MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943"

Transcript

1 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement s.v.p.! Da leggere con attenzione! Por favor lea con cuidado! Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Käyttöohje Bruksanvisning ËÁ Â ÃÚ ÛË Por favor, ler cuidadosamente! A.u.b. zorgvuldig lezen! Lue huolellisesti läpi! Läses noga! Ú Î ÏÔ ÌÂ È ÛÙÂ appleúôûâîùèî!

2 SE Bruksanvisning 1 Säkerhetshänvisningar Värt att veta Användning Övrigt Garanti GR ËÁ Â Ú ÛË 1 ËÁ Â ÁÈ ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ ÃÚ ÛÈÌÂ appleïëúôêôú Â Ê ÚÌÔÁ È ÊÔÚ ÁÁ ËÛË Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt. Please fold out this page and leave it folded out for quick reference. Veuillez déplier cette page et la laisser dépliée afin de vous orienter plus rapidement. Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di un rapido orientamento. Por favor, despliegue esta hoja y déjela desplegada para orientarse rápidamente. Por favor, abra esta página e deixe-a aberta para uma orientação rápida. Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen, terwijl u de gebruiksaanwijzing leest. Kääntäkää tämä sivu auki ja pitäkää se aukikäännettynä nopeaa orientaatiota varten. Vik upp denna sida och låt den vara uppslagen som hjälp till snabb orientering. Ú Î ÏÔ ÌÂ ÓÔ ÍÙÂ ÙË ÛÂÏ Ù Î È Ê ÛÙÂ ÙËÓ ÓÔÈ Ù ÁÈ ÁÚ ÁÔÚÔ appleúôû Ó ÙÔÏÈÛÌfi.

3

4 SE Massagestöd Anslutningskabel 4 roterande massagehuvuden 2 vibrationsmassagemotorer i lårpartiet Ficka för styrenhet Knapp/lysdiod för massage övre delen av ryggen Knapp/lysdiod för massage nedre delen av ryggen Knapp/lysdiod för vibrationsmassage Knapp/lysdiod för värme styrenhet Knapp/lysdiod för massage hela ryggen På/Av-knapp GR Κάλυμμα μασάζ Καλώδιο σύνδεσης 4 περιστρεφόμενες κεφαλές μασάζ 2 κινητήρες δονητικού μασάζ στην περιοχή του μηρού Θήκη μονάδας χειρισμού Πλήκτρο/Λυχνία LED για μασάζ «Επάνω τμήμα πλάτης» Πλήκτρο/Λυχνία LED για μασάζ «Κάτω τμήμα πλάτης» Πλήκτρο/λυχνία LED για τη λειτουργία μασάζ με δόνηση Πλήκτρο/λυχνία LED για λειτουργία θερμότητας Μονάδα χειρισμού Πλήκτρο/Λυχνία LED για μασάζ «Ολόκληρη πλάτη» Ï ÎÙÚÔ On/Off

5

6 1 Säkerhetshänvisningar SE OBSERVERA! SPARA! Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, noga innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om apparaten lämnas vidare till en annan person måste bruksanvisningen följa med. Teckenförklaring Bruksanvisningen hör till apparaten. Den innehåller viktig information om igångsättning och användning. Läs igenom hela bruksanvisningen. Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs kan det leda till svåra personskador eller skador på apparaten. VARNING Varningstexterna måste beaktas, annars kan det finnas risk för personskador. OBSERVERA De här anvisningarna måste beaktas, annars kan det finnas risk för skador på apparaten. HÄNVISNING De här texterna innehåller praktisk information om installation eller användning. Skyddsklass II LOT-nummer Tillverkare 65

7 SE 1 Säkerhetshänvisningar strömförsörjning Se till att apparaten är frånkopplad och att den spänning som anges på typskylten stämmer överens med den spänning som finns i elnätet, innan apparaten ansluts. Anslut endast nätadaptern när apparaten är avstängd. Använd inte apparaten i närheten av elektromagnetiska sändare med hög frekvens. Håll nätkabeln och apparaten borta från värme, heta ytor, fukt och vätskor. Ta aldrig i nätkontakten eller nätbrytaren med våta eller fuktiga händer eller ståendes i vatten. Delar i apparaten som är spänningsförande får inte komma i kontakt med vätska. Ta inte tag i en apparat som har ramlat i vattnet. Dra direkt ur nätkontakten. Apparaten måste anslutas så att nätkontakten är lätt att komma åt. Dra alltid ut nätkontakten ur vägguttaget efter användning. Drag aldrig i sladden när apparaten ska skiljas från nätet utan håll vid dessa tillfällen alltid i kontakten! Bär, dra eller vrid aldrig apparaten i nätkabeln. för speciella personer Ni bör undvika att använda Shiatsu-massagestödet eller först prata med Er läkare om: - Ni är gravid, - Ni har en pacemaker, ledproteser eller elektroniska implantat, - Ni lider av en eller flera av följande sjukdomar och besvär: genomblödningsstörningar, åderbrock, öppna sår, blåmärken, hudsprickor, veninflamationer. Denna apparat kan användas av barn fr.o.m. 8 år samt av personer med förminskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under uppsikt eller har informerats om hur apparaten används säkert och om de förstår vilka faror som kan uppstå om den används felaktigt. 66

8 1 Säkerhetshänvisningar SE Barn får inte leka med apparaten. Använd inte apparaten som stöd för eller ersättning av medicinsk behandling. Kroniska sjukdommar och symptom kan förvärras ytterligare. Apparatens yta blir mycket varm. Personer som är känsliga för värme måste vara försiktiga när de använder apparaten. Var försiktigt vid användning av värmefunktionen. Använd den inte om du har cirkulationsproblem, använd den inte heller på värmekänsliga ställen. Risk för brännskador! Behandlingen är smärtsam eller obekväm, avbryt massagen och tala med Er läkare. innan apparaten används Kontrollera före varje användning kabeln, styrenheten och massagekudden så att de inte är skadade. En defekt apparat får inte användas. Använd inte apparaten om det finns synbara skador på apparaten eller kabeldelar, om den inte fungerar felfritt, eller om sitsen eller styrenheten fallit ned eller blivit fuktiga. För att minimera risken för skador ska apparaten lämnas in för reparation. vid användning av apparaten Använd apparaten endast till det den, enligt bruksanviningen, är avsedd för. Vid annan användning förfaller garantin. Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet. Undvik att vidröra apparaten med spetsiga eller skarpa föremål. Lägg eller använd aldrig apparaten direkt bredvid ett elektriskt värmeelement eller andra värmekällor. Ställ dig inte på apparaten. Lägg dig inte på kudden, kudden är endast utformad för att sitta på. Om du upplever behandlingen som oangenäm eller smärtsam, måste du omedelbart avbryta den. 67

9 SE 1 Säkerhetshänvisningar Apparaten är enbart avsedd för användning i hushåll och inte för yrkesmässig användning eller inom det medicinska området. Om du är osäker på grund av hälsoskäl, måste du konsultera din läkare innan du använder massagekudden. Använd massagekudden enbart i slutna rum! Använd inte massagekudden i våtrum (t.ex. när du badar eller duschar). underhåll och rengöring Produkten är underhållsfri. Reparera inte utrustningen själv vid funktionsstörningar. Därmed upphör inte bara garantin att gälla, utan verkliga faror kan uppstå (brand, elektriska stötar, skador). Låt endast auktoriserade serviceställen genomföra reparationer. Om nätkabeln är skadad får den endast bytas ut av MEDISANA, auktoriserade återförsäljare eller motsvarande behörig person. Annars finns det risk för skador. Ta aldrig bort apparatens överdrag, apparaten kan skadas! Överdraget kan inte tvättas! Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Tvätta inte! Kemtvätta inte! Denna bruksanvisning finns på hemsidan: 68

10 2 Värt att veta SE Tack för Ert förtroende och hjärtliga gratulationer! Shiatsu-massagestödet MC 830 är en kvalitetsprodukt från MEDISANA. Denna apparat är ämnad för att massera rygg- och lårpartiet. För att användningen ska ge önskat resultat och för att du ska kunna använda ditt MEDISANA Shiatsumassagestöd MC 830 så länge som möjligt, rekommen-derar vi att du läser nedanstående anvisningar om användning och skötsel noga. 2.1 Leveransomfång och förpackning Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tveksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till återförsäljaren eller ett serviceställe. Följande delar skall medfölja vid leverans: 1 MEDISANA Shiatsu-massagestöd MC 830 med gelkudde 1 styrenhet 1 bruksanvisning Förpackningar kan återanvändas eller lämnas till återvinning. Se till att förpackningsmaterial som inte längre behövs tas omhand på korrekt sätt. Upptäcks skador när produkten packas upp så kontakta omgående inköpsstället. VARNING Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn! Kvävningsrisk! 2.2 Vad är Shiatsu-massage? Förutom manuell Lymfdränering och zonmassage är Shiatsu är en av de viktigaste massageteknikerna, en form av fingermassage. Denna kroppsterapi har utvecklats i Japan och baseras på traditionell kinesisk massage. Med mjuka beröringar och välgörande tryck väcks livsenergin och får den att flöda. Denna massage går ut på att lossa spänningar och få kroppen och psyket att harmonisera genom en optimal livsenergi. 2.3 Hur fungerar Shiatsu-massagestödet från MEDISANA? MEDISANA shiatsu-massagestödet MC 830 är en modern apparat för äkta shiatsu-massage av ryggpartiet. Denna apparat är ämnad för att massera rygg- och lårpartiet. MEDISANA Shiatsu-massagestödet MC 830 har fyra roterande massagehuvuden för Shiatsu-massage på tre zoner: övre delen av ryggen, nedre delen av ryggen och hela ryggen. Dessutom har kudden en vibrationsfunktion med 3 lägen inbyggd i sätet. Den har även en aktiverbar värmefunktion, som verkar i hela ryggzonen. Den unika kombinationen av intensiv Shiatsu-och vibrationsmassage och värmestrålning ger tillsammans med massagestödet en effektiv och avslappnande behandling. Inställningarna görs bekvämt med den lättskötta styrenheten. 69

11 SE 3 Användning 3.1 Användning Om man använder Shiatsu-massagestödet efter en ansträngande dag, så känner man sig bättre. Massageeffekten hjälper särskilt mycket vid behandling av spända muskler och trötta vävnader. När det gäller att komma till rätta med vardagsstress, hjälper apparaten dessutom att slappna av på ett angenämt sätt. Massagen är alltså bra både för det allmänna välbefinnandet och för sport och fitness. De exklusiva massagehuvudena av Technogel made in Germany ger en mjukare och mer naturlig massage än konventionella massagehuvuden av plast. På samma sätt som vid shiatsu- massage stimuleras muskulaturen och ryggrad och höftben skonas. Därför är den totala effekten av användningen betydligt mer välgörande och avkopplande. 3.2 Drift Idrifttagning Placera Shiatsu-massagestödet på en hög stol eller fåtölj och spänn fast det med hållremmarna på baksidan. Anslut nätkontakten till eluttaget. Se till att den alltid är lätt att komma åt. Sätt dig nu på Shiatsu-massagestödet och prova alla funktioner. Manövrering av apparaten Shiatsu-massagestödet MC 830 har tre funktioner för att ge precis den massagebehandling, shiatsumassage, vibrationsmassage och värme som önskas. Värmefunktionen kan bara användas i kombination med shiatsu-massagen. Vibrationsmassagen får även vara inkopplad. Använd inte apparaten längre än 15 minuter i taget. Efter ca 15 minuter stängs apparaten av automatiskt. Den är dessutom utrustad med ett överhettningskydd, som också stänger av apparaten automatiskt om det finns risk för överhettning. Låt all-tid apparaten svalna av helt, innan du använder den igen. Du kan styra massagestödet med knapparna på styrenheten : Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Av. Den blå kontroll-lysdioden lyser. Om du trycker på knappen för massage av övre delen av ryggen lyser den gröna lysdioden bredvid knappen och Shiatsu-massagehuvudena körs från startpositionen längst ner i ryggstödet och upp till skulderbladsområdet, där masserar de din rygg med cirkelformade rörelser. När den översta positionen är nådd, ändrar massagehuvudena rotationsriktning Därefter vandrar de ner till ryggens mitt. Där ändrar de rotationsriktning igen och massagehuvudena rör sig uppåt igen osv... Om du trycker på knappen under massagen, stängs funktionen av och massagehuvudena stannar i sin aktuella position. Om du trycker på knappen för massage av nedre delen av ryggen lyser den gröna lysdioden bredvid knappen. Shiatsu-massagehuvudena rör sig i cirklar, upp och ner på den nedre delen av ryggen. Rotationsriktningen ändras i den översta resp. nedersta positionen. Om du trycker på knappen under massagen, stängs funktionen av och massagehuvudena stannar i sin aktuella position. Om du trycker på knappen för massage av hela ryggen är funktionen densamma som när du trycker på knapparna och, men över hela ryggen. Shiatsu-massagefunktionen kan alltid kombineras med en vibrationsmassage i lårområdet, tryck bara på knappen för vibrationsmassage. Vibrationsmassagen på låren kan också startas separat, du måste bara trycka på knappen för vibrationsmassage. Den lysdioden LED 1 bredvid knappen lyser och de båda vibrationsmassagemotorerna startar. Börja med en mjuk massage. Om du trycker in knappen en andra gång ökar vibrationen (medelhög vibration, LED 2). Om du trycker in knappen en tredje gång ökar vibrationen igen (högsta vibrationen, LED 3). Om du trycker in knappen en fjärde gång stängs vibrationsmassagen av och den lysdioden LED 3 slocknar. 70

12 3 Användning / 4 Övrigt SE Värmefunktionen kan alltid kopplas in när shiatsu-massagen används. Vibrationsmassagen får även vara inkopplad. Tryck på knappen för värme för att sätta på funktionen, den röda lysdioden lyser. Värme strålar ner via ryggzonens lodräta mittaxel. Samtidigt lyser shiatsu-massagehuvudena med rött ljus. Tryck på knappen en gång till för att stänga av värmefunktionen, den röda ljusdioden slocknar. Stänga av apparaten: Tryck på På/Av-knappen. Den gul kontroll-lysdioden börjar att blinka och massagehuvudena körs till startpositionen längst ner i ryggstödet. När massagehuvudena har kommit till startpositionen slocknar den lysdioden. Om du stänger av kudden med på-/av-knappen medan en av massagefunktionerna är aktiverad, stängs endast vibrationsmotorerna och värmefunktionen av omedelbart. Massagehuvudena körs först till startpositionen längst ner i ryggstödet. Under tiden blinkar den gul lysdioden, sedan slocknar den. Slå av apparaten efter varje användning med På/Av-knappen och dra ut kontakten från eluttaget. Förvara alltid styrenheten i fickan. 4 Övrigt 4.1 Rengöring och skötsel Kontrollera att apparaten är avstängd och att nätkontakten är utdragen ur eluttaget innan du rengör apparaten. Shiatsu-massagestödet rengörs bara med en mjuk trasa som du fuktat lätt i en mild tvållösning. Använd under inga omständigheter aggressiva rengöringsmedel, starka borstar, lösningsmedel eller alkohol. Sänk aldrig ned utrustningen i vatten och se till att ingen vätska tränger in i apparaten. Använd apparaten igen först när den har torkat ordentligt. Snurra upp kabeln om den är trasslig. Förvara apparaten helst i originalförpackningen och ställ den på en ren och torr plats. 4.2 Hänvisning gällande avfallshantering Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna. Varje konsument måste lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater till motsvarande insamlingsställen, oberonde av om apparaterna innehåller skadliga ämnen eller ej, så att de kan omhändertas på ett miljövänligt sätt. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att få information om återvinning. 71

13 SE 4 Övrigt / 5 Garanti 4.3 Tekniska Data Namn och modell : MEDISANA Shiatsu-massagestöd med gelkudde MC 830 Strömförsörjning : 230 V~ 50 Hz Effektbehov : ca 30 W Autom. avstängning : efter ca 15 minuter Användningsförhållanden : endast i torra utrymmen Förvaringsmiljö : torr och sval, förvaringstemperatur 0 C - max. 40 C Storlek : ca 63 x 43 x 4 cm (Ryggdel) ca 41,5 x 37 x 13 cm (Sittyta) Vikt : ca 3,35 kg Artikelnummer : EAN kod : Som följd av ständigt pågående produktförbättringar förbehåller vi oss rätten till tekniska förändringar samt förändringar i utförande. Den senaste versionen av denna bruksanvisning finns att tillgå på 5 Garanti Garanti och förutsättningar för reparationer Kontakta inköpsstället vid garantifrågor, eller tag kontakt med kundtjänst direkt. Måste produkten skickas in så bifoga uppgifter om defekten samt en kopia av inköpskvittot. Följande garantiförutsättningar gäller: 1. På MEDISANA produkter lämnas tre års garanti, från inköpsdatum. Inköpsdatum ska vid garantiförehavanden förevisas med inköpskvitto eller faktura. 2. Felaktigheter på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantiperioden. 3. Utförande av garantiåtagande leder inte till förlängning av garantiperioden; detta gäller för själva produkten så väl som för utbytta komponenter. 4. Garantin gäller inte för: a. Alla skador som uppkommer på grund av felaktig hantering, t.ex. vid icke beaktande av bruksanvisningen. b. Skador som kan härledas till iordningsställande eller ingrepp utförda av köparen eller annan, ej auktoriserad, person. c. Transportskador som uppkommit under transport från tillverkaren till användaren eller vid insändning till kundtjänst. d. Tillbehör som utsätts för normalt slitage 5. Ansvar för direkta eller indirekta följdskador som förorsakas av produkten är uteslutet, även om skadan på produkten godkänns som garantiåtagande. MEDISANA AG Jagenbergstraße NEUSS TYSKLAND Internet: 72 Service-adresserna finns på en separat bilaga.

14 1 ÀappleÔ Â ÍÂÈ ÛÊ Ï GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ! Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Όταν δίνετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Επεξήγηση συμβόλων Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ανήκει σε αυτήν τη συσκευή. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την έναρξη της λειτουργίας και τη μεταχείριση. Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών. Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, μπορούν να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή και ζημιές στη συσκευή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρηθούν ώστε να αποφευχθούν οι πιθανοί τραυματισμοί του χρήστη. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτές οι υποδείξεις πρέπει να τηρηθούν ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές ζημιές στη συσκευή. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Αυτές οι υποδείξεις σας δίνουν πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Ï ÛË appleúôûù Û II Αριθμός LOT Ú ÁˆÁfiÛ 73

15 GR 1 ÀappleÔ Â ÍÂÈ ÛÊ Ï ÁÈ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÚÂ Ì ÙÔ ñ ÚÈÓ Û Ó ÛÂÙ ÙË Û ÛΠÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÚÂ Ì ÙÔ, appleúôû ÍÙÂ Ó Â Ó È appleâóâúáôappleôèëì ÓË Î È Ó Û ÌʈÓÂ Ë ËÏÂÎÙÚÈÎ Ù ÛË appleô Ó ÁÚ ÊÂÙ È ÛÙËÓ appleèó Î ÛÙÔÈ Â ˆÓ Ì ÙËÓ Ù ÛË ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ Û ÈÎÙ Ô. ñ Ó ÛÙ ÙÔÓ appleúôû ÚÌÔÁ ÈÎÙ Ô ÌόÓÔ ÂÊόÛÔÓ Â Ó È appleâóâúáôappleôèëì ÓË Ë Û ÛÎÂ. ñ ÂÓ ÂappleÈÙÚ appleâù È Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛΠappleïëû ÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ ÁÓËÙÈÎÒÓ appleôìappleòó ËÏ Û ÓόÙËÙ. ñ TÔ Î ÏÒ ÈÔ ÙÔ ÈÎÙ Ô ÚÂ Ì ÙÔ appleú appleâè Ó Â Ó È Ì ÎÚÈ appleό appleëá ıâúìόùëù, ıâúì ÂappleÈÊ ÓÂÈÂ, ÁÚ Û Î È ÁÚ. ÔÙ ÂÓ appleú appleâè Ó ÁÁ ÂÙ ÙÔ ÛÌ ÚÂ Ì ÙÔ ÙÔÓ È ÎόappleÙË ÈÎÙ Ô Ì ÁÚ ÚÂÁÌ Ó ÚÈ όù Ó Â ÛÙÂ Ì Û Û ÓÂÚό. ñ T ÂÍ ÚÙ Ì Ù ÙË Û ÛΠappleό Ù ÔappleÔ È Ú ÂÙ È ËÏÂÎÙÚÈÎ Ù ÛË ÂÓ ÂappleÈÙÚ appleâù È Ó Ú ÔÓÙ È Û Âapple Ê Ì ÁÚ. ñ ªËÓ ÁÁ ÂÙ ÙË Û ÛÎÂ, Ó ÂÈ apple ÛÂÈ Û ÓÂÚό. appleôû Ó ÛÙÂ Ì Ûˆ ÙÔ ÛÌ ÚÂ Ì ÙÔ. ñ Π Û ÛΠappleú appleâè Ó Û Ó ÂÙ È Ì ٠ÙÔÈÔÓ ÙÚόappleÔ, ÒÛÙÂ Ó apple Ú ÂÈ Â ÎÔÏË appleúόû ÛË ÛÙÔ ÛÌ ÚÂ Ì ÙÔ. ñ HÌ Ûˆ ÌÂÙ ÙË Ú ÛË ı appleú appleâè Ó appleôû Ó ÂÙ È apple ÓÙ ÙÔ ÛÌ ÚÂ Ì ÙÔ appleό ÙËÓ appleú. ñ È Ó appleôû Ó ÛÂÙ ÙË Û ÛΠappleό ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎό ÎÙ Ô ÌËÓ ÙÚ Ù appleôù ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÚÂ Ì ÙÔ, ÏÏ apple ÓÙ ÙÔ ÛÌ ÙÔ Î Ïˆ Ô! ñ ÔÙ ÌËÓ ÙÚ ÙÂ, ÏÎÂÙ appleâúèûùú ÊÂÙ ÙË Û ÛΠappleό ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÈÎÙ Ô. ÁÈ ÂÈ ÈÎ ÙÔÌ ñ appleú appleâè Ó appleôêâ ÁÂÙ ÙË Ú ÛË ÙË Πρόσθετο μασάζ σιάτσου Ó Û Ì Ô Ï ÂÛÙ appleúôëáô Ì Óˆ ÙÔ ÁÈ ÙÚfi Û, Â Ó -  ÛÙ ÁÎ Ô, - ÂÙ ËÌ ÙÔ fiùë, Ù ÓËÙ ÎÏÂÈ ÒÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÌÔÛ Â Ì Ù, - apple Û ÂÙ applefi Ì appleâúèûûfiùâúâ applefi ÙÈ ÂÍ Ûı ÓÂÈ ÂÓÔ Ï ÛÂÈ : È Ù Ú ÈÌ ÙˆÛË, ÎÈÚÛÔ, ÌË ÂappleÔ ÏˆÌ Ó ÙÚ Ì Ù, appleúëí Ì Ù, 74

16 1 ÀappleÔ Â ÍÂÈ ÛÊ Ï GR ÂÚÌ ÙÈÎ ÚˆÁÌ, ÊÏ ÙÈ Â. ñ Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους προκύπτοντες κινδύνους. ñ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. ñ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή για υποστήριξη ή ως αντικατάσταση ιατρικών εφαρμογών. Χρόνιες παθήσεις και συμπτώματα ενδέχεται να χειροτερέψουν περισσότερο. ñ Η συσκευή έχει μία καυτή επιφάνεια. Τα άτομα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα θα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής. ñ ÚÔÛÔ Î Ù ÙË Ú ÛË ıâúìόùëù. Μην τη χρησιμοποιείτε αν υπ άρχουν προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος ούτε σε σημεία χωρίς ευαισθησία θερμότητας. ÀÊ ÛÙ Ù È Î Ó ÓÔ appleúóîïëûë ÂÁÎ Ì ÙˆÓ! ñ Εάν νιώθετε πόνο ή το μασάζ είναι ενοχλητικό, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. appleúèó applefi ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛΠñ Ελέγχετε το μαξιλάρι μασάζ, το καλώδιο σύνδεσης και τη μονάδα χειρισμού πριν από κάθε χρήση διεξοδικά για τυχόν φθορές. È Ï ÛÌ ÓÂ Û ÛΠÂÓ appleú appleâè Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÔ ÓÙ È. ñ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν υπάρχουν εμφανείς φθορές τόσο στη συσκευή όσο και στα εξαρτήματα καλωδίου, όταν η συσκευή δεν λειτουργεί άψογα και όταν έχει πέσει κάτω ή μέσα σε νερό η μονάδα χειρισμού. È ÙËÓ appleôê Á ÙÚ Ì ÙÈÛÌÒÓ, ÛÙ ÏÙ ÙË Û ÛΠÁÈ ÂappleÈÛΠÛÙÔ ÙÌ Ì Û Ú È. ÁÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛΠñ ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ÙË Û ÛΠÌfiÓÔ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔÓ ÛÎÔapplefi appleúôôúèûìô ÙË Î È ÙËÚÒÓÙ ÙÈ Ô ËÁ Â Ú ÛË. ñ  appleâú appleùˆûë ÏÏË Ú ÛË apple ÂÈ Ë Í ˆÛË ÂÁÁ ËÛË. ñ H Û ÛΠı appleú appleâè Ó Ú ÛÎÂÙ È applefi ÂappleÈÙ ÚËÛË, fiù Ó 75

17 GR 1 ÀappleÔ Â ÍÂÈ ÛÊ ÏÂ Â Ó È Û Ó Â ÂÌ ÓË ÛÙÔ ÎÙ Ô ÚÂ Ì ÙÔ. ñ Αποφεύγετε την επαφή της συσκευής με αιχμηρά και κοφτερά αντικείμενα. ñ Μην τοποθετείτε ούτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή άμεσα πλησίον ηλεκτρικής θερμάστρας ή άλλων πηγών θερμότητας. ñ Μην στέκεστε πάνω στη συσκευή. Μην ξαπλώνετε πάνω στη συσκευή, έχει σχεδιαστεί μόνο για να κάθεστε. ñ Σε περίπτωση που η χρήση σας προκαλεί άσχημη αίσθηση ή πόνους, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς ή για χρήση σε ιατρικούς τομείς. Σε περίπτωση που έχετε ενδοιασμούς σε ότι αφορά στην υγεία σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον ιατρό σας πριν από τη χρήση του μαξιλαριού μασάζ. Χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι μασάζ μόνο σε κλειστούς χώρους! Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι μασάζ σε υγρούς χώρους (π.χ. κατά το λουτρό ή το ντους). ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Î È ÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ñ H Û ÛÎÂ Â Ó È ÂÏ ıâúë Û ÓÙ ÚËÛË. ñ  appleâú appleùˆûë Ï ÒÓ, ÌËÓ ÂappleÈÛΠÂÙ ÌfiÓÔÈ Û ÙË Û ÛÎÂ. ÈfiÙÈ fi È ÌfiÓÔ ÂÎapple appleùâè Î ıâ ÂÁÁ ËÙÈÎ Í ˆÛË, ÏÏ ÂÓ ÂÙ È Ó appleúôîïëıô Ó ÛÔ ÚÔ Î Ó ÓÔÈ (ʈÙÈ, ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ, ÙÚ Ì ÙÈÛÌÔ ). Ó ı ÛÙ ÙÈ ÂappleÈÛΠÌfiÓÔ Û ÚÌfi È appleëúâû Â Û Ú È. Αν το καλώδιο ρεύματος είναι χαλασμένο, επ ιτρέπ εται να αντικατασταθεί από την MEDISANA, από ένα ειδικό κατάστημα ή από ένα κατάλληλα εξειδικευμένο άτομο, για να αποφύγετε οποιουσδήποτε κινδύνους. Μην απομακρύνετε σε καμία περίπτωση την επίστρωση από τη συσκευή, διότι μπ ορεί να π άθει ζημιά η συσκευή! Η 76

18 2 ÃÚ ÛÈÌ appleïëúôêôú  GR επ ίστρωση δεν κάνει να πλυθεί! Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από π αιδιά χωρίς επ ιτήρηση. ªËÓ ÙÔ appleï ÓÂÙÂ! ªËÓ ÙÔ Î ı Ú ÂÙ ËÌÈÎ! Αυτές τις οδηγίες χρήσης θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα: 2 ÃÚ ÛÈÌ appleïëúôêôú   ÚÈÛÙÔ Ì appleôï ÁÈ ÙËÓ ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË Û Î È Û Â fiì ÛÙÂ Î Ï ÂappleÈÙ! Με την αγορά του Πρόσθετο μασάζ σιάτσου MC 830 αποκτήσατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας MEDISANA. Η συσκευή αυτή προορίζεται για μασάζ στην περιοχή της ράχης και του μηρού. Για να διασφαλίσετε τα επιθυμητά αποτελέσματα και για να χαρείτε για πολλά χρόνια το Πρόσθετο μασάζ σιάτσου MC 830 της MEDISANA, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες υποδείξεις σχετικά με τη χρήση και τη συντήρησηης συσκευής. 2.1 ÂÚÈ fiìâóô apple Ú ÔÛË Î È Û ÛÎÂ Û Ï ÁÍÙÂ Ú ÈÎ ÙËÓ appleïëúfiùëù ÙË Û ÛΠκαι δεν παρουσιάζει καμία ζημιά. Εάν έχετε απορίες μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία και απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στο τμήμα σέρβις. ΔÔ appleâúèâ fiìâóô apple Ú ÔÛË Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÂÈ: 1 Πρόσθετο μασάζ σιάτσου MC 830 MEDISANA με μαξιλάρι ζελέ 1 μονάδα χειρισμού 1 Ô ËÁ Â Ú ÛË È Û ÛÎÂ Û Â Â Ó È Âapple Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÈÌ ÌappleÔÚÔ Ó Ó Ó Î Î-ψıÔ Ó ÛÙÔÓ Î ÎÏÔ appleúòùˆó ÏÒÓ. apple Ú Î ÏÔ ÌÂ Ó appleôû ÚÂÙ ÙÔ ÏÈÎfi Û ÛÎÂ Û appleô ÂÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È appleï ÔÓ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ Î ÓÔÓÈÛÌÔ.  appleâú appleùˆûë appleô Î Ù ÙËÓ Ê ÚÂÛË ÙË Û ÛΠapplefi ÙË Û ÛÎÂ Û È appleèûùòûâùâ Î appleôè Ï Ë ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ÛÙË ÌÂÙ ÊÔÚ, Û apple Ú Î ÏÔ ÌÂ Ó appleâ ı Óı ÙÂ Ì Ûˆ ÛÙÔÓ ÌappleÔÚfi Û. ƒ π π ÚÔÛ ÂÙ ÒÛÙ ٠appleï ÛÙÈÎ Û ÛÎÂ Û Ó ÌËÓ appleâúè ÏıÔ Ó Û apple È ÈÎ ÚÈ! Àapple Ú ÂÈ Î Ó ÓÔ ÛÊ Í! 77

19 GR 2 ÃÚ ÛÈÌÂ appleïëúôêôú Â / 3 Ê ÚÌÔÁ 2.2 Τι είναι το μασάζ Σιάτσου; Το Σιάτσου συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ, όπως η Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης (MLD) και η Ρεφλεξολογία. Το μασάζ Σιάτσου γίνεται χρησιμοποιώντας την πίεση των δακτύλων. Αυτή η μορφή σωματικής θεραπείας, η οποία αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία, έχει τις ρίζες της στο παραδοσιακό κινέζικο μασάζ. Με το απαλό άγγιγμα και την ευεργετική πίεση, ενεργοποιείται η ροή της ζωτικής ενέργειας στο σώμα. Αυτό το είδος μασάζ εφαρμόζεται αφενός για να εξαφανίσει τις εντάσεις και αφετέρου για να χαρίσει αρμονία μεταξύ σώματος και ψυχής, διοχετεύοντας σωστά τη ροή της ζωτικής ενέργειας που βρίσκεται μέσα μας. 2.3 Πώς λειτουργεί το κάλυμμα μασάζ Σιάτσου της MEDISANA; Το κάλυμμα μασάζ Σιάτσου MEDISANA MC 830 είναι μια σύγχρονη συσκευή για πραγματικό μασάζ Σιάτσου στην περιοχή της πλάτης. Το κάλυμμα μασάζ Σιάτσου MEDISANA MC 830 διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενες κεφαλές μασάζ για μασάζ Σιάτσου στις τρεις ζώνες «Επάνω τμήμα πλάτης», «Κάτω τμήμα πλάτης» και «Ολόκληρη πλάτη». Ακόμη η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια λειτουργία δόνησης 3 βαθμίδων στην έδρα του καθίσματος. Επίσης διατίθεται μια λειτουργία θέρμανσης, που επιδρά σε ολόκληρη την περιοχή της πλάτης. Ο μοναδικός συνδυασμός έντονου μασάζ Σιάτσου και μασάζ με δόνηση, καθώς και η θερμική ακτινοβολία, όλα συγκεντρωμένα σε μια συσκευή, υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα και εγγυημένη χαλάρωση. Οι ρυθμίσεις των λειτουργιών αυτών γίνονται εύκολα με την ευκολόχρηστη μονάδα χειρισμού. 3 Ê ÚÌÔÁ 3.1 Εφαρμογή Η εφαρμογή του Πρόσθετο μασάζ σιάτσου βελτιώνει την ευεξία σας μετά από μία κουραστική ημέρα. Η δράση του μασάζ αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευεργετική κατά τη θεραπεία ταλαιπωρημένου μυϊκού συστήματος και κουρασμένων ιστών. Κατά την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους η συσκευή σας προσφέρει επιπλέον ευχάριστη χαλάρωση. Τα μασάζ σας υποστηρίζουν τόσο κατά την εργασία σας όσο και κατά την ενασχόλησή σας με αθλήματα και σπορ. Όι κεφαλές μασάζ από Technogel made in Germany προσφέρουν πιο απαλό και πιο φυσικό μασάζ από ότι οι κοινές πλαστικές κεφαλές μασάζ. Σύμφωνα με το μασάζ σιάτσου διεγείρονται μόνο οι μύες, ενώ η σπονδυλική στήλη και τα οστά του ισχίου δεν ταλαιπωρούνται. Για το λόγο αυτό η συνολική επίδραση του μασάζ είναι σαφώς και πιο ευχάριστη και πιο χαλαρωτική. 3.2 ειτουργία Θέση σε λειτουργία Τοποθετήστε το Πρόσθετο μασάζ σιάτσου σε καρέκλα ή πολυθρόνα με υψηλή πλάτη και στερεώστε το με τη βοήθεια των ιμάντων στερέωσης στην πίσω πλευρά. Βάλτε το ρευματολήπτη στην πρίζα. Και προσέχετε ώστε να παραμείνει σε εύκολη πρόσβαση. Καθίστε στην καρέκλα με το κάλυμμα μασάζ Σιάτσου και εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες της συσκευής. Χειρισμός συσκευής Το κάλυμμα μασάζ Σιάτσου MC 830 διαθέτει τρεις λειτουργίες για συγκεκριμένη εφαρμογή: μασάζ Σιάτσου, μασάζ με δόνηση και ανακούφιση μέσω θερμότητας. Η λειτουργία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το μασάζ Σιάτσου, όπου επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί παράλληλα και η λειτουργία μασάζ με δόνηση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε διάρκεια μεγαλύτερη των 15 λεπτών. Μετά από appleâú. 15 λεπτά η 78

20 3 Ê ÚÌÔÁ GR συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Η συσκευή διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση, το οποίο απενεργοποιεί επίσης αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση κινδύνου υπερθέρμανσης. Πριν χρησιμοποιήσετε πάλι τη συσκευή, την αφήνετε να κρυώσει πρώτα τελείως. Ο χειρισμός του καλύμματος μασάζ γίνεται με τα πλήκτρα στο χειριστήριο : Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο ON/OFF. Ανάβει η μπλε λυχνία LED ελέγχου λειτουργίας. Πατώντας το πλήκτρο για το μασάζ «Επάνω τμήμα πλάτης» ανάβει η πράσινη λυχνία LED δίπλα στο πλήκτρο και οι κεφαλές μασάζ Σιάτσου ενεργοποιούνται, ξεκινώντας από τη θέση ηρεμίας στο κάτω μέρος της πλάτης του καθίσματος έως την περιοχή των ώμων και με κυκλικές κινήσεις κάνουν μασάζ στην πλάτη. Όταν φτάσουν στην επάνω θέση, αλλάζει η κατεύθυνση περιστροφής των κεφαλών μασάζ. Έπειτα προχωρούν έως το κέντρο της πλάτης και κατεβαίνουν προς τα κάτω. Εκεί αλλάζει και πάλι η κατεύθυνση περιστροφής, οι κεφαλές μασάζ ανεβαίνουν προς τα πάνω κτλ. Εάν πατήσετε το πλήκτρο κατά τη διάρκεια του μασάζ, η λειτουργία απενεργοποιείται και οι κεφαλές μασάζ ακινητοποιούνται στην τρέχουσα θέση τους. Πατώντας το πλήκτρο για το μασάζ «Κάτω τμήμα πλάτης» ανάβει η πράσινη λυχνία LED δίπλα στο πλήκτρο. Οι κεφαλές μασάζ Σιάτσου κινούνται κυκλικά στο κάτω ήμισυ της πλάτης, με κατεύθυνση επάνω-κάτω. Στην τερματική θέση κάθε κεφαλής, αλλάζει η κατεύθυνση περιστροφής. Εάν πατήσετε το πλήκτρο κατά τη διάρκεια του μασάζ, η λειτουργία απενεργοποιείται και οι κεφαλές μασάζ ακινητοποιούνται στην τρέχουσα θέση τους. Πατώντας το πλήκτρο για το μασάζ «Ολόκληρη πλάτη» η λειτουργία είναι ανάλογη εκείνης που εκτελείται, όταν πατάτε τα πλήκτρα και, μόνο που το μασάζ γίνεται σε ολόκληρη την περιοχή της πλάτης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τη λειτουργία μασάζ Σιάτσου σε λειτουργία μασάζ με δόνηση στην περιοχή των μηρών, πατώντας το πλήκτρο για μασάζ με δόνηση. Το μασάζ με δόνηση στην περιοχή των μηρών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ξεχωριστά, πατώντας το κουμπί για μασάζ με δόνηση. Ανάβει η πράσινη λυχνία LED 1 δίπλα στο πλήκτρο και ενεργοποιούνται τα δύο μοτέρ μασάζ με δόνηση. Η λειτουργία ξεκινά με απαλό μασάζ. Εάν πατήσετε το πλήκτρο για δεύτερη φορά, η δόνηση γίνεται πιο έντονη (μεσαία ένταση μασάζ, LED 2). Εάν πατήσετε το πλήκτρο για τρίτη φορά, ενεργοποιείται η υψηλότερη βαθμίδα έντασης (μέγιστη ένταση μασάζ, LED 3). Αφού πατήσετε για τέταρτη φορά το πλήκτρο, η λειτουργία μασάζ με δόνηση απενεργοποιείται και η πράσινη λυχνία LED 3 δίπλα στο πλήκτρο σβήνει. Η λειτουργία θερμότητας μπορεί να ενεργοποιηθεί παράλληλα με το μασάζ Σιάτσου ανά πάσα στιγμή, όπου επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί επιπλέον και η λειτουργία μασάζ με δόνηση. Πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας θερμότητας, ενεργοποιείται η λειτουργία και ανάβει η κόκκινη λυχνία LED. Η θερμότητα εκπέμπεται καθ'όλο το μήκος του κατακόρυφου άξονα στην περιοχή της πλάτης. Ταυτόχρονα δρα κόκκινο φως στις κεφαλές μασάζ σιάτσου. Πατώντας ξανά το πλήκτρο, η λειτουργία θερμότητας απενεργοποιείται και η κόκκινη λυχνία LED σβήνει. Απενεργοποίηση της συσκευής: Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF. Η κίτρινη λυχνία LED λειτουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει και οι κεφαλές μασάζ μετακινούνται προς τα κάτω, στη θέση ηρεμίας. Όταν φτάσουν σε αυτήν τη θέση, η λυχνία LED σβήνει. Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή από το πλήκτρο ON/OFF ενώ κάποια λειτουργία μασάζ είναι ενεργοποιημένη, τα μοτέρ δόνησης και η θέρμανση θα σταματήσουν αμέσως. Οι κεφαλές μασάζ κινούνται πρώτα προς τα κάτω, στη θέση ηρεμίας. Στη διάρκεια αυτή αναβοσβήνει η κίτρινη λυχνία LED και έπειτα σβήνει. Μετά από κάθε χρήση, να απενεργοποιείτε τη συσκευή με το πλήκτρο ON/OFF και να βγάζετε το ρευματολήπτη από την πρίζα. Φυλάσσετε το χειριστήριο πάντα μέσα στη θήκη του. 79

21 GR 4 È ÊÔÚ 4.1 ı ÚÈÛÌ Î È Û ÓÙ ÚËÛË ÚÈÓ appleúô  Ù Û Πı ÚÈÛÌ ÙË Û ÛÎÂ,  Ȉı Ù fiùè ÂÙ appleâóâúáôappleôè ÛÂÈ ÙË Û ÛÎÂ Î È ÂÙ appleôû Ó ÛÂÈ ÙÔ ÛÌ ÈÎÙ Ô applefi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ appleú. Ê ÛÙ ÙË Û ÛÎÂ Ó ÎÚ ÒÛÂÈ. Καθαρίζετε το Πρόσθετο μασάζ σιάτσου μόνο με ένα απαλό πανί που έχετε νοτίσει ελαφρά με ήπιο σαπουνόνερο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά καθαριστικά μέσα όπως αλκοόλ ή βενζίνη ή σκληρές βούρτσες. È ÙÔ Î ı ÚÈÛÌfi ÙË Û ÛΠÌË ÙË Ô Ù Ù appleôù ÛÙÔ ÓÂÚfi Î È appleúôû ÍÙÂ Ó ÌËÓ ÂÈÛ ˆÚ ÛÂÈ ÓÂÚfi Û ٠Ó. Û ÛΠappleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÂ Í Ó, ÌfiÓÔ fiù Ó ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ appleï Úˆ. appleâïâ ıâúòûùâ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ, Ó ÂÈ appleâúèûùú ÊÂ. Û ÛΠı appleú appleâè Ó È Ê Ï ÛÛÂÙ È ÛÙËÓ Ú ÈÎ ÙË Û ÛÎÂ Û Î È Û Πı Úfi Î È ÛÙÂÁÓfi ÒÚÔ. 4.2 ËÁ  ÁÈ ÙË È ıâûë Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να αποσύρεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Κάθε καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να παραδίνει όλες τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ανεξάρτητα αν εμπεριέχουν βλαβερές ύλες, σε υπηρεσία συλλογής του δήμου του ή στο ειδικό εμπόριο, ώστε νε είναι εφικτή η οικολογική απόσυρση των συσκευών αυτών. Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙËÓ appleôîôìè, appleâ ı Óı Ù ÛÙÈ ÙÔappleÈÎ Ú ÛÙÔÓ ÚÌfi ÈÔ ÌappleÔÚÔ. 4.3 Δ ÓÈÎ ÛÙÔÈ Â ÓÔÌ Î È ÌÔÓÙ ÏÔ : Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ MC 830 MEDISANA ÚÔ Ù ÛË : 230 V~ 50 Hz Κατανάλωση ισχύος : appleâú. 30 W ÙόÌ ÙË appleâóâúáôapple. : ÌÂÙ appleό 15 ÏÂappleÙ Συνθήκες λειτουργίας : μόνο σε χώρους χωρίς υγρασία Óı Πappleôı ΠÛË : ÛÙÂÁÓ Î È ÚÔÛÂÚ Θερμοκρασία αποθήκευσης 0 C - μέγ. 40 C È ÛÙ ÛÂÈ : appleâú. 63 x 43 x 4 cm (Τμήμα πλάτης) appleâú. 41,5 x 37 x 13 cm (Έδρα καθίσματος) μ ÚÔ : appleâú. 3,35 kg Αριθµός appleúô fióùô : Αριθµός EAN : Ù appleï ÛÈ Û Ó ÒÓ ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ ÙˆÓ appleúô fióùˆó È ÙËÚÔ Ì ÙÔ ÈÎ ˆÌ Ù ÓÈÎÒÓ Û ËÌ ÙÈÎÒÓ ÙÚÔappleÔappleÔÈ ÛˆÓ. Την ενημερωμένη έκδοση αυτού του εγχειριδίου χρήσης θα την βρείτε στη διεύθυνση 80

22 5 ÁÁ ËÛË GR ÁÁ ËÛË Î È fiúôè ÂappleÈÛΠÒÓ Â appleâú appleùˆûë ÂÁÁ ËÙÈÎ Í ˆÛË Û apple Ú Î ÏÔ ÌÂ Ó appleâ ı Óı Ù ÛÙÔ ÂÈ ÈÎfi Î Ù ÛÙËÌ appleô ÁÔÚ Û Ù ÙË Û ÛΠΠÙ ıâ Ó ÛÙÔ ÓÙÚÔ Ú È.  appleâú appleùˆûë fiìˆ appleô Â Ó È apple Ú ÙËÙË Ë appleôûùôï ÙË Û ÛÎÂ, Û apple Ú Î ÏÔ ÌÂ Ó ÙËÓ ÛÙ ÏÂÙ ÌÂ Ó ÊÔÚ ÙÔ ÂÏ ÙÙÒÌ ÙÔ, ÂappleÈÛ Ó appleùôóù Î È Ó ÓÙ ÁÚ ÊÔ ÙË applefi ÂÈÍË ÁÔÚ. È ÙËÓ ÂÁÁ ËÙÈÎ Í ˆÛË ÈÛ Ô Ó ÔÈ ÎfiÏÔ ıôè fiúôè ÂÁÁ ËÛË : 1. È Ù appleúô fióù MEDISANA apple Ú ÂÙ È ÂÁÁ ËÛË ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ applefi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ ÁÔÚ.  appleâú appleùˆûë ÂÁÁ ËÙÈÎ Í ˆÛË Ë ËÌÂÚÔÌËÓ ÁÔÚ ı appleú appleâè Ó appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È Ì Ûˆ applefi ÂÈÍË ÙÈÌÔÏÔÁ Ô ÁÔÚ. 2. Ï ÙÙÒÌ Ù ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ Û ÛÊ ÏÌ Ù ÏÈÎÔ Î Ù ÛΠÂappleÈ ÈÔÚıÒÓÔÓÙ È ˆÚÂ Ó ÂÓÙfi ÙÔ ÚfiÓÔ ÂÁÁ ËÛË. 3.  appleâú appleùˆûë apple ÚÔ ÂÁÁ ËÛË ÂÓ apple Ú Ù ÓÂÙ È Ô ÚfiÓÔ ÂÁÁ ËÛË, Ô Ù ÁÈ ÙË Û ÛÎÂ Ô Ù ÁÈ ÂÍ ÚÙ Ì Ù appleô ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ıëî Ó. 4. applefi ÙËÓ ÂÁÁ ËÛË appleôîïâ ÔÓÙ È:. fiïâ ÔÈ Ï Â, ÔÈ ÔappleÔ Â ÔÊ ÏÔÓÙ È Û Π٠ÏÏËÏÔ ÂÈÚÈÛÌfi, apple.. applefi apple Ú ÏÂÈ Ë Ù ÚËÛË ÙˆÓ Ô ËÁÈÒÓ Ú ÛË.. Ï Â, ÔÈ ÔappleÔ Â ÔÊ ÏÔÓÙ È Û ÂappleÈÛΠÂappleÂÌ ÛÂÈ ÙÔ ÁÔÚ ÛÙ Ó ÚÌfi ÈˆÓ ÙÚ ÙˆÓ. Á. Ï Â ÌÂÙ ÊÔÚ, ÔÈ ÔappleÔ Â appleúô Î Ó Î Ù ÙË ÌÂÙ ÊÔÚ applefi ÙÔÓ Î Ù ÛΠÛÙ appleúô ÙÔÓ Î Ù Ó ÏˆÙ Î Ù ÙËÓ appleôûùôï ÛÙÔ ÓÙÚÔ Ú È.. ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎ, Ù ÔappleÔ applefiîâèóù È ÛÂ Ê ÛÈÔÏÔÁÈÎ ÊıÔÚ. 5.  ı ÓË ÁÈ ÌÂÛ ÌÌÂÛ Âapple ÎfiÏÔ ıâ ËÌÈ, ÔÈ ÔappleÔ Â appleúôî ÏÔ ÓÙ È applefi ÙË Û ÛÎÂ, appleôîïâ ÂÙ È ÎfiÌ Î È Û appleâú appleùˆûë appleô Ë ËÌÈ ÛÙË Û ÛÎÂ Ó ÁÓˆÚÈÛÙ ˆ ÂÁÁ ËÙÈÎ Í ˆÛË. MEDISANA AG Jagenbergstraße NEUSS ƒª ÿ È ÎÙ Ô: Τη διεύθυνση σέρβις θα τη βρείτε στο ξεχωριστό συνοδευτικό φύλλο. 81

23

24

25 MEDISANA AG Jagenbergstraße NEUSS GERMANY Internet: /2014

Ντους φωτός LSC. Por favor ler cuidadosamente! A.u.b. zorgvuldig lezen! Lue huolellisesti läpi! Läses noga!

Ντους φωτός LSC. Por favor ler cuidadosamente! A.u.b. zorgvuldig lezen! Lue huolellisesti läpi! Läses noga! GR Ντους φωτός LSC Art. 45210 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement s.v.p.!

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ Το Σιάτσου Μασάζ συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ και γίνεται με την πίεση και κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Αυτή η μορφή σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Λάμπα υπερύθρων IR 885

Λάμπα υπερύθρων IR 885 GR Λάμπα υπερύθρων IR 885 Art. 88257 0297 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7011287 ƒ π π π È Ó appleôê ÁÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh BÈÔÁÚ ÊÈÎ Â Ë Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh µèôáú ÊÈÎ Â Ë ÙËÓ Ê ÁËÛË, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ËÛË, appleô ÌÂÏÂÙ Û Ì ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂ- ÓË ÂÓfiÙËÙ, Ó ÎÔ Ó Î È ÔÈ ÈËÁ ÛÂÈ Î È ÔÈ Ì ÚÙ Ú Â (appleúôêôúèî ÁÚ -

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q

π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q ENGLISH π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q Instruction manual Page ~2 ~ Manual de instrucciones Página ~ 49~60

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A ºA EIE KAPY AKH E..E. AP..E.MH 71686220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο.

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. Μασάζ για λαιμό και ώμο Οδηγίες χρήσης Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. -Δυναμικό drum-massage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË CECHK04 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7012200 ƒ π π π È Ó appleôê

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ;

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; Ó Ë Ó ÚÔÓÈ Ù Ó appleúô fió appleò ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΟ 2011 ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΟΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί ΜΕΡΟΣ Α º π Ô Πραγματικοί αριθμοί ΕΙΣΑΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ª ÚÈ ÙÒÚ Ô ÌÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ, Î Ú ÈÔ Î È ÚËÙÔ ÚÈıÌÔ. ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Â ÌÂ ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙË ÂÎ ÈÎ ÙÔ apple Ú ÛÙ ÛË, Ë ÔappleÔ Ù Ó ÁÓˆÛÙ ÛÂ appleï appleâúèô

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο Γραμμικ ς Προγραμματισμ ς 7 Μια βιοτεχνία παιγνιδιών διαθέτει σε πανελλήνια βάση δ ο διαφορετικά είδη νεροπίστολων, το Space Ray και το Super X-Ray. Τα δ ο παιγνίδια, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξ

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) 10ο Περιφερικό Τμήμα Κρήτης Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 23 24 Οκτωβρίου 2010 12 Aquila Rithymna Beach ***** Ρέθυμνο Θα δοθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ -

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010 ΨΥΞΗ ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - No Frost ñ appleôúù æ ÁÂ - Στατική Ψύξη ñ ªÔÓfiappleÔÚÙ æ ÁÂ ñ Συντηρητής Κρασιών ñ ıâùôè Î Ù ÎÙÂ ñ ÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32 "A. KONTOYZO OY-A. MAPA I H " AÓÒÓ ÌË-EÌappleÔÚÈÎ Î È BÈÔÙÂ ÓÈÎ EÙ ÈÚÂ AP. M.A.E. 34608/62/B/95/274 - AP..E.MH 71995320000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη massage ΟδηγίεςΛειτουργίας

Ζώνη massage ΟδηγίεςΛειτουργίας Ζώνη massage ΟδηγίεςΛειτουργίας Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προκειμένου να ξέρετε προσεκτικά πώς να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν σωστά

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ø ƒπ À À / ø ƒπ À À π ªŒ πª π π Ÿ ª ÃÕ ª À ø ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SPANISH PORTUGUÊS ÏÏËÓÈÎ РУССКИЙ

ø ƒπ À À / ø ƒπ À À π ªŒ πª π π Ÿ ª ÃÕ ª À ø ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SPANISH PORTUGUÊS ÏÏËÓÈÎ РУССКИЙ ENGLISH π ªŒ πª π π Ÿ ª ÃÕ ª À ø ø ƒπ À À / ø ƒπ À À À RAS-18SX8 / RAC-18SX8 RAS-25SX8 / RAC-25SX8 RAS-35SX8 / RAC-35SX8 DEUTSCH FRANÇAIS ø ƒπ ª ø ƒπ À À ITALIANO RAC-18SX8 RAC-25SX8 RAC-35SX8 Instruction

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Οδηγός Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Tim Hindle The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙOIKHΣHΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tim Hindle ÙÏÔ ÙÔ appleúˆùôù appleô Guide to Management Ideas

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

IT NL PT SW ES DE FR RU EN GR DK

IT NL PT SW ES DE FR RU EN GR DK IT NL PT SW ES DE FR RU EN GR DK 3 3 5 6 7 8 8 9 Καλάθι του καταψύκτη Fresh 0 Zone (Αφορά μόνο ορισμένα μοντέλα) 10 10 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 ÚÔÙ ÛÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ ÚÁÂÈ 22 23 23 24 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë

πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë «Ìapple ÚÌapple - ÈÁ È ÚË Â Ó È ÙÔ appleèô ÛÙÂ Ô È Ï Ô appleô ˆ È ÛÂÈ. ŸÏË ÌÔ Ë ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÎÏ ÈÁÂ applefi Ù Á ÏÈ, fiù Ó ÙÔ È Û ÌÂ! Ó Ï - ÙÚÂ ÂÙÂ ÙÈ ÈÛÙÔÚ Â ÌÂ appleâïòúè

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: MHQ-16215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ E.U. Patent NO. 1367337 Συγχαρητήρια για την επιλογή της θερμάστρας με ακτινοβολία και επαγωγή θερμότητας νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοί ήχοι λειτουργίας...276. Βρείτε αυτούς τους αριθµούς στην ετικέτα πάνω δεξιά στο εσωτερικό του ψυγείου.

Κανονικοί ήχοι λειτουργίας...276. Βρείτε αυτούς τους αριθµούς στην ετικέτα πάνω δεξιά στο εσωτερικό του ψυγείου. N.B. 246 Οδηγίες ασφαλείας...............................................247, 248 Οδηγίες λειτουργίας Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά............................................257 Αυτόµατη παγοµηχανή...................................................261

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37 A ITE A.E. ÂÓÔ Ô ÂÈ Î Î È TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ A.E. AP. M.A.E. 14557/80/B/86/376 - AP..E.MH 124316620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα massage. ΟδηγίεςΛειτουργίας

Πολυθρόνα massage. ΟδηγίεςΛειτουργίας Πολυθρόνα massage ΟδηγίεςΛειτουργίας ΜΕΡΗ Μαξιλάρι αυχένα Χειριστήριο Μπράτσο Μαξιλάρι καθίσματος Υποπόδιο Βίδα ρύθμισης κεφαλών μασάζ Αεραγωγός Διακόπτης Ασφάλεια Ρόδα μεταφοράς Καλώδιο & φις ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα