3. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσεως 2002.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσεως 2002."

Transcript

1 ΚΕΚΡΟΨ Α..Ε.. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΙΚΕΣ Ι Ε ΟΙΙΚΟ ΟΜΙΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΙΚΕΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΕΙΙΣ ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ 2002 Αθήννα,, Μάιιοςς 2003

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικά Στοιχεία Σύντοµο Ιστορικό Εκτελεσθέντα έργα κατά την τελευταία πενταετία Έργα σε εξέλιξη Εξέλιξη Προοπτικές Ακίνητη περιουσία Εκκρεµείς σηµαντικές νοµικές υποθέσεις ιοίκηση και ιεύθυνση της Εταιρίας Οργανωτική οµή Προσωπικό Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Εξέλιξη και τρόπος κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου Χρηµατιστηριακά στοιχεία της µετοχής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά χαρακτηριστικά και προοπτικές του κλάδου Η αγορά κατοικίας στο Παλαιό Ψυχικό και η θέση της Εταιρείας στον κλάδο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Γενικά Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Μερισµατική πολιτική / Φορολογία µερισµάτων Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Αναµόρφωση αποτελεσµάτων και ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Μετοχική Σύνθεση Συνδεδεµένες εταιρίες ιεταιρικές Συναλλαγές... 57

3 6.4 Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή / και τα Μέλη του. Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 8 1 & 2 ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Φ.Ε.Κ Β / ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσεως Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσεως Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσεως Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγµένα της χρήσεως 2002 και βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή. 5. Κατάσταση Ταµειακών Ροών χρήσεως 2002 και βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή. 6. Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση Α τριµήνου 2003.

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χιλ.ευρω) Έξοδα Εγκαταστάσεως Αναπόσβεστη αξία 13,46 4,07 2,03 Ενσώµατα πάγια 1.252, , ,41 Μείον: Αποσβέσεις 524,96 548,58 578,84 Αναπόσβεστη αξία 727,18 824,93 801,57 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8.425, , ,45 Μεταβατικοί λογ/σµοι Ενεργητικού 0,57 4,58 30,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.683, , ,86 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.912, , ,07 Προβλέψεις 3.143, ,84 445,26 ΒΡΑΧΥΠ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 627, , ,94 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 0,00 49,49 67,94 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.683, , ,86 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Λογιστική Αξία Μετοχής 1,79 1,86 1,75 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών από: Πωλήσεις ακινήτων 4.689, , ,12 Παροχή Υπηρεσιών 0,00 171,57 67,29 Σύνολο Κύκλου Εργασιών 4.689, , ,41 Κόστος πωληθέντων 3.361, , ,84 Μικτό Κέρδος 1.328, ,99 847,57 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 5,39 11,82 16,35 Σύνολο 1.333, ,81 863,92 Λειτουργικό αποτέλεσµα 1.141, ,62 90,83 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 816, ,57 110,62 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 1.166, ,63 123,13 Κέρδη προ φόρων 1.130, ,33 81,36 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. 600,66 584,03-338,25 Κέρδη µετά από φόρους αµοιβές.σ.και φόρους Φορολογικού ελέγχου 600,66 584,03-338,25 Συνολικό µέρισµα (καθαρό από φόρους) 309,97 309,97 0,00 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Μέρισµα ανά µετοχή 0,09 0,09 0,00 Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,32 0,35 0,35 Μετοχικό Κεφάλαιο 1.065, , ,24 Αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 2.941, , ,70 ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών Περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 Λοιπά Αποθεµατικά 1.902, , ,13 Αποτελέσµατα κερδών χρήσεως εις νέο 2,77 12,41 0,00 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.912, , ,07 Λογιστική Αξία Μετοχής 1,79 1,86 1,75 4

5 ΕΙΚΤΕΣ Ετήσια Μεταβολή Κύκλου Εργασιών -28,7 3,5-60,3 Ετήσια Μεταβολή Καθαρών Κερδών (προ φόρων) -66,3 4,4-93,1 Περιθώριο Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 28,3 39,3 44,0 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 24,1 24,3 4,2 Αποδοτικότητα µ.ο. Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 19,5 19,6 1,4 Γενική Ρευστότητα 13,4 2,3 1,6 Άµεση Ρευστότητα 12,0 1,6 0,8 Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,1 0,6 1,1 5

6 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Το παρόν Ετήσιο ελτίο συντάχθηκε βάσει της απόφασης 5/204/ , κεφ. ΣΤ άρθρο 16 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487/ ) µε σκοπό την παροχή επαρκούς και τακτικής πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρίας ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής η Εταιρία ). Στο παρόν περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ήταν γνωστά την και που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας, οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2000, 2001 και 2002 καθώς και η Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση του Α τριµήνου του Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, άφνης 6, , Π. Ψυχικό, τηλ , fax , Υπεύθυνη κα Χριστίνα Νικολάου. Κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν έχει το δικαίωµα να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή να κάνει οποιαδήποτε παρουσίαση στοιχείων που δεν περιέχονται σε αυτό το Ετήσιο ελτίο και έχουν σχέση µε την Εταιρία χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της ιοίκησης της Εταιρίας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει το παρόν ελτίο είναι: Ο κ. ηµήτρης Κηλαϊδίτης, Γενικός ιευθυντής, Η κα Ειρήνη Μωραϊτάκη, Προϊσταµένη Λογιστηρίου, Η κα Χριστίνα Νικολάου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα, ότι: - Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. - εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν ελτίο. 6

7 - Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, εκτός από τις αναφερόµενες στο κεφάλαιο 3.7 του παρόντος «Εκκρεµείς σηµαντικές νοµικές υποθέσεις». Τον έλεγχο για τις εταιρικές χρήσεις 2000, 2001 και 2002 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κώστας Ι. Μαλισόβας (Α.Μ. ΣΟΕ 11281). Τα πιστοποιητικά του ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε τους δηµοσιευµένους ετήσιους Ισολογισµούς και τις τριµηνιαίες Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και το έτος 1998 µε τακτικό φορολογικό έλεγχο και τα οικονοµικά στοιχεία της κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 7

8 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 3.1 Γενικά Στοιχεία Η Εταιρία είναι Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία και υπόκειται στον Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών στη Νοµαρχία Αθηνών µε αριθµό µητρώου Α.Ε /06/Β/86/134, και λειτουργεί µε την επωνυµία «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».Έδρα της Εταιρίας είναι ο ήµος Παλαιού Ψυχικού, (διεύθυνση: άφνης 6, Παλαιό Ψυχικό). Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1923 και η διάρκεια της ήταν αρχικά πενήντα (50) έτη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της η διάρκειά της παρατάθηκε για άλλα (50) έτη (έως το 2023) ενώ µε νεώτερη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της παρατάθηκε µέχρι και το έτος Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, αντικείµενο και σκοπός της είναι: Η αγορά, πώληση οικοπέδων και πάσης φύσεως κτηµάτων και η εκµετάλλευσή τους µε σκοπό το κέρδος όπως και η ανέγερση οικοδοµών προς εκµετάλλευση και µεταπώληση, η εκµετάλλευση κατοικιών και διαµερισµάτων για λογαριασµό της ίδιας της Εταιρίας και για λογαριασµό τρίτων. Η ανάληψη έργων κοινής ωφελείας, η εκτέλεση εργασιών οδοποιίας και ύδρευσης και γενικότερα η εκτέλεση εργασιών εκµετάλλευσης υδάτων. Η επιχείρηση οποιασδήποτε λατοµικής εργασίας, η εµπορία και η βιοµηχανική κατασκευή παντός είδους οικοδοµήσιµων υλικών, καθώς και οποιαδήποτε συναφής προς τους άνω σκοπούς επιχείρηση επί κτηµατικών, βιοµηχανικών και εµπορικών υποθέσεων που καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η ίδρυση και εκµετάλλευση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων δι ανεγέρσεως ή αγοράς ή ενοικίασης και εξοπλισµού ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών κατοικιών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων. Η ίδρυση και εκµετάλλευση γραφείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και η οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση συνδεόµενη άµεσα και έµµεσα µε τις τουριστικές και τις ξενοδοχειακές εργασίες. Η συµµετοχή ή η συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο αυτό σκοπό. Σηµειώνεται ότι, κατά την τελευταία τριετία δεν επήλθε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ως προς τους σκοπούς της δραστηριότητάς της. 8

9 Η Eταιρία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το Η µετοχή της διαπραγµατεύεται σήµερα στην Κύρια Αγορά (Κλάδος ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας). 3.2 Σύντοµο Ιστορικό Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο του ακινήτου από την ίδρυσή της, το 1923, όταν οι ιδρυτές της συνεισέφεραν δύο µεγάλα κτήµατα ιδιοκτησίας τους τα οποία, µετά την πολεοδόµησή τους λίγα χρόνια αργότερα, αποτέλεσαν το «συνοικισµό» του Παλαιού Ψυχικού. Συγκεκριµένα η ακίνητη περιουσία της Εταιρίας αποκτήθηκε από εισφορές των ιδρυτών της Γεωργίου Ησαΐα και της Ανωνύµου Εταιρίας «Αθηναϊκή Εταιρία προς ενίσχυση του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας». Ειδικότερα ο Γεώργιος Ανδρέου Ησαΐας συνεισέφερε, παραχώρησε και µεταβίβασε στην Εταιρία «το δυτικοµεσηµβρινό τµήµα του όλου γηπέδου, εκτάσεως χιλίων στρεµµάτων, συνορευόµενο ανατολικά µε την Εθνική Οδό Αθηνών Κηφισίας και δυτικά µε τις κορυφές των Λόφων Τουρκοβουνίων». Η «Αθηναϊκή Εταιρία προς ενίσχυση του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας» συνεισέφερε, παραχώρησε και µεταβίβασε στην Εταιρία «το εφαπτόµενο προς το προηγούµενο κτήµα του Γεωργίου Ησαΐα βορειοανατολικό τµήµα του όλου γηπέδου, εκτάσεως τριών χιλιάδων στρεµµάτων, συνορευόµενο γύρωθεν µε την Οδό Κηφισίας και παλαιό δρόµο Αµαρουσίου, Καλογρέζα, και Όµορφη Εκκλησιά». Όλη η ανωτέρω εισφερθείσα στην Εταιρία έκταση, οριοθετείται σήµερα από τα όρια του ήµου Παλαιού Ψυχικού. Ακολούθως, η Εταιρία κατάρτισε και εφάρµοσε ένα από τα πρώτα πολεοδοµικά σχέδια της Ελλάδας, το οποίο περιελάµβανε τη χάραξη, διάνοιξη και κατασκευή των δρόµων, τη µελέτη και κατασκευή των έργων υποδοµής, τη διαµόρφωση χώρων αναψυχής και πρασίνου, τη δηµιουργία κοινωφελών χώρων, την κατασκευή κοινωφελών έργων και οικοδοµηµάτων σε δικά της ακίνητα, και την οριοθέτηση οικοπέδων για οικιστική ανάπτυξη. Έκτοτε η Εταιρία επικέντρωσε τη δραστηριότητά της στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών σε ιδιόκτητα οικόπεδά της, µε αποτέλεσµα να διαθέτει σήµερα εξαιρετική εµπειρία και τεχνογνωσία στον ευαίσθητο και απαιτητικό αυτό τοµέα. 9

10 3.3 Εκτελεσθέντα έργα κατά την τελευταία πενταετία Τα έργα που εκτελέσθηκαν από την Εταιρία κατά την τελευταία πενταετία αφορούσαν στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών και µαιζονετών σε ιδιόκτητα οικόπεδά της στο Παλαιό Ψυχικό και µιας εργολαβίας στο Κεφαλάρι. Τα έργα που αποπερατώθηκαν ή πωλήθηκαν ηµιτελή κατά την τελευταία πενταετία ( ) εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α/Α ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Καλπακίου Π.Ψυχικό Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. αβάκη Π.Ψυχικό Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. αβάκη 25 Π.Ψυχικό Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. αβάκη Π.Ψυχικό ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ 2 ΟΓΚΟΣ Μ 3 ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (χιλ.ευρώ) , , , , ,00 395, , ,16 293, , ,00 384, Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Ασλάνογλου- Μπλέσσα-Μουσών Π.Ψυχικό Περσέως - Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Κασσιόπης Π.Ψυχικό Συγκρότηµα Μαιζονετών πώληση ηµιτελές πώληση ηµιτελές 1.243, , , , , ,37 Εργολαβία Πευκών Κεφαλάρι , ,00 528,25 8 ιπλοκατοικία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Καλπακίου πώληση ηµιτελές 399, ,71 150,50 10

11 3.4 Έργα σε εξέλιξη Οικιστικό Συγκρότηµα Μελετοπούλου & 28 ης Οκτωβρίου στο Παλαιό Ψυχικό. Συγκρότηµα 21 διαµερισµάτων / µαιζονετών, µε υπαίθρια πισίνα, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρίας. οµούµενη επιφάνεια : 4.322,23 τ.µ. Συνολικός προϋπολογισµός : 5,305,000 Πέρας εργασιών : Πραγµατοποιηµένες πωλήσεις : 88,79% Οικιστικό συγκρότηµα Περσέως 2, ολάσικ & Σερεπετζή στο Παλαιό Ψυχικό. Συγκρότηµα 11 διαµερισµάτων / µαιζονετών, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρίας. οµούµενη επιφάνεια : 4.259,99 τ.µ. Συνολικός προϋπολογισµός :7,575,000 Προβλεπόµενο πέρας εργασιών : Πραγµατοποιηµένες πωλήσεις : 63,61% 11

12 Ανακαίνιση Παλαιάς Αγοράς Παλαιού Ψυχικού Ανακαίνιση του παραδοσιακού κτιρίου της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρίας, µε τη µέθοδο της αντιπαροχής. Ποσοστό Εταιρίας : 46,2%. Ωφέλιµη επιφάνεια καταστηµάτων Εταιρίας : 569,37 τ.µ. Ανάπτυξη περιοχής λιµένος Λαυρίου Η Εταιρία συµµετέχει κατά 10% στο Μετοχικό Κεφάλαιο τεσσάρων εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, στις οποίες ανήκουν τέσσερα ακίνητα, συνολικού εµβαδού 233 στρεµµάτων, στην περιοχή του Λαυρίου. Παροχή Υπηρεσιών Η Εταιρία έχει αναλάβει την οργάνωση και τον συντονισµό όλων των απαιτούµενων ενεργειών µέχρι την έναρξη της κατασκευής µιας µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας στην Πελοπόννησο, προϋπολογισµού κατασκευής

13 3.5 Εξέλιξη Προοπτικές Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Στον µεσοβραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό της εταιρίας εντάσσεται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της στο Παλαιό Ψυχικό, µε τη δηµιουργία κατοικιών υψηλών προδιαγραφών. Συµµετοχή σε Επενδυτικά Σχέδια Εκτός από τη συµµετοχή της στο Σχέδιο Αξιοποίησης τεσσάρων ακινήτων της περιοχής λιµένος Λαυρίου, η Εταιρία διερευνά και προγραµµατίζει τη συµµετοχή της σε επενδυτικά σχέδια, µε στόχο την ανάπτυξη κτιριακών συµπλεγµάτων αναψυχής, τουρισµού και εµπορίου. Παροχή Υπηρεσιών Η δηµιουργία Τµήµατος Παροχής Υπηρεσιών προς τρίτους µε αντικείµενο τη ιοίκηση Έργου (Project Management) και την Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων, που υλοποιήθηκε την προηγούµενη χρονιά και η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου σχετικού έργου σε συνδυασµό µε τη νέα ανάθεση για την επέκτασή του, παρέχουν βάσιµες ελπίδες ότι η Εταιρία θα αναπτύξει σηµαντική δραστηριότητα και στον τοµέα αυτό τα προσεχή χρόνια. 13

14 3.6 Ακίνητη περιουσία Η Εταιρία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία που βρίσκονται στην οδό άφνης 6, στο Παλαιό Ψυχικό. Παράλληλα, διαθέτει µεγάλο αριθµό ιδιόκτητων οικοπέδων στην περιοχή αυτή που εδώ και χρόνια αποτελεί το πεδίο της κύριας δραστηριότητάς της. Συνοπτικά η Εταιρία, πέραν των διαµερισµάτων και µαιζονετών που διαθέτει προς πώληση στα δύο συγκροτήµατά της (βλ. «Έργα σε εξέλιξη»), διαθέτει την εξής ακίνητη περιουσία : - Οικόπεδα εντός σχεδίου Παλαιού Ψυχικού : 28,716 τ.µ. - Γραφεία Εταιρίας στο Παλαιό Ψυχικό, εµβαδού 770 τ.µ., σε οικόπεδο 5,056 τ.µ. - Καταστήµατα στην Παλαιά Αγορά Ψυχικού, συνολικού εµβαδού 569,37 τ.µ., σε οικόπεδο 7,230 τ.µ. - Περιοχή πρώην λατοµείου Παλαιού Ψυχικού (εκτός σχεδίου) : 243,667 τ.µ. - Οικόπεδο Χαλανδρίου : 1,016 τ.µ. 14

15 Αναλυτικά η Εταιρία διαθέτει την εξής ακίνητη περιουσία : ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ A. ΟΙΚΟΠΕ Α ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ 2 ΑΝΤΙΚ/ΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1 ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 38 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1.054, ,08 2 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 30 & ΠΛΑΤ.ΠΙΝ ΟΥ 540, ,80 3 ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 35 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , ,24 4 ΠΕΡΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΟΛΑΣΙΚ 1.023, ,30 5 ΠΕΡΣΕΩΣ 11 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.223, ,90 6 ΠΕΡΣΕΩΣ 13 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.004, ,79 7 ΠΕΡΣΕΩΣ 15 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.004, ,79 8 ΠΕΡΣΕΩΣ 17 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.125, ,00 9 ΠΕΡΣΕΩΣ 19 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.435, ,88 10 ΝΕΦΕΛΗΣ 6 -ΗΡΑΣ - ΠΕΡΣΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ 7.196, ,76 11 Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & ΧΑΛΕΠΑ 1.199, ,15 12 Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 2 & ΧΑΛΕΠΑ 1.214, ,87 13 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 7& ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ 1.180, ,88 14 ΑΜΑ ΡΥΑ ΩΝ & ΑΝΩΝΥΜΟΣ (145)-(χώρος αγοράς) 1.110, ,80 15 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2α 5.024,00 _ 16 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 2.998,00 _ Β. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΦΝΗΣ- ΑΒΑΚΗ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ- ΟΙΚΟΠΕ Ο 5.056, ,09 ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΊΡΙΟ 770,00 - Γ. ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ- ΟΙΚΟΠΕ Ο 7.230,00 - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ-ΑΜΑΡΡΥΛΙ ΟΣ ΚΤΊΡΙΟ 569, ,56. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυµοτόµητος εκτός Πράσινης γραµµής , ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυµοτόµητος εκτός Πράσινης γραµµής , ,00 ΨΥΧΙΚΟ: Εκταση εκτός σχεδίου - Πρώην Λατοµείο , ,89 ΣΤ.ΟΙΚΟΠΕ Ο ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΚΟ ΡΟΥ - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 1.016, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,90 15

16 3.7 Εκκρεµείς σηµαντικές νοµικές υποθέσεις 1. ιεκδίκηση της κυριότητας από το Ελληνικό ηµόσιο συνολικής εκτάσεως 300 στρεµµάτων, πράξη αναδασώσεως 206 στρεµµάτων και χαρακτηρισµός 185 στρεµµάτων στην ευρύτερη περιοχή του πρώην λατοµείου Ψυχικού. Από τη συνολική έκταση των 300 στρεµµάτων, στην Εταιρία ανήκουν τα 254 στρέµµατα περίπου, ενώ την υπόλοιπη έκταση το ηµόσιο την διεκδικεί από τρίτους. Η διεκδικούµενη από το ηµόσιο έκταση της Εταιρίας περιλαµβάνει: την εκτός σχεδίου περιοχή του πρώην λατοµείου στρεµµάτων περίπου, και παρακείµενη εντός σχεδίου περιοχή 23.5 στρεµµάτων περίπου. Συγκεκριµένα και ειδικότερα, το Ελληνικό ηµόσιο άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από αγωγή του, µε την οποία διεκδικούσε έκταση 300 στρεµµάτων στην περιοχή «Τουρκοβουνίων» (Λατοµείο Ψυχικού) µεγάλο τµήµα της οποίας ανήκει στην Εταιρία. Επί της αγωγής αυτής, εκδόθηκε κατόπιν διεξαγωγής µαρτυρικών αποδείξεων και σχετικής πραγµατογνωµοσύνης η υπ αριθµ. 5722/1997 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία απορρίφθηκε στο σύνολό της η αγωγή του Ελληνικού ηµοσίου. Κατά της αποφάσεως αυτής το Ελληνικό ηµόσιο άσκησε έφεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας έγινε την Με την µε αριθµό 637/1999 πράξη του το Εφετείο Αθηνών, χωρίς να εξαφανίσει την ως άνω πρωτόδικη απόφαση, διέταξε συµπληρωµατικές αποδείξεις δια µαρτύρων και πραγµατογνώµονος. Μετά από αίτηση της Εταιρίας εκδόθηκε η υπ αριθµ. 3835/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία όρισε νέο πραγµατογνώµονα για τη διενέργεια της ως άνω συµπληρωµατικής πραγµατογνωµοσύνης σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Στάµου Χρ. Καπέλλα, η οποία διενεργείται. Παράλληλα, εξεδόθη η υπ αριθµ. 678/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ /183/ ) µε την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση 206 στρεµµάτων στη θέση «Τουρκοβούνια» (Λατοµείο Ψυχικού), 185 από τα οποία είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας και ανήκουν στην διεκδικούµενη κατά τα ανωτέρω έκταση. Κατ αυτής της διοικητικής πράξεως η Εταιρία προσέφυγε στο Συµβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας εµπρόθεσµα αίτηση ακυρώσεως η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Ε Τµήµατος του ικαστηρίου αυτού κατά τη δικάσιµο της 24 ης Μαΐου Επ αυτής εξεδόθη η 656/2001 απόφαση, µε την οποία ανεβλήθη η έκδοση οριστικής αποφάσεως και διετάχθη η διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης από δύο πραγµατογνώµονες. Οι εκθέσεις και των δύο πραγµατογνωµόνων, έχουν ήδη κατατεθεί, ενώ δικάσιµος έχει ορισθεί µετά από αυτεπάγγελτη αναβολή που έδωσε το ΣτΕ η 1 η Οκτωβρίου

17 Παράλληλα, η Εταιρία έχει καταθέσει αντιρρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 998/1979 ενώπιον της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής κατά της υπ αριθµ. 7846/1999 πράξης χαρακτηρισµού του ασάρχη Πεντέλης που χαρακτηρίζει τµήµα της περιοχής του πρώην λατοµείου έκτασης 185 στρεµµάτων, ιδιοκτησίας της Εταιρίας ως δασική έκταση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. Με τις αντιρρήσεις αυτές η Εταιρία αιτείται τον αποχαρακτηρισµό της έκτασης αυτής και την ένταξή της στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης προτίµησης από την Εταιρία η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων διενήργησε αυτοψία στην έκταση την και κατά τη συνεδρίασή της την αποφάσισε την αναβολή της συζητήσεως µέχρι την κατάθεση των πραγµατογνωµοσυνών που έχουν ορισθεί από το ΣτΕ. Μετά την κατάθεση της πραγµατογνωµοσύνης του δασολόγου κ.. Κόκκα, η οποία δικαιώνει την εταιρία και µετά την υποβολή νέας αίτησης προτίµησης, η επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της την αποφάσισε να αναβάλλει τη συζήτηση µέχρι την εκδίκαση από το ΣτΕ. 2. ιεκδίκηση της Παλαιάς Αγοράς από το ήµο Π. Ψυχικού. Πρόκειται για οικόπεδο (οικοδοµικό τετράγωνο 69) συνολικής έκτασης τ.µ. το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Λυµπεροπούλου Πασχαλιάς Χρυσανθέµων & Τσάκωνα Αµαρυλλίδος και τα κτίσµατα επ αυτού, που κηρύχθηκαν διατηρητέα. Ειδικότερα ο ήµος Παλαιού Ψυχικού, άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Εταιρίας την από αγωγή του, µε την οποία διεκδικούσε το παραπάνω υπ αριθµ. 69 οικοδοµικό τετράγωνο του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ήµου Ψυχικού. Επί της αγωγής αυτής του ήµου Ψυχικού εκδόθηκε η υπ αριθµ. 5970/1993 απόφαση του ικαστηρίου, µε την οποία απορρίφθηκε η παραπάνω αγωγή. Κατά της πρωτοδίκου αυτής απόφασης ο ήµος άσκησε την από έφεση και τους από πρόσθετους λόγους. Επί της εφέσεως αυτής εκδόθηκε η υπ αριθµ /1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, µε την οποία κρίθηκε ότι στην Εταιρία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ανήκει η επικαρπία της Αγοράς στον δε ήµο η ψιλή κυριότητά της. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκαν ενώπιον του Αρείου Πάγου αιτήσεις αναιρέσεως, τόσο από την Εταιρία, όσο και από τον ήµο. Επί των ασκηθεισών αναιρέσεων εκδόθηκε η υπ αριθµ. 1415/1997 απόφαση του Αρείου Πάγου, µε την οποία αναιρέθηκε η ανωτέρω εφετειακή απόφαση και την ανέπεµψε στο Εφετείο. Στη συνέχεια µε επίσπευση της Εταιρίας η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, το οποίο εξέδωσε την υπ αριθµ. 3867/1998 απόφασή του, µε την οποία διέταξε αποδείξεις, που ευρίσκονται στο στάδιο των διεξαγωγών. 17

18 Στις κοινοποιήθηκε στην εταιρία αγωγή του ήµου Ψυχικού ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί η ακυρότητα ή άλλως η ακυρωσία των µε αριθµούς 6525/93 και 7112/94 εργολαβικών συµβολαίων µε τα οποία η εταιρία έχει αναθέσει µε τη µέθοδο της αντιπαροχής την ανακαίνιση της Παλαιάς Αγοράς. ικάσιµος έχει ορισθεί η Απαλλοτριώσεις σε 6 ακίνητα / οικόπεδα της Εταιρίας στο Παλαιό Ψυχικό και ένα οικόπεδο στο Χαλάνδρι. Πρόκειται για απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύχθηκαν µε τις τροποποιήσεις του ρυµοτοµικού σχεδίου του Ψυχικού των ετών 1972, 1988 και 1990 για έξι (6) ακίνητα / οικόπεδα της Εταιρίας, συνολικού εµβαδού περίπου τ.µ. τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως επί το πλείστον ως χώροι πρασίνου. Μετά την άρνηση της ιοικήσεως να άρει τις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν µε τα παραπάνω ιατάγµατα (παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει έκτοτε εύλογος χρόνος) η Εταιρία κατέθεσε Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά της αρνήσεως της ιοικήσεως να άρει τις απαλλοτριώσεις αυτές και στη συνέχεια Αιτήσεις Προτιµήσεως προς το τµήµα του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µε τις οποίες ζήτησε την κατά προτεραιότητα εκδίκαση των Αιτήσεων αυτών. Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, που ακυρώνουν την ως άνω άρνηση της ιοικήσεως, η Εταιρία κατέθεσε στη χρήση 2002 τις προτάσεις της για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, αναφορικά µε όλα τα ακίνητα για τα οποία εκδόθηκαν αποφάσεις στην προηγούµενη χρήση (2001). Επίσης στη χρήση 2002 εκδόθηκε και η απόφαση του ιοικητικού Εφετείου που εκκρεµούσε, για το οικόπεδο επί του οποίου βρίσκονται τα γραφεία της Εταιρίας, η οποία και αυτή ακυρώνει την άρνηση της ιοικήσεως να άρει την επιβληθείσα απαλλοτρίωση και αναπέµπει στη ιοίκηση για την εφαρµογή της. Η Εταιρία ετοιµάζει φάκελο τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου, αναφορικά και µε αυτό το Οικοδοµικό Τετράγωνο. Επί αιτήσεως που είχε καταθέσει η Εταιρία ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της αρνήσεως της ιοικήσεως να άρει ρυµοτοµική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε σε ακίνητο της Εταιρίας στο Χαλάνδρι, εκδόθηκε η 2999/2001 απόφαση του ανωτέρω ικαστηρίου που έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρίας και ανέπεµψε την υπόθεση στη ιοίκηση. Σύντοµα θα κατατεθεί και γι αυτό το οικόπεδο από την Εταιρία, φάκελος για τη σχετική τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου. 18

19 3.8 ιοίκηση και ιεύθυνση της Εταιρίας Η Εταιρία διοικείται από πενταµελές ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου η θητεία λήγει το έτος Η σύνθεσή του έχει ως εξής: 1. ηµήτρης Κλώνης, Πρόεδρος. 2. ηµήτρης Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος. 3. Παναγιώτης Ψυχάρης, Μέλος. 4. Σοφία ηµητρακοπούλου, Μέλος. 5. Ανδρέας Ησαΐας, Μέλος. Όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ελληνική ιθαγένεια. Κανένα από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα ιευθυντικά στελέχη της Εταιρίας δεν έχει καταδικασθεί για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα, ούτε είναι αναµεµειγµένο σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη ή απαγόρευση άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλµατος ως συµβούλου επενδύσεων, διευθυντικού στελέχους τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, στελέχους χρηµατιστηριακών εταιριών κλπ. Τη Γενική ιεύθυνση της Εταιρίας ασκεί ο κ. ηµήτρης Κηλαϊδίτης. Με απόφασή του και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα πρακτικά της , και το ιοικητικό Συµβούλιο χορήγησε δικαιώµατα εκπροσώπησης και δέσµευσης της Εταιρίας στους κ.κ. ηµήτρη Κλώνη Πρόεδρο, ηµήτρη Αντωνάκο Αντιπρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο, Παναγιώτη Ψυχάρη Μέλος, και ηµήτρη Κηλαϊδίτη Γενικό ιευθυντή. Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας διορίσθηκε µε την από 14 Νοεµβρίου 2002 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας η κυρία έδε Σοφία του Μιχαήλ (Α.Μ. Ο.Ε.Ε ) Λογίστρια φοροτεχνικός Α τάξεως, σε αντικατάσταση του κ. Νικολάου Καλαµαρά. Στη χρήση που έληξε την , καµία αµοιβή δεν καταβλήθηκε σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ενώ καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των ,08 ευρώ στα ιευθυντικά Στελέχη και τον Εσωτερικό Ελεγκτή. 19

20 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ηµήτρης Χρ. Κλώνης, Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, (19,5 χλµ. Λεωφόρος Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής). Πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και ιδάκτωρ Οικονοµικών Επιστηµών (M. Sc. & Ph.D. in Economics) του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (University of London). Γενικός ιευθυντής Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών και Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της INTRACOM ΑΕ. ηµήτρης Γ. Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος, (Μεσογείων 85, Αθήνα). Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. ιευθυντικό στέλεχος και Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΕΚ ΑΕ. Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης, Μέλος, (Καρνεάδου 23, Αθήνα). Πτυχιούχος του New York University (M. Sc. In Computer Sciences) και ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής). ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΥΡΩΑΚ Α.Ε. Σοφία Ν. ηµητρακοπούλου, Μέλος, (Θεµιστοκλέους 87, Αθήνα). Πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Επικεφαλής δικηγορικού γραφείου στην Αθήνα. Ανδρέας Γ. Ησαΐας, Μέλος, ( άφνης 3 8, Παλαιό Ψυχικό). Σπουδές στο τµήµα Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου του Λονδίνου και του Μιλάνου. Επιχειρηµατίας. Εγγονός του ιδρυτή της εταιρίας. ηµήτρης Γ. Κηλαϊδίτης, Γενικός ιευθυντής, ( άφνης 6, Παλαιό Ψυχικό). Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics and Political Science (Diploma in Statistics) και στο Aston University of Birmingham (M. Sc. in Construction Management and Economics). 20

21 3.9 Οργανωτική οµή ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Πρακτικά Γ.Σ. &.Σ. - Συµβάσεις, Συµβόλαια - Τρέχουσες νοµικές υποθέσεις - Σχέσεις µε εξωτερικούς νοµικούς συµβούλους ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -Πωλήσεις -Μισθώσεις - ιαχείριση -Marketing ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Αξιολόγηση Επενδύσεων - Στρατηγικός Σχεδιασµός - Ανάλυση Αγοράς ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - Ανάθεση, εποπτεία & παραλαβή µελετών - Έκδοση οικοδοµικών αδειών ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ - Ανάθεση, εποπτεία & παραλαβή έργων - Συντήρηση έργων ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ιαχείριση Συµβάσεων µε µελετητές, κατασκευαστές & εργοδότες ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Θέµατα Προσωπικού - Πρωτόκολλο - Αρχείο Συµβάσεων - Εξωτερικές εργασίες κλπ. - Σχέσεις µε Τράπεζες - Οικ/κός Προγραµµατισµός ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 21

22 3.10 Προσωπικό Ο µέσος όρος του Προσωπικού κατά την τελευταία τριετία έχει ως ακολούθως: Εξέλιξη Προσωπικού ιοικητικό Εργατοτεχνικό Τεχνικό-Επιστηµονικό Σύνολο Αναφέρεται σχετικά ότι στην ίδια περίοδο η εξέλιξη των δαπανών του παραπάνω µόνιµα απασχολούµενου προσωπικού είχε ως εξής: (ποσά σε ευρώ) Αµοιβές Προσωπικού ιοικητικό , , ,95 Εργατοτεχνικό 5.862, , ,46 Σύνολο , , ,41 Αναφέρεται σχετικά ότι η Εταιρία αναθέτει την κατασκευή των έργων σε υπεργολάβους, µε πολυετή εµπειρία και εξειδίκευση σε αντίστοιχα έργα, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη ποιότητα των έργων και χαµηλότερο κόστος κατασκευής. Η Εταιρία έχει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, τον οποίο αναπροσάρµοσε κατά τη χρήση 2002, ώστε να ανταποκρίνεται στις αρχές για την Εταιρική ιακυβέρνηση, που θέσπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και τον εφαρµόζει. 22

23 3.11 Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής (ποσά σε ευρώ) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΟΓ/ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,32 0,35 0,35 Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,15 Αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , ,73 ιαφορές απο αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων - - Λοιπά Αποθεµατικά , , ,51 Αποτελέσµατα κερδών χρήσεως εις νέο 2.768, ,14 - Σύνολό Ιδίων Κεφαλαίων , , ,39 Λογιστική Αξία Μετοχής 1,79 1,86 1,75 ΕΙΚΤΕΣ Μικτού Κέρδους (προ Αποσβέσεων) 28,3 39,0 44,0 Καθαρού Κέρδους (προ Φόρων) 24,1 24,3 4,2 Καθαρού Κέρδους (µετά από Φόρους χρήσης & αµοιβές.σ.) 12,8 12,0-17,6 23

24 3.12 Εξέλιξη και τρόπος κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. έχει ως ακολούθως: Το ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε ,81 ( δρχ.) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,2935 (100 δρx.) η κάθε µία ( ΑΕ της ΕΚ 70/ ). Το µετοχικό κεφάλαιο υπέστη διάφορες κατά καιρούς µειώσεις δυνάµει αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς µετοχών» και µετά την αναπροσαρµογή, βάσει του ιατάγµατος της , ορίσθηκε σε ,67 ( δρχ.) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,1592 (395 δρχ.) η κάθε µία (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΑΕ και ΕΠΕ 419/ ). Με τις από και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της εταιρίας «περί εξαγοράς µετοχών», το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό των 7.721,48 ( δρχ.) µε την εξαγορά κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,1592 (395 δρχ.) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,39 ( δρχ.) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,1592 (395 δρχ.) η κάθε µία ( ΑΕ και ΕΠΕ 435/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό των 289,80 ( δρχ.) µε την εξαγορά 250 κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,1592 ( 395 δρχ.) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ,39 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,1592 (395 δρχ.) η κάθε µία. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό των 3.527,84 ( δρχ.) µε τη µείωση της ονοµαστικής αξίας από 1,1592 (395 δρχ.) σε 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία κατόπιν διορθώσεως των κατά την και γενοµένων αναπροσαρµογών της αξίας των οικοπέδων µε σκοπό τη συµµόρφωση προς την υπ αριθµ. 3117/ απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ,79 ( δρχ.,) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1068/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,79 ( δρχ.) κατά την εφαρµογή του Α.Ν. 148/1967 για την αναπροσαρµογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η 24

25 κάθε µία. Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,10 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1604/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.982,27 ( δρχ.) ως εξής: α) κατά το ποσό των 1,94 (660 δρχ.) µε την έκδοση δύο (2) νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία, λόγω στρογγυλοποίησης και β) κατά το ποσό των 3.979,25 ( δρχ.) µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά εφαρµογή του Ν. 542/1977 λόγω υπεραξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και γ) κατά το ποσό των 1,0799 (368 δρχ.) µε καταβολή µετρητών από τους µετόχους για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου υπολοίπου της συνολικής αξίας των παραπάνω µετοχών κατά την εφαρµογή του Ν.542/1977. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,37 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2526/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µειώθηκε η ονοµαστική αξία από 0,9685 (330 δρχ.) σε 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο των ,37 ( δρχ.) είναι πλέον διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3022/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ,12 ( δρχ.), µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,50 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2839/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,10 ( δρχ.) κατά την εφαρµογή της υπ αριθµ. Ε2665/1988 αποφάσεως για την αναπροσαρµογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,60 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1604/ ). 25

26 Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2214/1994 και βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, της εταιρίας της που επικυρώθηκε µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της , η Εταιρία ονοµαστικοποίησε το σύνολο των µετοχών της. Με την από απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των ,60 ( δρχ.), µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά ποσό ,73 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας βάσει του Ν.2065/1992 και β) κατά ποσό 3.253,43 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεµατικών (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6751/ ). Επίσης µε την από απόφαση της ίδιας Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των ,24 ( δρχ.), µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0, δρχ. και τιµή διάθεσης 5,87 (2.000 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6751/ ). Με τις από και αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των ,59 ( δρχ.) µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) και τιµή διάθεσης 7,34 (2.500 δρχ.) η κάθε µία. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,70 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 8278/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ,70 ( δρχ.), µε την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεµατικών από την κατά το παρελθόν έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,60 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3196/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,60 ( δρχ.) µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά ποσό ,60 ( δρχ.) από την 26

27 κεφαλαιοποίηση αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας βάσει του Ν.2065/1992 και β) κατά ποσό ,60 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση σχηµατισθέντων αποθεµατικών από την κατά το παρελθόν έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον. Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,30 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ. ) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6274/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ( δρχ.) µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 ( 110 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά ποσό ,99 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση σχηµατισθέντων αποθεµατικών από την κατά το παρελθόν έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον και β) µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των ,99 ( δρχ.), µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) και τιµή διάθεσης 2,94 (1000 δρχ.) η κάθε µία. (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2613/ ). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανερχόταν σε ,56 ( δρχ.) και ήταν διηρηµένο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Κατόπιν της από αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ και η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικών ποσού ( δρχ.) από «αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 7246/ ) Έτσι σήµερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ,15 και είναι διηρηµένο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,35 η κάθε µία. 27

28 (ποσά σε. ) Τ Ρ Ο Π Ο Σ Α Υ Ξ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ ΑΛ Α Ι Ο Υ ΑΠΟΦΑΣΗ & ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ιδρυτικό Κεφάλαιο / , , ,81 0, / , , ,67 1, / , , ,19 1, ,80-289, ,39 1, / , , ,55 0, / , , ,10 0, / ,27 1, , ,37 0, / , ,37 0, / , , ,50 0, / , , ,60 0, / , , , , ,00 0, / , , ,59 0, / , , ,29 0, / , , , ,58 0, / , , , ,56 0, , , ,15 0, Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,35. 28

29 3.13 Χρηµατιστηριακά στοιχεία της µετοχής Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών το Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2214/94 και βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της που επικυρώθηκε µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της , η Εταιρία ονοµαστικοποίησε το σύνολο των µετοχών της. Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο τίτλος δέκα (10) µετοχών. Η χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής την ήταν 19,56 Ευρώ, ενώ την , ήταν 14,08 Ευρώ. Από τις η µετοχή διαπραγµατεύεται στην κατηγορία " ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας" για την οποία ο σχετικός δείκτης δηµιουργήθηκε την , έτσι δεν είναι δυνατή η σύγκριση της τιµής της µετοχής σε σχέση µε τον δείκτη αυτόν σε ετήσια βάση ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ εκ Νοε Οκτ Σεπ Αυγ Ιουλ Ιουν Μαϊ Απρ Μαρ Φεβ Ιαν εκ-01 Ογκος Συναλλαγών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Τιµή µετοχής ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΗΣ Γ..ΧΑΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.( ) Γ..ΧΑΑ ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε εκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ-02 29

30 Στατιστικά στοιχεία για την χρηµατιστηριακή εξέλιξη της µετοχής της Εταιρίας κατά την τελευταία τριετία, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ Ηµ/µηνία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2002 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) Κλείσιµο (ευρώ) Όγκος (τεµ.) Αξία Συναλλαγών Γ..Χ.Α.Α. ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ηµ/µηνία Κλείσιµο (ευρώ) Όγκος (τεµ.) Αξία Συναλλαγών Γ..Χ.Α.Α. ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ηµ/µηνία Κλείσιµο (ευρώ) Όγκος (τεµ.) Αξία Συναλλαγών Γ..Χ.Α.Α. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31- εκ-01 47, , εκ-00 32, , εκ , ,09 31-Ιαν-02 46, ,75 31-Ιαν-01 29, ,76 31-Ιαν , ,02 28-Φεβ-02 42, ,89 28-Φεβ-01 39, ,06 29-Φεβ , ,23 30-Μαρ-02 37, ,72 30-Μαρ-01 56, ,55 31-Μαρ-00 76, ,47 30-Απρ-02 37, ,35 30-Απρ-01 64, ,67 27-Απρ-00 59, ,45 31-Μαϊ-02 38, ,56 31-Μαϊ-01 57, ,66 31-Μαϊ-00 93, ,24 28-Ιουν-02 31, ,86 29-Ιουν-01 42, ,18 30-Ιουν-00 79, ,41 31-Ιουλ-02 26, ,39 31-Ιουλ-01 47, ,21 31-Ιουλ-00 82, ,28 30-Αυγ-02 25, ,06 31-Αυγ-01 51, ,12 31-Αυγ-00 70, ,15 30-Σεπ-02 16, ,52 28-Σεπ-01 37, ,05 29-Σεπ-00 67, ,96 31-Οκτ-02 19, ,28 31-Οκτ-01 43, ,26 31-Οκτ-00 39, ,84 29-Νοε-02 27, ,83 30-Νοε-01 48, ,02 30-Νοε-00 32, , εκ-02 19, , εκ-01 47, , εκ-00 32, ,86 30

31 Σηµείωση: Η µέση χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής το έτος 2002 ήταν 30,71 Ευρώ. Ο αριθµός των µετόχων την ανήρχετο σε Ανάλυση Μετοχικής βάσεως την Κλιµάκια Μέτοχοι Μετοχές (µετοχές) Αριθµός % Αριθµός % , , , , , , και πάνω 7 0, ,85 Σύνολο Με την από απόφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών αποφάσισε να θέσει την Εταιρία µας σε καθεστώς επιτήρησης, µε το σκεπτικό ότι εµπίπτει στο κριτήριο χαµηλής παραγωγικής δραστηριότητας, αφού στη χρήση 2002 παρουσίασε κύκλο εργασιών µικρότερο των Με την µε αριθµό 96/ απόφασή του (Φ.Ε.Κ. 554/Β/ ) το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών δηµιούργησε ειδική κατηγορία διαπραγµάτευσης µετοχών µε την ονοµασία «χαµηλής παραγωγικής δραστηριότητας» και µετέφερε από σε αυτήν και τη µετοχή της Εταιρίας µας. 31

32 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ 4.1 Γενικά χαρακτηριστικά και προοπτικές του κλάδου. Όπως προκύπτει από µια σειρά µελετών γύρω από την αγορά ακινήτων, που έχουν αρχίσει ευτυχώς τον τελευταίο καιρό να κάνουν την εµφάνισή τους και στον τόπο µας µε αυξανόµενη συνεχώς ποιότητα και πληρότητα, τα κύρια χαρακτηριστικά και οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς ακινήτων µπορούν συνοπτικά να περιγραφούν µε τις εξής γενικές επισηµάνσεις: Πρώτα-πρώτα, αυτή καθεαυτή η εµφάνιση των µελετών, των εκτιµήσεων και των στατιστικών δεικτών, που εκπονούν µεγάλα πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρείες συµβούλων ακινήτων, µε τη σοβαρότητα που τις διακρίνει, δίνουν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις επιχειρήσεις, τους επενδυτές αλλά και στο κοινό τη δυνατότητα να διαµορφώνουν τις θέσεις τους και να λαµβάνουν τις αποφάσεις τους, όχι πια µε βάση τη διαίσθηση ή και την τύχη, αλλά µε βάση τη γνώση που τους παρέχουν οι εξειδικευµένες αυτές εργασίες. Μένει ασφαλώς αρκετός δρόµος να διανυθεί µέχρι να φτάσουµε στο επίπεδο πληροφόρησης και επεξεργασίας της πληροφόρησης που ισχύει στις ώριµες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά είναι επίσης αναµφισβήτητο ότι ή ελληνική κτηµαταγορά έχει µπει σε µια νέα φάση, τα κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι ο επαγγελµατισµός, η εξειδίκευση και ο καταµερισµός των ρόλων. Στη νέα αυτή φάση, όπως είναι φυσικό, ο ανταγωνισµός των δραστηριοποιούµενων στον κλάδο επιχειρήσεων είναι εντονότερος, µε αποτέλεσµα η προσδοκώµενη σήµερα κερδοφορία να είναι περιορισµένη και να εξαρτάται, όχι πια από την ανακάλυψη οικοπέδων "ευκαιριών", αλλά από τον ορθό προγραµµατισµό και τη συνετή εκτέλεση και εκµετάλλευση των επιχειρούµενων έργων. Το γεγονός αυτό "έδιωξε" από την αγορά, ή τουλάχιστον περιόρισε σηµαντικά, τους µικρούς επενδυτές, οι οποίοι, κατά τεκµήριο, δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε να προγραµµατίσουν µακροπρόθεσµα, ούτε να ωφεληθούν από τις οικονοµίες κλίµακας της κατασκευής, αλλά ούτε διέθεταν περιθώρια ευελιξίας στον καθορισµό της πολιτικής των πωλήσεων τους και της τιµολογιακής τους πολιτικής. Παράλληλα, η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τοµέα των κατασκευών έχει δηµιουργήσει ουσιαστικά ένα νέο "γούστο" σε όλα τα είδη των ακινήτων, το οποίο ανταποκρίνεται σε νέες στεγαστικές και επαγγελµατικές ανάγκες, οι οποίες ήταν άγνωστες µέχρι πριν από λίγα χρόνια. 32

33 Τα νέα αυτά δεδοµένα, σε συνδυασµό µε τη γενικότερη ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας κατά τα τελευταία χρόνια, δηµιούργησαν ζήτηση για νέα, ουσιαστικά, προϊόντα, τα οποία ανέλαβε να καλύψει η προσφορά, µε µια φυσιολογική χρονική υστέρηση. Στην υστέρηση αυτή οφείλεται η άνοδος στις τιµές των ακινήτων, που σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν προκλήθηκε από την αύξηση τους κόστους κατασκευής των ακινήτων ούτε από αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αλλά από αύξηση της τιµής των οικοπέδων εκείνων τα οποία ήταν κατάλληλα για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στα νέα δεδοµένα της ζήτησης. Την αύξηση αυτή, ωστόσο, ακολούθησε, όπως ίσως ήταν φυσικό και από κάποιους αναµενόµενο, η φάση της σταθεροποίησης των τιµών, την οποία διανύουµε σήµερα, όταν η προσφορά κάλυψε τις πρώτες επιτακτικές ανάγκες της αγοράς. Μιλάµε ασφαλώς για µέσους όρους τιµών, γιατί οι διαφορές από περιοχή σε περιοχή και από το ένα είδος ακινήτου (π.χ. γραφεία ) στο άλλο ( π.χ. κατοικία ) είναι πολύ µεγάλες. Και το ερώτηµα που απασχολεί βέβαια όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, επενδυτές και χρήστες, σχετίζεται µε τις προοπτικές που κάθε είδος ακινήτου σε κάθε περιοχή διαθέτει. Ερώτηµα που δεν είναι ασφαλώς εύκολο να απαντηθεί αναλυτικά στα πλαίσια µιας γενικής θεώρησης των χαρακτηριστικών και των προοπτικών της κτηµαταγοράς. Σε γενικούς όρους, ωστόσο, θα πρέπει κατ' αρχήν να επισηµανθεί ότι είναι αδύνατον να αποδεσµεύσει κανείς τις προβλέψεις του για την πορεία της αγοράς των ακινήτων από τις εκτιµήσεις του για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας στο σύνολο της, και ιδιαίτερα ίσως του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς µια ανθούσα αγορά ακινήτων σε ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, ή το αντίθετο. Η εξέλιξη µεγεθών όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ο ρυθµός του πληθωρισµού, η ρευστότητα, η τουριστική κίνηση κ.α., καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τόσο την πλευρά της προσφοράς όσο και την πλευρά της ζήτησης ακινήτων. Κάποιοι παράγοντες ωστόσο, είναι βέβαιο ότι έχουν ρόλο καταλυτικό. Αυτοί είναι: - το ύψος των πραγµατικών επιτοκίων των κατασκευαστικών και των στεγαστικών δανείων, - το κόστος κατασκευής των κτιρίων, - το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα ακίνητα ( φορολογικό, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ακινήτων, Εθνικό Κτηµατολόγιο, Μεταφορά Συντελεστή όµησης, παροχή κινήτρων ειδικών κατηγοριών επενδύσεων, κ.α.) - η ένταξη ή µη, νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης, - το είδος και ή γεωγραφική κατανοµή των Ολυµπιακών έργων, 33

2. Ισολογισµός και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2003, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσης 2004.

2. Ισολογισµός και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2003, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσης 2004. ΚΕΚΡΟΨ Α..Ε.. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΙΣΤΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟ ΟΜΙΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΙΚΕΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΕΙΙΣ ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ 2004 Αθήννα,, ΙΙούννιιοςς 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13063/06/Β/86/134

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13063/06/Β/86/134 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13063/06/Β/86/134 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2009 έως

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π.

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ.Π.Χ.Π.

8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ.Π.Χ.Π. ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Μεσογείων , Χαλάνδρι ΑΘΗΝΑ TEL: TELEFAX : TELEX : ARCH GR -

Λ. Μεσογείων , Χαλάνδρι ΑΘΗΝΑ TEL: TELEFAX : TELEX : ARCH GR - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ. Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι 152 31 ΑΘΗΝΑ TEL: 6501111 -TELEFAX : 6501505 -TELEX : 215706 ARCH GR - E-MAIL: athena@hol.gr ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 Στο ήµο Νάξου σήµερα την 01 / 09 / 2015 και ώρα 10 π.µ συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΓΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα