ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Chemical anchor capsule SC-PRO M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Chemical anchor capsule SC-PRO M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30"

Transcript

1 ΣΕΛΙ Α : 1 / 16 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία/χαρακτηρισµός : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις Ειδική χρήση ή χρήσεις : Εργασίες οικοδόµησης και κατασκευαστικές εργασίες 1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας Εταιρεία : DEWALT 1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Richard Klinger Str. 11, D-65510, Idstein Germany Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : CHEMTREC: (24h) (Regional Emergency Contact Information can be found on last 2 pages) ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος Ταξινόµηση σύµφωνα µε το Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 Ταξινόµηση CLP : Αυτό το µείγµα θεωρείται επικίνδυνο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) Νο 1272/2008 [CLP]. Flam. Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 1 H372 Aquatic Chronic 3 H412 Ολοκληρωµένο κείµενο των φράσεων H: βλέπε τοµέα Ταξινόµηση σύµφωνα µε τη Οδηγία ΕΚ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ Ταξινόµηση : Αυτό το µείγµα θεωρείται επικίνδυνο σύµφωνα µε τον κανονισµό 1999/45/EΚ. Xi; R43 R10 R52/53 ολοκληρωµένο κείµενο των φράσεων R, βλέπε τοµέα 16, 2.2. Στοιχεία επισήµανσης Χαρακτηρισµός σύµφωνα µε το Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008

2 ΣΕΛΙ Α : 2 / 16 ιαγράµµατα απεικόνισης κινδύνου : GHS02 GHS07 GHS08 Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος Περιέχει: : Dibenzoyl peroxide ηλώσεις επικινδυνότητας : H226 - Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. H315 - Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. ήλωση προφύλαξης : P210 - Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο. P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερµίδα µε νερό/στο ντους. P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε Σήµανση σύµφωνα µε τις Οδηγίες της (67/ /45) ίχως σηµασία 2.3. Άλλοι κίνδυνοι Άλλοι κίνδυνοι : ΑΒΤ/αΑβΒ δεδοµένα : αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιµη. ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες Μη εφαρµόσιµος 3.2. Μείγµατα Όνοµα ουσίας Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος % Ταξινόµηση σύµφωνα µε τη Οδηγία ΕΚ 67/548/EΟΚ Χαλαζίας (Εισπνεόµενη σκόνη <1%) (αριθµός CAS) ,06-51,36 Μη ταξινοµηµένος (EC-Αριθ.) Γυαλί 25,78-42,74 Μη ταξινοµηµένος στυρόλιο (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) (Αριθµός καταλόγου) (Νο-REACH) XXXX Dibenzoyl peroxide (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) (Αριθµός καταλόγου) (Νο-REACH) XXXX dicyclohexyl phthalate (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) ,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) ,5 R10 Xn; R20 Xn; R48/20 Xn; R65 Xi; R36/37/38 0,5-2,5 E; R3 O; R7 Xi; R36 R43 N; R50/53 0,3-1,39 Μη ταξινοµηµένος 0-0,75 T; R25 Xi; R41 R52/53

3 ΣΕΛΙ Α : 3 / 16 Όνοµα ουσίας Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος % Κατάταξη σύµφωνα µε την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] Χαλαζίας (Εισπνεόµενη σκόνη <1%) (αριθµός CAS) ,06-51,36 Μη ταξινοµηµένος (EC-Αριθ.) Γυαλί 25,78-42,74 Μη ταξινοµηµένος στυρόλιο (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) (Αριθµός καταλόγου) (Νο-REACH) XXXX Dibenzoyl peroxide (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) (Αριθµός καταλόγου) (Νο-REACH) XXXX dicyclohexyl phthalate (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) ,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (αριθµός CAS) (EC-Αριθ.) ,5 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 0,5-2,5 Org. Perox. B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 0,3-1,39 Μη ταξινοµηµένος 0-0,75 Acute Tox. 2 (Oral), H300 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Για το πλήρες κείµενο των (EU)H, R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. Στοιχεία της ουσίας ή του µείγµατος : Μείγµα ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Εισπνοή Επαφή µε το δέρµα Επαφή µε τα µάτια Μετά την κατάποση Συµπληρωµατικές υποδείξεις : Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον τραυµατία ήρεµο, σκεπάστε και κρατήστε τον ζεστό. Σε περίπτωση αµφιβολίας ή εάν εµφανιστούν συµπτώµατα αναζητείστε ιατρική βοήθεια. : Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό.. Αν εµφανισθεί επίµονος ερεθισµός καλέστε γιατρό. : Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Σε περίπτωση αµφιβολίας ή εάν εµφανιστούν συµπτώµατα αναζητείστε ιατρική βοήθεια. : Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. : Εθελοντής Πρώτων Βοηθειών: Προσοχή στην ατοµική προστασία! Βλέπε επίσης κεφάλαιο 8 ποτέ χορήγηση δια του στόµατος σε άτοµα τα οποία έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή σε συσπάσεις. είξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας. θεραπεία σύµφωνα µε τη συµπτωµατολογία Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες Εισπνοή Επαφή µε το δέρµα Επαφή µε τα µάτια Κατάποση Άλλες αρνητικές επιπτώσεις : Νεαλΰγξοπθ ςνϋε βξηδειρςβθ µΰλξβεπξ ςνϋ. Μξζες βϋηβΰςό πΰηδπΰζενθε. : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. : Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. : Νεαλΰγξοπθ ςνϋε βξηδειρςβθ µΰλξβεπξ ςνϋ. : Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας δεν υπάρχουν στοιχεία

4 ΣΕΛΙ Α : 4 / 16 ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά µέσα Κατάλληλη πυροσβεστικό υλικό Ακατάλληλα πυροσβεστικά υλικά λόγω ασφάλειας 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα Κίνδυνος πυρκαγιάς Ιδιαίτεροι κίνδυνοι 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες Συστάσεις για τους πυροσβέστες ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης : Νερό σε µορφή σπρέυ, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες, ιοξείδιο του άνθρακα, Στερεό κατασβεστικό υλικό : Πίδακας νερού υψηλής πιέσεως : Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. : Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης COx. Προφυλάξτε την εισροή των απόνερων στο αποχετευτικό σύστηµα στο υγρό περιβάλλον. ιάθεση υπό την τήρηση των υπηρεσιακών ρυθµίσεων. : Ειδική προστατευτική ενδυµασία για την πυρόσβεση. Για την προστασία του προσωπικού και για την ψύξη των δοχείων στην περιοχή κινδύνου χρησιµοποιείστε σπρέυ νερού. Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Απαγορεύεται το κάπνισµα. Προφυλάξτε την εισροή των απόνερων στο αποχετευτικό σύστηµα στο υγρό περιβάλλον. ιάθεση υπό την τήρηση των υπηρεσιακών ρυθµίσεων Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Προσωπικό που δεν είναι εκπαιδευµένο για περιπτώσεις ανάγκης Προσωπικό ασφαλείας : Εκκενώστε την περιοχή. Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας όταν απαιτείται. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα: 8 Τήρηση επαρκούς αερισµού. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και την ενδυµασία. Μην αναπνέετε ατµούς/σκόνη. Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός διαθέτει γείωση. Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. : Λάβετε µέτρα πρόληψης και µέτρα εξάσκησης για απολύµανση ανάγκης και απόρριψη. Ατοµική προστασία: βλέπε τµήµα Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό Μέθοδοι καθαρισµού : Σταµατήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Λαµβάνεται µηχανικά και τοποθετείται σε κατάλληλα δοχεία προς επεξεργασία. Περισυλλέξτε σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία και µεταφέρετε προς αποκοµιδή. Περιορίστε µε δηµιουργία "φράγµατος". ιάθεση υπό την τήρηση των υπηρεσιακών ρυθµίσεων. Η τοποθεσία θα πρέπει να εξασφαλίζει µε πλάνο έκτακτης ανάγκης ότι τηρούνται κατάλληλα µέτρα προστασίας για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα

5 ΣΕΛΙ Α : 5 / 16 έκθεσης Παραποµπή σε άλλα τµήµατα Ατοµική προστασία: βλέπε τµήµα 8 ιάθεση: βλέπε τµήµα 13. ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό Επισηµάνσεις για τη γενική υγεινή : ιατηρείτε καλή βιοµηχανική υγειηνή. Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σας πριν από διαλείµµατα και µετά τη χρήση του προϊόντος. Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων Αποθήκευση : ιατηρείστε το δοχείο ερµητικά κλειστο σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο. Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. ιατηρείται σε θερµοκρασίες κάτω από 25 C. Μακριά από θερµότητα. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην αποθηκεύεται κοντά ή µαζί µε οποιοδήποτε από τα µη συµβατά υλικά που παραθέτονται στην ενότητα Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις δεν υπάρχουν στοιχεία ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία 8.1. Παράµετροι ελέγχου Οριακές τιµές έκθεσης : Χαλαζίας (Εισπνεόµενη σκόνη <1%) ( ) Αυστρία MAK (mg/m³) 0,15 mg/m³ (yearly average, valid till 12/31/2013) Βέλγιο Οριακή τιµή (mg/m³) 0,1 mg/m³ Βουλγαρία OEL TWA (mg/m³) 0,07 mg/m³ Γαλλία VME (mg/m³) 0,1 mg/m³ (restrictive limit) Ιταλία - Πορτογαλία - ACGIH TWA (mg/m³) 0,025 mg/m³ USA ACGIH Ισπανία VLA-ED (mg/m³) 0,1 mg/m³ (reclassified IARC group 2A to group 1) Ελβετία VME (mg/m³) 0,15 mg/m³ Ολλανδία Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 0,075 mg/m³ Ηνωµένο Βασίλειο WEL TWA (mg/m³) 0,1 mg/m³ Ηνωµένο Βασίλειο WEL STEL (mg/m³) 0,3 mg/m³ (calculated) Τσεχική ηµοκρατία Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 0,1 mg/m³ ανία Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 0,1 mg/m³ Φιλανδία HTP-arvo (8h) (mg/m³) 0,05 mg/m³ Ουγγαρία AK-érték 0,15 mg/m³ Ιρλανδία OEL (8 hours ref) (mg/m³) 0,1 mg/m³

6 ΣΕΛΙ Α : 6 / 16 Χαλαζίας (Εισπνεόµενη σκόνη <1%) ( ) Λιθουανία IPRV (mg/m³) 0,1 mg/m³ (Silicon dioxide variation) Νορβηγία Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³) 0,1 mg/m³ (Dust containing.alpha.-quartz, Cristobalite and/or Tridymite is evaluated by summation formula) Νορβηγία Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0,3 mg/m³ (Dust containing.alpha.-quartz, Cristobalite and/or Tridymite is evaluated by summation formula) Πολωνία NDS (mg/m³) 1,0 mg/m³ (2% to 50% free crystalline silica) Ρουµανία OEL TWA (mg/m³) 0,1 mg/m³ Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg/m³) 0,1 mg/m³ (in Cristobalite or Tridymite) Σουηδία nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 0,1 mg/m³ στυρόλιο ( ) Αυστρία MAK (mg/m³) 85 mg/m³ Αυστρία MAK (ppm) 20 ppm Αυστρία MAK Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (mg/m³) 340 mg/m³ Αυστρία MAK Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (ppm) 80 ppm Βέλγιο Οριακή τιµή (mg/m³) 216 mg/m³ Βέλγιο Οριακή τιµή (ppm) 50 ppm Βέλγιο Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (mg/m³) 432 mg/m³ Βέλγιο Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (ppm) 100 ppm Βουλγαρία OEL TWA (mg/m³) 85,0 mg/m³ Βουλγαρία OEL STEL (mg/m³) 215,0 mg/m³ Γαλλία VME (mg/m³) 215 mg/m³ Γαλλία VME (ppm) 50 ppm Γερµανία Γερµανία TRGS 900 Οριακή τιµή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας (mg/m³) TRGS 900 Οριακή τιµή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας (ppm) 86 mg/m³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) 20 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) Γερµανία TRGS 903 (BGW) 600 mg/g (Medium: urine - Time: end of shift - Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid (measured as mg/g Creatinine) 600 mg/g (Medium: urine - Time: end of several shifts - Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid (measured as mg/g Creatinine; for long-term exposures) Ελλάδα OEL TWA (mg/m³) 425 mg/m³ Ελλάδα OEL TWA (ppm) 100 ppm Ελλάδα OEL STEL (mg/m³) 1050 mg/m³ Ελλάδα OEL STEL (ppm) 250 ppm Ιταλία - Πορτογαλία - ACGIH TWA (ppm) 20 ppm USA ACGIH Ιταλία - Πορτογαλία - ACGIH STEL (ppm) 40 ppm USA ACGIH Λετονία OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³

7 ΣΕΛΙ Α : 7 / 16 στυρόλιο ( ) Ισπανία VLA-ED (mg/m³) 86 mg/m³ (endocrine disruptor) Ισπανία VLA-ED (ppm) 20 ppm (endocrine disruptor) Ισπανία VLA-EC (mg/m³) 172 mg/m³ Ισπανία VLA-EC (ppm) 40 ppm Ελβετία VLE (mg/m³) 170 mg/m³ Ελβετία VLE (ppm) 40 ppm Ελβετία VME (mg/m³) 85 mg/m³ Ελβετία VME (ppm) 20 ppm Ηνωµένο Βασίλειο WEL TWA (mg/m³) 430 mg/m³ Ηνωµένο Βασίλειο WEL TWA (ppm) 100 ppm Ηνωµένο Βασίλειο WEL STEL (mg/m³) 1080 mg/m³ Ηνωµένο Βασίλειο WEL STEL (ppm) 250 ppm Τσεχική ηµοκρατία Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 100 mg/m³ Φιλανδία HTP-arvo (8h) (mg/m³) 86 mg/m³ Φιλανδία HTP-arvo (8h) (ppm) 20 ppm Φιλανδία HTP-arvo (15 min) 430 mg/m³ Φιλανδία HTP-arvo (15 min) (ppm) 100 ppm Ουγγαρία AK-érték 50 mg/m³ Ουγγαρία CK-érték 50 mg/m³ Ιρλανδία OEL (8 hours ref) (mg/m³) 85 mg/m³ Ιρλανδία OEL (8 hours ref) (ppm) 20 ppm Ιρλανδία OEL (15 min ref) (mg/m3) 170 mg/m³ Ιρλανδία OEL (15 min ref) (ppm) 40 ppm Λιθουανία IPRV (mg/m³) 90 mg/m³ Λιθουανία IPRV (ppm) 10 ppm (for planning of new facilities or replacing the old ones) Λιθουανία TPRV (mg/m³) 200 mg/m³ Λιθουανία TPRV (ppm) 50 ppm Νορβηγία Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³) 105 mg/m³ Νορβηγία Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm) 25 ppm Νορβηγία Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 131,25 mg/m³ Νορβηγία Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (ppm) 37,5 ppm Πολωνία NDS (mg/m³) 50 mg/m³ Πολωνία NDSCh (mg/m³) 200 mg/m³ Ρουµανία OEL TWA (mg/m³) 50 mg/m³ Ρουµανία OEL TWA (ppm) 12 ppm Ρουµανία OEL STEL (mg/m³) 150 mg/m³ Ρουµανία OEL STEL (ppm) 35 ppm Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg/m³) 86 mg/m³ Σλοβακία NPHV (priemerná) (ppm) 20 ppm Σλοβακία NPHV (Hraničná) (mg/m³) 200 mg/m³ Σουηδία nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 43 mg/m³ Σουηδία nivågränsvärde (NVG) (ppm) 10 ppm Σουηδία kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 86 mg/m³ Σουηδία kortidsvärde (KTV) (ppm) 20 ppm

8 ΣΕΛΙ Α : 8 / 16 dicyclohexyl phthalate ( ) Αυστρία MAK (mg/m³) 5 mg/m³ Ηνωµένο Βασίλειο WEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ Ηνωµένο Βασίλειο WEL STEL (mg/m³) 15 mg/m³ (calculated) ανία Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 3 mg/m³ Ιρλανδία OEL (8 hours ref) (mg/m³) 5 mg/m³ Συνιστώµενες διαδικασίες επόπτευσης : Μέτρηση συγκέντρωσης στον αέρα. Έλεγχος ατοµικού αέρα 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Ατοµική προστασία : Το είδος του προστατευτικού εξοπλισµού πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τη συγκέντρωση και ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στον τόπο εργασίας. Προστασία των αναπνευστικών : Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. µάσκα προσώπου (EN 136) (EN 136), Ηµιµάσκα (DIN EN 140) (EN 140), Τύπος φίλτρου: A (EN 141). Προστασία χεριών : Αδιαπέραστα γάντια (EN 374). Για την επιλογή ειδικών γαντιών για µια συγκεκριµένη εφαρµογή και χρόνο χρήσης σε χώρο εργασίας πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες του χώρου εργασίας, στους οποίους περιλαµβάνονται (όχι αποκλειστικά) και οι εξής: άλλα χηµικά που ενδέχεται να χρησιµοποιούνται, φυσικές απαιτήσεις (προστασία από κοπή/διάτρηση, δεξιότητες, προστασία από θερµότητα), καθώς και οι οδηγίες/προδιαγραφές του προµηθευτή των γαντιών. Βουτυλικό καουτσούκ (EN 374) Χρόνος διάσπασης (µέγιστος χρόνος φορέµατος): : > 120 min Προστασία οφθαλµών : Προστατευτικά γυαλιά (EN 166) Σωµατική προστασία : Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία. Προστασία από θερµικούς κινδύνους : δεν είναι απαραίτητο κατά τον προδιαγραφόµενο χειρισµό Τεχνικά µέτρα ελέγχου : Χρησιµοποιείται µόνο σε χώρους µε κατάλληλο µηχανισµό απορρόφησης. Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Χώρος πλυσίµατος/νερό για τον καθαρισµό των µατιών και τις επιδερµίδας θα πρέπει να διατίθεται. Οργανωτικά µέτρα για αποφυγή/περιορισµό της έκθεσης, διάδοσης και της έκλυσης Βλέπε επίσης κεφάλαιο 7 Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης : εν πρέπει να έρθει σε επαφή µε πατώµατα, επιφάνειες και υπόγεια ύδατα. Ρξαλώδΰςό ρξξςβεςρςβσώωθε µερςνϋε νξπµϋ ξυπΰνϋ ξκπσζΰώωει ρπεδϋ. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες Εµφάνιση : καψουλιών χρώµα : άχρωµος Οσµή : χαρακτηριστικός ph : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

9 ΣΕΛΙ Α : 9 / 16 Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Αρχικό σηµείο ζέσης και περιοχή ζέσης : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Σηµείο ανάφλεξης : 33 C ρητίνη Ταχύτητα ατµοποίησης : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : δεν χρησιµοποιείται Ανώτερη/χαµηλότερη αναφλεξιµότητα ή όρια εκρηκτικότητας : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Πίεση ατµού : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Πυκνότητα ατµών : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Σχετική πυκνότητα : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Υδατοδιαλυτότητα : αδιάλυτο ιαλυτότητα σε άλλα µέσα : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία συντελεστής κατανοµής οκτανόλης/νερό (log P O/W) : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Θερµοκρασία διάσπασης : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ιξώδες : mpa.s ρητίνη Εκρηκτικές ιδιότητες : δεν χρησιµοποιείται εν χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί µελέτη διότι η ουσία δεν περιέχει χηµικές οµάδες µε εκρηκτικές ιδιότητες στο µόριό της. Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : δεν χρησιµοποιείται εν χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί διαδικασία ταξινόµησης καθώς δεν υπάρχουν στο µόριο χηµικές οµάδες που να συνδέονται µε οξειδωτικές ιδιότητες Άλλες πληροφορίες δεν υπάρχουν στοιχεία ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα ραστικότητα ραστικότητα : Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα: Χηµική σταθερότητα Σταθερότητα Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων : Το προϊόν είναι σταθερό, όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων : θερµότητα : Μπορεί να υπάρξει πολυµερισµός Συνθήκες προς αποφυγήν Συνθήκες προς αποφυγήν : Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 7 Xειρισµός και αποθήκευση Μη συµβατά υλικά Μη συµβατά υλικά : Ισχυρά οξειδωτικά µέσα Ισχυρές βάσεις Ισχυρά οξέα Βλέπε επίσης κεφάλαιο 7 Xειρισµός και αποθήκευση Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης : Η καύση σχηµατίζει επιβλαβείς και δηλητηριώδεις καπνούς. (COx).

10 ΣΕΛΙ Α : 10 / 16 ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα Χαλαζίας (Εισπνεόµενη σκόνη <1%) ( ) LD50/δια του στόµατος/αρουραίος 500 mg/kg : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.) στυρόλιο ( ) LD50/δια του στόµατος/αρουραίος LC50/δι' εισπνοής/4h/αρουραίος ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων καρκινογένεση Τοξικότητα για την αναπαραγωγή STOT-εφάπαξ έκθεση STOT-επανειληµµένη έκθεση Τοξικότητα αναρρόφησης 1000 mg/kg 11,8 mg/l : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. ph: εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία : Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. ph: εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία : Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.) : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.) : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.) : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.) : Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.) Άλλες πληροφορίες Συµπτώµατα που σχετίζονται µε φυσικά, χηµικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά,παραποµπή σε άλλα τµήµατα: 4.2 ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Τοξικότητα : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. στυρόλιο ( ) LC50 στα ψάρια 1 EC50 άφνια 1 EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισµούς 1 3,24-4,99 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flowthrough]) 3,3-7,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) 1,4 mg/l (Exposure time: 72 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

11 ΣΕΛΙ Α : 11 / 16 στυρόλιο ( ) Τιµή LC 50 στα ψάρια 2 Τιµή LC 50 σε άλλους υδρόβιους οργανισµούς 2 EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισµούς 2 NOEC (οξύ) NOEC (περαιτέρω πληροφορίες) 19,03-33,53 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static]) 500 mg/l Βακτήρια 0,72 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata) 44 mg/kg (Exposure time: 14 Days - Species: Eisenia foetida [soil dry weight]) NOEC, Daphnia magna : 1,01 mg/l (21d) Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία υνατότητα βιοσυσσώρευσης Βιοσυσσώρευση : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία συντελεστής κατανοµής οκτανόλης/νερό (log P O/W) : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Κινητικότητα στο έδαφος Κινητικότητα : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ ΑΒΤ/αΑβΒ δεδοµένα : αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιµη Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Άλλες πληροφορίες : δεν υπάρχουν στοιχεία ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Απόρριµα: Μη καθαρισµένες συσκευασίες (πακέτα) περαιτέρω οικολογικές πληροφορίες Προτεινόµενη λίστα για τον χαρακτηρισµό και την κωδικοποίηση των απορριµµάτων σύµφωνα µε την ΕΑΚV : Χειρίζεται προσεκτικά. Ασφαλής χρήση: βλέπε τµήµα 7 Xειρισµός και αποθήκευση Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον. Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον. ιάθεση υπό την τήρηση των υπηρεσιακών ρυθµίσεων. Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προµηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση. Υπΰνθςό θ σςθλθηθπξβΰςό ξςυξδϋ νεξαυξδθµξ β πΰηπεψεννξµ δλ ύςξγξ µερςε. : Σύµφωνα µε τις τοπικές και εθνικές νοµικές οδηγίες. : Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον. : Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. Οι ακόλουθοι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να νοηθούν µόνο ως πρόταση: * - συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές

12 ΣΕΛΙ Α : 12 / 16 ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά Αριθµός ΟΗΕ Αριθµός ΟΗΕ : Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ IATA/IMDG : IATA : RESIN SOLUTION Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά Επίγεια µεταφορά ADR/RID : κανένα προϊόν της τάξεως 3 σύµφωνα µε το ADR/RID κεφάλαιο Εσωτερική µεταφορά µε καράβια (ADN) δεν υπάρχουν στοιχεία µεταφορά µέσω θαλάσσης Κωδικός IMDG : If shipped by vessel in quantities LESS than 30L, IMDG exception applies: Not regulated as a hazardous material. State on shipping documents: "Transport in accordance with of the IMDG code." Class or Division : - Υποκατηγορία : IATA : 3 - Flammable liquids Αεροπορική µεταφορά Class or Division : - Υποκατηγορία : IATA : 3 - Flammable liquids Οµάδα συσκευασίας Οµάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Άλλες πληροφορίες : III : εν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιµες πληροφορίες Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη δεν υπάρχουν στοιχεία 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC δεν υπάρχουν στοιχεία ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα κανονισµοί ΕΕ Αυτό το προϊόν περιέχει ένα συστατικό σύµφωνα µε τη λίστα υποψήφιων ουσιών του Παραρτήµατος XIV του Κανονισµού REACH 1907/2006/EΚ. : κανένας, καµµία, κανένα

13 ΣΕΛΙ Α : 13 / 16 ιαπιστεύσεις : δεν χρησιµοποιείται Ειδικοί κανόνες για τη συσκευασία : Ψηλαφητό σήµα κινδύνου (EN/ISO 11683) Eθνικές διατάξεις DE : WGK : 2 DE : Κατηγορία αποθήκευσης Γερµανίας (LGK) : LGK 3 - Flammable liquid materials (Flashpoint < 55 C) DE : Ταξινόµηση επικινυδνότητας σύµφωνα µε VbF : A II - Liquids with a flashpoint between 21 C and 55 C FR : Installations classées : 143X Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας : Για τα παρακάτω στοιχεία σ αυτό το µίγµα έχει διενεργηθεί αξιόλογη χηµική ασφάλεια: Στυρόλη Dibenzoyl peroxide ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Κείµενο των φράσεων R-, H-και EUH: Acute Tox. 2 (Oral) : Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 2 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) : Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4 Aquatic Acute 1 : Επικίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον - Υδάτ. Περ. Οξεία Τοξ. 1 Aquatic Chronic 3 : Κίνδυνος από αναρρόφηση 3 Asp. Tox. 1 : Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία 1 Eye Dam. 1 : Σοβαρή ζηµία/ερεθισµός των µατιών Κατηγορία 1 Eye Irrit. 2 : Σοβαρή ζηµία/ερεθισµός των µατιών Κατηγορία 2 Flam. Liq. 3 : Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3 Org. Perox. B : Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Β Skin Irrit. 2 : ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος, κατηγορία 2 Skin Sens. 1 : Ευαισθητοποίηση του δέρµατος, Κατηγορία 1 STOT RE 1 : Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειληµµένη έκθεση, κατηγορία 1 STOT SE 3 : Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από µία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, ερεθισµός της αναπνευστικής οδού H226 : Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. H241 : Η θέρµανση µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. H300 : Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. H304 : Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H315 : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H317 : Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H318 : Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. H319 : Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. H332 : Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335 : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. H372 : Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. H400 : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. H412 : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. R10 : Εύφλεκτο. R20 : Επιβλαβές όταν εισπνέεται. R25 : Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως. R3 : Πολύ µεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως. R36 : Ερεθίζει τα µάτια. R36/37/38 : Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. R41 : Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.

14 ΣΕΛΙ Α : 14 / 16 R43 : Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. R48/20 : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται. R50/53 : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R52/53 : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65 : Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. R7 : Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. E : Εκρηκτικό N : Επικίνδυνο για το περιβάλλον O : Οξειδωτικό T : Τοξικό Xi : Ερεθιστικό Xn : Επιβλαβές Σηµαντική βιβλιογραφία και πηγές Συντοµογραφία και ακρώνυµα : European Chemicals Bureau. ECHA website. Supplier msds. : ADN = Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις ιεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων µέσω Ναυσιπλοΐας στο Ρήνο ADR = Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις ιεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικινδύνων Εµπορευµάτων CLP = Ρύθµιση Ταξινόµησης, Σήµανσης και Συσκευασίας σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ IATA = ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών IMDG = ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών LEL = Κατώτερο Όριο Εκρηκτικότητας/Κατώτερο Όριο Εκρηκτικότητας UEL = Ανώτερο Όριο Εκρηκτικότητας/Ανώτερο Όριο Εκρηκτικότητας REACH = Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισµοί χηµικών ουσιών EC50 = Μέση αποτελεσµατική συγκέντρωση LC50 = Μέση θανατηφόρος συγκέντρωση LD50 = Μέση θανατηφόρος δόση δεν χρησιµοποιείται TLV = Οριακές τιµές TWA = µέση χρονικά σταθµισµένη οριακή τιµή STEL = Οριακή τιµή µικρού χρόνου ανθεκτική, βιοσυσσωρευόµενη και τοξική (ΑΒΤ). άκρως ανθεκτική και ως άκρως βιοσυσσωρευόµενη (αααβ). WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act) Tα περιεχόµενα και η µορφή αυτού του Φύλλου εόoµένων Ασφαλείας σuµµoρφώνovται µε τις Oόηγίες Eυρωπαϊκής Επιτρoπής 1999/45/ΕΚ, 67/548/EK, 1272/2008/ΕΚ και µε τov Κανονισµό της Eυρωπαϊκής Eπιτρoπής 1907/2006/EK (REACH), Παράρτηµα II. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι πληροφορίες σε αυτό το SDS προέρχονται από πηγές, οι οποίες πιστεύουµε ότι είναι αξιόπιστες. Ωστόσο, οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς καµία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ορθότητά τους. Οι προϋποθέσεις ή οι µέθοδοι διακίνησης, αποθήκευσης, χρήσης ή απόρριψης του προϊόντος βρίσκονται πέραν του ελέγχου µας και µπορεί να βρίσκονται πέραν των γνώσεών µας. Για αυτόν το λόγο και για άλλους λόγους, δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη και αποποιούµαστε ρητά την ευθύνη για απώλειες, ζηµιές ή έξοδα που οφείλονται µε οποιονδήποτε τρόπο από ή συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τη διακίνηση, την αποθήκευση, τη χρήση ή την απόρριψη του προϊόντος. Το παρόν MSDS προετοιµάστηκε και προορίζεται για χρήση αποκλειστικά για αυτό το προϊόν. Εάν το προϊόν χρησιµοποιείται ως συστατικό κάποιου άλλου προϊόντος, οι πληροφορίες του παρόντος MSDS ίσως να µην ισχύουν.

15 ΣΕΛΙ Α : 15 / 16

16 ΣΕΛΙ Α : 16 / 16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX Δίχτυα συγκράτησης, χοντρά / Δίχτυα συγκράτησης, λεπτά 30850 / 30853 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος 00900 / 00900P / 00902 Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 791436; 506251;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7 Σελίδα : 1 / 6 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα : MCDh 3 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος : Χημική ονομασία της ουσίας : χαλκός EC-Αριθ. : 231-159-6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 505509 Ομάδα υλικών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης σύµφωνα µε Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Οδηγίες χρήσης σύµφωνα µε Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) 1. Στοιχεία της ουσίας ή του µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Ταυτιστής προϊόντων JLM STOP SMOKE PRO (J04831) 1.2 Σχετικές προσδιορισµένες εφαρµογές του υλικού ή µείγµατος τις οποίες θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: 7782-63-0 Αριθμός Ευρετηρίου: 026-003-01-4 Αριθ. EK: 231-753-5 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506273; 740039

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμών άρθρο: 06260/ 06261/ 06262/ 06263/ 06264/ 06265/ 06266/ 06267/ 06268/ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα