ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2"

Transcript

1 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ το βε αχχυρατε ανδ ρελιαβλε. Ηοωεϖερ, ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. µακεσ νο ωαρραντψ φορ ανψ ερρορσ, ωηιχη µαψ αππεαρ ιν τηισ δοχυµεντ. Χονταχτ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. το οβταιν τηε λατεστ ϖερσιον οφ δεϖιχε σπεχιφιχατιονσ βεφορε πλαχινγ ψουρ ορδερ. Νο ρεσπονσιβιλιτψ ισ ασσυµεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. φορ ανψ ινφρινγεµεντ οφ πατεντ ορ οτηερ ριγητσ οφ τηιρδ παρτιεσ, ωηιχη µαψ ρεσυλτ φροµ ιτσ υσε. Ιν αδδιτιον, ΣΥΝΠΛΥΣ προδυχτσ αρε νοτ αυτηοριζεδ φορ υσε ασ χριτιχαλ χοµπονεντσ ιν λιφε συππορτ δεϖιχεσ/ σψστεµσ ορ αϖιατιον δεϖιχεσ/σψστεµσ, ωηερε α µαλφυνχτιον ορ φαιλυρε οφ τηε προδυχτ µαψ ρεασοναβλψ βε εξπεχτεδ το ρεσυλτ ιν σιγνιφιχαντ ινϕυρψ το τηε υσερ, ωιτηουτ τηε εξπρεσσ ωριττεν αππροϖαλ οφ Συνπλυσ.

2 Ταβλε οφ Χοντεντσ ΠΑΓΕ 1. ΓΕΝΕΡΑΛ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ ΦΕΑΤΥΡΕΣ ΒΛΟΧΚ ΙΑΓΡΑΜ ΣΙΓΝΑΛ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝΣ ΕΛΕΧΤΡΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ ΑΒΣΟΛΥΤΕ ΜΑΞΙΜΥΜ ΡΑΤΙΝΓΣ Χ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΣΤΙΧΣ (Τ Α = 25 Χ) ΤΨΠΙΧΑΛ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΧΕ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΣΤΙΧΣ Ουτπυτ ποωερ ϖσ. συππλψ ϖολταγε (φ ΙΝ = 1.0ΚΗζ, Ρ Λ = 8.0, 20Ηζ<ΒΩ<22ΚΗζ) Ουτπυτ ποωερ ϖσ. συππλψ ϖολταγε (φ ΙΝ = 1.0ΚΗζ, Ρ Λ = 16, 20Ηζ<ΒΩ<22ΚΗζ) Ουτπυτ ποωερ ϖσ. συππλψ ϖολταγε (φ ΙΝ = 1.0ΚΗζ, Ρ Λ = 32, 20Ηζ<ΒΩ<22ΚΗζ) ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΧΙΡΧΥΙΤ ΠΑΧΚΑΓΕ/ΠΑ ΛΟΧΑΤΙΟΝΣ ΠΑ ΑΣΣΙΓΝΜΕΝΤ ΠΙΝ ΑΣΣΙΓΝΜΕΝΤ ΟΡ ΕΡΙΝΓ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΠΑ ΛΟΧΑΤΙΟΝΣ ΠΑΧΚΑΓΕ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΟΠ Π ΙΠ ΙΣΧΛΑΙΜΕΡ ΡΕςΙΣΙΟΝ ΗΙΣΤΟΡΨ...12 Συνπλυσ Τεχηνολογψ Χο., Λτδ. 2 ΟΧΤ. 02, 2002

3 ΑΥ ΙΟ ΡΙςΕΡ 1. ΓΕΝΕΡΑΛ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ Τηε ισ αν αυδιο δριϖερ ωηοσε γαιν χαν βε αδϕυστεδ βψ εξτερναλ ρεσιστορ. (Μαξιµυµ γαιν ισ 20) Νορµαλλψ, ιτ ισ αππλιεδ φορ ΣΠΧ σεριεσ, ΣΠΦ σεριεσ, ΣΠΛ σεριεσ ανδ οτηερ ΣΥΝΠΛΥΣ προδυχτσ. Τηε ισ εασιλψ το βε υσεδ ιν ϖαριουσ αππλιχατιονσ ανδ προδυχτσ. 2. ΦΕΑΤΥΡΕΣ Ωιδε οπερατιον ρανγε: 2.4ς 6.0ς υαλ ενδ ουτπυτ µοδε Λοω διστορτιον: ΤΗ +Ν = 0.55% (Τψπ.) (Φορ ς = 5.0ς, Ρ λ = 8 & Π ουτ = 500µΩ) Ηιγη ουτπυτ ποωερ: Π ΟΥΤ = 825µΩ (Φορ ς = 5.0ς, ΤΗ +Ν =10%, φ =1.0ΚΗζ & Ρ Λ = 8.0 ) Λοω στανδβψ χυρρεντ: 1.0 Α 3. ΒΛΟΧΚ ΙΑΓΡΑΜ ΑΧΙΝ ΙΝΝ ΙΦΦΕΡΕΝΤΙΑΛ ΑΜΠΛΙΦΙΕΡ (ΜΑΞΙΜΥΜ ΓΑΙΝ = 20) ΣΠΠ ΣΠΝ ΧΕ ςρεφ 4. ΣΙΓΝΑΛ ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝΣ Μνεµονιχ ΠΙΝ Νο. Τψπε εσχριπτιον Ελεχτριχαλ Χηαραχτεριστιχσ ς 8 Ι Ποωερ ς 2.4ς 6.0ς ςσσ 3 Ι Ποωερ ςσσ ΣΠΠ 2 Ο Αυδιο ουτπυτ ποσιτιϖε ΣΠΝ 1 Ο Αυδιο ουτπυτ νεγατιϖε ΑΧΙΝ 5 Ι Σιγναλ ινπυτ ποσιτιϖε ΙΝΝ 4 Ι Σιγναλ ινπυτ νεγατιϖε ΧΕ 7 Ι Χηιπ εναβλε ςρεφ 6 Ο Ρεφερενχε ϖολταγε ς /2 Συνπλυσ Τεχηνολογψ Χο., Λτδ. 3 ΟΧΤ. 02, 2002

4 5. ΕΛΕΧΤΡΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ 5.1. Αβσολυτε Μαξιµυµ Ρατινγσ Χηαραχτεριστιχσ Σψµβολ Ρατινγσ Χ Συππλψ ςολταγε ς + < 7.0ς Ινπυτ ςολταγε Ρανγε ς ΙΝ 0.5ς το ς ς Οπερατινγ Τεµπερατυρε Τ Α 0! το +60! Στοραγε Τεµπερατυρε Τ ΣΤΟ 50! το +150! Νοτε: Στρεσσεσ βεψονδ τηοσε γιϖεν ιν τηε Αβσολυτε Μαξιµυµ Ρατινγ ταβλε µαψ χαυσε οπερατιοναλ ερρορσ ορ δαµαγε το τηε δεϖιχε. Φορ νορµαλ οπερατιοναλ χονδιτιονσ σεε ΑΧ/ Χ Ελεχτριχαλ Χηαραχτεριστιχσ Χ Χηαραχτεριστιχσ (Τ Α = 25 Χ) Χηαραχτεριστιχσ Σψµβολ Λιµιτ Μιν. Τψπ. Μαξ. Υνιτ Τεστ Χονδιτιον Οπερατινγ ςολταγε ς ς Φορ 2 ορ 3 βαττερψ αππλιχατιον Στανδβψ Χυρρεντ Ι ΣΤΒΨ 1.0 Α ΧΕ λοω Ρεφερενχε ςολταγε ς ςρεφ ς /2 ς ΧΕ ηιγη, τηε ϖολταγε οφ ςρεφ (ΠΙΝ 6) Τοταλ Ηαρµονιχ ιστορτιον + Νοισε ΤΗ +Ν % ς = 5.0ς, Ρ Λ = 8, Π ΟΥΤ = 500µΩ Ινπυτ ρεσιστορ (ΧΕ) Ρ ΧΕ 20 Κ ς ΙΗ = ς, Πυλλ λοω Ινπυτ χυρρεντ (ΧΕ) Ι ΧΕ 200 Α ς ΙΗ = 2.3ς ατ ς = 5.0ς Οπερατινγ Χυρρεντ Ι ΧΧ µα ΧΕ ηιγη, νο λοαδ & ΑΧΙΝ φλοατινγ Ουτπυτ ποωερ Π ΟΥΤ µω 825 µω ς = 5.0ς, ΤΗ +Ν = 1%, φ = 1.0ΚΗζ & Ρ Λ = 8.0 ς =5.0ς, ΤΗ +Ν = 10%, φ = 1.0ΚΗζ & Ρ Λ = 8.0 Εναβλε τιµε (Σεε Νοτε 1) Τ ΟΝ Νοτε: τ ΟΝ ισ τηε τιµε φροµ ΧΕ ηιγη (χηιπ εναβλε) το ΣΠΠ ορ ΣΠΝ ουτπυτ. 15 µσ ς = 5.0ς 30 µσ ς = 3.0ς ΑΧΙΝ ΧΕ τ ΟΝ ΣΠΠ ΣΠΝ Συνπλυσ Τεχηνολογψ Χο., Λτδ. 4 ΟΧΤ. 02, 2002

5 5.3. Τψπιχαλ Περφορµανχε Χηαραχτεριστιχσ Ουτπυτ ποωερ ϖσ. συππλψ ϖολταγε (φ ΙΝ = 1.0ΚΗζ, Ρ Λ = 8.0, 20Ηζ<ΒΩ<22ΚΗζ) Ουτπυτ ποωερ (Ω) Ουτπυτ Ποωερ ϖσ Συππλψ ςολταγε Συππλψ ϖολταγε (ς) 10% ΤΗ +Ν 1% ΤΗ +Ν Ουτπυτ ποωερ ϖσ. συππλψ ϖολταγε (φ ΙΝ = 1.0ΚΗζ, Ρ Λ = 16, 20Ηζ<ΒΩ<22ΚΗζ) Ουτπυτ Ποωερ ϖσ Συππλψ ςολταγε Ουτπυτ ποωερ (Ω) Συππλψ ϖολταγε (ς) 10% ΤΗ +Ν 1% ΤΗ +Ν Ουτπυτ ποωερ ϖσ. συππλψ ϖολταγε (φ ΙΝ = 1.0ΚΗζ, Ρ Λ = 32, 20Ηζ<ΒΩ<22ΚΗζ) Ουτπυτ Ποωερ ϖσ Συππλψ ςολταγε Ουτπυτ ποωερ (Ω) Συππλψ ϖολταγε (ς) 10% ΤΗ +Ν 1% ΤΗ +Ν Συνπλυσ Τεχηνολογψ Χο., Λτδ. 5 ΟΧΤ. 02, 2002

6 6. ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΧΙΡΧΥΙΤ 1. ουβλε ενδ ς Γαιν = ΡΙ Σπεακερ ΣΠΝ ς ΣΠΠ ΧΕ ςσσ ςρεφ 0.1 ΙΝΝ ΑΧΙΝ ΡΙ 1 2.ΠΩΜ ς Γαιν = ΡΙ Σπεακερ ΣΠΝ ΣΠΠ ς ΧΕ Ρ1 ςσσ ςρεφ 0.1 Ρ2 Χ1 ΙΝΝ ΑΧΙΝ ΡΙ 1 Ρ3 ΡΙ 1 Ρ4 Χ2 Συνπλυσ Τεχηνολογψ Χο., Λτδ. 6 ΟΧΤ. 02, 2002

7 7. ΠΑΧΚΑΓΕ/ΠΑ ΛΟΧΑΤΙΟΝΣ 7.1. ΠΑ Ασσιγνµεντ Χηιπ Σιζε: 1320 µ 1400 µ Τηισ ΙΧ συβστρατε σηουλδ βε χοννεχτεδ το ςσσ Νοτε1: Χηιπ σιζε ινχλυδεδ σχριβε λινε. Νοτε2: Το ενσυρε τηε ΙΧ φυνχτιονσ προπερλψ, πλεασε βονδ αλλ οφ ς ανδ ςσσ πινσ. Νοτε3: Τηε 0.1 Φ χαπαχιτορ βετωεεν ς ανδ ςσσ σηουλδ βε πλαχεδ το ΙΧ ασ χλοσε ασ ποσσιβλε ΠΙΝ Ασσιγνµεντ 1 ΣΠΝ ς 8 2 ΣΠΠ ΧΕ 7 3 ςσσ ςρεφ 6 4 ΙΝΝ ΑΧΙΝ Ορδερινγ Ινφορµατιον Προδυχτ Νυµβερ Χ ΠΣ01 Π 01 Παχκαγε Τψπε Χηιπ φορµ Παχκαγε φορµ ΣΟΠ8 (150µιλ) Παχκαγε φορµ Π ΙΠ 8 (300µιλ) Συνπλυσ Τεχηνολογψ Χο., Λτδ. 7 ΟΧΤ. 02, 2002

8 7.4. ΠΑ Λοχατιονσ ΠΑ Νο. ΠΑ Ναµε Ξ Ψ 1 ΣΠΝ ΣΠΠ ςσσ ςσσ ΙΝΝ ΑΧΙΝ ςρεφ ΧΕ ς ς Νοτε: ς ανδ ςσσ σηουλδ βε δουβλε βονδινγ. Συνπλυσ Τεχηνολογψ Χο., Λτδ. 8 ΟΧΤ. 02, 2002

9 7.5. Παχκαγε Ινφορµατιον ΣΟΠ 8 Ε Ξ ψ χ Η 8 5 Α 1 Α πιν 1 ινδεξ Λ 1 δεταιλ Ξ 1 4 ε β Σψµβολ ιµενσιον ιν µµ Μιν. Τψπ. Μαξ. Α Α β Ε ε Η Λ ψ Συνπλυσ Τεχηνολογψ Χο., Λτδ. 9 ΟΧΤ. 02, 2002

10 Π ΙΠ 8 Ε1 1 Α2 χ Λ1 Αλλ υνιτσ αρε ιν µιλ. 1µιλ = 25.4 µ ε β Βοδψ Σιζε Λεαδ Σιζε 1 Ε1 Α2 Λ1 β χ ε 374#10 250#4 130#5 130#15 18#2 10Τψπ 100Τψπ 1 Ε1 Α2 Λ1 β χ ε Βοδψ Λενγτη Βοδψ Ωιδτη Βοδψ Τηιχκνεσσ Λεαδ Λενγτη Λεαδ Ωιδτη Λεαδ Τηιχκνεσσ Λεαδ Πιτχη Π ΙΠ Συνπλυσ Τεχηνολογψ Χο., Λτδ. 10 ΟΧΤ. 02, 2002

11 8. ΙΣΧΛΑΙΜΕΡ Τηε ινφορµατιον αππεαρινγ ιν τηισ πυβλιχατιον ισ βελιεϖεδ το βε αχχυρατε. Ιντεγρατεδ χιρχυιτσ σολδ βψ Συνπλυσ Τεχηνολογψ αρε χοϖερεδ βψ τηε ωαρραντψ ανδ πατεντ ινδεµνιφιχατιον προϖισιονσ στιπυλατεδ ιν τηε τερµσ οφ σαλε ονλψ. ΣΥΝΠΛΥΣ µακεσ νο ωαρραντψ, εξπρεσσ, στατυτορψ ιµπλιεδ ορ βψ δεσχριπτιον ρεγαρδινγ τηε ινφορµατιον ιν τηισ πυβλιχατιον ορ ρεγαρδινγ τηε φρεεδοµ οφ τηε δεσχριβεδ χηιπ(σ) φροµ πατεντ ινφρινγεµεντ. ΦΥΡΤΗΕΡΜΟΡΕ, ΣΥΝΠΛΥΣ ΜΑΚΕΣ ΝΟ ΩΑΡΡΑΝΤΨ ΟΦ ΜΕΡΧΗΑΝΤΑΒΙΛΙΤΨ ΟΡ ΦΙΤΝΕΣΣ ΦΟΡ ΑΝΨ ΠΥΡΠΟΣΕ. ΣΥΝΠΛΥΣ ρεσερϖεσ τηε ριγητ το ηαλτ προδυχτιον ορ αλτερ τηε σπεχιφιχατιονσ ανδ πριχεσ ατ ανψ τιµε ωιτηουτ νοτιχε. Αχχορδινγλψ, τηε ρεαδερ ισ χαυτιονεδ το ϖεριφψ τηατ τηε δατα σηεετσ ανδ οτηερ ινφορµατιον ιν τηισ πυβλιχατιον αρε χυρρεντ βεφορε πλαχινγ ορδερσ. Προδυχτσ δεσχριβεδ ηερειν αρε ιντενδεδ φορ υσε ιν νορµαλ χοµµερχιαλ αππλιχατιονσ. Αππλιχατιονσ ινϖολϖινγ υνυσυαλ ενϖιρονµενταλ ορ ρελιαβιλιτψ ρεθυιρεµεντσ, ε.γ. µιλιταρψ εθυιπµεντ ορ µεδιχαλ λιφε συππορτ εθυιπµεντ, αρε σπεχιφιχαλλψ νοτ ρεχοµµενδεδ ωιτηουτ αδδιτιοναλ προχεσσινγ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ φορ συχη αππλιχατιονσ. Πλεασε νοτε τηατ αππλιχατιον χιρχυιτσ ιλλυστρατεδ ιν τηισ δοχυµεντ αρε φορ ρεφερενχε πυρποσεσ ονλψ. Συνπλυσ Τεχηνολογψ Χο., Λτδ. 11 ΟΧΤ. 02, 2002

12 9. ΡΕςΙΣΙΟΝ ΗΙΣΤΟΡΨ ατε Ρεϖισιον # εσχριπτιον Παγε ϑυν. 26, Οριγιναλ 11 ΟΧΤ. 02, ς Ποωερ: 5.5ς το 6.0ς 2. Αδδ 5.3 Τψπιχαλ Περφορµανχε Χηαραχτεριστιχσ 3. Μοδιφψ 7.3 Ορδερινγ Ινφορµατιον 4. Αδδ 7.5 Παχκαγε Ινφορµατιον Συνπλυσ Τεχηνολογψ Χο., Λτδ. 12 ΟΧΤ. 02, 2002

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ;

!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ; : 2 ( ) 2 2,,,, (. ( ), ;., ;., ) :!!,!!,! : ; ; : ΤΒ Τ Θ : Α [ ] [ ] :( ) ; ( ), / 0 ;( ),,,, Ηεατη [ ],, Βρουγ ητον Πεδερσον [ ] : / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, Αϕαψαν Ιιϕιµα [ ],,!,!! 3.1,,.. Αϕαψαν Ιιϕιµα

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα