Ε. Σγουρού, Π. Κατσακιώρη, Στ. Γούτσος, Εμ.Αδαμίδης Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε. Σγουρού, Π. Κατσακιώρη, Στ. Γούτσος, Εμ.Αδαμίδης Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών"

Transcript

1 Οι βασικές αρχές στην ανάπτυξη ενός ολιστικού πλαισίου προληπτικής αξιολόγησης της επίδοσης ενός οργανισμού σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας Ε. Σγουρού, Π. Κατσακιώρη, Στ. Γούτσος, Εμ.Αδαμίδης Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε μια πρόσφατη αντιπαράθεση επιστημονικών απόψεων σχετικά με τους δείκτες ασφάλειας σε βιομηχανίες υψηλού κινδύνου (process safety indicators), διαπιστώθηκε ότι η προληπτική αξιολόγηση της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας (prospective safety performance evaluation) βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο διερεύνησης σε ό,τι αφορά τις έννοιες, την ορολογία, τις επιστημονικές θεωρίες και τις πρακτικές (Hopkins, 2009a; Hopkins, 2009b). Ο Bacharach ορίζει τη θεωρία σαν μια «διατύπωση των σχέσεων μεταξύ εννοιών, μέσα σε ένα πλαίσιο οριοθετούμενο από περιορισμούς και υποθέσεις» (Bacharach, 1989). Επίσης διακρίνει δύο βασικές λειτουργίες στη διατύπωση θεωριών: την «οργάνωση» και την «επικοινωνία». Με αφετηρία λοιπόν την πιο πάνω προσέγγιση και με διατυπωμένο τον προβληματισμό, παρουσιάζονται και αναλύονται σε αυτή την εργασία οι βασικές αρχές που αφορούν την επίδοση σε θέματα ασφάλειας, που αποτελεί την «εξαρτημένη μεταβλητή» στο πρόβλημα της αξιολόγησης της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην εργασιακή ασφάλεια και υγεία (workplace health & safety), σε αντιδιαστολή με την ασφάλεια από διεργασίες υψηλού κινδύνου (process safety). Με τον όρο αυτό, που θα αναφέρεται ως «ασφάλεια» στο υπόλοιπο κείμενο, εκλαμβάνεται μία έννοια που αναφέρεται στις δραστηριότητες που στοχεύουν στη μείωση των κινδύνων για την προσωπική ασφάλεια και στη μείωση των συνεπειών των ανεπιθύμητων γεγονότων, αλλά περικλείει και την προσωπική εκτίμηση του κινδύνου (Powell, 1998). Η επίδοση σε θέματα ασφάλειας (safety performance) ορίζεται εδώ ως η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και προτύπων που τίθενται εσωτερικά (π.χ. κατά τη φάση σχεδιασμού και ανασκόπησης ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας) και εξωτερικά (από νομοθεσία, κανονισμούς, άλλες υποχρεώσεις) ενός οργανισμού. Δεν αφορά την ατομική επίδοση, αλλά αυτή μίας ομάδας εργαζομένων, ενός τμήματος ή όλου του οργανισμού. Η αξιολόγηση της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας (safety performance evaluation) χρησιμοποιείται ως όρος για να περιγράψει τη διεργασία που, δια μέσου μετρήσεων ή/και αξιολογήσεων επιμέρους παραγόντων, καλύπτει τρεις κύριους στόχους (HSE. 2001; Hale, 2009): 1. Την παροχή πληροφοριών για την υφιστάμενη κατάσταση και την πρόοδο των στρατηγικών, διεργασιών και δραστηριοτήτων που υιοθετούνται για να ελέγξουν τους κινδύνους για την ασφάλεια. 2. Την υποστήριξη αποφάσεων για τη λήψη κατάλληλων ενεργειών που θα βελτιώσουν την ασφάλεια. 3. Την παρακίνηση όσων βρίσκονται σε θέση να πάρουν τις παραπάνω αποφάσεις. Τέλος για τον οργανισμό (organization) χρησιμοποιείται η προσέγγιση του ανοιχτού συστήματος που περιλαμβάνει τα άτομα, το περιβάλλον εργασίας και την οργάνωση, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους και τις επιδράσεις με το εξωτερικό περιβάλλον (βλ. Σχήμα 1). Σχήμα 1. Τα βασικά στοιχεία του οργανισμού και οι αλληλεπιδράσεις τους 1

2 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στη φυσική και στη μηχανική, η μέτρηση (measurement) ορίζεται ως η διεργασία σύγκρισης φυσικών ποσοτήτων υπαρκτών αντικειμένων ή γεγονότων. Ωστόσο η μέτρηση δεν περιορίζεται σε φυσικές ποσότητες αλλά μπορεί να επεκταθεί στην ποσοτικοποίηση σχεδόν οποιασδήποτε έννοιας. Η μέτρηση ξεκινά με τη σύλληψη και την περιγραφή μιας έννοιας, ακολουθεί ο καθορισμός των επιπέδων της μέτρησης (Stevens, 1951) και πρέπει να περιλαμβάνει μέτρηση της αξιοπιστίας (reliability) και της εγκυρότητας (validity) (O Connor, 2004) που καθορίζουν την ποιότητα της μετρητικής μεθόδου. Η αξιολόγηση (evaluation) αποτελεί μια μετα-επιστήμη, καθώς στηρίζεται σε επιστημονική γνώση, χωρίς να έχει πάντα επιστημολογικά χαρακτηριστικά. Κατά τον Scriven (1991) η μέτρηση είναι ο καθορισμός του μεγέθους της ποσότητας ( determination of the magnitude of a quantity ), ενώ η αξιολόγηση είναι η διεργασία του καθορισμού της αξίας ( the process of determining the merit, worth, or value of something ). Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται διακριτά, με την αξιολόγηση ως διεργασία να αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας και τη μέτρηση να αποτελεί τον πρόδρομο αυτής της διεργασίας, καθώς θεωρείται απαραίτητη, αλλά όχι ικανή να καθορίσει το πλήθος και την πολυπλοκότητα των παραγόντων που επιδρούν και σχετίζονται με την εργασιακή ασφάλεια & υγεία, καθώς και των μεταξύ τους σχέσεων. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, ορίσαμε ως εξαρτημένη μεταβλητή την επίδοση σε θέματα ασφάλειας και δεχόμαστε ότι για να μετρήσουμε ή να αξιολογήσουμε αυτή τη μεταβλητή χρειαζόμαστε ένα πλήθος παραγόντων που αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι παράγοντες που σχετίζονται με την επίδοση ενός οργανισμού σε θέματα ασφάλειας διακρίνονται σε άμεσους και έμμεσους (Mohaghegh, 2007). Οι άμεσοι παράγοντες αφορούν το αποτέλεσμα των δράσεων που σχετίζονται την ασφάλεια (π.χ. συχνότητα ατυχημάτων), ενώ οι έμμεσοι παράγοντες είτε διευκολύνουν τη διαχείριση της ασφάλειας, είτε συνδέονται με την πρόκληση ατυχημάτων (π.χ. κλίμα ασφάλειας). Το πλήθος των παραγόντων και η πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεών τους καθιστά σχεδόν αδύνατο τον μαθηματικό υπολογισμό της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας, για το λόγο αυτό οδήγηθηκαν οι ερευνητές και οι επαγγελματίες της ασφάλειας στη χρήση δεικτών για την επίδοση σε θέματα ασφάλειας (safety performance indicators). Η χρήση δεικτών επίδοσης είναι ευρέως διαδεδομένη σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων και είναι στενά συνδεδεμένη με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management). Το κόστος, η ποιότητα, η παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότητα κ.λπ. των προϊόντων, των υπηρεσιών, των διεργασιών αποτελούν αντικείμενα μέτρησης με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση, τον μεγαλύτερο έλεγχο και τη συνεχή βελτίωσή τους (ORAU, 1995). Οι δείκτες επίδοσης πολλές φορές ταυτίζονται εννοιολογικά με τη μέθοδο μέτρησης ενός παράγοντα (π.χ. παρατηρήσεις ανασφαλών συμπεριφορών), ενώ άλλες φορές χρησιμοποιούνται με την έννοια του μεγέθους μέτρησης (π.χ. συχνότητα ατυχημάτων, δηλ. αριθμός ατυχημάτων ανά ανθρωποώρες). Ένας βασικός διαχωρισμός στους δείκτες επίδοσης σε θέματα ασφάλειας γίνεται με βάση το χρονικό σημείο που μετριούνται, πριν ή μετά το συμβάν. Μιλάμε δηλαδή για προληπτική παρακολούθηση μέσω των αντίστοιχων προληπτικών δεικτών (leading or proactive indicators) και για την εκ των υστέρων παρακολούθηση, μέσω των αντίστοιχων δεικτών αποτελεσμάτων (lagging or reactive indicators). Οι προληπτικοί δείκτες είναι συνθήκες, γεγονότα ή μέτρα που προηγούνται ενός ανεπιθύμητου γεγονότος και μπορούν σε κάποιο βαθμό να το προβλέψουν (Grabowski et al., 2007). Οι δείκτες αυτοί συνδέονται με προληπτικές ενέργειες που αναγνωρίζουν κινδύνους και αξιολογούν, εξουδετερώνουν, ελαχιστοποιούν και ελέγχουν την επικινδυνότητα (International Atomic Energy Agency, 2000). Οι δείκτες αποτελεσμάτων σχετίζονται με τις «αποτυχίες» ενός συστήματος, όπως είναι οι κάθε είδους απώλειες, ατυχήματα και ασθένειες και το σχετικό οικονομικό κόστος και χρησιμοποιούνται κυρίως για παρακολούθηση, για στοχοθεσία και για σύγκριση με παρόμοιους οργανισμούς. Ενώ οι δείκτες αποτελεσμάτων μπορούν να ικανοποιήσουν τον πρώτο και τον τρίτο στόχο της αξιολόγησης της επίδοσης σε θέματα ασφαλείας, δηλαδή την παροχή πληροφοριών και την παρακίνηση (με την προϋπόθεση ότι βασίζονται σε μεγάλο αριθμό συμβάντων ώστε να αναδείξουν αξιόπιστα στοιχεία), για το δεύτερο στόχο, δηλαδή τη λήψη προληπτικών μέτρων για βελτίωση της ασφάλειας, απαιτείται η χρήση προληπτικών δεικτών (με την προϋπόθεση ότι εξετάζονται πριν συμβεί κάποιο υποθετικό γεγονός και ότι έχει αποδειχθεί η σχέση αιτίας-αιτιατού που τους συνδέει με αυτό). 2

3 Σε ό,τι αφορά τους δείκτες αποτελεσμάτων, και κύρια τους δείκτες ατυχημάτων, έχουν δεχτεί πολλές επικρίσεις, κύρια για το γεγονός ότι αποτελούν μέτρο αποτυχίας και όχι επιτυχίας, επομένως λειτουργούν αποθαρρυντικά. Επίσης τα στοιχεία στα οποία βασίζεται ο υπολογισμός των δεικτών ατυχημάτων είναι συχνά ανακριβή και έχουν μικρή αξία πρόβλεψης (Cooper & Phillips, 2004; Carder & Ragan, 2003). Άλλο μειονέκτημά τους σχετίζεται με το γεγονός ότι από μικρό αριθμό ατυχημάτων δεν μπορούν να βγουν τάσεις και συμπεράσματα για μελλοντικές επεμβάσεις, και συνήθως η διοίκηση οδηγείται σε «σπασμωδικές» αντιδράσεις και όχι σε ολοκληρωμένα προγράμματα βελτίωσης της ασφάλειας. Ένα ακόμα πρόβλημα παρουσιάζεται όταν οι περίοδοι χωρίς ατύχημα συνδέονται με κάποιου είδους επιβράβευση του προσωπικού, καθώς αυτή η τακτική μπορεί να αποθαρρύνει τους εργαζόμενους να δηλώνουν ατυχήματα. Αντίστοιχα όταν επιβραβεύεται η αναφορά των ατυχημάτων, συνήθως παρουσιάζονται ως ατυχήματα ακόμα και μικροσυμβάντα και οι δείκτες αυτόματα αυξάνουν (Budworth, 1996). Σε ότι αφορά τους προληπτικούς δείκτες, ένα βασικό πρόβλημα που σχετίζεται με την χρήση τους είναι ότι ορισμένοι από αυτούς δεν σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια, αποτελούν δηλαδή «ενδείξεις» ή «προειδοποιητικά σήματα». Η δυσκολία στην καθιέρωσή τους οφείλεται κύρια στη δυσκολία επαλήθευσής τους, στη μικρή αποδοχή της ικανότητάς τους πρόβλεψης συμβάντων και στην έλλειψη θεωρητικού υπόβαθρου (Hudson, 2009). Ορισμένα ακόμη προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση δεικτών της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας είναι (Dahlgren et al., 2001): 1. Οι δείκτες αποτελούν μία από πολλές πηγές πληροφόρησης για να εξαχθούν συμπεράσματα για έναν τομέα της ασφάλειας. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα από την μέτρηση ή την αξιολόγηση κάποιων δεικτών μπορεί να είναι παραπλανητικά αν θεωρηθούν σαν μέτρηση της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας, αντί για ένδειξη ενός συγκεκριμένου στοιχείου της ασφάλειας. 2. Ορισμένοι δείκτες δύσκολα ορίζονται με σαφήνεια κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα λάθη ή σκόπιμες αλλοιώσεις. Επίσης είναι δύσκολο να οριστούν ποσοτικοί δείκτες για όλες τις πλευρές της ασφάλειας. 3. Όταν χρησιμοποιούνται σύνθετοι δείκτες, μια καλή τάση σε ένα δείκτη μπορεί να κρύψει μια αρνητική τάση σε κάποιον άλλο. 4. Τα στοιχεία που συλλέγονται για τον υπολογισμό ενός δείκτη πρέπει να αξιολογούνται ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. 5. Οι δείκτες που αναπτύσσονται εντός μιας επιχείρησης ή μιας εγκατάστασης συχνά δεν προσφέρονται για σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις, όπου οι ορισμοί και τα κριτήρια διαφέρουν. Τα τελευταία χρόνια, δίνεται έμφαση στην χρήση περισσότερων από μία μεθόδων αξιολόγησης και στο συνδυασμό των αποτελεσμάτων τους για μια πιο ολοκληρωμένη απεικόνιση της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας ενός οργανισμού. Μία τέτοια πρόταση (Newell, 2001) αφορά την χρήση μιας ομάδας δεικτών, βασισμένων σε στοιχεία πριν και μετά το συμβάν, όπως αξιολόγηση κλίματος ασφαλείας, προγραμμάτων ασφαλείας, φυσικών συνθηκών, ασφαλών συμπεριφορών και συμβάντων. Οι δείκτες αυτοί συνδυάζονται με οικονομικούς δείκτες με στόχο την ενσωμάτωση της ασφάλειας στους γενικότερους επιχειρηματικούς στόχους ενός οργανισμού. Ο Petersen (Petersen, 2001) επίσης προτείνει την χρήση πολλαπλών δεικτών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, μέσω της μεθόδου balanced scorecard. Η ίδια προσέγγιση προτείνεται και από άλλους ερευνητές και ειδικούς, καθώς η παρακολούθηση ενός μόνο τομέα της ασφάλειας, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να αποδειχτεί αναποτελεσματική ή παραπλανητική (Sherif, 2003; Willey, 2003; Mengolini et Debarberis, 2008). Ωστόσο η εξέλιξη στην επιστήμη της ασφάλειας (safety science) μαζί με τα προβλήματα που η σύγχρονη κοινωνία έχει επιφέρει στη διαχείριση της ασφάλειας, όπως αυτά έχουν αναλυθεί εις βάθος από τον Rasmussen (Rasmussen, 1997), δημιούργησαν την ανάγκη για ολιστικές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας ενός οργανισμού, που δεν μπορούν πάντα να εξασφαλιστούν από τη συνδυαστική ή συμπληρωματική χρήση δεικτών επίδοσης. Η αξιολόγηση των προσεγγίσεων αυτών πρέπει να γίνεται μέσα από κανονιστικά πλαίσια, με διατυπωμένα κριτήρια που να αφορούν τα θεωρητικά, μeθοδολογικά και πρακτικά χαρακτηριστικά των μεθόδων αξιολόγησης της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας (Sgourou et al., 2010). Σε μία προσπάθεια διατύπωσης των βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη κάθε μεθόδου αξιολόγησης της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας, παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο τα στάδια ανάπτυξης ενός ολιστικού πλαισίου προληπτικής αξιολόγησης της επίδοσης, μέσα από τα οποία διατυπώνονται οι σχετικές βασικές αρχές. 3

4 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 3.1 Θεωρητικό υπόβαθρο Για την ανάπτυξη του προτεινόμενου πλαισίου αξιολόγησης, εξετάστηκαν έννοιες και θεωρίες που έχουν προέλθει από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως η τεχνολογία και ο έλεγχος της αξιοπιστίας της, η ψυχολογία και η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, οι διοικητικές επιστήμες και η οργάνωση των επιχειρήσεων κ.ά. Η Θεωρία Συστημάτων (Systems Theory) και η Οργανωσιακή Θεωρία (Organizational Theory), στις οποίες βασίστηκε η ολιστική προσέγγιση που παρουσιάζεται εδώ και η Θεωρία Δραστηριότητας (Activity Theory), στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη του προτεινόμενου πλαισίου, αποτελούν το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της εργασίας. Η Θεωρία Συστημάτων αντλεί ιδέες και έννοιες από πολλές επιστήμες και τις τοποθετεί σε ένα κοινό ολιστικό πλαίσιο με στόχο την ερμηνεία πολύπλοκων συστημάτων. Το σύστημα είναι μία σύνθετη δομή (που προσδιορίζεται υλικά, χωρικά και νοητικά), αποτελούμενη από πολλαπλά δομικά μέρη τα οποία είναι αυτόνομα, με ατομική ταυτότητα και συμπεριφορές, αλλά αλληλεπιδρούν στενά μεταξύ τους. Επίσης το σύστημα ως σύνολο, μέσω των μερών του, μπορεί να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Κατά την αλληλεπίδραση αυτή είναι ικανό να δέχεται δευτερεύον περιεχόμενο ως είσοδο (input), να το επεξεργάζεται και να αποβάλλει το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας ξανά στο περιβάλλον ως έξοδο (output). Η διαδικασία αυτή δύναται να συμβαίνει συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ένα σύστημα μπορεί να περιέχει ως δομικούς λίθους υποσυστήματα, δηλαδή χαμηλότερης περιπλοκότητας συστήματα τα οποία λειτουργούν αυτόνομα αλλά ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δίνοντας ως αποτέλεσμα το αρχικό, υψηλότερης δομικής περιπλοκότητας σύστημα. Κεντρικές έννοιες στην Θεωρία Συστημάτων είναι η θερμοδυναμική ισορροπία και η αρνητική ή θετική εντροπία, καθώς η δομή και η κατάσταση ενός συστήματος τυπικά παραμένουν σταθερές ή διαρκώς περιπλέκονται με το πέρασμα του χρόνου, με παράλληλη εξαγωγή θετικής εντροπίας στο περιβάλλον του συστήματος (Bertalanffy, 1976). Η Οργανωσιακή Θεωρία στοχεύει στην συστηματική μελέτη του τρόπου συμπεριφοράς και δράσης των ατόμων που ανήκουν σε κάποιον οργανισμό. Καθώς οι οργανισμοί είναι σύνθετα, δυναμικά συστήματα, η Θεωρία Συστηματων έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την Οργανωσιακή Θεωρία. Η συστημική προσέγγιση των οργανισμών είναι διαθεματική, συνδυάζοντας τις προσεγγίσεις διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, και ολοκληρωτική, καθώς συνδυάζει αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο που δίνει έμφαση στις αλληλεπιδράσεις των μελών του οργανισμού και όχι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (Hatch, 2006). Τέλος, η Θεωρία Δραστηριότητας (Leontev, 1978), παρουσιάζει μία προσέγγιση για την ανάλυση δραστηριοτήτων μέσα σε ένα κοινωνικο-πολιτιστικό-ιστορικό πλαίσιο της ομάδας που αφορά και λαμβάνει υπόψη τα κίνητρα και τους στόχους που συνδέονται με τον σκοπό της δραστηριότητας. Η Θεωρία Δραστηριότητας καθορίζει επίσης τα μέσα (υλικά και νοητικά) που βοηθούν την δραστηριότητα, καθώς και τους κανόνες και τον επιμερισμό της εργασίας που την επηρεάζουν. Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε η Θεωρία Δραστηριότητας ως ένα εργαλείο καθορισμού του τρόπου αναζήτησης πληροφοριών (Wilson, 2006). Με αφετηρία τις πιο πάνω θεωρητικές προσεγγίσεις, αναπτύχθηκε το προτεινόμενο πλαίσιο σε διακριτά στάδια. Το κάθε στάδιο σχετίζεται με αντίστοιχες βασικές αρχές που προκύπτουν από τη θεωρητικό υπόβαθρο και αναλύονται στις επιμέρους υπο-παραγράφους. Στο πρώτο στάδιο, εντοπίζονται οι παράγοντες που σχετίζονται με την επίδοση σε θέματα ασφάλειας. Στο δεύτερο προσδιορίζονται οι μέθοδοι μέτρησης των παραγόντων που έχουν εντοπιστεί. Στο τρίτο στάδιο επιλέγονται τα κριτήρια αξιολόγησης που με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων, παρέχουν μια συνολική εικόνα της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο, το πλαίσιο επεκτείνεται για να εισαχθεί το επίπεδο αξιολόγησης (εργαζόμενοι, άμεσα προϊστάμενοι, διοίκηση), ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις, να λάβουν υπόψιν τους την αξιολόγηση όλων των επιπέδων στην κλίμακα της ιεραρχίας. 3.2 Στάδιο 1. Εντοπισμός παραγόντων Κάθε επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με τον καθορισμό παραγόντων που επιδρούν στην ασφάλεια προσεγγίζει διαφορετικά τη θεωρία πρόκλησης ατυχημάτων και κατά συνέπεια εντοπίζει διαφορετικές ομάδες παραγόντων. Για παράδειγμα, οι τεχνολογικές επιστήμες επικεντρώνονται στην εκτίμηση της επικινδυνότητας (risk assessment), η επιστήμη της διοίκησης των επιχειρήσεων 4

5 έχει εστιάσει στη διαχείριση της ασφάλειας (safety management), η οργανωτική ψυχολογία, έχει αναδείξει την κουλτούρα ασφάλειας (safety culture) και το κλίμα ασφάλειας (safety climate), ως καθοριστικούς για την ασφάλεια παράγοντες. Για μια αναλυτική θεωρητική προσέγγιση της αξιολόγησης της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας, πρέπει επομένως να εξεταστούν όλοι οι παράγοντες που απορρέουν από κάθε ένα από τα παραπάνω επιστημονικά πεδία, χωρίς όμως να συμπεριληφθούν παράγοντες με πολύ μικρή επίπτωση στη διαμόρφωση της θεωρίας. Με τον τρόπο αυτό η θεωρία θα είναι περιεκτική και όχι εξαντλητική (Whetten, 1989). Η ολιστική προσέγγιση στον τομέα της αξιολόγησης της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας πρέπει να ενσωματώνει τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν εντός του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, αλλά και να εξετάζει τον τρόπο που το σύστημα αλληλεπιδά με τον οργανισμό και με το εξωτερικό περιβάλλον (Sgourou et al., 2010). Οι παράγοντες επομένως για τις ανάγκες ανάπτυξης του πλαισίου διακρίνονται σε: Τεχνικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι γενικοί και ειδικοί, σχετικοί με την ασφάλεια Οργανωτικούς παράγοντες, που επίσης μπορεί να σχετίζονται με το οργανωτικό πλαίσιο που εφαρμόζεται (δομή, υπευθυνότητες, επικοινωνία, αντίδραση σε αλλαγές κ.ά.) και με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας (πολιτική ασφαλείας, υπευθυνότητες & αρμοδιότητες για θέματα ασφάλειας, πόροι, δέσμευση της διοίκησης κ.ά.) Ανθρώπινους παράγοντες, οι οποίοι περιγράφονται ως «παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την οργάνωση και την εργασία, καθώς και ανθρώπινα και ατομικά χαρακτηριστικά που επιδρούν στη συμπεριφορά στη εργασία με τρόπο που μπορεί να επηρεάσει την προσωπική υγεία και ασφάλεια» (HSE, 1999) Περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με το ευρύτερο εσωτερικό και με το εξωτερικό περιβάλλον (ενσωμάτωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας στο γενικότερο σύστημα διαχείρισης, συμμόρφωση με νομοθεσία, επικοινωνία με εξωτερικά μέρη κ.ά.) Στον πιο πάνω διαχωρισμό δεν γίνεται εμφανής ο χρονικός διαχωρισμός, ο οποίος καθορίζει και το χρονικό σημείο υπολογισμού των παραγόντων. Για το λόγο αυτό, οι παράγοντες που επιδρούν στην επίδοση σε θέματα ασφάλειας χωρίζονται σε «προληπτικούς παράγοντες» και σε «αποτελέσματα». Οι προληπτικοί παράγοντες χωρίζονται επίσης σε δύο κατηγορίες, σε «γενικούς» και σε αυτούς που σχετίζονται με το «σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας». Οι πιο πάνω κατηγοριοποιήσεις γίνονται εμφανείς στον Πίνακα 1, ο οποίος περιλαμβάνει μία πρώτη προσέγγιση των παραγόντων που επιδρούν στην επίδοση σε θέματα ασφάλειας. Τα περιεχόμενα του Πίνακα προέκυψαν από εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα, δεν είναι όμως εξαντλητικά. 3.3 Στάδιο 2. Προσδιορισμός μεθόδων μέτρησης Μετά την επιλογή των παραγόντων που συνθέτουν τον πιο πάνω πίνακα, ακολουθεί η επιλογή των μεθόδων μέτρησης κάθε παράγοντα. Η μέτρηση ή η αξιολόγηση των παραγόντων αποσκοπεί στον υπολογισμό της τιμής ή στον καθορισμό της κατάστασής τους και γίνεται συνήθως μέσω των χαρακτηριστικών ή διαστάσεών τους (attributes or dimensions). Αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται με τη φύση των παραγόντων. Για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά των τεχνικών παραγόντων προκύπτουν από τα πρότυπα του κατασκευαστή, ενώ τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων παραγόντων ορίζονται μέσα από τη σχετική με τους ανθρώπινους παράγοντες βιβλιογραφία. Επίσης κάποια χαρακτηριστικά καθορίζονται και μέσα από κανονιστικά πλαίσια και πρότυπα. Οι μέθοδοι μέτρησης των παραγόντων μπορεί να είναι υποκειμενικές ή αντικειμενικές. Στην υποκειμενική μέτρηση (subjective measurement), η τιμή ή η κατάσταση ενός παράγοντα καθορίζεται με βάση τις απόψεις των μελών του οργανισμού και η μέθοδος μέτρησης σε αυτή την περίπτωση είναι η έρευνα μέσω ερωτηματολογίων (perception surveys) ή η συνέντευξη. Στην αντικειμενική μέτρηση (objective measurement), η τιμή ή η κατάσταση ενός παράγοντα αξιολογείται από μια μικρή ομάδα παρατηρητών με βάση τη συμφωνία των χαρακτηριστικών του με δεδομένα πρότυπα ή την τήρηση ορισμένων κανόνων. Η μέθοδος μέτρησης σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι παρατήρηση ασφαλών συμπεριφορών (safe behaviors observation), επιθεώρηση (inspection) ή έλεγχος (audit). Επίσης η αντικειμενική μέτρηση χρησιμοποιείται για όλα τα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά (π.χ. μέγεθος οργανισμού, ηλικία εργαζομένων κ.ά.). 5

6 Πίνακας 1. Οι παράγοντες που επιδρούν στην επίδοση σε θέματα ασφάλειας Γενικοί Παράγοντες Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας 1.Συστήματα ελέγχου των κινδύνων (π.χ. προφυλακτήρες, αισθητήρες, απαγωγή αερίων κ.ά.) 2.Μέσα ατομικής προστασίας 3.Εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (π.χ. πυροπροστασία) 4.Διαδικασίες (π.χ. συντήρηση, επιθεωρήσεις, έλεγχοι, σχέδια έκτακτων καταστάσεων, εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων) 1.Πολιτική Ασφάλειας/Στόχοι 2.Μέσα 3.Υπευθυνότητες & Αρμοδιότητες σε θέματα ασφάλειας 4.Επίβλεψη 5.Διαδικασίες (π.χ. εκτίμηση κινδύνου, διερεύνηση συμβάντων, επικοινωνία) 1.Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας 2.Συμμετοχή στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών του συστήματος Αποτελέσματα Τεχνικοί Παράγοντες 1.Τύπος και χωροθέτηση του εξοπλισμού εργασίας 2.Βαθμός αυτοματοποίησης 3.Σχεδιασμός του περιβάλλοντος εργασίας 4.Συντήρηση 1.Αστοχίες 2.Πυρκαγιές/Εκρήξεις Οργανωτικοί Παράγοντες 1.Οργανωτική δομή 2.Υπευθυνότητες & Αρμοδιότητες 3.Τρόπος και γραμμές επικοινωνίας 4.Διαχείριση των αλλαγών 5.Προφίλ ηγεσίας 6.Επίβλεψη 1.Κουλτούρα Ασφάλειας Ανθρώπινοι Παράγοντες 1.Επιλογή προσωπικού 2.Εκπαίδευση, Εμπειρία 3.Κίνητρα 4.Προσωπικά χαρακτηριστικά, ικανότητες 5. Φυσικό περιβάλλον εργασίας 6. Εργασία σε βάρδιες, εναλλαγή σε καθήκοντα 1.Οικονομικά δεδομένα 2.Περιβαλλοντική πολιτική 3.Νομοθετικό/Ρυθμιστικό πλαίσιο 4.Κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο 1.Τραυματισμοί 2.Επαγγελματικές Ασθένειες 3.Απουσιασμός 4.Παρ ολίγον ατυχήματα 5.Ανασφαλείς συμπεριφορές 6.Κλίμα Ασφάλειας Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 1.Ενσωμάτωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας στο Σύστημα Διοίκησης του οργανισμού 2.Βαθμός συμμόρφωσης με νομοθεσία 3.Διαδικασίες (π.χ. επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς, σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις και με εθνικά & διεθνή στοιχεία) 1.Κόστος Ασφάλειας, 2.Κόστος Συμβάντων 3.Κυρώσεις / Πρόστιμα 4.Μηνύσεις/ Καταγγελίες 5.Αρνητική διαφήμιση Οι υποκειμενικές και οι αντικειμενικές μέθοδοι μπορεί να είναι ποιοτικές (όπου η αξιολόγηση γίνεται με τύπους χαμηλό-μέσο-υψηλό) ή ποσοτικές (όπου η μέτρηση γίνεται αριθμητικά, π.χ. σε κλίμακα 1-10). Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία μέθοδοι για την μέτρηση ενός παράγοντα. O συνδυασμός αυτός μπορεί να αφορά τη μέτρηση διαφορετικών χαρακτηριστικών με διαφορετικές μεθόδους (complementary approach) ή τη μέτρηση όλων των χαρακτηριστικών με διαφορετικές μεθόδους (supplementary approach). Στόχος της συνδυαστικής εφαρμογής μεθόδων μέτρησης είναι να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση ενός παράγοντα μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις. Σαν συμπέρασμα, η επιλογή μιας μεθόδου μέτρησης εξαρτάται από: i. Τον τύπο, το επίπεδο ανάλυσης και το θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας που πρόκειται να μετρηθεί ii. Την απαιτούμενη ακρίβεια iii. Τη διαθέσιμη πληροφορία Οι επιθεωρήσεις ασφαλείας, οι παρατηρήσεις ανασφαλών συμπεριφορών και οι διερευνήσεις του κλίματος και της κουλτούρας ασφαλείας σε συνδυασμό με την στατιστική επεξεργασία στοιχείων συμβάντων αποτελούν σήμερα τις πιο ευρέως διαδεδομένες μεθόδους μέτρησης 6

7 παραγόντων που σχετίζονται με την επίδοση σε θέματα ασφάλειας. Η επιθεώρηση ασφαλείας (safety inspection) αποτέλεσε το βασικό εργαλείο διατήρησης των ασφαλών συνθηκών και παρακολούθησης των ανασφαλών πρακτικών από την εποχή που ο Heinrich διατύπωσε τη θεωρία του για τις αιτίες των ατυχημάτων και για πολλά χρόνια μετά (Heinrich, 1959; Petersen, 1998). Η εισαγωγή των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας δημιούργησε την απαίτηση για τον έλεγχο ασφαλείας (safety audit), που αποτελεί μια λεπτομερή εξέταση και αξιολόγηση όλων των στοιχείων του συστήματός, με σκοπό την διασφάλιση ότι είναι σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα. Οι έλεγχοι ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνουν: επιθεωρήσεις ασφαλείας, έλεγχο εγγράφων και συνεντεύξεις. Στη δεκαετία του 80, άρχισε να χρησιμοποιείται η εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς (applied behavior analysis) σαν εργαλείο βελτίωσης της ατομικής και συνολικής επίδοσης σε θέματα ασφαλείας, και αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετία του 90 με την επιρροή των αρχών της Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας (Krause, 2001). Η παρατήρηση ανασφαλών συμπεριφορών βασίζεται σε καταγραφή τυχαίων δειγμάτων εργασιακής συμπεριφοράς και σύγκρισή τους με προκαθορισμένες ασφαλείς και ανασφαλείς συμπεριφορές. Η θέσπιση στόχων και η συνεχής ανατροφοδότηση των εργαζομένων με τα ευρήματα των καταγραφών, αποτελούν βασικά στοιχεία προγραμμάτων βελτίωσης της ασφαλούς συμπεριφοράς (behaviour-based safety programs). Στα τελευταία χρόνια, η έμφαση έχει μετατοπιστεί σε μια καθαρά κοινωνική προσέγγιση, όπου για να βελτιστοποιηθεί το σύστημα άνθρωπος-μηχανή-περιβάλλον, απαιτείται η δημιουργία και η διατήρηση μιας θετικής κουλτούρας ασφαλείας (Van de Kerckhove, 1998; Flin et al., 2000). Η έννοια της κουλτούρας ασφαλείας ορίστηκε μετά το ατύχημα στο Τσερνομπίλ, ως το σύνολο των χαρακτηριστικών και στάσεων σε επίπεδο οργανισμού και εργαζομένου, που εξασφαλίζει ότι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων λαμβάνει κατά προτεραιότητα την προσοχή που απαιτείται από τη σημαντικότητά της (IAEA, 1986). Το κλίμα ασφαλείας είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πώς αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι την ασφάλεια στον οργανισμό που εργάζονται και για κάποιους ερευνητές αποτελεί ένα από τα συστατικά της κουλτούρας ασφαλείας, ενώ για άλλους αποτελεί ένα μέτρο αυτής (Guldenmund, 2000; Cooper & Phillips, 2004). Η διερεύνηση της κουλτούρας ασφάλειας και η μέτρηση του κλίματος ασφαλείας μέσω ερωτηματολογίων, αποτελούν προληπτικές μεθόδους αξιολόγησης που αποκαλύπτουν πληροφορίες για στοιχεία του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας που δεν μπορούν να φανούν μέσω άλλων μεθόδων, όπως είναι το επίπεδο επικοινωνίας, η δέσμευση της ανώτερης διοίκησης, η διαχρονικότητα του συστήματος. Στον Πίνακα 2 δίνονται συνοπτικά οι τύποι μεθόδων με τις οποίες μπορούν να υπολογιστούν ή να αξιολογηθούν οι παράγοντες που εντοπίστηκαν στον Πίνακα 1. Πίνακας 2. Μέθοδοι μέτρησης παραγόντων Γενικοί Παράγοντες Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Επιθεωρήσεις ασφαλείας (safety inspections) Επιθεώρηση Συστήματος (audit) Ερωτηματολόγια Συνεντεύξεις Αποτελέσματα Οργανισμός (Τεχνικοί, Οργανωτικοί & Ανθρώπινοι Παράγοντες) Συλλογή πληροφοριών για τον οργανισμό, μέσω συνεντεύξεων & ελέγχου αρχείων Στατιστική επεξεργασία αρχείων συμβάντων Παρατήρηση ανασφαλών συμπεριφορών Ερωτηματολόγια κουλτούρας / κλίματος ασφάλειας Μέτρηση Κόστους Ασφάλειας & Συμβάντων Στατιστική επεξεργασία αρχείων κυρώσεων, μηνύσεων κ.λπ. Ευρύτερο Εσωτερικό & Εξωτερικό περιβάλλον (Περιβαλλοντικοί Παράγοντες) Επιθεώρηση Συστήματος (audit) Έλεγχος συμμόρφωσης με τη νομοθεσία Ερωτηματολόγια Συνεντεύξεις 7

8 3.4 Στάδιο 3. Επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης Μετά τη διαδικασία της μέτρησης, ακολουθεί η διαδικασία της αξιολόγησης. Η μέτρηση παρέχει στοιχεία, χρειάζεται όμως η αξιολόγηση αυτών των στοιχείων για να προκύψουν πληροφορίες. Η αξιολόγηση εμπεριέχει κάποια μέθοδο κρίσης για τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων. Η κρίση γίνεται μέσα από συγκεκριμένο πρίσμα απόψεων - διαφορετικές απόψεις οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα (Nicholson, 2004). Για το λόγο αυτό η επιλογή πολλαπλών κριτηρίων αξιολόγησης και η εξέτασή τους μέσα από διαφορετικά πρίσματα απόψεων είναι ουσιώδους σημασίας για την ολιστική προσέγγιση της αξιολόγησης. Το προτεινόμενο πλαίσιο αξιολόγησης δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς καταρχήν να καταγράψουν τα κριτήρια αξιολόγησης που ήδη χρησιμοποιούν και στη συνέχεια να τα συνδυάσουν με τους παράγοντες και τις μεθόδους μέτρησης που περιέχονται στους Πίνακες 1 και 2. Αυτή η διαδικασία θα καθοδηγήσει τους αξιολογητές στην επιλογή πρόσθετων μεθόδων μέτρησης ή κριτηρίων αξιολόγησης. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης του πλαισίου αξιολόγησης έχουν επιλεχθεί τέσσερα καθολικά κριτήρια: το κριτήριο της αποτελεσματικότητας, το συνδυαστικό κριτήριο κόστους - αποτελεσματικότητας, η δέσμευση της διοίκησης και η ποιότητα των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της ασφάλειας. Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας εξετάζει κατά πόσο ικανοποιούνται οι στόχοι του συστήματος. Σε ένα μη δομημένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, ο πρωταρχικός στόχος είναι η αποφυγή τραυματισμών και ασθενειών, επομένως η μέτρηση αυτών των στοιχείων θα δώσουν μία πρώτη προσέγγιση της αποτελεσματικότητας, ενώ οι προσωπικές μαρτυρίες ατυχημάτων ή παρ ολίγον ατυχημάτων θα συμπληρώσουν την εικόνα αυτή. Άλλοι στόχοι μπορεί να είναι η αποφυγή αστοχιών και υλικών ζημιών, η συμμόρφωση με τη νομοθεσία κ.ο.κ. και αντίστοιχα συγκεντρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία. Γενικά, το κριτήριο της αποτελεσματικότητας συνδυάζει τους στόχους του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας του οργανισμού με στοιχεία αποτελεσμάτων. Μόλις αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα, ο συνδυασμός της με τα στοιχεία κόστους παρέχουν πληροφορίες για το συνδυαστικό κριτήριο κόστουςαποτελεσματικότητας). Η δέσμευση της διοίκησης, συνδέεται με τη δυναμική και τις προοπτικές του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, και μπορεί να αξιολογηθεί μέσα από στοιχεία που αφορούν την πολιτική, τους στόχους ασφάλειας και τα παρεχόμενα μέσα (συμβατότητα), το κόστος ασφάλειας, το κλίμα και την κουλτούρα ασφάλειας. Τέλος, η ποιότητα των διαδικασιών που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος, αφορά μόνο την αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και μπορεί να αξιολογηθεί μέσα από τις επιθεωρήσεις του συστήματος, αλλά και από συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. 3.5 Στάδιο 4. Επέκταση σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας Τα ίδια κριτήρια μπορεί να αξιολογηθούν διαφορετικά από διαφορετικούς συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης. Για παράδειγμα το κριτήριο κόστους αποτελεσματικότητας μπορεί να αξιολογηθεί διαφορετικά από έναν εργαζόμενο, από τη διοίκηση του οργανισμού και από ένα μέλος της κοινότητας που συνορεύει με τον οργανισμό. Για το λόγο αυτό είναι βασικό για την ολιστική προσέγγιση της αξιολόγησης να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές απόψεις όλων όσων μπορεί να επηρεάζονται από τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν την αξιολόγηση. Η προσέγγιση του οργανισμού ως ένα πολυεπίπεδο σύστημα κυριάρχησε στις αρχές της ανάπτυξης της Οργανωσιακής Θεωρίας. Οι περισσότερες από τις προσεγγίσεις εκείνης της εποχής διαχώριζαν τα επίπεδα: οργανισμού - ομάδας - ατόμου, και ανέπτυσσαν διαφορετικές θεωρίες για κάθε επίπεδο. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η Οργανωσιακή Επιστήμη ανέπτυξε πολυεπίπεδα μοντέλα στα οποία συνδυάζεται η μικρο- και μακρο-ανάλυση και λαμβάνονται υπόψη οι σχέσεις μεταξύ παραγόντων διαφορετικών επιπέδων (Mohaghegh, 2007). Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της επίδοσης της ασφάλειας, απαιτείται ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο όπου να ενσωματώνεται η ανάλυση σε επίπεδο ατόμου και ομάδας (μίκρο-ανάλυση) και η ανάλυση σε επίπεδο διοίκησης και οργανισμού (μακρο-ανάλυση), καθώς η ανάλυση σε κάθε επίπεδο αποκαλύπτει μια διαφορετική ομάδα παραγόντων, ενώ η δια-επίπεδη προσέγγιση επιτρέπει τον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ παραγόντων διαφορετικών επιπέδων. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η επέκταση του προτεινόμενου πλαισίου αξιολόγησης που αναλύθηκε στις προηγούμενες παραγράφους σε τρία επίπεδα: το ατομικό, το επίπεδο των άμεσα υπεύθυνων και το επίπεδο της διοίκησης. 8

9 Στο ατομικό επίπεδο, οι εργαζόμενοι παρέχουν ορισμένα από τα στοιχεία που απαιτούνται για τις μετρήσεις που αφορούν κυρίως ανθρώπινους παράγοντες, όπως. στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση, εμπειρία, κίνητρα κ.ά. Στο επίπεδο αυτό καλούνται επίσης να αξιολογήσουν κάποιους παράγοντες που συνδέονται με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και τα αποτελέσματά του (κλίμα ασφάλειας, κουλτούρα ασφάλειας, αξιολόγηση των υπάρχοντων μέτρων ασφαλείας κ.ά). Σχήμα 2. Πλαίσιο αξιολόγησης της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας Στο επόμενο επίπεδο των άμεσα προϊσταμένων, οι επιβλέποντες και οι διευθυντές πρώτης γραμμής (line managers) καθώς και οι ειδικοί της ασφάλειας, καλούνται να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των εργαζομένων αλλά και να διενεργήσουν μετρήσεις άλλων ή/και των ίδιων παραγόντων, μέσω επιθεωρήσεων ασφαλείας, μετρήσεων περιβαλλοντικών παραγόντων, επιθεωρήσεων του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας (audits). Επίσης καλούνται μέσα από συνεντεύξεις ή ερωτηματολόγια να κάνουν μία υποκειμενική αξιολόγηση συνολικά της επίδοσης του οργανισμού σε θέματα ασφάλειας. Στο ανώτερο επίπεδο, η διοίκηση και όσοι λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις για τα θέματα ασφάλειας λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων και αξιολογήσεων των προηγούμενων επιπέδων, καθώς και τα στοιχεία αποτελεσμάτων (συμβάντα, κόστη, κυρώσεις, επικοινωνία με τρίτα μέρη) για τη συνολική αξιολόγηση της επίδοσης ασφάλειας του οργανισμού. Στη συνέχεια, και σε συνδυασμό με πληροφορίες που αφορούν την γενικότερη κατάσταση του οργανισμού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, λαμβάνουν τις αποφάσεις εκείνες για την πολιτική και τα προγράμματα ασφαλείας που θα κληθούν να εφαρμόσουν τα δύο χαμηλότερα επίπεδα. Οι αποφάσεις αυτές θα ανατροφοδοτήσουν τα αντικειμενικά στοιχεία και τις υποκειμενικές αξιολογήσεις που αφορούν την επίδοση σε θέματα ασφάλειας, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο τον κύκλο: Μέτρηση Παραγόντων > Αξιολόγηση > Απόφαση > Εφαρμογή > Μέτρηση Νέων Παραγόντων Τα πιο πάνω επίπεδα αξιολόγησης αναπαριστώνται με μία πυραμίδα, στη βάση της οποίας βρίσκονται οι πίνακες παραγόντων και μεθόδων μέτρησης. Στα επόμενα επίπεδα της πυραμίδας τα στοιχεία των μετρήσεων αξιολογούνται από διαφορετικές ομάδες εμπλεκομένων, όσο ανεβαίνουμε την πυραμίδα οι ομάδες έχουν μικρότερο αριθμό ατόμων, αλλά μεγαλύτερη επιρροή στη διαχείριση της ασφάλειας. Επίσης το κάθε επίπεδο αξιολόγησης τροφοδοτείται με τις αξιολογήσεις όλων των προηγούμενων επιπέδων. 9

10 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αξιολόγηση της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας πρέπει να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες, να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, καθώς και να παρακινεί για συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη μείωση των κινδύνων για την προσωπική ασφάλεια & υγεία κατά την εργασία. Για να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι απαιτείται μία ολιστική προσέγγιση του οργανισμού, του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και των παραγόντων που αλληλεπιδρούν εντός και εκτός αυτών. Απαιτείται επίσης ένας διαχωρισμός μεταξύ των μετρήσεων ή αξιολογήσεων επιμέρους παραγόντων (που μπορεί να γίνεται με διαφορετικές ποιοτικές, ποσοτικές ή συνδυαστικές μεθόδους), με την αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης ενός οργανισμού σε θέματα ασφάλειας, για την οποία απαιτείται ο καθορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Τέλος απαιτείται μία πολυ-επίπεδη ανάλυση των παραγόντων αυτών, που να εξασφαλίζει ότι τα κριτήρια τίθενται και αξιολογούνται από όλους όσους συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας Το προτεινόμενο ολιστικό πλαίσιο προληπτικής αξιολόγησης έχει αναπτυχθεί με βάση τις πιο πάνω αρχές και στηρίζεται στη Θεωρία Συστημάτων, στην Οργανωσιακή Θεωρία και στη Θεωρία Δραστηριότητας. Στα βασικά πλεονεκτήματά του εντάσσεται η δυνατότητα εφαρμογής του σε διαφορετικές παραγωγικές και οργανωτικές δομές, καθώς και το στοιχείο της ανατροφοδότησης που αποτελεί κύριο συστατικό της συνεχούς βελτίωσης. Οι παράγοντες και οι αντίστοιχες μέθοδοι μέτρησής τους, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης που παρουσιάστηκαν σε αυτήν την εργασία αποτελούν μία αρχική προσέγγιση του προτεινόμενου πλαισίου, η ανάπτυξη του οποίου βρίσκεται στη φάση επαλήθευσης και αξιολόγησης. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bacharach, S., 1989, Organizational Theories: Some Criteria for Evaluation, Academy of Management Review, Vol.14, pp Bertalanffy, L.V., General System Theory: Foundations, Development, Applications (2 nd Ed.) George Braziler Inc., New York Budworth, N., Indicators of performance in safety management, The Safety & Health Practitioner, November 1996, Carder, B., Ragan, P A survey-based system for safety measurement and improvement. Journal of Safety Research 34(2), Cooper, D., Phillips, R., Exploratory analysis of the safety climate and safety behavior relationship, Journal of Safety Research 35(5), Dahlgren, K., Lederman, L., Palomo, J., Szikszai, T., Safety Performance Indicators, IAEA Topical Issue Paper No 5. Available at: Flin, R., Mearns, K., O'Connor, P., Bryden, R., Measuring safety climate: identifying the common features, Safety Science 34(1-3), Grabowski, M., Ayyalasomayajula, P., Merrick, J., Mccafferty, D., Accident precursors and safety nets: leading indicators of tanker operations safety, Maritime Policy & Management, 34:5, Guldenmund, F., The nature of safety culture: a review of theory and research, Safety Science 34(1-3), Hale, A., Why safety performance indicators? Safety Science 47(4), Hatch, M.J., Organization Theory: Modern, symbolic, and post-modern perspectives., 2nd Ed. Oxford University Press Health and Safety Executive (HSE), A Guide to Measuring Health & Safety Performance. Health and Safety Executive, Available at: Health and Safety Executive (HSE), Reducing error and influencing behaviour. (HSG48). HSE Books Sudbury, Suffolk Heinrich, H.W., Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach, fourth ed. McGraw-Hill, New York. Hopkins, 2009a. Thinking about process safety indicators, Safety Science 47(4), Hopkins, 2009b. Reply to comments, Safety Science 47(4), Hudson, Process indicators: Managing safety by the numbers, Safety Science 47(4), International Atomic Energy Authority (IAEA) (2000). Operational safety performance indicators for nuclear power plants. Available at: International Atomic Energy Authority (IAEA) (1986). Summary report on the post accident review meeting on the Chernobyl accident 75I (NSAG-I). IAEA,Vienna Krause, T., Moving to the 2 nd generation in behaviour-based safety. Professional Safety, May 2001, 27-10

11 32 Leontev, A.N., Activity, Conciousness & Personality, Prentice-Hall. Available at: Mengolini et Debarberis, 2008 Mohaghegh, Z., On The Theoretical Foundation and Principles of Organizational Safety Risk Analysis. Ph.D Thesis, University of Maryland, College Park. Mohaghegh, Z., On The Theoretical Foundation and Principles of Organizational Safety Risk Analysis. Ph.D Thesis, University of Maryland, College Prak. Newell, S., A new paradigm for safety and health metrics: Framework, tools, applications and opportunities. Organization Resources Counselors Inc., Available at: k/newell_stephen_a.pdf Nicholson, S., A Conceptual Framework for the Holistic Measurement and Cumulative Evaluation of Library Services, Journal of Documentation 60(2) O Connor, T., Measurement, reliability & validity. Available at: Oak Ridge Associated Universities (ORAU), How to Measure Performance. A Handbook of Techniques and Tools. Available at: Petersen, D., The Safety Scorecard: Using Multiple Measures to Judge Safety System Effectiveness. Occupational Hazards, January 2001, Available at: Petersen, D., Techniques of safety management-a systems approach. ASSE (3 rd ed.), Des Plaines IL Powell, R., The measurement of safety performance. SafetyLine Institute, Worksafe Western Australia, Available at: Rasmussen, J., Risk management in a dynamic society: a modelling problem, Safety Science 27(2/3), Scriven, M., Evaluation Thesaurus (4th edition). Newbury Park: Sage Publications. Sgourou, E., Katsakiori, P., Goutsos, S., Manatakis, Em., Assessment of selected safety performance evaluation methods in regards to their conceptual, methodological and practical characteristics. Safety Science 48 (2010), pp Sherif, M., Scorecard Approach to Benchmarking Organizational Safety Culture in Construction. Journal of Construction Engineering and Management, January/February 2003, Stevens, S., Mathematics, measurement and psychophysics. In S. S. Stevens (Ed.), Handbook of experimental psychology, pp Wiley, New York. Van de Kerckhove,, J., Safety audits and management audits. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety (4 th ed.) Vol. II. International Labour Office, Geneva Whetten, D. A., 1989, What constitutes a theoretical contribution? Academy of Management Review, Vol. 14, No. 4, pp Willey, R, Improving occupational health and safety in healthcare using a balanced scorecard approach. Proceedings from ASSE Professional Development Conference, June 2003, Denver CO Wilson, T.D., A re-examination of information seeking behaviour in the context of activity theory. Information Research, 11(4) paper 260. Available at 11

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΑΠ. 13 Σεπτεμβρίου 2016 Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα. Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων & Ασφάλειας Πτήσεων

ΕΔΑΑΠ.  13 Σεπτεμβρίου 2016 Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα. Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων & Ασφάλειας Πτήσεων 13 Σεπτεμβρίου 2016 Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα. ΕΔΑΑΠ Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων & Ασφάλειας Πτήσεων www.aaiasb.gr AFW s 2016: Aviation Development Conference #5 HELLENIC AAIASB Air Accident

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών. 16 Μαΐου 2007 Πολιτιστικό Κέντρο «το. σκαλί» Αγλαντζιά. Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ

Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών. 16 Μαΐου 2007 Πολιτιστικό Κέντρο «το. σκαλί» Αγλαντζιά. Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών 16 Μαΐου 2007 Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί» Αγλαντζιά Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ Τα εθνικά συστήματα Υγείας σε παγκόσμια κλίμακα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περιεχόμενα Επιστημονική έρευνα Σε τι μας βοηθάει η έρευνα Χαρακτηριστικά της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 2. Βασικές έννοιες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της μεθοδολογίας Octave

Παρουσίαση της μεθοδολογίας Octave Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation Παρουσίαση της μεθοδολογίας Octave Συντάκτης: Παρασκευή Κωστάκη Σπύρος Κοκολάκης 1 Δομή παρουσίασης 2 1 Τι είναι η OCTAVE; Δομή: Μια περιεκτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Προγραμματισμός & Διαχείριση Εφαρμογών Πολυμέσων. Δημητριάδης Χρήστος ΕΑΠ / ΓΤΠ 61

Οικονομικός Προγραμματισμός & Διαχείριση Εφαρμογών Πολυμέσων. Δημητριάδης Χρήστος ΕΑΠ / ΓΤΠ 61 Οικονομικός Προγραμματισμός & Διαχείριση Εφαρμογών Πολυμέσων Δημητριάδης Χρήστος ΕΑΠ / ΓΤΠ 61 Εισαγωγή Ο οικονομικός προγραμματισμός μιας πολυμεσικής εφαρμογής μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία μορφή τέχνης,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεωρήσεις εντοπισμού ανασφαλών συμπεριφορών με εμπλοκή όλης της ιεραρχίας

Επιθεωρήσεις εντοπισμού ανασφαλών συμπεριφορών με εμπλοκή όλης της ιεραρχίας Safety Wallks, εφαρμογή του θεσμού στα Εργοστάσιια της Α.Ε. Τσιιμέντων ΤΙΤΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Θεόδωρος Μπαλτάς Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Ασφαλείας Εργοσττασί ίου Περίληψη Ο εντοπισμός των καθημερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Μ.Στεφανιδάκης Ενσωματωμένα Συστήματα: Απαιτήσεις Αξιοπιστία (reliability) Χρηστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα Η οπτική του χρήστη

Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα Η οπτική του χρήστη Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα Η οπτική του χρήστη Ελισάβετ Ι. Καραπάνου Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Γεωργίου Ανδρέας Μάνθου Βασιλική Το πρόβλημα Ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής Chapter 1 Student Lecture Notes 1-1 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική για Διοικήση Επιχειρήσεων [Basic Business Statistics (8 th Edition)] Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή και Συλλογή Δεδομένων Περιεχόμενα Γιατί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων»

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» «Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» Χαράλαμπος Μηναδάκης, Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ Δημήτρης Ζαμάνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Νοέμβριος 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής 1 Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες Χρήστες Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Γνώση ή εμπειρία;

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Γνώση ή εμπειρία; ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2005 Πρακτικά διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.edde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI Seminar on Health and Safety at Work Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October 2003 Anastasios YIANNAKI Department of Labour Inspection 1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2 Πηγή Κινδύνου/Επικίνδυνη Κατάσταση/ Προδιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος 15 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα....19 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα... 21 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων... 22 1.3 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

RISK BASED INTERNAL AUDIT ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΔΤΕ 2577/2006)

RISK BASED INTERNAL AUDIT ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΔΤΕ 2577/2006) RISK BASED INTERNAL AUDIT ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΔΤΕ 2577/2006) Δομή Παρουσιάσεως ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Θεσμικό περιβάλλον. Ορισμός κινδύνων και κριτήρια Σύνδεση κινδύνων με το ΣΕΕ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα