ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Εμπορική ονομασία της ουσίας Νικέλιο Aριθμός αναγνώρισης Αριθμός αδείας Συνώνυμα Nickel Squares, SUPERELECTRO TM, Full Plate Cathode, Nickel Crowns, D-Crowns, Micros, Sundry, Ribs, Starting Sheets. Αριθμός SDS Ni-rev Ημερομηνία πρώτης 01-Απριλίου-2011 έκδοσης Αριθμός έκδοσης 01 Ημερομηνία αναθεώρησης - Ημερομηνία - αντικαθιστάμενης έκδοσης Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προσδιοριζόμενες χρήσεις Κατασκευή και χρήση εξαρτημάτων και προϊόντων. Θα βρείτε άλλες καταχωρημένες χρήσεις για αυτό το προϊόν στην Ενότητα 15 αυτού του esds. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρησιμοποιείται από εργάτες σε βιομηχανικό περιβάλλον Σχεδιασμός και παραγωγή νικελίου σε υλικά ή αντικείμενα που προορίζονται για άμεση ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα όπου η απελευθέρωση του νικελίου υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στις Οδηγίες 94/27/ΕΚ και 2004/96/ΕΚ και στον Κανονισμό REACH 1907/2006 (Παράρτημα XVII). Παρασκευή υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και περιέχουν Ni (εκτός από υλικά με επίστρωση Ni-Cr) όπου η μετανάστευση σε τρόφιμα υπερβαίνει τα 0,1 mg/kg Ni (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί μετάλλων και κραμάτων που χρησιμοποιούνται ως υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, 2002). Παρασκευή ανοξείδωτου χάλυβα ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΙΟΥ που περιέχει νικέλιο (Βαθμός AISI 303 ή ISO βαθμός αναφοράς N) για χειρουργικές εφαρμογές εμφυτευμάτων. Παρασκευή θερμαντικών πηνίων με επίστρωση νικελίου ή χρωμίου-νικελίου σε βραστήρες νερού. Χρήσεις από επαγγελματίες εργάτες Χρήση ανοξείδωτου χάλυβα ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΙΟΥ που περιέχει νικέλιο (Βαθμός AISI 303 ή ISO βαθμός αναφοράς N) για χειρουργικές εφαρμογές εμφυτευμάτων. Χρήση νικελίου σε υλικά ή αντικείμενα που προορίζονται για άμεση ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα όπου η απελευθέρωση του νικελίου υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στις Οδηγίες 94/27/ΕΚ και 2004/96/ΕΚ και στον Κανονισμό REACH 1907/2006 (Παράρτημα XVII). Από τον καταναλωτή Χρήση νικελίου σε υλικά ή αντικείμενα που προορίζονται για άμεση ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα όπου η απελευθέρωση του νικελίου υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στις Οδηγίες 94/27/ΕΚ και 2004/96/ΕΚ και στον Κανονισμό REACH 1907/2006 (Παράρτημα XVII). Χρήση υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και περιέχουν Ni (εκτός από υλικά με επίστρωση Ni-Cr) όπου η μετανάστευση σε τρόφιμα υπερβαίνει τα 0,1 mg/kg Ni (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί μετάλλων και κραμάτων που χρησιμοποιούνται ως υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, 2002). Χρήση θερμαντικών πηνίων με επίστρωση νικελίου ή χρωμίου-νικελίου σε βραστήρες νερού. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Προμηθευτής Όνομα Εταιρείας Xstrata Nikkelverk AS Adress Vesterveien 31, N-4606 Kristiansand Νορβηγία Τηλεφωνικός αριθμός: Αρμόδιος επικοινωνίας Technology Director, Xstrata Nikkelverk AS Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (during office hours 09:00-17:30 CET) Αριθ. έκδοσης: 01 Ημερομηνία αναθεώρησης: 01-Απριλίου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 13-Απριλίου / 10

2 Τμημα 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε Ταξινόμηση Carc. Cat. 3;R40, T;R48/23, R43 Το πλήρες κείμενο για όλες τις φράσεις κινδύνου (φράσεις R) παρουσιάζεται στο Τμήμα 16. Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε Κίνδυνοι υγείας Ευαισθητοποίηση του δέρματος Καρκινογένεση Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επανειλημμένη έκθεση Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 1 (Πνεύμονας, Αναπνευστικό σύστημα) Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Προκαλεί βλάβες στα όργανα (Πνεύμονας, Αναπνευστικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Σύνοψη επικινδυνότητας Φυσικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι υγείας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Eιδικoί κίνδυνοι Σπουδαιότερα συμπτώματα Στοιχεία επισήμανσης Δεν ταξινομείται για φυσικούς κίνδυνους. Υποπτο καρκινογένεσης. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται. Η επαγγελματική έκθεση στην ουσία ή στο μείγμα ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις στην υγεία. Δεν έχει ταξινομηθεί για κίνδυνους στο περιβάλλον. Η αυξημένη θερμοκρασία ή η μηχανική δράση μπορεί να σχηματίσει σκόνη και αναθυμιάσεις που μπορεί να ερεθίσουν τα μάτια, τους βλεννογόνους υμένες και την αναπνευστική οδό. Με θέρμανση πάνω από το σημείο τήξης εκλύονται μεταλλικά οξείδια που μπορούν να προκαλέσουν πυρετό μεταλλικών ατμών όταν εισπνέονται. Τα συμπτώματα είναι ρίγος, πυρετός, αδιαθεσία και μυϊκοί πόνοι. Οι επιδράσεις μπορεί να καθυστερήσουν. Το τηγμένο υλικό θα παράγει θερμικά εγκαύματα. Η μηχανική κατεργασία ενδέχεται να παράγει σκόνη. Οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Ερεθισμός της μύτης και του λαιμού. Ερεθίζει τα μάτια και τους βλεννογόνους υμένες. Ευαισθητοποίηση. Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε Περιέχει: Νικέλιο Aριθμός αναγνώρισης Λέξη σήματος Δηλώσεις επικινδυνότητας Δηλώσεις προφυλάξεων Πρόληψη Ανταπόκριση Αποθήκευση Απόρριψη Συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης Άλλοι κίνδυνοι Κίνδυνος Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Προκαλεί βλάβες στα όργανα (Πνεύμονας, Αναπνευστικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα Φοράτε προστατευτικά γάντια. Σε περίπτωση αδιαθεσίας λάβετε ιατρική θεραπεία/συμβουλή. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Απορρίψτε τα περιεχόμενα/τον περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Κανένα. Τα κριτήρια ΑΒΤ και αααβ του Παραρτήματος XIII του Κανονισμού δεν ισχύουν για ανόργανες ουσίες, όπως μεταλλικό νικέλιο. Τμημα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Oυσία Αριθ. έκδοσης: 01 Ημερομηνία αναθεώρησης: 01-Απριλίου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 13-Απριλίου / 10

3 Γενικές πληροφορίες Χημική ονομασία % Αρ. CAS / Αρ. ΕΚ Αρ. καταχώρισης REACH Αρ. ευρετηρίου Σηµ. Νικέλιο Ταξινόμηση: DSD: Carc. Cat. 3;R40, T;R48/23, R43 CLP: Skin Sens. 1;H317, Carc. 2;H351, STOT RE 1;H # #: Η ουσία αυτή έχει όριο(α) έκθεσης στο χώρο εργασίας. Σχόλια σχετικά με τη σύνθεση Το προϊόν αυτό είναι καταχωρημένο υπό τον Κανονισμό REACH 1907/2006 ως ουσία ενός συστατικού. Το πλήρες κείμενο για όλες τις φράσεις κινδύνου και επικινδυνότητας (φράσεις R και H) παρουσιάζεται στο Τμήμα 16. Όλες οι συγκεντρώσεις είναι συγκεντρώσεις επί τοις εκατό κατά βάρος, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες το συστατικό είναι αέριο. Οι συγκεντρώσεις αερίων αναφέρονται ως συγκεντρώσεις επί τοις εκατό κατ' όγκο. Για πιο λεπτομερή χημική σύνθεση, ανατρέξτε στο πιστοποιητικό ανάλυσης. Τμημα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Γενικές πληροφορίες Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν αναπτυχθεί δυσφορία. Ζητήστε ιατρική φροντίδα για όλα τα εγκαύματα, ανεξάρτητα από το πόσο μικρά μπορεί να φαίνονται. Δείξτε στον θεραπεύοντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Εισπνοή Σε περίπτωση έκθεσης στις αναθυμιάσεις ή στα σωματίδια: Μεταφέρετε σε καθαρό αέρα. Λάβετε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που επιμείνει η δυσφορία. Επαφή με το δέρμα Επαφή με τη σκόνη: Πλένετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εκζέματoς ή άλλωv δερματικών παθήσεωv: Ζητήστε ιατρική φροντίδα και πάρτε μαζί σας τις παρούσες oδηγίες. Σε περίπτωση επαφής με τηγμένο προϊόν, ψύξετε γρήγορα με νερό και αναζητήστε ιατρική αγωγή. Μην επιχειρήστε να απομακρύνετε το τηγμένο προϊόν από το δέρμα γιατί το δέρμα θα απολολληθεί εύκολα. Σε κοψίματα ή εκδορές θα πρέπει να γίνει περιποίηση αμέσως με καλό καθάρισμα της προσβεβλημένης περιοχής. Επαφή με τα μάτια Μην τρίβετε τo μάτι. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Εκπλύντε τα μάτια πολύ καλά με νερό, φροντίζοντας να εκπλύνετε κάτω από τα βλέφαρα. Εάν ο ερεθισμός επιμείνει, συνεχίστε να εκπλένετε για 15 λεπτά, εκπλένοντας περιστασιακά και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν η δυσφορία συνεχίζει, συμβουλευτείτε ιατρό. Kατάπoση Εκπλύνετε το στόμα εκτενώς σε περίπτωση κατάποσης της σκόνης. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν η δυσφορία επιμένει. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Ερεθισμός της μύτης και του λαιμού. Ερεθίζει τα μάτια και τους βλεννογόνους υμένες. Ευαισθητοποίηση. Τμημα 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Θεραπεύστε ανάλογα με τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν. Γενικοί κίνδυνοι πυρκαγιάς Η πούδρα ή σκόνη νικελίου ευνοεί την ανάφλεξη και μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά μείγματα με αέρα. Σε πυρκαγιά, το νικέλιο μπορεί να σχηματίσει καρβονυλικό νικέλιο, μια πολύ τοξική ουσία και γνωστό καρκινογόνο. Μη χρησιμοποιείτε νερό επάνω στο ίδιο το υλικό: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος έκρηξης. Πυροσβεστικά μέσα τα κατάλληλα Ειδική σκόνη έναντι μεταλλικών πυρκαγιών. Ξηρή άμμος. Εκνέφωμα νερού, αχλύς ή ομίχλη. πυροσβεστικά μέσα Ακατάλληλα μέσα Μη χρησιμοποιείτε πίδακα νερού ως μέσο πυρόσβεσης, επειδή με αυτό τον τρόπο θα επεκταθεί η εξάλειψης πυρκαγιά. Ειδικοί κίνδυνοι που Η πυρκαγιά ή οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν: Οξείδια μετάλλων. προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός σε περίπτωση κατάσβεσης πυρκαγιάς Ειδικές διαδικασίες πυρόσβεσης Πρέπει να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτικό ρουχισμό σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μεταφέρετε τους περιέκτες από την περιοχή της πυρκαγιάς, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο Αριθ. έκδοσης: 01 Ημερομηνία αναθεώρησης: 01-Απριλίου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 13-Απριλίου / 10

4 Τμημα 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Λάβατε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό όπως περιγράφεται στην eνότητα 8 του παρόντος δελτίου ασφαλείας. Κρατήστε το μη απαραίτητο προσωπικό μακριά. Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας που συνιστάται στην ενότητα 8 του SDS. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Αποφεύγετε τη διάδοση σκόνης ή μολυσμένων υλικών. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Αφήστε το εκχυμένο υλικό να στερεοποιηθεί και συλλέξτε το με φτυάρια σε κατάλληλο περιέκτη προς ανακύκλωση ή διάθεση. Περισυλλέξτε σκόνη ή σωματίδια χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο HEPA [υψηλής αποδοτικότητας συλλογής εναέριων σωματιδίων]. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Για τη διάθεση αποβλήτων, βλέπε ενότητα 13 του SDS. Για ατομική προστασία, βλέπε ενότητα 8 του SDS. Τμημα 7: Χειρισμός και αποθήκευση Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Η συγκόλληση, η καύση, το πριόνισμα, η συγκόλληση εν θερμώ ή οι μηχανουργικές εργασίες ενδέχεται να παράγουν ατμούς και σκόνες. Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα εργαλεία. Αποφεύγετε την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα και ζεστές επιφάνειες. Αποφεύγετε την παραγωγή και τη διασπορά της σκόνης. Αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Φοράτε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Αποφεύγετε την επαφή με τηγμένο υλικό. Μη χρησιμοποιείτε νερό επάνω σε τηγμένο μέταλλο. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Τηρείτε ορθές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής. Διατηρείτε στεγνό. Φυλάσσετε μακριά από ασύμβατα υλικά. Για λεπτομερείς πληροφορίες, δείτε την ενότητα 15. Οι συστάσεις που δίνονται στο σενάριο έκθεσης για τις χρήσεις διανέμονται και προσαρτώνται ως ξεχωριστά έγγραφα στο παρόν esds. Τμημα 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Παράμετροι ελέγχου Οριακές τιμές έκθεσης Ελλάδα. Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (Κανονισμός αριθ. 90/1999, όπως τροποποιήθηκε) Υλικό Νικέλιο ( ) Τιμές βιολογικών ορίων Συνιστώμενες μέθοδοι ελέγχου DNEL Υλικό Τύπος TWA (Μέση συγκέντρωση σχετικά με το χρόνο) Τιμή 1 mg/m3 Δεν σημειώθηκαν βιολογικά όρια έκθεσης για το συστατικό(ά). Ακολουθήστε το πρόγραμμα για τα μέτρα στο χώρο εργασίας. Τύπος Οδός Τιμή Μορφή Νικέλιο ( ) PNEC Υλικό Νικέλιο ( ) Γενικός πληθυσμός Δια στόματος 1,2 mg/kg/ημέρα Οξείες συστηματικές επιδράσεις Εργαζόμενοι Εισπνοή 816 mg/m3 Οξείες συστηματικές επιδράσεις Δερματικός 0,015 mg/m3 Μακροχρόνιες τοπικές επιδράσεις Εισπνοή 0,05 mg/m3 Μακροχρόνιες τοπικές επιδράσεις Δια στόματος 1,1 mg/kg/ημέρα Μακροχρόνιες συστηματικές επιδράσεις Εισπνοή 0,05 mg/m3 Μακροχρόνιες συστηματικές επιδράσεις Εισπνοή 1,6 mg/m3 Οξείες τοπικές επιδράσεις Τύπος Οδός Τιμή Μορφή Δεν Δεν 12,3 mg/kg Στρειδοφάγος Αριθ. έκδοσης: 01 Ημερομηνία αναθεώρησης: 01-Απριλίου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 13-Απριλίου / 10

5 Υλικό Τύπος Οδός Τιμή Μορφή Έλεγχοι έκθεσης Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων Δεν Δεν Δεν 12,3 mg/kg Πουλί που τρώει δίθυρα μαλάκια 4,6 mg/kg Σφραγίδα λιμένα 0,33 mg/l Νικέλιο Έδαφος, χώμα Δεν 29,9 mmol/mol Νικέλιο Νερό (γλυκό νερό) Δεν 3,6 µg/l Διαλυμένο Ni Νερό (θαλασσινό νερό) Δεν 8,6 µg/l Διαλυμένο Ni Χρησιμοποιήστε περιφραγμένο χώρο παραγωγής, τοπικό εξαερισμό ή άλλα μηχανικά μέσα χειρισμού για να διατηρείτε τα επίπεδα αερομεταφερόμενων σωματιδίων κάτω από τα όρια έκθεσης. Χρησιμοποιήστε αντιεκρηκτικό εξοπλισμό σε περίπτωση που είναι δυνατές υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης / αέρα. Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Γενικές πληροφορίες Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Προστασία οφθαλμών/προσώπου Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ανθεκτικά στη σκόνη όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής με τα μάτια. Εκτός από γυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικά γυλιά, απαιτείται κράνος για συγκολλήσεις με κατάλληλη σκιασμένη ασπίδα κατά τη συγκόλληση, καύση ή συγκόλληση εν θερμώ. Συνιστάται ασπίδα προσώπου, εκτός από γυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικά γυαλιά, κατά το πριόνισμα, τη λείανση ή την κατεργασία σε εργαλειομηχανή. Προστασία του δέρματος - Προστασία των χεριών Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια για να αποφεύγετε τα κοψίματα και τις εκδορές. Όταν το υλικό θερμαίνεται, φοράτε γάντια για προστασία από θερμικά εγκαύματα. Ο προμηθευτής γαντιών μπορεί να συστήσει κατάλληλα γάντια. - Άλλα μέτρα Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Αναπνευστική προστασία Σε περίπτωση ανεπαρκούς εξαερισμού ή κινδύνου εισπνοής σκόνης, χρησιμοποιείτε κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό με φίλτρο σωματιδίων (τύπου P2). Ζητήστε συμβουλή από τοπικό επόπτη. Θερμικοί κίνδυνοι Φοράτε κατάλληλο θερμικό προστατευτικό ρουχισμό, όταν απαιτείται. Μέτρα υγιεινής Πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τακτικά την ενδυμασία εργασίας και τον προστατευτικό εξοπλισμό για να αφαιρέσετε τους ρύπους. Τα ιδιωτικά ρούχα πρέπει να φυλάσσονται ξεχωριστά από τα ρούχα εργασίας. Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προσοχής πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Παρακολουθήστε με οποιεσδήποτε απαιτήσεις ιατρικής επιτήρησης. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Τμημα 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες Περιορίστε τις εκχύσεις και εμποδίστε τις εκλύσεις και τηρήστε τους εθνικούς κανονισμούς για τις εκπομπές. Ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αυτό το υλικό εκλυθεί στο περιβάλλον. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη Συμπαγή, στερεά μέταλλα. Φυσική κατάσταση Στερεό. Μορφή Στερεές μορφές όπως: Pellets, Offcuts, Briquets, S sheet, Caths, Cuts, Uncuts and Crowns. Χρώμα Ασημί-γκρίζο. Οσμή Χωρίς άρωμα. Κατώφλι οσμής ph Σημείο τήξεως/σημείο C (2.651 F) πήξεως Σημείο βρασμού, αρχικό C (4.946 F) σημείο βρασμού και περιοχή βρασμού Σημείο ανάφλεξης Θερμοκρασία Δεν διατίθεται. αυτοανάφλεξης Αριθ. έκδοσης: 01 Ημερομηνία αναθεώρησης: 01-Απριλίου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 13-Απριλίου / 10

6 αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Όριο ευφλεκτότητας - κατώτερο (%) Όριο ευφλεκτότητας - ανώτερο (%) Οξειδωτικές ιδιότητες Eκρηκτικές ιδιότητες Όριο εκρηκτικότητας Μη εύφλεκτο. Μη οξειδωτικό Μη εκρηκτικό. Πίεση ατμού 1 mm Hg στους 1810 C Πυκνότητα ατμών Ταχύτητα εξάτμισης Σχετική πυκνότητα 8,9 Θερμοκρασία σχετικής πυκνότητας Διαλυτότητα (σε νερό) Συvτελεστής καταvoµής (ή-oκταvόλη/vερό) Θερμοκρασία αποσύνδεσης Ιξώδες Θερμοκρασία ιξώδους VOC (Βάρος%) Ποσοστό πτητικών Άλλες πληροφορίες 25 C (77 F) Αδιάλυτος Δεν. Τμημα 10: Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα Χημική σταθερότητα Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγήν Μη συμβατά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Τμημα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Ενδέχεται να εκλυθούν τοξικά αέρια και ατμοί (όπως καρβονύλιο νικελίου) κατά την αποσύνθεση ενώσεων νικελίου. Δεν είναι διαθέσιμες σχετικές πρόσθετες πληροφορίες. Το μαζικό μέταλλο είναι σταθερό και δεν αντιδρά σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς. Το προϊόν είναι σταθερό. Δεν παρατηρείται επικίνδυνος πολυμερισμός. Δεν προκύπτουν επικίνδυνες αντιδράσεις. Επαφή με ασύμβατα υλικά. Η επαφή με οξέα εκλύει εύφλεκτο αέριο υδρογόνο. Το προϊόν αυτό είναι ασύμβατο με νιτρικά άλατα. Φθορίδιο. Οξειδωτικά υλικά. Φωσφόρος. Αμμωνία. Αλογόνα. Θείο. Οξέα. Η συγκόλληση, η καύση, το πριόνισμα, η συγκόλληση εν θερμώ, η λείανση ή οι μηχανουργικές εργασίες ενδέχεται να παράγουν σκόνες και αναθυμιάσεις μεταλλικών οξειδίων. Γενικές πληροφορίες Η επαγγελματική έκθεση στην ουσία ή στο μείγμα ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις. Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης Kατάπoση Ενδέχεται να καταποθεί κατά λάθος. Εισπνοή Η σκόνη μπορεί να ερεθίσει το αναπνευστικό σύστημα. Επαφή με το δέρμα Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Επαφή με τα μάτια Η επαφή με τα μάτια είναι δυνατή και πρέπει να αποφεύγεται. Συμπτώματα Ερεθίζει τα μάτια και τους βλεννογόνους υμένες. Ερεθισμός της μύτης και του λαιμού. Προκαλεί ευαισθητοποίηση. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα Η οξεία τοξικότητα δια του στόματος του μεταλλικού νικελίου έχει καθοριστεί σε μελέτες σε ζώα που διεξήχθησαν ορθά, οι οποίες κατέληξαν ότι η οξεία δια του στόματος θανατηφόρος δόση LD50 ήταν μεγαλύτερη από >9000 mg/kg bw. Οι υψηλές συγκεντρώσεις από πρόσφατα παραγμένες αναθυμιάσεις/σκόνες των μεταλλικών οξειδίων μπορεί να επιφέρει συμπτώματα πυρετού μεταλλικών ατμών. Δεν έχουν βρεθεί δεδομένα για την οξεία τοξικότητα σε ζώα μέσω της δερματικής έκθεσης. Η οξεία δερματική τοξικότητα αναμένεται να είναι χαμηλή λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή τοξικότητα δια του στόματος και την αμελητέα απορρόφηση μέσω του δέρματος. Προϊόν Αποτελέσματα δοκιμής Νικέλιο ( ) Οξεία Δια στόματος LD50 Αρουραίος: > 9000 mg/kg Αριθ. έκδοσης: 01 Ημερομηνία αναθεώρησης: 01-Απριλίου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 13-Απριλίου / 10

7 Καταστροφή του δέρματος/ερεθισμός Σοβαρές βλάβες των ματιών/ερεθισμός των ματιών Ευαισθητοποίηση της αναπνοής Ευαισθητοποίηση του δέρματος Μεταλλαξιογένεση βλαστικών κυττάρων Καρκινογένεση Μη ερεθιστικό σε μελέτη ερεθισμού του δέρματος χρησιμοποιώντας κουνέλι (αριθμός ζώων: 2, δόση: 500mg/αυτί ζώου, περίοδος έκθεσης: 24 ώρες, περίοδος παρακολούθησης: 7 ημέρες). Δεν βρέθηκε καμία μελέτη ερεθισμού ματιών από μεταλλικό νικέλιο. Τα δεδομένα τοξικότητας από υδατοδιαλυτές ενώσεις νικελίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της πιθανότητας πρόσκλησης ερεθισμού ματιών από το μεταλλικό νικέλιο. Δεν έχει προταθεί καμία ταξινόμηση για ερεθισμό ματιών. Δεν έχει ταξινομηθεί. Υπάρχουν επαρκή δεδομένα από μελέτες σε ανθρώπους που δικαιολογούν την ταξινόμηση του μεταλλικού Ni ως δερματικό ευαισθητοποιητή. Συμπερασματικά δεδομένα δοκιμών, αλλά όχι αρκετά για ταξινόμηση. Ύποπτο ως καρκινογόνο για τους ανθρώπους όταν εισπνέεται. Μονογραφήματα IARC. Συνολική αξιολόγηση καρκινογένεσης Νικέλιο (CAS ) 2B Ενδεχομένως καρκινογόνο σε ανθρώπους. Τοξικότητα αναπαραγωγής Συμπερασματικά δεδομένα δοκιμών, αλλά όχι αρκετά για ταξινόμηση. Ειδική τοξικότητα στα Συμπερασματικά δεδομένα δοκιμών, αλλά όχι αρκετά για ταξινόμηση. όργανα-στόχους - εφάπαξ έκθεση Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επανειλημμένη έκθεση Κίνδυνος αναρρόφησης Πληροφορίες για το μείγμα έναντι πληροφοριών για τις ουσίες Άλλες πληροφορίες Προκαλεί βλάβη στα ακόλουθα όργανα μέσω παρατεταμένης ή επανειλημμένης έκθεσης: Πνεύμονες. Αναπνευστικό σύστημα. Δεν έχει ταξινομηθεί. Δεν διατίθεται. Τμημα 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Προϊόν Η συγκόλληση ή η κοπή με εκτόξευση πλάσματος του μετάλλου και των κραμάτων μπορεί να παράγει όζον, νιτρικά οξείδια και υπεριώδη ακτινοβολία. Η υπερέκθεση σε όζον ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ερεθισμό των βλεννογόνων υμένων ή πνευμονική δυσφορία. Η ακτινοβολία UV μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερύθημα και φωτοκερατίτιδα. Αποτελέσματα δοκιμής Νικέλιο ( ) Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα Περιβαλλοντική πορεία - Συντελεστής κατανομής Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Το προϊόν δεν είναι βιοαποικοδομήσιμο. EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 81,5-148 µg/l 72 Ώρες (χλωριούχο νικέλιο) EC50 Water flea (Ceriodaphnia dubia): 121,6 µg/l 48 Ώρες (χλωριούχο νικέλιο, εξαϋδρικό) LC50 Ιριδίζουσα πέστροφα: 15,3 mg/l 96 Ώρες (χλωριούχο νικέλιο) Συσσωρεύεται στο έδαφος και τα ιζήματα. Υδρόβιος οργανισμός: BCF= 270 mg/l. Το δυναμικό βιοσυσσώρευσης είναι χαμηλό. Το νικέλιο σε μαζική μορφή δεν είναι κινητό στο περιβάλλον. Δεν. Το νικέλιο σε μαζική μορφή δεν είναι κινητό στο περιβάλλον. Δεν αποτελεί ουσία ή μείγμα ΑΒΤ ή αααβ. Δεν θεωρείται επιβλαβές για υδρόβιους οργανισμούς. Ωστόσο, στην περίπτωση τυχαίας έκλυσης μεγάλων ποσοτήτων, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια επιβλαβής επίπτωση. Τμημα 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Υπολειμματικά απόβλητα Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. Ανακτήστε και ανακυκλώστε, εάν είναι πρακτικό. Το στερεό μέταλλο και τα κράματά του σε μορφή σωματιδίων ενδέχεται να είναι αντιδραστικό. Θα πρέπει να καθοριστούν τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά του, περιλαμβανομένων των κινδύνων πυρκαγιάς και έκρηξης, πριν από τη διάθεση. Μολυσμένη συσκευασία Επειδή οι άδειοι περιέκτες συγκρατούν κατάλοιπα προϊόντος, ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις στην ετικέτα ακόμη και όταν ο περιέκτης είναι άδειος Αριθ. έκδοσης: 01 Ημερομηνία αναθεώρησης: 01-Απριλίου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 13-Απριλίου / 10

8 Κώδικας αποβλήτων ΕΕ Μέθοδοι/Πληροφορίες διάθεσης Τμημα 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Απορρίψτε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. ADR Το προϊόν δεν καλύπτεται από διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. RID Το προϊόν δεν καλύπτεται από διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. ADN Το προϊόν δεν καλύπτεται από διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. IATA Το προϊόν δεν καλύπτεται από διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. IMDG Το προϊόν δεν καλύπτεται από διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Τμημα 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Δεν. Ωστόσο, αυτό το προϊόν είναι στερεό. Όταν μεταφέρεται χύδην, δεν καλύπτεται υπό το Παράρτημα I του Κώδικα IMSBC. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Κανονισμοί ΕΕ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, Παραρτημα I Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, Παραρτημα II Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 850/2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 για τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, Παραρτημα I, Μεροσ 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 για τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, Παραρτημα I, Μεροσ 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 για τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, Παραρτημα I, Μεροσ 3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 για τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, Παραρτημα V Οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC): Άρθρο 15, Ευρωπαϊκό μητρώο ρυπογόνων εκπομπών (EPER) Νικέλιο (CAS ) Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006, REACH Άρθρο 59(1). Λίστα υποψηφίων Άλλες οδηγίες Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) 1272/2008 (CLP Κανονισμός) όπως τροποποιείται και το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο που εφαρμόζει τις οδηγίες της Ε.Ε. Το παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1907/2006/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οδηγία 96/82/ΕΚ (Seveso II), Μέρος 2 (Ταξινομημένες ουσίες) - Τοξικό. Εθνικοί κανονισμοί Οι νέοι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να εργάζονται με αυτό το προϊόν σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 94/33/ΕΚ περί της προστασίας των νέων κατά την εργασία. Έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να εργάζονται με το προϊόν, εάν υπάρχει έστω και ελάχιστος κίνδυνος έκθεσης. Ακολουθήστε τους εθνικούς κανονισμούς για εργασία με χημικούς παράγοντες Αριθ. έκδοσης: 01 Ημερομηνία αναθεώρησης: 01-Απριλίου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 13-Απριλίου / 10

9 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Για αυτή την ουσία, έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Τα σενάρια έκθεσης που σχετίζονται με αυτό το υλικό προστέθηκαν ως παραρτήματα και διανεμήθηκαν ως ξεχωριστό έγγραφο σε αυτό το esds. Τμημα 16: Άλλες πληροφορίες Κατάλογος υποσημειώσεων Παραπομπές Πληροφορίες για τη μέθοδο αξιολόγησης που οδηγεί στην ταξινόμηση του μείγματος Πλήρες κείμενο για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή φράσεις κινδύνου και επικινδυνότητας (φράσεις R και H) υπό τα Τμήματα 2 έως 15 Πληροφορίες εκπαίδευσης Ρήτρα αποποίησης ευθύνης Ημερομηνία έκδοσης Αναγνωρισμένες χρήσεις: Χρησιμοποιείται από εργάτες σε βιομηχανικό περιβάλλον Παραγωγή μεταλλικού νικελίου. S4A: Παρασκευή ανοξείδωτου ειδικού χάλυβα και ειδικών κραμάτων. Κατασκευή ενσωματωμένου χάλυβα και σίδηρου. Ανθρακούχος χάλυβας EAF. Μεταλλουργία σκόνης. Επεξεργασία μεταλλικών επιφανειών (τεχνολογίες επιμετάλλωσης νικελίου και ηλεκτροχύτευσης νικελίου). Παραγωγή αλάτων νικελίου από μεταλλικού νικελίου. Παρασκευή μπαταριών με τη χρήση θετικών ηλεκτροδίων νικελίου. Παραγωγή καταλύτη. Χρήση προανηγμένου καταλύτη που περιέχει νικέλιο. Παραγωγή μαγνητών. Παραγωγή προϊόντων που περιέχουν νικέλιο (π.χ. ηλεκτρονικά). Παραγωγή κραμάτων χαλκοκόλλησης. Χρήση κραμάτων χαλκοκόλλησης. Παραγωγή υλικού επαφής αργύρου-νικελίου. Χρήση υλικού επαφής αργύρου-νικελίου. Εναπόθεση ψεκασμού. Εναπόθεση λεπτής μεμβράνης με τεχνική εξάτμισης. Χρήσεις από επαγγελματίες εργάτες Χρήση κραμάτων χαλκοκόλλησης. Χρήση υλικού επαφής αργύρου-νικελίου. Χρήσεις από καταναλωτές. Πόσιμο νερό από βραστήρες νερού που περιέχουν νικέλιο. Κατασκευή νομισμάτων. Άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Πόσιμο νερό από σωλήνες και βρύσες που περιέχουν νικέλιο. Υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και περιέχουν νικέλιο. Στελέχη που εισάγονται σε διατρηθέντα μέρη του ανθρώπινου σώματος τα οποία περιέχουν νικέλιο. Εργαλεία και άλλες επιφάνειες έκλυσης που περιέχουν νικέλιο. DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις. ΑΒΤ: Ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά. αααβ: Άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα. DSD: Οδηγία 67/548/ΕΟΚ. CLP: Κανονισμός υπ αριθ. 1272/2008. LD50: Θανάσιμη δόση, 50%. N/A: Δεν. IUCLID Μονογραφήματα IARC. Συνολική Αξιολόγηση της Καρκινογένεσης (Τόμοι 1-100A) Η ταξινόμηση για τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς κίνδυνους προέρχεται από έναν συνδυασμό μεθόδων υπολογισμού και δεδομένων ελέγχων, αν διατίθενται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα Τμήματα 9, 11 και 12. R40 Υποπτο καρκινογένεσης. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. R48/23 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται. H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Κατά το χειρισμό του υλικού αυτού, ακολουθήστε τις οδηγίες εκπαίδευσης. Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλεια είναι ειδικά σχεδιασμένο να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ που καλείται REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων) (ΕΚ Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006) και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία αλλά ενδέχεται να μη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οποιωνδήποτε άλλων κανονισμών για τον ασφαλή χειρισμό προϊόντων. 01-Απριλίου Αριθ. έκδοσης: 01 Ημερομηνία αναθεώρησης: 01-Απριλίου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 13-Απριλίου / 10

10 Ημερομηνία αναθεώρησης Ημερομηνία εκτύπωσης 01-Απριλίου Απριλίου Αριθ. έκδοσης: 01 Ημερομηνία αναθεώρησης: 01-Απριλίου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 13-Απριλίου / 10

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Πολυβινυλοβουτυράλη Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Χαλκός. Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης Συνώνυµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός αδείας Συνώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1907/2006, Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 453/2010 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός Αναθεώρησης 0 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. J/2311/08 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης REACH KaVo

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7 Σελίδα : 1 / 6 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα : MCDh 3 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

: Lopinavir for peak identification CRS

: Lopinavir for peak identification CRS Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 20/03/2015 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ.

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Τύπος Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 22-Μαρ- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. R211667 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

: Alfuzosin for system suitability A CRS

: Alfuzosin for system suitability A CRS Ημερομηνία έκδοσης: 15/11/2016 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Ουσία Εμπορική ονομασία : Alfuzosin

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON BT SP 300 Αριθμός ΔΔΑ : 76573 Αναθεώρηση: 18.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 14.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχειά της ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός Εµπορικό όνοµα: CODACIDE προϊόντος Κωδικός προϊόντος: MC001 1.2 Χρήσεις της Ουσίας / Βοηθητική ουσία Μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έκδοσης: 17/09/2013. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

Ημερομηνία έκδοσης: 17/09/2013. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 Ημερομηνίααναθεώρησ ης: 22/06/2016 Ημερομηνία έκδοσης: 17/09/2013 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμών άρθρο: 06260/ 06261/ 06262/ 06263/ 06264/ 06265/ 06266/ 06267/ 06268/ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.02.2011 Έκδοση 1.1 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης REACH Το προϊόν αυτό είναι ένα παρασκεύασμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 23-Ιαν- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. DB1049 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ TETRION READY MIX

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ TETRION READY MIX Report Date : 05/06/2014 1 / 7 Ημερομηνία αναθεώρησης 28/04/2014 Aναθεώρηση 5 Ημερομηνία αντικατάστασης 25/07/2012 V4 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Δοχείο Μελάνης EPSON T6641 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Ημερομηνία έκδοσης: 23-Ιουν-2015 Έκδοση 1 Τμήμα 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αρ. SDS BIO-018-EU Κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 24.08.2012 Έκδοση 2.0 ΤΜΗΜΑ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης REACH Το προϊόν αυτό είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON VR 500 Αριθμός ΔΔΑ : 76984 Αναθεώρηση: 01.07.2016 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 26.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 08.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T5968

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T5968 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Κασέτα μελανιού EPSON T5968 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : PROTON C Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα