εκδρομές Πάσχα & Πρωτομαγιά 2014 κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων B έκδοση, 20/03/2014 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκδρομές Πάσχα & Πρωτομαγιά 2014 κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων B έκδοση, 20/03/2014 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους"

Transcript

1 εκδρομές Πάσχα Πρωτομαγιά 201 κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων B έκδοση, 20/03/201 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους

2 Λονδίίνο, αεροπορικώώς Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείία offer ΤΙΜΗ Λονδίίνο Glam Style 18/, 23/ 17/, 18/, 21/, 22/, 23/ 30/ Μονόό- κλινο Διατροφήή Kingsway Hall Hotel Covent Garden *superior The Westbury Mayfair *deluxe Kingsway Hall Hotel Covent Garden *superior The Westbury Mayfair *deluxe επίίναυλοι καυσίίµμων : 21 απόό/προς Θεσ/νίίκη µμέέσω Αθηνώών, 27 απόό/προς άάλλες πόόλεις µμέέσω Αθηνώών Κρατήήσεις offer µμέέχρι τις 29/3. Παρίίσι, αεροπορικώώς Ibis Porte D'ʹ Italie 3* Παρίίσι family απόό 369!!!, παιδιάά απόό 29!!! 13/0 6 18/0 13/0. Novotel Asnieres * 3 29 Novotel Defence * Movenpick Neuilly * Ibis Porte D'ʹ Italie 3* Novotel Asnieres * Novotel Defence * Movenpick Neuilly * BB Paris Est Bondy x Ibis Porte D'ʹ Italie 3* Novotel Asnieres * Novotel Defence * Primera Airlines 13/0 Θεσ/νίίκη - Παρίίσι 10:0-12: 17/0 Παρίίσι - Θεσ/νίίκη 21:30-01:1 18/0 Θεσ/νίίκη - Παρίίσι 10:0-12: 23/0 Παρίίσι - Θεσ/νίίκη 21:30-01:1 Παρίίσι all inclusive απόό 299!!! παιδιάά απόό 29!!! 6 18/0. Best W. Ronceray 3* Movenpick Neuilly * Villa Lutece * 0 70 x BB Paris Est Bondy 7 x Ibis Porte D'ʹ Italie 3* Novotel Asnieres * 2 3 Novotel Defence * Best W. Ronceray 3* Movenpick Neuilly * Villa Lutece * x Regency Etoile * x 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο ξενοδοχείίο Movenpick Neuilly η διαµμονήή σας, γίίνεται σε δίίχωρες σουίίτες. Στο ξενοδοχείίο Novotel Defence * η διαµμονήή 2 παιδιώών γίίνεται σε κουκέέτα *** Ατοµμικόό πακέέτο ΈΈκπτωση κατάά άάτοµμο *** Περιλαµμβάάνει : Αεροπορικόό εισιτήήριο + ξενοδοχείίο Παρίίσι Νορµμανδίία Παρίίσι Βρυξέέλλες ΆΆµμστερνταµμ 13/0. * /0 * /0. * /0 * Ζητήήστε τον αναλυτικόό τιµμοκατάάλογο για αεροπορικέές εκδροµμέές, σε εξωτικούύς προορισµμούύς, σε Ευρώώπη Ελλάάδα (Fly drive)

3 Βαρκελώώνη, αεροπορικώώς Βαρκελώώνη Μπιλµμπάάο Βαρκελώώνη Φιγκέέρες Απόό 399!!! Μαδρίίτη Βισκάάϊα 18/0. 18/0. 18/0 * * ηµμιδιατροφήή Oasis Tossa Spa * ηµμιδιατροφήή Front Maritim * Catalonia Atenas * Expo Barcelona * Hotel Rossello * 9 61 Hotel Cristal * * * ηµμιδιατροφήή Go 2 SKY Airlines 18/0 Θεσ/νίίκη - Βαρκελώώνη 0:00-06: 22/0 Βαρκελώώνη - Θεσ/νίίκη 23:00-02: 1 *** Ατοµμικόό πακέέτο ΈΈκπτωση - 60 κατάά άάτοµμο Περιλαµμβάάνει : αεροπορικόό εισιτήήριο 1 + ξενοδοχείίο Ντουµμπρόόβνικ, αεροπορικώώς Πανόόραµμα Κροατίίας Λίίµμνες Πλίίτβιτσε 17/ Arcotel Allegra/Olympia/Lapad- Neptun ηµμιδιατροφήή Arcotel Allegra/Olympia/Rixos- Ariston ηµμιδιατροφήή : 17/0 Θεσ/νίίκη- Λιουµμπλιάάναα 16:10-19:0 (µμέέσω Βελιγραδίίου ) 21/0 Ντουµμπρόόβνικ- Θεσ/νίίκη 18:00-20:00 Κεντρικήή Ευρώώπη, αεροπορικώώς 12 Air SERBIA Πράάγα Βιέέννη 13/0 Barcelo *- Artis * /0 Barcelo *- Artis * ηµμιδιατροφήή /0 Barcelo *- Artis * Πράάγα Κάάρλοβυ Βάάρυ Δώώρο εκδροµμήή στην Δρέέσδη Δώώρο κρουαζιέέρα Μολδάάβα µμε δείίπνο Πράάγα Κάάρλοβυ Βάάρυ Δώώρο κρουαζιέέρα Μολδάάβα µμε δείίπνο Δώώρο εκδροµμήή στη Βιέέννη 13/0 18/0 13/0 Panorama * Holiday Inn * Corinthia Prague * Πρωινόό 3 γεύύµματα Yasmin * 30 0 Yalta * Panorama * 39 2 Holiday Inn * 1 Πρωινόό Corinthia Prague * γεύύµματα Yasmin * 2 Yalta * 7 Expo Budapest * ηµμιδιατροφήή BW Hungaria * ηµμιδιατροφήή Intercontinental * Go 2 SKY Airlines 13/0 Θεσ/νίίκη - Μπρατισλάάβα 0:00-06:00 17/0 Μπρατισλάάβα - Θεσ/νίίκη 23:30-02:1 18/0 Θεσ/νίίκη - Μπρατισλάάβα 0:00-0:00 22/0 Μπρατισλάάβα - Θεσ/νίίκη 23:30-02:1 *** Ατοµμικόό πακέέτο ΈΈκπτωση - 70 κατάά άάτοµμο Περιλαµμβάάνει : αεροπορικόό εισιτήήριο + ξενοδοχείίο Δώώρο εκδροµμήή στη Βιέέννη 18/0 Expo Budapest * ηµμιδιατροφήή 20 0 BW Hungaria * ηµμιδιατροφήή 30 0 Intercontinental *

4 Ρώώµμη, αεροπορικώώς Ρώώµμη Βατικανόό Μουσείία Καπιτωλίίου 17/0 Hotel Europa * /0 Hotel Noto * / Luce * /0 Hotel Noto * Ντουµμπρόόβνικ, οδικο- αεροπορικώώς, (φόόροι αεροδροµμίίου +7 ) 12 17/0 Θεσ/νίίκη- Ρώώµμη 06:10-07:00 21/0 27/ Ρώώµμη- Θεσ/νίίκη 12:0-1:0 23/0 Θεσ/νίίκη- Ρώώµμη 1:30-16:20 26/0 Ρώώµμη- Θεσ/νίίκη 22:00-00: Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείίο Διατροφήή offer Τιµμήή Πανόόραµμα Κροατίίας Δαλµματικώών Ακτώών 6 16/0 Ζάάγκρεµμπ- Acrotel Allegra * ηµμιδιατροφήή 22/0 Σίίµμπενικ- Olympia * / Ντουµμπρόόβνικ- Neptun * Delfin * - Adria/Ivka 3* /0 Delfin *- Ladad/Neptun * ηµμιδιατροφήή Ντουµμπρόόβνικ, Κόότορ Μπούύτβα Delfin */Ariston/Rixos * Delfin * - Adria/Ivka 3* /0 Delfin *- Ladad/Neptun * ηµμιδιατροφήή Delfin */Ariston/Rixos * : Air Montenegro / 21/0, Ντουµμπρόόβνικ- Θεσ/νίίκη, 18:00-20:00 / 22/0, Θεσ/νίίκη- Ντουµμπρόόβνικ, 06:00-06:10., Πράάγα, Βιέέννη, οδικο- αεροπορικώώς, (φόόροι αεροδροµμίίου +7 ) Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείίο Διατροφήή offer Τιµμήή Βιέέννη Πράάγα 23/0 Βιέέννη- Artis * ηµμιδιατροφήή ,19/0 Βουδ/στη- BW Hungaria * ηµμιδιατροφήή /0 Πράάγα - Barcelo * ηµμιδιατροφήή /0 Βουδ/στη- BW Hungaria * ηµμιδιατροφήή Go 2 Sky Ailines / 23/0, Θεσ/νίίκη- Μπρατισλάάβα, 0:00-06:00/18/0, Θεσ/νίίκη- Μπρατισλάάβα, 0:00-0:00/22/0, Μπρατισλάάβα- Θεσ/νίίκη 23:30-02:1 Οδικέές εκδροµμέές Ευρώώπης Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείίο Διατροφήή offer Τιµμήή Παρατηρήήσεις Πάάσχα στην ΒΕΝΕΤΙΑ 7 17/, 21/, 28/ * ηµμιδιατροφήή * 2 39 ΔΩΡΟ, ηµμιδιατροφήή Τοσκάάνη Ουµμβρίία 8 17/, 27/, / * ηµμιδιατροφήή 2 9 στο πλοίίο! Νάάπολι Αµμάάλφι 8 17/0 * ηµμιδιατροφήή επιβάάρυνση Πανόόραµμα Ιταλίίας 8 17/0 * ηµμιδιατροφήή σε δίίκλινη καµμπίίνα ΑΒ2 = Σικελίία 8 17/0 * ηµμιδιατροφήή ΑΑ2 = 6 - Βιέέννη - Πράάγα 8 17/0 * ηµμιδιατροφήή Actor * ηµμιδιατροφήή /0 Expo * ηµμιδιατροφήή Δώώρο εκδροµμήή στην Βιέέννη B.W. Hungaria ηµμιδιατροφήή Actor * / Expo * ηµμιδιατροφήή , 23/0 B.W. Hungaria ηµμιδιατροφήή Intercontinental * ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ για τον τιµμοκατάάλογο εκδροµμώών ΠΑΣΧΑ 201 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 201 / Β έέκδοση «Κρουαζιέέρα Βοσπόόρου», 1 / «Εκδροµμήή στα Πριγκιπόόνησα ακτοπλοϊκόό εισιτήήριο»,. / «Κρουαζιέέρα Σµμύύρνη», 1. / «Κρουαζιέέρα Μοσχονήήσια», 1. / «Ηµμερήήσια Ντουµμπρόόβνικ (απόό Μαυροβούύνιο)» 2. / «Κρουαζιέέρα Ντουµμπρόόβνικ/νησιάά Ελαφίίτη», 30. / «Ηµμερήήσια Τέένεδος ακτοπλοϊκόό εισιτήήριο», 1. / «Ηµμερήήσια Τσεσµμέές», 1. / «Ηµμερήήσια, Μυτιλήήνη, µμόόνο πόόλη, (απόό Αϊβαλίί)» 30. / «Ηµμερήήσια Σπλίίτ (απόό Ντουµμπρόόβνικ) 30. / Στις εκδροµμέές Κωνσταντινούύπολης, ΜΟΝΟ για τις αναχωρήήσεις της Μεγάάλης εβδοµμάάδας, ολοήήµμερη κρουαζιέέρα στον Βόόσπορο τα Πριγκιπόόνησα, +2, την Κυριακήή του Πάάσχα. / Στα ξενοδοχείία του Βελιγραδίίου, Δηµμοτικόός φόόρος, +2 ανάά άάτοµμο ανάά διανυκτέέρευση, πληρωτέέο επιτόόπου. / Σε όόλα τα ξενοδοχείία Ελλάάδος, (σε οδικέές εκδροµμέές), στην ηµμιδιατροφήή περιλαµμβάάνονται: Αναστάάσιµμο δείίπνο το Μ. Σάάββατο και Πασχαλινόό εορταστικόό γεύύµμα την Κυριακήή του Πάάσχα. / Εορταστικάά ήή Πακέέτο εορταστικώών, θεωρούύνται το Αναστάάσιµμο Δείίπνο µμετάά την Ανάάσταση το Πασχαλινόό γεύύµμα την Καλήή Ανάάσταση!!! Κυριακήή του Πάάσχα. / Στις ακτοπλοϊκέές εκδροµμέές, η τιµμήή αφοράά σε ΑΒ. Επιβαρύύνσεις καµμπινώών κατάά άάτοµμο µμετ επιστροφήής κατόόπιν ζήήτησης. / Οι αλλαγέές θέέσεων στο λεωφορείίο είίναι υποχρεωτικέές. Οι τιµμέές offer ισχύύουν έέως 21 ηµμέέρες πριν την αναχώώρηση

5 Οδικέές εκδροµμέές Δαλµματίίας Εκδροµμήή Ηµμ Αναχ Ξενοδοχείίο Τιµμήή Μονόό κλινο Διατροφήή ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ Φιόόρδ Κόότορ 18/0, 2/0 MAGNOLIJA 3* Ηµμιδιατροφήή ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 18/0, 2/0 Hotels 3* * Ηµμιδιατροφήή ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ Μόόσταρ 18/0, 2/0 Hotels 3* * Ηµμιδιατροφήή Hotels * Ηµμιδιατροφήή Πανόόραµμα Δαλµματικώών Ακτώών - Βελιγράάδι 7 16/0, 18/0 28/0 Hotels * Ηµμιδιατροφήή Οδικέές εκδροµμέές Βαλκανίίων Εκδροµμήή Ηµμ Αναχ Ξενοδοχείίο Τιµμήή Μονόό κλινο ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ Καρπάάθια (Πασχαλινόό Γεύύµμα, προαιρετικάά, +3 ) 18/0, 2/0 YESTERDAY 3*sup Ηµμιδιατροφήή NOVOTEL * Πρωινόό NOVOTEL * Ηµμιδιατροφήή ΣΙΝΑΪΑ (Καρπάάθια) ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 18/0, 23/0 RINA * YESTERDAY 3*sup Ηµμιδιατροφήή RINA * NOVOTEL * Πρωινόό 2 δείίπνα ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ- ΣΟΦΙΑ (αναχ. απόό Βόόλο) 18/0, 23/0 YESTERDAY 3*/Bucharest RAMADA PRINCESS */Sofia Πρωινόό Ηµμιδιατροφήή ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Νόόβισαντ 18/0, 2/0 CENTAR BALASECIC 3* Ηµμιδιατροφήή SUMADIJA * Ηµμιδιατροφήή PRAG * Ηµμιδιατροφήή ΤΙΡΑΝΑ Δυρράάχιο 3 19/0 2/0 WHITE DREAM * Ηµμιδιατροφήή Βυζαντινήή ΟΧΡΙΔΑ 3 19/0, 2/0 02/0 DRIM * MILLENIUM * ΙΝΕΧ GORICA * Πλήήρης Εορταστικήή Διατροφήή Ανατολικήή ΡΩΜΥΛΙΑ 18/0, 2/0 MIRAJE *+ / BURGAS Ηµμιδιατροφήή ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ 3 19/, 2/, 2/ PARK/SULTAN 3* Πρωινόό RAMADA PRINCESS * Πρωινόό ΣΟΦΙΑ Φιλιππούύπολη (Προαιρετικόό Πασχαλινόό γεύύµμα µμε µμουσικήή, +30 ) 3 19/0, 2/0 02/0 SVETA SOFIA * Ηµμιδιατροφήή RAMADA PRINCESS * Ηµμιδιατροφήή BALKAN * (ex SHERATON) Ηµμιδιατροφήή SENSE *sup Ηµμιδιατροφήή RAMADA PRINCESS * Πρωινόό 18/0, 2/0 SVETA SOFIA * Ηµμιδιατροφήή RAMADA PRINCESS * Ηµμιδιατροφήή BALKAN * (ex SHERATON) Ηµμιδιατροφήή Οι εκδροµμέές έέχουν προγραµμµματισµμέένες πρωινέές αναχωρήήσεις απόό Βόόλο, Λάάρισα, Κατερίίνη, Βέέροια, Πτολεµμαΐδα, Κοζάάνη, Κιλκίίς, Σέέρρες, Δράάµμα, Καβάάλα, Ξάάνθη, Κοµμοτηνήή Αλεξανδρούύπολη Οι τιµμέές offer ισχύύουν έέως 21 ηµμέέρες πριν την αναχώώρηση

6 Οδικέές εκδροµμέές Κωνσταντινούύπολης ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜ ΑΝΑΧ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ νύύχτες ( ηµμέέρες / νύύχτες) 17/0 18/0 23/0 FATIH OSMANBEY / περιοχήή Taksim Πρωινόό ETERNO / πλατείία Τακσίίµμ Πρωινόό NEW! ISTANBUL DORA *+ / περιοχήή Τακσίίµμ Πρωινόό EPHESUS 3* / similar / περιοχήή Λάάλελι Πρωινόό FATIH OSMANBEY / περιοχήή Taksim Πρωινόό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Πριγκιπόόνησα (βράάδυ, ηµμ/3 νύύχτες) 17/0, 22/0, 23/0 30/0 CRAND UNAL/CITY WALL/similar / περιοχήή Λάάλελι Πρωινόό ETERNO / πλατείία Τακσίίµμ Πρωινόό REGNO/ATIK PALAS/περιοχήή Sisli- Taksim Πρωινόό NEW! ISTANBUL DORA *+ / περιοχήή Τακσίίµμ Πρωινόό NEW HOTEL! THE PARMA *+sup / πλατείία Τακσίίµμ Πρωινόό EPHESUS 3* / similar / περιοχήή Λάάλελι Πρωινόό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Πριγκιπόόνησα ( ηµμέέρες/3 νύύχτες) 18/0, 22/0, 2/0 01/0 FATIH OSMANBEY / περιοχήή Taksim Πρωινόό CRAND UNAL/CITY WALL/similar / περιοχήή Λάάλελι Πρωινόό ETERNO / πλατείία Τακσίίµμ Πρωινόό NEW! ISTANBUL DORA *+ / περιοχήή Τακσίίµμ Πρωινόό NEW HOTEL! THE PARMA *+sup / πλατείία Τακσίίµμ Πρωινόό CITY WALL / similar / περιοχήή Τόόπκαπίί Πρωινόό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (βράάδυ, ηµμ/2 νύύχτες) 18/0, 2/0 01/0 Οδικέές εκδροµμέές Μικράάς Ασίίας REGNO/ATIK PALAS/περιοχήή Sisli- Taksim Πρωινόό NEW! ISTANBUL DORA *+ / περιοχήή Τακσίίµμ Πρωινόό NEW HOTEL! THE PARMA *+sup / πλατείία Τακσίίµμ Πρωινόό ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜ ΑΝΑΧ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Αϊβαλίί ( ηµμέέρες/3 νύύχτες) 18/0, 2/0 BUYUK BERK / MARE Ηµμιδιατροφήή AYVALIK BEACH Ηµμιδιατροφήή HALIC PARK * Ηµμιδιατροφήή Μικράά Ασίία ΣΜΥΡΝΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Κωνσταντινούύπολη 18/0, 23/0, 01/0 Hotels * Ηµμιδιατροφήή 6 18/0, 22/0, 01/0 Hotels * Ηµμιδιατροφήή 7 18/0, 01/0 Hotels * Ηµμιδιατροφήή 7 18/0, 01/0 Hotels 3* * Πρωινόό 3 δείίπνα 8 18/0, 01/0 Hotels 3* * Πρωινόό δείίπνα ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 6 18/0, 22/0, 01/0 Hotels 3* * /0, 01/0 Hotels 3* * Πρωινόό δείίπνα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τον τιµμοκατάάλογο εκδροµμώών ΠΑΣΧΑ 201 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 201 / B έέκδοση 1. Οι τιµμέές είίναι κατάά άάτοµμο σε δίίκλινο δωµμάάτιο και περιλαµμβάάνουν ΦΠΑ. 2.Τα τρίίκλινα γίίνονται µμε προσθήήκη πτυσσόόµμενου κρεβατιούύ (ράάντζο) σε δίίκλινο δωµμάάτιο έέχουν χρέέωση, άάτοµμου σε δίίκλινο. 3. Ενηµμερωτικόό εκδροµμήής δίίδεται δύύο ηµμέέρες πριν την αναχώώρηση.. Στις εκδροµμέές εξωτερικούύ, είίναι απαραίίτητα: Ονοµματεπώώνυµμο, ΌΌνοµμα πατρόός, Αριθµμόός Διαβατηρίίου Χρονολογίία Γέέννησης.. Εορταστικάά ήή απλάά γεύύµματα/ δείίπνα, προσφέέρονται και σε εστιατόόρια εκτόός ξενοδοχείίου. 6. Το γραφείίο διατηρείί δικαίίωµμα αλλαγήής των τιµμώών σε περίίπτωση σοβαρήής αλλαγήής των ισοτιµμιώών µμεταξύύ Ευρώώ τοπικούύ νοµμίίσµματος. 7.Το γραφείίο έέχει δικαίίωµμα αλλαγήής του προαναφερόόµμενου ξενοδοχείίου µμε άάλλο, της ίίδιας πάάντοτε κατηγορίίας εάάν κριθείί αναγκαίίο. 8. Το γραφείίο έέχει δικαίίωµμα της αλλαγήής εκάάστου προγράάµμµματος εκδροµμήής εάάν το επιβάάλουν οι συνθήήκες ήή αργίίες των ηµμερώών ήή ο αρχηγόός συνοδόός της εκδροµμήής εκτιµμήήσει όότι αυτόό θα είίναι προς όόφελος των εκδροµμέέων. 9. Το γραφείίο δεν ευθύύνεται για καθυστερήήσεις αεροπορικώών ήή ακτοπλοϊκώών εταιριώών. 10. Παιδιάά 2-6 ετώών χωρίίς παροχέές (µμόόνο µμεταφοράά) επιβαρύύνονται για τις οδικέές εκδροµμέές, µμε 0% της αξίίας της εκδροµμήής. Παιδιάά 0-2 ετώών, (µμόόνο µμεταφοράά) ταξιδεύύουν ΔΩΡΕΑΝ, στις αεροπορικέές εκδροµμέές χρεώώνονται µμόόνο τους φόόρους. 11. Οι αλλαγέές Καλόό Πάάσχα!!!

7 θέέσεων στο λεωφορείίο είίναι υποχρεωτικέές. 12. Επιβάάρυνση µμονόόκλινου +3% όόπου δεν αναφέέρεται. Προγράάµμµματα FLY DRIVE (ενοικίίαση Ι.Χ. 1000cc, ηµμ, 8 / ηµμ, 110 ) Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείίο Περιοχήή Διατροφήή offer Τιµμήή Παρατήήρησεις Ρόόδος AEGEAN Θεσ/νίίκη- Ρόόδος 1:0-16:2 Ρόόδος- Θεσ/νικη 17:00-18: Παιδικήή τιµμήή /0 Butterfly 3* πόόλη / Butterfly 3* πόόλη /0 Grand Hotel * πόόλη ηµμιδιατροφήή / Grand Hotel * πόόλη ηµμιδιατροφήή /0 B.W. Plaza * πόόλη /0 B.W. Plaza * πόόλη / Amfitryon * πόόλη ηµμιδιατροφήή / Amfitryon * πόόλη ηµμιδιατροφήή / Nautica Blue * Φανέές all inclusive / Nautica Blue * Φανέές all inclusive Αναστ.δείίπνο Πασχ. Γεύύµμα + 30 Πασχαλινόό γεύύµμα +2 Αναστ.δείίπνο Πασχ. Γεύύµμα + 30 περιλαµμβάάνει Αναστάάσιµμο δείίπνο Πασχαλινόό γεύύµμα µμε ζωντανήή µμουσικήή Χανιάά AEGEAN 18/0 Θεσ/νίίκη- Χανιάά /0 Χανιάά- Θεσ/νίίκη Παιδικήή τιµμήή / Eleftheria 3* Αγ.Μαρίίνα ηµμιδ/φη Arkadi hotel 3* Πόόλη Akali hotel * Πόόλη Πρωινόό Iolida beach * Αγ.Μαρίίνα ηµμιδ/φη Galini sea view * Αγ.Μαρίίνα all inclusive Chrispy Village * Ραπανιανάά ηµμιδ/φη Asterion * Πλατανιάάς ηµμιδ/φη Στο ξενοδοχείίο Iolida Beach Η ηµμιδιατροφήή περιλαµμβάάνει το Αναστ. Δείίπνο Πασχ. Γεύύµμα Στα υπόόλοιπα ξενοδοχείία µμε ηµμιδιατροφήή και all inclusive δεν περιλαµμβάάνονται τα εορταστικάά Σαντορίίνη ASTRA / 18/0 Θεσ/νικη - Σαντορίίνη 21/0 Σαντορίίνη Θεσ/νικη +36 Παιδικήή τιµμήή /0 Amerissa suites Φηροστεφάάνι Daedalus hotel * Φηράά Andromeda Suites * sup. Caldera v Ηµμεροβίίγλι Afrodite Venus * Καµμάάρι ηµμιδ/φη Pantheon Deluxe Villas caldera Ηµμεροβίίγλι The Majestic * Φηράά 9 69 Η ηµμιδιατροφήή περιλαµμβάάνει το Αναστ.δείίπνο Πασχ. Γεύύµμα, Περιλαµμβάάνεται η µμεταφοράά Αεροδ. Ξενοδοχείίο - Αεροδ Χίίος ASTRA 18/0 Θεσ/νικη - Χίίος 09:00 10:00 21/0 Χίίος Θεσ/νικη 10:3 11:3 18/0. Οδικέές εκδροµμέές Τήήνου Kyveli Apartments Golden Sand * Grecian Castle * Χίίος Καρφάάς Χίίος Ηµμιδιατροφήή Προσφέέρεται στο ηµμιδ/φη 3 2 Hotel GOLDEN SAND Ηµμιδιατροφήή µμε Νηστήήσιµμο/ ηµμιδ/φη 37 2 Αναστάάσιµμο δείίπνο/ Πασχαλινόό γεύύµμα µμε γλέέντι Ηµμιδιατροφήή µμε Νηστήήσιµμο/ ηµμιδ/φη 2 32 Αναστάάσιµμο δείίπνο/ Πασχαλινόό γεύύµμα µμε γλέέντι Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείίο Περιοχήή Διατροφήή offer Τιµμήή Τήήνος ηµμ/3νυ ηµμ/3νυ 17/ βράάδυ 18/, πρωίί 1/ πρωίί Τήήνος 17/0 Palada / Niki / Soula Τήήνος διαµμονήή Thalia 2* / Byzantio 2* Τήήνος Favie Suzanne/Οceanis /Avra / Ageri Τήήνος Aeolos bay Τήήνος Πλήήρης διατροφήή Tinos beach * Kιονια Palada / Niki / Soula Τήήνος διαµμονήή Thalia 2* / Byzantio 2* Τήήνος Favie Suzanne/Οceanis /Avra / Ageri Τήήνος Aeolos bay Τήήνος Πλήήρης διατροφήή Tinos beach * Kιονια Παρατηρήήσεις Εορταστικάά + 30 Εορταστικάά + 30

8 Οι τιµμέές OFFER ισχύύουν έέως 21 ηµμέέρες πριν την αναχώώρηση Οδικέές εκδροµμέές Ελλάάδας Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείίο Περιοχήή Διατροφήή offer Τιµμήή Κέέρκυρα 18/0 Κέέρκυρα 17/ 18/. Ζάάκυνθος 18/0 Λευκάάδα Πρέέβεζα Πόόρτο Χέέλι Τολόό Ναύύπλιο Θάάσος Messonghi 3* Μωραϊτικα ηµμιδιατροφήή Bintzan Inn 3* Γαστούύρι ηµμιδιατροφήή Alexandros * Πέέραµμα ηµμιδιατροφήή Magna Grecia * Δασιάά ηµμιδιατροφήή Aqualand * Αγ. Ιωάάννης all inclusive Royal Boutique Κανόόνι ηµμιδιατροφήή Marbella Beach * Αγ. Ιωάάννης ηµμιδιατροφήή Messonghi * Μωραϊτικα ηµμιδιατροφήή Bintzan Inn 3* Γαστούύρι ηµμιδιατροφήή Alexandros * Πέέραµμα ηµμιδιατροφήή Magna Grecia * Δασιάά ηµμιδιατροφήή Aqualand * Αγ. Ιωάάννης all inclusive Royal Boutique Κανόόνι ηµμιδιατροφήή Marbella Beach * Αγ. Ιωάάννης ηµμιδιατροφήή Παρατηρήήσεις Family room (ενήήλικες 2+ 2 παιδιάά) Aqualand * τιµμήή = 729 τα άάτοµμα Marbella * τιµμήή = τα άάτοµμα Palatino * Ζάάκυνθος Εορταστικάά Diana * Ζάάκυνθος ηµμιδιατροφήή Alexandra Beach * Τσιλιβίί ηµμιδιατροφήή /0 Lefkas 3* Λευκάάδα ηµμιδιατροφήή /0 Porto Lygıa 3* Λυγιάά ηµμιδιατροφήή / 1/ Porto Lygıa 3* Λυγιάά /0. Maistrali 3* Πάάργα Εορταστικάά /0. Cleopatra 2* Καστροσυκιάά ηµμιδιατροφήή / 1/ Cleopatra 2* Καστροσυκιάά / Cleopatra 2* Καστροσυκιάά /0 ηµμιδιατροφήή Club Cosmos * Πόόρτο Χέέλι 17/ 18/ µμε γλέέντι / / 18/ Galaxy * Πόόρτο Χέέλι Ηµμιδιατροφήή / 1/ /0 Frini 3* Τολόό Πρωινόό /0 Paradise * Τολόό 2 εορταστικάά / 1/ Frini 3* Τολόό / Alexandra Ποτόός ηµμιδιατροφήή / Beach SPA Ποτόός ηµμιδιατροφήή Καστοριάά 18/0 Anastasiou3* Καστοριάά Εορταστικάά + 0 Πανόόραµμα ΈΈβρου 18/0 Chris Eve * Κοµμοτηνήή ηµμιδιατροφήή Μετέέωρα Βόόλος Πήήλιο Καρπενήήσι 18/0 Famissi 3* Καλαµμπάάκα Εορταστικάά /0 Rex 3* Καλαµμπάάκα Εορταστικάά / 1/ Rex 3* Καλαµμπάάκα /0 Rex 3* Καλαµμπάάκα Εορταστικάά /0 Pilio Ηoliday Club * Τσαγκαράάδα ηµμιδιατροφήή ,2/ 1/ Sevili 2* Αγ. Ιωάάννης Εορταστικάά / Sevili 2* Αγ. Ιωάάννης /0 Elvetia 3* Καρπενήήσι /0 Pringipikon 2* Υπάάτη ηµμιδιατροφήή / Pringipikon 2* Υπάάτη ηµμιδιατροφήή Δελφοίί - Αράάχωβα 18/0 Castri 2* Δελφοίί Εορταστικάά + 0 Εύύβοια 18/0 John'ʹs 3* Χαλκίίδα Εορταστικάά + 0

ΠΑΣΧΑ 2014 Bʹ ΕΚΔΟΣΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 Bʹ ΕΚΔΟΣΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΑ 201 Bʹ ΕΚΔΟΣΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: 1. Όλες οι τιμές είναι κατ άτομο και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 2. Στις παραπάνω τιμές των εκδρομών δεν περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔ ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔ ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ / ΜΑΪΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ / ΙΟΥΝΙΟΣ Αʹ ΕΚΔ ΟΣΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔ ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ζητείστε µμας το αναλυτικό έντυπο τώρα είναι καιρός για εµμάς! ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές εκδρομές Βουλγαρίας

Οδικές εκδρομές Βουλγαρίας ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 28ης Οκτωβρίου 2014 Οδικές εκδρομές Βουλγαρίας ΣΟΦΙΑ & ημερ. εκδρομή Φιλιππούπολη 3ημ. αναχ: 26/10 Renovated! RODINA 4* center 85 +35 65 Πρωινό Renovated! RODINA 4* center 105 +35 85 Ημιδιατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πρωτομαγιάς

Τιμοκατάλογος Πρωτομαγιάς Παρίσι πόλη του φωτός 5ημ (Ατομικό Πακέτο) Φόροι & Ibis Berthier 3* πρωινό 469 269 699 28/04 0 Novotel Asniers 4* πρωινό 529 469 749 Παρίσι πόλη του φωτός 6ημ (Ατομικό Πακέτο) Τιμοκατάλογος Πρωτομαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 201 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 1/03/201 ΣΕΛ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙ ΤΡΙ ΣΙΚΕΛΙΑ Μ.ΕΛΛΑΔΑ 22/0 * (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ). 3 8 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ 1 * (ΚΕΝΤΡΙΚΑ) 2 1 ΣΙΚΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

οδικές εκδρομές 28 ης Οκτωβρίου 2015 ΝΕΟΣ κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων

οδικές εκδρομές 28 ης Οκτωβρίου 2015 ΝΕΟΣ κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων οδικές εκδρομές 28 ης Οκτωβρίου 2015 ΝΕΟΣ κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων Οδικώς Κωνσταντινούπολη ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΝΑΧ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ GRAND UNAL / similar / περιοχή Λάλελι 119 New hotel ALL INN / OSMANBEY FATIH

Διαβάστε περισσότερα

εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

εκδρομές 28ης Οκτωβρίου εκδρομές 28ης Οκτωβρίου 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Τιμοκατάλογος εκδρομών ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4ΗΜ 12ε 6ΗΜ 20ε 5ΗΜ 15ε 7ΗΜ 25ε ΠΡΑΓΑ σελ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 Ά Έκδοση: 19/11/2013 ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Αυστριακές Άλπεις 8 ημέρες 19, 21/12 485,00 595,00 350,00 Ίνσμπρουκ:

Διαβάστε περισσότερα

Αεροπορικά Ταξίδια - Fly & Drive στην Ελλάδα

Αεροπορικά Ταξίδια - Fly & Drive στην Ελλάδα Αυστριακό Πανόραμα - Μόναχο 5ημ Ζάγκρεμπ Hotel I 3* Σάλτσμπ. Star Inn Zentrum 3* Ζάγκρεμπ International 4* Σάλτσμπουργκ Am Neutor 4* Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 5ημ Φόροι & πρωινό 199 99 299 πρωινό 259

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Εκτός Εορτών)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Εκτός Εορτών) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Εκτός Εορτών) ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΣΟΜΕΝΟ PARKING ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΚΚΑ 10, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 12/11/2013

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 12/11/2013 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 12/11/2013 ΣΕΛ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙ 3 ΠΡΑΓΑ 4 ΠΡΑΓΑ 4 29/12 27/12 ΤΡΙ CLARION CONGRESS 479 39 9 MAJESTIC PLAZA

Διαβάστε περισσότερα

εκδρομές Πάσχα 2015 & Πρωτομαγιά 2015 Κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων

εκδρομές Πάσχα 2015 & Πρωτομαγιά 2015 Κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων εκδρομές Πάσχα 201 & Πρωτομαγιά 201 Κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων Α έκδοση, 08/03/201 Οδικές εκδρομές Κωνσταντινούπολης ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜ ΑΝΑΧ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ 1000 & 1 νύχτες ( ημέρες / νύχτες) 09/0, 10/0,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρη σεις πρωινό 329 δίκλι νο - - - νο- - - περιλαμβάνει αναστάσιμο δείπνο &

Παρατηρη σεις πρωινό 329 δίκλι νο - - - νο- - - περιλαμβάνει αναστάσιμο δείπνο & ΚΕΡΚΥΡΑ 38 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ FLY & DRIVE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 5 μέρες 0913/04 Ξενοδοχείο Παρατρ χ φ σε 212 212 σε πρωιν 329 δίκλι 169 δίκλι 212 212 Fiori Δασσιά μιδ/φ 379 νο 199 νο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚ Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ. ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ πρωινό 445 225 120 1.495

ΠΑΙΔΙΚ Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ. ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ πρωινό 445 225 120 1.495 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ 13-16/04 με απευθείας πτησεις της ASTRA AIRLINES ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΚ Η SANTA MARIA/PORTO CASTELO ΦΗΡΑ πρωινο 295 225 50 - STAR HOTEL/MAISTROS HOTEL ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ/ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάάλογος αεροπορικώών εκδροµμώών Τιµμέές & αναχωρήήσεις

Κατάάλογος αεροπορικώών εκδροµμώών Τιµμέές & αναχωρήήσεις Κατάάλογος αεροπορικώών εκδροµμώών Τιµμέές & αναχωρήήσεις ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΒΙΕΝΝΗ - 5 ηµμέέρες - Δώώρο η εκδροµμήή στα Δάάση της Βιέέννης!!! Α ΕΚΔΟΣΗ, 22/11/2012 22 & 26& 27/12 29&30/12 INTERCITY 4* πρωινόό 399

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ά Έκδοση 17/09

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ά Έκδοση 17/09 Παρίσι Disney 5ημ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ά Έκδοση 17/09 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΣΟΜΕΝΟ PARKING ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΚΚΑ 10, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος ταξιδιών ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2016

Τιμοκατάλογος ταξιδιών ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2016 Τιμοκατάλογος ταξιδιών ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2016 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΠΑΣΧΑ 2016 28/4-2/5 29/4-3/5 28/4-3/5 6 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙ ΝΟ HOLIDAY INN SISLI 5* 545 705 CVK BOSPHORUS

Διαβάστε περισσότερα

DIESEL TRAVEL Καλοκαίρι 2015 κατάλογος οδικών εκδρομών τιμές και αναχωρήσεις B έκδοση 8/6/2015

DIESEL TRAVEL Καλοκαίρι 2015 κατάλογος οδικών εκδρομών τιμές και αναχωρήσεις B έκδοση 8/6/2015 DIESEL TRAVEL Καλοκαίρι 201 κατάλογος οδικών εκδρομών τιμές και αναχωρήσεις B έκδοση 8/6/201 Οδικές εκδρομές ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (οι τιμές ισχύουν έως 18 Ιουλίου 201) ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΝΑΧ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ BUYUK SAHINLER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΩΝ ΔΚΓΡΟΜΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ 2013 (ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ & ΑΠΟΚΡΙΔ) 145 Transavia ΒΡΤΞΔΛΛΔ 4 ΜΠΔΝΔΛΟΤΞ 6 7, 21/02, 7/03 4* 495 645 465

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΩΝ ΔΚΓΡΟΜΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ 2013 (ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ & ΑΠΟΚΡΙΔ) 145 Transavia ΒΡΤΞΔΛΛΔ 4 ΜΠΔΝΔΛΟΤΞ 6 7, 21/02, 7/03 4* 495 645 465 ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΩΝ ΔΚΓΡΟΜΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ 2013 (ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ & ΑΠΟΚΡΙΔ) ΔΚΓΡΟΜΗ ΗΜΔΡΔ ΑΝΑΥΩΡΗΔΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΓΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ Novotel 39 90 ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ & Kάθε Πέμπηη 1 N.H Carlton 399 110 17/1

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ σελ 3 28/2 22/3 27,28 /2 1,21,22 /3 Τιμοκατάλογος εκδρομών IBIS BERTHIER 3* 9 39 69 πρωινό NOVOTEL EIFFEL * 9 39 76 IBIS BERTHIER 3* 7 πρωινό NOVOTEL EIFFEL * 66 89

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ A έκδοση

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ A έκδοση ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙ 02-12 ΜΟΝ ΑΕΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΙ 2/12, 03/01 KINWSWAY HALL * plus 639 389 99 THE WESTBURY MΑYFAIR * 689 619 889 3 ΛΟΝΔΙΝΟ 22,23,2/12 KINWSWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ -ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013-

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ -ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013- ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013 Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη Α έκδοση 22/05/13 Αεροπορικές εκδρομές ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Εκδρομή Ημ. Ανάχ. Αλπικές ΛίμνεςΚόμο Σικελίας Ρώμη Κλασικός Γύρος Ιταλίας Ρώμη Αναγ/σιακή

Διαβάστε περισσότερα

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Τιμή σε δίκλινο NOVOTEL WENCESLAS 4* 539 375 659 CHARLES BRIDGE PALACE 4* 559 375 675 JALTA 5* 615 375 745 PARK 4* 349 259 399

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Τιμή σε δίκλινο NOVOTEL WENCESLAS 4* 539 375 659 CHARLES BRIDGE PALACE 4* 559 375 675 JALTA 5* 615 375 745 PARK 4* 349 259 399 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Τιμοκατάλογος εκδρομών (Α έκδοση 11/09) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΑΓΑ σελ 3 PARK 4* ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 485 375 529 Εταιρία AEGEAN AIRLINES 4 24/10 NOVOTEL WENCESLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ά Έκδοση 17/09

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ά Έκδοση 17/09 Παρίσι Disney 5ημ 24/10. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ά Έκδοση 17/09 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΣΟΜΕΝΟ PARKING ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΚΚΑ 10, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ - 5 ημέρες - σελ10 - Δώρο η εκδρομή στα Δάση της Βιέννης!!!

ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ - 5 ημέρες - σελ10 - Δώρο η εκδρομή στα Δάση της Βιέννης!!! ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ - 5 ημέρες - σελ10 - Δώρο η εκδρομή στα Δάση της Βιέννης!!! 23& 24/12/2011 29 & 30/12/2011 2&3/1/2012 ARTIS HOTEL 4* πρωινό 445 335 100 80 Austria Trend Delta 4* πρωινό 455 340 100 80 Austria

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΡΟ ΟΣ EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE'' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013 ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013 Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 5 20,22/6 6 22/6 Murat 3* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 475 425 585 Novotel Eiffel 569 475 775 Murat 3* 585 495 780 Πρωινό

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 14/09/11

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 14/09/11 Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 14/09/11 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΡΑΓΑ Σελ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ ΜΕ ΓΕΥΜΑ KAI EKΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 24,25/10 4* πρωινό + 4 γεύματα 375 340 535 City 4* or similar Laleli πρωινό 289 249 425 Mim 4* Nisantasi πρωινό 319 269 479 Eterno 4* Taxim πρωινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΣΟΜΕΝΟ PARKING ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΚΚΑ 10, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ 2η ΜΑΡΤΙΟΥ 201 Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΜ 1ε ΗΜ 18ε 6ΗΜ 20ε ΠΑΡΙΣΙ σελ 3 Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο αερ.+ Επίναυλοι IBIS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ FLY & DRIVE ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 28ε 5ΗΜ 35ε 6ΗΜ 37ε 7ΗΜ 45ε Στις παρακάτω τιμές περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιέννη 4,5,6ημ από 155

Βιέννη 4,5,6ημ από 155 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για κρατήσεις εώς 21/11 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 11 5ΗΜ 13 6ΗΜ 15 7ΗΜ 17 Βιέννη All Inclusive 6ημ Αεροπορικές εκδρομές

Διαβάστε περισσότερα

IBIS 3* Πρωινό. MINERVA 4* Ημιδιατροφή. HILTON DOUBLE TREE 4* Πρωινό. IBIS 3* Πρωινό

IBIS 3* Πρωινό. MINERVA 4* Ημιδιατροφή. HILTON DOUBLE TREE 4* Πρωινό. IBIS 3* Πρωινό Οδικές εκδρομές Βουκουρεστίου (βράδυ, ημ-2νύχτες) 29/ / ΔΙΑΤΡΟΦΗ IBIS 3* 11 +0 9 Πρωινό MINERVA * 12 + 10 Ημιδιατροφή HILTON DOUBLE TREE *+ 13 +60 11 Πρωινό IBIS 3* 139 +60 109 Πρωινό Καρπάθια (ημ-3νύχτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ Δ' έκδοση 24/11/14

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ Δ' έκδοση 24/11/14 Μεταφορά από τις πόλεις ΒΟΛΟΣ,ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, ΞΑΝΘΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, KΑΒΑΛΑ,ΔΡΑΜΑ,ΣΕΡΡΕΣ,ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ,ΒΕΡΟΙΑ στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και αντίστροφα 10 ανά άτομο/ανά διαδρομή για τις αναχωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2013-2014

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2013-2014 4 2/12 03,04/01 29 370 AMERICAN PALACE 30 470 LONDRA & CARGIL CICERONE ΡΩΜΗ ( ΙΑΚΟΠΕΣ) 22,23,24/12 & 02,03/01 29,30,31/12 32 42 AMERICAN PALACE 39 LONDRA & CARGIL CICERONE 39 4 AMERICAN PALACE 4 90 LONDRA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΚΔΡΟΜ ΜΕΡΕ ΑΑΧΩΡΕΙ ΞΕΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΟΦ ΙΜ ΑΙΔΙ 02-12 ΜΟΟΚΛΙΟ ΕΛΙΚΑ Δευτέρα 7 3* & * μιδιατροφή 3 33 3 από 0/07 ΑΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΙΚΩ ΑΚΩ 21,2/7 &,11,1,2/ ΑΡΙΙ «ΟΛ ΟΥ ΦΩΟ» 10 2/07 &2,1/0 3* & * ΙΑΛΙΚΟ ΑΟΡΑΜΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ά Έκδοση 17/09

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ά Έκδοση 17/09 Παρίσι Disney 5ημ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ά Έκδοση 17/09 Αεροπορικές εκδρομές Εξωτερικού Εξασφαλισμένες θέσεις με την Ibis Berthier 3* πρωινό 639 415 180 24/10. Best Western Ronceray Opera 3* πρωινό

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τιμοκατάλογος εκδρομών ΠΑΡΙΣΙ σελ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ 4 24,25,26/2 5 22,23,24,25/2 BW OPERA ST. LAZARE 3* 489 399 599 πρωινό NOVOTEL LA DEFENCE 4* 510 415 625 BW

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ι ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ι ΦΩΤΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ι ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ι ΦΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ι ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ι ΦΩΤΑ Γιορτάστε μαζί μας, τα 40 χρόνια του γραφείου μας, και απολαύστε τα ωραιότερα ταξίδια, Β Έκδοση 20/11 Τιµοκατάλογος Οδική µεταφορά για τις αναχωρήσεις µε ναυλωµένες πτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα

Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα Τιμές Κατ άτομο Προορισμός Αναχωρήσεις Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις Novotel City 4* sup και Πασχαλινό Γεύμα 549 + 150 499 18/04 6ΗΜΕΡΕΣ Marriott Courtyard 4* και

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel. 28 A. Papandreou str. Halandri Athens Tel

Alba Express Travel. 28 A. Papandreou str. Halandri Athens Tel ΠΟΥΚΕΤ-ΜΠΑΝΓΚΟΚ Αναχωρήσεις με ETIHAD μέσω Αμπου Νταμπι & με EGYPTAIR μέσω Κάϊρο ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/11/2013 ΕΩΣ 31/03/2014 ΠΑΚΕΤΟ 9 ΗΜΕΡΕΣ/ 6 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 22/11/2013 TUNE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ & ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2015 Τιμοκατάλογος εκδρομών

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ & ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2015 Τιμοκατάλογος εκδρομών ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 201 Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΜ 12ε ΗΜ 1ε 6ΗΜ 17ε 7ΗΜ 20ε ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 28/ 6 30/ 6 28/ 30/ IBIS BERTHIER 3* 1

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος ταξιδιών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΦΩΤΑ 2014-2015

Τιμοκατάλογος ταξιδιών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΦΩΤΑ 2014-2015 Τιμοκατάλογος ταξιδιών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΦΩΤΑ 2014-2015 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟ ΛΟΝΔΙΝΟ SUPER OFFER 5+1 ΝΥΧΤΑ ΔΩΡΟ!! ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 23-26/12 27-30/12 2-5/1 22-26/12 23-27/12 24-28/12 29/12-2/1

Διαβάστε περισσότερα

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σκιάθος 4ημ κάθε Κυριακή ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ξενοδοχείο Τοποθεσία Διατροφή ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ Skiathos Studios Χώρα.- 125 122 119 135

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ι ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ι ΦΩΤΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ι ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ι ΦΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ι ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ι ΦΩΤΑ Γιορτάστε μαζί μας, τα 40 χρόνια του γραφείου μας, και απολαύστε τα ωραιότερα ταξίδια, Β Έκδοση 20/11 Τιµοκατάλογος Οδική µεταφορά για τις αναχωρήσεις µε ναυλωµένες πτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος. Πρωινό. CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* plus 565 390 BW OPERA RONCERAY 3* 539 365 HOLIDAY INN EST 3* 559 385. Πρωινό

Τιμοκατάλογος. Πρωινό. CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* plus 565 390 BW OPERA RONCERAY 3* 539 365 HOLIDAY INN EST 3* 559 385. Πρωινό Τιμοκατάλογος ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΙΣΙ ΣΕΛ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 09/11/11 6 17,20,23 /12 3,,7 /1 17,19,22 /12 26/12,7/1 17,18,2/12 3,7/1 29/12 BW OPERA

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πάσχα Α Έκδοση 05/03

Τιμοκατάλογος Πάσχα Α Έκδοση 05/03 Αεροπορικές εκδρομές Εξωτερικού Οι Smart τιμές ισχύουν για κρατήσεις εώς 21 ημέρες πριν την αναχώρηση Παρίσι All Inclusive 6ημ 05/04 & 18/04 Παρίσι All Inclusive 5ημ Τιμοκατάλογος Πάσχα Α Έκδοση 05/03

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Τιμοκατάλογος εκδρομών Εξωτερικού

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Τιμοκατάλογος εκδρομών Εξωτερικού ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 201 Τιμοκατάλογος εκδρομών Εξωτερικού ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2//1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΜ 10 ε ΗΜ 12 ε ΗΜ 1 ε ΗΜ 1 ε ΗΜ 2 ε 9ΗΜ 2 ε ΠΑΡΙΣΙ λ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014-2015 450 425 565 CICERONE 4* 655 625 975 PLAZA 5* 395 385 515 CICERONE 4*

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014-2015 450 425 565 CICERONE 4* 655 625 975 PLAZA 5* 395 385 515 CICERONE 4* ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014-201 ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜ. ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΝ/ΝΟ ΑΕΡ/ΙΚΗ ΦΟΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΗΜ. 39 37 1 NOVA DOMUS 40 42 6 CICERONE 22,, 26/12, 02/01, 03/01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013. Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013. Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013 Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive) ΧΑΝΙΑ (AEGEAN AIRLINES) 6 ΗΜΕΡΕΣ καθε Δευτερα ACHILLES PLAZA 3* - 199 99 599 ΝΟΝΤΑS APARTMENTS - 219 99 669-229 99 769

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α έκδοση 22/09/1 Ειδική προσφορά για PARKING στο SKYPARK στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ημ. - 1, ημ. - 18 ημ. - 20, 7&8ημ. - 2 Μοναδικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή 5 4 8,13,16,18/4 22,25/4 8,13,14,17/4 26,28/4 Tιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ Μεταφορά από τις πόλεις Ειδική προσφορά για parking ΒΟΛΟΣ,ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΚΑΒΑΛΑ, ΡΑΜΑ, στο SKYPARK parking στο αεροδρόµιο ΣΕΡΡΕΣ,ΓΙΑΝΝΕΝΑ,ΚΟΖΑΝΗ,ΒΕΡΟΙΑ στο αεροδρόµιο ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ και αντίστροφα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Τιμοκατάλογος εκδρομών Εξωτερικού

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Τιμοκατάλογος εκδρομών Εξωτερικού ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 201 Τιμοκατάλογος εκδρομών Εξωτερικού ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2//1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΜ 10 ε ΗΜ 12 ε ΗΜ 1 ε ΗΜ 1 ε ΗΜ 2 ε 9ΗΜ 2 ε ΠΑΡΙΣΙ λ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α Ι Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ι Φ Ω ΤΑ. Γιορτάστε μαζί μας, τα 40 χρόνια του γραφείου μας, και απολαύστε τα ωραιότερα ταξίδια,

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α Ι Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ι Φ Ω ΤΑ. Γιορτάστε μαζί μας, τα 40 χρόνια του γραφείου μας, και απολαύστε τα ωραιότερα ταξίδια, Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α Ι Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ι Φ Ω ΤΑ Γιορτάστε μαζί μας, τα 40 χρόνια του γραφείου μας, και απολαύστε τα ωραιότερα ταξίδια, Τιμοκατάλογος Οδική μεταφορά για όλες τις αναχωρήσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Αεροπορικές εκδρομές Εξωτερικού

Αεροπορικές εκδρομές Εξωτερικού ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 15/10-15/12 (ΕΚΤΟΣ ΕΟΡΤΩΝ) Α Έκδοση 26/09 Για όλες τις οδικές εκδρομές ΔΩΡΕΑΝ φυλασόμενο Parking στο αμαξοστάσιο του Οργανισμού Λέκκα 10, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Ισχύει από 14/5 έως 15/6/2012, και περίοδο Αγίου Πνεύματος

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Ισχύει από 14/5 έως 15/6/2012, και περίοδο Αγίου Πνεύματος MISTER BED BAGNOLET 2* or similar Πέμπτη, Πρωινό 29 Πρωινό 39 MEDIAN CONGRESS 3* or similar Παρασκευή Πρωινό 279 Πρωινό 379 MERCURE NORD / HOLIDAY INN EST 3*sup. or similar & 1/6 Πρωινό 39 Πρωινό 9 NOVOTEL

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πάσχα Β Έκδοση 19/03

Τιμοκατάλογος Πάσχα Β Έκδοση 19/03 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΣΟΜΕΝΟ PARKING ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΚΚΑ 10, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 11 5ΗΜ 13 6ΗΜ 15 7ΗΜ 17 Παρίσι All Inclusive

Διαβάστε περισσότερα

AEΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 (Α ΕΚΔΟΣΗ 16/01/2014)

AEΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 (Α ΕΚΔΟΣΗ 16/01/2014) ΠΑΡΙΣΙ 6 ΠΑΡΙΣΙ (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ) AEΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 201 (Α ΕΚΔΟΣΗ 16/01/201) 0/02,11/02,17/02,2 /02,26/02, 0/03, 11/03,18/03,20/03 27/03 PAVILLON OPERA GRAND BOULEVARDS 3* B.W RONCERAY

Διαβάστε περισσότερα

Αεροπορικές εκδρομές Εξωτερικού

Αεροπορικές εκδρομές Εξωτερικού ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 09/01-15/03 (ΕΚΤΟΣ ΕΟΡΤΩΝ) Α Έκδοση 31/12 Για όλες τις οδικές εκδρομές ΔΩΡΕΑΝ φυλασόμενο Parking στο αμαξοστάσιο του Οργανισμού Λέκκα 10, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Φόροι αεροδρ. Παιδι 2 12 σε 3κλινο. Τιμή. Ενήλικα

Φόροι αεροδρ. Παιδι 2 12 σε 3κλινο. Τιμή. Ενήλικα SPECIAL ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ >> ΝΕΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!!!! 5 ημέρες Δώρο η ημερήσια εκδρομή στη Βουδαπέστη, Δώρο η εκδρομή στη Μπρατισλάβα Αναχώρηση Ξενοδοχείο RAMADA ENCORE 3* Plus Διατροφή 340 AUSTRIA

Διαβάστε περισσότερα

Βιέννη 4,5,6ημ από 155

Βιέννη 4,5,6ημ από 155 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για κρατήσεις εώς 21/11 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 11 5ΗΜ 13 6ΗΜ 15 7ΗΜ 17 Βιέννη All Inclusive 6ημ Αεροπορικές εκδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. για το. Φθινόπωρο Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. για το. Φθινόπωρο Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για το Φθινόπωρο B ΕΚΔΟΣΗ, 22/8/2012 Ισχύει από 10/9 έως 31/10/2012 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΙΣΙ (σελ.3) Πτήσεις SWISS (φόροι 11 ), AEGEAN (φόροι 190

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2013-2014

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2013-2014 4 2/12 03,04/01 29 370 AMERICAN PALACE 30 470 LONDRA & CARGIL CICERONE ΡΩΜΗ ( ΙΑΚΟΠΕΣ) 22,23,24/12 & 02,03/01 29,30,31/12 32 42 AMERICAN PALACE 39 LONDRA & CARGIL CICERONE 39 4 AMERICAN PALACE 4 90 LONDRA

Διαβάστε περισσότερα

27/4 CDG(23.30) SKG(03.15)

27/4 CDG(23.30) SKG(03.15) ΠΡΟΣΟΧΗ ωρεάν προσφορά! ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXΩ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΑ 2-12χρ. ΕΝΗΛΙΚΑ 2-12χρ. ΕΠΙΒΑΡ. ΑΕΡΟΠ. ΦΟΡΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ Σελ. ΡΗΣΕΙΣ (ημέρες) ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11 Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ Tιμή Φόροι Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Αερ. Εταιρία σε παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινές αποδράσεις. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013

Πασχαλινές αποδράσεις. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013 Πασχαλινές αποδράσεις ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013 Δωρεάν PARKING (Για όλους τους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες μας) Αγαπητοί εκδρομείς Σας παρέχουμε δωρεάν χώρο στάθμευσης του οχήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Οργανωμένες Εκδρομές στην Ευρώπη Aναχωρήσεις από Αθήνα Περίoδος: 10/1-31/3/17

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Οργανωμένες Εκδρομές στην Ευρώπη Aναχωρήσεις από Αθήνα Περίoδος: 10/1-31/3/17 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 12,19,26/1 & 2,9,16,23/2 & 9,16,23/3 12,19,26/1 & 2,9,16/2 & 9,16,23/3 16,23/1 & 6,13,20,27/2 &,11,18,2/3 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ * 39 3

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινές αποδράσεις

Πασχαλινές αποδράσεις Πασχαλινές αποδράσεις Δωρεάν PARKING (Για όλους τους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες μας) Αγαπητοί εκδρομείς Σας παρέχουμε δωρεάν χώρο στάθμευσης του οχήματός σας, στις ιδιόκτητες/φυλασσόμενες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για κρατήσεις εώς 21/11 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ Β Έκδοση 09/11

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για κρατήσεις εώς 21/11 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ Β Έκδοση 09/11 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για κρατήσεις εώς 21/11 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ Β Έκδοση 09/11 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΣΟΜΕΝΟ PARKING ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΚΚΑ 10, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 τηλ.κέντρο 2103220620 www.aktinaprime.gr ΡΩΜΗ double Buenos Aires 3* 390 520 360 65 ΙΟΥΝΙΟΣ AZ Villa Grazioli 4* 430 580 400 75 495 720 465 100

Διαβάστε περισσότερα

25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ. Τιμή σε δίκλινο. 1 ο παιδί. 2 ο παιδί IRA STUDIOS ΠΕΡΙΣΣΑ - 169 99 150 189 99 150 199 99 150

25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ. Τιμή σε δίκλινο. 1 ο παιδί. 2 ο παιδί IRA STUDIOS ΠΕΡΙΣΣΑ - 169 99 150 189 99 150 199 99 150 3ΗΜΕΡΕΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 8 9 24 25 IRA STUDIOS ΠΕΡΙΣΣΑ 169 150 189 150 1 150 ΚΑΜΑRELA STUDIOS KAΜΑΡΙ Πρωινό 179 150 1 150 209 150 BLACK SANDY BEACH ΠΕΡΙΣΣΑ Πρωινό 185 205 1 215 1 Πρωινό 225 280 289 BLUE HORIZON

Διαβάστε περισσότερα

TIMOKATAΛΟΓΟΣ ''ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ'' ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ταξίδια στην Ιταλία από Θεσσαλονίκη Β έκδοση 14/03/14

TIMOKATAΛΟΓΟΣ ''ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ'' ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ταξίδια στην Ιταλία από Θεσσαλονίκη Β έκδοση 14/03/14 TIMOKATAΛΟΓΟΣ ''ΠΑΣΧΑΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ'' ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ταξίδια στην Ιταλία από Θεσσαλονίκη Β έκδοση 1/03/1 1/ 30 00 0 12 1/ 20 90 700 12 Sheraton Rome Conf.Center * Romanico Palace * (Via Veneto) Alitalia Θεσ/νικηΡώμη

Διαβάστε περισσότερα

2012-13 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ

2012-13 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Β Έκδοση 16/11/2012 ΔΩΡΕΑΝ Parking* ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Καθαρά Δευτέρα & 2η Μαρτίου +1 ΔΩΡΟ Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο Κάθε Τετάρτη 11,13/3 & 23,2/3 ΤΟΥΡΚΙΑ Grand Halic * 310 260 360 Lares Park * sup 32 27 2

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος ατομικών εκδρομών (με δικό σας μέσον) Πάσχα 2014 τιμές κατ' άτομο σε σελ. 1

Τιμοκατάλογος ατομικών εκδρομών (με δικό σας μέσον) Πάσχα 2014 τιμές κατ' άτομο σε σελ. 1 Τιμοκατάλογος ατομικών εκδρομών (με δικό σας μέσον) Πάσχα 2014 τιμές κατ' άτομο σε σελ. 1 Ξενοδοχείο Περιοχή Διαν/σεις Δίκλινο AQUAMARINA HOTEL ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 115 87 Δωρεάν 59 175 3 160 115 Δωρεάν 85 250

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α Έκδοση 7/11/2012 ΔΩΡΕΑΝ Parking* ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012 Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Αεροπορική Ενήλικας Παιδί Αεροπορική Φόροι Σελ. Εκδρομή Ημέρες Αναχωρήσεις ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ σε 2κλινο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλονιά. Επτάνησα με δικό σας μέσο Καλοκαίρι 2011. ELEFTHERIA APARTMENTS Φελμάτα Μακρύς Γιαλός. STELLA APARTMENTS Υισκάρδο. HOTEL AMMES βορονάτα

Κεφαλονιά. Επτάνησα με δικό σας μέσο Καλοκαίρι 2011. ELEFTHERIA APARTMENTS Φελμάτα Μακρύς Γιαλός. STELLA APARTMENTS Υισκάρδο. HOTEL AMMES βορονάτα Κεφαλονιά ELEFTHERIA APARTMENTS Φελμάτα Μακρύς Γιαλός Μόνο διαμονή 10/06-19/07 20/07-10/09 11/09-30/09 Διαμέρισμα 4 ατόμων 68 125 STELLA APARTMENTS Υισκάρδο Μόνο διαμονή 25/06-22/07 23/07-19/08 20/08 09/09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014. ΡΟ ΟΣ 4ηµέρες & 5ηµέρες µε AEGEAN AIRLINES. Parking στην περιοχή του αεροδρομίου "SKYPARK", 4 ΗΜΕΡΕΣ, 25 5 ΗΜΕΡΕΣ, 30 Β ΕΚ ΟΣΗ 13/03/2014

ΠΑΣΧΑ 2014. ΡΟ ΟΣ 4ηµέρες & 5ηµέρες µε AEGEAN AIRLINES. Parking στην περιοχή του αεροδρομίου SKYPARK, 4 ΗΜΕΡΕΣ, 25 5 ΗΜΕΡΕΣ, 30 Β ΕΚ ΟΣΗ 13/03/2014 Β ΕΚ ΟΣΗ 13/03/2014 ΠΑΣΧΑ 2014 ΡΟ ΟΣ 4ηµέρες & 5ηµέρες µε AEGEAN AIRLINES ( DAYUSE ΣΤΟ RODOS PALACE) ΠΑΚΕΤΟ 4 ΗΜΕΡΩΝ 18/04 ΠΑΚΕΤΟ 5 ΗΜΕΡΩΝ 17/04 Parking στην περιοχή του αεροδρομίου "SKYPARK", 4 ΗΜΕΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Edition 23/05/2012. www.sugarpalmphuket.com. www.sugarpalmkaron.com. www.ibishotel.com. www.ibishotel.com. www.deevanapatong.com

Edition 23/05/2012. www.sugarpalmphuket.com. www.sugarpalmkaron.com. www.ibishotel.com. www.ibishotel.com. www.deevanapatong.com Edition 23/05/2012 Sugar Palm 3* (Kata) DBL 01/04-30/04 Superior 608 802 32 64 01/05-31/10 Superior 555 695 21 43 Sugar Palm 3* (Karon ) DBL 01/04-30/04 Superior 608 802 32 64 01/05-31/10 Superior 555

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών Τιμοκατάλογος εκδρομών ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ * ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΛΟΣ,ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΔΡΑΜΑ,ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ,ΞΑΝΘΗ,ΚΑΒΑΛΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,ΝΑΟΥΣΑ,ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

!!! Super Προσφορές - Μαγικές Τιμές!!!

!!! Super Προσφορές - Μαγικές Τιμές!!! ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΤΑ 2013-2014 Αεροπορικά-Οδικά ταξίδια από Θεσσαλονίκη Β έκδοση 18/11/13 Σελ Εκδρομή Ημ. Αναχ. 11 Μιλάνο- Παρίσι 7 17-12 345 365 315 495 75 14 16 22!!! Super Προσφορές - Μαγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ -ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΤΑ 2014-2015

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ -ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΤΑ 2014-2015 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ -ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΤΑ 201-201 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ AUSTRIA TREND HOTEL ANANAS * 26 19 70 ΒΙΕΝΝΗ 20/12 300 260 90 HILTON VIENNA * 30 _ 10 MELIA VIENNA * LUX 3 _ 16 30-31 ΠΡΑΓΑ 20/12

Διαβάστε περισσότερα

Σύπορ Δωμαηίος Εποχικότητα Δίκλινο Μονόκλινο Πποζθοπέρ / Παποσέρ νεόνςμθων. Standard 2015 595 650 Με ππωινό

Σύπορ Δωμαηίος Εποχικότητα Δίκλινο Μονόκλινο Πποζθοπέρ / Παποσέρ νεόνςμθων. Standard 2015 595 650 Με ππωινό Athome @Nanai 8 2* Standard 2015 595 650 Με ππωινό Bamboo Beach Hotel And Spa 3* Superior 2015 610 660 Με ππωινό Arimana 3* Standard 2015 615 670 Με ππωινό Club Bamboo Boutique Resort & Spa 3* Superior

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Αναχωρήσεις καθημερινά με μέσω Ντόχα & με μέσω Κωνσταντινούπολης ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/04 ΕΩΣ 31/10 ΠΑΚΕΤΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ/ 5 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 24/03/2013 CORAL HOTEL & SPA 3*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013 Anastasia aptms - Φούρκα 28.04.13-01.06.13-26.09.13-31.05.13 25.09.13 31.10.13 Double Room- BB 2Ad 30 45 30 Double Room- BB 2Ad+1ch(2-11) 30 45 30 Double Room- BB 2Ad+2ch(2-11)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ - 2014 ΙΤΑΛΙΑ in double Buenos Aires 3* 270 380 240 45 ΡΩΜΗ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αγ. ΠΕΤΡΟΥ AZ Villa Grazioli 4* 285 395 255 50 Commodore 4* 300 435 270 Ludovisi Palace 4* 330

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ά Έκδοση 22/05 Οι Smart τιμές ισχύουν για κρατήσεις εώς 21 ημέρες πριν την αναχώρηση.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ά Έκδοση 22/05 Οι Smart τιμές ισχύουν για κρατήσεις εώς 21 ημέρες πριν την αναχώρηση. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ά Έκδοση 22/05 Οι Smart τιμές ισχύουν για κρατήσεις εώς 21 ημέρες πριν την αναχώρηση. ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά από τις πόλεις Βόλος, Λάρισα, Κατερίνη,Ξάνθη, Καβάλα, Κοζάνη, Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Αναχωρήσεις καθημερινά με μέσω Ντόχα & καθε ΔΕΥΤΕΡΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ με μέσω Zυριχης ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/11/2013 ΕΩΣ 31/03/2014 ΠΑΚΕΤΟ 8 ΗΜΕΡΕΣ/ 5 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 27/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Michelangelo 4* 250 365 220. Πρωινό Michelangelo 4* 395 520 365. Rialto 4* Buenos Aires 3* Villa Grazioli 4* 325 430 295. Ludovisi Palace 4*

Michelangelo 4* 250 365 220. Πρωινό Michelangelo 4* 395 520 365. Rialto 4* Buenos Aires 3* Villa Grazioli 4* 325 430 295. Ludovisi Palace 4* ΒΕΝΕΤΙΑ Κάθε Παρασκευή & Κυριακή έως 30/0 Michelangelo 380 1 30 190 Οργανωμένη εκδρομή Κάθε Παρασκευή από 01/07 0/09 Michelangelo 20 3 220 ΒΕΝΕΤΙΑ Escape με πτήσεις Volotea Rialto 39 7 3 Καθημερινά από

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκαταλογος Οργανωμένων Αέροπορικων Ταξιδιων Ευρωπησ Χριστουγέννα 2014 Πρωτοχρονια Θέοφανέια 2015

Τιμοκαταλογος Οργανωμένων Αέροπορικων Ταξιδιων Ευρωπησ Χριστουγέννα 2014 Πρωτοχρονια Θέοφανέια 2015 ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CLARION CONGRESS 4* 30 260 60 ΠΡΑΓΑ Super γιορτινές προσφορές!!! Στις Χριστουγεννιάτικες αγορές!!! ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Super γιορτινές προσφορές!!! Στις Χριστουγεννιάτικες αγορές!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 τηλ. κέντρο 210 3220620 www.aktinaprime.gr ΡΩΜΗ double Buenos Aires 3* 470 615 440 70 ΠΑΣΧΑ & ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 14, 18, 21, 24, 28 Απριλίου & 1 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

*ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

*ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2012 A Έκδοση Aθήνα 29/2/2012 *ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ *ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 2014-2015 EARLY BOOKING Τιμοκατάλογος Προσφορών

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 2014-2015 EARLY BOOKING Τιμοκατάλογος Προσφορών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 201-201 EARLY BOOKING Τιμοκατάλογος Προσφορών ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΩΣ 17/11 ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΑΡΙΣΙ ΜΕ ΩΡΟ ΕΚ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΝΟΡΜΑΝ ΙΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΙΣΙ ALL INCLUSIVE 7 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΑΡΙΣΙ ΜΕ ΩΡΟ ΕΚ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΝΟΡΜΑΝ ΙΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΙΣΙ ALL INCLUSIVE 7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΑΡΙΣΙ ΜΕ ΩΡΟ ΕΚ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΝΟΡΜΑΝ ΙΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΛINO Β&Β PORTE DE VANVES 3* 585 465 465 725 MERCURE RONCERAY 3* 655 855 SUP/ HYATT REGENCY PARIS ETOILE

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικές Αναχωρήσεις κάθε Εβδομάδα Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τακτικές Αναχωρήσεις κάθε Εβδομάδα Τιμοκατάλογος εκδρομών Τακτικές Αναχωρήσεις κάθε Εβδομάδα Τιμοκατάλογος εκδρομών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΩΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ TIMOTEL GARE DU NORD 3* 199 17 29 IBIS GARE DE L EST 3* 2 22 339 MERCURE

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel. 28 A. Papandreou str. Halandri Athens Tel 210 6833127 - info@albatravel.gr - www.albatravel.gr

Alba Express Travel. 28 A. Papandreou str. Halandri Athens Tel 210 6833127 - info@albatravel.gr - www.albatravel.gr ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ Αναχωρήσεις καθε ΠΕΜΠΤΗ με SWISS μεσω ΖΥΡΙΧΗΣ & καθημερινά με AIR FRANCE μεσω ΠΑΡΙΣΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/10/2013 ΕΩΣ 31/03/2014 ΠΑΚΕΤΟ 9 ΗΜΕΡΕΣ/ 7 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

48 Sarantaporou Str. 121 34 Peristeri Athens Tel: 210 57 75 777 Fax: 210 57 51 962 www.i-travel.gr info@i-travel.

48 Sarantaporou Str. 121 34 Peristeri Athens Tel: 210 57 75 777 Fax: 210 57 51 962 www.i-travel.gr info@i-travel. 48 Sarantaporou Str. 121 34 Peristeri Athens Tel: 210 57 75 777 Fax: 210 57 51 962 www.i-travel.gr info@i-travel.gr ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ CLUB BAMBOO BOUTIQUE RESORT & SPA 3*S - PATONG BEACH 01/05-31/10 530

Διαβάστε περισσότερα