ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 Ι. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εισαγωγή Η Εταιρεία Τμήματα 11 ΙΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρεία διαχείρισης Διαχειριστές, Υποδιαχειριστές και Σύμβουλος επενδύσεων Θεματοφύλακας, Κύριος φορέας πληρωμών, Φορέας τήρησης μητρώου, Φορέας μεταβιβάσεων Διανομείς και εντολοδόχοι Έλεγχος των συναλλαγών της Εταιρείας 18 ΙV. ΜΕΤΟΧΕΣ Γενικές αρχές Έκδοση μετοχών και τιμή εγγραφής για την αγορά τους Εξαγορά μετοχών Μετατροπή μετοχών σε μετοχές άλλων τμημάτων Μετατροπή νομισμάτων Δικαιώματα και προμήθειες Εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο 34 V. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γενικές αρχές 34 Α. Ορισμός και υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού 34 Β. Καθορισμός των ομαδοποιήσεων ενεργητικού 37 Γ. Αποτίμηση ενεργητικού Αναστολή του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού, των εκδόσεων, των μετατροπών και των εξαγορών των μετοχών 38 VI. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Πολιτική διανομής Αναγγελία πληρωμής 40 VII. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 40 VIII. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ Φορολογικό καθεστώς 44 Α. Φορολογία της εταιρείας 44 Β. Φορολογία των μετόχων της εταιρείας Νομικό καθεστώς Επίσημη γλώσσα 45 IX. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 45 2

3 1. Εταιρική χρήση Συνελεύσεις Περιοδικές εκθέσεις 45 X. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΚΛΑΣΕΩΝ Εκκαθάριση της Εταιρείας 46 Α. Ελάχιστο ενεργητικό 46 Β. Εκούσια εκκαθάριση Κλείσιμο και συγχώνευση τμημάτων, κατηγοριών ή κλάσεων 46 Α. Κλείσιμο τμημάτων, κατηγοριών ή κλάσεων 46 Β. Συγχώνευση τμημάτων, κατηγοριών ή κλάσεων 47 Γ. Κατάτμηση τμημάτων, κατηγοριών ή κλάσεων 47 XI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Διαθέσιμες πληροφορίες 48 A. Καθαρή αξία ενεργητικού 48 B. Τιμή έκδοσης και εξαγοράς 48 Γ. Γνωστοποιήσεις προς τους μετόχους Διαθέσιμα έγγραφα 48 Παράρτημα Ι - Επενδυτική πολιτική τμημάτων τοποθέτησης, χρηματοπιστωτικές τεχνικές και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Γενικοί κανόνες Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Επενδυτική πολιτική των τμημάτων τοποθέτησης 58 Παράρτημα ΙΙ - Επενδυτικοί περιορισμοί 76 Παράρτημα ΙΙΙ - Τα "Eγγυημένα" τμήματα: χαρακτηριστικά 82 Παράρτημα IV - Τα "Προστατευόμενα" τμήματα: χαρακτηριστικά 88 Παράρτημα V - Παράρτημα VΙ - Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προμηθειών διαχείρισης ανά τμήμα και των κατηγοριών/ κλάσεων μετοχών 97 Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες με τους διαχειριστές, τους υποδιαχειριστές και τον σύμβουλο επενδύσεων 103 3

4 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η PARWORLD (εφεξής "η Εταιρεία") είναι καταχωρημένη στον επίσημο κατάλογο των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) σύμφωνα με τον νόμο της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για τους ΟΣΕ και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του (που καλείται εφεξής "ο Νόμος"). Η εν λόγω καταχώρηση δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση και με οποιαδήποτε μορφή να θεωρηθεί ως θετική αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων προς πώληση τίτλων από την "Επιτροπή επίβλεψης του χρηματοπιστωτικού τομέα" (CSSF). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε όλες τις δυνατές προφυλάξεις ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα δεδομένα που το παρόν ενημερωτικό δελτίο αναφέρει είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν υπάρχει κανένα σημαντικό γεγονός, η παράλειψη του οποίου θα μπορούσε να διαψεύσει κάποια από τις δηλώσεις που διατυπώνονται εδώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Συνεπώς κάθε πληροφορία ή δήλωση που δεν περιέχεται στο παρόν δελτίο, στα παραρτήματά του ή στις εκθέσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρέπει να θεωρείται αυθαίρετη. Πάντως ούτε η επίδοση του παρόντος ενημερωτικού δελτίου ούτε η προσφορά, έκδοση ή πώληση μετοχών της Εταιρείας συνιστούν διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες που αυτό παρέχει θα είναι πάντα ακριβείς μετά την ημερομηνία έκδοσής του. Το ενημερωτικό δελτίο και τα παραρτήματά του θα ενημερώνονται σε εύθετο χρόνο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη σημαντικές αλλαγές, όπως η εγκαινίαση ενός νέου τμήματος μετοχών. Συνιστάται συνεπώς στους αγοραστές μετοχών να απευθύνονται στην Εταιρεία για να πληροφορηθούν κατά πόσον αυτή έχει δημοσιεύσει μεταγενέστερο ενημερωτικό δελτίο. 2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία αποτελεί οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) εγκεκριμένο στο Λουξεμβούργο. Η εμπορία των τίτλων της επιτρέπεται μερικώς ή πλήρως ή βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης στο Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, το Τζέρσεϊ, την Ελβετία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τις Κάτω-Χώρες, τον Λίβανο, την Αυστρία, την Ελλάδα, το Μπαχρέιν, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία και το Λιχτενστάιν και οι μετοχές της μπορούν να προσφέρονται και να πωλούνται στα μέρη αυτά. Δεν έχει αναληφθεί καμιά ενέργεια που θα επέτρεπε τη δημόσια προσφορά των μετοχών σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή δικαιοδοσίας όπου απαιτείται τέτοια ενέργεια. Εν περιλήψει, πριν από κάθε εγγραφή για αγορά τίτλων σε χώρα όπου είναι δηλωμένη η PARWORLD, πρέπει να διευκρινίζονται τα τμήματα τοποθέτησης, οι κατηγορίες και οι κλάσεις μετοχών που επιτρέπεται να διατίθενται, καθώς και οι ενδεχόμενοι νομικοί και συναλλαγματικοί περιορισμοί οι σχετικοί με εγγραφή για αγορά, αγορά, κατοχή ή πώληση τίτλων της Εταιρείας. Ειδικότερα, συνιστάται στους επενδυτές να πληροφορούνται τα έξοδα και το κόστος που μπορεί να τους χρεώσει ένας φορέας πληρωμών εγκατεστημένος στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου προσφέρονται οι μετοχές, κατά τις πράξεις αγοράς ή εξαγοράς που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του φορέα πληρωμών. Τέλος το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν αποτελεί παρότρυνση με στόχο την πώληση ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς δημόσιας προσφοράς ή ως παρότρυνση με στόχο την πώληση σε περιοχή δικαιοδοσίας όπου δεν επιτρέπεται η εμπορική διάθεση των τίτλων της Εταιρείας. 3. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Δεν έχει αναληφθεί καμιά ενέργεια προβλεπόμενη από τον νόμο του 1940 για τις αμερικανικές εταιρείες επενδύσεων ("Investment Company Act" ή "νόμος για τις εταιρείες επενδύσεων"), τις τροποποιήσεις του ή οποιονδήποτε άλλο νόμο για τις κινητές αξίες με σκοπό την καταχώρηση της Εταιρείας ή των τίτλων της ενώπιον της "US Securities and Exchange Commission" ("επιτροπής κεφαλαιαγοράς" των ΗΠΑ). Συνεπώς το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να εισαχθεί, διαβιβαστεί ή διανεμηθεί στις ΗΠΑ ή σε εδάφη ή κτήσεις τους και να επιδοθεί σε οποιοδήποτε "US person" ("πρόσωπο των ΗΠΑ"), όπως αυτό ορίζεται από τον κανονισμό S του νόμου του 1933 για τις κινητές αξίες (Regulation S of the US Securities Act of 1933), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, με εξαίρεση περιπτώσεων εντός του πλαισίου συναλλαγών που απαλλάσσονται καταχώρησης σύμφωνα με τον νόμο του 1933 για τις κινητές αξίες. Κάθε περίπτωση μη τήρησης αυτών των περιορισμών μπορεί να αποτελέσει παράβαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τις κινητές αξίες. 4

5 Στο πλαίσιο της διανομής στο Ηνωμένο Βασίλειο, το παρόν ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται από την BNP Paribas Asset Management U.K. Limited, οι επενδυτικές δραστηριότητες της οποίας ρυθμίζονται από την "Αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών" ("Financial Services Authority"). Για τις ανάγκες του νόμου του 2000 για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αγορές (ο οποίος εφεξής καλείται "νόμος του 2000"), η Εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των ΟΣΕ που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η προώθηση ενός τέτοιου οργανισμού περιορίζεται από τα τμήματα 21, 238 και 240 του νόμου του Συνεπώς στο Ηνωμένο Βασίλειο η διανομή του παρόντος εγγράφου και η προσφορά ή πώληση των μετοχών είναι δυνατές μόνο προς ορισμένες κατηγορίες προσώπων, οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο του 2000 για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αγορές στα κεφάλαια "Χρηματοπιστωτική προώθηση" - Διάταξη ή "Προώθηση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων" - "Απαλλαγές" - Διάταξη Η Εταιρεία δεν διαθέτει κατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο ούτε δικαιούται καταστήματος εκεί βάσει του νόμου του Σε σχέση με την Εταιρεία ή οποιονδήποτε πράκτορα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου (μη δικαιούμενο να εκτελεί επενδυτικές εργασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο), οι επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου χάνουν το δικαίωμα να επωφεληθούν του "Συστήματος αποζημίωσης της Αρχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών" ("Financial Services Authority Compensation Scheme Limited"), την πρόσβαση στην υπηρεσία του διαμεσολαβητή για χρηματοπιστωτικά θέματα και το δικαίωμα εγγύησης των καταθέσεων που φυλάσσονται για λογαριασμό της Εταιρείας δυνάμει των κανονισμών ("Κανόνες για τα χρήματα των πελατών" ή "Client Money Rules"). Τέλος το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν μπορεί να επιδίδεται ούτε σε - κατά το άρθρο 11 του Καταστατικού - "μη εγκεκριμένα πρόσωπα" ούτε σε πρόσωπα που ενδέχεται να μην έχουν νομικώς αρμοδιότητα να το λάβουν ή προς τα οποία η παρότρυνση με σκοπό την πώληση είναι παράνομη. Οι επενδυτές έχουν υποχρέωση να ειδοποιούν την Εταιρεία και/ή τον Φορέα μεταβιβάσεων και Φορέα τήρησης μητρώου (i) αν καταστούν "μη εγκεκριμένα πρόσωπα" ή (ii) αν έχουν στην κατοχή τους μετοχές της Εταιρείας κατά παράβαση των νομικών/ ρυθμιστικών διατάξεων, του παρόντος ενημερωτικού δελτίου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή (iii) για όσες περιστάσεις ενδέχεται να έχουν φορολογικές ή νομικές/ ρυθμιστικές συνέπειες για την Εταιρεία ή τους μετόχους ή μπορούν να είναι κατά άλλο τρόπο δυσμενείς για τα συμφέροντα της Εταιρείας ή των λοιπών μετόχων. 4. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ H αγορά μετοχών των διαφόρων τμημάτων της PARWORLD μπορεί να βασίζεται μόνο στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στο/στα απλοποιημένο/-α ενημερωτικό/-ά δελτίο/-α. Συνιστάται προσεκτική ανάγνωση του παρόντος ενημερωτικού δελτίου (που συνοδεύεται από παραρτήματα όπου εκτίθεται ειδικότερα η επενδυτική πολιτική των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας, και των απλοποιημένων ενημερωτικών δελτίων) και εξέταση της τελευταίας οικονομικής έκθεσης της Εταιρείας πριν από κάθε αγορά μετοχών. Αντίτυπα της έκθεσης υπάρχουν διαθέσιμα στα γραφεία της ΒΝΡ Paribas Asset Management Luxembourg, στους ενδεχόμενους τοπικούς ανταποκριτές ή στις μονάδες που εμπορεύονται τους τίτλους της Εταιρείας. 5. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οι επενδύσεις στην Εταιρεία συνεπάγονται κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων των σχετικών με τις αγορές μετοχών και ομολογιών, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την αστάθεια των επιτοκίων. Δεν είναι δυνατό να δοθεί διαβεβαίωση ότι η Εταιρεία θα επιτύχει τους στόχους της. Η αξία του κεφαλαίου και των κερδών που θα προκύψουν από επενδύσεις σε μετοχές της Εταιρείας υπόκειται σε διακυμάνσεις και οι επενδυτές κινδυνεύουν να μην ανακτήσουν το αρχικά επενδυμένο ποσό. Η κατά το παρελθόν απόδοση δεν προδικάζει τα μελλοντικά αποτελέσματα. Πριν επενδύσουν στην Εταιρεία, οι επενδυτές καλούνται να συμβουλευθούν τους χρηματοπιστωτικούς, νομικούς και φορολογικούς τους συμβούλους για να διευκρινίσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο για αυτούς να επενδύσουν στην Εταιρεία. 6. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5

6 Ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επενδυτές μπορούν να συγκεντρώνονται, καταχωρούνται, διαβιβάζονται, υφίστανται επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, την Εταιρεία Διαχείρισης, τον Φορέα μεταβιβάσεων και Φορέα τήρησης μητρώου, άλλες εταιρείες του ομίλου BNP Paribas και τους διανομείς/ εντολοδόχους. Τέτοια στοιχεία μπορούν ειδικότερα να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ταυτοποίησης, τις οποίες επιβάλλει η νομοθεσία η σχετική με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτού του είδους δεν θα διαβιβάζονται σε αναρμόδιους τρίτους. Με την εγγραφή για αγορά μετοχών της Εταιρείας, κάθε επενδυτής συγκατατίθεται στην εν λόγω μεταχείριση των προσωπικών του δεδομένων. 6

7 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: 33, rue de Gasperich L-5826 HOWALD-HESPERANGE (Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: κ. Philippe MARCHESSAUX Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της BNP Paribas Asset Management Υπεύθυνος Ιδιωτικών διαχειρίσεων, FundQuest και Μάρκετιγκ 5, avenue Kléber Paris / Παρίσι Γαλλία ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: κ. Stéphane BRUNET Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΒΝΡ Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich / Howald-Hesperange Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου κ. Marc RAYNAUD Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής της ΒΝΡ Paribas Asset Management Υπεύθυνος Διεθνούς Διανομής Kεφαλαίων 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Bruno PIFFETEAU Υπεύθυνος Σχεδιασμού προϊόντων ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Christian DARGNAT Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της ΒΝΡ Paribas Asset Management Επικεφαλής Επενδυτικών υπηρεσιών 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Guy de FROMENT Αντιπρόεδρος της ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Christian VOLLE Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής της ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Vincent CAMERLYNCK Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της ΒΝΡ Paribas Asset Management Yπεύθυνος Εμπορικής ανάπτυξης ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Anthony FINAN Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της ΒΝΡ Paribas Asset Management Υπεύθυνος Μάρκετιγκ και επικοινωνιών 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία 7

8 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα Paola ESTEVES Προϊσταμένη του τμήματος "Νομικές Υπηρεσίες και Γνώση Πελατών (KYC)" ΒΝΡ Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich / Howald-Hesperange Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ BNP Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich / L-5826 HOWALD-HESPERANGE Ταχυδρομική διεύθυνση: L-2952 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 8

9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Πρόεδρος της Εταιρείας Διαχείρισης: κ. Christian VOLLE Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής της ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης: κ. Pascal BIVILLE Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της BNP Paribas Asset Management Υπεύθυνος Υπηρεσιών υποστήριξης BNP Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Philippe MARCHESSAUX Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της BNP Paribas Asset Management Υπεύθυνος Ιδιωτικών διαχειρίσεων, FundQuest και Μάρκετιγκ BNP Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Marc RAYNAUD Μέλος της Διευθύνουσας επιτροπής ΒΝΡ Paribas Asset Management Υπεύθυνος Διεθνούς διανομής 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Stéphane BRUNET Διευθύνων Σύμβουλος της BNP Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich / Howald-Hesperange Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου κ. Eric MARTIN Γενικός Διευθυντής ΒΝΡ Ρaribas Λουξεμβούργου 10Α, boulevard Royal, Λουξεμβούργου Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου κ. Anthony FINAN Μέλος της Διαχειριστική επιτροπής Υπεύθυνος Μάρκετιγκ και επικοινωνιών ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber / 75116, Paris, Παρίσι (Γαλλία) BNP Paribas Asset Management U.K. Limited 10 Harewood Avenue, Λονδίνο NW1 6AA (ΗΒ) FundQuest Tour Opus 12 77, Esplanade Général de Gaulle, La Défense Cedex / Paris / Παρίσι (Γαλλία) 9

10 ΥΠΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ FundQuest Tour Opus 12 77, Esplanade Général de Gaulle, La Défense Cedex / Paris / Παρίσι Γαλλία HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA Königsallee 21/23 / Ντύσσελντορφ Γερμανία Impax Asset Management Limited Broughton House / 6-8 Sackville Street / Λονδίνο W1S 3DG ΗΒ Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Limited Sundaram Towers II Floor, 46, Whites Road, Chennai Ινδία ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. (Γενεύη) 40, rue du Rhône / 1204 Γενεύη Ελβετία ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑKAΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΝΡ Paribas Securities Services, Υπoκατάστημα Λουξεμβούργου 33, rue de Gasperich / L-5826 HOWALD-HESPERANGE Ταχυδρομική διεύθυνση: L-2085 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch L-1014 Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 10

11 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η PARWORLD αποτελεί εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου πολλαπλών τμημάτων, διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου και ιδρυμένη με πρωτοβουλία του Ομίλου ΒΝΡ Paribas. H Εταιρεία έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον νόμο του Λουξεμβούργου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για τους ΟΣΕ (που καλείται εφεξής "ο Νόμος"). Η Εταιρεία υπόκειται ειδικότερα στις διατάξεις του μέρους Ι του Νόμου, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα τους ΟΣΕ, όπως αυτοί ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία της 20ής Δεκεμβρίου 1985 (85/611/ΕΟΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/108/ΕΚ (εφεξής "Οδηγία 85/611/ΕΟΚ"), και στον νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 για τις εμπορικές εταιρείες, όπως έχει τροποποιηθεί. Η διαχείριση της Εταιρείας διεξάγεται από την BNP Paribas Asset Management Luxembourg (καλούμενη εφεξής "BNPP AM Lux"), από διαχειριστές και από υποδιαχειριστές. Η Εταιρεία είναι επενδυτικός φορέας που συνίσταται από διάφορα τμήματα τοποθέτησης, κάθε ένα από τα οποία αφορά ένα χωριστό χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων αποτελούμενο από διάφορες κινητές αξίες και/ή άλλα ρευστά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία εκφράζονται σε διάφορα νομίσματα. Στο πλαίσιο των μεταξύ επενδυτών σχέσεων, κάθε τμήμα αντιμετωπίζεται ως χωριστή οντότητα. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται στο όνομα ενός τμήματος καλύπτονται μόνο από το ενεργητικό του εν λόγω τμήματος. Σε κάθε τμήμα υπάρχει δυνατότητα προσφοράς μετοχών περισσότερων της μιας κατηγοριών, όπως ορίζεται στο παράρτημα V του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Σε ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να προσφέρονται δύο κλάσεις μετοχών, μία κλάση κεφαλαιοποίησης ("μετοχές κεφαλαιοποίησης") και μία διανομής ("μετοχές διανομής"). Οι επιμέρους διαδικασίες έκδοσης, εξαγοράς και μετατροπής περιγράφονται στο κεφάλαιο IV. Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο χρησιμοποιούνται οι εξής συντομογραφίες νομισμάτων: CHF EUR USD Φράγκο Ελβετίας Ευρώ Δολάριο ΗΠΑ GBP JPY YTL Λίρα Αγγλίας (στερλίνα) Γιεν Ιαπωνίας Νέα λίρα Τουρκίας 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Εταιρεία συστάθηκε στο Λουξεμβούργο στις 11 Αυγούστου 2000 με την επωνυμία "PARINDEX" και απεριόριστη διάρκεια. Στις 16 Αυγούστου 2004 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε "PARWORLD". Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ,00 EUR (ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ). Ανά πάσα στιγμή, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο άθροισμα της καθαρής αξίας ενεργητικού των τμημάτων τοποθέτησης της Εταιρείας και αντιπροσωπεύεται από μετοχές χωρίς αναγραφή ονομαστικής αξίας. 11

12 Οι αυξομειώσεις κεφαλαίου πραγματοποιούνται αυτοδικαίως και χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης και εγγραφής στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου, οι οποίες προβλέπονται για τις αυξήσεις και τις μειώσεις του κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών. Το καταστατικό της Εταιρείας δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα του Λουξεμβούργου Mémorial στις 19 Σεπτεμβρίου 2000 με αριθμό C 672, μετά την κατάθεσή του στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου του Διαμερίσματος του Λουξεμβούργου, όπου διατίθεται προς ανάγνωση. Το συντονισμένο καταστατικό κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου του Λουξεμβούργου στις 26 Νοεμβρίου 2001, 8 Σεπτεμβρίου 2004 και 14 Ιουλίου 2006 και δημοσιεύτηκε στο Mémorial αντίστοιχα στις 14 Δεκεμβρίου 2001, 16 Νοεμβρίου 2004 και 11 Σεπτεμβρίου Αντίγραφα του ενοποιημένου καταστατικού παρέχονται από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου του Διαμερίσματος του Λουξεμβούργου έναντι καταβολής των τελών γραμματείας. Η Εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου με τον αριθμό B Η κατά τον νόμο γνωστοποίηση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου του Διαμερίσματος του Λουξεμβούργου, όπου διατίθεται προς ανάγνωση και λήψη αντιγράφων έναντι καταβολής των τελών γραμματείας. 3. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Η Εταιρεία αποτελείται από διάφορα τμήματα τοποθέτησης, κάθε ένα από τα οποία υπόκειται σε επενδυτική πολιτική και σε νόμισμα αναφοράς που προσιδιάζουν στο τμήμα και ορίζονται στο παράρτημα Ι του ενημερωτικού δελτίου. Οι αγοραστές μπορούν να επιλέγουν το ένα ή το άλλο τμήμα ανάλογα με το κατά πόσον η διαχειριστική στρατηγική των τμημάτων ανταποκρίνεται στους στόχους και στα ενδιαφέροντά τους. Η Εταιρεία μπορεί να δημιουργεί νέα τμήματα τοποθέτησης. Όταν δημιουργούνται νέα τμήματα, το παρόν ενημερωτικό δελτίο θα προσαρμόζεται ανάλογα και θα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα νέα τμήματα. Η πραγματική έναρξη λειτουργίας κάθε νέου τμήματος τοποθέτησης και κάθε κατηγορίας ή κλάσης μετοχών τμήματος προβλεπόμενου από το ενημερωτικό δελτίο θα πραγματοποιείται βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα προσδιορίζει ειδικότερα την τιμή και την περίοδο/ ημέρα των αρχικών εγγραφών για αγορά, καθώς και την ημερομηνία καταβολής των ποσών των αρχικών αυτών αγορών. ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Η PARWORLD είναι εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συγκείμενη από τμήματα τοποθέτησης και έχει ως σκοπό να προσφέρει στους μετόχους της ευρεία επιλογή επενδύσεων, για να τους επιτρέπει να διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκιά τους κινητών αξιών και/ή άλλα ρευστά χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού. Οι πελάτες στους οποίους απευθύνεται η PARWORLD είναι ιδιώτες και οργανισμοί. Οι τελευταίοι δικαιούνται μετοχές ειδικών κατηγοριών εφόσον οι επενδύσεις τους υπερβούν ένα δεδομένο όριο. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12

13 Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των τμημάτων, οι επενδυτές παρακαλούνται να συμβουλεύονται την τελευταία έκδοση των απλοποιημένων ενημερωτικών δελτίων των σχετικών τμημάτων. Οι κατά το παρελθόν αποδόσεις δεν προδικάζουν τα μελλοντικά αποτελέσματα. ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Το επίπεδο κινδύνου κάθε τμήματος της Εταιρείας ορίζεται βάσει αριθμητικής κλίμακας από 1 ώς 5 (όπου 1 = το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου και 5 = το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου). Το επίπεδο κινδύνου ενός τήματος αντανακλά τη μεταβλητότητα του τμήματος επί τριετία ή τουλάχιστον επί ένα έτος, αν το ιστορικό απόδοσης δεν φθάνει μέχρι τα τρία έτη. Για τα τμήματα που συστάθηκαν πριν από διάστημα μικρότερο του έτους ή θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα, το επίπεδο κινδύνου προσδιορίζεται βάσει προσωρινής εκτίμησης. Στην κατατομή κινδύνου των τμημάτων λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητά τους να προσφεύγουν σε τεχνικές και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (συμβάσεις ανταλλαγής (swap) επί επιτοκίων, νομισμάτων ή μεταβλητότητας, προθεσμιακές συμβάσεις (future), επιλογές (option) επί κινητών αξιών ή επιτοκίων) με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή για επενδυτικούς σκοπούς. Τα τμήματα "Μετοχών" παρουσιάζουν επίπεδο κινδύνου 5. Τα τμήματα "Ομολογιών" παρουσιάζουν επίπεδο κινδύνου 3. Τα "Διαφοροποιημένα" τμήματα κατανέμονται μεταξύ των επιπέδων 3 και 4. Τα τμήματα "Quam" κατανέμονται μεταξύ των επιπέδων 2, 3 και 4. Τα "Προστατευόμενα" τμήματα παρουσιάζουν επίπεδο κινδύνου 4. Τα τμήματα "Track" κατανέμονται μεταξύ των επιπέδων 4 και 5 και τα "Λοιπά" και τα "Εγγυημένα" τμήματα παρουσιάζουν επίπεδο κινδύνου 2. Η επιλογή των τμημάτων εξαρτάται ειδικότερα από το επίπεδο κινδύνου που δέχεται ο επενδυτής, το οποίο πάντως καταρχήν συνδέεται στενά με το επίπεδο των αποδόσεων που μπορούν να προσδοκώνται από το τμήμα. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες - Κατάλογος των τμημάτων και των αντίστοιχων επιπέδων κινδύνου Οι κατωτέρω πίνακες παρουσιάζουν αντίστοιχα τα τμήματα που είναι σήμερα διαθέσιμα για αγορά μετοχών και τα τμήματα που δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί κατά την ημερομηνία αυτού του ενημερωτικού δελτίου. Οι κατηγορίες και κλάσεις μετοχών δεν είναι σήμερα όλες διαθέσιμες για όλα τα τμήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ο αναγνώστης παρακαλείται να ανατρέξει στο σημείο 1.Α. του κεφαλαίου IV αυτού του ενημερωτικού δελτίου. Οι κατωτέρω πίνακες περιλαμβάνουν τα επίπεδα κινδύνου που συνδέονται τόσο με τα ενεργά τμήματα όσο και με εκείνα που θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα και των οποίων το επίπεδο κινδύνου αποτελεί αντικείμενο προσωρινής εκτίμησης. Ο πίνακας που αφορά τα ενεργοποιημένα τμημάτα έχει συνταχθεί βάσει της μεταβλητότητας που παρατηρήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου Ενεργά τμήματα Τμήματα "Μετοχών" Επίπεδο κινδύνου PARWORLD Environmental Opportunities (4) 5 "Εγγυημένα" τμήματα 13

14 PARWORLD Absolute Return 100 Guaranteed 2012 (2) 2 PARWORLD Galatea 2010 (2) 2 PARWORLD Target Return 100 Guaranteed 2013 (2) 2 "Προστατευόμενα" τμήματα PARWORLD BRIC 80 Floor 2012 (2) 4 PARWORLD Emerging STEP 80 (Euro) (1) (2) 4 PARWORLD Global Sustainable Development 80 (1) (2) 4 "Διαφοροποιημένα" τμήματα PARWORLD Dynallocation (2) (3) (4) 3 Τμήματα "Quam" PARWORLD Quam 10 (2) (5) 3 PARWORLD Quam 10 (USD) (1) (2) (6) 3 PARWORLD Quam 15 (1) (2) (7) 4 Τμήματα "Track" PARWORLD Track Commodities (1) 4 PARWORLD Track Continental Europe (8) 4 PARWORLD Track Japan (8) 4 PARWORLD Track North America (8) 4 PARWORLD Track Pacific ex-japan (1) (8) 5 PARWORLD Track UK (8) 4 (1) Τα τμήματα αυτά συστάθηκαν πριν από διάστημα μικρότερο του έτους. Κατά συνέπεια, το επίπεδο κινδύνου τους αποτελεί αντικείμενο προσωρινής εκτίμησης. (2) Στα τμήματα αυτά, οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους ΟΣΕ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 10% του ενεργητικού. (3) Η κλάση μετοχών διανομής της κατηγορίας "Classic" του τμήματος "PARWORLD Dynallocation" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. (4) Η κλάση μετοχών διανομής της κατηγορίας "Institutions" των τμημάτων "PARWORLD Environmental Opportunities" και "PARWORLD Dynallocation" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. (5) Η κλάση μετοχών διανομής των κατηγοριών "Classic (C-EUR)" και "Privilège (B-EUR)" του τμήματος "PARWORLD Quam 10" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. Οι κατηγορίες "Institutions (A-EUR)", "Institutions (A-USD)", "Privilège (B-USD)" και "Classic (C-USD)" του τμήματος "PARWORLD Quam 10" θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα. (6) Η κλάση μετοχών διανομής των κατηγοριών "Classic (C-USD)" και "Privilège (B-USD)" του τμήματος "PARWORLD Quam 10 (USD)" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. Η κατηγορία "Institutions (A-USD)" του τμήματος "PARWORLD Quam 10 (USD)" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. (7) Η κλάση μετοχών διανομής των κατηγοριών "Classic (C-EUR)" και "Privilège (B-EUR)" του τμήματος "PARWORLD Quam 15" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. Οι κατηγορίες "Institutions (A-EUR)", "Institutions (A-USD)", "Privilège (B-USD)", "Classic (C-USD)" του τμήματος "PARWORLD Quam 15" θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα. (8) Η κλάση μετοχών διανομής της κατηγορίας "Institutions" των τμημάτων αυτών θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. 14

15 2. Τμήματα που θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα Τμήματα "Μετοχών" Επίπεδο κινδύνου PARWORLD Indian Infrastructure 5 PARWORLD New Markets Resources 5 PARWORLD Emerging Markets Financials 5 PARWORLD Emerging Markets Infrastructure 5 PARWORLD Emerging Markets Natural Resources 5 PARWORLD Emerging Markets Real Estate Securities 5 Τμήματα "Ομολογιών" PARWORLD Credit Volatility 3 PARWORLD Credit Event 3 PARWORLD Euro Structured Credit 3 "Προστατευόμενα" τμήματα PARWORLD Emerging STEP 80 (USD) (1) 4 "Διαφοροποιημένα" τμήματα PARWORLD Orchestra Forte (1) 4 Τμήματα "Quam" PARWORLD Quam 5 (1) 2 Τμήματα "Track" PARWORLD Track Agriculture 4 PARWORLD Track Agriculture Enhanced 4 PARWORLD Track Commodities Enhanced 4 PARWORLD Track Euro 4 PARWORLD Track Euro Large 4 PARWORLD Track Euro Mid 4 PARWORLD Track Euro Plus 4 PARWORLD Track Heavy Energy 4 PARWORLD Track Italy 4 PARWORLD Track Metals 4 PARWORLD Track Private Equity 4 PARWORLD Track World ex-japan 4 "Λοιπά" τμήματα PARWORLD Power Cube 2 (1) Στα τμήματα αυτά, οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους ΟΣΕ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 10% του ενεργητικού. 15

16 IIΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση και διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού κάθε τμήματός της. Μπορεί να διενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και διοίκησης για λογαριασμό της Εταιρείας, και ειδικότερα την αγορά, πώληση, εγγραφή για αγορά και ανταλλαγή κινητών αξιών κάθε είδους, και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας. 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ H BNPP AM Lux ορίζεται εταιρεία διαχείρισης. Συστάθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1988 ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το νομικό καθεστώς του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και με απεριόριστη διάρκεια. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση "33, rue de Gasperich / Howald-Hesperange / Λουξεμβούργο. Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το κεφάλαιό της ανερχόταν σε 3 εκατ. EUR. Πλειοψηφών μέτοχός της είναι ο όμιλος BNPP AM του Παρισιού. Η BNPP AM Lux διέπεται από το κεφάλαιο 13 του Νόμου και είναι κατ' ακολουθία υπεύθυνη για τη συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Νόμου, η δραστηριότητα αυτή καλύπτει τα εξής καθήκοντα: (Ι) Διαχείριση χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο αυτό η BNPP AM Lux μπορεί να προβαίνει στην: - παροχή γνωμών και συστάσεων κάθε είδους σχετικά με τις πραγματοποιητέες επενδύσεις, - σύναψη συμβάσεων και αγορά, πώληση, ανταλλαγή και παράδοση κάθε είδους κινητών αξιών και λοιπών τίτλων, - άσκηση, για λογαριασμό της Εταιρείας, όλων των δικαιωμάτων ψήφου που συνοδεύουν τις κινητές αξίες, οι οποίες αποτελούν το ενεργητικό της Εταιρείας. (ΙΙ) Διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής: α) Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρείας, β) Διεκπεραίωση των αιτήσεων πληροφοριών των πελατών, γ) Εκτίμηση των χαρτοφυλακίων και προσδιορισμός της αξίας των μετοχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών θεμάτων), δ) Έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, ε) Τήρηση του μητρώου των μετόχων της Εταιρείας, στ) Κατανομή των εσόδων της Εταιρείας, ζ) Έκδοση και εξαγορά των μετοχών της Εταιρείας (δηλαδή, καθήκοντα Φορέα Μεταβιβάσεων), η) Εκτέλεση των συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πιστοποιητικών), θ) Καταχώρηση και αρχειοθέτηση των πράξεων. (ΙΙΙ) Εμπορική διάθεση των μετοχών της Εταιρείας. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και με προηγούμενη συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η BNPP AM Lux δικαιούται να αναθέτει περαιτέρω, εξόδοις της, το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της σε κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που θεωρεί κατάλληλο ή 16

17 κατάλληλη (τους εφεξής "υποδιαχειριστές"), εφόσον το ενημερωτικό δελτίο ενημερώνεται προηγουμένως και ότι η BNPP AM Lux φέρει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του (των) εν λόγω εκπροσώπου (-ων). Κατά το παρόν, τα καθήκοντα διαχείρισης, Φορέα τήρησης μητρώου και Φορέα μεταβιβάσεων έχουν ανατεθεί σε περαιτέρω εξουσιοδοτημένο φορέα. Κατά την ημερομηνία του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, η BNPP AM Lux διαχειρίζεται τα κοινά κεφάλαια επενδύσεων BNP Paribas High Quality Euro Bond Fund, Euro Floor, BNP Paribas Islamic Fund, EasyETF και EasyETF itraxx Europe Main. 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η BNPP AM Lux εξασφαλίζει τη διαχείριση των τμημάτων της Εταιρείας. Μπορεί να αναθέτει τη διαχείρισή τους σε διαχειριστές. Η BNPP AM Lux δικαιούται επίσης να επιτρέπει στον (στους) διαχειριστή (-ές) να αναθέτουν περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους σε ένα ή περισσότερους υποδιαχειριστές υπό τον όρο προηγούμενης έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή που δεν ανήκει άμεσα ή έμμεσα στον Όμιλο BNP Paribas, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας πρέπει προηγουμένως να ενημερώνεται ώστε να αναφέρει την εν λόγω ανάθεση αρμοδιοτήτων. Το μη απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο μπορεί να ενημερώνεται μεταγενέστερα. Η BNPP AM Lux έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαχειριστών και θα υποβάλλει έκθεση για τη διαχειριστική της δραστηριότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναλαμβάνει την τελική ευθύνη για τη διαχείριση. Οι διαχειριστές και οι υποδιαχειριστές μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν τους τίτλους μαζικά, για να τους κατανέμουν στη συνέχεια στις επιμέρους ενότητες, τις οποίες διαχειρίζονται. Διαχειριστές είναι οι εξής οργανισμοί: * ΒΝΡ ΡARIBAS ASSET MANAGEMENT. Συστάθηκε στις 28 Ιουλίου 1980 και αποτελεί θυγατρική του ομίλου ΒΝPΡ AM του Παρισιού. Έχει εγκριθεί από την Autorité des Marchés Financiers - πρώην Commission des Opérations de Bourse (γαλλική "επιτροπή κεφαλαιαγοράς") - ως εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων με αριθμό GP Κύρια δραστηριότητά της αποτελούν η διαχείριση κεφαλαίων τρίτων και επικουρικά όλες οι χρηματοπιστωτικές και εμπορικές πράξεις που συνδέονται με τη διαχείριση αυτή. * ΒΝΡ Ρaribas Asset Management U.K. Limited. Συστάθηκε την 1η Ιουλίου Κύρια δραστηριότητά της αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών, ειδικότερα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών επενδύσεων. Οι μέτοχοι της ΒΝΡ Paribas Asset Management U.K. Limited συνδέονται με τη ΒΝΡ Paribas. * FUNDQUEST, που παλαιότερα ονομαζόταν Cortal Consors Fund Mangement. Συστάθηκε την 21η Οκτωβρίου 1994 με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας γαλλικού δικαίου. Αποτελεί εταιρεία του Ομίλου BNP Paribas. Στις 27 Δεκεμβρίου 2007 η FundQuest τροποποιήθηκε σε απλοποιημένη εταιρεία δια μετοχών (SAS). Κύρια δραστηριότητά της είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου και ελέγχουσα αρχή της η Autorité des Marchés Financiers. 17

18 Υποδιαχειριστές είναι οι εξής οργανισμοί: * H FUNDQUEST ενεργεί ως υποδιαχειριστής για τα τμήματα "Quam". H FundQuest θα βοηθείται από ένα σύμβουλο επενδύσεων (που καλείται εφεξής "ο Σύμβουλος επενδύσεων"). Αποστολή του Συμβούλου επενδύσεων θα είναι να βοηθεί και να συμβουλεύει τη FundQuest σχετικά με την κατανομή των στοιχείων ενεργητικού των τμημάτων "Quam" σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές αυτών των τμημάτων και τους επενδυτικούς περιορισμούς που περιγράφονται κατωτέρω στο παρόν ενημερωτικό δελτίο. Ο Σύμβουλος επενδύσεων δεν δικαιούται να δίδει, άμεσα ή έμμεσα, εντολές επένδυσης ή αποεπένδυσης επί των στοιχείων ενεργητικού των τμημάτων "Quam". Στο πλαίσιο αυτό, η FundQuest έχει ορίσει ως Σύμβουλο επενδύσεων την επιχείρηση La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. (Γενεύη). Η La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία ελβετικού δικαίου, με έδρα στη διεύθυνση "40, rue du Rhône / CH-1204 Γενεύη". Αντικείμενό της είναι η παροχή συμβουλών σχετικά με την κάλυψη χρηματοπιστωτικών κινδύνων, την ποσοτική διαχείριση και την εκτέλεση αγοραπωλησιών που πραγματοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Ο Σύμβουλος επενδύσεων αμείβεται απευθείας από την FundQuest. * HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA. Αποτελεί ετερόρρυθμη εταιρεία γερμανικού δικαίου. Αντικείμενό της είναι η διενέργεια όλων των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών πράξεων και ελέγχουσα αρχή της η Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("Ομοσπονδιακή υπηρεσία επιθεώρησης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών") της Βόννης. * Impax Asset Management, Limited. Συστάθηκε στις 10 Ιουνίου 1998 με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης αγγλικού δικαίου. Αποτελεί θυγατρική του Ομίλου Impax plc, εταιρείας διαχείρισης χαρτοφυλακίων και παροχής χρηματοπιστωτικών συμβουλών. Κύρια δραστηριότητά της είναι η διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και οι συμβουλές στην περιοχή επενδύσεων στον τομέα των περιβαλλοντικών αγορών, ιδιαίτερα στους κλάδους εναλλακτικών μορφών ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων και επεξεργασίας του νερού. Ελέγχουσα αρχή της IMPAX Asset Management, Limited είναι η Financial Services Authority (Λονδίνο). * Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Limited. Αποτελεί εταιρεία ινδικού δικαίου, η οποία συστάθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1996 με την επωνυμία "Sundaram Newton Asset Management Company Private Limited". Η Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Limited αποτελεί θυγατρική του ομίλου Sundaram Finance. Η Sundaram Newton Asset Management Company Private Limited μετονομάστηκε σε Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Limited στις 31 Μαρτίου Κύρια δραστηριότητά της είναι η διαχείριση ενεργητικού και η παροχή επενδυτικών συμβουλών. Ελέγχουσα αρχή της Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Limited είναι το Securities and Exchange Board of India, Chennai. Στο παράρτημα VΙ του παρόντος ενημερωτικού δελτίου παρατίθενται το (τα) τμήμα (-τα) που διαχειρίζεται/ συμβουλεύει κάθε διαχειριστής, οι κύριοι υποδιαχειριστές και ο σύμβουλος. Στο παράρτημα V του παρόντος ενημερωτικού δελτίου παρατίθενται οι προμήθειες διαχείρισης που χρησιμεύουν ως αμοιβή της BNPP AM Lux, των διαχειριστών και των υποδιαχειριστών. 4. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ A. Θεματοφύλακας και Κύριος φορέας πληρωμών 18

19 Το Υποκατάστημα Λουξεμβούργου της ΒΝΡ Paribas Securities Services (που καλείται στο εξής "Θεματοφύλακας" ή "BPSS Λουξεμβούργου") έχει οριστεί Θεματοφύλακας και Κύριος φορέας πληρωμών. Η BPSS Λουξεμβούργου αποτελεί υποκατάστημα της ΒΝΡ Paribas Securities Services, τράπεζας οργανωμένης ως ανώνυμης εταιρείας γαλλικού δικαίου, κατεχόμενης εξ ολοκλήρου από την ΒΝΡ Ρaribas. Η BPSS Λουξεμβούργου άρχισε τη δραστηριότητά της την 1η Ιουνίου Η επίβλεψη του συνόλου των τίτλων και των ρευστών διαθεσίμων της εταιρείας ανατίθεται στον Θεματοφύλακα, ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον Νόμο. Σύμφωνα με τα τραπεζικά συναλλακτικά ήθη, ο Θεματοφύλακας μπορεί με δική του ευθύνη και υπό τον έλεγχό του να εμπιστεύεται σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα και σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς το σύνολο ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού των οποίων έχει τη φύλαξη στο Λουξεμβούργο. Όλες εν γένει οι πράξεις διάθεσης του ενεργητικού της Εταιρείας εκτελούνται από τον Θεματοφύλακα βάσει οδηγιών της Εταιρείας. Ο Θεματοφύλακας οφείλει ειδικότερα να εξασφαλίζει ότι: α) η πραγματοποιούμενη από την εταιρεία ή για λογαριασμό της πώληση, έκδοση, αγορά και ακύρωση μετοχών διενεργούνται σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, β) στις συναλλαγές που αφορούν το ενεργητικό της Εταιρείας, το αντάλλαγμα καταβάλλεται στην Εταιρεία εντός των προθεσμιών που εφαρμόζονται κατά κανόνα, γ) το χρηματικό προϊόν που προκύπτει υπέρ της Εταιρείας από κάθε συναλλαγή διατίθεται σύμφωνα με το καταστατικό. Ο Θεματοφύλακας, ως Κύριος φορέας πληρωμών, πραγματοποιεί την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας και θα μπορεί να αναθέτει αυτό το έργο σε ένα ή περισσότερους Φορείς πληρωμών. Β. Φορέας τήρησης μητρώου και Φορέας μεταβιβάσεων Στο πλαίσιο του σκέλους "Διοίκηση" των αρμοδιοτήτων της, η ΒΝΡP AM Lux αναθέτει περαιτέρω τα καθήκοντά της ως Φορέα τήρησης μητρώου και Φορέα μεταβιβάσεων στην BPSS Λουξεμβούργου (που ονομάζεται στο εξής "Φορέας τήρησης μητρώου" και "Φορέας μεταβιβάσεων"). Οι αρμοδιότητες Φορέα τήρησης μητρώου και Φορέα μεταβιβάσεων δεν επιδέχονται την παραμικρή υπανάθεση, έστω και μερική. 5. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ Η BNPP AM Lux μπορεί να αποφασίζει να διορίσει Διανομείς/ Εντολοδόχους για να τη βοηθούν στη διανομή των μετοχών της στις χώρες όπου αυτές θα διατίθενται εμπορικώς. Ορισμένοι Διανομείς/ Εντολοδόχοι ενδέχεται να μην προσφέρουν στους πελάτες τους την πλήρη σειρά των τμημάτων/ κατηγοριών/ κλάσεων μετοχών ή να μην προσφέρουν δυνατότητα αγοράς/ εξαγοράς σε όλα τα νομίσματα. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες συνιστάται στους ενδιαφερόμενους πελάτες να συμβουλεύονται τον Διανομέα/ Εντολοδόχο τους. 19

20 Σύμφωνα με τη σύμβαση Διανομής και Εντολοδόχου, στο μητρώο μετόχων θα εγγράφεται ο Εντολοδόχος και όχι οι πελάτες που επενδύουν στην Εταιρεία. Μεταξύ των όρων και συνθηκών της σύμβασης Διανομής και Εντολοδόχου θα προβλέπεται μεταξύ άλλων και ότι κάθε πελάτης που έχει επενδύσει στην Εταιρεία μέσω του Εντολοδόχου μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή μεταφορά των μετοχών, τις οποίες έχει αγοράσει μέσω του Εντολοδόχου, στο όνομά του, με συνέπεια ο πελάτης να αναγράφεται ο ίδιος ονομαστικά στο μητρώο μετόχων αφού ληφθούν σχετικές οδηγίες μεταφοράς που θα δώσει ο Εντολοδόχος. Οι μέτοχοι μπορούν να αγοράζουν μετοχές απευθείας από την Εταιρεία και δεν υποχρεώνονται να περνούν για τον σκοπό αυτό από Διανομέα/ Εντολοδόχο, εκτός αν η προσφυγή στις υπηρεσίες ενός Εντολοδόχου είναι απαραίτητη, ή υποχρεωτική, για λόγους νομικούς, κανονιστικούς ή πρακτικής ανάγκης. 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο έλεγχος των λογαριασμών της Εταιρείας και των ετήσιων εκθέσεών της ανατίθεται στην PricewaterhouseCoopers υπό την ιδιότητά της ως Γραφείου εξωτερικών ελεγκτών επιχειρήσεων. IV. ΜΕΤΟΧΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ AΡΧΕΣ Το κεφάλαιο της Εταιρείας αντιπροσωπεύεται από τα στοιχεία ενεργητικού των διαφόρων τμημάτων τοποθέτησης της Εταιρείας. Τα ποσά αγοράς μετοχών επενδύονται στα στοιχεία ενεργητικού του τμήματος που αφορούν. Οι μετοχές της Εταιρείας στο σύνολό τους οφείλουν να είναι ολοσχερώς εξοφλημένες. Οι μετοχές κάθε τμήματος δεν φέρουν ένδειξη ονομαστικής αξίας και δεν παρέχουν κανένα προτιμησιακό δικαίωμα εγγραφής για αγορά κατά την έκδοση νέων μετοχών. Οι μετοχές συνοδεύονται από τα δικαιώματα που ορίζονται από τον νόμο Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915 για τις εμπορικές εταιρείες και οι τροποποιητικοί του νόμοι, εφόσον ο Νόμος δεν προβλέπει σχετικές εξαιρέσεις. Κάθε πλήρης μετοχή, όποια και αν είναι η ΚΑΕ της, παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων. Α. Κατηγορίες και Kλάσεις μετοχών Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει σε κάθε τμήμα, εκτός των τμημάτων "Quam", μετοχές των ακόλουθων κατηγοριών, οι οποίες διακρίνονται ειδικότερα βάσει διαφορετικών δικαιωμάτων και προμηθειών. Τα δικαιώματα αυτά και οι προμήθειες εκτίθενται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. "Classic": Οι μετοχές αυτές προσφέρονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. "L": Οι μετοχές αυτές προσφέρονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία "Classic" όσον αφορά τη δομή των προμηθειών της. Οι επιμέρους προμήθειες παρατίθενται στο τμήμα "6. Δικαιώματα και προμήθειες" του παρόντος κεφαλαίου. 20

21 "Privilège": Οι μετοχές αυτές προσφέρονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία "Classic" κατά το ότι χαρακτηρίζεται από ειδική προμήθεια διαχείρισης και από ελάχιστο ποσό εγγραφής για αγορά μετοχών. "Institutions": Οι μετοχές αυτές προορίζονται αποκλειστικά αφενός για νομικά πρόσωπα που αγοράζουν μετοχές για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό φυσικών προσώπων στο πλαίσιο συλλογικού αποταμιευτικού προγράμματος ή συστήματος εξομοιώσιμου με τέτοιο πρόγραμμα και αφετέρου για τους ΟΣΕ. "M": Οι μετοχές αυτές προορίζονται αποκλειστικά: - αφενός για θεσμικούς πελάτες και ΟΣΕ που έχουν λάβει ειδική έγκριση από την Parworld - και αφετέρου για τους Διαχειριστές, για τις συγγενικές με αυτούς εταιρείες και για μονάδες διαχείρισης χαρτοφυλακίου που αγοράζουν μετοχές αποκλειστικά στο πλαίσιο εξατομικευμένης διαχείρισης χαρτοφυλακίου βάσει εντολής και για λογαριασμό των θεσμικών πελατών τους. Αυτές οι μονάδες και οι θεσμικοί πελάτες τους πρέπει να έχουν ειδική έγκριση της Parworld. Για τα τμήματα "Quam" προβλέπονται μόνο οι εξής κατηγορίες μετοχών: "Classic (C-EUR)" που εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος: Οι εν λόγω μετοχές προσφέρονται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο του σχετικού τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους εκφραζόμενους σε διάφορα νομίσματα εκτός του νομίσματος αναφοράς του τμήματος, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα (ειδικότερα προθεσμιακές συναλλαγματικές πράξεις) που επιτρέπονται από τον νόμο και το ενημερωτικό δελτίο και που σκοπό έχουν να προστατεύουν τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις ενός νομίσματος (στη δεδομένη περίπτωση του EUR) έναντι των άλλων νομισμάτων. "Classic (C-USD)" που εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος: Οι εν λόγω μετοχές προσφέρονται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο του σχετικού τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους εκφραζόμενους σε διάφορα νομίσματα εκτός του νομίσματος αναφοράς του τμήματος, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα (ειδικότερα προθεσμιακές συναλλαγματικές πράξεις) που επιτρέπονται από τον νόμο και το ενημερωτικό δελτίο και που σκοπό έχουν να προστατεύουν τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις ενός νομίσματος (στη δεδομένη περίπτωση του USD) έναντι των άλλων νομισμάτων. "Privilège (B-EUR)" που εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος: Οι εν λόγω μετοχές προσφέρονται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο του σχετικού τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους εκφραζόμενους σε διάφορα νομίσματα εκτός του νομίσματος αναφοράς του τμήματος, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα (ειδικότερα προθεσμιακές συναλλαγματικές πράξεις) που επιτρέπονται από τον νόμο και το ενημερωτικό δελτίο και που σκοπό έχουν να προστατεύουν τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις ενός νομίσματος (στη δεδομένη περίπτωση του EUR) έναντι των άλλων νομισμάτων. Η κατηγορία αυτή διαφέρει από την κατηγορία "Classic (C-EUR)" κατά μία ειδική προμήθεια και κατά ένα ελάχιστο ποσό αγοράς. "Privilège (B-USD)" που εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος: Οι εν λόγω μετοχές προσφέρονται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο του σχετικού τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους εκφραζόμενους σε διάφορα νομίσματα εκτός του νομίσματος αναφοράς του τμήματος, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα (ειδικότερα προθεσμιακές συναλλαγματικές πράξεις) που επιτρέπονται από τον νόμο και το ενημερωτικό δελτίο και που σκοπό έχουν να προστατεύουν τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις ενός νομίσματος (στη 21

22 δεδομένη περίπτωση του USD) έναντι των άλλων νομισμάτων. Η κατηγορία αυτή διαφέρει από την κατηγορία "Classic (C-USD)" κατά μία ειδική προμήθεια και κατά ένα ελάχιστο ποσό αγοράς. "Institutions (A-EUR") που εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος: Οι εν λόγω μετοχές προσφέρονται σε νομικά πρόσωπα που εγγράφονται για αγορά για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο συλλογικού αποταμιευτικού συστήματος ή εξομοιώσιμου συστήματος, και στους ΟΣΕ. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο του σχετικού τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους εκφραζόμενους σε διάφορα νομίσματα εκτός του νομίσματος αναφοράς του τμήματος, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα (ειδικότερα προθεσμιακές συναλλαγματικές πράξεις) που επιτρέπονται από τον νόμο και το ενημερωτικό δελτίο και που σκοπό έχουν να προστατεύουν τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις ενός νομίσματος (στη δεδομένη περίπτωση του EUR) έναντι των άλλων νομισμάτων. "Institutions (A-USD") που εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος: Οι εν λόγω μετοχές προσφέρονται σε νομικά πρόσωπα που εγγράφονται για αγορά για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο συλλογικού αποταμιευτικού συστήματος ή εξομοιώσιμου συστήματος, και στους ΟΣΕ. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο του σχετικού τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους εκφραζόμενους σε διάφορα νομίσματα εκτός του νομίσματος αναφοράς του τμήματος, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα (ειδικότερα προθεσμιακές συναλλαγματικές πράξεις) που επιτρέπονται από τον νόμο και το ενημερωτικό δελτίο και που σκοπό έχουν να προστατεύουν τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις ενός νομίσματος (στη δεδομένη περίπτωση του USD) έναντι των άλλων νομισμάτων. "L": που προσφέρεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία "Classic" όσον αφορά τη δομή των προμηθειών της. Οι επιμέρους προμήθειες παρατίθενται στο τμήμα "6. Δικαιώματα και προμήθειες" του παρόντος κεφαλαίου. "F": που προσφέρεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία "Classic" όσον αφορά τη δομή των προμηθειών της. Οι επιμέρους προμήθειες παρατίθενται στο τμήμα "6. Δικαιώματα και προμήθειες" του παρόντος κεφαλαίου. Πάντως, για το τμήμα "PARWORLD Quam 10 (USD)", δεν προσφέρονται οι κατηγορίες μετοχών "Classic (C-EUR)", "Privilège (B-EUR)" και "Institutions (A-EUR)". Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να καθυστερεί την αποδοχή εγγαφής για αγορά στις κατηγορίες "Institutions", "Institutions (A-EUR)" και "Institutions (A-USD)" μέχρι τή λήψη της απόδειξης ότι ο επενδυτής ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό "θεσμικός επενδυτής". Αν διαπιστωθεί ότι μετοχές της κατηγορίας "Institutions", "Institutions (A-EUR)" και "Institutions (A-USD)" βρίσκονται στην κατοχή προσώπων που δεν προβλέπονται ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει ανέξοδα σε μετατροπή των εν λόγω μετοχών σε μετοχές των κατηγοριών, αντίστοιχα, "Classic", "Classic (C-EUR)" και "Classic (C-USD)". Οι κατηγορίες και κλάσεις μετοχών που μπορούν να αγοράζονται μέσω ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος καθορίζονται, όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση, στο ενημερωτικό δελτίο και/ή τα παραρτήματά του και/ή τα δελτία εγγραφής για αγορά που ισχύουν στις χώρες όπου επιτρέπεται η εμπορική διάθεση των μετοχών. Οι δαπάνες και προμήθειες που κρατούνται στο πλαίσιο ενός ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να καταλογισθούν καθ' υπέρβαση του ενός τρίτου του ποσού που καταβάλλεται κατά το πρώτο έτος αυτού του ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος. 22

23 Ο επενδυτής, πριν προβεί σε αγορά, πρέπει να ελέγχει στο παράρτημα V του παρόντος ενημερωτικού δελτίου ποια κατηγορία και κλάση μετοχών είναι διαθέσιμες για κάθε τμήμα. Ενδεχόμενο ελάχιστο ποσό αγοράς καθορίζεται στο τμήμα 2-Γ του παρόντος κεφαλαίου. Οι εκδόσεις πραγματοποιούνται στις τιμές αγοράς της αντίστοιχης Ημέρας εκτίμησης. Τα στοιχεία ενεργητικού των διαφόρων κατηγοριών και κλάσεων μετοχών ενός τμήματος τοποθέτησης ομαδοποιούνται σε ενιαίο σύνολο. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει μετατροπή του συνόλου ή μέρους των μετοχών του μέσα στα όρια και με τους όρους που προβλέπονται στα τμήματα 4 και 6 του παρόντος κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανοίγει νέα τμήματα τοποθέτησης και έτσι να δημιουργεί νέες μετοχές - κάθε κατηγορίας και κλάσης - οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία ενεργητικού των εν λόγω τμημάτων. Οι μετοχές κάθε τμήματος δεν φέρουν μνεία αξίας και δεν παρέχουν προτιμησιακό δικαίωμα αγοράς κατά την έκδοση νέων μετοχών. Κάθε μετοχή, ανεξάρτητα από την ΚΑΕ της, παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Η κατηγορία "Classic" προσφέρει δύο κλάσεις μετοχών (κεφαλαιοποίησης και διανομής) για όλα τα τμήματα εκτός των εξής τμημάτων: "PARWORLD Absolute Return 100 Guaranteed 2012", "PARWORLD BRIC 80 Floor 2012", "PARWORLD Emerging STEP 80 (USD)", "PARWORLD Emerging STEP 80 (Euro)", "PARWORLD Galatea 2010", "PARWORLD Global Sustainable Development 80", "PARWORLD Target Return 100 Guaranteed 2013", "PARWORLD Track Agriculture", "PARWORLD Track Agriculture Enhanced", "PARWORLD Track Commodities", "PARWORLD Track Commodities Enhanced", "PARWORLD Track Euro Plus" "PARWORLD Track Heavy Energy", "PARWORLD Track Metals". Η κατηγορία "Institutions" προσφέρει δύο κλάσεις μετοχών (κεφαλαιοποίησης και διανομής) για όλα τα τμήματα εκτός των εξής τμημάτων: "PARWORLD Track Euro Plus", "PARWORLD Track Agriculture", "PARWORLD Track Agriculture Enhanced", "PARWORLD Track Commodities", "PARWORLD Track Commodities Enhanced", "PARWORLD Track Heavy Energy", "PARWORLD Track Metals". Η κατηγορίες "Classic (C-EUR)", "Classic (C-USD)", "Privilège (B-EUR)", "Privilège (B-USD)", "Institutions (A-EUR)" και "Institutions (A-USD)" προσφέρουν μετοχές κεφαλαιοποίησης και μετοχές διανομής. Οι λοιπές κατηγορίες προσφέρουν μόνο μετοχές κεφαλαιοποίησης. Β. Μερίσματα Όταν διανέμεται μέρισμα στις μετοχές διανομής, το ενεργητικό που αντιστοιχεί στις μετοχές αυτής της κλάσης μειώνεται κατά το συνολικό ποσό του μερίσματος, ενώ το καθαρό ενεργητικό που αντιστοιχεί στις μετοχές κεφαλαιοποίησης παραμένει αμετάβλητο. Συνεπώς, κάθε πληρωμή μερίσματος συνεπάγεται αύξηση της σχέσης της αξίας των μετοχών κεφαλαιοποίησης προς την αξία των μετοχών διανομής ενός συγκεκριμένου τμήματος τοποθέτησης. Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο η σχέση αυτή καλείται "εξισωτική σχέση". Γ. Ονομαστικές μετοχές και μετοχές στον κομιστή (i) Γενικές παρατηρήσεις 23

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΗΣ SICAV ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ BNP Paribas InstiCash Eταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ PICTET Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ING (L) Protected Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Προειδοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 ΘΕΩΡΗΣΗ 2012/87115-1979-0-PC Η θεώρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια 3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2015 3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΓΕΜΗ 1003501000, Απ. ΥΠΕΘΟ Κ2-7642/15.10.1990) Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund. Ενημερωτικό ελτίο 1 Ιανουαρίου 2010. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

Allianz Global Investors Fund. Ενημερωτικό ελτίο 1 Ιανουαρίου 2010. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Το παρόν Ενημερωτικό ελτίο συμπληρώνεται, καθίσταται έγκυροκαι πρέπειναδιαβάζεταιαποκλειστικάσεσυνδυασμό και στο πλαίσιο των κάτωθι: ΠαράρτημαΑτουΕνημερωτικού ελτίου με ημερομηνία1φεβρουαρίου2010 ΠαράρτημαΒτουΕνημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Fevent-lin PIMCO Funds: Global Investors Series plc Ενημερωτικό Δελτίο 1 Μαρτίου 2011 PIMCO Funds: Global Investors Series plc είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ING (L) Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ EL Λουξεµβούργο Ιούνιος 2012 INVESTMENT MANAGEMENT ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ιούνιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr, www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενημερωτικό Δελτίο 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

«SOL GMM BALANCED FUND»

«SOL GMM BALANCED FUND» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα