εκδρομές Πάσχα & Πρωτομαγιά 2014 κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων B έκδοση, 20/03/2014 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκδρομές Πάσχα & Πρωτομαγιά 2014 κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων B έκδοση, 20/03/2014 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους"

Transcript

1 εκδρομές Πάσχα Πρωτομαγιά 201 κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων B έκδοση, 20/03/201 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους

2 Λονδίίνο, αεροπορικώώς Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείία offer ΤΙΜΗ Λονδίίνο Glam Style 18/, 23/ 17/, 18/, 21/, 22/, 23/ 30/ Μονόό- κλινο Διατροφήή Kingsway Hall Hotel Covent Garden *superior The Westbury Mayfair *deluxe Kingsway Hall Hotel Covent Garden *superior The Westbury Mayfair *deluxe επίίναυλοι καυσίίµμων : 21 απόό/προς Θεσ/νίίκη µμέέσω Αθηνώών, 27 απόό/προς άάλλες πόόλεις µμέέσω Αθηνώών Κρατήήσεις offer µμέέχρι τις 29/3. Παρίίσι, αεροπορικώώς Ibis Porte D'ʹ Italie 3* Παρίίσι family απόό 369!!!, παιδιάά απόό 29!!! 13/0 6 18/0 13/0. Novotel Asnieres * 3 29 Novotel Defence * Movenpick Neuilly * Ibis Porte D'ʹ Italie 3* Novotel Asnieres * Novotel Defence * Movenpick Neuilly * BB Paris Est Bondy x Ibis Porte D'ʹ Italie 3* Novotel Asnieres * Novotel Defence * Primera Airlines 13/0 Θεσ/νίίκη - Παρίίσι 10:0-12: 17/0 Παρίίσι - Θεσ/νίίκη 21:30-01:1 18/0 Θεσ/νίίκη - Παρίίσι 10:0-12: 23/0 Παρίίσι - Θεσ/νίίκη 21:30-01:1 Παρίίσι all inclusive απόό 299!!! παιδιάά απόό 29!!! 6 18/0. Best W. Ronceray 3* Movenpick Neuilly * Villa Lutece * 0 70 x BB Paris Est Bondy 7 x Ibis Porte D'ʹ Italie 3* Novotel Asnieres * 2 3 Novotel Defence * Best W. Ronceray 3* Movenpick Neuilly * Villa Lutece * x Regency Etoile * x 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο ξενοδοχείίο Movenpick Neuilly η διαµμονήή σας, γίίνεται σε δίίχωρες σουίίτες. Στο ξενοδοχείίο Novotel Defence * η διαµμονήή 2 παιδιώών γίίνεται σε κουκέέτα *** Ατοµμικόό πακέέτο ΈΈκπτωση κατάά άάτοµμο *** Περιλαµμβάάνει : Αεροπορικόό εισιτήήριο + ξενοδοχείίο Παρίίσι Νορµμανδίία Παρίίσι Βρυξέέλλες ΆΆµμστερνταµμ 13/0. * /0 * /0. * /0 * Ζητήήστε τον αναλυτικόό τιµμοκατάάλογο για αεροπορικέές εκδροµμέές, σε εξωτικούύς προορισµμούύς, σε Ευρώώπη Ελλάάδα (Fly drive)

3 Βαρκελώώνη, αεροπορικώώς Βαρκελώώνη Μπιλµμπάάο Βαρκελώώνη Φιγκέέρες Απόό 399!!! Μαδρίίτη Βισκάάϊα 18/0. 18/0. 18/0 * * ηµμιδιατροφήή Oasis Tossa Spa * ηµμιδιατροφήή Front Maritim * Catalonia Atenas * Expo Barcelona * Hotel Rossello * 9 61 Hotel Cristal * * * ηµμιδιατροφήή Go 2 SKY Airlines 18/0 Θεσ/νίίκη - Βαρκελώώνη 0:00-06: 22/0 Βαρκελώώνη - Θεσ/νίίκη 23:00-02: 1 *** Ατοµμικόό πακέέτο ΈΈκπτωση - 60 κατάά άάτοµμο Περιλαµμβάάνει : αεροπορικόό εισιτήήριο 1 + ξενοδοχείίο Ντουµμπρόόβνικ, αεροπορικώώς Πανόόραµμα Κροατίίας Λίίµμνες Πλίίτβιτσε 17/ Arcotel Allegra/Olympia/Lapad- Neptun ηµμιδιατροφήή Arcotel Allegra/Olympia/Rixos- Ariston ηµμιδιατροφήή : 17/0 Θεσ/νίίκη- Λιουµμπλιάάναα 16:10-19:0 (µμέέσω Βελιγραδίίου ) 21/0 Ντουµμπρόόβνικ- Θεσ/νίίκη 18:00-20:00 Κεντρικήή Ευρώώπη, αεροπορικώώς 12 Air SERBIA Πράάγα Βιέέννη 13/0 Barcelo *- Artis * /0 Barcelo *- Artis * ηµμιδιατροφήή /0 Barcelo *- Artis * Πράάγα Κάάρλοβυ Βάάρυ Δώώρο εκδροµμήή στην Δρέέσδη Δώώρο κρουαζιέέρα Μολδάάβα µμε δείίπνο Πράάγα Κάάρλοβυ Βάάρυ Δώώρο κρουαζιέέρα Μολδάάβα µμε δείίπνο Δώώρο εκδροµμήή στη Βιέέννη 13/0 18/0 13/0 Panorama * Holiday Inn * Corinthia Prague * Πρωινόό 3 γεύύµματα Yasmin * 30 0 Yalta * Panorama * 39 2 Holiday Inn * 1 Πρωινόό Corinthia Prague * γεύύµματα Yasmin * 2 Yalta * 7 Expo Budapest * ηµμιδιατροφήή BW Hungaria * ηµμιδιατροφήή Intercontinental * Go 2 SKY Airlines 13/0 Θεσ/νίίκη - Μπρατισλάάβα 0:00-06:00 17/0 Μπρατισλάάβα - Θεσ/νίίκη 23:30-02:1 18/0 Θεσ/νίίκη - Μπρατισλάάβα 0:00-0:00 22/0 Μπρατισλάάβα - Θεσ/νίίκη 23:30-02:1 *** Ατοµμικόό πακέέτο ΈΈκπτωση - 70 κατάά άάτοµμο Περιλαµμβάάνει : αεροπορικόό εισιτήήριο + ξενοδοχείίο Δώώρο εκδροµμήή στη Βιέέννη 18/0 Expo Budapest * ηµμιδιατροφήή 20 0 BW Hungaria * ηµμιδιατροφήή 30 0 Intercontinental *

4 Ρώώµμη, αεροπορικώώς Ρώώµμη Βατικανόό Μουσείία Καπιτωλίίου 17/0 Hotel Europa * /0 Hotel Noto * / Luce * /0 Hotel Noto * Ντουµμπρόόβνικ, οδικο- αεροπορικώώς, (φόόροι αεροδροµμίίου +7 ) 12 17/0 Θεσ/νίίκη- Ρώώµμη 06:10-07:00 21/0 27/ Ρώώµμη- Θεσ/νίίκη 12:0-1:0 23/0 Θεσ/νίίκη- Ρώώµμη 1:30-16:20 26/0 Ρώώµμη- Θεσ/νίίκη 22:00-00: Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείίο Διατροφήή offer Τιµμήή Πανόόραµμα Κροατίίας Δαλµματικώών Ακτώών 6 16/0 Ζάάγκρεµμπ- Acrotel Allegra * ηµμιδιατροφήή 22/0 Σίίµμπενικ- Olympia * / Ντουµμπρόόβνικ- Neptun * Delfin * - Adria/Ivka 3* /0 Delfin *- Ladad/Neptun * ηµμιδιατροφήή Ντουµμπρόόβνικ, Κόότορ Μπούύτβα Delfin */Ariston/Rixos * Delfin * - Adria/Ivka 3* /0 Delfin *- Ladad/Neptun * ηµμιδιατροφήή Delfin */Ariston/Rixos * : Air Montenegro / 21/0, Ντουµμπρόόβνικ- Θεσ/νίίκη, 18:00-20:00 / 22/0, Θεσ/νίίκη- Ντουµμπρόόβνικ, 06:00-06:10., Πράάγα, Βιέέννη, οδικο- αεροπορικώώς, (φόόροι αεροδροµμίίου +7 ) Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείίο Διατροφήή offer Τιµμήή Βιέέννη Πράάγα 23/0 Βιέέννη- Artis * ηµμιδιατροφήή ,19/0 Βουδ/στη- BW Hungaria * ηµμιδιατροφήή /0 Πράάγα - Barcelo * ηµμιδιατροφήή /0 Βουδ/στη- BW Hungaria * ηµμιδιατροφήή Go 2 Sky Ailines / 23/0, Θεσ/νίίκη- Μπρατισλάάβα, 0:00-06:00/18/0, Θεσ/νίίκη- Μπρατισλάάβα, 0:00-0:00/22/0, Μπρατισλάάβα- Θεσ/νίίκη 23:30-02:1 Οδικέές εκδροµμέές Ευρώώπης Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείίο Διατροφήή offer Τιµμήή Παρατηρήήσεις Πάάσχα στην ΒΕΝΕΤΙΑ 7 17/, 21/, 28/ * ηµμιδιατροφήή * 2 39 ΔΩΡΟ, ηµμιδιατροφήή Τοσκάάνη Ουµμβρίία 8 17/, 27/, / * ηµμιδιατροφήή 2 9 στο πλοίίο! Νάάπολι Αµμάάλφι 8 17/0 * ηµμιδιατροφήή επιβάάρυνση Πανόόραµμα Ιταλίίας 8 17/0 * ηµμιδιατροφήή σε δίίκλινη καµμπίίνα ΑΒ2 = Σικελίία 8 17/0 * ηµμιδιατροφήή ΑΑ2 = 6 - Βιέέννη - Πράάγα 8 17/0 * ηµμιδιατροφήή Actor * ηµμιδιατροφήή /0 Expo * ηµμιδιατροφήή Δώώρο εκδροµμήή στην Βιέέννη B.W. Hungaria ηµμιδιατροφήή Actor * / Expo * ηµμιδιατροφήή , 23/0 B.W. Hungaria ηµμιδιατροφήή Intercontinental * ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ για τον τιµμοκατάάλογο εκδροµμώών ΠΑΣΧΑ 201 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 201 / Β έέκδοση «Κρουαζιέέρα Βοσπόόρου», 1 / «Εκδροµμήή στα Πριγκιπόόνησα ακτοπλοϊκόό εισιτήήριο»,. / «Κρουαζιέέρα Σµμύύρνη», 1. / «Κρουαζιέέρα Μοσχονήήσια», 1. / «Ηµμερήήσια Ντουµμπρόόβνικ (απόό Μαυροβούύνιο)» 2. / «Κρουαζιέέρα Ντουµμπρόόβνικ/νησιάά Ελαφίίτη», 30. / «Ηµμερήήσια Τέένεδος ακτοπλοϊκόό εισιτήήριο», 1. / «Ηµμερήήσια Τσεσµμέές», 1. / «Ηµμερήήσια, Μυτιλήήνη, µμόόνο πόόλη, (απόό Αϊβαλίί)» 30. / «Ηµμερήήσια Σπλίίτ (απόό Ντουµμπρόόβνικ) 30. / Στις εκδροµμέές Κωνσταντινούύπολης, ΜΟΝΟ για τις αναχωρήήσεις της Μεγάάλης εβδοµμάάδας, ολοήήµμερη κρουαζιέέρα στον Βόόσπορο τα Πριγκιπόόνησα, +2, την Κυριακήή του Πάάσχα. / Στα ξενοδοχείία του Βελιγραδίίου, Δηµμοτικόός φόόρος, +2 ανάά άάτοµμο ανάά διανυκτέέρευση, πληρωτέέο επιτόόπου. / Σε όόλα τα ξενοδοχείία Ελλάάδος, (σε οδικέές εκδροµμέές), στην ηµμιδιατροφήή περιλαµμβάάνονται: Αναστάάσιµμο δείίπνο το Μ. Σάάββατο και Πασχαλινόό εορταστικόό γεύύµμα την Κυριακήή του Πάάσχα. / Εορταστικάά ήή Πακέέτο εορταστικώών, θεωρούύνται το Αναστάάσιµμο Δείίπνο µμετάά την Ανάάσταση το Πασχαλινόό γεύύµμα την Καλήή Ανάάσταση!!! Κυριακήή του Πάάσχα. / Στις ακτοπλοϊκέές εκδροµμέές, η τιµμήή αφοράά σε ΑΒ. Επιβαρύύνσεις καµμπινώών κατάά άάτοµμο µμετ επιστροφήής κατόόπιν ζήήτησης. / Οι αλλαγέές θέέσεων στο λεωφορείίο είίναι υποχρεωτικέές. Οι τιµμέές offer ισχύύουν έέως 21 ηµμέέρες πριν την αναχώώρηση

5 Οδικέές εκδροµμέές Δαλµματίίας Εκδροµμήή Ηµμ Αναχ Ξενοδοχείίο Τιµμήή Μονόό κλινο Διατροφήή ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ Φιόόρδ Κόότορ 18/0, 2/0 MAGNOLIJA 3* Ηµμιδιατροφήή ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 18/0, 2/0 Hotels 3* * Ηµμιδιατροφήή ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ Μόόσταρ 18/0, 2/0 Hotels 3* * Ηµμιδιατροφήή Hotels * Ηµμιδιατροφήή Πανόόραµμα Δαλµματικώών Ακτώών - Βελιγράάδι 7 16/0, 18/0 28/0 Hotels * Ηµμιδιατροφήή Οδικέές εκδροµμέές Βαλκανίίων Εκδροµμήή Ηµμ Αναχ Ξενοδοχείίο Τιµμήή Μονόό κλινο ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ Καρπάάθια (Πασχαλινόό Γεύύµμα, προαιρετικάά, +3 ) 18/0, 2/0 YESTERDAY 3*sup Ηµμιδιατροφήή NOVOTEL * Πρωινόό NOVOTEL * Ηµμιδιατροφήή ΣΙΝΑΪΑ (Καρπάάθια) ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 18/0, 23/0 RINA * YESTERDAY 3*sup Ηµμιδιατροφήή RINA * NOVOTEL * Πρωινόό 2 δείίπνα ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ- ΣΟΦΙΑ (αναχ. απόό Βόόλο) 18/0, 23/0 YESTERDAY 3*/Bucharest RAMADA PRINCESS */Sofia Πρωινόό Ηµμιδιατροφήή ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Νόόβισαντ 18/0, 2/0 CENTAR BALASECIC 3* Ηµμιδιατροφήή SUMADIJA * Ηµμιδιατροφήή PRAG * Ηµμιδιατροφήή ΤΙΡΑΝΑ Δυρράάχιο 3 19/0 2/0 WHITE DREAM * Ηµμιδιατροφήή Βυζαντινήή ΟΧΡΙΔΑ 3 19/0, 2/0 02/0 DRIM * MILLENIUM * ΙΝΕΧ GORICA * Πλήήρης Εορταστικήή Διατροφήή Ανατολικήή ΡΩΜΥΛΙΑ 18/0, 2/0 MIRAJE *+ / BURGAS Ηµμιδιατροφήή ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ 3 19/, 2/, 2/ PARK/SULTAN 3* Πρωινόό RAMADA PRINCESS * Πρωινόό ΣΟΦΙΑ Φιλιππούύπολη (Προαιρετικόό Πασχαλινόό γεύύµμα µμε µμουσικήή, +30 ) 3 19/0, 2/0 02/0 SVETA SOFIA * Ηµμιδιατροφήή RAMADA PRINCESS * Ηµμιδιατροφήή BALKAN * (ex SHERATON) Ηµμιδιατροφήή SENSE *sup Ηµμιδιατροφήή RAMADA PRINCESS * Πρωινόό 18/0, 2/0 SVETA SOFIA * Ηµμιδιατροφήή RAMADA PRINCESS * Ηµμιδιατροφήή BALKAN * (ex SHERATON) Ηµμιδιατροφήή Οι εκδροµμέές έέχουν προγραµμµματισµμέένες πρωινέές αναχωρήήσεις απόό Βόόλο, Λάάρισα, Κατερίίνη, Βέέροια, Πτολεµμαΐδα, Κοζάάνη, Κιλκίίς, Σέέρρες, Δράάµμα, Καβάάλα, Ξάάνθη, Κοµμοτηνήή Αλεξανδρούύπολη Οι τιµμέές offer ισχύύουν έέως 21 ηµμέέρες πριν την αναχώώρηση

6 Οδικέές εκδροµμέές Κωνσταντινούύπολης ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜ ΑΝΑΧ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ νύύχτες ( ηµμέέρες / νύύχτες) 17/0 18/0 23/0 FATIH OSMANBEY / περιοχήή Taksim Πρωινόό ETERNO / πλατείία Τακσίίµμ Πρωινόό NEW! ISTANBUL DORA *+ / περιοχήή Τακσίίµμ Πρωινόό EPHESUS 3* / similar / περιοχήή Λάάλελι Πρωινόό FATIH OSMANBEY / περιοχήή Taksim Πρωινόό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Πριγκιπόόνησα (βράάδυ, ηµμ/3 νύύχτες) 17/0, 22/0, 23/0 30/0 CRAND UNAL/CITY WALL/similar / περιοχήή Λάάλελι Πρωινόό ETERNO / πλατείία Τακσίίµμ Πρωινόό REGNO/ATIK PALAS/περιοχήή Sisli- Taksim Πρωινόό NEW! ISTANBUL DORA *+ / περιοχήή Τακσίίµμ Πρωινόό NEW HOTEL! THE PARMA *+sup / πλατείία Τακσίίµμ Πρωινόό EPHESUS 3* / similar / περιοχήή Λάάλελι Πρωινόό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Πριγκιπόόνησα ( ηµμέέρες/3 νύύχτες) 18/0, 22/0, 2/0 01/0 FATIH OSMANBEY / περιοχήή Taksim Πρωινόό CRAND UNAL/CITY WALL/similar / περιοχήή Λάάλελι Πρωινόό ETERNO / πλατείία Τακσίίµμ Πρωινόό NEW! ISTANBUL DORA *+ / περιοχήή Τακσίίµμ Πρωινόό NEW HOTEL! THE PARMA *+sup / πλατείία Τακσίίµμ Πρωινόό CITY WALL / similar / περιοχήή Τόόπκαπίί Πρωινόό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (βράάδυ, ηµμ/2 νύύχτες) 18/0, 2/0 01/0 Οδικέές εκδροµμέές Μικράάς Ασίίας REGNO/ATIK PALAS/περιοχήή Sisli- Taksim Πρωινόό NEW! ISTANBUL DORA *+ / περιοχήή Τακσίίµμ Πρωινόό NEW HOTEL! THE PARMA *+sup / πλατείία Τακσίίµμ Πρωινόό ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜ ΑΝΑΧ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Αϊβαλίί ( ηµμέέρες/3 νύύχτες) 18/0, 2/0 BUYUK BERK / MARE Ηµμιδιατροφήή AYVALIK BEACH Ηµμιδιατροφήή HALIC PARK * Ηµμιδιατροφήή Μικράά Ασίία ΣΜΥΡΝΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Κωνσταντινούύπολη 18/0, 23/0, 01/0 Hotels * Ηµμιδιατροφήή 6 18/0, 22/0, 01/0 Hotels * Ηµμιδιατροφήή 7 18/0, 01/0 Hotels * Ηµμιδιατροφήή 7 18/0, 01/0 Hotels 3* * Πρωινόό 3 δείίπνα 8 18/0, 01/0 Hotels 3* * Πρωινόό δείίπνα ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 6 18/0, 22/0, 01/0 Hotels 3* * /0, 01/0 Hotels 3* * Πρωινόό δείίπνα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τον τιµμοκατάάλογο εκδροµμώών ΠΑΣΧΑ 201 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 201 / B έέκδοση 1. Οι τιµμέές είίναι κατάά άάτοµμο σε δίίκλινο δωµμάάτιο και περιλαµμβάάνουν ΦΠΑ. 2.Τα τρίίκλινα γίίνονται µμε προσθήήκη πτυσσόόµμενου κρεβατιούύ (ράάντζο) σε δίίκλινο δωµμάάτιο έέχουν χρέέωση, άάτοµμου σε δίίκλινο. 3. Ενηµμερωτικόό εκδροµμήής δίίδεται δύύο ηµμέέρες πριν την αναχώώρηση.. Στις εκδροµμέές εξωτερικούύ, είίναι απαραίίτητα: Ονοµματεπώώνυµμο, ΌΌνοµμα πατρόός, Αριθµμόός Διαβατηρίίου Χρονολογίία Γέέννησης.. Εορταστικάά ήή απλάά γεύύµματα/ δείίπνα, προσφέέρονται και σε εστιατόόρια εκτόός ξενοδοχείίου. 6. Το γραφείίο διατηρείί δικαίίωµμα αλλαγήής των τιµμώών σε περίίπτωση σοβαρήής αλλαγήής των ισοτιµμιώών µμεταξύύ Ευρώώ τοπικούύ νοµμίίσµματος. 7.Το γραφείίο έέχει δικαίίωµμα αλλαγήής του προαναφερόόµμενου ξενοδοχείίου µμε άάλλο, της ίίδιας πάάντοτε κατηγορίίας εάάν κριθείί αναγκαίίο. 8. Το γραφείίο έέχει δικαίίωµμα της αλλαγήής εκάάστου προγράάµμµματος εκδροµμήής εάάν το επιβάάλουν οι συνθήήκες ήή αργίίες των ηµμερώών ήή ο αρχηγόός συνοδόός της εκδροµμήής εκτιµμήήσει όότι αυτόό θα είίναι προς όόφελος των εκδροµμέέων. 9. Το γραφείίο δεν ευθύύνεται για καθυστερήήσεις αεροπορικώών ήή ακτοπλοϊκώών εταιριώών. 10. Παιδιάά 2-6 ετώών χωρίίς παροχέές (µμόόνο µμεταφοράά) επιβαρύύνονται για τις οδικέές εκδροµμέές, µμε 0% της αξίίας της εκδροµμήής. Παιδιάά 0-2 ετώών, (µμόόνο µμεταφοράά) ταξιδεύύουν ΔΩΡΕΑΝ, στις αεροπορικέές εκδροµμέές χρεώώνονται µμόόνο τους φόόρους. 11. Οι αλλαγέές Καλόό Πάάσχα!!!

7 θέέσεων στο λεωφορείίο είίναι υποχρεωτικέές. 12. Επιβάάρυνση µμονόόκλινου +3% όόπου δεν αναφέέρεται. Προγράάµμµματα FLY DRIVE (ενοικίίαση Ι.Χ. 1000cc, ηµμ, 8 / ηµμ, 110 ) Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείίο Περιοχήή Διατροφήή offer Τιµμήή Παρατήήρησεις Ρόόδος AEGEAN Θεσ/νίίκη- Ρόόδος 1:0-16:2 Ρόόδος- Θεσ/νικη 17:00-18: Παιδικήή τιµμήή /0 Butterfly 3* πόόλη / Butterfly 3* πόόλη /0 Grand Hotel * πόόλη ηµμιδιατροφήή / Grand Hotel * πόόλη ηµμιδιατροφήή /0 B.W. Plaza * πόόλη /0 B.W. Plaza * πόόλη / Amfitryon * πόόλη ηµμιδιατροφήή / Amfitryon * πόόλη ηµμιδιατροφήή / Nautica Blue * Φανέές all inclusive / Nautica Blue * Φανέές all inclusive Αναστ.δείίπνο Πασχ. Γεύύµμα + 30 Πασχαλινόό γεύύµμα +2 Αναστ.δείίπνο Πασχ. Γεύύµμα + 30 περιλαµμβάάνει Αναστάάσιµμο δείίπνο Πασχαλινόό γεύύµμα µμε ζωντανήή µμουσικήή Χανιάά AEGEAN 18/0 Θεσ/νίίκη- Χανιάά /0 Χανιάά- Θεσ/νίίκη Παιδικήή τιµμήή / Eleftheria 3* Αγ.Μαρίίνα ηµμιδ/φη Arkadi hotel 3* Πόόλη Akali hotel * Πόόλη Πρωινόό Iolida beach * Αγ.Μαρίίνα ηµμιδ/φη Galini sea view * Αγ.Μαρίίνα all inclusive Chrispy Village * Ραπανιανάά ηµμιδ/φη Asterion * Πλατανιάάς ηµμιδ/φη Στο ξενοδοχείίο Iolida Beach Η ηµμιδιατροφήή περιλαµμβάάνει το Αναστ. Δείίπνο Πασχ. Γεύύµμα Στα υπόόλοιπα ξενοδοχείία µμε ηµμιδιατροφήή και all inclusive δεν περιλαµμβάάνονται τα εορταστικάά Σαντορίίνη ASTRA / 18/0 Θεσ/νικη - Σαντορίίνη 21/0 Σαντορίίνη Θεσ/νικη +36 Παιδικήή τιµμήή /0 Amerissa suites Φηροστεφάάνι Daedalus hotel * Φηράά Andromeda Suites * sup. Caldera v Ηµμεροβίίγλι Afrodite Venus * Καµμάάρι ηµμιδ/φη Pantheon Deluxe Villas caldera Ηµμεροβίίγλι The Majestic * Φηράά 9 69 Η ηµμιδιατροφήή περιλαµμβάάνει το Αναστ.δείίπνο Πασχ. Γεύύµμα, Περιλαµμβάάνεται η µμεταφοράά Αεροδ. Ξενοδοχείίο - Αεροδ Χίίος ASTRA 18/0 Θεσ/νικη - Χίίος 09:00 10:00 21/0 Χίίος Θεσ/νικη 10:3 11:3 18/0. Οδικέές εκδροµμέές Τήήνου Kyveli Apartments Golden Sand * Grecian Castle * Χίίος Καρφάάς Χίίος Ηµμιδιατροφήή Προσφέέρεται στο ηµμιδ/φη 3 2 Hotel GOLDEN SAND Ηµμιδιατροφήή µμε Νηστήήσιµμο/ ηµμιδ/φη 37 2 Αναστάάσιµμο δείίπνο/ Πασχαλινόό γεύύµμα µμε γλέέντι Ηµμιδιατροφήή µμε Νηστήήσιµμο/ ηµμιδ/φη 2 32 Αναστάάσιµμο δείίπνο/ Πασχαλινόό γεύύµμα µμε γλέέντι Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείίο Περιοχήή Διατροφήή offer Τιµμήή Τήήνος ηµμ/3νυ ηµμ/3νυ 17/ βράάδυ 18/, πρωίί 1/ πρωίί Τήήνος 17/0 Palada / Niki / Soula Τήήνος διαµμονήή Thalia 2* / Byzantio 2* Τήήνος Favie Suzanne/Οceanis /Avra / Ageri Τήήνος Aeolos bay Τήήνος Πλήήρης διατροφήή Tinos beach * Kιονια Palada / Niki / Soula Τήήνος διαµμονήή Thalia 2* / Byzantio 2* Τήήνος Favie Suzanne/Οceanis /Avra / Ageri Τήήνος Aeolos bay Τήήνος Πλήήρης διατροφήή Tinos beach * Kιονια Παρατηρήήσεις Εορταστικάά + 30 Εορταστικάά + 30

8 Οι τιµμέές OFFER ισχύύουν έέως 21 ηµμέέρες πριν την αναχώώρηση Οδικέές εκδροµμέές Ελλάάδας Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείίο Περιοχήή Διατροφήή offer Τιµμήή Κέέρκυρα 18/0 Κέέρκυρα 17/ 18/. Ζάάκυνθος 18/0 Λευκάάδα Πρέέβεζα Πόόρτο Χέέλι Τολόό Ναύύπλιο Θάάσος Messonghi 3* Μωραϊτικα ηµμιδιατροφήή Bintzan Inn 3* Γαστούύρι ηµμιδιατροφήή Alexandros * Πέέραµμα ηµμιδιατροφήή Magna Grecia * Δασιάά ηµμιδιατροφήή Aqualand * Αγ. Ιωάάννης all inclusive Royal Boutique Κανόόνι ηµμιδιατροφήή Marbella Beach * Αγ. Ιωάάννης ηµμιδιατροφήή Messonghi * Μωραϊτικα ηµμιδιατροφήή Bintzan Inn 3* Γαστούύρι ηµμιδιατροφήή Alexandros * Πέέραµμα ηµμιδιατροφήή Magna Grecia * Δασιάά ηµμιδιατροφήή Aqualand * Αγ. Ιωάάννης all inclusive Royal Boutique Κανόόνι ηµμιδιατροφήή Marbella Beach * Αγ. Ιωάάννης ηµμιδιατροφήή Παρατηρήήσεις Family room (ενήήλικες 2+ 2 παιδιάά) Aqualand * τιµμήή = 729 τα άάτοµμα Marbella * τιµμήή = τα άάτοµμα Palatino * Ζάάκυνθος Εορταστικάά Diana * Ζάάκυνθος ηµμιδιατροφήή Alexandra Beach * Τσιλιβίί ηµμιδιατροφήή /0 Lefkas 3* Λευκάάδα ηµμιδιατροφήή /0 Porto Lygıa 3* Λυγιάά ηµμιδιατροφήή / 1/ Porto Lygıa 3* Λυγιάά /0. Maistrali 3* Πάάργα Εορταστικάά /0. Cleopatra 2* Καστροσυκιάά ηµμιδιατροφήή / 1/ Cleopatra 2* Καστροσυκιάά / Cleopatra 2* Καστροσυκιάά /0 ηµμιδιατροφήή Club Cosmos * Πόόρτο Χέέλι 17/ 18/ µμε γλέέντι / / 18/ Galaxy * Πόόρτο Χέέλι Ηµμιδιατροφήή / 1/ /0 Frini 3* Τολόό Πρωινόό /0 Paradise * Τολόό 2 εορταστικάά / 1/ Frini 3* Τολόό / Alexandra Ποτόός ηµμιδιατροφήή / Beach SPA Ποτόός ηµμιδιατροφήή Καστοριάά 18/0 Anastasiou3* Καστοριάά Εορταστικάά + 0 Πανόόραµμα ΈΈβρου 18/0 Chris Eve * Κοµμοτηνήή ηµμιδιατροφήή Μετέέωρα Βόόλος Πήήλιο Καρπενήήσι 18/0 Famissi 3* Καλαµμπάάκα Εορταστικάά /0 Rex 3* Καλαµμπάάκα Εορταστικάά / 1/ Rex 3* Καλαµμπάάκα /0 Rex 3* Καλαµμπάάκα Εορταστικάά /0 Pilio Ηoliday Club * Τσαγκαράάδα ηµμιδιατροφήή ,2/ 1/ Sevili 2* Αγ. Ιωάάννης Εορταστικάά / Sevili 2* Αγ. Ιωάάννης /0 Elvetia 3* Καρπενήήσι /0 Pringipikon 2* Υπάάτη ηµμιδιατροφήή / Pringipikon 2* Υπάάτη ηµμιδιατροφήή Δελφοίί - Αράάχωβα 18/0 Castri 2* Δελφοίί Εορταστικάά + 0 Εύύβοια 18/0 John'ʹs 3* Χαλκίίδα Εορταστικάά + 0

ΠΑΣΧΑ 2014 Bʹ ΕΚΔΟΣΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 Bʹ ΕΚΔΟΣΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΑ 201 Bʹ ΕΚΔΟΣΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: 1. Όλες οι τιμές είναι κατ άτομο και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 2. Στις παραπάνω τιμές των εκδρομών δεν περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔ ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔ ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ / ΜΑΪΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ / ΙΟΥΝΙΟΣ Αʹ ΕΚΔ ΟΣΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔ ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ζητείστε µμας το αναλυτικό έντυπο τώρα είναι καιρός για εµμάς! ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές εκδρομές Βουλγαρίας

Οδικές εκδρομές Βουλγαρίας ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 28ης Οκτωβρίου 2014 Οδικές εκδρομές Βουλγαρίας ΣΟΦΙΑ & ημερ. εκδρομή Φιλιππούπολη 3ημ. αναχ: 26/10 Renovated! RODINA 4* center 85 +35 65 Πρωινό Renovated! RODINA 4* center 105 +35 85 Ημιδιατροφή

Διαβάστε περισσότερα

εκδρομές Πάσχα 2015 & Πρωτομαγιά 2015 Κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων

εκδρομές Πάσχα 2015 & Πρωτομαγιά 2015 Κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων εκδρομές Πάσχα 201 & Πρωτομαγιά 201 Κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων Α έκδοση, 08/03/201 Οδικές εκδρομές Κωνσταντινούπολης ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜ ΑΝΑΧ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ 1000 & 1 νύχτες ( ημέρες / νύχτες) 09/0, 10/0,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πάσχα Α Έκδοση 05/03

Τιμοκατάλογος Πάσχα Α Έκδοση 05/03 Αεροπορικές εκδρομές Εξωτερικού Οι Smart τιμές ισχύουν για κρατήσεις εώς 21 ημέρες πριν την αναχώρηση Παρίσι All Inclusive 6ημ 05/04 & 18/04 Παρίσι All Inclusive 5ημ Τιμοκατάλογος Πάσχα Α Έκδοση 05/03

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πρωτομαγιάς

Τιμοκατάλογος Πρωτομαγιάς Παρίσι πόλη του φωτός 5ημ (Ατομικό Πακέτο) Φόροι & Ibis Berthier 3* πρωινό 469 269 699 28/04 0 Novotel Asniers 4* πρωινό 529 469 749 Παρίσι πόλη του φωτός 6ημ (Ατομικό Πακέτο) Τιμοκατάλογος Πρωτομαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή σε δίκλινο QUEENS PARK 3* 665 575 945. Πρωινό CORUS HIDE PARK 4* 745 630 1120 ΙΒΙS BERTHIER 3* 525 465 710. Πρωινό

Τιμή σε δίκλινο QUEENS PARK 3* 665 575 945. Πρωινό CORUS HIDE PARK 4* 745 630 1120 ΙΒΙS BERTHIER 3* 525 465 710. Πρωινό ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΜ 1ε ΗΜ 18ε 6ΗΜ 20ε 78ΗΜ 2ε Σελ Εκδρομή Ημέρες Αναχ. Ξενοδοχεία Διατροφή σε Tιμή Μονοκλ.. Φόροι Αερ. Αερ. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή σε δίκλινο QUEENS PARK 3* 665 575 945. Πρωινό CORUS HIDE PARK 4* 745 630 1120 ΙΒΙS BERTHIER 3* 489 465 670. Πρωινό

Τιμή σε δίκλινο QUEENS PARK 3* 665 575 945. Πρωινό CORUS HIDE PARK 4* 745 630 1120 ΙΒΙS BERTHIER 3* 489 465 670. Πρωινό ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΜ 1ε ΗΜ 18ε 6ΗΜ 20ε 78ΗΜ 2ε Σελ Εκδρομή Ημέρες Αναχ. Ξενοδοχεία Διατροφή σε Tιμή Μονοκλ.. Φόροι Αερ. Αερ. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

27/4 CDG(23.30) SKG(03.15)

27/4 CDG(23.30) SKG(03.15) ΠΡΟΣΟΧΗ ωρεάν προσφορά! ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXΩ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΑ 2-12χρ. ΕΝΗΛΙΚΑ 2-12χρ. ΕΠΙΒΑΡ. ΑΕΡΟΠ. ΦΟΡΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ Σελ. ΡΗΣΕΙΣ (ημέρες) ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΠΑΣΧΑ 2014 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 11/3/14 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4 ΗΜ 28ε 5 ΗΜ 35ε 6 ΗΜ 37ε 7 & 8 ΗΜ 45ε ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σελ Εκδρομή Ημέρες Αναχ. Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014. ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 11/3/14. Τιμή σε δίκλινο. Πρωινό. Πρωινό. VILLA LUTECE 4* Πρωινό 745 580 1050

ΠΑΣΧΑ 2014. ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 11/3/14. Τιμή σε δίκλινο. Πρωινό. Πρωινό. VILLA LUTECE 4* Πρωινό 745 580 1050 ΠΑΣΧΑ 201 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ Τιμοκατάλογος εκδρομών ΛΑΜΠΑΔΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ, ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ! ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Α ΕΚΔΟΣΗ 11/3/1 Σελ Εκδρομή Ημέρες Αναχ. Ξενοδοχεία Διατροφή 3 ΠΑΡΙΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή 5 4 8,13,16,18/4 22,25/4 8,13,14,17/4 26,28/4 Tιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 201 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 1/03/201 ΣΕΛ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙ ΤΡΙ ΣΙΚΕΛΙΑ Μ.ΕΛΛΑΔΑ 22/0 * (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ). 3 8 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ 1 * (ΚΕΝΤΡΙΚΑ) 2 1 ΣΙΚΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ & ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2015 Τιμοκατάλογος εκδρομών

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ & ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2015 Τιμοκατάλογος εκδρομών ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 201 Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΜ 12ε ΗΜ 1ε 6ΗΜ 17ε 7ΗΜ 20ε ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 28/ 6 30/ 6 28/ 30/ IBIS BERTHIER 3* 1

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινές αποδράσεις

Πασχαλινές αποδράσεις Πασχαλινές αποδράσεις Δωρεάν PARKING (Για όλους τους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες μας) Αγαπητοί εκδρομείς Σας παρέχουμε δωρεάν χώρο στάθμευσης του οχήματός σας, στις ιδιόκτητες/φυλασσόμενες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ι ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ι ΦΩΤΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ι ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ι ΦΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ι ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ι ΦΩΤΑ Γιορτάστε μαζί μας, τα 40 χρόνια του γραφείου μας, και απολαύστε τα ωραιότερα ταξίδια, Β Έκδοση 20/11 Τιµοκατάλογος Οδική µεταφορά για τις αναχωρήσεις µε ναυλωµένες πτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 2 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ Β' ΕΚΔΟΣΗ 9/6/14 - Aναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη Σελ. Εκδρομή Ημ. Αναχ. 3 Παιδική τιμή 2-12 ετών 395 1ο κ 2ο παιδί Μονό/ινο Φόροι Ξενοδοχεία Διατροφή 3 Αερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ -ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013-

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ -ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013- ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013 Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη Α έκδοση 22/05/13 Αεροπορικές εκδρομές ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Εκδρομή Ημ. Ανάχ. Αλπικές ΛίμνεςΚόμο Σικελίας Ρώμη Κλασικός Γύρος Ιταλίας Ρώμη Αναγ/σιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ '' KAΛΟΚΑΙΡΙ 2011 '' Α' έκδοση: 19/06/11 Ισχύς τιμοκαταλόγου : 20/06 15/09

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ '' KAΛΟΚΑΙΡΙ 2011 '' Α' έκδοση: 19/06/11 Ισχύς τιμοκαταλόγου : 20/06 15/09 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ '' KAΛΟΚΑΙΡΙ 2011 '' Α' έκδοση: 19/06/11 Ισχύς τιμοκαταλόγου : 20/06 15/09 Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικού Paris Disneyland (με διαμονή) σελ. 1 Ημ. Αναχώρηση 5 11/08, 15/08 Ξενοδοχείο NOVOTEL

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πάσχα Β Έκδοση 19/03

Τιμοκατάλογος Πάσχα Β Έκδοση 19/03 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΣΟΜΕΝΟ PARKING ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΚΚΑ 10, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 11 5ΗΜ 13 6ΗΜ 15 7ΗΜ 17 Παρίσι All Inclusive

Διαβάστε περισσότερα

εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

εκδρομές 28ης Οκτωβρίου εκδρομές 28ης Οκτωβρίου 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Τιμοκατάλογος εκδρομών ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4ΗΜ 12ε 6ΗΜ 20ε 5ΗΜ 15ε 7ΗΜ 25ε ΠΡΑΓΑ σελ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α Ι Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ι Φ Ω ΤΑ. Γιορτάστε μαζί μας, τα 40 χρόνια του γραφείου μας, και απολαύστε τα ωραιότερα ταξίδια,

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α Ι Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ι Φ Ω ΤΑ. Γιορτάστε μαζί μας, τα 40 χρόνια του γραφείου μας, και απολαύστε τα ωραιότερα ταξίδια, Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α Ι Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ι Φ Ω ΤΑ Γιορτάστε μαζί μας, τα 40 χρόνια του γραφείου μας, και απολαύστε τα ωραιότερα ταξίδια, Τιμοκατάλογος Οδική μεταφορά για όλες τις αναχωρήσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρη σεις πρωινό 329 δίκλι νο - - - νο- - - περιλαμβάνει αναστάσιμο δείπνο &

Παρατηρη σεις πρωινό 329 δίκλι νο - - - νο- - - περιλαμβάνει αναστάσιμο δείπνο & ΚΕΡΚΥΡΑ 38 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ FLY & DRIVE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 5 μέρες 0913/04 Ξενοδοχείο Παρατρ χ φ σε 212 212 σε πρωιν 329 δίκλι 169 δίκλι 212 212 Fiori Δασσιά μιδ/φ 379 νο 199 νο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11 Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ Tιμή Φόροι Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Αερ. Εταιρία σε παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Αεροπορικά Ταξίδια - Fly & Drive στην Ελλάδα

Αεροπορικά Ταξίδια - Fly & Drive στην Ελλάδα Αυστριακό Πανόραμα - Μόναχο 5ημ Ζάγκρεμπ Hotel I 3* Σάλτσμπ. Star Inn Zentrum 3* Ζάγκρεμπ International 4* Σάλτσμπουργκ Am Neutor 4* Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 5ημ Φόροι & πρωινό 199 99 299 πρωινό 259

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013 ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013 Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 5 20,22/6 6 22/6 Murat 3* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 475 425 585 Novotel Eiffel 569 475 775 Murat 3* 585 495 780 Πρωινό

Διαβάστε περισσότερα

TIMOKATΑΛΟΓΟΣ B ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/2/2010. Xρόνια Πολλά. καλό Πάσχα

TIMOKATΑΛΟΓΟΣ B ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/2/2010. Xρόνια Πολλά. καλό Πάσχα TIMOKATΑΛΟΓΟΣ B ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/2/2010 Xρόνια Πολλά καλό Πάσχα ΠΡΟΣΟΧΗ Δωρεάν προσφορά! ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΔΡΑΜΑ - ΣΕΡΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινές αποδράσεις. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013

Πασχαλινές αποδράσεις. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013 Πασχαλινές αποδράσεις ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013 Δωρεάν PARKING (Για όλους τους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες μας) Αγαπητοί εκδρομείς Σας παρέχουμε δωρεάν χώρο στάθμευσης του οχήματός

Διαβάστε περισσότερα

*ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

*ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2012 A Έκδοση Aθήνα 29/2/2012 *ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ *ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών Τιμοκατάλογος εκδρομών ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ * ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΛΟΣ,ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΔΡΑΜΑ,ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ,ΞΑΝΘΗ,ΚΑΒΑΛΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,ΝΑΟΥΣΑ,ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα