ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ"

Transcript

1 ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2009

2

3 Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ Πεξηερόκελα 1 Μήλπκα Γηνίθεζεο Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ Η Δηαηξεία θνπνί θαη ζηόρνη ηεο ΚΔΓ Θεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΔΓ Γεωγξαθηθή θαηαλνκή δξαζηεξηνηήηωλ θαη αλζξώπηλν δπλακηθό Σν πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΚΔΓ ηόρνη 2009 θαη απνινγηζκόο επίδνζεο Γεληθά ζηνηρεία απνινγηζκνύ Γεληθά Πεδίν εθαξκνγήο Θέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ εηήζηνπ θνηλωληθνύ απνινγηζκνύ πζρέηηζε κε ελόηεηεο GRI Γηαθπβέξλεζε θαη ζπκκεηνρή Όξγαλα Γηνίθεζεο - Δθπξνζώπεζε κεηόρωλ θαη εξγαδνκέλωλ Οξγαλόγξακκα ηεο ΚΔΓ Δλεξγνπνίεζε ζπκκεηερόληωλ (stakeholders) Δλεξγνπνίεζε ηωλ εξγαδνκέλωλ Δλεξγνπνίεζε ηωλ πειαηώλ Οηθνλνκηθή επίδνζε Δπζύλε πξνο ην πεξηβάιινλ Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο θηηξίωλ Παξαθνινύζεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάιωζεο θηηξίωλ Πεξηβαιινληηθό απνηύπωκα Δπζύλε πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο Δπζύλε πξνο ηελ θνηλωλία Αμηνπνίεζε Αθηλήηωλ Γεληθά Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 3 απφ 52

4 Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ Αμηνπνίεζε θαη Αλάπηπμε Γεκνζίσλ Αθηλήησλ κέζσ Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο θαη Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ Αλάπιαζε Δπξχηεξσλ Πεξηνρψλ Παξνρή Τπεξεζηψλ ζε Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο / Σακεία Πξννπηηθέο Παξαρωξήζεηο ηέγαζε Φνξέσλ Τγεία-Κνηλσληθή Πξφλνηα Πεξηβάιινλ Τπνδνκή Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο Παξαρσξήζεηο Ζ/Τ ζε ζρνιεία Γείθηεο επίδνζεο - Απνηειέζκαηα Οηθνλνκία Πεξηβάιινλ Δξγαδόκελνη Κνηλωλία Αληηζηνίρεζε κε δείθηεο GRI Δπίπεδα εθαξκνγήο ηωλ θαηεπζπληήξηωλ νδεγηώλ GRI Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 4 απφ 52

5 Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ Καηάινγνο ρεκάηωλ ρήκα 1: Γεσγξαθηθή Καηαλνκή ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο ΚΔΓ ρήκα 2 - Οξγαλφγξακκα ηεο ΚΔΓ ρήκα 3 - πκκεηέρνληεο ηεο ΚΔΓ Καηάινγνο Πηλάθωλ Πίλαθαο 1 - πζρέηηζε κε ελφηεηεο ηνπ GRI Πίλαθαο 2: χλζεζε Γ.. γηα ην έηνο Πίλαθαο 3: Παξαρσξήζεηο εμνπιηζκνχ ζε ζρνιεία Πίλαθαο 4: Αλάιπζε Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΚΔΓ (πνζά ζε ρηι. ) Πίλαθαο 5: Καηαλάισζε αλά πεδίν πεξηγξαθήο πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο Πίλαθαο 6 - Παξαρσξήζεηο αλά Ννκφ Πίλαθαο 7: Αληηζηνίρεζε κε δείθηεο GRI Καηάινγνο Γηαγξακκάηωλ Γηάγξακκα 1 - Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ΚΔΓ Γηάγξακκα 2 - Έζνδα δηαρείξηζεο αθηλήησλ Γηάγξακκα 3 - Έζνδα απφ πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο Γηάγξακκα 4 - Πνζνζηά εθπνκπψλ ξχπσλ CO2 αλά πεδίν θαηαγξαθήο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο Γηάγξακκα 5 - Καηαλνκή Πξνζσπηθνχ αλά Γέλνο Γηάγξακκα 6 - Καηαλνκή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ αλά Καηεγνξία Δθπαίδεπζεο Γηάγξακκα 7 - Πιήζνο Δξγαδνκέλσλ αλά Έηνο Ζιηθίαο Γηάγξακκα 8 - Δθπαίδεπζε/ Θεκαηηθέο ελφηεηεο θαη πιήζνο εξγαδνκέλσλ Γηάγξακκα 9 - Πιήζνο Παξαρσξήζεσλ αλά Ννκφ Γηάγξακκα 10 - Αξηζκφο Παξαρσξεκέλσλ Αθηλήησλ αλά Καηεγνξία Υξήζεο Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 5 απφ 52

6 1 Μήλπκα Γηνίθεζεο Μήλπκα Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ Ζ Κηεκαηηθή εηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ δηαλχεη ηνλ ηξίην ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Μία πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε κε ηνλ πξψην απνινγηζκφ ηνπ 2007 πηνζεηψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο G3 ηνπ GRI. Ο παξφλ απνινγηζκφο απνηειεί δείγκα ηεο δηαρξνληθήο πιένλ δέζκεπζεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνέβε ζηα πιαίζηα ηνπ ηξίπηπρνπ νηθνλνκία-θνηλσλία θαη πεξηβάιινλ. πλερίδνληαο ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πεξίνδν , ε Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ εζηηάδεηαη ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερφκελεο πξνθιήζεηο. ε κία ηδηαίηεξε θξίζηκε επνρή γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία, πηζηεχνπκε φηη δίλνπκε ην παξάδεηγκα θαη ζε άιινπο νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ζε φηη αθνξά ηελ εζηίαζε ζην πεξηβάιινλ θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν γηα κία βηψζηκε αλάπηπμε, πνπ βειηηψλεη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ σο ηειηθνί ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ καο. Γεκήηξηνο Μαξδάβαο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 6 απφ 52

7 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ 2.1 Η Δηαηξεία Ζ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ (ΚΔΓ) ηδξχζεθε ην 1979 κε ην λφκν 973/79, σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε έδξα ηελ Αζήλα (Λεσθ. Αιεμάλδξαο 158 Α & Κφληαξε 45 Σ.Κ ). Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί απφ ην 1980, επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία κε κία κεηνρή θαη κνλαδηθφ κέηνρν ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ζ ίδξπζε ηεο ΚΔΓ απνβιέπεη ζηελ εληαία δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηελ εθαξκνγή ζπλνιηθήο εληαίαο πνιηηηθήο ζην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. Απφ ηελ ίδξπζε ηεο έσο ζήκεξα ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη δπλακηθά ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο, ηε Γηαρείξηζε Αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ Τινπνίεζε ηεγαζηηθψλ Πξνγξακκάησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΚΔΓ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 κέρξη θαη ηνλ Μάην ηνπ 2010 ήηαλ ν θ. Κσλζηαληίλνο Γ. Φσηφπνπινο. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΚΔΓ είλαη ν θ. Γεκήηξηνο Μαξδάβαο. Ζ πνξεία πνπ αθνινπζεί ε ΚΔΓ απνηππψλεηαη πιήξσο ζην επηθαηξνπνηεκέλν φξακά ηεο: Όξακα ηεο ΚΕΔ απνηειεί ε κεηεμέιημε ηεο ζε κηα ζύγρξνλε, επέιηθηε θαη αληαγωληζηηθή εηαηξεία πνπ ζα ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απνηειώληαο ηνλ πιένλ αμηόπηζην θαη αλαγλωξίζηκν θνξέα δηαρείξηζεο, απνηειεζκαηηθήο θαη νξζνινγηζηηθήο αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο δεκόζηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαζώο θαη πινπνίεζεο ηνπ ζπλόινπ ηωλ πξνγξακκάηωλ ζηέγαζεο ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Δεκόζηνπ θαη επξύηεξνπ Δεκόζηνπ ηνκέα. 2.2 θνπνί θαη ζηόρνη ηεο ΚΔΓ χκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηεο ΚΔΓ θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη ε δηνίθεζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θχξηνπ ζθνπνχ ηεο, ε ΚΔΓ κπνξεί ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηεο λφκν: Να εθπνηεί αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ, θαη αξρήλ κε δεκφζην δηαγσληζκφ. Να ζπληζηά επί ησλ αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα. Να αληαιιάζζεη ηα αθίλεηα απηά κε άιια. Να ηα εθκηζζψλεη, θαη αξρήλ κε δεκφζην δηαγσληζκφ, εθηφο εάλ ε εηήζηα πξφζνδνο δελ ππεξβαίλεη έλα πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΚΔΓ θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 7 απφ 52

8 Να παξαρσξεί γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν ηε ρξήζε αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε Γεκφζηεο ππεξεζίεο, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ, Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη ΝΠΗΓ πνπ πιεξνχλ θνηλσθειείο ζθνπνχο. Κάζε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ κπνξεί λα αλαθιεζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΚΔΓ, εγθξηλφκελε απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, πάληνηε φηαλ ε παξαρψξεζε έγηλε γηα αφξηζην ρξφλν θαη γηα ζπνπδαίν ιφγν φηαλ ε παξαρψξεζε έγηλε γηα νξηζκέλν ρξφλν. Να εθπνηεί ρσξίο δηαγσληζκφ αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ΝΠΓΓ, ΟΣΑ, Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ εθπιεξψλνπλ ζθνπνχο θνηλήο σθειείαο. Να αγνξάδεη αθίλεηα (θηίξηα, νηθφπεδα θ.ιπ.). Να πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Να ζπλάπηεη δάλεηα κε εκεδαπέο ή αιινδαπέο ηξάπεδεο ή λα εθδίδεη δάλεηα ζε δεκφζηα εγγξαθή, κεηά απφ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Να ηδξχεη είηε κφλε είηε κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ΟΣΑ (νπφηε θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δεκφζηαο πξνθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο) αλψλπκεο εηαηξίεο κε ζπλεηζθνξά ζην θεθάιαηφ ηνπο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δεκνζίσλ αθηλήησλ Να ηδξχεη Αλψλπκεο Δηαηξίεο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία. χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηεο ΚΔΓ, Καλνληζκνί νξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ: ηελ εθπνίεζε, εθκίζζσζε, αληαιιαγή θαη παξαρψξεζε ελ γέλεη αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ αγνξά αθηλήησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ αλεγέξζεσο δεκνζίσλ θηεξίσλ θαη ηελ αλάζεζε εθπνλήζεσο ησλ κειεηψλ θαη εθηειέζεσο ησλ έξγσλ. ηε ρξεκαηνδφηεζε εθηειέζεσο πξνγξακκάησλ αλέγεξζεο θηεξίσλ θαη ελ γέλεη πξνγξακκάησλ ζηεγάζεσο ησλ Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Καη εμνπζηνδφηεζε ηνπ σο άλσ άξζξνπ έρνπλ εθδνζεί κεηαμχ άιισλ ν Καλνληζκφο πκβάζεσλ ηεο ΚΔΓ (Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 167/1980, ΦΔΚ Β 552 θαη ηξνπνπνηήζεηο), ν Καλνληζκφο Δθηέιεζεο Έξγσλ ηεο ΚΔΓ (Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 116/1980, ΦΔΚ Β 1233 θαη ηξνπνπνηήζεηο) θαη ν Τπεξεζηαθφο Καλνληζκφο Αλαζέζεσο θαη Δθπνλήζεσο Μειεηψλ ηεο ΚΔΓ (απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 168/12/1980). Οη δχν ηειεπηαίνη Καλνληζκνί είλαη πξνγελέζηεξνη ησλ Ν.1418/1984 (λνκνζεζία δεκνζίσλ έξγσλ) θαη ηνπ Ν.3316/2005 ( Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο ), αληίζηνηρα θαη ζα πξέπεη ζήκεξα λα ζεσξνχληαη θαηαξγεκέλνη θαη λα κελ εθαξκφδνληαη ζην βαζκφ πνπ νη δηαηάμεηο ηνπο αληηβαίλνπλ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηνπο αλσηέξσ λφκνπο. Μάιηζηα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ Νφκσλ ξεηά θαηαξγνχληαη δηαηάμεηο πνπ αληίθεηληαη ζην λφκνπο απηνχο ή αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνπο σο άλσ Νφκνπο. Δπίζεο θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ε ΚΔΓ πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ, εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε απηψλ ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ αλσηέξσ νδεγηψλ. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 8 απφ 52

9 2.3 Θεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΔΓ Ζ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ (ΚΔΓ) ηδξχζεθε κε ηνλ λφκν 973/1979 (ΦΔΚ 226Α/ ) σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Αλψλπκε Δηαηξεία), κε έδξα ηελ Αζήλα. Ζ ΚΔΓ δηέπεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηεο Νφκν, εθ φζνλ δελ νξίδεηαη άιισο, απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα απφ ηε λνκνζεζία πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Κ.Ν. 2190/1920) θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ πεξί ΓΔΚΟ (Ν.3429/2005), ιεηηνπξγεί φκσο ράξηλ ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη επνπηεχεηαη απφ ην Κξάηνο, δηα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Σν κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ηεο ΚΔΓ εθθξάδεηαη κε κία κεηνρή πνπ αλήθεη ζηνλ κνλαδηθφ ηεο κέηνρν, ην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2005 ηέζεθε ζε ηζρχ ν λφκνο 3429/2005 αλαθνξηθά κε ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο (ΦΔΚ Α 314/ ). Ζ ΚΔΓ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζ φζνλ ζπληξέρνπλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 2 ηνπ σο άλσ λφκνπ (Κεθάιαην Α ). Ο αλσηέξσ λφκνο πεξηέρεη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζχλζεζε θαη ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ ΓΔΚΟ, νξίδνληαο ηνλ ππνρξεσηηθφ δηνξηζκφ κε Δθηειεζηηθνχ Πξνέδξνπ θαη ηελ επηινγή Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ χζηεξα απφ ζρεηηθή πξνθήξπμε. Πεξαηηέξσ, νη εηαηξίεο πνπ ππάγνληαη ζην θεθάιαην Α ηνπ λφκνπ ππνρξενχληαη λα θαηαξηίζνπλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ, Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη λα ζπζηήζνπλ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νθείινπλ δε λα θαηαξηίζνπλ ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην θαη λα ηα ππνβάινπλ ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (ΓΔΓΔΚΟ), δηα ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ. Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ αλάζεζε θαη εθπφλεζε κειεηψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, ε ΚΔΓ ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.1418/1984 θαη ηνπ Ν.3316/2005, φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ, εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε δε μεπεξλά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο αλσηέξσ νδεγίεο φξηα. Δπίζεο, ε ΚΔΓ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ Ν.3310/2005 ( Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3414/2005, πνπ ξπζκίδνπλ επίζεο ζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, αθνχ ζπληξέρνπλ ηα θξηηήξηα πνπ απηφο ζέηεη. 2.4 Γεωγξαθηθή θαηαλνκή δξαζηεξηνηήηωλ θαη αλζξώπηλν δπλακηθό Ζ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ε έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα (νδφο Λ. Αιεμάλδξαο 158 Α & Κφληαξε 45). Παξάιιεια, ε εηαηξεία έρεη 11 πεξηθεξεηαθά θιηκάθηα αλά ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Θεζζαινλίθε, Λάξηζα, Καβάια, Λακία, Άξηα, Πάηξα, Ναχπιην, Ζξάθιεην, Ρφδνο, θαζψο θαη Αλαηνιηθήο ηεξεάο θαη λήζσλ θαη Κπθιάδσλ κε έδξα ηελ Αζήλα Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ΚΔΓ ην 2009 απνηειείην απφ 141 ηαθηηθνχο εξγαδνκέλνπο (ζηνηρεία ηεο 31/12/2009). Απφ απηνχο νη 108 απαζρνινχληαη ζηα Γξαθεία ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηεο ΚΔΓ θαη νη 33 ζηα Πεξηθεξεηαθά Κιηκάθηα. ε ζρέζε κε ην 2008, πξνζιήθζεθαλ 3 άηνκα ελψ απνρψξεζαλ 10. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 9 απφ 52

10 Καηαλνκή Πξνζωπηθνύ ηεο ΚΔΓ (Δπί ζπλόινπ 141) Κεληξηθή Τπεξεζία 33 Πεξηθεξεηαθά θιηκάθηα ρήκα 1: Γεωγξαθηθή Καηαλνκή ηνπ Πξνζωπηθνύ ηεο ΚΔΓ 2.5 Σν πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΚΔΓ Σν πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ αλάπηπμε ησλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηνπο ηνκείο ηεο Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ θαη ησλ Πξνγξακκάησλ ηέγαζεο φζν θαη απφ ηηο λέεο ηάζεηο ζηελ αγνξά θαη δηαρείξηζε ησλ αθηλήησλ, θαη ηηο λέεο κνξθέο αλάπηπμεο αθηλήησλ (πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα). Δπηπξνζζέησο ηα λέα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Διιάδνο επηηάζζνπλ κία πην δπλακηθή αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ζηφρν κεγαιχηεξα έζνδα γηα ηελ εηαηξεία θαη γεληθφηεξα γηα ην θξάηνο. Γηα ην έηνο 2009, κία ζεηξά εμσγελψλ παξαγφλησλ (δηνηθεηηθέο αιιαγέο, εζληθέο εθινγέο) δηακφξθσζαλ έλα θιίκα δπζηνθίαο γεγνλφο πνπ δελ είρε πξνβιεθζεί θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ. Παξφια απηά, ε ρξνληά απηή απνηέιεζε ην 2ν έηνο εθαξκνγήο ηνπ ηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (πεξίνδν ) βάζεη ηνπ νπνίνπ ε ΚΔΓ εζηηάδεηαη ζηηο παξαθάησ πξνηεξαηφηεηεο θαη επθαηξίεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο. Απνδνηηθή Γηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δεκνζίσλ αθηλήησλ. Βέιηηζηε αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηεο δεκφζηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Αλάδεημε ηεο ΚΔΓ ζε επηηειηθφ θαη ζχγρξνλν θνξέα ζρεδηαζκνχ θαη επνπηείαο ησλ Πξνγξακκάησλ ηέγαζεο ηνπ Γεκνζίνπ. Μεηεμέιημε ηεο ΚΔΓ ζε εηαηξεία ζπκκεηνρψλ θαη ιεηηνπξγίαο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Δηδηθνχ θνπνχ (Α.Δ.Δ..). Πξνζαξκνγή ηεο ΚΔΓ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε Δηαηξεία βξίζθεηαη κπξνζηά ζε ζεκαληηθέο επθαηξίεο αιιά θαη πξνθιήζεηο. Σν δχζθνιν νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ ρψξα καο απνηειεί επίζεο θαη κία επθαηξία γηα ηελ αλάδεημε ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζεκαληηθφ Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 10 απφ 52

11 κνριφ θεξδνθνξίαο κέζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ζηελ δηαρείξηζε αθηλήησλ. 2.6 ηόρνη 2009 θαη απνινγηζκόο επίδνζεο Γηα ηελ εμεηαδφκελε ρξήζε (2009) είραλ πξνγξακκαηηζηεί, κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ ηεο ΚΔΓ, κία ζεηξά απφ δξάζεηο ζην πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ ηεο ρέδην, νη νπνίνη είλαη νη αθφινπζνη: Γηαξθήο βειηίσζε Λεηηνπξγηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απνηειεζκαηηθή Δπηρεηξεκαηηθή Αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο. Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε Αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ. ρεδηαζκφο & Δθαξκνγή Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Αθηλήησλ. ρεδηαζκφο & Δθαξκνγή ηεγαζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ζπκκεηνρή Ηδησηηθψλ Κεθαιαίσλ. Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε - Γηνίθεζε Έξγσλ ηεγαζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε δηαδηθαζίεο Γεκνζίσλ Έξγσλ. Γηαρείξηζε Λεηηνπξγίαο Δγθαηαζηάζεσλ / Σερληθή Γηαρείξηζε Έξγσλ. ρεδηαζκφο ηεγαζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίνπ Σνκέα ζην Δμσηεξηθφ. Απνινγηζηηθά, ε νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ΚΔΓ γηα ην έηνο 2009 (ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ηξαηεγηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ) κπνξεί λα θξηζεί ηθαλνπνηεηηθή ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε ηνπο δηάθνξνπο εμσγελείο παξάγνληεο (δηνηθεηηθέο αιιαγέο, εζληθέο εθινγέο) νη νπνίνη είραλ ζαλ απνηέιεζκα ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηαηξεία απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 (πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ) κέρξη θαη 31/12/2009 ιεηηνπξγνχζε ρσξίο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε απνηέιεζκα ηνλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ εζφδσλ ηεο θαη ηηο πεξαηηέξσ άκεζεο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο. ε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ, παξαηεξήζεθε γεληθά κία πζηέξεζε ησλ εζφδσλ απφ ηε Γηαρείξηζε Γεκνζίσλ Αθηλήησλ θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηέγαζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ηφζν ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, φζν θαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί ζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην. Βέβαηα ην 2009 είλαη ε πξψηε ρξνληά πνπ παξνπζηάδνληαη έζνδα γηα ηελ εηαηξεία απφ ηελ πινπνίεζε ζπκπξάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα ζηα πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο ηνπ Γεκνζίνπ. Δπηπιένλ ε ΚΔΓ επηηειεί ζεκαληηθφ θνηλσληθφ έξγν παξαρσξψληαο Γεκφζηα Αθίλεηα έλαληη κεδεληθνχ ή ζπκβνιηθνχ αληαιιάγκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ Τπνπξγείσλ, Κξαηηθψλ Φνξέσλ, Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε Κπβεξλεηηθψλ Οξγαληζκψλ, παξαρσξψληαο ην 2009, 10 Γεκφζηα Αθίλεηα ζπλνιηθήο έθηαζεο η.κ. θαη ηξέρνπζαο εκπνξηθήο αμίαο 2,2 εθ. επξψ πεξίπνπ. Οη αλσηέξσ εμειίμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλειαζηηθφηεηα ησλ θπξίσο Λεηηνπξγηθψλ Γαπαλψλ ηεο ΚΔΓ, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ε εηαηξεία λα εκθαλίζεη δεκία πνπ αλήιζε ζε 8319 ρηι.. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 11 απφ 52

12 3 Γεληθά ζηνηρεία απνινγηζκνύ Γεληθά Σα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο απνινγηζκνχ αθνξνχλ ην δηάζηεκα 1/1/ /12/2009 εθηφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ηξέρνπζεο πεξηφδνπο. Λφγσ ηεο δνκήο θαη θχζεο εξγαζηψλ ηεο Κηεκαηηθήο Δηαηξείαο ηνπ Γεκνζίνπ, ε επζχλε ηεο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ην πεξηβάιινλ δηέπεηαη ηφζν απφ ηηο εθάζηνηε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο φζν θαη απφ ηε κέξηκλα πνπ επηδεηθλχεη ζηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ ππφ ηελ επίβιεςή ηεο. Ζ εηαηξεία ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ ηεο έξγνπ, έρεη πξνβεί ζε αξθεηέο παξαρσξήζεηο αθηλήησλ ζε δήκνπο, ηνπηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία πηνζεηψληαο ηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζπλέηαμε ηνλ παξφληα απνινγηζκφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θνξέα παγθφζκηαο πξσηνβνπιίαο αλαθνξψλ - Global Reporting Initiative (GRI) θαη ην επίπεδν C. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο θαη κέζσ θαηάιιεισλ δξάζεσλ ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηεο ΚΔΓ ζηα δηάθνξα θξηηήξηα ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ θ. Γεκήηξην Αγάιν Δπηθεθαιή Δπηζεσξεηή Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ Λ. Αιεμάλδξαο 158 Α & Κφληαξε 45 Αζήλα, Σ.Κ , Αζήλα Σει: Πεδίν εθαξκνγήο Ο απνινγηζκφο ηνπ 2009 αθνξά φιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ηεο ΚΔΓ θαζψο θαη ηα θιηκάθηα ζηηο θαηά ηφπνπο λνκαξρίεο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη ηηο ελέξγεηεο πξνψζεζεο ηνπ θνηλσληθνχ έξγνπ ηεο ΚΔΓ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο φπσο πξνέθπςαλ απφ ην πξφγξακκα πινπνίεζεο γηα ην έηνο Ζ ΚΔΓ απφ ην 2007, παξάιιεια κε ην λέν ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ηεο ζρέδην, έρεη αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο ηεο Δπζχλεο. Οη δξάζεηο απηέο θαιχπηνπλ ηνπο 3 βαζηθνχο άμνλεο (νηθνλνκία, θνηλσλία θαη πεξηβάιινλ) κέζα απφ έλα 5εηή ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο. Γηα ην 2009, ν εηαηξηθφο ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε αθνξνχζε θπξίσο ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: Δλίζρπζε ηνπ Κνηλσληθνχ έξγνπ ηεο ΚΔΓ κέζα απφ παξαρσξήζεηο, κλεκφληα ζπλεξγαζίαο θαη άιιεο ζρεηηθέο δξάζεηο. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 12 απφ 52

13 Μειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΔΓ κέζα απφ ηελ απνηχπσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο. Δλέξγεηεο θαζνξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ (stakeholders) φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 θαη εκπινθήο ηνπο ζηηο απνθάζεηο ηεο εηαηξείαο. Δλέξγεηεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ απηψλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο ΚΔΓ. Σν εχξνο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξφληνο απνινγηζκνχ θαη αθνξνχλ ζηηο δξάζεηο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα εμήο: ηε δηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηνπ κεηφρνπ (Διι. Γεκφζην) θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο ΚΔΓ. ηε κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ. ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν (Γήκνη, Κνηλφηεηεο, νξγαληζκνί θ.ά.) 3.3 Θέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ εηήζηνπ θνηλωληθνύ απνινγηζκνύ Ο πξνεγνχκελνο απνινγηζκφο έγηλε γηα ην 2008, ειέγρζεθε θαη επηβεβαηψζεθε απφ ην GRI θαη εμσηεξηθφ θνξέα ελψ θαηαηάρζεθε ζην επίπεδν C+. Ο παξφλ απνινγηζκφο έγηλε κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ GRI, φπσο θαη ηηο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε ζχληαμή ηνπ (σο απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΚΔ γηα ην έηνο 2009) θαη πνπ αθνξνχλ ηελ Οηθνλνκία, ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Κνηλωλία. Δπηπιένλ, ε ΚΔΓ, γηα ηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2009, απνθάζηζε λα επηιέμεη ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά ζέκαηα θαη αληηθείκελα (φπσο πξνηείλνληαη απφ ηηο νδεγίεο GRI), βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ: Σε ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηεο ΚΔΓ. Σηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ ζε απηά. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 13 απφ 52

14 3.4 πζρέηηζε κε ελόηεηεο GRI Σίηινο GRI ΚΔΓ Παξάγξαθνο ηνπ απνινγηζκνύ 1.1 Γήισζε ηεο δηνίθεζεο 1-Μήλπκα 1.2 Πεξηγξαθή θχξησλ επηδξάζεσλ θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ Σν πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΚΔΓ 2.1 Δπσλπκία ηνπ νξγαληζκνχ Ζ Δηαηξεία 2.2 Κχξηεο κάξθεο, πξντφληα θαη/ή ππεξεζίεο θνπνί θαη ζηφρνη ηεο ΚΔΓ 2.3 Λεηηνπξγηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ Όξγαλα Γηνίθεζεο 2.4 Σνπνζεζία ηεο έδξαο ηνπ νξγαληζκνχ 2.5 Αξηζκφο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν νξγαληζκφο θαη ηα νλφκαηα ησλ ρσξψλ πνπ είηε δηαζέηνπλ ζεκαληηθέο εγθαηαζηάζεηο είηε είλαη ζρεηηθέο κε ηα δεηήκαηα βησζηκφηεηαο πνπ θαιχπηνληαη ζηνλ απνινγηζκφ. 2.6 Καζεζηψο ηδηνθηεζίαο θαη λνκηθή κνξθή 2.7 Αγνξέο πνπ εμππεξεηνχληαη 2.8 Μεγέζε ηνπ νξγαληζκνχ εκαληηθέο κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνινγηζκνχ φζνλ αθνξά ην κέγεζνο, ηε δνκή ή ηελ ηδηνθηεζία Βξαβεία πνπ απνλεκήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνινγηζκνχ Γεσγξαθηθή θαηαλνκή δξαζηεξηνηήησλ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ Γεσγξαθηθή θαηαλνκή δξαζηεξηνηήησλ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ Θεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΔΓ θνπνί θαη ζηφρνη ηεο ΚΔΓ Γεσγξαθηθή θαηαλνκή δξαζηεξηνηήησλ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ Όξγαλα Γηνίθεζεο 3.1 Πεξίνδνο απνινγηζκνχ 3.1 Γεληθά 3.2 Ζκεξνκελία ηνπ πην πξφζθαηνπ πξνγελέζηεξνπ απνινγηζκνχ 3.3 Θέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ εηήζηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ 3.3 Κχθινο απνινγηζκνχ 3.1 Γεληθά 3.4 εκείν επηθνηλσλίαο γηα ππνβνιή εξσηεκάησλ Γεληθά Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 14 απφ 52

15 Σίηινο GRI ζρεηηθά κε ηνλ απνινγηζκφ ή ην πεξηερφκελν ΚΔΓ Παξάγξαθνο ηνπ απνινγηζκνύ 3.5 Γηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απνινγηζκνχ Θέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ εηήζηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ 3.6 Όξην ηνπ απνινγηζκνχ Πεδίν εθαξκνγήο 3.7 Σπρφλ ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί σο πξνο ην πεδίν ή ην φξην ηνπ απνινγηζκνχ 3.8 Βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε απνινγηζκψλ Παξνρή εμήγεζεο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ αλαζεσξήζεσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε πξνγελέζηεξνπο απνινγηζκνχο θαη ηνπο ιφγνπο γηα απηή ηελ αλαζεψξεζε εκαληηθέο αιιαγέο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο απνινγηζκψλ 3.12 Πίλαθαο ζπζρέηηζεο Πεδίν εθαξκνγήο Γελ ππάξρνπλ ζρήκαηα επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζπγαηξηθέο, ή άιιεο ζπλεξγαζίεο. Γελ ππάξρνπλ αλαζεσξήζεηο/αιιαγέο. Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο πζρέηηζε κε ελφηεηεο GRI 4.1 Γνκή δηαθπβέξλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ Όξγαλα Γηνίθεζεο Τπφδεημε εάλ ν Πξφεδξνο ηνπ αλψηαηνπ θνξέα δηαθπβέξλεζεο είλαη επίζεο αλψηαην ζηέιερνο Γήισζε αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ αλψηαηνπ θνξέα δηαθπβέξλεζεο, ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα θαη/ή κε εθηειεζηηθά κέιε (γηα ζπγθεληξσηηθή δνκή δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ) Μεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ παξνρή ζπζηάζεσλ ή ππνδείμεσλ ζηνλ αλψηεξν θνξέα δηαθπβέξλεζεο Καηάινγνο ησλ νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ Όξγαλα Γηνίθεζεο Όξγαλα Γηνίθεζεο Δλεξγνπνίεζε ζπκκεηερφλησλ (stakeholders) Δλεξγνπνίεζε ζπκκεηερφλησλ (stakeholders) Δλεξγνπνίεζε ζπκκεηερφλησλ (stakeholders) Πίλαθαο 1 - πζρέηηζε κε ελόηεηεο ηνπ GRI Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 15 απφ 52

16 Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 16 απφ 52

17 4 Γηαθπβέξλεζε θαη ζπκκεηνρή 4.1 Όξγαλα Γηνίθεζεο - Δθπξνζώπεζε κεηόρωλ θαη εξγαδνκέλωλ Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο ΚΔΓ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ν Πξφεδξνο θαη o Γηεπζχλσλ χκβνπινο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ελλεακειέο, κε πεληαεηή ζεηεία θαη ζπγθξνηείηαη απφ: Γχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ εθιέγνληαη κε άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία. Πέληε (5) εθπξνζψπνπο ηνπ κεηφρνπ (ηνπ Γεκνζίνπ), νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Έλα άηνκν (1) πνπ είλαη ν Πξφεδξνο θαη Έλα άηνκν (1) πνπ είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο εηαηξείαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηεο ΚΔΓ, φπσο ηζρχεη: Γηνηθεί ηελ εηαηξεία θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο θαη ηελ πεξηνπζία ηεο. πληάζζεη ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ θαη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο δηαρείξηζεο. Δπηκειείηαη ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ. πλάπηεη ηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο, παξέρεη ηα αλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο ρξεκαηηθά πνζά θαη γεληθά πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο. Δγθξίλεη ηα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, παξαθνινπζεί ηελ πνξεία γεληθά ηνπ έξγνπ ηεο, εηζεγείηαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθέο πξνηάζεηο. Απνθαζίδεη γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ θαη θαζνξίδεη ην ζχζηεκα θαη ην χςνο ησλ κηζζψλ θαη ησλ θάζε θχζεο απνδνρψλ απηνχ. Τπνβάιιεη ζηνπο Τπνπξγνχο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα έγθξηζε ην ηξαηεγηθφ ρέδην () θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην (Δ). πληάζζεη ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηελ νπνία ππνβάιιεη κέζα ζηνπο 3 πξψηνπο κήλεο θάζε έηνπο ζηνπο Τπνπξγνχο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο. Αλαζέηεη κε απφθαζή ηνπ νξηζκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή εμνπζηνδνηεί απηνχο ή άιια φξγαλα ηεο εηαηξείαο, γηα ηελ ελέξγεηα νξηζκέλσλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή ζπκβάζεσλ, ηελ θαηάξηηζε θαη ηνπο γεληθνχο φξνπο, ησλ νπνίσλ έρεη πξνεγθξίλεη. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη ην αλψηαην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο εηαηξείαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν πξνΐζηαηαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΚΔΓ θαη φισλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ θαη Τπνζηεξηθηηθψλ Μνλάδσλ Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο πιελ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαη Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 17 απφ 52

18 θαηεπζύλεη ην έξγν ηνπο. Επίζεο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ απνθάζεωλ ηνπ Δ.Σ., ζηα πιαίζηα ηνπ Σηξαηεγηθνύ Σρεδίνπ, ηωλ Καλνληζκψλ ηεο ΚΔΓ, επηκειείηαη ηελ άκεζε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ελεκεξψλεη απηφ, γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, εηζεγείηαη πξνο ην Γ.. ην εηήζην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο ΚΔΓ ζηα πιαίζηα ηνπ ηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θαη έρεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο απηψλ. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γ απφ 1/1/2009 κέρξη θαη ηελ 31/12/2009 παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΔΣΡΟ ηνπ Πέηξνπ ΠΡΟΔΓΡΟ Με εθηειεζηηθφο 01/01/09-20/03/09 ΓΚΡΑΣΕΗΟ ΚΧΝ/ΝΟ ηνπ Αγακέκλνλνο Γ/ΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 01/01/09-20/03/09 ΒΔΛΔΝΣΕΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ Ζιία ΜΔΛΟ Με εθηειεζηηθφ 01/01/09-20/03/09 ΒΟΝΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ Δκκαλνπήι ΜΔΛΟ Με εθηειεζηηθφ 01/01/09-20/03/09 ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ Γεσξγίνπ ΜΔΛΟ Αλεμάξηεην Με εθηειεζηηθφ 01/01/09-20/03/09 ΜΑΓΗΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ ηνπ Απνζηφινπ ΜΔΛΟ Με εθηειεζηηθφ 01/01/09-20/03/09 ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Υαξαιάκπνπο ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ Γεκεηξίνπ ΓΗΑΝΝΟΤΛΔΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ Δπζηξαηίνπ ΦΧΣΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ Γεσξγίνπ ΑΡΓΤΡΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ Παλαγηψηνπ ΜΔΛΟ Δθπξφζσπνο εξγαδνκέλσλ ΜΔΛΟ Δθπξφζσπνο εξγαδνκέλσλ ΜΔΛΟ Αλεμάξηεην Με εθηειεζηηθφ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ. & Γ/ΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΜΔΛΟ Αλεμάξηεην Με εθηειεζηηθφ 01/01/09-31/12/09 01/01/09-31/12/09 01/01/09-20/03/09 20/03/09-31/12/ /03/09-31/12/2009 ΕΧΖΣΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Νηθνιάνπ ΜΔΛΟ Με εθηειεζηηθφ 20/03/09-31/12/2009 ΜΔΗΓΑΝΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ Παλαγηψηνπ ΜΔΛΟ Με εθηειεζηηθφ 20/03/09-31/12/2009 ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ Ησάλλε ΜΔΛΟ Με εθηειεζηηθφ 20/03/09-31/12/2009 ΠΑΝΟΤ-ΥΡΟΝΖ ΟΦΗΑ ηνπ Γεκεηξίνπ ΜΔΛΟ Με εθηειεζηηθφ 20/03/09-31/12/2009 ΗΓΔΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ Αλησλίνπ - Αζαλαζίνπ ΜΔΛΟ Αλεμάξηεην Με εθηειεζηηθφ 20/03/09-31/12/2009 Πίλαθαο 2: ύλζεζε Γ.. γηα ην έηνο 2009 Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 18 απφ 52

19 4.2 Οξγαλόγξακκα ηεο ΚΔΓ Σν λέν νξγαλφγξακκα ηεο ΚΔΓ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2008 θαη είλαη δνκεκέλν κε βάζε ην λέν πεληαεηέο ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο (επίζεο επηθαηξνπνηεκέλν ην 2008). Οη βαζηθέο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο θαιχπηνπλ: Σε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ, Σε δηαρείξηζε αλαπηπμηαθψλ θαη επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα - ΓΗΣ) θαη ηέινο Σελ αλάπηπμε θαη ηερληθή παξαθνινχζεζε λέσλ έξγσλ. Νομικόρ Σύμβοςλορ ΓΣ Δζωηεπικόρ Έλεγσορ Γπαμμαηεία Γιοικηηικού Σςμβοςλίος Ππόεδπορ Γιοικηηικού Σςμβοςλίος & Γιοικηηικό Σςμβούλιο Γπαμμαηεία Πποέδπος ΓΣ Γπαμμαηεία Τεσνικού Σςμβοςλίος Γπαμμαηεία Σςμβοςλίος Γιασείπιζηρ & Ανάπηςξηρ Τεσνικό Σςμβούλιο Σςμβούλιο Γιασείπιζηρ & Ανάπηςξηρ Γιεςθύνων Σύμβοςλορ Νομικόρ Σύμβοςλορ Ανάπηςξη Δθαπμογών & Υποζηήπιξη Φπηζηών Γπαμμαηεία Γιεςθύνονηορ Σςμβούλος Μηηπώο Ακινήηων Γπαθείο Τύπος & Γημοζίων Σσέζεων Νομικόρ Σύμβοςλορ Γικαζηικών Υποθέζεων Γπαμμαηεία Μηηπώος Ακινήηων Δλέγσος Τοπογπαθήζεων & Κηημαηογπαθήζεων Αζθάλειαρ & Υποζηήπιξηρ Σςζηημάηων Μησανοπγάνωζη & Μησανογπάθηζη Δπισειπημαηική Ανάπηςξη Ανάπηςξηρ Δθαπμογών & Υποζηήπιξηρ Φπηζηών Γπαμμαηεία Δπισειπημαηικήρ Ανάπηςξηρ Γιοίκηζη Ολικήρ Ποιόηηηαρ Δηαιπικόρ Ππογπαμμαηιζμόρ Γιεύθςνζη Γιασείπιζηρ, Δκμεηάλλεςζηρ & Αξιοποίηζηρ Ακινήηων Γιεύθςνζη Αναπηςξιακών & Δπενδςηικών Ππογπαμμάηων Γιεύθςνζη Γιοίκηζηρ Έπγων & Τεσνικήρ Γιασείπιζηρ Γιεύθςνζη Γιοικηηικού Γιεύθςνζη Οικονομικού Γπαμμαηεία Γπαμμαηεία Νομικοί Σύμβοςλοι Γπαμμαηεία Γιεύθςνζηρ Νομικοί Σύμβοςλοι Γπαμμαηεία Γιεύθςνζηρ Νομικοί Σύμβοςλοι Γπαμμαηεία Γιεύθςνζηρ Υπεύθςνορ Γιεύθςνζηρ Γιεύθςνζηρ Υπεύθςνορ Ποιόηηηαρ Υπεύθςνορ Ποιόηηηαρ Νομικοί Σύμβοςλοι Υποδιεύθςνζη Υποδιεύθςνζη Υποδιεύθςνζη Υποδιεύθςνζη Υποδιεύθςνζη Αναπηςξιακών - Υποδιεύθςνζη Τεσνικήρ Γιασείπιζηρ Γιασείπιζηρ Β. Δλλάδαρ Γιασείπιζηρ Ν. Δλλάδαρ Έπγων Δξωηεπικού Δπενδςηικών ΣΓΙΤ & Κηιπιακών Ππογπαμμάηων & Πώληζηρ- Δγκαηαζηάζεων Θςγαηπικών Δπαναμίζθωζηρ Φαπηοθςλάκια Φαπηοθςλάκια Ομάδερ Έπγων Δηαιπειών Ακινήηων Ακινήηων Ομάδερ Έπγων Αναπηςξιακά - Ομάδερ Έπγων Δπενδςηικά Ππογπάμμαηα Υποδιεύθςνζη Υποδιεύθςνζη Ππογπαμμαηικών Σςμβάζεων, Γιοίκηζηρ Έπγων Παπασωπήζεων & Αξιοποίηζηρ Ακινήηων Παπακολούθηζη Ομάδερ Έπγων Θςγαηπικών Ππογπαμμαηικέρ Δηαιπειών Σςμβάζειρ & Παπασωπήζειρ Αξιοποίηζη Ακινήηων ρήκα 2 - Οξγαλόγξακκα ηεο ΚΔΓ Ποιόηηηαρ Γιοικηηική Γιασείπιζη Γανείων & Μέπιμνα Φπημαηοοικονομικών Νομικόρ Πόπων Σύμβοςλορ Ππομήθειερ Γπαμμαηεία Απσείος Νομικών Σςμβούλων Λογιζηήπιο Λογιζηηπίος Ταμείος Γιασείπιζη & Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού Μιζθοδοζίαρ Διζππάξεων - Πληπωμών Οργανόγραμμα ΚΕΔ Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 19 απφ 52

20 4.3 Δλεξγνπνίεζε ζπκκεηερόληωλ (stakeholders) Οη stakeholders ζηηο δξάζεηο ελέξγεηεο ηεο ΚΔΓ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ νη ζπλεξγάηεο θαη πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξείαο πνπ επηιέγνληαη θπξίσο βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο ΚΔΓ ζε φηη αθνξά: ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ (ζπκβάζεηο θ.ιπ.) ηεο εηαηξείαο. ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θ.ά. ρήκα 3 - πκκεηέρνληεο ηεο ΚΔΓ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ Απνηειεί ηνλ κφλν κέηνρν ηεο Κηεκαηηθήο Δηαηξείαο ηνπ Γεκνζίνπ. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 20 απφ 52

21 Τπνπξγεία θαη άιινη δεκόζηνη θνξείο Αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο γηα ηνπο νπνίνπο ε ΚΔΓ αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή γξαθείσλ θαη άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ρψξσλ. Μέρξη ζηηγκήο ε ΚΔΓ έρεη θαηαζθεπάζεη θηίξηα ζηέγαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (TAXIS - εθνξίεο), ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θ.ιπ. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο δηαθφξσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Ννκηθά Πξόζωπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ), Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ), Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο, Ννκηθά Πξόζωπα Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) θαη αζθαιηζηηθά ηακεία Ζ ΚΔΓ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαρσξεί γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν ηε ρξήζε αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηνπο παξαπάλσ θνξείο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο. Κέληξν αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο (ΚΑΠΔ) Απνηειεί ζπλεξγάηε ηεο ΚΔΓ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην ζρεδηαζκφ βηνθιηκαηηθψλ θηηξίσλ. Καηαζθεπαζηηθέο Δηαηξείεο - Μειεηεηέο - Πάξνρνη Τπεξεζηώλ Σερληθήο Γηαρείξηζεο Απνηεινχλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ΚΔΓ. Ζ ΚΔΓ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο δηαγσληζκψλ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαη αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία θαηαζθεπήο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (πνπ νξίδεη ε ΚΔΓ) φζν θαη ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ΚΔΓ απφ ηε ζηηγκή ηεο ζρεδίαζεο ησλ θηηξίσλ δίλεη κεγάιε έκθαζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο νξηνζεηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη ζρεδηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο. Δξγαδόκελνη/ ύκβνπινη Απνηεινχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο. Πέξα απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζρέζε ζχκβαζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ππάξρνπλ θαη νη εξγαδφκελνη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ/ ζχκβαζε έξγνπ ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία ηνπο ζεσξεί ζπλεξγάηεο. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο/ηδέεο πξνο ηε Γηνίθεζε κέζσ γξακκαηνθηβσηίσλ ζε επηιεγκέλνπο νξφθνπο ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ αλψλπκα ή επψλπκα. Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Γεκνζίωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ (ΓΔΓΔΚΟ) / Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΔΚΟ Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΔΚΟ αλαιακβάλεη ηελ έγθξηζε θαη επνπηεία πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηεο ΚΔΓ. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 21 απφ 52

22 Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΙΣ/ Γηϋπνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεωλ Αλαιακβάλνπλ ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ ΓΗΣ ηεο ΚΔΓ. Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξωζεο (ΜΜΔ) Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο παξέρνπλ έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο πξνο θαη απφ ηελ ΚΔΓ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ο νξγαληζκφο ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηα ΜΜΔ θαη επηπιένλ παξέρεη θάζε δηεπθξίλεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε θάζε επίζεκν θαη εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα. 4.4 Δλεξγνπνίεζε ηωλ εξγαδνκέλωλ Ζ ΚΔΓ αλαγλσξίδνληαο ην πξνζσπηθφ ηεο ζαλ ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην θαη κέζν δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ πινπνίεζε ζεηξά δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πην ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο απνθάζεσλ θαη αιιαγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δξάζεηο ηεο ΚΔΓ γηα ηε βειηίσζε ηνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ήηαλ νη αθφινπζεο: Πεξηγξαθέο ζέζεωλ εξγαζίαο θαη θύξηεο δηαδηθαζίεο ζηελ ΚΔΓ Οινθιεξψζεθε ε θαηαγξαθή θαη έγθξηζε ησλ Πεξηγξαθψλ Θέζεσλ Δξγαζίαο θαη Κχξησλ Γηαδηθαζηψλ θαη Λεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή απφ φιε ηελ εηαηξεία. πλνιηθά έρνπλ δεκηνπξγεζεί 101 πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 30 θχξηεο δηαδηθαζίεο θαη 1 δηαδηθαζία δαπαλψλ γηα πνζά θάησ απφ 50 επξψ. Ζ ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε ζα επηηξέςεη ζηελ εηαηξεία καο ηελ ελδερφκελε επέθηαζή ηνπο θαη ηελ επηκέξνπο θαηαγξαθή επηπιένλ δηαδηθαζηψλ, πξαθηηθψλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο. Όια ηα παξαπάλσ καδί κε ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ηνλ Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ, ηνλ Κψδηθα δενληνινγίαο, ην Βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην θαη ηκήκαηα ηνπ ηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, δχλαληαη λα απνηεινχλ ηνλ θάθειν ηνπ θάζε ππαιιήινπ θαη ζηειέρνπο καο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. ύζηεκα Αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ηνπ πξνζωπηθνύ ηεο ΚΔΓ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά απφ αιιαγέο θαη δηνξζψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ην έξγν παξαδφζεθε ζηε Γηνίθεζε θαη ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ην Γεθέκβξην ηνπ 2009, γηα εθαξκνγή. Θα αθνινπζήζεη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε πξνεηνηκαζία ζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα ηζνζηαζκηζκέλεο ζηνρνζέηεζεο (Balanced Scorecard), κε ην νπνίν θαη νινθιεξψλεηαη ην έξγν. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 22 απφ 52

23 Έξεπλα πξνζδηνξηζκνύ ραξαθηεξηζηηθώλ Δθπαίδεπζεο ηνπ Πξνζωπηθνύ ηεο ΚΔΓ. Σν επηέκβξην ηνπ 2009, δηελεξγήζεθε ε έξεπλα πξνζδηνξηζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ εθπαίδεπζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο ΚΔΓ. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2009, παξαδφζεθε ε ζρεηηθή κειέηε ζηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Νένο Τπεξεζηαθόο Καλνληζκόο Πξνζωπηθνύ. Σν ζρέδην ηνπ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ παξαδφζεθε απφ ηε ζχκβνπιν ζηνλ ππεχζπλν παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζην Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη αλακέλεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε θαη ε ηειηθή απνδνρή ηνπ. Γεκηνπξγία Δζωηεξηθνύ Γηθηύνπ Πιεξνθόξεζεο (Intranet) ζηελ ΚΔΓ. Σν Μάξηην ηνπ 2009, αλαηέζεθε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ε εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ Intranet ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπνζηεξηθηηθή Μνλάδα Μεραλνξγάλσζεο θαη Μεραλνγξάθεζεο θαη ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο. Σν Intranet πξνζθέξεη ζε φιν ην πξνζσπηθφ: Πιεξνθνξίεο πνιιαπιψλ ηχπσλ απφ δηάθνξεο πεγέο έηνηκεο πξνο ρξήζε. Οξγάλσζε θαη δηαλνκή θνηλφρξεζηεο πιεξνθνξίαο. Δλζάξξπλζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζε δηθηπαθφ πεξηβάιινλ. Άκεζε ελεκέξσζε γηα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ εηαηξεία. Γηεπθφιπλζε ρξήζεο ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ. Δπηθνηλσλία θαη δηαθάλεηα πλεξγαζία κε φια ηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο. Κνηλό όξακα ζηελ ΚΔΓ Σν Μάξηην ηνπ 2009, νινθιεξψζεθε ε ζπγγξαθή ηεο Μειέηεο Σεθκεξίσζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο θνηλνχ Οξάκαηνο ηεο ΚΔΓ θαη δηαλεκήζεθε ζηε Γηνίθεζε θαη ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Πνηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα δηαλεκήζεθε ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, έληππν κε πξνηεηλφκελα νξάκαηα ην νπνίν δεκηνχξγεζε ε ΓΟΠ πξνθεηκέλνπ φια ηα κέιε λα εθθξάζνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο, ή λα ηξνπνπνηήζνπλ /πξνηείλνπλ ην δηθφ ηνπο. Αλακέλεηαη ε δεκηνπξγία ηειηθνχ νξάκαηνο θαη ε θνηλνπνίεζή ηνπ ζε φιε ηελ εηαηξεία απφ ην πκβνχιην Πνηφηεηαο πξνθεηκέλνπ κεηά ηηο αιιαγέο λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε Κνηλφ Όξακα. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 23 απφ 52

24 πληνληζκόο θαη ζπκκεηνρή ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ Κώδηθα Δπηρεηξεζηαθήο Γενληνινγίαο ηεο ΚΔΓ από νκάδα ζηειερώλ ηεο ΚΔΓ θαη Αλαζρεδηαζκόο ηνπ. Ο Κψδηθαο Δπηρεηξεζηαθήο Γενληνινγίαο εγθξίζεθε κε ηελ Απνθ. 5/09/Ε1 Γ.. ΚΔΓ ζηηο 20/2/2009. Ζ ΓΟΠ είλαη αξκφδηα γηα ηελ εηήζηα επηθαηξνπνίεζή ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη κε ηα ζηειέρε ηεο. Σνλ Ηαλνπάξην 2010 έγηλε εηζήγεζε ηεο επηθαηξνπνίεζεο. Γηεζλήο έξεπλα ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο (Benchmarking) ηεο δηαρείξηζεο επηδόζεωλ πξνζωπηθνύ. Ζ ΚΔΓ κέζσ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, ην Μάην ηνπ 2009 ζπκκεηείρε ζηελ παξαπάλσ έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο αλαιχζεθαλ απφ ηε ΓΟΠ θαη δηαλεκήζεθαλ ππφ κνξθή Έθζεζεο, ζηε Γηνίθεζε θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Κχξηαο Λεηηνπξγίαο. Τπνδείμεηο γηα βειηηώζεηο Ζ εηαηξεία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηεο λα θάλεη ππνδείμεηο γηα βειηηψζεηο θαη λα ηηο θαηαζέζεη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο ζην θηίξην ηεο ΚΔΓ. Όιεο νη ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ εμεηάδνληαη απφ ηελ δηνίθεζε θαη ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Μέηξεζε Ιθαλνπνίεζεο Δξγαδνκέλωλ ηεο ΚΔΓ. Σν επηέκβξην ηνπ 2009, δηελεξγήζεθε κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ ηεο ΚΔΓ, απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο ΓΟΠ. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, παξαδφζεθε ε ζρεηηθή κειέηε ζηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί πξνο ζπδήηεζε ζην πκβνχιην Γηεπζπληψλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα ηνπ Μέζνο όξνο απαληήζεωλ από ην πξνζωπηθό ηεο εηαηξείαο (έξεπλα 2009) Γλώζε ηεο αλακελόκελεο επίδνζεο από ην πξνζωπηθό ηεο εηαηξείαο 3,20 Αλαγλώξηζε θαη αληακνηβή ηνπ πξνζωπηθνύ 3,20 Ύπαξμε αηζηόδνμνπ θιίκαηνο ζηελ εηαηξεία 3,13 Ύπαξμε απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο 3,07 Κιίκα εκπηζηνζύλεο ζηελ εηαηξεία 3,06 Τπνβνιή πξνηάζεωλ γηα βειηηώζεηο 2,88 Ύπαξμε θιίκαηνο ζπλερνύο κάζεζεο 2,77 Απνηειεζκαηηθή Δηαρείξηζε πγθξνύζεωλ 2,72 Επάξθεηα πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη εηαηξηθά ζέκαηα 2,64 Ύπαξμε επράξηζηνπ θαη απνηειεζκαηηθνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 2,59 Ιθαλνπνίεζε από ηελ επηθνηλωλία ζηελ εηαηξεία 2,52 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 24 απφ 52

25 Μέζνο όξνο απαληήζεωλ από ην πξνζωπηθό ηεο εηαηξείαο (έξεπλα 2009) Επάξθεηα πόξωλ 4,17 ηήξημε πξνζωπηθνύ από ηε δηνίθεζε 3,85 Καζνδήγεζε ηωλ εξγαδνκέλωλ από ηνπο άκεζα πξνϊζηακέλνπο ηνπο 3,75 πκπεξηθνξά Δηνίθεζεο 3,70 Ιζόηηκε κεηαρείξηζε από ηνλ άκεζα πξνϊζηάκελν 3,70 Ιθαλνπνίεζε από ηε θύζε ηεο εξγαζίαο 3,64 Ύπαξμε δηαθξίζεωλ θαη παξελνριήζεωλ ζην ρώξν εξγαζίαο 3,43 Ελζάξξπλζε εξγαδνκέλωλ από ηε δηνίθεζε 3,36 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Γξάθεκα 1: Μέζνο όξνο απαληήζεωλ ηνπ πξνζωπηθνύ ζε γεληθά θξηηήξηα 4.5 Δλεξγνπνίεζε ηωλ πειαηώλ Ζ ιεηηνπξγία ηεο ΚΔΓ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, πεξηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ιφγσ ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο,. Παξφια απηά, ε εηαηξεία αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. Ζ εηαηξεία ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΚΔ, μεθίλεζε ην 2007 ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο (ΝΠΓΓ, ΟΣΑ, Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ΝΠΗΓ, Τπνπξγεία) κέζα απφ ζρεηηθέο κεηξήζεηο-εξσηεκαηνιφγηα ζε επηιεγκέλν δείγκα. ηε κέηξεζε απηή, θαηαγξάθεηαη ε επίδνζε ηεο εηαηξείαο ζε δηάθνξα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ ηξφπν δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. πιεξφηεηα πξνθήξπμεο δηαγσληζκψλ, αληαπφθξηζε ζηνλ πειάηε ζε δηάθνξεο αηηήζεηο, πνηφηεηα επηθνηλσλίαο πξνο ηνλ πειάηε, θ.ά.). Δπίδνζε Κξηηεξίωλ Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ (Γ/λζε Γηαρείξηζεο-Μηζζώζεηο) Γεληθή Αμηνιφγεζε ηεο ΚΔΓ 89% 11% χλαςε πκβνιαίνπ 75% 25% Δπίδνζε Πνζνζηφ Βειηίσζεο Γηαγσληζκνί 91% 9% 0% 25% 50% 75% 100% Γξάθεκα 2: Δπίδνζε θξηηεξίωλ ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ (Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο - Δθπνηήζεηο) Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 25 απφ 52

26 Δπίδνζε Κξηηεξίωλ Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ (Γ/λζε Γηαρείξηζεο-Μηζζώζεηο) Γεληθή Αμηνιφγεζε Γηαγσληζκνχ 94% 6% Παξαθνινχζεζε πκβάζεσλ 81% 19% χλαςε πκβάζεσλ 87% 13% Δπίδνζε Πνζνζηφ Βειηίσζεο Δπεμεξγαζία Πξνζθνξψλ 94% 6% Γηαγσληζκνί 88% 12% 0% 25% 50% 75% 100% Γξάθεκα 3: Δπίδνζε θξηηεξίωλ ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ (Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο - Μηζζώζεηο) Μέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, πξνέθπςαλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο βειηίσζεο θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ην ηφρνο ηεο εηαηξείαο ζην κέιινλ είλαη ε δηεχξπλζε ησλ ελεξγεηψλ εκπινθήο ησλ πειαηψλ θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ αλαγθψλ ηνπο κέζα θαη απφ πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θνξέσλ-πειαηψλ, θαη άιιεο παξφκνηεο ελέξγεηεο. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 26 απφ 52

27 5 Οηθνλνκηθή επίδνζε Ζ γεληθή επίδνζε ηεο ΚΔΓ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηήζεθε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δηαηξεία απφ ην επηέκβξην ηνπ 2009 (πξνθήξπμε ησλ Δθινγψλ) κέρξη 31/8/2010, ιεηηνπξγνχζε ρσξίο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, δηφηη νξηζκέλα κέιε είραλ ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζή ηνπο, κε απνηέιεζκα ηνλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ εζφδσλ ηεο θαη ηηο άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο. Σα έζνδα απφ Γηαρείξηζε Γεκνζίσλ Αθηλήησλ αλήιζαλ ζε ρηι. θαη πζηέξεζαλ ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ 2008 (4.215 ρηι. ), ελψ ζεκεηψζεθε θαη ζεκαληηθή απφθιηζε θαηά 68% απφ ην ζηφρν πνπ είρε ηεζεί ζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ην έηνο 2009 (9.538 ρηι. ). Παξάιιεια δελ επεηεχρζε ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ νξηζηηθνπνίεζεο ηεο εθπνίεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο ηνπ αθηλήηνπ ζηελ «ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ», ζπλνιηθνχ πνζνχ 17 εθ.. Δπηπξφζζεηα ηα έζνδα απφ Πξνγξάκκαηα ηέγαζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ζεκείσζαλ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 44% ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη αλήιζαλ ζε ρηι., ελψ ζεκαληηθή απφθιηζε παξνπζηάζηεθε ζε ζρέζε κε ην ζηφρν πνπ είρε ηεζεί απφ ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, ιφγσ κε δεκνπξάηεζεο λέσλ έξγσλ θαη ιφγσ κε επίιπζεο εθθξεκνηήησλ γηα έξγα κε εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε. Σν 2009 ήηαλ ε πξψηε ρξνληά πνπ παξνπζηάζηεθαλ Έζνδα γηα ηελ Δηαηξεία απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα ζηα Πξνγξάκκαηα ηέγαζεο ηνπ Γεκνζίνπ. Οη αλσηέξσ εμειίμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλειαζηηθφηεηα ησλ θπξίσλ Λεηηνπξγηθψλ Γαπαλψλ ηεο ΚΔΓ, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα εκθαλίζεη δεκία πνπ αλήιζε ζε ρηι.. Ζ ΚΔΓ επηηειεί ζεκαληηθφ Κνηλσληθφ Έξγν παξαρσξψληαο Γεκφζηα Αθίλεηα έλαληη κεδεληθνχ ή ζπκβνιηθνχ αληαιιάγκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ Τπνπξγείσλ, Κξαηηθψλ Φνξέσλ, Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαληζκψλ. ην πιαίζην απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 παξαρσξήζεθαλ 10 Γεκφζηα Αθίλεηα ζπλνιηθήο έθηαζεο η.κ. θαη ηξέρνπζαο εκπνξηθήο αμίαο 2,2 εθ. πεξίπνπ. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 27 απφ 52

28 6 Δπζύλε πξνο ην πεξηβάιινλ Ζ ΚΔΓ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, πξνσζεί έλα εθηελέο Πξφγξακκα ζηέγαζεο Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, κε θαηαζθεπή θηηξίσλ, αιιά θαη ζπληήξεζε απηψλ. Σν Πξφγξακκα πινπνηείηαη είηε κε ηε δηαδηθαζία ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, είηε κε ην ζχζηεκα ηεο «Αγνξάο εηνίκνπ πξντφληνο», είηε κε χκπξαμε Γεκνζίνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα (.Γ.Η.Σ.). 6.1 Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο θηηξίωλ Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ θηηξίσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ άλεζεο θαη ελ γέλεη ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο Δξγαζηαθνχ Πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα γηα ηα θηίξηα πνπ θαηαζθεπάδεη ε ΚΔΓ. Ήδε απφ ην 2000 θαη πξηλ ηελ εγθαζίδξπζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηε ρψξα καο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, ε ΚΔΓ ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Κ.Α.Π.Δ.) ζπλέηαμε πξνδηαγξαθέο Βηνθιηκαηηθνχ Δλεξγεηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη απαίηεζε ηελ εθπφλεζε Δηδηθψλ Μειεηψλ θαη ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζηα θαηαζθεπαδφκελα θηίξηα ηεο. ηα ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά: Κηλεηήξεο κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ πςειήο απφδνζεο. Φπθηηθά ζπγθξνηήκαηα πςεινχ βαζκνχ απφδνζεο. Δλαιιάθηεο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο. Σερληθέο θιηκαηηζκνχ free cooling. Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο εγθαηαζηάζεσλ (BMS). Γηαηάμεηο αληηζηάζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο (ζπλ θ). ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά: Σνίρνη Trombe-Michel, αίζξηα θαη ειηνζηάζηα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην ρεηκψλα (παζεηηθή ζέξκαλζε). Δηδηθφο αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη αλνηγκάησλ ηνπ θηηξίνπ γηα ηνλ παζεηηθφ αεξηζκφ, θσηηζκφ θαη ζέξκαλζε. θίαζηξα ειηνπξνζηαζίαο γηα ηνλ παζεηηθφ δξνζηζκφ ησλ θηηξίσλ. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα δείγκαηα βηνθιηκαηηθνχ-ελεξγεηαθνχ θηηξίνπ, είλαη ην θηίξην ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.) ζηελ νδφ Πεηξαηψο πνπ νινθιεξψζεθε ην Αιιά θαη ζηελ αλαθαηαζθεπή ησλ θαπλαπνζεθψλ Κεξάλε ζηε Λ. Θεβψλ γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξσηνπνξηαθά ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνίρνη Trombe-Michel. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 28 απφ 52

29 Απφ ηα θηίξηα πνπ θαηαζθεχαζε ε ΚΔΓ θαη ηεξνχλ ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο βηνθιηκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ην θηίξην ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ην θηίξην πνπ ζηεγάδεη ηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο πιεζίνλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην θηίξην ηεο Γηεχζπλζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο ΔΛ.Α. ζηε Λ. Αζελψλ θαη ηα θηίξηα ησλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Κηιθίο θαη Λάξηζαο. Απφ ηα θηίξηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή ζα θαηαζθεπαζζνχλ (ππν δεκνπξάηεζε) αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηα θηίξηα ησλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Κνδάλεο, Καζηνξηάο θαη Μαγλεζίαο, ηελ Αζηπλνκηθή Τπνδηεχζπλζε Κππαξηζζίαο θαη ην θηίξην ζηέγαζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηελ Ζγνπκελίηζα. Δθηφο ησλ άιισλ ε ΚΔΓ ζε ζπλεξγαζία κε ην Κ.ΑΠ.Δ. ζπκκεηείρε ζε δηεηέο έξγν ( ) ηνπ 6νπ Πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν: Eco building international club for Advanced European Sustainable Technology Dissemination in Europe and China (πκκεηείραλ Ηηαιία, Ηζπαλία, Γαιιία, Γαλία Βνπιγαξία θαη Κίλα). ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπιιέρζεθαλ επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο εηδηθψλ ηερλνινγηψλ θαη πιηθψλ απφ φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα βξαβεπηνχλ ηα πέληε θαιχηεξα. Σν θηίξην ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο απέζπαζε Δηδηθή Μλεία θαη θαηαηάρζεθε ηέηαξην ζην ζχλνιν ησλ έληεθα πξνηάζεσλ. 6.2 Παξαθνινύζεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάιωζεο θηηξίωλ Ζ πινπνίεζε ζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ ηερληθήο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ εθαξκφδεη ε ΚΔΓ, κέζσ ηεο Τπνδηεχζπλζεο Σερληθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο Έξγσλ& Σερληθήο Γηαρείξηζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε κεγάια θηίξηα ηνπ Γεκνζίνπ (Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ) έρεη απνδείμεη φηη δχλαηαη λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζε πνζνζηά άλσ ηνπ 10% ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεξαία θαηάζηαζε. Ζ Σερληθή Γηαρείξηζε θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ, φπσο ηε ζπληήξεζε, ηελ ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αθηλήηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηή, ε ΚΔΓ έρεη αλαπηχμεη ήδε ζχγρξνλα εξγαιεία ηερληθήο δηαρείξηζεο πνπ ηπγράλνπλ επξείαο εθαξκνγήο ζε πξνεγκέλεο ρψξεο, φπσο: Γηαδηθαζίεο Commissioning (παξαιαβήο ζπζηεκάησλ). Δλεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο. Τπνινγηζκφο θχθινπ δσήο. Μεηξεηηθέο (ζπγθξηηηθέο) κεζφδνπο (Benchmarking). Δθαξκνγή δεηθηψλ απφδνζεο (KPI s). Γηαδηθαζίεο νξζνινγηθήο ρξήζεο πφξσλ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Δμσηεξηθέο αλαζέζεηο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ (Outsourcing). Καη ην 2009 ζπλερίζηεθε ε ζπιινγή ησλ κεηξήζεσλ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ε πινπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο θαλνληθνπνίεζεο ησλ κεηξήζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ αηηηψλ πςειήο θαηαλάισζεο πνπ νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηε ιεηηνπξγία Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 29 απφ 52

30 ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ησλ πεξηνρψλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ κέζα απφ ελέξγεηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ηερληθήο δηαρείξηζήο ηνπο. 6.3 Πεξηβαιινληηθό απνηύπωκα Σν 2009 ήηαλ ε πξψηε ρξνληά ζηελ νπνία ε εηαηξεία κέηξεζε ην πεξηβαιινληηθφ ηεο απνηχπσκα φπσο απηφ παξάγεηαη απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθηεθαλ νη παξαθάησ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο: Δθπνκπέο ξχπσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο κε δηάθνξα κέζα (Η.Υ., Αεξνπιάλν, Σξαίλν, ΚΣΔΛ). Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ θεληξηθή ππεξεζία θαη ζηα Υαξηνθπιάθηα - Κιηκάθηα. Ζ Καηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ Καηαλάισζε ραξηηνχ (Α4 θαη Α3). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε Μειέηε θαηαγξαθήο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο πνπ δηαηίζεηαη ζην site ηεο εηαηξείαο. (http://www.ked.gr) θαη ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο (παξάγξαθνο 9.2). πλνιηθά, ε εθπνκπή ξχπσλ ηεο ΚΔΓ γηα ην 2009, είλαη 291 ηόλνη CO2. Ζ θαηαλάισζε λεξνχ ζην θεληξηθφ θηίξην ηεο ΚΔΓ ήηαλ m3. Δπίζεο ε θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ αλήιζε ζηα lt. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 30 απφ 52

31 7 Δπζύλε πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο πιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο Οη ζρέζεηο εηαηξείαο θαη εξγαδνκέλσλ ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ ζπκθσλήζεθε ην 2007 κε ζηφρν ηελ αλαλέσζή ηεο θάζε δηεηία. Ζ ζχκβαζε απηή, αθνξά ην 100% ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΚΔΓ, πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε κηζζνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο αζθάιηζήο ηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο. Πέξαλ ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, ε ΚΔΓ πξνζθέξεη νκαδηθή αζθάιεηα ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο, ε νπνία θαιχπηεη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ζρεηηθέο απνδεκηψζεηο. Δπηπξόζζεηεο παξνρέο Μέζα απφ ηελ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, ε Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ πξνζθέξεη παξνρέο φπσο: Οηθνγελεηαθά επηδφκαηα (γάκνπ & ηέθλσλ), Δπηδφκαηα θαζεθφλησλ, ζέζεο θαη εηδηθήο επζχλεο, επηδφκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, δεχηεξνπ πηπρίνπ, εηδηθψλ ζπλζεθψλ αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, μέλεο γιψζζαο, δηαρεηξηζηηθψλ ιαζψλ, ηζνινγηζκνχ, πνιπεηίαο, ρξήζεο Ζ.Τ, ακνηβή απνηειέζκαηνο. Δθηφο ησλ αλσηέξσ ππάξρνπλ θαη θνηλσληθέο παξνρέο, πνπ είλαη: Γαπάλεο Βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ. Γαπάλεο θξνληίδαο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Δθάπαμ βνήζεκα ηέιεζεο γάκνπ. Γαπάλεο ελδπκαζίαο εξγαζίαο. Γαπάλεο θαηαζθήλσζεο γηα ηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ. Γαπάλεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ. Γαπάλεο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Δπηπιένλ γίλνληαη απφ ηελ εηαηξεία: Υξεκαηνδφηεζε εθδειψζεσλ ςπραγσγίαο. Βάζεη απηνχ ε εηαηξεία θαιχπηεη εηεζίσο έλα πνζφ κέρξη 200 / άηνκν γηα ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο (θηλεκαηνγξάθν, ζέαηξν, θ.ά.). Οξγάλσζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηα Υξηζηνχγελλα/ Πάζρα. ηηο εθδειψζεηο απηέο νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα γηνξηάζνπλ απφ θνηλνχ κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δπηβξάβεπζε (ρξεκαηηθή) ησλ παηδηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πέηπραλ ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Οξγάλσζε θαη ρξεκαηνδφηεζε (ηνπ 50%) εθδξνκψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ. Σν 2009 ε εηαηξεία δηνξγάλσζε 3 εθδξνκέο, απφ ηηο νπνίεο 1 ζην Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 31 απφ 52

32 εζσηεξηθφ ζην Κατκαθηζαιάλ ηελ πεξίνδν 3-7/1/2009 ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 40 άηνκα ζπλνιηθά κε ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δπηπιένλ ε ΚΔΓ δηνξγάλσζε δχν εθδξνκέο ζην εμσηεξηθφ - κία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 23-27/10/2009 ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 90 άηνκα θαη κία ζηελ Διβεηία 3-7/1/2009 ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 85 άηνκα. Δθπαίδεπζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Ζ ελδν-δηεπζπλζηαθή θαη δηα-δηεπζπλζηαθή ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΚΔΓ θαζψο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. ηα πιαίζηα απηά ε ΚΔΓ πινπνηεί απφ ην 2008 θαη ζε εηήζηα βάζε, έξεπλα θαηαγξαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο καδί κε ηηο αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ πιάλν ηεο εηαηξείαο, δηακφξθσζαλ ην ηειηθφ πξφγξακκα επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ην Γηα ην 2009 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 8 ζεκηλάξηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 3 αθνξνχζαλ ζέκαηα εμεηδίθεπζεο ζην αληηθείκελν ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΔΓ, 2 ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο έξγνπ θαη ηέινο 3 ζε ζέκαηα νξγάλσζεο δηαδηθαζηψλ (ISO 9001:2008), δηαρείξηζεο απφδνζεο πξνζσπηθνχ θαη δηνξγάλσζεο events. πλνιηθά, ε δηάξθεηα φισλ ησλ ζεκηλαξίσλ ήηαλ 142 ψξεο θαη ζπκκεηείραλ 28 εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο. Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζην ρώξν εξγαζίαο Ζ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ δηαζέηεη Γηαηξφ εξγαζίαο θαη Σερληθφ αζθάιεηαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 1568/85. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 32 απφ 52

33 8 Δπζύλε πξνο ηελ θνηλωλία 8.1 Αμηνπνίεζε Αθηλήηωλ Γεληθά Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο, Δθκεηάιιεπζεο θαη Αμηνπνίεζεο Αθηλήησλ, πέξαλ απφ ηνλ βαζηθφ ηνκέα ηεο γεληθήο δηαρείξηζεο Γεκνζίσλ Αθηλήησλ, κέζσ κηζζψζεσλ, εθπνηήζεσλ, αγνξψλ θαη άιισλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ, θαη θαηά ην έηνο 2009 δξαζηεξηνπνηήζεθε επί πιένλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο : Αλαπηπμηαθή Αμηνπνίεζε νκάδσλ Γεκνζίσλ Αθηλήησλ, κέζσ Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο θαη Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ κε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Γεκφζην θαη Φνξείο Γεκνζίνπ. Αμηνπνίεζε θαη Αλάπηπμε επηιεγκέλσλ Γεκνζίσλ Αθηλήησλ. Αλάπιαζε θαη Αλάπηπμε επξχηεξσλ πεξηνρψλ, κε ηελ ζπλεηζθνξά θαη αμηνπνίεζε Γεκνζίσλ Αθηλήησλ. Παξνρή ππεξεζηψλ ΣερληθνΟηθνλνκηθνχ πκβνχινπ πξνο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο / Σακεία. Κνηλσληθή Πνιηηηθή, κέζσ Παξαρσξήζεσλ Αμηνπνίεζε θαη Αλάπηπμε Γεκνζίωλ Αθηλήηωλ κέζω Μλεκνλίωλ πλεξγαζίαο θαη Πξνγξακκαηηθώλ πκβάζεωλ Ζ ΚΔΓ, κε γλψκνλα ην ηξίπηπρν Αλάπηπμε - Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο - Βειηίσζε Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία πνπ δηαζέηεη, αλέιαβε πξσηνβνπιίεο, κέζσ ζχλαςεο πκθσληψλ θαηά θχξην ιφγν κε Ο.Σ.Α. ηεο ρψξαο, γηα ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Γεκνζίνπ πκθέξνληνο, κε παξάιιειε θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ππνδνκψλ ησλ Ο.Σ.Α. ηφρνο ηεο αμηνπνίεζεο είλαη ε αλάδεημε θαη ε ηζφξξνπε θαη εθινγηθεπκέλε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη πξννπηηθψλ απηψλ ησλ αθηλήησλ, κε ηξφπν πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, σο κνριφο ζχγρξνλεο αλαπηπμηαθήο ψζεζεο. Πξνθεηκέλνπ ν ζηφρνο απηφο λα θαηαζηεί πινπνηήζηκνο, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλαίλεζε θαη ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ αξρψλ (σο εθθξαζηέο θαη γλψζηεο ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ, απαηηήζεσλ θαη ζρεδηαζκψλ), ζηνηρείν πνπ επηθέξεη ηελ απνδνρή θαη νκαιή πξνψζεζε νπνηνπδήπνηε αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κνξθήο αμηνπνίεζεο, αιιά θαη ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε δηαθφξσλ εγγελψλ πξνβιεκάησλ πνπ επηβαξχλνπλ πνιιά Γεκφζηα Αθίλεηα. Ζ ΚΔΓ, θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιχρξνλεο εκπεηξίαο ηεο ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο κε Φνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα δηακφξθσζε θαη εθαξκφδεη κε δπλακηθή Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 33 απφ 52

34 θαη κε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ην δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν ησλ Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο θαη ησλ Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ. ηα πιαίζηα απηά, εληφο ηνπ 2009 πξνσζήζεθαλ ελέξγεηεο παξαθνινχζεζεο δηαθφξσλ ήδε ππνγεγξακκέλσλ Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο θαη Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ (δεδνκέλνπ φηη νη πξψηεο ζρεηηθέο πκθσλίεο έρνπλ ππνγξαθεί απφ ην 2003), ελψ θηλήζεθαλ δηαδηθαζίεο ζχληαμεο αξθεηψλ πκθσληψλ εθ ησλ νπνίσλ ππεγξάθεζαλ νη αθφινπζεο δχν (2) πκθσλίεο. Γήκνο Ναππάθηνπ Αηησιναθαξλαλίαο Ζ ΚΔΓ ππέγξαςε Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε ηνλ Γήκν Ναππάθηνπ, κε αληηθείκελν ηελ αλάπιαζε θαη αμηνπνίεζε ηεζζάξσλ ζεκαληηθψλ Γεκνζίσλ Αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη είηε ζην παξαιηαθφ κέησπν είηε ζηελ πεξίκεηξν ηεο Ναππάθηνπ. Σα αθίλεηα απηά κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο αλαβάζκηζεο θαη ησλ πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ, παξνπζηάδνπλ πνιχ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Μέζσ ηνπ Μλεκνλίνπ, α) ζα εμπγηαλζεί θαη ζα γίλεη πεξηαζηηθφ άιζνο ζθνππηδφηνπνο πνπ θαηαιακβάλεη κεγάιε παξαιηαθή έθηαζε, β) ζα αλαπιαζζεί άιιε παξαιηαθή έθηαζε, γ) ζα ηαθηνπνηεζεί κεγάιν πεξηαζηηθφ αθίλεην, ζην νπνίν ε ΚΔΓ, κέζσ ΓΗΣ, ζα ζηεγάζεη Αζηπλνκηθφ ηαζκφ θαη Ππξνζβεζηηθή, ελψ ζα ζηεγαζζεί θαη ην ηνπηθφ παξάξηεκα ησλ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ. Ζ ΚΔΓ πξνζδνθά ζεκαληηθά αληαπνδνηηθά νθέιε απφ ηηο φπνηεο εθκεηαιιεχζεηο, θαζψο θαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε ΓΗΣ ή ζηελ αλέγεξζε ησλ ΣΔΗ. Γήκνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο Αληηθείκελν ηεο επξχηεξεο ζπκθσλίαο ησλ Μεξψλ, είλαη ε αλάδεημε, αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ Γεκνζίσλ θαη Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ. Ζ Κ.Δ.Γ., έρεη ζηελ δηαρεηξηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 973/79, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ πεξίπνπ 37 Γεκφζηα Αθίλεηα. Ο Γήκνο Ακαξνπζίνπ έρεη ζηε δηαρεηξηζηηθή αξκνδηφηεηά ηνπ 40 Γεκνηηθά Αθίλεηα. Καη αξρήλ, δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αζηηθή αλάπιαζε ηεο πφιεο ηνπ Ακαξνπζίνπ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο πέληε (5) Γεκνζίσλ Αθηλήησλ, πνπ επειέγεζαλ ζηξαηεγηθά επεηδή είλαη ζεκαληηθά θαη βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ. ηα αθίλεηα απηά ζα δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη πξαζίλνπ θαη θνηλφρξεζησλ εγθαηαζηάζεσλ, ρψξνη αλαςπρήο θαη άζιεζεο, ζρνιεία θαη γεληθψο εγθαηαζηάζεηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία. Σα αθίλεηα απηά ζα αμηνπνηεζνχλ απφ ηα Μέξε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θαηαζηαηηθψλ ζηφρσλ ηεο Κ.Δ.Γ., κέξνο δε ησλ εζφδσλ ζα ρξεκαηνδνηήζεη δξάζεηο αλάδεημεο θαη πξνζηαζίαο ησλ εληφο ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ Γεκνζίσλ Αθηλήησλ. Μεηαμχ ησλ πέληε αθηλήησλ, ζε πξψηε θάζε, ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε έθηαζεο ε νπνία ζα εμππεξεηήζεη ρξφληα πξνβιήκαηα ζηέγαζεο εθπαηδεπηεξίσλ θαη παξάιιεια, κε ηελ θαηαζθεπή ελφο κεγάινπ ππφγεηνπ Parking πνπ ζα εθκεηαιιεχεηαη ε ΚΔΓ, ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ην έληνλν πξφβιεκα ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξηνρή ιφγσ ησλ Μαηεπηεξίσλ / Ννζειεπηεξίσλ. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 34 απφ 52

35 Πέξαλ απηψλ ησλ δχν (2) Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο πνπ ππεγξάθεζαλ ην 2009, ε Κ.Δ.Γ. παξαθνινχζεζε θαη ηηο ήδε ππνγεγξακκέλεο πκθσλίεο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο αθφινπζεο : Γήκνο Γιπθάδαο Αηηηθήο Ζ ΚΔΓ έρεη ππνγξάςεη κε ηνλ Γήκν Γιπθάδαο Πξνγξακκαηηθή χκβαζε, εθπνλψληαο ζρέδηα γηα ηελ αλάπιαζε 180 ζηξεκκάησλ ζηελ παξαιία ηεο Γιπθάδαο ζηνρεχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ πιήξε αλαδηακφξθσζε φινπ ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ. Γίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ρξήζε φινπ ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο Γιπθάδαο, ζε κήθνο πιένλ ησλ 2 ρικ., απφ ηα Αζηέξηα Γιπθάδαο έσο ηνλ Αγ.Κνζκά. χκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ζχγρξνλσλ απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ - θαηά ην πιείζηνλ - εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ, κε ζχγρξνλν αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ θαη κε πξφβιεςε δεκηνπξγίαο πεδφδξνκνπ θαη πνδειαηνδξφκνπ ζε φιν ην κήθνο ηελ παξαιίαο. Ζ πξνζπάζεηα απηή εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο παξαιίαο ηεο Γιπθάδαο, ψζηε λα απνηειέζεη θαη πάιη αγαπεκέλν πξννξηζκφ ησλ Αζελαίσλ, παξάιιεια δε, λα δηαζθαιίδεηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ Γεκνζίνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λφκηκσλ θαη ζχγρξνλσλ εθκεηαιιεχζεσλ. Γήκνο Μεραληψλαο Θεζζαινλίθεο Ζ ΚΔΓ κεηά απφ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο θαη ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ηελ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνλ Γήκν Μεραληψλαο, ζηηο ππέγξαςε Πξνγξακκαηηθή πκθσλία κε ηνλ Γήκν Μεραληψλαο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ «Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο» θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ πκθσλία απηή ζεσξήζεθε φηη ζα απνηειέζεη ηελ απαξρή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο φισλ ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Μεραληψλαο. Σα θξηηήξηα ηεο ΚΔΓ, εθηφο απφ επηρεηξεζηαθά ππήξμαλ θαη θνηλσληθά, δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε φιεο ηεο πεξηνρήο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Μεραληψλαο, κέζα απφ ζπκθσλίεο, δηαζθαιίδνληαη ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Μεραληψλαο, εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζηα έξγα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ κεηέπεηηα νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. ηηο ππνγξάθεθε επέθηαζε ηεο αξρηθήο πκθσλίαο θαη ζε έλα άιιν ζεκαληηθφ δεκφζην αθίλεην, ην ΑΒΚ 2628, ζην παξαιηαθφ κέησπν ηνπ Ληκέλνο Μεραληψλαο, ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζζνχλ εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη εκπνξίνπ. Γήκνο Μελεκέλεο Θεζζαινλίθεο Ζ ΚΔΓ παξαθνινπζεί ην Μλεκφλην πλεξγαζίαο πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηνλ Γήκν Μελεκέλεο ( ), κε αληηθείκελν ηελ ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ νη νπνίεο, αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρεχνπλ αθ ελφο κελ, λα εμαζθαιίδνπλ ηηο βέιηηζηεο πξνυπνζέζεηο αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Κ.Δ.Γ., αθ εηέξνπ δε, λα ηθαλνπνηνχλ θαη λα θαιχπηνπλ ζηεγαζηηθέο θαη θνηλήο σθειείαο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Γεκνζίνπ. Οη δξάζεηο απηέο δπλαηφλ λα αλαπηχζζνληαη παξάιιεια θαη κε άιιεο εθκεηαιιεχζεηο, ηδησηηθννηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, απφ ηελ Κ.Δ.Γ., ηνλ Γήκν θαη άιινπο Φνξείο. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 35 απφ 52

36 Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ν. Πέιιαο ην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο, επηδηψθεηαη απφ ηελ Κ.Δ.Γ. θαη ηελ Ν.Α.Πέιιαο, ε αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ Γεκνζίνπ Αθηλήηνπ ΑΒΚ 1459, εληφο ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ην Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Βφξαο, ζην φξνο Κατκάθηζαιαλ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υ/Κ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξφρζην Γεκφζην Αθίλεην ΑΒΚ 1476, ζηελ ιίκλε Βεγνξίηηδα (γηα λαπηαζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο), ζα παξαρσξεζνχλ κε καθξνρξφληα κίζζσζε ζε Δπελδπηή, κέζσ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηνρεχνληαο ζε ζεκαληηθά άκεζα θαη έκκεζα νθέιε γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Υ/Κ πξνυπνζέηεη ζεηξά ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ πθηζηάκελα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, δηαδηθαζία ηελ νπνία πξνσζεί ε Κ.Δ.Γ. «ΓΔΦΤΡΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» Γήκνο Αληηξξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο Ζ ΚΔΓ παξαθνινπζεί ηελ απφ Πξνγξακκαηηθή πκθσλία πνπ έρεη ζπλππνγξάςεη κε Κνηλνπξαμία Φνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Αηησιναθαξλαλίαο ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, κέζσ ηεο απφ θνηλνχ θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο αμηνπνίεζεο ηνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ Γεκνζίνπ Αθηλήηνπ ΑΒΚ 314, ηνπ πξψελ εξγνηαμίνπ ηεο Γέθπξαο δεχμεο Ρίνπ Αληηξξίνπ. Ζ Κνηλνπξαμία, κε ηελ επσλπκία «ΓΔΦΤΡΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ», απνηειείηαη απφ : ην ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ, ηελ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ θαη ηνλ ΓΖΜΟ ΑΝΣΗΡΡΗΟΤ ηνπ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο. Σν Γεκφζην Αθίλεην, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο Γέθπξαο θαη ηελ απειεπζέξσζή ηνπ απφ ην εξγνηάμην, παξαδφζεθε ειεχζεξν πξνο αμηνπνίεζε. ε κία έθηαζε πεξίπνπ 270 ζηξ., επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ρψξσλ αλαςπρήο, πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ρψξνπο επηρεηξεκαηηθψλ, εκπνξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ξππνγφλσλ θαη κε νρινπζψλ, νξγαλσκέλσλ θαηάιιεια ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο ιεηηνπξγηθέο θαη αηζζεηηθέο απαηηήζεηο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζηελ πξνβνιή ηεο πφιεο θαη ελ γέλεη ζηελ ηνπξηζηηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ρψξνπ, ηνπ κεγέζνπο ησλ ζρεδηαδφκελσλ παξεκβάζεσλ, ησλ πφξσλ θαη ηεο απαηηνχκελεο εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο γηα ηα έξγα, ζπκθσλήζεθε φηη ην Αθίλεην ζα αμηνπνηεζεί κε ηελ εηζθνξά ηνπ ζηελ δεκηνπξγία Αλαπηπμηαθνχ Δπελδπηηθνχ ρήκαηνο, πνπ ζα επηιεγεί κέζσ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν έξγν ηεο Αλάπιαζεο ηνπ Αθηλήηνπ, απνθαζίζζεθε λα εθηειεζηεί κε επζχλε, επηκέιεηα θαη δαπάλεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρήκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη κεηά απφ ηνλ Γηαγσληζκφ θαη ζχκθσλα κε Μειέηεο, πνπ ζα εγθξηζνχλ θαη ζα αδεηνδνηεζνχλ αξκνδίσο. Καηά ηελ πνξεία ησλ ζρεηηθψλ πξνθαηαξθηηθψλ ελεξγεηψλ, αλέθπςαλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επαλαράξαμε αηγηαινχ θαη παξαιίαο, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δψλεο ιηκέλνο επί ηνπ Αθηλήηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Μεηά ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, ε Κ.Δ.Γ. είλαη έηνηκε λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηνπ ΑΒΚ 314 Γεκνζίνπ Αθηλήηνπ. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 36 απφ 52

37 8.1.3 Αλάπιαζε Δπξύηεξωλ Πεξηνρώλ Ζ Κ.Δ.Γ. ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο Μαξαζψλα, Νέαο Μάθξεο θαη Ραθήλαο, Ννκνχ Αηηηθήο, πξνρψξεζε ζε ζπκθσλία γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ησλ Γήκσλ Μαξαζψλα - Ραθήλαο - Ν. Μάθξεο», ππνγξάθνληαο ην απφ Μλεκφλην πλεξγαζίαο. ηφρνο ηνπ Έξγνπ είλαη ε αλάδεημε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ σο ζχγρξνλν θαη εππξεπή ηφπν αλαςπρήο θαη άζιεζεο, ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο θαη ζεκαζίαο, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιεη ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. ηα πιαίζηα ηνπ Έξγνπ απηνχ ε Κ.Δ.Γ. ζπλεξγάδεηαη, πέξαλ ησλ εκπιεθφκελσλ Γήκσλ θαη κε ηνπο παξαθάησ Φνξείο : Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο Κηεκαηηθή Τπεξεζία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ) Οξγαληζκφο Ληκέλα Ραθήλαο Α.Δ. Φνξέα Γηαρείξηζεο Γάζνπο ρνηληά Γαζαξρείν Καπαλδξηηίνπ Ζ Αλάπιαζε ζα επηηεπρζεί κε ελέξγεηεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ : Σελ άλεηε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ, κε θαηάιιειεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, δηάλνημε νδψλ θαη δηακφξθσζε ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Σελ θπθινθνξία θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο, κε ηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ πνδειαηνδξφκνπ πεδνδξφκνπ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο εγθάξζηεο πξνζβάζεηο απφ ηελ Λεσθφξν Μαξαζψλνο. Σελ ρσξνζέηεζε ιεηηνπξγηψλ αλαςπρήο αζιεηηζκνχ θαη γεληθά εμππεξέηεζεο ησλ επηζθεπηψλ, ηφζν θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, φζν θαη ζηελ εζσηεξηθή δψλε κέρξη ηελ Λεσθφξν Μαξαζψλνο, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο ή πξνγξακκαηηζκέλεο απφ ηνπο Γήκνπο ιεηηνπξγίεο. Μέζα απφ ηελ αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ησλ ηξηψλ Γήκσλ θαη ζην πιαίζην ηεο νξζνινγηθήο, ηζνξξνπεκέλεο θαη πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο αλαβάζκηζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, ε Κ.Δ.Γ. επηδηψθεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Γεκνζίσλ Αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή, φπσο ηνπ αθηλήηνπ ηεο πξψελ Ακεξηθάληθεο Βάζεο ζηελ Ν. Μάθξε Παξνρή Τπεξεζηώλ ζε Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο / Σακεία Ζ ΚΔΓ δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο / Σακεία, σο Σερληθν - Οηθνλνκηθφο χκβνπινο απηψλ, ζηνλ ηνκέα αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Σν θάζκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε ΚΔΓ, κεηά απφ ππνγξαθή ζρεηηθψλ πκβάζεσλ κε Σακεία, θαιχπηεη έλα κεγάιν αξηζκφ ελεξγεηψλ, φπσο : Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 37 απφ 52

38 Μειέηεο Αμηνπνίεζεο Αθηλήησλ ησλ Σακείσλ. Αλαθαηλίζεηο/ Αλαδηαξξπζκίζεηο απηνηειψλ Αθηλήησλ, γηα ηδηφρξεζε ή εθκεηάιιεπζε. Δθκηζζψζεηο ή/θαη Δθπνηήζεηο Αθηλήησλ. Αγνξέο πξνο επέλδπζε. Κάιπςε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ησλ Σακείσλ κε αγνξά ή θαηαζθεπή θηεξίσλ θ.ά. Λφγσ ησλ ζεκαληηθψλ θαη ξηδηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ρψξν ησλ Α.Ο. θαη ηελ ελνπνίεζε πνιιψλ Σακείσλ, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζην αληηθείκελν. Γελ ππήξμαλ λέεο αλαζέζεηο. Δλ ηνχηνηο, έρεη εθθξαζζεί ε πξφζεζε δηαθφξσλ Α.Ο. γηα πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ Κ.Δ.Γ., ε νπνία κπνξεί λα απνβεί ακνηβαία σθέιηκε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο Πξννπηηθέο Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη έρνπλ ηεζεί νη βάζεηο, κε ηελ σξίκαλζε επηιεγκέλσλ αθηλήησλ, γηα ηελ κεηαγελέζηεξε θεθαιαηνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ απηψλ απφ πιεπξάο εζφδσλ. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ ζην κέιινλ απνηεινχλ: Ζ απνηειεζκαηηθή εζηίαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ. θαη ησλ επηκέξνπο νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ηεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ ζηειέρσζε ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο, Δθκεηάιιεπζεο θαη Αμηνπνίεζεο απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο, ηφζν ζηα αληηθείκελα ηεο αλάπηπμεο γεο θαη αγνξάο αθηλήησλ, φζν θαη ζε αληηθείκελα ζρεηηδφκελα κε ηα λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (Outsourcing). ηξαηεγηθφο ηφρνο ηεο Κ.Δ.Γ., κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο, Δθκεηάιιεπζεο θαη Αμηνπνίεζεο, είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ Γεκνζίσλ Αθηλήησλ, κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ε αλάπηπμε ζεκαληηθψλ αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ ηφζν ηα επελδπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φζν θαη ν βαζκφο σξίκαλζήο ηνπο, επηηξέπνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ην επίπεδν ηερλνγλσζίαο ηεο Κ.Δ.Γ., αιιά θαη ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή πξαθηηθή, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ηεο Δηαηξείαο απφ χκβνπιν Αμηνπνίεζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Ο χκβνπινο Αμηνπνίεζεο ζα πξέπεη, πξσηαξρηθά, λα κπνξεί λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, δεηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ ελψ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ χκβνπιν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Real Estate) κε αμηφινγε εκπεηξία ζε αλαπηχμεηο αθηλήησλ θαη ζε ζέκαηα θηεκαηαγνξάο, αιιά θαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο πκβνχινπο (Ννκηθφ χκβνπιν, Σερληθφ χκβνπιν ζε ηνκείο Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο, Δθηίκεζε Αθηλήησλ). Σελ ζπλνιηθή επζχλε ηνπ έξγνπ ζα έρεη ν χκβνπινο Αμηνπνίεζεο πνπ ζα ζπληνλίδεη θαη ηνπο άιινπο πκβνχινπο. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε επηινγή πκβνχινπ Αμηνπνίεζεο, ηνλ Φεβξνπάξην 2009 πξνθεξχρζεθε Γηαγσληζκφο (ν νπνίνο είλαη αθφκε ζε εμέιημε), κε αληηθείκελν «ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ Τπνζηήξημεο πκβάζεσλ κεηαμχ ηεο Κ.Δ.Γ. θαη Ο.Σ.Α., Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 38 απφ 52

39 Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θ.α. επί ζεκάησλ Γηαρείξηζεο, Δθκεηάιιεπζεο & Αμηνπνίεζεο Γεκνζίσλ θαη άιισλ Αθηλήησλ». Οη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο δελ έρνπλ αθφκε νινθιεξσζεί, ιφγσ ησλ Γηνηθεηηθψλ αιιαγψλ ηεο Κ.Δ.Γ., βξίζθνληαη φκσο ζην ηειηθφ ζηάδην αμηνιφγεζεο. Σν αληηθείκελν ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ έξγνπ ηνπ πκβνχινπ, ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ζηελ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο αλάπηπμεο γηα 50 ζεκαληηθά Γεκφζηα Αθίλεηα, ηελ παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ αλάπηπμεο - αμηνπνίεζήο ηνπο, ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ - επελδπηηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο εθάζηνηε ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ηελ παξνπζίαζε πξφηαζεο αμηνπνίεζεο αλά αθίλεην, ε νπνία ζα παξνπζηάδεη, κεηαμχ άιισλ, ην βέιηηζην ζεζκηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο, ηελ πξνηεηλφκελε κνξθή - φρεκα ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο θαη ηελ κνξθή θαη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηεο Κ.Δ.Γ.. Οη ηειηθέο πξνηάζεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ θαη απφ έθζεζε απαηηνχκελσλ πεξαηηέξσ ελεξγεηψλ γηα ηελ δξνκνιφγεζή ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ειιείςεηο ή ζέκαηα πξνο επίιπζε θαηά ηελ δηεξεχλεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ. Σν έξγν ηνπ πκβνχινπ Αμηνπνίεζεο ζα νινθιεξσζεί κε ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, πξνο ηελ Κ.Δ.Γ., ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ Σεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρσλ Δπελδπηψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ζεκαληηθψλ Γεκνζίσλ Αθηλήησλ. 8.2 Παξαρωξήζεηο ηνλ ηνκέα ησλ παξαρσξήζεσλ, πνπ αληαλαθινχλ ην θνηλσληθφ έξγν ηεο ΚΔΓ, ζεκεηψζεθε αμηφινγε δξαζηεξηφηεηα ην Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο ρξήζεο, ε Δηαηξεία παξαρψξεζε ζπλνιηθά 10 αθίλεηα ζπλνιηθήο έθηαζεο η.κ. θαη ηξέρνπζαο εκπνξηθήο αμίαο Σα έζνδα απφ παξαρσξήζεηο αλήιζαλ ζε 365 ρηι ηέγαζε Φνξέωλ ην Γήκν Γηαλληηζώλ, ηε ρξήζε ηνπ Β.Κ. 597 δεκνζίνπ αθηλήηνπ, αξκνδηφηεηαο Κ.Τ. Πέιιαο ην νπνίν είλαη δηακέξηζκα 1νπ νξφθνπ, κηθηνχ εκβαδνχ 94,00 η.κ. θαη θαζαξνχ 86 η.κ., νηθνδνκήο πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Απνζηφινπ Λνπθά, βνξψλνπ θαη Πάξνδνο Απνζηφινπ Λνπθά, ζηελ πφιε ησλ Γηαλληηζψλ. Ζ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ παξαρσξνχκελνπ Β.Κ. 597 δεκνζίνπ αθηλήηνπ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,50, ελψ ε αγνξαία αμία ηνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00. Σν αθίλεην παξαρσξήζεθε κε ζθνπφ ηελ επηζθεπή ηνπ θαη ηελ ελ ζπλερεία ζηέγαζε ζ απηφ, ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηνπ Γήκνπ Γηαλληηζψλ. ηελ Κηεκαηνιόγην A.Δ., ηε ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ Β.Κ. 147 δεκνζίνπ αθηλήηνπ, αξκνδηφηεηαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζνπ. Σν Β.Κ. 147 δεκφζην αθίλεην ζην ζχλνιφ ηνπ, είλαη νηθφπεδν εκβαδνχ 942,00 η.κ. κε θηίζκα απνηεινχκελν απφ ππφγεην, ηζφγεην, α θαη β φξνθν, θάιπςεο 660,00 η.κ., πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Ηεξνχ Λφρνπ ζηελ πεξηνρή Μαλδξάθη ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ. Ζ αγνξαία αμία ηνπ παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 39 απφ 52

40 Σν αθίλεην παξαρσξήζεθε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ. ην Κηεκαηνιόγην Ρόδνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, ηε ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ Β.Κ. 147 δεκνζίνπ αθηλήηνπ, αξκνδηφηεηαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζνπ. Σν Β.Κ. 147 δεκφζην αθίλεην ζην ζχλνιφ ηνπ, είλαη νηθφπεδν εκβαδνχ 942,00 η.κ. κε θηίζκα απνηεινχκελν απφ ππφγεην, ηζφγεην, α θαη β φξνθν, θάιπςεο 660,00 η.κ., πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Ηεξνχ Λφρνπ ζηελ πεξηνρή Μαλδξάθη ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ. Ζ αγνξαία αμία ηνπ παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο ηνπ δεκνζίνπ αθηλήηνπ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ. Σν αθίλεην παξαρσξήζεθε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ Ρφδνπ Τγεία-Κνηλωληθή Πξόλνηα ην Γήκν Ηιηνύπνιεο ηε ρξήζε ησλ Α.Β.Κ. 1990, 1932 θαη 1950 δεκνζίσλ αθηλήησλ, αξκνδηφηεηαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Αζελψλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: Α.Β.Κ νηθφπεδν 738 κ² ζην Ο.Σ. 45 ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, επί ησλ νδψλ Μαηζνχθε θαη Κξαηίλνπ. Α.Β.Κ νηθφπεδν 430 κ² ζην Ο.Σ. 615, επί ησλ νδψλ Λάξλαθνο θαη Μπθφλνπ. Α.Β.Κ νηθφπεδν 522 κ² ζην Ο.Σ. 522, επί ηεο νδνχ Π. Πεληάξε - Πι. Ατλζηάηλ. Ζ παξαρψξεζε έγηλε κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, κε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θνηλήο σθέιεηαο (ρνιεία, Παηδηθνχο ηαζκνχο θ.ι.π). ηνλ Οξγαληζκό θαηά ηωλ Ναξθωηηθώλ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), ηε ρξήζε ηνπ Β.Κ δεκνζίνπ αθηλήηνπ, αξκνδηφηεηαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Αζελψλ. Σν παξαρσξνχκελν δεκφζην αθίλεην βξίζθεηαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, επί ηεο νδνχ νθνθιένπο ζηνλ αξηζκφ 48 θαη είλαη νηθφπεδν εκβαδνχ 192,04 κ², κε θηίξην απνηεινχκελν απφ ππφγεην 153,39 κ², ηζφγεην 136,30 κ², α φξνθν 154,60 κ², β φξνθν 152,35 κ², γ φξνθν 150,68 κ² θαη δψκα 10,12 κ². Ζ παξαρψξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηεί ε Γ Μνλάδα Τπνθαηάζηαζεο Αζήλαο ηνπ Οξγαληζκνχ θαηά ησλ λαξθσηηθψλ. ην ύιινγν Γνληώλ Παηδηώλ κε Νενπιαζκαηηθή Αζζέλεηα Η ΦΛΟΓΑ, ηε ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ Β.Κ. 235 δεκνζίνπ αθηλήηνπ, αξκνδηφηεηαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Θεζπξσηίαο. Σν Β.Κ. 235 δεκφζην αθίλεην ζην ζχλνιφ ηνπ είλαη δηψξνθν θηίζκα, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 171,41 η.κ. πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Γξεγνξίνπ Λακπξάθε αξηζ. 6 ζηελ πφιε ηεο Ζγνπκελίηζαο. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 40 απφ 52

41 Σν παξαρσξνχκελν ηκήκα απνηειείηαη απφ δχν (2) γξαθεία ηνπ πξψηνπ νξφθνπ, θνπδίλα, απνζήθε θαη W.C.), φπσο απηά θαίλνληαη κε ηελ έλδεημε ΦΛΟΓΑ ζηελ επηζπλαπηφκελε θάηνςε κε θιίκαθα 1:50. Ζ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο ηνπ Β.Κ. 235 δεκνζίνπ αθηλήηνπ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,50, ελψ ε αγνξαία αμία ηνπ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00. Ζ παξαρψξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιιφγνπ Γνληψλ Παηδηψλ κε Νενπιαζκαηηθή Αζζέλεηα, κε ηελ επσλπκία Ζ ΦΛΟΓΑ Πεξηβάιινλ ηελ Κνηλόηεηα Οίαο, ηε ρξήζε ηκήκαηνο 3.875,00 κ² απφ ην Β.Κ. 451 δεκφζην αθίλεην Θήξαο, αξκνδηφηεηαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Κπθιάδσλ. Σν παξαρσξνχκελν ηκήκα δεκνζίνπ αθηλήηνπ είλαη αγξνηεκάρην, πνπ βξίζθεηαη ζην θξχδη ηεο Καιληέξαο ηεο λήζνπ Θήξαο, ζηελ πεξηνρή Άγηνο Βαζίιεηνο ηεο Κνηλφηεηαο Οίαο H αληηθεηκεληθή αμία ηνπ παξαρσξνχκελνπ δεκνζίνπ αθηλήηνπ αλέξρεηαη ζε ,00. Ζ παξαρψξεζε έγηλε κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε Υψξνπ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ Τπνδνκή ην Γήκν Νεζηνξίνπ, ηε ρξήζε ηνπ Β.Κ δεκνζίνπ αθηλήηνπ, αξκνδηφηεηαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Καζηνξηάο. Σν Β.Κ δεκφζην αθίλεην είλαη παξαπνηάκηα έθηαζε ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα, εκβαδνχ ,00 η.κ., πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε θαγεία ηνπ Γήκνπ Νεζηνξίνπ, δπηηθά ηεο επαξρηαθήο νδνχ Καζηνξηάο - Νεζηνξίνπ. Ζ αληηθεηκεληθή θαη ε αγνξαία αμία ηνπ παξαρσξνχκελνπ Β.Κ δεκνζίνπ αθηλήηνπ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Ζ παξαρψξεζε έγηλε κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ Φπζηθφ χζηεκα Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Τγξψλ Απνβιήησλ ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Νεζηνξίνπ Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο ην Γήκν Μελεκέλεο, ζε εθαξκνγή ηνπ απφ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κ.Δ.Γ. θαη ηνπ Γήκνπ Μελεκέλεο, ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ηκεκάησλ ησλ Α.Κ θαη Α.Κ. 914/Α δεκνζίσλ αληαιιάμηκσλ αθηλήησλ, αξκνδηφηεηαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Θεζζαινλίθεο: Α.Κ δεκφζην αληαιιάμηκν αθίλεην. Σκήκα ηνπ Ο.Σ. 98, έθηαζεο 4,589,20 κ² (ζχκθσλα κε ηελ 209/ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μελεκέλεο, αληί ησλ 4.591,53 κ². Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 41 απφ 52

42 Α.Κ. 9143/Α δεκφζην αληαιιάμηκν αθίλεην. Σκήκα ηνπ Ο.Σ. 97α, έθηαζεο ~ 840 κ². Ζ παξαρψξεζε έγηλε κε ζθνπφ γηα ην : Α.Κ δεκφζην αληαιιάμηκν αθίλεην, ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ Γεκαξρηαθνχ Μεγάξνπ Μελεκέλεο θαη ηε ζηέγαζε ζ απηφ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Α.Κ. 9143/Α δεκφζην αληαιιάμηκν αθίλεην, ηε δεκηνπξγία ρψξνπ πξαζίλνπ θαη άιζνπο, φπσο πξνβιέπεη ην ηζρχνλ ξπκνηνκηθφ ζρέδην Παξαρωξήζεηο Η/Τ ζε ζρνιεία Γηα ην 2009 ε ΚΔΓ κεηά απφ εξγαζία ζπληήξεζεο θαη αλαλέσζεο, πνπ έγηλε απφ ηελ Τπνζηεξηθηηθή Μνλάδα Μεραλνξγάλσζεο θαη Μεραλνγξάθεζεο, παξαρψξεζε εμνπιηζκφ Ζ/Τ ζηα παξαθάησ ζρνιεία: Ηκεξνκελία Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Οζόλεο Απνδέθηεο 12/3/ ν Γεκνηηθφ ρνιείν Αζελψλ 11/5/ ν Γπκλάζην Ξπινθάζηξνπ 20/5/ ν Γεκνηηθφ ρνιείν Αζελψλ 11/6/ ν Γπκλάζην Αζελψλ 17/7/ ν Γεκνηηθφ ρνιείν Νίθαηαο ΤΝΟΛΟ Πίλαθαο 3: Παξαρωξήζεηο εμνπιηζκνύ ζε ζρνιεία Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 42 απφ 52

43 9 Γείθηεο επίδνζεο - Απνηειέζκαηα 9.1 Οηθνλνκία Τινπνίεζε 2009 Έζνδα από Γηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε αθηλήηωλ Δθπνηήζεηο 523 Μηζζψζεηο Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο θαη Παξαρσξήζεηο 91 ΤΝΟΛΟ Έζνδα από ζηεγάζεηο Γεκνζίνπ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ 192 Έζνδα απφ Έξγα Σερληθήο Γηαρείξηζεο 165 ΤΝΟΛΟ Έζνδα από αλαπηπμηαθά θαη επελδπηηθά πξνγξάκκαηα.γ.η.σ. θαη Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο 685 ΤΝΟΛΟ 685 Κύθινο Δξγαζηώλ Γηαρείξηζε, Δθκεηάιιεπζε & Αμηνπνίεζε Αθηλήησλ ηεγαζηηθφ Πξφγξακκα (Γεκφζηα Έξγα) Αλαπηπμηαθά & Δπελδπηηθά Πξνγξάκκαηα 685 ΤΝΟΛΟ Πίλαθαο 4: Αλάιπζε Κύθινπ Δξγαζηώλ ηεο ΚΔΓ (πνζά ζε ρηι. ) Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 43 απφ 52

44 Κύθινο Δξγαζηώλ ηεο ΚΔΓ (ρηι. ) Γηάγξακκα 1 - Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο ΚΔΓ Έζνδα Γηαρείξηζεο Αθηλήηωλ (ρηι. ) Δθπνηήζεηο Μηζζψζεηο Πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο θαη παξαρσξήζεηο 91 Γηάγξακκα 2 - Έζνδα δηαρείξηζεο αθηλήηωλ Έζνδα από Πξνγξάκκαηα ηέγαζεο (ρηι. ) Γεκνζίνπ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ Έξγα ηερληθήο Γηαρείξηζεο Γηάγξακκα 3 - Έζνδα από πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 44 απφ 52

45 9.2 Πεξηβάιινλ Οη εθιπφκελνη ξχπνη ζε πνζνζηηαία βάζε θαη αλά πεδίν θαηαγξαθήο αλαθέξνληαη θαη απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά, πην θάησ: ΠΕΔΙΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΙΛΑ CO2 ΠΟΟΣΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΜΕ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ,28 5,74% ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ,80 20,11% ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΜΕ ΣΡΑΙΝΟ 606,12 0,21% ΤΝΟΛΙΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ Ε ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ ,60 57,50% ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΜΕ ΚΣΕΛ 252,64 0,09% ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ,86 12,90% ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΧΑΡΣΙΟΤ 9.989,20 3,46% ,00 100,00% Πίλαθαο 5: Καηαλάιωζε αλά πεδίν πεξηγξαθήο πεξηβαιινληηθνύ απνηππώκαηνο πλνιηθά, ε εθπνκπή ξχπσλ ηεο ΚΔΓ γηα ην 2009, είλαη 291 ηόλνη CO2 Γηάγξακκα 4 - Πνζνζηά εθπνκπώλ ξύπωλ CO2 αλά πεδίν θαηαγξαθήο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ απνηππώκαηνο Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2009 ειίδα 45 απφ 52

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αλάιπζε αλαγθώλ θαη ζρεδηαζκόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηώλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο θνηηήηξηαο Φσηεηλήο Βνγηαηδή ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα