Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ"

Transcript

1 Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο ώξεο πξηλ από ηελ ηξίηε θξίζηκε ςεθνθνξία ζηε Βνπιή γηα ηελ εθινγή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, έρνπκε ηε ραξά θαη ηελ ηηκή λα θηινμελνύκε εδώ, ζηελ ηειενπηηθή ζπρλόηεηα ηεο ΛΔΟΗΡ, ηνλ Ξξσζππνπξγό θ. Αληώλε Πακαξά ζηελ πξώηε ηειενπηηθή ηνπ ζπλέληεπμε κεηά ηηο Δπξσεθινγέο. Θύξηε Ξξόεδξε, θαιεζπέξα θαη Σξόληα Ξνιιά. Α. Πακαξάο: Θαιεζπέξα. Θέισ πξώηα θαη εγώ λα επρεζώ ρξόληα πνιιά ζε όινπο ηνπο Έιιελεο. Δύρνκαη θάζε ζπίηη λα μεπεξάζεη νξηζηηθά ηηο δπζθνιίεο ηνπ 2014 θαη ην 2015 λα μεκεξώζεη κε πεξηζζόηεξε αηζηνδνμία γηα όινπο. Γεκνζηνγξάθνο: Λνκίδσ όηη ε πξώηε εξώηεζε έξρεηαη αβίαζηα. Δίκαζηε ιίγεο ώξεο πξηλ από ηελ ηξίηε ςεθνθνξία. 12 βνπιεπηέο ρξεηάδνληαη αθόκε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 180. Δίζηε αηζηόδνμνο όηη ζα πάκε ζε κία εθινγή Ξξνέδξνπ, ηνπ θ. Γήκα; Α. Πακαξάο: Ν θόζκνο δελ ζέιεη πξόσξεο εθινγέο. Θέιεη λα βγεη Ξξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο από απηήλ ηε Βνπιή. Δγώ έθαλα θαη θάλσ ηα πάληα γηα λα βγεη Ξξόεδξνο. Γηα λα απνθεπρζνύλ νη πξόσξεο εθινγέο. Γηαηί απηό επηβάιιεη ην Δζληθό ζπκθέξνλ. Θαη γηαηί απηό είλαη θαη ην δηθό κνπ ρξένο. Φηύζακε αίκα ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα λα θξαηήζνπκε ηελ Διιάδα όξζηα. Δγώ μέξσ πνιύ θαιά ηνπο ζαλάζηκνπο θηλδύλνπο πνπ πεξηθιείνπλ αλόεηα «ληαειίθηα» θαη επηθίλδπλνη ζρεδηαζκνί, πνπ ζα καο θέξνπλ ζε ζύγθξνπζε κε όινπο ηνπο εηαίξνπο καο. Όζνη απηά επηδηώθνπλ, είηε είλαη αλόεηνη, είηε εμππεξεηνύλ άιια ζπκθέξνληα. Δπίζεο, ζέισ λα ζαο πσ όηη θάλσ ηα πάληα γηα λα εθιεγεί Ξξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηώξα, ώζηε λα νινθιεξσζεί ε πξώηε θάζε ηεο κεγάιεο Ππληαγκαηηθήο Κεηαξξύζκηζεο θαη λα κπεη ε Διιάδα ζε κία θαηλνύξγηα επνρή ακέζσο. Όρη λα ππάξρεη άιιε κία αλαβνιή επηά εηώλ θαη βάιε γηα λα έρνπκε θαηλνύξγην Πύληαγκα. Ν ιαόο, ζέισ λα ην επαλαιάβσ, δελ ζέιεη ηώξα εθινγέο. Γηαηί κε έλα έλζηηθην απηνζπληήξεζεο, ν ιαόο θαηαιαβαίλεη πνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη απηή ε παξάινγε πεξηπέηεηα. Θέισ, ινηπόλ, πξώηα λα επραξηζηήζσ όινπο απηνύο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ςήθηζαλ θαη αθόκα απηνύο πνπ ζα ςεθίζνπλ ηώξα, ζηελ ηξίηε εθινγή. Ξηζηεύσ όηη απηνί είλαη, άιισζηε, θαη ε ζπκπεξηθνξά ε ζύκθσλε κε ην Πύληαγκα. Άξλεζε εθινγήο λένπ

2 Ξξνέδξνπ ζηελ Ρξίηε εθινγή, ζεκαίλεη όηη όζνη ην θάλνπλ, ζπληάζζνληαη κε ην δίδπκν Ρζίπξα Θακκέλνπ. Γειαδή, κε ηνλ πνιηηηθό εθβηαζκό. Γειαδή, όηη απνδέρνληαη ζπλεηδεηά πσο ε ρώξα κπνξεί λα κπεη ζε κία θαηλνύξγηα πεξηπέηεηα. Θαλέλαο βνπιεπηήο δελ δηθαηνύηαη κεηά λα πεη όηη δελ ήμεξε. Θα είλαη ζπλππεύζπλνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ςήθνπ ηνπ θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ. Θνηηάμηε, ην πξόβιεκα είλαη ε πνιηηηθή αβεβαηόηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Απηήλ ηελ αβεβαηόηεηα πξέπεη λα ηελ παξακεξίζνπκε νξηζηηθά. Γελ κπνξνύκε λα βγνύκε από ηελ πνιηηηθή αβεβαηόηεηα ηεο Ξξνεδξηθήο εθινγήο, γηα λα μαλακπνύκε ακέζσο κεηά ζε θαηλνύξγηα θάζε πνιηηηθήο αβεβαηόηεηαο. Γελ ην αληέρεη ε ρώξα. Γελ ην πξνβιέπεη ην Πύληαγκα. Θαη έηζη, θάλσ θαη πάιη έθθιεζε ζηνπο Βνπιεπηέο όισλ ησλ θνκκάησλ λα ςεθίζνπλ Ξξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. Λα απνκαθξύλνπλ νξηζηηθά ηελ αβεβαηόηεηα θαη ηα ζύλλεθα πνπ καδεύνληαη απεηιεηηθά πάλσ από ηε ρώξα. Αλ εθιέμνπκε Ξξόεδξν, ζα έρνπκε ζπξώμεη ηε ρώξα έμσ από ηελ θξίζε. Αλ δελ εθιέμνπκε Ξξόεδξν, ε επζύλε ησλ εθινγώλ, ζα βαξύλεη εθείλνπο πνπ δελ ζα ςεθίζνπλ Ξξόεδξν. Γειαδή, όζνπο ζα πνπλ «παξώλ». Αιιά απηή ηε θνξά ην «παξώλ» ζα έρεη ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο. Θαη ζα ηνπο ζπκάηαη όινο ν θόζκνο. Θαη θπξίσο ε Ηζηνξία Γεκνζηνγξάθνο: θ. Ξξόεδξε, κόιηο είπαηε όηη ν θόζκνο δελ ζέιεη εθινγέο. Όινη ζπκθσλνύλ ζε απηό. Όκσο, ζην ζηόκα ησλ Διιήλσλ ππάξρεη θαη ην αίηεκα ηεο ζπλαίλεζεο. Όπνπ θαη αλ παο, ηδηαίηεξα απηέο ηηο εκέξεο ησλ γηνξηώλ, όινη νη πνιίηεο ιέλε «Βξείηε ηα νη πνιηηηθέο δπλάκεηο κεηαμύ ζαο. Γηαηί δελ ηα βξίζθεηε γηα ην θαιό ηνπ Ρόπνπ;» Ξσο ην αληηκεησπίδεηε απηό ην ζέκα εζείο; Α. Πακαξάο: Δγώ είκαη ππέξ ηεο ζπλαίλεζεο θαη ην έρσ απνδείμεη ζηελ πξάμε! Δίκαη ν πξώηνο Ξξσζππνπξγόο ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα πνπ ζρεκάηηζα ζηαζεξή θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο από ηε Γεμηά κέρξη ηελ Αξηζηεξά! Θαη ζε δπόκηζη ρξόληα θάλακε ηε κεγαιύηεξε εμπγίαλζε ζην δεκόζην βίν πνπ έρεη γίλεη πνηέ! Θαη ηηο πεξηζζόηεξεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη πνηέ! Δκείο ηα θάλακε! Απηό ζεκαίλεη ζπλαίλεζε ζηελ πξάμε. Θαη όρη ζηελ ζεσξία. Ξξέπεη, ινηπόλ, λα βγεη Ξξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο! Θαη κεηά πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε. Γηαηί

3 αιιηώο, ζαο ην μαλαιέσ, νύηε ζε εθηά ρξόληα δελ ζα αιιάμεη ην Πύληαγκα! Νύηε ζε εθηά ρξόληα, γηα παξάδεηγκα, δελ πξόθεηηαη λα αιιάμεη ν λόκνο πεξί επζύλεο ππνπξγώλ, πνπ δεηά όινο ν Διιεληθόο ιαόο λα αιιάμεη. Θη αλ ζέινπλ θάπνηνη, λα κπνπλ θαη ζηε θπβέξλεζε! Δγώ ην είπα. Λαη, ζέισ θη άιιεο δπλάκεηο κε επξσπατθό πξνζαλαηνιηζκό. Θέισ αθόκα λα επηδηώμνπκε ηηο επξύηαηεο ζπλαηλέζεηο γηα ηελ Ππληαγκαηηθή αλαζεώξεζε. Γηα έλα Πύληαγκα ξηδνζπαζηηθό. Σσξίο ηηο αγθπιώζεηο πνπ ζήκεξα καο ηαιαηπσξνύλ. Έλα Πύληαγκα γηα κία θαηλνύξγηα Διιάδα ηεο Αλάπηπμεο, ηεο Πηαζεξόηεηαο θαη ηεο Ηζνλνκίαο. Αθόηνπ ηα νινθιεξώζνπκε όια απηά, εγώ είπα όηη κπνξνύκε λα ζπδεηήζνπκε θαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηηο εθινγέο. Αθόκα θαη ζηα ηέιε ηνπ 2015! Αιιά λα έρεη πξώηα νινθιεξσζεί ε ηειηθή δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο δαλεηζηέο. Λα έρεη νινθιεξσζεί ε πξώηε θάζε γηα ην Πύληαγκα. Λα έρεη βγεη ε ρώξα έηζη νξηζηηθά από ηελ αβεβαηόηεηα. Θαη λα κελ βνπιηάμνπκε ζε κία παξαηεηακέλε πξνεθινγηθή πεξίνδν. Έθαλα, επνκέλσο, ηηο πην νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο ησλ βνπιεπηώλ απνιύησο δεθηέο. Έθαλα απηό ην νπνίν έπξεπε. Απηό είλαη ζπλαίλεζε. Αιιά δελ κπνξεί θαη λα δερζώ ηελ απηόπαξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο! Θαη κάιηζηα ηε ζηηγκή πνπ πεξλάκε πηα ζηελ επόκελε κέξα. Αξθεηή δεκηά καο έθαλε όιε απηή ε πεξίνδνο κεηά ηηο επξσεθινγέο, πνπ έκνηαδε κε πξνεθινγηθή πεξίνδν. Απηό ζα ήηαλ νιέζξην γηα ηνλ ηόπν. Θαζαξέο ιύζεηο, ινηπόλ! Λα ηειεηώλνπκε κία θαη έμσ κε ηελ αβεβαηόηεηα πνπ δεκηνύξγεζε ε εθινγή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ή λα ηειεηώζνπκε κε ηηο άκεζεο εθινγέο, όπσο πξνβιέπεη ην Πύληαγκα. Δκείο πξνηείλνπκε ηελ εθινγή Ξξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο. Όζνη ηελ απνξξίπηνπλ, ην μαλαιέσ, παίξλνπλ ηελ επζύλε, πνπ ζέξλνπλ ηε ρώξα ζε εθινγέο πνπ θαλέλαο Έιιελαο δελ ηηο ζέιεη. Θαλέλαο. Γεκνζηνγξάθνο: Ξάλησο, θ. Ξξόεδξε, βιέπνπκε κία αληηπαξάζεζε πνιηηηθή ζε ηδηαίηεξα πςεινύο ηόλνπο. Ν θ. Ρζίπξαο, γηα παξάδεηγκα, ν Αξρεγόο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο, νύηε ιίγν νύηε πνιύ, ζαο θαηεγόξεζε, ζαο θαηεγνξεί γηα απνζηαζία. Γειαδή, όηη θαιείηε Βνπιεπηέο άιισλ

4 θνκκάησλ λα ζηεξίμνπλ, λα θηλεζνύλ θόληξα ζηελ επίζεκε θνκκαηηθή γξακκή. Α. Πακαξάο: Γπζηπρώο απηόο ν θαηήθνξόο ηνπο δελ έρεη ηέινο! Γπζηπρώο! Θαη νη κάζθεο έπεζαλ: --Πηελ αξρή θάπνηνη από ην ΠΟΗΕΑ κίιαγαλ γηα «πηέζεηο», γηα παξνρέο, γηα «θνπκπαξάδεο» αθόκα... --Κεηά ν θ. Ρζίπξαο ζηε Βνπιή, ηνλ Νθηώβξην, απείιεζε όπνηνλ Βνπιεπηή ηνικήζεη λα ςεθίζεη Ξξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, κηιώληαο, όπσο ζσζηά είπαηε, γηα «απνζηαζίεο». Όηαλ δεηήζακε λα επέκβεη εηζαγγειέαο, πήγαλ ηα ζηειέρε ηνπ ΠΟΗΕΑ θαη δελ έδσζαλ θαλέλα ζηνηρείν. Πθύξηδαλ αδηάθνξα --Κεηά βγήθε θάπνηα βνπιεπηίλα ησλ ΑΛΔΙ θαη καο είπε όηη κέζσ facebook ηεο δήηεζαλ λα εμαγνξάζνπλ ηελ ςήθν ηεο! Θαη απνδείρζεθε όηη απηόο πνπ ελλννύζε απηή ε θπξία ήηαλ έλαο νκνγελήο νηθνδόκνο! Θαη ε ππόζεζε πξνθάιεζε ηειηθά ράραλα θαη βεβαίσο μεράζηεθε. --Θαη ην ηειεπηαίν απίζηεπην επεηζόδην ήηαλ όηη ζηέιερνο ησλ ΑΛΔΙ πήγε λα εμαγνξάζεη βνπιεπηή ησλ ΑΛΔΙ! Θαηαγγέιινπλ δειαδή εκάο, πσο δηθνί ηνπο άλζξσπνη πήγαλ λα «εμαγνξάζνπλ» δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο! Θαη δελ ληξέπνληαη Θη ύζηεξα βγήθαλ δύν ζπλεξγαδόκελνη βνπιεπηέο κε ηνλ ΠΟΗΕΑ πνπ ππνλόεζαλ: όηη όζνη αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο ςήθηζαλ ζηελ πξώηε ςεθνθνξία Γήκα ηα έρνπλ πάξεη! Θη ν θ. Γιέδνο, θαηαιαβαίλνληαο ηελ θαηαθξαπγή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, δήηεζε λα κελ κπνπλ ζηα ςεθνδέιηηα ηνπ ΠΟΗΕΑ απηνί νη δύν βνπιεπηέο! Δλώ ν αληίζεηα, ν θ. Ρζίπξαο, ιεο θη ήηαλ από άιιε ζπληζηώζα, έδηλε ζπγραξεηήξηα ζηνλ θ. Σατθάιε. Οσηάσ: Δίλαη απηό Γεκνθξαηία; Ρειείσζε, ινηπόλ: Έπεζαλ νη κάζθεο! Γη απηό θαη ηώξα κόλνλ νη ίδηνη νη βνπιεπηέο κπνξνύλ θαη πξέπεη λα δώζνπλ ηελ απάληεζε πνπ απαηηεί ε Γεκνθξαηία. Λα απνκνλώζνπλ θαη ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηνπο εθβηαζηέο! Γηαηί απηό πνπ είδακε είλαη ζθεπσξία πνιηηηθώλ εθβηαζηώλ. Απηνί ζέξλνπλ ηε ρώξα ζε εθινγέο. Θεσξώ όηη είλαη βνύξθνο! Θεσξώ όηη

5 είλαη ιάζπε, ζεσξώ όηη είλαη ιατθηζκόο, ζπθνθαληίεο ρσξίο ίρλνο αιήζεηαο, απηό ζα πεη βνύξθνο!. Ξνηέ ζηελ Διιάδα δελ δειεηεξηάζηεθε ηόζν πνιύ ην θιίκα ζε κηα Ξξνεδξηθή εθινγή, πνηέ! Θαη απηό κόλν θαη κόλν γηα λα ζύξνπλ ηε ρώξα ζε εθινγέο! Θα ζαο πσ θαη πάιη. Ξξνζπαζνύλ λα ην θάλνπλ θόληξα ζηνλ Διιεληθό ιαό πνπ δελ ηηο ζέιεη απηέο ηηο εθινγέο. Κε απηά ηα κέζα, ελαληίνλ ηνπ ιανύ. Απηό είλαη έλα ζύζηεκα πνιηηηθήο εμαπάηεζεο, βνύξθνπ, ιατθηζκνύ, πνπ δελ έρεη μαλαδήζεη ν Διιεληθόο ιαόο. Γεκνζηνγξάθνο: Δπάλσ ζε απηό, θ. Ξξόεδξε, γηα λα ζπλερίζνπκε ιίγν. Ρα ηειεπηαία εηθνζηηεηξάσξα θαη, κάιηζηα, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεύηεξεο ςεθνθνξίαο, είδακε λα δηαθηλνύληαη ζελάξηα όηη ππάξρεη πηζαλόηεηα νη βνπιεπηέο ηεο Σξπζήο Απγήο λα ςεθίζνπλ ππέξ ηνπ Πηαύξνπ Γήκα θαη λα εθιεγεί Ξξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηηο ςήθνπο απηέο. Δζείο πσο ζρνιηάδεηε έλα ηέηνην ελδερόκελν; Α. Πακαξάο: Ξξώηα από όια νη ίδηνη είπαλ όηη δελ ζα ςεθίζνπλ Ξξόεδξν! Νύηε θαη ν θ. Γήκαο ην δέρεηαη Ρώξα, αλ πξνβνθάξνπλ ηελ Ξξνεδξηθή εθινγή, απηό είλαη έλαο ιόγνο παξαπάλσ, γηα λα ςεθίζνπλ όινη νη ππόινηπνη Πηαύξν Γήκα! Θαη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκόο ησλ 180 ρσξίο ηηο ςήθνπο ηεο Σξπζήο Απγήο! Απηό είλαη ε απάληεζε Αιιηώο είλαη ζαλ λα θάλνπκε ηνπο ρξπζαπγίηεο «ξπζκηζηέο ησλ εμειίμεσλ». Αιιά αθήζηε ηη «ζα κπνξνύζε» λα γίλεη. Γέζηε ηη πξαγκαηηθά γίλεηαη: Κέρξη ζήκεξα ε Σξπζή Απγή πξνζηίζεηαη ζηηο ςήθνπο ηνπ ΠΟΗΕΑ γηα λα κε εθιεγεί Ξξόεδξνο Γεκνθξαηίαο Απηό ζπκβαίλεη! Γειαδή, ζηηο 131 ςήθνπο πνπ κέρξη πξνρζέο έζεξλαλ ηε ρώξα ζε εθινγέο, αζξνίδνληαη νη ςήθνη ηνπ ΠΟΗΕΑ καδί κε ηε Σξπζή Απγή! Γελ είρε θαλέλαο πξόβιεκα κε απηό πνπ ζπλέβαηλε, κε απηό πνπ ζπκβαίλεη; Αιιά έρνπλ πξόβιεκα κε εθείλν πνπ ζα ζπλέβαηλε, αλ ε Σξπζή Απγή ςήθηδε αληίζεηα απ ό,ηη ςεθίδεη; Αο ςεθίζνπλ ινηπόλ όινη Πηαύξν Γήκα, ώζηε λα ηνπο βάινπκε, ηε

6 Σξπζή Απγή, ζην πεξηζώξην ό,ηη θη αλ θάλνπλ. Απηή είλαη ε απάληεζε. Γεκνζηνγξάθνο: Ξάλησο, θ. Ξξόεδξε, ε Διιάδα δελ είλαη κόλε ηεο. Δίλαη εληαγκέλε ζε έλα επξσπατθό πιαίζην, είλαη ζηελ ελσκέλε Δπξώπε. Ρν ηειεπηαίν δηάζηεκα βιέπνπκε πνιιά πξσηνζέιηδα ζηα μέλα ΚΚΔ, δπζηπρώο γηα ηνλ ιάζνο ιόγν. Μαλά. Αθόκα, κάιηζηα, θάπνηνη έθηαζαλ λα κηινύλ θαη γηα έμνδν ηεο ρώξαο από ηε δώλε ηνπ επξώ. Παο αλεζπρεί απηή ε αξλεηηθή δεκνζηόηεηα πνπ επέζηξεςε; Α. Πακαξάο: Γπζηπρώο, όζν πεξηζζόηεξν αθνύλε ην ΠΟΗΕΑ, ηόζν πεξηζζόηεξν θξίηηνπλ! Αθνύλ ηνλ αξρεγό ηνπ ΠΟΗΕΑ λα ιέεη όηη «ζα ρνξέςεη ηηο αγνξέο ζην ηαςί»! Δδώ αθόκα θαη κεγάιεο ρώξεο ηξέκνπλ κελ ππνβαζκηζηεί ε πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη παίξλνπλ έθηαθηα κέηξα γηα λα κελ ην γπξίζνπλ νη αγνξέο ελαληίνλ ηνπο. Θαη κηιάσ γηα Ηηαιία, κηιάσ γηα Γαιιία, κηιάσ θαη γηα Οσζία αθόκα! Θαη δηθνί καο αλεύζπλνη απεηινύλ ηηο αγνξέο όηη ζα ηηο ρνξέςνπλ ζην ηαςί! Γελ μέξσ αλ είκαζηε ζηα θαιά καο; Κηινύλ πιένλ, πξάγκαηη, πνιινί έμσ αθόκα θαη γηα «πηζησηηθό γεγνλόο»! Γηόηη απινύζηαηα, ζα ζαο ην απαληήζσ, απηά πνπ ιέεη όηη ζα θάλεη ν ΠΟΗΕΑ απνηεινύλ ηνλ νξηζκό ηνπ πηζησηηθνύ γεγνλόηνο. Γπζηπρώο! Όπσο, γηα παξάδεηγκα, ην λα κελ πιεξώλεη ηνπο ηόθνπο από ηα ρξέε καο! Κηιάλε θαη πάιη, δπζηπρώο, γηα έμνδν ηεο Διιάδαο από ην επξώ, γηαηί απινύζηαηα απηά πνπ ππόζρεηαη ν ΠΟΗΕΑ εθεί νδεγνύλ. Αλ αλαηξέςεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα θαη επηζηξέςεη ηε ρώξα ζηα ειιείκκαηα, νη αγνξέο δελ ζα καο δαλείδνπλ θαη νη δαλεηζηέο ζα απαηηήζνπλ πνιύ πην απζηεξνύο όξνπο από εθείλνπο πνπ ππήξραλ ζην Κλεκόλην. Ν ΠΟΗΕΑ, ινηπόλ, ηη καο ιέεη; Καο ιέεη είηε πάκε ζε λέν Κλεκόλην είηε ζε ρξενθνπία, θαη έμνδν από ην επξώ! Απηά πνπ ιέεη, απηό ελλνεί. Θη απηό ην μέξνπλ όινη. Ρν ιέλε όινη. Θαη ην ιέλε θαη ζην εζσηεξηθό θαη ζην εμσηεξηθό. Κόλν ν ΠΟΗΕΑ θάλεη όηη δελ βιέπεη

7 Γεκνζηνγξάθνο: Ξάλησο, θ. Ξξόεδξε, ν ΠΟΗΕΑ, κηα θαη είκαζηε ζε απηό ην θνκκάηη, ζεσξεί όηη κπνξεί θαιύηεξα λα δηαπξαγκαηεπηεί από εζάο ζηελ Δπξώπε. Απηή είλαη ε ζεκαία ηνπ, ηνπιάρηζηνλ. Απηό ιέεη ζπλερώο. κάιηζηα κηιάεη θαη γηα κία αιιαγή ζπζρεηηζκώλ ζε παλεπξσπατθό επίπεδν πνπ κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη. Έηζη ζεσξεί. Παο βιέπσ ρακνγειάηε. Α. Πακαξάο: Γηα πνηα αιιαγή ζπζρεηηζκώλ κηιάεη ή θαιύηεξα νλεηξεύεηαη; Κόλν ε Αξηζηεξή Γαιιηθε εθεκεξίδα «Ιηκπεξαζηόλ» απνθάιπςε όηη ε παξνπζία ηνπ ΠΟΗΕΑ είλαη ε απόδεημε όηη, αλ θύγεη ε Ρξόηθα νη Έιιελεο ζα αξρίζνπλ πάιη ηηο ζπαηάιεο! Θαη κηιάσ γηα έλα ηεξάζηην, πνιπζήκαλην θνκκάηη ηεο Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο πνπ δελ εκπηζηεύεηαη ηηο πνιηηηθέο απηέο. Αιιά, αο πνύκε πνηα «πνιηηηθή ζπζρεηηζκώλ» νλεηξεύνληαη; Ξνληάξνπλ πνύ; Ξνληάξνπλ ζηνλ Ξέπε Γθξίιν; Έρνπλ αθνύζεη ηη ιέεη ν Ξέπε Γθξίιν γηα ηνλ ΠΟΗΕΑ; Ξνληάξνπλ πνύ; Πηνλ Αξηζηεξό θνκκάηη, ην Ληε Ιίλθε ηεο Γεξκαληθήο Βνπιήο; Παο ζπκίδσ πνπ ηόηε ζηε Γεξκαλία ε Αξηζηεξά δελ είρε ςεθίζεη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο; Ξνληάξνπλ πνύ; Πηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο ηεο Θεληξναξηζηεξάο; Έρνπλ δεη ηη κεηαξξπζκίζεηο θέξλεη ν θ. Οέληδη θαη ε δηθή ηνπ Αξηζηεξά ζήκεξα ζηελ Ηηαιία; Ξνύ πνληάξνπλε ζηνπο Δπξσπαίνπο ζνζηαιηζηέο; Αθνύζακε ηη είπε ν ζνζηαιηζηήο Δπίηξνπνο ν θ. Κνζθνβηζί πξηλ ιίγεο κέξεο. Δπνκέλσο, ζε ηη αιιαγή ζπζρεηηζκώλ πνληάξνπλ θαη νλεηξεύνληαη; Ρελ αιιαγή ζπζρεηηζκώλ εκείο ηελ πεηύρακε. Αθνύζαηε ηηο ηειεπηαίεο δειώζεηο γηα παξάδεηγκα θαη Γηνύλθεξ θαη Νιάλη, ηνπ ζνζηαιηζηή Γάιινπ Ξξνέδξνπ. Ν νπνίνο ηη είπε; Αλαγλώξηζε ηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο. Εήηεζε θαη από ην Γ.Λ.Ρ. θαη από ηελ Δ.Θ.Ρ. λα κελ βάδνπλ άιια εκπόδηα ζηελ Διιάδα, ώζηε λα βγεη νξηζηηθά ε ρώξα καο από ηελ θξίζε. Απηό εκείο ην πεηύρακε. Κε ηελ αμηνπηζηία ηεο ρώξαο ηελ νπνία κε ηηο ζπζίεο ηνπ Διιεληθνύ ιανύ θαη κε ην έξγν απηήο ηεο Θπβέξλεζεο απνθαηαζηήζακε. Γεκνζηνγξάθνο: Όκσο, θύξηε Ξξόεδξε, αλ κνπ επηηξέπεηε απηό πνπ ιέεη ν ΠΟΗΕΑ, όηη δελ ζα πξνβεί ζε, δελ ζα πξνρσξήζεη ζε

8 κνλνκεξείο ελέξγεηεο, παξά κόλν εάλ πξνθξηζεί απηό, δελ είλαη θαζεζπραζηηθή θίλεζε πξνο ηηο αγνξέο; Α. Πακαξάο: Θνξντδία είλαη. Όιν ην πξόγξακκα ηνπ ΠΟΗΕΑ είλαη κνλνκεξείο ελέξγεηεο. Όια απηά πνπ έρεη πεη θαηά θαηξνύο είλαη κνλνκεξείο θηλήζεηο. Γειαδή ην πξόγξακκά ηνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, επηζηξέθεη ηε ρώξα ζηα ειιείκκαηα θαη είλαη κνλνκεξήο ελέξγεηα. Ζ θαηάξγεζε ησλ εθαξκνζηηθώλ λόκσλ, ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, είλαη κνλνκεξήο ελέξγεηα. Ρν λα κελ πιεξώλεηο ηνπο ηόθνπο ηνπ ρξένπο, είλαη κνλνκεξήο ελέξγεηα. Ρν λα ππνινγίδεηο όηη ζα ρξεζηκνπνηήζεηο ην ππόινηπν ηνπ Ρακείνπ γηα ηελ αλαθεθαιαίσζε ησλ ηξαπεδώλ πξνθεηκέλνπ λα θάλεηο παξνρέο, είλαη εμσπξαγκαηηθό, είλαη αδύλαην έηζη θαη αιιηώο. Θαη νπνηνζδήπνηε πξνζπαζήζεη λα ην θάλεη, πνπ δελ κπνξεί λα ην θάλεη, ζα είλαη κνλνκεξήο ελέξγεηα. Ό,ηη ιέεη είλαη κνλνκεξήο ελέξγεηα, πνπ νδεγεί πίζσ ζηε ρξενθνπία ή ζε λέα κλεκόληα ή θαη ζηε ρξενθνπία θαη ζηα κλεκόληα, ελ πάζε πεξηπηώζεη πάλησο ζίγνπξα ζε κηα ηεξάζηηα ζύγθξνπζε κε ηνπο εηαίξνπο θαη ηνπο δαλεηζηέο, κε όιε ηελ Δπξώπε. Όκσο, πνηνπο πάλε λα θνξντδέςνπλ; Ρνπο έρεη θαηαιάβεη ν θόζκνο. Δπαλαιακβάλσ θαη εδώ θαη ζην εμσηεξηθό. Γεκνζηνγξάθνο: Ξάλησο, θ. Ξξόεδξε, ζα ήζεια λα βάινπκε ζηε ζπδήηεζή καο ην ελδερόκελν πξόσξσλ εθινγώλ μαλά, δηόηη εθ ησλ πξαγκάησλ είκαζηε έλα βήκα είηε πξηλ από ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ Ξξνέδξνπ είηε από ηελ πξόσξε πξνζθπγή ζηηο θάιπεο. Θαη λα πάκε ιίγν ζην Θόκκα. Λα ξσηήζσ θαηαξρήλ πηζηεύεηε όηη ε Λέα Γεκνθξαηία κπνξεί λα θεξδίζεη μαλά ηηο εθινγέο; Θα ην πσ ιίγν πην απιά. Γηαηί λα ζαο ςεθίζεη μαλά ν θόζκνο, ν Έιιελαο πνιίηεο γηαηί λα ζαο εκπηζηεπηεί; Α. Πακαξάο: Ξξώηα απ όια, βέβαηα ην πηζηεύσ. Αλ γίλνπλ εθινγέο, ζα ηηο θεξδίζνπκε. Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη; Ρν αηζζάλνκαη. Όπνπ θαη λα πάηε ην αηζζάλεζηε θαη εζείο. Έρνπλ αξρίζεη ήδε νη δεκνζθνπήζεηο θαη ην δείρλνπλ όηη απηό ην πξνβάδηζκα πνπ είρε ν ΠΟΗΕΑ έρεη κεησζεί, ζα έιεγα εληππσζηαθά. Πην ειάρηζην. Πεκαζία, όκσο, δελ έρεη ηη πηζηεύσ εγώ, νύηε νη δεκνζθνπήζεηο. Πεκαζία έρεη ηελ ώξα ηεο θάιπεο ν πνιίηεο. Θαη ζα ζαο πσ όηη - άιισζηε όινη νη αλαιπηέο ζπκθσλνύλ - όηη εθινγέο θνκκαηηθά ζα ζπλέθεξαλ ηε Λέα Γεκνθξαηία. Όινη ζε απηό ζπκθσλνύλ. Γηαηί ν Έιιελαο πνιίηεο έρεη θαηαιάβεη ηη έγηλε κέρξη ηώξα θαη ηη θηλδπλεύεη λα γίλεη από δσ θαη κπξόο. Θαη δελ πηζηεύσ όηη ζα δερζεί ν Έιιελαο πνιίηεο λα ηνλ μαλαθέξνπλ κε εύθνιεο

9 ππνζρέζεηο πίζσ ζην ρείινο ηνπ γθξεκνύ, όπνπ βξηζθόηαλ πξηλ δπόκηζη ρξόληα. Γελ ζα θάλεη δύν θνξέο ην ίδην ιάζνο κέζα ζε πέληε ρξόληα. Αιιά ζαο ην ιέσ επζέσο, παξόηη κε βνιεύνπλ νη εθινγέο, ζαο ην ιέσ θαη πάιη, παξόηη κε βνιεύνπλ νη εθινγέο, εγώ ζέισ λα δσ ην πινίν λα δέλεη κε αζθάιεηα ζην ιηκάλη ην ήξεκν. Όηαλ ην πινίν πνπ επί πέληε ρξόληα ρηππήζεθε απ όιεο ηηο ζάιαζζεο θηάλεη ζην ιηκάλη επηηέινπο, δελ κπνξεί ν θ. Ρζίπξαο, από έλα θαπξίηζην, λα ζέιεη λα ην μαλαζπξώμεη ζε θνπξηνπληαζκέλεο ζάιαζζεο, ρσξίο ππμίδα, ρσξίο ζρέδην, ρσξίο πιήξσκα Λνκίδσ όηη απηό ην θαηαιαβαίλεη ν θαζέλαο θαη θπξίσο νη Έιιελεο θαηαιαβαίλνπλ πσο ό,ηη ρηίζακε κε αίκα απηά ηα ηξία ρξόληα, κπνξεί λα ραζεί κόλν ζε κηα κέξα κέζα. Θαη επεηδή ην θαηαιαβαίλνπλ, ηελ απάληεζε, όηαλ πξέπεη, ζα ηελ δώζνπλ. Ζ ππόζεζε, όκσο, δελ είλαη ην Θόκκα. Γελ είλαη εγώ ή ν άιινο. Ζ ππόζεζε είλαη ην ηη βνιεύεη ηελ Ξαηξίδα απηή ηε ζηηγκή. Θαη ηελ Ξαηξίδα ηελ βνιεύεη λα κελ γίλνπλ ηώξα εθινγέο. Άζρεηα ηη είλαη θαιό γηα ηε Λέα Γεκνθξαηία ή ηη δελ είλαη θαιό. Δπαλαιακβάλσ ην ζέκα είλαη λα κελ γίλνπλ ηώξα εθινγέο θαη λα ςεθηζηεί ηε Γεπηέξα ν Ξξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Γεκνζηνγξάθνο: Όκσο, θύξηε Ξξόεδξε, επεηδή ν θόζκνο ζην ελδερόκελν εζληθώλ εθινγώλ ζα θιεζεί λα ςεθίζεη κε βάζε ηελ πνιηηηθή ζαο. Αθόκα θαη νξηζκέλνη πνπ αλαγλσξίδνπλ όηη ε ρώξα έρεη θάλεη πξόνδν θαη ζπκθσλνύλ κε ηελ πνιηηηθή ηεο Θπβέξλεζήο ζαο, επηζεκαίλνπλ όκσο, σζηόζν, όηη δελ έρνπλ γίλεη αξθεηά ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Δζείο πώο ζα ζπλνςίδαηε ην κεηαξξπζκηζηηθό έξγν ηεο Θπβέξλεζεο; Α. Πακαξάο: Θνηηάμηε, ζύκθσλα κε ηνλ ΝΝΠΑ, ηελ Ξαγθόζκηα Ρξάπεδα, άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζέζε παγθνζκίσο από πιεπξάο, αλ ζέιεηε, ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ εηώλ ζε κεηαξξπζκίζεηο. Απηό ζηαηηζηηθά. Ρν ιέλε νη ίδηνη νη Νξγαληζκνί. Θαη κηιάσ δειαδή γηα κία αιεζηλή θνζκνγνλία αιιαγώλ πνπ καο έθεξαλ λα είκαζηε πην αληαγσληζηηθνί. Καο έθεξαλ κε κεηαξξπζκίζεηο πνπ δελ είραλ απνηνικεζεί εδώ θαη δεθαεηίεο. Κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζε θάζε άιιε πεξηνρή πξννδεπκέλε ζηνλ θόζκν θαη ηδηαίηεξα ζηελ Δπξώπε έρνπλ ήδε γίλεη θαη έπξεπε λα ηηο θάλνπκε θαη εκείο γηα ην θαιό ησλ Διιήλσλ. Λα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα: Ζ ειεθηξνληθή εθνξία δελ ζηακάηεζε πηα ηελ εμάξηεζε ηνπ θνξνινγνύκελνπ από ηνλ έθνξν; Ρα ειεθηξνληθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εμνηθνλνκνύλ εθαηνκκύξηα εξγαηνώξεο θαη γξαθεηνθξαηία.

10 Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. Γηαηί πιένλ γλσξίδνπκε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πνηνο είλαη, πνπ δίλεη, πνην θάξκαθν, ζε πνηνπο θαη γηα πνην ιόγν. Κε απνηέιεζκα απηή ε ζπαηάιε πνπ γηλόηαλ κέρξη ηώξα κηιάσ γηα δεθάδεο δηζεθαηνκκύξηα- λα έρεη δξαζηηθόηαηα πεξηνξηζηεί. Ρν λέν ζεζκηθό πιαίζην, αλ ζέιεηε, γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ έλαξμε λέσλ επελδύζεσλ, λέσλ επηρεηξήζεσλ. Σηιηόκεηξα γξαθεηνθξαηίαο πιένλ παξαθάκπηνληαη. Ζ θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ γηα έλαξμε επαγγέικαηνο. Έγηλε απηό ζε θνληά 1000 δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο! Γηα πξώηε θνξά έγηλε ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλόινπ ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο. Θη αθόκα, μέξεηε όηη από κεζαύξην, από Γεπηέξα, κπνξείηε λα βξείηε όια ηα έλζεκά ζαο ζε όια ηα ηακεία από ην 1994, ηη έρεηε πιεξώζεη. Θαη κάιηζηα ν θάζε Έιιελαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Θαη λα ζαο πσ θαη άιια; Πε Γήκν κεγάινπ λεζηνύ ππάξρνπλ απηή ηελ ζηηγκή 400 εξγαδόκελνη. Μέξεηε πόζα ηκήκαηα έρεη ν δήκνο γηα ηνπο 400 εξγαδόκελνπο; Ζ γξαθεηνθξαηία ηνπ; 120! Νη κηζνί ζρεδόλ είλαη «ηκεκαηάξρεο». Απηά ηα ηειεηώλνπκε. Μέξεηε όηη ππήξραλ πεξηπηώζεηο όπνπ εξγαδόκελνη ζην δεκόζην έπαηξλαλ 180 κέξεο ην ρξόλν «εθηόο έδξαο»; Ρηο πεξηζζόηεξεο εξγάζηκεο, εθηόο έδξαο! Μέξεηε όηη ππήξραλ δεθάδεο ρηιηάδεο ζπληάμεηο κατκνύδεο θαη επηδόκαηα κατκνύδεο πνπ ν θνξνινγνύκελνο ηα πιήξσλε; Δκείο απηά ηα ηειεηώζακε! Θαη πνιιά άιια ηειεηώζακε θαη θηηάμακε θαηλνύξγηα ηα νπνία λνηθνθπξεύνπκε επηηέινπο κεηά από δεθαεηίεο - ην θξάηνο. Θαη πηζηεύσ όηη όιν απηό ην λνηθνθύξεκα καο θάλεη έλα θαη ην κεγαιύηεξν γηα κέλα θαιό, όηη ζνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα θάλεηο θνξνινγηθέο κεηώζεηο, δειαδή αιεζηλέο απμήζεηο απνδνρώλ ζην κέιινλ. Γηαηί ην θξάηνο ήδε εμνηθνλνκεί ζεκαληηθά πνζά από ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα-κατκνύδεο, από εηζθνξνδηαθπγή, από θνξν-απνθπγή, από ζπαηάιεο ζηε δεκόζηα πγεία θαη ηα ινηπά. Δπνκέλσο, λα βγάινπκε θαη έλα πνιηηηθό ζπκπέξαζκα, αλ ν ΠΟΗΕΑ ήζειε θάπνηε πξαγκαηηθά λα θπβεξλήζεη, ζα έζπεπδε ηώξα λα ςεθίζεη Ξξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη κε ηα δύν ρέξηα! Ώζηε λα κπεη νκαιά ε Διιάδα ζηε κεηά ην Κλεκόλην επνρή θαη λα γίλνπλ νη εθινγέο θαλνληθά ηνλ Ηνύλην ηνπ Θαη ηόηε λα δνύκε πνηνο ζα πείζεη ηνλ Διιεληθό ιαό. Όκσο ην θνβνύληαη απηό. Γηαηί ην θνβνύληαη; Ρν θνβνύληαη όηη σο ηόηε ζα έρεη βειηησζεί ε θαηάζηαζε ηόζν πνιύ, πνπ θαλείο πηα δελ ζα δίλεη ζεκαζία ζηελ αληη-κλεκνληαθή δεκαγσγία ηνπο. Γη

11 απηό θαη πξνζπαζνύλ ηώξα λα εθβηάζνπλ εθινγέο. Κε απνηέιεζκα λα ζπξώρλνπλ ηε ρώξα, αληί λα κπεη ζην ήξεκν ην ιηκάλη, ζε κηα παγίδα θαη ηνλ εαπηό ηνπο ηνλ ζπξώρλνπλ ζηελ πην εθηαιηηθή ζέζε πνπ ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη. Αιιά ππάξρεη επηπρώο ν Διιεληθόο ιαόο, αλ ρξεηαζηεί. Λα ζαο πσ θαη θάηη ηειεπηαίν: Ξξηλ δπόκηζη ρξόληα, κέζα ζηελ Δπξώπε, ππήξραλ θάπνηνη πνπ ήζειαλ λα «ηηκσξεζεί» ε Διιάδα καο, γηα λα παξαδεηγκαηηζηνύλ νη ππόινηπεο ρώξεο ηεο επξσδώλεο. Δκείο ην απνηξέςακε απηό. Θαη ηώξα θάπνηνη πάλε λα καο μαλαθέξνπλ εθεί! Ρώξα πνπ θιείζακε ηα ζηόκαηα εθείλσλ πνπ ήζειαλ ηελ Διιάδα λα γίλεη «ε ζπζία ηεο Ηθηγέλεηαο», γηα λα ζσζεί ε Δπξώπε, έξρεηαη ν ΠΟΗΕΑ θαη πξνζπαζεί λα καο νδεγήζεη ζε επζεία ζύγθξνπζε κε όινπο ηνπο δαλεηζηέο καο, κε όινπο ηνπο εηαίξνπο καο. Γηα λα καο ζπζηάζνπλ ζαλ «Ηθηγέλεηα»! Γηα λα καο θάλνπλ ηνλ «απνδηνπνκπαίν ηξάγν» θαη ην παξάδεηγκα πξνο απνθπγήλ γηα ηνπο ππόινηπνπο! Ν ιαόο καο, όκσο, ππέθεξε, ζπζίαζε, αιιά πίζσ δελ ζέιεη λα πάεη! Θαη ηξνκάδεη κε απηά πνπ αθνύεη. Θαη κε ην δίθην ηνπ Αιιά ε Διιάδα εγώ ην πηζηεύσ- βξίζθεηαη πνιύ θνληά λα ηα μεπεξάζεη όια απηά. Νξηζηηθά! Δίλαη αθξηβώο δίπια ην ιηκάλη θαη πηζηεύσ όηη απηή ε κάρε ζα είλαη ε ηειεπηαία κάρε γηα ηελ ηζνπέδσζε επηηέινπο ηνπ ιατθηζκνύ ζηελ Διιάδα! Γειαδή γηα ηελ επόκελε κέξα ηεο ρώξαο, ρσξίο ην βνύξθν ησλ αθξνηήησλ, ρσξίο ηελ ληξνπή ησλ ειιεηκκάησλ, πνπ απνδπλακώλνπλ, πνπ απνκνλώλνπλ ηε ρώξα καο. Θαη κε όια απηά πξέπεη λα ηειεηώλνπκε ηώξα! Κηα γηα πάληα! Γηαηί ζα ζαο πσ θαη θάηη αθόκα: Αμηνπξέπεηα ζεκαίλεη λα κε ρξεηάδεζαη λέα δάλεηα θάζε ρξόλν, γηα λα πιεξώζεηο ηηο δαπάλεο ζνπ. Αμηνπξέπεηα ζεκαίλεη, λα κπνξνύλ νη επηρεηξήζεηο ζνπ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη βγαικέλεο από ην γνληδίσκα, ην DNA ηνπ ίδηνπ ηνπ Έιιελα, από ην εκπνξηθό ηνπ δαηκόλην. Αμηνπξέπεηα είλαη απηέο νη επηρεηξήζεηο νη ειιεληθέο λα κπνξνύλ λα αληαγσλίδνληαη δηεζλώο θαη λα θεξδίδνπλ μέλεο αγνξέο. Θαη βεβαίσο, αμηνπξέπεηα ζεκαίλεη, λα κελ πιεγώλεη θαλείο ηε δεκνθξαηία αηηκώξεηα. Αιιά δελ είλαη ε ώξα λα ηα πνύκε ηώξα όια απηά. Ρώξα είλαη ε ώξα λα θάλνπλ όινη νη βνπιεπηέο ην θαζήθνλ ηνπο απέλαληη ζην Πύληαγκα θαη απέλαληη ζηνλ Διιεληθό ιαό πνπ επαλαιακβάλσδελ ζέιεη εθινγέο.

12 Θέισ πξαγκαηηθά λα ζαο επραξηζηήζσ πάξα πνιύ, γηαηί απηή ηελ θξίζηκε ώξα έπξεπε λα πνύκε απηά ηα πξάγκαηα. Παο επραξηζηώ πνιύ θαη άιιε κηα θνξά ρξόληα πνιιά ζε όινπο. Γεκνζηνγξάθνο: Θαη εκείο επραξηζηνύκε, θύξηε Ξξόεδξε. Θπξίεο θαη θύξηνη, ρξόληα πνιιά θαη θαιή ρξνληά από εκάο.

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε ΣΣΟΟΖΖΠΠΡΡΝΝ ΕΕΑΑΙΙ ΝΝΘΘΥΥΠΠΡΡΑΑ Ρ Ο Υ Π Ε Λ ΞΞΟΟΝΝΙΙΔΔ ΓΓΝΝΚΚΔΔ ΛΛΑΑ ΑΑΙΙΔΔ ΜΜΑΑΛΛΓΓΟΟΝΝ ΞΞΑΑΞΞΑΑΓΓΝΝ ΞΞξξώώηηεε έέθθδδννζζεε 11994444 ΚΚάάη ηηννοο ''' 6655 ΑΑππξξί ίίιιη ηηννοο ''' 7711 ΠΠεεππηηέέκκββξξη

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα