ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας Αριθμός ταυτοποίησης (Αριθμός CAS) Αριθμός καταχώρισης XXXX Συνώνυμα Carbamide, Carbamidic Acid Αριθμός δελτίου δεδομένων KFT_Urea_EU_GR ασφαλείας Ημερομηνία έκδοσης 04-Αυγούστου-2015 Αριθμός έκδοσης 01 Ημερομηνία αναθεώρησης - Ημερομηνία αντικαθιστάμενης - έκδοσης 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προσδιοριζόμενες χρήσεις Λίπασμα Αντενδεικνυόμενες Κανένα γνωστό. χρήσεις 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Κατασκευαστής/Προμηθευ Koch Fertilizer Trading Sarl τής 20, route de Pre-Bois Case Postale 1843 Geneva, Ελβετία ή Κατασκευαστής/Προμηθευ Koch Fertilizer Trading Sàrl τής Sucursal Uruguay Luis Alberto de Herrera 1248, World Trade Center Tower 2, Office 710, Postal Code , Montevideo, Uruguay 1.4. Αριθμός τηλεφώνου Για χημική επείγουσα ανάγκη επείγουσας ανάγκης Καλέστε την CHEMTREC ημέρα ή νύκτα Εκτός Η.Π.Α./Καναδά (αποδεχτές κλήσεις με χρέωση) ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Η ουσία έχει αξιολογηθεί ή/και ελεγχθεί ως προς τους φυσικούς κίνδυνους, τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς κίνδυνους και ισχύει η ακόλουθη ταξινόμηση. Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε Η ουσία αυτή δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε. Σύνοψη επικινδυνότητας Η επαγγελματική έκθεση στην ουσία ή στο μείγμα ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις στην υγεία Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε Εικονογράμματα κινδύνου Καμία. Προειδοποιητική λέξη Καμία. ηλώσεις κινδύνου Το μείγμα δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόμηση Αριθ. έκδοσης: 01 Επεξεργάστηκε την: - Ημερομηνία έκδοσης: 04-Αυγούστου / 8

2 ηλώσεις προφυλάξεων Πρόληψη Ανταπόκριση Αποθήκευση Απόρριψη Συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης 2.3. Άλλοι κίνδυνοι Τηρείτε ορθές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής. Πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό. Φυλάσσετε μακριά από ασύμβατα υλικά. ιαθέστε τα απόβλητα και υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Καμία. εν αποτελεί ουσία ή μείγμα ΑΒΤ ή αααβ. ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες Γενικές πληροφορίες Χημική ονομασία % Αριθ. CAS / Αριθ. ΕΚ Αριθ. καταχώρισης REACH Αριθμός Ευρετηρίου Σημειώσεις * Ταξινόμηση: XXXX - Συστατικά σύνθεσης *Επεξεργασμένο με μη επικίνδυνο αντισυσσωματικό μέσο, λιγότερο από 1% κατά βάρος. Το πλήρες κείμενο για όλες τις δηλώσεις H παρουσιάζεται στο Τμήμα 16. ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Γενικές πληροφορίες Όλες οι συγκεντρώσεις είναι συγκεντρώσεις επί τοις εκατό κατά βάρος, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες το συστατικό είναι αέριο. Οι συγκεντρώσεις αερίων αναφέρονται ως συγκεντρώσεις επί τοις εκατό κατ' όγκο. Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφάλειας δεν αποτελεί εγγύηση των προδιαγραφών προϊόντος ή των τιμών NPK. Το περιεχόμενο NPK βρίσκεται σε καθορισμένες παραγγελίες πώλησης, τιμολόγια πελατών ή φύλλα προδιαγραφών προϊόντος που λαμβάνονται από τον προμηθευτή. Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό ενημερώνεται για τα εμπλεκόμενα υλικά και λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Μεταφέρετε σε καθαρό αέρα. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν η δυσφορία επιμένει. Εισπνοή Επαφή με το δέρμα Επαφή με τα μάτια Κατάποση 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Πλένετε τις περιοχές επαφής με σαπούνι και νερό. Λάβετε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που αναπτυχθεί και επιμένει ο ερεθισμός. Η σκόνη στα μάτια: Μην τρίβετε τo μάτι. Εκπλύντε αμέσως με άφθονο νερό για 15 τουλάχιστον λεπτά. Εάν είναι εύκολο, βγάλτε τους φακούς επαφής. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν ο ερεθισμός επιμένει και μετά το πλύσιμο. Εκπλύντε εξονυχιστικά το στόμα. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν η δυσφορία επιμένει. Επαφή με τα μάτια: Συμπτώματα μπορούν να περιλαμβάνουν ερεθισμό, ερυθρότητα, εκδορά του κερατοειδούς, και διάρρηξη. Επαφή δέρματος: Μικρός ερεθισμός του δέρματος. Η σκόνη μπορεί να ερεθίσει το λάρυγγα και το αναπνευστικό σύστημα και να προκαλέσει βήχα. Θεραπεύστε ανάλογα με τα συμπτώματα. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Γενικοί κίνδυνοι πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Η ουρία είναι μη καύσιμη υπό τις περισσότερες συνθήκες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς, μπορεί να παραχθούν ερεθιστικά/τοξικά αέρια. Η σκόνη μπορεί να αναφλεγεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αναμένεται να εκραγεί (ελάχιστη θερμοκρασία ανάφλεξης (νέφος) = 900 deg C. Χρησιμοποιείτε μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για τα περιβάλλοντα υλικά. Κανένα γνωστό. Η πυρκαγιά θα δημιουργήσει ερεθιστικά, διαβρωτικά και/ή τοξικά αέρια Αριθ. έκδοσης: 01 Επεξεργάστηκε την: - Ημερομηνία έκδοσης: 04-Αυγούστου / 8

3 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός Επιλογή αναπνευστική προστασίας για πυρόσβεση: ακολουθήστε τις γενικές προφυλάξεις εξοπλισμός για πυρκαγιάς που υποδεικνύονται στο χώρο εργασίας. Πρέπει να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική πυροσβέστες συσκευή και πλήρης προστατευτικό ρουχισμό σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ειδικές διαδικασίες πυρόσβεσης Μετακινήστε τα δοχεία από το χώρο της πυρκαγιάς εφόσον μπορείτε να το κάνετε χωρίς κίνδυνο. Χρησιμοποιήστε ψεκασμό νερού για την αποφυγή του σχηματισμού σκόνης, αναρροφήστε τη θερμότητα, διατηρήστε τους περιέκτες δροσερούς και προστατεύστε τα υλικά που εκτίθενται στην πυρκαγιά. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό μη Αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Λάβατε μέτρα έκτακτης ανάγκης επαρκούς εξαερισμού. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας που συνιστάται στην ενότητα 8 του SDS. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας όπως συνιστάται στην ενότητα 8 του SDS. Εμποδίστε το επιπλέον χύσιμο ή εκροή, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. Μην επιτρέπετε την είσοδο σε οχετούς, αποχετεύσεις ή υδάτινους οδούς. Εμποδίστε τη ροή του υλικού, αν δεν υπάρχει κίνδυνος. Αποφεύγετε τη δημιουργία σκόνης. Απορροφήστε το μηχανικά και συλλέξτε το σε κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο το σκούπισμα μιας μολυσμένης περιοχής χρησιμοποιήστε ένα μέσο καταστολής σκόνης που να μην αντιδρά με το προϊόν. Μετά την αφαίρεση, εκπλύνετε επιμελημένα τη μολυσμένη περιοχή με νερό Παραπομπή σε άλλα τμήματα Το εκχυμένο προΐόν δεν πρέπει να επαναφέρεται ποτέ στο αρχικό δοχείο προς επαναχρησιμοποίηση. Βλέπε ενότητα 8 του SDS για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Για τη διάθεση αποβλήτων, βλέπε ενότητα 13 του SDS. ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Αποφεύγετε την παραγωγή και τη διασπορά της σκόνης. Αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Χρησιμοποιείτε μόνο με επαρκή εξαερισμό. Τηρείτε ορθές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής. Χρησιμοποιείτε μεθόδους εργασίας που ελαχιστοποιούν την παραγωγή σκόνης. ιατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Φυλάσσετε μακριά από ασύμβατα υλικά. Αποθηκεύετε σε δροσερή, ξηρή, καλά αεριζόμενη περιοχή. Λίπασμα ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της /ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Όρια επαγγελματικής εν σημειώθηκαν όρια για το συστατικό(ά). Βιολογικές οριακές τιμές εν σημειώθηκαν βιολογικά όρια για το συστατικό(ά). Συνιστώμενες διαδικασίες Ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες παρακολούθησης. παρακολούθησης Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) Υλικό Τύπος Οδός Τιμή Μορφή * (CAS ) Γενικός πληθυσμός ερματικός 580 mg/kg Μακροχρόνιες ερματικός 580 mg/kg Οξεία συστηματική επίδραση Εισπνοή 125 mg/m3 Μακροχρόνιες Εισπνοή 125 mg/m3 Οξεία συστηματική επίδραση Στοματικό Στοματικό 42 mg/kg 42 mg/kg Μακροχρόνιες Οξεία συστηματική επίδραση Αριθ. έκδοσης: 01 Επεξεργάστηκε την: - Ημερομηνία έκδοσης: 04-Αυγούστου / 8

4 Υλικό Τύπος Οδός Τιμή Μορφή Εργαζόμενοι ερματικός 580 mg/kg Μακροχρόνιες ερματικός 580 mg/kg Οξεία συστηματική επίδραση Εισπνοή 292 mg/m3 Μακροχρόνιες Εισπνοή 292 mg/m3 Οξεία συστηματική επίδραση Προβλεπόμενες συγκεντρώσεις χωρίς επιπτώσεις (PNEC) Υλικό Τύπος Οδός Τιμή Μορφή * (CAS ) Νερό (γλυκό νερό) Νερό 0,47 mg/l Προσχωματικό υλικό Νερό 0,047 mg/l (θαλασσινό νερό) Οδηγίες εν έγινε καμία ειδική σύσταση, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται προστασία από την ενοχλητική σκόνη, εάν το γενικό επίπεδο υπερβαίνει τα 10 mg/m3. Ο εξοπλισμός προσωπικής προστασίας πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τα πρότυπα CEN και σε συνεργασία με τον προμηθευτή του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού Έλεγχοι Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Τηρήστε τα όρια επαγγελματικής και ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο εισπνοής της σκόνης. Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Γενικές πληροφορίες Ο εξοπλισμός προσωπικής προστασίας πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τα πρότυπα CEN και σε συνεργασία με τον προμηθευτή του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού. Προστασία των Χρησιμοποιείτε εφαρμοστά γυαλιά εάν παράγεται σκόνη. ματιών/του προσώπου Προστασία του δέρματος - Προστασία των χεριών Σε παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το δέρμα, χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. Ο προμηθευτής γαντιών μπορεί να συστήσει κατάλληλα γάντια. - Άλλα μέτρα Συνιστάται κανονική εργασιακή ενδυμασία (μακρυμάνικες μπλούζες και μακριά παντελόνια) Κίνδυνος επαφής: Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό για να αποφεύγετε κάθε πιθανότητα επαφής με το δέρμα. Προστασία των αναπνευστικών οδών Θερμικοί κίνδυνοι Μέτρα υγιεινής Έλεγχοι περιβαλλοντικής ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες Ζητήστε συμβουλή από τοπικό επόπτη. Να φοράτε αναπνευστική προστασία με παροχή αέρα εάν οι συγκεντρώσεις είναι άγνωστες. Σε περίπτωση ανεπαρκούς εξαερισμού ή κινδύνου εισπνοής σκόνης, χρησιμοποιήστε κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό με φίλτρο σωματιδίων. εν έγινε καμία ειδική σύσταση, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται προστασία από την ενοχλητική σκόνη, εάν το γενικό επίπεδο υπερβαίνει τα 10 mg/m3. Φοράτε κατάλληλο θερμικό προστατευτικό ρουχισμό, όταν απαιτείται. Εφαρμόζετε πάντοτε μέτρα ορθής ατομικής υγιεινής, όπως π.χ. πλύσιμο μετά το χειρισμό του υλικού και πριν από το φαγητό, το ποτό ή/και το κάπνισμα. Η ενδυμασία εργασίας και τα μέσα προστασίας πρέπει να πλένονται τακτικά για την αφαίρεση των ρύπων. Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προσοχής πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Ο υπεύθυνος για το περιβάλλον πρέπει να ενημερωθεί για κάθε μεγάλη έκχυση Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη Λευκοί κόκκοι με ελαφρά οσμή αμμωνίας. Φυσική κατάσταση Στερεό. Μορφή κοκκώδες. σφαιρίδια. Σε μορφή βώλων. Χρώμα λευκό. Οσμή Αμμωνιοειδές. Ελαφρύ, χαρακτηριστικό. Όριο οσμής ph 8-8,5 διάλυμα 10% Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως 132,7 C (270,86 F) Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης Σημείο ανάφλεξης Ταχύτητα εξάτμισης Αριθ. έκδοσης: 01 Επεξεργάστηκε την: - Ημερομηνία έκδοσης: 04-Αυγούστου / 8

5 Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας Όριο αναφλεξιμότητας - χαμηλότερο (%) Όριο αναφλεξιμότητας - ανώτερο (%) Πίεση ατμών Πυκνότητα ατμών Σχετική πυκνότητα ιαλυτότητα (διαλυτότητες) Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες πληροφορίες Σχετική πυκνότης σωρρού υλικού Μοριακό βάρος 1,335 (Vερό=1,0) διαλυτό Μη εκρηκτικό. Μη οξειδωτικό lb/ft³ (Συσκευασμένο) 60,06 g/mol ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα ραστικότητα Χημική σταθερότητα Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγήν Μη συμβατά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Γενικές πληροφορίες Αντιδράει βίαια με ισχυρά οξειδωτικά, νιτρώδη, ανόργανα χλωρίδια, χλωρίτες και υπερχλωρικά προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης. Συνήθως σταθερό. Μπορεί σταδιακά να εκλύει αμμωνία. Το προϊόν είναι υγροσκοπικό και απορροφά νερό σε επαφή με την υγρασία του αέρα. εν παρατηρείται επικίνδυνος πολυμερισμός. Υγρασία. Υψηλές θερμοκρασίες. Επαφή με ασύμβατα υλικά. Αντιδράει βίαια με ισχυρά οξειδωτικά, νιτρώδη, ανόργανα χλωρίδια, χλωρίτες και υπερχλωρικά προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης. Οξείδια του άνθρακα. οξείδια αζώτου (NOx). Αμμωνία. ιουρία. Η επαγγελματική έκθεση στην ουσία ή στο μείγμα ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις. Πληροφορίες για πιθανές οδούς Εισπνοή Η εισπνοή σωματιδίων σκόνης ενδέχεται να προκαλέσει αναπνευστικό ερεθισμό. Επαφή με το δέρμα Επαφή με τα μάτια Κατάποση Συμπτώματα Η σκόνη μπορεί να ερεθίσει το δέρμα. Η σκόνη μπορεί να ερεθίσει τα μάτια Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία εάν καταποθεί. Επαφή με τα μάτια: Συμπτώματα μπορούν να περιλαμβάνουν ερεθισμό, ερυθρότητα, εκδορά του κερατοειδούς, και διάρρηξη. Επαφή δέρματος: Μικρός ερεθισμός του δέρματος. Η σκόνη μπορεί να ερεθίσει το λάρυγγα και το αναπνευστικό σύστημα και να προκαλέσει βήχα. Οξεία τοξικότητα Προϊόν * (CAS ) Οξεία Στοματικό LD50 ιάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Η σκόνη στα μάτια προκαλεί ερεθισμό. Η σκόνη μπορεί να ερεθίσει το δέρμα. Οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης μπορεί να ερεθίσουν το λάρυγγα και το αναπνευστικό σύστημα και να προκαλέσουν βήμα. Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία εάν καταποθεί. Είδη Αρουραίος Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα. Αποτελέσματα δοκιμής mg/kg Αριθ. έκδοσης: 01 Επεξεργάστηκε την: - Ημερομηνία έκδοσης: 04-Αυγούστου / 8

6 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών Αναπνευστική ευαισθητοποίηση Ευαισθητοποίηση του δέρματος Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Καρκινογένεση Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - εφάπαξ έκθεση, Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επανειλημμένη έκθεση Κίνδυνος ασφυξίας Πληροφορίες για το μείγμα έναντι πληροφοριών για τις ουσίες Άλλες πληροφορίες Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό μέσω μηχανικής απόξεσης. εν είναι δερματικός ευαισθητοποιητή. Αυτό το προϊόν δεν θεωρείται καρκινογόνο από τις IARC ( ιεθνής Υπηρεσία για την Έρευνα του Καρκίνου), ACGIH (Κυβερνητικoί Υγιεινολόγοι Βιομηχανίας των Η.Π.Α.), NTP (Εθνικό Πρόγραμμα για την Τοξίνωση) ή OSHA (Νόμος για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία). εν έχει ταξινομηθεί. Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται. εν αποτελεί κίνδυνο αναρρόφησης. εν έχουν σημειωθεί ειδικές οξείες ή χρόνιες επιδράσεις στην υγεία. ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Το προϊόν δεν ταξινομείται ως περιβαλλοντικός κίνδυνος. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα ότι μεγάλες ή συχνές διαρροές μπορεί να έχουν επιβλαβή ή καταστρεπτική επίδραση στο περιβάλλον. Προϊόν Είδη Αποτελέσματα δοκιμής * (CAS ) Υδρόβιος Άλγες EC10 Άλγες 47 mg/l, 192 ώρες Ιχθείς LC50 Leuciscus idus > 6810 mg/l, 96 ώρες Οστρακόδερμα LC50 ψύλλος νερούύλλος νερούύλλος νερού (Daphnia magna) > mg/l, 24 ώρες Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης υνατότητα βιοσυσσώρευσης Συντελεστής διαχωρισμού n-οκτανόλης/νερού (log Kow) Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF) Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Αυτό το προϊόν είναι υδατοδιαλυτό και ενδέχεται να διαχυθεί στο έδαφος. εν αποτελεί ουσία ή μείγμα ΑΒΤ ή αααβ. Το προϊόν δεν ταξινομείται ως περιβαλλοντικός κίνδυνος. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα ότι μεγάλες ή συχνές διαρροές μπορεί να έχουν επιβλαβή ή καταστρεπτική επίδραση στο περιβάλλον. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Υπολειμματικά απόβλητα Απορρίψτε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Συστάσεις σχετικά με τη διάθεση βασίζονται στο υλικό όπως αυτό παρέχεται. Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος κατά τη χρονική στιγμή της διάθεσης. Μολυσμένη συσκευασία Επειδή οι άδειοι περιέκτες ενδέχεται να συγκρατούν κατάλοιπα προϊόντος, ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις στην ετικέτα ακόμη και όταν ο περιέκτης είναι άδειος Αριθ. έκδοσης: 01 Επεξεργάστηκε την: - Ημερομηνία έκδοσης: 04-Αυγούστου / 8

7 Κώδικας αποβλήτων ΕΕ Μέθοδοι/Πληροφορίες διάθεσης Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να καθορισθεί σε συνεννόηση με τον καταναλωτή, τον παραγωγό και τον διαθέτη. Να μην επιτραπεί στο υλικό αυτό να αποχετευθεί σε υπονόμους/παροχές νερού. Απορρίψτε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Συστάσεις σχετικά με τη διάθεση βασίζονται στο υλικό όπως αυτό παρέχεται. Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος κατά τη χρονική στιγμή της διάθεσης. ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά ADR RID ADN IATA IMDG Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Ωστόσο, το προϊόν καλύπτεται υπό το Παράρτημα I του Κώδικα IMSBC Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Νομοθεσία της ΕΕ Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1005/2009 για ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, Παράρτημα I και II, όπως τροποποιήθηκε Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, Παράρτημα I όπως τροποποιήθηκε Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, Παράρτημα I, μέρος 1 όπως τροποποιήθηκε Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, Παράρτημα I, μέρος 2 όπως τροποποιήθηκε Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, Παράρτημα I, μέρος 3 όπως τροποποιήθηκε Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, Παράρτημα V, όπως τροποποιήθηκε Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 Παράρτημα II Μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων, όπως τροποποιήθηκε Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, REACH Άρθρο 59(10). Κατάλογος υποψηφίων ουσιών όπως δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το ECHA Αδειοδοτήσεις Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 REACH Παράρτημα XIV Κατάλογος που υπόκεινται σε αδειοδότηση όπως τροποποιήθηκε Περιορισμοί χρήσης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, REACH Παράρτημα XVII Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης, όπως τροποποιήθηκε Οδηγία 2004/37/ΕΚ: σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία Οδηγία 92/85/ΕΟΚ: σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων, όπως τροποποιήθηκε Αριθ. έκδοσης: 01 Επεξεργάστηκε την: - Ημερομηνία έκδοσης: 04-Αυγούστου / 8

8 Άλλες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ Οδηγία 2012/18/ΕΚ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες Οδηγία 98/24/ΕΚ για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία Λοιποί κανονισμοί Εθνικές νομοθεσίες Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) 1272/2008 (CLP Κανονισμός) όπως τροποποιείται και το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο που εφαρμόζει τις οδηγίες της Ε.Ε. Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφάλειας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε. Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για αυτή την ουσία, έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κατάλογος υποσημειώσεων Παραπομπές Πληροφορίες για τη μέθοδο αξιολόγησης που οδηγεί στην ταξινόμηση του μείγματος Πλήρες κείμενο για οποιεσδήποτε δηλώσεις H που δεν εγγράφονται πλήρως στα Τμήματα 2 έως 15 Πληροφορίες εκπαίδευσης Περαιτέρω πληροφορίες ήλωση αποποίησης ευθυνών DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις. ΑΒΤ: Ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά. αααβ: Άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα. LC50: Θανάσιμη συγκέντρωση, 50%. LD50: Θανάσιμη δόση, 50%. ΕΡΑ (Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ): Αποκτήστε πρόσβαση στη βάση δεδομένων HSDB - Τράπεζα δεδομένων για επικίνδυνες ουσίες RTECS ECHA CHEM Η ταξινόμηση για τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς κίνδυνους προέρχεται από έναν συνδυασμό μεθόδων υπολογισμού και δεδομένων ελέγχων, αν διατίθενται. Καμία. Κατά το χειρισμό του υλικού αυτού, ακολουθήστε τις οδηγίες εκπαίδευσης. Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) 1272/2008 (CLP Κανονισμός) όπως τροποποιείται και το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο που εφαρμόζει τις οδηγίες της Ε.Ε. ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν βασίζονται σε δεδομένα που πιστεύεται ότι είναι ακριβή την ημερομηνία που προετοιμάστηκε το παρόν ελτίο εδομένων Ασφάλειας (SDS) και προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς που προσδιορίζουν συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών που θα παρασχεθούν. Απαγορεύεται το παρόν ελτίο εδομένων Ασφάλειας (SDS) να χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό φύλλο προδιαγραφών του κατασκευαστή ή του πωλητή, και δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή αντιπροσώπευση, ρητή ή συνεπαγόμενη, σε ότι αφορά την ακρίβεια ή την περιεκτικότητα των προηγούμενων δεδομένων και πληροφοριών ασφάλειας, ούτε παρέχεται ή υπονοείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση για την εφαρμογή οποιασδήποτε εφεύρεσης που φέρει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χωρίς άδεια. Μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες για την αξιολόγηση άλλων χρήσεων του προϊόντος, περιλαμβάνοντας τη χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα υλικά ή σε οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες εκτός από αυτές για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν σε ό,τι αφορά τυχόν κινδύνους που μπορεί να σχετίζονται με το προϊόν δεν έχουν σκοπό να υποδείξουν ότι η χρήση του προϊόντος σε μια δεδομένα εφαρμογή θα έχει απαραίτητα ως αποτέλεσμα τυχόν έκθεση ή κίνδυνο για τους εργάτες ή το γενικό κοινό. Ο πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που προκύπτει από τη μη φυσιολογική χρήση, από οποιαδήποτε μη τήρηση των συνιστώμενων πρακτικών ή από οποιουσδήποτε κίνδυνους που είναι εγγενείς στη φύση του προϊόντος. Οι αγοραστές και χρήστες αναλαμβάνουν κάθε ευθύνη για τη χρήση, αποθήκευση και χειρισμό του προϊόντος σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Οι αγοραστές και χρήστες του προϊόντος θα πρέπει συγκεκριμένα να συμβουλεύσουν όλους τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εργολάβους και πελάτες τους που θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν σχετικά για αυτό το (M)SDS Αριθ. έκδοσης: 01 Επεξεργάστηκε την: - Ημερομηνία έκδοσης: 04-Αυγούστου / 8

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή Husqvarna 4Stroke Oil 10W50 προσδιορισμός του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή Chase BLH20CK A162A προσδιορισµός του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας alpha-isomethyl IONONE BRI FCC Αριθμός ταυτοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Χαλκός. Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ελλάδα 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 2012-04-24. Ημερομηνία έκδοσης 2012-04-24 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 950 Αρ. MSDS 950 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός EC 2427346 Αριθμός CAS 18996355 Κωδικός Προϊόντος 412570 Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός εγγραφής REACH Αριθμός CAS Τύπος Προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 20120423. Ημερομηνία έκδοσης 20120423 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CONTACT LUBRICANT CG60

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CONTACT LUBRICANT CG60 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Αριθμός προϊόντος CG60, ECG60800G, ECG60310ML, ECG6010K,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - Ελλάδα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - Ελλάδα Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση 5.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 16.09.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 11.08.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: WHITE SPIRIT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 12.08.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα