O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη. ΤΗΛ.: ΦΑΞ: Προς: Κοιν: Ηράκλειο : 15 /6 /2012 Αρ. πρωτ.: 57414/23982 Σχετ.: 46935/19649, 48431/20286 ήµο Ηρακλείου /νση Τεχνικών Έργων και Μελετών ιονυσίου 13 Α -Ν. Αλικαρνασσός 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ. Κουκιαδάκη Ευριπίδη 2) Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος ια της Γραµ. Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Βελτίωση τµήµατος υφιστάµενης τοπικής οδού Σεφέρη και σύνδεσή της µε την υφιστάµενη παραλιακή» εντός σχεδίου πόλεως και εντός Γ.Π.Σ. της.ε. Ν. Αλικαρνασσού του ήµου Ηρακλείου. («Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών, Έργα Οδοποιϊας» της 1 ης Οµάδας µε α/α 18 της ΚΥΑ 1958/ΦΕΚ 21Β/ ). O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόµο 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Το Π.. 149/10 (Φ.Ε.Κ. 242 Α / ) για τον «Οργανισµό της Περιφέρειας Κρήτης». 3. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης µε αρ. πρωτ. οικ. 441/ για την «Εξουσιοδότηση υπογραφών» καθώς και το µε αρ /14749/2011

2 έγγραφο Περιφέρειας Κρήτης σχετικά µε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων Β4 4. Την Κ.Υ.Α /2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β / ) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 5. Τον Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες ιατάξεις 6. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α /1986), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α / ) «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». 7. Την Κ.Υ.Α /5387/90 (ΦΕΚ 678 Β / ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (Ε.Μ.Π.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν.1650/86». 8. Την Κ.Υ.Α /703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β / ) «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002». 9. Την Κ.Υ.Α /2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β / ) περί κατάταξης δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 10. Τις διατάξεις του N.4014/11 (ΦΕΚ 209τΑ/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 11. Την ΚΥΑ αρ. 1958/ΦΕΚ 21τΒ/ «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το αρ 1 παρ 4 του Ν.4014/ΦΕΚ 209τΑ/

3 12. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ1909/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης». 13. Το Π 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (Β40). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 14. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» όπως αυτή ισχύει. 15. Την Υ.Α /1921/1988, (ΦΕΚ 751/Β/ ) «για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβων σε µηχανήµατα και συσκευές εργοταξίων και ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορτηγών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Την µε αρ. 41/2005 Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩ Ε «Εξορθολογισµός και τυποποίηση των δοµικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της χώρας» 17. Την Υ.Α /2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/ ) «περί µέτρων και όρων για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο του ήµου Ηρακλείου, /νση Τεχνικών έργων και Μελετών στην υπηρεσία µας για υποβολή µελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Βελτίωση τµήµατος υφιστάµενης τοπικής οδού Σεφέρη και σύνδεση της µε την υφιστάµενη παραλιακή» εντός χερσαίας ζώνης λιµένα Ηρακλείου. (αρ. πρωτ. Περιφέρειας 46935/19649/ ). 19. Η µε αρ. πρωτ. 1107/ Απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης, /νση Τεχνικού Ελέγχου, για «Έγκριση παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης τµήµατος της χερσαίας ζώνης λιµένος Ηρακλείου, εµβαδού 435 m 2 στον ήµο Ηρακλείου µε σκοπό την κατασκευή του έργου σύνδεση της οδού Σεφέρη µε την νέα παραλιακή οδό».

4 20. Το µε αρ. πρωτ Τ05/06/12/ έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για έγκριση εκτέλεσης εργασιών «Σύνδεση οδού Σεφέρη µε την νέα παραλιακή λεωφόρο» εντός χερσαίας ζώνης λιµένα Ηρακλείου, µε τους όρους που θέτει αυτό. 21. Το µε αρ. πρωτ. 540/ έγγραφο του ΟΛΗ, /νση Τεχνικών Έργων & Ανάπτυξης για παραχώρηση χώρου χερσαίας Ζώνης Λιµένα Ηρακλείου για την διάνοιξη της οδού Σεφέρη. 22. Την µε αρ. πρωτ. πρωτ / του ΥΠΕΧΩ Ε Γενική /νση Περ/ντος για Τροποποίηση του Ανισόπεδου κόµβου Μεσσαράς και της Εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών από το Α.Κ. Γιοφύρου έως διασταύρωση προς ΤΕΙ όπου παρατείνει την ισχύ της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έως το 2013 της µε αρ / Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «οδοί και κόµβοι πόλης Ηρακλείου (Εθν. Οδός Ε90, Λ. Σιλαµιανού, υτ. Παραλιακή) που βρίσκεται στην περιοχή του Ν. Ηρακλείου 23. Το µε αρ. πρωτ /19649/ έγγραφο της υπηρεσίας µας στο ήµο Ηρακλείου για υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω έργου 24. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο του ήµου Ηρακλείου, /νση Τεχνικών Έργων και Μελετών στην υπηρεσίας µας για υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων (αρ.πρωτ. Περιφ57414/23982/ ). 25. Το µε αρ. πρωτ. 2578/ έγγραφο της 13 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο ήµο Ηρακλείου για το εν λόγω έργο, δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίηση αυτού. 26. Το µε αρ. πρωτ.φ8/4/3209/ έγγραφο της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων στο ήµο Ηρακλείου όπου δεν έχει αντίρρηση για την εκτέλεση του εν λόγω έργου µε τους όρους που θέτει αυτό. 27. Το µε αρ. πρωτ 968/ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης στο. Ηρακλείου για το εν λόγω έργο όπου δεν έχει αντίρρηση. 28. Την τηλεφωνική επικοινωνία της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού µε το ΥΠΕΚΑ και τις οδηγίες που δόθηκαν. 29. Την σπουδαιότητα υλοποίησης του έργου για τους κατοίκους της περιοχής.

5 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Βελτίωση τµήµατος υφιστάµενης τοπικής οδού Σεφέρη και σύνδεση της µε την υφιστάµενη παραλιακή» εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα Ηρακλείου και εντός Γ.Π.Σ., το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών, Έργα Οδοποιϊας» της 1 ης Οµάδας µε α/α 18 της ΚΥΑ 1958/ΦΕΚ 21Β/ , µε περιβαλλοντικούς όρους που διαµορφώνονται ως εξής: Κύριος του έργου: ήµος Ηρακλείου 1.Χαρακτηριστικά του έργου Το έργο αφορά στην βελτίωση τµήµατος της οδού Σεφέρη (υφιστάµενη οδός) και σύνδεση της µε την υφιστάµενη παραλιακή λεωφόρο εντός Σχεδίου Πόλεως µεταξύ των ΟΤ 28 και 31 και κοινοχρήστου χώρου και χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων. Για τη κατασκευή της σύνδεση θα έχει ως διατοµή κυκλοφορίας οδού, συνολικό πλάτος 8,00 m και περιλαµβάνει µια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 6,00 m και µια λωρίδα στάθµευσης πλάτους 2,00 m σε εσοχή. Το συνολικό µήκος της οδού είναι περίπου 122 m. Η λωρίδα κυκλοφορίας θα εξυπηρετεί τα οχήµατα σε µία κατεύθυνση (µονόδροµος) µε είσοδο την παραλιακή οδό και έξοδο την οδό Ηρακλείτου. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή πεζοδροµίων και από τις δύο πλευρές, στην δεξιά µε πλάτος 3,95-4,55 έως 6,50 m και στην αριστερή 2,45 m. Ανά διαστήµατα θα δηµιουργηθούν διαβάσεις πεζών και ράµπες για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες καθώς και ζώνες πορείας τυφλών. Τέλος, θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης των πρανών, µέσου ύψους 6,00 m µήκους 140 m περίπου δυτικά της οδού Σεφέρη και 55 m ανατολικά. Α. Στάδιο κατασκευής 1. Προµήθεια υλικών Απαγορεύεται η απόληψη, από κοίτες ποταµών ή χειµάρρων, υλικών που πιθανόν να απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου. Όλα τα υλικά θα πρέπει να προέρχονται

6 από νοµίµως αδειοδοτηµένα λατοµεία του Νοµού και σε κάποιες περιπτώσεις από επαναχρησιµοποίηση υλικών που θα καθαιρεθούν 2. Στερεά απόβλητα 2.α. Τα προϊόντα εκσκαφής (χώµα) να διατίθενται µετά από συνεννόηση σε αδειοδοτηµένους Χ.Υ.Τ.Α. για την ηµερήσια επικάλυψη των απορριµµάτων. 2.β. Ελλείψει αδειοδοτηµένων Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Αδρανών Αποβλήτων στο Νοµό (βάσει της Κ.Υ.Α /3508/2002, Φ.Ε.Κ Β / ) ή άλλων αδειοδοτηµένων χώρων προσωρινής αποθήκευσής τους, τα αδρανή υλικά που θα προέλθουν από καθαιρέσεις παλαιών πεζοδροµίων (όγκοι σκυροδέµατος, πλακίδια επικάλυψης) πρέπει να συλλέγονται, προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν µετά από κατάλληλη επεξεργασία. Προς τούτο είναι απαραίτητο: 2.β.1.Να γίνει διαχωρισµός του οπλισµού από τα αδρανή υλικά και ανακύκλωσή του. 2.β.2.Να γίνει θραύση των υπολοίπων υλικών σε νοµίµως αδειοδοτηµένο σπαστηροτριβείο ώστε να προκύψουν προϊόντα κατάλληλα για χρήση ως υλικά οδοστρωσίας ή υλικά έδρασης των νέων πεζοδροµίων. 2.γ. Η παλαιά άσφαλτος, που προκύπτει από απόξεση του ασφαλτοτάπητα οδοστρωµάτων, να επαναχρησιµοποιείται στην κατασκευή της νέας ασφάλτου. Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη έστω και προσωρινά µπαζών και άλλων αδρανών υλικών σε παρακείµενα ρέµατα, χείµαρρους ή άλλους φυσικούς αποδέκτες. 3. Υγρά απόβλητα Από τις εργασίες κατασκευής του έργου δεν αναµένεται να προκύψουν υγρά απόβλητα. 4. Αέρια απόβλητα 4.α.Τα οχήµατα που µεταφέρουν αδρανή υλικά να είναι σκεπασµένα µε κατάλληλο κάλυµµα. 4.β.Να γίνεται τακτική διαβροχή των επιφανειών, όπου πραγµατοποιούνται εργασίες, για την πρόληψη διασποράς της σκόνης από την κίνηση των οχηµάτων, ειδικά εφ όσον πρόκειται για κατοικηµένες περιοχές

7 5.Θόρυβος Τα µηχανήµατα έργου, που χρησιµοποιούνται στις εργασίες κατασκευής, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα εκποµπής θορύβου που ορίζονται για το σκοπό αυτό στην κείµενη νοµοθεσία (Σχετ. 15) 6. Λοιποί όροι 6.α. Η κοπή δένδρων να είναι η απολύτως αναγκαία και να καταβληθούν προσπάθειες ώστε τα δένδρα, που εξ ανάγκης πρέπει να αποµακρυνθούν από την σηµερινή τους θέση, να µεταφυτευτούν σε άλλες θέσεις του έργου. Στην περίπτωση των νέων φυτεύσεων να επιλεγούν κυρίως είδη φυτών (πχ ενδηµικά) που είναι προσαρµοσµένα στις περιβαλλοντικές συνθήκες του νησιού µε σκοπό την εξοικονόµηση νερού. 6.β.Τα άχρηστα αντικείµενα από ανακυκλώσιµα υλικά (πλαστικό, χαρτί κ.α.) να συγκεντρώνονται ξεχωριστά εντός του χώρου του εργοταξίου και να διατίθενται προς ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα αστικού τύπου απορρίµµατα να µεταφέρονται στους κάδους απορριµµάτων του οικείου ήµου. 6.γ.Να γίνει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στους χώρους εργασιών. 6δ. Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες απαιτηθούν εκσκαφές αυτές θα γίνουν µε παρακολούθηση από αρχαιοφύλακα της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων µετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας πριν την έναρξη τους. Β. Στάδιο Λειτουργίας 1. Στερεά απόβλητα Η Υπηρεσία καθαριότητας του ήµου να λαµβάνει µέριµνα για την έγκαιρη και ξεχωριστή αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων και µη απορριµµάτων. 2.Φροντίδα πρασίνου και εξοικονόµηση νερού Να λαµβάνεται µέριµνα για τη συντήρηση των φυτών και να εφαρµόζεται κατάλληλο αρδευτικό σύστηµα ώστε να εξασφαλίζεται η εξοικονόµηση νερού κατά την άρδευση, χωρίς ωστόσο αυτό να αποβαίνει εις βάρος της καλής τους κατάστασης. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Απόφασης είναι δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της, µε την προϋπόθεση τήρησης των παραπάνω.

8 Ο υπεύθυνος του έργου υποχρεούται να τηρεί στο χώρο του εργοταξίου την παρούσα Απόφαση, καθώς και την εγκεκριµένη µελέτη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν. Σηµειώνεται ότι η παρούσα έγκριση περιβαλλοντικών όρων αφορά αποκλειστικά και µόνο τα ληπτέα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και δεν υποκαθιστά ούτε καταργεί τυχόν άλλες άδειες, που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Σε περίπτωση που από την κατασκευή και λειτουργία του έργου παρατηρηθούν οχλήσεις στο περιβάλλον, η Υπηρεσία µας διατηρεί το δικαίωµα επιβολής πρόσθετων µέτρων. Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται διοικητική προσφυγή για λόγους νοµιµότητας από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την δηµοσίευσή της σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/ ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, µέσω της Υπηρεσίας µας, ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης. Η παρούσα Απόφαση διαβιβάζεται στο Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης για να λάβει γνώση και να ενηµερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν 16650/86 όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 3 του Ν. 3010/2002. Συνηµµένα: Αντίγραφο φακέλου Μ.Π.Ε (ΜΠΕ και σχέδια) Εσωτερική ιανοµή: 1. Σφακιανάκη Γεωργία 2. Χατζηγιάννη Ελένη 3. Αρχείο: Σχετικός Φάκελος ΜΠΕ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΠΙ ΗΣ ΚΟΥΚΙΑ ΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 172568 Ε.Υ.ΠΕ.(ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής /νση: Περ/ντος & Χωρικού σχεδιασµού Ηπείρου Τµήµα: Περ/κού &

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία αµφίπλευρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα