν πειάηεο, πξνζεξρφκελνο ζην ηακείν ηεο επηρείξεζεο, λα είλαη απνιχησο ελήκεξνο γηα ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ ζα έρεη απφ ηελ ελέξγεηα απηή. 4. Δθφζνλ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 15 ηνπ Ν.802/78, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πξαγκαηνπνηνχλ «ΠΡΟΦΟΡΔ» ζηηο ηηκέο ελφο ε πεξηζζνηέξσλ πξντφλησλ, ππνρξενχληαη φπσο, δηαηεξψληαο ηηο αλαξηεκέλεο ή ηνπνζεηεκέλεο ή πξνζδεκέλεο πηλαθίδεο κε ηηο ελδείμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηνπνζεηνχλ επηπιένλ πάλσ αθξηβψο απφ ην είδνο εηδηθφηεξε πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ».

6 Άπθπο 2 1. Η παξνχζα ηζρχεη απφ ηελ 01-επηεκβξίνπ Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Αγνξαλνκηθφ Κψδηθα. 3. Η απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα αλαθνηλσζεί ζηνλ εκεξήζην ηχπν. Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΛΟΤΚΑ Σ. ΚΑΣΔΛΗ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ.5. Αθήνα /06/ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ. Αρ. Πρωτ. Α3: Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Tατ. Γ/νση: Κάνιγγος 20

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ.5. Αθήνα /06/ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ. Αρ. Πρωτ. Α3: Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Tατ. Γ/νση: Κάνιγγος 20 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tατ. Γ/νση: Κάνιγγος 20 Σ.Κ.: 101 81 Αθήνα /06/ 2010 Αρ. Πρωτ. Α3: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ.5 Ως Πίνακας Γιανομής Πληρουορίες: Α. Λαμπροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ 7211 ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αρ. Φύλλου 623 1 Απξηιίνπ 201 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΑΠΟΦΑΔΙ Καζηέξσζε θαη έγθξηζε εξγαζίαο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ)

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ( Αληίηππν..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα