Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ : 104 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\ Δήμος : ΚΩ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα, σε βάθος 0-20,00 m Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ % Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο. Διάνοιξη σε βάθος 0-20,00 m. Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) κατακορύφου γεωτρήσεως που εκτελείται με περιστροφικό γεωτρύπανο. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη δειγματοληψίας καρότων και των κιβωτίων φυλάξεως αυτών, μπετονίτου (αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί), καταγραφής και παρουσιάσεως των στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού στρωματογραφία κλπ.). α) τοποθέτησης ανηγμένη σε γεωτρύπανο Δ\471 Περιλαμβλάνει εργασία ημερήσιας δαπάνης επί 1 m 61,00 x 1 = 61,00 β) Τεχν (003) h 0,24x 23,15 = 5,56 Βοηθ (002) h 0,28x 9,69 = 2,71 Αθροισμα 69,27 (Αριθμητικά) : 69,27 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ : 105 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN200 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμασία αγωγού. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. N\ Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας Διαμέτρου DN200 α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή DN200 αυξημένος κατά 5% γιά φθορά και μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως Ν\ m 1,05x 91,42 = 95,99 Τεχν (003) h 1x 19,87 = 19,87 Βοηθ (002) h 1x 16,84 = 16,84 Αθροισμα 132,70 (Αριθμητικά) : 132,70 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2 Σελίδα 2 Άρθρο : : 129 ΑΤΗΕ Ν\ Φρεάτιο διακλάδωσης/έλξης υπόγειων καλωδίων 40Χ40Χ70 πλαστικό με πλαστικόι στεγανό καπάκι. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φρεάτιο διακλάδωσης/έλξης υπόγειων καλωδίων, πλαστικό προκατασκευασμένο. Διαστάσεις 40Χ40 βάθους μέχρι 70cm με πλαστικό καπάκι στεγανό βαρέως τύπου διαστάσεων 40Χ40cm και αντοχή σε βάρος άνω των 2000kg. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, εκσκαφή και τοποθέτηση του φρεατίου εντός του χάνδακα όδευσης και τοποθέτηση των πλαστικών αγωγών εντός αυτού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Ν\ Φρεάτιο διακλάδωσης/έλξης καλωδίων πλαστικό διαστάσεων 40Χ40 cm βάθους 70 cm με πλαστικό καπάκι Υλικά α. Προκαταλαστικό φρεάτιο 40Χ40 πλήρες με καπάκι βαρέως τύπου (Ρ\ ) τεμ 1x 100,00 = 100,00 (Αριθμητικά) : 179,48 Τεχν (003) h 4,0x 19,87 = 79,48 Αθροισμα 179,48 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ : 134 Άρθρο : ΑΤΗΕ Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 6 kg Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 6 kg α. Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg τεμ 1,00x 50,00 = 50,00 β. Στήριγμα και μικροϋλικά στηρίξεως 0,10 του α 0,10x 50,00 = 5,00 Τεχν (003) h 0,40x 19,87 = 7,95 Βοηθ (002) h 0,40x 16,84 = 6,74 Αθροισμα 69,69 (Αριθμητικά) : 69,69 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

3 Σελίδα 3 : 135 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως12 kg Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Ν\ Γομώσεως 12 kg α. Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 12 kg τεμ 1,00x 80,00 = 80,00 β. Στήριγμα και μικροϋλικά στηρίξεως 0,10 του α 0,10x 80,00 = 8,00 Τεχν (003) h 0,40x 19,87 = 7,95 Βοηθ (002) h 0,40x 16,84 = 6,74 Αθροισμα 102,69 (Αριθμητικά) : 102,69 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ : 136 Άρθρο : ΑΤΗΕ Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος γομώσεως 50 kg Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση Γομώσεως 50 kg α. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος γομώσεως 50 kg τεμ 1,00x 160,00 = 160,00 Τεχν (003) h 0,25x 19,87 = 4,97 Βοηθ (002) h 0,25x 16,84 = 4,21 Αθροισμα 169,18 (Αριθμητικά) : 169,18 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ : 137 Άρθρο : ΑΤΗΕ Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 6 kg

4 Σελίδα 4 α. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg τεμ 1,00x 21,00 = 21,00 β. Στήριγμα και μικροϋλικά στηρίξεως 0,10 του α 0,10x 21,00 = 2,10 Τεχν (003) h 0,40x 19,87 = 7,95 Βοηθ (002) h 0,40x 16,84 = 6,74 Αθροισμα 37,79 (Αριθμητικά) : 37,79 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ : 138 Άρθρο : ΑΤΗΕ Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 12 kg α. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg τεμ 1,00x 33,5 = 33,50 β. Στήριγμα και μικροϋλικά στηρίξεως 0,10 του α 0,10x 33,50 = 3,35 Τεχν (003) h 0,60x 19,87 = 11,92 Βοηθ (002) h 0,60x 16,84 = 10,10 Αθροισμα 58,87 (Αριθμητικά) : 58,87 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ : 139 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Πυροσβεστήρας οροφής με γόμωση 12 kg ξηράς σκόνης Pa κατάλληλος για φωτίες A,B,C,D Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής 12 kg Pa καταλληλος για φωτίες τύπου A,B,C,D Περιλαμβάνει την προμήθεια μεταφορά στο έργο, τοποθέτηση. Ν\ Οροφής Pa 12kg

5 Υλικά α. Πυροσβεστήρας Pa 12kg Σελίδα 5 τεμ 1,0x 80,00 = 80,00 β. Μικρουλικά 0,02 του α 0,02x80 = 1,60 Βοηθ (002) h 1x 16,84 = 16,84 Αθροισμα 98,44 (Αριθμητικά) : 98,44 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ : 140 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό ασφαλείας 8W με ένδειξη ''ΕΧΙΤ'' Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία και ένδειξη ''ΕΧΙΤ'', και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ν\ α. Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με λυχνία φθορισμού 8W και ένδειξη ΕΧΙΤ ή όδευησης εξόδου. οροφής ή ανηρτημένο γιά 1 λαμπτήρα 8 W Ν τεμ 1,00x 20,00 = 20,00 β. Μικροϋλικά 0,05 του α 0,05x 20,00 = 1,00 Τεχν (003) h 0,5x 19,87 = 9,94 Βοηθ (002) h 0,5x 16,84 = 8,42 Αθροισμα 39,36 (Αριθμητικά) : 39,36 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 142 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Δικλείδα χυτοσιδηρά με μηχανισμό τύπου σύρτου, με φλάντζες ονομαστικής πίεσης 16atm 80mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία N Τύπου σύρτου με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο ονομαστικής πιέσεως 16 atm N Διαμέτρου 80 mm

6 Σελίδα 6 Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες τύπου σύρτου με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο ονομαστικής πιέσεως 16 atm διαμέτρου 80 mm αυξημένη κατά 5% γιά υλικά συνδέσεως, κοχλίες, περικόχλια παρεμβύσματα κλπ μικροϋλικά Ν τεμ 1,05x 85,00 = 89,25 Τεχν (003) h 4,00x 19,87 = 79,48 Βοηθ (002) h 4,00x 16,84 = 67,36 Αθροισμα 236,09 (Αριθμητικά) : 236,09 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ : 143 Άρθρο : ΑΤΗΕ Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και με ή χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως Με ένα πυροσβεστικό κρουνό πυροσβεστική βάνα α. Σιδηρούν κιβώτιον με την άτρακτο περιελίξεως τεμ 1,00x 60,00 = 60,00 β. Κανναβοσωλήνας Φ 1 3/4 ins μήκους 30 m τεμ 1,00x 40,00 = 40,00 γ. Κρουνός πυροσβεστικός Φ 2 ins με ταχυσύνδεσμο από αλουμίνιο τεμ 1,00x 18,00 = 18,00 δ. Ταχυσύνδεσμος Φ 1 3/4 ins τεμ 2,00x 5,00 = 10,00 ε. Πυροσβεστικός αυλός ρυθμιζόμενος γιά σωλήνα Φ 1 3/4 ins τεμ 1,00x 16,00 = 16,00 Τεχν (003) h 10x 19,87 = 198,70 Βοηθ (002) h 10x 16,84 = 168,40 Αθροισμα 511,10 (Αριθμητικά) : 511,10 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ : 144 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205 Πυροσβεστικός σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πυροσβεστικός Σταθμός αποτελούμενος από μεταλλικό ντουλάπι κόκκινου χρώματος, κατασκευασμένο από λαμαρίνα DCP ή γαλβανισμένη, πάχους 2 mm, που εξωτερικά φέρει την ένδειξη Π.Σ. και περιέχει μία (1) τσάπα, ένα (1) φτυάρι, μία (1) αξίνα, ένα (1) τσεκούρι. ένα (1) λοστό διάρρηξης, μία (1) κουβέρτα διάσωσης δύσφλεκτη, δύο (2) ηλεκτρικά φανάρια χειρός, δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο, δύο (2) προστατευτικά κράνη, ένα πυροσβεστήρα PA 12 Κg, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

7 Σελίδα 7 Ν677.6 πυροσβεστικός σταθμός α. πυροσβεστικός σταθμός Ν τεμ 1,00x 150,00 = 150,00 β. Στήριγμα και μικροϋλικά στηρίξεως 0x 150,00 = 0,00 Τεχν (003) h 5x 19,87 = 99,35 Βοηθ (002) h 5x 16,84 = 84,20 Αθροισμα 333,55 (Αριθμητικά) : 333,55 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ : 145 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Σταθερό κανόνι πυρόσβεσης νερού/αφρού ρυθμιζόμενης ροής, πλήρες με δοχείο αφρού 200λτ και μίκτη. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κανόνι πιστοποιημένο από Χυτό αλουμίνιο, με κόκκινη εποξειδική βαφή,οριζόντια κίνηση 360 μοίρων, κατακόρυφη κίνηση από -90 έως +90 μοίρες, φλαντζωτή σύνδεση, με κάνη αφρού/νερού ρυθμιζόμενης ροής lt/m και ρυθμιζόμενης βολής από ευθεία ώς ανοτικτής 120 μοιρών. Συμπεριλαμβάνει το δοχείο αφρού τύπου AFFF (6%)200λτ και μίκτη αφρού/νερού 400lt/min στα 5bar όπως και τα πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά για την σύνδεση στο πυροσβεστικό δίκτυο (φλάντζα,σελλα, σιδηρομαστό, κλπ), μεταφορά, παράδοση στο έργο, τοποθέτηση και ρύθμιση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία στις θέσεις που ορίζει η μελέτη ή/και η υπηρεσία. Ν\ Πλήρες κανόνι πυρόσβεσης αφρού/νερού α. Δοχείο αφροποιητικού μίγματος για παρασκευή αφρού 6% 200 lt Ν τεμ 1,00x 900,00 = 900,00 β. Κανόνι αφρού πλήρες Ν τεμ 1,00x 2800,00 = 2800,00 γ. Στήριγμα και μικροϋλικά στηρίξεως 0,03 του β δ. Μίκτης αφρού/νερού πλήρης τεμ 0,03 x 2800,00 = 84,00 Ν τεμ 1,00x 250,00 = 250,00 Τεχν (003) h 6x 19,87 = 119,22 Βοηθ (002) h 6x 16,84 = 101,04 Αθροισμα 4254,26 (Αριθμητικά) : 4.254,26 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

8 Σελίδα 8 : 146 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 80 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100% Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων με τους αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων (1 ζεύγος) Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 80 mm Φλάντζα με λαιμό συγκολήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm Φ 80 mm κοχλίες, περικόχλια, παρέμβυσμα και μικροϋλικά ( ) τεμ 2x 1,15x 17,3 = 39,79 Τεχν (003) h 1,45x 19,87 = 28,81 Βοηθ (002) h 1,45x 16,84 = 24,42 Αθροισμα 93,02 (Αριθμητικά) : 93,02 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ : 147 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων αγωγών διαστάσεων 60 Χ 60 Χ7 5εκ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων αγωγών, δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα τσιμέντου, 3) δόμιση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδμα τσιμέντου του πυθμένα, 4) επίχριση με τσιμεντοκονίαμα τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών. Επιπλέον, περιλαμβάνει χυτοσιδηρό καπάκι κλάσεως σε αντοχή D400. Ν\ Διαστάσεων 60Χ60 cm, βάθους 75 cm α. Εκσκαφή (2121) m3 0,55x 2,50 = 1,38 β. Σκυρόδεμα 200kg (3211) m3 1,10x 0,22x 250,00 = 60,50 γ. Επίχρισμα τσιμεντοκονιάματος (7122) m3 2,20x 12,50 = 27,50 δ.κάλυμμα φρεατίου χυτοσιδηρούν διαστάσεων 60Χ60 (8072) kg 30,00x 4,41 = 132,30 Τεχν (003) h 8,00x 19,87 = 158,96 Αθροισμα 380,64

9 Σελίδα 9 (Αριθμητικά) : 380,64 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ : 148 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών,με φαροσειρήνα και μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποιήσης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά στο έργο, εγκατάσταση και σύνδεση με όλους τους ανιχνυτές πυρκαυίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία Ν\ Τεσσάρων ζωνών. α. Πίνακας πυρανίχνευσης Ν890.4 τεμ 1,00x 300,00 = 300,00 β. Μικροϋλικά 0,05 του α 0,05x 300,00 = 15,00 γ. Φαροσειρήνα τεμ 1,00x 100,00 = 100,00 Τεχν (003) h 2 x 19,87 = 39,74 Βοηθός (002) h 2x 16,84 = 33,68 Αθροισμα 488,42 (Αριθμητικά) : 488,42 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ : 149 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Εκατάσταση πυρανιχνευτή θερμότητας Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εγκατάσταση αισθητήρα ανίχνευσης πυρκαγίας θερμοδιαφορίκου τύπου, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά στο έργο, εγκατάσταση και σύνδεση με τον πίνακα πυρανίχνευσης, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία Ν\ Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορίκος α. Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός Ν890.2 τεμ 1,00x 65,00 = 65,00 β. Μικροϋλικά 0,1 του α 0,1x 65,00 = 6,50 Τεχν (003) h 1 x 19,87 = 19,87 Βοηθός (002) h 1x 16,84 = 16,84 Αθροισμα 108,21 (Αριθμητικά) : 108,21 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

10 Σελίδα 10 : 150 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Εκατάσταση πυρανιχνευτή καπνού φωτίας Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εγκατάσταση αισθητήρα ανίχνευσης πυρκαγίας τύπου καπνού φωτίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά στο έργο, εγκατάσταση και σύνδεση με τον πίνακα πυρανίχνευσης, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία Ν\ Πυρανιχνευτής καπνού φωτίας α. Πυρανιχνευτής καπνού φωτίας Ν890.1 τεμ 1,00x 60,00 = 60,00 β. Μικροϋλικά 0,1 του α 0,1x 60,00 = 6,00 Τεχν (003) h 1 x 19,87 = 19,87 Βοηθός (002) h 1x 16,84 = 16,84 Αθροισμα 102,71 (Αριθμητικά) : 102,71 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ : 151 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Πιεστικό μηχάνημα υπερυψηλής πίεσης για έκπλυση οχημάτων 450l/h Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πλυστικό μηχάνημα υπερυψηλής πίεσης για έκπλυση οχημάτων πλήρες με πίεση νερού 140bar και παροχή 450λ/ώρα, με ενσωματωμένο φίλτρο νερού και δεξαμενή απορυπαντικού, κατάλληλο για σύνδεση στο δίκτυο με αντάπτορα 3/4". Περιλαμβάνει την προμήθεια την μεταφορά επίτόπου του έργου και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Ν\ πλυστικό μηχάνημα 140 bar α. Πλυστικό μηχάνημα υπερυψηλής πίεσης για έκπλυση οχημάτων Ν τεμ 1,00x 650,00 = 650,00 β. Μικρουλικά επίτ του α 0,1 τεμ 0,1x 650,00 = 65,00 Τεχν (003) h 1x 19,87 = 19,87 (Αριθμητικά) : 734,87 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ --- Αθροισμα 734,87

11 Σελίδα 11 : 152 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Υποβρύχια αντλία λυμάτων μανομετρικού ύψους έως 10mΣΥ και παροχής έως 10m3/h Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Τοποθέτηση υποβρύχιας φυγοκεντρικής αντλίας με ενσωματομένο κινητήρα, αποχετεύσεως ή λυμάτων κατακόρυφου τύπου, μανομετρικού ύψους έως 10 m με πλήρες σύστημα στερέωσης,και τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και στερεώσεως δηλαδή προμήθεια,φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, στερεώσεως,συνδέσεως με τις υπάρχουσες υδραυλικές σωληνώσεις,με τις δοκιμές παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία Ν μανομετρικού έως 10 mσυ Ν Ονομαστικής παροχής έως 10 m3/h Φυγοκεντρική αντλία αποχετεύσεως ή λύμάτων κατακόρυφου τύπου μανομετρικού έως {10)mΣΥ ονομ.παροχής έως 10 m3/h όπως περιγράφεται πιό πάνω αυξημένη κατά 2% γιά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως στερεώσεως, και συνδέσεως Ν τεμ 1,02x 2000,00 = 2040,00 Τεχν (003) h 10x 19,87 = 198,70 Βοηθ (002) h 10x 16,84 = 168,40 Αθροισμα 2407,10 (Αριθμητικά) : 2.407,10 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ : 156 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. (1 m) ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm α. Σωλήνας πλαστικός ευθύς διαμέτρου Φ 16mm m 1,05x 0,2745 = 0,29 β. Μικρουλικά 0,08 του α 0,08x 0,29 = 0,02 Τεχν (003) h 0,10x 19,87 = 1,99 Βοηθ (002) h 0,10x 16,84 = 1,68 Αθροισμα 3,98 (Αριθμητικά) : 3,98 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

12 Σελίδα 12 : 157 Άρθρο : ΑΤΗΕ Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πλαστικό Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm 0 α. Κυτίο Πλαστικό 0 Φ 80 Χ 80mm τεμ 1,05x 0,3279 = 0,34 β. Μικρουλικά 0,05 του α 0,05x 0,34 = 0,02 Τεχν (003) h 0,12x 19,87 = 2,38 Βοηθ (002) h 0,12x 16,84 = 2,02 Αθροισμα 4,76 (Αριθμητικά) : 4,76 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 158 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία (1 m) Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 α. Καλώδιο NYY 3 Χ 1,5 mm m 1,05x 0,6345 = 0,67 β. Μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 0,67 = 0,07 Τεχν (003) h 0,12x 19,87 = 2,38 Βοηθ (002) h 0,12x 16,84 = 2,02 Αθροισμα 5,14 (Αριθμητικά) : 5,14 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

13 Σελίδα 13 Άρθρο : : 159 ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5 mm2 α. Καλώδιο NYY 5 Χ 2,5 mm m 1,05x 1,5325 = 1,61 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 1,61 = 0,03 Τεχν (003) h 0,08x 19,87 = 1,59 Βοηθ (002) h 0,08x 16,84 = 1,35 Αθροισμα 4,58 (Αριθμητικά) : 4,58 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ : 160 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5 mm2 α. Καλώδιο NYY 2 Χ 1,5 mm m 1,05x 0,4252 = 0,45 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 0,45 = 0,01 Τεχν (003) h 0,04x 19,87 = 0,79 Βοηθ (002) h 0,04x 16,84 = 0,67 Αθροισμα 1,92 (Αριθμητικά) : 1,92 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Άρθρο : : 161 ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Πενταπολικό 0

14 Σελίδα Διατομής 5 Χ 6 mm2 α. Καλώδιο NYY 5 Χ 6 mm m 1,05x 3,5388 = 3,72 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 3,72 = 0,07 Τεχν (003) h 0,10x 19,87 = 1,99 Βοηθ (002) h 0,10x 16,84 = 1,68 Αθροισμα 7,46 (Αριθμητικά) : 7,46 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 163 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Καλώδιο τύπου NYY διατομής 5Χ25mm2 γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Ν\ Πενταπολικό 0 Ν\ Διατομής 5 Χ 25 mm2 α. Καλώδιο NYY 5 Χ 25 mm m 1,05x 16,00 = 16,80 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 16,80 = 0,34 Τεχν (003) h 0,10x 19,87 = 1,99 Βοηθ (002) h 0,10x 16,84 = 1,68 Αθροισμα 20,81 (Αριθμητικά) : 20,81 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ : 164 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία (1 m) Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ mm2

15 Σελίδα 15 α. Καλώδιο NYY 3 Χ mm m 1,05x 18,4272 = 19,35 β. Μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 19,35 = 1,94 Τεχν (003) h 0,40x 19,87 = 7,95 Βοηθ (002) h 0,40x 16,84 = 6,74 Αθροισμα 35,98 (Αριθμητικά) : 35,98 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ : 165 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία (1 m) Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ mm2 α. Καλώδιο NYY 3 Χ mm m 1,05x 12,9176 = 13,56 β. Μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 13,56 = 1,36 Τεχν (003) h 0,35x 19,87 = 6,95 Βοηθ (002) h 0,35x 16,84 = 5,89 Αθροισμα 27,76 (Αριθμητικά) : 27,76 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 166 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία (1 m) Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ mm2

16 Σελίδα 16 α. Καλώδιο NYY 3 Χ mm m 1,05x 45,3217 = 47,59 β. Μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 47,59 = 4,76 Τεχν (003) h 0,50x 19,87 = 9,94 Βοηθ (002) h 0,50x 16,84 = 8,42 Αθροισμα 70,71 (Αριθμητικά) : 70,71 (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Άρθρο : : 167 ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 25 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Μονοπολικό Διατομής 1 Χ 25 mm2 α. Καλώδιο NYY 1 Χ 25 mm m 1,05x 2,7148 = 2,85 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 2,85 = 0,06 Τεχν (003) h 0,05x 19,87 = 0,99 Βοηθ (002) h 0,05x 16,84 = 0,84 Αθροισμα 4,74 (Αριθμητικά) : 4,74 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Άρθρο : : 168 ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 50 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Μονοπολικό Διατομής 1 Χ 50 mm2 α. Καλώδιο NYY 1 Χ 50 mm m 1,05x 5,2627 = 5,53 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 5,53 = 0,11 Τεχν (003) h 0,07x 19,87 = 1,39 Βοηθ (002) h 0,07x 16,84 = 1,18 Αθροισμα 8,21

17 Σελίδα 17 (Αριθμητικά) : 8,21 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Άρθρο : : 169 ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 70 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Μονοπολικό Διατομής 1 Χ 70 mm2 α. Καλώδιο NYY 1 Χ 70 mm m 1,05x 7,3927 = 7,76 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 7,76 = 0,16 Τεχν (003) h 0,08x 19,87 = 1,59 Βοηθ (002) h 0,08x 16,84 = 1,35 Αθροισμα 10,86 (Αριθμητικά) : 10,86 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 170 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Ρευματοδότης βιομηχανικός στεγανός μονοφασικός εντάσεως 16 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ρευματοδότης μονοφασικός βιομηχανικός Ρ+Ν+Ε με προστατευτικό κάλλυμα προστασίας Ρ44, εντός πλαστικού μονωτικού υλικού κατάλληλος για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση.περιλαμβάνει την προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία N\ Μέσα σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας Ρ44 τάσεως 230 V 0 N\ Εντάσεως 16 Α α. Ρευματοδότης τριφασικός με κάλλυμα προστασίας (Αριθμητικά) : 17,84 Μέσα σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας Ρ44 τάσεως 230 V 0 εντάσεως 16 Α τεμ 1,00x 10,00 = 10,00 β. Μικροϋλικά 0,05 του α 0,05x 10,00 = 0,50 Τεχν (003) h 0,20x 19,87 = 3,97 Βοηθ (002) h 0,20x 16,84 = 3,37 Αθροισμα 17,84 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

18 Σελίδα 18 : 171 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Ρευματοδότης βιομηχανικός στεγανός τριφασικός εντάσεως 32 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ρευματοδότης τριφασικός βιομηχανικός 3Ρ+Ν+Ε με προστατευτικό κάλλυμα προστασίας Ρ44, εντός πλαστικού μονωτικού υλικού κατάλληλος για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση.περιλαμβάνει την προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία Μέσα σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας Ρ44 τάσεως 380 V Εντάσεως 32 Α α. Ρευματοδότης τριφασικός με κάλλυμα προστασίας (Αριθμητικά) : 23,61 Μέσα σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας Ρ44 τάσεως 380 V 0 εντάσεως 32 Α Ν\ τεμ 1,00x 12,00 = 12,00 β. Μικροϋλικά 0,05 του α 0,05x 12,00 = 0,60 Τεχν (003) h 0,30x 19,87 = 5,96 Βοηθ (002) h 0,30x 16,84 = 5,05 Αθροισμα 23,61 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ : 172 Άρθρο : ΑΤΗΕ Α.1 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό βακελίτου με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Α Με λαμπτήρα 60 W Α. 1 πυρακτώσεως 0 α. Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως τοίχου ή οροφής με ανταυγαστήρα απλό, προστασίας ΙΡ 20 γιά λαμπτήρα 60 W Α τεμ 1,00x 4,32 = 4,32 β. Λαμπτήρας πυρακτώσεως 60 W τεμ 1x 0,78 = 0,78 γ. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 4,32 = 0,09 Τεχν (003) h 0,80x 19,87 = 15,90 Βοηθ (002) h 0,80x 16,84 = 13,47 Αθροισμα 34,56

19 Σελίδα 19 (Αριθμητικά) : 34,56 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 173 Άρθρο : ΑΤΗΕ Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες εστεγασμένων χώρων, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο προστασίας ΙΡ 20, επίμηκες με 2 λυχνίες 40 W Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες εστεγασμένων χώρων, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W α. Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων χώρων απλό (γυμνό), χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες οροφήςήανηρτημένο γιά 2 λαμπτήρες 40 W τεμ 1,00x 44,00 = 44,00 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 44,00 = 0,88 Τεχν (003) h 0,60x 19,87 = 11,92 Βοηθ (002) h 0,60x 16,84 = 10,10 Αθροισμα 66,90 (Αριθμητικά) : 66,90 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 175 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων ΥχΜΧΠ 1,0χ1,0χ0,35μ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,0m, ύψος 1,0m, και βάθος 0,35m. Το κιβώτιο θα κλείνει με δίφυλλη θύρα. Οι θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Εσωτερικά θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες,ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.

20 Σελίδα 20 Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) Ν τεμ 1,00x 200,00 = 200,00 και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία Τεχν (003) h 2,00x 19,87 = 39,74 Βοηθ (002) h 2,00x 16,84 = 33,68 Αθροισμα 273,42 (Αριθμητικά) : 273,42 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ : 176 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων ΥχΜΧΠ 40x65x30cm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 40cm, ύψος 65cm, και βάθος 30 cm. Το κιβώτιο θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα. Η θύρα α) θα κλείνει με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένη κατά ορθή γωνία (στρατζαριστή) για να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζει καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτάται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχει ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Εσωτερικά θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες,ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) Ν τεμ 1,00x 150,00 = 150,00 και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία Τεχν (003) h 6,00x 19,87 = 119,22 Βοηθ (002) h 6,00x 16,84 = 101,04 Αθροισμα 370,26 (Αριθμητικά) : 370,26 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 177 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 106 Χ 75 cm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

21 Σελίδα Διαστάσεων 106 Χ 75 cm α. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' διαστάσεων 106 Χ 75 cm τεμ 1,00x 488,00 = 488,00 β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α 0,05x 488,00 = 24,40 Τεχν (003) h 9,00x 19,87 = 178,83 Βοηθ (002) h 9,00x 16,84 = 151,56 Αθροισμα 842,79 (Αριθμητικά) : 842,79 (Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ : 178 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 50 Χ 35 cm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία Διαστάσεων 50 Χ 35 cm α. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' διαστάσεων 50 Χ 35 cm τεμ 1,00x 100,00 = 100,00 β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α 0,05x 100,00 = 5,00 Τεχν (003) h 2,50x 19,87 = 49,68 Βοηθ (002) h 2,50x 16,84 = 42,10 Αθροισμα 196,78 (Αριθμητικά) : 196,78 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ : 179 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 35 Χ 25 cm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

22 Σελίδα 22 τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία Διαστάσεων 35 Χ 25 cm α. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' διαστάσεων 35 Χ 25 cm τεμ 1,00x 150,00 = 150,00 β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α 0,05x 150,00 = 7,50 Τεχν (003) h 2,00x 19,87 = 39,74 Βοηθ (002) h 2,00x 16,84 = 33,68 Αθροισμα 230,92 (Αριθμητικά) : 230,92 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ : 180 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Θεμελειακή γείωση κτιρίου με διαστάσεις βρόχου έως 10μ Χ 10μ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πλήρης εγκατάσταση συστήματος θεμελιακής γείωσης διαστάσεων βρόχου 10μ Χ 10μ,με χαλυβδοταινία 40x4 θερμά επιψευδαργυρωμένη, συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και εργασιών, όπως προδιαγράφεται από στο τεύχος Μελέτης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και προεκτάσεις. ( Ν\9983.1) Διαστάσεων 10 Χ 10 m2 α. Θεμελειακή γείωση Διαστάσεων 10 Χ 10 m2 $$ (Ν986.1) τεμ 1,05x 200,00 = 210,00 β. Μικροϋλικά 1,5 του α 1,5x 210,00 = 315,00 Τεχν (003) h 4x 19,87 = 79,48 Βοηθ (002) h 4x 16,84 = 67,36 Αθροισμα 671,84 (Αριθμητικά) : 671,84 (Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ : 181 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια μήκους 2,5 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο απο τρία ηλεκτρόδια xάλκινα με xαλύβδινη ψύxη διαμέτρου κατά ελάχιστο 19 x με τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον xάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατομής 70 τ.x. μέσα σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 ins και τα τρία φρεάτια με τα καλύματά τους διαστάσεων 20 x 20 cn για την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών και εργασία έμπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m σύνδεσής τους με τον xάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ν832.1 τρίγωνο γείωσης με 3 ηλεκτρόδια Φ19 μήκους 2,5μ

23 Σελίδα 23 Υλικά α. τρίγωνο γείωσης με 3 ηλεκτρόδια Φ19 μήκους 2,5μ Ν832.1 τεμ 1,00x 240,00 = 240,00 β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,10x 240,00 = 24,00 Τεχν (003) h 5x 19,87 = 99,35 Βοηθ (002) h 5x 16,84 = 84,20 Αθροισμα 447,55 (Αριθμητικά) : 447,55 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Άρθρο : : 182 ΑΤΗΕ Κιβώτιο οργάνων ενδείξεως και μετρήσεως από πλαστικό που περιέχει 3 αμπερόμετρα 1 βολτόμετρο Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κιβώτιο οργάνων ενδείξεως και μετρήσεως δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση κιβώτιου με τα όργανα και τα μοκροϋλικά, εγκατάσταση, συναρμολόγηση σε πίνακα, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία από πλαστικό $$ α. Κιβώτιο από πλαστικό οργάνων ενδείξεως και μετρήσεως που περιέχει 3 αμπερόμετρα 1 βολτόμετρο τεμ 1,00x 150,00 = 150,00 β. Μικροϋλικά 0,03 του α 0,03x 150,00 = 4,50 Τεχν (003) h 3,50x 19,87 = 69,55 Βοηθ (002) h 3,50x 16,84 = 58,94 Αθροισμα 282,99 (Αριθμητικά) : 282,99 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ : 183 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός εντάσεως έως 160 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση με κοχλίωση (διάνοιξη οπών κλπ.) εντός χυτοσιδηράς διανομής ευρισκομένης μέσα σε πίλλαρ, ηλεκτρική συνδεσμολογία και δοκιμή καλής λειρουργίας. Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Ν\ Εντάσεως έως 160 Α Υλικά α. Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Εντάσεως έως 160 Α τεμ 1,00x 280,00 = 280,00 β. Μικρουλικά 0,01 του α 0,01x 280,00 = 2,80 Τεχν (003) h 3,00x 19,87 = 59,61 Βοηθ (002) h 3,00x 16,84 = 50,52 Αθροισμα 392,93

24 Σελίδα 24 (Αριθμητικά) : 392,93 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ : 184 Άρθρο : ΑΤΗΕ Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Εντάσεως 100 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση με κοχλίωση (διάνοιξη οπών κλπ.) εντός χυτοσιδηράς διανομής ευρισκομένης μέσα σε πίλλαρ, ηλεκτρική συνδεσμολογία και δοκιμή καλής λειρουργίας. Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Εντάσεως 100 Α Υλικά α. Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Εντάσεως 100 Α τεμ 1,00x 230,00 = 230,00 β. Μικρουλικά 0,01 του α 0,01x 230,00 = 2,30 Τεχν (003) h 2,50x 19,87 = 49,68 Βοηθ (002) h 2,50x 16,84 = 42,10 Αθροισμα 324,08 (Αριθμητικά) : 324,08 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ : 185 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Αυτόματος τριπολικός διακόπτης προστασίας κινητήρων έως 10kW Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αυτόματος τριπολικός διακόπτης προστασίας κίνητηρων ισχύος έως 10kW με περιοχή ρύθμισης θερμικού έως 2,5-5Α, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση με κοχλίωση (διάνοιξη οπών κλπ.) εντός χυτοσιδηράς διανομής ευρισκομένης μέσα σε πίλλαρ, ηλεκτρική συνδεσμολογία και δοκιμή καλής λειρουργίας. Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Ν855.1 Εντάσεως 10 Υλικά α. Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Εντάσεως 10 Ν855.1 τεμ 1,00x 40,8 = 40,80 β. Μικρουλικά 0,05 του α 0,05x 40,80 = 2,04 Τεχν (003) h 0,5x 19,87 = 9,94 Βοηθ (002) h 0,5x 16,84 = 8,42 Αθροισμα 61,20 (Αριθμητικά) : 61,20 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ : 186 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4x 40 A Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

25 Σελίδα 25 Αυτόματος διακόπτης διαρροής 30mA τετραπολικός Ν Εντάσεως 40 Υλικά α. Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Εντάσεως 40 Ν τεμ 1,00x 55,00 = 55,00 β. Μικρουλικά 0,04 του α 0,04x 55,00 = 2,20 Τεχν (003) h 0,6x 19,87 = 11,92 Βοηθ (002) h 0x 16,84 = 0,00 Αθροισμα 69,12 (Αριθμητικά) : 69,12 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ : 187 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Απαγωγέας υπέρτασης κλάσης II Imax=40kA Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Απαγωγέας υπερτάσεων κλάσεως ΙΙ για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απαγωγέας υπέρτασης κλάσης II Imax=40kA Ν Εντάσεως 40kA Υλικά α. Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Εντάσεως 40kA τεμ 1,00x 308,36 = 308,36 β. Μικρουλικά 0,03 του α 0,03x 308,36 = 9,25 Τεχν (003) h 0,5x 19,87 = 9,94 Βοηθ (002) h 0,5x 16,84 = 8,42 Αθροισμα 335,97 (Αριθμητικά) : 335,97 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ : 188 Άρθρο : ΑΤΗΕ Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α

26 Σελίδα 26 α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο εντάσεως 40 Α τεμ 1,00x 11,36 = 11,36 β. Μικροϋλικά 0,03 του α 0,03x 11,36 = 0,34 Τεχν (003) h 0,50x 19,87 = 9,94 Αθροισμα 21,64 (Αριθμητικά) : 21,64 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Άρθρο : : 189 ΑΤΗΕ Ασφάλεια συντηκτική τύπου TZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ασφάλεια συντηκτική τύπου TZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και συντηκτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από πίσω κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 α. Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΤZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε τεμ 1,00x 12,00 = 12,00 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 12,00 = 0,24 Τεχν (003) h 0,30x 19,87 = 5,96 Αθροισμα 18,20 (Αριθμητικά) : 18,20 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ : 190 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα μονοπολικός Εντάσεως 10 Α

27 Σελίδα 27 α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α τεμ 1,00x 6,5 = 6,50 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 6,50 = 0,13 Τεχν (003) h 0,25x 19,87 = 4,97 Αθροισμα 11,60 (Αριθμητικά) : 11,60 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 191 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα μονοπολικός Εντάσεως 16 Α α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α τεμ 1,00x 6,5 = 6,50 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 6,50 = 0,13 Τεχν (003) h 0,25x 19,87 = 4,97 Αθροισμα 11,60 (Αριθμητικά) : 11,60 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 192 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα τριπολικός Εντάσεως 10 Α

28 Σελίδα 28 α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 Α τεμ 1,00x 24,00 = 24,00 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 24,00 = 0,48 Τεχν (003) h 0,30x 19,87 = 5,96 Αθροισμα 30,44 (Αριθμητικά) : 30,44 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ : 193 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα τριπολικός Εντάσεως 16 Α α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α τεμ 1,00x 25,00 = 25,00 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 25,00 = 0,50 Τεχν (003) h 0,30x 19,87 = 5,96 Αθροισμα 31,46 (Αριθμητικά) : 31,46 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 194 Άρθρο : ΑΤΗΕ Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός με θερμικά κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου εντάσεως 32 Α και έως 4 βοηθ.επαφών Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός με θερμικά κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου πλήρως κατασκευασμένου στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία Εντάσεως 32 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών α. Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (με θερμικά) χωνευτός εντάσεως 32 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών τεμ 1,00x 36,00 = 36,00 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 36,00 = 0,72 Τεχν (003) h 0,90x 19,87 = 17,88 Αθροισμα 54,60

29 Σελίδα 29 (Αριθμητικά) : 54,60 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 195 Άρθρο : ΑΤΗΕ Διακόπτης αυτόματος αέρα αστέρα τριγώνου τριπολικός με χρονική και θερμική ρύθμιση εντάσεως έως 25 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Διακόπτης αυτόματος αέρα αστέρα τριγώνου τριπολικός με χρονική και θερμική ρύθμιση γιά χωνευτή εγκατάσταση σε μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εντάσεως 0 Α έως 40 Α α. Διακόπτης αυτόματος αέρα τριπολικός με χρονική και θερμική ρύθμισηεντάσεως 0 Α έως 40 Α τεμ 1,00x 185,00 = 185,00 β. Μικροϋλικά 0,01 του α 0,01x 185,00 = 1,85 Τεχν (003) h 1,30x 19,87 = 25,83 Αθροισμα 212,68 (Αριθμητικά) : 212,68 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ : 196 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία α. Ενδεικτική λυχνία μεταλλικών πινάκων STAB και πεδίων με τα μικροϋλικά τεμ 1,02x 3,9 = 3,98 β. Ασφάλεια πορσελάνης εντάσεως έως 25 Α πλήρης με υλικά και μικροϋλικά τεμ 1,10x 3,2 = 3,52 Τεχν (003) h 0,60x 19,87 = 11,92 Αθροισμα 19,42 (Αριθμητικά) : 19,42 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Άρθρο : : 197 ΑΤΗΕ Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων ανά δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, με πυκνωτές σε 5 βαθμίδες τριφασικής λειτουργίας ισχύος 50 KVAR Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων ανά

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 72/2011 A.T. : 108 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8578.8 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σύστημα κλιματισμού με VRV-INVERTER ισογείου Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι Ε Ρ Α Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Α Θ Η Ν Ω Ν Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Κ Ο Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 01 ΑΤΗΕ 0Ν8043.001.002 Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο : Χώρος Υποδοχής Σπηλαίου Δράκου Αριθμός Μελέτης : 185/2011 A.T. : 76 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 43 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ηράκλειο, 18/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Ανάλυση Τιμών

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Ανάλυση Τιμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk8i4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 28Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαίρεση επιχρισµάτων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων,

Καθαίρεση επιχρισµάτων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων, ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 22.56 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε µηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, Έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Δ/νση Πλ.& Τ.Υ Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία του GRID (φάση γ ) ΘΕΣΗ: Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.693,54 Ευρώ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:42/2011 Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A.T.: 137 ΑΤΗΕ Ν8066.1.4.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ Θέση: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, Ο.Τ.290, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών A.T.: 68 ΑΤΗΕ Ν5001.4 Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Υπεύθυνος Μελετητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. Ολα τα άρθρα που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προϋπολογισμός & ΦΠΑ: Χρηματοδότηση: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2009Α

4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προϋπολογισμός & ΦΠΑ: Χρηματοδότηση: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2009Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 174.999,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 174.999,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 174.999,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα