ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΔΠN/Περιοχή Ηρακλείου Ελ. Βενιζέλου 14 Τσαλικάκι Γάζι ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ Αθήνα F

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1. Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2. Περιγραφή του έργου ΑΡΘΡΟ 3. Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 4. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς ΑΡΘΡΟ 5. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό ΑΡΘΡΟ 6. Υποβαλλόμενα Στοιχεία ΑΡΘΡΟ 7. Περιεχόμενο Προσφοράς ΑΡΘΡΟ 8. Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών ΑΡΘΡΟ 9. Αξιολόγηση Προσφορών ΑΡΘΡΟ 10. Ενστάσεις Διαγωνιζομένων ΑΡΘΡΟ 11. Κατακύρωση Ακύρωση Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 12. Κατάρτιση Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 13. Υπογραφή Σύμβασης - Κυρώσεις ΑΡΘΡΟ 14. Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) ΑΡΘΡΟ 15. Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας ΑΡΘΡΟ 16. Εξοδα Δημοσίευσης Διακήρυξης ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

3 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο Τεύχη και Έγγραφα της Διακήρυξης Τα παρακάτω τεύχη και έγγραφα συνοδεύουν τη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της: 1. Πρόσκληση (δυο σελίδες) 2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού (δεκαεννιά σελίδες) 3. Τεύχος Α «Σχέδιο Οικονομικής Προσφοράς» (τρεις σελίδες) 4. Τεύχος Β «Σχέδιο Σύμβασης - Συμφωνητικό» (είκοσι τέσσερις σελίδες) 5. Τεύχος Γ «Ασφαλίσεις» (πέντε σελίδες) 6. Τεύχος Δ «Υποδείγματα» (πέντε σελίδες) που περιλαμβάνει: - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (Υπόδειγμα 1) - Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Όρων κ.λπ. (Υπόδειγμα 2) - Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνιζόμενου ότι δεν είναι βουλευτής (Υπόδειγμα 3) - Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Υπόδειγμα 4) ΑΡΘΡΟ 2 ο Περιγραφή του έργου 1. Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάδειξη εργολάβου που θα αναλάβει τις εργασίες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των κτιρίων αρμοδιότητας ΔΠΝ/Περιοχής ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα Κτιρίων, δηλαδή των κτιρίων της έδρας της Περιοχής Ηρακλείου (Τσαλικάκι), των Πρακτορείων Μοιρών και Αρκαλοχωρίου, του Υποπρακτορείου Λιμένα Χερσονήσου και των γραφείων της 2116 Περιφερειακής Αποθήκης Κρήτης (Αλμυρός Λινοπεράματα), συνολικού εμβαδού τ.μ., τα οποία μπορούν να αυξομειωθούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης έως 30%, χωρίς να μπορεί ο ανάδοχος να αιτηθεί αύξηση της τιμής προσφοράς του ή άλλες παροχές. Επισημαίνεται ότι στην δαπάνη καθαριότητας συμμετέχει το Κατάστημα Πωλήσεων Ηρακλείου της ΔΕΗ Α.Ε., που συστεγάζεται στο κτίριο της έδρας της Περιοχής Ηρακλείου (συμμετοχή 20%), καθώς και στo Πρακτορείo Μοιρών (συμμετοxή 25%) και χρησιμοποιεί τους αντίστοιχους σε εμβαδόν χώρους. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, που διενεργεί ο ΔΕΔΔΗΕ, θα καταρτιστούν χωριστές Συμβάσεις, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής, για ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ Περιοχή Ηρακλείου και ΔΕΗ Α.Ε./Κατάστημα Πωλήσεων Ηρακλείου. 2. Ο καθαρισμός των κτιρίων θα γίνεται σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Εργασιών Καθαρισμού κάθε μέρα, με μέσα και υλικά καθαριότητας του εργολάβου, από τις έως τις μετά το ωράριο εργασίας του προσωπικού των ΔΕΔΔΗΕ - ΔΕΗ. Για ορισμένα γραφεία ο καθαρισμός θα γίνεται εντός του ωραρίου εργασίας του προσωπικού. 3. Εκτακτος καθαρισμός συνολικά ή μερικά θα γίνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται έκτακτη ανάγκη, μετά από πρόσκληση των ΔΕΔΔΗΕ - ΔΕΗ και σε ώρες που θα καθορίζονται επίσης από αυτούς. Η αμοιβή της έκτακτης εργασίας θα υπολογίζεται πάντα σύμφωνα με το Αρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης χωρίς να μεταβάλλεται η τιμή της προσφοράς του αναδόχου για τη συγκεκριμένη έκτακτη εργασία και χωρίς να μπορεί ο ανάδοχος να αιτηθεί αύξηση της τιμής προσφοράς του ή άλλες παροχές. 4. Ως Αρμόδιοι των ΔΕΔΔΗΕ - ΔΕΗ για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης ορίζονται, αντίστοιχα οι παρακάτω:

4 - Για τον ΔΕΔΔΗΕ: ο Τομεάρχης Υποστήριξης Περιοχής Ηρακλείου Ιωάννης ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ (έδρα Περιοχής Ηρακλείου Τσαλικάκι ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ ). - Για τη ΔΕΗ : η Υποτομεάρχης Καταστήματος Πωλήσεων Ηρακλείου Ευαγγελία ΚΟΥΡ- ΛΕΤΑΚΗ (έδρα Καταστήματος Πωλήσεων Ηρακλείου Τσαλικάκι ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ ). ΑΡΘΡΟ 3 ο Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης 1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης ορίζεται για δυο (2) χρόνια. Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα είναι σταθερές καθ όλη την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 2. Οι ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - ΔΕΗ Α.Ε. έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν τη συνολική συμβατική ποσότητα των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων και να τη μειώσουν μέχρι 30%, χωρίς να έχει ο Εργολάβος το δικαίωμα να αυξήσει την τιμή μονάδας της προσφοράς του ή να ζητήσει άλλες παροχές. 3. Οι ΔΕΔΔΗΕ - ΔΕΗ δικαιούνται να καταγγείλουν αζημίως την παρούσα Σύμβαση και πριν την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της, λόγω μη τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4 ο Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, με τη συναίνεση των Διαγωνιζομένων. ΑΡΘΡΟ 5 ο Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 5.1 Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή Συμπράξεις Εταιρειών που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, η οποία γνωστοποιείται με κατάθεση αντίστοιχων βεβαιώσεων για τις εργολαβίες που έχουν εκτελέσει, έχουν το απαραίτητο προσωπικό και τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία και χωρίς καθυστερήσεις στο αναλαμβανόμενο έργο και πληρούν προϋποθέσεις και όρους του συνημμένου σχεδίου Σύμβασης. 5.2 Οι εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά, είτε ως μέλη μιας Σύμπραξης είτε μόνες τους, απαγορεύεται να συμμετέχουν ως μέλη άλλης Σύμπραξης που υποβάλλει επίσης προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό, επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση υποβολής προσφορών ως Σύμπραξη θα πρέπει να υποβληθούν επιπλέον τα έγγραφα που αναφέρονται στους συνημμένους Γενικούς Όρους Διαγωνισμού και αφορούν Συμπράξεις. Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου γίνει σε Σύμπραξη, θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης το σχετικό έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης. Σημειώνεται επίσης ότι η ανάθεση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της Σύμπραξης και θα τεθεί διάταξη στους όρους της Σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι των ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε. ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

5 ΑΡΘΡΟ 6 ο Υποβαλλόμενα Στοιχεία 1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αλλοδαπών Επιχειρήσεων και όλα τα πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 3. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Διαγωνιζομένων επί των όρων που περιλαμβάνονται στα τεύχη της Διακήρυξης δε γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές που θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 7 ο Περιεχόμενο Προσφοράς 1. Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που ονομάζεται «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται: Προσφορά για το Διαγωνισμό ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /2014: «Εργασίες Καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των κτιρίων αρμοδιότητας ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Επίσης στο πάνω μέρος αριστερά, ο τίτλος του διαγωνιζομένου, η επαγγελματική του διεύθυνση και το όνομα, η διεύθυνση και τα τηλέφωνα του εκπροσώπου και του αντικλήτου του. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α (Τυπικά Στοιχεία), το ΦΑΚΕΛΟ Β (Τεχνικά Στοιχεία) και το ΦΑΚΕΛΟ Γ (Οικονομική Προσφορά) οι οποίοι θα είναι σφραγισμένοι. Μέσα σε κάθε Φάκελο θα πρέπει να περιέχεται Πίνακας περιεχομένων στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται, με την αρίθμηση βάσει του παρόντος Άρθρου και με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου. Η προσφορά του Διαγωνιζομένου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 που υποχρεούνται να υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι. Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, και μόνο αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. 2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α (Τυπικά στοιχεία) θα περιέχει : 2.1. Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας ΔΗΜΟΣΊΩΝ Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το κείμενο της ως άνω εγγυητικής, θα είναι σύμφωνο με το συνημμένο υπόδειγμα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).

6 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι αξίας χιλίων τετρακοσίων Eυρώ (1.400,00 ) (το ύψος της δεν υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ) Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει κάποιος από τους αναφερόμενους στο άρθρο 157 παρ. 1.α του Ν. 4281/2014 λόγος να καταπέσει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους λοιπούς δε προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης. H εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς Είναι δυνατόν η εγγυητική επιστολή συμμετοχής να επιστραφεί σε κάθε Διαγωνιζόμενο, που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της, πριν τη συμπλήρωση της παραπάνω ημερομηνίας, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι μετά από ενδεχόμενη ανατροπή του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα καταστεί Ανάδοχος ο υποψήφιος Διαγωνιζόμενος Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (πρωτότυπο ή ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο) για χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 2.3 Ασφαλιστική Ενημερότητα από ΟΑΕΕ ή ΤΣΜΕΔΕ ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό του υπεύθυνου ή των υπευθύνων των Διαγωνιζόμενων, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.7 (έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου) του παρόντος, καθώς επίσης και από το ΙΚΑ για το προσωπικό τους (πρωτότυπο ή ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο). Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά των παραγράφων 2.1, 2.2 και 2.3 θα πρέπει να υποβάλλονται όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, επί ποινή απορρίψεως των προσφορών των Διαγωνιζόμενων Πιστοποιητικό (Απόσπασμα) Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, όπου θα φαίνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί, ή αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα με το Νόμο Ν.3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Εναλλακτικά γίνεται δεκτή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που να φέρει ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στον Διαγωνισμό, με την οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι«μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν έχει καταδικαστεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα και ότι έχει υποβάλει αίτηση για την έκδοση Ποινικού Μητρώου, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο της. Σηµειώνεται ότι µόνο εφόσον η σχετική δήλωση φέρει ηµεροµηνία συντάξεως που συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς θα καλύπτεται η σχετική ρητή απαίτηση της ιακήρυξης. Υπεύθυνη δήλωση µε ηµεροµηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της ιακήρυξης, ως εκ τούτου η σχετική προσφορά, σύµφωνα µε την αρχή της τυπικότητας, πρέπει να κριθεί ως απορριπτέα. Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως, να υποβάλλει στην Υπηρεσία το Ποινικό Μητρώο αμέσως μετά την έκδοσή του και πριν το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αφορούν (ανάλογα με τη Νομική υπόσταση του Διαγωνιζόμενου) στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ΑΕ ή στους Διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. ή το φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό.

7 2.5. α) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του Διαγωνιζόμενου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης. Τα Πιστοποιητικά θα αναφέρονται ανάλογα στα Ομόρρυθμα μέλη, ή στους Διαχειριστές, ή στους Γενικούς Διευθυντές και τους Εντεταλμένους Συμβούλους του Διαγωνιζομένου. β) Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για την υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης. Εναλλακτικά γίνεται δεκτή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που να φέρει ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στον Διαγωνισμό, με την οποία θα δηλώνεται ότι α) «δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης» και β) «περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για την υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης». Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως, να υποβάλλει στην Υπηρεσία τα παραπάνω Πιστοποιητικά αμέσως μετά την έκδοσή τους και πριν το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών. Σηµειώνεται ότι µόνο εφόσον η σχετική δήλωση φέρει ηµεροµηνία συντάξεως που συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς θα καλύπτεται η σχετική ρητή απαίτηση της ιακήρυξης. Υπεύθυνη δήλωση µε ηµεροµηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της ιακήρυξης, ως εκ τούτου η σχετική προσφορά, σύµφωνα µε την αρχή της τυπικότητας, πρέπει να κριθεί ως απορριπτέα Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (πρωτότυπη ή ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο) από το ΓΕΜΗ, συνοδευόμενη από όλες τις μεταβολές της, όσον αφορά τις Εταιρείες (ΑΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και για τα φυσικά πρόσωπα από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζομένου ως εξής : Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε. α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίησή του. β. Απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. γ. Απόσπασμα Πρακτικών σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. δ. Βεβαίωση (έκδοσης τελευταίου δεκαημέρου) από το ΓΕΜΗ ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει δεκτή ηλεκτρονική εκτύπωση από το Εθνικό Τυπογραφείο. ε. Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., με το οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσιών, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. στ. Η ταυτότητα του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να

8 υπογράψει την προσφορά ή να συμμετέχει ή παρίσταται στο Διαγωνισμό, ως αντίκλητος ή εκπρόσωπος, αποδεικνύεται με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή ισότιμου εγγράφου Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. α. Φύλλα εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το Καταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς και κάθε τροποποίηση του με αντίγραφα των πράξεων τροποποιήσεων. β. Βεβαίωση (έκδοσης τελευταίου δεκαημέρου πριν την υποβολή της προσφοράς) της αρμόδιας Γραμματείας Πρωτοδικών περί κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του που έγιναν μετά την έκδοση αυτού και με πιστοποίηση από το ΓΕΜΗ. γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. δ. Η ταυτότητα του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων να υπογράψει την προσφορά ή να συμμετέχει ή παρίσταται στο Διαγωνισμό ως αντίκλητος ή εκπρόσωπος, αποδεικνύεται με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή ισότιμου εγγράφου Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (ΟΕ ή ΕΕ) α. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης ή παράστασης και των τυχόν τροποποιήσεων τους με βεβαίωση του αρμοδίου Δικαστικού Γραμματέα για μη δημοσίευση άλλων και με πιστοποίηση από το ΓΕΜΗ. β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και τον αντίκλητο. γ. Η ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτημένου ομμόρυθμου εταίρου που συμμετέχει ή παρίσταται στο Διαγωνισμό ως αντίκλητος ή εκπρόσωπος, αποδεικνύεται με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή ισότιμου εγγράφου Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Φυσικό πρόσωπο α. Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, με θεώρηση από την αρμόδια Αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισμό του αντικλήτου. β. Η ταυτότητα του φυσικού προσώπου ή του αντικλήτου ή εκπροσώπου του που συμμετέχει ή παρίσταται στο Διαγωνισμό, αποδεικνύεται με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή ισότιμου εγγράφου Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις : α. Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση της Εταιρείας, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κλπ. β. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Η απόφαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση.

9 Επίσης, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά στοιχεία: 2.8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, η οποία θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας ή από το φυσικό πρόσωπο, και θα βεβαιώνει ότι: Η εταιρία με την επωνυμία λειτουργεί επίσημα, απασχολεί προσωπικό και εκδίδει θεωρημένα τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής. Η δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από το εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις Ε.Π.Ε. από τον ή τους Διαχειριστές, για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. από τα ομόρρυθμα μέλη και για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που χορηγήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης, των τυχόν γραπτών τροποποιήσεών τους από τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και σχετικά με τη γνώση των τοπικών συνθηκών του Έργου κ.λ.π Δήλωση περί διαφάνειας σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Διασφάλιση διαφάνειας κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων (Ν.3310/2005 και 3414/2005). Ειδικός Όρος για την εφαρμογή του Νόμου 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Νόμο 3414/2005 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 20977/ΦΕΚ/Β/ Ο Προσφέρων οφείλει να προσκομίζει πριν την υπογραφή της Σύμβασης, δια των νομίμων εκπροσώπων του, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρου 3 του Ν.3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησης του από το Ν.3414/2005, η οποία αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω Άρθρο του Νόμου) και ότι δεσμεύεται να γνωστοποιεί αμελλητί προς το ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου σχετικά με την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω Άρθρων του νόμου κατ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του τίτλου ΙΙ της ΚΥΑ 20977/ΦΕΚ/Β/ (Επιχειρήσεις που συνάπτουν Δημόσιες Συμβάσεις κατά την έννοια του αναριθμημένου Αρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 3310/2005 όπως προστέθηκε με το Άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.3414/2005) Τα έγγραφα των παραγράφων (2.7.1, α, β, γ, δ), ( α, β), ( α) δυνητικά μπορεί να μην προσκομίζονται από τους Διαγωνιζόμενους με την υποβολή της προσφοράς, αλλά θα τα προσκομίσουν το αργότερο πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι Διαγωνιζόμενοι να περιλάβουν οπωσδήποτε στην Υπεύθυνη Δήλωση (παρ του παρόντος Άρθρου) την παράγραφο 8 του αντίστοιχου Υποδείγματος. 3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β (Τεχνικά Στοιχεία) θα περιέχει : 3.1. Πίνακα πελατών των κυριότερων έργων καθαρισμού κτιρίων που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται από το Διαγωνιζόμενο κατά τα τελευταία έτη. Ο υπόψη πίνακας θα εξεταστεί, επαληθευτεί και αξιολογηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. 3.2.Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης των κυριότερων έργων καθαρισμού κτιρίων που έχει φέρει σε πέρας επιτυχώς τα τελευταία έτη ο διαγωνιζόμενος, ώστε να δηλώσει την εμπειρία του.

10 3.3. Πρόσφατες Καταστάσεις όλου του απασχολούμενου προσωπικού του εργολάβου, μερικής και πλήρους απασχόλησης, κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή (ΣΕΠΕ) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιεί θα είναι εγκεκριμένα από το Γ.Χ.Κ Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώσει το προσωπικό (αριθμός), που πρόκειται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό αυτό θα έχει τη δυνατότητα συνεννόησης στην Ελληνική γλώσσα, θα απασχολείται δε από τις έως στις μετά το ωράριο εργασίας του προσωπικού των ΔΕΔΔΗΕ - ΔΕΗ. Για ορισμένα γραφεία ο καθαρισμός θα γίνεται εντός του ωραρίου εργασίας του προσωπικού Το προσωπικό του Εργολάβου, θα είναι ανάλογο του Εμβαδού των προς Καθαρισμό Κτιρίων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, ότι κατά τις εργασίες καθαρισμού θα προβαίνουν στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για το προσωπικό τους, καθώς και στην αποκατάσταση κάθε ζημιάς που προκαλείται σε βάρος των ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, ότι απασχολείται με το αντικείμενο του διαγωνισμού τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, ότι διαθέτει την ανάλογη εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό και ότι είναι κάτοχος πιστοποίησης εργασιών κατά ISO Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι για το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα εφαρμόζονται απαρεγκλίτως οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, θα καταβάλλονται οι νόμιμες αποδοχές, θα τηρείται το νόμιμο ωράριο εργασίας, θα καταβάλλονται κατά το νόμο οι εργοδοτικές εισφορές ασφάλισης και θα εκπληρώνονται οι λοιπές εργοδοτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινωνική ασφάλιση, θα τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ Βεβαιώσεις τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται ο διαγωνιζόμενος προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά του Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα παρακάτω που ορίζονται από το νόμο 3863/ στο άρθρο 68 «Περί Συμβάσεων εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα: α) Ο αριθμός των εργαζομένων. β) Αναφορά τετραγωνικών μέτρων καθαρισμού ανά άτομο. γ) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας. δ) Η εκάστοτε σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. ε) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. στ) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία, κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στις απαιτούμενες ανωτέρω υποχρεώσεις υποβολής πρωτοτύπων ή αντιγράφων εγγράφων από τους συμμετέχοντες, ισχύει ο Νόμος 4250/2014, και σε κάθε περίπτωση το εκάστοτε νομικό πλαίσιο. 4. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει : 4.1. Το συνημμένο σχέδιο της Οικονομικής προσφοράς, που αποτελείται από δυο (2) έντυπα και χορηγείται από την Υπηρεσία, με το οποίο ο Διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει την

11 προσφορά του, θα αναφέρεται σε τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο μηνιαίως. Επισημαίνεται ότι και τα δυο έντυπα θα είναι συμπληρωμένα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο ή εγγράφως αποδεδειγμένα από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η συμπλήρωση του εντύπου πρέπει να είναι σαφής και ευδιάκριτη Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η εξάρτηση, με κάθε τρόπο του τιμήματος της προσφοράς που προσφέρονται από τους διαγωνιζομένους, από την ισοτιμία του Ευρώ με ξένα νομίσματα Επιπροσθέτως οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει στην προσφορά τους να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νομίμων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της εκάστιοτε Σύμβασης Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες θα είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, για εργαζόμενους άγαμους και χωρίς προϋπηρεσία, κατά 50% άνω και κατά 50% κάτω των 25 ετών. Σε περίπτωση μη υποβολής των προσφορών όπως αναφέρεται παραπάνω η προσφορά θα θεωρείται τυπικά μη αποδεκτή και θα αποκλείεται ο διαγωνιζόμενος. Παράλειψη υποβολής της Εγγύησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία (του Άρθρου 7), αποτελεί αιτία τυπικής απόρριψης της προσφοράς και επιστροφής στους Διαγωνιζομένους από την Επιτροπή του Διαγωνισμού κλειστών των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 8 ο Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών 1. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει το αργότερο στις 8/1/2015 και ώρα 14:00. Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της Αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από τις 8/1/2015 και ώρα 14: Στις 9/1/2015 και ώρα θα διεξαχθεί η αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Α. 3. Η Επιτροπή παραλαμβάνει τις προσφορές των Διαγωνιζομένων και καταγράφει την επωνυμία τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι και ελέγχει την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ. Εάν μέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανευρεθούν και οι τρεις φάκελοι, τότε η προσφορά δε γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. 4. Μετά, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον Πίνακα περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο Διαγωνιζόμενος. Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που

12 περιέχονται σε αυτόν, αποφασίζει για όσους τυχόν θα πρέπει να αποκλεισθούν, με βάση τους όρους του Διαγωνισμού και ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας από αυτούς και συντάσσει το πρακτικό Αποσφράγισης Φακέλου Α. 5. Σε κάθε Διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφονται, επί αποδείξει, σφραγισμένοι όπως υποβλήθηκαν ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β και Γ καθώς και η "Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής". Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο Άρθρο 10 του παρόντος για υποβολή Ενστάσεων, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που αποκλείστηκε δεν έχει υποβάλει Ένσταση. Επίσης μπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής Ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ και η "Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής" θα επιστραφούν στο Διαγωνιζόμενο μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ, επί της Ενστάσεως του. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, πλην της "Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής", θα κρατηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση του. 6. Μετά την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ επί τυχόν Ενστάσεων των Διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Αποσφράγισης σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει (σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με FAX, ή έγγραφο τουλάχιστον μία ημέρα προ της ημερομηνίας της αποσφράγισης), με τη σειρά που έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ εκείνων που έγιναν τυπικά αποδεκτοί, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια τεχνικά στοιχεία που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β που αποσφραγίστηκε. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσφοράς του ζητηθεί από τους εκπρόσωπους των διαγωνιζομένων, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος. 7. Μετά την αξιολόγηση του Φακέλου Β των προσφορών διαμορφώνεται ο κατάλογος των τεχνικά αποδεκτών προσφορών και συντάσσεται το αντίστοιχο πρακτικό Αποσφράγισης Φακέλου Β. Οι τεχνικά μη αποδεκτές προσφορές οριστικοποιούνται μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιου Διαγωνιζόμενου ενεργοποιείται αντίστοιχα η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου επιστρέφοντας όμως στο Διαγωνιζόμενο μόνο το Φάκελο Γ (Οικονομική Προσφορά) και την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 8. Ακολούθως, αποσφραγίζεται ο Φάκελος Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους τεχνικά αποδεκτούς διαγωνιζόμενους με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με FAX, ή έγγραφο τουλάχιστον μία ημέρα προ της ημερομηνίας της αποσφράγισης), συντάσσεται το πρακτικό Αποσφράγισης Φακέλων Γ, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν στους φακέλους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια, κατά την κρίση της Επιτροπής Αποσφράγισης, οικονομικά στοιχεία των προσφορών. 9. Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων οι οποίοι παρευρίσκονται εφόσον το επιθυμούν. 10. Προσφορές που θα είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη συνοδευόμενες από το ζητούμενο ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνες με τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, τεχνικής λύσης, κ.λπ.) δε γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση.

13 11. Σε κάθε περίπτωση που προσφορές κριθούν τυπικά ή τεχνικά μη αποδεκτές η Επιτροπή Αποσφράγισης υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τους προσφέροντες για τους λόγους απόρριψής τους. ΑΡΘΡΟ 9 ο Αξιολόγηση Προσφορών 1. Ο Διαγωνισμός για ανάδειξη Αναδόχου, ικανού για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και οικονομική εκτέλεση του έργου της Διακήρυξης, γίνεται μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών για το υπόψη έργο και το βασικό κριτήριο για την ανάδειξη Αναδόχου αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 2. Στη συνέχεια η Επιτροπή, προβαίνει σε αξιολόγηση των δικαιολογητικών και στοιχείων του διαγωνιζόμενου με το μικρότερο τίμημα, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά του ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσο αφορά τη δυνατότητά του να εκτελέσει το έργο. 3. Στα πλαίσια της παραπάνω εξέτασης η Επιτροπή Αποσφράγισης - Αξιολόγησης, εφόσον το κρίνει σκόπιμο μπορεί να διενεργεί λογιστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά, κατά την κρίση της, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και να ζητά συμπληρωματικές διευκρινήσεις από τους διαγωνιζόμενους, υπό τον όρο ότι οι διευκρινήσεις αυτές δεν αποτελούν περίπτωση αντιπροσφοράς. 4. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος που προσφέρει τη μικρότερη προσφορά δεν πληροί τις προϋποθέσεις, εξετάζεται η αμέσως επόμενη προσφορά από άποψη μειοδοσίας και ούτω καθεξής, ώστε να εξευρεθεί ο τελικός μειοδότης που θα εξασφαλίσει την έγκαιρη, άρτια και οικονομική εκτέλεση του έργου. 5. Σε περίπτωση πλειόνων Μειοδοτών λόγω ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών η ανάθεση γίνεται σε έναν από τους μειοδότες μετά από κλήρωση, η οποία διενεργείται παρουσίας τους. 6. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει τεχνικά μη αποδεκτή όποια προσφορά δεν πληροί τις τεχνικές του απαιτήσεις. 7. Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών, δε θα γίνεται δημόσια ανακοίνωση στοιχείων των προσφορών ούτε θα παρέχεται ιδιαίτερα καμία πληροφορία για τα περιεχόμενα των προσφορών και των εγγράφων τους, εκτός αν συμφωνεί σ αυτό με έγγραφο του ο Διαγωνιζόμενος, για την προσφορά του οποίου ζητήθηκε η πληροφορία. ΑΡΘΡΟ 10 ο Ενστάσεις Διαγωνιζομένων 1. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να προσβάλουν με ένσταση εκτελεστές πράξεις του ΔΕΔΔΗΕ που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής, τις οποίες θεωρούν ότι θίγουν μη νόμιμα τα συμφέροντα τους. 2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΝ/Περιοχή ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ελ. Βενιζέλου Τσαλικάκι ΗΡΑΚΛΕΙΟ) σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάμενου. 3. Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από τα παρακάτω όργανα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τα οποία γνωστοποιούν εγγράφως στους οικείους ενιστάμενους τις αποφάσεις τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

14 Συγκεκριμένα : Για τις ενστάσεις που θα αφορούν όρους της διακήρυξης ή τις προσφορές των διαγωνιζομένων θα αποφασίζει ο Διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/Περιοχής ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Για ενστάσεις που θα αφορούν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα αποφασίζει ο Διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών. 4. Οι ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την τελεσίδικη εκδίκασή τους. Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του, αλλά τίθεται υπόψη μόνο στο υπηρεσιακό όργανο που θα κατακυρώσει το Διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 11 ο Κατακύρωση Ακύρωση Διαγωνισμού 1. Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά του από τα ε- ξουσιοδοτημένα όργανα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από το Διαγωνιζόμενο. 2. Η κατακύρωση ανάθεσης του Έργου γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με επιστολή με την οποία καλείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στην ως άνω προθεσμία θα καταπίπτει υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ποινική ρήτρα, θα θεωρείται αυτομάτως έκπτωτος και εκτός από τη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημιάς ή απώλειάς της από την εξέλιξη αυτή. 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Διαγωνισμό : α. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. β. αν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για τον ΔΕΔΔΗΕ. γ. αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. δ. αν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές των αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ. ΑΡΘΡΟ 12 ο Κατάρτιση Σύμβασης 1. Η Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 2. Για την υπογραφή της Σύμβασης ο μειοδότης θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους έως 5% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ). 3. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση που του ζητηθούν να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλει να έχει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας. 4. Υπενθυμίζεται και πάλι ότι θα καταρτιστούν χωριστές Συμβάσεις αντίστοιχα για ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. /Περιοχή ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ΔΕΗ Α.Ε./Κατάστημα Πωλήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

15 ΑΡΘΡΟ 13 ο Υπογραφή Σύμβασης- Κυρώσεις 1. Ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών, αφότου λάβει την έγγραφη ειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία θα γνωστοποιείται σ αυτόν η απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών Σύμβασεων για ΔΕΔΔΗΕ - ΔΕΗ, προσκομίζοντας αντίστοιχες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, του εγκεκριμένου από το ΔΕΔΔΗΕ τύπου και ύψους συνολικά έως ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) της προσφοράς του (χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ), καθώς και τυχόν υποβληθέντα πιστοποιητικά κ.λ.π που θα ζητηθούν. 2. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, ή δεν προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή τα υπόλοιπα από τα ζητούμενα πιστοποιητικά κ.λ.π κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η κοινοποίηση καμίας ιδιαίτερης Πρόσκλησης και καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο Διαγωνισμό υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του Διευθυντή ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/Περιοχής ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Κατά της απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από της κοινοποίησης σ αυτόν της ανωτέρω απόφασης. Η υποβολή της ένστασης αναστέλλει την έκπτωση. Επί της ένστασης αποφασίζει οριστικά ο Διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών. ΑΡΘΡΟ 14 ο Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του Διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και τευχών του Διαγωνισμού. 2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε Συμπλήρωμα της Διακήρυξης, έκδοση του οποίου θα ανακοινώνεται από τον τύπο. 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους Διαγωνιζόμενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δε θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά του ΔΕΔΔΗΕ από τη Διακήρυξη αυτή και τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. 4. Η Προσφορά των Διαγωνιζόμενων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τον ΔΕΔΔΗΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα στον Διαγωνιζόμενο να την επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 6. Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς όφελος του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους.

16 ΑΡΘΡΟ 15 ο Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας 1. Ο Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 2. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ "υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, οι ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της Σύμβασης. Επιπροσθέτως, οι ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα, να αποκλείσουν, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η Σύμβαση καταγγέλθηκε από τους ΔΕΔΔΗΕ - ΔΕΗ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. 3. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση ή συστημένη επιστολή στον Ανάδοχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΔΕΔΔΗΕ - ΔΕΗ. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρμόδια όργανο των ΔΕΔΔΗΕ - ΔΕΗ. ΑΡΘΡΟ 16 ο Έξοδα Δημοσίευσης Διακήρυξης Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας Διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η προκήρυξη του Διαγωνισμού θα καταχωρηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www. deddie.gr, θα δημοσιευτεί δε σε μία (1) ημερήσια πανελλαδική εφημερίδα και σε μία (1) ημερήσια τοπική (Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) εφημερίδα. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Αντ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Περιφέρειας Νησιών

17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝ. Τ.Μ. Τ.Μ. ΔΕΔΔΗΕ T.Μ. ΔΕΗ 1. ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: %Χ3.000= (και έδρα Καταστήματος Πωλήσε ων Ηρακλείου), Ελ. Βενιζέλου Τσαλικάκι ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 2. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ: %X290= 28 ης Οκτωβρίου & Ρ. Φερραίου - 217, Μοίρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 3. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ: Ελ. Βενιζέλου Αρκαλοχώρι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 4. ΥΠΟΠΡ/ΡΕΙΟ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: Πετράκη Λιμ. Xερσονήσου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Ευμ. Βουρεξάκη Αλμυρός Λινοπεράματα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 20%X3.000= %X290= 72, ΣΥΝΟΛA: ,50 672,50

18 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο καθαρισμός των χώρων θα πραγματοποιείται καθημερινά (ή όπως αλλιώς ορίζεται) μετά το πέρας της εργασίας του προσωπικού (15.00), και μέχρι τις 20.00, από εξουσιοδοτημένα άτομα του Εργολάβου καθαρισμού, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα και χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό. - Για τον καθαρισμό του κτιρίου της έδρας της Περιοχής Ηρακλείου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (και του συστεγαζόμενου Καταστήματος Πωλήσεων Ηρακλείου της ΔΕΗ Α.Ε.) (3.000 τ.μ. συνολικά, τ.μ. ΔΕΔΔΗΕ τ.μ. ΔΕΗ), θα απασχολούνται 3 (τρία) άτομα καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη από 3 (τρεις) ώρες (τουλάχι-στον) κάθε μέρα, κάθε δε Παρασκευή θα απασχολούνται 4 (τέσσερα) άτομα από 6 (έξι) ώρες τουλάχιστον (έναρξη από 14.00). - Ο καθαρισμός του κτιρίου του Πρακτορείου Μοιρών (290 τ.μ. συνολικά, 217,50 τ.μ. ΔΕΔΔΗΕ 72,50 τ.μ. ΔΕΗ), θα γίνεται τρεις (3) φορές την εβδομάδα με ένα (1) άτομο από 3 (τρεις) ώρες (τουλάχιστον) τη φορά. - Ο καθαρισμός του κτιρίου του Πρακτορείου Αρκαλοχωρίου (160 τ.μ. συνολικά, εξ ολοκλήρου ΔΕΔΔΗΕ), θα γίνεται δυο (2) φορές την εβδομάδα με ένα (1) άτομο από 3 (τρεις) ώρες (τουλάχιστον) τη φορά. - Ο καθαρισμός του κτιρίου του Υποπρακτορείου Λ. Χερσονήσου (170 τ.μ. συνο-λικά, εξ ολοκλήρου ΔΕΔΔΗΕ), θα γίνεται δυο (2) φορές την εβδομάδα με ένα (1) άτομο από 3 (τρεις) ώρες (τουλάχιστον) τη φορά. - Ο καθαρισμός των γραφείων της 2116 Περιφερειακής Αποθήκης Κρήτης (200 τ.μ. συνολικά, εξ ολοκλήρου ΔΕΔΔΗΕ), θα γίνεται δυο (2) φορές την εβδομάδα με ένα (1) άτομο από 3 (τρεις) ώρες (τουλάχιστον) τη φορά. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες : 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ) : α. ΧΩΡΟΙ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - Λεπτομερής καθαρισμός των εισόδων των κτιρίων, καθώς και του θυρωρείου και του α- νελκυστήρα (έδρα Περιοχής Ηρακλείου), σφουγγάρισμα και τρίψιμο των δαπέδων τους. β. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ - ΣΚΑΛΩΝ - Άδειασμα, καθάρισμα των σταχτοδοχείων με απολυμασμένο ύφασμα. - Άδειασμα όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα σε πλαστικές σακούλες (καλά δεμένες). - Συγκέντρωση αυτών και μεταφορά στους κάδους απορριμμάτων. - Τοποθέτηση καθαρών σακουλών σε όλα τα καλάθια αχρήστων. - Καθάρισμα όλων των επίπλων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες κ.λ.π.), των συσκευών και μικροαντικειμένων πάνω, κάτω και δίπλα από αυτά (Η/Υ και περιφερειακά τους, τηλεφωνικές συσκευές, σφραγιδοστάτες, ημερολόγια, κ.λ.π.), καθώς και κάθε αντικειμένου είτε κινητού, είτε σταθερά προσαρμοσμένου στο δάπεδο ή στους τοίχους (πρεβάζια παραθύρων, σοβατεπιά, καλοριφέρ, σωλήνες, κ.λ.π.). - Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων γραφείων, διαδρόμων, σκαλών-πλατύσκαλων με καθαρή υγρή σφουγγαρίστρα με ειδικό υγρό, με ιδιαίτερη προσοχή σε πλαϊνά και γωνίες.. /.

19 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο καθάρισμα γωνιών και χώρων γύρω από έπιπλα, καθίσματα, ψύκτες, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κ.τ.λ. γ. ΧΩΡΟΙ W.C. - Επιμελημένος καθαρισμός των W.C. (πλύσιμο μέσα έξω των λεκανών, νιπτήρων, πλακιδίων και όλων των ειδών υγιεινής) με απολυμαντικό υγρό, σκούπισμα με υγρό πανί του χώρου γύρω από τις λεκάνες. Ιδιαίτερη προσοχή στα σκουπάκια καθαρισμού των λεκανών. - Γυάλισμα των βρυσών και των μεταλλικών διακοσμητικών αντικειμένων των W.C. - Καθαρισμός των καθρεπτών με «σπρέι» και γυάλισμα με στεγνό πανί. - Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδου W.C. και προθαλάμου με απολυμαντικό υγρό. - Τοποθέτηση χειροπετσετών, χαρτιών υγείας, υγρών σαπουνιών που θα παρέχουν οι αρμόδιοι αντίστοιχα του Τομέα Υποστήριξης Περιοχής Ηρακλείου και των Πρακτορείων Μοιρών, Αρκαλοχωρίου, Υποπρακτορείου Λ. Χερσονήσου και 2116 Περιφερειακής Αποθήκης Κρήτης. 2. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (τέλος βδομάδας): - Καθάρισμα τζαμιών σε βιτρίνες και βιβλιοθήκες. - Πλύσιμο των γραφείων, ντουλαπιών και όλων των επίπλων γενικά σε όλες τους τις πλευρές (επάνω και πλαϊνά). - Καθαρισμός των αξεσουάρ των γραφείων, των υποποδίων και των καθισμάτων (πλάτη, βάσεις, τροχοί κ.λ.π.). - Πλύσιμο διαχωριστικών (τζαμιών ή πλαστικά), πλαίσια τζαμιών, παραθύρων, πρεβαζιών, ενετικών παραπετασμάτων (στόρια) και θυρών. - Πλύσιμο όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα έξω. - Γυάλισμα των πλαστικών δαπέδων με ειδική παρκετίνη και συντήρηση αυτών. - Γυάλισμα των δαπέδων των χώρων εισόδου ανελκυστήρα. - Ξεσκόνισμα φακέλων και βιβλίων που βρίσκονται σε φοριαμούς. - Πέρασμα με ειδικό υγρό και στέγνωμα όλων των γυαλιστερών επίπλων. - Πλύσιμο όλων των τοίχων των τουαλετών. - Ξεσκόνισμα των κάδρων, πινάκων ζωγραφικής, κ.λ.π. - Καθάρισμα των λεκέδων από τους τοίχους. - Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των βεραντών. - Γενικός καθαρισμός κυλικείου Περιοχής Ηρακλείου. 3. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (με συνεννόηση): - Ξεσκόνισμα και πλύσιμο όλων των ντουλαπιών, ερμαρίων, ραφιών, βιβλιοθηκών μέχρι και 3,00 μέτρα ύψος. - Καθάρισμα, γυάλισμα, πινάκων,βιβλιοθηκών, βιτρινών, ντουλαπιών. - Μετακίνηση όσων επίπλων μετακινούνται και καθαρισμός του χώρου πίσω και κάτω από αυτά. - Πλύσιμο όλων των καλαθιών αχρήστων και απορριμμάτων μέσα και έξω. - Καθαρισμός όλων των περσίδων αλουμινίου. 4. ΚΑΘΕ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ: - Ο εργολάβος υποχρεούται να προβαίνει κάθε έξι (6) μήνες στο τρίψιμο και γυάλισμα δαπέδων των χώρων των γραφείων, με ειδικό υγρό (παρκετίνη διαρκείας) και μηχανικά μέ- Εάν υπάρχει ανάγκη οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται πιο συχνά._

20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή ΚΩ Πληροφορίες : Ν Μαυρομμάτης ΚΩ Τηλέφωνο:2242023111 Fax : 2242020216 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΠΝ/Π. ΚΩ/7-2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41205 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισµός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΚΠ/ 3278/21-05-09

Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΚΠ/ 3278/21-05-09 Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΚΠ/ 3278/21-05-09 Πληροφορίες : Ν. Μέρμηγκα Τηλέφωνο : 210 7271435 e-mail : n.mermigka@dei.com.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΠ/90050 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

1/12 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/3001760 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1/12 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/3001760 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/12 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΝΑΣ (1)ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS GNSS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ RTK, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ GNSS ΚΕΡΑΙΑ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 12646 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 20-5-2015 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,6/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 396 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,6/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 396 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,6/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 396 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη :

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Αριθμός Διακήρυξης: 620/6/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2122/100/17-7-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΥ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τον καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών):

ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών): ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352) 29 29 42 670 Ηλ. ταχ.: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες & ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα