ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Chemical anchor capsule SC-PRO M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Chemical anchor capsule SC-PRO M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30"

Transcript

1 ΣΕΛΙ Α : 1 / 16 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία/χαρακτηρισµός : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις Ειδική χρήση ή χρήσεις : Εργασίες οικοδόµησης και κατασκευαστικές εργασίες 1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας Εταιρεία : DEWALT 1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Richard Klinger Str. 11, D-65510, Idstein Germany Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : CHEMTREC: (24h) (Regional Emergency Contact Information can be found on last 2 pages) ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος Ταξινόµηση σύµφωνα µε το Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 Ταξινόµηση CLP : Αυτό το µείγµα θεωρείται επικίνδυνο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) Νο 1272/2008 [CLP]. Flam. Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 1 H372 Aquatic Chronic 3 H412 Ολοκληρωµένο κείµενο των φράσεων H: βλέπε τοµέα Ταξινόµηση σύµφωνα µε τη Οδηγία ΕΚ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ Ταξινόµηση : Αυτό το µείγµα θεωρείται επικίνδυνο σύµφωνα µε τον κανονισµό 1999/45/EΚ. Xi; R43 R10 R52/53 ολοκληρωµένο κείµενο των φράσεων R, βλέπε τοµέα 16, 2.2. Στοιχεία επισήµανσης Χαρακτηρισµός σύµφωνα µε το Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008

2 ΣΕΛΙ Α : 2 / 16 ιαγράµµατα απεικόνισης κινδύνου : GHS02 GHS07 GHS08 Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος Περιέχει: : Dibenzoyl peroxide ηλώσεις επικινδυνότητας : H226 - Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. H315 - Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. ήλωση προφύλαξης : P210 - Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο. P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερµίδα µε νερό/στο ντους. P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε Σήµανση σύµφωνα µε τις Οδηγίες της (67/ /45) ίχως σηµασία 2.3. Άλλοι κίνδυνοι Άλλοι κίνδυνοι : ΑΒΤ/αΑβΒ δεδοµένα : αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιµη. ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες Μη εφαρµόσιµος 3.2. Μείγµατα Όνοµα ουσίας Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος % Ταξινόµηση σύµφωνα µε τη Οδηγία ΕΚ 67/548/EΟΚ Χαλαζίας (Εισπνεόµενη σκόνη <1%) (αριθµός CAS) ,06-51,36 Μη ταξινοµηµένος (EC-Αριθ.) Γυαλί 25,78-42,74 Μη ταξινοµηµένος στυρόλιο (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) (Αριθµός καταλόγου) (Νο-REACH) XXXX Dibenzoyl peroxide (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) (Αριθµός καταλόγου) (Νο-REACH) XXXX dicyclohexyl phthalate (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) ,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) ,5 R10 Xn; R20 Xn; R48/20 Xn; R65 Xi; R36/37/38 0,5-2,5 E; R3 O; R7 Xi; R36 R43 N; R50/53 0,3-1,39 Μη ταξινοµηµένος 0-0,75 T; R25 Xi; R41 R52/53

3 ΣΕΛΙ Α : 3 / 16 Όνοµα ουσίας Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος % Κατάταξη σύµφωνα µε την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] Χαλαζίας (Εισπνεόµενη σκόνη <1%) (αριθµός CAS) ,06-51,36 Μη ταξινοµηµένος (EC-Αριθ.) Γυαλί 25,78-42,74 Μη ταξινοµηµένος στυρόλιο (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) (Αριθµός καταλόγου) (Νο-REACH) XXXX Dibenzoyl peroxide (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) (Αριθµός καταλόγου) (Νο-REACH) XXXX dicyclohexyl phthalate (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) ,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) ,5 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 0,5-2,5 Org. Perox. B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 0,3-1,39 Μη ταξινοµηµένος 0-0,75 Acute Tox. 2 (Oral), H300 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Για το πλήρες κείµενο των (EU)H, R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. Στοιχεία της ουσίας ή του µείγµατος : Μείγµα ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Εισπνοή Επαφή µε το δέρµα Επαφή µε τα µάτια Μετά την κατάποση Συµπληρωµατικές υποδείξεις : Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον τραυµατία ήρεµο, σκεπάστε και κρατήστε τον ζεστό. Σε περίπτωση αµφιβολίας ή εάν εµφανιστούν συµπτώµατα αναζητείστε ιατρική βοήθεια. : Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό.. Αν εµφανισθεί επίµονος ερεθισµός καλέστε γιατρό. : Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Σε περίπτωση αµφιβολίας ή εάν εµφανιστούν συµπτώµατα αναζητείστε ιατρική βοήθεια. : Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. : Εθελοντής Πρώτων Βοηθειών: Προσοχή στην ατοµική προστασία! Βλέπε επίσης κεφάλαιο 8 ποτέ χορήγηση δια του στόµατος σε άτοµα τα οποία έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή σε συσπάσεις. είξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας. θεραπεία σύµφωνα µε τη συµπτωµατολογία Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες Εισπνοή Επαφή µε το δέρµα Επαφή µε τα µάτια Κατάποση Άλλες αρνητικές επιπτώσεις : Νεαλΰγξοπθ ςνϋε βξηδειρςβθ µΰλξβεπξ ςνϋ. Μξζες βϋηβΰςό πΰηδπΰζενθε. : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. : Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. : Νεαλΰγξοπθ ςνϋε βξηδειρςβθ µΰλξβεπξ ςνϋ. : Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας δεν υπάρχουν στοιχεία

4 ΣΕΛΙ Α : 4 / 16 ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά µέσα Κατάλληλη πυροσβεστικό υλικό Ακατάλληλα πυροσβεστικά υλικά λόγω ασφάλειας 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα Κίνδυνος πυρκαγιάς Ιδιαίτεροι κίνδυνοι 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες Συστάσεις για τους πυροσβέστες ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης : Νερό σε µορφή σπρέυ, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες, ιοξείδιο του άνθρακα, Στερεό κατασβεστικό υλικό : Πίδακας νερού υψηλής πιέσεως : Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. : Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης COx. Προφυλάξτε την εισροή των απόνερων στο αποχετευτικό σύστηµα στο υγρό περιβάλλον. ιάθεση υπό την τήρηση των υπηρεσιακών ρυθµίσεων. : Ειδική προστατευτική ενδυµασία για την πυρόσβεση. Για την προστασία του προσωπικού και για την ψύξη των δοχείων στην περιοχή κινδύνου χρησιµοποιείστε σπρέυ νερού. Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Απαγορεύεται το κάπνισµα. Προφυλάξτε την εισροή των απόνερων στο αποχετευτικό σύστηµα στο υγρό περιβάλλον. ιάθεση υπό την τήρηση των υπηρεσιακών ρυθµίσεων Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Προσωπικό που δεν είναι εκπαιδευµένο για περιπτώσεις ανάγκης Προσωπικό ασφαλείας : Εκκενώστε την περιοχή. Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας όταν απαιτείται. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα: 8 Τήρηση επαρκούς αερισµού. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και την ενδυµασία. Μην αναπνέετε ατµούς/σκόνη. Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός διαθέτει γείωση. Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. : Λάβετε µέτρα πρόληψης και µέτρα εξάσκησης για απολύµανση ανάγκης και απόρριψη. Ατοµική προστασία: βλέπε τµήµα Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό Μέθοδοι καθαρισµού : Σταµατήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Λαµβάνεται µηχανικά και τοποθετείται σε κατάλληλα δοχεία προς επεξεργασία. Περισυλλέξτε σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία και µεταφέρετε προς αποκοµιδή. Περιορίστε µε δηµιουργία "φράγµατος". ιάθεση υπό την τήρηση των υπηρεσιακών ρυθµίσεων. Η τοποθεσία θα πρέπει να εξασφαλίζει µε πλάνο έκτακτης ανάγκης ότι τηρούνται κατάλληλα µέτρα προστασίας για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα

5 ΣΕΛΙ Α : 5 / 16 έκθεσης Παραποµπή σε άλλα τµήµατα Ατοµική προστασία: βλέπε τµήµα 8 ιάθεση: βλέπε τµήµα 13. ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό Επισηµάνσεις για τη γενική υγεινή : ιατηρείτε καλή βιοµηχανική υγειηνή. Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σας πριν από διαλείµµατα και µετά τη χρήση του προϊόντος. Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων Αποθήκευση : ιατηρείστε το δοχείο ερµητικά κλειστο σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο. Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. ιατηρείται σε θερµοκρασίες κάτω από 25 C. Μακριά από θερµότητα. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην αποθηκεύεται κοντά ή µαζί µε οποιοδήποτε από τα µη συµβατά υλικά που παραθέτονται στην ενότητα Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις δεν υπάρχουν στοιχεία ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία 8.1. Παράµετροι ελέγχου Οριακές τιµές έκθεσης : Χαλαζίας (Εισπνεόµενη σκόνη <1%) ( ) Αυστρία MAK (mg/m³) 0,15 mg/m³ (yearly average, valid till 12/31/2013) Βέλγιο Οριακή τιµή (mg/m³) 0,1 mg/m³ Βουλγαρία OEL TWA (mg/m³) 0,07 mg/m³ Γαλλία VME (mg/m³) 0,1 mg/m³ (restrictive limit) Ιταλία - Πορτογαλία - ACGIH TWA (mg/m³) 0,025 mg/m³ USA ACGIH Ισπανία VLA-ED (mg/m³) 0,1 mg/m³ (reclassified IARC group 2A to group 1) Ελβετία VME (mg/m³) 0,15 mg/m³ Ολλανδία Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 0,075 mg/m³ Ηνωµένο Βασίλειο WEL TWA (mg/m³) 0,1 mg/m³ Ηνωµένο Βασίλειο WEL STEL (mg/m³) 0,3 mg/m³ (calculated) Τσεχική ηµοκρατία Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 0,1 mg/m³ ανία Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 0,1 mg/m³ Φιλανδία HTP-arvo (8h) (mg/m³) 0,05 mg/m³ Ουγγαρία AK-érték 0,15 mg/m³ Ιρλανδία OEL (8 hours ref) (mg/m³) 0,1 mg/m³

6 ΣΕΛΙ Α : 6 / 16 Χαλαζίας (Εισπνεόµενη σκόνη <1%) ( ) Λιθουανία IPRV (mg/m³) 0,1 mg/m³ (Silicon dioxide variation) Νορβηγία Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³) 0,1 mg/m³ (Dust containing.alpha.-quartz, Cristobalite and/or Tridymite is evaluated by summation formula) Νορβηγία Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0,3 mg/m³ (Dust containing.alpha.-quartz, Cristobalite and/or Tridymite is evaluated by summation formula) Πολωνία NDS (mg/m³) 1,0 mg/m³ (2% to 50% free crystalline silica) Ρουµανία OEL TWA (mg/m³) 0,1 mg/m³ Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg/m³) 0,1 mg/m³ (in Cristobalite or Tridymite) Σουηδία nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 0,1 mg/m³ στυρόλιο ( ) Αυστρία MAK (mg/m³) 85 mg/m³ Αυστρία MAK (ppm) 20 ppm Αυστρία MAK Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (mg/m³) 340 mg/m³ Αυστρία MAK Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (ppm) 80 ppm Βέλγιο Οριακή τιµή (mg/m³) 216 mg/m³ Βέλγιο Οριακή τιµή (ppm) 50 ppm Βέλγιο Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (mg/m³) 432 mg/m³ Βέλγιο Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (ppm) 100 ppm Βουλγαρία OEL TWA (mg/m³) 85,0 mg/m³ Βουλγαρία OEL STEL (mg/m³) 215,0 mg/m³ Γαλλία VME (mg/m³) 215 mg/m³ Γαλλία VME (ppm) 50 ppm Γερµανία Γερµανία TRGS 900 Οριακή τιµή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας (mg/m³) TRGS 900 Οριακή τιµή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας (ppm) 86 mg/m³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) 20 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) Γερµανία TRGS 903 (BGW) 600 mg/g (Medium: urine - Time: end of shift - Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid (measured as mg/g Creatinine) 600 mg/g (Medium: urine - Time: end of several shifts - Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid (measured as mg/g Creatinine; for long-term exposures) Ελλάδα OEL TWA (mg/m³) 425 mg/m³ Ελλάδα OEL TWA (ppm) 100 ppm Ελλάδα OEL STEL (mg/m³) 1050 mg/m³ Ελλάδα OEL STEL (ppm) 250 ppm Ιταλία - Πορτογαλία - ACGIH TWA (ppm) 20 ppm USA ACGIH Ιταλία - Πορτογαλία - ACGIH STEL (ppm) 40 ppm USA ACGIH Λετονία OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³

7 ΣΕΛΙ Α : 7 / 16 στυρόλιο ( ) Ισπανία VLA-ED (mg/m³) 86 mg/m³ (endocrine disruptor) Ισπανία VLA-ED (ppm) 20 ppm (endocrine disruptor) Ισπανία VLA-EC (mg/m³) 172 mg/m³ Ισπανία VLA-EC (ppm) 40 ppm Ελβετία VLE (mg/m³) 170 mg/m³ Ελβετία VLE (ppm) 40 ppm Ελβετία VME (mg/m³) 85 mg/m³ Ελβετία VME (ppm) 20 ppm Ηνωµένο Βασίλειο WEL TWA (mg/m³) 430 mg/m³ Ηνωµένο Βασίλειο WEL TWA (ppm) 100 ppm Ηνωµένο Βασίλειο WEL STEL (mg/m³) 1080 mg/m³ Ηνωµένο Βασίλειο WEL STEL (ppm) 250 ppm Τσεχική ηµοκρατία Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 100 mg/m³ Φιλανδία HTP-arvo (8h) (mg/m³) 86 mg/m³ Φιλανδία HTP-arvo (8h) (ppm) 20 ppm Φιλανδία HTP-arvo (15 min) 430 mg/m³ Φιλανδία HTP-arvo (15 min) (ppm) 100 ppm Ουγγαρία AK-érték 50 mg/m³ Ουγγαρία CK-érték 50 mg/m³ Ιρλανδία OEL (8 hours ref) (mg/m³) 85 mg/m³ Ιρλανδία OEL (8 hours ref) (ppm) 20 ppm Ιρλανδία OEL (15 min ref) (mg/m3) 170 mg/m³ Ιρλανδία OEL (15 min ref) (ppm) 40 ppm Λιθουανία IPRV (mg/m³) 90 mg/m³ Λιθουανία IPRV (ppm) 10 ppm (for planning of new facilities or replacing the old ones) Λιθουανία TPRV (mg/m³) 200 mg/m³ Λιθουανία TPRV (ppm) 50 ppm Νορβηγία Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³) 105 mg/m³ Νορβηγία Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm) 25 ppm Νορβηγία Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 131,25 mg/m³ Νορβηγία Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (ppm) 37,5 ppm Πολωνία NDS (mg/m³) 50 mg/m³ Πολωνία NDSCh (mg/m³) 200 mg/m³ Ρουµανία OEL TWA (mg/m³) 50 mg/m³ Ρουµανία OEL TWA (ppm) 12 ppm Ρουµανία OEL STEL (mg/m³) 150 mg/m³ Ρουµανία OEL STEL (ppm) 35 ppm Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg/m³) 86 mg/m³ Σλοβακία NPHV (priemerná) (ppm) 20 ppm Σλοβακία NPHV (Hraničná) (mg/m³) 200 mg/m³ Σουηδία nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 43 mg/m³ Σουηδία nivågränsvärde (NVG) (ppm) 10 ppm Σουηδία kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 86 mg/m³ Σουηδία kortidsvärde (KTV) (ppm) 20 ppm

8 ΣΕΛΙ Α : 8 / 16 dicyclohexyl phthalate ( ) Αυστρία MAK (mg/m³) 5 mg/m³ Ηνωµένο Βασίλειο WEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ Ηνωµένο Βασίλειο WEL STEL (mg/m³) 15 mg/m³ (calculated) ανία Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 3 mg/m³ Ιρλανδία OEL (8 hours ref) (mg/m³) 5 mg/m³ Συνιστώµενες διαδικασίες επόπτευσης : Μέτρηση συγκέντρωσης στον αέρα. Έλεγχος ατοµικού αέρα 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Ατοµική προστασία : Το είδος του προστατευτικού εξοπλισµού πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τη συγκέντρωση και ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στον τόπο εργασίας. Προστασία των αναπνευστικών : Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. µάσκα προσώπου (EN 136) (EN 136), Ηµιµάσκα (DIN EN 140) (EN 140), Τύπος φίλτρου: A (EN 141). Προστασία χεριών : Αδιαπέραστα γάντια (EN 374). Για την επιλογή ειδικών γαντιών για µια συγκεκριµένη εφαρµογή και χρόνο χρήσης σε χώρο εργασίας πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες του χώρου εργασίας, στους οποίους περιλαµβάνονται (όχι αποκλειστικά) και οι εξής: άλλα χηµικά που ενδέχεται να χρησιµοποιούνται, φυσικές απαιτήσεις (προστασία από κοπή/διάτρηση, δεξιότητες, προστασία από θερµότητα), καθώς και οι οδηγίες/προδιαγραφές του προµηθευτή των γαντιών. Βουτυλικό καουτσούκ (EN 374) Χρόνος διάσπασης (µέγιστος χρόνος φορέµατος): : > 120 min Προστασία οφθαλµών : Προστατευτικά γυαλιά (EN 166) Σωµατική προστασία : Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία. Προστασία από θερµικούς κινδύνους : δεν είναι απαραίτητο κατά τον προδιαγραφόµενο χειρισµό Τεχνικά µέτρα ελέγχου : Χρησιµοποιείται µόνο σε χώρους µε κατάλληλο µηχανισµό απορρόφησης. Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Χώρος πλυσίµατος/νερό για τον καθαρισµό των µατιών και τις επιδερµίδας θα πρέπει να διατίθεται. Οργανωτικά µέτρα για αποφυγή/περιορισµό της έκθεσης, διάδοσης και της έκλυσης Βλέπε επίσης κεφάλαιο 7 Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης : εν πρέπει να έρθει σε επαφή µε πατώµατα, επιφάνειες και υπόγεια ύδατα. Ρξαλώδΰςό ρξξςβεςρςβσώωθε µερςνϋε νξπµϋ ξυπΰνϋ ξκπσζΰώωει ρπεδϋ. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες Εµφάνιση : καψουλιών χρώµα : άχρωµος Οσµή : χαρακτηριστικός ph : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

9 ΣΕΛΙ Α : 9 / 16 Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Αρχικό σηµείο ζέσης και περιοχή ζέσης : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Σηµείο ανάφλεξης : 33 C ρητίνη Ταχύτητα ατµοποίησης : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : δεν χρησιµοποιείται Ανώτερη/χαµηλότερη αναφλεξιµότητα ή όρια εκρηκτικότητας : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Πίεση ατµού : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Πυκνότητα ατµών : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Σχετική πυκνότητα : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Υδατοδιαλυτότητα : αδιάλυτο ιαλυτότητα σε άλλα µέσα : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία συντελεστής κατανοµής οκτανόλης/νερό (log P O/W) : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Θερµοκρασία διάσπασης : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ιξώδες : mpa.s ρητίνη Εκρηκτικές ιδιότητες : δεν χρησιµοποιείται εν χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί µελέτη διότι η ουσία δεν περιέχει χηµικές οµάδες µε εκρηκτικές ιδιότητες στο µόριό της. Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : δεν χρησιµοποιείται εν χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί διαδικασία ταξινόµησης καθώς δεν υπάρχουν στο µόριο χηµικές οµάδες που να συνδέονται µε οξειδωτικές ιδιότητες Άλλες πληροφορίες δεν υπάρχουν στοιχεία ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα ραστικότητα ραστικότητα : Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα: Χηµική σταθερότητα Σταθερότητα Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων : Το προϊόν είναι σταθερό, όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων : θερµότητα : Μπορεί να υπάρξει πολυµερισµός Συνθήκες προς αποφυγήν Συνθήκες προς αποφυγήν : Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 7 Xειρισµός και αποθήκευση Μη συµβατά υλικά Μη συµβατά υλικά : Ισχυρά οξειδωτικά µέσα Ισχυρές βάσεις Ισχυρά οξέα Βλέπε επίσης κεφάλαιο 7 Xειρισµός και αποθήκευση Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης : Η καύση σχηµατίζει επιβλαβείς και δηλητηριώδεις καπνούς. (COx).

10 ΣΕΛΙ Α : 10 / 16 ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα Χαλαζίας (Εισπνεόµενη σκόνη <1%) ( ) LD50/δια του στόµατος/αρουραίος 500 mg/kg : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.) στυρόλιο ( ) LD50/δια του στόµατος/αρουραίος LC50/δι' εισπνοής/4h/αρουραίος ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων καρκινογένεση Τοξικότητα για την αναπαραγωγή STOT-εφάπαξ έκθεση STOT-επανειληµµένη έκθεση Τοξικότητα αναρρόφησης 1000 mg/kg 11,8 mg/l : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. ph: εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία : Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. ph: εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία : Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.) : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.) : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.) : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.) : Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.) Άλλες πληροφορίες Συµπτώµατα που σχετίζονται µε φυσικά, χηµικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά,παραποµπή σε άλλα τµήµατα: 4.2 ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Τοξικότητα : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. στυρόλιο ( ) LC50 στα ψάρια 1 EC50 άφνια 1 EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισµούς 1 3,24-4,99 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flowthrough]) 3,3-7,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) 1,4 mg/l (Exposure time: 72 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

11 ΣΕΛΙ Α : 11 / 16 στυρόλιο ( ) Τιµή LC 50 στα ψάρια 2 Τιµή LC 50 σε άλλους υδρόβιους οργανισµούς 2 EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισµούς 2 NOEC (οξύ) NOEC (περαιτέρω πληροφορίες) 19,03-33,53 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static]) 500 mg/l Βακτήρια 0,72 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata) 44 mg/kg (Exposure time: 14 Days - Species: Eisenia foetida [soil dry weight]) NOEC, Daphnia magna : 1,01 mg/l (21d) Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία υνατότητα βιοσυσσώρευσης Βιοσυσσώρευση : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία συντελεστής κατανοµής οκτανόλης/νερό (log P O/W) : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Κινητικότητα στο έδαφος Κινητικότητα : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ ΑΒΤ/αΑβΒ δεδοµένα : αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιµη Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Άλλες πληροφορίες : δεν υπάρχουν στοιχεία ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Απόρριµα: Μη καθαρισµένες συσκευασίες (πακέτα) περαιτέρω οικολογικές πληροφορίες Προτεινόµενη λίστα για τον χαρακτηρισµό και την κωδικοποίηση των απορριµµάτων σύµφωνα µε την ΕΑΚV : Χειρίζεται προσεκτικά. Ασφαλής χρήση: βλέπε τµήµα 7 Xειρισµός και αποθήκευση Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον. Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον. ιάθεση υπό την τήρηση των υπηρεσιακών ρυθµίσεων. Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προµηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση. Υπΰνθςό θ σςθλθηθπξβΰςό ξςυξδϋ νεξαυξδθµξ β πΰηπεψεννξµ δλ ύςξγξ µερςε. : Σύµφωνα µε τις τοπικές και εθνικές νοµικές οδηγίες. : Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον. : Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. Οι ακόλουθοι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να νοηθούν µόνο ως πρόταση: * - συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές

12 ΣΕΛΙ Α : 12 / 16 ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά Αριθµός ΟΗΕ Αριθµός ΟΗΕ : Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ IATA/IMDG : IATA : RESIN SOLUTION Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά Επίγεια µεταφορά ADR/RID : κανένα προϊόν της τάξεως 3 σύµφωνα µε το ADR/RID κεφάλαιο Εσωτερική µεταφορά µε καράβια (ADN) δεν υπάρχουν στοιχεία µεταφορά µέσω θαλάσσης Κωδικός IMDG : If shipped by vessel in quantities LESS than 30L, IMDG exception applies: Not regulated as a hazardous material. State on shipping documents: "Transport in accordance with of the IMDG code." Class or Division : - Υποκατηγορία : IATA : 3 - Flammable liquids Αεροπορική µεταφορά Class or Division : - Υποκατηγορία : IATA : 3 - Flammable liquids Οµάδα συσκευασίας Οµάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Άλλες πληροφορίες : III : εν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιµες πληροφορίες Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη δεν υπάρχουν στοιχεία 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC δεν υπάρχουν στοιχεία ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα κανονισµοί ΕΕ Αυτό το προϊόν περιέχει ένα συστατικό σύµφωνα µε τη λίστα υποψήφιων ουσιών του Παραρτήµατος XIV του Κανονισµού REACH 1907/2006/EΚ. : κανένας, καµµία, κανένα

13 ΣΕΛΙ Α : 13 / 16 ιαπιστεύσεις : δεν χρησιµοποιείται Ειδικοί κανόνες για τη συσκευασία : Ψηλαφητό σήµα κινδύνου (EN/ISO 11683) Eθνικές διατάξεις DE : WGK : 2 DE : Κατηγορία αποθήκευσης Γερµανίας (LGK) : LGK 3 - Flammable liquid materials (Flashpoint < 55 C) DE : Ταξινόµηση επικινυδνότητας σύµφωνα µε VbF : A II - Liquids with a flashpoint between 21 C and 55 C FR : Installations classées : 143X Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας : Για τα παρακάτω στοιχεία σ αυτό το µίγµα έχει διενεργηθεί αξιόλογη χηµική ασφάλεια: Στυρόλη Dibenzoyl peroxide ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Κείµενο των φράσεων R-, H-και EUH: Acute Tox. 2 (Oral) : Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 2 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) : Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4 Aquatic Acute 1 : Επικίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον - Υδάτ. Περ. Οξεία Τοξ. 1 Aquatic Chronic 3 : Κίνδυνος από αναρρόφηση 3 Asp. Tox. 1 : Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία 1 Eye Dam. 1 : Σοβαρή ζηµία/ερεθισµός των µατιών Κατηγορία 1 Eye Irrit. 2 : Σοβαρή ζηµία/ερεθισµός των µατιών Κατηγορία 2 Flam. Liq. 3 : Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3 Org. Perox. B : Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Β Skin Irrit. 2 : ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος, κατηγορία 2 Skin Sens. 1 : Ευαισθητοποίηση του δέρµατος, Κατηγορία 1 STOT RE 1 : Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειληµµένη έκθεση, κατηγορία 1 STOT SE 3 : Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από µία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, ερεθισµός της αναπνευστικής οδού H226 : Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. H241 : Η θέρµανση µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. H300 : Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. H304 : Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H315 : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H317 : Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H318 : Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. H319 : Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. H332 : Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335 : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. H372 : Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. H400 : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. H412 : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. R10 : Εύφλεκτο. R20 : Επιβλαβές όταν εισπνέεται. R25 : Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως. R3 : Πολύ µεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως. R36 : Ερεθίζει τα µάτια. R36/37/38 : Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. R41 : Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.

14 ΣΕΛΙ Α : 14 / 16 R43 : Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. R48/20 : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται. R50/53 : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R52/53 : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65 : Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. R7 : Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. E : Εκρηκτικό N : Επικίνδυνο για το περιβάλλον O : Οξειδωτικό T : Τοξικό Xi : Ερεθιστικό Xn : Επιβλαβές Σηµαντική βιβλιογραφία και πηγές Συντοµογραφία και ακρώνυµα : European Chemicals Bureau. ECHA website. Supplier msds. : ADN = Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις ιεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων µέσω Ναυσιπλοΐας στο Ρήνο ADR = Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις ιεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικινδύνων Εµπορευµάτων CLP = Ρύθµιση Ταξινόµησης, Σήµανσης και Συσκευασίας σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ IATA = ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών IMDG = ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών LEL = Κατώτερο Όριο Εκρηκτικότητας/Κατώτερο Όριο Εκρηκτικότητας UEL = Ανώτερο Όριο Εκρηκτικότητας/Ανώτερο Όριο Εκρηκτικότητας REACH = Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισµοί χηµικών ουσιών EC50 = Μέση αποτελεσµατική συγκέντρωση LC50 = Μέση θανατηφόρος συγκέντρωση LD50 = Μέση θανατηφόρος δόση δεν χρησιµοποιείται TLV = Οριακές τιµές TWA = µέση χρονικά σταθµισµένη οριακή τιµή STEL = Οριακή τιµή µικρού χρόνου ανθεκτική, βιοσυσσωρευόµενη και τοξική (ΑΒΤ). άκρως ανθεκτική και ως άκρως βιοσυσσωρευόµενη (αααβ). WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act) Tα περιεχόµενα και η µορφή αυτού του Φύλλου εόoµένων Ασφαλείας σuµµoρφώνovται µε τις Oόηγίες Eυρωπαϊκής Επιτρoπής 1999/45/ΕΚ, 67/548/EK, 1272/2008/ΕΚ και µε τov Κανονισµό της Eυρωπαϊκής Eπιτρoπής 1907/2006/EK (REACH), Παράρτηµα II. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι πληροφορίες σε αυτό το SDS προέρχονται από πηγές, οι οποίες πιστεύουµε ότι είναι αξιόπιστες. Ωστόσο, οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς καµία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ορθότητά τους. Οι προϋποθέσεις ή οι µέθοδοι διακίνησης, αποθήκευσης, χρήσης ή απόρριψης του προϊόντος βρίσκονται πέραν του ελέγχου µας και µπορεί να βρίσκονται πέραν των γνώσεών µας. Για αυτόν το λόγο και για άλλους λόγους, δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη και αποποιούµαστε ρητά την ευθύνη για απώλειες, ζηµιές ή έξοδα που οφείλονται µε οποιονδήποτε τρόπο από ή συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τη διακίνηση, την αποθήκευση, τη χρήση ή την απόρριψη του προϊόντος. Το παρόν MSDS προετοιµάστηκε και προορίζεται για χρήση αποκλειστικά για αυτό το προϊόν. Εάν το προϊόν χρησιµοποιείται ως συστατικό κάποιου άλλου προϊόντος, οι πληροφορίες του παρόντος MSDS ίσως να µην ισχύουν.

15 ΣΕΛΙ Α : 15 / 16

16 ΣΕΛΙ Α : 16 / 16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 791436; 506251;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.06.2011 Αναθεώρηση: 11.09.2012 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση 5.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 16.09.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθ. EK: FINOPLUMB Μεμβράνη μόλυβδου 30037 7439-92-1 231-100-4 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: OIL DEEASE REMOVER KL645 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ALUMINIUM

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ALUMINIUM ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Ταυτοποίηση προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος : Χημική ονομασία της ουσίας : Aluminium καταχώρισης REACH : 01-2119529243-45-0098

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 Εκδόθηκε: 3 Ιανουαρίου 2000 Εμπορική ονομασία: ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Αναθεωρήθηκε: 2 Φεβρουάριος 2015 Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης: 10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOVEST SPEED C+B Μάζα υποδοχής 40125 / 40126P 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH2330 / LH2332 FINO

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ultramid A34 01 Χημικό όνομα: πολυαμίδιο (PA 66) Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

MAVRIK AQUAFLOW 24EW

MAVRIK AQUAFLOW 24EW MAVRIK AQUAFLOW 24EW 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MAVRIK AQUAFLOW 24EW Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ACTIVUS 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ACTIVUS

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 022121 Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Γράσο λίπανσης Παραγωγός/προµηθευτής: KLÜBER

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: ACQUAPAST5 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας

ελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Aριθμός CAS: 7782-42-5 Αριθμός ΕC: 231-955-3 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύµφωνα µε τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) Ηµερ/νία σύνταξης Μάιος 2014 EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2 ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PENDIGAN 33 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος : Χημική ονομασία της ουσίας : Μόλυβδος EC-Αριθ. : 231-100-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CONTACT LUBRICANT CG60

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CONTACT LUBRICANT CG60 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Αριθμός προϊόντος CG60, ECG60800G, ECG60310ML, ECG6010K,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Πολυβινυλοβουτυράλη Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1430 (40 g σκόνη κιτρινωπός) Aριθµός CAS: 60676-86-0 Αριθµός ΕC: 262-373-8 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO DEOXYD SUPERIOR Eμπορικη oνομασία Ομάδα υλικών: Μέσο ρευστοποίησης 42068 BORIC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

: GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS

: GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 22/05/2015 Αντικαθιστά το Δελτίο: 26/09/2014 εκδοχή: 7.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 701979 100003 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID Ημερομηνία αναθεώρησης 30/10/13 Aναθεώρηση Issue 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ACE Gentile Υγρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1.

: ACE Gentile Υγρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα