Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ"

Transcript

1 Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο ώξεο πξηλ από ηελ ηξίηε θξίζηκε ςεθνθνξία ζηε Βνπιή γηα ηελ εθινγή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, έρνπκε ηε ραξά θαη ηελ ηηκή λα θηινμελνύκε εδώ, ζηελ ηειενπηηθή ζπρλόηεηα ηεο ΛΔΟΗΡ, ηνλ Ξξσζππνπξγό θ. Αληώλε Πακαξά ζηελ πξώηε ηειενπηηθή ηνπ ζπλέληεπμε κεηά ηηο Δπξσεθινγέο. Θύξηε Ξξόεδξε, θαιεζπέξα θαη Σξόληα Ξνιιά. Α. Πακαξάο: Θαιεζπέξα. Θέισ πξώηα θαη εγώ λα επρεζώ ρξόληα πνιιά ζε όινπο ηνπο Έιιελεο. Δύρνκαη θάζε ζπίηη λα μεπεξάζεη νξηζηηθά ηηο δπζθνιίεο ηνπ 2014 θαη ην 2015 λα μεκεξώζεη κε πεξηζζόηεξε αηζηνδνμία γηα όινπο. Γεκνζηνγξάθνο: Λνκίδσ όηη ε πξώηε εξώηεζε έξρεηαη αβίαζηα. Δίκαζηε ιίγεο ώξεο πξηλ από ηελ ηξίηε ςεθνθνξία. 12 βνπιεπηέο ρξεηάδνληαη αθόκε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 180. Δίζηε αηζηόδνμνο όηη ζα πάκε ζε κία εθινγή Ξξνέδξνπ, ηνπ θ. Γήκα; Α. Πακαξάο: Ν θόζκνο δελ ζέιεη πξόσξεο εθινγέο. Θέιεη λα βγεη Ξξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο από απηήλ ηε Βνπιή. Δγώ έθαλα θαη θάλσ ηα πάληα γηα λα βγεη Ξξόεδξνο. Γηα λα απνθεπρζνύλ νη πξόσξεο εθινγέο. Γηαηί απηό επηβάιιεη ην Δζληθό ζπκθέξνλ. Θαη γηαηί απηό είλαη θαη ην δηθό κνπ ρξένο. Φηύζακε αίκα ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα λα θξαηήζνπκε ηελ Διιάδα όξζηα. Δγώ μέξσ πνιύ θαιά ηνπο ζαλάζηκνπο θηλδύλνπο πνπ πεξηθιείνπλ αλόεηα «ληαειίθηα» θαη επηθίλδπλνη ζρεδηαζκνί, πνπ ζα καο θέξνπλ ζε ζύγθξνπζε κε όινπο ηνπο εηαίξνπο καο. Όζνη απηά επηδηώθνπλ, είηε είλαη αλόεηνη, είηε εμππεξεηνύλ άιια ζπκθέξνληα. Δπίζεο, ζέισ λα ζαο πσ όηη θάλσ ηα πάληα γηα λα εθιεγεί Ξξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηώξα, ώζηε λα νινθιεξσζεί ε πξώηε θάζε ηεο κεγάιεο Ππληαγκαηηθήο Κεηαξξύζκηζεο θαη λα κπεη ε Διιάδα ζε κία θαηλνύξγηα επνρή ακέζσο. Όρη λα ππάξρεη άιιε κία αλαβνιή επηά εηώλ θαη βάιε γηα λα έρνπκε θαηλνύξγην Πύληαγκα. Ν ιαόο, ζέισ λα ην επαλαιάβσ, δελ ζέιεη ηώξα εθινγέο. Γηαηί κε έλα έλζηηθην απηνζπληήξεζεο, ν ιαόο θαηαιαβαίλεη πνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη απηή ε παξάινγε πεξηπέηεηα. Θέισ, ινηπόλ, πξώηα λα επραξηζηήζσ όινπο απηνύο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ςήθηζαλ θαη αθόκα απηνύο πνπ ζα ςεθίζνπλ ηώξα, ζηελ ηξίηε εθινγή. Ξηζηεύσ όηη απηνί είλαη, άιισζηε, θαη ε ζπκπεξηθνξά ε ζύκθσλε κε ην Πύληαγκα. Άξλεζε εθινγήο λένπ

2 Ξξνέδξνπ ζηελ Ρξίηε εθινγή, ζεκαίλεη όηη όζνη ην θάλνπλ, ζπληάζζνληαη κε ην δίδπκν Ρζίπξα Θακκέλνπ. Γειαδή, κε ηνλ πνιηηηθό εθβηαζκό. Γειαδή, όηη απνδέρνληαη ζπλεηδεηά πσο ε ρώξα κπνξεί λα κπεη ζε κία θαηλνύξγηα πεξηπέηεηα. Θαλέλαο βνπιεπηήο δελ δηθαηνύηαη κεηά λα πεη όηη δελ ήμεξε. Θα είλαη ζπλππεύζπλνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ςήθνπ ηνπ θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ. Θνηηάμηε, ην πξόβιεκα είλαη ε πνιηηηθή αβεβαηόηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Απηήλ ηελ αβεβαηόηεηα πξέπεη λα ηελ παξακεξίζνπκε νξηζηηθά. Γελ κπνξνύκε λα βγνύκε από ηελ πνιηηηθή αβεβαηόηεηα ηεο Ξξνεδξηθήο εθινγήο, γηα λα μαλακπνύκε ακέζσο κεηά ζε θαηλνύξγηα θάζε πνιηηηθήο αβεβαηόηεηαο. Γελ ην αληέρεη ε ρώξα. Γελ ην πξνβιέπεη ην Πύληαγκα. Θαη έηζη, θάλσ θαη πάιη έθθιεζε ζηνπο Βνπιεπηέο όισλ ησλ θνκκάησλ λα ςεθίζνπλ Ξξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. Λα απνκαθξύλνπλ νξηζηηθά ηελ αβεβαηόηεηα θαη ηα ζύλλεθα πνπ καδεύνληαη απεηιεηηθά πάλσ από ηε ρώξα. Αλ εθιέμνπκε Ξξόεδξν, ζα έρνπκε ζπξώμεη ηε ρώξα έμσ από ηελ θξίζε. Αλ δελ εθιέμνπκε Ξξόεδξν, ε επζύλε ησλ εθινγώλ, ζα βαξύλεη εθείλνπο πνπ δελ ζα ςεθίζνπλ Ξξόεδξν. Γειαδή, όζνπο ζα πνπλ «παξώλ». Αιιά απηή ηε θνξά ην «παξώλ» ζα έρεη ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο. Θαη ζα ηνπο ζπκάηαη όινο ν θόζκνο. Θαη θπξίσο ε Ηζηνξία Γεκνζηνγξάθνο: θ. Ξξόεδξε, κόιηο είπαηε όηη ν θόζκνο δελ ζέιεη εθινγέο. Όινη ζπκθσλνύλ ζε απηό. Όκσο, ζην ζηόκα ησλ Διιήλσλ ππάξρεη θαη ην αίηεκα ηεο ζπλαίλεζεο. Όπνπ θαη αλ παο, ηδηαίηεξα απηέο ηηο εκέξεο ησλ γηνξηώλ, όινη νη πνιίηεο ιέλε «Βξείηε ηα νη πνιηηηθέο δπλάκεηο κεηαμύ ζαο. Γηαηί δελ ηα βξίζθεηε γηα ην θαιό ηνπ Ρόπνπ;» Ξσο ην αληηκεησπίδεηε απηό ην ζέκα εζείο; Α. Πακαξάο: Δγώ είκαη ππέξ ηεο ζπλαίλεζεο θαη ην έρσ απνδείμεη ζηελ πξάμε! Δίκαη ν πξώηνο Ξξσζππνπξγόο ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα πνπ ζρεκάηηζα ζηαζεξή θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο από ηε Γεμηά κέρξη ηελ Αξηζηεξά! Θαη ζε δπόκηζη ρξόληα θάλακε ηε κεγαιύηεξε εμπγίαλζε ζην δεκόζην βίν πνπ έρεη γίλεη πνηέ! Θαη ηηο πεξηζζόηεξεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη πνηέ! Δκείο ηα θάλακε! Απηό ζεκαίλεη ζπλαίλεζε ζηελ πξάμε. Θαη όρη ζηελ ζεσξία. Ξξέπεη, ινηπόλ, λα βγεη Ξξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο! Θαη κεηά πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε. Γηαηί

3 αιιηώο, ζαο ην μαλαιέσ, νύηε ζε εθηά ρξόληα δελ ζα αιιάμεη ην Πύληαγκα! Νύηε ζε εθηά ρξόληα, γηα παξάδεηγκα, δελ πξόθεηηαη λα αιιάμεη ν λόκνο πεξί επζύλεο ππνπξγώλ, πνπ δεηά όινο ν Διιεληθόο ιαόο λα αιιάμεη. Θη αλ ζέινπλ θάπνηνη, λα κπνπλ θαη ζηε θπβέξλεζε! Δγώ ην είπα. Λαη, ζέισ θη άιιεο δπλάκεηο κε επξσπατθό πξνζαλαηνιηζκό. Θέισ αθόκα λα επηδηώμνπκε ηηο επξύηαηεο ζπλαηλέζεηο γηα ηελ Ππληαγκαηηθή αλαζεώξεζε. Γηα έλα Πύληαγκα ξηδνζπαζηηθό. Σσξίο ηηο αγθπιώζεηο πνπ ζήκεξα καο ηαιαηπσξνύλ. Έλα Πύληαγκα γηα κία θαηλνύξγηα Διιάδα ηεο Αλάπηπμεο, ηεο Πηαζεξόηεηαο θαη ηεο Ηζνλνκίαο. Αθόηνπ ηα νινθιεξώζνπκε όια απηά, εγώ είπα όηη κπνξνύκε λα ζπδεηήζνπκε θαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηηο εθινγέο. Αθόκα θαη ζηα ηέιε ηνπ 2015! Αιιά λα έρεη πξώηα νινθιεξσζεί ε ηειηθή δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο δαλεηζηέο. Λα έρεη νινθιεξσζεί ε πξώηε θάζε γηα ην Πύληαγκα. Λα έρεη βγεη ε ρώξα έηζη νξηζηηθά από ηελ αβεβαηόηεηα. Θαη λα κελ βνπιηάμνπκε ζε κία παξαηεηακέλε πξνεθινγηθή πεξίνδν. Έθαλα, επνκέλσο, ηηο πην νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο ησλ βνπιεπηώλ απνιύησο δεθηέο. Έθαλα απηό ην νπνίν έπξεπε. Απηό είλαη ζπλαίλεζε. Αιιά δελ κπνξεί θαη λα δερζώ ηελ απηόπαξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο! Θαη κάιηζηα ηε ζηηγκή πνπ πεξλάκε πηα ζηελ επόκελε κέξα. Αξθεηή δεκηά καο έθαλε όιε απηή ε πεξίνδνο κεηά ηηο επξσεθινγέο, πνπ έκνηαδε κε πξνεθινγηθή πεξίνδν. Απηό ζα ήηαλ νιέζξην γηα ηνλ ηόπν. Θαζαξέο ιύζεηο, ινηπόλ! Λα ηειεηώλνπκε κία θαη έμσ κε ηελ αβεβαηόηεηα πνπ δεκηνύξγεζε ε εθινγή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ή λα ηειεηώζνπκε κε ηηο άκεζεο εθινγέο, όπσο πξνβιέπεη ην Πύληαγκα. Δκείο πξνηείλνπκε ηελ εθινγή Ξξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο. Όζνη ηελ απνξξίπηνπλ, ην μαλαιέσ, παίξλνπλ ηελ επζύλε, πνπ ζέξλνπλ ηε ρώξα ζε εθινγέο πνπ θαλέλαο Έιιελαο δελ ηηο ζέιεη. Θαλέλαο. Γεκνζηνγξάθνο: Ξάλησο, θ. Ξξόεδξε, βιέπνπκε κία αληηπαξάζεζε πνιηηηθή ζε ηδηαίηεξα πςεινύο ηόλνπο. Ν θ. Ρζίπξαο, γηα παξάδεηγκα, ν Αξρεγόο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο, νύηε ιίγν νύηε πνιύ, ζαο θαηεγόξεζε, ζαο θαηεγνξεί γηα απνζηαζία. Γειαδή, όηη θαιείηε Βνπιεπηέο άιισλ

4 θνκκάησλ λα ζηεξίμνπλ, λα θηλεζνύλ θόληξα ζηελ επίζεκε θνκκαηηθή γξακκή. Α. Πακαξάο: Γπζηπρώο απηόο ν θαηήθνξόο ηνπο δελ έρεη ηέινο! Γπζηπρώο! Θαη νη κάζθεο έπεζαλ: --Πηελ αξρή θάπνηνη από ην ΠΟΗΕΑ κίιαγαλ γηα «πηέζεηο», γηα παξνρέο, γηα «θνπκπαξάδεο» αθόκα... --Κεηά ν θ. Ρζίπξαο ζηε Βνπιή, ηνλ Νθηώβξην, απείιεζε όπνηνλ Βνπιεπηή ηνικήζεη λα ςεθίζεη Ξξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, κηιώληαο, όπσο ζσζηά είπαηε, γηα «απνζηαζίεο». Όηαλ δεηήζακε λα επέκβεη εηζαγγειέαο, πήγαλ ηα ζηειέρε ηνπ ΠΟΗΕΑ θαη δελ έδσζαλ θαλέλα ζηνηρείν. Πθύξηδαλ αδηάθνξα --Κεηά βγήθε θάπνηα βνπιεπηίλα ησλ ΑΛΔΙ θαη καο είπε όηη κέζσ facebook ηεο δήηεζαλ λα εμαγνξάζνπλ ηελ ςήθν ηεο! Θαη απνδείρζεθε όηη απηόο πνπ ελλννύζε απηή ε θπξία ήηαλ έλαο νκνγελήο νηθνδόκνο! Θαη ε ππόζεζε πξνθάιεζε ηειηθά ράραλα θαη βεβαίσο μεράζηεθε. --Θαη ην ηειεπηαίν απίζηεπην επεηζόδην ήηαλ όηη ζηέιερνο ησλ ΑΛΔΙ πήγε λα εμαγνξάζεη βνπιεπηή ησλ ΑΛΔΙ! Θαηαγγέιινπλ δειαδή εκάο, πσο δηθνί ηνπο άλζξσπνη πήγαλ λα «εμαγνξάζνπλ» δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο! Θαη δελ ληξέπνληαη Θη ύζηεξα βγήθαλ δύν ζπλεξγαδόκελνη βνπιεπηέο κε ηνλ ΠΟΗΕΑ πνπ ππνλόεζαλ: όηη όζνη αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο ςήθηζαλ ζηελ πξώηε ςεθνθνξία Γήκα ηα έρνπλ πάξεη! Θη ν θ. Γιέδνο, θαηαιαβαίλνληαο ηελ θαηαθξαπγή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, δήηεζε λα κελ κπνπλ ζηα ςεθνδέιηηα ηνπ ΠΟΗΕΑ απηνί νη δύν βνπιεπηέο! Δλώ ν αληίζεηα, ν θ. Ρζίπξαο, ιεο θη ήηαλ από άιιε ζπληζηώζα, έδηλε ζπγραξεηήξηα ζηνλ θ. Σατθάιε. Οσηάσ: Δίλαη απηό Γεκνθξαηία; Ρειείσζε, ινηπόλ: Έπεζαλ νη κάζθεο! Γη απηό θαη ηώξα κόλνλ νη ίδηνη νη βνπιεπηέο κπνξνύλ θαη πξέπεη λα δώζνπλ ηελ απάληεζε πνπ απαηηεί ε Γεκνθξαηία. Λα απνκνλώζνπλ θαη ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηνπο εθβηαζηέο! Γηαηί απηό πνπ είδακε είλαη ζθεπσξία πνιηηηθώλ εθβηαζηώλ. Απηνί ζέξλνπλ ηε ρώξα ζε εθινγέο. Θεσξώ όηη είλαη βνύξθνο! Θεσξώ όηη

5 είλαη ιάζπε, ζεσξώ όηη είλαη ιατθηζκόο, ζπθνθαληίεο ρσξίο ίρλνο αιήζεηαο, απηό ζα πεη βνύξθνο!. Ξνηέ ζηελ Διιάδα δελ δειεηεξηάζηεθε ηόζν πνιύ ην θιίκα ζε κηα Ξξνεδξηθή εθινγή, πνηέ! Θαη απηό κόλν θαη κόλν γηα λα ζύξνπλ ηε ρώξα ζε εθινγέο! Θα ζαο πσ θαη πάιη. Ξξνζπαζνύλ λα ην θάλνπλ θόληξα ζηνλ Διιεληθό ιαό πνπ δελ ηηο ζέιεη απηέο ηηο εθινγέο. Κε απηά ηα κέζα, ελαληίνλ ηνπ ιανύ. Απηό είλαη έλα ζύζηεκα πνιηηηθήο εμαπάηεζεο, βνύξθνπ, ιατθηζκνύ, πνπ δελ έρεη μαλαδήζεη ν Διιεληθόο ιαόο. Γεκνζηνγξάθνο: Δπάλσ ζε απηό, θ. Ξξόεδξε, γηα λα ζπλερίζνπκε ιίγν. Ρα ηειεπηαία εηθνζηηεηξάσξα θαη, κάιηζηα, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεύηεξεο ςεθνθνξίαο, είδακε λα δηαθηλνύληαη ζελάξηα όηη ππάξρεη πηζαλόηεηα νη βνπιεπηέο ηεο Σξπζήο Απγήο λα ςεθίζνπλ ππέξ ηνπ Πηαύξνπ Γήκα θαη λα εθιεγεί Ξξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηηο ςήθνπο απηέο. Δζείο πσο ζρνιηάδεηε έλα ηέηνην ελδερόκελν; Α. Πακαξάο: Ξξώηα από όια νη ίδηνη είπαλ όηη δελ ζα ςεθίζνπλ Ξξόεδξν! Νύηε θαη ν θ. Γήκαο ην δέρεηαη Ρώξα, αλ πξνβνθάξνπλ ηελ Ξξνεδξηθή εθινγή, απηό είλαη έλαο ιόγνο παξαπάλσ, γηα λα ςεθίζνπλ όινη νη ππόινηπνη Πηαύξν Γήκα! Θαη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκόο ησλ 180 ρσξίο ηηο ςήθνπο ηεο Σξπζήο Απγήο! Απηό είλαη ε απάληεζε Αιιηώο είλαη ζαλ λα θάλνπκε ηνπο ρξπζαπγίηεο «ξπζκηζηέο ησλ εμειίμεσλ». Αιιά αθήζηε ηη «ζα κπνξνύζε» λα γίλεη. Γέζηε ηη πξαγκαηηθά γίλεηαη: Κέρξη ζήκεξα ε Σξπζή Απγή πξνζηίζεηαη ζηηο ςήθνπο ηνπ ΠΟΗΕΑ γηα λα κε εθιεγεί Ξξόεδξνο Γεκνθξαηίαο Απηό ζπκβαίλεη! Γειαδή, ζηηο 131 ςήθνπο πνπ κέρξη πξνρζέο έζεξλαλ ηε ρώξα ζε εθινγέο, αζξνίδνληαη νη ςήθνη ηνπ ΠΟΗΕΑ καδί κε ηε Σξπζή Απγή! Γελ είρε θαλέλαο πξόβιεκα κε απηό πνπ ζπλέβαηλε, κε απηό πνπ ζπκβαίλεη; Αιιά έρνπλ πξόβιεκα κε εθείλν πνπ ζα ζπλέβαηλε, αλ ε Σξπζή Απγή ςήθηδε αληίζεηα απ ό,ηη ςεθίδεη; Αο ςεθίζνπλ ινηπόλ όινη Πηαύξν Γήκα, ώζηε λα ηνπο βάινπκε, ηε

6 Σξπζή Απγή, ζην πεξηζώξην ό,ηη θη αλ θάλνπλ. Απηή είλαη ε απάληεζε. Γεκνζηνγξάθνο: Ξάλησο, θ. Ξξόεδξε, ε Διιάδα δελ είλαη κόλε ηεο. Δίλαη εληαγκέλε ζε έλα επξσπατθό πιαίζην, είλαη ζηελ ελσκέλε Δπξώπε. Ρν ηειεπηαίν δηάζηεκα βιέπνπκε πνιιά πξσηνζέιηδα ζηα μέλα ΚΚΔ, δπζηπρώο γηα ηνλ ιάζνο ιόγν. Μαλά. Αθόκα, κάιηζηα, θάπνηνη έθηαζαλ λα κηινύλ θαη γηα έμνδν ηεο ρώξαο από ηε δώλε ηνπ επξώ. Παο αλεζπρεί απηή ε αξλεηηθή δεκνζηόηεηα πνπ επέζηξεςε; Α. Πακαξάο: Γπζηπρώο, όζν πεξηζζόηεξν αθνύλε ην ΠΟΗΕΑ, ηόζν πεξηζζόηεξν θξίηηνπλ! Αθνύλ ηνλ αξρεγό ηνπ ΠΟΗΕΑ λα ιέεη όηη «ζα ρνξέςεη ηηο αγνξέο ζην ηαςί»! Δδώ αθόκα θαη κεγάιεο ρώξεο ηξέκνπλ κελ ππνβαζκηζηεί ε πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη παίξλνπλ έθηαθηα κέηξα γηα λα κελ ην γπξίζνπλ νη αγνξέο ελαληίνλ ηνπο. Θαη κηιάσ γηα Ηηαιία, κηιάσ γηα Γαιιία, κηιάσ θαη γηα Οσζία αθόκα! Θαη δηθνί καο αλεύζπλνη απεηινύλ ηηο αγνξέο όηη ζα ηηο ρνξέςνπλ ζην ηαςί! Γελ μέξσ αλ είκαζηε ζηα θαιά καο; Κηινύλ πιένλ, πξάγκαηη, πνιινί έμσ αθόκα θαη γηα «πηζησηηθό γεγνλόο»! Γηόηη απινύζηαηα, ζα ζαο ην απαληήζσ, απηά πνπ ιέεη όηη ζα θάλεη ν ΠΟΗΕΑ απνηεινύλ ηνλ νξηζκό ηνπ πηζησηηθνύ γεγνλόηνο. Γπζηπρώο! Όπσο, γηα παξάδεηγκα, ην λα κελ πιεξώλεη ηνπο ηόθνπο από ηα ρξέε καο! Κηιάλε θαη πάιη, δπζηπρώο, γηα έμνδν ηεο Διιάδαο από ην επξώ, γηαηί απινύζηαηα απηά πνπ ππόζρεηαη ν ΠΟΗΕΑ εθεί νδεγνύλ. Αλ αλαηξέςεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα θαη επηζηξέςεη ηε ρώξα ζηα ειιείκκαηα, νη αγνξέο δελ ζα καο δαλείδνπλ θαη νη δαλεηζηέο ζα απαηηήζνπλ πνιύ πην απζηεξνύο όξνπο από εθείλνπο πνπ ππήξραλ ζην Κλεκόλην. Ν ΠΟΗΕΑ, ινηπόλ, ηη καο ιέεη; Καο ιέεη είηε πάκε ζε λέν Κλεκόλην είηε ζε ρξενθνπία, θαη έμνδν από ην επξώ! Απηά πνπ ιέεη, απηό ελλνεί. Θη απηό ην μέξνπλ όινη. Ρν ιέλε όινη. Θαη ην ιέλε θαη ζην εζσηεξηθό θαη ζην εμσηεξηθό. Κόλν ν ΠΟΗΕΑ θάλεη όηη δελ βιέπεη

7 Γεκνζηνγξάθνο: Ξάλησο, θ. Ξξόεδξε, ν ΠΟΗΕΑ, κηα θαη είκαζηε ζε απηό ην θνκκάηη, ζεσξεί όηη κπνξεί θαιύηεξα λα δηαπξαγκαηεπηεί από εζάο ζηελ Δπξώπε. Απηή είλαη ε ζεκαία ηνπ, ηνπιάρηζηνλ. Απηό ιέεη ζπλερώο. κάιηζηα κηιάεη θαη γηα κία αιιαγή ζπζρεηηζκώλ ζε παλεπξσπατθό επίπεδν πνπ κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη. Έηζη ζεσξεί. Παο βιέπσ ρακνγειάηε. Α. Πακαξάο: Γηα πνηα αιιαγή ζπζρεηηζκώλ κηιάεη ή θαιύηεξα νλεηξεύεηαη; Κόλν ε Αξηζηεξή Γαιιηθε εθεκεξίδα «Ιηκπεξαζηόλ» απνθάιπςε όηη ε παξνπζία ηνπ ΠΟΗΕΑ είλαη ε απόδεημε όηη, αλ θύγεη ε Ρξόηθα νη Έιιελεο ζα αξρίζνπλ πάιη ηηο ζπαηάιεο! Θαη κηιάσ γηα έλα ηεξάζηην, πνιπζήκαλην θνκκάηη ηεο Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο πνπ δελ εκπηζηεύεηαη ηηο πνιηηηθέο απηέο. Αιιά, αο πνύκε πνηα «πνιηηηθή ζπζρεηηζκώλ» νλεηξεύνληαη; Ξνληάξνπλ πνύ; Ξνληάξνπλ ζηνλ Ξέπε Γθξίιν; Έρνπλ αθνύζεη ηη ιέεη ν Ξέπε Γθξίιν γηα ηνλ ΠΟΗΕΑ; Ξνληάξνπλ πνύ; Πηνλ Αξηζηεξό θνκκάηη, ην Ληε Ιίλθε ηεο Γεξκαληθήο Βνπιήο; Παο ζπκίδσ πνπ ηόηε ζηε Γεξκαλία ε Αξηζηεξά δελ είρε ςεθίζεη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο; Ξνληάξνπλ πνύ; Πηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο ηεο Θεληξναξηζηεξάο; Έρνπλ δεη ηη κεηαξξπζκίζεηο θέξλεη ν θ. Οέληδη θαη ε δηθή ηνπ Αξηζηεξά ζήκεξα ζηελ Ηηαιία; Ξνύ πνληάξνπλε ζηνπο Δπξσπαίνπο ζνζηαιηζηέο; Αθνύζακε ηη είπε ν ζνζηαιηζηήο Δπίηξνπνο ν θ. Κνζθνβηζί πξηλ ιίγεο κέξεο. Δπνκέλσο, ζε ηη αιιαγή ζπζρεηηζκώλ πνληάξνπλ θαη νλεηξεύνληαη; Ρελ αιιαγή ζπζρεηηζκώλ εκείο ηελ πεηύρακε. Αθνύζαηε ηηο ηειεπηαίεο δειώζεηο γηα παξάδεηγκα θαη Γηνύλθεξ θαη Νιάλη, ηνπ ζνζηαιηζηή Γάιινπ Ξξνέδξνπ. Ν νπνίνο ηη είπε; Αλαγλώξηζε ηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο. Εήηεζε θαη από ην Γ.Λ.Ρ. θαη από ηελ Δ.Θ.Ρ. λα κελ βάδνπλ άιια εκπόδηα ζηελ Διιάδα, ώζηε λα βγεη νξηζηηθά ε ρώξα καο από ηελ θξίζε. Απηό εκείο ην πεηύρακε. Κε ηελ αμηνπηζηία ηεο ρώξαο ηελ νπνία κε ηηο ζπζίεο ηνπ Διιεληθνύ ιανύ θαη κε ην έξγν απηήο ηεο Θπβέξλεζεο απνθαηαζηήζακε. Γεκνζηνγξάθνο: Όκσο, θύξηε Ξξόεδξε, αλ κνπ επηηξέπεηε απηό πνπ ιέεη ν ΠΟΗΕΑ, όηη δελ ζα πξνβεί ζε, δελ ζα πξνρσξήζεη ζε

8 κνλνκεξείο ελέξγεηεο, παξά κόλν εάλ πξνθξηζεί απηό, δελ είλαη θαζεζπραζηηθή θίλεζε πξνο ηηο αγνξέο; Α. Πακαξάο: Θνξντδία είλαη. Όιν ην πξόγξακκα ηνπ ΠΟΗΕΑ είλαη κνλνκεξείο ελέξγεηεο. Όια απηά πνπ έρεη πεη θαηά θαηξνύο είλαη κνλνκεξείο θηλήζεηο. Γειαδή ην πξόγξακκά ηνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, επηζηξέθεη ηε ρώξα ζηα ειιείκκαηα θαη είλαη κνλνκεξήο ελέξγεηα. Ζ θαηάξγεζε ησλ εθαξκνζηηθώλ λόκσλ, ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, είλαη κνλνκεξήο ελέξγεηα. Ρν λα κελ πιεξώλεηο ηνπο ηόθνπο ηνπ ρξένπο, είλαη κνλνκεξήο ελέξγεηα. Ρν λα ππνινγίδεηο όηη ζα ρξεζηκνπνηήζεηο ην ππόινηπν ηνπ Ρακείνπ γηα ηελ αλαθεθαιαίσζε ησλ ηξαπεδώλ πξνθεηκέλνπ λα θάλεηο παξνρέο, είλαη εμσπξαγκαηηθό, είλαη αδύλαην έηζη θαη αιιηώο. Θαη νπνηνζδήπνηε πξνζπαζήζεη λα ην θάλεη, πνπ δελ κπνξεί λα ην θάλεη, ζα είλαη κνλνκεξήο ελέξγεηα. Ό,ηη ιέεη είλαη κνλνκεξήο ελέξγεηα, πνπ νδεγεί πίζσ ζηε ρξενθνπία ή ζε λέα κλεκόληα ή θαη ζηε ρξενθνπία θαη ζηα κλεκόληα, ελ πάζε πεξηπηώζεη πάλησο ζίγνπξα ζε κηα ηεξάζηηα ζύγθξνπζε κε ηνπο εηαίξνπο θαη ηνπο δαλεηζηέο, κε όιε ηελ Δπξώπε. Όκσο, πνηνπο πάλε λα θνξντδέςνπλ; Ρνπο έρεη θαηαιάβεη ν θόζκνο. Δπαλαιακβάλσ θαη εδώ θαη ζην εμσηεξηθό. Γεκνζηνγξάθνο: Ξάλησο, θ. Ξξόεδξε, ζα ήζεια λα βάινπκε ζηε ζπδήηεζή καο ην ελδερόκελν πξόσξσλ εθινγώλ μαλά, δηόηη εθ ησλ πξαγκάησλ είκαζηε έλα βήκα είηε πξηλ από ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ Ξξνέδξνπ είηε από ηελ πξόσξε πξνζθπγή ζηηο θάιπεο. Θαη λα πάκε ιίγν ζην Θόκκα. Λα ξσηήζσ θαηαξρήλ πηζηεύεηε όηη ε Λέα Γεκνθξαηία κπνξεί λα θεξδίζεη μαλά ηηο εθινγέο; Θα ην πσ ιίγν πην απιά. Γηαηί λα ζαο ςεθίζεη μαλά ν θόζκνο, ν Έιιελαο πνιίηεο γηαηί λα ζαο εκπηζηεπηεί; Α. Πακαξάο: Ξξώηα απ όια, βέβαηα ην πηζηεύσ. Αλ γίλνπλ εθινγέο, ζα ηηο θεξδίζνπκε. Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη; Ρν αηζζάλνκαη. Όπνπ θαη λα πάηε ην αηζζάλεζηε θαη εζείο. Έρνπλ αξρίζεη ήδε νη δεκνζθνπήζεηο θαη ην δείρλνπλ όηη απηό ην πξνβάδηζκα πνπ είρε ν ΠΟΗΕΑ έρεη κεησζεί, ζα έιεγα εληππσζηαθά. Πην ειάρηζην. Πεκαζία, όκσο, δελ έρεη ηη πηζηεύσ εγώ, νύηε νη δεκνζθνπήζεηο. Πεκαζία έρεη ηελ ώξα ηεο θάιπεο ν πνιίηεο. Θαη ζα ζαο πσ όηη - άιισζηε όινη νη αλαιπηέο ζπκθσλνύλ - όηη εθινγέο θνκκαηηθά ζα ζπλέθεξαλ ηε Λέα Γεκνθξαηία. Όινη ζε απηό ζπκθσλνύλ. Γηαηί ν Έιιελαο πνιίηεο έρεη θαηαιάβεη ηη έγηλε κέρξη ηώξα θαη ηη θηλδπλεύεη λα γίλεη από δσ θαη κπξόο. Θαη δελ πηζηεύσ όηη ζα δερζεί ν Έιιελαο πνιίηεο λα ηνλ μαλαθέξνπλ κε εύθνιεο

9 ππνζρέζεηο πίζσ ζην ρείινο ηνπ γθξεκνύ, όπνπ βξηζθόηαλ πξηλ δπόκηζη ρξόληα. Γελ ζα θάλεη δύν θνξέο ην ίδην ιάζνο κέζα ζε πέληε ρξόληα. Αιιά ζαο ην ιέσ επζέσο, παξόηη κε βνιεύνπλ νη εθινγέο, ζαο ην ιέσ θαη πάιη, παξόηη κε βνιεύνπλ νη εθινγέο, εγώ ζέισ λα δσ ην πινίν λα δέλεη κε αζθάιεηα ζην ιηκάλη ην ήξεκν. Όηαλ ην πινίν πνπ επί πέληε ρξόληα ρηππήζεθε απ όιεο ηηο ζάιαζζεο θηάλεη ζην ιηκάλη επηηέινπο, δελ κπνξεί ν θ. Ρζίπξαο, από έλα θαπξίηζην, λα ζέιεη λα ην μαλαζπξώμεη ζε θνπξηνπληαζκέλεο ζάιαζζεο, ρσξίο ππμίδα, ρσξίο ζρέδην, ρσξίο πιήξσκα Λνκίδσ όηη απηό ην θαηαιαβαίλεη ν θαζέλαο θαη θπξίσο νη Έιιελεο θαηαιαβαίλνπλ πσο ό,ηη ρηίζακε κε αίκα απηά ηα ηξία ρξόληα, κπνξεί λα ραζεί κόλν ζε κηα κέξα κέζα. Θαη επεηδή ην θαηαιαβαίλνπλ, ηελ απάληεζε, όηαλ πξέπεη, ζα ηελ δώζνπλ. Ζ ππόζεζε, όκσο, δελ είλαη ην Θόκκα. Γελ είλαη εγώ ή ν άιινο. Ζ ππόζεζε είλαη ην ηη βνιεύεη ηελ Ξαηξίδα απηή ηε ζηηγκή. Θαη ηελ Ξαηξίδα ηελ βνιεύεη λα κελ γίλνπλ ηώξα εθινγέο. Άζρεηα ηη είλαη θαιό γηα ηε Λέα Γεκνθξαηία ή ηη δελ είλαη θαιό. Δπαλαιακβάλσ ην ζέκα είλαη λα κελ γίλνπλ ηώξα εθινγέο θαη λα ςεθηζηεί ηε Γεπηέξα ν Ξξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Γεκνζηνγξάθνο: Όκσο, θύξηε Ξξόεδξε, επεηδή ν θόζκνο ζην ελδερόκελν εζληθώλ εθινγώλ ζα θιεζεί λα ςεθίζεη κε βάζε ηελ πνιηηηθή ζαο. Αθόκα θαη νξηζκέλνη πνπ αλαγλσξίδνπλ όηη ε ρώξα έρεη θάλεη πξόνδν θαη ζπκθσλνύλ κε ηελ πνιηηηθή ηεο Θπβέξλεζήο ζαο, επηζεκαίλνπλ όκσο, σζηόζν, όηη δελ έρνπλ γίλεη αξθεηά ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Δζείο πώο ζα ζπλνςίδαηε ην κεηαξξπζκηζηηθό έξγν ηεο Θπβέξλεζεο; Α. Πακαξάο: Θνηηάμηε, ζύκθσλα κε ηνλ ΝΝΠΑ, ηελ Ξαγθόζκηα Ρξάπεδα, άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζέζε παγθνζκίσο από πιεπξάο, αλ ζέιεηε, ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ εηώλ ζε κεηαξξπζκίζεηο. Απηό ζηαηηζηηθά. Ρν ιέλε νη ίδηνη νη Νξγαληζκνί. Θαη κηιάσ δειαδή γηα κία αιεζηλή θνζκνγνλία αιιαγώλ πνπ καο έθεξαλ λα είκαζηε πην αληαγσληζηηθνί. Καο έθεξαλ κε κεηαξξπζκίζεηο πνπ δελ είραλ απνηνικεζεί εδώ θαη δεθαεηίεο. Κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζε θάζε άιιε πεξηνρή πξννδεπκέλε ζηνλ θόζκν θαη ηδηαίηεξα ζηελ Δπξώπε έρνπλ ήδε γίλεη θαη έπξεπε λα ηηο θάλνπκε θαη εκείο γηα ην θαιό ησλ Διιήλσλ. Λα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα: Ζ ειεθηξνληθή εθνξία δελ ζηακάηεζε πηα ηελ εμάξηεζε ηνπ θνξνινγνύκελνπ από ηνλ έθνξν; Ρα ειεθηξνληθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εμνηθνλνκνύλ εθαηνκκύξηα εξγαηνώξεο θαη γξαθεηνθξαηία.

10 Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. Γηαηί πιένλ γλσξίδνπκε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πνηνο είλαη, πνπ δίλεη, πνην θάξκαθν, ζε πνηνπο θαη γηα πνην ιόγν. Κε απνηέιεζκα απηή ε ζπαηάιε πνπ γηλόηαλ κέρξη ηώξα κηιάσ γηα δεθάδεο δηζεθαηνκκύξηα- λα έρεη δξαζηηθόηαηα πεξηνξηζηεί. Ρν λέν ζεζκηθό πιαίζην, αλ ζέιεηε, γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ έλαξμε λέσλ επελδύζεσλ, λέσλ επηρεηξήζεσλ. Σηιηόκεηξα γξαθεηνθξαηίαο πιένλ παξαθάκπηνληαη. Ζ θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ γηα έλαξμε επαγγέικαηνο. Έγηλε απηό ζε θνληά 1000 δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο! Γηα πξώηε θνξά έγηλε ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλόινπ ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο. Θη αθόκα, μέξεηε όηη από κεζαύξην, από Γεπηέξα, κπνξείηε λα βξείηε όια ηα έλζεκά ζαο ζε όια ηα ηακεία από ην 1994, ηη έρεηε πιεξώζεη. Θαη κάιηζηα ν θάζε Έιιελαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Θαη λα ζαο πσ θαη άιια; Πε Γήκν κεγάινπ λεζηνύ ππάξρνπλ απηή ηελ ζηηγκή 400 εξγαδόκελνη. Μέξεηε πόζα ηκήκαηα έρεη ν δήκνο γηα ηνπο 400 εξγαδόκελνπο; Ζ γξαθεηνθξαηία ηνπ; 120! Νη κηζνί ζρεδόλ είλαη «ηκεκαηάξρεο». Απηά ηα ηειεηώλνπκε. Μέξεηε όηη ππήξραλ πεξηπηώζεηο όπνπ εξγαδόκελνη ζην δεκόζην έπαηξλαλ 180 κέξεο ην ρξόλν «εθηόο έδξαο»; Ρηο πεξηζζόηεξεο εξγάζηκεο, εθηόο έδξαο! Μέξεηε όηη ππήξραλ δεθάδεο ρηιηάδεο ζπληάμεηο κατκνύδεο θαη επηδόκαηα κατκνύδεο πνπ ν θνξνινγνύκελνο ηα πιήξσλε; Δκείο απηά ηα ηειεηώζακε! Θαη πνιιά άιια ηειεηώζακε θαη θηηάμακε θαηλνύξγηα ηα νπνία λνηθνθπξεύνπκε επηηέινπο κεηά από δεθαεηίεο - ην θξάηνο. Θαη πηζηεύσ όηη όιν απηό ην λνηθνθύξεκα καο θάλεη έλα θαη ην κεγαιύηεξν γηα κέλα θαιό, όηη ζνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα θάλεηο θνξνινγηθέο κεηώζεηο, δειαδή αιεζηλέο απμήζεηο απνδνρώλ ζην κέιινλ. Γηαηί ην θξάηνο ήδε εμνηθνλνκεί ζεκαληηθά πνζά από ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα-κατκνύδεο, από εηζθνξνδηαθπγή, από θνξν-απνθπγή, από ζπαηάιεο ζηε δεκόζηα πγεία θαη ηα ινηπά. Δπνκέλσο, λα βγάινπκε θαη έλα πνιηηηθό ζπκπέξαζκα, αλ ν ΠΟΗΕΑ ήζειε θάπνηε πξαγκαηηθά λα θπβεξλήζεη, ζα έζπεπδε ηώξα λα ςεθίζεη Ξξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη κε ηα δύν ρέξηα! Ώζηε λα κπεη νκαιά ε Διιάδα ζηε κεηά ην Κλεκόλην επνρή θαη λα γίλνπλ νη εθινγέο θαλνληθά ηνλ Ηνύλην ηνπ Θαη ηόηε λα δνύκε πνηνο ζα πείζεη ηνλ Διιεληθό ιαό. Όκσο ην θνβνύληαη απηό. Γηαηί ην θνβνύληαη; Ρν θνβνύληαη όηη σο ηόηε ζα έρεη βειηησζεί ε θαηάζηαζε ηόζν πνιύ, πνπ θαλείο πηα δελ ζα δίλεη ζεκαζία ζηελ αληη-κλεκνληαθή δεκαγσγία ηνπο. Γη

11 απηό θαη πξνζπαζνύλ ηώξα λα εθβηάζνπλ εθινγέο. Κε απνηέιεζκα λα ζπξώρλνπλ ηε ρώξα, αληί λα κπεη ζην ήξεκν ην ιηκάλη, ζε κηα παγίδα θαη ηνλ εαπηό ηνπο ηνλ ζπξώρλνπλ ζηελ πην εθηαιηηθή ζέζε πνπ ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη. Αιιά ππάξρεη επηπρώο ν Διιεληθόο ιαόο, αλ ρξεηαζηεί. Λα ζαο πσ θαη θάηη ηειεπηαίν: Ξξηλ δπόκηζη ρξόληα, κέζα ζηελ Δπξώπε, ππήξραλ θάπνηνη πνπ ήζειαλ λα «ηηκσξεζεί» ε Διιάδα καο, γηα λα παξαδεηγκαηηζηνύλ νη ππόινηπεο ρώξεο ηεο επξσδώλεο. Δκείο ην απνηξέςακε απηό. Θαη ηώξα θάπνηνη πάλε λα καο μαλαθέξνπλ εθεί! Ρώξα πνπ θιείζακε ηα ζηόκαηα εθείλσλ πνπ ήζειαλ ηελ Διιάδα λα γίλεη «ε ζπζία ηεο Ηθηγέλεηαο», γηα λα ζσζεί ε Δπξώπε, έξρεηαη ν ΠΟΗΕΑ θαη πξνζπαζεί λα καο νδεγήζεη ζε επζεία ζύγθξνπζε κε όινπο ηνπο δαλεηζηέο καο, κε όινπο ηνπο εηαίξνπο καο. Γηα λα καο ζπζηάζνπλ ζαλ «Ηθηγέλεηα»! Γηα λα καο θάλνπλ ηνλ «απνδηνπνκπαίν ηξάγν» θαη ην παξάδεηγκα πξνο απνθπγήλ γηα ηνπο ππόινηπνπο! Ν ιαόο καο, όκσο, ππέθεξε, ζπζίαζε, αιιά πίζσ δελ ζέιεη λα πάεη! Θαη ηξνκάδεη κε απηά πνπ αθνύεη. Θαη κε ην δίθην ηνπ Αιιά ε Διιάδα εγώ ην πηζηεύσ- βξίζθεηαη πνιύ θνληά λα ηα μεπεξάζεη όια απηά. Νξηζηηθά! Δίλαη αθξηβώο δίπια ην ιηκάλη θαη πηζηεύσ όηη απηή ε κάρε ζα είλαη ε ηειεπηαία κάρε γηα ηελ ηζνπέδσζε επηηέινπο ηνπ ιατθηζκνύ ζηελ Διιάδα! Γειαδή γηα ηελ επόκελε κέξα ηεο ρώξαο, ρσξίο ην βνύξθν ησλ αθξνηήησλ, ρσξίο ηελ ληξνπή ησλ ειιεηκκάησλ, πνπ απνδπλακώλνπλ, πνπ απνκνλώλνπλ ηε ρώξα καο. Θαη κε όια απηά πξέπεη λα ηειεηώλνπκε ηώξα! Κηα γηα πάληα! Γηαηί ζα ζαο πσ θαη θάηη αθόκα: Αμηνπξέπεηα ζεκαίλεη λα κε ρξεηάδεζαη λέα δάλεηα θάζε ρξόλν, γηα λα πιεξώζεηο ηηο δαπάλεο ζνπ. Αμηνπξέπεηα ζεκαίλεη, λα κπνξνύλ νη επηρεηξήζεηο ζνπ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη βγαικέλεο από ην γνληδίσκα, ην DNA ηνπ ίδηνπ ηνπ Έιιελα, από ην εκπνξηθό ηνπ δαηκόλην. Αμηνπξέπεηα είλαη απηέο νη επηρεηξήζεηο νη ειιεληθέο λα κπνξνύλ λα αληαγσλίδνληαη δηεζλώο θαη λα θεξδίδνπλ μέλεο αγνξέο. Θαη βεβαίσο, αμηνπξέπεηα ζεκαίλεη, λα κελ πιεγώλεη θαλείο ηε δεκνθξαηία αηηκώξεηα. Αιιά δελ είλαη ε ώξα λα ηα πνύκε ηώξα όια απηά. Ρώξα είλαη ε ώξα λα θάλνπλ όινη νη βνπιεπηέο ην θαζήθνλ ηνπο απέλαληη ζην Πύληαγκα θαη απέλαληη ζηνλ Διιεληθό ιαό πνπ επαλαιακβάλσδελ ζέιεη εθινγέο.

12 Θέισ πξαγκαηηθά λα ζαο επραξηζηήζσ πάξα πνιύ, γηαηί απηή ηελ θξίζηκε ώξα έπξεπε λα πνύκε απηά ηα πξάγκαηα. Παο επραξηζηώ πνιύ θαη άιιε κηα θνξά ρξόληα πνιιά ζε όινπο. Γεκνζηνγξάθνο: Θαη εκείο επραξηζηνύκε, θύξηε Ξξόεδξε. Θπξίεο θαη θύξηνη, ρξόληα πνιιά θαη θαιή ρξνληά από εκάο.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα